ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 703/2011 Ocenění nemovitostí: rodinného domu čp. 24 v obci Břasy, část Vranovice, na pozemku st. parc.č. 19 a pozemků st.parc.č. 19 o výměře 593m2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 34/ o výměře 1423m2 (zahrada), vč. součástí a příslušenství. Uvedené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví LV č. 6 pro obec Břasy katastrální území Vranovice u Břas u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany. Objednatel posudku: Účel posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. U Pískovny 890/ Praha 8 Podklad pro dražbu Dle stavu ke dni posudek vypracovala: Renáta Havířová Pod Stráží Plzeň Posudek obsahuje 24 listů. Objednateli se předává ve 2 písemných vyhotoveních. V Plzni

2 SEZNAM 1. ÚVOD 1.1. Znalecký úkol 1.2. Podklady dodané objednatelem 1.3. Podklady zajištěné znalcem 1.4. Základ hodnoty 1.5. Stanovení tržní hodnoty 2. METODY OCEŇOVÁNÍ 2.1. Metoda stanovení věcné hodnoty 2.2. Metoda porovnávací 2.3. Strategie postupu ocenění 3. NÁLEZ A OCENĚNÍ 3.1. Identifikační údaje Identifikace nemovitosti Restituční nároky, zástavní právo, věcná břemena Poloha a charakteristika nemovitosti Popis a stav objektu 3.2. Aplikace metod Metoda věcné hodnoty Porovnávací hodnota Rekapitulace 4. ZNALECKÁ DOLOŽKA 5. PŘÍLOHY 5.1. Osvědčení 5.2. Fotodokumentace 5.3. Doklady 2

3 1. ÚVOD 1.1. Znalecký úkol Předmětem znaleckého posudku je stanovení tržní hodnoty nemovitého majetku kterým jsou nemovitosti: rodinný dům čp. 24 v obci Břasy, část Vranovice, na pozemku st. parc.č. 19 a pozemků st.parc.č. 19 o výměře 593m2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 34/ o výměře 1423m2 (zahrada), vč. součástí a příslušenství. Uvedené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví LV č. 6 pro obec Břasy katastrální území Vranovice u Břas u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany Podklady dodané objednatelem Výpis z katastru nemovitostí LV č. 6 pro k.ú. Vranovice u Břas ze dne Objednávka na provedení odhadu Oznámeni o provedení odhadu ceny předmětu dražby 1.3. Podklady zajištěné znalcem Aktuální výpis z katastru nemovitostí LV č. 6 pro k.ú. Vranovice u Břas ze dne Kopie katastrální mapy ze dne Znalecký posudek č /2006 Fyzická prohlídka oceňované nemovitosti a pořízení fotodokumentace. Vlastník nebo osoba, která má předmět ocenění v držení nebo nájmu, byl přítomen řádné prohlídce předmětu ocenění, prohlídka byla umožněna Základ hodnoty Podkladem pro sjednání tržní ceny ( realizované ceny na trhu) je tímto oceněním stanovená tržní hodnota. Je definována jako finanční částka, kterou je možno získat prodejem majetku mezi dobrovolně a legálně jednajícím potencionálním kupujícím a prodávajícím. Přitom obě strany mají zájem na uskutečnění transakce a nejsou ovlivněny jakýmkoliv nátlakem nebo zvláštní motivací typu nekalé soutěže, ať už ze strany kupujícího nebo ze strany prodávajícího a znají všechna relevantní fakta o předmětu prodeje. 1.5.Stanovení tržní hodnoty Tržní hodnota je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné v současných ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe vystihují současnou hodnotu majetku. Na nemovitý majetek je pohlíženo v souladu s definicí ceny obvyklé podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Konvenční stanovení tržní hodnoty nemovitosti vychází obvykle z metod, jejichž použití je součástí metodiky používané v ČKOM. Použité metody: Metoda stanovení věcné hodnoty Metoda porovnání tržních cen (cen realizovaných na trhu) 1. METODY OCEŇOVÁNÍ 2.1. Metoda stanovení věcné hodnoty Věcná hodnota je reprodukční cena nemovitosti snížená o opotřebení. Reprodukční cena odpovídá výši nákladů, které by bylo nutno v době ocenění vynaložit na pořízení stejné nebo porovnatelné věci. Věcnou hodnotu staveb je třeba určit s přihlédnutím k opotřebení. Při stanovení věcné hodnoty nemovitosti mají zásadní význam vstupní údaje. U staveb těmito údaji jsou: délka, zastavěná plocha, obestavěný prostor, stáří stavby, reprodukční pořizovací, opotřebení stavby. 3

4 Pro výpočet opotřebení stavby je nutné zajistit příp. stanovit: stáří stavby a stav běžné údržby, technické a morální opotřebení, provedené opravy a výměna jednotlivých konstrukčních prvků, předpokládanou životnost Metoda porovnávací Tato metoda pro ocenění nemovitosti je založena na porovnání předmětné nemovitosti s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné době realizovány na trhu, jsou známé a ze získané informace je možno vyhodnotit jak hodnotu samotné stavby, tak i hodnotu pozemku. Pro porovnání budou použity tři realizované ceny obdobných nemovitostí. Porovnání bude provedeno jak ze stavebnětechnického hlediska tak i z pohledu ekonomického efektu nemovitosti ( fyzické opotřebení, funkční a ekonomická zastaralost, vybavenost, ekologické zatížení atd. ). Porovnávací metoda dává nejpřesnější obraz o skutečně realizovaných cenách. č. koeficient ozn. 1 Redukce pramene ceny K1 2 Velikost objektu K2 3 Poloha K3 4 Provedení a vybavení K4 5 Celkový stav K5 6 Vliv pozemku K6 7 Úvaha zpracovatele K Strategie postupu ocenění V našem případě hodnoceného rodinného domu budou použity dvě hlavní metody používané při oceňování nemovitostí, tj. metoda zjištění věcné hodnoty a metoda porovnávací. Při ocenění nemovitosti metodou zjištění věcné hodnoty se uvádí přehled obestavěného prostoru, zastavěných ploch a stáří objektu. Pro výpočet věcné hodnoty bude použito podpůrně ceny zjištěné dle platného cenového předpisu. Dále pak bude použita metoda porovnávací, jenž dává nejpřesnější obraz o skutečně realizovaných cenách. Tato metoda je založena na porovnání předmětné nemovitosti s obdobnými, jejichž prodeje byly v nedávné době realizovány na trhu, jsou známé a ze získaných informací je možné vyhodnotit hodnotu oceňované nemovitosti jako celku vč. pozemku a venkovních úprav. Porovnání bude provedeno z pohledu stavební substance tak i z pohledu ekonomického efektu nemovitosti. Pro porovnávací metodu bude použito podkladů z vlastní databáze, informace realitních kanceláří, aktuální nabídka nemovitostí apod.. NÁLEZ A OCENĚNÍ 1.1. Identifikační údaje Identifikační údaje nemovitosti Dle výpisu z katastru nemovitostí LV 6 ze dne pro k.ú. Vranovice u Břas Krhounková Soňa, Vranovice 24, Břasy 1 Adresa nemovitosti: Vranovice č.p. 24 Název katastrálního území: Vranovice u Břas Název obce: Břasy Název okresu: Rokycany List vlastnictví: LV č. 6 4

5 Restituční nároky, zástavní právo, věcná břemena, rizika, ochrana Na předmětu dražby váznou tato práva: - Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávek a jejich příslušenství ve výši ,- Kč, Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 Krč. Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné Listina Oznámení o uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné EURODRAŽBY.CZ a.s., ze dne Zástavní právo smluvní, uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné zapsané v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s 58, odst.1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají Poloha a charakteristika nemovitosti Jedná se o rodinný dům při místní asfaltové, v centrální části obce, vlevo při směru jízdy od Břas Vranovice směr obec zámeček. Bezprostřední okolí je dostatečně prostorné v obci jsou převážně rodinné domy, původní zemědělské usedlosti a rekreační chalupy. Oceňovaný rodinný dům je samostatně stojící, obdélníkového půdorysu se vstupem na pozemek vrátky z jihozápadní strany, do rodinného domu pak ze severozápadní. Odkanalizování rodinného domu do veřejné kanalizace, pitná voda z vlastní studny (obecní rozvod pitné vody na hranici), plyn zaveden, elektroinstalace světelná i motorová. Nezastavěný pozemek orientovaný převážně východně od rodinného domu, v mírném svahu, s malým potůčkem. Vranovice je vesnice, část obce Břasy v okrese Rokycany. Nachází se asi 2,5 km na severozápad od Břas. Je zde evidováno 136 adres. Trvale zde žije 115 obyvatel. Ve Vranovicích je částečná technická vybavenost (plynofikace, vodovod), bez občanské vybavenosti (pouze hostinec), bez pracovní příležitosti. Dojezdová vzdálenost do Břas 2,5 Km, do Stupna 5 Km, do Rokycan 15 Km a do Krajského statutárního města Plzeň 24 Km. Autobusové spojení cca 3x denně. Přes Vranovice se jede do obce Darová (cca 4Km), kde je známý Golf klub Darovanský dvůr Resort Darová a přívor přes řeku Berounku. Celkově je daná lokalita hodnocena jako pěkná, žádaná Popis a stav objektů Rodinný dům Objekt je situován k místní komunikaci, se vstupem na pozemek vrátky a vjezdem vraty z jihozápadní strany, do domu vchod ze severozápadní strany. Rodinný dům je přízemní, částečně podsklepený, s částečně využitým podkrovím (dva pokoje), zastřešený sedlovou nepravidelnou střechou s krytinou taškovou. V objektu se nachází v suterénu sklepy (4 místnosti), v přízemí prostorná pěkná předsíň (keramická dlažba), z předsíně do obývacího pokoje (PVC) s krbem, v obývacím pokoji neobvykle vybudovaný sprchový kout, z obývacího pokoje do ložnice (PVC), z předsíně druhý vstup východ na venkovní posezení, dále pak chodba (keramická dlažba původní), z chodby do kuchyně (keramická dlažba), z kuchyně do obývacího pokoje (PVC), z obývacího pokoje do ložnice (PVC). Z chodby do koupelny (umyvadlo, WC, příprava pro sprchový kout, plynový kotel s ohřevem vody), v chodbě malá spíž, z chodby betonové schody do sklepa, dále pak dřevěné schody do podkroví, v podkroví dva pokoje, oba prkenná podlaha, v jednom radiátor, v druhý bez vytápění, oba podkrovní pokoje jsou neobývané a půda. Celkově rodinný dům 6+1, některé pokoje průchozí. Nosná konstrukce je provedena na kamenných základech, svislé konstrukce vepříky a cihly, stropní konstrukce nad suterénem klenbové, nad přízemím dřevěné trámové, konstrukce 5

6 krovu dřevěná vaznicová, schodiště do suterénu betonové, do podkroví dřevěné, střešní krytina tašková, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, podlahy jsou keramické dlažby, PVC a na nich částečně koberce, omítky vnitřní vápenné, vnější povrchy (fasáda) vápenné, obklady keramické na sociálním zařízení a za kuchyňskou linkou, okna plastová, dveře náplňové do kovových zárubní, v kuchyni kuchyňská linka, na sociálním zařízení umyvadlo a WC, příprava pro sprchový kout, v obývacím pokoji sprchový kout, v objektu rozvod teplé a studené vody, ohřev vody kombinovaným plynovým kotlem, el. instalace světelná a motorová, vytápění ústřední plynovým kotlem a krbem v obývacím pokoji. Rodinný dům původně z roku 1880, v roce 1924 byla provedena přístavba do zahrady, v roce 1962 byla provedena modernizace (vestavba koupelny a WC, výměna dveří, části podlah, rozvod ústředního topení apod.), v roce 2003 byly provedeny rozvody elektroinstalace, zdravotně technické instalace, zaveden zemní plyn, osazen kombinovaný plynový kotel, vyměněna okna apod.. Opravy a údržba jsou průběžně prováděny, objekt se jeví v dobrém, stavebně technickém stavu. Vedlejší stavby Zděná kolna se nachází v severní části pozemku na hranici. Jedná se o přízemní nepodsklepenou stavbu bez podkroví, základy kamenné, stěny cihelné, stropy železobetonové, krov dřevěný sedlový nepravidelný, krytina tašková, bez klempířských prvků, omítky chybí, dveře svlakové, okna jednoduchá dřevěná, podlahy hliněné, bez elektroinstalace. Objekt je z roku 1926, bez oprav a bez údržby, v mírně zchátralém stavu, původně pro chov zvířectva, dnes skladování, bez využití. Dřevěná kolna v prostřední části pozemku, přízemní, nepodsklepená, bez podkroví, bez základů, stěny dřevěné jednostranně obíjené, krov pultový, krytina tašková, bez klempířských prvků povrchy opatřeny nátěrem, dveře svlakové, bez oken, bez elektroinstalace. Objekt je z roku 1957, bez oprav a bez údržby, v mírně zchátralém stavu, užíván jako sklad např. zahradního nářadí. Studna Studna v zadní části zahrady, kopaná, skružená s betonovým záklopem, hloubka 7 m, voda ze studny čerpána domácí vodárnou pro rodinný dům. Pozemky K dané nemovitosti náleží parcela st.parc.č. 19 o výměře 593m 2 (zastavěná plocha a nádvoří) - zastavěná částečně rodinným domem, severně od rodinného domu rovinná, zatravněná a parcela parc.č. 34/1 o výměře 1423 m 2 (zahrada) orientovaná východně od rodinného domu, rozlehlý, mírně svažitý pozemek, osázený běžnými ovocnými stromy (jabloně, hrušně, višně, švestky, broskvoně, ořešák a okrasnými stromy a keři ve skalkách i solitérně. Zahradou protéká malý potůček a je zde včelín. V části u dřevěné kolny pozůstatky kamenného zdiva zřejmě po původní stodole. Zahrada je vkusně upravená, udržovaná. Pozemky jsou oploceny do ulice, část severní a jižní strany oplocuje zdivo sousedních objektů, zahrada dále oplocena dřevěným plotem a částečně pletivem. Venkovní úpravy Jedná se o přípojku vody DN 25mm v délce 60m, stáří 38 let, přípojku kanalizace DN 150mm délky 1,80m, stáří 88 let, přípojku plynu DN 40, délky 1,80m, stáří 7 let, venkovní schodiště u obou vstupů betonové, oplocení do ulice a zahrady dřevěné na betonové sloupky, vrata, vrátka apod. Podlahová plocha Zastavěná plocha Plocha pozemku celkem 135 m2 170 m m2 6

7 Ekonomická charakteristika Jedná se o nemovitost rodinného domu, který je původního stáří cca 131 let, který byl postupně přistavěn, rekonstruován a modernizován. Rodinný dům je ke dni ocenění užíván k bydlení. Opravy a údržba jsou prováděny, provoz rodinného domu je plně funkční, pro jeho další užívání není potřeba investic. Pouze by bylo vhodné opravit ev. fasádu a střešní krytinu, osadit v koupelně sprchový kout. Velikostně a dispozičně je rodinný dům pro bydlení ev. k rekreaci zcela vyhovující pro rodinu, spíše mírně větší. Pozemky jsou velikostně větší, pěkné, udržované Aplikace metod Metoda věcné hodnoty Pro výpočet obestavěného prostoru je použita norma ČSN , výměry jsou uvedeny předpokládané odhadem. Pro výpočet reprodukční ceny objektu vč. součástí, příslušenství a pozemku je podpůrně použito ceny zjištěné dle platného cenového předpisu. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům - 5 Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ C Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: podsklepená Podkroví: má podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1.nadz. podlaží Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód CZ - CC: 111 Obestavěný prostor: spodní stavba: (13,60*8,30-4,60*7,60)*2,15 = 167,53 m 3 vrchní stavba: (13,60*8,30+13,60*4,20)*3,60 = 612,00 m 3 zastřešení: 13,60*12,50/3*5,43+3,40*1,60/6*1,30+(8,30*4 = 361,08 m 3,40/6*3,48)*2+6,80*3,30/6*2,63 Obestavěný prostor celkem: = 1 140,61 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy: mělké založení bez izolace P 100,00 2. Zdivo: smíšené (kamenné a zděné) P 100,00 7 Část [%]

8 3. Stropy: dřevěné S 100,00 4. Střecha: krov dřevěný vázaný S 100,00 5. Krytina: tašková S 100,00 6. Klempířské konstrukce: pozinkovaný plech S 100,00 7. Vnitřní omítky: vápenné štukové S 100,00 8. Fasádní omítky: vápenné S 100,00 9. Vnější obklady: nejsou P 100, Vnitřní obklady: běžné obklady S 100, Schody: dřevěné S 100, Dveře: náplňové S 100, Okna: plastová N 100, Podlahy obytných místností: PVC S 100, Podlahy ostatních místností: běžná keramická dlažba S 100, Vytápění: ústřední S 100, Elektroinstalace: světelná třífázová S 100, Bleskosvod: bleskosvod S 100, Rozvod vody: teplá, studená S 100, Zdroj teplé vody: kotel kombi S 100, Instalace plynu: rozvod zemního plynu S 100, Kanalizace: standardní S 100, Vybavení kuchyně: běžný plynový sporák S 100, Vnitřní vybavení: WC, umyvadla, sprchové kouty S 100, Záchod: standardní splachovací S 100, Ostatní: S 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy: P 5,40 100,00 0,46 2,48 2. Zdivo: P 23,40 100,00 0,46 10,76 3. Stropy: S 9,10 100,00 1,00 9,10 4. Střecha: S 5,40 100,00 1,00 5,40 5. Krytina: S 3,30 100,00 1,00 3,30 6. Klempířské konstrukce: S 0,80 100,00 1,00 0,80 7. Vnitřní omítky: S 6,10 100,00 1,00 6,10 8. Fasádní omítky: S 2,80 100,00 1,00 2,80 9. Vnější obklady: P 0,50 100,00 0,46 0, Vnitřní obklady: S 2,20 100,00 1,00 2, Schody: S 2,30 100,00 1,00 2, Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3, Okna: N 5,10 100,00 1,54 7, Podlahy obytných místností: S 2,10 100,00 1,00 2, Podlahy ostatních místností: S 1,30 100,00 1,00 1, Vytápění: S 5,30 100,00 1,00 5, Elektroinstalace: S 4,20 100,00 1,00 4, Bleskosvod: S 0,60 100,00 1,00 0, Rozvod vody: S 2,90 100,00 1,00 2, Zdroj teplé vody: S 1,70 100,00 1,00 1, Instalace plynu: S 0,50 100,00 1,00 0, Kanalizace: S 2,70 100,00 1,00 2, Vybavení kuchyně: S 0,50 100,00 1,00 0, Vnitřní vybavení: S 4,30 100,00 1,00 4, Záchod: S 0,30 100,00 1,00 0, Ostatní: S 4,00 100,00 1,00 4,00 Součet upravených objemových podílů: 86,92 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,8692 8

9 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): = 2 130,- Kč/m 3 Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 6): * 1,0500 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,8692 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1690 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,5150 Základní cena upravená = 5 429,75 Kč/m 3 Plná cena: 1 140,61 m 3 * 5 429,75 Kč/m 3 = ,15 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 131 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 29 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 160 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 131 / 160 = 81,875 % ,73 Kč Rodinný dům - zjištěná cena = ,42 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Zděná kolna - 7 Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Obestavěný prostor: vrchní stavba: (11,40*3,00+4,85*3,25)*3,33 = 166,38 m 3 zastřešení: (11,40*3,00+4,85*3,25)*0,73 = 36,47 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 202,85 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy bet. bez iz. S 100,00 2. Obvodové stěny zděné tl cm S 100,00 3. Stropy betonové S 100,00 4. Krov dřevěný neumožňující podkroví S 100,00 5. Krytina tašková S 100,00 6. Klempířské konstrukce nejsou C 100,00 7. Úprava povrchů nejsou C 100,00 8. Schodiště X 100,00 9. Dveře dřevěné svlakové P 100, Okna jednoduchá S 100,00 9 Část [%]

10 11. Podlahy hliněná S 100, Elektroinstalace není C 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy S 7,10 100,00 1,00 7,10 2. Obvodové stěny S 31,80 100,00 1,00 31,80 3. Stropy S 19,80 100,00 1,00 19,80 4. Krov S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina S 8,10 100,00 1,00 8,10 6. Klempířské konstrukce C 1,70 100,00 0,00 0,00 7. Úprava povrchů C 6,10 100,00 0,00 0,00 9. Dveře P 3,00 100,00 0,46 1, Okna S 1,10 100,00 1,00 1, Podlahy S 8,20 100,00 1,00 8, Elektroinstalace C 5,80 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 84,78 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,8478 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 1 250,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,8478 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1130 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,5150 Základní cena upravená = 2 883,60 Kč/m 3 Plná cena: 202,85 m 3 * 2 883,60 Kč/m 3 = ,26 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 85 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 15 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 85 / 100 = 85,000 % ,52 Kč Zděná kolna - zjištěná cena = ,74 Kč b 2 ) Dřevěná kolna - 7 Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: typ F Svislá nosná konstrukce: dřevěná jednostranně obíjená nebo kovová Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Obestavěný prostor: vrchní stavba: 3,60*2,10*1,80 = 13,61 m 3 zastřešení: 3,60*2,10*0,30 = 2,27 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 15,88 m 3 10

11 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy nejsou C 100,00 2. Obvodové stěny jednostranně obíjené S 100,00 3. Stropy podbití krovu S 100,00 4. Krov X 100,00 5. Krytina tašková S 100,00 6. Klempířské konstrukce nejsou C 100,00 7. Úprava povrchů nátěry S 100,00 8. Schodiště X 100,00 9. Dveře dřevěné svlakové S 100, Okna nejsou C 100, Podlahy dřevěná N 100, Elektroinstalace není C 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy C 8,30 100,00 0,00 0,00 2. Obvodové stěny S 31,90 100,00 1,00 31,90 3. Stropy S 21,20 100,00 1,00 21,20 5. Krytina S 11,10 100,00 1,00 11,10 6. Klempířské konstrukce C 1,60 100,00 0,00 0,00 7. Úprava povrchů S 6,00 100,00 1,00 6,00 9. Dveře S 3,70 100,00 1,00 3, Okna C 1,40 100,00 0,00 0, Podlahy N 10,80 100,00 1,54 16, Elektroinstalace C 4,00 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 90,53 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9053 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 970,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,9053 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1130 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,5150 Základní cena upravená = 2 389,44 Kč/m 3 Plná cena: 15,88 m 3 * 2 389,44 Kč/m 3 = ,31 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 54 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 26 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 54 / 80 = 67,500 % ,41 Kč Dřevěná kolna - zjištěná cena = ,90 Kč Část [%] 11

12 c) Studny c 1 ) Studna - 9 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ studny: Kopaná Hloubka studny: 7,00 m Elektrické čerpadlo: 1 ks Kód CZ - CC: 2222 Ocenění: Základní cena dle příl. č. 10: prvních 5,00 m hloubky: 5,00 m * 1 950,- Kč/m ,- Kč další hloubka: 2,00 m * 3 810,- Kč/m ,- Kč elektrické čerpadlo: 1 ks * ,- Kč/ks ,- Kč Základní cena celkem = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3220 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,5150 Plná cena = ,88 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 90 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 120 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 90 / 120 = 75,000 % ,66 Kč Studna - zjištěná cena = ,22 Kč d) Venkovní úpravy d 1 ) Venkovní úpravy - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem procentem z ceny stavby Stanovené procento z ceny staveb: 3,50 % Ceny staveb pro stanovení základu pro výpočet ceny venkovních úprav: Název stavby Cena stavby Rodinný dům ,42 Kč Zděná kolna ,74 Kč Dřevěná kolna ,90 Kč Celkem: ,06 Kč Ocenění: Cena staveb celkem: ,06 Stanovené procento z ceny staveb: * 0,0350 Venkovní úpravy - zjištěná cena = ,83 Kč 12

13 e) Porosty e 1 ) Porosty Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných dřevin oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku [Kč]: ,98 Celková výměra pozemku [m 2 ]: 2016 Celková pokryvná plocha porostů [m 2 ]: 400 Cena pokryvné plochy porostů [Kč]: ,04 Cena porostů je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: * 0,065 Cena smíšeného porostu: = 2 248,61 Porosty - zjištěná cena = 2 248,61 Kč f) Pozemky f 1 ) Pozemky Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] st.parc.č ,00 43, ,64 Součet ,64 Úprava ceny příloha č. 21: pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 5 % Úprava ceny celkem 5 % ,18 Mezisoučet ,82 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,5150 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,23 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 43,48 Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] parc.č. 34/ ,00 43, ,04 Součet ,04 Úprava ceny - příloha č. 21: pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 5 % Úprava ceny celkem 5 % ,60 Mezisoučet ,64 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,5150 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem ,75 Pozemky - zjištěná cena = ,98 Kč 13

14 Rekapitulace cen nemovitosti Výsledné ceny: a) Rodinný dům = ,42 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Zděná kolna = ,74 Kč b 2 ) Dřevěná kolna = ,90 Kč c) Studna = ,22 Kč d) Venkovní úpravy = ,83 Kč e) Porosty = 2 248,61 Kč f) Pozemky = ,98 Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem ,70 Kč Věcná cena celkem po zaokrouhlení: ,00 Kč Slovy: jedenmiliončtyřistašedesát tisíc korun českých Porovnávací hodnota Lokalita Popis stavby a pozemků Kč Foto Břasy Vranivice, okr. Rokycany Aktuální nabídka Dovolujeme si Vám nabídnout rodinný dům v klidné části obce Vranovice u Břas. Jde o nově dokončený podkrovní rodinný dům. Vstup do domu je chráněn zádveřím, kde je plánována zasklená veranda s posezením. Po vstupu do domu je naproti vchodu komora šatna s úložným prostorem. Vlevo je koupelna s rohovou vanou a plynovým kotlem se zásobníkem, který dodává teplou vodu a slouží k centrálnímu vytápění domu. Vpravo je vstup do hlavního obývacího pokoje s kuchyňským koutem, barem a krbovými kamny. V rohu je dřevěné schodiště do patra. Zde je prostorná hala sloužící jako pracovna, dále pokoj a ložnice. Na pozemku je malá nádržka s vodou a drobné stavby kolna, dílna. Je zde vybudovaný i venkovní krb s možností posezení. Za domem je příprava na přístavbu dvojgaráže s možností vybudovat vstup do domu komory. Plocha pozemku: 1000 m2 Užitná plocha: cca 107 m2 Kč/m2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Uprav.jedn.cena ,- 0,80 1,00 1,00 0,90 0,85 1,00 0, ,- Kč/m2 Břasy, Vranovice, okr. Rokycany Aktuální nabídka Prodej zemědělské usedlosti v klidné lokalitě na návsi Vranovic, části obce Břasy. Rodinný dům o dispozici 3+1 je s možností půdní vestavby. Na pozemku o velikosti 1183m2 je stodola, sklad, dílna. Veřejný vodovod, kanalizace a plyn jsou na hranici pozemku. Elektřina zavedena. Plocha pozemku: 1 183m2 Zastavěná plocha: 139 m2 Užitná plocha: 120 m2 Kč/m2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Uprav.jedn.cena 8.833,- 0,80 1,10 1,00 1,10 1,10 1,00 1, ,- Kč/m2 Břasy okr. Rokycany Aktuální nabídka 14

15 Nabízíme k prodeji rodinný dům s dispozicí 3+1 v Břasích, 11km od Rokycan a 21 km od Plzně. Je vhodný k pohodlnému trvalému bydlení i k rekreaci. Před deseti lety prošel dům rekonstrtukcí ( podlahy, el. rozvody, vnější zateplení, předokenní rolety, apod.) Vytápění a teplou vodu zajišťuje plynový kotel. V koupelně je kromě vany také sprchový kout. Garáž je pro jedno auto, ve stodole je možné parkovat druhé. Na zahradě je skleník se zavlažováním. Dům se nachází v klidné části obce, škola a školka je 5 minut chůze. V obci je veškerá občanská vybavenost. Plocha pozemku: 115 m2 Zastavěná plocha: 382m2 Užitná plocha: 112 m2 Kč/m2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Uprav.jedn.cena ,- 0,80 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 0, ,- Kč/m2 Maximum ,-Kč/m2 Minimum Kč/m2 Průměrná cena ,-Kč/m2 Užitná plocha 135m2 Porovnávací cena pro dané nemovitosti s pozemkem jako celek ,- Kč Porovnávací hodnota celkem po zaokrouhlení: ,00 Kč Slovy: jedenmiliontřistaosmdesáttisíc korun českých Rekapitulace Věcná hodnota: Porovnávací hodnota: ,00 Kč slovy: jedenmiliončtyřistašedesát tisíc korun českých ,00 Kč slovy: jedenmiliontřistaosmdesát tisíc korun českých Jedná se o objekt rodinného domu, který byl postaven jako obytný. Poloha nemovitosti je v lokalitě, která je využívaná pro bydlení ev. k rekreaci. Oceňovaný rodinný dům vzhledem k jeho dispozičnímu uspořádání a poloze je vhodné využívat nadále k bydlení ev. k rekreaci. Na oceňovanou nemovitost je nutné pohlížet komplexně a zhodnotit její silné a slabé stránky. Silné stránky rodinný dům je užíván k bydlení, jedná se o původní rodinný dům po rekonstrukci a modernizaci. Objekt je možné bez dalších finančních nákladů bez problémů užívat k trvalému bydlení ev. k rekreaci. Pěkná lokalita. Slabé stránky Obec Vranovice je bez občanské vybavenosti, bez pracovní příležitosti. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem a také zejména vzhledem k současnému stavu na trhu s nemovitostmi, kdy zájem potencionálních kupujících o koupi nemovitostí je malý, pro stanovení odhadu tržní hodnoty nemovitosti v příslušné lokalitě je doporučeno navrhnout obvyklou cenu s mírně větší vahou na porovnávací hodnotu. 15

16 Na základě zjištěných skutečností stanovuji návrh obvyklé ceny dané nemovitosti a příslušenství vč. pozemků jako celku ke dni Slovy: jedenmiliončtyřista tisíc korun českých ve výši: ,00 Kč V Plzni, Renáta Havířová Pod Stráží Plzeň 4. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne pod č.j.: Spr. 1101/2005 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 703/2011 znaleckého deníku. 5. Přílohy 5.1. Osvědčení Výše podepsaná tímto osvědčuje, že: 1. V současné době ani v budoucnosti nebude mít účast nebo prospěch z nemovitostí, které jsou předmětem zpracovaného tržního ocenění, výše odměny nezávisí na dosažených závěrech, nebo odhadnutých hodnotách. 2. Zpracované tržní ocenění zohledňuje všechny známé skutečnosti ke dni zpracování, které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté hodnoty. 3. Při své činnosti jsem neshledala žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že předané dokumenty a podklady nejsou pravdivé a správné Fotodokumentace 16

17 Z ulice Vstup do domu 17

18 Vstup do domu východ na zahradu předsíň Obýv.pokoj s krbem Sprchový kout v obýv. pokoji ložnice za obýv.pokojem 18

19 Chodba kuchyně Kuchyně obýv.pokoj za kuchyní Ložnice za obýv.pokojem koupelna Koupelna-kotel příprava pro sprch.kout suterén 19

20 Schody do podkroví pokoj podkroví (vytápěn) Pokoj podkroví nevytápěn půda Zděná kolna dřevěná kolna Včelín zahrada 20

21 Studna pohled na RD od zahrady Okrasná zahrada 21

22 5.3. Doklady 22

23 23

24 24

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 590/2010 Ocenění bytové jednotky č. 1565/1 zapsaná na listu vlastnictví LV č. 4896, v budově č.p. 1564 a 1565, zapsané na LV č. 2414, stojící na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 575/2010 Ocenění nemovitostí: rodinného domu čp. 15 v obci Lisov, na pozemku st. parc.č. 7 o výměře 321 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří) vč. pozemku, vč.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1298/2014 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 100/1 o výměře 1136 m2 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Skořice, č.p. 72, rod.dům, st. parcela č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1882/2015 Ocenění nemovitých věcí: Parcela č. 192 o výměře 231m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Jivina, č.p. 39, rod.dům, Stavba stojí na pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1800/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 73/1 o výměře 870 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Studánka, č.p. 55, rod.dům, Stavba stojí na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 1188/2013 Ocenění nemovitostí: rodinný dům čp. 33 na pozemku st.parc.č. 928 v obci Příbram I a pozemku st.parc.č. 928 o výměře 360m2 (zastavěná plocha a nádvoří)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1651/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 1490 o výměře 376 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kraslice, č.p. 1276, bydlení, Stavba stojí na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 599/40/2009 O obvyklé (tržní) ceně nemovitého majetku kterým jsou nemovitosti pozemek st. parc.č. 1/2 o výměře 254 m 2 zastavěná plocha a nádvoří, dále stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1594/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 15 o výměře 778 m2zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Odrava, č.p. 23, rod.dům Stavba stojí na pozemku p.č.:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1929/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 80/2 o výměře 293 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kozárovice, č.p. 190, rod.dům, Stavba stojí na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1813/2012 O ceně obvyklé ( tržní) rodinného domu ( bývalého zemědělského statku) č.p. 18 s příslušenstvím a pozemky č.par. 4 a 122 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 76/2 zahrady

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 722/2011 Ocenění bytové jednotky č. 696/14 zapsaná na listu vlastnictví LV č. 1795, v budově č.p. 696 zapsané na LV č. 1794, stojící na pozemku st.parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 1240/2013 Ocenění nemovitostí: rodinný dům čp. 13 na pozemku st.parc.č. 8 v obci Nezvěstice a pozemků st.parc.č. 8 o výměře 340m2 (zastavěná plocha a nádvoří),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529 o ceně nemovitostí - rodinného domu Úštěk č.p. 151 situovaném na pozemku parc.č. 1167 a pozemků parc. č. 1167 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 254 m 2 ), parc.č. 1168 (zahrada

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 7-3/2016 Ocenění spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovitých věcí: St. parcela č. 27/1 o výměře 652 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Obecnice, č.p.

Více

Znalecký posudek č.. 3582/132/08

Znalecký posudek č.. 3582/132/08 Znalecký posudek č.. 3582/132/08 o obvyklé ceně ě nemovitosti - rodinného domu čp. 356 v k.ú. a obci Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1301/2014 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 1539 o výměře 263 m2 zastavěná plocha a nádvoří na pozemku stojí stavba: Aš, č.p. 1415, rod.dům. Vše zapsané na LV č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITÉ VĚCI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITÉ VĚCI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITÉ VĚCI č. 1554/79/2014 Ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci pozemkové parcely č.parc. 624/1 jejíž součástí je stavba rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1452/2014 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 1748/56 zapsaná na listu vlastnictví č. 12014, vymezená v budově č.p. 1748, zapsané na LV č. 11853, stojící na parcele

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012 Znalecký posudek č. 1323-1-2012 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 446, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 581, v katastrálním území Bystré u Poličky, obec Bystré, okres Svitavy. Objednatel posudku:

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2667-122/2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2667-122/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2667-122/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům. Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Doksy, k.ú. Doksy u Máchova jezera Adresa nemovitosti: Valdštejnská 168, 472 01

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1361/2014 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 560/1 zapsaná na listu vlastnictví č. 2594, vymezená v budově č.p. 560, 561, zapsané na LV č. 2374, stojící na st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1630/2015 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 575/19 zapsaná na listu vlastnictví č. 3128, vymezená v budově č.p. 574, 575, zapsané na LV č. 2468, stojící na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1376/2014 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 14 o výměře 324 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Nepomuk, č.p. 55, rod.dům, Parcela č. 142 o výměře

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-65/2008 o tržní ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví číslo 1918, katastrální území a obec

Více

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí:

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: - budovy č.p. 242 (bydlení) Láz na pozemku - stavební parcele parc. č. 302 - pozemku - stavební parcely parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 688/2011 Ocenění pozemků parc.č. 1279/4 o výměře 4587 m2 (trvalý travní porost) a parc.č. 1279/14 o výměře 1920 m2 (trvalý travní porost). Uvedené nemovitosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 33-29/2016 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 489/6 v budově Klatovy III, č.p. 488,489 na pozemku parc. č. st. 2487, 2488 a podíl na společných částech domu

Více

Znalecký posudek č. 3642/2012

Znalecký posudek č. 3642/2012 Znalecký posudek č. 3642/2012 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 23 umístěného na pozemku č. parc. St. 1/3 a pozemku tvořeného parcelami č. St. 1/3, St. 67, St. 84 a č. parc. 42/1, 42/2 a 42/3 s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1619/2015 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 496/11 zapsaná na listu vlastnictví č. 860, vymezená v budově č.p. 495 a 496, zapsané na LV č. 775, stojící na parcele

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2995. o ceně obvyklé stavby bez čp/če na pozemku jiného vlastníka č. parcely st. 112, v obci Úboč, okres Domažlice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2995. o ceně obvyklé stavby bez čp/če na pozemku jiného vlastníka č. parcely st. 112, v obci Úboč, okres Domažlice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2995 o ceně obvyklé stavby bez čp/če na pozemku jiného vlastníka č. parcely st. 112, v obci Úboč, okres Domažlice. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Teplice Husitská 692/3 415 01

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3679-502/2013 O ceně rodinného domu v obci Skotnice č.p.194, včetně příslušenství a pozemků p.č.641, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1098 m 2, p.č.642, zahrada, o velikosti 327

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 NEMOVITOST: rodinný dům čp. 121 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kutná Hora, obec Křesetice, k.ú. Křesetice Adresa nemovitosti: Křesetice 121, 285 47 Křesetice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 932/2012 Ocenění nemovitostí: víceúčelová stavba čp. 26 v obci Hartmanice, část Chlum, na pozemku st. parc.č. 23/1 a pozemků st.parc.č. 23/1 o výměře 701m2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5729-379/2013 NEMOVITOST: Zemědělské stavby Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Havířov, k.ú. Dolní Datyně Adresa nemovitosti: Josefa Kotase,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 1245/2013 Ocenění nemovitostí: pozemek parc.č. 428/1 o výměře 789m2 (zahrada) vč. součástí a příslušenství, zapsán na listu vlastnictví LV č. 3 pro obec Komárov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1484/2014 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 477/1 zapsaná na listu vlastnictví č. 2313, vymezená v budově č.p. 477, 478, zapsané na LV č. 1495, stojící na st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

Znalecký posudek č. ZP-188/2010

Znalecký posudek č. ZP-188/2010 Znalecký posudek č. ZP-188/2010 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 9, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, travní porosty, IS, vedlejší

Více

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 15 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 6-2/2016 Ocenění nemovitých věcí: Parcela č. 327 o výměře 429 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Jince, č.p. 142, rod.dům, Stavba stojí na pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1807/2015 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 503/27 zapsaná na listu vlastnictví č. 1577, vymezená v budově č.p. 503, zapsané na LV č. 1538, stojící na st. parcele

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3329-152/2013 O ceně rodinného domu v Šumperku, J. z Poděbrad č.p.704/75 a zem. stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.877, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 2504 163-3/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 15 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 557 a 1707/123, vše v obci Křečovice, části obce Nová Živohošť, k.ú. Živohošť,

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 27/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 100 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 55/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1665

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 4-4/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 4-4/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 4-4/2015 Ocenění spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovitých věcí: Parcela č. 23/105 o výměře 870 m2 trvalý travní porost, Parcela č. 23/115 o výměře 130 m2 zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1604/2015 Ocenění nemovitých věcí: podíl ½ - bytová jednotka č. 1298/18 zapsaná na listu vlastnictví č. 3421, vymezená v budově č.p. 1297, 1298, zapsané na LV č. 2190,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1917/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 397 o výměře 115 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Šťáhlavy, č.e. 711, rod.rekr., Stavba stojí na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

Znalecký posudek číslo 2945 175/14

Znalecký posudek číslo 2945 175/14 Znalecký posudek číslo 2945 175/14 O obvyklé ceně pozemku parcelní číslo st. 99, jehož součástí je stavba bydlení číslo popisné 83 a garáže bez čp/če na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo st. 183

Více

Znalecký posudek č. 4329/43/14

Znalecký posudek č. 4329/43/14 Znalecký posudek č. 4329/43/14 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 252 v k.ú., obci a okrese Kutná Hora a pozemků v k.ú. Červený Hrádek u Bečvár Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Vladimír

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti číslo 2827/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor, Rodinný dům č.p. 1137, Sokolov Kraj: Karlovarský Okres: Sokolov Obec: Sokolov Katastrální

Více

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St.

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. 15 Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 8, se sídlem Přípotoční 1519/10C 101 00 Praha 10. 76 EX 177/08-15 exekuční řízení

Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 8, se sídlem Přípotoční 1519/10C 101 00 Praha 10. 76 EX 177/08-15 exekuční řízení Znalecký posudek č. 3635/185/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného rodinného domu na p.č. st. 329 v k.ú. Písty u Nymburka, obec Písty, okres Nymburk Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 391/2 se stavbou rodinného domu č.p. 578, součásti a příslušenství Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Třebíč,

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 Znalecký posudek č. 2736/20/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9918-69/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 130/2 se stavbou Kolešovice č.p. 252 a pozemku parc.č. 124, s příslušenstvím, vše v k.ú. a obci Kolešovice, okres Rakovník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010 o ceně obvyklé truhlárny čp. 325 se stp.č.137/2 a s p.p.č.347/1 ostatní plocha v katastrálním území Doudleby nad Orlicí, obec Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67-3112/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67-3112/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67-3112/11 o obvyklé ceně nemovitostí, a to rodinného domu č.p. 35 na pozemku parc.č. 12/1 a pozemků parc.č. 12/1, 13 a 14/1, vše v katastrálním území Mosty u Českého Těšína, obec Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani ZNALECKÝ POSUDEK č. 1752-30/15 O ceně rodinného domu v Ivani Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Insolvency Project Dukelská 15 500 02 Hradec Králové Insolvenční řízení Dle zákona č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1726/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1726/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1726/2011 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3617-440/2013 O ceně rodinného domu v Písku, Budějovické Předměstí, Lázeňská č.p.638, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.1264, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 228 m 2 a p.č.1824/5,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0179-019/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0179-019/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 0179-019/2011 o obvyklé ceně bytového domu č.p. 1184 v Nýřanech a pozemků parcelního čísla 1869/5, 1869/7 a 1869/9 v katastrálním území Nýřany, obec Nýřany Objednatel posudku: Účel

Více