Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Bobtnání dřeva Fyzikální vlastnosti dřeva Protokol č.3 Vypracoval: Pavel Lauko Datum cvičení: Obor: DI Datum vyprac.: Ročník: 2. Skupina: 1.

2 Bobtnání dřeva Zadání: 1. Určete vlhkost standardních tělísek po 7 dnech máčení. 2. Stanovte konvenční hustotu dřeva ρk a hustotu vlhkého dřeva ρw při vlhkosti po 7 dnech máčení. 3. Vypočtěte MNBS a wmax. 4. Stanovte celkové bobtnání (αv,t,r,l) a vypočtěte koeficient bobtnání (Kαv,t,r,l). 5. Nalezněte závislost bobtnání na hustotě dřeva. 6. Naměřená data statisticky vyhodnoťte. 7. Diskuse (vliv chem., anat. stavba, W, T, ) Cíl práce: Cílem práce bylo určit jednotlivé konvenční hustoty dřeva po 7 dnech máčení dřeva a určení MNBS, z kterýchžto údajů bylo nám vypočítati vlhkost dřeva vyjádřenou též z koeficientu bobtnání. Literární přehled : Bobtnání Bobtnáním α nazýváme schopnost dřeva zvětšovat svoje lineární rozměry, plochu nebo objem při přijímání vody vázané v rozsahu vlhkosti 0 % až MH (MNBS). Rozeznáváme bobtnání lineární (v jednotlivých anatomických směrech - podélném, radiálním a tangenciálním), plošné (změna plochy tělesa) a objemové (změna objemu tělesa). Bobtnání dřeva od absolutně suchého stavu do meze hygroskopicity označujeme jako bobtnání celkové (maximální). Bobtnání dřeva v jakémkoliv menším intervalu nazýváme bobtnáním částečným. Bobtnání se vyjadřuje podílem změny rozměru k původní hodnotě a uvádí se nejčastěji v %. Pro praktické účely je vhodné znát procentickou změnu rozměrů, plochy nebo objemu, jestliže se vlhkost změní o 1 %. K tomu slouží koeficient bobtnání Kα. Výpočet a použití koeficientu bobtnání předpokládá, že změny rozměrů těles pod mezí hygroskopicity jsou lineárně úměrné změnám vlhkosti. Tento předpoklad není zcela přesný, ale jeho použití pro praxi je dostačující. Objem nabobtnalého dřeva je o něco menší než součet objemu dřeva před bobtnáním a objemu vody, kterou dřevo pohltilo. Toto zmenšení objemu systému dřevo-voda se vysvětluje tím, že voda v buněčných stěnách je stlačena a zahuštěna, tak jak předpokládá teorie monomolekulární sorpce. Bobtnání má anizotropní charakter. Podél vláken je velmi malé a nepřesahuje 1 %, průměrná hodnota celkového podélného bobtnání se pro domácí dřeviny udává 0,1-0,4 %. V příčném směru dřevo

3 bobtná mnohem více, v radiálním směru 3-6 %, v tangenciálním 6-12 %. Bobtnání v jednotlivých anatomických směrech se často vyjadřuje poměrem αt : αr : αl = 20 :10 :1. Součtem lineárních bobtnání získáme přibližnou hodnotu bobtnání objemového. Poměr bobtnání v příčných směrech, radiálním a tangenciálním se nazývá diferenciální bobtnání. Jeho velikost závisí na hustotě dřeva, s rostoucí hustotou se snižuje. Proto mají jehličnaté dřeviny celkově vyšší hodnotu diferenciálního bobtnání než listnaté. Průměrná hodnota se udává kolem 2, běžně se však pohybuje v intervalu od 1 do 3,5. Nasáklivost Dřevo je maximálně nasáklé vodou (má maximální vlhkost), je-li plně nasyceno vázanou vodou a obsahuje-li maximální množství vody volné. Množství volné vody je závislé především na objemu pórů ve dřevě, který je nepřímo úměrný hustotě dřeva. 1 1 MNBS f ( ρ) * ρ h2 ρ K ρ = = 0 o [%] Wmax.... maximální vlhkost dřeva ρk... konvenční hustota dřeva [kg*m-3] ρs... hustota dřevní substance [kg*m-3] ρo... hustota absolutně suchého dřeva [kg*m-3] Vypočtené hodnoty neodpovídají vždy skutečnosti, protože dosazené hodnoty ρk, ρs, ρo a MH jsou hodnotami průměrnými a navíc všechny póry ve dřevě nemusí být vyplněny pouze vodou. Přítomna může být např. pryskyřice, ucpání cév thylami a pod.. K plnému nasycení dřeva vodou dojde za poměrně dlouhou dobu (dny až týdny). Rychlost nasáklivosti závisí na druhu dřeviny, počáteční vlhkosti, teplotě, tvaru a na rozměrech sortimentu. Nasáklivost dřeva jádra je menší než běli. Se zvyšující se hustotou dřeva se nasáklivost zmenšuje. Zvýšením teploty se nasáklivost dřeva urychluje. Rozměrové změny Mění-li se vlhkost dřeva v rozsahu vody vázané, dřevo podléhá rozměrovým změnám - hydroexpanzi rozměrů. Velký vliv na velikost sesýchání a bobtnání má orientace fibril v buněčné stěně. Vzhledem k tomu, že největší podíl z buněčné stěny připadá na S2 vrstvu sekundární buněčné stěny (až 90 %), kde se orientace fibril příliš neodklání od podélné osy (15-30 ), dochází k maximálnímu sesýchání a bobtnání napříč vláken. Sesýchání a bobtnání v podélném směru podmíněné sklonem fibril je nepatrné.

4 Malé rozměrové změny v podélném směru se vysvětlují tím, že molekuly vody nemohou vnikat mezi fibrily do valenčního řetězce v podélném spojení, takže nenastává jejich rozestupování v tomto směru. Transformace bobtnání a sesychání Transformace deformací vzniklých hydroexpanzí dřeva Použit koeficientů sesýchání a bobtnání pro výpočet rozměrových a objemových změn spojených se změnou vlhkosti je omezeno pouze na ty případy, kdy se jedná o speciálně ortotropní tělesa. V těchto speciálních případech v příčné rovině souhlasí orientace hranice letokruhu s jednou z geometrických stěn tělesa a souřadné osy tělesa (podélná, radiální a tangenciální) lze zvolit vždy tak, aby smyková deformace v rovinách byla nulová a stav deformace tvořily pouze 3 normálové složky. Takové osy potom nazýváme hlavní osy deformace a odpovídající roviny jako hlavní roviny deformace. Existuje-li v tělese odklon letokruhů nebo buněk od geometrických os tělesa, hovoříme potom o obecných osách a rovinách deformace, do kterých je nutné známé koeficienty bobtnání a sesýchání transformovat. Obecně určuje stav deformovatelnosti tělesa 9 složek deformací 3 normálové a 6 smykových. Složky deformací mají fyzikální význam normálové složky vyjadřují relativní zkrácení nebo prodloužení tělesa ve směru normály k ploše, smykové složky vyjadřují pootočení rovin vůči původní souřadné soustavě a zkosení úhlu mezi rovinami. Rovnice pro transformaci tenzorů malých deformací má potom tvar : ε = T - ε

5 Diagonální prvky tenzoru pro deformace v rovině x1 a x2 vyjadřují relativní prodloužení nebo zkrácení vzdáleností podél souřadných os, nediagonální prvky odpovídají polovičním smykovým úhlům pootočení. Smykové složky tenzoru malých deformací si jsou rovny, nezávislými složkami tenzoru zůstávají.11,.22,.12, které zapíšeme ve formě sloupcové matice. Borcení dřeva Při sesýchání nebo bobtnání dřeva dochází ke změnám tvaru sortimentu. Tento jev se nazývá borcení dřeva a vzniká v důsledku anizotropního charakteru hygroexpanze dřeva. Borcení dřeva se může vyskytovat v příčném nebo podélném směru sortimentů. Příčné borcení je vyvoláno rozdílným radiálním a tangenciálním sesýcháním uvažovaného sortimentu a je tím větší, čím větší je jeho vzdálenost od dřeně k obvodu kmene. Různé části desky se neseschnou stejným způsobem, protože hlavní a obecné osy tělesa (desky) se neztotožňují a dochází k uplatnění transformací. Výsledkem je žlábkovité prohnutí, způsobené rozdílným radiálním a tangenciálním sesýcháním. Podélné borcení sortimentů vzniká nerovnoměrným podélným sesýcháním dřeva, které způsobí prohnutí nebo stočení řeziva. Prohnutí sortimentu je vyvoláno rozdíly v podélném seschnutí mezi zónou bělového a jádrového dřeva. Stočení je vyvoláno točitostí kmene, které vzniká v důsledku točivého průběhu vláken v kmeni. Borcení je vážným nedostatkem dřeva, které ztěžuje jeho opracování, použití na konstrukce a výrobky ze dřeva v prostředí, kde se často mění vlhkost vzduchu a teplota. Materiál a metodika: Při zkoušce je možné vycházet z ČSN Metoda zjišťování nasákavosti a navlhavosti a z normy ČSN Skúšky vlastností rastlého dreva. Metoda zisťovania napúčavosti. 1 - Určení vlhkosti po sedmi dnech máčení (BK, JS, SM ) K měření se používají standardní tělíska (SM, BK, JS) ze zkoušek 1. a 2. cvičení, ponořená 7 dní ve vodě a laboratorní elektronická váha. Tělísko se zváží (m w7d v [g] ) poté se vypočte w 7 d ze vztahu: w 7d m = w7d m m Stanovení konvenční hustoty dřeva k a hustoty vlhkého dřeva w ( pro BK, JS, SM ) po sedmi [%] dnech máčení: m ρw = V w7d 7d 3 - Vypočet MNBS u stand. tělísek (BK, JS, BO ) K měření se používají standardní tělíska (SM, BK, DB) ze zkoušek 1 a 2, ponořená 7 dní ve vodě. Výpočet MNBS standardního tělíska:

6 1 1 MNBS f ( ρ) * ρ h2 ρ K ρ = = 0 o [%] 4 - Stanovení celkového bobtnání ( V,T,R,L ) a vypočet koeficientu bobtnání K V,T,R,L K měření se používají standardní tělíska (SM, BK, DB) ze zkoušek 1 a 2, ponořená 7 dní ve vodě, váha. Při výpočtu bobtnání i a koeficientu bobtnání K i standardního tělíska se musí nejprve na příčném řezu zjistit odklon vláken. Pokud je odklon menší než 10 0, výpočet probíhá podle vztahu: α i max = i max i i [%] i max hodnoty 7 dní ve vodě ponořeného tělíska V, R, T, L v [cm 3 ] a v [cm] i 0 hodnoty absolutně suchého tělíska V, R, T, L v [cm 3 ] a v [cm] K α = i αi max MNBS [% / %] Pokud je odklon vláken větší než 10 0, výpočet probíhá podle následujícího složitého matematického postupu, který pro nás vypočítal skript napsaný v aplikaci MS Excel : T 1 α R ε = αt φ 2 cos θ 2 = sin θ 2*sinθ *cosθ ε = T * ε sin cos + 2*sinθ *cosθ θ > 10 α = T KαV ρ α R ε = αt + α 2 2 αt = 2 = K α θ θ 1 α = α + α + α V R T i R dif * α i l RT + sinθ *cosθ sinθ *cosθ 2 2 cos θ sin θ Takto zjištěné hodnoty by měly přibližně odpovídat hodnotám vypočteným ze vztahů: α α α V max T max R max = MNBS. ρ 0 2 = MNBS. ρ0 3 1 = MNBS. ρ0 3

7 5 - Zjištění závislosti bobtnání na 0 (tab. + graf ) Hodnoty zjištěné v bodě 4 se uspořádají za celou skupinu do tabulky a vynesou se do grafu. Výsledky měření a výpočtů: Data naměřená a vypočítaná u tří daných pracovních vzorků SM, BK, JS (20x20x30 mm): Tabulka č.:1 Hustoty zkoumaných vzorků Dřevina Konvenční hustota Hustota vlhkého dřeva dřeva ρ K (g/cm 3 ) ρ w (g/cm 3 ) SM 328,25 668,30 BK 573,00 934,57 JS 531,48 817,74 Tabulka č.:2 Hustota, MNBS Dřevina Hustota suchého tělíska ρ 0 (g/cm 3 ) MNBS SM 402,70 56 BK 664,37 24 JS 698,02 44 Tabulka č.:3 Koeficienty Dřevina α R α T α L α v K αt K αl K αv SM 9, ,68 22,7 0,166 0,405 0,420 BK 12,63 7,44 0,66 28,5 0,526 1,18 1,980 JS 15,38 7,73 2,04 26,8 0,349 0,609 0,570

8 Grafy, vyjadřující závislost bobtnání a jeho koeficientů na hustotě dřeva: Graf 1. závislost bobtnání na hustotě dřeva 35,00 30,00 Bobtnání dřeva 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 Hustota dřeva (kg/m3) al ar at av Logaritmický (av) Logaritmický (at) Logaritmický (ar) Logaritmický (al) Graf 2. závislost koeficientů bobtnání na hustotě dřeva 1,0000 0,9000 0,8000 Koeficient bobtnání 0,7000 0,6000 0,5000 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000 0, ,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 Hustota dřeva (kg/m3) KaL KaR KaT KaV

9 Závislosti vlhkosti na hustotě u jednotlivých dřevin: Graf 3. Závislost vlhkosti na hustotě u BUKU 80,00 70,00 Vlhkost 60,00 50,00 40,00 30,00 850,00 950, , ,00 Hustota (kg/m3) BK Logaritmický (BK) Graf 4. Závislost vlhkosti na hustotě u JASANU 90,00 80,00 Vlhkost 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 850,00 950, ,00 Hustota (kg/m3) JS Logaritmický (JS) Graf 5. Závislost vlhkosti na hustotě u SMRKU 140,00 Vlhkost 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 400,00 450,00 500,00 550,00 600,00 650,00 700,00 750,00 800,00 Hustota (kg/m3) SM Logaritmický (SM)

10 Závislost meze hydroskopicity na hustotě dřeva u jednotlivých dřevin: Graf 6. Závislost meze hygroskopicity na hustotě dřeva u SMRKU Mez hygroskopicity 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 350,00 370,00 390,00 410,00 430,00 450,00 470,00 Huhtota (kg/m3) Řada1 Lineární (Řada1) Graf 7. Závislost meze hygroskopicity na hustotě dřeva u BUKU Mez hygroskopicity 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 Hustota (kg/m3) Řada1 Lineární (Řada1)

11 Graf 8. Závislost meze hygroskopicity na hustotě dřeva u JASANU Mez hygroskopicity 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 Hustota (kg/m3) Řada1 Lineární (Řada1) Graf 9. Závislost meze hygroskopicity na objemové hmotnosti 60,00 55,00 Mez hydroskopicity 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 Objemová hmotnost (kg/m3) MH Exponenciální (MH)

12 Statistika: Aritmetický průměr: x = 1 n n x i i= 1 Směrodatná odchylka: S = 1 n = 1 n i= 1 2 ( x) x i Variační koeficient: S = S X *100 Tabulka č.:5 Statistika 1 SMRK. ρ 0 ρ K ρ w w HM α V α T α R (kg/m 3 ) (kg/m 3 ) (kg/m 3 ) Stř. hodnota 398, , , , , , ,08 5,086 3,8003 Směr. odchylka 28, , , , , , , , , Minimum 353,8 307,55 394, ,5 8,4 2,38 1,5 0 Maximum 454,7 384,2 764, ,4 11,8 8,34 8,5 Hladina spolehlivos 10, , , , , , , , , ti (95,0%) αl Tabulka č.:6 Statistika 2 SMRK. Stř. hodnota Směr. odchylka Minimu m Maximu m Hladina spolehliv osti (95,0%) K αv K αt K αr K αl K αdif 0, , , , , , , , , , ,26 0, , , , ,31 0, ,6 4, ,0265 0, , , ,305514

13 Tabulka č.:7 Statistika 1 BUK. ρ 0 ρ K (kg/m3) (kg/m3) Stř. hodnota Směr. odchylka ρw (kg/m3) w MH 583, ,01 809, , , ,7637 9, , , , , ,152 26, , , , , , Minimum 353,8 307,55 394, ,06 1,5 0 Maximum , ,2 29,4 16,2 13,41 6,44 Hladina spolehlivos ti (95,0%) 64, , , , , , , , , Tabulka č.:8 Statistika 2 BUK. K αv K αt Stř. hodnota Směr. odchylka K αr K αl K αdif 0, , , , , , , , , ,81185 Minimum 0, , , , , Maximum 0,96 0,61 0, ,2 4, Hladina spolehlivost i (95,0%) 0, , , , , αv αt αr αl Tabulka č.:9 Statistika 1 JASAN. ρ 0 ρ K (kg/m3) (kg/m3) Stř. hodnota Směr. odchylka ρw (kg/m3) w MH αv αt αr αl 576, ,01 809, , , ,7637 9, , , , , ,152 26, , , , , , Minimum 353,8 307,55 394, ,06 1,5 0 Maximum , ,2 29,4 16,2 13,41 6,44 Hladina spolehlivost i (95,0%) 63, , , , , , , , , Tabulka č.:10 Statistika 2 JASAN. K αv K αt Stř. hodnota Směr. odchylka K αr KαL K αdif 0, , , , , , ,1394 0, , ,81185 Minimum 0, , , , , Maximum 0,96 0,61 0, ,2 4, Hladina spolehlivost i (95,0%) 0, , , , ,321158

14 Diskuse: Jak jasně vyplívá z grafů 7. a 8. a zejména pak z grafu 9. hodnota vlhkosti, při které dřevo dosahuje stavu meze hydroskopicity s rostoucí objemovou hmotností klesá. Objemová hmotnost se u dřeva zvyšuje s přivívající hmotností a pomaleji rostoucím objemem zkoumaného vzorku. Na tento trend poklesu má také vliv druh dřeviny, protože jak si můžeme všimnou na grafu č. 6 (ten vyjadřuje závislost MH na objemové hmotnosti, tam psáno hustotě) smrk vykazuje velice mírný vzestupný trend vlhkosti. U dřeviny pak působí i některé faktory makro a mikro (+ chemické) stavby. Je-li vlhkost menší než MNBS potom ve dřevě s rostoucí vlhkostí roste i hmotnost a mění se rozměry. To je způsobeno tím, že v tomto rozsahu vlhkosti se ve dřevě ukládá voda vázaná. Voda vázaná je uložena v buněčných stěnách. Bobtnání je výrazně ovlivněno orientací fibril v sekundární vrstvě. Příčné bobtnání vrstvy S2 je omezováno uspořádáním fibril ve vrstvách S1 a S3. S rostoucím odklonem fibril v S2 vrstvě roste podélné bobtnání a sesychání což se projevuje v podélném borcení dřeva. Při výpočtu potom musíme uvažovat trasformaci koeficientů alfa. Dále jsme mohli vypozorovat, že rozměry vzorku se nám při bobtnání mění v jednotlivých základních směrech mění nestejně. Je zřejmé, že největší rozdíl rozměrů oproti původním nastane ve směru tangenciálním, nejmenší pak ve směru longituálním (podélném). Nejzřetelnější rozdíl však můžeme pozorovat na změně celkového objemu tělesa. Z grafu 3. a 4. vidíme, že vlhkost s rostoucí hustotou roste. Jinak je tomu opět u smrku, což můžeme přisuzovat rozdílné anatomické stavbě jehličnanů a listnáčů. Předpokládat však můžeme také růst. Závislost hustoty na vlhkosti dřeva Vzhledem k tomu, že dřevo je anizotropní materiál, je správnější místo pojmu hustota používat spíše výraz objemová hmotnost. Můžeme předpokládat, že vztah objemové hmotnosti a vlhkosti bude záviset na teorii o pohybu a ukládání vody ve dřevě. Od 0 do zhruba 7 % vlhkosti (monomolekulární sorpce) se objem vzorku prakticky nemění (vzorek nebobtná). (Proto by bylo ideální používat dřevěný materiál o této vlhkosti, což v praxi není téměř možné, vzhledem na přijímání přirozené vzdušné vlhkosti dřevem.) Příjmem vody ale zvyšuje hmotnost vzorku, a proto objemová hmotnost dřeva roste spolu s vlhkostí. Od zhruba 7 % vlhkosti do MH (u našich dřevin zhruba 30 %) se už začne příjem vody vázané do buněčných stěn projevovat rozměrovými změnami - bobtnáním. Hmotnost se samozřejmě zvyšuje stále. Nárůst hmotnosti je většinou poměrně větší než nárůst objemu, proto se objemová hmotnost dřeva s rostoucí vlhkostí zvyšuje. To vyplívá ze vztahu pro výpočet objemové hmotnosti. Tento nárůst je však pozvolnější než při monomolekulární sorpci. S dalším růstem vlhkosti nad MH (asi 30 %) už objem dřeva více méně nemění, ale hmotnost se zvyšuje. Nárůst objemové hmotnosti je zde tedy jen funkcí přibývající hmotnosti (vody volné). Závěr: Výsledky tohoto cvičení, měření, výpočty a následné zpracování do grafů nám potvrdili, že s rostoucí vlhkostí dřeva se zvyšuje jeho objemová hmotnost. Z vypočítaných koeficientů vyplynulo, že dřevo bobtná v každém ze tří základních směrů jinak. Na mez hygroskopicity má vliv druh dřeviny.

15 Použitá literatura: Šlezingerová J., Rndr., Gandelová L., RNDr. : Stavba dřeva Horáček P., Dr. Ing. : Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva Gandelová L., Horáček P., Šlezingerová J. (1998) : Nauka o dřevě

vznik: během růstu stromu během těžby a dopravy během uskladnění postihují kvalitu, zejména fyzikální a mechanické vlastnosti

vznik: během růstu stromu během těžby a dopravy během uskladnění postihují kvalitu, zejména fyzikální a mechanické vlastnosti VADY SUROVÉHO DŘÍVÍ VADA = změna vnějšího vzhledu dřeva, porušení jeho pravidelné struktury, odchylky od normální stavby dřeva, které nepříznivě ovlivňují jeho účelové využití. postihují kvalitu, zejména

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Měření vlhkosti dřeva a vlivu na hustotu Fyzikální vlastnosti dřeva Protokol č.2 Vypracoval: Pavel Lauko Datum cvičení: 24.9.22 Obor: DI Datum vypracování:

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.

Více

Otázky z kapitoly Stereometrie

Otázky z kapitoly Stereometrie Otázky z kapitoly Stereometrie 10. února 015 Obsah 1 Krokované příklady (0 otázek) 1 Metrické vlastnosti (30 otázek) 1.1 Obtížnost 1 (16 otázek)....................................... 1. Obtížnost (14

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI Katedra materiálového inženýrství a chemie ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ VE VAZBĚ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI Izolační vlastnosti (schopnosti) stavebních materiálů o o o o vnitřní struktura

Více

STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA

STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA STAVBA DŘEVA STAVBA ROSTLINNÉHO TĚLA JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY X DVOJDĚLOŽNÉ ROSTLINY JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY palmy, bambus Nemohou druhotně tloustnout (přirůstat)!! DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY mají sekundární dělivé

Více

Výukový materiál, prezentace

Výukový materiál, prezentace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Závislost odporu vodičů na teplotě František Skuhravý Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd datum měření: 4.4.2003 Úvod do problematiky Důležitou charakteristikou pevných látek je konduktivita

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 31 Vady tvaru kmene

Více

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Barbora Vojáčková, a kol. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta. Skriptum 2013

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Barbora Vojáčková, a kol. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta. Skriptum 2013 ZÁKLADY ARBORISTIKY Barbora Vojáčková, a kol. Skriptum 2013 Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 1 2 Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta 2013 Učební text pro předmět

Více

FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta stavební. Stavební hmoty II. Filip Khestl, Pavel Mec

FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta stavební. Stavební hmoty II. Filip Khestl, Pavel Mec FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta stavební Stavební hmoty II Filip Khestl, Pavel Mec 2013 OBSAH Obsah... 1 1 Úvod... 1 2 Dřevo... 2 2.1 Definice dřeva... 3 2.2 Rozdělení základních dřevin...

Více

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN Rovnováha, Síly na rovinné stěny CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN Příklad č. 1: Nákladní automobil s cisternou ve tvaru kvádru o rozměrech H x L x B se pohybuje přímočarým pohybem po nakloněné rovině se zrychlením

Více

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice 3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice I Základní vztahy a definice iltrace je jedna z metod dělení heterogenních směsí pevná fáze tekutina. Směs prochází pórovitým materiálem

Více

SORTIMENTACE DŘÍVÍ. Sestavil: Ing. Jiří Franc

SORTIMENTACE DŘÍVÍ. Sestavil: Ing. Jiří Franc SORTIMENTACE DŘÍVÍ Sestavil: Ing. Jiří Franc dohoda dodavatele a odběratele je vždy nadřazena obecně přijatým předpisům 2 Měření a sortimentace dříví v ČR do 31.3.1997 vycházelo měření z původních národních

Více

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 5 Části kmene Příčný

Více

Příklady: 7., 8. Práce a energie

Příklady: 7., 8. Práce a energie Příklady: 7., 8. Práce a energie 1. Dělník tlačí bednu o hmotnosti m = 25, 0 kg vzhůru po dokonale hladké nakloněné rovině o úhlu sklonu α = 25. Působí na ni při tom stálou silou F o velikosti F = 209

Více

BIOMASA OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE

BIOMASA OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 BIOMASA OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE

Více

Matematika I: Aplikované úlohy

Matematika I: Aplikované úlohy Matematika I: Aplikované úlohy Zuzana Morávková Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita Ostrava 260. Řy 283 - Pálkař Zadání Pálkař odpálí míč pod úhlem α = 30 a rychlostí

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Přednáška STATISTIKA II - EKONOMETRIE Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Regresní analýza Cíl regresní analýzy: stanovení formy (trendu, tvaru, průběhu)

Více

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI 215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI ÚVOD Rektifikace je nejčastěji používaným procesem pro separaci organických látek. Je široce využívána jak v chemické laboratoři, tak i v průmyslu.

Více

Euklidovský prostor Stručnější verze

Euklidovský prostor Stručnější verze [1] Euklidovský prostor Stručnější verze definice Eulidovského prostoru kartézský souřadnicový systém vektorový součin v E 3 vlastnosti přímek a rovin v E 3 a) eprostor-v2, 16, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c)

Více

evo lení d eva - d evo jehli natých d evin - d evo listnatých d evin Hustota d eva

evo lení d eva - d evo jehli natých d evin - d evo listnatých d evin Hustota d eva Dřevo Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny. Dřevo je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhů biomasy. Je to snadno dostupný přírodní materiál,

Více

Projekty do předmětu MF

Projekty do předmětu MF Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra optiky ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Projekty do předmětu MF Vypracoval: Miroslav Mlynář E-mail: mlynarm@centrum.cz Studijní program: B1701 Fyzika Studijní

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r.

CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r. L A B O R A T O Ř O B O R U CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r. Ústav organické technologie (111) Ing. I. Dudková Doc. Ing. B. Dvořák, CSc. budova A, místnost č. S31 MĚŘENÍ VYBRANÝCH TECHNICKÝCH

Více

Výřez kmenem listnáče. parenchymatická medula

Výřez kmenem listnáče. parenchymatická medula Xylotomie (nauka o struktuře a vlastnostech dřeva) Dřevo (z technického hlediska) = lignifikované vodivé pletivo kmenů stromů (deuteroxylém) vznikající dostředivým dělením buněk kambia. Kmeny manoxylické:

Více

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0513Vady dřeva I. vady struktury dřeva

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0513Vady dřeva I. vady struktury dřeva Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách Tepelně vlhkostní mikroklima Vlhkost v budovách Zdroje vodní páry stavební vlhkost - vodní pára vázaná v materiálech v důsledku mokrých technologických procesů (chemicky nebo fyzikálně vázaná) zemní vlhkost

Více

Astronomická pozorování

Astronomická pozorování KLASICKÁ ASTRONOMIE Astronomická pozorování Základní úloha při pozorování nějakého děje, zejména pohybu těles je stanovení jeho polohy (rychlosti) v daném okamžiku Astronomie a poziční astronomie Souřadnicové

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební. seminář Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí Masarykova kolej, 3. 4.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební. seminář Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí Masarykova kolej, 3. 4. STANOVENÍ VLASTNOSTÍ KONSTRUKČNÍHO DŘEVA PETR KUKLÍK ČVUT v Praze, Fakulta stavební seminář Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí Masarykova kolej, 3. 4. 2007 Inovace metod

Více

4.2.4.2 Fixed management model s mûfienou heterogenitou

4.2.4.2 Fixed management model s mûfienou heterogenitou 4.2.4.2 Fixed management model s mûfienou heterogenitou Odvození fixed management modelu s měřenou heterogenitou je založeno na tom, že managament, jak tento nepozorovaný fixní vstup nazývají Álvarez et

Více

215.1.4 HUSTOTA ROPNÝCH PRODUKTŮ

215.1.4 HUSTOTA ROPNÝCH PRODUKTŮ 5..4 HUSTOTA ROPNÝCH PRODUKTŮ ÚVOD Hustota je jednou ze základních veličin, které charakterizují ropu a její produkty. Z její hodnoty lze usuzovat také na frakční chemické složení ropných produktů. Hustota

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2003 2004

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2003 2004 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 003 004 TEST Z MATEMATIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO M 0030 Vyjádřete jedním desetinným číslem (4 ½ 4 ¼ ) (4 ½ + 4 ¼ ) Správné řešení: 0,5 Zjednodušte výraz : ( 4)

Více

Hraniční duby určení věku

Hraniční duby určení věku Hraniční duby určení věku Úvodem. Panem starostou ing. Petrem Hejlem jsem byl upozorněn na mohutné duby, rostoucí na hranici mezi Suchdolem a Roztoky. Mohlo by se jednat o hraniční duby, které by si pak

Více

Ideální krystalová mřížka periodický potenciál v krystalu. pásová struktura polovodiče

Ideální krystalová mřížka periodický potenciál v krystalu. pásová struktura polovodiče Cvičení 3 Ideální krystalová mřížka periodický potenciál v krystalu Aplikace kvantové mechaniky pásová struktura polovodiče Nosiče náboje v polovodiči hustota stavů obsazovací funkce, Fermiho hladina koncentrace

Více

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země (Učebnice strana 140 141) Na pouti koupíme balonek. Pustíme-li ho v místnosti, stoupá ke stropu.po určité době (balonek mírně uchází) se balonek od stropu

Více

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ REŠERŠE Mgr. Martin Schreiber

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ Ing. Pavel Študent inpas - AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ Trojanovice 302, 744 01 TROJANOVICE zkušební laboratoř č. 1576 akreditovaná ČIA PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ č. A003/0693/14 Provozovatel:

Více

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ 215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ ÚVOD Reologie se zabývá vlastnostmi látek za podmínek jejich deformace toku. Reologická měření si kladou za cíl stanovení materiálových parametrů látek při

Více

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM 1. Jak závisí hodnota izobarického součinitele objemové roztažnosti ideálního plynu na teplotě a jak na tlaku? Odvoďte. 2. Jak závisí hodnota izochorického součinitele

Více

Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků

Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků Geodézie přednáška 9 Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Určování výměr určování

Více

3. STANOVENÍ RYCHLOSTI PROPUSTNOSTI PRO PLYNY U PLASTOVÝCH FÓLIÍ

3. STANOVENÍ RYCHLOSTI PROPUSTNOSTI PRO PLYNY U PLASTOVÝCH FÓLIÍ 3. STANOVENÍ RYCHLOSTI PROPUSTNOSTI PRO PLYNY U PLASTOVÝCH FÓLIÍ Úkol: Úvod: Stanovte rychlost propustnosti plynů balící fólie pro vzduch vakuometru DR2 Většina plastových materiálů vykazuje určitou propustnost

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 5. přednáška VODA V PŮDĚ Půdní voda = veškerá voda vyskytující se trvale nebo dočasně v půdním profilu (kapalná, pevná, plynná fáze) vztah k půdotvorným procesům a k vegetaci

Více

KGG/STG Statistika pro geografy

KGG/STG Statistika pro geografy KGG/STG Statistika pro geografy 10. Mgr. David Fiedor 27. dubna 2015 Nelineární závislost - korelační poměr užití v případě, kdy regresní čára není přímka, ale je vyjádřena složitější matematickou funkcí

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní snímače průtoku Rychlostní snímače průtoku vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny v STŘ. Ta závisí vzhledem k rychlostnímu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY ELEKTROTEPELNÁ TECHNIKA Infrazářiče Vypracoval: Václav Laxa Ostatní členové měřícího týmu: Otakar Zavřel Jan Kokeisl Jakub

Více

CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA. Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky

CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA. Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky Analýza transpiračních křivek, založená na vážení odříznutých

Více

Pohyb elektronu ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli a stanovení měrného náboje elektronu

Pohyb elektronu ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli a stanovení měrného náboje elektronu Úloha 1 Pohyb elektronu ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli a stanovení měrného náboje elektronu 1.1 Úkol měření 1.Změřtezávislostanodovéhoproudu I a naindukcimagnetickéhopoleprodvěhodnotyanodovéhonapětí

Více

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin Přednáška 2 Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin - přednáška 2 1 Dělení technických vlastností hornin 1. Základní popisné fyzikální vlastnosti 2. Hydrofyzikální

Více

KUTNAR Šikmé střechy - TOPDEK skladby s tepelnou izolací nad krokvemi. (konstrukční, materiálové a technologické řešení)

KUTNAR Šikmé střechy - TOPDEK skladby s tepelnou izolací nad krokvemi. (konstrukční, materiálové a technologické řešení) KUTNAR Šikmé střechy - TOPDEK skladby s tepelnou izolací nad krokvemi (konstrukční, materiálové a technologické řešení) leden 2012 DEKTRADE a.s., 2012 ISBN 978-80-87215-12-8 2 Úvod Konstrukční a materiálový

Více

Funkce zadané implicitně

Funkce zadané implicitně Kapitola 8 Funkce zadané implicitně Začneme několika příklady. Prvním je známá rovnice pro jednotkovou kružnici x 2 + y 2 1 = 0. Tato rovnice popisuje křivku, kterou si však nelze představit jako graf

Více

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO 2.1 Vnitřní energie tělesa a) celková energie (termodynamické) soustavy E tvořena kinetickou energií E k jejího makroskopického pohybu jako celku potenciální energií

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní. Semestrální práce z Matematického Modelování

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní. Semestrální práce z Matematického Modelování Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Semestrální práce z Matematického Modelování Dynamika pohybu rakety v 1D Vypracoval: Pavel Roud Obor: Technologie obrábění e mail:stu85@seznam.cz 1 1.Úvod...

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne:. dubna 009 Odevzdal

Více

5. Maticová algebra, typy matic, inverzní matice, determinant.

5. Maticová algebra, typy matic, inverzní matice, determinant. 5. Maticová algebra, typy matic, inverzní matice, determinant. Matice Matice typu m,n je matice složená z n*m (m >= 1, n >= 1) reálných (komplexních) čísel uspořádaných do m řádků a n sloupců: R m,n (resp.

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

PROTOKOL. č. C2858c. Masarykova univerzita PF Ústav chemie Chemie konzervování a restaurování 1 POPIS PRAKTICKÉHO CVIČENÍ. 1.

PROTOKOL. č. C2858c. Masarykova univerzita PF Ústav chemie Chemie konzervování a restaurování 1 POPIS PRAKTICKÉHO CVIČENÍ. 1. PROTOKOL č. C2858c Masarykova univerzita PF Ústav chemie Chemie konzervování a restaurování Předmět: Znehodnocování a povrchové úpravy materiálů - cvičení Datum: Téma: Kvantifikace koroze a stanovení tolerancí

Více

Zadání. stereometrie. 1) Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KS GHM; K AB; BK =3 AK ; M EH; HM =3 EM.

Zadání. stereometrie. 1) Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KS GHM; K AB; BK =3 AK ; M EH; HM =3 EM. STEREOMETRIE Zadání 1) Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou KS GHM; K AB; BK = AK ; M EH; HM = EM ) Sestrojte řez pravidelného čtyřbokého jehlanu ABCDV rovinou KLM; K AB; BK = AK ; L CD; DL = CL ; M

Více

Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku

Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku Michal Dudák Pod texturními vlastnostmi porézních látek se skrývá popis složité porézní struktury. Fyzisorpce dusíku je jedna z nejrozšířenějších metod

Více

Pracovní list: Hustota 1

Pracovní list: Hustota 1 Pracovní list: Hustota 1 1. Doplň zápis: g kg 1 = cm 3 m 3 2. Napiš, jak se čte jednotka hustoty: g.. cm 3 kg m 3 3. Doplň značky a základní jednotky fyzikálních veličin. Napiš měřidla hmotnosti a objemu.

Více

Technologické procesy (Tváření)

Technologické procesy (Tváření) Otázky a odpovědi Technologické procesy (Tváření) 1) Co je to plasticita kovů Schopnost zůstat neporušený po deformaci 2) Jak vzniká plastická deformace Nad mezi kluzu 3) Co jsou to dislokace Porucha krystalové

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro

Více

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: Mechanika tekutin a rovnice kontinuity Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Příklady Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho

Více

ZÁKLADNÍ POJMY SVĚTELNÉ TECHNIKY

ZÁKLADNÍ POJMY SVĚTELNÉ TECHNIKY ZÁKLADNÍ POJMY SVĚTELNÉ TECHNKY 1. Rovinný úhel α (rad) arcα a/r a'/l (pro malé, zorné, úhly) α a α a' a arcα / π α/36 (malým se rozumí r/a >3 až 5) r l. Prostorový úhel Ω S/r (sr) steradián, Ω 4π 1 spat

Více

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K zvuk každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem akustika zabývá se fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním

Více

Fyzikální praktikum 1

Fyzikální praktikum 1 Fyzikální praktikum 1 FJFI ČVUT v Praze Úloha: #9 Základní experimenty akustiky Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 3.11.014 Kruh: FE Skupina: 4 Klasifikace: 1. Pracovní úkoly (a) V domácí přípravě spočítejte,

Více

Vedení tepla v MKP. Konstantní tepelné toky. Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua

Vedení tepla v MKP. Konstantní tepelné toky. Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua Vedení tepla v MKP Stacionární úlohy (viz dále) Konstantní tepelné toky Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua Nestacionární úlohy (analogické dynamice stavebních konstrukcí) 1 Základní rovnice

Více

Zpracování studie týkající se průzkumu vlastností statistických proměnných a vztahů mezi nimi.

Zpracování studie týkající se průzkumu vlastností statistických proměnných a vztahů mezi nimi. SEMINÁRNÍ PRÁCE Zadání: Data: Statistické metody: Zpracování studie týkající se průzkumu vlastností statistických proměnných a vztahů mezi nimi. Minimálně 6 proměnných o 30 pozorováních (z toho 2 proměnné

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Navlhavost a nasáklivost dřeva Fyzikální vlastnosti dřeva Protokol č.4 Vypracoval: Pavel Lauko Datum cvičení: 24.9.22 Obor: DI Datum vyprac.: 1.12.2 Ročník:

Více

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n Ú k o l : Změřit dynamickou viskozitu destilované vody absolutní metodou a její závislost na teplotě relativní metodou. P o t ř e b y : Viz seznam

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

STROPNÍ SÁLAVÉ TEPLOVODNÍ PANELY EUTERM AVH AVL

STROPNÍ SÁLAVÉ TEPLOVODNÍ PANELY EUTERM AVH AVL STROPNÍ SÁLAVÉ TEPLOVODNÍ PANELY AVH AVL Návod k používání a údržbě pro uživatele a montážní techniky VERZE 0508 OBSAH 1. VLASTNOSTI 1.1. Přednosti výrobku 1.2. Součásti sálavého panelu 1.3. Technická

Více

Horské kolo (Downhill, freeride) Downhill (neboli sjezd) je cyklistická MTB disciplína. Historie

Horské kolo (Downhill, freeride) Downhill (neboli sjezd) je cyklistická MTB disciplína. Historie Horské kolo (Downhill, freeride) Horské kolo bylo zkonstruováno na přelomu 70-80 let,často též označované zkratkou MTB (z anglického mountain bike), je bicykl navržený pro jízdu v horských oblastech, jízdu

Více

Fyzikální praktikum 2. 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

Fyzikální praktikum 2. 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr Ústav fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr Úkoly k měření Povinná část Měření

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

TECHNICKÉ ZNALECTVÍ. Metody soudně znalecké analýzy. Prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. ÚZPET

TECHNICKÉ ZNALECTVÍ. Metody soudně znalecké analýzy. Prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. ÚZPET TECHNICKÉ ZNALECTVÍ Metody soudně znalecké analýzy ÚZPET Prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. Osnova tématu 1.Výpočty ve znaleckém posudku 2. Vybrané metody soudně znalecké analýzy 1.Výpočty ve znaleckém posudku

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4. Magnetické pole je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4.1. Fyzikální podstata magnetismu Magnetické pole vytváří permanentní (stálý) magnet, nebo elektromagnet. Stálý magnet,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 21 Buk Ing. Hana Márová

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy práce s tabulkou Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.3 Technická měření v MS Excel Pracovní list 7 Měření na ventilátoru Ing. Jiří Chobot VY_32_INOVACE_323_7

Více

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 21. 4. 2013 Název zpracovaného celku: STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Pevné látky dělíme na látky: a) krystalické b) amorfní

Více

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Fakulta stavební VŠB TUO Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Prvky betonových konstrukcí vlastnosti materiálů, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže Nejznámějším míchaným nápojem je

Více

Protokol č. 8. Stanovení zásoby relaskopickou metodou

Protokol č. 8. Stanovení zásoby relaskopickou metodou Protokol č. 8 Stanovení zásoby relaskopickou metodou Zadání: Pro zadané dřeviny stanovte zásobu pomocí relaskopické metody. Součástí protokolu bude vyplněný protokol podle relaskopického formuláře (provedení

Více

Matematická statistika

Matematická statistika Matematická statistika Daniel Husek Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, 8. A8 Dne 12. 12. 2010 v Rožnově pod Radhoštěm Osnova Strana 1) Úvod 3 2) Historie matematické statistiky 4 3) Základní pojmy matematické

Více

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování Pokyny pro projektování 1.1 Použití Použití pružinových závěsů a podpěr je nutné v případech, kde pomocí pevných konstrukcí není možné zachytit svislé nebo velké vodorovné vynucené posuvy potrubí. Pružinové

Více

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity Tlumené kmit V praxi téměř vžd brání pohbu nějaká brzdicí síla, jejíž původ je v třecích silách mezi reálnými těles. Matematický popis těchto sil bývá dosti komplikovaný. Velmi často se vsktuje tzv. viskózní

Více

Experimentální hodnocení kvality algoritmů

Experimentální hodnocení kvality algoritmů 24. 11. 213 MI-PAA úkol č. 3 Antonín Daněk Experimentální hodnocení kvality algoritmů 1 SPECIFIKACE ÚLOHY Cílem tohoto úkolu bylo ohodnotit různé algoritmy pro řešení problému batohu. Předmětem hodnocení

Více

Kuličkové šrouby a matice

Kuličkové šrouby a matice Kuličkové šrouby a matice Vydání 01 Tiskové chyby, rozměrové a konstrukční změny vyhrazeny. Kuličkové šrouby a matice 1 Obsah Popis 3 Deformační zatížení Kritická rychlost 5 Kuličková matice FSU 6 Kuličková

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA Ústav základního zpracování dřeva. Bakalářská práce

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA Ústav základního zpracování dřeva. Bakalářská práce MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA Ústav základního zpracování dřeva Analýza příčin vzniku transparentnosti SM konstrukčních dýh v závodě DYAS.EU Bakalářská práce 2010 Jiří Pelikán

Více

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Optické vlákna patří k nejmodernějším přenosovým médiím. Jejich vysoká přenosová kapacita a nízký útlum jsou hlavní výhody, které je staví před

Více

zdroj: projekční podklady firmy Elektrodesign ventilátory, s.r.o. www.elektrodesign.cz

zdroj: projekční podklady firmy Elektrodesign ventilátory, s.r.o. www.elektrodesign.cz Cvičení č.4 Návrh prvků pro přívod a odvod vzduchu Základní zásady návrhu: zajistit přívod/odvod požadovaného množství vzduchu zajistit přívod do pobytové zóny zabránit nadměrným rychlostem vzduchu v pobytové

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více