Školní řád. 1.Organizace provozu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. 1.Organizace provozu"

Transkript

1 č.j. 419/2013 Ř Platnost od : Skartační znak : S 10 Školní řád Školní řád Mateřské školy města Benátky nad Jizerou byl vypracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami zákona č. 561/2004 Sb., ( školský zákon ) - Zákon 258//2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví - Vyhláška MŠ MT ČR č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání Články školního řádu 1. Organizace provozu MŠ 2. Práva a povinnosti rodičů 3. Práva dětí 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Spolupráce s partnery 1.Organizace provozu Zápis a způsob přijímání dětí do MŠ - Zápis provádí ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem, o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím městského rozhlasu, ve Zpravodaji a na webových stránkách. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce, a informuje rodiče osobním předáním Rozhodnutí o přijetí do MŠ. O přijetí dětí v případě, že počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu školy, rozhoduje ředitelka dle důležitosti. Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá 1x za rok a to v měsíci dubnu nebo květnu termín bude vždy včas zveřejněn. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud bude volné místo. Dítě do mateřské školy přijímá ředitelka mateřské školy na základě žádosti rodičů, kterou podají v písemné formě.

2 k č.j. 419/2013 Ř -2 Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče vyplní při zápisu do mateřské školy a nebo ji přinesou k zápisu s ostatními dokumenty již řádně vyplněné (ke stažení na Rozhodnutí rodiče obdrží do 30 dnů, ode dne zápisu, na ředitelství MŠ termín o vyzvedávání Rozhodnutí bude sdělen při zápisu do MŠ. O chodu mateřské školy budou rodiče informováni na informativních schůzkách, které proběhnou poslední týden v měsíci srpnu pro děti nové ( ohledně adaptace ) a v září pro děti, které již mateřskou školu navštěvují. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradního zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost Provoz mateřské školy Mateřská škola je jedenáctitřídní, dvě třídy Jizerka, jedna třída Jizerka pavilon, dvě třídy Růženka, jedna třída Mateřídouška, tři třídy Poupátko a dvě třídy Pampeliška - Ve školní roce 2013/2014 jsou děti zařazeny: smíšené třídy Provoz školy je: od 6.15 hod. 16,30 hod. ( od ,30 hod pouze pro pracující matky ) - Děti se do MŠ zpravidla přijímají do 8 hodin., příchody a odchody lze ale po dohodě s rodiči uskutečnit v průběhu celé provozní doby. Důvodem je snaha přiblížit život v MŠ co nejvíce prostředí rodiny, při respektování individuálních biorytmů dětí. - V období prázdnin bývá provoz MŠ přerušen. Přerušení a zajištění provozu na jiné MŠ oznámí ředitelka MŠ zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem. - Děti jsou pojištěny u České pojišťovny s účinností od pojištění odpovědnosti za škodu

3 k č.j. 419/2013 Ř Docházka dětí, omlouvání jejich nepřítomnosti - Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ. - Zástupce dítěte ohlásí známou nepřítomnost dítěte předem a to osobně nebo telefonicky. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví dítě jeho zástupce v MŠ neprodleně. Ředitelka školy může po předchozím upozornění ( písemné oznámení zákonnému zástupci dítěte ) rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže : - se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny - zákonný zástupce opakovaně narušuje provoz MŠ - ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař,školské poradenské zařízení nebo pedagog - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování v MŠ ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady. -zákonný zástupce neakceptuje výzvu učitelek o závažnosti akutního onemocnění dítěte s ohledem na ochranu zdraví ostatních dětí 1.4 Styk s rodiči -Dítě předá učitelce zákonný zástupce zdravé. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ ( teplota, zvracení, bolesti břicha ) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. - Učitelka předá dítě zákonnému zástupci zároveň poskytne případné informace týkající se chování dítěte v době pobytu v MŠ. Pověřené osobě předá dítě učitelka pouze na základě zmocnění této osoby zákonným zástupcem dítěte ( formuláře u třídních učitelek ). - Rodiče okamžitě nahlásí učitelce změny týkající se dítěte ( změna bydliště,zdravotní pojišťovny, pediatra, tel.č. rodičů ) - Pokyny aktuální informace, různá sdělení jsou zveřejňovány na nástěnkách - Konzultační hodiny s ředitelkou zveřejněny na přístupových místech zařízení včetně webových stránek Stravování - Při přijetí do MŠ stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy. Celková denní částka za stravu dítěte činí 30,- Kč

4 k č.j. 419/2013 Ř -4 ( 1x přesnídávka - 6,00 Kč, pitný režim 3,00 Kč, oběd 15,00 Kč, svačina 6,00 Kč ) Pro děti docházející do MŠ na 4 hod.denně činí stravné 23,- Kč. ( přesnídávka 6,00 Kč, oběd 15,00 Kč, pitný režim 2,- Kč) Minimální částka na sporožirovém účtu činí 800,- Kč. Platba stravného se uskutečňuje účtem! Výpisy o zaplacení se předkládají pouze na vyzvání ředitelky, vedoucí školní jídelny nebo zástupkyni ředitelky pro personalistiku a provoz. Platba za stravné se platí do 15. téhož měsíce. Nepřítomnost dítěte nutno hlásit 24 hodin předem, nejpozději téhož dne do 8.00 hodin. Strávníci, kteří v daném školním roce dosáhnou 7 let věku, budou zařazeni do 2. skupiny strávníci 7-10 let: přesnídávka 7,00 Kč, oběd 17,00 Kč, svačina6,00 Kč, pitný režim 3,00 Kč. Celkem 33 Kč na den. - Při náhlém onemocnění se vydá oběd 1. den domů - možnost vyzvednutí obědu: od hod hod. - V případě neomluvené absence dítěte rodiče stravné hradí. Veškeré informace ohledně stravování dětí a placení stravného podává vedoucí školní jídelny Úplata za předškolní vzdělávání - Úplatu za předškolní vzdělávání budou zákonní zástupci hradit za příslušný kalendářní měsíc vždy do patnáctého dne téhož kalendářního měsíce ve výši 450,- Kč měsíčněcelodenní provoz. Výpisy o zaplacení se předkládají pouze na vyzvání p. ředitelce nebo p. učitelce k nahlédnutí. - Dětem v posledním ročníku MŠ se předškolní vzdělávání poskytuje bezúplatně ( tj. dětem, které v daném školním roce v období od do následujícího kalendářního roku dovršily 6 let věku) -Dětem s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání budou zákonní zástupci hradit od září 2013 vždy do patnáctého dne téhož kalendářního měsíce ve výši 450,- Kč. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte: - který pobírá sociální příplatek nebo osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a toto prokáže ředitelce školy. Výše školného se nepřítomností dětí nezkracuje.

5 k č.j. 419/2013 Ř -5 -I v případě, že dítě bylo 1 den v měsíci v MŠ, se platí školné v plné výši! -Rodičům se doporučuje podat trvalý příkaz na 10 měsíců ( kromě července a srpna, kdy se v případě, že děti budou docházet o prázdninách provádí platba složenkou, kterou je nutno uhradit před zahájením prázdninového provozu a to v měsíci červnu.) Rodiče jsou zproštěni od placení úplaty na vlastní písemnou žádost z důvodu : a) docházka dítěte je přerušena z důvodu dlouhodobé nemoci dítěte b) hospitalizace dítěte v nemocnici c) lázeňská péče d) v případě lékařského vyjádření o doporučení o přerušení školní docházky na dobu neurčitou z důvodu adaptace - V době přerušení provozu MŠ v měsíci červenci nebo srpnu, kdy dítě MŠ nenavštěvuje nebude úplata hrazena Poplatek za kulturní, sportovní a společenské akce - poplatek budou hradit zákonní zástupci 2x během školního roku ( září a únor)ve výši 500,- Kč.Tato částka je pohyblivá, je možno ji na následný školní rok změnit Péče o zdraví a bezpečnost dětí -Bezpečnost dětí zodpovídají po celou dobu jejich pobytu v mateřské škole pedagogické pracovnice, a to od doby jejich převzetí od zákonných zástupců nebo jimi pověřené osoby až do doby jejich předání zákonným zástupcům nebo jimi pověřené osobě. - Škola zajistí pojištění dětí proti úrazu u České pojišťovny. V případě úrazu rodiče obdrží od ředitelky MŠ formulář k čerpání pojistné události. Toto pojištění se vztahuje na všechny akce, které mateřská škola pořádá. -V případě počtu dětí nad 20 ( a v případě absence vedoucí učitelky, zajišťuje jejich bezpečnost při pobytu venku či na akcích pořádaných školou provozní pracovnice, které jsou řádně proškoleny. -Vyžadujeme pro děti vhodnou a bezpečnou obuv. Nepovolujeme přinášet do mateřské školy nebezpečné či cenné předměty, některé sladkosti ( tvrdé bonbóny, žvýkačky..) i doma pečené výrobky. -Zákaz jízdy na vlastním kole či koloběžce v areálu školy se vztahuje na děti, rodinné příslušníky i další širší veřejnost. -Zvýšenou pozornost věnujeme vytváření základů zdravých životních návyků a postojů u dětí. -Vzdělávací obsah ŠVP zahrnuje integrované bloky, které cíleně směřují k prevenci

6 k č.j. 419/2013 Ř -6 před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace. -Společně s dětmi vytváříme pravidla společného soužití. Jejich respektováním předcházíme projevům nepřátelství či násilí. - Při náhlém onemocnění dítěte či jeho úrazu jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni. - Při výskytu infekčních onemocnění škola postupuje dle pokynů HS. -Učitelky vedou v třídní dokumentaci záznamy o zdravotním stavu dětí v průběhu dne v případě zjištění odchylky od běžného stavu Podmínky zacházení s majetkem školy -Vedeme děti k ohleduplnému a šetrnému zacházení s hračkami. Převážně již otevřené skříňky ve třídách umožňují dětem samostatný výběr hraček i dalšího materiálu. Jejich dostupnost zároveň podporuje vedení dětí k samostatnosti při úklidu. -Dodržování společně dohodnutých pravidel společného soužití zahrnují šetrné zacházení s veškerým vybavením mateřské školy Oblečení a hygienické potřeby dětí - Bačkory, vhodné oblečení (dívky-zástěrka, sukýnka, chlapci-tepláčky) které umožní volnost pohybu ve třídě, hry na zahradě, vycházky do přírody. Děti by měly být vybaveny vhodným oblečením dle počasí. Vhodné i náhradní spodní prádlo.hrneček a kartáček s pastou na zuby, cvičební úbor předškolní děti povinně všechny. Děti mladší pouze ty, které se samy obslouží Režim dne - Je stanoven pouze orientačně. V průběhu dne se střídají spontánní a řízené činnosti. Režim dne vychází z vývojových a věkových zvláštností, ze zájmů a potřeb dětí. Ve všech činnostech převládá hra jako dominantní metoda. Základním kritériem pro uspořádání režimu dne je zajišťování správné životosprávy. Jsou to intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku a potřebný odpočinek. Je dodržován pitný režim. K zajištění zdravého tělesného rozvoje se zařazují tělovýchovné chvilky. Doba podávání stravy: Všechny MŠ: ,15 hod dopolední svačina 11, hod - oběd 14,15 14,30 hod odpolední svačina

7 k č.j. 419/2013 Ř -7 2.Práva a povinnosti rodičů - Rodiče akceptují adaptaci dítěte ( dle individuální potřeby) a to po zkušební dobu, - Rodiče mají právo na informace o dětech, poskytování poradenských služeb, - Rodiče mají právo podat k ředitelce školy stížnost, oznámení a podněty a usilovat tak o odstranění zjištěných nedostatků v MŠ. - Rodiče mají povinnost v případě pojistné události okamžitě informovat ředitelku školy nebo její zástupkyni - Rodiče mají právo přihlásit své dítě na akce pořádané školami: MŠ Růženka : logopedická prevence úterý a čtvrtek od hod MŠ Poupátko : logopedická prevence pondělí a středa od hod - Rodiče mají právo na dodržení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ze strany školy - Rodiče mají právo na dodržování zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, 36 a 37 ze strany školy. Ta musí v konkrétních případech rozlišovat, kdo je zákonným zástupcem dítěte a jaká je jeho míra povinností a oprávnění v zastupování. - Rodiče mají povinnost předložit v souladu s vyhláškou MZ ČR č. 97/1984 Sb.,opatření proti přenosným nemocem 2, při přijetí dítěte do mateřské školy písemné prohlášení o tom, že orgán hygienické služby nebo ošetřující lékař nenařídil dítěti, rodičům nebo jiným osobám, které s dítětem žijí ve společné domácnosti, karanténní opatření. - Škola nenese odpovědnost za zcizení drahých věcí, které nesouvisí s výchovně vzdělávací prací drahé hračky, drahé oblečení, kola apod. - dopravní prostředky / kola, koloběžky/ nechávat řádně zabezpečené před objekty MŠ, nelze nechávat v budovách MŠ - respektovat Zákaz kouření v celém areálu MŠ - Rodiče si sami zajišťují informovanost dění v MŠ a to sledováním nástěnek a webových stránek. - Rodiče mají právo na požádání nahlédnout do Evaluace dítěte a možnost seznámit se se ŠVP MŠ, konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy a přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy - Rodiče v úzké spolupráci s učitelkou odstraní v adaptačním programu nošení hraček do MŠ a to z důvodu ztrát a dostatečné vybavenosti MŠ. Pouze v případě nutnosti může být přinesena plyšová hračka na dobu spánkového klidu. -Rodiče mohou poskytovat věcné i finanční dary po konzultaci a vyhotovení sponzorské smlouvy na ředitelství MŠ. -Rodiče mají povinnost při platbě úplaty a stravného řádně uvést variabilní symbol dítěte -Rodiče mají povinnost hradit jednorázové akce (výlet aj.) nejpozději den předem,v případě neuhrazení částky v daném termínu bude dítěti nabídnutá náhradní školka (MŠ Jizerka a MŠ Pavilon/ MŠ Poupátko a MŠ Mateřídouška/ MŠ Růženka a MŠ Pampeliška) - Rodiče mají povinnost předat dítě p. učitelce čisté a řádně oblečené (ponechat náhradní oblečení v šatně)

8 Mateřská škola města Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav - k č.j. 419/2013 -Ř-8 3. Práva dítěte - Každé dítě v MŠ má právo na respektování Úmluvy o právech dítěte - Každé dítě má právo na respektování vývojových, individuálních a speciálních vzdělávacích potřeb. - Tato práva respektují všichni zaměstnanci ve své práci. Dítě má právo: - aby mu byla společností poskytována ochrana ( potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci,ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit) - být respektováno jako jedinec ve společnosti ( slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti,rasy či sociální skupiny ) - na emočně kladné prostředí a projevování lásky ( právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku ) - být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu ( právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí ) - být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život ( právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem.. ) 4.Povinnosti zaměstnanců mateřské školy. Zaměstnanci jsou povinni plnit Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení č. 263/2007 Sb. Doplnění a upřesnění pracovního řádu: - Dodržovat stanovenou a schválenou pracovní dobu, stanovenou pracovní náplň. - Pracovní doba začíná pro zaměstnance ve školní kuchyni od 6,00 hodin, ostatním zaměstnancům dle údajů stanovených v pracovní náplni.

9 - Být na pracovišti / ve třídě / na počátku své pracovní doby, tzn. přicházet do mateřské školy nejméně 5 minut před zahájením pracovní doby. Mateřská škola města Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav - k č.j. 419/2013 -Ř-9 - Předem ředitelce školy nebo zástupkyni školy nahlásit výměnu pracovní směny a důvod této výměny - Řídit se poučením o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy PO. - Respektovat zákaz kouření na pracovišti a to i na poradách ve všech prostorech školyv souladu ze Zákoníkem práce 135 odst.3, písmeno d/. Nepoužívat alkoholické a nezneužívat jiné návykové látky v pracovní době, nenastupovat pod jejich vlivem do práce v souladu se zákoníkem práce 135 odst.3,písmeno d/ - Nahlásit začátek a konec pracovní neschopnosti nebo ošetřování člena rodiny ředitelce školy nebo její zástupkyni pro personalistiku a provoz - Nahlásit včas ředitelce školy nebo její zástupkyni žádost o dovolenou, náhradní volno, neplacené volno- nutno požádat písemně, překážky v práci zaviněné i nezaviněné. - Nahlásit včas ředitelce školy nebo její zástupkyni návštěvu lékaře, kterou musí nezbytně vykonat v pracovní době a vyzvednout si potvrzenou propustku. Návštěva lékaře v pracovní době je povolena pouze v nezbytných případech, pokud není možné provést toto mimo pracovní dobu. - Odchody z pracoviště v pracovní době evidovat v měsíčním výkaze, včetně uvedení důvodu. - Ohlašovat neprodleně změny v osobních poměrech / sňatek, rozvod, narození dítěte, změny bydliště, zdravotní pojištění, změny čísla telefonu atd./ ředitelce školy nebo její zástupkyni. - Podat včas žádost o rozvázání pracovního poměru a odchodu do starobního důchodu. - Pracovní úraz i školní úraz hlásit okamžitě ředitelce školy, poskytnout první pomoc, provést záznam o úrazu do knihy úrazů. - Řídit se pokyny danými na provozní poradě k používání mobilních telefonů v pracovní době. - Dohoda o hmotné odpovědnosti je sepsána mezi ředitelkou školy a učitelkami na třídách. - Účastnit se porad dle pokynů ředitelky školy. - Chránit majetek školy a řádně zacházet s inventářem školy. - Při své práci neporušovat Listinu lidských práv a svobod a Úmluvu o právech dítěte. 5. Spolupráce s partnery - Naše škola spolupracuje se ZŠ Benátky nad Jizerou, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Mladé Boleslavi, s knihovnou Benátky nad Jizerou, s Domem dětí a mládeže.

10 Mateřská škola města Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav - k č.j. 419/2013 -Ř-10 Rodiče, v zájmu zdravé jednotné výchovy Vašeho dítěte v naší MŠ, věnujte prosím patřičnou pozornost veškerým informacím na nástěnce v šatně a webovým stránkám.využívejte možnosti individuálních pohovorů s pedagogickými pracovnicemi ohledně Vašeho dítěte. Navštěvujte pravidelně společná setkání nejen v jednotlivých třídách, ale i veškeré společné akce Vašich dětí ve škole i mimo ni a úzce, prosím,spolupracujte s celým pedagogickým kolektivem naší školy. To vše bude přispívat ke spokojenosti a radosti Vašeho dítěte v naší MŠ a v neposlední řadě i ke spokojenosti celé Vaší rodičovské veřejnosti. Celý pracovní kolektiv naší MŠ se těší na dobrou spolupráci s Vámi! Jana Pucandlová ředitelka MŠ

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 1 Obsah: I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí a rodičů Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Pardubice Polabiny, Mladých 158 (dále

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: S12/09 Vypracoval: Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Věra Maršálková, ředitelka školy

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA, U Školky 340, Kutná Hora, tel: 327 512 458 e-mail:mspohadka@centrum.cz www.pohadka.kutnahora.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA, U Školky 340, Kutná Hora, tel: 327 512 458 e-mail:mspohadka@centrum.cz www.pohadka.kutnahora.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA, U Školky 340, Kutná Hora, tel: 327 512 458 e-mail:mspohadka@centrum.cz www.pohadka.kutnahora.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY POHÁDKA (je vypracován v souladu se Zákonem č.561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více