MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Odbor správy majetku V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Jan Tůma, MPA vedoucí odboru Lenka Sitterová, vedoucí oddělení pozemků

2 z1) záměr prodeje části pozemku parc. č. 590/8 k. ú. Hradiště u Písku E.ON Distribuce, a. s. - lokalita ulice Ouzká, bývalá kotelna na Hradišti NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 590/8 o výměře cca 17,5 m 2 k. ú. Hradiště u Písku, společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČ , se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ za cenu 1.400,- Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. III. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady žadatele. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. Důvodová zpráva: Společnost E.ON Distribuce, a. s. žádá o prodej části pozemku parc. č. 590/8 o výměře cca 17,5 m 2 k. ú. Hradiště u Písku žádost tvoří přílohu č. 1. Žadatel ve své žádosti uvádí, že plánuje rekonstrukci stávající stožárové trafostanice umístěné na pozemku parc. č. 590/21 k. ú. Hradiště u Písku. Jako vhodné řešení se jeví nahradit stávající stožárovou trafostanici trafostanicí kioskovou a přemístit ji na pozemek parc. č. 590/8 k. ú. Hradiště u Písku do oplocení areálu kotelny, protože v místě stávající trafostanice je výhledově plánovaná obslužná komunikace. Nová trafostanice má půdorysné rozměry cca 4 m x 3,5 m + 1 metr z boku trafostanice pro možnost přístupu k bočním dveřím. Zákres umístění trafostanice tvoří přílohu č. 2. Žadatel v žádost navrhuje cenu dle znaleckého posudku, město však prodává pozemky v souladu se zásadami pro stanovení kupních cen pozemků dle čl. III. činí kupní cena 1.400,- Kč/m 2 (pozemky pod celou plochou stavby jiného vlastníka Hradiště u Písku). Celková cena by v tomto případě tedy činila Kč ,--. Pozemek parc. č. 590/8 o celkové výměře m 2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha manipulační plocha. Žadatel nemá dluh vůči městu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise doporučuje prodej pozemku. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření Osadního výboru Hradiště: Bude sděleno přímo na zasedání zastupitelstva města. Vyjádření odboru ŽP: Bez připomínek. Vyjádření odboru dopravy: V případě umístění stanice uvnitř oploceného areálu nemáme připomínek, jako součást projektu stavby požadujeme prověřit, zda stavba nezasahuje do rozhledových polí sjezdu. Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Územní plán (ÚP) Písek zahrnuje pozemek parc. č. 590/8 k.ú. Hradiště u Písku částečně do stávajících ploch občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OV-S) a částečně do stávajících ploch pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO). Záměr nové trafostanice je navrhován na části stránka 2 (celkem 35)

3 pozemku, která je zahrnuta do ploch OV-S. ÚP Písek v těchto plochách umožňuje umisťování nezbytné technické infrastruktury. Záměr není v rozporu s ÚP Písek. Pro úplnost uvádíme: Území dotčené záměrem je řešené podrobnější územně plánovací dokumentací - regulačním plánem (RP) Písek Hradiště účinným od Následně došlo k digitalizaci katastrálního operátu, kdy nová digitální katastrální mapa k.ú. Hradiště u Písku, nad níž byl zpracován ÚP, vykazuje v předmětné lokalitě podstatné odchylky s dopadem na řešení dopravní a technické infrastruktury navržené v RP. Pro rozhodování v této lokalitě je tedy ve smyslu 71 odst. 4 stavebního zákona závazný ÚP. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují prodej části pozemku pro umístění trafostanice. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej pozemku je příjmovou stránkou rozpočtu města. Způsob určení ceny: Cena je stanovena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 žádost o prodej pozemku č. 2 katastrální mapa a ortofotomapa se zákresem požadované části pozemku č. 3 foto stránka 3 (celkem 35)

4 Příloha č. 1 žádost o prodej pozemku stránka 4 (celkem 35)

5 stránka 5 (celkem 35)

6 Příloha č. 2 katastrální mapa a ortofotomapa se zákresem požadované části pozemku stránka 6 (celkem 35)

7 stránka 7 (celkem 35)

8 Příloha č. 3 foto stránka 8 (celkem 35)

9 stránka 9 (celkem 35)

10 z2) záměr prodeje části pozemku parc. č. 596/1 a části pozemku parc. č. 597/1 vše k. ú. Písek žadatelé průmyslová zóna NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 596/1 o výměře cca m 2 a části pozemku parc. č. 597/1 o výměře cca m 2 vše k. ú. Písek žadatelům za cenu 200,- Kč/m 2, cena dle zásad prodeje městských pozemků určených územním plánem k podnikatelské činnosti nezasíťovaný pozemek. Geometrický plán na oddělení částí pozemků bude vyhotoven na náklady žadatelů. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. Důvodová zpráva: Žadatelé žádají o prodej části pozemku parc. č. 596/1 a části pozemku parc. č. 597/1 vše k. ú. Písek celková předpokládaná výměra požadovaných částí pozemků je cca m 2 (žádost tvoří přílohu č. 1). Jedná se o pozemky v průmyslové zóně, vedle vybudovaného průmyslového areálu společnosti HÜWA CZ, a. s. Ve své žádosti žadatelé uvádí, že by na požadovaných částech pozemků vybudovali v první etapě mycí centrum. V budoucnu předpokládají jeho rozšíření o další motoristické služby a to jak pro osobní tak i nákladní dopravu, jako je bezobslužná čerpací stanice, rychloservis, pneuservis a půjčovna vozidel. Zákres požadovaných částí pozemků tvoří přílohu č. 2. Cena dle zásad prodeje městských pozemků určených územním plánem k podnikatelské činnosti je navržena ve výši 200,- Kč/m 2 (nezasíťované pozemky) celková kupní cena by činila Kč ,--. Pozemek parc. č. 596/1 o celkové výměře m 2 je veden v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Pozemek parc. č. 597/1 o celkové výměře m 2 je veden v katastru nemovitostí jako orná půda. Pozemky má v pronájmu Střední zemědělská škola Písek. Žadatelé ke své žádosti přikládají vyjádření Policie ČR dopravního inspektorátu Písek k dopravnímu napojení sjezdu na pozemek parc. č. 597/1 k. ú. Písek ze silnice III/1219, ulice Čížovská. Byl vydán souhlas s napojením pozemku dle projektové dokumentace ve které projektanti garantují dodržení rozhledových parametrů dle příslušné ČSN celé vyjádření dopravního inspektorátu včetně zákresu sjezdu na pozemek parc. č. 597/1 k. ú. Písek je uvedeno v příloze č. 3. Žadatelé nemají dluh vůči městu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise doporučuje prodej pozemku za cenu 200,- Kč/m 2. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru ŽP: Bez připomínek souhlasí s prodejem. stránka 10 (celkem 35)

11 Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Pozemky parc. č. 597/1 a 596/1 jsou v územním plánu (ÚP) Písek zahrnuty částečně do návrhových ploch výroby a skladování (VP) a částečně do návrhových ploch veřejných prostranství (PV). Umístění mycího centra pro automobily a jeho případné rozšíření o další motoristické služby je dle ÚP Písek přípustné pouze v plochách výroby a skladování (VP). Pro úplnost upozorňujeme, že podle ÚP Písek musí být podél vodních ploch zachován přístup k nim a to v šíři minimálně 6 metrů od břehové hrany. A dále upozorňujeme, že navrhovaný sjezd na komunikaci koliduje s plochou veřejně prospěšné stavby D2 úprava křižovatky silnice III/1219, tedy bude nutné prověřit, zda zřízením nového dopravního připojení nebude ztížena nebo znemožněna realizace uvedené veřejně prospěšné stavby. Vyjádření odboru dopravy: Při dodržení podmínek uvedených ve vyjádření DI PČR nemáme připomínek. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují prodej částí pozemků pro vybudování mycího centra. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej pozemků je příjmovou stránkou rozpočtu města. Způsob určení ceny: Cena je stanovena dle zásad prodeje městských pozemků určených územním plánem k podnikatelské činnosti. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 žádost o prodej pozemků neveřejná příloha č. 2 katastrální mapa a ortofotomapa se zákresem požadovaných částí pozemků č. 3 vyjádření Policie ČR dopravního inspektorátu včetně zákresu sjezdu č. 4 foto Příloha č. 1 žádost o prodej pozemku neveřejná příloha stránka 11 (celkem 35)

12 Příloha č. 2 katastrální mapa a ortofotomapa se zákresem požadovaných částí pozemků stránka 12 (celkem 35)

13 stránka 13 (celkem 35)

14 Příloha č. 3 vyjádření Policie ČR dopravního inspektorátu včetně zákresu sjezdu stránka 14 (celkem 35)

15 stránka 15 (celkem 35)

16 Příloha č. 4 foto stránka 16 (celkem 35)

17 stránka 17 (celkem 35)

18 z3) záměr směny pozemku parc. č. 587/8 k. ú. Písek ve vlastnictví města Písek za část pozemku parc. č. 587/4 ve vlastnictví společnosti STRABAG, a. s. lokalita průmyslová zóna Písek NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje snížení kupní ceny u pozemku parc. č. 587/8 k. ú. Písek o výměře m 2 ve prospěch STRABAG, a. s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, na cenu 350,-- Kč/m 2 a trvá na svém usnesení č. 158/13 ze dne , jímž byla cena za tento pozemek stanovena ve výši 1.000,-- Kč/m 2. Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města na svém zasedání dne přijalo usnesení č. 158/13: U s n e s e n í č. 158/13 Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 587/8 k. ú. Písek o výměře 6197 m2 společnosti Strabag a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, za cenu 1000,- Kč/m2. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. Dále dne přijalo usnesení č. 189/15 a č. 209/15: U s n e s e n í č. 189/15 Zastupitelstvo města odkládá snížení kupní ceny u pozemku parc. č. 587/8 k. ú. Písek o výměře m 2 ve prospěch STRABAG, a. s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21 za účelem projednání nové varianty vzešlé z rozpravy na tomto zastupitelstvu. U s n e s e n í č. 209/15 Zastupitelstvo města odkládá výkup části pozemku parc. č. 587/4 o výměře cca 642 m 2 k. ú. Písek z vlastnictví společnosti STRABAG, a. s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ , za cenu 250 Kč/m 2 (cena odpovídá ceně dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. VII.) Z rozpravy na zastupitelstvu města vzešla varianta navrhnout společnosti STRABAG, a. s. směnu pozemků parc. č. 587/8 k. ú. Písek (ve vlastnictví města) za část parc. č. 587/4 k. ú. Písek (ve vlastnictví STRABAGU) metr za metr a zbytek pozemku parc. č. 587/8 k. ú. Písek prodat za schválenou cenu tj Kč rozdíl ve výměře činí m 2 ve prospěch města = STRABAG by doplatil částku Kč ,--. Na základě přijatého usnesení č. 189/15 bylo svoláno jednání se společností STRABAG a. s. a navržena výše uvedená varianta. Následně po tomto jednání zaslala společnost STRABAG svoje stanovisko k této předložené variantě (celý text stanoviska je uveden v příloze č. 1). Společnost STRABAG ve svém stanovisku mimo jiné uvádí: - v průběhu roku 2012 jsme byli osloveni ze strany města Písek ohledně možnosti využití pozemku společnosti Strabag pro výstavbu kruhového objezdu u obalovny Písek (pozemek parc. č. 587/4 k. ú. Písek). Na základě této skutečnosti bylo vyvoláno jednání mezi městem Písek a zástupci společnosti Strabag, kde bylo domluveno to, že firma Strabag jako majitel dotčeného pozemku výstavbou kruhové křižovatky dá souhlas ke stavbě, ale za podmínky, že město Písek prodá pozemek v majetku města Písek (parc. č. 587/8 k. ú. Písek) pod skládkami kameniva v areálu obalovny za cenu, která byla navržena ze strany města na 350,- Kč/m2 (cena dle v té době platných pravidel pro prodej pozemků v průmyslové zóně). Naše původní žádost o odkup pozemku par. č. 587/8 v areálu obalovny z přelomu roku stránka 18 (celkem 35)

19 2012/2013 vycházela tedy z dohody, kterou společnost Strabag splnila (dán souhlas ke stavbě na vlastním pozemku v rámci přípravy stavebního povolení), avšak město Písek nikoliv, kdy na podanou žádost s požadovanou cenou města 350,- Kč/m2, zareagovalo na svém zastupitelstvu změnou ceny z původních 350,- na 1.000,- Kč/m2. Toto jednání považujeme za velice nekorektní ze strany města Písek a požadujeme dostát původního závazku prodeje, nebo případně novému návrhu, který vzešel na novém jednání dne a to vzájemné směny pozemků a následného prodeje zbývající části pozemku parc. č. 587/8 k. ú. Písek max. za 350 Kč/m2 což by činilo doplatek ze strany STRABAGU Kč ,--. Společnost STRABAG, a. s. žádá tímto o přehodnocení své žádosti z za účelem oboustranně prospěšného vypořádání pozemků, jak pod okružní křižovatkou pro město, tak ve svém areálu obalovny. Odbor dále uvádí, že po přijetí usnesení č. 158/13 bylo následně několikrát jednáno se STRABAGEM, a. s. ohledně výše kupní ceny za prodej pozemku a nikdy nebylo dosaženo dohody. Pozn. Pozemek parc. č. 587/8 k. ú. Písek (ve vlastnictví města) se nachází uprostřed areálu společnosti STRABAG, a. s. a je od uvedení obalovny Písek v roce 1995 do provozu trvale a plně využíván provozovatelem obalovny jako skládka a manipulační plocha. Pozemek je potřebný pro řádný provoz obalovny. Pozemek je nezasíťovaný a byl by i nadále využíván pro provoz obalovny. Pozemek parc. č. 587/8 k. ú. Písek je předmětem nájemní smlouvy ze dne mezi městem Písek a provozovatelem obalovny společností koncernu Strabag Bohemia asfalt, s. r. o., se sídlem Na Švadlačkách 478/II, Soběslav. Výše ročního nájemného činí Kč ,--. Pozemek parc. č. 587/8 o celkové výměře m 2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha manipulační plocha. Pozemek parc. č. 587/4 o celkové výměře m 2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha manipulační plocha. Žadatel nemá dluh vůči městu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise doporučuje trvat na ceně 1.000,- Kč/m 2. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru dopravy: Bez připomínek. Vyjádření odboru ŽP: Bez připomínek. Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Z hlediska územního plánu Písek nemáme ke směně pozemků připomínky. Pozemek parc. č. 587/8 je součástí stávajících ploch výroby a skladování (VP). Pozemek parc. č. 587/4 je z převážné většiny součástí stávajících ploch výroby a skladování (VP). Jižní část pozemku je zahrnuta do stávajících ploch veřejných prostranství (PV) a do stávajících ploch dopravní infrastruktury silniční (DI-S). Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučuje trvat na původním usnesení nesnižovat kupní cenu. (usnesení c) stránka 19 (celkem 35)

20 Vztah k rozpočtu: Částka za případný doplatek ze směny pozemku je příjmovou stránkou rozpočtu města. Způsob určení ceny: Cena je stanovena usnesením zastupitelstva města č. 158/13 ze dne Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 stanovisko společnosti STRABAG, a. s. ke vzájemné směně pozemků č. 2 - katastrální mapa a ortofotomapa se zákresem pozemku parc. č. 587/8 k. ú. Písek ve vlastnictví města č. 3 - katastrální mapa a ortofotomapa se zákresem části pozemku parc. č. 587/4 k. ú. Písek ve vlastnictví společnosti STRABAG, a. s. č. 4 foto pozemku parc. č. 587/8 k. ú. Písek ve vlastnictví města č. 5 foto pozemku parc. č. 587/4 k. ú. Písek ve vlastnictví společnosti STRABAG, a. s. stránka 20 (celkem 35)

21 Příloha č. 1 stanovisko společnosti STRABAG, a. s. ke vzájemné směně pozemků stránka 21 (celkem 35)

22 stránka 22 (celkem 35)

23 Příloha č. 2 - katastrální mapa a ortofotomapa se zákresem pozemku stránka 23 (celkem 35)

24 stránka 24 (celkem 35)

25 Příloha č. 3 - katastrální mapa a ortofotomapa se zákresem části pozemku parc. č. 587/4 k. ú. Písek ve vlastnictví společnosti STRABAG, a. s. stránka 25 (celkem 35)

26 stránka 26 (celkem 35)

27 Příloha č. 4 foto pozemku parc. č. 587/8 k. ú. Písek ve vlastnictví města stránka 27 (celkem 35)

28 Příloha č. 5 foto pozemku parc. č. 587/4 k. ú. Písek ve vlastnictví společnosti STRABAG, a. s. stránka 28 (celkem 35)

29 z4) záměr prodeje pozemku st. parc. č. 86 včetně budovy čp. 57 Chelčického ulice o výměře 855 m 2 v k. ú. Písek NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje záměr prodeje pozemku st. parc. č. 86 o výměře 855 m 2 včetně budovy čp. 57 Chelčického ulice vše k. ú. Písek žadateli za cenu Kč ,-. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města na svém jednání dne přijalo usnesení č. 281/15 : Zastupitelstvo města 1) schvaluje záměr prodeje budovy čp. 57 Chelčického ulice, včetně pozemku st. parc. č. 86 o výměře 855 m 2 v k. ú. Písek obálkovou metodou a kauci ve výši Kč. Otevírání obálek a hodnocení nabídek provede majetkoprávní komise. Minimální cena je stanovena dle doporučení majetkoprávní komise a činí Kč. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupujícího. 2) ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr prodeje budovy a připravit výběrové řízení na prodej budovy čp. 57 Chelčického ulice, Písek, včetně pozemku st. parc. č. 86 k. ú. Písek. Obálka s nabídkou byla otevřena na jednání majetkoprávní komise dne O nabízenou nemovitost pozemek st. parc. č. 86 včetně budovy čp. 57 Chelčického ulice k. ú. Písek projevil zájem jeden uchazeč. Kauce ve výši Kč ,-- byla uhrazena. Vyjádření majetkoprávní komise: Zájemce splnil podmínky výběrového řízení a komise doporučuje prodat budovu čp. 57 Chelčického ulice, včetně pozemku st. parc. č. 86 o výměře 855 m 2 v k.ú. Písek žadateli. Uchazeč prohlašuje, že nemá dluh vůči městu Písek. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují prodej pozemku včetně budovy vítězi výběrového řízení. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej pozemku včetně budovy je příjmovou stránkou rozpočtu města. Způsob určení ceny: Cena dle znaleckého posudku. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. stránka 29 (celkem 35)

30 Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 foto stránka 30 (celkem 35)

31 z5) záměr prodeje pozemku st. parc. č. 2472/18 včetně garáže č. 8 k. ú. Písek schválení vítěze výběrového řízení vnitroblok Kollárova 4 B u č. p NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje záměr prodeje pozemku st. parc. č. 2472/18 o výměře 14 m 2 včetně stavby bez čp/če, garáže č. 8 vše k. ú. Písek žadatelům za cenu Kč ,-. V případě nezájmu vítěze výběrového řízení nastoupí na jeho místo další uchazeči v pořadí dle nabídnuté ceny. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města na svém jednání dne přijalo usnesení č. 42/14: Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje bloku řadových garáží ve vnitrobloku č. 4B Kollárova ulice čp na pozemku parc. č. st. 2472/2 (12 ks garáží) včetně pozemku, vše katastrální území Písek, za cenu znaleckého posudku jednotlivých garáží současným nájemcům garáží. V případě nezájmu nájemců budou jednotlivé garáže prodány formou výběrového řízení obálkovou metodou minimálně za cenu dle znaleckého posudku. V prvním kole výběrového řízení budou garáže nabídnuty vlastníkům bytů v domech č.p. 1576, č.p. 1577, č.p a čp Kollárova. Ve druhém kole výběrového řízení budou garáže nabídnuty všem občanům města Písku s trvalým pobytem ke dni zveřejnění prodeje na úřední desce staveb garáží včetně pozemku již bylo prodáno jednotlivým zájemcům, 1 garáž zůstala neprodána. Dle usnesení zastupitelstva města č. 42/14 byla zbývající garáž nabídnuta k prodeji všem občanům města Písku s trvalým pobytem ke dni zveřejnění prodeje na úřední desce. Dle znaleckého posudku byla stanovena u garáže č. 8 na pozemku parcely č.st. 2472/18 v k.ú Písek minimální kupní cena Kč ,--. Zastupitelstvo města přijalo na svém zasedání dne usnesení č.287/15: Zastupitelstvo města schvaluje zrušení výběrového řízení na prodej pozemku st. parc. č. 2472/18 o výměře 14 m 2 včetně stavby bez čp/če, garáže č. 8 vše k. ú. Písek vypsaného dne a zrušení přijatého usnesení č. 195/15 ze dne Na základě tohoto usnesení byla vypsáno nové výběrové řízení s doplněnou podmínkou, že manželé se smí hlásit do výběrového řízení pouze společně, ne jednotlivě. Obálky s nabídkami byly otevřeny na jednání majetkoprávní komise dne O nabízenou nemovitost projevili zájem tito uchazeči: - garáž č. 8 na pozemku st. parc. č. 2472/18 k. ú. Písek = 3 uchazeči ( pořadí dle ceny ): 1. uchazeč ,- Kč 2. uchazeč ,- Kč 3. uchazeč ,- Kč Kauce ve výši ,- Kč byly uhrazeny. stránka 31 (celkem 35)

32 Vyjádření majetkoprávní komise: Zájemci splnili podmínky výběrového řízení a komise doporučuje prodat garáž č. 8 v tomto pořadí: Vítěz, 1. náhradník, 2. náhradník. Uchazeči prohlašují, že nemají dluh vůči městu Písek. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují prodej garáže včetně pozemku vítězi výběrového řízení, případně náhradníkům. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej pozemku s garáží je příjmovou stránkou rozpočtu města. Způsob určení ceny: Cena dle znaleckého posudku. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 situace umístění garáže + ortofotomapa č. 2 foto stránka 32 (celkem 35)

33 Příloha č. 1 situace umístění garáže + ortofotomapa stránka 33 (celkem 35)

34 stránka 34 (celkem 35)

35 Příloha č. 2 foto stránka 35 (celkem 35)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 02.08.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 15.08.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing. arch. Petra

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.01.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy Odbor správy majetku Písek 20.04.2018 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 k bodu 10) Výkupy MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 27.07.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 10.08.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.03.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.03.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing. arch. Petra

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 07.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 28.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Uspořádání vnitrobloku Gregorova ulice NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 11.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 02.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje výměníkové stanice Gregorova ul. parcely č.st. 4904 o výměře

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.11.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje pozemků NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku dne: 15.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 06.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 30.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje výměníkové stanice Otavská ul. - parcely č. st. 3520/1 o

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 06.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemku st.č. 5718 včetně stavby vodojemu bez č.p., pozemku

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Slavíč (ZHT Group, s.r.o.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Slavíč (ZHT Group, s.r.o. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 44 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.02.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 12.03.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 21.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemků a staveb U Honzíčka v k.ú. Písek NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 13.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje budovy čp. 57 Chelčického ulice, Písek včetně

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodeje NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pronájem nebytových prostor restaurace v budově bez čp/če (budova přilehlá k čp. 114,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 28.04.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.07.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 30.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 12.11.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodeje a směny NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 01.06.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Zprostředkování prodeje realitní kancelář RE/MAX návrhy smluv NÁVRH USNESENÍ 1. Rada města

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.09.2013 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Směna pozemků s Českou poštou s.p. NÁVRH USNESENÍ

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a územního plánování V Písku dne: 10.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrhy na pořízení změny územního plánu Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku, DBS města Písku V Písku dne: 07.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna zásad prodeje nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 11.01.2016 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Prodej bytů a nebytového prostoru. NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku dne: 13.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.01.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 06.12.2017.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.12.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje, odbor správy majetku V Písku dne: 16.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 01.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh společnosti Lesostavby Třeboň, a. s. pokrývající

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Snížení minimální kupní ceny při prodeji pozemku st. parc. č. 590, jehož

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Slavíč (Alostar, s.r.o.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Slavíč (Alostar, s.r.o. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 45 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 1683/7 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 1683/7 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 12. 2017 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 02.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a územního plánování V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrhy na pořízení změny územního plánu Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 20.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje objektů bývalých Otavských kasáren společnosti Seniorský

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 08.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k. ú. Slavíč

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k. ú. Slavíč MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 33 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán:

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán: Důvodová zpráva A) 1. výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Výkup pozemků k.ú. Drahotuše - lokalita Rybáře

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Výkup pozemků k.ú. Drahotuše - lokalita Rybáře MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 2. 2018 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 19

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 19 Určeno pro: Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 19 Konané dne: 15.12.2016 Materiál číslo: 19/6/3 Název materiálu a návrh usnesení: 19/6/3 Prodej části pozemku parc. č. 188 k. ú. Příbor ČEZ Distribuce

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

Z Á P I S č. 05/2015 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku

Z Á P I S č. 05/2015 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Komise majetkoprávní V Písku dne 09.09.2015 Přítomni Z Á P I S č. 05/2015 z jednání, které se konalo dne 08.09.2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Ing. Zdeněk

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 42 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 16.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.06.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: zveřejňuje

Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: zveřejňuje a usnesením č. 20 Zastupitelstva města Vimperk ze dne 13.12.2010 záměr č. 1/1/11 prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a územního plánování V Písku dne: 07.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrhy na pořízení změny územního plánu Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 DNE: 27. 8. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1650/2018/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 29.06.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 9. 2016 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 14.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. Bod programu: 25. Předkládá: Jiří Kudláček. Okruh zpracovatelů : Odbor správy majetku. Zpracoval:

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. Bod programu: 25. Předkládá: Jiří Kudláček. Okruh zpracovatelů : Odbor správy majetku. Zpracoval: MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, 21. 6. 2018 dne Bod programu: 25 Předkládá: Jiří Kudláček Okruh zpracovatelů : Odbor správy majetku Zpracoval: Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 07.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ 1. Vklad jedné poloviny dotřiďovací linky odpadů z majetku města Písek

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : Majetkoprávní operace odbor strategického rozvoje a dotací Zpracoval: Irena Weinerová

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 22/10/2015 ze dne odkup pozemků parc. č. 1510/8, 1510/11 a 1510/12 v k. ú.

Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 22/10/2015 ze dne odkup pozemků parc. č. 1510/8, 1510/11 a 1510/12 v k. ú. V Odrách 24.01.2018 Návrh k projednání na 27. zasedání Zastupitelstva města Odry konaném dne 31.01.2018 Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 22/10/2015 ze dne 16.12.2015 odkup pozemků parc. č. 1510/8,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 29.08.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 20.09.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Rekonstrukce domu v Chelčického ulici č. p. 57 na parkovací

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Město Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO:

Město Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: a usnesením č. 698 Rady města Vimperk ze dne 17.7.2017 záměr č. 43/21/2017 změny nájemní smlouvy č. 40-130/13 uzavřené dne 17.03.2017 mezi městem Vimperk a Městskými službami Vimperk, s. r. o. jejímž předmětem

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 11. 02. 2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Omluveni: Glocová Iveta Jedlička Ladislav Kosík Stanislav

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VODŇANY DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VODŇANY DNE Útvar: Odbor správy majetku a investic Ve Vodňanech dne: 3. 5. 2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VODŇANY DNE 15. 5. 2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbami

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více