MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Odbor správy majetku V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Jan Tůma, MPA vedoucí odboru Lenka Sitterová, vedoucí oddělení pozemků

2 z1) záměr prodeje části pozemku parc. č. 1549/1 k. ú. Písek Společenství vlastníků jednotek domů č. p. 1677, 1678, 1679 v Písku lokalita Písek, Karla Čapka NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1549/1 o výměře cca 500 m 2 k. ú. Písek Společenství vlastníků jednotek domů č. p. 1677, 1678, 1679 v Písku, IČ , se sídlem Písek, Karla Čapka 1678, za cenu 300,- Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek, čl. VII. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. Důvodová zpráva: Společenství vlastníků jednotek domů č. p. 1677, 1678, 1679 v Písku žádá o prodej části pozemku parc. č. 1549/1 k. ú. Písek o výměře cca 500 m 2 žádost tvoří přílohu č. 1. Jedná se o pozemek, který obklopuje bytové domy č. p. 1677, 1678 a 1679 a tvoří funkční celek s těmito domy pro účely správy domů. Na požadované části pozemku jsou vjezdy do garáží, které jsou součástí domů. Zákres pozemku a vlastnických vztahů tvoří přílohu č. 2. Na příjezdovém chodníku je plánován nový horkovodní rozvod v rámci připravované investiční akce Horkovod Písek východ. U těchto č.p. se jedná o druhou etapu této akce, která by měla být realizována v roce Umístění nového horkovodu je patrné z přílohy č. 3. Nový horkovod je zde značen červeně a jeho trasa kopíruje stávající teplovod, kterým je nyní dodáváno teplo a teplá voda do uvedených č.p. Tento příjezdový chodník zůstane ve vlastnictví města. Cena dle zásad pro stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek činí v tomto případě 300,-- Kč/m 2 (pozemky pod již existujícími veřejnými chodníky a komunikacemi a jejich součástmi bez možnosti jejich alternativního využití širší centrum). Celková cena by v tomto případě tedy činila Kč ,--. Pozemek parc. č. 1549/1 o celkové výměře m 2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha ostatní komunikace. Žadatel nemá dluh vůči městu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise doporučuje prodej části pozemku dle žádosti SVJ, ne podle vyjádření odboru dopravy (včetně chodníku z druhé strany domů). Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru ŽP: Bez připomínek. Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Bez připomínek. Dle ÚP Písek je předmětná část pozemku součástí stávajících ploch bydlení v bytových domech (BM3). Vyjádření odboru dopravy: K prodeji příjezdové komunikace ke garážím nemáme připomínek, doporučujeme jí však odprodat jako součást celého pozemku kolem domu včetně přístupového chodníku na opačné straně domu. stránka 2 (celkem 30)

3 Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují prodej požadované části pozemku před bytovým domem. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej pozemku je příjmovou stránkou rozpočtu města. Způsob určení ceny: Cena je stanovena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 žádost o prodej pozemku č. 2 katastrální mapa se zákresem požadované části pozemku + ortofotomapa č. 3 zákres teplovodních rozvodů č. 4 foto stránka 3 (celkem 30)

4 Příloha č. 1 žádost o prodej pozemku stránka 4 (celkem 30)

5 Příloha č. 2 katastrální mapa se zákresem požadované části pozemku + ortofotomapa stránka 5 (celkem 30)

6 stránka 6 (celkem 30)

7 Příloha č. 3 zákres teplovodních rozvodů stránka 7 (celkem 30)

8 Příloha č. 4 foto stránka 8 (celkem 30)

9 z2) záměr prodeje části pozemku parc. č. 771/1 k. ú. Semice u Písku žadatelé - lokalita Semice, Obecní ulice NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 771/1 o výměře cca 24 m 2 k. ú. Semice u Písku žadatelům za cenu 400,- Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. VI. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady žadatelů. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. Důvodová zpráva: Žadatelé koupili v roce 2015 dům č. p. 14 v Obecní ulici v Semicích na st. parc. č. 39/1 k. ú. Semice u Písku. Žadatelé se domnívali, že součástí koupené nemovitosti je i předzahrádka, která byla oplocena a užívána předchozími majiteli jedná se o část pozemku parc. č. 771/1 k. ú. Semice u Písku. Poté však zjistili, že tomu tak není a zaplocená část pozemku parc. č. 771/1 k. ú. Semice u Písku je ve vlastnictví města Písku. Jedná se přibližně o výměru 24 m 2. Žadatelé nyní žádají o prodej této části pozemku a dále žádají i o prodej části pozemku, který tvoří zelený pás podél stávajícího plotu za účelem zarovnání pozemku žádost tvoří přílohu č. 1. Zákres požadovaných částí pozemku a vlastnických vztahů tvoří přílohu č. 2. Požadované části pozemku jsou dle územního plánu vedena jako plocha veřejných prostranství, ale vzhledem k tomu, že požadované části pozemku jsou ve skutečnosti využívány jako zahrada navrhujeme cenu dle zásad pro stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek, která činí v tomto případě 400,-- Kč/m 2 (pozemky evidované v katastru nemovitostí jako zahrady neumožňující jejich zastavění k. ú. Semice u Písku). Celková cena by v tomto případě tedy činila Kč 9.600,--. Pozemek parc. č. 771/1 o celkové výměře m 2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha ostatní komunikace. Žadatelé nemají dluh vůči městu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise doporučuje prodej části pozemku dle žádosti. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření Osadního výboru Semice: Bude sděleno přímo na zasedání zastupitelstva města. Vyjádření odboru ŽP: Bez připomínek. Vyjádření odboru dopravy: Pozemek je součástí veřejné městské komunikace, která může v budoucnu sloužit ke zpřístupnění pozemků ve vnitrobloku. Proto doporučujeme pozemek neprodávat, ale žadatelům ho dlouhodobě pronajmout. stránka 9 (celkem 30)

10 Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Z hlediska územního plánování k prodeji bez připomínek. Pozemek je v územním plánu definován jako součást stávajících ploch veřejných prostranství (PV). Upozorňujeme na skutečnost, že plochy veřejných prostranství jsou plochy a prostory přístupné bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. To znamená, že pokud budou mít vlastníci pozemku v budoucnu záměr realizovat nové oplocení, nebude toto možné, jelikož se záměr dostane do rozporu s územním plánem. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují prodej požadované části pozemku před rodinným domem. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej pozemku je příjmovou stránkou rozpočtu města. Způsob určení ceny: Cena je stanovena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 žádost o prodej pozemku neveřejná příloha č. 2 katastrální mapa a ortofotomapa se zákresem požadované části pozemku č. 3 foto Příloha č. 1 žádost o prodej pozemku neveřejná příloha stránka 10 (celkem 30)

11 Příloha č. 2 katastrální mapa a ortofotomapa se zákresem požadované části pozemku stránka 11 (celkem 30)

12 Příloha č. 3 foto stránka 12 (celkem 30)

13 stránka 13 (celkem 30)

14 z3) záměr prodeje pozemků parc. č. 112/14, parc. č. 112/15, parc. č. 112/17 a parc. č. 95/7 vše k. ú. Hradiště u Písku žadatelé - lokalita Hradiště, Ouvarce NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 112/14 o výměře 400 m 2, části pozemku č. 112/15 o výměře cca 586 m 2, pozemku parc. č. 112/17 o výměře 400 m 2 a části pozemku parc. č. 95/7 o výměře 1158 m 2 vše k. ú. Hradiště u Písku žadatelům za cenu 70,- Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. VIII. Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku předložit radě města návrh na pronájem požadovaných pozemků žadatelům. Důvodová zpráva: Žadatelé žádají o prodej pozemků parc. č. 112/14, č. 112/15 a č. 112/17 vše k. ú. Hradiště u Písku jedná se o zeleň. Tyto pozemky by sloužily k zajištění přístupu k cestě a elektřině k pozemkům žadatelů (ohraničených v mapě červeně). Tato cesta je nejvhodnějším přístupem k pozemkům žadatelů, které chtějí využít jako letní pastvinu, z pohledu přesunu ovcí od jejich bydliště a statku na Hradišti. Elektřinu budou potřebovat z důvodu napájení ovcí, které chtějí na svých pozemcích chovat. Mezi požadovanými pozemky a pozemky žadatelů se nachází pozemek parc. č. 85 k. ú. Hradiště u Písku s těmito jsou žadatelé domluveni na dlouhodobém pronájmu, nebo výměně jejich části pozemku parc. č. 85 k. ú. Hradiště u Písku (v mapě ohraničeno zeleně) za jinou část svých pozemků. V příloze č. 2 je stanovisko vlastníků parc. č. 85 k. ú. Hradiště u Písku. Žadatelé již v současnosti chovají ovce a včely na adrese Hůrka 62 a na přiléhajících pozemcích pronajatých od vlastníka těchto pozemků. Toto plánují zachovat jako zimoviště pro ovce, mají zde zřízenou stáj pro ovce. Chovatelství ovcí a včel se chtějí dále věnovat a na to využít své pozemky (na mapce ohraničeny červeně a zeleně) jako letní pastviny. V současnosti pronajaté pozemky vzhledem k riziku suchého léta a nedostatku pastvy nestačí, ty využijí jako zimní pastviny a na sušení sena. Žadatelé nechtějí rozšiřovat velikost stáda, jejich záměrem je věnovat se rozvoji krajiny a vhodně kombinovat využití části pozemků jako pastvin a části jako přírodního parku nebo ekozahrady. Z pozemku parc. č. 112/15 by byla oddělena část, po které vede přístupová cesta, tuto by si město ponechalo ve svém vlastnictví. Žadatelé dále žádají o prodej části pozemku parc. č. 95/7 k. ú. Hradiště u Písku (na mapce označen žlutě) pozemek je bývalá a v současnosti neexistující cesta. Tento pozemek rozděluje pozemky žadatelů (ohraničené červeně). Z důvodu zcelení pozemků žádají nyní o prodej tohoto pozemku. Žádost žadatelů tvoří přílohu č. 1. Zákres požadovaných pozemků a vlastnických vztahů tvoří přílohu č. 3. Cena dle zásad pro stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek činí v tomto případě 50-70,-- Kč/m 2 (nezastavěné a nezpevněné pozemky, nejde o zahrady, nelze je zastavět stavbou a nelze je oplotit, např. pásy doprovodné zeleně bez rozlišení). Celková cena by při ceně 70,- Kč/m 2 činila Kč ,--. Pozemek parc. č. 95/7 o celkové výměře m 2 je veden v katastru nemovitostí jako orná půda. stránka 14 (celkem 30)

15 Pozemek parc. č. 112/14 o celkové výměře 400 m 2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - zeleň. Pozemek parc. č. 112/15 o celkové výměře 686 m 2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - zeleň. Pozemek parc. č. 112/17 o celkové výměře 400 m 2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - zeleň. Žadatelé nemají dluh vůči městu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise doporučuje pronájem pozemků, ne prodej. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření Osadního výboru Hradiště: Bude sděleno přímo na zasedání zastupitelstva města. Vyjádření odboru ŽP: Nesouhlasí s prodejem, doporučuje dlouhodobý pronájem. Vyjádření odboru dopravy: Zásadně nesouhlasíme s prodejem pozemků, které jsou součástí byť momentálně nevyužívané cesty. Scelením pozemků žadatelů by vznikla přehrada bránící přístupu na pozemky ostatních vlastníků. To, že cesty v krajině nejsou užívány, protože pozemky, které zpřístupňují, nejsou v současné době jednotlivými vlastníky samostatně obdělávány, neznamená, že v krajině nemají svůj význam a že je lze salámovou metodou rozprodávat!! Proto bychom souhlasili pouze s odprodejem celé cesty se závazkem, že její vlastníci umožní její užívání ostatním vlastníkům pozemků. Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Z hlediska územního plánování bez připomínek. Pozemky parc.č. 112/14, 112/15, 112/17 jsou dle územního plánu definovány jako součást stávajících ploch zeleně ochranné a izolační (ZO), pozemek parc.č. 95/7 jako součást stávajících ploch zemědělských orná půda (Z-O). Záměr žadatele využití pozemku pro zemědělské účely chov ovcí není v rozporu s územním plánem. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Nedoporučují prodej pozemků doporučují pronájem požadovaných pozemků. (usnesení c) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej pozemků je příjmovou stránkou rozpočtu města. Způsob určení ceny: Cena je stanovena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 žádost o prodej pozemků neveřejná příloha č. 2 stanovisko sourozenců Vrbových neveřejná příloha č. 3 katastrální mapa a ortofotomapa se zákresem požadovaných pozemků stránka 15 (celkem 30)

16 č. 4 foto Příloha č. 1 žádost o prodej pozemků neveřejná příloha Příloha č. 2 stanovisko vlastníků p. č. 85 k. ú. Hradiště u Písku neveřejná příloha stránka 16 (celkem 30)

17 Příloha č. 3 katastrální mapa a ortofotomapa se zákresem požadovaných pozemků stránka 17 (celkem 30)

18 Příloha č. 4 foto stránka 18 (celkem 30)

19 stránka 19 (celkem 30)

20 z4) záměr prodeje části pozemku parc. č. 606/1 a pozemku parc. č. 606/32 vše k. ú. Hradiště u Písku žadatelé a žadatel - lokalita Hradiště, V Údolí NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje 1. záměr prodeje části pozemku parc. č. 606/1 o výměře 155 m 2 (v návrhu rozdělení parcely označen jako parc. č. 606/37) a pozemku parc. č. 606/32 o výměře 31 m 2 vše k. ú. Hradiště u Písku do vlastnictví žadatelům za cenu 1.400,- Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. II. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady žadatelů. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. 2. záměr prodeje části pozemku parc. č. 606/1 o výměře 42 m 2 (v návrhu rozdělení parcely označen jako parc. č. 606/38) vše k. ú. Hradiště u Písku do vlastnictví žadatele za cenu 1.400,- Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. II. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady žadatele. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. Důvodová zpráva: Žadatelé a žadatel žádají o prodej části pozemku parc. č. 606/1 a pozemku parc. č. 606/32 vše k. ú. Hradiště u Písku. Společná žádost žadatelů a žadatele je uvedena v příloze č. 1. Zákres požadovaných pozemků a vlastnických vztahů tvoří přílohu č. 2. Žadatelé jsou vlastníky pozemku st. parc. č. 654 (na kterém vybudovali rodinný dům) a okolního pozemku parc. č. 606/30 (zahrada) vše k. ú. Hradiště u Písku. Žadatel je vlastníkem pozemku st. parc. č. 583 (na kterém je vybudován rodinný dům) a okolních pozemků parc. č. 606/31 a č. 606/14 (zahrada) vše k. ú. Hradiště u Písku. Mezi těmito pozemky ve vlastnictví žadatelů se nachází požadované pozemky města. Žadatelé mají s městem na požadované pozemky uzavřenu od roku 2010 nájemní smlouvu. Tyto pozemky byly ve značně zanedbaném stavu a nebyly udržovány ze strany majitele města. Uvedené pozemky byly před uzavřením nájemní smlouvy se žadateli udržovány pouze v sousedství pozemku parc. č. 606/31 a č. 606/14 majitelem sousedního pozemku, když tento je užíval příležitostně k zajištění obsluhy svého pozemku. Pronájem tak byl možností, jak tuto plochu udržovat ve stavu hodném místu zástavby rodinných domů. Tyto pozemky žadatelé s vynaložením nemalých finančních prostředků a času rekultivovali pozemky užívají a kultivují je jako zahradu. Oba žadatelé nyní podali společnou žádost, součástí žádosti je i návrh rozdělení parcely č. 606/1 k. ú. Hradiště u Písku (viz. příloha č. 3) dle dohody žadatelů. Dle tohoto rozdělení žádají žadatelé o prodej pozemků parc. č. 606/37 o výměře 155 m 2 a parc. č. 606/32 o výměře 31 m 2 vše k. ú. Hradiště u Písku. Žadatel žádá o prodej pozemku parc. č. 606/38 o výměře 42 m 2 k. ú. Hradiště u Písku. Na požadovaných pozemcích mělo před schválením nového územního plánu vzniknout komunikační propojení zaokruhování slepých částí ulic V Oudolí a Nová. Ve schváleném novém územním plánu však byly tyto části z tohoto účelu místní komunikace vyjmuty nyní se jedná o plochu bydlení v rodinných domech. stránka 20 (celkem 30)

21 Cena dle zásad pro stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek činí v tomto případě 1.400,-- Kč/m 2 (pozemky užívané jako zahrady umožňující zastavění např. garáží, přístavbou hlavního objektu k. ú. Hradiště u Písku). Celková cena by v tomto případě činila Kč ,--. Pozemek parc. č. 606/1 o celkové výměře m 2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha jiná plocha. Pozemek parc. č. 606/32 o celkové výměře 31 m 2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha jiná plocha. Žadatelé nemají dluh vůči městu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise doporučuje prodej pozemků. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření Osadního výboru Hradiště: Bude sděleno přímo na zasedání zastupitelstva města. Vyjádření odboru ŽP: Bez připomínek. Vyjádření odboru dopravy: Bez vyjádření pozemky nejsou vedeny ani užívány jako veřejná komunikace. K tomu pouze upozorňujeme, že s ohledem na existenci veřejných parkovacích míst na hranici předmětných pozemků nelze beze změny stavby veřejné komunikace v tomto místě zřídit vjezd na přilehlé pozemky... Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Z hlediska územního plánování bez připomínek. Pozemek parc č. 606/32 a předmětná část pozemku parc. č. 606/1 jsou v územním plánu zahrnuty jako součást stávajících ploch bydlení v rodinných domech (BI2). Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují prodej pozemků dle domluvy žadatelů. (usnesení 1a+2a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej pozemků je příjmovou stránkou rozpočtu města. Způsob určení ceny: Cena je stanovena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 společná žádost o prodej pozemků neveřejná příloha č. 2 katastrální mapa a ortofotomapa se zákresem požadovaných pozemků č. 3 návrh rozdělení parcely č. 606/1 Hradiště č. 4 foto (pozemky před rekultivací žadateli) č. 5 foto (současný stav pozemků) Příloha č. 1 společná žádost o prodej pozemků neveřejná příloha stránka 21 (celkem 30)

22 Příloha č. 2 katastrální mapa a ortofotomapa se zákresem požadovaných pozemků stránka 22 (celkem 30)

23 Příloha č. 3 návrh rozdělení parcely č. 606/1 Hradiště stránka 23 (celkem 30)

24 Příloha č. 4 foto (pozemky před rekultivací žadateli) stránka 24 (celkem 30)

25 Příloha č. 5 foto (současný stav pozemků) stránka 25 (celkem 30)

26 stránka 26 (celkem 30)

27 z5) záměr prodeje části pozemku parc. č. 1578/1 a části pozemku parc. č. 1580/26 vše k. ú. Písek žadatelé - lokalita Písek, Zborovská ulice NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1578/1 o výměře cca 75 m 2 a části pozemku parc. č. 1580/26 o výměře cca 75 m 2 vše k. ú. Písek žadatelům za cenu 500,- Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. VI. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady žadatelů. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. Důvodová zpráva: Žadatelé koupili v roce 2014 dům č. p ve Zborovské ulici v Písku na st. parc. č k. ú. Písek. Součástí koupeného domu je i zahrada parc. č. 1580/22 k. ú. Písek. Žadatelé se domnívali, že součástí koupené nemovitosti je celá zahrada, tak jak byla oplocena a užívána předchozími majiteli. Poté však zjistili, že tomu tak není a část zaplocené zahrady je ve vlastnictví města jedná se o části pozemků parc. č. 1578/1 a parc. č. 1580/26 vše k. ú. Písek. Jedná se přibližně o výměru 150 m 2. Žadatelé by chtěli dát do pořádku faktický stav s majetkově-právním a proto nyní žádají o prodej zabraných části pozemků žádost tvoří přílohu č. 1. Zákres požadovaných částí pozemků a vlastnických vztahů tvoří přílohu č. 2. Požadovaná část pozemku je dle územního plánu vedena jako plocha zeleně vyhrazené, ale vzhledem k tomu, že požadovaná část pozemku je ve skutečnosti využívaná jako zahrada navrhujeme cenu dle zásad pro stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek, která činí v tomto případě 500,-- Kč/m 2 (pozemky evidované v katastru nemovitostí jako zahrady neumožňující jejich zastavění k. ú. Písek okrajové části). Celková cena by v tomto případě tedy činila Kč ,--. Pozemek parc. č. 1578/1 o celkové výměře 174 m 2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha jiná plocha. Pozemek parc. č. 1580/26 o celkové výměře 253 m 2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha jiná plocha. Žadatelé nemají dluh vůči městu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise doporučuje prodej pozemku za cenu 500,-Kč/m 2. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru ŽP: Souhlas s prodejem za podmínky zakotvení ve smlouvě, že vně pozemku stojící stromy nepoškozují podezdívku plotu a neomezují užívání prodávaného pozemku (předmětný prodej se může snadno obrátit proti městu s požadavkem odstranění stromů, s tím, že narušují). Vyjádření odboru dopravy: K prodeji dnes již zaplocené části pozemků nemáme připomínek. stránka 27 (celkem 30)

28 Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Z hlediska územního plánování bez připomínek. Předmětné části pozemků parc.č. 1578/1 a 1580/26 jsou územním plánem Písek zahrnuty jako součást stávajících ploch zeleně vyhrazené (ZVH). Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují prodej zaplocených částí pozemků. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej pozemků je příjmovou stránkou rozpočtu města. Způsob určení ceny: Cena je stanovena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 žádost o prodej pozemku neveřejná příloha č. 2 katastrální mapa a ortofotomapa se zákresem požadované části pozemku č. 3 foto Příloha č. 1 žádost o prodej pozemku neveřejná příloha stránka 28 (celkem 30)

29 Příloha č. 2 katastrální mapa a ortofotomapa se zákresem požadované části pozemku stránka 29 (celkem 30)

30 Příloha č. 3 foto stránka 30 (celkem 30)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 02.08.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 15.08.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing. arch. Petra

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.03.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.03.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing. arch. Petra

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy Odbor správy majetku Písek 20.04.2018 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 k bodu 10) Výkupy MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.01.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 28.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Uspořádání vnitrobloku Gregorova ulice NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 27.07.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 10.08.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 12.03.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 06.12.2017.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.12.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 06.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 30.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodeje NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 12.11.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodeje a směny NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.11.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje pozemků NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 28.04.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 31.01.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 14.02.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Aktualizace Zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek NÁVRH

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje výměníkové stanice Otavská ul. - parcely č. st. 3520/1 o

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 02.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje výměníkové stanice Gregorova ul. parcely č.st. 4904 o výměře

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.01.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 07.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 30.03.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 02.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.02.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 06.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemku st.č. 5718 včetně stavby vodojemu bez č.p., pozemku

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 31 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a územního plánování V Písku dne: 10.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrhy na pořízení změny územního plánu Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a územního plánování V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrhy na pořízení změny územního plánu Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Návrh zpracoval

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.07.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 30.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pronájem nebytových prostor restaurace v budově bez čp/če (budova přilehlá k čp. 114,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.06.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 20.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje objektů bývalých Otavských kasáren společnosti Seniorský

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 14.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 21.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemků a staveb U Honzíčka v k.ú. Písek NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 16.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 29.08.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 20.09.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Rekonstrukce domu v Chelčického ulici č. p. 57 na parkovací

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 28 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 28 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku, DBS města Písku V Písku dne: 07.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna zásad prodeje nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 30.09.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.10.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 04.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9731/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 11. zasedání Zastupitelstva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k. ú. Slavíč

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k. ú. Slavíč MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 33 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.09.2013 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Směna pozemků s Českou poštou s.p. NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Schváleno Radou města Proseč dne 21. 5. 2013 1. MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 3. 2019 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměry na prodeje pozemků v k. ú. Velká u Hranic - žadatel

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměry na prodeje pozemků v k. ú. Velká u Hranic - žadatel MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

I. Důvodová zpráva. 1. Úvodní část. Prodej části pozemku parc. č. 783/2 v k.ú. Č. Krumlov - zázemí k BD čp. 137 Zahradní ul.

I. Důvodová zpráva. 1. Úvodní část. Prodej části pozemku parc. č. 783/2 v k.ú. Č. Krumlov - zázemí k BD čp. 137 Zahradní ul. Prodej části pozemku parc. č. 783/2 v k.ú. Č. Krumlov - zázemí k BD čp. 137 Zahradní ul. rozhodnutí samosprávných orgánů ve věci žádosti konkrétních fyz. osob o prodej části výše uvedeného pozemku, tvořícího

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 12. 2018 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Pod Bílým kamenem - majetkoprávní vztahy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Komunikace Pod Bílým kamenem - majetkoprávní vztahy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 22 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a územního plánování V Písku dne: 07.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrhy na pořízení změny územního plánu Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje, odbor správy majetku V Písku dne: 16.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 01.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh společnosti Lesostavby Třeboň, a. s. pokrývající

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 01.06.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Zprostředkování prodeje realitní kancelář RE/MAX návrhy smluv NÁVRH USNESENÍ 1. Rada města

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 34 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Důvodová zpráva. Předmět výkupu vlastní M. P.

Důvodová zpráva. Předmět výkupu vlastní M. P. Důvodová zpráva A) 1. výkup části st.p.č. 222/11 a části p.p.č. 814/17, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 814/20 o výměře 52 m 2 v k.ú. Jablonecké Paseky Oddělení správy komunikací podalo podnět

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.Ludmila

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 550/50 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 550/50 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 27 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 02.02.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 07.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.1.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 29 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

2. září 2019 pod č. 370/19. (příloha č. 1)

2. září 2019 pod č. 370/19. (příloha č. 1) Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 3 Pro jednání zastupitelstva města dne: 11. září 2019 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Majetkoprávní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Výkup pozemků k.ú. Drahotuše - lokalita Rybáře

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Výkup pozemků k.ú. Drahotuše - lokalita Rybáře MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 2. 2018 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019 Bod programu: 25 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Požadovaná část ve vlastnictví města. Předmět směny vlastní Podhorská 129. Vlastní město p.p.č. 813/4. Vlastní Podhorská 129, st.p.č.

Požadovaná část ve vlastnictví města. Předmět směny vlastní Podhorská 129. Vlastní město p.p.č. 813/4. Vlastní Podhorská 129, st.p.č. Důvodová zpráva A) 1. směna části st.p.č. 222/1, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1893 o výměře 40 m 2, která je ve vlastnictví spoluvlastníků objektu Podhorská 129 za část p.p.č. 813/4, geometrickým

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 30.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.05.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více