Cahiers du CEFRES. Antoine Marès (Ed.) N 16, Vznikání demokratické praxe v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cahiers du CEFRES. Antoine Marès (Ed.) N 16, Vznikání demokratické praxe v České republice"

Transkript

1 Cahiers du CEFRES N 16, Vznikání demokratické praxe v České republice Antoine Marès (Ed.) Fabrice TRAVERSAZ Demokratizace sociálních vztahů v multinacionálních společnostech ve střední Evropě Référence électronique / electronic reference : Fabrice Traversaz, «Demokratizace sociálních vztahů v multinacionálních společnostech ve střední Evropě», Cahiers du CEFRES. N 16, Vznikání demokratické praxe v České republice (ed. Antoine Marès). Mis en ligne en / published on : août 2010 / august 2010 URL : niky.pdf Editeur / publisher : CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE Ce document a été généré par l éditeur. CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE

2 106 F. TRAVERSAZ Demokratizace sociálních vztahů v multinacionálních společnostech ve střední Evropě Fabrice Traversaz Analýza sociálních vztahů podniků v postkomunistických společnostech 1 tvoří teoretický rámec ekonomické a demokratické transformace. Vymezit oba termíny ve vztahu k podniku však přesto nelze zcela jednoznačně. Pokud transformace předem ohlašuje postup vedoucí postkomunistické země ze startovní čáry (socialistický systém) ke konečnému cíli (demokracie a tržní hospodářství), je tento pojem skutečně nepřesný 2 (B. Chavance). Normativní koncepce transformace totiž předpokládá nemožnost zkratek, alternativ, které jsou, ať již oprávněně či nikoli, pokládány za mytické a na nichž zřejmě v 60. letech při hledání alternativy třetí cesty rozvojové společnosti zbloudily. Z evolucionistické perspektivy by nás tudíž termín transformace na dálnici konce historie 3 jakoby a priori vybízel považovat za přirozený vývoj těchto společností ke kapitalismu a demokracii bez explicitního rozlišování transformace demokratické od transformace ekonomické. Pozorováním transformace postkomunistických společností však docházíme k závěru, že oba procesy jsou jak svojí povahou, tak i časově natolik odlišné, že někdy mohou působit proti sobě. 1 Tento článek vychází z monografií a výzkumů, které jsou již sedm let prováděny v českých, polských a maďarských pobočkách multinacionálních společností. 2 B. Chavance hovoří o dvojznačnosti pojmu transformace vzhledem k jeho finalistické koncepci předpokládající, že problém kontinuity a zlomu je předem vyřešen, La fin des systèmes socialistes, Paříž, L Harmatan, (Pays de l Est), Rok 1989 byl oslavován jako definitivní vítězství demokracie a trhu. Severoamerický esejista Francis Fukuyama dokonce prohlásil rok 1989 za konec historie, který chápal jako konec ideologického vývoje lidstva a univerzalizaci západní liberální demokracie jako konečnou formu lidské vlády. F. Fukuyama: The end of history, in: The national interest, No 18, léto 1989.

3 CAHIERS DU CEFRES léta byla zejména ve střední Evropě skutečně poznamenána dvojím přechodem: přechodem k demokracii a přechodem k tržnímu hospodářství. Mezi oběma procesy však existovaly a nadále existují daleko složitější vztahy, než by se mohlo na první pohled zdát. Velmi rychle se ukázalo, že ekonomické reformy (boj proti deficitu veřejných rozpočtů, otevření trhu, deregulace hospodářství...) se proti demokracii obracejí svou sociální nákladností postupně oslabující veřejnou podporu, jíž se tomuto typu režimu dostává. Naproti tomu se ukázalo, že demokratizace může být silnou brzdou ekonomických reforem, neboť přijímání deliberačních procedur a organizování veřejných a kontradiktorních debat má za následek ztrátu efektivity. Přijímání výnosů s platností zákona a bolestně vznikajících reforem, politické skandály, sociální a ekonomické výdaje pestře zdobící transformační proces jasně ukazují paradoxy dvojice ekonomika/demokracie a z toho plynoucí rozčarování ze svobody. 4 Při pozorování postkomunistických společností z hlediska jejich přechodu k demokracii a trhu zjišťujeme hluboké rozdíly ve stupni transformace ekonomické a politické sféry. Musíme konstatovat, že transformace v postkomunistických společnostech neprobíhá podle homogenního transformačního modelu. Demokratická a ekonomická transformace probíhající v současné době v Polsku, České republice a Bulharsku (ještě tragičtější je případ Albánie) vypovídá o hlubokých lokálních rozdílech, které s konečnou platností nedokázal setřít ani bývalý socialistický systém, a to i přes svůj integrační charakter a snahu o uniformitu. Průzkum transformačních politik uplatňovaných v transformovaných podnicích, zejména ale analýza jejich sociálních důsledků a podmínek přijetí na lokální úrovni vypovídá o různorodosti situací, s nimiž se setkáváme. Zvláště pak odhaluje určující vliv historického odkazu socialistických režimů, zejména pokud jde o průmyslové struktury a demokratickou kulturu, jejichž kořeny sahají mnohem hlouběji do minulosti. Jestliže tedy oba transformační procesy, jak demokratický, tak i ekonomický, nepodléhají stejné časovosti ani dynamice, nelze si přesto jeden od druhého odmyslet. Úspěch demokracie zajišťují nejen demokratické instituce, ale i ekonomický růst a přerozdělování bohatství vytvořeného státem. Podnik, jakožto ekonomická, současně ale i sociální instituce, se proto jeví jako vhodný objekt průzkumu. Studium jeho transformace nám může poskytnout informace o případném vzájemném překrývání ekonomických dimenzí jeho chodu se sociálními formami integrace jeho členů. Jistě by bylo iluzorní pokoušet se přirovnávat podnik k parlamentární- 4 G. Hermet, Les désenchantements des libertés, Fayard, 1993.

4 108 F. TRAVERSAZ mu režimu, který se v současné době navíc vyznačuje citelným úpadkem sociálního dialogu a relativně menší spoluúčastí a společnou správou. Na druhé straně ale každé demokratické období vytvořilo sociální model podniku, 5 to znamená způsob integrování jednotlivců do společnosti pomocí placené činnosti. Sociální modely paternalismu, fordismu, obecněji rozvojová dynamika podniku ve všech obdobích historie vyjadřovaly úsilí zaměřené na nalezení způsobu, jak zapojit zaměstnance do spolupráce na ekonomickém cíli. Termíny jako průmyslová demokracie, profesní vztahy, spoluúčast, spolupráce na sociálním rozvoji nebo řízení lidských zdrojů svým způsobem vypovídají o snaze legitimovat pravidla nevztahující se na techniku, ale na integraci jednotlivců do práce. Můžeme tudíž vyslovit hypotézu, že rozhodující vliv světa práce na socializaci jeho členů v kontextu strukturálního a kulturního zlomu, jak je tomu v případě transformovaných podniků, se stává při budování ještě křehké demokracie zásadní společenskou otázkou. Naším cílem proto bude posoudit na základě analýzy politických a manažerských rozhodnutí, pro podniky sovětského typu určujících, sociální dopady na identitu a kulturu v práci. V tomto kontextu zkoumáme i náležitost dvojice trh demokracie a sociální model transformovaného podniku. 5 I. Francfort, F. Osty, R. Sainsaulieu, M. Uhalde, Les mondes sociaux de l entreprise, Desclée de Brouwer, 1995.

5 CAHIERS DU CEFRES 109 TRANSFORMACE PODNIKŮ: STRUKTURÁLNÍ ZLOM NEBO KULTURNÍ KONTINUITA? Termín transformace obecně vyjadřuje myšlenku opoždění za modernitou, jež mají dotyčné systémy dohonit podle scénáře založeného na západní koncepci rozvoje završující obsah samotného pojmu modernizace. 6 To platí i pro projekt modernizace studovaného podniku, 7 (který se na základě veřejně vyslovené vůle k strukturální a kulturní transformaci odkoupeného PST (podnik sovětského typu) mění v tržní podnik. V tomto smyslu lze působení politiky modernizace na transformační proces přirovnat k institucionálnímu transferu. Transplantování západního modelu do postkomunistického kontextu je tudíž zkouškou kvality dynamiky akulturace novým normám a hodnotám, které modernizační schéma přináší. Uplatňovaná politika, jako součást cyklu jednoznačného transferu, se při tomtéž pohybu současně připravuje o zrcadlové efekty, jež by mohly na oplátku přinést specifické zkušenosti z práce a výrobních sociálních vztahů socialistického podniku a jeho aktérů. Dějiny internacionalizace podniků nás nicméně učí, že lokální kultury uplatňují své právo na nové dešifrování a osvojení si předepsaného modelu, a to podle dynamiky přinášející nepředvídané důsledky. Vzhledem k silnému vzájemnému vztahu mezi normativním přijímáním transformace a politikou modernizace studovaného podniku budeme tedy na základě zkušeností používat k vyjádření smyslu a obsahu zahájených reforem termín transformace, a to i přes jeho dvojznačnost. V prvním období transformace PST z podnětu západních investorů prochází podnik ortodoxní modernizací charakterizovanou strukturálním 8 zlomem: ten obnáší funkční reorganizaci mnoha částí nebo oddělení podniku a vytvoření ad hoc nových funkcí (marketing, prodej). Tento strukturální zlom je doprovázen procesem rozlišení funkcí v organizaci, a to od pouhé hierarchické strukturace v podstatě politického rázu, až po složitější konfigurace podle specializace. Ve stejném období se podnik zapojuje 6 Modernizace je pojímána jako překonání existujícího sociálního řádu, považovaného za archaický nebo překonaný dodatečným úsilím o racionalizaci, D. Martin, Effets et méfaits de la modernisation dans la crise, Desclée de Brouwer, v tisku. 7 Budeme se zde zabývat případem jednoho českého podniku, privatizovaného a odkoupeného mezinárodním podnikem s účastí zahraničního kapitálu (jointventure). 8 Více podrobností o dynamice strukturálního zlomu viz F. Traversaz, Effets et méfaits de la modernisation dans la crise, pod vedením D. Martina, Desclée de Brouwer, v tisku.

6 110 F. TRAVERSAZ do procesu funkční diferenciace celé společnosti usilující o odpoutání sféry ekonomické od sféry politické a administrativní, a zbavuje se proto vedlejších činností (rekreační střediska, lékařské a sociální služby, mateřské školy...), jež byly vlastní paternalistickému modelu PST. Toto dvojí hnutí organizační specializace a externalizace okrajových činností PST zdůrazňuje osamostatňování podniku vůči jeho tradičnímu prostředí, v němž od nynějška ekonomika nabývá vrchu nad politikou. V oblasti organizace práce dochází za pomoci zvolené racionalizační politiky k čisté a tvrdé taylorizaci, schopné mašinérii znovu nastartovat, nebo přinejmenším představující nejméně riskantní cestu k výrazným a potřebným výrobním ziskům. Diagnostika investorů staví dříve existující nepřizpůsobivý model organizace práce před nový požadavek tržní ekonomiky: masivně a s malými náklady vyrábět zboží západní kvality. Je paradoxem, že organizační model práce, který má být reformován, je sám o sobě rovněž taylorovský, i když podstatně jiné povahy, model, který M. Drach (1989) 9 kvalifikuje jako taylorismus sovětského typu. Je třeba pochopit, že četné nevýhody taylorismu sovětského typu (zejména pokud jde o produktivitu a kvalitu výrobků) vedou západní investory k implantování pravého modelu na model nepravý, od něhož se liší znovunalezenou výkonností. Započaté hnutí lze tedy definovat jako retaylorizaci, která má zbavit taylorismus sovětského typu jeho bývalé veteše (neefektivní využívání pracovní doby a malá schopnost nasazení zaměstnanců). Retaylorizace tak posvěcuje kodifikační proces a stále větší formalizaci postupů směřující ke konkretizaci dvojího rozchodu s minulostí: zlom v dysfunkci technického a organizačního rázu, přičemž se opěrným bodem stává funkční a kodifikovaná regulace výrobního cyklu. Zaváděním nových pracovních norem dochází rovněž ke kulturnímu zlomu ve starých způsobech chování, v nichž převládala rutina a lhostejnost. Se změnou pravidel hry nepřímo souvisí i nový způsob sociální kontroly založený na explicitní dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem: těžištěm pracovní smlouvy se stává odměna za práci a normalizace operačních postupů. Hloubka probíhajících změn předpokládá však u jednotlivce, jehož se týkají, úsilí a přesvědčení odpovídající proběhnuvšímu kulturnímu zlomu. Strukturální zlom v tomto hnutí předem počítá se spojením praktik a postojů aktérů při novém rozdělení práce na principu 9 M. Drach, La crise dans les pays de l Est, Paříž, La Découverte, 1990.

7 CAHIERS DU CEFRES 111 taylorismu nebo fordismu; o nemalém riziku nové nadvlády máme ostatně poučení z historie. 10 Bude tedy kulturní přizpůsobení společnosti probíhat jako nucené podrobení se, nebo se naopak bude vyznačovat kolektivní dynamikou sounáležitosti a účasti na modernizačním projektu a sdílenou vůlí udělat konečně čáru za minulostí? SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY RETAYLORIZACE Zaznamenali jsme, že zahájený reformní proces je zároveň součástí transformačního procesu (osamostatnění podniku vůči okolí) založeného na ortodoxní koncepci modernizace řídící se výslovně ekonomickou racionalizační dynamikou. To ovšem zdaleka neznamená, jak ohlašuje Bafoil, konec organizace a zmatku, heterogenity a zvůle mající původ v minulém politickém řádu (Bafoil, 1996); zjišťujeme totiž, že nový ekonomický řád je charakterizován nestabilním vztahem mezi podnikem a trhem a podléhá dezorganizaci a zvůli uvnitř dílny. Význam, který je, jak se zdá, přikládán schopnosti funkční regulace vycházející z normalizace postupů, v tomto případě částečně naráží na nestálé chování trhu a na zděděnou kulturu sociálních vztahů. K procesu transformace podniků nutno přistupovat systémově, z hlediska změn socio-ekonomického prostředí, silně podmiňujících vnitřní způsob jejich fungování, zatímco kontext trhu současně nabízí nevšední příležitost zasahovat 11 do jeho rozšiřování a vzájemně se s ním prolínat. Racionalizovaný výrobní aparát se musí obtížně připravovat na své otevření a přizpůsobení novému prostředí v obzvlášť nestabilní konfiguraci charakteristické pro nástup nového ekonomického řádu. První výzvou pro toto prostředí je uspokojení stále vzrůstající a nepředvídatelné poptávky. 10 J. L. Goff zaznamenává při transformaci modelu sociální kontroly přechod od ideologického systému bývalého výrobního modelu s exogenním omezením k systému endogennímu, v němž se minulé násilí mění na sebeodcizení (E. Enriquez, Rationalisation et management pod vedením C. Duranda, Deboeck Université, Brusel, 1997). 11 Na rozdíl od situace na Západě, kde velkodistribuce se svými dodacími lhůtami a určováním prodejních cen znamená pro zemědělsko-potravinářské podniky čím dál větší zátěž, dominantní postavení studovaného podniku na trhu a slabá velkodistribuční síť vyrovnávají komerční vztahy v jeho prospěch, zejména s přihlédnutím k šíři a dobré pověsti výrobků, které jsou její nezbytnou součástí.

8 112 F. TRAVERSAZ S příchodem tržní ekonomiky je výrobní logika nahrazena logikou komerční. Jinak řečeno, povahu a objem výroby již neurčuje plán, ale utvářející se otevřený a konkurenční trh, před nímž podnik již není chráněn, naopak je vystaven jeho chvilkovým rozmarům. Jestliže X. Richet 12 právem upozorňuje na regulační funkci trhu, to znamená strukturálního prostředí schopného kontrolovat a vysílat signály užitečné pro řízení a rozvoj podniků procházejících transformací ( ) prostřednictvím zavádění tvrdších rozpočtových omezení, je rovněž třeba zdůraznit dosud neznámý charakter práce nutné k vyrovnání se s poptávkou, již musí organizace optimalizovat. Rozsah důsledků těchto makroekonomických změn lze stěží posoudit, předpokládají totiž zlom ve způsobu myšlení i nové pojetí činností, jež přinášejí. K přiostření situace přispívá i divoká strukturace trhu podniku vzdorující možnostem ekonomické prognózy v této oblasti. Lze samozřejmě namítnout, že způsobilost k chaosu (K. Marx), toto strategické dědictví charakteristické pro východní země, se může jevit jako velmi cenné pro překonání problémů spojených s transformací a obecněji k reagování na změny trhu (Hartmann). 13 Při pozorování důsledků této nahodilé vlastnosti přímo v dílně však ještě uvidíme, že tato strategická schopnost, zablokovaná v chaotickém sevření trhu a racionalizace postupů uvnitř podniku, se může ukázat jako zcela nedostatečná. Vzhledem k nepředvídatelné povaze poptávky se zaměstnanci v dílně musí přizpůsobit rychlejší výrobě většího množství zboží západní kvality, a to v prostředí, kde organizaci práce narušuje neschopnost podniku přesně odhadnout objem poptávky. Dopad nahodilosti na vnitřní fungování továren zesiluje absence trhu služeb a kooperace. Jsou tudíž odkázány na nejrůznější více či méně přesné prognózy, které se mohou den ze dne změnit. Pro zavedenou organizaci práce v dílně to představuje obrovské riziko. Nahodilost prostupuje organizaci po vertikále (od sídla administrativních oddělení a oddělení prognóz prodeje) směrem dolů a končí v dílně, u mistra odpovědného za výrobní linku. Pro situaci je charakteristická velká nestabilita, jak dosvědčuje i výpo- 12 Autor rovněž konstatuje, že existence konkurenčního prostředí znamenala pro přizpůsobení se často významnější faktor než převod vlastnických práv, např. X. Richet v La transition dans les pays du PECO, Paříž, La Découverte, H. Hartman, Le management des entreprises allemandes, v Management et rationalisation, pod vedením C. Diranda, cit. dílo.

9 věď tohoto dílenského mistra: CAHIERS DU CEFRES 113 Velkým problémem je absence jakéhokoli plánu, podle něhož by bylo možné práci rozdělit a vyhnout se práci na jiných pracovištích. Lidé nevědí, kde budou zítra pracovat, a jsou z toho nervózní. Dřív jsme to věděli alespoň týden předem. Všimneme si, do jaké míry zůstává stále živá představa plánu, záruky stability, a organizovaného předjímání poptávky. 14 Dopad trhu na organizaci práce v dílně řídící se principy taylorismu je jakžtakž regulován díky všeobecné improvizaci a plné disponibilitě dělnic střídajících jak pracovní místa, tak i pracovní dobu. V této atmosféře připomínající trvalou uzávěrku plánu začíná retaylorizace procesu přinášet první výsledky. Díky drastickému snížení počtu prostojových hodin a zvýšení pracovního rytmu a zátěže se začínají projevovat výrobní zisky. V kapitole pojednávající o pracovních podmínkách se setkáme s většími kontrasty jejich zlepšení, 15 zejména pokud jde o hygienu (oblečení, šatny) a bezpečnost (hluk, podlaha) je součástí přesně vymezeného (a kontrolovaného) rámce jejich aplikace. I když retaylorizace procesu z hlediska organizace nemůže poskytnout flexibilitu požadovanou složitostí trhu, za cenu plného nasazení dělníků nicméně umožňuje splnit první cíle vytyčené politikou modernizace. Produktivita a kvalita výrobků se zlepšují, samozřejmě v porovnání s nízkou výchozí úrovní. Přihlédneme-li k nízkému pracovnímu nasazení v minulosti, kdy pracovní rytmus a intenzita práce byly s výše popsanými nesouměřitelné, musíme si položit otázku, co je hybnou silou této nové pracovní mobilizace dělníků a forem sociální kontroly. ODVETA DÍLENSKÝCH MISTRŮ? Výsledkem tlaku vyvíjeného po celé délce hierarchického řetězce se funkce dílenského mistra dostává do gordického uzlu celého systému. Je v choulostivém postavení nárazníku a musí umět sladit často antago- 14 Obecně lze říci, že ve všech rozhovorech vedených v letech jsme naráželi na srovnávání před a po, které s výjimkou pracovních podmínek vždy vyznívalo v neprospěch současnosti. 15 Výpověď jedné dělnice: Dříve tu byl mnohem větší nepořádek, teď se dá hodně na čistotu, po téhle stránce se to zlepšilo. Je to vidět i na výrobcích, mají nové obaly. Sociální vybavení se změnilo, v dílnách jsou umyvadla, máme nové pracovní oděvy.

10 114 F. TRAVERSAZ nistické tlaky přicházející shora a na ně reagující protitlaky masy podřízených. Funkce dílenského mistra kromě těžkého úkolu denně přizpůsobovat organizaci v dílně kvalitativním a kvantitativním cílům (výrobky, objem, místa) stanoveným vedením továrny obnáší i dohled nad dodržováním nových pracovních norem. Jak dokáže tyto nové nároky sladit? Zdá se, že v tomto prostředí, s jeho neustálým důrazem na výsledky, nabývá funkce dílenského mistra manažerského charakteru, což znamená, že jakýkoli, byť chabý protitlak ze strany dělníků je považován za neplatný. Modernizace podniku nečeká a je načase pustit se do práce (výpověď dílenského mistra). Kontrola disciplíny v továrně skutečně probíhá svérázně, přidělením žluté karty jednotlivci, který porušil předpis. Přidělování žluté karty není nevinné a má stejný význam jako užívání tohoto prostředku rozhodčím při sportovních utkáních. Má výraznou a ambivalentní symboliku. Připomeňme, že udělením žluté karty je hráč trestán za to, že v očích jediného mistra hry (rozhodčího) překročil pravidla (v tomto případě sportovní) a je tak upozorněn, že při příštím přestupku mu hrozí vyloučení (červená karta). V očích dělníků znamená ostatně žlutá karta totéž: Je to druh upozornění, potom nás vyhodí. Někdy dávají karty, a ani přesně nevíme proč. Ve skutečnosti chtějí dělníky ve výrobě zastrašit. Brutalita tohoto postupu určité formy vydírání hrozbou ztráty místa svědčí o pravomoci dílenského mistra propouštět zaměstnance. 16 Zajišťuje mu zejména naprostou poslušnost dělníků. Ti navíc v případě propuštění nemají žádnou možnost odvolání. Odbory v podniku se v tomto ohledu nemobilizují a za dělníka se nepostaví. Tak jako celé odborové hnutí v České republice byly nedostatečně reformovány, 17 zabývají se pouze správou sociálních záležitostí a před těmito praktikami zavírají oči, dokonce se za ně zaručují. Proto jsou v nich zastoupeni převážně dílovedoucí. Stres a únava způsobené pracovním rytmem se pojí se strachem z propuštění. Nicméně jestliže vydírání ztrátou místa, hlavní pilíř sociální regulace 16 Tento mechanismus, o němž západní investoři nevěděli, byl odhalen při anketě. Byl poté zrušen, nicméně umožnil propuštění určitého počtu zaměstnanců, kteří měli menší štěstí, nebo se proti novým pracovním podmínkám vzpouzeli více než ostatní. 17 T. Lowit a N. Fratellini poznamenávají, že české odborové hnutí se projevilo jako příliš slabé na ovlivnění nové smluvní politiky, tím spíše k jednání o tématech spjatých s novou ekonomickou situací a k jejich prosazení.

11 CAHIERS DU CEFRES 115 v dílně, znamená pro lokální management nový způsob, jak přimět dělníky držet krok, současně zahajuje i hlubokou transformaci vztahů mezi dělníkem a mistrem existujících v socialistickém podniku. Brutalita tohoto typu přikazování vede k otázce: znamená skutečně zlom v kamarádských vztazích, typických pro sociální vztahy ve výrobě mezi zaměstnanci na střední úrovni a dělníky v socialistických podnicích, nebo je pouhým pokračováním dříve existujícího vztahu dominance, který se s objevením dalšího donucovacího nástroje jen zhoršil? Pro převážnou většinu sociologů analyzujících transformační proces PST (uveďme Bafoila, Duranda, Hartmanna, Le Goffa) 18 byly výrobní sociální vztahy charakterizovány nutným transakčním vztahem. Dílovedoucí, který byl ve stejném nárazníkovém postavení (mezi politickou mocí a dělníky, jež musel přimět k realizaci cílů plánu), byl nucen vytvářet kompromisní a vyjednávací strategie zamezující častým přerušením výroby, a dosáhnout tak jistého prováděcího paktu plánu (Voskmap, Witt. 1991). Tato kultura kooperace (Hartmann, 1997) 19 se dnes projevuje snahou o zachování dřívějších vztahů vyznačujících se blízkostí a slabou sociální diferenciací na úkor profesionálních statutů (Bafoil, 1996). 20 Budeme tedy svědky skutečného zlomu ve vztazích, které spojovaly dělníky a mistry. Přinejmenším donucovací postoj mistrů by tudíž bylo možné vysvětlit, kromě stresu vyvolaného odpovědností za zavádění nových postupů v dílně, jako určitý způsob odvety dělníkům, kteří v minulosti příliš dlouho dávali najevo svou nezávislost a nutili pracovníky na střední příčce hierarchie ke kompromisům, jež tato vyšší kategorie prožívala jako frustrující a ponižující. Jak se zdá, tato interpretace ale jen spěšně zmiňuje následky dvojí povahy kontroly ekonomické a politické dělníků v socialistickém podniku dílenskými mistry. V minulosti mohl funkci mistra většinou vykonávat jen člen komunistické strany. Mistr, první na příčce ekonomické a politické hierarchie, bděl nad dobrou morálkou svých dělníků. I když v tomto uspořádání existovala možnost vzájemných dohod, vztahy mezi převážně ženskou dělnickou populací a dílenskými mistry byly poznamenány nedůvěrou a relativně nerovnoměrným rozdělením moci. Kvalita vztahů dělník/mistr ve studovaném podniku je tudíž v porovnání s převládajícími interpretacemi, které se opírají o ankety prováděné 18 Management et rationalisation. Les multinationales occidentales en Europe de l Est, Brusel, Univerzita De Boeck, Tamtéž. 20 Cit. dílo.

12 116 F. TRAVERSAZ v ostatních bývalých komunistických zemích (v NDR, Polsku ) poněkud nejasná. Tvrdá normalizace v České republice po roce 1968 a hermetické rozdělení obou kategorií zaměstnanců podle pohlaví možná podávají první kulturní interpretaci případného českého partikularismu, kterým bychom se měli podrobněji zabývat. Ať je tomu jakkoli, podle mínění těch, jichž se to především týká, se vztahy v dílně v zásadě nezměnily. Nejenže nadále zůstávají poznamenány nedůvěrou a odstupem (jedním z nejčastějších vyjádření je je to horší než dřív ), přibývá další úzkost: strach z propuštění. Modernizační politika zachovávající a potvrzující absolutní moc dílovedoucích v dílně mimoděk našla nadšené přívržence schopné omezit autonomii dělníků a dílnu kolektivně donutit, aby přistoupila na citelně větší pracovní zatížení a počet pracovních hodin. Zvolená modernizační politika tak nachází vítanou a neskrývanou podporu v praktikách zděděných z minulosti. Tato kulturní kontinuita, jež má svůj původ v intenzivní socializaci nevylučující vztahy dominance a násilí podpírá tezi T. Lowita a N. Fratelliniho, podle níž mezi reálným socialismem a liberalismem nedošlo ke střetu, nýbrž vstoupily v součinnost, v některých oblastech dokonce splynuly (Lowit, Fratellini, 1995). 21 Fordistickou kontrolu definovanou politikou modernizace nahrazuje z podnětu lokálního managementu individualizovaná sociální kontrola chování, angažovanosti a loajálnosti v organizaci (Courpasson, 1997), jejíž posun lze pozorovat i v západních podnicích. 22 Popsaná regulace se tudíž paradoxně blíží charakteristickým rysům neotaylorizace (Linhart, 1991) a znovu zaktuálňuje pojem dominance, který sociologie organizací v posledních letech zavrhla. ATOMIZACE A APATIE Změna sociálních vztahů ve výrobě není samozřejmostí. Naráží na představy sociálních aktérů o reformě zpochybňující jejich pracovní podmínky a mzdy a v konečném důsledku vedoucí ke změně jejich sociálního statutu T. Lowit, N. Fratellini, Pouvoir économique et rapport de travail dans l industrie en Europe centrale. Vers une synthèse du socialisme réel et de l ultralibéralisme?, Paříž, Rapport du CNAM-CNRS, D. Courpasson, Régulation et gouvernement des organisations. Pour une sociologie de l action managériale, Sociologie du travail, No 1/ Dělníci ve výrobě, kteří byli v minulém režimu lépe placeni než ostatní zaměstnanci a které režim vyzvedával, pociťují probíhající změny, vyznačující se vzrůsta-

13 CAHIERS DU CEFRES 117 V tomto přívalu změn zasahujících soukromý i profesní život se spontánním útočištěm před opakovanými útoky kolonizace prožívaného světa stávají bývalé reference. Nejistota vnitřní emigrace se ale projevuje jen jako dočasný projev apatie ohrožující sociální systém atomizovaný procesem individualizace kontroly a praktik. Dělnické populaci vystavené podstatně vyšší pracovní zátěži a svévolnému a individualizovanému hodnocení svého chování v práci nezbývá jiná strategie, než strategie přizpůsobení se novému prostředí, které se vyznačuje dominancí reglementace a z ní vyplývajících kontrolních postupů. Doufá, že pokud nepřekročí pravidla a bude se chovat podle očekávání svých mistrů, zdroj její sociální existence zaměstnání zůstane zachován. Skrupulózní dodržování pravidel i příkazů dílenského mistra nicméně vypovídá o značné kolektivní a individuální neschopnosti osamostatnit se a převzít odpovědnost, což je také jedna z hlavních výtek bývalých emigrantů vůči svým českým kolegům; podobná regulace chování a prezentace zaměstnanců tento jev jenom posiluje. Tváří v tvář transformacím vyžadujícím přizpůsobivost a iniciativu odvisí strategický postoj sociálních aktérů od jakéhosi nedokonalého závoje nevědomosti : znají vztahy charakteristické pro kolektivistický systém, z dlouhodobého hlediska však jenom obtížně chápou ty, které přinese změna systému. Požadavek změny chování je do té míry silný, že jednotlivci, kterému chybí reference, nezbývá než se uzavřít do sebe. Vztah k práci se redukuje na přijetí funkčního stereotypu: Jsem ráda, že dostávám plat, nic jiného mě nezajímá (výpověď jedné dělnice). Zaměstnanec, postrádající ve svých každodenních vztazích možnost uplatnění iniciativy, znejistělý složitostí probíhajících změn, vidí ve své práci a platu, který za ni dostává, poslední záchytný bod v nově se utvářející společnosti. Probíhající makro- a mikrospolečenské změny se skutečně ukazují jako silně destabilizační. Místo plánované organizace práce, nezcizitelného a posvátného práva na práci nastupuje celá řada nejistot vedoucích ke ztrátě referencí; v mimopracovním životě jednotlivce tyto nejistoty ještě prohlubuje probíhající transformační proces. Rychle se vytvořila propast mezi strukturálními zmatky a osobními změnami. Bývalé normy a bývalé hodnoty přestaly existovat, bývalé instijící sociální diferenciací a stavící je nejnižší příčku, jako prohru. Viz rovněž P. Machonin, M. Tuček, Structures et acteurs en République tchèque depuis Revue d études comparatives Est-Ouest, 1994.

14 118 F. TRAVERSAZ tuce byly rozpuštěny, ekonomická a sociální situace je nejasná. Nové právní normy, nové instituce ve skutečnosti ještě nefungují, chybí nové ekonomické a správní struktury, které je třeba vytvořit. I ve věcech každodenního života je třeba postupovat jinak, ať již jde o zdravotní pojištění, mateřskou školku či zájmovou činnost. Ve všech těchto oblastech jednal místo občanů stát, nebo se alespoň snažil jejich záležitosti řídit. P. Michel vyslovil v tomto ohledu myšlenku, že zhroucení komunismu znamená neli výrazný přechod do světa relativna, tedy alespoň zvýšené vědomí příslušnosti k němu. Vzhledem k nepřesným pravidlům svého fungování je tento svět prožíván jako nejistý, produkující kognitivní rozpory: Tenhle kapitalistický trh moc nechápu, nerozumím už vůbec ničemu (výpověď jedné dělnice). Znovu se tedy jako v zrcadle vynořuje minulost, nostalgické vzpomínky aktérů hozených do nepřátelského světa, jemuž chybí družnost a blízké vztahy, které existovaly v brigádě. Setkáváme se s individualistickými a konfliktními postoji postupně vedoucími k zániku dřívějších přátelských vztahů a přispívajícími k rozpadu sociálních vazeb. 24 Pod vlivem funkční racionalizace dochází k rozpadu bývalých kolektivních způsobů práce, což vede k atomizaci sociálního zázemí. Tato mentální rekompozice a revalorizace minulosti (Bafoil, 1996) symbolizuje strategii zdánlivého, prakticky ale nemožného úniku. 25 Jedinec, který se ani náznakem nezapojí do záležitostí podniku a není ochoten přidat se k projektu modernizace, prožívá svoji pracovní dobu jako nutnost a jeho postoj lze charakterizovat jako loajalitu z nouze. Pokud mluvíme o této vnitřní emigraci charakterizující chování a postoje dělníků hledajících ztracenou identitu, možná ji můžeme výstižněji nazvat apatií, která užitečně doplňuje typologii A. Hirschmana. 26 Sociální vztahy, jejichž uspořádání jsme právě nastínili, vyjadřují rozpory prvního období transformace, kdy legitimní touhu po zachování sociálních vymožeností a zbytků kolektivní podstaty, vnímané jako protektorské, silně zasáhl proces modernizace, který zůstává ve všech svých dimenzích velmi vzdálen představě, kterou populace o postkomunismu měla. Zdá se, že transformovaný podnik plně zaujatý strukturálními refor- 24 Výpověď jedné dělnice: Vztahy mezi lidmi jsou horší než dřív, každý se bojí o práci, lidi se mezi sebou perou o místa, snad za to může dnešní doba, ne továrna. 25 Silné pouto zaměstnanců ke kraji a pracovišti v transformačních zemích východní a střední Evropy (PECO) a z toho vyplývající velice nízká geografická mobilita, patří k důležitým charakteristikám řízení pracovních sil v transformovaných podnicích. 26 G. Bajoit, Exit, voice, loyalty and apathy, Revue Française de Sociologie XIXX, 1988.

Cahiers du CEFRES. Antoine Marès (Ed.) N 16, Vznikání demokratické praxe v České republice

Cahiers du CEFRES. Antoine Marès (Ed.) N 16, Vznikání demokratické praxe v České republice Cahiers du CEFRES N 16, Vznikání demokratické praxe v České republice Antoine Marès (Ed.) Joseph HAERINGER Neziskové organizace, analyzátor a aktér veřejného lokálního prostoru Référence électronique /

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Autor Mgr. Miroslav Janda

Autor Mgr. Miroslav Janda Autor Mgr. Miroslav Janda LITERATURA : 1. Světlík,J. Marketing školy.zlín:ekka,1966 2. Bacík,F. a kol..úvod do teorie a praxe školského managementu.praha,uk,1955 3. Fischer,Walter.A..Vedení a rozvoj školy.brno,paido,1997.isbn

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D.

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Budoucnost pracovního práva 1 JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Jednoduchá výchozí myšlenka Jaroslav Preiss kdysi konstatoval, že v pracovním poměru se jedná o to, aby dělníku se dobře vedlo, aby pracoval řádně

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Specifické sociální podmínky a možnosti sociální

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

PRACOVNÍ ZAČLENĚNÍ HANDICAPOVANÝCH OSOB VE FRANCII

PRACOVNÍ ZAČLENĚNÍ HANDICAPOVANÝCH OSOB VE FRANCII PRACOVNÍ ZAČLENĚNÍ HANDICAPOVANÝCH OSOB VE FRANCII Hervé JEAN TOUFFET 7. Října 2013 Preambule Tato přednáška si neklade za cíl seznámit vás se vším. Popisuje hlavní charakteristické aspekty a zásady fungování

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

(společný záběr, vztahy)

(společný záběr, vztahy) Regionalistika a regionální rozvoj (společný záběr, vztahy) Program rozvoje regionu lze zpracovat v následující struktuře: A. Analýzy Regionální rozvoj zahrnuje územní aspekty, otázky ekonomické, - region

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Střítecký Rudolf MUDr. Institut managementu zdravotnických služeb FM J.Hradec, VŠE Praha

Střítecký Rudolf MUDr. Institut managementu zdravotnických služeb FM J.Hradec, VŠE Praha Střítecký Rudolf MUDr. Institut managementu zdravotnických služeb FM J.Hradec, VŠE Praha 1 Citát: dobrá praxe je založena na dobré teorii Leonardo da Vinci 2 Všeobecně se předpokládá, že zdravotnictví

Více

Matice k gendrově politickým strategiím

Matice k gendrově politickým strategiím / GENDER TOOLBOX Matice k gendrově politickým strategiím Cílová skupina (-y): Řídící skupiny, vedoucí pracovníci/pracovnice, multiplikátorky a multiplikátoři U delších gendrových školeních nebo kurzů:

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Sociální vyloučení osoba, rodina, domácnost, společenství

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více