Cahiers du CEFRES. Antoine Marès (Ed.) N 16, Vznikání demokratické praxe v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cahiers du CEFRES. Antoine Marès (Ed.) N 16, Vznikání demokratické praxe v České republice"

Transkript

1 Cahiers du CEFRES N 16, Vznikání demokratické praxe v České republice Antoine Marès (Ed.) Fabrice TRAVERSAZ Demokratizace sociálních vztahů v multinacionálních společnostech ve střední Evropě Référence électronique / electronic reference : Fabrice Traversaz, «Demokratizace sociálních vztahů v multinacionálních společnostech ve střední Evropě», Cahiers du CEFRES. N 16, Vznikání demokratické praxe v České republice (ed. Antoine Marès). Mis en ligne en / published on : août 2010 / august 2010 URL : niky.pdf Editeur / publisher : CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE Ce document a été généré par l éditeur. CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE

2 106 F. TRAVERSAZ Demokratizace sociálních vztahů v multinacionálních společnostech ve střední Evropě Fabrice Traversaz Analýza sociálních vztahů podniků v postkomunistických společnostech 1 tvoří teoretický rámec ekonomické a demokratické transformace. Vymezit oba termíny ve vztahu k podniku však přesto nelze zcela jednoznačně. Pokud transformace předem ohlašuje postup vedoucí postkomunistické země ze startovní čáry (socialistický systém) ke konečnému cíli (demokracie a tržní hospodářství), je tento pojem skutečně nepřesný 2 (B. Chavance). Normativní koncepce transformace totiž předpokládá nemožnost zkratek, alternativ, které jsou, ať již oprávněně či nikoli, pokládány za mytické a na nichž zřejmě v 60. letech při hledání alternativy třetí cesty rozvojové společnosti zbloudily. Z evolucionistické perspektivy by nás tudíž termín transformace na dálnici konce historie 3 jakoby a priori vybízel považovat za přirozený vývoj těchto společností ke kapitalismu a demokracii bez explicitního rozlišování transformace demokratické od transformace ekonomické. Pozorováním transformace postkomunistických společností však docházíme k závěru, že oba procesy jsou jak svojí povahou, tak i časově natolik odlišné, že někdy mohou působit proti sobě. 1 Tento článek vychází z monografií a výzkumů, které jsou již sedm let prováděny v českých, polských a maďarských pobočkách multinacionálních společností. 2 B. Chavance hovoří o dvojznačnosti pojmu transformace vzhledem k jeho finalistické koncepci předpokládající, že problém kontinuity a zlomu je předem vyřešen, La fin des systèmes socialistes, Paříž, L Harmatan, (Pays de l Est), Rok 1989 byl oslavován jako definitivní vítězství demokracie a trhu. Severoamerický esejista Francis Fukuyama dokonce prohlásil rok 1989 za konec historie, který chápal jako konec ideologického vývoje lidstva a univerzalizaci západní liberální demokracie jako konečnou formu lidské vlády. F. Fukuyama: The end of history, in: The national interest, No 18, léto 1989.

3 CAHIERS DU CEFRES léta byla zejména ve střední Evropě skutečně poznamenána dvojím přechodem: přechodem k demokracii a přechodem k tržnímu hospodářství. Mezi oběma procesy však existovaly a nadále existují daleko složitější vztahy, než by se mohlo na první pohled zdát. Velmi rychle se ukázalo, že ekonomické reformy (boj proti deficitu veřejných rozpočtů, otevření trhu, deregulace hospodářství...) se proti demokracii obracejí svou sociální nákladností postupně oslabující veřejnou podporu, jíž se tomuto typu režimu dostává. Naproti tomu se ukázalo, že demokratizace může být silnou brzdou ekonomických reforem, neboť přijímání deliberačních procedur a organizování veřejných a kontradiktorních debat má za následek ztrátu efektivity. Přijímání výnosů s platností zákona a bolestně vznikajících reforem, politické skandály, sociální a ekonomické výdaje pestře zdobící transformační proces jasně ukazují paradoxy dvojice ekonomika/demokracie a z toho plynoucí rozčarování ze svobody. 4 Při pozorování postkomunistických společností z hlediska jejich přechodu k demokracii a trhu zjišťujeme hluboké rozdíly ve stupni transformace ekonomické a politické sféry. Musíme konstatovat, že transformace v postkomunistických společnostech neprobíhá podle homogenního transformačního modelu. Demokratická a ekonomická transformace probíhající v současné době v Polsku, České republice a Bulharsku (ještě tragičtější je případ Albánie) vypovídá o hlubokých lokálních rozdílech, které s konečnou platností nedokázal setřít ani bývalý socialistický systém, a to i přes svůj integrační charakter a snahu o uniformitu. Průzkum transformačních politik uplatňovaných v transformovaných podnicích, zejména ale analýza jejich sociálních důsledků a podmínek přijetí na lokální úrovni vypovídá o různorodosti situací, s nimiž se setkáváme. Zvláště pak odhaluje určující vliv historického odkazu socialistických režimů, zejména pokud jde o průmyslové struktury a demokratickou kulturu, jejichž kořeny sahají mnohem hlouběji do minulosti. Jestliže tedy oba transformační procesy, jak demokratický, tak i ekonomický, nepodléhají stejné časovosti ani dynamice, nelze si přesto jeden od druhého odmyslet. Úspěch demokracie zajišťují nejen demokratické instituce, ale i ekonomický růst a přerozdělování bohatství vytvořeného státem. Podnik, jakožto ekonomická, současně ale i sociální instituce, se proto jeví jako vhodný objekt průzkumu. Studium jeho transformace nám může poskytnout informace o případném vzájemném překrývání ekonomických dimenzí jeho chodu se sociálními formami integrace jeho členů. Jistě by bylo iluzorní pokoušet se přirovnávat podnik k parlamentární- 4 G. Hermet, Les désenchantements des libertés, Fayard, 1993.

4 108 F. TRAVERSAZ mu režimu, který se v současné době navíc vyznačuje citelným úpadkem sociálního dialogu a relativně menší spoluúčastí a společnou správou. Na druhé straně ale každé demokratické období vytvořilo sociální model podniku, 5 to znamená způsob integrování jednotlivců do společnosti pomocí placené činnosti. Sociální modely paternalismu, fordismu, obecněji rozvojová dynamika podniku ve všech obdobích historie vyjadřovaly úsilí zaměřené na nalezení způsobu, jak zapojit zaměstnance do spolupráce na ekonomickém cíli. Termíny jako průmyslová demokracie, profesní vztahy, spoluúčast, spolupráce na sociálním rozvoji nebo řízení lidských zdrojů svým způsobem vypovídají o snaze legitimovat pravidla nevztahující se na techniku, ale na integraci jednotlivců do práce. Můžeme tudíž vyslovit hypotézu, že rozhodující vliv světa práce na socializaci jeho členů v kontextu strukturálního a kulturního zlomu, jak je tomu v případě transformovaných podniků, se stává při budování ještě křehké demokracie zásadní společenskou otázkou. Naším cílem proto bude posoudit na základě analýzy politických a manažerských rozhodnutí, pro podniky sovětského typu určujících, sociální dopady na identitu a kulturu v práci. V tomto kontextu zkoumáme i náležitost dvojice trh demokracie a sociální model transformovaného podniku. 5 I. Francfort, F. Osty, R. Sainsaulieu, M. Uhalde, Les mondes sociaux de l entreprise, Desclée de Brouwer, 1995.

5 CAHIERS DU CEFRES 109 TRANSFORMACE PODNIKŮ: STRUKTURÁLNÍ ZLOM NEBO KULTURNÍ KONTINUITA? Termín transformace obecně vyjadřuje myšlenku opoždění za modernitou, jež mají dotyčné systémy dohonit podle scénáře založeného na západní koncepci rozvoje završující obsah samotného pojmu modernizace. 6 To platí i pro projekt modernizace studovaného podniku, 7 (který se na základě veřejně vyslovené vůle k strukturální a kulturní transformaci odkoupeného PST (podnik sovětského typu) mění v tržní podnik. V tomto smyslu lze působení politiky modernizace na transformační proces přirovnat k institucionálnímu transferu. Transplantování západního modelu do postkomunistického kontextu je tudíž zkouškou kvality dynamiky akulturace novým normám a hodnotám, které modernizační schéma přináší. Uplatňovaná politika, jako součást cyklu jednoznačného transferu, se při tomtéž pohybu současně připravuje o zrcadlové efekty, jež by mohly na oplátku přinést specifické zkušenosti z práce a výrobních sociálních vztahů socialistického podniku a jeho aktérů. Dějiny internacionalizace podniků nás nicméně učí, že lokální kultury uplatňují své právo na nové dešifrování a osvojení si předepsaného modelu, a to podle dynamiky přinášející nepředvídané důsledky. Vzhledem k silnému vzájemnému vztahu mezi normativním přijímáním transformace a politikou modernizace studovaného podniku budeme tedy na základě zkušeností používat k vyjádření smyslu a obsahu zahájených reforem termín transformace, a to i přes jeho dvojznačnost. V prvním období transformace PST z podnětu západních investorů prochází podnik ortodoxní modernizací charakterizovanou strukturálním 8 zlomem: ten obnáší funkční reorganizaci mnoha částí nebo oddělení podniku a vytvoření ad hoc nových funkcí (marketing, prodej). Tento strukturální zlom je doprovázen procesem rozlišení funkcí v organizaci, a to od pouhé hierarchické strukturace v podstatě politického rázu, až po složitější konfigurace podle specializace. Ve stejném období se podnik zapojuje 6 Modernizace je pojímána jako překonání existujícího sociálního řádu, považovaného za archaický nebo překonaný dodatečným úsilím o racionalizaci, D. Martin, Effets et méfaits de la modernisation dans la crise, Desclée de Brouwer, v tisku. 7 Budeme se zde zabývat případem jednoho českého podniku, privatizovaného a odkoupeného mezinárodním podnikem s účastí zahraničního kapitálu (jointventure). 8 Více podrobností o dynamice strukturálního zlomu viz F. Traversaz, Effets et méfaits de la modernisation dans la crise, pod vedením D. Martina, Desclée de Brouwer, v tisku.

6 110 F. TRAVERSAZ do procesu funkční diferenciace celé společnosti usilující o odpoutání sféry ekonomické od sféry politické a administrativní, a zbavuje se proto vedlejších činností (rekreační střediska, lékařské a sociální služby, mateřské školy...), jež byly vlastní paternalistickému modelu PST. Toto dvojí hnutí organizační specializace a externalizace okrajových činností PST zdůrazňuje osamostatňování podniku vůči jeho tradičnímu prostředí, v němž od nynějška ekonomika nabývá vrchu nad politikou. V oblasti organizace práce dochází za pomoci zvolené racionalizační politiky k čisté a tvrdé taylorizaci, schopné mašinérii znovu nastartovat, nebo přinejmenším představující nejméně riskantní cestu k výrazným a potřebným výrobním ziskům. Diagnostika investorů staví dříve existující nepřizpůsobivý model organizace práce před nový požadavek tržní ekonomiky: masivně a s malými náklady vyrábět zboží západní kvality. Je paradoxem, že organizační model práce, který má být reformován, je sám o sobě rovněž taylorovský, i když podstatně jiné povahy, model, který M. Drach (1989) 9 kvalifikuje jako taylorismus sovětského typu. Je třeba pochopit, že četné nevýhody taylorismu sovětského typu (zejména pokud jde o produktivitu a kvalitu výrobků) vedou západní investory k implantování pravého modelu na model nepravý, od něhož se liší znovunalezenou výkonností. Započaté hnutí lze tedy definovat jako retaylorizaci, která má zbavit taylorismus sovětského typu jeho bývalé veteše (neefektivní využívání pracovní doby a malá schopnost nasazení zaměstnanců). Retaylorizace tak posvěcuje kodifikační proces a stále větší formalizaci postupů směřující ke konkretizaci dvojího rozchodu s minulostí: zlom v dysfunkci technického a organizačního rázu, přičemž se opěrným bodem stává funkční a kodifikovaná regulace výrobního cyklu. Zaváděním nových pracovních norem dochází rovněž ke kulturnímu zlomu ve starých způsobech chování, v nichž převládala rutina a lhostejnost. Se změnou pravidel hry nepřímo souvisí i nový způsob sociální kontroly založený na explicitní dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem: těžištěm pracovní smlouvy se stává odměna za práci a normalizace operačních postupů. Hloubka probíhajících změn předpokládá však u jednotlivce, jehož se týkají, úsilí a přesvědčení odpovídající proběhnuvšímu kulturnímu zlomu. Strukturální zlom v tomto hnutí předem počítá se spojením praktik a postojů aktérů při novém rozdělení práce na principu 9 M. Drach, La crise dans les pays de l Est, Paříž, La Découverte, 1990.

7 CAHIERS DU CEFRES 111 taylorismu nebo fordismu; o nemalém riziku nové nadvlády máme ostatně poučení z historie. 10 Bude tedy kulturní přizpůsobení společnosti probíhat jako nucené podrobení se, nebo se naopak bude vyznačovat kolektivní dynamikou sounáležitosti a účasti na modernizačním projektu a sdílenou vůlí udělat konečně čáru za minulostí? SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY RETAYLORIZACE Zaznamenali jsme, že zahájený reformní proces je zároveň součástí transformačního procesu (osamostatnění podniku vůči okolí) založeného na ortodoxní koncepci modernizace řídící se výslovně ekonomickou racionalizační dynamikou. To ovšem zdaleka neznamená, jak ohlašuje Bafoil, konec organizace a zmatku, heterogenity a zvůle mající původ v minulém politickém řádu (Bafoil, 1996); zjišťujeme totiž, že nový ekonomický řád je charakterizován nestabilním vztahem mezi podnikem a trhem a podléhá dezorganizaci a zvůli uvnitř dílny. Význam, který je, jak se zdá, přikládán schopnosti funkční regulace vycházející z normalizace postupů, v tomto případě částečně naráží na nestálé chování trhu a na zděděnou kulturu sociálních vztahů. K procesu transformace podniků nutno přistupovat systémově, z hlediska změn socio-ekonomického prostředí, silně podmiňujících vnitřní způsob jejich fungování, zatímco kontext trhu současně nabízí nevšední příležitost zasahovat 11 do jeho rozšiřování a vzájemně se s ním prolínat. Racionalizovaný výrobní aparát se musí obtížně připravovat na své otevření a přizpůsobení novému prostředí v obzvlášť nestabilní konfiguraci charakteristické pro nástup nového ekonomického řádu. První výzvou pro toto prostředí je uspokojení stále vzrůstající a nepředvídatelné poptávky. 10 J. L. Goff zaznamenává při transformaci modelu sociální kontroly přechod od ideologického systému bývalého výrobního modelu s exogenním omezením k systému endogennímu, v němž se minulé násilí mění na sebeodcizení (E. Enriquez, Rationalisation et management pod vedením C. Duranda, Deboeck Université, Brusel, 1997). 11 Na rozdíl od situace na Západě, kde velkodistribuce se svými dodacími lhůtami a určováním prodejních cen znamená pro zemědělsko-potravinářské podniky čím dál větší zátěž, dominantní postavení studovaného podniku na trhu a slabá velkodistribuční síť vyrovnávají komerční vztahy v jeho prospěch, zejména s přihlédnutím k šíři a dobré pověsti výrobků, které jsou její nezbytnou součástí.

8 112 F. TRAVERSAZ S příchodem tržní ekonomiky je výrobní logika nahrazena logikou komerční. Jinak řečeno, povahu a objem výroby již neurčuje plán, ale utvářející se otevřený a konkurenční trh, před nímž podnik již není chráněn, naopak je vystaven jeho chvilkovým rozmarům. Jestliže X. Richet 12 právem upozorňuje na regulační funkci trhu, to znamená strukturálního prostředí schopného kontrolovat a vysílat signály užitečné pro řízení a rozvoj podniků procházejících transformací ( ) prostřednictvím zavádění tvrdších rozpočtových omezení, je rovněž třeba zdůraznit dosud neznámý charakter práce nutné k vyrovnání se s poptávkou, již musí organizace optimalizovat. Rozsah důsledků těchto makroekonomických změn lze stěží posoudit, předpokládají totiž zlom ve způsobu myšlení i nové pojetí činností, jež přinášejí. K přiostření situace přispívá i divoká strukturace trhu podniku vzdorující možnostem ekonomické prognózy v této oblasti. Lze samozřejmě namítnout, že způsobilost k chaosu (K. Marx), toto strategické dědictví charakteristické pro východní země, se může jevit jako velmi cenné pro překonání problémů spojených s transformací a obecněji k reagování na změny trhu (Hartmann). 13 Při pozorování důsledků této nahodilé vlastnosti přímo v dílně však ještě uvidíme, že tato strategická schopnost, zablokovaná v chaotickém sevření trhu a racionalizace postupů uvnitř podniku, se může ukázat jako zcela nedostatečná. Vzhledem k nepředvídatelné povaze poptávky se zaměstnanci v dílně musí přizpůsobit rychlejší výrobě většího množství zboží západní kvality, a to v prostředí, kde organizaci práce narušuje neschopnost podniku přesně odhadnout objem poptávky. Dopad nahodilosti na vnitřní fungování továren zesiluje absence trhu služeb a kooperace. Jsou tudíž odkázány na nejrůznější více či méně přesné prognózy, které se mohou den ze dne změnit. Pro zavedenou organizaci práce v dílně to představuje obrovské riziko. Nahodilost prostupuje organizaci po vertikále (od sídla administrativních oddělení a oddělení prognóz prodeje) směrem dolů a končí v dílně, u mistra odpovědného za výrobní linku. Pro situaci je charakteristická velká nestabilita, jak dosvědčuje i výpo- 12 Autor rovněž konstatuje, že existence konkurenčního prostředí znamenala pro přizpůsobení se často významnější faktor než převod vlastnických práv, např. X. Richet v La transition dans les pays du PECO, Paříž, La Découverte, H. Hartman, Le management des entreprises allemandes, v Management et rationalisation, pod vedením C. Diranda, cit. dílo.

9 věď tohoto dílenského mistra: CAHIERS DU CEFRES 113 Velkým problémem je absence jakéhokoli plánu, podle něhož by bylo možné práci rozdělit a vyhnout se práci na jiných pracovištích. Lidé nevědí, kde budou zítra pracovat, a jsou z toho nervózní. Dřív jsme to věděli alespoň týden předem. Všimneme si, do jaké míry zůstává stále živá představa plánu, záruky stability, a organizovaného předjímání poptávky. 14 Dopad trhu na organizaci práce v dílně řídící se principy taylorismu je jakžtakž regulován díky všeobecné improvizaci a plné disponibilitě dělnic střídajících jak pracovní místa, tak i pracovní dobu. V této atmosféře připomínající trvalou uzávěrku plánu začíná retaylorizace procesu přinášet první výsledky. Díky drastickému snížení počtu prostojových hodin a zvýšení pracovního rytmu a zátěže se začínají projevovat výrobní zisky. V kapitole pojednávající o pracovních podmínkách se setkáme s většími kontrasty jejich zlepšení, 15 zejména pokud jde o hygienu (oblečení, šatny) a bezpečnost (hluk, podlaha) je součástí přesně vymezeného (a kontrolovaného) rámce jejich aplikace. I když retaylorizace procesu z hlediska organizace nemůže poskytnout flexibilitu požadovanou složitostí trhu, za cenu plného nasazení dělníků nicméně umožňuje splnit první cíle vytyčené politikou modernizace. Produktivita a kvalita výrobků se zlepšují, samozřejmě v porovnání s nízkou výchozí úrovní. Přihlédneme-li k nízkému pracovnímu nasazení v minulosti, kdy pracovní rytmus a intenzita práce byly s výše popsanými nesouměřitelné, musíme si položit otázku, co je hybnou silou této nové pracovní mobilizace dělníků a forem sociální kontroly. ODVETA DÍLENSKÝCH MISTRŮ? Výsledkem tlaku vyvíjeného po celé délce hierarchického řetězce se funkce dílenského mistra dostává do gordického uzlu celého systému. Je v choulostivém postavení nárazníku a musí umět sladit často antago- 14 Obecně lze říci, že ve všech rozhovorech vedených v letech jsme naráželi na srovnávání před a po, které s výjimkou pracovních podmínek vždy vyznívalo v neprospěch současnosti. 15 Výpověď jedné dělnice: Dříve tu byl mnohem větší nepořádek, teď se dá hodně na čistotu, po téhle stránce se to zlepšilo. Je to vidět i na výrobcích, mají nové obaly. Sociální vybavení se změnilo, v dílnách jsou umyvadla, máme nové pracovní oděvy.

10 114 F. TRAVERSAZ nistické tlaky přicházející shora a na ně reagující protitlaky masy podřízených. Funkce dílenského mistra kromě těžkého úkolu denně přizpůsobovat organizaci v dílně kvalitativním a kvantitativním cílům (výrobky, objem, místa) stanoveným vedením továrny obnáší i dohled nad dodržováním nových pracovních norem. Jak dokáže tyto nové nároky sladit? Zdá se, že v tomto prostředí, s jeho neustálým důrazem na výsledky, nabývá funkce dílenského mistra manažerského charakteru, což znamená, že jakýkoli, byť chabý protitlak ze strany dělníků je považován za neplatný. Modernizace podniku nečeká a je načase pustit se do práce (výpověď dílenského mistra). Kontrola disciplíny v továrně skutečně probíhá svérázně, přidělením žluté karty jednotlivci, který porušil předpis. Přidělování žluté karty není nevinné a má stejný význam jako užívání tohoto prostředku rozhodčím při sportovních utkáních. Má výraznou a ambivalentní symboliku. Připomeňme, že udělením žluté karty je hráč trestán za to, že v očích jediného mistra hry (rozhodčího) překročil pravidla (v tomto případě sportovní) a je tak upozorněn, že při příštím přestupku mu hrozí vyloučení (červená karta). V očích dělníků znamená ostatně žlutá karta totéž: Je to druh upozornění, potom nás vyhodí. Někdy dávají karty, a ani přesně nevíme proč. Ve skutečnosti chtějí dělníky ve výrobě zastrašit. Brutalita tohoto postupu určité formy vydírání hrozbou ztráty místa svědčí o pravomoci dílenského mistra propouštět zaměstnance. 16 Zajišťuje mu zejména naprostou poslušnost dělníků. Ti navíc v případě propuštění nemají žádnou možnost odvolání. Odbory v podniku se v tomto ohledu nemobilizují a za dělníka se nepostaví. Tak jako celé odborové hnutí v České republice byly nedostatečně reformovány, 17 zabývají se pouze správou sociálních záležitostí a před těmito praktikami zavírají oči, dokonce se za ně zaručují. Proto jsou v nich zastoupeni převážně dílovedoucí. Stres a únava způsobené pracovním rytmem se pojí se strachem z propuštění. Nicméně jestliže vydírání ztrátou místa, hlavní pilíř sociální regulace 16 Tento mechanismus, o němž západní investoři nevěděli, byl odhalen při anketě. Byl poté zrušen, nicméně umožnil propuštění určitého počtu zaměstnanců, kteří měli menší štěstí, nebo se proti novým pracovním podmínkám vzpouzeli více než ostatní. 17 T. Lowit a N. Fratellini poznamenávají, že české odborové hnutí se projevilo jako příliš slabé na ovlivnění nové smluvní politiky, tím spíše k jednání o tématech spjatých s novou ekonomickou situací a k jejich prosazení.

11 CAHIERS DU CEFRES 115 v dílně, znamená pro lokální management nový způsob, jak přimět dělníky držet krok, současně zahajuje i hlubokou transformaci vztahů mezi dělníkem a mistrem existujících v socialistickém podniku. Brutalita tohoto typu přikazování vede k otázce: znamená skutečně zlom v kamarádských vztazích, typických pro sociální vztahy ve výrobě mezi zaměstnanci na střední úrovni a dělníky v socialistických podnicích, nebo je pouhým pokračováním dříve existujícího vztahu dominance, který se s objevením dalšího donucovacího nástroje jen zhoršil? Pro převážnou většinu sociologů analyzujících transformační proces PST (uveďme Bafoila, Duranda, Hartmanna, Le Goffa) 18 byly výrobní sociální vztahy charakterizovány nutným transakčním vztahem. Dílovedoucí, který byl ve stejném nárazníkovém postavení (mezi politickou mocí a dělníky, jež musel přimět k realizaci cílů plánu), byl nucen vytvářet kompromisní a vyjednávací strategie zamezující častým přerušením výroby, a dosáhnout tak jistého prováděcího paktu plánu (Voskmap, Witt. 1991). Tato kultura kooperace (Hartmann, 1997) 19 se dnes projevuje snahou o zachování dřívějších vztahů vyznačujících se blízkostí a slabou sociální diferenciací na úkor profesionálních statutů (Bafoil, 1996). 20 Budeme tedy svědky skutečného zlomu ve vztazích, které spojovaly dělníky a mistry. Přinejmenším donucovací postoj mistrů by tudíž bylo možné vysvětlit, kromě stresu vyvolaného odpovědností za zavádění nových postupů v dílně, jako určitý způsob odvety dělníkům, kteří v minulosti příliš dlouho dávali najevo svou nezávislost a nutili pracovníky na střední příčce hierarchie ke kompromisům, jež tato vyšší kategorie prožívala jako frustrující a ponižující. Jak se zdá, tato interpretace ale jen spěšně zmiňuje následky dvojí povahy kontroly ekonomické a politické dělníků v socialistickém podniku dílenskými mistry. V minulosti mohl funkci mistra většinou vykonávat jen člen komunistické strany. Mistr, první na příčce ekonomické a politické hierarchie, bděl nad dobrou morálkou svých dělníků. I když v tomto uspořádání existovala možnost vzájemných dohod, vztahy mezi převážně ženskou dělnickou populací a dílenskými mistry byly poznamenány nedůvěrou a relativně nerovnoměrným rozdělením moci. Kvalita vztahů dělník/mistr ve studovaném podniku je tudíž v porovnání s převládajícími interpretacemi, které se opírají o ankety prováděné 18 Management et rationalisation. Les multinationales occidentales en Europe de l Est, Brusel, Univerzita De Boeck, Tamtéž. 20 Cit. dílo.

12 116 F. TRAVERSAZ v ostatních bývalých komunistických zemích (v NDR, Polsku ) poněkud nejasná. Tvrdá normalizace v České republice po roce 1968 a hermetické rozdělení obou kategorií zaměstnanců podle pohlaví možná podávají první kulturní interpretaci případného českého partikularismu, kterým bychom se měli podrobněji zabývat. Ať je tomu jakkoli, podle mínění těch, jichž se to především týká, se vztahy v dílně v zásadě nezměnily. Nejenže nadále zůstávají poznamenány nedůvěrou a odstupem (jedním z nejčastějších vyjádření je je to horší než dřív ), přibývá další úzkost: strach z propuštění. Modernizační politika zachovávající a potvrzující absolutní moc dílovedoucích v dílně mimoděk našla nadšené přívržence schopné omezit autonomii dělníků a dílnu kolektivně donutit, aby přistoupila na citelně větší pracovní zatížení a počet pracovních hodin. Zvolená modernizační politika tak nachází vítanou a neskrývanou podporu v praktikách zděděných z minulosti. Tato kulturní kontinuita, jež má svůj původ v intenzivní socializaci nevylučující vztahy dominance a násilí podpírá tezi T. Lowita a N. Fratelliniho, podle níž mezi reálným socialismem a liberalismem nedošlo ke střetu, nýbrž vstoupily v součinnost, v některých oblastech dokonce splynuly (Lowit, Fratellini, 1995). 21 Fordistickou kontrolu definovanou politikou modernizace nahrazuje z podnětu lokálního managementu individualizovaná sociální kontrola chování, angažovanosti a loajálnosti v organizaci (Courpasson, 1997), jejíž posun lze pozorovat i v západních podnicích. 22 Popsaná regulace se tudíž paradoxně blíží charakteristickým rysům neotaylorizace (Linhart, 1991) a znovu zaktuálňuje pojem dominance, který sociologie organizací v posledních letech zavrhla. ATOMIZACE A APATIE Změna sociálních vztahů ve výrobě není samozřejmostí. Naráží na představy sociálních aktérů o reformě zpochybňující jejich pracovní podmínky a mzdy a v konečném důsledku vedoucí ke změně jejich sociálního statutu T. Lowit, N. Fratellini, Pouvoir économique et rapport de travail dans l industrie en Europe centrale. Vers une synthèse du socialisme réel et de l ultralibéralisme?, Paříž, Rapport du CNAM-CNRS, D. Courpasson, Régulation et gouvernement des organisations. Pour une sociologie de l action managériale, Sociologie du travail, No 1/ Dělníci ve výrobě, kteří byli v minulém režimu lépe placeni než ostatní zaměstnanci a které režim vyzvedával, pociťují probíhající změny, vyznačující se vzrůsta-

13 CAHIERS DU CEFRES 117 V tomto přívalu změn zasahujících soukromý i profesní život se spontánním útočištěm před opakovanými útoky kolonizace prožívaného světa stávají bývalé reference. Nejistota vnitřní emigrace se ale projevuje jen jako dočasný projev apatie ohrožující sociální systém atomizovaný procesem individualizace kontroly a praktik. Dělnické populaci vystavené podstatně vyšší pracovní zátěži a svévolnému a individualizovanému hodnocení svého chování v práci nezbývá jiná strategie, než strategie přizpůsobení se novému prostředí, které se vyznačuje dominancí reglementace a z ní vyplývajících kontrolních postupů. Doufá, že pokud nepřekročí pravidla a bude se chovat podle očekávání svých mistrů, zdroj její sociální existence zaměstnání zůstane zachován. Skrupulózní dodržování pravidel i příkazů dílenského mistra nicméně vypovídá o značné kolektivní a individuální neschopnosti osamostatnit se a převzít odpovědnost, což je také jedna z hlavních výtek bývalých emigrantů vůči svým českým kolegům; podobná regulace chování a prezentace zaměstnanců tento jev jenom posiluje. Tváří v tvář transformacím vyžadujícím přizpůsobivost a iniciativu odvisí strategický postoj sociálních aktérů od jakéhosi nedokonalého závoje nevědomosti : znají vztahy charakteristické pro kolektivistický systém, z dlouhodobého hlediska však jenom obtížně chápou ty, které přinese změna systému. Požadavek změny chování je do té míry silný, že jednotlivci, kterému chybí reference, nezbývá než se uzavřít do sebe. Vztah k práci se redukuje na přijetí funkčního stereotypu: Jsem ráda, že dostávám plat, nic jiného mě nezajímá (výpověď jedné dělnice). Zaměstnanec, postrádající ve svých každodenních vztazích možnost uplatnění iniciativy, znejistělý složitostí probíhajících změn, vidí ve své práci a platu, který za ni dostává, poslední záchytný bod v nově se utvářející společnosti. Probíhající makro- a mikrospolečenské změny se skutečně ukazují jako silně destabilizační. Místo plánované organizace práce, nezcizitelného a posvátného práva na práci nastupuje celá řada nejistot vedoucích ke ztrátě referencí; v mimopracovním životě jednotlivce tyto nejistoty ještě prohlubuje probíhající transformační proces. Rychle se vytvořila propast mezi strukturálními zmatky a osobními změnami. Bývalé normy a bývalé hodnoty přestaly existovat, bývalé instijící sociální diferenciací a stavící je nejnižší příčku, jako prohru. Viz rovněž P. Machonin, M. Tuček, Structures et acteurs en République tchèque depuis Revue d études comparatives Est-Ouest, 1994.

14 118 F. TRAVERSAZ tuce byly rozpuštěny, ekonomická a sociální situace je nejasná. Nové právní normy, nové instituce ve skutečnosti ještě nefungují, chybí nové ekonomické a správní struktury, které je třeba vytvořit. I ve věcech každodenního života je třeba postupovat jinak, ať již jde o zdravotní pojištění, mateřskou školku či zájmovou činnost. Ve všech těchto oblastech jednal místo občanů stát, nebo se alespoň snažil jejich záležitosti řídit. P. Michel vyslovil v tomto ohledu myšlenku, že zhroucení komunismu znamená neli výrazný přechod do světa relativna, tedy alespoň zvýšené vědomí příslušnosti k němu. Vzhledem k nepřesným pravidlům svého fungování je tento svět prožíván jako nejistý, produkující kognitivní rozpory: Tenhle kapitalistický trh moc nechápu, nerozumím už vůbec ničemu (výpověď jedné dělnice). Znovu se tedy jako v zrcadle vynořuje minulost, nostalgické vzpomínky aktérů hozených do nepřátelského světa, jemuž chybí družnost a blízké vztahy, které existovaly v brigádě. Setkáváme se s individualistickými a konfliktními postoji postupně vedoucími k zániku dřívějších přátelských vztahů a přispívajícími k rozpadu sociálních vazeb. 24 Pod vlivem funkční racionalizace dochází k rozpadu bývalých kolektivních způsobů práce, což vede k atomizaci sociálního zázemí. Tato mentální rekompozice a revalorizace minulosti (Bafoil, 1996) symbolizuje strategii zdánlivého, prakticky ale nemožného úniku. 25 Jedinec, který se ani náznakem nezapojí do záležitostí podniku a není ochoten přidat se k projektu modernizace, prožívá svoji pracovní dobu jako nutnost a jeho postoj lze charakterizovat jako loajalitu z nouze. Pokud mluvíme o této vnitřní emigraci charakterizující chování a postoje dělníků hledajících ztracenou identitu, možná ji můžeme výstižněji nazvat apatií, která užitečně doplňuje typologii A. Hirschmana. 26 Sociální vztahy, jejichž uspořádání jsme právě nastínili, vyjadřují rozpory prvního období transformace, kdy legitimní touhu po zachování sociálních vymožeností a zbytků kolektivní podstaty, vnímané jako protektorské, silně zasáhl proces modernizace, který zůstává ve všech svých dimenzích velmi vzdálen představě, kterou populace o postkomunismu měla. Zdá se, že transformovaný podnik plně zaujatý strukturálními refor- 24 Výpověď jedné dělnice: Vztahy mezi lidmi jsou horší než dřív, každý se bojí o práci, lidi se mezi sebou perou o místa, snad za to může dnešní doba, ne továrna. 25 Silné pouto zaměstnanců ke kraji a pracovišti v transformačních zemích východní a střední Evropy (PECO) a z toho vyplývající velice nízká geografická mobilita, patří k důležitým charakteristikám řízení pracovních sil v transformovaných podnicích. 26 G. Bajoit, Exit, voice, loyalty and apathy, Revue Française de Sociologie XIXX, 1988.

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1.1 Tradice a historické kořeny sociální demokracie Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství,

Více

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel Rýdl VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika CO VIME O VÝVOJI SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH NEROVNOSTÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI OD ROKU 1989? What do we know about the trends

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika

Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce:

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Volnočasové aktivity a vliv na vývoj osobnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dana Knotová,

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ

SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ OPATŘENÍ RODINNÉ POLITIKY V ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY Projekt výzkumu a vývoje Řešitel: doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. Spoluřešitelé: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., doc. Ing. Bojka

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

"Pro úplné a kompletní zapojení zaměstnanců do záležitostí evropských družstevních společností"

Pro úplné a kompletní zapojení zaměstnanců do záležitostí evropských družstevních společností CES ETUC Evropská konfederace evropských svazů "Pro úplné a kompletní zapojení zaměstnanců do záležitostí evropských družstevních společností" Shrnutí pro přípravu na konferenci v Bruselu 1 15 a 16. června

Více

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát 1.SOCIÁLNÍ STÁT * Pojem stát představuje jeden ze základních pojmů sociologie, právní vědy a moderní politologie. * Obvykle je stát spojován s problematikou moci ve společnosti a jejím rozdělováním, s

Více