Ján Praško, Hana Prašková, Jana Prašková: Specifické fobie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ján Praško, Hana Prašková, Jana Prašková: Specifické fobie"

Transkript

1 23. Psychopatologie Psychopatologie (obor akademické psychologie), psychiatrie (obor medicíny) a klinická psychologie (obor aplikované psychologie) se vzájemně překrývají (hranice nejsou jasně vymezeny). Např. učebnice Svoboda M. [ed.], Psychopatologie a psychiatrie, Portál 2006, ztotožňuje psychopatologii s obecnou psychiatrií (podrobný popis symptomů - poruch jednotlivých kognitivních funkcí, emotivity, vůle a chování). Světová zdravotnická organizace (WHO) na začátku devadesátých let v nově přijatém dokumentu MKN 10 (Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize) nahradila pojem duševní nemoc pojmem duševní porucha a nedělí duševní poruchy jednoduše na neurózy a psychózy. Obsáhlý seznam MKN 10 je průběžně aktualizován, psychické poruchy jsou vyjmenovány v kapitole římská V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00-F99). Speciální psychiatrie klasifikuje poruchy a stanovuje diagnózy. Klasifikace poruch je ve většině případů tzv. syndromologická (syndrom = soubor příznaků), neboť kauzální příčina (etiologie) je neznámá či multifaktoriální. To je také důvod, proč se upustilo od stigmatizačního nálepkování - neurotik, psychotik, psychopat, debil, imbecil, idiot apod. Na druhou stranu se tím klasifikace do jisté míry znepřehlednila a jaksi zneurčitěla kategorizaci. Zvláště novým adeptům pomáhajících profesí může ztěžovat popisná symptomatologie porozumění. Klasifikace dle MKN 10 je závazná pro ty, kteří jsou oprávněni psát posudky, stanovovat diagnózy atd., avšak v běžné mluvě, na přednáškách i v některých učebnicích mnozí odborníci se stále drží (ve prospěch porozumění adresátů) mnohých původních termínů. Psychická porucha je psychologický či psychiatrický konstrukt. Je to odchylka od normy, která je rovněž konstrukt. Norma může být konstruktem vědeckým (psychologickým, medicínským) - statistickým či funkčním (pragmatickým), ale může být i konstruktem sociokulturním pak se na stanovení normy podílejí lidé i média stanovením toho, co je v chování a prožívání obvyklé. Porucha je pak to, co je neobvyklé. Ján Praško, Hana Prašková, Jana Prašková: Specifické fobie Obsese je nechtěná, vtíravá, mimovolní, opakující se neodbytná myšlenka, představa nebo impulz, která se znovu a znovu ve stereotypní formě vtírá do mysli člověka. Může se objevit po celé řadě spouštěcích podnětů, např. po podání ruky cizí osobě, uzamčení bytu, pohledu na ostrý předmět, po přečtení nepřijatelného slova, pohledu

2 jiného člověka nebo po určitém jednání například doteku domněle kontaminovaného místa. Spouštěčem také může být vzpomínka, vlastní chování nebo tělesný pocit.... Na rozdíl od úmyslného zabývání se určitými myšlenkami jsou obsese velmi nepříjemné. Nutí k jednání, které negativní prožitek neutralizuje. Kompulze zmírňuje nepříjemný pocit, který navodila obsese. Při kompulzi jde o nutkavé chování nebo myšlenkový pochod, který pod vlivem obsese člověk trpící OCD dělá, i když si často uvědomuje, že jde o nesmyslnou nebo nadměrnou činnost. Nepříjemné pocity nezmizí, dokud toto chování neuskuteční. Kompulzivní chování může být nápravné (např. umývání) a ujišťující (jako kontrolování, ujišťování se u okolí apod.). Specifické (izolované) fobie jsou tedy omezeny na vysoce specifické situace, například blízkost určitých zvířat, výšku, bouřku, tmu, letadlo, uzavřené prostory, močení nebo defekace na veřejných záchodcích, požívání určitých jídel, návštěva zubního lékaře, pohled na krev nebo zranění, strach z určitých nemocí. I když je spouštěcí situace nenápadná, může její přítomnost vyvolat paniku. Specifické fobie začínají nejčastěji v dětství. Méně často v dospělosti po traumatickém zážitku (pokousání psem, pád z výšky). Některé fobie začínající v dětství v dospělosti spontánně vymizí, velká část se jich v dospělosti oslabí nebo zůstává beze změny, někdy dochází k postupnému zhoršování většinou v souvislosti s vnějším stresem.

3 Klaus Dörner, Ursula Plog: Bláznit je lidské (Klaus Dörner je psychiatr, Ursula Plog psycholožka. Kniha vznikala při týmové spolupráci denního stacionáře na psychiatrické univerzitní klinice v Hamburku) Důležité je nepřehlédnout a nezapomenout, že každý nemocný má svou vlastní schizofrenii. Smysl pojmenování spočívá především v dorozumívání mezi profesionály. Vyrovnat se s uvedeným diagnostickým klíčem Mezinárodní klasifikace nemocí je užitečné proto, abychom poznali rozmanitost možného. Je také mnohostranně aplikován ve výzkumu.

4 a) Pojem hebefrenní bychom neměli nadále potřebovat. Myslí se jím psychotické stavy u mladistvých, které se projevují tím, že emoce působí oploštěle a nepřiměřeně. Dále je narušeno navazování kontaktů a schopnost vázat se ve vztahu (z vnějšího pohledu): dotyčný má sklon izolovat se, vystačit si sám, často také působí na okolí hrdě, povýšeně a málo srdečně. Dost často jde o jednorázové nebo opakované adolescentní krize. b) Obzvláště chudá na symptomatiku a obtížně uchopitelná je schizofrenia simplex, která je často diagnostikována ex post, po delším čase pozorování. Vyznačuje se dlouhodobým stavem už nemohu nebo už nechci. K tomu patří i neschopnost a neochota dbát o sebe. Psychiatrický personál takové chování často posuzuje ne jako příznak, ale hodnotí je v kategoriích poslušnosti. Přitom se může jednat o omyl se závažnými následky. c) Katatonie: existují těžké poruchy volní motoriky, při kterých je možné ztratit schopnost se hýbat, zkamenět, nebo naopak být k neudržení, mlátit divoce kolem sebe. V obou případech je člověk v extrémním napětí, inhibovaný, vnitřně vzrušený (katatonní stupor nebo vzrušení). Extrémně vystupňované psychomotorické vzrušení (akutní perniciosní katatonie) dnes již vzácné může skončit letálně, je možné je zvládnout pouze pomocí vysokých dávek neuroleptik a intenzivní péčí. Zřídka se používá elektrokonvulsivní terapie. Při této poruše se vedle neschopnosti jednat objevují oběhové krize v důsledku extrémně vysokých teplot a dehydratace. d) Paranoidně halucinatorní forma: u popsaných forem byly důležité poruch emocí, vůle a motoriky. Vystoupí-li do popředí jednání poruchy vnímání, halucinace a tvorba bludů, pak se popisuje především paranoidní obrana. Může se manifestovat akutní fornou, spojenou s výrazným vzrušením, rozervaností, přičemž nemocný není schopen rozlišovat mezi skutečným a neskutečným, myšleným a existujícím. Při diagnóze halucinací je třeba odlišit iluze, při nichž se většinou pod vlivem úzkosti mění význam reálného podnětu, ať už je to keř, paprsek světla nebo třeba vůně. Např. keř se může stát ohrožující postavou, paprsek světla přibližujícím se vozem. U halucinací jsou vnější podněty pro jiné lidi nepřítomné, pacient ale jedná, jako by existovaly. Pro většinu lidí, kteří po léta a desetiletí rozkládají sebe a druhé, jednají schizofrenně, splynulo toto jednání s jejich všedním jednáním v biografickou jednotu a svým způsobem je uspokojuje (jako internalizace profesionální role). Většinou mohou žít také mimo ústavní zařízení, často i ve vlastním bytě.

5 Slavomil Hubálek: Etka a agresivita v podnikání (in Jan Poněšický: Agrese, násilí a psychologie moci) (Slavomil Hubálek je klinický psycholog, soudní znalec v oboru klinické psychologie a sexuologie) Srovnáme-li skupinu mladých mužů, stíhaných za námezdné vraždy, se skupinou stejně starých, výjimečně úspěšných odborníků a podnikatelů, kterým dnešek umožnil strmý osobnostní i profesní růst, včetně příjmů mnohonásobně převyšujících průměr, nenalezneme v hrubých testových a dotazníkových psychodiagnostických znacích žádné velké rozdíly. Zcela zásadní rozdíly však nalézáme ve výkonnosti a hodnotové orientaci těchto dvou skupin. Vyšetříme-li psychologicky stejnými metodami obě skupiny a ptáme-li se pozorně, nepřímo a nesugestivně na jejich hodnoty, pak zjišťujeme, že i v podnikání oddělují tyto dvě skupiny jejich cílové hodnoty a pozitivní a negativní postoje. 1. Úcta k hodnotám intelektu, vědy, objevů, vynálezů, obdiv k moudrosti. Pracovitost, píle, výkonnost, plánovitost, včetně znalosti jazyků a praktického využívání moderních technických pomůcek, počítačů a komunikačních technologií, rekreační sport a pobyt v přírodě - opovržení těmito hodnotami s výjimkou obdivu ke zbraním, rychlým autům a tělesné síle, dokonalosti mužského tělového schématu. 2. Úcta k tvořivosti, originalitě, kultuře, umění a kráse. Hravost, vtipnost a vztah k humoru

6 - opovržení těmito hodnotami, banalita, stereotypie, konzumní způsob života, hazardní hry o peníze, pasivní zábava u videa s pornografií a akčními filmy. 3. Úcta k sobě, vnitřní sebedůvěra a usilování o poctivost, harmonii, symetrii v komunikaci. Autentická slušnost a úcta k druhým, úcta k hodnotě slova, slibu a smlouvy - arogance jako projev vnitřní disharmonie a vnitřní nejistoty, nepoctivost, opovržení slušností jako slabostí, nadutost, frajeření, demonstrace falešné dominance. 4. Pospolitost, schopnost bezprostředního vztahu jak k druhému, tak k lidem obecně, schopnost intimity, erotické, sexuální, rodičovské, synovské lásky, přátelství, schopnost altruismu, pochopení lidské solidarity s chudými a nemocnými, hodnoty pomoci - bezvztahovost, surovost, krutost, komerční sexualita, opouštění partnerek, dětí, rodičů, naprosté nepochopení hodnot altruismu a solidarity. 5. Zájem o filozofická, náboženská, mystická či ekologická témata, dispozice k transcendentálnímu myšlení, přesahu všednodennosti, úvahy o trvale udržitelném životě, o smyslu a o hodnotách - banální všednost, nuda, prázdnota.

7 OTÁZKY A ÚKOLY 1. Pokuste se popsat rozdíl mezi třemi kategoriemi duševních poruch: neurózami, psychózami a psychopatiemi. 2. Vysvětlete, co se symptom a syndrom psychické poruchy. Co je syndromologická klasifikace poruch v MKN Které neurotické poruchy jsou ilustrovány ve výše uvede-ných kazuistikách? Pokuste se o generalizaci symptomů těchto poruch. Jsou tyto poruchy ego-dystonní, či ego-syntonní? 4. Porucha je odklon od normy. Jak lze normu pojmout (definovat)? Najděte nějaký příklad. 5. Uveďte několik příkladů symptomů poruchy kognitivních funkcí, emotivity a chování. 6. Jaký je rozdíl mezi halucinací a bludem (viz text o schizofrenii)? Co je pravá a nepravá halucinace? V čem je rozdíl mezi halucinací a iluzí? 7. Slavomil Hubálek srovnává dvě skupiny mladých mužů. Tvoří druhou skupinu výhradně anetičtí psychopati? V čem vidíte rozdíl mezi psychologií a etikou? Je Hubálkův text víc psychologický nebo etický?

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU (zaměřeno na mladší školní věk) Diplomová práce Dagmar Kallupová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (2009-2014)

Více

Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií. Bc.Klára Toboláková

Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií. Bc.Klára Toboláková Partnerský vztah z pohledu lidí se schizofrenií Bc.Klára Toboláková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá lidmi se schizofrenií a jejich vnímáním partnerského vztahu. Cílem práce

Více

Komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci. Bc. Lenka Čermáková

Komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci. Bc. Lenka Čermáková Komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci Bc. Lenka Čermáková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Hlavním tématem této diplomové práce je komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci. V teoretické části

Více

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc.

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc. STUDIJNÍ OPORA PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ PhDr. Josef Duplinský, CSc. Úvod Určitý stupeň vzdělání učitele-výchovného poradce v psychopatologii je z mnoha důvodů potřebný a nutný. Celá řada psychických

Více

Základní psychické poruchy stručný přehled

Základní psychické poruchy stručný přehled Základní psychické poruchy stručný přehled Příloha k vyhodnocení testu BITEPT z www.psychotesty.psyx.cz PhDr. Michaela Peterková 2008 Poruchy nálady: mánie, deprese a bipolární porucha Jsou dva základní

Více

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Věra Juříčková Psychopatologie Distanční studijní opora Opava 2011 Obecná charakteristika

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra DĚTI S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra 1 Mgr. Monika Marxtová Vystudovala Univerzitu Kalovu v Praze Filozofickou fakultu, obor psychologie.

Více

Touretteův syndrom maturitní práce

Touretteův syndrom maturitní práce Klvaňovo gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov, Komenského 549; Kyjov Touretteův syndrom maturitní práce Autor: Obor vzdělání: Vedoucí práce: Olga Kyněrová 78-42-M/005 Zdravotnické

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tereza Pokorná Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Práce sestry v komunitních službách pro duševně nemocné Tereza

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení

Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Motto: Poradím ti, jak poradit sám sobě Hlavní zásada psychologického poradenství zní: Nikdy neradit! Dostali jste se do osobních problémů, které narušují vaše

Více

Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry. Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu

Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry. Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu 1 Tento produkt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Skripta

Více

Navigace laická veřejnost

Navigace laická veřejnost SCHIZOFRENIE Navigace laická veřejnost Co to je schizofrenie Schizofrenie je závažné psychické onemocnění narušující schopnost člověka vnímat skutečný svět okolo a měnící jeho chování. Nejčastěji se poprvé

Více

VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI

VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor psychologie VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI Vypracovala: Markéta Brožková Vedoucí práce: Mgr. Jiří

Více

Problematika dětské pornografie a její prevence na škole

Problematika dětské pornografie a její prevence na škole Problematika dětské pornografie a její prevence na škole Praha 2003 1 Recenze : MUDr. Antonín Brzek PaedDr. Kubrichtová Vydal VÚP ve spolupráci s MŠMT Praha 2003 Sborník vyšel za výrazné podpory o.s. AUDENDO

Více

VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ S AUTISMEM

VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ S AUTISMEM UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií HANA PETERKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika komunikační techniky VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ

Více

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte abych se představila, jmenuji se Margita Peřinková a pracuji jako ambulantní

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Příručka pro pedagogické pracovníky a poradce obsahující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům Určeno

Více

Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra

Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra Tato publikace je pracovní verzí

Více

Studijní opora pro LEA II

Studijní opora pro LEA II Studijní opora pro LEA II Změna a zátěž, vybrané aspekty pro zvládání zátěže a plnění úloh v náročných, limitních a extrémních podmínkách, situacích a misích pro podporu vojensko-profesní přípravy (zátěž

Více

Masarykova univerzita. Diplomová práce obor psychoterapeutická studia

Masarykova univerzita. Diplomová práce obor psychoterapeutická studia Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor psychoterapeutická studia Výzkum efektu psychodynamické skupinové psychoterapie Vypracovala: PhDr. Milena Blažková

Více

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Distanční studijní opora Věra Juříčková Opava 2012 Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Inovace studijního programu ošetřovatelství

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra psychologie Klinická psychologie Mgr. Barbora Janečková Diagnostika a terapie psychospirituální krize příspěvek k nové diagnostické kategorii Diagnosis

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Komunikace u dětí s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce : Autor práce : PhDr. Mgr. Lucie Procházková Markéta

Více