TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY"

Transkript

1 SOUVISEJÍCÍ NORMY STÁTNÍ NORMY ČSN Cihlářské výrobky. Společná ustanovení ČSN Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia ČSN Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhladu a rozmerov ČSN Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie hmotnosti, objemovej hmotnosti a nasiakavosti ČSN Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie mechanických vlastností ČSN Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov ČSN Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie náchylnosti na tvorbu výkvetov ČSN Cihlářské názvosloví ČSN Pálené cihlářské výrobky pro stropní konstrukce. Základní technické požadavky ČSN Výroba a kontrola keramických stavebních dílců. Společná ustanovení ČSN Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. Požadavky ČSN až 4. část Tepelná ochrana budov ČSN Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN Navrhování zděných konstrukcí ČSN Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek ČSN Provádění zděných konstrukcí ČSN EN 2061 Beton Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda ČSN EN 7711 Specifikace zdicích prvků Část 1: Pálené zdicí prvky ČSN EN 7721 Zkušební metody pro zdicí prvky Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 7723 Zkušební metody pro zdicí prvky Část 3: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů v pálených zdicích prvcích hydrostatickým vážením ČSN EN Zkušební metody pro zdicí prvky Část 13: Stanovení obj. hmot. materiálu a zdicích prvků za sucha ČSN EN Zkušební metody pro zdicí prvky Část 16: Stanovení rozměrů ČSN EN 8452 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce Část 2: Překlady ČSN EN 8469 Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku ČSN EN Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů ČSN EN 9981 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky ČSN EN 9982 Specifikace malt pro zdivo Část 2: Malty pro zdivo ČSN EN Zkušební metody pro zdivo Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN Zkušební metody pro zdivo Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku ČSN EN Zkoušení požární odolnosti Část 1: Základní požadavky ČSN EN 1745 Zdivo a výrobky pro zdivo. Metody pro stanovení návrhových tepelných hodnot ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN Zatížení konstrukcí Část 11: Obecná zatížení Objemové tíhy, vlastní tíha a užitné zatížení pozemních staveb ČSN EN Navrhování zděných konstrukcí Část 11: Obecná pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce ČSN EN Navrhování zděných konstrukcí Část 12: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru ČSN EN Navrhování zděných konstrukcí Část 13: Obecná pravidla pro pozemní stavby Podrobná pravidla při bočním zatížení ČSN EN Navrhování zděných konstrukcí Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí ČSN EN Navrhování zděných konstrukcí Část 3: Zjednodušené metody a jednoduchá pravidla pro navrhování zděných konstrukcí ČSN EN ISO 1403 až 7 Akustika Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách Část 3 až 7 ČSN EN IS Akustika Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách Část 1: Vzduchová neprůzvučnost ČSN EN ISO 7172 Akustika Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách Část 2: Kročejová neprůzvučnost PODNIKOVÉ NORMY PNG Cihlářské výrobky. Společná ustanovení. Minimální četnost zkoušek PNG Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce. Společná ustanovení PNG část Stropní vložky MIAKOJISTROP 823/62,5 (50) PNG část Cihelné stropní tvarovky (CSt) PNG část Překladové tvarovky CtPU, nosníkové tvarovky CtJU PNG část Keramické stropní panely PNG část Keramické stropní nosníky JISTROP s příhradovou výztuží JISTROP / Strana 7

2 VYSVĚTLIVKY K ODBORNÝM VÝRAZŮM 1 (2) VYSVĚTLIVKY K ODBORNÝM VÝRAZŮM 1. Pálené cihly Pálené cihly jsou nejstarším stavebním materiálem, jež si člověk vyrábí sám. Cihelné zdivo je přírodní materiál, který velmi dobře izoluje i akumuluje teplo a bezproblémově zvládá kolísání vlhkosti vzduchu. Tyto faktory příznivě ovlivňují klima v interiéru objektu, čímž je dán základ pro zdravé bydlení. A tak charakteristické a léty prověřené kvality cihel řadí tyto výrobky neustále mezi nejlepší stavební materiály na trhu. Barva cihly Různé zabarvení cihel po výpalu je způsobeno odlišným obsahem oxidů železa ve výchozí surovině, tj. cihlářské hlíně. Pálené cihly vyráběné ze sprašových hlín (Cihelna Dolní Bukovsko) mají vzhledem k většímu obsahu oxidů železa barvu červenější. Naopak pálené cihly vyráběné z mořských sedimentů (Cihelna Hevlín a Cihelna Libochovice) mají díky menšímu obsahu těchto oxidů barvu světlou, pouze mírně načervenalou. Toto zabarvení cihel má pouze vizuální význam a nemá vliv na technické parametry výrobku. Výrobky firmy cihlářský průmysl v. o. s. Pálené cihly firmy cihlářský průmysl v. o. s. prodávané pod obchodním názvem se vyrábějí podle ČSN EN 7711 a současně odpovídají ČSN Cihlářské výrobky: Společná ustanovení. Cihelné děrované zazubené bloky určené pro obvodové zdivo se vyrábí s objemovou hmotností kg/m 3. Tím je docíleno vysokého tepelného odporu zdiva a to k hodnotám R až 6,0 m 2 K/W (u součinitele tepelné vodivosti U až 0,16 W/m 2 K). Cihelné bloky dosahují i při vysokém vylehčení pevnost v tlaku 6 15 MPa. Pro vnitřní nosné zdivo, u něhož není rozhodující tepelný odpor, ale naopak vyšší pevnost, se vyrábějí cihelné bloky s objemovou hmotností kg/m 3, které mají díky vyšší hmotnosti zvýšený zvukový útlum. Tloušťka spár Tloušťka spár je určena výrobním a modulovým rozměrem cihel. Vzhledem k rozměrovému modulu výšky 250 mm a výšce cihly 238 mm vychází průměrná tloušťka spáry 12 mm. Tato tloušťka plně postačuje k vyrovnání výrobních tolerancí cihel. Maltové spáry nesmějí být příliš tenké ani příliš silné. Vysoké a nerovnoměrně silné maltové lože, zvláště při použití malt o nižších pevnostech, by snižovalo celkovou pevnost zdiva. V důsledku rozdílných deformačních sil a různě silného maltového lože mohou vznikat místa se zvýšeným pnutím. Zdicí se proto zpravidla nanáší v celé ploše ložné spáry. Při použití broušených cihelných tvarovek (, PLUS, STI, FAMILY, THERMO STI) je maltová spára jen 1 mm. Aby byl dodržen modulový rozměr, je jejich výška 249 mm. Používají se speciální malty pro zdění na tenkou spáru (bez překrytí dutin) nebo s celoplošným překrytím dutin. celoplošné. Další možnou variantou je použití pěny. Tato se nanáší v jednom pruhu (u tloušťky stěny 14 cm a menší) nebo ve dvou pruzích (u tloušťky stěny větší než 14 cm). U pálených cihel je použit systém pero a drážka pro styk svislých spár. Tyto cihly se k sobě kladou na sraz bez použití malty. Systém pero a drážka u cihel má příznivý vliv na zvýšení tepelného odporu zdiva o 5 8 %, úsporu malty a snížení pracnosti o %. Při maltování je nutné dbát na to, aby zbytečně nezatékala do vylehčujících otvorů cihel, neboť by tím docházelo ke snižování tepelněizolačních vlastností hotového zdiva. Z tohoto důvodu se při betonáži stropů doporučuje pod betonovou vrstvu položit asfaltový pás na zdivo. Vazba cihel při vyzdívání Pro zajištění dostatečné vazby zdiva se jednotlivé cihly převazují o minimální délku h = 0,4 násobek výšky cihel. To znamená, že cihly s výškou 238 mm se musí převazovat minimálně o 95 mm, při výšce cihel 249 mm minimálně o 100 mm. Tepelněizolační Tepelněizolační malty se používají pro snížení tepelných ztrát u obvodového zdiva. Při jejich použití se tyto ztráty snižují až o % oproti použití klasické vápenocementové malty. Tepelněizolační malty obsahují proti běžným maltám lehká plniva, např. polystyrén, perlit apod., čímž zlepšují tepelněizolační vlastnosti. Firma cihlářský průmysl v. o. s. nabízí maltu TM. Její pevnost je 5 MPa při hodnotě součinitele tepelné vodivosti λ < 0,21 W/mK. Ekonomická návratnost při použití tepelněizolační malty oproti obyčejné maltě činí 4 6 let. Tepelněizolační malty se dodávají v suchém stavu v pytlích nebo volně ložené v zásobních silech. Maltová směs je již namíchaná, před použitím se pouze doplní záměsová voda. 2. Mechanické vlastnosti cihel Objemová hmotnost cihel Objemová hmotnost cihly je její hmotnost vztažená k objemu vysušené cihly. Objem cihly je dán vnějšími rozměry včetně dutin. Objemová hmotnost cihel má výrazný vliv na tepelný odpor konečného zdiva. Cihelné bloky pro venkovní zdivo se vyrábějí s objemovou hmotností kg/m 3. Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku se udává v MPa. Určuje, jak je možno celoplošně zatížit cihlu zatížením na mezi pevnosti cihly. Postup zkoušky a její provádění stanovuje ČSN EN Mrazuvzdornost Z hlediska odolnosti proti mrazu (OPM) se cihlářské výrobky dělí na nemrazuvzdorné (bez označení) a mrazuvzdorné např. M 25, M 50, kde číslo udává počet mrazuvzdorných cyklů v souladu s PNG Čím vyšší číslo, tím vyšší mrazuvzdornost. Nemrazuvzdorné výrobky tzn. ty, které nejsou deklarované jako mrazuvzdorné, je nutné podle ČSN EN a PNG chránit před povětrnostními vlivy (zatékání vody, déšť, sníh), a to jak vlastní výrobky na skladě, tak i prováděné nebo hotové zdivo. 3. Cihelné zdivo Nosná stěna Nosná stěna z cihelných bloků je určena pro přenášení hlavně svislého zatížení, vlastní tíhy a vodorovného zatížení. Nenosná stěna Nenosná stěna není určena pro přenášení zatížení (zatížena především vlastní hmotností, neslouží k vyztužení stavby), a proto může být odstraněna bez snížení stability stavby. Jedná se o dělící příčky, výplňové zdivo u železobetonových konstrukcí apod. Ztužující stěna Ztužující stěna je situovaná kolmo na nosnou stěnu, čímž jí vytváří oporu proti vybočení. Používá se pro zvýšení stability stavby. Ztužení v úrovni stropních konstrukcí Všechny vnější i vnitřní stěny je nutno v úrovni stropu každého podlaží vyztužit tak, aby tato výztuž byla spojena s výztuží protilehlých obvodových železobetonových věnců (ČSN ). Jednovrstvá stěna Jednovrstvá stěna je stěna bez vnitřní dělící dutiny nebo bez svislé spáry ve své rovině. Za jednovrstvé zdivo se považuje např. stěna o tloušťce 440 mm vyzděná z cihelných bloků 44. Vrstvená (dutinová) stěna Vrstvená stěna se skládá ze dvou souběžných jednovrstvých stěn vzájemně spojených nerez sponami s tím, že jedna stěna (případně obě) je zatížena svislými silami. Dutý prostor mezi oběma jednovrstvými stěnami je buď ponechán jako vzduchová mezera, a nebo může být pro zvýšení tepelné izolace vyplněn tepelněizolačním materiálem (polystyrén, minerální vlna apod.) / Strana 8

3 VYSVĚTLIVKY K ODBORNÝM VÝRAZŮM 2 (2) Dvouvrstvá stěna Dvouvrstvá stěna se skládá ze dvou rovnoběžných zděných vrstev, mezi kterými je souvislá průběžná spára vyplněná maltou. Tloušťka spáry je max. 25 mm. Obě vrstvy se musí stabilně připojit stěnovými sponami, které zabezpečují jejich úplné spolupůsobení. 4. Tepelnětechnické vlastnosti cihel Setrvačnost teploty Setrvačnost teploty popisuje vlastnosti stavební konstrukce ve vztahu ke změnám teplot. Dobrá setrvačnost teploty je zvláště důležitá u obvodového zdiva budovy. Vnitřní prostor budovy je tím lepší pro bydlení, čím obvodové stěny v zimě déle chladnou a v létě se déle zahřívají. Vysoký tepelný odpor zdiva a jeho schopnost akumulovat teplo jsou důležitými předpoklady pro vyšší setrvačnost teploty a tím i pro příjemné bydlení. Akumulace tepla Akumulace tepla je velmi důležitá v prostorách, ve kterých není možno udržovat stálým vytápěním konstantní teplotu. U obvodových stěn s nízkou akumulací tepla dochází při přerušení vytápění k velmi rychlému poklesu teploty povrchu stěn na vnitřní straně obytných prostor. Obvodové zdivo z pálených cihel vykazuje při vysokém tepelném odporu zároveň vysokou schopnost tepelné akumulace. Součinitel tepelné vodivosti Každý materiál vede teplo. Tuto vlastnost u stejnorodých materiálů popisuje součinitel tepelné vodivosti λ (W/mK). Hodnota součinitele udává jaké množství tepla projde vrstvou materiálu o ploše 1m 2 a tloušťce 1m při konstantním teplotním rozdílu 1 K mezi oběma povrchy této vrstvy. Protože cihelné zdivo z pálených cihel je nestejnorodou vrstvou materiálů, je nutno použít k popisu vedení tepla takovéto konstrukce ekvivalentního součinitele tepelné vodivosti λ ev, který zahrnuje vedení tepla všemi složkami konstrukce. Tepelný odpor materiálu R mat Vyjadřuje tepelněizolační vlastnosti materiálu. R mat = d/λ mat, kde d je tloušťka vrstvy materiálu a λ mat je součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu. Tepelný odpor konstrukce R Vyjadřuje tepelněizolační vlastnosti konstrukce. R = Σ R mat Odpor konstrukce při prostupu tepla R T Vyjadřuje úhrnný tepelný odpor, bránící výměně tepla mezi prostředími (v zimním období) oddělenými od sebe stavební konstrukcí o tepelném odporu R. R T = R i + R + R e Pozn.: R i = odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (0,13 m 2 K/W), R e = odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (0,04 m 2 K/W), (v zimním období). Obvykle R i + R e = 0,17 m 2 K/W pro obvodové zdivo a R i + R e = 0,26 m 2 K/W pro vnitřní zdivo. Součinitel prostupu tepla konstrukce U Vyjadřuje celkovou výměnu tepla mezi prostory oddělenými od sebe danou stavební konstrukcí o tepelném odporu R. U = 1/R T 5. Vlhkost Vlhkost, rovnovážná vlhkost Pálené cihly jako přírodní materiál vždy obsahují určitou vlhkost. Její množství závisí na struktuře materiálu (pórovitosti) a na okolních podmínkách (relativní vlhkosti a teplotě vzduchu). Je li materiál delší dobu uskladněn v daném prostředí, ustálí se jeho vlhkost na určité hodnotě. Vlhkost cihelného zdiva má vliv na jeho tepelněizolační vlastnosti. Se stoupající vlhkostí se tepelná izolace zdiva zhoršuje. Praktická hmotnostní vlhkost materiálu w mp Výpočtově stanovená hodnota vlhkosti materiálu dané stavební konstrukce, určená na základě výsledků z odběru vlhkostních sond ze stavební konstrukce. Tato vlhkost nebude s 90 % pravděpodobností v průběhu jejího užívání překročena při dodržení určujících parametrů vnitřního a vnějšího prostředí podle ČSN Praktická hmotnostní vlhkost z bloků THERM je 1,0 % u obvodového zdiva a 0,5 % v případě vnitřního zdiva. Teplota rosného bodu t w Teplota, při které je vzduch vodní párou právě nasycen. Kondenzace Při teplotách pod teplotou rosného bodu dochází ke srážení vodní páry. Faktor difúzního odporu µ Vyjadřuje relativní schopnost materiálu propouštět vodní páry difúzí. Je poměrem difúzního odporu materiálu a difúzního odporu vrstvy vzduchu o téže tloušťce za stejných podmínek. Faktor difúzního odporu cihel je 5/10. Difúzní chování je rozdílné, pokud nastane difúze uvnitř stavební konstrukce (nižší hodnoty) nebo vně stavební konstrukce (vyšší hodnoty). Součinitel difúzní vodivosti δ Součinitel difúzní vodivosti vyjadřuje schopnost materiálu propouštět vodní páru difúzí. δ = q d /(grad p d ), kde q d = hustota ustáleného difúzního toku vodní páry, grad p d = gradient částečného tlaku vodní páry. 6. Zvuk Zvuk Jedná se o mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Lidský sluch vnímá vlnění v kmitočtovém rozsahu cca 16 Hz až Hz. Zvuk přenášený vzduchem (vzdušný zvuk) Ve vzduchu se zvuk šíří postupným podélným vlněním. Narazíli toto vlnění na stavební prvek, dojde u prvku ke chvění. Zvuk těles Tento zvuk vzniká chvěním pevných těles. Zvuk těles se může dále šířit vzduchem. Kročejový zvuk Zvláštním případem zvuku, který se šíří konstrukcí, je kročejový zvuk. Vzniká při chůzi po podlaze nebo nárazy na stavební konstrukci. Tento zvuk je pak vyzařován do sousedních prostorů, ve kterých se šíří vzduchem. Vzduchová neprůzvučnost Vzduchová neprůzvučnost se značí R (db) a označuje schopnost stavebních prvků izolovat vzdušný zvuk. Je přímo závislá na hmotnosti stavební konstrukce v závislosti na její ploše, pozn. neuvažuje se přenos zvuku dalšími cestami. Stavební (zdánlivá) vzduchová neprůzvučnost Stavební vzduchová neprůzvučnost se značí R (db) a označuje schopnost stavebního prvku izolovat vzdušný zvuk i s uvažováním přenosu zvuku vedlejšími cestami. Vážená vzduchová neprůzvučnost Index vzduchové neprůzvučnosti se značí R w (db). Jedná se o laboratorně zjištěnou hodnotu, ve které se neuvažuje s přenosem zvuku vedlejšími cestami. Vážená stavební (zdánlivá) vzduchová neprůzvučnost Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost se značí R w (db). Zjišťuje se měřením na stavbě a zahrnuje obvyklé vedlejší cesty přenosu zvuku stavbou. 7. Reakce na oheň Materiály cihlářských a betonářských výrobků (cihelný střep, beton, ocel) jsou zatříděny podle reakce na oheň do třídy A1 nehořlavé / Strana 9

4 TECHNOLOGIE ZDĚNÍ Pokyny pro zdění z cihelných bloků HELuz na maltu TM 39 a tm 34 Při napojování nosného zdiva na obvodové zdivo namaltujeme cihly z boku a namaltovanou stranou přisadíme k obvodové zdi. V každé druhé vyzdívané vrstvě provážeme nosné zdivo s obvodovou zdí. Pro zachování tepelněizolačních parametrů obvodového zdiva není vhodné provazovat nosné zdivo s obvodovým do kapes. Provazování provádíme v každé druhé vrstvě pomocí dvou nerezových kotev. Pro vazbu zdiva z cihelných bloků v šikmých rozích nebo v případech, kdy délkový modul zdiva nevychází v násobcích 250 mm je nezbytné cihelné bloky řezat. Řezání lze provádět na stolních okružních pilách nebo ručními elektrickými pilami. Cihly můžeme řezat též ruční pilou. Při vyzdívání stále kontrolujeme správnou polohu a napnutí zednické šňůry. Svislost zdiva průběžně ověřujeme pomocí vodováhy či olovnice a výšku vrstev zdiva připravenou latí. Pokud výška zdiva není vázána ve výškovém modulu 250 mm je možné použít doplňkové cihly nízké nebo cihly upravit na požadovanou výšku řezem. Zdění stěn Před začátkem vyzdívání stěn si připravíme ohoblovanou rovnou lať, na které si uděláme značky po 250 mm pro kontrolu délkového a výškového modulu. Délka latě bude stejná jako výška budoucí zdi. Provedeme kontrolu rovinnosti podkladu pro zdění. Případné nerovnosti ve výšce základové nebo stropní konstrukce je nutno vyrovnat maltou. Je nutné prověřit, zda je na připravovaném podkladu pro zdění požadována vodorovná izolace proti vlhkosti. Případné pásy izolace by měly být položeny pod budoucí zeď v šířce o 150 mm větší než je šířka stěny (u obvodového zdiva). Pro urychlení a rovnoměrné nanášení malty na ložné spáry zdiva si můžeme připravit šablonu (truhlík) např. z rovných hoblovaných latí, jež bude mít šířku rovnající se tloušťce vyzdívané stěny a délku cca 1m. Rovněž je možné použít posuvný maltovací přípravek pro zdivo, který zaručí přesné dávkování malty na ložnou spáru. Zdění by mělo být prováděno při teplotě +5 až +30 C. Při teplotách nižších než 5 C je zdění zakázáno. Zdicí prvky nesmí být namrzlé, zaprášené, mastné nebo jinak promočené. Nejprve uložíme cihelné bloky na namaltované konce (rohy) budoucí stěny. Cihelné bloky srovnáme vodorovně a svisle do roviny a dbáme při tom na správnou orientaci systému per a drážek v délce stěny. Pro zdění rohů a ostění využijeme doplňkové cihly (poloviční, rohové, krajové), aby byla zajištěna dokonalá vazba zdiva a dosaženo nejlepšího tepelného odporu těchto citlivých míst obvodové zdi. Cihelné bloky na koncích stěny spojíme z vnější strany zdiva napnutou zednickou šňůrou. Maltu naneseme na ložnou plochu mezi cihelnými bloky na konci stěn. Maltové lože bude stejné šířky jako je tloušťka zdi a bez přerušení. Začneme pokládat cihelné bloky podél napnuté zednické šňůry do čerstvé malty vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly. Pera a drážky na bocích cihelných bloků slouží jako šablona. Polohu vyzdívaných cihelných bloků srovnáváme gumovou paličkou podle vodováhy a připravené latě. Maltu vytékající z ložné spáry stáhneme zednickou lžící, aby nepřesahovala přes hrany cihelných bloků. U cihel se svislé spáry vůbec nemaltují, neboť jsou nahrazeny systémem pero+drážka. Při vyzdívání nesmíme zapomínat na správnou konzistenci malty, aby nezatékala do otvorů ve spodní vrstvě. Před nanášením malty na další vrstvu zdiva navlhčíme vždy vrchní část cihelných bloků poslední vyzděné vrstvy. Následující vrstvy zdíme tak, aby převazba svislých spár byla minimálně 95 mm u výšky tvarovek 238 mm a 100 mm u výšky 249 mm. Zdění příček Před začátkem vyzdívání příčky si zkontrolujeme rovinnost podkladu a prověříme, zda nemá být pod budoucí příčkou vodorovná izolace proti vlhkosti. Případné izolační pásy musí být o 300 mm širší než budoucí příčka (150 mm na každou stranu příčky). Výšku jednotlivých vrstev příčkového zdiva řešíme v souladu s vrstvami obvodového nebo nosného zdiva mezi kterým příčku zdíme. Ostatní zásady pro zdění příček jsou shodné se zásadami a postupy pro zdění stěn. Při napojování příčky z cihel 14, 11,5, 8 a 6,5 na nosnou nebo obvodovou zeď postupujeme tak, že cihlu namaltujeme z boku a přimáčkneme ji k nosné nebo obvodové zdi. Dále je nutné, v každé druhé vrstvě, v ložné spáře provést vyztužení, v místě napojení příčky na zeď plochou nerez kotvou ( Kotvu ohneme do pravého úhlu a vmáčkneme do malty ložné spáry příčky, svislou část kotvy přišroubujeme pomocí vrutu a hmoždinky k napojované stěně. Uchycení ocelových kotev do zdi můžeme také provést tím způsobem, že při jejím zdění vložíme ocelové kotvy do ložných spár v místech budoucího napojení příček. Při osazování klasických dveřních zárubní do zdiva postupujeme tak, že zárubně vyrovnáme pomocí vodováhy a zafixujeme klíny a šikmými latěmi. Zárubně se do zdiva upevňují maltou, nebo pomocí montážní pěny. Příčkové zdivo se v rozích spojuje na vazbu. Mezery mezi stropem a poslední vrstvou příčky se vyplňují maltou. Pokud je příčka pod stropem, který má rozpětí větší než 3,5 m, vyplňuje se tato mezera stlačitelným materiálem, z důvodu možného průhybu stropu / Strana 10

5 TECHNOLOGIE ZDĚNÍ, PROVÁDĚNÍ ZDIVA Kotvení vnitřní nosné zdi do obvodové zdi se zazděnými kotvami (půdorys) Kotvení příčky do obvodové zdi se zazděnými kotvami (půdorys) Kotvení zdiva příčky do obvodové zdi přišroubováním nerezové kotvy (řez) výška cihly 249 mm a tloušťka spáry 1 mm. Pro výšku zdiva 1 m potřebujeme vyzdít 4 vrstvy z cihel. Hrubou výšku místností proto navrhujeme nejlépe v modulu 250 mm. V případě jiných výšek místností lze cihly výškově upravit řezáním, použít nadbetonování v místě uložení stropní konstrukce nebo použít cihly s poloviční či třetinovou výškou. V systému se používají též cihly nízké o výšce 155 mm, které se vyrábějí pod označením N: 49N, 44N, 40N, 38N, 36,5N a 30/24N. Kombinací klasických cihelných bloků a nízkých cihelných bloků můžeme volit jiné výšky zdiva (nejen v modulu 250 mm). Délkový modul Cihelné zdivo systému se vyzdívá v délkovém modulu 250 mm. Tento modul vychází z rozměrů cihelných bloků. Na jednu vrstvu zdiva délky 1 m spotřebujeme 4 cihly o skladebné délce 250 mm. Proto je vhodné navrhovat délku stěn objektů v půdorysném vnitřním modulu 250 mm. Délka modulu se měří od vnitřního rohu stěny. Při používání tohoto modulu se značně usnadní práce na stavbě neboť se cihla nemusí řezat. Pro zajištění odpovídající kvality zdiva se nesmí cihly osekávat. Vzhledem k délkovým tolerancím cihel, nemusí délkový modul vždy přesně vycházet v násobcích délky 250 mm. Případný rozdíl vyrovnáme promaltováním svislé spáry tepelněizolační maltou TM, aby se zabránilo vzniku tepelného mostu ve zdivu. Při větším rozdílu v délce zdi upravíme cihly řezem. U takto upravené cihly se promaltuje i svislá spára. Pokyny pro zdění z cihelných bloků na tenkou spáru Odlišnosti při zdění stěn a příček: Příprava pro zdění je stejná jako při použití malty na zdění o tl. 12 mm. První vrstva cihel se zakládá na dokonale vodorovnou a souvislou vrstvu malty (ne na pruzích), která nesmí být v žádném případě tenčí než 10 mm. K nanesení speciálních malt pro zdění na tenkou spáru použijeme nanášecí válce, které zajistí optimální dávkování a rozprostření po celé ploše ložné spáry. Maltu pro tenkou spáru naneseme pomocí válce pouze na žebra tvarovek. Další možností je namočení tvarovky do nádoby s maltou do hloubky max. 5 mm tak, aby ulpěla na žebrech tvarovky. Maltu pro celoplošnou tenkou spáru naneseme v tloušťce 3 mm pomocí válce tak, aby překrývala celoplošně i dutiny tvarovek. Při zpracování maltové směsi je nutno přesně dodržet návod na jejím obalu, aby byla zajištěna správná konzistence. pěnu naneseme u zdiva do tloušťky 140 mm v jednom pruhu ve středu zdiva. U zdiva tloušťky 175 mm a více naneseme pěnu ve dvou pruzích asi 5 cm od kraje zdiva. Cihly osazujeme do zdiva shora zasouváním per do drážek. Posouvání cihel po maltovém loži je zakázáno. VÝŠKOVÝ A DÉLKOVÝ MODUL ZDIVA SYSTÉMU Výškový modul Cihelné zdivo systému se vyzdívá ve výškovém modulu 250 mm. Tato výška je stanovena součtem výšek cihly a průměrnou tloušťkou ložné spáry. U stávajícího systému je výška cihly 238 mm a tloušťka spáry 12 mm. Při použití systému zdění na tenkou spáru (speciálních malt nebo pěny) je Světlá výška bez úpravy v modulu 250 Světlá výška upravená použitím cihel CDm, CD (třetinovou nebo poloviční výškou modulu 250) Pro vysoce tepelněizolační obvodové nosné zdivo se vyrábí a dodávají cihly v pevnosti P8 MPa včetně doplňků. FAMILY 50 broušená THERMO STI 49 THERMO STI 49 broušená FAMILY 38 broušená THERMO STI 44 THERMO STI 44 broušená STI 40 STI 40 broušená STI 38 STI 38 broušená STI 36,5 STI 36,5 broušená STI 30 STI 30 broušená STI 25 STI 25 broušená Světlá výška upravená nadbetonováním v místě uložení stropu Světlá výška upravená použitím nízkých cihel N / Strana 11

6 PROVÁDĚNÍ ZDIVA, MALTY PRO ZDĚNÍ Pro tepelněizolační obvodové nosné zdivo se vyrábí a dodávají cihly v pevnosti P 8; P 10 a P 15 MPa. PLUS 44 PLUS 44 broušená P15 44 P15 44 broušená TREND 44 PLUS 40 PLUS 40 broušená P15 40 P15 40 broušená PLUS 38 PLUS 38 broušená P15 38 P15 38 broušená TREND 38* PLUS 36,5 PLUS 36,5 broušená P15 36,5 P15 36,5 broušená Pro vnitřní a vnější nosné stěny se vyrábí a dodávají cihly s pevností P 8; 10; 15 MPa. PLUS 30 PLUS 30 broušená P15 30 P15 30 broušená P15 25* P15 25 broušená* broušená P15 24 P15 24 broušená broušená 17,5 17,5 broušená Pro příčky a nenosné zdivo se vyrábí a dodávají tyto : broušená 11,5 11,5 broušená 8 8 broušená 6,5 a maloformátové cihly CDM (2 DF), CV 14, PkCD2 * Sortiment pro Slovensko. Doplňkové cihly v komplexním cihelném systému jsou k dispozici kromě celých cihel také doplňkové poloviční, rohové, krajové, krajové poloviční a nízké cihly. Doplňkový sortiment cihel řeší detaily (vyzby rohů, ostění otvorů atd.) na stavbě. Eliminace tepelných mostů ve stavebním systému Z důvodu vylepšení tepelněizolačních vlastností první vrstvy zdiva na betonovém základu, kde dochází k tepelným ztrátám ze zdiva, doporučuje společnost vyplnit dutiny v cihelných tvarovkách tepelněizolačním materiálem expandovaným hydrofobizovaným perlitem. Tvarovka tím získá až 5x lepší tepelněizolační vlastnosti ve svislém směru. Toto řešení je rychlý, jednoduchý a finančně nenáročný způsob jak snížit tepelné ztráty ze zdiva do betonového základu. Pro zachování mimořádných tepelněizolačních parametrů obvodového zdiva kolem rámů otvorových výplní doporučuje výrobce vyzdít parapety a ostění otvorů pomocí doplňkových cihel s kapsou pro vložení tepelného izolantu extrudovaného polystyrénu. Toto řešení spolehlivě zabrání vzniku tepelných mostů kolem rámů oken a dveří. Pro zdění obvodových stěn se zalomením pod úhlem 135º (např. arkýře, apsidy) u nejčastěji používané tl. zdiva 440 mm jsou určené cihly 44R 135º. Zalomení je tvořeno pomocí dvou speciálních rohových cihelných tvarovek, mezi které se vkládá tepelná izolace polystyrén tl. 50 mm. Odpadá tak nutnost pracného řezání cihel a zároveň je zachována převazba zdiva ve vrstvách. Nesnižuje se pevnost zdiva a skladba rohu splňuje požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla. Vyřešíme každý detail Optimalizované stavební detaily pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů nabízí Příručka vyhodnocení typických tepelných mostů s podtitulem Tepelnětechnické vlastnosti konstrukcí z komplexního cihelného systému, která obsahuje 45 druhů detailů pro různé tloušťky obvodového zdiva, celkem 310 variant. Zájemci si mohou tuto příručku objednat na tel: (kontaktní osoba Ing. Petra Zmatlíková) nebo ové adrese Malty pro zdění V současné době se na stavbách stále více používají suché maltové směsi namísto malt vyráběných přímo na stavbě z jednotlivých složek (vápno, cement, písek a voda). Je to hlavně z důvodu zabezpečení kvality malt. Výrobci maltových směsí dnes díky kvalitním technologiím výroby zajišťují vysokou kvalitu a zároveň možnost přípravy maltových směsí pro různá použití. Zdicí malty se dělí podle pevnosti v tlaku od 2,5 do 10 MPa, podle způsobu zpracování na ruční a strojní malty a podle objemové hmotnosti na obyčejné a tepelněizolační zdicí malty. Malty pro zdění stěn ze svisle děrovaných cihelných bloků typu THERM Malty pro nosné vnitřní stěny a pilíře K tomuto účelu se používá klasická vápenocementová nebo cementová třídy min. M 5 pro vnitřní stěny a min. M pro nosné pilíře. Požadavek na pevnost malty vychází z individuálního posudku statika stavby. Překlady ve vnitřních stěnách se kladou do malty min. M 5, doporučuje se však vždy nejméně o třídu vyšší, než třída malty, která byla použita pro zdivo. Důvodem je zabezpečení tuhosti spoje při přenosu zatížení z překladu do stěny tak, aby zde nedocházelo ke vzniku trhlin v nadpraží. Malty pro zdění vnějších stěn Malty, které se používají pro vnější stěny, musí být třídy min. M 2,5 (pokud projekt nestanoví hodnoty vyšší). Objemová hmotnost zatvrdlé malty musí být menší než kg m 3. Pokud chceme zvýšit tepelný odpor konstrukce, musíme použít tepelněizolační malty, které mají tyto parametry ještě zpřísněny a navíc uvádějí součinitel tepelné vodivosti l. Konkrétní hodnoty jsou uváděny v technických listech. Malty jsou / Strana 12

7 MALTY PRO ZDĚNÍ vylehčeny buď fyzikálně (perlitem, keramzitem, agloporitem apod.) nebo chemicky (provzdušňující přísady). Ve většině případů se však jedná o kombinaci obou typů vylehčení. Pro obvodové zdivo systému doporučujeme používat tepelněizolační zdicí maltu TM. Zvýšení tepelného odporu zdiva při použití tepelněizolační malty TM činí až % oproti obyčejné maltě. Návratnost vynaložených nákladů při současných cenách vytápění činí 4 6 let. Překlady v obvodových stěnách se ukládají do tepelněizolační nebo lehčené malty, jejíž pevnost je alespoň 5 MPa. Důvodem je zabezpečení tuhosti spoje. Malty pro zdění tenkých příček Používají se malty vyšší pevnosti, aby se zajistila statická tuhost příčky. Nedoporučují se lehčené nebo tepelněizolační malty z důvodu nižší hodnoty vzduchové neprůzvučnosti příčky při jejich použití. Používají se spíše těžší cementové malty. Malty pro zdění z broušených cihel Zdivo z cihel broušených skýtá mnoho výhod, které bezesporu uspokojí i nejnáročnější zákazníky. Tepelněizolační cihelné zdivo vytvořené z cihel broušených výrazně eliminuje vznik tepelných mostů způsobených klasickou zdicí maltou. Vyznačuje se též nižší pracností zdění, nižší spotřebou zdicí malty a vytvářením jednolitého podkladu pod omítku. Cihly mají ložné plochy zbroušené do roviny, což umožňuje vyzdívání zdiva na speciální malty pro tenké spáry. Cihly se vyrábějí stejným způsobem jako klasické cihly ovšem, s tím rozdílem, že se ložné plochy cihel po vysušení, případně vypálení, zbrousí do roviny na speciálním zařízení se dvěma navzájem rovnoběžnými brusnými kotouči. Takto upravené cihly mají stejnou výšku s odchylkou maximálně 1 mm a dvě navzájem rovnoběžné a dokonale rovné ložné plochy. Při tomto systému zdění na tenkou spáru můžeme použít speciální malty nebo pěnu. Malty pro tenkovrstovu spáru a celoplošnou tenkou spáru mají pevnost v tlaku 10 MPa a dodávají se v pytlích po 25 kg. se dodává v dózách 750 ml a nanáší se aplikační pistolí. Použití pěny přináší zrychlení výstavby, jednodušší manipulaci s pojivem a hlavně jde o tzv. suchou cestu výstavby. Nedochází k namáčení tvarovek a prodlužování zrání zdiva. Příprava maltového lože na položení první vrstvy zdiva První vrstva cihel se zakládá na dokonale vodorovnou a souvislou vrstvu malty (ne na pruzích), která nesmí být v žádném případě tenčí než 10 mm. Na založení první vrstvy se používá speciální zakládací. Aby vrstva malty pro první řadu cihel byla skutečně vodorovná, používá se při jejím nanášení nivelační přístroj s latí a vyrovnávací souprava, která se skládá ze dvou přípravků s měnitelným nastavením. Pomocí těchto přípravků se nastavuje tloušťka a šířka nanášené maltové vrstvy na jednotlivých místech základů. Získáme tak dokonale vodorovné, souvislé maltové lože na položení první vrstvy cihel. Nanášení lepidla válcem Malty pro další vrstvy zdiva z broušených cihel Od druhé vrstvy se broušené cihly zdí na maltu pro tenké spáry, která se dodává speciálně pro tento účel spolu s cihlami. Používají se dva typy malt pro tenké spáry. První se nanáší pouze na žebra cihelných tvarovek, druhý typ vytváří celoplošnou ložnou tepelněizolační vrstvu. Malty se připraví podle návodu na obalu. Na míchání se používá vhodná vrtačka s míchadlem, případně speciální ponorné mísidlo. V případě vysoké teploty a suchého vzduchu při zdění je potřeba zabránit rychlému odsátí vody z malty navlhčením vrstvy cihel těsně před nanášením malty. Nanášení malty, která pokrývá pouze žebra cihel, je možné provádět dvěma způsoby: namáčením cihel do malty Spodní ložná plocha cihly se ponoří rovnoměrně do připravené malty pro tenké spáry, maximálně do hloubky 5 mm. Namočená cihla se ihned osadí na své místo ve zdivu. Nanesené množství malty tímto způsobem plně postačuje na pevné spojení jednotlivých cihel do požadované vazby. Do maltového lože se cihelná tvarovka osazuje shora zasouváním per do drážek a její posouvání po maltovém loži je zakázáno. nanášením malty pomocí nanášecího válce Nanášecí válec je jednoduché zařízení pro urychlení a zjednodušení zdění z broušených cihel. Malta se dávkuje do zásobníku nanášecího válce, odkud se dostává při rovnoměrném pohybu válce na ložnou plochu již položených cihel. Do takto nanesené tenké vrstvy malty se pokládá nová vrstva cihel. Tvarovky lze po osazení lehce upravovat do požadované roviny. Malta pro celoplošnou tenkou spáru se nanáší ve vrstvě cca 3 mm, čímž lépe vyrovná nerovnosti mezi cihlami. Po uložení cihly do maltového lože dojde ke stlačení malty tak, že konečná tloušťka vrstvy malty mezi cihelnými bloky je 1 mm. Nanášení malty pro celoplošnou tenkou spáru je možné pouze nanášecím válcem, který je podobný válci používaným k nanášení malty předchozího typu. Při použití této malty se dosahuje až o 30 % vyšších pevností zdiva v tlaku. Příprava první vrstvy malty Nanášení celoplošné malty (lepidla) válcem / Strana 13

8 MALTY PRO ZDĚNÍ, SPÁRY Obecné podmínky pro zdění Maltování spár Z hlediska maltování spár rozlišujeme dva druhy zdění: nanášení malty na ložnou (vodorovnou) spáru a vyplňování styčné (svislé) spáry (klasické zdění); nanášení malty pouze na ložnou spáru, styčná spára je opatřena pery a drážkami a maltou se nevyplňuje. Klimatické podmínky pro zdění Zdění by mělo být prováděno při teplotě +5 až +30 C. Zdicí prvky se nenamáčejí, pokud to není vysloveně uvedeno v technologickém postupu. Nesmí být namrzlé, zaprášené, mastné nebo jinak znečištěné. Při zdění v zimě musí malty obsahovat mrazuvzdorné přísady a je nutno používat malty s pevností o stupeň vyšší (např. pokud je předepsána s pevností 2,5 MPa, musí se v zimě použít s pevností min. 5 MPa). Použití mrazuvzdorných přísad je nutno konzultovat s výrobci suchých maltových směsí nebo dodávky již takto upravených malt s nimi dohodnout. Po dokončení prací je třeba chránit zdivo před promrznutím, např. zakrytím polystyrenovými deskami, izolačními rohožemi apod. Zdění za teplot nižších než +5 C se nedoporučuje, zdění za teplot nižších než 5 C je zakázáno. Vyjímkou je zdění na speciální polyuretanovou pěnu. Průmyslově vyráběné malty Všechny průmyslově vyráběné malty musí mít ES prohlášení o shodě výrobku, závazné technické listy a pokyny pro zpracování. Tyto malty jsou pravidelně zkoušeny v podnikových laboratořích a v autorizovaných zkušebnách a zaručují stálou kvalitu zkoušených parametrů. Jejich zpracování na stavbách je jednodušší než u malt na stavbách přímo připravovaných. Průmyslově vyráběné malty se dodávají buď v pytlích (klasické malty většinou po 40 kg, speciální malty po 2025 kg), nebo v mobilních zásobnících (silech) o objemu 1 až 22,5 m 3. Rozdělávání malty se provádí v samospádových nebo kontinuálních míchačkách s předepsaným množstvím vody. Na ložnou nebo styčnou spáru se nanáší ručně pomocí zednické lžíce nebo strojně pomocí speciální hubice na dopravní hadici. Neprovádět v zimním období při očekávaných mrazech. Postup omítání při styku dvou různých materiálů Všechny styky dvou různých podkladových materiálů (beton cihla, pórobeton cihla, heraklit cihla apod.) ve vnějším i vnitřním prostředí by měly být vyztuženy rabitzovým pletivem nebo alkalivzdornou sklotextilní síťovinou s velikostí ok cca 8 x 8 mm. Výztuž se klade do jádrové omítky pod její povrch (krytí min. 3 mm), maximálně však do 1/3 tloušťky pod její povrch (jádrová omítka se provádí ve dvou vrstvách do první se vmáčkne pletivo nebo tkanina a hned se nanese další vrstva). Pás výztuže by měl být minimálně tak široký, aby přesahoval 150 mm na každou stranu od styku různých materiálů. Ložná (vodorovná) spára Tloušťka ložné spáry pro cihly se vypočte odečtením jmenovité výšky cihly 238 mm od výškového modulu zdiva 250 mm a její obvyklá tloušťka by měla být cca 12 mm. Tato tloušťka postačuje k vyrovnání případných rozměrových tolerancí cihel. Naproti tomu tlustší nebo nerovnoměrně tlusté ložné spáry mohou snižovat pevnost zdiva a ve zdivu mohou vznikat místa se zvýšeným pnutím. Pro rovnoměrné a rychlé nanášení malty lze používat různých pomůcek pro zdění (šablony, truhlíky apod.). U staticky namáhaného zdiva (obvodové a vnitřní stěny z cihel o tloušťce 175 až 490 mm) se ložná spára zplna promaltovává. Po dohodě se statikem se připouští i provedení přerušované ložné spáry, která uspoří maltu a zlepší tepelněizolační vlastnosti zdiva. Zdění v pruzích nelze provádět u bloků STI, THERMO STI a FAMILY. Při systému zdění na tenkou spáru (broušené cihly) se používá pro tenkou spáru nebo pro celoplošnou tenkou spáru. Malta pro tenkou spáru se nanášení pouze na žebra tvarovek, celoplošná překrývá celoplošně dutiny tvarovek a nanáší se v tloušťce 3 mm (po uložení a vyrovnání tvarovky zůstává ložná spára tloušťky 1 mm). Oba druhy těchto malt mají velkou pevnost v tlaku (10 MPa) a dodávají se v pytlích po 25 kg, takže je s nimi snadná manipulace na staveništi. Použitím pěny zcela odpadá výroba zdicí malty na staveništi a tím dochází i ke snížení nákladů na stavbu. se nanáší aplikační pistolí v jednom pruhu (u tloušťky stěny do 14 cm) nebo ve dvou pruzích (u tloušťky stěny 17,5 cm a více). Dodává se v dózách o objemu 750 ml a její použití je velice jednoduché. U obvodového zdiva, které splňuje požadavek na vysoký tepelný odpor dle ČSN Tepelná ochrana budov (z listopadu 2002) je nevhodné používat pro zdění obyčejnou vápenocementovou maltu, která má až 9x horší tepelněizolační vlastnosti než samotné cihelné bloky a při společném působení ve zdivu dochází k degradaci tepelněizolační schopnosti cihelných bloků. Nepříznivý účinek obyčejné zdicí malty na tepelněizolační vlastnosti zdiva můžeme redukovat několika způsoby: použitím tepelněizolační zdicí malty např. TM (nezaměnit s tepelněizolační omítkou!), používat cihelné bloky na pero a drážku, kdy odpadá používání malty do svislé spáry mezi jednotlivými prvky, provedením přerušované ložné spáry jen po dohodě se statikem. Avšak toto není možné u bloků STI, THERMO STI a FAMILY. Přerušovaná ložná spára je vlastně maltování v pruzích, čímž docílíme toho, že tepelný most tvořený obyčejnou maltou v ložné spáře je jednou nebo dvakrát přerušen vzduchovou mezerou šířky 30 až 50 mm. Přerušované maltování ložné spáry nelze používat libovolně, ale pouze tam, kde je statickým výpočtem doložena možnost jejího provedení. Nejlepším řešením je používání tepelněizolační malty, která má výborné tepelněizolační vlastnosti při zachování dostatečné pevnosti v tlaku. Její cena je vyšší oproti obyčejným vápenocementovým maltám, avšak návratnost je 4 6 let úsporami na vytápění. V kombinaci s cihelnými bloky je spotřeba malty pro zdivo o 1/3 nižší než u zdiva z cihel s kapsou na maltu ve svislé spáře a o více než 1/2 nižší než u cihel, které mají svislou spáru plně promaltovanou. Tepelněizolační maltu je též vhodné používat u vnějších stěn se zakřiveným půdorysem, kde se musí maltou vyplňovat klínovitě se rozevírající svislé spáry. Styčná (svislá) spára Podle druhu styčné spáry se cihelné zdivo dělí na: zdivo s viditelně (plně) promaltovanými styčnými spárami zdivo bez viditelně promaltovaných styčných spár (systém pero+drážka) Pro vnitřní a vnější nosné i nenosné zdivo bez velkých nároků na tepelný odpor se dosud používá tradiční zdivo s viditelně promaltovanými svislými styčnými spárami (zdivo z CP, Pk CD, CV, CO, CDm, CD (1 NF) apod.). Většinou se jedná o maloformátové prvky a spotřeba malty a pracovního času je oproti vyzdívání z cihelných bloků mnohem vyšší. Nové druhy zdiva z cihelných bloků jsou bez viditelně promaltovaných svislých spár a používají se též na jednovrstvé tepelněizolační stěny, kdy se tyto bloky kladou na sraz. Spáry mezi cihelnými bloky přímá uprostřed tloušťky zdiva je kapsa vyplněná maltou (pouze u doplňkového zdiva) zazubená (svislá spára není promaltovaná), maximální úspora zdicí malty i pracovního času / Strana 14

9 VAZBA ZDIVA, POVĚTRNOSTNÍ VLIVY Vazba zdiva Pro vlastnosti zdiva je ze statického hlediska velice důležitá tzv. vazba cihel. Vyzděná stěna nebo pilíř se musí chovat jako jeden konstrukční prvek, a proto se musí cihly ve stěně nebo v pilíři po vrstvách převázat. K zajištění náležité vazby zdiva musí být svislé spáry mezi cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách posunuty alespoň na délku rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm (h = jmenovitá výška cihel). U cihelných bloků vysokých 238 mm je minimální délka převázání 95 mm. U výšky bloků 249 mm pak musí být minimální převázání 100 mm. Vzhledem k rozměrům cihelných bloků a doporučenému půdorysnému modulu stavby 250 mm vychází u cihel délka převazby 125 mm. Povětrnostní vlivy Na stavbě musíme většinu materiálu chránit před povětrnostními vlivy. U cihel zajišťuje neporušená balicí fólie jejich dostatečnou ochranu a zabraňuje jejich promáčení. Při skladování musíme zabránit též jejich podmáčení. Teplota prostředí při zdění, tvrdnutí a tuhnutí malty by neměla klesnout pod +5 o C, aby se nenarušily chemické procesy probíhající v maltě. Cihly pro zdění nesmí být zmrzlé a nesmí na nich ulpívat sníh či led! Zeď se musí chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy (déšť, sníh, atd.), neboť u svisle děrovaných cihel se v komůrkách může nahromadit voda, která bude dlouhou dobu vysychat, příp. může dojít k poškození zdiva mrazem. Zvláště horní části stěn a parapetů je nutno přikrýt nepropustnými obaly, aby se zabránilo tvoření výkvětů a vyplavování čerstvé malty a snadno rozpustných hmot (např. vápna). Hotové rozestavěné zdivo je nutno chránit před povětrnostními vlivy zakrytím nepromokavým materiálem (fólie, lepenka apod.). Takto zachycená voda nesmí stékat po hotovém zdivu. Hotové zdivo musí být řádně odizolované od zemní vlhkosti. Zdivu musí být zabráněno, aby sálo srážkovou vodu ze základové nebo stropní desky. + 5 Při mrazu nezdít! Materiál a zdivo chraňte před mrazem. Přikrytí parapetů oken a provizorních otvorů nepromokavou fólií. Drážky a výklenky V případě nutnosti vytváření drážek a výklenků do zdiva (elektroinstalační rozvody, vodoinstalace, plynoinstalace apod.) musíme zabezpečit stabilitu stěny. Drážky a výklenky nemají procházet překlady nebo jinými částmi konstrukce zabudovanými do stěny. Rozměry výklenků a svislých drážek ve zdivu, které jsou přípustné bez posouzení statickým výpočtem, jsou uvedeny v ČSN EN Navrhování zděných konstrukcí. Viz tabulka č. 1. Tabulka 1 Velikost svislých drážek a výklenků ve zdivu přípustných bez výpočtu tloušťka stěny dodatečně prováděné drážky a výklenky maximální hloubka maximální šířka vyzdívané drážky a výklenky maximální šířka minimální zbytková tloušťka stěny (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) do přes Poznámky: Maximální hloubka drážky nebo výklenku zahrnuje hloubku jakéhokoliv výklenku, který byl při vytváření drážky nebo výklenku zasažen. U dodatečně prováděných svislých drážek dosahujících nad úrovní stropu nejvýše do 1/3 výšky podlaží je dovolena do hloubky až 80 mm a šířky až 120 mm v případě, že tloušťka stěny je 225 mm a větší. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami, drážkou a výklenkem nebo otvorem nemá být menší než 225 mm. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními dvěma výklenky, situovanými na téže straně nebo opačných stranách stěny, nemá být menší než dvojnásobek šířky širšího z obou výklenků. Celková šířka drážek a výklenků nemá přesáhnout 0,13násobek délky stěny. Vodorovné a šikmé drážky by se neměly používat. V případě, že se jim nevyhneme, měly by být vzdáleny od horního nebo dolního líce stropu nejvíce o 1/8 výšky podlaží. Jejich celková hloubka přípustná bez posouzení statickým výpočtem je uvedena ve stejné normě. Viz tabulka č. 2. Jestliže je některá z mezí uvedených v obou tabulkách překročena, musí se únosnost stěny v tlaku, smyku a ohybu ověřit výpočtem. Tabulka 2 Velikost vodorovných a šikmých drážek ve zdivu přípustných bez výpočtu tloušťka stěny neomezená délka maximální hloubka drážky délka mm Přikrytí zdiva fólií při přerušení práce. Odvedení dešťové vody z hrubé stavby ze střech a stropů, aby nedocházelo k zatékání na hotové zdivo. (mm) (mm) (mm) do přes Poznámky: Maximální hloubka drážky zahrnuje hloubku jakéhokoliv výklenku, který byl při vytváření drážky nebo výklenku zasažen. Vodorovná vzdálenost mezi koncem drážky a otvorem nemá být menší než 500 mm / Strana 15

10 VÝPOČTOVÁ PEVNOST ZDIVA Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami omezené délky, které se vyskytují na téže nebo opačné straně, nemá být menší než dvojnásobek délky delší drážky. U stěn tloušťky větší než 115 mm, smí být přípustná hloubka drážky zvětšena o 10 mm, jestliže je strojem vyřezávána přesně na požadovanou hloubku. Jeli použito strojní vyřezávání drážek, smějí být hloubeny drážky na obou stranách stěny o hloubce 10 mm jen v případech, kdy tloušťka stěny není menší než 225 mm. Šířka drážek by neměla přestoupit polovinu zbytkové tloušťky stěny. Klasické provádění drážek v cihelném zdivu paličkou a sekáčem je pomalé, pracné, nepřesné a k samotnému cihelnému zdivu (např. příčkové zdivo) značně nešetrné. Pro značné snížení pracnosti a urychlení provádění doporučujeme použít elektrickou drážkovačku, která je ve specializovaných prodejnách ručního elektrického nářadí běžně v prodeji nebo si ji zapůjčit v některé z půjčoven nářadí. VÝPOČTOVÁ PEVNOST ZDIVA, SOUČINITEL PŘETVÁRNOSTI A CHARAKTERISTICKÁ PEVNOST ZDIVA Tabulky pevností zdiva v tlaku Pro výpočet dle normy ČSN EN Charakteristická pevnost zdiva v tlaku f k (hodnoty v MPa=N/mm 2 ) (pevnost f k je stanovena na základě výsledků zkoušek výrobce nebo výpočtem dle příslušných ustanovení normy ČSN EN ) Návrhová pevnost zdiva v tlaku f d platí vztah f d = f k / g M dílčí součinitel materiálu g M =2,0 (pro zdící prvky kategorie I a návrhovou maltu) Krátkodobý sečnový modul pružnosti zdiva E platí vztah E= K E f k pro zdící pálené bloky doporučená hodnota součinitele K E =1000 Pro výpočet dle normy ČSN Výpočtová pevnost zdiva v tlaku R d (hodnoty v MPa=N/mm 2 ) Součinitel přetvárnosti zdiva a (pevnost R d, součinitel a hodnoty stanoveny na základě výsledků zkoušek výrobce) Tabulka 3a) Tepelně izolační obvodové zdivo tl mm FAMILY 50 broušená (MPa) P 8 celoplošné charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 3,7 2,3 2,0 FAMILY 44 broušená (MPa) P 8 celoplošné charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 3,7 2,3 2,0 FAMILY 38 broušená (MPa) P 8 celoplošné charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 3,7 2,3 2,0 THERMO STI 49 broušená (MPa) P 8 celoplošné charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 3,1 2,4 1,5 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,9 1,4 1,0 součinitel přetvárnosti a THERMO STI 49 P 8 M5 LM5 TREND charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 2,8 2,2 2,1 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,2 1,0 THERMO STI 44 broušená P 8 celoplošné charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 3,1 2,4 1,5 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,9 1,4 1,0 součinitel přetvárnosti a THERMO STI 44 P 8 M5 LM5 TREND charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 2,8 2,2 2,1 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,2 1,0 STI 40 broušená P 8 celoplošné charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 3,1 2,4 1,5 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,9 1,4 1,0 součinitel přetvárnosti a STI 40 P 8 M5 LM5 TREND charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 2,8 2,2 2,1 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,2 1,0 STI 38 broušená P 8 celoplošné charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 3,1 2,4 1,5 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,9 1,4 1,0 součinitel přetvárnosti a STI 38 P 8 M5 LM5 TREND charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 2,8 2,2 2,1 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,2 1,0 STI 36,5 broušená P 8 celoplošné charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 3,1 2,4 1,5 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,9 1,4 1,0 součinitel přetvárnosti a STI 36,5 P 8 M5 LM5 TREND charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 2,8 2,2 2,1 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,2 1,0 STI 30 broušená P 8 celoplošné charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 3,1 2,4 1,5 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,9 1,4 1,0 součinitel přetvárnosti a STI 30 P 8 M5 LM5 TREND charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 2,8 2,2 2,1 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,2 1,0 STI 25 broušená P 8 celoplošné charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 3,1 2,4 1,5 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,9 1,4 1,0 součinitel přetvárnosti a STI 25 P 8 M5 LM5 TREND charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 2,8 2,2 2,1 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,2 1,0 Tabulka 3b) Nosné zdivo tl mm 44 (PLUS; P15) broušená P 10 P 15 charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 3,6 2,8 1,8 5,15 5,15 2,4 výpočtová pevnost R d (MPa) 2,2 1,6 1,1 3,0 2,1 1,5 součinitel přetvárnosti a (PLUS; P15) P 10 P 15 M10 M5 LM5 M10 M5 LM5 charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 2,2 2,8 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,5 1,2 1,0 1,9 1,6 1,4 součinitel přetvárnosti a (PLUS; P15) broušená P 10 P 15 charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 3,6 2,8 1,8 5,15 5,15 2,4 výpočtová pevnost R d (MPa) 2,2 1,6 1,1 3,0 2,1 1,5 součinitel přetvárnosti a / Strana 16

11 VÝPOČTOVÁ PEVNOST ZDIVA, MALTY PRO OMÍTÁNÍ 40 (PLUS; P15) P 10 P 15 M10 M5 LM5 M10 M5 LM5 charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 2,2 2,8 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,5 1,2 1,0 1,9 1,6 1,4 součinitel přetvárnosti a (PLUS; P15) broušená P 10 P 15 charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 3,6 2,8 1,8 5,15 5,15 2,4 výpočtová pevnost R d (MPa) 2,2 1,6 1,1 3,0 2,1 1,5 součinitel přetvárnosti a (PLUS; P15) P 10 P 15 M10 M5 LM5 M10 M5 LM5 charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 2,2 2,96 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,5 1,2 1,0 součinitel přetvárnosti a ,5 (PLUS; P15) broušená P 10 P 15 skupina zdicích prvků (MPa) 3 3 charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 3,6 2,8 1,8 4,8 3,7 2,4 výpočtová pevnost R d (MPa) 2,2 1,6 1,1 3,0 2,1 1,5 součinitel přetvárnosti a ,5 (PLUS; P15) P 10 P 15 skupina zdicích prvků (MPa) 3 3 M10 M5 LM5 M10 M5 LM5 charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 2,2 2,8 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,5 1,2 1,0 1,9 1,6 1,4 součinitel přetvárnosti a (PLUS; P15) broušená P 10 P 15 charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 3,6 2,8 1,8 5,15 5,15 2,4 výpočtová pevnost R d (MPa) 2,2 1,6 1,1 3,0 2,1 1,5 součinitel přetvárnosti a (PLUS; P15) P 10 P 15 M10 M5 LM5 M10 M5 LM5 charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 1,78 2,96 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,5 1,2 0,9 1,9 1,6 1,2 součinitel přetvárnosti a (PLUS) broušená P 12,5 P 15 charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 4,1 3,2 2,0 výpočtová pevnost R d (MPa) 2,6 2,0 1,2 součinitel přetvárnosti a (PLUS) P 12,5 P 15 M10 M5 LM5 charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 2,6 výpočtová pevnost R d (MPa) součinitel přetvárnosti a 24 (P15) broušená P 10 P 15 2 charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 3,6 2,8 1,8 5,14 5,14 2,5 výpočtová pevnost R d (MPa) 2,3 1,7 1,1 3,0 2,3 1,5 součinitel přetvárnosti a (P15) P 10 P 15 2 M10 M5 LM5 M10 M5 LM5 charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 2,25 2,25 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,5 1,2 0,9 1,9 1,6 1,2 součinitel přetvárnosti a broušená P 10 P 15 charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 2,9 1,9 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,8 1,2 součinitel přetvárnosti a P 10 P 15 M10 M5 LM5 charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 2,34 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,5 1,2 17,5 broušená P 10 P 15 charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 3,0 2,0 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,9 1,2 součinitel přetvárnosti a ,5 P 10 P 15 M10 M5 LM5 charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 3,0 2,4 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,5 1,2 14 broušená P 10 P 15 charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 3,1 2,0 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,9 1,2 součinitel přetvárnosti a P 10 P 15 M10 M5 LM5 charakteristická pevnost zdiva f k (MPa) 3,0 2,4 výpočtová pevnost R d (MPa) 1,5 1,2 M10 s min. pevností 10MPa M5 s min. pevností 5MPa LM5 lehká s min. pevností 5MPa (OH kg/m 3 ) TREND lehká pro výšku ložné spáry 6mm s min. pevností 8MPa (OH kg/m 3 ) Pro projektanty nabízíme na webových stránkách a záložka Služby Heluz, Služby statika programy pro posouzení zdiva. Programy slouží jako pomůcka pro navrhování a posouzení únosností pilířů a stěn podle EN (Eurokódu 6). Tyto programy jsou zpracovány jako soubory typu Excel a jsou volně ke stažení. Jsou ideální pomůckou při navrhování zdiva podle zadané tloušťky a typu zdiva jsou programem interaktivně nabízeny typy cihel, způsob zdění a z toho vyplývající materiálové charakteristiky zdiva. ROZDĚLENÍ ZDÍCÍCH PRVKŮ Pro potřeby navrhování zděných prvků podle ČSN EN se zdící prvky klasifikují dvěma způsoby podle úrovně kontroly výroby a podle způsobu a relativního objemu děrování. Podle úrovně kontroly se zdící prvky zařazují do kategorie I nebo II KATEGORIE I Patří sem zdící prvky, u nichž výrobcem organizovaná kontrola prokáže, že průměrná pevnost v dodávce nedosáhne předepsané pevnosti v tlaku s pravděpodobností nejvýše 5%. Do této skupiny se řadí i zdící bloky. Podle způsobu a poměrného objemu děrování se zdící prvky zařazují do skupin 1, 2, 3 a 4. Zdící bloky se zařazují do skupin 1, 2, 3 viz. tab. 3a, 3b. Malty pro omítání K omítání zdiva z cihel lze využít omítkové směsi pro všechny účely použití omítky pro ruční i strojní zpracování, omítky jednovrstvé i omítky, které jsou tvořeny z více vrstev (tzv. omítkové systémy), omítky vnitřní, vnější, těžké omítky, omítky vylehčené, tepelněizolační, sanační, atd. Pro omítky na zdivo ze systému je vhodné použití dvou typů malt malty pro lehčené jádrové omítky se štuky a malty pro tepelněizolační omítky (tepelněizolační omítka TO). Požadavky na podklad zdiva pro omítky Měl by být rovný se zcela vyplněnými spárami mezi cihlami. Musí být suchý (max. vlhkost zdiva 6 %, v zimním období max. 4 %). Podklad se nesmí drolit. Nesmí být zmrzlý a voduodpuzující. Bez prachových částic a uvolněných kousků zdiva. Očištěný od škodlivých výkvětů (případné tmavé lokální zabarvení cihel, jež je způsobeno redukčním výpalem, nemá negativní vliv na kvalitu cihel) / Strana 17

12 ZRÁNÍ OMÍTEK, PORUCHY OMÍTEK, TABULKY ODCHYLEK ROZMĚRŮ K zamezení vzniku trhlin v omítkách je nutné Povrch jiného stavebního materiálu (beton, polystyren, dřevo, ocel apod.) a jeho přechod na sousední zdivo opatřit výztužnou drátěnou nebo sklotextilní síťovinou s přesahem min. 100 mm. U zdiva ze zazubených cihel je v ostěních a v rozích stěn nutné drážky předem vyplnit maltou (pro zachování dobrých tepelněizolačních vlastností zdiva je vhodné použít tepelněizolační maltu), stejně jako případné díry a trhliny ve zdivu, a to alespoň 5 dnů před omítáním. Vnitřní omítky Vnitřní omítky se provádí nejdříve po dvou měsících od vyzdění stavby (u broušeného zdiva možno dříve), když je zdicí dostatečně vyzrálá a vlhkost zdiva nepřekračuje stanovenou mez. Omítání se provádí ručním nebo strojním způsobem. V případě, že odchylky od rovinnosti stěn z cihelného zdiva jsou menší než 5 mm na lati dlouhé 2 m a spáry jsou promaltovány až do líce zdiva, bývají vnitřní omítky ve složení 10 až 15 mm jádrové (vápenocementové, vápenosádrové nebo cementové) omítky a 1 až 2 mm vápenocementového nebo vápenného štuku. Pokud jsou spáry po zdění hlubší než 10 mm, je nutno použít před jádrovou omítkou cementovou postřikovou maltu (tzv. špric ). Jestliže je podklad pro omítku suchý, je vhodné zdivo pro zvýšení přilnavosti omítky navlhčit, ne však promočit! Pro vnitřní jádrové omítky lze použít vylehčené nebo tepelněizolační omítky, které jsou na dotek příjemně teplé. Vnější omítky Pro vnější omítky platí, že musí být prováděny alespoň dva měsíce po vnitřních omítkách, aby došlo k dostatečnému vysušení zdiva. Vnější omítky jsou vrstvené, neboť jsou přímo vystaveny klimatickým vlivům a musí odolávat působení vnějšího prostředí. Omítání se provádí ve třech vrstvách, ručním nebo strojním způsobem. Nejprve se nanáší spojovací vrstva z řídké cementové malty tzv. postřik. Postřik se provádí síťovitě s minimálním pokrytím 50 %. Pro postřik (tzv. špric ) se používá cementová nebo vápenocementová (spotřeba kolem 4 kg/m 2 ). Na jádro lze použít vápenocementovou nebo cementovou omítku o tloušťce alespoň 15 mm, lépe až 25 mm. Na zdivo ze svisle děrovaných cihelných bloků, které má výborné tepelněizolační vlastnosti, je nejlepší používat omítku lehčenou nebo tepelněizolační se součinitelem tepelné vodivosti λ max. 0,13 W/mK. Povrchová vrstva se provádí z hydrofobizovaného vápenocementového štuku nebo šlechtěných omítek. Po vyzrání omítky (za jeden den vyzraje 12 mm tloušťky omítky) je možno provést nátěr ze silikonové, silikátové, disperzní nebo vápenné barvy. Uzavírací vrstva se z důvodu požadované prodyšnosti doporučuje provést z materiálů na silikátové nebo silikonové bázi, neboť materiály na bázi akrylátů povrch více uzavírají. Zrání omítek V dnešní době se na stavbách důsledkem časově napjatých smluv na dodávku stavebního díla setkáváme s nereálnými požadavky na rychlost výstavby. Tím dochází k nedodržování technologických postupů. Omítky bývají prováděny na čerstvé zdivo a jednotlivé vrstvy omítek nestačí dostatečně vyzrát a vyschnout. Nedodržováním technologických postupů při provádění zdiva, stropů, omítek a podlah může dojít k uzavření technologické vlhkosti uvnitř stavby a ta může později způsobit velkou škodu. Jednotlivé vrstvy omítek musí zrát určitou dobu. Postřik ( špric ) tvořící spojovací můstek mezi podkladem a první vrstvou omítky by měl zrát 2 až 3 dny, ostatní vrstvy omítek pak jeden den na jeden milimetr tloušťky omítky (nejméně však 14 dní i při minimální tloušťce jedné vrstvy 10 mm). Doporučujeme udržovat vrstvu omítky v prvních dvou dnech ve vlhkém stavu, čímž zamezíme vzniku smršťovacích trhlin. Poruchy omítek Nepravidelně popraskaná omítka nedostatečně vyzrálá spodní vrstva před nanesením další vrstvy vysychání omítky v extrémně suchém prostředí bez vlhčení po dobu prvních dnů pro omítku s vysokým obsahem pojiva Téměř pravidelné prasklinky opisující spáry ve zdivu nadměrně vlhké zdivo (w m > 6 %) v době omítání příliš tenká vrstva jádrové omítky na zdivu vyzděném na obyčejnou maltu nevhodná jádrová omítka s příliš nízkou pevností v tahu neprodyšná uzavírací vrstva omítky ne zcela vyplněné ložné spáry až do líce zdiva Opadávání omítky špatně ošetřený povrch zdiva před omítáním vysoká vlhkost zdiva (odmrzání) neprodyšná uzavírací vrstva omítky Tvorba výkvětů přítomnost rozpustných sloučenin ve zdivu nadměrně vlhké zdivo (zatékání do zdiva, nedostatečná izolace proti zemní vlhkosti) Kde hledat příčiny poruch omítek Vady omítek mohou mít mnoho příčin. Ty nejčastější lze stanovit velmi jednoduše. Patří k nim nadměrná vlhkost, tepelnětechnické vlastnosti konstrukce, nerovnoměrné sedání základové půdy, konstrukční vady a zejména nedodržení předepsané technologie provádění stavby. Na hlazených vnějších omítkách se objevují trhlinky, které můžeme eliminovat vložením sklotextilní síťoviny do jádrové omítky. Pásy síťoviny napínáme ve vodorovných pruzích odspodu objektu se svislým přesahem mezi pruhy cca 50 mm. Největšími dodavateli síťoviny jsou firmy VERTEX a LILIANA. Nadměrná vlhkost konstrukce vedoucí ke vzniku výkvětů může být způsobena vzlínáním zemní vlhkosti při porušené hydroizolaci, zatékáním střešní krytinou, chybným detailem nebo jeho špatným provedením u svodu dešťové či splaškové vody, poruchou vodoinstalace, hnanými dešti při nesprávné vnější povrchové úpravě obvodových stěn, odstřikující srážkovou vodou v oblasti soklu, říms a parapetů, vnitřními zdroji vlhkosti v kuchyních, koupelnách atd. Vynášením vodou rozpustných solí a vápenných sloučenin ze zdiva na jeho povrch vznikají na neomítnutém i omítnutém cihelném zdivu tzv. výkvěty. Zvýšená vlhkost ve zdivu uvolní soli a vynese je k povrchu zdiva ve směru difúzního toku. Na povrchu zdiva se vlhkost odpaří a zůstane solný či vápenný povlak výkvět. Výkvěty se musí z povrchu zdiva odstranit, neboť by v budoucnu mohly ovlivnit soudržnost omítky s podkladem / Strana 18

13 TABULKY ODCHYLEK ROZMĚRŮ, KOTVENÍ A UCHYCOVÁNÍ Při odstraňování výkvětů postupujeme následujícím způsobem 1. Nejprve odstraníme některou z výše uvedených příčin zvýšené vlhkosti zdiva. 2. Zdivo necháme dokonale vyschnout vlhkost zdiva by neměla být vyšší než 6 %, v zimě nesmí být vyšší než 4 % (ČSN Provádění zděných konstrukcí). 3. Ocelovým kartáčem odstraníme z povrchu zdiva veškeré povlaky, případné nečistoty či uvolněné kousky malty nebo cihel. Tento postup opakujeme s časovým odstupem (působením deště samovolně mizí alkalické a hořečnaté výkvěty). 4. Provedeme cementový postřik špric (100 % krytí podkladu není nutnou podmínkou) na napadených místech s přesahem 1 m na nenapadený podklad, pokud není v projektu předepsán postřik pro veškeré zdivo i bez výkvětů. 5. Po 2 až 3 dnech provedeme na vyzrálý cementový postřik omítky ve skladbě podle projektu a dodržíme dobu pro zrání jednotlivých vrstev. Cihly, jež jsou určeny pouze pro omítané zdivo, podléhají stejně jako ostatní stavební materiály, zákonem předepsaným zkouškám. Zkoušky na výkvětotvornost prováděné podle ČSN Stanovení náchylnosti na tvorbu výkvětů, prokázaly obsah solí u cihel buď jako žádný, nepatrný nebo neškodný pro omítané zdivo. tabulky odchylek rozměrů podle čsn en 7711 Rozměry délky: T1/T1+ T2/T R1/R1+ R2/R Rozměry šířky: T1/T1+ T2/T R1/R1+ R2/R Rozměry výšky: T1/T1+ T2/T R1/R1+ R2/R KOTVENÍ A UCHYCOVÁNÍ DO CIHELNÉHO ZDIVA Kotvení do cihelného zdiva je vzhledem k nehomogenitě základního materiálu (děrování cihel, porozitace střepu) vysoce specializovaná záležitost. Proto doporučujeme řešit případ od případu a v obzvláště složitých případech požádat specialistu o konzultaci, kterou lze doplnit ověřovacím měřením nosnosti zvoleného kotvení. Vzhledem k pevnostem cihelného střepu a pevnostem maltovin je kotvení a uchycování v děrovaných a voštinových cihlách omezeno pouze na dovolená statická zatížení. Dovolené tahové namáhání se v těchto materiálech pohybuje od 300 do 4000 N. Nedoporučuje se zachycovat dynamické síly! Pro uchycování se používají vždy plastové (nylonové) hmoždinky, pro kotvení ocelový svorník s plastovým nebo kovovým sítkem vlepený do chemické malty. Otvory pro kotvení a uchycování se vždy vrtají vrtačkou bez příklepu. Pro vrtání se používá spirálový vrták s válcovou stopkou osazený na břitu tvrdokovem (SK plátkem). Břit vrtáku je broušen pro vrtání, úhel čela je 0 stupňů. Obchodní název vrtáku do zdiva je UNI PLUS nebo UNIVERZÁL. POZOR! Při vrtání s příklepem se voštinové a dutinové cihly uvnitř vylamují a tím se podstatně snižuje únosnost hmoždinek a kotev! Hmoždinky plastové Používají se vždy s prodlouženou zónou rozevření typ UX,FUR,SHR. Minimální hloubka uchycení v cihelném zdivu je minimálně osminásobek vrtaného průměru hmoždinky. Dovolená nosnost od 350 N do 650 N. Jdeli o neomítnuté zdivo a jeli možnost volby místa úchytu, doporučuje se pro zvýšení únosnosti hmoždinky vrtat kotevní otvor ve svislém zámku cihelných bloků nebo ve vodorovné spáře, jestliže byla použita alespoň vápenocementová / Strana 19

14 KOTVENÍ A UCHYCOVÁNÍ Hmoždinka UX se vyrábí v průměrech 5, 6, 8, 10,12 a 14 mm, jejich délky jsou 30, 35, 50, 60, 70 a 75 mm. Do hmoždinek UX lze použít vruty průměru o 2 až 3 mm menším než je průměr hmoždinky. Délka vrutu by měla být součtem tloušťky připevňovaného materiálu a délky hmoždinky plus 1,5násobek průměru vrutu. Po ukončení montáže musí vždy vrut přesahovat konec hmoždinky o 1,5 průměru vrutu! Hmoždinka je určena pro předsazenou i průvlečnou montáž. Je vhodná pro drobné uchycování vybavovacích a zařizovacích předmětů, interiérových nenosných dekoračních konstrukcí a lehkého nábytku. Rámová hmoždinka FUR se vyrábí a dodává v kompletu vrut a plastová hmoždinka. Průměr hmoždinky je 8, 10 nebo 14 mm, celková délka 80 až 360 mm. Hmoždinkami FUR lze uchycovat průvlečnou montáží do tloušky připevňovaného materiálu až 240 mm. Jsou vhodné pro připevňování pomocných konstrukcí (rastrů) pro obklady na vnějším a vnitřním povrchu zděné konstrukce, kotvení nosné části vestavného nábytku apod. Pro požadované zátěže 800 až 1200 N se doporučuje minimální hloubka zakotvení 130 až 160 mm! Přichycování pomocí samořezných šroubů Pro uchycování okenních rámů a rozvodů drobných elektroinstalací nebo pro připevňování plochých kotev FD KSF určených pro kotvení příček lze s výhodou použít samořezné kalené šrouby FFS a FFSZ. Minimální hloubka zakotvení je 65 mm, předvrtání se provádí vrtákem průměru 6 mm ( nebo 5 mm). Šrouby, které se vyrábějí v délkách 72, 92, 112, 132, 152, 182 a 212 mm, se zašroubovávají přímo do předvrtaného otvoru v cihle. Šroub přenáší smykové síly do 500 N, tahová síla do 250 N. Prach z vývrtu vyfoukat proudem vzduchu. Vložit plastové nebo kovové sítko, které je na konci zaslepené ode dna směrem k hrdlu vývrtu natlačit pomocí směšovače (příp. prodlouženého směšovače) chemickou maltu. Otáčivým pohybem natlačit až ke dnu vývrtu odmaštěnou závitovou tyč. Začistit přebytečnou maltu na povrchu. V nastavené poloze nechat vytvrzovat po dobu 45 až 480 minut v závislosti na teplotě materiálu a prostředí. Chemická FIS P 360 S je určena pro vnitřní použití, pozor nesmí do vlhka a betonu! Chemická FIS V 360S nebo FIS VS 150C a FIS VS 300T je univerzální pro všechna prostředí a oproti FIS P vykazuje několikanásobnou pevnost. Chemické kotvení je vhodné pro kotvení umývadlových konzol, schodnic, zábradlí, mříží, rastrů odvětraných fasád na bázi skla a keramiky, výplní otvorů, markýz, rolet, světelných reklam, konstrukcí antén, žebříků, drobných ocelových konstrukcí, vedení potrubních instalací, zárubní průmyslových vrat apod. Chemické kotvení je vhodné pro kotvení umývadlových konzol, schodnic, zábradlí, mříží, rastrů odvětraných fasád na bázi skla a keramiky, výplní otvorů, markýz, rolet, světelných reklam, konstrukcí antén, žebříků, drobných ocelových konstrukcí, vedení potrubních instalací, zárubní průmyslových vrat apod. Přednosti chemické malty: spolehlivost podstatné zvýšení únosnosti kotvení dovolená nosnost v děrovaných a voštinových cihlách 2000 N snadná aplikace bez mokrých stavebních procesů ve všech polohách vývrtu. Pro kotvení dřevěných konstrukcí je určeno injektáží prodloužené sítko FIS HK. Kotvení pomocí chemické malty Jedná se o beznapěťové chemické kotvení, které k přenesení sil využívá co největší plochu cihelného střepu. Nosnost kotvy je proto přímo úměrná pevnosti cihelného střepu a hloubce zakotvení. Kotva se skládá ze závitové tyče M 8 až M 16, plastového nebo kovového sítka průměru 12, 14, 16 nebo 22 mm a chemické dvojsložkové vinylesterové malty FIS V 360S nebo polyesterové malty FIS P 360S. Minimální hloubka vývrtu pro zakotvení je 150 mm nebo 2/3 tloušťky stěny. Připevňování tepelných izolací Pro připevňování deskových nebo rohožových tepelných izolací se používají plastové hmoždinky s ocelovým rozpěrným vrutem typu TERMOZ SCREW průměr 10 mm s podložkou vnějšího průměru 60 mm nebo talířová hmoždinka s plastovým trnem šroubovacím Termoz 8 UZ. Tloušťka připevňované izolace 100 až 425 mm. V cihlách se otvory pro hmoždinky vrtají bez příklepu! Celková minimální délka hmoždinky se rovná tloušťce izolace plus 100 mm. Dovolená výtažná síla je 250 N v tahu i ve střihu. Pozor, hmoždinky a narážecím trnem nejsou vhodné! Postup montáže: Průměr kotevního otvoru pro vkládané sítko zvolit jako průměr závitové tyče plus minimálně 4 mm. Bez příklepu vyvrtat kotevní otvor potřebné hloubky / Strana 20

15 DĚROVÁNÍ A DRÁŽKOVÁNÍ Kotvení vnitřních nosných a nenosných příček Plochá kotva FD KSF z korozivzdorné oceli se zazdívá do vodorovné maltové spáry v místě plánované příčky nebo se k již hotové stěně připevní jedním z následujících způsobů: Přišroubuje samořezným šroubem FFS 7,5 x 72 mm. Připevní pomocí plastové natloukací hmoždinky N. Přišroubuje šroubem s korozivzdornou úpravou do plastové hmoždinky UX a ohne se k zazdění do vodorovné spáry napojované příčky. Délka kotev je 200, 300 a 400 mm. Pro tlustší nosné příčky se používá dvojice plochých kotev vedle sebe. Drážkování Drážkování je vyříznutí dvou rovnoběžných drážek diamantovými kotouči o průměru 150 mm. Hloubka řezu je max. 46 mm, vzdálenost řezů může být 10 až 50 mm. Po vyříznutí se jádro řezu odstraní sekáčem buďto ručně nebo sekáčem upnutým v elektrickém kladivu. Drážky se vyřezávají elektrickou drážkovačkou vybavenou odsáváním prachu. Systém distanční montáže Thermax 8/10 a Thermax 12/16 Je nový způsob kotvení přes tepelnou isolaci polystyrénu nebo skelných vláken s přerušeným tepelným mostem. Kotva neporuší isolační fasádu přenosem vlhkosti a následnou erozí způsobenou mrazem. Umožňuje kotvit markýzy, osvětlení, dešťové svody a dodatečné konstrukce jednoduchou a rychlou montáží bez speciálních nástrojů. Systém Thermax 16 je určen pro velká zatížení 2 až 3 kn! Rozměry a technické parametry všech zde uvedených upevňovacích prvků viz katalog a nebo Děrování Instalační řemesla, především elektro, potřebují pro zabudování přístrojových krabic kruhové děrovače o průměru 20 až 152 mm. Kruhový děrovač lze použít s elektrickou vrtačkou, která má plynulou regulaci otáček. Jádro odvrtu se ručně vysekne sekáčem / Strana 21

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ komplexní cihelný systém HELUZ ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE OBSAH ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE 2 ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL HELUZ 11 ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL HELUZ

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost

Více

DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK

DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 1 TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 2 TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 3 PŘESTAVBY BUDOV Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební Pardubice s. r. o., Černá za

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit extrudovaný polystyrén XPS Při dosavadním způsobu montáže okenních rámů, nebo zárubní do zdiva, vzniká u tohoto detailu tepelný most. Pro

Více

C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM

C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM Cihly POROTHERM jsou určeny pouze pro omítané zdivo. Definice zdiva podle ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí (Eurokód 6) zní: Zdivo je sestava zdicích prvků

Více

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122 Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123 Omítky 124 Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Extrudovaný polystyren HELUZ pro ostění s krajovými cihlami

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

Ceník. platnost od 17. 8. 2009. U = 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník. platnost od 17. 8. 2009. U = 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876 NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 17. 8. 2009 Cihly, které již nemusíte zateplovat U = 0,15 W/m 2 K český výrobce s tradicí od roku 1876 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 PŘEKLADY HELUZ PŘEKLADY HELUZ Nosné překlady HELUZ 23,8 132 Keramické překlady HELUZ ploché 135 Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 2015-03-01 / Strana 131 Nosné překlady HELUZ 23,8 Použití Nosné překlady

Více

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200 Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Zdicí Zdicí prvky prvky SENDWIX 1.7 1.1 1.3 1.8, 4.17 4.20 1.10 1.9, 4.21 4.24 2.3, 2.4 1.4, 1.5 5.1 5.3 2.1, 2.2 1.6 5.2 3.10

Více

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny Skvělé cihly pro Váš dům 1 Cihly HELUZ pro obvodové zdivo FAMILY 2in1 (50; 44; 38; 30; 25) str. 4 FAMILY (50; 44; 38; 30; 25) str. 5 STI (49; 44; 40; 38) str.

Více

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX Technická příručka www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 NOSNÉ ZDIVO SENDWIX 16DF-LD 498 240 248 SENDWIX 12DF-LD 498x175x248 SENDWIX 1/2 12DF-LD 498x175x123 SENDWIX 8DF-LD 248x240x248

Více

Podklad pro provádění systému POROTHERM

Podklad pro provádění systému POROTHERM Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. Moderní systém broušených cihel na DVD Videosekvence technologie zdění broušených cihel POROTHERM CB na DVD 2008 nabízí společnost

Více

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6.

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6. 9 Vnitřní nosné zdivo LTHERM celá Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P (půdorysný modul M = 0 mm) do dnů Tvárnice nosné betonové TNB 400/Lep198 P jsou vhodné pro masivní vnější a vnitřní nosné nezateplené

Více

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28 Naše výrobky, sortiment str. 3 6 Zdění vysvětlivky a postupy Tvárnice katalogové listy str. 7 14 str. 15 28 Zdící a AKU tvárnice Příčkové tvárnice Ztracené bednění Stropy vysvětlivky a postupy Stropy katalogové

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 53) říjen 2013 1.1. CP - KLASICKÁ PLNÁ CIHLA, formáty CP - vf ( velký

Více

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení Petr Veleba Úvod do globálního zateplování 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NOVÁ SMĚRNICE EU, pohled do budoucnosti? PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY praxe, mýty, realita.

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT ZÁŘÍ 2009 SCHÖCK NOVOMUR Obsah SCHÖCK NOVOMUR Strana Zastoupení a poradenský servis............................................................ 2 Stavební

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

Kámen. Dřevo. Keramika

Kámen. Dřevo. Keramika Kámen Dřevo Keramika Beton Kovy Živice Sklo Slama Polymery Dle funkce: Konstrukční Výplňové Izolační Dekorační Dle zpracovatelnosti: Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky) Kusové (tvarovky, dílce)

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE... Obsah Obsah... 3 1. Stavební systém DURISOL a jeho vlastnosti... 4 2. POPIS VÝROBKŮ... 5 2.1 TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ... 6 2.1.1. VÝROBKY PRO VYTVÁŘENÍ STĚN... 6 DESKY DURISOL... 6 DESKY DURISOL S

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Ceník. platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník. platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876 NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 3. 3. 2010 Cihly, které již nemusíte zateplovat U až 0,15 W/m 2 K český výrobce s tradicí od roku 1876 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH

Více

Ceník výrobků a služeb

Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 7. 2015 www.porotherm.cz Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6

Více

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce ROHOŽ PRO OBKLÁDÁNÍ SEPARACE, IZOLACE, A VYROVNÁVÁNÍ TLAKU VODNÍ PÁRY Použití a funkce Schlüter -DITRA je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Tkanina, nakašírovaná na rubové

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití Žaluziové a roletové překlady HELUZ Žaluziové a roletové překlady HELUZ Použití stejná. Překlady se vyrábí v jednotné výšce mm a v délkách od 1 250 mm až do 4 250 mm v modulu po 250 mm. beton C 20/25 výztuž

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Pracovní postup zdění

Pracovní postup zdění Pracovní postup zdění Lepení Lepení obvodového a nosného zdiva Základem úspěšného zahájení výstavby je založení rohových tvárnic, např. pomocí nivelačního přístroje s min. výškovou odchylkou (±1mm). Na

Více

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA Svahová tvarovka Quadra I, Svahová tvarovka Quadra II betonové svahové tvarovky jsou vyráběny na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU FAMILY

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Podklad pro provádění Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Podklad pro provádění Porotherm Řešení pro cihelné zdivo Podklad pro provádění Porotherm Řešení pro cihelné zdivo Autoři: Ing. Antonín Horský a kolektiv Technická podpora: Ing. Michaela Smutná Zpracoval: Petr Tham Podklad pro provádění

Více

Ceník. platnost od 1. 4. 2011. U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat

Ceník. platnost od 1. 4. 2011. U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat Cihla - Vaše jistota && teplo && && trvanlivost && ekologie český výrobce s tradicí od roku 1876 Ceník platnost od 1. 4. 2011 Cihly, které nemusíte zateplovat U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W Dotisk

Více

Ceník. od 1. 1. 2013. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat

Ceník. od 1. 1. 2013. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat Jméno zákazníka: BROUŠENÉ Zákaznická linka: 800 212 213 SKYPE: www.heluz.cz NEBROUŠENÉ Ceník od 1. 1. 2013 JARNÍ AKCE OBJEDNÁNÍ A ZAPLACENÍ DO 15. 04. 2013 VÝVOZ DO 15. 05. 2013 Místo stavby: Okres výstavby:

Více

Téma: Příčky zděné POS1

Téma: Příčky zděné POS1 Téma: Příčky zděné POS1 Vypracoval: Ing. Josef Charamza TENTO PROJEKT JE S POLUFINANC OVÁN E VROPS KÝM S OCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Rozdělení příček Z hlediska použitého materiálu

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm Ceník výrobků a služeb Porotherm Platnost od 1. 3. 2013 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi / EKO+ Profi Dryfix................... str. 6 Porotherm

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více

Konstrukční systémy II

Konstrukční systémy II Konstrukční systémy II Stěnové systémy Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Svislé nosné konstrukce stěny společně s vodorovnými nosnými konstrukcemi tvoří rozhodující část konstrukčního systému Funkční požadavky

Více

STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX

STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX Příručka pro provádění www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX RD Milevsko RD Bruntál BD Plzeň P Ř ÍRUČ KA PRO PROVÁDĚ NÍ RD Velké Popovice Sídlo firmy, Praha

Více

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Betonové tvarovky ztraceného bednění jsou podle platných předpisů betonové dutinové tvarovky určené ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou dutiny vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Betonové

Více

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy Kvalita z hlíny Inovace cihel... cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy CÍTIT SE DOBŘE OD SKLEPA PO STŘECHU Cihla cihla od firmy GIMA přírodní stavební materiál pro zdravé

Více

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STAVEBNÍKY, PROJEKTANTY. Kvalitním a úsporným bydlením ke spokojenému životu

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STAVEBNÍKY, PROJEKTANTY. Kvalitním a úsporným bydlením ke spokojenému životu TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STAVEBNÍKY, PROJEKTANTY Kvalitním a úsporným bydlením ke spokojenému životu OBSAH 02 Úvod 04 Hlavní charakteristické rysy stavebního systému IZOLOX 04 Minulost až přítomnost výrobny

Více

KATALOG PRODUKTŮ www.visco.cz info@visco.cz

KATALOG PRODUKTŮ www.visco.cz info@visco.cz KATALOG PRODUKTŮ OBSAH TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ OMÍTKY... 1 PENETRACE, FASÁDNÍ BARVY, DEKORACE... 5 VZORKOVNÍK BAREV A OMÍTEK... 10 LEPICÍ, STĚRKOVÉ, VYROVNÁVACÍ A SPÁROVACÍ HMOTY... 14 ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY...

Více

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ 6 6 A1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 B1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 C/ KONSTRUKCE OBVODOVÉ

Více

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8 EN 845-2 1 (2)

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8 EN 845-2 1 (2) KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY 23,8 1 (2) POUŽITÍ Nosné překlady se používají jako překlady nad dveřníi a okenníi otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kobinovat s izolante pro dosažení zvýšených

Více

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená broušená Použití Cihelné bloky broušená jsou určeny pro konstrukci vnitřních nenosných stěn výšky maximálně 3,5 m s vysokou přidanou hodnotou vyznačující se vysokou mírou zvukové izolace. Cihelné bloky

Více

Omítkové systémy Baumit. Informační servis

Omítkové systémy Baumit. Informační servis Omítkové systémy Baumit Informační servis jednoduchá manipulace a zpracování kompletní logistika strojního omítání mnoho možností povrchových úprav výrobky odpovídající novým evropským normám omítky na

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce, B/ Převislé - římsy, balkony, arkýře, apsidy, pavlače apod.,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím výrobku se seznamte s bezpečnostními pokyny, uvedenými v bezpečnostním listu, nebo na konci tohoto dokumentu.

NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím výrobku se seznamte s bezpečnostními pokyny, uvedenými v bezpečnostním listu, nebo na konci tohoto dokumentu. Strana 1 ze 6 Tenkovrstvé lepidlo Tytan Professional tenkovrstvé lepidlo je určeno pro stavbu obvodových a příčkových zdí z broušených cihel a pórobetonu s rozměrovou odchylkou do 3 mm na běžný metr. Tenkovrstvé

Více

nové řešení tepelných mostů broušené cihelné bloky HELUZ zásady správného zdění zdění na tenkou spáru s lepidlem pracovní pomůcky pro zdění

nové řešení tepelných mostů broušené cihelné bloky HELUZ zásady správného zdění zdění na tenkou spáru s lepidlem pracovní pomůcky pro zdění nové TECHNOLOGIE ZDĚNÍ broušené cihelné bloky HELUZ zdění na tenkou spáru s lepidlem zdění na tenkou spáru s celoplošným lepidlem řešení tepelných mostů zásady správného zdění pracovní pomůcky pro zdění

Více

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DESKY WOLF Zvukově izolační desky Wolf s patentovanou strukturou využívají principu těžké hmoty v sypké podobě. Těžká hmota -křemičitý písek, který zcela vyplňuje

Více

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1 HELUZ AKU 30 zalévaná se zvýšeným akustickým útlumem Šalovací cihly HELUZ AKU zalévané jsou určeny pro akustické zdivo tloušťky 300 mm. Hotové zdivo má zvýšené akustické a tepelně akumulační vlastnosti

Více

HELUZ FAMILY. Cihla bez kompromisů

HELUZ FAMILY. Cihla bez kompromisů Cihla bez kompromisů 2in1 Stačí jedna vrstva a máte pasivní dům. Cihla FAMILY 2in1 má nejlepší tepelně izolační vlastnosti na trhu. NORMÁLNÍ JE NEZATEPLOVAT 2 PROČ JEDNOVRSTVÉ ZDIVO BEZ ZATEPLENÍ? Doporučujeme

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz TECHNICKÝ LIST CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY je lehký silikátový materiál, vyráběný na stavbě pomocí mobilního zařízení Aeronicer II z cementové suspenze dovezené autodomíchávačem z betonárny. Do některých typů

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1 Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu, odolná mrazu pro vnitřní a vnější použití. Lepidlo je určeno pro lepení keramických nebo skleněných obkladů

Více

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 3 a 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 3 a 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích PTV Progresivní technologie budov Seminář č. 3 a 4 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus,

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ Svahová tvarovka Oktáva, Svahová tvarovka kruhová velká betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky Tepelná izolace na míru: jednoduše, rychle a efektivně Izolační desky se skládají ze sádrovláknité desky, která je jednostranně

Více

PS III. 2006-2007 7.cvičení PŘÍČKY MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES)

PS III. 2006-2007 7.cvičení PŘÍČKY MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES) MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES) Vaňková, Kabelík 1/33 17.11.2011 DĚLICÍ NENOSNÉ STĚNY A PŘÍČKY B SKŘÍŇOVÉ PŘÍČKY (hl. 400, 600 mm součást interiéru) C MEZISTĚNY (= POLOPŘÍČKY, PŘEPÁŽKY) nízké příčky nedosahující

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 2015-03-01 / Strana 89 Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nosné i nenosné zdivo. Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm HELUZ 14 broušená nebroušená Výrobní závod

Více

Popis zateplovacího systému

Popis zateplovacího systému Popis zateplovacího systému Současné novodobé trendy ve stavebnictví stále častěji vynášejí do popředí kombinaci starších architektonických stylů s moderními prvky novodobých technologií. Jedním z nich

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)

Více

LIVETHERM STROP. Montážní návod pro skládané stropní konstrukce

LIVETHERM STROP. Montážní návod pro skládané stropní konstrukce montážní návod Montážní návod pro skládané stropní konstrukce 1. PŘÍPRAVA PODKLADU POD STROPNÍ TRÁMCE, SKLADOVÁNÍ, MANIPULACE 2. POKLÁDÁNÍ STROPNÍCH TRÁMCŮ 3. MONTÁŽNÍ PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 3.1

Více

Systém pro předsazenou montáž

Systém pro předsazenou montáž Provedení Systémové komponenty Typ 1: vyložení 35 mm PR011 Nosný hranol Typ 2: vyložení 90 mm PR007 Nosný profil PR008 Zateplovací profil : vyložení 120-200 mm PR012 Zateplovací Systém pro předsazenou

Více

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů PLOCHÉ PŘEKLADY Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů Vysoká přesnost Výborná požární odolnost Podklad pro povrchové úpravy shodný se

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace 7. Stavební pøíprava 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace Složení pracovní èety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na zpùsobu realizace a na velikosti jednotlivých pracovních

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky

Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Obsah 1 Druhy sádrových omítek a stěrek a oblasti jejich použití... 3 1.1 Sádrové omítky Cemix... 3 1.2 Sádrové stěrky Cemix...

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR Smyslem zateplování je výrazné zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb snížení součinitele prostupu tepla, snížení finančních výdajů za

Více

SYSTÉM ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY PROVEDENÍ Z LÍCOVÝCH CIHEL

SYSTÉM ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY PROVEDENÍ Z LÍCOVÝCH CIHEL www.quick-mix.cz SYSTÉM ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY PROVEDENÍ Z LÍCOVÝCH CIHEL ZATEPLENÉ FASÁDY Z LÍCOVÉHO ZDIVA... teplo v domě šetří pro mě www.quick-mix.cz Systémy zateplených fasád z lícového zdiva: 1. systém

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti Základní vlastnosti 3 Základní vlastnosti Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému

Více

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny E L U Z Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém 1 Technické změny vyhrazeny 6) 1) 2) 5) 4) 2 Technické změny vyhrazeny VÝHODY ROLETOVÉHO PŘEKLADU HELUZ 1) Překlad

Více

HELUZ Supertherm AKU TICHO

HELUZ Supertherm AKU TICHO cihly se zvýšeným akustickým útlumem HELUZ Supertherm KU TICHO ZVUKOVĚIZOLČNÍ SYSTÉMY HELUZ KU TĚŽKÁ Ploché kotvy Zdivo SUPERTHERM SUPERTHERM KU 30 těžká Malta o objemové hmotnosti minimálně 1 750 kg/m

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf W 07/2007 W Suchá omítka a opláštění stěny Knauf NOVINKA! S hodnotami tepelné a zvukové izolace istota v systému JS Knauf Produkty - W 1 - Suchá omítka Knauf ze sádrokartonových desek W 4 - Suchá omítka

Více

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A, B, C, D1, D2, E, H, G, F, J, P betonové okrasné tvárnice štípané na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více