Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 2020"

Transkript

1 Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období září 2013

2 1 Obsah 1 Obsah Úvod Vymezení a charakteristika venkova v rámci Královéhradeckého kraje Vymezení venkova Socioekonomická situace Zhodnocení možností obnovy a rozvoje venkova Programy podpory EU Národní programy podpory Podpora Královéhradeckého kraje Zhodnocení POV SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Strategie POV KHK Východiska POV KHK Cíle POV KHK Opatření a dotační programy DP1 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti DP2 Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura DP3 Podpora integrovaných projektů svazků obcí DP4 Snížení zadluženosti obcí a DSO DP5 Vzdělávání v oblasti rozvoje venkova Konzistence se strategickými dokumenty kraje Monitorovací indikátory Finanční rámec Řízení a administrace POV Seznam použitých zkratek Tabulkové přílohy... 26

3 2 Úvod Program obnovy venkova na období Královéhradeckého kraje vychází z úspěšné realizace Programu obnovy venkova KHK Je zaměřen především na podporu venkovských obcí při realizaci projektů, které jsou nezbytné pro kvalitní zajištění potřeb obyvatel, ale které často nelze realizovat z jiných dotačních programů. POV KHK současně přispívá ke spolupráci obcí a snižování jejich zadluženosti, ochraně přírody a krajiny, zvýšení bezpečnosti obyvatel i snižování energetické náročnosti staveb.

4 3 Vymezení a charakteristika venkova v rámci Královéhradeckého kraje 3.1 Vymezení venkova Potřeba vymezení venkova (venkovských obcí, venkovského prostoru) vyvstala v České republice zejména v souvislosti s dotačními programy na podporu venkova a snahou etablovat venkov jako samostatný resort. Vymezení venkova není kodifikováno a neexistuje ani obecně vnímaná hranice mezi venkovem a městem, při pokusech o vymezení hraje roli hustota osídlení či absolutní počet obyvatel obce, urbanistická či socioprofesní struktura, případně architektonické charakteristiky, způsob komunikace obyvatel atd. V české odborné literatuře jsou obvykle za venkovské obce pokládány ty, které mají méně než 2000 obyvatel, s odkazem na 3 zákona o obcích je však stále častěji užívána hranice 3000 obyvatel (podmínka pro jmenování obce městem). Kritérium vymezení venkovských obcí podle jejich správního statutu je považováno za zcela nevhodné a nevyužitelné. Pro účely POV KHK je za venkovskou obec pokládána obec, která má k určenému datu méně než 2000 obyvatel. V 405 venkovských obcích KHK žije téměř třetina obyvatel kraje. Následující tabulka uvádí rozložení obyvatelstva v jednotlivých velikostních kategoriích obcí k počet obyvatel obce do a více celkem KHK počet obcí počet obyvatel Zdroj: ČSÚ, územně analytické podklady za rok Socioekonomická situace Venkovské obce Královéhradeckého kraje vykazují značnou rozmanitost prakticky ve všech socioekonomických ukazatelích. Tato skutečnost je dána rozdílností přírodních podmínek (zatímco např. obec Malá Úpa se rozkládá v 1041 m n. m., Budčeves se nachází pouze v 212 m n. m.), dostupností přirozených center (odlišné charakteristiky vykazují obce ve spádové oblasti velkých měst, zejména Hradce Králové, a v podhorských oblastech se ztíženou dopravní dostupností) i politikou místních samospráv. Tabulka 1: Porovnání základních demografických charakteristik venkovských obcí a měst KHK venkovské obce města Saldo migrace na 1000 obyvatel za rok ,9-3,4 Přirozený přírůstek na 1000 obyvatel za ROK ,3-0,8 Podíl obyvatel ve věku 0-14 na celkovém počtu obyvatel k (%) 15,6 14,4 Podíl obyvatel ve věku 65 a více let na celkovém počtu obyvatel k (%) 15,9 18,7 Živě narození na 1000 obyvatel za rok ,1 9,8 Zemřelí na 1000 obyvatel za rok ,4 10,6 Přistěhovalí na 1000 obyvatel za rok ,8 21,1 Vystěhovalí na 1000 obyvatel za rok ,9 24,5 Průměrný věk k ,5 40,6 Zdroj: ČSÚ, územně analytické podklady za rok 2012

5 Základní demografické charakteristiky jsou pro venkovské obce příznivější než pro města. K této situaci podstatnou měrou přispívají obce, které jsou zázemím velkých měst a míst poskytujících pracovní uplatnění. Vzdělanostní úroveň obyvatel je ve venkovských obcích a městech značně odlišná. Na venkově přetrvává vysoký podíl osob se základním vzděláním, podíl vysokoškolsky vzdělaných osob se vyrovnává s městem. Tabulka 2: Porovnání vzdělanostní úrovně venkovských obcí a měst KHK Podíl osob se vzděláním základním (vč. neukonč.) na populaci ve věku 15 a více let (%) Podíl osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním na populaci ve věku 15 a více let (%) Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 venkovské obce města 19,6 13,5 7,0 7,0 Značně rozdílná mezi městem a venkovem je struktura zaměstnanosti. Zatímco ve městech převládá zaměstnanost ve službách, obyvatelé venkovských obcí pracují v podstatně vyšší míře v zemědělství a zpracovatelském průmyslu. Tabulka 3: Porovnání struktury zaměstnanosti venkovských obcí a měst KHK venkovské obce města Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v priméru (%) 7,0 1,5 Podíl ekonomicky aktivních zaměstaných v sekundéru (%) 37,9 28,4 Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 Klasickým problémem venkovských obcí je dojíždění obyvatel do zaměstnání a do škol. Tabulka 4: Porovnání počtu dojíždějících na 1000 obyvatel mezi venkovskými obcemi a městy KHK venkovské obce města Zaměstnaní vyjíždějící do zaměstnání mimo obec na 1000 obyvatel 157,6 80,3 Žáci a studenti vyjíždějící do škol mimo obec na 1000 obyvatel 67,2 34,8 Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 Řada venkovských obcí spravuje mateřskou a základní školu. Mateřská škola se nachází v 185, neúplná základní škola v 93 a úplná základní škola v 37 venkovských obcích. Počet dětí v MŠ a žáků ZŠ na 1000 obyvatel přitom ve venkovských obcích přesahuje 2/3 hodnoty tohoto ukazatele pro města (84 pro venkovské obce, 120 pro města). Značně rozdílná situace mezi městem a venkovem je v podílu neobydlených bytů, který ve venkovských obcích činí dvojnásobek oproti městům. Téměř polovina těchto bytů ale slouží ve venkovských obcích k rekreaci. Tabulka 5: Porovnání podílu neobydlených bytů ve venkovských obcích a městech KHK venkovské obce města Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů (%) 26,9 13,4 Podíl neobydlených bytů sloužících k rekreaci (%) 49,1 20,8 Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

6 Venkovské obce vykazují oproti městům podstatně vyšší dynamiku bytové výstavby a to nejen z hlediska celkového počtu dokončených bytů, ale i z hlediska kvality bydlení venkov citelně převyšuje město v dokončených bytech v rodinných domech. Vysoká hodnota průměrného počtu dokončených bytů na 1000 obyvatel ve venkovských obcích je daná značným rozptylem hodnoty tohoto ukazatele v jednotlivých obcích a masivní výstavbou v atraktivních lokalitách, ať už se jedná o zázemí velkých měst nebo turisticky významné regiony (10 a více dokončených bytů na 1000 obyvatel vykazují obce Vysoká nad Labem, Častolovice, Všestary, Černý Důl a Lánov; ve 101 venkovských obcích nebyl dokončen žádný byt). Nicméně i porovnání mediánu počtu dokončených bytů na 1000 obyvatel ukazuje výraznou převahu venkovských obcí v bytové výstavbě. Tabulka 6: Porovnání venkovských obcí a měst KHK v počtu dokončených bytů na 1000 obyvatel venkovské obce Průměrný počet dokončených bytů na 1000 obyvatel v roce ,6 2,0 Průměrný počet dokončených bytů v RD na 1000 obyvatel v roce ,2 1,0 Medián počtu dokončených bytů na 1000 obyvatel v roce ,3 1,5 Zdroj: ČSÚ, územně analytické podklady za rok 2012 města Stále přetrvává nedostatečné odkanalizování malých obcí, jejichž obyvatelé jsou odkázáni na individuální řešení likvidace odpadních vod. Také plynofikace malých obcí nedosahuje hodnot obvyklých pro města. V přístupu k vodovodu se situace ve venkovských obcích blíží situaci ve městech. Podle metodiky ČSÚ lze ale za napojení k vodovodu počítat i soukromý vodovod; zavedený plyn může mít zdroj ve veřejné síti nebo v domácím zásobníku. Tabulka 7: Porovnání venkovských obcí a měst KHK v připojení na technickou infrastrukturu venkovské obce města Podíl obyvatel v obydlených bytech s vodovodem (%) 87,8 91,6 Podíl obyvatel v obydl.bytech s plynem zavedeným do bytu (%) 32,5 57,9 Podíl obyvatel v obydl.bytech s přípojem na kanalizační síť (%) 31,8 82,9 Zdroj: ČSÚ, územně analytické podklady za rok 2012 Koeficient ekologické stability vykazuje příznivé vysoké hodnoty především v horských oblastech, nízké hodnoty v zemědělsky využívaných oblastech jsou způsobeny vysokým zastoupením orné půdy. Venkovský prostor je z velké části charakterizován značnou rozdrobeností osídlení pouze 219 z celkového počtu 392 venkovských obcí je tvořeno jedinou místní částí, ostatní se skládají ze dvou a více místních částí. Přehled počtu místních částí venkovských obcí podává následující tabulka. Tabulka 8: Počet místních částí venkovských obcí počet místních částí víc než 7 počet obcí Značný problém pro obecní samosprávy představují finanční prostředky. Zákon o rozpočtovém určení daní zvýhodňuje sídla s větším počtem obyvatel s odůvodněním, že poskytují více veřejných služeb. Přitom jednotkové náklady na provoz a údržbu objektů venkovských obcí (školy, obecní úřady, veřejná prostranství apod.), vybudování, provoz a údržbu technické infrastruktury a údržbu místních komunikací převyšují obdobné jednotkové náklady ve městech.

7 Tabulka 9: Porovnání daňových výnosů venkovských obcí a měst KHK na 1 obyvatele venkovské obce města Průměrný daňový výnos na 1 obyvatele v roce 2012 (tis. Kč) 6,94 7,75 Předpokládaný průměrný daňový výnos na 1 obyvatele v roce 2013 (tis. Kč) 8,90 9,01 Zdroj: webové stránky MF ČR

8 4 Zhodnocení možností obnovy a rozvoje venkova 4.1 Programy podpory EU Strukturální fondy EU upřednostňují realizaci velkých, úzce vymezených projektů zaměřených na rozvoj příjemce dotace. Není tu prostor pro řešení běžných problémů malých obcí. Program rozvoje venkova České republiky na období představoval pro venkovské obce pouze omezenou příležitost: - o podporu mohly žádat pouze obce do 500 obyvatel, obce do 2000 obyvatel pak výlučně na projekty vodohospodářské infrastruktury, ČOV a kanalizace - objem prostředků EAFRD, který mohly využít obce a MAS činil necelých 13,5 % celkových prostředků PRV poskytnutých z EAFRD - na území KHK působí 15 MAS, z nichž 13 je podporováno v ose IV. LEADER Programu rozvoje venkova Regionální operační program NUTS II Severovýchod nabídl příležitost k realizaci rozvojových projektů venkovským obcím od 500 do 2000 obyvatel v rámci prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova. Bohužel alokace pro tuto oblast podpory byla vyčerpaná v roce 2009 po dvou výzvách. Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika umožnil venkovským obcím v příhraničí ve Fondu mikroprojektů realizovat řadu projektů. Venkovské obce mohly být příjemci podpory také v dalších operačních či komunitárních programech. Nicméně tyto možnosti jsou většinou obcemi opomíjeny, protože jejich zaměření neodpovídá aktuálním potřebám obcí. Období V programovém období očekáváme obdobné možnosti pro čerpání podpor EU jako v současném končícím období. Ministerstvo zemědělství připravuje Program rozvoje venkova , který počítá minimálně s pokračováním programu LEADER pro jeho přínos v zapojení a spolupráci různých typů subjektů ve venkovském prostoru. Integrovaný regionální operační program bude spravován MMR s působností pro celou ČR. V současné době není zcela jasné, jakým způsobem bude tento program administrován, nicméně je pravděpodobné, že administrace bude spadat do kompetence krajů nebo již vybudovaných úřadů regionálních rad. Předpokládá se i využití komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) představovaného v podstatné míře MAS. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou bude představovat další zdroj financování zejména malých projektů venkovských obcí v příhraničí prostřednictvím Fondu mikroprojektů. 4.2 Národní programy podpory MMR každoročně vyhlašuje Program podpory a rozvoje venkova, jehož jednotlivé dotační tituly pravidelně podporují vítěze soutěže Vesnice roku, zapojení dětí a mládeže do komunitního života

9 v obcích a spolupráci obcí na obnově a rozvoji venkova. Lze předpokládat, že tento program zůstane v období minimálně v dotačním titulu určeném vítězům soutěže Vesnice roku. 4.3 Podpora Královéhradeckého kraje Obce Královéhradeckého kraje využívaly podporu Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje i dotačních programů vycházejících z Dotační strategie Královéhradeckého kraje Pro období je připravena Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje, na jejímž základě bude zpracovaná dotační strategie pro další období.

10 5 Zhodnocení POV Program obnovy venkova byl v období vyhlašován každoročně s 5 dotačními tituly: dt1 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti dt2 Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura dt3 Integrované projekty venkovských mikroregionů dt4 Dotace úroků z úvěru dt5 Vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice V letech 2007 a 2008 byl vyhlášen dotační titul 6 Kofinancování projektů realizovaných s účastí zahraničních finančních fondů. Vývoj počtu a výše schválených podpor celkem v dotačních titulech 1 5 podávají následující grafy. Podrobné tabulky vývoje počtu a výše schválených podpor pro jednotlivé dotační tituly jsou uvedeny v tabulkových přílohách. Graf 1: Vývoj celkového počtu podpořených projektů v porovnání s počtem podaných žádostí počet podaných žádostí počet podpořených projektů Zdroj: webové stránky Královéhradeckého kraje, počet podaných žádostí v roce 2007 není dostupný Graf 2: Vývoj celkové výše schválené podpory v porovnání s výší požadované podpory a celkovou hodnotou projektů

11 celková hodnota projektů (Kč) požadovaná podpora (Kč) schválená podpora (Kč) Zdroj: webové stránky Královéhradeckého kraje, požadovaná dotace a hodnota projektů za rok 2007 není dostupná Schvalování dotací probíhalo v jednotlivých letech vícekolově v prvním kole v březnu byly schváleny dotace ve výši rozpočtované alokace na daný rok, v červnu pak další dotace v rámci navýšení alokace jako podílu výsledku hospodaření uplynulého roku. Je patrné, že v letech 2007 až 2011 byla výše schválených dotací víceméně vyrovnaná s hodnotou zhruba 50 mil. Kč/rok. Pokles nastává v roce 2012, kdy byla schválená podpora v celkové výši zhruba 40 mil. Kč a totální propad v roce 2013, kdy bylo do dnešního data alokováno na POV pouhých 20 mil. Kč. Důvodem pro snížení alokace prostředků na POV KHK v roce 2013 byla podstatná změna v systému rozpočtového určení daní platná od Tato změna předpokládala zvýšení daňových příjmů obcí. Odhadované zvýšení ve venkovských obcích Královéhradeckého kraje činí v průměru na 1 obyvatele 2.000,-Kč, což představuje oproti dřívějšímu systému zhruba 28 %. V současné době není možné vyhodnotit, nakolik je uvedený odhad reálný.

12 6 SWOT analýza 6.1 Silné stránky Přírodní bohatství a atraktivita krajiny Množství kulturních památek v obcích a jejich okolí Nízké znečištění životního prostředí a poměrně vysoký počet chráněných území Intenzita bytové výstavby Vybavení větších obcí základní infrastrukturou Dlouholeté zkušenosti s realizací Programu obnovy venkova Zkušenosti s dalšími dotačními zdroji Postupné zapojování občanů do řešení komunálních otázek v obcích Rozvoj kulturních a společenských tradic venkova Podíl obcí účastnících se soutěže Vesnice roku a jejich výsledky v této soutěži Rostoucí počet značených cyklotras Významné přírodní zdroje s vysokým podílem lesních ploch Nízká intenzita výskytu sociálně-patologických jevů a kriminality na venkově Pokrytí území svazky obcí a místními akčními skupinami Vysoký podíl rodinných domů sloužících k rekreaci 6.2 Slabé stránky Značné rozdíly v demografických charakteristikách mezi příměstskými oblastmi a obcemi s horší dostupností větších měst Nedostatek pracovních příležitostí na venkově Špatný stav budov v majetku obcí Chybějící občanská vybavenost a nedostatečná nabídka volnočasových aktivit Stav místních komunikací Nedostatečná dopravní dostupnost a obslužnost periferních regionů a malých obcí Absence vodohospodářské infrastruktury v malých obcích, nízký podíl obcí napojených na kanalizaci s ČOV Nízký podíl využívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie Problémy se zajištěním fungování MŠ a ZŠ (zejména finanční náročnost a kolísavý počet žáků) Zatím nedostatečně rozvinuté zapojování občanů do plánování rozvoje obcí Stagnující aktivita některých DSO Množství tzv. brownfields jako pozůstatků zejména zemědělské výroby Vysoký stupeň zatížení přírody a krajiny v turisticky atraktivních oblastech Nedostatečná kvalifikace administrativy malých obcí Nedostatek finančních prostředků na pokrytí potřeb venkovských obcí 6.3 Příležitosti Zájem ČR i EU na rozvoji venkova Užší spolupráce a lepší finanční podmínky mezi regionálními aktéry (DSO, MAS) pro realizaci společných úzce zacílených projektů Možnost využití levných nevyužívaných budov Možnost využití specifických podmínek mikroregionů

13 Zájem turistů o produkty venkovské turistiky Využití OZE Využití metody LEADER i v rámci dalších OP 6.4 Hrozby Administrativní náročnost vedení malých obcí Nedostatek finančních prostředků na realizaci projektů Obtíže při realizaci společných projektů více obcí Komplikované nastavení možností využívání operačních programů Zhoršující se životní prostředí v důsledku nerespektování zásad udržitelného rozvoje Nekontrolovaná a živelná suburbanizace Nárůst podílu neobydlených domů Konfliktní střety rozvoje cestovního ruchu s ochranou přírody Nejasnost financování projektů venkovských obcí z prostředků EU Centrální rozhodování o přidělení podpor z prostředků PRV a IROP Nemožnost financovat řadu projektů z prostředků EU (projekty nesplňují podmínky výzev) Turbulentní ekonomické prostředí s přetrvávajícími prvky recese

14 7 Strategie POV KHK Východiska POV KHK Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje navazuje na Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje Program pokrývá oblast realizace projektů venkovských obcí, pro které je pro jejich velikost nebo charakter obtížně dostupná či dokonce vůbec nedostupná podpora z prostředků EU, ať už z ERDF, ESF či EAFRD. Jedná se především o projekty obnovy a údržby místní infrastruktury, péče o budovy v majetku obcí, nízkonákladové projekty zlepšování životního prostředí apod. Program současně přispívá k realizaci finančně nákladných projektů i k rozvoji spolupráce jak uvnitř samotných obcí, tak mezi obcemi. Předmětem POV KHK je příprava a realizace programů obnovy vesnice, posílení spolupráce obcí mezi sebou i se subjekty, které působí na jejich území, a osvětová, poradenská a vzdělávací činnost. V úrovni obcí je POV KHK zaměřen na podporu realizace programů obnovy vesnice, jejichž součástí jsou zejména aktivity směřující: k zachování, obnově a údržbě venkovské zástavby (historická urbanistická struktura, kulturní památky, doklady lidového stavitelství, veřejné budovy vytvářející obraz obce, drobná historická architektura, náprava architektonických a stavebních nešvarů, adaptace nevyužívaných budov pro nové vhodné využití apod.); ke zkvalitnění občanské vybavenosti (údržba, obnova, případně rozšíření vybavenosti na úseku školství, zdravotnictví, péče o staré občany, děti a mládež, kultury, tělovýchovy, cestovního ruchu, spolkové činnosti, služeb a obchodu); ke zkvalitnění technické infrastruktury; k úpravě veřejných prostranství (úprava návsí a veřejných prostranství, úprava parků, výsadba zeleně, obnova vodních ploch a vodotečí, úprava hasičských nádrží apod.); k ochraně a obnově kulturní krajiny; k rozvoji hospodářství obce (zemědělská činnost a zpracování produkce, rozvoj vhodných druhů nezemědělské výroby a místního průmyslu, obnova řemesel, rozvoj obchodu a služeb, včetně služeb pro cestovní ruch, podpora podnikání a rozvoj pracovních příležitostí, stabilizace obyvatelstva); k rozvoji sounáležitosti místních obyvatel s jejich obcí a přirozenými regiony, osvětové, kulturní a společenské akce, přispívající k informovanosti občanů o přípravě a realizaci programu a podněcující jejich ochotu se na obnově a rozvoji spolupodílet (kronika obce, místní zpravodaj, výstavky, výchovná, osvětová, informační a propagační činnost zaměřená k obnově a rozvoji venkova apod.). V úrovni spolupráce obcí a dalších subjektů je POV KHK zaměřen na podporu: přípravy a realizace programů sociálně ekonomického rozvoje a integrovaných projektů zaměřených na socioekonomický rozvoj, propojujících obnovu občanské vybavenosti a technické infrastruktury s aktivní politikou zaměstnanosti, podporou malého a středního zemědělského i nezemědělského podnikání, cestovního ruchu a s péčí o krajinu a kulturní hodnoty v území. Tyto dokumenty komplexně řeší problémy přesahující rámec jednotlivých obcí, přičemž zohledňují zpracované programy obnovy vesnice; obnovy a hledání regionální identity, osvěty, vzdělávání a poradenství v oblasti obnovy a rozvoje venkova. V krajské úrovni je POV KHK zaměřen na podporu osvěty, vzdělávání a poradenství v oblasti obnovy a rozvoje venkova a opírá se o tyto nejdůležitější pilíře:

15 Svaz měst a obcí ČR, který umožňuje komunikaci mezi představiteli obcí; Spolek pro obnovu venkova, který umožňuje komunikaci k problematice obnovy a rozvoje venkova zaměřených odborníků, praktiků, politiků, úředníků a publicistů; Soutěž Vesnice roku, jež každoročně vyhledává a zveřejňuje ty obce, které mohou posloužit jako inspirativní příklady a motivační posila pro ostatní. 7.2 Cíle POV KHK Globálním cílem POV KHK je vytvořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení a k podpoře obyvatel venkova a samospráv venkovských obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství. Specifické cíle POV KHK a) Zachovat, obnovit a udržovat venkovskou zástavbu b) Zkvalitnit občanskou vybavenost c) Zkvalitnit technickou a dopravní infrastrukturu d) Zvýšit přitažlivost a využití veřejných prostranství a kulturní krajiny e) Rozvíjet spolupráci mezi samosprávou, obyvateli obcí, subjekty působícími v obcích i mezi obcemi navzájem f) Přispět ke snižování zadluženosti obcí g) Zkvalitnit řízení obcí prostřednictvím zavádění moderních metod řízení a vzděláváním představitelů obcí a pracovníků obecních úřadů v oblasti obnovy a rozvoje venkova Specifické cíle budou naplňovány v rámci jednotlivých opatření a dotačních programů.

16 8 Opatření a dotační programy Dotační programy POV KHK byly stanoveny s ohledem na naplňování strategických cílů. Oproti předchozímu období byl sloučen předmět podpory v dt1 a dt2 do dotačního programu 1 z důvodu snížení administrativní náročnosti zpracování žádostí o dotaci (oba dt obsahovaly téměř totožné požadavky na přípravu i hodnocení projektů, jediným rozdílem bylo hodnotící kritérium snížení energetické náročnosti nebo využití OZE v dt1). V jednotlivých dotačních programech nebudou podporovány projekty, které mohou získat podporu v rámci dalších souběžných dotačních programech Královéhradeckého kraje. 8.1 DP1 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti Dotační program 1 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti je určen pro obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti. V rámci DP1 budou poskytovány dotace na výstavbu, rekonstrukci či opravu objektů v majetku obcí. Zvláštní důraz bude kladen na snížení energetické náročnosti budov a využívání obnovitelných zdrojů energie. DP1 naplňuje strategické cíle Zachovat, obnovit a udržovat venkovskou zástavbu Zkvalitnit občanskou vybavenost DP1 umožňuje poskytnout dotaci na výstavbu, rekonstrukci či opravu následujících typů objektů: základní a mateřské školy, školská zařízení zdravotní a sociální zařízení kulturní, víceúčelová a tělovýchovná zařízení hřiště, sportoviště hasičské zbrojnice veřejný rozhlas sakrální stavby, hřbitovy drobná architektura radnice, obecní úřady ostatní zařízení občanské vybavenosti nezakládající veřejnou podporu Dotace může být poskytnuta pouze na pořízení či zhodnocení majetku, který je ve vlastnictví obce. Žadatelem v DP1 může být pouze obec, která naplňuje definici venkovské obce, tj. má k roku předcházejícího roku podání žádosti o dotaci méně než 2000 obyvatel. Podmínkou pro poskytnutí dotace je, aby obec podávající žádost o dotaci měla zpracovaný územní plán nebo zadání územního plánu projednané a schválené zastupitelstvem Minimální a maximální výše dotace a maximální možný podíl dotace na celkových nákladech projektu je každoročně stanoven v podmínkách dotačního programu. Většina projektů podpořených v tomto dotačním titulu nebude zakládat veřejnou podporu. Projekty generující příjmy nebo hrozící narušením obchodu mezi členskými státy EU budou posouzeny individuálně, v odůvodněných případech bude poskytnuta podpora v režimu de minimis.

17 8.2 DP2 Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura Dotační program 2 Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura je určen pro komplexní úpravu veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, opravu a údržbu místní technické a dopravní infrastruktury. Zvláštní důraz bude kladen na ochranu přírody a krajiny a zvýšení bezpečnosti obyvatel. DP2 naplňuje strategické cíle Zkvalitnit technickou a dopravní infrastrukturu Zvýšit přitažlivost a využití veřejných prostranství a kulturní krajiny DP2 umožňuje poskytnout dotaci na výstavbu, rekonstrukci, opravu, komplexní úpravu či instalaci následujících typů objektů: místní komunikace chodníky veřejné osvětlení autobusové zastávky reflexní dopravní značky a retardery lavičky, altánky, odpadkové koše, stojany na kola (tzv. mobiliář) obnova a zřizování veřejné zeleně obnova a zřizování rybníků a vodotečí požární nádrže dešťová kanalizace Dotace může být poskytnuta pouze na pořízení či zhodnocení majetku, který je ve vlastnictví obce. Žadatelem v DP2 může být pouze obec, která naplňuje definici venkovské obce, tj. má k roku předcházejícího roku podání žádosti o dotaci méně než 2000 obyvatel. Podmínkou pro poskytnutí dotace je, aby obec podávající žádost o dotaci měla zpracovaný územní plán nebo zadání územního plánu projednané a schválené zastupitelstvem Minimální a maximální výše dotace a maximální možný podíl dotace na celkových nákladech projektu je každoročně stanoven v podmínkách dotačního programu. Většina projektů podpořených v tomto dotačním titulu nebude zakládat veřejnou podporu. Projekty generující příjmy nebo hrozící narušením obchodu mezi členskými státy EU budou posouzeny individuálně, v odůvodněných případech bude poskytnuta podpora v režimu de minimis. 8.3 DP3 Podpora integrovaných projektů svazků obcí Dotační program 3 podporuje spolupráci obcí v rámci dobrovolných svazků obcí a naplňuje specifický cíl Rozvíjet spolupráci mezi samosprávou, obyvateli obcí, subjekty působícími v obcích i mezi obcemi navzájem. Dotace může být přiznána pouze projektu, který bude realizován (přímo se dotkne života obyvatel) alespoň ve dvou obcích svazku. Pokud dobrovolný svazek obcí zasahuje mimo území Královéhradeckého kraje, budou podporovány pouze aktivity realizované prokazatelně v Královéhradeckém kraji. V rámci DP3 může být pořízen pouze majetek dobrovolného svazku obcí nebo zhodnocen majetek, který vložily do hospodaření svazku jeho členské obce (např. smlouvou o zápůjčce) ze svého vlastního

18 majetku. Majetek vložený do svazku obcí podléhá náležitostem 38 zákon č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Žadatel prokazuje splnění těchto dvou podmínek před poskytnutím dotace. Žadatelem v DP3 může být pouze dobrovolný svazek obcí, který byl registrován v souladu se zákonem o obcích ( 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů). Minimální a maximální výše dotace a maximální možný podíl dotace na celkových nákladech projektu je každoročně stanoven v podmínkách dotačního programu. Většina projektů podpořených v tomto dotačním titulu nebude zakládat veřejnou podporu. Projekty generující příjmy nebo hrozící narušením obchodu mezi členskými státy EU budou posouzeny individuálně, v odůvodněných případech bude poskytnuta podpora v režimu de minimis. 8.4 DP4 Snížení zadluženosti obcí a DSO Dotační program 4 přispívá ke snížení zadluženosti a zvýšení finančního zdraví obcí. Naplňuje tak specifický cíl Přispět ke snižování zadluženosti obcí. V rámci DP4 mohou příjemci čerpat dotaci na pokrytí části úroků z úvěrů, s jejichž pomocí byl pořízen majetek žadatelů nebo byly vybudovány objekty technické infrastruktury. Žadatelem v DP4 může být pouze obec, která naplňuje definici venkovské obce, tj. má k roku předcházejícího roku podání žádosti o dotaci méně než 2000 obyvatel, nebo dobrovolný svazek obcí, který byl registrován v souladu se zákonem o obcích ( 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů). Pokud je žadatelem svazek obcí, jsou za způsobilé pokládány pouze takové výdaje, které byly vynaloženy na území obcí s méně než obyvateli. Minimální a maximální výše dotace a maximální možný podíl dotace na celkových nákladech projektu je každoročně stanoven v podmínkách dotačního programu. Většina akcí podpořených v tomto dotačním titulu nebude zakládat veřejnou podporu. Projekty generující příjmy nebo hrozící narušením obchodu mezi členskými státy EU budou posouzeny individuálně, v odůvodněných případech bude poskytnuta podpora v režimu de minimis. 8.5 DP5 Vzdělávání v oblasti rozvoje venkova Prostředky dotačního programu 5 jsou určeny na rozšiřování a zkvalitňování nabídky vzdělávacích a poradenských aktivit v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice včetně nabídky využívající současných informačních technologií. DP5 tak naplňuje specifický cíl Zkvalitnit řízení obcí prostřednictvím zavádění moderních metod řízení a vzděláváním představitelů obcí a pracovníků obecních úřadů. Žadatelem v DP5 může být obec, která naplňuje definici venkovské obce, tj. má k roku předcházejícího roku podání žádosti o dotaci méně než 2000 obyvatel, dobrovolný svazek obcí, který byl registrován v souladu se zákonem o obcích ( 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) nebo právnická nebo fyzická osoba poskytující nebo zajišťující vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice. Pokud žadatelem není obec, musí předložit vyjádření alespoň tří obcí splňujících definici venkovské obce, že budou využívat předložený projekt. Minimální a maximální výše dotace a maximální možný podíl dotace na celkových nákladech projektu je každoročně stanoven v podmínkách dotačního programu. Většina projektů podpořených v tomto dotačním titulu nebude zakládat veřejnou podporu. Projekty generující příjmy nebo hrozící

19 narušením obchodu mezi členskými státy EU budou posouzeny individuálně, v odůvodněných případech bude poskytnuta podpora v režimu de minimis.

20 SC 2.2 SC 5.1 SC 5.2 SC Konzistence se strategickými dokumenty kraje Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje navazuje na Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje Rozvíjí přitom následující strategické cíle obsažené v uvedeném dokumentu: SC 2.2 Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem na plynulost dopravy a bezpečnost obyvatel SC 5.1 Zlepšit fungování veřejné správy v KHK na všech jeho úrovních včetně veřejného financování SC 5.2 Zajistit vyvážený a integrovaný rozvoj všech částí KHK s ohledem na jejich regionální disparity SC 5.3 Rozvinout aktivní síťování a všechny typy partnerských forem spolupráce na regionální i meziregionální úrovni Sílu vazeb mezi jednotlivými strategickými cíli Strategie rozvoje KHK a specifickými cíli POV KHK uvádí následující tabulka. Tabulka 11: Vazby mezi specifickými cíli POV KHK a strategickými cíli Strategie rozvoje KHK a) Zachovat, obnovit a udržovat venkovskou zástavbu x x xxx b) Zkvalitnit občanskou vybavenost x xxx c) Zkvalitnit technickou a dopravní infrastrukturu xxx xxx d) Zvýšit přitažlivost a využití veřejných prostranství a kulturní krajiny e) Rozvíjet spolupráci mezi samosprávou, obyvateli obcí, subjekty působícími v obcích i mezi obcemi navzájem x x xx x xxx f) Přispět ke snižování zadluženosti obcí xxx xx g) Zkvalitnit řízení obcí prostřednictvím zavádění moderních metod řízení a vzděláváním představitelů obcí a pracovníků obecních úřadů v oblasti obnovy a rozvoje venkova Pozn.: xxx silná vazba, xx střední vazba, x slabá vazba xxx xxx xx

21 10 Monitorovací indikátory Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje podporuje značně rozmanité projekty, jejichž charakter nedovoluje užít sofistikovaně členěné indikátory pro hodnocení jeho realizace. Proto jsou pro hodnocení úspěšnosti POV KHK užity pouze následující základní indikátory: počet podpořených projektů celková výše poskytnuté podpory celková hodnota realizovaných projektů Níže uvádíme předpokládané hodnoty indikátorů v jednotlivých dotačních programech. Tyto hodnoty vycházejí z POV KHK realizovaného v uplynulém období, nicméně se mohou měnit zejména v souvislosti se změnou zákona o rozpočtovém určení daní. V současné době není možné odhadnout, jaký dopad do realizace projektů venkovských obcí bude mít změna v systému daňových příjmů platná od ledna letošního roku. Tabulka 12: Předpokládaný počet podpořených projektů DP celkem DP DP DP DP DP celkem Tabulka 13: Přepokládaná výše podpory z prostředků KHK v tis. Kč DP celkem DP DP DP DP DP celkem Tabulka 14: Předpokládaná celková hodnota projektů v tis. Kč DP celkem DP DP DP DP DP celkem Značnou konzistenci vykazují DP1 a DP5, proto u nich můžeme zvolit jemnější členění indikátorů. V POV KHK bude v DT1 sledován charakter projektů vybudování nového objektu, oprava a rekonstrukce stávajícího objektu. Dále bude vedena evidence o snižování energetické náročnosti objektů a využívání OZE.

22 Tabulka 15: Předpokládaná struktura projektů v DP1 DP celkem počet nových objektů počet opravených objektů počet rekonstruovaných objektů počet objektů - snížení energetické náročnosti počet objektů - využití OZE Základními ukazateli DP5 je počet realizovaných kurzů a počet proškolených osob. Tabulka 16: Předpokládaný počet kurzů a proškolených osob v DP5 DP celkem počet proškolených osob počet realizovaných kurzů

23 11 Finanční rámec Realizace Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje bude financována prostřednictvím Dotačního fondu Královéhradeckého kraje, který byl zřízen usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/28/2011/2012 z jako trvalý účelový fond v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Zásadami pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje v platném znění. Míra spolufinancování projektů z POV KHK dosáhne maximálně 50 % v DP1, DP2, DP3 a DP4, 85 % v DP5. Předpokládanou výši poskytnutých dotací v jednotlivých dotačních programech v průběhu realizace POV KHK udává výše uvedená Tabulka 12. Z prostředků POV KHK budou dále hrazeny odměny pro vítěze soutěže Vesnice roku a odměny pro zprostředkovatele, jak uvádí Tabulka 16. Uvedené hodnoty je třeba chápat jako dolní hranici doporučené výše poskytovaných dotací, při které je realizace POV KHK efektivní. Skutečná výše prostředků vynaložených na POV KHK se bude odvíjet od celkové ekonomické situace a politického konsensu představitelů kraje. Tabulka 17: Celkové prostředky POV KHK v letech DP celkem DP1 až DP vítěz VR zprostředkovatelé celkem POV

24 12 Řízení a administrace POV Řídícím subjektem Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje je Zastupitelstvo kraje. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schvaluje Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje, Zásady pro poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje, výši dotací jednotlivým projektům a výši odměn zprostředkovatelům POV KHK. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje jmenuje Krajský výběrový výbor POV KHK jako poradní orgán pro přípravu Zásad poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje, návrhu dotací z prostředků POV KHK, monitorování realizace POV KHK a návrhu odměn zprostředkovatelům POV KHK. Zásady pro poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje budou každoročně aktualizovat podmínky jednotlivých dotačních programů, zejména: vymezení vhodných akcí podporovaných v jednotlivých dotačních programech vymezení okruhu žadatelů v jednotlivých dotačních titulech stanovení minimální a maximální výše dotace a maximálního podílu dotace na celkových nákladech projektu v jednotlivých dotačních titulech základní (administrativní) kritéria přijatelnosti žádosti specifická kritéria hodnocení žádostí v jednotlivých dotačních programech maximální podíl prostředků vyčleněný na administraci a zprostředkování POV KHK Administrátorem POV KHK je odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Pro ulehčení komunikace s žadateli a příjemci podpory pověřuje Královéhradecký kraj činností zprostředkovatelů (tj. sběrem a administrativním hodnocením žádostí, přípravou smluv o poskytnutí dotace, kontrolou dokladů podpořených akcí, kontrolou dokladů vyhodnocení a finančního vypořádání akcí a archivací dokladů vztahujících se k akcím) i jiné subjekty. Působnost těchto subjektů v rámci POV KHK se bude vztahovat minimálně na území obcí s pověřenou působností, maximálně na území okresu. V ideálním případě budou těmito subjekty obce s rozšířenou působností.

25 13 Seznam použitých zkratek ČOV čistírna odpadních vod ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad DP dotační program DSO dobrovolný svazek obcí dt dotační titul (užíváno v POV KHK ) EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ERDF Evropský fond regionálního rozvoje ESF Evropský sociální fond EU Evropská unie IT informační technologie Kč Koruna česká KHK Královéhradecký kraj MAS místní akční skupina MF Ministerstvo financí MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MŠ mateřská škola OP operační program OZE obnovitelné zdroje energie POV Program obnovy venkova PRV Program rozvoje venkova ROP Regionální operační program SC Strategický cíl SLDB sčítání lidu, domů a bytů SWOT analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (z angl. Strengths + Weaknesses, Opportunities + Threats) tis. tisíc ZŠ základní škola

26 14 Tabulkové přílohy Vývoj požadovaných a schválených dotací v jednotlivých dotačních titulech POV KHK dt počet podaných žádostí počet podpořených projektů celková hodnota projektů (Kč) požadovaná podpora (Kč) schválená podpora (Kč) dt počet podaných žádostí počet podpořených projektů celková hodnota projektů (Kč) požadovaná podpora (Kč) schválená podpora (Kč) dt počet podaných žádostí počet podpořených projektů celková hodnota projektů (Kč) požadovaná podpora (Kč) schválená podpora (Kč) dt počet podaných žádostí počet podpořených projektů celková hodnota projektů (Kč) požadovaná podpora (Kč) schválená podpora (Kč) dt počet podaných žádostí počet podpořených projektů celková hodnota projektů (Kč) požadovaná podpora (Kč) schválená podpora (Kč)

A Obecná část. Vznik, obsah a řízení účelových dotací. Vymezení pojmů

A Obecná část. Vznik, obsah a řízení účelových dotací. Vymezení pojmů Podmínky pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje z Oblasti podpory č. 2 regionální rozvoj - program č. 2.1 Program obnovy venkova (dále jen Podmínky) A Obecná část Vznik, obsah a

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

Program podporovaný z rozpočtu kraje na realizaci venkovských projektů Dotace: poskytuje se jednorázově na kalendářní rok neumožňuje kofinancování

Program podporovaný z rozpočtu kraje na realizaci venkovských projektů Dotace: poskytuje se jednorázově na kalendářní rok neumožňuje kofinancování Program podporovaný z rozpočtu kraje na realizaci venkovských projektů Dotace: poskytuje se jednorázově na kalendářní rok neumožňuje kofinancování projektu z PRV je přísně účelová Pro rok 2014 došlo k

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Dotační programy pro rozvoj venkova v Pardubickém kraji možnosti, výsledky, zkušenosti

Dotační programy pro rozvoj venkova v Pardubickém kraji možnosti, výsledky, zkušenosti Dotační programy pro rozvoj venkova v Pardubickém kraji možnosti, výsledky, zkušenosti Mgr. Miroslav Smejkal, vedoucí oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu KrÚ Pardubického kraje Vystoupení

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Silné stránky Jihomoravského kraje silná infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v kraji (vysoké školy, veřejné

Více

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2016 Rada Plzeňského kraje vyhlásila usnesením č. 4194/15 ze dne 14. 12. 2015 Program

Více

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Obsah Stručné představení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020 (tzv. SCLLD) a

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014 Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1495/13 ze dne 16. 12. 2013, kterým

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Sokolovsko o. p. s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 3 Kulturní dědictví a tradice našeho venkova Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III.

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 12 Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561657 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze prosinec2012) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 MONITORING Monitorovací zpráva za rok 2009 červen 2010 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.: +420

Více

Strategický plán rozvoje obce Lazinov

Strategický plán rozvoje obce Lazinov Obsah verze: říjen 2011 1 Účel a určení dokumentu... 1 2 Stávající stav... 2 3 Analytická část... 3 4 Návrhová část... 4 4.1 Úpravy a obnova kulturní krajiny v katastru obce... 4 4.2 Navrhované stavební

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ souhrnná textová část Zpracovatel:

Více

zpravodaj Místní akční skupina Broumovsko+

zpravodaj Místní akční skupina Broumovsko+ zpravodaj Místní akční skupina Broumovsko+ 1 / 2012 Na úvod Občanské sdružení Místní akční skupina Broumovsko+ vzniklo v roce 2005 z popudu měst a obcí regionu. Od jara 2009 získala MAS možnost spolu s

Více

Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023

Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023 Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023 Mladeč, duben 2016 OBSAH ÚVODEM... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 1.1. Základní informace o obci... 3 1.2. Charakteristika obce... 4 1.2.1. Popis území... 4 1.2.2.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Strážnicko MAS Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 10 Rozvoj kulturního dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

1. Analýza očekávaných efektů realizace

1. Analýza očekávaných efektů realizace 1 OBSAH 1. Analýza očekávaných efektů realizace... 3 1.1. Vymezení území... 3 1.2. Rozbor očekávaných efektů, synergické vazby... 4 1.3. Systém finálního zhodnocení realizace KIPR... 8 1.4. Indikátory

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 Strategická část Předkladatel: MAS Hustopečsko, z.s. Zpracovatel: Ing. Přemysl Pálka - manažer MAS Ing. Michal Zich - koordinátor ISÚ Spolupráce:

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ

Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ Cíl fiche Zlepšení technického stavu historického dědictví, jeho interpretace pro posílení místní identity a zvýšení atraktivity

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

Komunitně vedený místní rozvoj v Programu rozvoje venkova na období 2014 2020

Komunitně vedený místní rozvoj v Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 Komunitně vedený místní rozvoj v Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 CLLD Výběr strategií věcné hodnocení posouzení souladu strategie s cíli dotčených programů jednotlivá ŘO hodnoticí komise věcné

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část 1 2 Obsah 1 Definování vize a principů dodržovaných při realizaci strategie... 5 2

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s.

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s. Tvorba integrované strategie MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s. Prezentace na setkání MAS Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014 + KDY: středa, 13. listopadu 2013 KDE: hotel Pohoda, Pozlovice

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche.Název Fiche 7 D.1 Stezky, pěšiny a mosty mezi lidmi.vymezení Fiche Zvyšovat atraktivitu a vybavenost území pro cestovní ruch.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Zobrazit části 1-1 Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche B.2 Služby a život na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření III.

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice) SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí

Více

A Obecná část. Vznik, obsah a řízení účelových dotací. Vymezení pojmů

A Obecná část. Vznik, obsah a řízení účelových dotací. Vymezení pojmů Podmínky pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje z Oblasti podpory č. 2 regionální rozvoj - program č. 2.1 Program obnovy venkova (dále jen Podmínky) A Obecná část Vznik, obsah a

Více

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026 Program rozvoje obce Lopeník na období od 2016 do Úvod Tento dokument má sloužit jako opora pro vedení obce i veřejnost pro budoucí rozhodování o směřování a rozvoji obce v následujících letech. Zohledňuje

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR EVROPSKÉ FONDY 2015-2020 Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR Dotační podpora EU v ČR Alokace programového období 2014 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou

Více

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA Návrh mechanismů podpory projektů ze zásobníku KIPR IImpllementtačníí sttrukttura KIIPR Implementační dokument KIPR je nedílnou součástí dokumentu

Více

Program: Strana 1 (celkem 20)

Program: Strana 1 (celkem 20) Zápis z 18. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19. 8. 2010 v 8,30 hodin v salonku hotelu U Lemura ZOO Dvůr Králové nad Labem Přítomni:

Více

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

NA SPOLEČNÉ CESTĚ KRAJEM OVOCE A PÍSKOVCE

NA SPOLEČNÉ CESTĚ KRAJEM OVOCE A PÍSKOVCE Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 2020 NA SPOLEČNÉ CESTĚ KRAJEM OVOCE A PÍSKOVCE MAS Podchlumí, z. s. Verze schválená Valnou hromadou MAS ze dne 16. 3. 2016. OBSAH Úvod... 5

Více

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 13. kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 1 Občanská vybavenost Vymezení

Více

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Popis komunitního projednávání Místní akční skupina uplatňuje komunitně vedený místní rozvoj, jehož základním principem je metoda

Více

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 9 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa: Opatření:

Více

Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova (PORV)

Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova (PORV) Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova (PORV) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ministr pro místní rozvoj ČR Mgr. František Lukl, MPA Cíl podprogramu a příjemci dotace: Cílem podprogramu je formou

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche 3.Název Fiche 6 Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost v oblasti diverzifikace

Více

Nastavení společné řeči

Nastavení společné řeči Stránka 1 z 8 Evropa 2020 Nastavení společné řeči Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout nového růstu. Nejedná se však pouze o překonání současné krize, která postihuje řadu

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje v roce 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje v roce 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje v roce 2012 RNDr. Jan Pátek Ministerstvo pro místní rozvoj Programy a finanční prostředky na rok 2012 Program Objem prostředků (v mil. Kč) Podpora obnovy a

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ III. AKTUALIZACE 2014 TEXTOVÁ ZPRÁVA METODIKA ZPRACOVÁNÍ Pořizovatel: Zhotovitel aktualizace:

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje

Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Výzkumné centrum RURAL Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje Radim Perlín a kol. perlin@natur.cuni.cz WD-01-07-1

Více

Dokument je zpracováván na období 2015 až 2024

Dokument je zpracováván na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Hlučín v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti v obcích a dopravě Dokument je zpracováván na období

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské vybavení a služby na území MAS Rozvoj Krnovska Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických oso Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Kulturní dědictví a tradice Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo,

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Programy na podporu rozvoje venkovských oblastí v Moravskoslezském kraji

Programy na podporu rozvoje venkovských oblastí v Moravskoslezském kraji Programy na podporu rozvoje venkovských oblastí v Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Martin Sikora Datum: 24.2.2015 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje Program Podpora obnovy a rozvoje

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Rozvoj cestovního ruchu v regionu místní akční skupiny Český Západ Místní partnerství, o.s. Tourism Development in the Region of the Local

Více

Zápis. Přítomni: Bc. P. Luska, JUDr. M. Antl, Ing. M. Součková, Ing. P. Louda, Ing. H. Masáková, F. Rázl, Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák, M.

Zápis. Přítomni: Bc. P. Luska, JUDr. M. Antl, Ing. M. Součková, Ing. P. Louda, Ing. H. Masáková, F. Rázl, Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák, M. Zápis z 20. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 9. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti N 2 903 v budově KÚ Přítomni: Bc. P.

Více

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Popis opatření Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál Regionální operační program NUTS II Severovýchod Vaše nápady, náš kapitál Vážení čtenáři, představuji Vám skvělou příležitost pro náš region - Regionální operační program NUTS II Severovýchod, pomocí něhož

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ Vydává ve spolupráci s Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTACE PLZEŇSKÉHO KRAJE... 2-5 OPŽP DOTACE NA ZATEPLOVÁNÍ

Více

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3 Strategický plán rozvoje města Příbora Část 2 analytická část 1. Úvod... 2 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2 3. Povodňový plán města... 3 4. Místní program zlepšení

Více

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

SWOT analýzy města Krnova

SWOT analýzy města Krnova SWOT analýzy města Krnova Dílčí SWOT analýzy tematických oblastí jako pracovní verze formalizace socio-ekonomické analýzy města červen 2015 1 OBSAH Úvod 1 SWOT analýza oblasti Sociální prostředí a vybavenost

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC Říjen 2015 Schváleno Zastupitelstvem Obce Blatec dne ZPRACOVALA: Mgr. Barbora Jurková 1 Strategické plánování představuje důležitý nástroj regionálního rozvoje. Strategie

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Obnova a rozvoj vesnic Vymezení Fiche

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Společné jednání odborných pracovních skupin a členů programového výboru k programovým rámcům SCLLD MAS Pobeskydí. Třanovice,

Společné jednání odborných pracovních skupin a členů programového výboru k programovým rámcům SCLLD MAS Pobeskydí. Třanovice, Společné jednání odborných pracovních skupin a členů programového výboru k programovým rámcům SCLLD MAS Pobeskydí Třanovice, 22. 10. 2015 OP Zaměstnanost (str. 14) Popis cíle opatření Popis možných zaměření

Více

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA program Název Fiche 1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Vymezení Fiche Podpora je zaměřena

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV - VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Pořizovatel: Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 VSETÍN 755 24 Orgán územního

Více

Příloha č. 3 Projekty realizované a zpracovávané v rámci PRV ČR 2007 2013

Příloha č. 3 Projekty realizované a zpracovávané v rámci PRV ČR 2007 2013 Příloha č. 3 Projekty realizované a zpracovávané v rámci PRV ČR 2007 2013 Strategie města Toužim Strana 1 (celkem 1) Projekty realizované a zpracovávané v rámci PRV ČR 2007 2013 V rámci členství v MAS

Více

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování Libín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu (Z7) dále jen Zásady

Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu (Z7) dále jen Zásady Příloha č.2 materiál k projednání Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu (Z7) dále jen Zásady I. Úvodní ustanovení 1. Účelem těchto Zásad

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 3 Valašské kulturní dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Udržet a zlepšovat kvalitu zásob pitné vody v regionu Jihovýchod, aby se zajistilo zásobování

Více

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Městský úřad Hustopeče

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POHOROVICE NA ROKY 2014 2018

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POHOROVICE NA ROKY 2014 2018 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POHOROVICE NA ROKY 2014 2018 Tato Strategie rozvoje obce Pohorovice na období let 2014 2018 byla schválena zastupitelstvem obce Pohorovice dne 14.11.2014 Obsah programu 1. Shrnutí

Více

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí Program

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) Textová část Červen 2008 Obsah: F. EKONOMICKÁ ANALÝZA...3 F.1. Hospodářský význam užívání vod výchozí stav...4 F.1.1. Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí...

Více