5.8.1 Výchova ke zdraví (VkZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.8.1 Výchova ke zdraví (VkZ)"

Transkript

1 5.8.1 Výchova ke zdraví (VkZ) Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví A. Obsahové, časové a organizační a vymezení předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví se vyučuje v rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a navazuje svým pojetím i vymezenými cíli na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na 1. stupni. Výchova ke zdraví vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života a zdraví životní styl. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví. Výchova ke zdraví je vyučována především v kmenových třídách a učebně informatiky. Vyučuje se jako samostatný předmět v 6., 7. a 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání. Vzhledem ke zdůrazňované formativní funkci vyučovacího předmětu nabývají žáci vědomosti, dovednosti, hodnoty a postoje především aktivizujícími a komplexními výukovými metodami jako jsou didaktické hry, skupinová a kooperativní výuka, samostatná práce žáků, kritické myšlení, projektová výuka, aktivní sociální učení, prožitkové učení. Tyto formy a metody u žáků rozvíjejí iniciativu, tvořivost, samostatnost, spolupráci a komunikaci, posilují zdravé sebevědomí, zodpovědnost a přispívají k utváření vlastních názorů a k volbě správného rozhodování. B. Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k utváření klíčových kompetencí Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přispívá k rozvoji klíčových kompetencí žáků těmito společnými strategiemi: Kompetence k učení: - zařazujeme do výuky a aktivity a úkoly k vytvoření komplexního pohledu na přírodní a společenské jevy - vedeme žáky ke schopnosti vyhledat a hodnotit informační zdroje související s podporou a ochranou zdraví a na základě jejich pochopení je využívá v praktickém životě - podněcujeme žáky využívat získaných poznatků k ochraně a upevňování svého zdraví - motivujeme žáky k tomu, aby si osvojili a postupně kultivovali odpovědné chování, rozhodování a komunikaci Kompetence k řešení problémů: - zařazujeme do výuky aktivity a úkoly, které umožňují vnímat nejrůznější problémové situace související se zdravím, mezilidskými vztahy a osobním bezpečím, aby je dovedli

2 rozpoznávat a uměli na ně adekvátně reagovat a přijímat odpovědnost za bezpečí své i druhých - zařazujeme do výuky takové metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta - vedeme žáky ke schopnosti obhájit svá rozhodnutí Kompetence komunikativní: - vedeme žáky ke schopnosti uplatňovat osvojené modely specifických komunikativních dovedností při řešení dílčích úkolů, problémových a krizových situací - vedeme žáky ke schopnosti formulovat vlastní myšlenky v písemné i mluvené formě, vyjadřovat se výstižně, souvisle a kultivovaně - vytváříme podmínky pro účinné zapojení do diskuse - vedeme žáky k rozvíjení schopností sebevědomě komunikovat mezi žáky, respektovat názory druhých a přijmout kritiku Kompetence sociální a personální: - využíváme skupinového a kooperativního vyučování, při kterém vedeme žáky ke spolupráci při řešení problémů, respektování a uvědomění si jedinečnosti a užitečnosti každého - využíváme získané komunikační dovednosti k vytváření pozitivních, zdvořilých a tolerantních vztahů k druhým Kompetence občanské: - vedeme žáky k pochopení zájmu podpory a ochrany zdraví - vedeme žáky k odpovědnosti ochránit zdravé své i jiných - podněcujeme u žáků uvědomování si základních problémů a potřeb v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, rodinného života, rodičovství, osobního bezpečí Kompetence pracovní: - vytváříme podmínky, při kterých se žáci učí pracovat na úkolech, při kterých projeví svou iniciativu, představivost, znalosti a schopnosti spolupracovat s ostatními - snažíme se přesvědčit žáky o nutnosti plnit si své povinnosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

3 Výchova ke zdraví / 6. ročník Školní výstup - používá pojmy úplná, neúplná a rozšířená rodina - objasní vztahy mezi mužem a ženou v dřívějším a dnešním postavení - rozezná příbuzenské vztahy a určí, jaký má pro něho rodina význam - popíše základní práva nezletilých dětí v rodině a uvede příklady základních povinností dospělých dětí vůči svým rodičům - určí povinnosti všech členů ve své rodině - najde souvislosti s narozením dítěte, adopcí, dospíváním, rozvodem apod. - vyjmenuje členy rodiny, objasní jejich role - vysvětlí pojem domov a dovede rozpoznat úklid dle rozsahu - uplatňuje některé hygienické a bezpečnostní požadavky na zařízení jednotlivých částí bytu - uplatňuje zásady hygieny a ochrany zdraví při práci, včetně dodržování zásad bezpečného bydlení - uspořádá jednotlivé části zařízení v bytě a určí soukromé i společenské prostory - vyjádří se k problematice zdravého životního stylu, má vlastní názor k problematice zdraví a je schopen diskuse - posoudí, co je pro něj prospěšné ve stravovacím režimu člověka Učivo RODINA Typy rodin Postavení muže a ženy v rodině Příbuzenské vztahy, práva Povinnosti a změny v rodině DOMOV Barvy, úklid, uspořádání Hygiena a vliv bytu na zdraví Bezpečnost v bytě ZDRAVÍ Péče o zdraví, denní režim Zdravý způsob života Duševní a osobní hygiena Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy - psychohygiena sociální rozvoj - komunikace - kooperace - mezilidské vztahy - lidské vztahy - etnický původ - multikulturalita - kulturní diferenciace interpretace vztahu mediálních sdělení a reality VV lidská figura ČJ charakteristika osoby D rodinné vztahy v historii VMEGS Evropa a svět nás zajímá lidské vztahy

4 z hlediska zdravé výživy - navrhne svůj denní režim - uplatňuje zásady zdravého stravovacího a pitného režimu - uvědomí si význam aktivní podpory zdraví - vysvětlí pojem pohybový režim - zvládne zásady duševní hygieny v denním režimu a správně se rozhoduje v situacích duševní nepohody a pracovního přetížení - orientuje se v kosmetické péči - umí sestavit osobní pohybový režim - aplikuje relaxaci a strečink v regeneraci organismu a překonávání únavy - posoudí současné stravovací zvyklosti u nás s ohledem k zásadám zdravé výživy - užívá pojmy pochutina, poživatina, nápoj, pokrm, dieta apod. - sestavuje jídelníček pro rodinou stravu, omezí tuky, cukry, sůl a obohatí stravu o vitamíny, ovoce, zeleninu - rozpozná vhodnost (nevhodnost) jednoduchých technologických postupů přípravy pokrmů v souvislosti se zdravou výživou - šetrně zachází s potravinami a určí jejich způsoby skladování - orientuje se v základních pojmech a vyjádří vlastní názor k dokumentu Čas proměn - porovná rozdíl mezi pouhou zamilovaností a zralou láskou projevující se trvalým citovým vztahem, rozezná druhy lásky - respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje, chová se kultivovaně Pohybový režim, buď fit Strečink, relaxace ZDRAVÁ VÝŽIVA Zdravé a nezdravé pokrmy, pojmy Pyramida Zásady správné životosprávy Výdej energie Tepelné úpravy potravin SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Pojmy (slovníček) Čas proměn Láska fungování a vliv médií ve VV domov Ch detergenty Př úrazy Z ekologie, životní styl - psychohygiena sociální rozvoj - poznávání lidí TV pohyb a zdraví Př životní styl - psychohygiena - seberegulace a sebeorganizace fungování a vliv médií ve Ch zdravá výživa ČaSP příprava pokrmu a rozhodovací dovednosti fungování a vliv médií ve

5 - najde zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu a požíváním drogy - argumentuje ve prospěch zdraví s těmito látkami - rozpozná klamavou reklamu na alkohol, tabák a vyjádří vlastní názor - obhájí příklady pozitivních životních cílů a hodnot jako protiargument zneužívání návykových látek - umí charakterizovat rizikové situace - zná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví - samostatně zvládá základní podtupy 1. pomoci, včetně obvazové techniky - poskytne nezbytnou 1. pomoc i při vážnějších poraněních. - rozumí integrovanému záchrannému systému - zná zásady ochrany člověk za mimořádných situací - zná zásady kolektivní ochrany obyvatelstva a chování po vyhlášení mimořádné situace, evakuace NÁVYKOVÉ LÁTKY Alkohol Kouření Drogy OSOBNÍ BEZPEČÍ Úrazy Linky tísňového volání Pravidla bezpečného chování Integrovaný záchranný systém Př rozmnožovací soustava - seberegulace a sebeorganizace VDO - občanská společnost a škola - fungování a vliv médií ve - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Ch drogy Př životní styl sociální rozvoj - komunikace - kooperace lidské vztahy Př nemoci, úrazy, prevence ČaSP bezpečnost při práci

6 Výchova ke zdraví / 7. ročník Školní výstup - respektuje přijatá pravidla soužití a přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě - vysvětlí povinnosti, práva a orientuje se v nich - rozvíjí prosociální chování - zná zásady řešení problémů v mezilidských vztazích - uvědomuje si vlastní identitu, význam seberegulace, sebeorganizace pro vlastní potřebu - definuje pojmy: sebepojetí, sebeorganizace - vysvětlí význam náhradní rodinné péče pro děti vyrůstající mimo rodinu - orientuje se ve zvláštnostech vývoje osobnosti, především ve věku základ. školy - respektuje sebe sama i druhé a přijímá názory druhého, empatie - rozpozná kladné a záporné vlastnosti pro citový život v jednání a chování - zná vlivy prostředí na zdraví a uvědomuje si vliv životního stylu na zdraví - používá ve svém denním režimu zásady přispívající k zachování a upevňování zdraví osobní, duševní hygiena a intimní - dodržuje hygienické zásady v návycích vztahujících se k osobní a intimní hygieně, k základům kosmetické péče, k hygieně odívání, bydlení aj. - zařadí formy aktivního odpočinku a způsoby otužování do svého denního režimu - vysvětlí vztah mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím - definuje pojem zdraví a základní lidská potřeba - navrhne vhodné uspořádání jednotlivých částí bytu RODINA Učivo Funkce a výchovné styly v rodině Práva a povinnosti Náhradní rodinná péče Utváření osobnosti Sebepojetí, sebeorganizace ZDRAVÍ Denní režim Zdravý životní styl Faktory ovlivňující zdraví Hygiena osobní, odívání, bydlení Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy sociální rozvoj - komunikace - kooperace - lidské vztahy - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality ČJ slohový útvar na volné téma ČaSP volba povolání - psychohygiena sociální rozvoj - poznávání lidí TV hygiena Ch vitamíny, potraviny

7 - navrhne jídelníček pro rodinné stravování, omezí tuky, cukry, sůl a obohatí stravu o zeleninu a ovoce - orientuje se ve specifických potřebách výživy - rozpozná alternativní výživové směry - najde vhodnou stravu proti obezitě a dokáže si spočítat a vyhodnotit vlastní i druhých BMI - sestaví jednoduchý pokrm ze studené kuchyně - rozpozná klamavou reklamu na potraviny a vyjádří svůj názor - zhodnotí jídelníček ve školní jídelně z hlediska zásad zdravé výživy a navrhne potřebné změny - zjistí souvislosti mezi způsobem stravování a rozvojem civilizačních nemocí, uplatňuje zdravé stravovací návyky - uplatňuje ve svých citových projevech na veřejnosti vhodnou míru zdrženlivosti (studu) - odhadne, zda organismus dospívající dívky je či není biologicky zralý pro těhotenství, porod a plný intimní život - popisuje tělesné, duševní a společenské změny v období dětství, puberty a dospívání - děvčata se orientují v menstruačním kalendáři - dodržuje zásady osobní intimní hygieny s ohledem na zdravotní hlediska a uplatňuje ohleduplné mezilidské vztahy - svěří se v případě sexuálního zneužívání rodičům nebo důvěryhodné osobě, obrátí se na krizová centra, linky důvěry aj. - posoudí pořady v médiích, které vždy neukazují přátelství, lásku a rodičovství ve správné podobě - v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli přijímá odpovědnost za bezpečné chování - popíše mužské a ženské pohlavní orgány - orientuje se v základních pojmech a rozdělí návykové látky do skupin dle užití ZDRAVÁ VÝŽIVA Výživová hodnota, BMI Poruchy příjmu potravy Vegetariánství SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Dospívání, puberta Partnerské vztahy Menstruace, hygiena Sexuální obtěžování NÁVYKOVÉ LÁTKY - sebeorganizace a seberegulace EV - vztah člověka k prostředí M grafy, druhá mocnina Ch - potraviny - fungování a vliv médií ve Př rozmnožovací soustava - seberegulace a sebeorganizace VDO - občanská společnost a škola - fungování a vliv médií ve - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

8 - určí význam slov nelegální, legální návykové látky a jejich preventivní opatření - vysvětlí psychosociální rizika spojené se zneužíváním návykových látek - uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc - používá způsoby odmítání návykových látek v modelových situacích i ve styku s vrstevníky - rozpozná taktiky reklamních agentur propagující tabákové výrobky a alkoholické nápoje a umí k nim zaujmout správné stanovisko - projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy - v případě potřeby poskytne první pomoc - aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí - dodržuje pravidla bezpečné komunikace prostřednictvím elektronic. médií - svěří se v případě sexuálního obtěžování rodičům nebo důvěryhodné osobě - zhodnotí, zda sexuálnímu znásilnění lze předcházet správným zhodnocením situace vhodným jednáním, např. odmítnutím alkoholu, pozváním od neznámé osoby aj. - posoudí, jestli setkání s agresivními lidmi může být nebezpečné - kriticky posoudí manipulativní vliv reklamy a sekt Pojmy, rozdělení Prevence Druhy závislosti Reklama a návykové látky OSOBNÍ BEZPEČÍ Řešení různých situací Vlastnosti agresora Násilí v sexualitě Ch drogy, alkoholy VkO prostředky masové komunikace, masmédia - seberegulace a sebeorganizace - fungování a vliv médií ve - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Př nemoci, úrazy, prevence ČaSP bezpečnost při práci

9 Výchova ke zdraví / 9. ročník Školní výstup - objasní předpoklady manželství - vzájemná láska, věrnost, tolerance, nesobeckost, pomoc, sexuální přitažlivost - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - vyjmenuje práva a povinnosti manželů a vnese je v plnoletosti do praktického života - posoudí věkovou kategorii a určí, kdo může vstoupit do svazku manželského - váží si životního poslání otce a matky-výchova dětí, vštěpování morálních zásad aj. - používá pojem asertivita ve smyslu zdravého prosazení se - vysvětlí pojem stres a jeho vliv na zdraví - ovládá kompenzační, relaxační a regenerační techniky - rozezná stres fyzický od psychického - posoudí, o jaký druh konfliktu se jedná a pokusí se vyvodit jeho příčiny - vysvětlí souvislosti mezi zdravou, nezdravou výživou a rozvojem civilizačních chorob - v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá zodpovědnost za bezpečné sexuální chování - posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých - orientuje se ve faktorech působících na člověka, MANŽELSTVÍ Učivo Práva a povinnosti manželů Věkové podmínky Duševní hygiena a odolávání stresu Asertivita Konflikt ZDRAVÍ Civilizační nemoci a léky Preventivní a lékařská péče Faktory působící na člověka Ochrana před přenosnými chorobami a odpovědnost za své zdraví i zdraví jiných Bezpečné způsoby chování (nemoci Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy - rozvoj schopnosti poznání sociální rozvoj - komunikace - kooperace - lidské vztahy - etnický původ - multikulturalita - kulturní diferenciace - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality ČaSP práva a povinnosti - psychohygiena - rozvoj schopnosti poznání - kreativita sociální rozvoj - kooperace a kompetice

10 rozezná je (fyzický, duševní a sociální) a uvede příklady - uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami, svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá lékaře a popíše své zdravotní problémy - rozlišuje přenosné a chronicky nepřenosné nemoci a aktivně se proti nim brání - vyjmenuje základní cesty přenosu nákaz - osvojí si pojmy z oblasti sexuality - zná základní pravidla hygieny při pohlavním styku - přijímá zodpovědnost za bezpečné sexuální chování, které je v souladu se zdravím, morálkou i životními cíli žáka - orientuje se v rozdílech sexuálního chování jednotlivců (homosexuální, bisexuální ) - uvede formy sexuálního zneužívání, chápe význam sexuální zdrženlivosti a zná rizika - vysvětlí početí a vývoj plodu, orientuje se v průběhu porodu - vyjmenuje druhy antikoncepce spolehlivost, vhodnost - pojmenuje způsoby ochrany proti nechtěnému těhotenství a orientuje se v možnostech i ve vhodnosti jejich použití - vyjmenuje poruchy pohlavní identity - zdůvodní, proč by budoucí maminka měla pro zdravý vývoj dítěte zachovávat správnou životosprávu, zříci se kouření, pití alkoholu apod. - kriticky se vyjadřuje k projevu násilí přenosné pohlavním stykem, HIV, AIDS) Pohlavní choroby SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Fakta o sexualitě a slovníček pojmů Anatomie ženských a mužských pohlavních orgánů Předčasná sexuální zkušenost a její rizika Sexuální orientace, deviace, zneužívání Početí, těhotenství, porod Metody antikoncepce Rizikové chování a ochrana před nákazou Výživa v období těhotenství Krizové situace: šikana, kriminalita, pornografie, prostituce, kuplířství - sebepojetí a sebepoznání - lidské vztahy - kulturní diferenciace - multikulturalita EV - vztah člověka k prostředí - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Př rozmnožovací soustava

11 - rozpozná situace ohrožující jeho bezpečnost a používá účinné formy chování - projevuje odpovědné chování v situacích násilí a šikany mezi vrstevníky - samostatně vyhledá odbornou pomoc - zdůvodní nevhodnost veřejně mluvit o svých intimních záležitostech - objasní pojmy alkohol, tabák, návyková látka - orientuje se v účincích nejznámějších návykových látek - orientuje se ve způsobu podávání návykových látek a toho, co mohou způsobit - uvede zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek - určí souvislosti mezi injekční aplikací návykové látky a možností nákazy virem HIV - vysvětlí souvislost mezi zneužíváním návykové látky a bezpečností silničního provozu - orientuje se v zákonech spojených se zneužíváním návykových látek - vysvětlí, jaký význam má pro život i jednotlivce dodržování společenských norem - určí, ve kterých oblastech společenského styku a kulturního chování pro svůj vlastní život - zdůvodní, proč je důležité, aby člověk řídil své jednání a rozhodování na základě mravních hodnot a vysvětlí, jaký význam má v životě jednotlivce a mravní odpověď za vlastní jednání - zná pravidla slušného chování NÁVYKOVÉ LÁTKY Pojmy alkoholismus, tabakismus, návykové látky Dělení návykových látek Nejčastěji zneužívané návykové látky Prevence návykových látek návyková látka a zákon SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ Stolování Pozdrav, návštěva Podání ruky Ve (divadlo, kino, dopravní prostředky aj.) VDO - občanská společnost a škola - fungování a vliv médií ve - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality EV - lidské aktivity a přírodní prostředí Ch drogy, alkoholy lidské vztahy VkO společenské chování

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.15.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Rodinná výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - Průběžně: Dokáže diskutovat o daném tématu, dodržuje

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podmínky pro ovlivňování zdraví. Směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Příloha č. 11 5.2.7.1 Výchova ke zdraví (VZ) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova ke zdraví je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je vyučován v 6. - 8. ročníku. Vzdělávání v hodinách Výchovy

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Zdravá výchova Charakteristika předmětu V předmětu Zdravá výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Zdravá

Více

Předmět: Výchova ke zdraví

Předmět: Výchova ke zdraví 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Obor: Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Výchova ke zdraví Předmět Výchova ke zdraví přináší základní informace o člověku v souvislosti

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina) 397 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VZ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VZ I. název vzdělávacího oboru: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (VZ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova ke zdraví na 2. stupni základního vzdělávání navazuje

Více

Vzdělávací oblast: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Rodinná výchova

Vzdělávací oblast: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Rodinná výchova Vzdělávací oblast: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Rodinná výchova 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je koncipován na základě očekávaných výstupů v oboru Výchova

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více

Učební plán předmětu

Učební plán předmětu Výchova ke zdraví (Člověk a zdraví) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny 7. ročník - dotace: 1, povinný Cesta ke zdraví Cesta ke zdraví - zdravý způsob života

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 1 Rodinná výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Rodinná výchova motivuje

Více

5. 16 Výchova ke zdraví

5. 16 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 16 Výchova ke zdraví Vyučovací předmět zahrnuje velkou část průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a přebírá některá témata z biologie a občanské nauky.

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 5.6.2 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na stupni prvním. Svým vzdělávacím

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

6.21 Výchova ke zdraví

6.21 Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 6.21 Výchova ke zdraví Filozofie vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví vychází z myšlenky,

Více

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Výchova ke zdraví je seznámit žáky se zákklady zdravého životního stylu a správného sociálního klimatu. Cílem

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny a rodinné vztahy Žák: charakterizuje rodinné vztahy uvědomuje si rozdílné role členů rodiny - typy rodin, výchova v rodině, náhradní rodinná péče - komunikace v rodině Poznávání

Více

6.21 Výchova ke zdraví

6.21 Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 6.21 Výchova ke zdraví Filozofie vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví vychází z myšlenky,

Více

Volitelné předměty. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení

Volitelné předměty. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení 503 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2 Ročník Povinnost (skupina) volitelný

Více

Poklady pro praxi. 1. Vztahy mezi lidmi, komunikace (ŠVP - oranžová část) 2. Změny v životě člověka (ŠVP - modrá část)

Poklady pro praxi. 1. Vztahy mezi lidmi, komunikace (ŠVP - oranžová část) 2. Změny v životě člověka (ŠVP - modrá část) Výchova ke zdraví B 2014/15 Mgr. Jana Hejdová - požadavky na studenty: seznámení se s ŠVP Šalamoun - část o VZ dodržování témat. plánu Poklady pro praxi vytvoření přípravy na danou vyučovací jednotku,

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Výchova ke zdraví 6. ročník Vzdělávací obsah

Výchova ke zdraví 6. ročník Vzdělávací obsah Výchova ke zdraví 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka plán Září Vztahy mezi lidmi Vztahy ve dvojici kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru

Více

9.2.13. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

9.2.13. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ZDRAVÝ Vysvětlí na přík.přímé souvislosti mezi tělesným,

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

I. Sekaniny1804 Přírodověda

I. Sekaniny1804 Přírodověda Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně 5.ročník... 2 hodiny týdně

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Orgánové soustavy člověka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K - Soustava opěrná a pohybová

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Vzdělávací obor : Výchova ke zdraví. Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obor : Výchova ke zdraví. Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výchova ke zdraví obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (vzdělávací obor Výchova ke zdraví

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výchova ke zdraví obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a Výchova k občanství Člověk a

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Týdenní počet hodin 29 hod z toho 1.stupeň 15 hod 2.stupeň 14 hod

Týdenní počet hodin 29 hod z toho 1.stupeň 15 hod 2.stupeň 14 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A ZDRAVÍ Týdenní počet hodin 29 hod z toho 1.stupeň 15 hod 2.stupeň 14 hod Vyučovací předměty Výchova ke zdraví Tělesná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

5.8 Člověk a zdraví. Charakteristika vzdělávací oblasti

5.8 Člověk a zdraví. Charakteristika vzdělávací oblasti 5.8 Člověk a zdraví Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsah předmětu osobnostní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Obsahově souvisí

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Lidé kolem nás - vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více