5.8.1 Výchova ke zdraví (VkZ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.8.1 Výchova ke zdraví (VkZ)"

Transkript

1 5.8.1 Výchova ke zdraví (VkZ) Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví A. Obsahové, časové a organizační a vymezení předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví se vyučuje v rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a navazuje svým pojetím i vymezenými cíli na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na 1. stupni. Výchova ke zdraví vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života a zdraví životní styl. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví. Výchova ke zdraví je vyučována především v kmenových třídách a učebně informatiky. Vyučuje se jako samostatný předmět v 6., 7. a 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání. Vzhledem ke zdůrazňované formativní funkci vyučovacího předmětu nabývají žáci vědomosti, dovednosti, hodnoty a postoje především aktivizujícími a komplexními výukovými metodami jako jsou didaktické hry, skupinová a kooperativní výuka, samostatná práce žáků, kritické myšlení, projektová výuka, aktivní sociální učení, prožitkové učení. Tyto formy a metody u žáků rozvíjejí iniciativu, tvořivost, samostatnost, spolupráci a komunikaci, posilují zdravé sebevědomí, zodpovědnost a přispívají k utváření vlastních názorů a k volbě správného rozhodování. B. Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k utváření klíčových kompetencí Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přispívá k rozvoji klíčových kompetencí žáků těmito společnými strategiemi: Kompetence k učení: - zařazujeme do výuky a aktivity a úkoly k vytvoření komplexního pohledu na přírodní a společenské jevy - vedeme žáky ke schopnosti vyhledat a hodnotit informační zdroje související s podporou a ochranou zdraví a na základě jejich pochopení je využívá v praktickém životě - podněcujeme žáky využívat získaných poznatků k ochraně a upevňování svého zdraví - motivujeme žáky k tomu, aby si osvojili a postupně kultivovali odpovědné chování, rozhodování a komunikaci Kompetence k řešení problémů: - zařazujeme do výuky aktivity a úkoly, které umožňují vnímat nejrůznější problémové situace související se zdravím, mezilidskými vztahy a osobním bezpečím, aby je dovedli

2 rozpoznávat a uměli na ně adekvátně reagovat a přijímat odpovědnost za bezpečí své i druhých - zařazujeme do výuky takové metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta - vedeme žáky ke schopnosti obhájit svá rozhodnutí Kompetence komunikativní: - vedeme žáky ke schopnosti uplatňovat osvojené modely specifických komunikativních dovedností při řešení dílčích úkolů, problémových a krizových situací - vedeme žáky ke schopnosti formulovat vlastní myšlenky v písemné i mluvené formě, vyjadřovat se výstižně, souvisle a kultivovaně - vytváříme podmínky pro účinné zapojení do diskuse - vedeme žáky k rozvíjení schopností sebevědomě komunikovat mezi žáky, respektovat názory druhých a přijmout kritiku Kompetence sociální a personální: - využíváme skupinového a kooperativního vyučování, při kterém vedeme žáky ke spolupráci při řešení problémů, respektování a uvědomění si jedinečnosti a užitečnosti každého - využíváme získané komunikační dovednosti k vytváření pozitivních, zdvořilých a tolerantních vztahů k druhým Kompetence občanské: - vedeme žáky k pochopení zájmu podpory a ochrany zdraví - vedeme žáky k odpovědnosti ochránit zdravé své i jiných - podněcujeme u žáků uvědomování si základních problémů a potřeb v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, rodinného života, rodičovství, osobního bezpečí Kompetence pracovní: - vytváříme podmínky, při kterých se žáci učí pracovat na úkolech, při kterých projeví svou iniciativu, představivost, znalosti a schopnosti spolupracovat s ostatními - snažíme se přesvědčit žáky o nutnosti plnit si své povinnosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

3 Výchova ke zdraví / 6. ročník Školní výstup - používá pojmy úplná, neúplná a rozšířená rodina - objasní vztahy mezi mužem a ženou v dřívějším a dnešním postavení - rozezná příbuzenské vztahy a určí, jaký má pro něho rodina význam - popíše základní práva nezletilých dětí v rodině a uvede příklady základních povinností dospělých dětí vůči svým rodičům - určí povinnosti všech členů ve své rodině - najde souvislosti s narozením dítěte, adopcí, dospíváním, rozvodem apod. - vyjmenuje členy rodiny, objasní jejich role - vysvětlí pojem domov a dovede rozpoznat úklid dle rozsahu - uplatňuje některé hygienické a bezpečnostní požadavky na zařízení jednotlivých částí bytu - uplatňuje zásady hygieny a ochrany zdraví při práci, včetně dodržování zásad bezpečného bydlení - uspořádá jednotlivé části zařízení v bytě a určí soukromé i společenské prostory - vyjádří se k problematice zdravého životního stylu, má vlastní názor k problematice zdraví a je schopen diskuse - posoudí, co je pro něj prospěšné ve stravovacím režimu člověka Učivo RODINA Typy rodin Postavení muže a ženy v rodině Příbuzenské vztahy, práva Povinnosti a změny v rodině DOMOV Barvy, úklid, uspořádání Hygiena a vliv bytu na zdraví Bezpečnost v bytě ZDRAVÍ Péče o zdraví, denní režim Zdravý způsob života Duševní a osobní hygiena Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy - psychohygiena sociální rozvoj - komunikace - kooperace - mezilidské vztahy - lidské vztahy - etnický původ - multikulturalita - kulturní diferenciace interpretace vztahu mediálních sdělení a reality VV lidská figura ČJ charakteristika osoby D rodinné vztahy v historii VMEGS Evropa a svět nás zajímá lidské vztahy

4 z hlediska zdravé výživy - navrhne svůj denní režim - uplatňuje zásady zdravého stravovacího a pitného režimu - uvědomí si význam aktivní podpory zdraví - vysvětlí pojem pohybový režim - zvládne zásady duševní hygieny v denním režimu a správně se rozhoduje v situacích duševní nepohody a pracovního přetížení - orientuje se v kosmetické péči - umí sestavit osobní pohybový režim - aplikuje relaxaci a strečink v regeneraci organismu a překonávání únavy - posoudí současné stravovací zvyklosti u nás s ohledem k zásadám zdravé výživy - užívá pojmy pochutina, poživatina, nápoj, pokrm, dieta apod. - sestavuje jídelníček pro rodinou stravu, omezí tuky, cukry, sůl a obohatí stravu o vitamíny, ovoce, zeleninu - rozpozná vhodnost (nevhodnost) jednoduchých technologických postupů přípravy pokrmů v souvislosti se zdravou výživou - šetrně zachází s potravinami a určí jejich způsoby skladování - orientuje se v základních pojmech a vyjádří vlastní názor k dokumentu Čas proměn - porovná rozdíl mezi pouhou zamilovaností a zralou láskou projevující se trvalým citovým vztahem, rozezná druhy lásky - respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje, chová se kultivovaně Pohybový režim, buď fit Strečink, relaxace ZDRAVÁ VÝŽIVA Zdravé a nezdravé pokrmy, pojmy Pyramida Zásady správné životosprávy Výdej energie Tepelné úpravy potravin SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Pojmy (slovníček) Čas proměn Láska fungování a vliv médií ve VV domov Ch detergenty Př úrazy Z ekologie, životní styl - psychohygiena sociální rozvoj - poznávání lidí TV pohyb a zdraví Př životní styl - psychohygiena - seberegulace a sebeorganizace fungování a vliv médií ve Ch zdravá výživa ČaSP příprava pokrmu a rozhodovací dovednosti fungování a vliv médií ve

5 - najde zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu a požíváním drogy - argumentuje ve prospěch zdraví s těmito látkami - rozpozná klamavou reklamu na alkohol, tabák a vyjádří vlastní názor - obhájí příklady pozitivních životních cílů a hodnot jako protiargument zneužívání návykových látek - umí charakterizovat rizikové situace - zná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví - samostatně zvládá základní podtupy 1. pomoci, včetně obvazové techniky - poskytne nezbytnou 1. pomoc i při vážnějších poraněních. - rozumí integrovanému záchrannému systému - zná zásady ochrany člověk za mimořádných situací - zná zásady kolektivní ochrany obyvatelstva a chování po vyhlášení mimořádné situace, evakuace NÁVYKOVÉ LÁTKY Alkohol Kouření Drogy OSOBNÍ BEZPEČÍ Úrazy Linky tísňového volání Pravidla bezpečného chování Integrovaný záchranný systém Př rozmnožovací soustava - seberegulace a sebeorganizace VDO - občanská společnost a škola - fungování a vliv médií ve - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Ch drogy Př životní styl sociální rozvoj - komunikace - kooperace lidské vztahy Př nemoci, úrazy, prevence ČaSP bezpečnost při práci

6 Výchova ke zdraví / 7. ročník Školní výstup - respektuje přijatá pravidla soužití a přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě - vysvětlí povinnosti, práva a orientuje se v nich - rozvíjí prosociální chování - zná zásady řešení problémů v mezilidských vztazích - uvědomuje si vlastní identitu, význam seberegulace, sebeorganizace pro vlastní potřebu - definuje pojmy: sebepojetí, sebeorganizace - vysvětlí význam náhradní rodinné péče pro děti vyrůstající mimo rodinu - orientuje se ve zvláštnostech vývoje osobnosti, především ve věku základ. školy - respektuje sebe sama i druhé a přijímá názory druhého, empatie - rozpozná kladné a záporné vlastnosti pro citový život v jednání a chování - zná vlivy prostředí na zdraví a uvědomuje si vliv životního stylu na zdraví - používá ve svém denním režimu zásady přispívající k zachování a upevňování zdraví osobní, duševní hygiena a intimní - dodržuje hygienické zásady v návycích vztahujících se k osobní a intimní hygieně, k základům kosmetické péče, k hygieně odívání, bydlení aj. - zařadí formy aktivního odpočinku a způsoby otužování do svého denního režimu - vysvětlí vztah mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím - definuje pojem zdraví a základní lidská potřeba - navrhne vhodné uspořádání jednotlivých částí bytu RODINA Učivo Funkce a výchovné styly v rodině Práva a povinnosti Náhradní rodinná péče Utváření osobnosti Sebepojetí, sebeorganizace ZDRAVÍ Denní režim Zdravý životní styl Faktory ovlivňující zdraví Hygiena osobní, odívání, bydlení Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy sociální rozvoj - komunikace - kooperace - lidské vztahy - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality ČJ slohový útvar na volné téma ČaSP volba povolání - psychohygiena sociální rozvoj - poznávání lidí TV hygiena Ch vitamíny, potraviny

7 - navrhne jídelníček pro rodinné stravování, omezí tuky, cukry, sůl a obohatí stravu o zeleninu a ovoce - orientuje se ve specifických potřebách výživy - rozpozná alternativní výživové směry - najde vhodnou stravu proti obezitě a dokáže si spočítat a vyhodnotit vlastní i druhých BMI - sestaví jednoduchý pokrm ze studené kuchyně - rozpozná klamavou reklamu na potraviny a vyjádří svůj názor - zhodnotí jídelníček ve školní jídelně z hlediska zásad zdravé výživy a navrhne potřebné změny - zjistí souvislosti mezi způsobem stravování a rozvojem civilizačních nemocí, uplatňuje zdravé stravovací návyky - uplatňuje ve svých citových projevech na veřejnosti vhodnou míru zdrženlivosti (studu) - odhadne, zda organismus dospívající dívky je či není biologicky zralý pro těhotenství, porod a plný intimní život - popisuje tělesné, duševní a společenské změny v období dětství, puberty a dospívání - děvčata se orientují v menstruačním kalendáři - dodržuje zásady osobní intimní hygieny s ohledem na zdravotní hlediska a uplatňuje ohleduplné mezilidské vztahy - svěří se v případě sexuálního zneužívání rodičům nebo důvěryhodné osobě, obrátí se na krizová centra, linky důvěry aj. - posoudí pořady v médiích, které vždy neukazují přátelství, lásku a rodičovství ve správné podobě - v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli přijímá odpovědnost za bezpečné chování - popíše mužské a ženské pohlavní orgány - orientuje se v základních pojmech a rozdělí návykové látky do skupin dle užití ZDRAVÁ VÝŽIVA Výživová hodnota, BMI Poruchy příjmu potravy Vegetariánství SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Dospívání, puberta Partnerské vztahy Menstruace, hygiena Sexuální obtěžování NÁVYKOVÉ LÁTKY - sebeorganizace a seberegulace EV - vztah člověka k prostředí M grafy, druhá mocnina Ch - potraviny - fungování a vliv médií ve Př rozmnožovací soustava - seberegulace a sebeorganizace VDO - občanská společnost a škola - fungování a vliv médií ve - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

8 - určí význam slov nelegální, legální návykové látky a jejich preventivní opatření - vysvětlí psychosociální rizika spojené se zneužíváním návykových látek - uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc - používá způsoby odmítání návykových látek v modelových situacích i ve styku s vrstevníky - rozpozná taktiky reklamních agentur propagující tabákové výrobky a alkoholické nápoje a umí k nim zaujmout správné stanovisko - projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy - v případě potřeby poskytne první pomoc - aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí - dodržuje pravidla bezpečné komunikace prostřednictvím elektronic. médií - svěří se v případě sexuálního obtěžování rodičům nebo důvěryhodné osobě - zhodnotí, zda sexuálnímu znásilnění lze předcházet správným zhodnocením situace vhodným jednáním, např. odmítnutím alkoholu, pozváním od neznámé osoby aj. - posoudí, jestli setkání s agresivními lidmi může být nebezpečné - kriticky posoudí manipulativní vliv reklamy a sekt Pojmy, rozdělení Prevence Druhy závislosti Reklama a návykové látky OSOBNÍ BEZPEČÍ Řešení různých situací Vlastnosti agresora Násilí v sexualitě Ch drogy, alkoholy VkO prostředky masové komunikace, masmédia - seberegulace a sebeorganizace - fungování a vliv médií ve - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Př nemoci, úrazy, prevence ČaSP bezpečnost při práci

9 Výchova ke zdraví / 9. ročník Školní výstup - objasní předpoklady manželství - vzájemná láska, věrnost, tolerance, nesobeckost, pomoc, sexuální přitažlivost - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - vyjmenuje práva a povinnosti manželů a vnese je v plnoletosti do praktického života - posoudí věkovou kategorii a určí, kdo může vstoupit do svazku manželského - váží si životního poslání otce a matky-výchova dětí, vštěpování morálních zásad aj. - používá pojem asertivita ve smyslu zdravého prosazení se - vysvětlí pojem stres a jeho vliv na zdraví - ovládá kompenzační, relaxační a regenerační techniky - rozezná stres fyzický od psychického - posoudí, o jaký druh konfliktu se jedná a pokusí se vyvodit jeho příčiny - vysvětlí souvislosti mezi zdravou, nezdravou výživou a rozvojem civilizačních chorob - v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá zodpovědnost za bezpečné sexuální chování - posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých - orientuje se ve faktorech působících na člověka, MANŽELSTVÍ Učivo Práva a povinnosti manželů Věkové podmínky Duševní hygiena a odolávání stresu Asertivita Konflikt ZDRAVÍ Civilizační nemoci a léky Preventivní a lékařská péče Faktory působící na člověka Ochrana před přenosnými chorobami a odpovědnost za své zdraví i zdraví jiných Bezpečné způsoby chování (nemoci Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy - rozvoj schopnosti poznání sociální rozvoj - komunikace - kooperace - lidské vztahy - etnický původ - multikulturalita - kulturní diferenciace - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality ČaSP práva a povinnosti - psychohygiena - rozvoj schopnosti poznání - kreativita sociální rozvoj - kooperace a kompetice

10 rozezná je (fyzický, duševní a sociální) a uvede příklady - uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami, svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá lékaře a popíše své zdravotní problémy - rozlišuje přenosné a chronicky nepřenosné nemoci a aktivně se proti nim brání - vyjmenuje základní cesty přenosu nákaz - osvojí si pojmy z oblasti sexuality - zná základní pravidla hygieny při pohlavním styku - přijímá zodpovědnost za bezpečné sexuální chování, které je v souladu se zdravím, morálkou i životními cíli žáka - orientuje se v rozdílech sexuálního chování jednotlivců (homosexuální, bisexuální ) - uvede formy sexuálního zneužívání, chápe význam sexuální zdrženlivosti a zná rizika - vysvětlí početí a vývoj plodu, orientuje se v průběhu porodu - vyjmenuje druhy antikoncepce spolehlivost, vhodnost - pojmenuje způsoby ochrany proti nechtěnému těhotenství a orientuje se v možnostech i ve vhodnosti jejich použití - vyjmenuje poruchy pohlavní identity - zdůvodní, proč by budoucí maminka měla pro zdravý vývoj dítěte zachovávat správnou životosprávu, zříci se kouření, pití alkoholu apod. - kriticky se vyjadřuje k projevu násilí přenosné pohlavním stykem, HIV, AIDS) Pohlavní choroby SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Fakta o sexualitě a slovníček pojmů Anatomie ženských a mužských pohlavních orgánů Předčasná sexuální zkušenost a její rizika Sexuální orientace, deviace, zneužívání Početí, těhotenství, porod Metody antikoncepce Rizikové chování a ochrana před nákazou Výživa v období těhotenství Krizové situace: šikana, kriminalita, pornografie, prostituce, kuplířství - sebepojetí a sebepoznání - lidské vztahy - kulturní diferenciace - multikulturalita EV - vztah člověka k prostředí - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Př rozmnožovací soustava

11 - rozpozná situace ohrožující jeho bezpečnost a používá účinné formy chování - projevuje odpovědné chování v situacích násilí a šikany mezi vrstevníky - samostatně vyhledá odbornou pomoc - zdůvodní nevhodnost veřejně mluvit o svých intimních záležitostech - objasní pojmy alkohol, tabák, návyková látka - orientuje se v účincích nejznámějších návykových látek - orientuje se ve způsobu podávání návykových látek a toho, co mohou způsobit - uvede zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek - určí souvislosti mezi injekční aplikací návykové látky a možností nákazy virem HIV - vysvětlí souvislost mezi zneužíváním návykové látky a bezpečností silničního provozu - orientuje se v zákonech spojených se zneužíváním návykových látek - vysvětlí, jaký význam má pro život i jednotlivce dodržování společenských norem - určí, ve kterých oblastech společenského styku a kulturního chování pro svůj vlastní život - zdůvodní, proč je důležité, aby člověk řídil své jednání a rozhodování na základě mravních hodnot a vysvětlí, jaký význam má v životě jednotlivce a mravní odpověď za vlastní jednání - zná pravidla slušného chování NÁVYKOVÉ LÁTKY Pojmy alkoholismus, tabakismus, návykové látky Dělení návykových látek Nejčastěji zneužívané návykové látky Prevence návykových látek návyková látka a zákon SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ Stolování Pozdrav, návštěva Podání ruky Ve (divadlo, kino, dopravní prostředky aj.) VDO - občanská společnost a škola - fungování a vliv médií ve - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality EV - lidské aktivity a přírodní prostředí Ch drogy, alkoholy lidské vztahy VkO společenské chování

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina) 397 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Více

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podmínky pro ovlivňování zdraví. Směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

6.21 Výchova ke zdraví

6.21 Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 6.21 Výchova ke zdraví Filozofie vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví vychází z myšlenky,

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 5.6.2 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na stupni prvním. Svým vzdělávacím

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výchova k občanství Rodinná výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova RODINNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Rodinná výchova (RV)

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova RODINNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Rodinná výchova (RV) Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem ţáků ve vzdělávacích oborech Rodinná výchova a Tělesná výchova, do níţ je zahrnuta i zdravotní

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výchova ke zdraví obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a Výchova k občanství Člověk a

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět na II. stupni ZŠ v 6. 9. ročníku

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období /od-do/ září - listopad listopad - leden Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Ročníkový výstup Učivo Kompetence orientuje se v kalendáři PROMĚNY ROKU M, D - orientace na časové ose umí

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Volitelné předměty. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení

Volitelné předměty. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení 503 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2 Ročník Povinnost (skupina) volitelný

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Všeobecně vzdělávací škola

Všeobecně vzdělávací škola Dodatek k ŠVP č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola: ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petra Nováková Platnost dokumentu:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.5.2 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova v sobě integruje vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů a. Hlavním cílem vyučovacího

Více