PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ"

Transkript

1 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické pracovníky 2. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Vzdělávací program Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení (Profesionalizace KK) byl připraven a je realizován v rámci stejnojmenného projektu ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, schváleného dne Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy pod reg. č. CZ.1.07/1.3.00/ Tento vzdělávací program vychází z nutnosti inovace stávajícího systému vzdělávání pro vedoucí pedagogické pracovníky. Prostřednictvím projektu ESF tak bude umoţněna pilotáţ nového - inovovaného obsahu a formy vzdělávacího programu pro řídící pracovníky ve školství. Inovovace programu a formy výuky (poměr prezenční a distanční výuky, nové metody a formy distančního vzdělávání s vyuţitím e-learningových opor a kurzŧ) reflektuje zejména na současné potřeby řídící praxe ve školách a školských zařízeních a plně akceptuje kompletní obsah vzdělávání vedoucích pracovníků stanovený příslušnou vyhláškou (mimo jiné také nově zavedený a ověřovaný modul ICT, který nebyl doposud ve Standardech SVPP zahrnut viz dále). Na základě projektové realizace a vyhodnocení tohoto vzdělávacího programu bude následně na MŠMT podán podnět k modernizaci a inovaci Standardu Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky (stávající Standard tohoto studia byl vydán jiţ v roce 2005 a neobsahoval oblast ICT) a na základě těchto návrhŧ bude připravena ţádost o akreditaci obsahově i metodologicky inovovaného programu SVPP realizovaného Centrem školského managementu PedF UK v Praze (CŠM). Vzdělávací program Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníkŧ škol a školských zařízení je strukturován do následujícího studijního plánu: Tab. 1 Studijní plán a podrobný rozpis hodinové dotace vzděl. programu "Profesionalizace KK" Modul Dílčí předměty modulu - požadavky na ukončení modulu obsah Počet hodin prez. výuky Počet hodin dist. výuky Celkem Ukon čení modulu Poznámky - požadavky na ukončení 1. Řízení školy ve znalostní společnosti Řízení školy ve znalostní společnosti Distanční vzdělávání k modul. výuce - ŘŠZS 16 ZK Z Ústní zk., obhajoba pís. práce Splnění dist. aktivit a úkolů, písemná práce 7. Rozvoj klíčových kompetencí v praxi RKKvP - zaměření ŘŠZS ZK Akt. účast, plnění úkolů, protokoly 2. Právo Základy práva 2 Školské a pracovní právo Z, ZK Pís. test on-line, ústní zkouška 1

2 Distanční vzdělávání k modul. výuce - Právo 20 Z Splnění dist. aktivit a úkolů 7. Rozvoj klíčových kompetencí v praxi RKKvP - zaměření Právo ZK Akt. účast, splnění úkolů, protokoly 3. Ekonomika, financování a účetnictví škol Finanční management 4 Ekonomika vzdělávání 12 Distanční vzdělávání k modul. výuce - EKO 36 Z, ZK 20 Z Pís. test on-line, ústní zkouška Splnění dist. aktivit a úkolů 7. Rozvoj klíčových kompetencí v praxi Manažerské dovednosti II (prezentace man. praxí) Z Prezentace man. praxí 4. Personální management 7. Rozvoj klíčových kompetencí v praxi 5. Řízení kurikulární reformy v pedagogickém procesu Selfmanagement 4 Vedení lidí 12 Distanční vzdělávání k modul. výuce - Person. management RKKvP - zaměření Personální management Řízení kurikulární reformy v ped. procesu I ŘKRvPP - vzdělávací politika a evr. dimenze Řízení kurikulární reformy v ped. procesu II 36 Z, ZK 20 Z ZK 8 8 ZK Obhajoba pís. práce, ústní zkouška Splnění dist. úkolů, pís. práce Akt. účast, splnění úkolů, protokoly Ústní zkouška 4 36 KZ Písemný on-line test 8 8 ZK Splnění dist. úkolů, písemná práce 7. Rozvoj klíčových kompetencí v praxi 6. ICT kompetence při vedení školy RKKvP - zaměření na ŘKRvPP (hodnotící projekt ČŠI) ICT kompetence při vedení školy ZK Distanční modul. výuka - ICT 20 Z ZK Ústní zk., písemná práce, protokoly Ústní zk., prakt. ověřování Splnění dist. aktivit a úkolů, pís. on-line test 7. Rozvoj klíčových kompetencí v praxi Manažerské dovednosti I (rozvoj ICT kompetencí) Z Akt. účast na MP zaměřených na rozvoj man. dovednosti, dist. aktivita, protokoly Seminář k závěrečné práci 4 4 Z Základy metodologie výzkumu 4 4 Z Prezenční celkem 104 Distanční celkem, on - line 120 Celkem výuka 224 Celkem MP 100 Celkem 324 Pilotní vzdělávací program v projektu "Profesionalizace KK" celkem 324 hodin 2

3 Popis jednotlivých modulů: Kaţdý modul se realizuje formou prezenční výuky (16 hod. 2 výukové dny) a formou distanční výuky (20 hod.), která probíhá v menších skupinách (cca studentŧ) pod odborným vedením tutora vţdy v předmětu Distanční vzdělávání k modulové výuce konkrétního výukového modulu. Distanční vzdělávání probíhá prostřednictvím LMS Moodle. Kaţdý ze vzdělávacích modulŧ probíhá cca 3 měsíce. Modul Rozvoj klíčových kompetencí v praxi je jako prŧběţný modul realizován současně s kaţdým vzdělávacím modulem v rozsahu 10 hod. prezenční a 6 hod. distanční výuky. Prezenční část výuky probíhá formou manaţerských praxí za účasti garanta manaţerské praxe. Modul ŘÍZENÍ ŠKOLY VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI Garant modulu Řízení školy ve znalostní společnosti (ŘŠZS): Mgr., Bc. Jiří Trunda, CŠM PedF UK v Praze Výstup z modulu Absolvent modulu ŘÍZENÍ ŠKOLY VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI: orientuje se v základních manažerských funkcích v kontextu českého školství v rámci současné etapy existence znalostní společnosti chápe specifika role školského manažera a dovede jich efektivně využívat ve své praxi identifikuje jednotlivé funkce v praxi školského manažera a chápe jejich vzájemné vazby je schopen komparace přístupů direktivního řízení a leadershipu v souvislostech školského managementu seznámí se se základní teorií rozhodování, plánování, organizování a kontrolování je vybaven znalostmi potřebnými k realizaci strategie marketingového řízení školy je schopen sestavit a formulovat vizi rozvoje školy v kontextu místních podmínek konkrétní školy i širších společenských souvislostí a směřovat k její realizaci zná zásady proaktivního vedení školy v rámci managementu rizika na základě získaných vědomostí je schopen přijímat kompetentní manažerská rozhodnutí Realizace výuky modulu ŘÍZENÍ ŠKOLY VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI podle studijního plánu (předměty, rozsah prezenční výuky, anotace, sylabus, ukončení a poţadavky k ukončení, literatura) Předměty: Řízení školy ve znalostní společnosti Distanční vzdělávání k modulové výuce ŘŠZS Anotace: Student se orientuje v základních manaţerských pojmech a jejich struktuře. Teoretické poznatky je schopen pouţívat ve své manaţerské praxi. Hlavním cílem úvodního tematického okruhu (Manaţerské funkce) Postavení manaţera, je definování a charakteristika rolí školského manaţera a jejich odlišení od rolí pracovníka na postu pedagoga. 3

4 Manaţerské funkce jsou dány do souvislosti s manaţerskými kompetencemi. V dalších tématech směřuje výuka k získání přehledu o rozhodování, plánování, organizování a kontrolování v praxi managementu škol. Přitom jsou akcentovány souvislosti, které mezi jednotlivými funkcemi ve školském managementu existují a vytvářejí tak z nich komplexní proces. Výuka probíhá interaktivně, v první fázi lektor vţdy zjišťuje stav předporozumění jednotlivým pojmŧm. Pro upevnění znalostí a získání dovedností je pouţita metoda scaffoldingu. V kapitole Rozhodování se studenti seznámí se strukturou rozhodovacího procesu, tak aby byli schopni aktivně vyuţívat specifika jeho jednotlivých fází. Navazující kapitola Plánování obohatí frekventanty znalostmi a nácvikem dovedností při sestavování krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých plánŧ školy, vize rozvoje školy a jejich provázanosti. Významnou součástí této kapitoly je problematika implementace změny, zpŧsobŧ komunikování plánŧ tak, aby byly přijímány pedagogickým sborem. Kapitola organizování nabídne studentŧm rŧzné moţnosti organizace školy a jejich charakteristiky. V poslední kapitole tematického okruhu Manaţerské funkce se frekventanti seznámí s obecnými pravidly manaţerského kontrolování tak, aby bylo moţno na něj navazovat v modulech Personální management a Řízení kurikulární reformy v pedagogickém procesu. Tematický okruh Marketingové řízení školy předkládá příklad komplexní manaţerské strategie, která efektivně vyuţívá všech manaţerských funkcí. Poukazuje na to, ţe přístupy k realizaci manaţerských přístupŧ musí být v souladu, ţe se vzájemně ovlivňují. V tematickém okruhu se studenti budou zamýšlet nad pojmy efektivní škola, koncepce školního marketingu, makroprostředí, mezoprostředí a mikroprostředí školy a nad tím, jak obsah těchto pojmŧ realizovat ve své manaţerské praxi. Tematický okruh Management rizika upozorní studenty na moţné zdroje a typy rizik v managementu školy. Frekventanti se seznámí s postupem při stanovování priorit, s formami moţných konkrétních nápravných opatření a principy proaktivního chování v kontextu řízení rizik. Sylabus: Manažerské funkce: Postavení manaţera: - pravomoci, - úkoly, - zodpovědnost, - leadership. Manaţerské funkce: - manaţerské rozhodování, - plánování, - organizace školy - kontrolování jako manaţerská funkce. Marketingové řízení školy: Podstata marketingového řízení školy: - měnící se podmínky a potřeby, - profesionalita ve školství, - efektivní škola, - strategické řízení, - vnitřní personální marketing, - relační marketing, - evaluace. Prostředí školy: - makroprostředí, mezoprostředí, mikroprostředí školy. Školní marketing: - marketingový mix, hodnocení výsledkŧ marketingového řízení školy. Management rizika: - typy rizik, - analýza rizik, - stanovení priorit, - přijímání souborŧ konkrétních opatření, - proaktivní přístup. 4

5 Ukončení: Řízení školy ve znalostní společnosti studenti skládají ústní zkoušku (ZK) a obhajují písemnou práci Distanční vzdělávání k modulové výuce ŘŠZS zápočet (Z), splnění distančních aktivit Požadavky k ukončení: Zkouška: Ústní zkouška okruhy ke zkoušce budou předem zadány; v prŧběhu zkoušky mŧţe být uplatněno plnění e-learningových cvičných aktivit. Obhajoba písemné práce Práce prokáţe orientaci v tématu i v souvislostech, argumenty správně podloţí závěry práce. Zápočet (dist.): Splnění distančních aktivit a úkolŧ pod vedením tutora. Literatura: Základní: SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. 2. aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, s. ISBN ŠULEŘ, Oldřich. 5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout?. Brno : Computer Press, a.s., s. ISBN VEBER, Jaromír a kol. Management : Základy, prosperita, globalizace. 1. Praha : Management Press, s. ISBN Ostatní doporučená: COVEY, S. R. Vedení založené na principech. 1 Praha: Management Press, s. ISBN Pedagogická encyklopedie. Jan Prŧcha (ed.). Praha : Portál, s. ISBN Řízení školy 2009, : Wolters Kluwer, s. ISBN VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. 1. Brno : Paido, s. ISBN WALTEROVÁ, E. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 1. Brno: Paido, 2004, 502 s. ISBN Studijní texty a materiály k modulu ŘÍZENÍ ŠKOLY VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI Základní soubor studijních textŧ CŠM PedF UK k modulu Řízení školy ve znalostní společnosti mají studenti k dispozici na Moodle. Dále budou studentŧm zprostředkovávány další studijní materiály od jednotlivých vyučujících (zejména powerpointové prezentace). 5

6 Modul PRÁVO Garant modulu Právo: PhDr. Eva Koberová, CŠM PedF UK v Praze, telefon: Výstup z modulu Absolvent modulu PRÁVO: je zorientovaný v základech teorie práva nezbytných pro aktivní užívání právního řádu a aplikaci právních předpisů ve školské řídící praxi získá přehled o zákonných a podzákonných právních předpisech upravujících organizaci a správu regionálního školství ve všech jeho stupních a druzích a je schopen správně aplikovat příslušná právní ustanovení ve své řídící praxi vnímá pracovní právo ve svém celku i s důrazem na užití pracovního práva v pozici zaměstnavatele včetně oblasti odměňování pracovníků ve školství na základě získaných znalostí je jako poučený uživatel práva v procesu řízení ve školství schopen zajistit dodržování právních předpisů i správnou tvorbu a aplikaci vnitřních předpisů řízené organizace Realizace výuky modulu PRÁVO podle studijního plánu (předměty, rozsah prezenční výuky, anotace, sylabus, ukončení a poţadavky k ukončení, literatura) Předměty: Základy práva Pracovní a školské právo Distanční vzdělávání k modulové výuce Právo Anotace: Předmět Základy práva je zaměřen na úvod do teorie práva. Cílem je zorientovat studenta v těchto základech a základní terminologii tak, aby mohl aktivně a správně uţívat právní řád a aplikovat jej do školské řídící praxe. Stručně seznamuje studenty i se základními předpisy ústavního práva. V předmětu Pracovní a školské právo získá student přehled o zákonných a podzákonných právních předpisech upravujících organizaci a správu regionálního školství ve všech jeho stupních a druzích. Na základě získaných znalostí je schopen správně je aplikovat ve své řídící praxi. Oblast pracovního práva je pojednána ve svém celku i s dŧrazem na uţití pracovního práva v pozici zaměstnavatele včetně oblasti odměňování ve školství. Sylabus: Úvod do teorie práva: - pojem práva, - právní norma, - prameny práva, - právní předpis, - právní systém a jeho členění, - právní řád a jeho hierarchie, - platnost a účinnost právních předpisŧ, - publikace právních předpisŧ, - výklad právních předpisŧ Úvod do ústavního práva - Ústava ČR - Listina základních práv a svobod Školské právo: - Školský zákon a prováděcí právní předpisy 6

7 - Zákon o pedagogických pracovnících a prováděcí právní předpisy - Správní řád v praxi ředitele školy Pracovní právo: - Zákoník práce a prováděcí právní předpisy - Pracovní řád pro zaměstnance školství - Odměňování zaměstnancŧ ve školství Ukončení: Základy práva a Pracovní a školské právo z učiva obou předmětŧ skládají studenti zápočet (Z) a zkoušku (ZK) Distanční vzdělávání k modulové výuce Právo zápočet (Z) Požadavky k ukončení: Zápočet: Písemná práce: on-line aktivity kontrolované prostřednictvím Moodle procvičení problematiky formou testování; student prokazuje nejméně dva úspěšně splněné testy. Zkouška: Ústní zkouška okruhy ke zkoušce budou předem zadány; v prŧběhu zkoušky mŧţe být uplatněno plnění e-learningových cvičných aktivit. Zápočet (dist.): Splnění distančních aktivit a úkolŧ pod vedením tutora. Literatura: Základní: - Základy práva, Studijní texty k modulu Právo, CŠM PedF UK v Praze - Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava ČR - Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku ČR - Školský zákon I a II, Studijní texty k modulu Právo, CŠM PedF UK v Praze - Zákon o pedagogických pracovnících, Studijní texty k modulu Právo, CŠM PedF UK v Praze - Správní právo ve školství, Studijní texty k modulu Právo, CŠM PedF UK v Praze - Pracovní právo, Studijní texty k modulu Právo, CŠM PedF UK v Praze - Pracovní sešit k modulu Právo, Studijní texty k modulu Právo - na CD, CŠM PedF UK v Praze - Vybrané kapitoly z modulu Právo, e-learningový výukový program, CŠM PedF UK v Praze Příslušné právní předpisy (v platném znění): - Z č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - Z č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonŧ - Z č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám - Z č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonŧ - Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Z č. 500/2004 Sb., správní řád - Prováděcí předpisy k výše uvedeným zákonŧm (v platném znění) Ostatní doporučená: - JANKŦ, M. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. Praha, C. H. Beck, 2008, vydání třetí, SPIRIT, M. Základy práva pro neprávníky. Plzeň, Čeněk Aleš, 2004, TOMANCOVÁ, J. a kol. Základy práva (nejen) pro školy. Boskovice/Brno, Albert, 2007, ISBN Aktuální komentovaná vydání základních zákonŧ a prováděcích právních předpisŧ Studijní texty a materiály k modulu PRÁVO Základní soubor studijních textŧ CŠM PedF UK k modulu Právo - Základy práva, Školský zákon I a II, Zákon o pedagogických pracovnících, Správní právo ve školství, Pracovní právo, Pracovní sešit k modulu Právo - mají studenti k dispozici na Moodle, stejně jako e-learningový program Vybrané kapitoly z modulu Právo. Dále budou studentŧm případně zprostředkovávány další studijní materiály od jednotlivých vyučujících (pokud je dají k dispozici). 7

8 Modul EKONOMIKA, FINANCOVÁNÍ A ÚČETNICTVÍ ŠKOL Garanti modulu Ekonomika, financování a účetnictví škol: Ing. Dagmar Krutská, CŠM PedF UK v Praze RNDr. Jana Marková, CŠM PedF UK v Praze, tel.: Výstup z modulu Absolvent modulu EKONOMIKA, FINANCOVÁNÍ A ÚČETNICTVÍ ŠKOL: orientuje se v základních právních předpisech upravujících oblast financování škol a školských zařízení a jejich aplikaci ve školské praxi je seznámen se systémem vícezdrojového financování nákladů školství, se základními kompetencemi zřizovatele v oblasti financování a se zásadami využívání prostředků státního rozpočtu je schopen sestavit návrh rozpočtu školy a kontrolovat jeho čerpání seznámí se se základními principy vedení účetnictví, stanovením výsledku hospodaření, zajišťováním dalších zdrojů a kontrolou hospodaření s veřejnými prostředky na základě získaných vědomostí je schopen zajistit efektivní využívání svěřeného majetku a dodržování právních předpisů v oblasti financování škol a školských zařízení včetně tvorby vnitřních předpisů z této oblasti řízené organizace Realizace výuky modulu EKONOMIKA, FINANCOVÁNÍ A ÚČETNICTVÍ ŠKOL podle studijního plánu (předměty, rozsah prezenční výuky, anotace, sylabus, ukončení a poţadavky k ukončení, literatura) Předměty: Finanční management Ekonomika vzdělávání Distanční vzdělávání k modulové výuce EKO Anotace: Student se orientuje v základních právních předpisech upravujících oblast financování škol a školských zařízení a jejich aplikaci ve školské praxi a je seznámen se systémem vícezdrojového financování. Dále se seznámí se základními kompetencemi zřizovatele při zřízení nebo zrušení školy, při kontrole jeho čerpání a při jeho vypořádání se zřizovatelem a státním rozpočtem. Student se seznámí se stanovením hospodářského výsledku, s principem hmotné zainteresovanosti, druhy fondŧ PO a pravidly jejich pouţití. Cílem kapitoly účetnictví je definovat vstupy a výstupy účetnictví, přiblíţit jeho vedení. V části platŧ a mezd, doplňkové a jiné činnosti a kontroly se seznámí se základními pojmy z oblasti odměňování, pravidly rozpisu rozpočtu mzdových prostředkŧ a zásadami jejich vyuţívání, s pravidly, za kterých mŧţe škola zřízená MŠMT, obcí nebo krajem kromě své hlavní činnosti efektivně vyuţívat svěřený majetek a zajišťovat tak pro sebe další zdroje, seznámí se s obecnými principy kontroly hospodaření s veřejnými finančními prostředky. Sylabus: Finanční management: Právní předpisy při financování škol: - obecně platné právní předpisy, - speciální předpisy pro oblast školství, - ostatní předpisy upravující financování škol, - zpŧsoby zveřejňování předpisŧ. 8

9 Zdroje financování škol: - základní právní prostředí, - náklady školy a jejich členění, - zdroje financování, - časové pouţití prostředkŧ. Ekonomika vzdělávání: Kompetence zřizovatele při financování škol: - kompetence obcí, krajŧ, - kompetence MŠMT, - kompetence zřizovatelŧ soukromých škol, - kompetence zřizovatelŧ církevních škol, - jmenování statutárních orgánŧ. Rozpočet školy a jejich součástí: - základní právní prostředí, - návrh rozpočtu školy (právního subjektu), - specifické problémy nákladŧ, - stanovení závazných ukazatelŧ a rozpis provozního rozpočtu, - regulace čerpání rozpočtu, - kontrola čerpání rozpočtu, - rozpočtové změny, - rozbor hospodaření, - časové řady. Fondy příspěvkové organizace: - hospodářský výsledek, - zásady stanovení hospodářského výsledku, - porušení rozpočtové kázně. Účetnictví: - zákon o účetnictví, - předávání funkcí, - specifické účetní případy. Platy, mzdy: - základní pojmy a pravidla odměňování, - specifické okruhy financování, - rozpočet platŧ a mezd. Doplňková a jiná činnost: - právní předpisy, - doplňková činnost, - jiná činnost, - zásady odměňování v doplňkové resp. jiné činnosti. Kontrola: - základní právní předpisy, - obecné principy kontroly, - pokuty ukládané za porušení povinností kontrolovaných osob, - oznamovací povinnost, - příklady kontrolních okruhŧ. Ukončení: Finanční management a Ekonomika vzdělávání z obou předmětŧ skládají studenti zápočet (Z) a zkoušku (ZK) Distanční vzdělávání k modulové výuce EKO zápočet (Z) Požadavky k ukončení: Zápočet: Písemná práce: on-line aktivity kontrolované prostřednictvím Moodle procvičení problematiky formou testování; student prokazuje nejméně dva úspěšně splněné testy. Zkouška: Ústní zkouška okruhy ke zkoušce budou předem zadány; v prŧběhu zkoušky mŧţe být uplatněno plnění e-learningových cvičných aktivit. 9

10 Zápočet (dist.): Splnění distančních aktivit a úkolŧ pod vedením tutora. Literatura: Základní: - Ekonomika, financování a účetnictví škol, Studijní texty k modulu Ekonomika, financování a účetnictví škol, CŠM PedF UK v Praze - Pracovní sešit k modulu Ekonomika, financování a účetnictví škol, CŠM PedF UK v Praze - Ekonomika a finanční management pro řídící pracovníky školství, e-learningový výukový program, CŠM PedF UK v Praze Ostatní doporučená: - Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ČR - Zákon č. 219/2000 S., o majetku ČR - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtŧ - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnancŧ ve veřejných sluţbách a správě - Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejniţších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíţeného pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíţeném pracovním prostředí - Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí z. č. 320/2001 Sb. - Vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb - Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmŧ (vyuţití při kategorizaci majetku) - Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - Zákon č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením - Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a o postavení církví a náboţenských společností a o změně některých zákonŧ (zákon o církvích a náboţenských společnostech) Případně další aktuální vydání základních právních předpisŧ pro oblast financování škol a školských zařízení Všechny výše uvedené právní předpisy v platném znění. Studijní texty a materiály k modulu EKONOMIKA, FINANCOVÁNÍ A ÚČETNICTVÍ ŠKOL Základní soubor studijních textŧ CŠM PedF UK k modulu Ekonomika, financování a účetnictví škol mají studenti k dispozici na Moodle, stejně jako e-learningový program Ekonomika a finanční management pro řídící pracovníky školství. Studijní materiály odpovídají právnímu stavu roku Dále budou studentŧm případně zprostředkovávány další studijní materiály od jednotlivých vyučujících (pokud je dají k dispozici). 10

11 Modul PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Garant modulu Právo: Mgr. Irena Lhotková, CŠM PedF UK v Praze Telefon: ; Výstup z modulu Absolvent modulu PERSONÁLNÍ MANAGEMENT: ovládá teoretické poznatky z oblasti vedení lidí a vědomě je aplikuje ve vlastní manažerské praxi aktivně využívá získaných znalostí z oblasti personálního managementu při práci s lidmi orientuje se v tradičních i moderních motivačních teoriích a aplikuje je při efektivním vedení lidí zná různé styly vedení lidí a využívá je podle aktuálních podmínek praxe řídí se zásadami selfmanagementu a promítá je do osobního i pracovního života prokazuje vysoký stupeň ovládání komunikačních dovedností, používá jednotlivé komunikační techniky s ohledem na účel a obsah komunikace a specifika cílové skupiny analyzuje příčiny konfliktů a promyšleně uplatňuje teoretické poznatky při jejich konstruktivním řešení využívá emoční inteligenci ve všech oblastech vedení lidí Realizace výuky modulu PERSONÁLNÍ MANAGEMENT podle studijního plánu (předměty, rozsah prezenční výuky, anotace, sylabus, ukončení a poţadavky k ukončení, literatura) Předměty: Vedení lidí Selfmanagement Distanční vzdělávání k modulové výuce Anotace: Vedení lidí Předmět je zaměřen na oblast vedení lidí. Cílem je získání a rozvoj kompetencí v oblastech leadershipu, personálního managementu a motivace pracovníkŧ s dŧrazem na školskou praxi. Selfmanagement Předmět je zaměřen na prezentaci aktuálních teoretických poznatkŧ z oblasti sebeřízení vedoucího pracovníka. Cílem předmětu je získávání a rozvoj kompetencí v oblasti sebeřízení, plánování času a delegování. Sylabus: Vedení lidí Leadership Styly vedení lidí Emoční inteligence Osobnost ředitele školy a jeho kompetence Personální management Výběr a adaptace pracovníkŧ Rozvoj a hodnocení pracovníkŧ 11

12 Odměňování a péče o zaměstnance Motivace Tradiční motivační teorie Moderní trendy v motivaci Teorie vitality Selfmanagement Sebeřízení Plánování ţivotní a profesní dráhy Syndrom vyhoření a jeho prevence Plánování času (Time management) Nástroje plánování času Paretŧv zákon Efektivní delegování Ukončení: Vedení lidí, selfmanagement Zápočet, zkouška. Distanční vzdělávání k modulové výuce Zápočet Požadavky k ukončení: Zápočet: Zápočet je udělen za zpracování závěrečné práce modulu na téma selfmanagementu v souladu se stanovenými poţadavky Zkouška: Ústní zkouška na základě předem zadaných teoretických otázek a řešení kazuistik a posouzení závěrečné práce modulu z oblasti vedení lidí. Zápočet distanční vzdělávání k modulové výuce: Splnění distančních aktivit a úkolŧ pod vedením tutora. Literatura: BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení. 3.rozšířené a doplněné vydání. Praha: Management Press, ISBN CIPRO, M.: Delegování jako zpŧsob manaţerského myšlení. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN HRONÍK, F.: Hodnocení pracovníkŧ. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojŧ. Základy moderní personalistiky. 3.vydání. Praha: Management Press, s.r.o., ISBN KUBEŠ, M., SPILLEROVÁ, D., KURNICKÝ, R.: Manaţerské kompetence. Zpŧsobilosti výjimečných manţerŧ. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmŧ a firem : praktický atlas managementu. Praha : Grada, ISBN X. ŠULEŘ, O.: 5 rolí manaţera a jak je profesionálně zvládnout. Brno: Computer press, ISBN VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Management : Teorie a praxe 80. a 90. let. Praha : Management Press ISBN Studijní texty a materiály k modulu PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Základní soubor studijních textŧ CŠM PedF UK k modulu Personální management- Motivace, Vedení lidí a nově Selfmanagement. Dále budou studentŧm případně zprostředkovávány další studijní materiály od jednotlivých vyučujících (pokud je dají k dispozici). 12

13 Modul ŘÍZENÍ KURIKULÁRNÍ REFORMY V PEDAGOGICKÉM PROCESU Garant modulu Řízení kurikulární reformy v pedagogickém procesu PhDr. Václav Trojan, Ph.D., CŠM PedF UK v Praze Telefon: , , Výstup z modulu Absolvent modulu ŘÍZENÍ KURIKULÁRNÍ REFORMY V PEDAGOGICKÉM PROCESU získá kompetence v oblastech: získávání a analýza informací ze širšího kontextu (evropské tendence vzdělávání, vzdělávací politika státu a okolních zemí, srovnávací šetření, např. PISA) analýza vnějších a vnitřních podmínek ovlivňujících pedagogický proces školy (STEP, SWOT, užití dalších metod) identifikace a tvorba různých typů plánů a strategií, pochopení jejich významu a vzájemných souvislostí jako prostředku k zajištění kvalitnější práce pedagogického sboru, podpory nových přístupů, motivace i vzájemné komunikace kritická analýza odpovídajícího RVP tvorba, implementace a korekce ŠVP sestavení koncepce pedagogické práce autoevaluace školy evaluace pedagogického procesu, vytvoření systému hospitací na škole, hodnocení výsledků vzdělávání, nastavení kritérií řízení, vyhodnocování kvality TQM organizace, navrhování opatření k větší efektivitě monitorování a vyhodnocování kurikula, zohlednění ovlivňujících faktorů řízení školy jako učící se organizace řízení školy v souladu se všemi jejími funkcemi řízení změny v pedagogickém procesu stanovení prioritní oblasti rozvoje školy v souladu se základními tendencemi vzdělávací politiky s ohledem na regionální i odborná specifika 13

14 Realizace výuky v ŘÍZENÍ KURIKULÁRNÍ REFORMY V PEDAGOGICKÉM PROCESU podle studijního plánu (předměty, rozsah prezenční výuky, anotace, sylabus, ukončení a poţadavky k ukončení, literatura) Předměty: Řízení kurikulární reformy v pedagogickém procesu I. Vzdělávací politika a evropská dimenze Řízení kurikulární reformy v pedagogickém procesu II. Anotace: Předmět Řízení kurikulární reformy v pedagogickém procesu I. je zaměřen na informace a poznatky o rozvoji vzdělávacích systémŧ a vzdělávací politiky v ČR, modelech řízení školy a uplatňování principu demokratičnosti a základní principy evropské vzdělávací politiky. Cílem je zorientovat studenta v těchto základech i základní terminologii tak, aby se mohl dostatečně a aktivně podílet na uplatňování základních principŧ evropské vzdělávací politiky, vnímat evropskou dimenzi ve vzdělávání jako významnou součást probíhající kurikulární reformy. Cílem předmětu Řízení kurikulární reformy v pedagogickém procesu II. je získání základŧ a orientace v řízení školy, získání nových kompetencí a informací z oblasti řízení pedagogického procesu. Předmět je zaměřen na zvládnutí a získání nových kompetencí v oblasti strategie rozvoje školy a základních principech její tvorby. Student dovede stanovit priority rozvoje školy v souladu s cíly školy, zpracovat analýzu školy s respektováním vnitřních i vnějších determinant, aplikovat zásady strategického řízení do pedagogického procesu školy s ohledem na nové poţadavky, proměnu cílŧ a funkcí školy 21. století. Dále se cíle předmětu vztahují k získání kompetencí a základŧ v uplatňování a koncepčním přístupu při řízení školy jako učící se organizace ve společnosti vědění. Student získá vědomosti a přehled o základních podmínkách a fázích pro uskutečnění změny v pedagogickém procesu, umí nalézt vztahy a shody mezi těmito pojmy a procesy. Sylabus: získávání a analýza informací ze širšího kontextu (evropské tendence vzdělávání, vzdělávací politika státu a okolních zemí, srovnávací šetření, např. PISA) analýza vnějších a vnitřních podmínek ovlivňujících pedagogický proces školy (STEP, SWOT, uţití dalších metod) identifikace a tvorba rŧzných typŧ plánŧ a strategií, pochopení jejich významu a vzájemných souvislostí jako prostředku k zajištění kvalitnější práce pedagogického sboru, podpory nových přístupŧ, motivace i vzájemné komunikace kritická analýza odpovídajícího RVP tvorba, implementace a korekce ŠVP sestavení koncepce pedagogické práce autoevaluace školy evaluace pedagogického procesu, vytvoření systému hospitací na škole, hodnocení výsledkŧ vzdělávání, nastavení kritérií řízení, vyhodnocování kvality TQM organizace, navrhování opatření k větší efektivitě monitorování a vyhodnocování kurikula, zohlednění ovlivňujících faktorŧ řízení školy jako učící se organizace řízení školy v souladu se všemi jejími funkcemi řízení změny v pedagogickém procesu stanovení prioritní oblasti rozvoje školy v souladu se základními tendencemi vzdělávací 14

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace Ivana Shánilová, Věra Kosíková 1 1. Předmluva k obsahu, cílům a organizaci vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace Milí lektoři vzdělávacího

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Liberec 2012 METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Interní materiál OBSAH Seznam tabulek a obrázků......

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Metodický výklad výzvy

Metodický výklad výzvy Příloha č. 5 Č. j.: MSMT-2122/2014 výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Zdůvodnění výzvy: Metodický výklad výzvy

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Bakalářská práce. Pravidla financování středních škol

Bakalářská práce. Pravidla financování středních škol Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Pravidla financování středních škol PhDr. Monika Puškinová, Ph.D. Brno 2010/2011

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více