PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ"

Transkript

1 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické pracovníky 2. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Vzdělávací program Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení (Profesionalizace KK) byl připraven a je realizován v rámci stejnojmenného projektu ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, schváleného dne Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy pod reg. č. CZ.1.07/1.3.00/ Tento vzdělávací program vychází z nutnosti inovace stávajícího systému vzdělávání pro vedoucí pedagogické pracovníky. Prostřednictvím projektu ESF tak bude umoţněna pilotáţ nového - inovovaného obsahu a formy vzdělávacího programu pro řídící pracovníky ve školství. Inovovace programu a formy výuky (poměr prezenční a distanční výuky, nové metody a formy distančního vzdělávání s vyuţitím e-learningových opor a kurzŧ) reflektuje zejména na současné potřeby řídící praxe ve školách a školských zařízeních a plně akceptuje kompletní obsah vzdělávání vedoucích pracovníků stanovený příslušnou vyhláškou (mimo jiné také nově zavedený a ověřovaný modul ICT, který nebyl doposud ve Standardech SVPP zahrnut viz dále). Na základě projektové realizace a vyhodnocení tohoto vzdělávacího programu bude následně na MŠMT podán podnět k modernizaci a inovaci Standardu Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky (stávající Standard tohoto studia byl vydán jiţ v roce 2005 a neobsahoval oblast ICT) a na základě těchto návrhŧ bude připravena ţádost o akreditaci obsahově i metodologicky inovovaného programu SVPP realizovaného Centrem školského managementu PedF UK v Praze (CŠM). Vzdělávací program Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníkŧ škol a školských zařízení je strukturován do následujícího studijního plánu: Tab. 1 Studijní plán a podrobný rozpis hodinové dotace vzděl. programu "Profesionalizace KK" Modul Dílčí předměty modulu - požadavky na ukončení modulu obsah Počet hodin prez. výuky Počet hodin dist. výuky Celkem Ukon čení modulu Poznámky - požadavky na ukončení 1. Řízení školy ve znalostní společnosti Řízení školy ve znalostní společnosti Distanční vzdělávání k modul. výuce - ŘŠZS 16 ZK Z Ústní zk., obhajoba pís. práce Splnění dist. aktivit a úkolů, písemná práce 7. Rozvoj klíčových kompetencí v praxi RKKvP - zaměření ŘŠZS ZK Akt. účast, plnění úkolů, protokoly 2. Právo Základy práva 2 Školské a pracovní právo Z, ZK Pís. test on-line, ústní zkouška 1

2 Distanční vzdělávání k modul. výuce - Právo 20 Z Splnění dist. aktivit a úkolů 7. Rozvoj klíčových kompetencí v praxi RKKvP - zaměření Právo ZK Akt. účast, splnění úkolů, protokoly 3. Ekonomika, financování a účetnictví škol Finanční management 4 Ekonomika vzdělávání 12 Distanční vzdělávání k modul. výuce - EKO 36 Z, ZK 20 Z Pís. test on-line, ústní zkouška Splnění dist. aktivit a úkolů 7. Rozvoj klíčových kompetencí v praxi Manažerské dovednosti II (prezentace man. praxí) Z Prezentace man. praxí 4. Personální management 7. Rozvoj klíčových kompetencí v praxi 5. Řízení kurikulární reformy v pedagogickém procesu Selfmanagement 4 Vedení lidí 12 Distanční vzdělávání k modul. výuce - Person. management RKKvP - zaměření Personální management Řízení kurikulární reformy v ped. procesu I ŘKRvPP - vzdělávací politika a evr. dimenze Řízení kurikulární reformy v ped. procesu II 36 Z, ZK 20 Z ZK 8 8 ZK Obhajoba pís. práce, ústní zkouška Splnění dist. úkolů, pís. práce Akt. účast, splnění úkolů, protokoly Ústní zkouška 4 36 KZ Písemný on-line test 8 8 ZK Splnění dist. úkolů, písemná práce 7. Rozvoj klíčových kompetencí v praxi 6. ICT kompetence při vedení školy RKKvP - zaměření na ŘKRvPP (hodnotící projekt ČŠI) ICT kompetence při vedení školy ZK Distanční modul. výuka - ICT 20 Z ZK Ústní zk., písemná práce, protokoly Ústní zk., prakt. ověřování Splnění dist. aktivit a úkolů, pís. on-line test 7. Rozvoj klíčových kompetencí v praxi Manažerské dovednosti I (rozvoj ICT kompetencí) Z Akt. účast na MP zaměřených na rozvoj man. dovednosti, dist. aktivita, protokoly Seminář k závěrečné práci 4 4 Z Základy metodologie výzkumu 4 4 Z Prezenční celkem 104 Distanční celkem, on - line 120 Celkem výuka 224 Celkem MP 100 Celkem 324 Pilotní vzdělávací program v projektu "Profesionalizace KK" celkem 324 hodin 2

3 Popis jednotlivých modulů: Kaţdý modul se realizuje formou prezenční výuky (16 hod. 2 výukové dny) a formou distanční výuky (20 hod.), která probíhá v menších skupinách (cca studentŧ) pod odborným vedením tutora vţdy v předmětu Distanční vzdělávání k modulové výuce konkrétního výukového modulu. Distanční vzdělávání probíhá prostřednictvím LMS Moodle. Kaţdý ze vzdělávacích modulŧ probíhá cca 3 měsíce. Modul Rozvoj klíčových kompetencí v praxi je jako prŧběţný modul realizován současně s kaţdým vzdělávacím modulem v rozsahu 10 hod. prezenční a 6 hod. distanční výuky. Prezenční část výuky probíhá formou manaţerských praxí za účasti garanta manaţerské praxe. Modul ŘÍZENÍ ŠKOLY VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI Garant modulu Řízení školy ve znalostní společnosti (ŘŠZS): Mgr., Bc. Jiří Trunda, CŠM PedF UK v Praze Výstup z modulu Absolvent modulu ŘÍZENÍ ŠKOLY VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI: orientuje se v základních manažerských funkcích v kontextu českého školství v rámci současné etapy existence znalostní společnosti chápe specifika role školského manažera a dovede jich efektivně využívat ve své praxi identifikuje jednotlivé funkce v praxi školského manažera a chápe jejich vzájemné vazby je schopen komparace přístupů direktivního řízení a leadershipu v souvislostech školského managementu seznámí se se základní teorií rozhodování, plánování, organizování a kontrolování je vybaven znalostmi potřebnými k realizaci strategie marketingového řízení školy je schopen sestavit a formulovat vizi rozvoje školy v kontextu místních podmínek konkrétní školy i širších společenských souvislostí a směřovat k její realizaci zná zásady proaktivního vedení školy v rámci managementu rizika na základě získaných vědomostí je schopen přijímat kompetentní manažerská rozhodnutí Realizace výuky modulu ŘÍZENÍ ŠKOLY VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI podle studijního plánu (předměty, rozsah prezenční výuky, anotace, sylabus, ukončení a poţadavky k ukončení, literatura) Předměty: Řízení školy ve znalostní společnosti Distanční vzdělávání k modulové výuce ŘŠZS Anotace: Student se orientuje v základních manaţerských pojmech a jejich struktuře. Teoretické poznatky je schopen pouţívat ve své manaţerské praxi. Hlavním cílem úvodního tematického okruhu (Manaţerské funkce) Postavení manaţera, je definování a charakteristika rolí školského manaţera a jejich odlišení od rolí pracovníka na postu pedagoga. 3

4 Manaţerské funkce jsou dány do souvislosti s manaţerskými kompetencemi. V dalších tématech směřuje výuka k získání přehledu o rozhodování, plánování, organizování a kontrolování v praxi managementu škol. Přitom jsou akcentovány souvislosti, které mezi jednotlivými funkcemi ve školském managementu existují a vytvářejí tak z nich komplexní proces. Výuka probíhá interaktivně, v první fázi lektor vţdy zjišťuje stav předporozumění jednotlivým pojmŧm. Pro upevnění znalostí a získání dovedností je pouţita metoda scaffoldingu. V kapitole Rozhodování se studenti seznámí se strukturou rozhodovacího procesu, tak aby byli schopni aktivně vyuţívat specifika jeho jednotlivých fází. Navazující kapitola Plánování obohatí frekventanty znalostmi a nácvikem dovedností při sestavování krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých plánŧ školy, vize rozvoje školy a jejich provázanosti. Významnou součástí této kapitoly je problematika implementace změny, zpŧsobŧ komunikování plánŧ tak, aby byly přijímány pedagogickým sborem. Kapitola organizování nabídne studentŧm rŧzné moţnosti organizace školy a jejich charakteristiky. V poslední kapitole tematického okruhu Manaţerské funkce se frekventanti seznámí s obecnými pravidly manaţerského kontrolování tak, aby bylo moţno na něj navazovat v modulech Personální management a Řízení kurikulární reformy v pedagogickém procesu. Tematický okruh Marketingové řízení školy předkládá příklad komplexní manaţerské strategie, která efektivně vyuţívá všech manaţerských funkcí. Poukazuje na to, ţe přístupy k realizaci manaţerských přístupŧ musí být v souladu, ţe se vzájemně ovlivňují. V tematickém okruhu se studenti budou zamýšlet nad pojmy efektivní škola, koncepce školního marketingu, makroprostředí, mezoprostředí a mikroprostředí školy a nad tím, jak obsah těchto pojmŧ realizovat ve své manaţerské praxi. Tematický okruh Management rizika upozorní studenty na moţné zdroje a typy rizik v managementu školy. Frekventanti se seznámí s postupem při stanovování priorit, s formami moţných konkrétních nápravných opatření a principy proaktivního chování v kontextu řízení rizik. Sylabus: Manažerské funkce: Postavení manaţera: - pravomoci, - úkoly, - zodpovědnost, - leadership. Manaţerské funkce: - manaţerské rozhodování, - plánování, - organizace školy - kontrolování jako manaţerská funkce. Marketingové řízení školy: Podstata marketingového řízení školy: - měnící se podmínky a potřeby, - profesionalita ve školství, - efektivní škola, - strategické řízení, - vnitřní personální marketing, - relační marketing, - evaluace. Prostředí školy: - makroprostředí, mezoprostředí, mikroprostředí školy. Školní marketing: - marketingový mix, hodnocení výsledkŧ marketingového řízení školy. Management rizika: - typy rizik, - analýza rizik, - stanovení priorit, - přijímání souborŧ konkrétních opatření, - proaktivní přístup. 4

5 Ukončení: Řízení školy ve znalostní společnosti studenti skládají ústní zkoušku (ZK) a obhajují písemnou práci Distanční vzdělávání k modulové výuce ŘŠZS zápočet (Z), splnění distančních aktivit Požadavky k ukončení: Zkouška: Ústní zkouška okruhy ke zkoušce budou předem zadány; v prŧběhu zkoušky mŧţe být uplatněno plnění e-learningových cvičných aktivit. Obhajoba písemné práce Práce prokáţe orientaci v tématu i v souvislostech, argumenty správně podloţí závěry práce. Zápočet (dist.): Splnění distančních aktivit a úkolŧ pod vedením tutora. Literatura: Základní: SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. 2. aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, s. ISBN ŠULEŘ, Oldřich. 5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout?. Brno : Computer Press, a.s., s. ISBN VEBER, Jaromír a kol. Management : Základy, prosperita, globalizace. 1. Praha : Management Press, s. ISBN Ostatní doporučená: COVEY, S. R. Vedení založené na principech. 1 Praha: Management Press, s. ISBN Pedagogická encyklopedie. Jan Prŧcha (ed.). Praha : Portál, s. ISBN Řízení školy 2009, : Wolters Kluwer, s. ISBN VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. 1. Brno : Paido, s. ISBN WALTEROVÁ, E. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 1. Brno: Paido, 2004, 502 s. ISBN Studijní texty a materiály k modulu ŘÍZENÍ ŠKOLY VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI Základní soubor studijních textŧ CŠM PedF UK k modulu Řízení školy ve znalostní společnosti mají studenti k dispozici na Moodle. Dále budou studentŧm zprostředkovávány další studijní materiály od jednotlivých vyučujících (zejména powerpointové prezentace). 5

6 Modul PRÁVO Garant modulu Právo: PhDr. Eva Koberová, CŠM PedF UK v Praze, telefon: Výstup z modulu Absolvent modulu PRÁVO: je zorientovaný v základech teorie práva nezbytných pro aktivní užívání právního řádu a aplikaci právních předpisů ve školské řídící praxi získá přehled o zákonných a podzákonných právních předpisech upravujících organizaci a správu regionálního školství ve všech jeho stupních a druzích a je schopen správně aplikovat příslušná právní ustanovení ve své řídící praxi vnímá pracovní právo ve svém celku i s důrazem na užití pracovního práva v pozici zaměstnavatele včetně oblasti odměňování pracovníků ve školství na základě získaných znalostí je jako poučený uživatel práva v procesu řízení ve školství schopen zajistit dodržování právních předpisů i správnou tvorbu a aplikaci vnitřních předpisů řízené organizace Realizace výuky modulu PRÁVO podle studijního plánu (předměty, rozsah prezenční výuky, anotace, sylabus, ukončení a poţadavky k ukončení, literatura) Předměty: Základy práva Pracovní a školské právo Distanční vzdělávání k modulové výuce Právo Anotace: Předmět Základy práva je zaměřen na úvod do teorie práva. Cílem je zorientovat studenta v těchto základech a základní terminologii tak, aby mohl aktivně a správně uţívat právní řád a aplikovat jej do školské řídící praxe. Stručně seznamuje studenty i se základními předpisy ústavního práva. V předmětu Pracovní a školské právo získá student přehled o zákonných a podzákonných právních předpisech upravujících organizaci a správu regionálního školství ve všech jeho stupních a druzích. Na základě získaných znalostí je schopen správně je aplikovat ve své řídící praxi. Oblast pracovního práva je pojednána ve svém celku i s dŧrazem na uţití pracovního práva v pozici zaměstnavatele včetně oblasti odměňování ve školství. Sylabus: Úvod do teorie práva: - pojem práva, - právní norma, - prameny práva, - právní předpis, - právní systém a jeho členění, - právní řád a jeho hierarchie, - platnost a účinnost právních předpisŧ, - publikace právních předpisŧ, - výklad právních předpisŧ Úvod do ústavního práva - Ústava ČR - Listina základních práv a svobod Školské právo: - Školský zákon a prováděcí právní předpisy 6

7 - Zákon o pedagogických pracovnících a prováděcí právní předpisy - Správní řád v praxi ředitele školy Pracovní právo: - Zákoník práce a prováděcí právní předpisy - Pracovní řád pro zaměstnance školství - Odměňování zaměstnancŧ ve školství Ukončení: Základy práva a Pracovní a školské právo z učiva obou předmětŧ skládají studenti zápočet (Z) a zkoušku (ZK) Distanční vzdělávání k modulové výuce Právo zápočet (Z) Požadavky k ukončení: Zápočet: Písemná práce: on-line aktivity kontrolované prostřednictvím Moodle procvičení problematiky formou testování; student prokazuje nejméně dva úspěšně splněné testy. Zkouška: Ústní zkouška okruhy ke zkoušce budou předem zadány; v prŧběhu zkoušky mŧţe být uplatněno plnění e-learningových cvičných aktivit. Zápočet (dist.): Splnění distančních aktivit a úkolŧ pod vedením tutora. Literatura: Základní: - Základy práva, Studijní texty k modulu Právo, CŠM PedF UK v Praze - Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava ČR - Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku ČR - Školský zákon I a II, Studijní texty k modulu Právo, CŠM PedF UK v Praze - Zákon o pedagogických pracovnících, Studijní texty k modulu Právo, CŠM PedF UK v Praze - Správní právo ve školství, Studijní texty k modulu Právo, CŠM PedF UK v Praze - Pracovní právo, Studijní texty k modulu Právo, CŠM PedF UK v Praze - Pracovní sešit k modulu Právo, Studijní texty k modulu Právo - na CD, CŠM PedF UK v Praze - Vybrané kapitoly z modulu Právo, e-learningový výukový program, CŠM PedF UK v Praze Příslušné právní předpisy (v platném znění): - Z č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - Z č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonŧ - Z č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám - Z č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonŧ - Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Z č. 500/2004 Sb., správní řád - Prováděcí předpisy k výše uvedeným zákonŧm (v platném znění) Ostatní doporučená: - JANKŦ, M. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. Praha, C. H. Beck, 2008, vydání třetí, SPIRIT, M. Základy práva pro neprávníky. Plzeň, Čeněk Aleš, 2004, TOMANCOVÁ, J. a kol. Základy práva (nejen) pro školy. Boskovice/Brno, Albert, 2007, ISBN Aktuální komentovaná vydání základních zákonŧ a prováděcích právních předpisŧ Studijní texty a materiály k modulu PRÁVO Základní soubor studijních textŧ CŠM PedF UK k modulu Právo - Základy práva, Školský zákon I a II, Zákon o pedagogických pracovnících, Správní právo ve školství, Pracovní právo, Pracovní sešit k modulu Právo - mají studenti k dispozici na Moodle, stejně jako e-learningový program Vybrané kapitoly z modulu Právo. Dále budou studentŧm případně zprostředkovávány další studijní materiály od jednotlivých vyučujících (pokud je dají k dispozici). 7

8 Modul EKONOMIKA, FINANCOVÁNÍ A ÚČETNICTVÍ ŠKOL Garanti modulu Ekonomika, financování a účetnictví škol: Ing. Dagmar Krutská, CŠM PedF UK v Praze RNDr. Jana Marková, CŠM PedF UK v Praze, tel.: Výstup z modulu Absolvent modulu EKONOMIKA, FINANCOVÁNÍ A ÚČETNICTVÍ ŠKOL: orientuje se v základních právních předpisech upravujících oblast financování škol a školských zařízení a jejich aplikaci ve školské praxi je seznámen se systémem vícezdrojového financování nákladů školství, se základními kompetencemi zřizovatele v oblasti financování a se zásadami využívání prostředků státního rozpočtu je schopen sestavit návrh rozpočtu školy a kontrolovat jeho čerpání seznámí se se základními principy vedení účetnictví, stanovením výsledku hospodaření, zajišťováním dalších zdrojů a kontrolou hospodaření s veřejnými prostředky na základě získaných vědomostí je schopen zajistit efektivní využívání svěřeného majetku a dodržování právních předpisů v oblasti financování škol a školských zařízení včetně tvorby vnitřních předpisů z této oblasti řízené organizace Realizace výuky modulu EKONOMIKA, FINANCOVÁNÍ A ÚČETNICTVÍ ŠKOL podle studijního plánu (předměty, rozsah prezenční výuky, anotace, sylabus, ukončení a poţadavky k ukončení, literatura) Předměty: Finanční management Ekonomika vzdělávání Distanční vzdělávání k modulové výuce EKO Anotace: Student se orientuje v základních právních předpisech upravujících oblast financování škol a školských zařízení a jejich aplikaci ve školské praxi a je seznámen se systémem vícezdrojového financování. Dále se seznámí se základními kompetencemi zřizovatele při zřízení nebo zrušení školy, při kontrole jeho čerpání a při jeho vypořádání se zřizovatelem a státním rozpočtem. Student se seznámí se stanovením hospodářského výsledku, s principem hmotné zainteresovanosti, druhy fondŧ PO a pravidly jejich pouţití. Cílem kapitoly účetnictví je definovat vstupy a výstupy účetnictví, přiblíţit jeho vedení. V části platŧ a mezd, doplňkové a jiné činnosti a kontroly se seznámí se základními pojmy z oblasti odměňování, pravidly rozpisu rozpočtu mzdových prostředkŧ a zásadami jejich vyuţívání, s pravidly, za kterých mŧţe škola zřízená MŠMT, obcí nebo krajem kromě své hlavní činnosti efektivně vyuţívat svěřený majetek a zajišťovat tak pro sebe další zdroje, seznámí se s obecnými principy kontroly hospodaření s veřejnými finančními prostředky. Sylabus: Finanční management: Právní předpisy při financování škol: - obecně platné právní předpisy, - speciální předpisy pro oblast školství, - ostatní předpisy upravující financování škol, - zpŧsoby zveřejňování předpisŧ. 8

9 Zdroje financování škol: - základní právní prostředí, - náklady školy a jejich členění, - zdroje financování, - časové pouţití prostředkŧ. Ekonomika vzdělávání: Kompetence zřizovatele při financování škol: - kompetence obcí, krajŧ, - kompetence MŠMT, - kompetence zřizovatelŧ soukromých škol, - kompetence zřizovatelŧ církevních škol, - jmenování statutárních orgánŧ. Rozpočet školy a jejich součástí: - základní právní prostředí, - návrh rozpočtu školy (právního subjektu), - specifické problémy nákladŧ, - stanovení závazných ukazatelŧ a rozpis provozního rozpočtu, - regulace čerpání rozpočtu, - kontrola čerpání rozpočtu, - rozpočtové změny, - rozbor hospodaření, - časové řady. Fondy příspěvkové organizace: - hospodářský výsledek, - zásady stanovení hospodářského výsledku, - porušení rozpočtové kázně. Účetnictví: - zákon o účetnictví, - předávání funkcí, - specifické účetní případy. Platy, mzdy: - základní pojmy a pravidla odměňování, - specifické okruhy financování, - rozpočet platŧ a mezd. Doplňková a jiná činnost: - právní předpisy, - doplňková činnost, - jiná činnost, - zásady odměňování v doplňkové resp. jiné činnosti. Kontrola: - základní právní předpisy, - obecné principy kontroly, - pokuty ukládané za porušení povinností kontrolovaných osob, - oznamovací povinnost, - příklady kontrolních okruhŧ. Ukončení: Finanční management a Ekonomika vzdělávání z obou předmětŧ skládají studenti zápočet (Z) a zkoušku (ZK) Distanční vzdělávání k modulové výuce EKO zápočet (Z) Požadavky k ukončení: Zápočet: Písemná práce: on-line aktivity kontrolované prostřednictvím Moodle procvičení problematiky formou testování; student prokazuje nejméně dva úspěšně splněné testy. Zkouška: Ústní zkouška okruhy ke zkoušce budou předem zadány; v prŧběhu zkoušky mŧţe být uplatněno plnění e-learningových cvičných aktivit. 9

10 Zápočet (dist.): Splnění distančních aktivit a úkolŧ pod vedením tutora. Literatura: Základní: - Ekonomika, financování a účetnictví škol, Studijní texty k modulu Ekonomika, financování a účetnictví škol, CŠM PedF UK v Praze - Pracovní sešit k modulu Ekonomika, financování a účetnictví škol, CŠM PedF UK v Praze - Ekonomika a finanční management pro řídící pracovníky školství, e-learningový výukový program, CŠM PedF UK v Praze Ostatní doporučená: - Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ČR - Zákon č. 219/2000 S., o majetku ČR - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtŧ - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnancŧ ve veřejných sluţbách a správě - Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejniţších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíţeného pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíţeném pracovním prostředí - Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí z. č. 320/2001 Sb. - Vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb - Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmŧ (vyuţití při kategorizaci majetku) - Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - Zákon č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením - Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a o postavení církví a náboţenských společností a o změně některých zákonŧ (zákon o církvích a náboţenských společnostech) Případně další aktuální vydání základních právních předpisŧ pro oblast financování škol a školských zařízení Všechny výše uvedené právní předpisy v platném znění. Studijní texty a materiály k modulu EKONOMIKA, FINANCOVÁNÍ A ÚČETNICTVÍ ŠKOL Základní soubor studijních textŧ CŠM PedF UK k modulu Ekonomika, financování a účetnictví škol mají studenti k dispozici na Moodle, stejně jako e-learningový program Ekonomika a finanční management pro řídící pracovníky školství. Studijní materiály odpovídají právnímu stavu roku Dále budou studentŧm případně zprostředkovávány další studijní materiály od jednotlivých vyučujících (pokud je dají k dispozici). 10

11 Modul PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Garant modulu Právo: Mgr. Irena Lhotková, CŠM PedF UK v Praze Telefon: ; Výstup z modulu Absolvent modulu PERSONÁLNÍ MANAGEMENT: ovládá teoretické poznatky z oblasti vedení lidí a vědomě je aplikuje ve vlastní manažerské praxi aktivně využívá získaných znalostí z oblasti personálního managementu při práci s lidmi orientuje se v tradičních i moderních motivačních teoriích a aplikuje je při efektivním vedení lidí zná různé styly vedení lidí a využívá je podle aktuálních podmínek praxe řídí se zásadami selfmanagementu a promítá je do osobního i pracovního života prokazuje vysoký stupeň ovládání komunikačních dovedností, používá jednotlivé komunikační techniky s ohledem na účel a obsah komunikace a specifika cílové skupiny analyzuje příčiny konfliktů a promyšleně uplatňuje teoretické poznatky při jejich konstruktivním řešení využívá emoční inteligenci ve všech oblastech vedení lidí Realizace výuky modulu PERSONÁLNÍ MANAGEMENT podle studijního plánu (předměty, rozsah prezenční výuky, anotace, sylabus, ukončení a poţadavky k ukončení, literatura) Předměty: Vedení lidí Selfmanagement Distanční vzdělávání k modulové výuce Anotace: Vedení lidí Předmět je zaměřen na oblast vedení lidí. Cílem je získání a rozvoj kompetencí v oblastech leadershipu, personálního managementu a motivace pracovníkŧ s dŧrazem na školskou praxi. Selfmanagement Předmět je zaměřen na prezentaci aktuálních teoretických poznatkŧ z oblasti sebeřízení vedoucího pracovníka. Cílem předmětu je získávání a rozvoj kompetencí v oblasti sebeřízení, plánování času a delegování. Sylabus: Vedení lidí Leadership Styly vedení lidí Emoční inteligence Osobnost ředitele školy a jeho kompetence Personální management Výběr a adaptace pracovníkŧ Rozvoj a hodnocení pracovníkŧ 11

12 Odměňování a péče o zaměstnance Motivace Tradiční motivační teorie Moderní trendy v motivaci Teorie vitality Selfmanagement Sebeřízení Plánování ţivotní a profesní dráhy Syndrom vyhoření a jeho prevence Plánování času (Time management) Nástroje plánování času Paretŧv zákon Efektivní delegování Ukončení: Vedení lidí, selfmanagement Zápočet, zkouška. Distanční vzdělávání k modulové výuce Zápočet Požadavky k ukončení: Zápočet: Zápočet je udělen za zpracování závěrečné práce modulu na téma selfmanagementu v souladu se stanovenými poţadavky Zkouška: Ústní zkouška na základě předem zadaných teoretických otázek a řešení kazuistik a posouzení závěrečné práce modulu z oblasti vedení lidí. Zápočet distanční vzdělávání k modulové výuce: Splnění distančních aktivit a úkolŧ pod vedením tutora. Literatura: BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení. 3.rozšířené a doplněné vydání. Praha: Management Press, ISBN CIPRO, M.: Delegování jako zpŧsob manaţerského myšlení. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN HRONÍK, F.: Hodnocení pracovníkŧ. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojŧ. Základy moderní personalistiky. 3.vydání. Praha: Management Press, s.r.o., ISBN KUBEŠ, M., SPILLEROVÁ, D., KURNICKÝ, R.: Manaţerské kompetence. Zpŧsobilosti výjimečných manţerŧ. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmŧ a firem : praktický atlas managementu. Praha : Grada, ISBN X. ŠULEŘ, O.: 5 rolí manaţera a jak je profesionálně zvládnout. Brno: Computer press, ISBN VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Management : Teorie a praxe 80. a 90. let. Praha : Management Press ISBN Studijní texty a materiály k modulu PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Základní soubor studijních textŧ CŠM PedF UK k modulu Personální management- Motivace, Vedení lidí a nově Selfmanagement. Dále budou studentŧm případně zprostředkovávány další studijní materiály od jednotlivých vyučujících (pokud je dají k dispozici). 12

13 Modul ŘÍZENÍ KURIKULÁRNÍ REFORMY V PEDAGOGICKÉM PROCESU Garant modulu Řízení kurikulární reformy v pedagogickém procesu PhDr. Václav Trojan, Ph.D., CŠM PedF UK v Praze Telefon: , , Výstup z modulu Absolvent modulu ŘÍZENÍ KURIKULÁRNÍ REFORMY V PEDAGOGICKÉM PROCESU získá kompetence v oblastech: získávání a analýza informací ze širšího kontextu (evropské tendence vzdělávání, vzdělávací politika státu a okolních zemí, srovnávací šetření, např. PISA) analýza vnějších a vnitřních podmínek ovlivňujících pedagogický proces školy (STEP, SWOT, užití dalších metod) identifikace a tvorba různých typů plánů a strategií, pochopení jejich významu a vzájemných souvislostí jako prostředku k zajištění kvalitnější práce pedagogického sboru, podpory nových přístupů, motivace i vzájemné komunikace kritická analýza odpovídajícího RVP tvorba, implementace a korekce ŠVP sestavení koncepce pedagogické práce autoevaluace školy evaluace pedagogického procesu, vytvoření systému hospitací na škole, hodnocení výsledků vzdělávání, nastavení kritérií řízení, vyhodnocování kvality TQM organizace, navrhování opatření k větší efektivitě monitorování a vyhodnocování kurikula, zohlednění ovlivňujících faktorů řízení školy jako učící se organizace řízení školy v souladu se všemi jejími funkcemi řízení změny v pedagogickém procesu stanovení prioritní oblasti rozvoje školy v souladu se základními tendencemi vzdělávací politiky s ohledem na regionální i odborná specifika 13

14 Realizace výuky v ŘÍZENÍ KURIKULÁRNÍ REFORMY V PEDAGOGICKÉM PROCESU podle studijního plánu (předměty, rozsah prezenční výuky, anotace, sylabus, ukončení a poţadavky k ukončení, literatura) Předměty: Řízení kurikulární reformy v pedagogickém procesu I. Vzdělávací politika a evropská dimenze Řízení kurikulární reformy v pedagogickém procesu II. Anotace: Předmět Řízení kurikulární reformy v pedagogickém procesu I. je zaměřen na informace a poznatky o rozvoji vzdělávacích systémŧ a vzdělávací politiky v ČR, modelech řízení školy a uplatňování principu demokratičnosti a základní principy evropské vzdělávací politiky. Cílem je zorientovat studenta v těchto základech i základní terminologii tak, aby se mohl dostatečně a aktivně podílet na uplatňování základních principŧ evropské vzdělávací politiky, vnímat evropskou dimenzi ve vzdělávání jako významnou součást probíhající kurikulární reformy. Cílem předmětu Řízení kurikulární reformy v pedagogickém procesu II. je získání základŧ a orientace v řízení školy, získání nových kompetencí a informací z oblasti řízení pedagogického procesu. Předmět je zaměřen na zvládnutí a získání nových kompetencí v oblasti strategie rozvoje školy a základních principech její tvorby. Student dovede stanovit priority rozvoje školy v souladu s cíly školy, zpracovat analýzu školy s respektováním vnitřních i vnějších determinant, aplikovat zásady strategického řízení do pedagogického procesu školy s ohledem na nové poţadavky, proměnu cílŧ a funkcí školy 21. století. Dále se cíle předmětu vztahují k získání kompetencí a základŧ v uplatňování a koncepčním přístupu při řízení školy jako učící se organizace ve společnosti vědění. Student získá vědomosti a přehled o základních podmínkách a fázích pro uskutečnění změny v pedagogickém procesu, umí nalézt vztahy a shody mezi těmito pojmy a procesy. Sylabus: získávání a analýza informací ze širšího kontextu (evropské tendence vzdělávání, vzdělávací politika státu a okolních zemí, srovnávací šetření, např. PISA) analýza vnějších a vnitřních podmínek ovlivňujících pedagogický proces školy (STEP, SWOT, uţití dalších metod) identifikace a tvorba rŧzných typŧ plánŧ a strategií, pochopení jejich významu a vzájemných souvislostí jako prostředku k zajištění kvalitnější práce pedagogického sboru, podpory nových přístupŧ, motivace i vzájemné komunikace kritická analýza odpovídajícího RVP tvorba, implementace a korekce ŠVP sestavení koncepce pedagogické práce autoevaluace školy evaluace pedagogického procesu, vytvoření systému hospitací na škole, hodnocení výsledkŧ vzdělávání, nastavení kritérií řízení, vyhodnocování kvality TQM organizace, navrhování opatření k větší efektivitě monitorování a vyhodnocování kurikula, zohlednění ovlivňujících faktorŧ řízení školy jako učící se organizace řízení školy v souladu se všemi jejími funkcemi řízení změny v pedagogickém procesu stanovení prioritní oblasti rozvoje školy v souladu se základními tendencemi vzdělávací 14

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze.

Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze. Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Modul P R Á V O PROČ? CO? JAK? KDO? S JAKÝM VÝSLEDKEM? PhDr. Eva Koberová

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

SVVP - OBOR ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2011

SVVP - OBOR ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2011 SVVP - OBOR ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2011 PŘEHLED ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY ULOŽENÝCH V KVVP (Řazeno abecedně.) Závěrečné práce jsou uloženy v Knihovně výzkumných

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí:

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí: Výzva č. 18, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 18 pro příjem projektových ţádostí ostatních (IPo) vyhlášena 29. března

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název projektu: Příjemce dotace:

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU Název školy: Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 Název společného projektu: Hlavní tematické zaměření společného projektu: Hlavní cíl společného projektu: Připravujeme

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 4. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ. Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání

Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ. Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání Metodický portál RVP.CZ Původní cíl: hlavní metodická podpora učitelů při

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Vymezení úkolu Úkol splňuje požadavek: Školského zákona (561/2004 173-176 ) Koncepčních záměrů pro inspekční činnost v období

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více

2. Školní vzdělávací programy

2. Školní vzdělávací programy Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015, Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 (Jednotlivá kritéria se využijí v návaznosti na charakter posuzované školy nebo školského zařízení.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odbornýchkompetencí

Více