PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ"

Transkript

1 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické pracovníky 2. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Vzdělávací program Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení (Profesionalizace KK) byl připraven a je realizován v rámci stejnojmenného projektu ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, schváleného dne Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy pod reg. č. CZ.1.07/1.3.00/ Tento vzdělávací program vychází z nutnosti inovace stávajícího systému vzdělávání pro vedoucí pedagogické pracovníky. Prostřednictvím projektu ESF tak bude umoţněna pilotáţ nového - inovovaného obsahu a formy vzdělávacího programu pro řídící pracovníky ve školství. Inovovace programu a formy výuky (poměr prezenční a distanční výuky, nové metody a formy distančního vzdělávání s vyuţitím e-learningových opor a kurzŧ) reflektuje zejména na současné potřeby řídící praxe ve školách a školských zařízeních a plně akceptuje kompletní obsah vzdělávání vedoucích pracovníků stanovený příslušnou vyhláškou (mimo jiné také nově zavedený a ověřovaný modul ICT, který nebyl doposud ve Standardech SVPP zahrnut viz dále). Na základě projektové realizace a vyhodnocení tohoto vzdělávacího programu bude následně na MŠMT podán podnět k modernizaci a inovaci Standardu Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky (stávající Standard tohoto studia byl vydán jiţ v roce 2005 a neobsahoval oblast ICT) a na základě těchto návrhŧ bude připravena ţádost o akreditaci obsahově i metodologicky inovovaného programu SVPP realizovaného Centrem školského managementu PedF UK v Praze (CŠM). Vzdělávací program Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníkŧ škol a školských zařízení je strukturován do následujícího studijního plánu: Tab. 1 Studijní plán a podrobný rozpis hodinové dotace vzděl. programu "Profesionalizace KK" Modul Dílčí předměty modulu - požadavky na ukončení modulu obsah Počet hodin prez. výuky Počet hodin dist. výuky Celkem Ukon čení modulu Poznámky - požadavky na ukončení 1. Řízení školy ve znalostní společnosti Řízení školy ve znalostní společnosti Distanční vzdělávání k modul. výuce - ŘŠZS 16 ZK Z Ústní zk., obhajoba pís. práce Splnění dist. aktivit a úkolů, písemná práce 7. Rozvoj klíčových kompetencí v praxi RKKvP - zaměření ŘŠZS ZK Akt. účast, plnění úkolů, protokoly 2. Právo Základy práva 2 Školské a pracovní právo Z, ZK Pís. test on-line, ústní zkouška 1

2 Distanční vzdělávání k modul. výuce - Právo 20 Z Splnění dist. aktivit a úkolů 7. Rozvoj klíčových kompetencí v praxi RKKvP - zaměření Právo ZK Akt. účast, splnění úkolů, protokoly 3. Ekonomika, financování a účetnictví škol Finanční management 4 Ekonomika vzdělávání 12 Distanční vzdělávání k modul. výuce - EKO 36 Z, ZK 20 Z Pís. test on-line, ústní zkouška Splnění dist. aktivit a úkolů 7. Rozvoj klíčových kompetencí v praxi Manažerské dovednosti II (prezentace man. praxí) Z Prezentace man. praxí 4. Personální management 7. Rozvoj klíčových kompetencí v praxi 5. Řízení kurikulární reformy v pedagogickém procesu Selfmanagement 4 Vedení lidí 12 Distanční vzdělávání k modul. výuce - Person. management RKKvP - zaměření Personální management Řízení kurikulární reformy v ped. procesu I ŘKRvPP - vzdělávací politika a evr. dimenze Řízení kurikulární reformy v ped. procesu II 36 Z, ZK 20 Z ZK 8 8 ZK Obhajoba pís. práce, ústní zkouška Splnění dist. úkolů, pís. práce Akt. účast, splnění úkolů, protokoly Ústní zkouška 4 36 KZ Písemný on-line test 8 8 ZK Splnění dist. úkolů, písemná práce 7. Rozvoj klíčových kompetencí v praxi 6. ICT kompetence při vedení školy RKKvP - zaměření na ŘKRvPP (hodnotící projekt ČŠI) ICT kompetence při vedení školy ZK Distanční modul. výuka - ICT 20 Z ZK Ústní zk., písemná práce, protokoly Ústní zk., prakt. ověřování Splnění dist. aktivit a úkolů, pís. on-line test 7. Rozvoj klíčových kompetencí v praxi Manažerské dovednosti I (rozvoj ICT kompetencí) Z Akt. účast na MP zaměřených na rozvoj man. dovednosti, dist. aktivita, protokoly Seminář k závěrečné práci 4 4 Z Základy metodologie výzkumu 4 4 Z Prezenční celkem 104 Distanční celkem, on - line 120 Celkem výuka 224 Celkem MP 100 Celkem 324 Pilotní vzdělávací program v projektu "Profesionalizace KK" celkem 324 hodin 2

3 Popis jednotlivých modulů: Kaţdý modul se realizuje formou prezenční výuky (16 hod. 2 výukové dny) a formou distanční výuky (20 hod.), která probíhá v menších skupinách (cca studentŧ) pod odborným vedením tutora vţdy v předmětu Distanční vzdělávání k modulové výuce konkrétního výukového modulu. Distanční vzdělávání probíhá prostřednictvím LMS Moodle. Kaţdý ze vzdělávacích modulŧ probíhá cca 3 měsíce. Modul Rozvoj klíčových kompetencí v praxi je jako prŧběţný modul realizován současně s kaţdým vzdělávacím modulem v rozsahu 10 hod. prezenční a 6 hod. distanční výuky. Prezenční část výuky probíhá formou manaţerských praxí za účasti garanta manaţerské praxe. Modul ŘÍZENÍ ŠKOLY VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI Garant modulu Řízení školy ve znalostní společnosti (ŘŠZS): Mgr., Bc. Jiří Trunda, CŠM PedF UK v Praze Výstup z modulu Absolvent modulu ŘÍZENÍ ŠKOLY VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI: orientuje se v základních manažerských funkcích v kontextu českého školství v rámci současné etapy existence znalostní společnosti chápe specifika role školského manažera a dovede jich efektivně využívat ve své praxi identifikuje jednotlivé funkce v praxi školského manažera a chápe jejich vzájemné vazby je schopen komparace přístupů direktivního řízení a leadershipu v souvislostech školského managementu seznámí se se základní teorií rozhodování, plánování, organizování a kontrolování je vybaven znalostmi potřebnými k realizaci strategie marketingového řízení školy je schopen sestavit a formulovat vizi rozvoje školy v kontextu místních podmínek konkrétní školy i širších společenských souvislostí a směřovat k její realizaci zná zásady proaktivního vedení školy v rámci managementu rizika na základě získaných vědomostí je schopen přijímat kompetentní manažerská rozhodnutí Realizace výuky modulu ŘÍZENÍ ŠKOLY VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI podle studijního plánu (předměty, rozsah prezenční výuky, anotace, sylabus, ukončení a poţadavky k ukončení, literatura) Předměty: Řízení školy ve znalostní společnosti Distanční vzdělávání k modulové výuce ŘŠZS Anotace: Student se orientuje v základních manaţerských pojmech a jejich struktuře. Teoretické poznatky je schopen pouţívat ve své manaţerské praxi. Hlavním cílem úvodního tematického okruhu (Manaţerské funkce) Postavení manaţera, je definování a charakteristika rolí školského manaţera a jejich odlišení od rolí pracovníka na postu pedagoga. 3

4 Manaţerské funkce jsou dány do souvislosti s manaţerskými kompetencemi. V dalších tématech směřuje výuka k získání přehledu o rozhodování, plánování, organizování a kontrolování v praxi managementu škol. Přitom jsou akcentovány souvislosti, které mezi jednotlivými funkcemi ve školském managementu existují a vytvářejí tak z nich komplexní proces. Výuka probíhá interaktivně, v první fázi lektor vţdy zjišťuje stav předporozumění jednotlivým pojmŧm. Pro upevnění znalostí a získání dovedností je pouţita metoda scaffoldingu. V kapitole Rozhodování se studenti seznámí se strukturou rozhodovacího procesu, tak aby byli schopni aktivně vyuţívat specifika jeho jednotlivých fází. Navazující kapitola Plánování obohatí frekventanty znalostmi a nácvikem dovedností při sestavování krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých plánŧ školy, vize rozvoje školy a jejich provázanosti. Významnou součástí této kapitoly je problematika implementace změny, zpŧsobŧ komunikování plánŧ tak, aby byly přijímány pedagogickým sborem. Kapitola organizování nabídne studentŧm rŧzné moţnosti organizace školy a jejich charakteristiky. V poslední kapitole tematického okruhu Manaţerské funkce se frekventanti seznámí s obecnými pravidly manaţerského kontrolování tak, aby bylo moţno na něj navazovat v modulech Personální management a Řízení kurikulární reformy v pedagogickém procesu. Tematický okruh Marketingové řízení školy předkládá příklad komplexní manaţerské strategie, která efektivně vyuţívá všech manaţerských funkcí. Poukazuje na to, ţe přístupy k realizaci manaţerských přístupŧ musí být v souladu, ţe se vzájemně ovlivňují. V tematickém okruhu se studenti budou zamýšlet nad pojmy efektivní škola, koncepce školního marketingu, makroprostředí, mezoprostředí a mikroprostředí školy a nad tím, jak obsah těchto pojmŧ realizovat ve své manaţerské praxi. Tematický okruh Management rizika upozorní studenty na moţné zdroje a typy rizik v managementu školy. Frekventanti se seznámí s postupem při stanovování priorit, s formami moţných konkrétních nápravných opatření a principy proaktivního chování v kontextu řízení rizik. Sylabus: Manažerské funkce: Postavení manaţera: - pravomoci, - úkoly, - zodpovědnost, - leadership. Manaţerské funkce: - manaţerské rozhodování, - plánování, - organizace školy - kontrolování jako manaţerská funkce. Marketingové řízení školy: Podstata marketingového řízení školy: - měnící se podmínky a potřeby, - profesionalita ve školství, - efektivní škola, - strategické řízení, - vnitřní personální marketing, - relační marketing, - evaluace. Prostředí školy: - makroprostředí, mezoprostředí, mikroprostředí školy. Školní marketing: - marketingový mix, hodnocení výsledkŧ marketingového řízení školy. Management rizika: - typy rizik, - analýza rizik, - stanovení priorit, - přijímání souborŧ konkrétních opatření, - proaktivní přístup. 4

5 Ukončení: Řízení školy ve znalostní společnosti studenti skládají ústní zkoušku (ZK) a obhajují písemnou práci Distanční vzdělávání k modulové výuce ŘŠZS zápočet (Z), splnění distančních aktivit Požadavky k ukončení: Zkouška: Ústní zkouška okruhy ke zkoušce budou předem zadány; v prŧběhu zkoušky mŧţe být uplatněno plnění e-learningových cvičných aktivit. Obhajoba písemné práce Práce prokáţe orientaci v tématu i v souvislostech, argumenty správně podloţí závěry práce. Zápočet (dist.): Splnění distančních aktivit a úkolŧ pod vedením tutora. Literatura: Základní: SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. 2. aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, s. ISBN ŠULEŘ, Oldřich. 5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout?. Brno : Computer Press, a.s., s. ISBN VEBER, Jaromír a kol. Management : Základy, prosperita, globalizace. 1. Praha : Management Press, s. ISBN Ostatní doporučená: COVEY, S. R. Vedení založené na principech. 1 Praha: Management Press, s. ISBN Pedagogická encyklopedie. Jan Prŧcha (ed.). Praha : Portál, s. ISBN Řízení školy 2009, : Wolters Kluwer, s. ISBN VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. 1. Brno : Paido, s. ISBN WALTEROVÁ, E. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 1. Brno: Paido, 2004, 502 s. ISBN Studijní texty a materiály k modulu ŘÍZENÍ ŠKOLY VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI Základní soubor studijních textŧ CŠM PedF UK k modulu Řízení školy ve znalostní společnosti mají studenti k dispozici na Moodle. Dále budou studentŧm zprostředkovávány další studijní materiály od jednotlivých vyučujících (zejména powerpointové prezentace). 5

6 Modul PRÁVO Garant modulu Právo: PhDr. Eva Koberová, CŠM PedF UK v Praze, telefon: Výstup z modulu Absolvent modulu PRÁVO: je zorientovaný v základech teorie práva nezbytných pro aktivní užívání právního řádu a aplikaci právních předpisů ve školské řídící praxi získá přehled o zákonných a podzákonných právních předpisech upravujících organizaci a správu regionálního školství ve všech jeho stupních a druzích a je schopen správně aplikovat příslušná právní ustanovení ve své řídící praxi vnímá pracovní právo ve svém celku i s důrazem na užití pracovního práva v pozici zaměstnavatele včetně oblasti odměňování pracovníků ve školství na základě získaných znalostí je jako poučený uživatel práva v procesu řízení ve školství schopen zajistit dodržování právních předpisů i správnou tvorbu a aplikaci vnitřních předpisů řízené organizace Realizace výuky modulu PRÁVO podle studijního plánu (předměty, rozsah prezenční výuky, anotace, sylabus, ukončení a poţadavky k ukončení, literatura) Předměty: Základy práva Pracovní a školské právo Distanční vzdělávání k modulové výuce Právo Anotace: Předmět Základy práva je zaměřen na úvod do teorie práva. Cílem je zorientovat studenta v těchto základech a základní terminologii tak, aby mohl aktivně a správně uţívat právní řád a aplikovat jej do školské řídící praxe. Stručně seznamuje studenty i se základními předpisy ústavního práva. V předmětu Pracovní a školské právo získá student přehled o zákonných a podzákonných právních předpisech upravujících organizaci a správu regionálního školství ve všech jeho stupních a druzích. Na základě získaných znalostí je schopen správně je aplikovat ve své řídící praxi. Oblast pracovního práva je pojednána ve svém celku i s dŧrazem na uţití pracovního práva v pozici zaměstnavatele včetně oblasti odměňování ve školství. Sylabus: Úvod do teorie práva: - pojem práva, - právní norma, - prameny práva, - právní předpis, - právní systém a jeho členění, - právní řád a jeho hierarchie, - platnost a účinnost právních předpisŧ, - publikace právních předpisŧ, - výklad právních předpisŧ Úvod do ústavního práva - Ústava ČR - Listina základních práv a svobod Školské právo: - Školský zákon a prováděcí právní předpisy 6

7 - Zákon o pedagogických pracovnících a prováděcí právní předpisy - Správní řád v praxi ředitele školy Pracovní právo: - Zákoník práce a prováděcí právní předpisy - Pracovní řád pro zaměstnance školství - Odměňování zaměstnancŧ ve školství Ukončení: Základy práva a Pracovní a školské právo z učiva obou předmětŧ skládají studenti zápočet (Z) a zkoušku (ZK) Distanční vzdělávání k modulové výuce Právo zápočet (Z) Požadavky k ukončení: Zápočet: Písemná práce: on-line aktivity kontrolované prostřednictvím Moodle procvičení problematiky formou testování; student prokazuje nejméně dva úspěšně splněné testy. Zkouška: Ústní zkouška okruhy ke zkoušce budou předem zadány; v prŧběhu zkoušky mŧţe být uplatněno plnění e-learningových cvičných aktivit. Zápočet (dist.): Splnění distančních aktivit a úkolŧ pod vedením tutora. Literatura: Základní: - Základy práva, Studijní texty k modulu Právo, CŠM PedF UK v Praze - Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava ČR - Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku ČR - Školský zákon I a II, Studijní texty k modulu Právo, CŠM PedF UK v Praze - Zákon o pedagogických pracovnících, Studijní texty k modulu Právo, CŠM PedF UK v Praze - Správní právo ve školství, Studijní texty k modulu Právo, CŠM PedF UK v Praze - Pracovní právo, Studijní texty k modulu Právo, CŠM PedF UK v Praze - Pracovní sešit k modulu Právo, Studijní texty k modulu Právo - na CD, CŠM PedF UK v Praze - Vybrané kapitoly z modulu Právo, e-learningový výukový program, CŠM PedF UK v Praze Příslušné právní předpisy (v platném znění): - Z č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - Z č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonŧ - Z č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám - Z č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonŧ - Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Z č. 500/2004 Sb., správní řád - Prováděcí předpisy k výše uvedeným zákonŧm (v platném znění) Ostatní doporučená: - JANKŦ, M. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. Praha, C. H. Beck, 2008, vydání třetí, SPIRIT, M. Základy práva pro neprávníky. Plzeň, Čeněk Aleš, 2004, TOMANCOVÁ, J. a kol. Základy práva (nejen) pro školy. Boskovice/Brno, Albert, 2007, ISBN Aktuální komentovaná vydání základních zákonŧ a prováděcích právních předpisŧ Studijní texty a materiály k modulu PRÁVO Základní soubor studijních textŧ CŠM PedF UK k modulu Právo - Základy práva, Školský zákon I a II, Zákon o pedagogických pracovnících, Správní právo ve školství, Pracovní právo, Pracovní sešit k modulu Právo - mají studenti k dispozici na Moodle, stejně jako e-learningový program Vybrané kapitoly z modulu Právo. Dále budou studentŧm případně zprostředkovávány další studijní materiály od jednotlivých vyučujících (pokud je dají k dispozici). 7

8 Modul EKONOMIKA, FINANCOVÁNÍ A ÚČETNICTVÍ ŠKOL Garanti modulu Ekonomika, financování a účetnictví škol: Ing. Dagmar Krutská, CŠM PedF UK v Praze RNDr. Jana Marková, CŠM PedF UK v Praze, tel.: Výstup z modulu Absolvent modulu EKONOMIKA, FINANCOVÁNÍ A ÚČETNICTVÍ ŠKOL: orientuje se v základních právních předpisech upravujících oblast financování škol a školských zařízení a jejich aplikaci ve školské praxi je seznámen se systémem vícezdrojového financování nákladů školství, se základními kompetencemi zřizovatele v oblasti financování a se zásadami využívání prostředků státního rozpočtu je schopen sestavit návrh rozpočtu školy a kontrolovat jeho čerpání seznámí se se základními principy vedení účetnictví, stanovením výsledku hospodaření, zajišťováním dalších zdrojů a kontrolou hospodaření s veřejnými prostředky na základě získaných vědomostí je schopen zajistit efektivní využívání svěřeného majetku a dodržování právních předpisů v oblasti financování škol a školských zařízení včetně tvorby vnitřních předpisů z této oblasti řízené organizace Realizace výuky modulu EKONOMIKA, FINANCOVÁNÍ A ÚČETNICTVÍ ŠKOL podle studijního plánu (předměty, rozsah prezenční výuky, anotace, sylabus, ukončení a poţadavky k ukončení, literatura) Předměty: Finanční management Ekonomika vzdělávání Distanční vzdělávání k modulové výuce EKO Anotace: Student se orientuje v základních právních předpisech upravujících oblast financování škol a školských zařízení a jejich aplikaci ve školské praxi a je seznámen se systémem vícezdrojového financování. Dále se seznámí se základními kompetencemi zřizovatele při zřízení nebo zrušení školy, při kontrole jeho čerpání a při jeho vypořádání se zřizovatelem a státním rozpočtem. Student se seznámí se stanovením hospodářského výsledku, s principem hmotné zainteresovanosti, druhy fondŧ PO a pravidly jejich pouţití. Cílem kapitoly účetnictví je definovat vstupy a výstupy účetnictví, přiblíţit jeho vedení. V části platŧ a mezd, doplňkové a jiné činnosti a kontroly se seznámí se základními pojmy z oblasti odměňování, pravidly rozpisu rozpočtu mzdových prostředkŧ a zásadami jejich vyuţívání, s pravidly, za kterých mŧţe škola zřízená MŠMT, obcí nebo krajem kromě své hlavní činnosti efektivně vyuţívat svěřený majetek a zajišťovat tak pro sebe další zdroje, seznámí se s obecnými principy kontroly hospodaření s veřejnými finančními prostředky. Sylabus: Finanční management: Právní předpisy při financování škol: - obecně platné právní předpisy, - speciální předpisy pro oblast školství, - ostatní předpisy upravující financování škol, - zpŧsoby zveřejňování předpisŧ. 8

9 Zdroje financování škol: - základní právní prostředí, - náklady školy a jejich členění, - zdroje financování, - časové pouţití prostředkŧ. Ekonomika vzdělávání: Kompetence zřizovatele při financování škol: - kompetence obcí, krajŧ, - kompetence MŠMT, - kompetence zřizovatelŧ soukromých škol, - kompetence zřizovatelŧ církevních škol, - jmenování statutárních orgánŧ. Rozpočet školy a jejich součástí: - základní právní prostředí, - návrh rozpočtu školy (právního subjektu), - specifické problémy nákladŧ, - stanovení závazných ukazatelŧ a rozpis provozního rozpočtu, - regulace čerpání rozpočtu, - kontrola čerpání rozpočtu, - rozpočtové změny, - rozbor hospodaření, - časové řady. Fondy příspěvkové organizace: - hospodářský výsledek, - zásady stanovení hospodářského výsledku, - porušení rozpočtové kázně. Účetnictví: - zákon o účetnictví, - předávání funkcí, - specifické účetní případy. Platy, mzdy: - základní pojmy a pravidla odměňování, - specifické okruhy financování, - rozpočet platŧ a mezd. Doplňková a jiná činnost: - právní předpisy, - doplňková činnost, - jiná činnost, - zásady odměňování v doplňkové resp. jiné činnosti. Kontrola: - základní právní předpisy, - obecné principy kontroly, - pokuty ukládané za porušení povinností kontrolovaných osob, - oznamovací povinnost, - příklady kontrolních okruhŧ. Ukončení: Finanční management a Ekonomika vzdělávání z obou předmětŧ skládají studenti zápočet (Z) a zkoušku (ZK) Distanční vzdělávání k modulové výuce EKO zápočet (Z) Požadavky k ukončení: Zápočet: Písemná práce: on-line aktivity kontrolované prostřednictvím Moodle procvičení problematiky formou testování; student prokazuje nejméně dva úspěšně splněné testy. Zkouška: Ústní zkouška okruhy ke zkoušce budou předem zadány; v prŧběhu zkoušky mŧţe být uplatněno plnění e-learningových cvičných aktivit. 9

10 Zápočet (dist.): Splnění distančních aktivit a úkolŧ pod vedením tutora. Literatura: Základní: - Ekonomika, financování a účetnictví škol, Studijní texty k modulu Ekonomika, financování a účetnictví škol, CŠM PedF UK v Praze - Pracovní sešit k modulu Ekonomika, financování a účetnictví škol, CŠM PedF UK v Praze - Ekonomika a finanční management pro řídící pracovníky školství, e-learningový výukový program, CŠM PedF UK v Praze Ostatní doporučená: - Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ČR - Zákon č. 219/2000 S., o majetku ČR - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtŧ - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnancŧ ve veřejných sluţbách a správě - Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejniţších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíţeného pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíţeném pracovním prostředí - Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí z. č. 320/2001 Sb. - Vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb - Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmŧ (vyuţití při kategorizaci majetku) - Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - Zákon č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením - Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a o postavení církví a náboţenských společností a o změně některých zákonŧ (zákon o církvích a náboţenských společnostech) Případně další aktuální vydání základních právních předpisŧ pro oblast financování škol a školských zařízení Všechny výše uvedené právní předpisy v platném znění. Studijní texty a materiály k modulu EKONOMIKA, FINANCOVÁNÍ A ÚČETNICTVÍ ŠKOL Základní soubor studijních textŧ CŠM PedF UK k modulu Ekonomika, financování a účetnictví škol mají studenti k dispozici na Moodle, stejně jako e-learningový program Ekonomika a finanční management pro řídící pracovníky školství. Studijní materiály odpovídají právnímu stavu roku Dále budou studentŧm případně zprostředkovávány další studijní materiály od jednotlivých vyučujících (pokud je dají k dispozici). 10

11 Modul PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Garant modulu Právo: Mgr. Irena Lhotková, CŠM PedF UK v Praze Telefon: ; Výstup z modulu Absolvent modulu PERSONÁLNÍ MANAGEMENT: ovládá teoretické poznatky z oblasti vedení lidí a vědomě je aplikuje ve vlastní manažerské praxi aktivně využívá získaných znalostí z oblasti personálního managementu při práci s lidmi orientuje se v tradičních i moderních motivačních teoriích a aplikuje je při efektivním vedení lidí zná různé styly vedení lidí a využívá je podle aktuálních podmínek praxe řídí se zásadami selfmanagementu a promítá je do osobního i pracovního života prokazuje vysoký stupeň ovládání komunikačních dovedností, používá jednotlivé komunikační techniky s ohledem na účel a obsah komunikace a specifika cílové skupiny analyzuje příčiny konfliktů a promyšleně uplatňuje teoretické poznatky při jejich konstruktivním řešení využívá emoční inteligenci ve všech oblastech vedení lidí Realizace výuky modulu PERSONÁLNÍ MANAGEMENT podle studijního plánu (předměty, rozsah prezenční výuky, anotace, sylabus, ukončení a poţadavky k ukončení, literatura) Předměty: Vedení lidí Selfmanagement Distanční vzdělávání k modulové výuce Anotace: Vedení lidí Předmět je zaměřen na oblast vedení lidí. Cílem je získání a rozvoj kompetencí v oblastech leadershipu, personálního managementu a motivace pracovníkŧ s dŧrazem na školskou praxi. Selfmanagement Předmět je zaměřen na prezentaci aktuálních teoretických poznatkŧ z oblasti sebeřízení vedoucího pracovníka. Cílem předmětu je získávání a rozvoj kompetencí v oblasti sebeřízení, plánování času a delegování. Sylabus: Vedení lidí Leadership Styly vedení lidí Emoční inteligence Osobnost ředitele školy a jeho kompetence Personální management Výběr a adaptace pracovníkŧ Rozvoj a hodnocení pracovníkŧ 11

12 Odměňování a péče o zaměstnance Motivace Tradiční motivační teorie Moderní trendy v motivaci Teorie vitality Selfmanagement Sebeřízení Plánování ţivotní a profesní dráhy Syndrom vyhoření a jeho prevence Plánování času (Time management) Nástroje plánování času Paretŧv zákon Efektivní delegování Ukončení: Vedení lidí, selfmanagement Zápočet, zkouška. Distanční vzdělávání k modulové výuce Zápočet Požadavky k ukončení: Zápočet: Zápočet je udělen za zpracování závěrečné práce modulu na téma selfmanagementu v souladu se stanovenými poţadavky Zkouška: Ústní zkouška na základě předem zadaných teoretických otázek a řešení kazuistik a posouzení závěrečné práce modulu z oblasti vedení lidí. Zápočet distanční vzdělávání k modulové výuce: Splnění distančních aktivit a úkolŧ pod vedením tutora. Literatura: BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení. 3.rozšířené a doplněné vydání. Praha: Management Press, ISBN CIPRO, M.: Delegování jako zpŧsob manaţerského myšlení. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN HRONÍK, F.: Hodnocení pracovníkŧ. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojŧ. Základy moderní personalistiky. 3.vydání. Praha: Management Press, s.r.o., ISBN KUBEŠ, M., SPILLEROVÁ, D., KURNICKÝ, R.: Manaţerské kompetence. Zpŧsobilosti výjimečných manţerŧ. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmŧ a firem : praktický atlas managementu. Praha : Grada, ISBN X. ŠULEŘ, O.: 5 rolí manaţera a jak je profesionálně zvládnout. Brno: Computer press, ISBN VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Management : Teorie a praxe 80. a 90. let. Praha : Management Press ISBN Studijní texty a materiály k modulu PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Základní soubor studijních textŧ CŠM PedF UK k modulu Personální management- Motivace, Vedení lidí a nově Selfmanagement. Dále budou studentŧm případně zprostředkovávány další studijní materiály od jednotlivých vyučujících (pokud je dají k dispozici). 12

13 Modul ŘÍZENÍ KURIKULÁRNÍ REFORMY V PEDAGOGICKÉM PROCESU Garant modulu Řízení kurikulární reformy v pedagogickém procesu PhDr. Václav Trojan, Ph.D., CŠM PedF UK v Praze Telefon: , , Výstup z modulu Absolvent modulu ŘÍZENÍ KURIKULÁRNÍ REFORMY V PEDAGOGICKÉM PROCESU získá kompetence v oblastech: získávání a analýza informací ze širšího kontextu (evropské tendence vzdělávání, vzdělávací politika státu a okolních zemí, srovnávací šetření, např. PISA) analýza vnějších a vnitřních podmínek ovlivňujících pedagogický proces školy (STEP, SWOT, užití dalších metod) identifikace a tvorba různých typů plánů a strategií, pochopení jejich významu a vzájemných souvislostí jako prostředku k zajištění kvalitnější práce pedagogického sboru, podpory nových přístupů, motivace i vzájemné komunikace kritická analýza odpovídajícího RVP tvorba, implementace a korekce ŠVP sestavení koncepce pedagogické práce autoevaluace školy evaluace pedagogického procesu, vytvoření systému hospitací na škole, hodnocení výsledků vzdělávání, nastavení kritérií řízení, vyhodnocování kvality TQM organizace, navrhování opatření k větší efektivitě monitorování a vyhodnocování kurikula, zohlednění ovlivňujících faktorů řízení školy jako učící se organizace řízení školy v souladu se všemi jejími funkcemi řízení změny v pedagogickém procesu stanovení prioritní oblasti rozvoje školy v souladu se základními tendencemi vzdělávací politiky s ohledem na regionální i odborná specifika 13

14 Realizace výuky v ŘÍZENÍ KURIKULÁRNÍ REFORMY V PEDAGOGICKÉM PROCESU podle studijního plánu (předměty, rozsah prezenční výuky, anotace, sylabus, ukončení a poţadavky k ukončení, literatura) Předměty: Řízení kurikulární reformy v pedagogickém procesu I. Vzdělávací politika a evropská dimenze Řízení kurikulární reformy v pedagogickém procesu II. Anotace: Předmět Řízení kurikulární reformy v pedagogickém procesu I. je zaměřen na informace a poznatky o rozvoji vzdělávacích systémŧ a vzdělávací politiky v ČR, modelech řízení školy a uplatňování principu demokratičnosti a základní principy evropské vzdělávací politiky. Cílem je zorientovat studenta v těchto základech i základní terminologii tak, aby se mohl dostatečně a aktivně podílet na uplatňování základních principŧ evropské vzdělávací politiky, vnímat evropskou dimenzi ve vzdělávání jako významnou součást probíhající kurikulární reformy. Cílem předmětu Řízení kurikulární reformy v pedagogickém procesu II. je získání základŧ a orientace v řízení školy, získání nových kompetencí a informací z oblasti řízení pedagogického procesu. Předmět je zaměřen na zvládnutí a získání nových kompetencí v oblasti strategie rozvoje školy a základních principech její tvorby. Student dovede stanovit priority rozvoje školy v souladu s cíly školy, zpracovat analýzu školy s respektováním vnitřních i vnějších determinant, aplikovat zásady strategického řízení do pedagogického procesu školy s ohledem na nové poţadavky, proměnu cílŧ a funkcí školy 21. století. Dále se cíle předmětu vztahují k získání kompetencí a základŧ v uplatňování a koncepčním přístupu při řízení školy jako učící se organizace ve společnosti vědění. Student získá vědomosti a přehled o základních podmínkách a fázích pro uskutečnění změny v pedagogickém procesu, umí nalézt vztahy a shody mezi těmito pojmy a procesy. Sylabus: získávání a analýza informací ze širšího kontextu (evropské tendence vzdělávání, vzdělávací politika státu a okolních zemí, srovnávací šetření, např. PISA) analýza vnějších a vnitřních podmínek ovlivňujících pedagogický proces školy (STEP, SWOT, uţití dalších metod) identifikace a tvorba rŧzných typŧ plánŧ a strategií, pochopení jejich významu a vzájemných souvislostí jako prostředku k zajištění kvalitnější práce pedagogického sboru, podpory nových přístupŧ, motivace i vzájemné komunikace kritická analýza odpovídajícího RVP tvorba, implementace a korekce ŠVP sestavení koncepce pedagogické práce autoevaluace školy evaluace pedagogického procesu, vytvoření systému hospitací na škole, hodnocení výsledkŧ vzdělávání, nastavení kritérií řízení, vyhodnocování kvality TQM organizace, navrhování opatření k větší efektivitě monitorování a vyhodnocování kurikula, zohlednění ovlivňujících faktorŧ řízení školy jako učící se organizace řízení školy v souladu se všemi jejími funkcemi řízení změny v pedagogickém procesu stanovení prioritní oblasti rozvoje školy v souladu se základními tendencemi vzdělávací 14

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze.

Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze. Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Modul P R Á V O PROČ? CO? JAK? KDO? S JAKÝM VÝSLEDKEM? PhDr. Eva Koberová

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Manažerská praxe jako specifická forma výuky. Mgr. Bc. Jitka Kaplanová; PhDr. Romana Lisnerová CŠM PedF UK v Praze

Manažerská praxe jako specifická forma výuky. Mgr. Bc. Jitka Kaplanová; PhDr. Romana Lisnerová CŠM PedF UK v Praze Manažerská praxe jako specifická forma výuky Mgr. Bc. Jitka Kaplanová; PhDr. Romana Lisnerová CŠM PedF UK v Praze Cíl a obsah příspěvku Vymezit jednu z forem vzdělávání v Centru školského managementu.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Experience of the Integration of ICT into University Education

Experience of the Integration of ICT into University Education Zkušenosti z procesu integrace ICT v oblasti univerzitního vzdělávání Experience of the Integration of ICT into University Education Rožnov p./radh. 12. 15. září 2011 20.9.2011 ICTE 2011 1 Úvod, cíl příspěvku

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST EVALUACE KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PRÁCE A JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ Soulad Hodnocení hodin, znalostí a dovedností Česká školní inspekce - zpráva ČŠI škola ŠVP a RVP žáků, aktivita,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář"

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět Diplomový seminář leden 2010 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář" Diplomová práce je písemný nebo grafický dokument. Je výsledkem

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Hluboš, okres Příbram Organizační řád málotřídní školy Č.j.: 140/2016 Účinnost od: 1.4.2016 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: I. Úvodní ustanovení 1. Organizační

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli Pořadové číslo: 5 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/ Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 Projektový tým Příklad zpracování MAP, soubor dokumentů Inspiromat Inspiromat zveřejněn, příklad zpracování

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 Grantový projekt CZ.1.07/1.3.04/02.0016 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 ČÁST II. PROFESNÍ MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELŮ / ZÁSTUPCŮ

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování 3MA413 Manažerské rozhodování Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerské rozhodování Managerial Decision Making Managemententscheidungen 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení magisterská navazující

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Seidlová Málková LS 2012 ŘLZ- KONCEPCE KURZU Řízení lidských zdrojů zpravidla označuje soubor specifických činností, které se zabývají

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU

PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU PREZENTACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU EKONOM - nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170 v rámci semináře Výměna zkušeností s realizací projektu OPVK PRAHA 6. února 2014 1 Stručné

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Studium předmětu umoţní studentům základní orientaci v moderních

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více