DarekProTebe.qxd :02 Page 1 DÁR EK PR O T EBE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DarekProTebe.qxd 25.3.2004 21:02 Page 1 DÁR EK PR O T EBE"

Transkript

1

2 DÁREK PRO TEBE

3

4 Gertraude und Hans Jürgen Muschong Povzbuzení a návody k pøírozenému zpùsobu života s recepty na pøípravu jídel.

5 Pøeklad Jaroslav Juøica Jazyková úprava Ivana Truneèková

6 PØEDMLUVA Zdraví se nedá koupit. Je to dárek od našeho Stvoøitele. On také ví, co je pro nás dobré, proto nám oznámil, jak si mùžeme zdraví udržet. Všimáte-li si potøeb svého tìla, dostáváte i návod jak o nì peèovat. Pak nemoc pøichází jen zøídka, a zdraví je normálním stavem. A pøece, kdo je dnes docela zdravý? Tato knížeèka tì chce milý ètenáøi povzbudit a pomoci ti na cestì k dosažení tìlesného, duševního a duchovního zdraví. PØEDMLUVA KE 3. VYDÁNÍ Návody a informace o zdravém zpùsobu života jsou dnes velmi žádané. Dùkazem je i velký zájem o tuto knížeèku. Je mnoho dùvodù pro zdravý zpùsob života, ale ten jediný správný najdeme ve Slovì Božím. Ježíš Kristus je cesta, pravda i život. Gertraude und Hans Jürgen Muschong.

7 Obsah strana Tìlo, duše, duch jeden celek Pøírodní léèivé prostøedky Èistý vzduch a pohyb Sluneèní svìtlo Voda Klid Støídmost Správná strava Dùvìra v Boží moc Pøíklady stravování Recepty Snídanì Obìdy Chléb a peèivo Zákusky Veèeøe

8 TÌLO, DUŠE, DUCH JEDEN CELEK Bible, Boží slovo, je pramenem informací o Bohu. Jelikož Bùh stvoøil lidi, je zcela pochopitelné, že v Jeho Slovì, které pro nì napsal, najdeme mnohé rady a pomoc do života. Bùh øekl: Exodus 23:25 Sloužiti pak budete Hospodinu Bohu svému, a požehná chlebu tvému i vodám tvým; a odejmu nemoc z prostøedku tvého. Ctíme Boha, když žijeme zpùsobem, který neodpovídá pøírodním zákonùm? Chceme najít životní styl, jaký pro nás pøipravil náš Stvoøitel. Skrze svého Ducha nám øekl následující: POTRAVA PRO TÌLO Genesis 1:29 Øekl ještì Bùh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símì, kteráž jest na tváøi vší zemì, a všeliké stromoví, (na nìmž jest ovoce stromu), nesoucí símì; to bude vám za pokrm.. Po pádu do høíchu k tomu pøidal další radu: Genesis 3:17 Adamovi také øekl: Že jsi uposlechl hlasu ženy své, a jedl jsi z stromu toho, kterýž jsem zapovìdìl, øka: Nebudeš jísti z nìho; zloøeèená zemì pro tebe, s bolestí jísti budeš z ní po všecky dny života svého. Trní a bodláèí tobì ploditi bude, i budeš jísti byliny polní. POTRAVA PRO DUŠI A DUCHA: Deuteronomium 32:46 Øekl jim: Pøiložtež srdce svá ke všechnìm slovùm, kteráž já dnes osvìdèuji vám,a pøikažte to synùm svým, aby ostøíhali všech slov zákona tohoto, a èinili je. Nebo není daremné slovo, abyste jím pohrdnouti mìli, ale jest život váš; a v slovu tom prodlíte dnù svých na zemi, kterouž abyste dìdiènì obdrželi, pùjdete pøes Jordán. Deuteronomium 32:3 6 Nebo jméno Hospodinovo slaviti budu. Vzdejtež velebnost Bohu našemu. Skále té, jejíž skutkové jsou dokonalí, nebo všecky cesty jeho jsou spravedlivé. Bùh silný, pravdomluvný, a není nepravosti v nìm, spravedlivý a pøímý jest. 7

9 DÁREK PRO TEBE Ale pokolení pøevrácené a zavilé zpronevìøilo se jemu mrzkostí vlastní svou,jakáž vzdálena jest od synù jeho. Tím-liž jste se odplacovati mìli Hospodinu, lide bláznivý a nemoudrý? Zdaliž on není otec tvùj, kterýž tì sobì dobyl? On uèinil tebe a utvrdil tì. Zjevení Janovo 14:7 Økoucího velikým hlasem: Bojte se Boha, a vzdejte jemu chválu, nebo pøišla hodina soudu jeho; a klanìjte se tomu, kterýž uèinil nebe i zemi i moøe i studnice vod. Zjevení Janovo 14:12 Tu jest trpìlivost svatých, tu jsou ti, kteøíž ostøíhají pøikázání Božích a víry Ježíšovy. Efeským 5:15 Viztež tedy, kterak byste opatrnì chodili, ne jako nemoudøí, ale jako moudøí, Efeským 5:17 Protož nebývejte neopatrní, ale rozumìjící, která by byla vùle Pánì. Øímanùm 13:14 Ale oblecte se v Pána Jezukrista, a nepeèujte o tìlo k vyplòování žádostí jeho. 1.Korintským 6:19 Zdaliž nevíte, že tìlo vaše jest chrám Ducha svatého, jenž pøebývá v vás, kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji? 1.Korintským 1:30 Vy pak jste z nìho v Kristu Ježíši, kterýž uèinìn jest nám moudrost od Boha, i spravedlnost, i posvìcení, i vykoupení, Naše tìlo je Kristem vykoupené vlastnictví a my s ním nemùžeme libovolnì zacházet. Kdo zná zdravotní pravidla, má mu být jasné, že musí dodržovat zákony, podle nichž naše tìlo funguje. Když je neposloucháme, musíme nést následky. Každý se bude muset osobnì zodpovídat za své návyky, chování a èiny. Proto se ptám: Jak mám zacházet s tìlem, které mi Bùh daroval? (E.G.White Životní štìstí s.79) BOŽÍ DAR Den co den, hodinu co hodinu a minutu za minutou využívá Pán síly pøírody, aby nás udržoval pøi životì ve zdraví a síle. Jestliže dojde k poranìní jedné èásti tìla, ihned zaèíná léèebný proces. Pøíroda obnovuje zdraví a je to Bùh, který skrze ni pùsobí. 8

10 DÁREK PRO TEBE Všechna život darující síla pochází od Nìho. Když se nìkdo uzdraví, má dìkovat Bohu. Nemoc, utrpení a smrt jsou satanovým dílem. On je tím nièitelem, Bùh je lékaøem a pomocníkem. Slova, která v minulosti pronesl k Izraelskému národu ohlednì duchovního a tìlesného zdraví, platí pro nás i dnes. Boží pøání pro každého èlovìka je vyjádøeno následovnì: 3 Jan. 1:2 Nejmilejší, žádám obzvláštnì, abys se dobøe mìl a zdráv byl, tak jako duše tvá dobøe se má. Žalm 103:3,4 Kterýž odpouští tobì všecky nepravosti, kterýž uzdravuje všecky nemoci tvé, kterýž vysvobozuje od zahynutí život tvùj, kterýž tì korunuje milosrdenstvím a mnohým slitováním. POSLUŠNOST, CESTA K ŽIVOTU Mnozí nemocní, které Ježíš uzdravil, byli dùraznì varování: Jan 5:14 Potom pak nalezl jej Ježíš v chrámì, a øekl jemu: Aj, zdráv jsi uèinìn; nikoli víc nehøeš, a by se nìco horšího nepøihodilo. Tím jim dal Ježíš jasnì na vìdomí, že si své utrpení sami zapøíèinili tím, že nenásledovali Boží pøikázání. Zdraví si mohou udržet jen svou poslušností. Mìli bychom si neustále uvìdomovat a sami upozoròovat na to, že poslušnost Božího zákona je cestou k životu. Bùh dal pøírodní zákony a Jeho pøikázání nejsou žádným svévolným èinem nebo neúmìrným požadavkem. Každý požadavek, a zdravotní nebo morálním, má také svá zaslíbení. Poslechneme-li, bude náš život požehnán. Bùh nás nenutí, abychom si poèínali správnì, snaží se ochránit nás pøed zlem a pøivést nás k dobrému. Obra me nyní pozornost k zákonùm, které byly dány národu Izraelskému. Bùh jim dal pøesný návod jak žít. Seznámil je se všemi pravidly, které vedly k tìlesnému a duchovnímu zdraví. Pokud se tìchto pravidel drželi, platilo pro nì i zaslíbení: 5. Moj.7:15 Vzdálí také od tebe Hospodin všeliký neduh, a všecky zlé nemoci Egyptské, kteréž znáš; nevzloží jich na tebe, ale vzloží je na všecky, kteøíž tì nenávidí. 9

11 DÁREK PRO TEBE 32:2 Sestupiž jako déš nauèení mé, spadniž jako rosa výmluvnost má, jako tichý déš na mladistvou trávu, a jako pøíval na odrostlou bylinu, Pøísloví 4:22 Nebo životem jsou tìm, kteøíž je nalézají, i všemu tìlu jejich lékaøstvím. Bùh si pøeje, abychom dosáhli takového stupnì dokonalosti, který nám umožnila Kristova obì. Volá nás, abychom si zvolili správnou cestu, která nás spojí s nebesy. Chce, abychom znovu zrcadlili Boží obraz. V Bibli, Písmu svatém, nám Bùh tyto zákony ukázal. Nyní je na nás, abychom je poznali, vìnovali jim pozornost a spolupracovali s Ním na udržení svého tìlesného a duševního zdraví. Je totiž dùležité vìdìt, že jen poslouchat nestaèí. Jestliže chceme obdržet požehnání v celé šíøi, musíme pøijmout Kristovu milost. Ta nám dá sílu dodržovat Boží pøikázání. Jen ona nám mùže pomoci zlomit pouta špatných zvyklostí. Ježíšova milost je jedinou silou, která nás mùže dovést na správnou cestu a také nás na ní udržet. DARUJÍCÍ SÍLA LÁSKY Èistota a síla evangelia mùže uzdravit každého z nemoci zavinìné høíchem. Malachiáš 4:2 Vám pak, kteøíž se bojíte jména mého, vzejde slunce spravedlnosti, a zdraví bude na paprslcích jeho. Tedy vycházeti budete,a porostete jako telata vykrmená. Nic z toho, co nám svìt nabízí, nemùže vyléèit zlomené srdce, vrátit klid duši, zbavit nás starostí nebo ochránit pøed nemocemi. Sláva, moudrost a schopnosti nám nepomohou utišit truchlící srdce, nezabrání v nesmyslném utrácení svého života. Jedinou nadìjí lidí je život s Bohem. Láska, kterou nám daroval Kristus, je silou darující život. Pùsobí léèivì na rozum, srdce a nervy. Uvádí v èinnost ty nejlepší lidské síly a osvobozuje nás od strachu, smutku, starostí a høíchu. S ní pøichází do srdce jas a klid. Probouzí radost, která nemùže být na této zemi nièím znièena, radost v Duchu svatém, která daruje zdraví a život. 10

12 DÁREK PRO TEBE Slova našeho Spasitele: Matouš 11:28 Pojdtež ke mnì všickni, kteøíž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpoèinutí dám, jsou lékem na tìlesné, duševní a duchovní nemoci. Aèkoliv my lidé si sami zapøíèiníme svá utrpení nesprávným chováním (zpùsobem života), Bùh má s námi soucit. Høích již vládne nad lidstvem po tisíciletí a dostává ho stále pevnìji do svého podruèí. Satanovy lži a triky vrhají také tmavé stíny na výklad Bible. Znovu a znovu se satanovi daøí uvádìt lidí v pochybnost o Boží milosti. Pøesto nám náš nebeský otec daruje bohatou míru lásky a milosti. Otevøeme-li se Božímu požehnání, bude na nás pùsobit Jeho léèivá síla. 11

13 PØÍRODNÍ LÉÈIVÉ PROSTØEDKY V této stati si chceme blíže všímat rùzných životních návykù a potøeb lidí a uvedeme k nim praktické odkazy. ÈISTÝ VZDUCH A POHYB Aktuálním tématem dnešní doby je zneèištìný vzduch. Je to pro nás velmi dùležité, protože náš život je na vzduchu závislý. Èistý a èerstvý vzduch je pro náš dobrý pocit nepostradatelný. Proto bychom se mìli co nejvíce zdržovat v pøírodì, zhluboka dýchat a hodnì se pohybovat. Ulehèí to nervùm, a napomùže dobrému trávení, zažene depresivní nálady a jiné potíže. Bylo dokázáno, že málo používáme svalstvo a oslabené svalstvo je pùvodcem mnoha nemocí. Snížení funkce a ztuhnutí svalstva se podílejí na nejèastìjších nemocech, jako bolest hlavy, nespavost, nechu k jídlu, malátnost, zácpa, srdeèní a obìhové poruchy, revma a poruchy látkové výmìny. (Nejèastìji u duševnì pracujících). Jako základní léèebné opatøení bývá ve všech tìchto pøípadech doporuèován systematický pohyb napø. práce na zahradì, procházky v rychlejším tempu, chození po horách, gymnastika, plavání a jízda na kole. SLUNEÈNÍ SVÌTLO Tak jako vzduch, tak i sluneèní svìtlo je nezbytnou souèástí našeho života. Úspìšné léèení mnoha rùzných nemocí, potvrzuje vždy znovu a znovu význam sluneèního záøení. Sluneèní paprsky zahøívají nejen naše tìlo, ale i mysl a srdce. Jak se nám uleví, když po týdnech deštì se zamraèená obloha rozjasní! Tak jako každý léèebný prostøedek mùže mít i sluneèní záøení v nadmìrném množství škodlivé úèinky. Musíme si uvìdomit, že každý snese jiné množství. Dobu po kterou budeme vystaveni slunci si musíme zvolit sami, podle toho, jak jsme na sluneèní záøení citliví. Nervozita, nechu k jídlu, nespavost, bolest hlavy, bušení srdce a zvýšená teplota jsou známkou, že jsme dobu strávenou na slunci pøehnali. 12

14 DÁREK PRO TEBE Strava a slunce spolu tìsnì souvisí. Když sluneèní svìtlo pùsobí na kùži, vytváøí urèité hormony a vyživovací látky (napø. vitamin D). Stravujeme-li se nesprávnì, má sluneèní svìtlo na kùži opaèný efekt. Zapamatujme si, že sluneèní záøení je nebezpeèné pro ty, kteøí jedí jídla bohatá na kalorie a nemají dostatek zeleniny, ovoce a celozrnných výrobkù. V tìchto pøípadech je nutné se sluneèního záøení vyvarovat. POUŽÍVÁNÍ VODY Všechny procesy v našem tìle potøebují vodu. Voda se také s úspìchem používá jako léèebný prostøedek. Protože pohybem a látkovou výmìnou vodu ztrácíme, musíme ji tìlu znovu dodat a to ve formì nápojù a stravy. Vìtšinou necítíme takovou potøebu pít, jakou tìlo ve skuteènosti má. Proto si musíme pøipomenout, že bìhem dne bychom mìli vypít jeden až dva litry èerstvé vody. Množství závisí na druhu èinnosti a na podnebí. Vnìjší použití vody by mìlo být nedílnou souèástí naší péèe pøi pøedcházení nemocem. (napø. dennì bychom se mìli sprchovat èi koupat). Pøi léèbì vodou poslouží parní láznì, obklady èi zábaly, láznì nohou i rukou. KLID Naše tìlo nemùže být v èinnosti bez pøestávky. Potøebujeme odpoèinek pro: Zažívací orgány V raném støedovìku lidé jedli dvakrát dennì, od 11. století vìtšinou tøikrát dennì. Zvyk jíst dvakrát mezi hlavními jídly (svaèiny), se objevil teprve v posledním století a stal se samozøejmostí. Souèasnì se znaènì rozšíøily civilizaèní nemoci. Zkušenosti z klinik ukázaly, že snížení poètu jídel na dvì dennì, se ukázalo být prospìšné pøi léèení civilizaèních nemocí. Dostateènì dlouhé pøestávky ke trávení jsou pro zdraví velice nutné. Dnes máme témìø všichni co do èinìní s jevem, kdy nás honí mlsná a nutí nás neustále nìco dávat do úst. Øeèti filozofové považují lidí, kteøí jedí více než dvakrát za den, za barbary. 13

15 DÁREK PRO TEBE Tìlo Naše tìlo má zaèínat den v plné síle. Máme poèítat se sedmi až osmi hodinami spánku. Duši a ducha Aby nás nepøemohl stres a spìch, abychom mìli jasný úsudek, nesmíme zapomínat na každodenní odpoèinek napø. na procházce. Ke zotavení a odpoèinku pomáhá také každoroèní dovolená. Je rozdíl mezi zotavením a zábavou. Zotavení posiluje tìlo, pøièemž nás osvobodí od denních starostí a osvìží stejným dílem tìlo i duši. Umožní nám s novou silou vykonávat naše každodenní úkoly. Naproti tomu zábava je požitek, který si èasto dopøáváme v nadmìrné míøe. Stravuje síly, potøebné k práci a bývá pøekážkou skuteèného životního úspìchu. STØÍDMOST Støídmost je téma, na které jsme témìø zapomnìli. Støídmost je nezbytná: V množství potravy a to i zdravé. K tomu je zapotøebí sebeovládání, èemuž by se mìly uèit již i dìti. Pudy nesmìjí ovládnout naši vùli. Sebeovládání patøí k nejcennìjší výzbroji potøebné k úspìšnému zvládnutí tvrdých požadavkù, s nimiž se setká každý èlovìk. Cesty moudrosti jsou milé a všechny její stezky klidné. Každý mladý èlovìk, který touží po vyšším cíli než je svìtská moc, a pøemýšlí o slovech moudrého muže: Blaze zemi, jejíž vùdce jí proto, aby se posílil a ne z rozkoše. (E.G.White Výchova, s. 191 D). Ve využívání médií. Vše co vidíme, slyšíme a èteme, musíme zpracovat. Když se intenzivnì zabýváme povrchní literaturou, jako jsou napø. pohádky, romány, ilustrované èasopisy, televize a videofilmy (napø. krimi a sexfilmy), probudí se v nás síly, které nás povedou ke høíchu. Velmi èasto bývá i hudba zneužívána ke špatným úèelùm a stává se nejlákavìjším prostøedkem svodù. 14

16 DÁREK PRO TEBE Vhodná hudba je vzácným Božím darem, který pozvedá myšlenky na ušlechtilou výši. Satan pøesnì ví, jak má svést náš charakter aby se nevyvíjel správnì. Lstivì zneužívá oblíbenost médií pro své úèely. Chce nás a naše dìti odvést od Božího slova svou nebezpeènou lží, kterou zaplavil svìt a zamezit tak poznání zachraòující pravdy. SPRÁVNÁ STRAVA Pøi volbì stravy bychom se mìli nechat vést potøebou živných látek pro naše tìlo. Pøitom se nemùžeme spolehnout na svoji chu, kterou mohly zmìnit špatné stravovací návyky. Èasto máme chu na jídla, která nám škodí a zeslabují zdraví, místo aby nám dodávala sil. Také nesmíme klást dùraz na všeobecné zvyklosti. Mnoho nemocí a utrpení zpùsobily rozšíøené omyly ve zpùsobu stravování. Špatnì pøipravené jídlo oslabuje orgány v nichž se tvoøí krev. V organismu pak panuje chaos, který vede k nevolností. Èlovìk je podráždìný a má špatnou náladu. Tisíce lidí se stávají obìtí špatného stravování. Mnoho lidí by mohlo mít na náhrobním kameni napsáno: Zemøel, protože se špatnì stravoval. Bùh nám dal k jídlu obilniny, ovoce, oøechy, semena a zeleninu. Pøipravíme-li je co nejjednodušejí, jsou obzvláš zdravé a výživné. (E.G.W. Životní štìstí S D) 15

17 DÙVÌRA V BOŽÍ MOC Pod Boží ochranou. Budoucnost s našimi velkými problémy a temnými vyhlídkami nás nesmí zmalomyslnìt, zastrašit èi pøivést k rezignaci. Všemocný Bùh vyzývá lidi: Izaiáš 27:5 Zdali sváže sílu mou, aby uèinil se mnou pokoj, aby pravím, uèinil se mnou pokoj? Kdo podøídí svùj život Bohu, nechá se jím vést a slouží mu, nikdy se nedostane do situace, ve které by Bùh pro nìj nemìl øešení. Budeme-li se ustaviènì øídit Jeho Slovem, ukáže nám správnou cestu v každé situaci. Mùže nám pomoci ve všech problémech a tìžkostech. On s námi cítí, když máme starosti které nás ubíjejí a tíží, když jsme utrpìli velké ztráty nebo trpíme samotou. I, když se nevìdomky odkloníme od správné cesty, nenechá nás Kristus bez pomoci. Nemusíme se cítit osamoceni, nebo nás doprovázejí andìlé. Na cestì do Božího mìsta nejsou žádné nepøekonatelné pøekážky pro toho, kdo zná Krista. Není problému s nímž by Bùh nemohl pomoci. On má vždy východisko. Kristus nás chce osvobodit Nikdo nemusí malomyslnìt nebo si zoufat. Satan nìkdy pøichází k lidem s našeptáváním: Ty jsi beznadìjný pøípad. Nemùžeš být zachránìn. Ale pøece každý èlovìk má nadìji v Kristu. Bùh od nás nepožaduje, abychom zvítìzili ve vlastní síle. Vyzývá nás, abychom pøišli k nìmu a nechali se osvobodit od tìžkostí, které nás ubíjejí a jsou pøíèinou našich nemocí. Protože Kristus byl sám èlovìkem, rozumí naší nouzi a cítí s námi. Zná nejen naše osobní potøeby a problémy, ale také okolnosti, které nás pøemohly a zmalomyslnìly. Soucitnì podává trpícím svou ruku. Tìm, kteøí obzvláš trpí, prokazuje svoji zvláštní spoluúèast. Dobøe rozumí naším slabostem, proto chce, abychom u nìho odložili své starosti a trápení. Škodí nám, když se sami snažíme vyrovnat se svými pocity, protože satan nám staví do cesty rùzné pøekážky a pokušení, aby otøásl naší vírou a zmalomyslnìl nás. Dùsledkem naši nerozhodnosti jsou pochybnosti a nejistota. Naše myšlenky se nemají zabývat sebou samými, nýbrž Kristem. 16

18 DÁREK PRO TEBE Jestliže upadneme do pokušení a pronásledují nás starosti, strach a utrpení, pak nám pomùže jen pøipomínat si chvíle, kdy jsme se cítili být blízko Bohu. Odpoèineme si obklopeni Kristovou láskou a Jeho ochranou. Když nás chce høích pøemoci, když nás tíží pocit viny cítíme výèitky svìdomí a pronásledují nás pochybnosti, pak si uvìdomme, že Kristova milost nám pomùže zvítìzit nad høíchem a zažene temné mraky. Rozhovor s Bohem nám daruje vnitøní klid. Vdìènost Tìlesnému zdraví není nic prospìšnìjší, než stálá ochota dìkovat Bohu a chválit Ho. Jsme na cestì do nebe, k našemu Otci, proto nenaøíkejme. Køes anùm, kteøí mají stále dùvod k naøíkání a radost považují za høích, schází pravá nadìje. Kdo nachází potìšení jen v melancholických a temných stránkách svìta, kdo se radìji dívá na zvadlé listí, než na èerstvou kytici kvìtù, kdo nevidí žádnou krásu ve vysokých horách a hlubokých údolích, kdo se uzavírá pøed radostným hlasem pøírody, která zní v uších jako hudba ten nežije s Kristem. Ten kolem sebe šíøí jen smutek a tmu. Když nás naše bolesti deptají, nesmíme se poddat pochybnostem. Víme, že Kristus nás miluje a rozumí našim slabostem. Vložíme-li se do jeho náruèe, budeme konat jeho vùli. Vychovejme se k tomu, abychom dokázali vyslovit Bohu díky za Jeho nekoneènou lásku k nám. Uème se žít plní nadìje ve svìtle, které záøí z Golgotského køíže. Nesmíme zapomenout, že jsme dìti nebeského krále, jeho synové a dcery. Máme tu pøednost, že mùžeme hledat útoèištì u Boha a nacházet u nìj pokoj a mír. Kol. 3:15 A pokoj Boží vítìziž v srdcích vašich, k nìmuž i povoláni jste v jedno tìlo; a buïtež vdìèni. Místo toho, abychom se stále zabývali svými problémy a tìžkostmi, dìkujme Mu, že nám dává pøíležitost ctít Ho svým životem. Každý den nám bohatì požehná. Již ráno pøi probuzení máme dùvod Bohu dìkovat, že nás v noci ochránil a probudil nás ve zdraví do nového dne a naplnil svým klidem. 17

19 DÁREK PRO TEBE Když se nìkdo zeptá, jak se nám vede, nemìli bychom jen naøíkat, abychom si vysloužili jeho soucit. Naše slabá víra, naše starosti a problémy nejsou dobrým tématem k rozhovoru. Pokušitel se raduje, když se zabýváme takovými vìcmi, protože tím ho oslavujeme. Èím více se zabýváme satanem a jeho mocí, tím snadnìji mùže nad námi zvítìzit. Èasto se mu pøímo vzdáváme, protože stále vyzvedáváme jeho sílu. Místo toho, vyzvednìme v našich rozhovorech nekoneènou Boží moc a vyprávìjme o Kristu. Celá nebesa mají zájem na našem vykoupení. Tisíce andìlù slouží tìm, kteøí mají být spaseni. Ochraòují nás pøed zlem a odhánìjí temné mocnosti, které nás chtìjí znièit. Nemáme dostatek dùvodù k vdìènosti? Buïme vdìèní i tehdy, když se nám pøekážky staví do cesty. 18

20 PØÍKLADY STRAVOVÁNÍ VÝZNAM ZÁKLADNÍCH POTRAVIN Vytlaèení syrové stravy stravou vaøenou, pøineslo celou øadu nevýhod. Teplota nièí nejen vitamíny, které jsou citlivé na teplo, ale i fermenty a aromatické látky. Jsou to právì ty souèásti potravy, které jsou nepostradatelné k udržení zdraví. Z tìchto velice zajímavých poznatkù se dovídáme, že vaøená strava je nedostaèující a musí být doplnìna syrovou (nevaøenou) stravou. Tato syrová nevaøená potrava je stravou živou. Èerstvou potravu musíme jíst vždy na zaèátku každého jídla. Tak nedochází k rozmnožení bílých krvinek a nervový systém zùstane v rovnováze. Tím dostáváme odpovìï na otázku: Jíst nevaøenou nebo vaøenou stravu? Tomuto zákonu musíme vìnovat patøiènou pozornost pøi každém jídle. Tak jako jablko, pšenièné zrno èi oøech, jsou od pøírody pøirozeným harmonickým celkem a pøedstavují vyvážený soubor výživných látek, tak musí být také potrava lidí v souladu s lidským organizmem. Jsou-li ve stravì obsaženy všechny potøebné látky v dostateèném množství a ve správném pomìru, dosáhneme nasycení a plného uspokojení našich potøeb z hlediska výživy. Chemické nebo fyzikální zpracování pøírodní stravy, které se døíve považovalo za zušlech ování èi èistìní se nazývá denaturací potravin. Tak se vytvoøí vysoce kalorické látky, jako napø. bílá mouka, bílý cukr, rafinované oleje a tuky, kuchyòská sùl a jiné. Tyto potraviny jsou zbaveny úèinných biologických látek. Jsou mrtvou potravinou, která potøebuje doplnit èerstvou zeleninou, ovocem, obilninami, oøechy aj. V pøírodì jsou tuky uzavøeny v malé dutinì ve formì mikroskopické kapky. Tak mohou být v tìle zpracovány nejdøíve uhlohydráty a bílkoviny a nakonec tuky. Žaludeèní š ávy mohou zpracovat jen omezené množství tukù. Jestliže se tuky smíchají s jinými potravinami, organismus je pak nedokáže snadno a rychle zpracovat. Tím se zažívání prodlouží až na 20 hodin. Dochází 19

21 DÁREK PRO TEBE k zahnívání a vzniku jedovatých plynù, které se v tìle rozšiøují a vedou k rùzným nemocem. MASO A PRODUKTY ZVÍØAT O živoèišných bílkovinách píše MUDr. M. O. Bruker ve svém èlánku Potøeba bílkovin následující: Klasické uèení o výživì již témìø celé jedno století vyvolává strach z nedostatku bílkovin v organismu. Tento strach je patrný zvláštì v posledním desetiletí. Každá poradna má v tomto smìru tìžkou práci. Strach z nedostatku bílkovin vzniká systematickými, neustále opakovanými falešnými informacemi, které jsou umìle vytváøeny... U lidí kteøí jedí vegetáøskou stravu se tento strach projevuje konzumací velkého množství mléèných výrobkù. To neodpovídá pøirozené potøebì, ale umìle vyvolané doktrínì, která øíká, že èlovìk nemùže žít bez živoèišných bílkovin. Jaký dopad na èlovìka má toto uèení? Když èlovìk není ochoten z etických nebo jiných dùvodù zabíjet zvíøata, aby mohl jíst maso, utíká se k jejich produktùm. A se díváme na tento problém z té èi oné strany, vždy nás napadá otázka: Potøebuje èlovìk živoèišné bílkoviny? Výsledky dnešní vìdy odpovídají jednoznaènì: Ne. Dr. Bruker píše na závìr svého èlánku: Strach z nedostatku bílkovin je neopodstatnìný, jestliže jíme dostatek zeleniny, ovoce, obilovin a koøenové zeleniny. Kdyby bylo maso nutné pro naše tìlesné síly a udržení zdraví, pak by ho Bùh dal lidem do jídelnièku již na poèátku. Ten, kdo se pøeorientuje na bezmasou stravu, cítí se zpoèátku èasto unavený a malátný. Mnozí si pak myslí, že masitá strava je pro nás nepostradatelná. Ve skuteènosti si tìlo na ni musí zvyknout. V každém pøípadì bychom mìli zvážit situaci každého jednotlivce a vzít v úvahu jeho životní návyky. Správné názory bychom nemìli zavrhovat ale nikdo by nemìl mìnit svoji stravu ze dne na den. Zdravé a cenovì pøijatelné potraviny mohou maso nahradit. Pøitom hodnì záleží na kuchaøi nebo kuchaøce, nebo vše vyžaduje peèlivost a umìní pøipravit výživné a chutné pokrmy, které 20

22 DÁREK PRO TEBE dávají plnohodnotnou náhradu za masité jídlo (E.G.W., Životní štìstí S 82 D). ŠKODLIVÉ NÁVYKY Ne každý, kdo si myslí, že je stoupencem reformy zdravé výživy, jím skuteènì je. Mnozí provádí tuto reformu tak, že se vyvarují urèitých zdraví škodlivých potravin. Protože nepochopili základy zdravého životního stylu, najdeme na jejich stole velké množství rùzných pamlskù. Tak jsou samozøejmì vším jiným, jen ne pøíkladem køes anské støídmosti a zdrženlivosti Když skuteènì poznáme zdravotní zásady a budeme se jimi øídit, vyhneme se všem extrémùm ve stravování, a to jak v pøejídání, tak i v hladovìní. Naše strava má v prvé øadì udržet tìlo zdravé a až pak má být chutná. Když jsme v dobré tìlesné a duševní formì, mùžeme také dobøe sloužit Bohu i lidem. Když naši chu kontrolujeme rozumem a svìdomím, budeme odmìnìni tìlesným a duševním zdravím. Nikdy se nesmíme pokoušet vnutit svùj názor druhým lidem. Správným životním stylem budeme moci mnohé ovlivnit k dobrému. Není pochyb, že je rozumné, abychom zmìnili naši stravu. Mìli bychom se zabývat zdravotní reformou ale nekritizovat druhé, když jejich životní styl neodpovídá našim pøedstavám. Není možné stanovit pøesná pravidla, která by platila pro všechny lidí. Nikdo by si nemìl myslet, že všichni musí dìlat totéž co on, jíst jako on. Tatáž jídla nejsou pøijatelná pro všechny. Potraviny, které jednomu chutnají a prospívají, mohou u druhého vyvolat nevolnost nebo mu dokonce škodit. Napø. fazole a hrách vyvolávají u nìkoho zažívací potíže, zatím co u jiných pùsobí dobøe. Mnozí mají nejradìji hrubì namletou mouku, jiní ji nesnáší. Každou zmìnu životosprávy bychom mìli provádìt postupnì. (E.G.W. Lebensglück S 85,86) 21

23 DÁREK PRO TEBE Doporuèujeme následující postup zmìn, které by si mìl každý pøizpùsobit svým pomìrùm. Co nahradit Èím Co pøidat Velmi nezdravé Hovìzím, rostlinnou stravu druhy masa (pø. skopovým pøed jídlem vepøové 3.Moj.11) masem Všechny druhy masa, tvarohem, produkty salámy èerstvým sýrem z obilovin, mlékem, vejci luštìniny, oøechy, zeleninu Mléko a mléèné výrobky, sójou, sluneènic. všechny pøírodní Vejce semínky, kešu potraviny oøechy, sezamem Následující seznam podává pøehled potravin ve zmìnìné formì, pøípadnì se škodlivými úèinky a výèet potravin v pøírodním stavu, pøípadnì jejich plnohodnotnou náhradu. ovoce, sušené ovoce, med (nezahøátý) léèivé byliny, moøská sùl, èes- vanilka, citróny atd. Rafinované škodlivé produkty Bílá mouka, loupaná rýže pøírodní rýže Cukr, umìlá sladidla Kuchyòská sùl, pepø, hoøèice, nek, cibule, skoøice, ocet, ostrá paprika Živoèišné a rostlinné tuky, oleje Tabák, drogy, alkohol, èerný èaj zrnková káva Produkty v pùvodním stavu, popø. náhrada celozrnná pšenice, hrách, oøechy, olivy (suché), avokádo, semena, (i lisované za studena) sluneènice, bylinkový èaj, káva z obilovin, voda, ovocné š ávy 22

24 DÁREK PRO TEBE V žádném pøípadì si v obou skupinách nedovolujeme podat úplný seznam potravin. Pøi harmonické zmìnì jídelníèku, bychom mìli uplatnit vlastní fantazii. Jak mohou recepty vypadat v praxi, uvádíme v další èásti. Je to jen malá ukázka z mnoha rùzných možností. Rozpisy jsou uvádìny pro 4 osoby. 23

25 SNÍDANÌ DÁREK PRO TEBE MÜSLI Z ÈERSTVÉHO OBILÍ 2 PL obilnin trochu vody nastrouhané jablko 1 PL strouhaného kokosu nebo jiných oøechù rozinky trochu sezamového mléka 1. Obilný šrot s vodou veèer namoèíme a následující ráno zbavíme vody (zùstane-li nìjaká). 2. Pøísady a èerstvé ovoce pøidáme podle libosti, nakonec pøidáme trochu sazamového mléka. Nedoporuèujeme používat syrové obilniny. Obsahují nìkteré látky, které našemu tìlu neprospívají. Ke zneškodnìní tìchto látek postaèí zahøívat je v troubì na 80 stupòù po dobu 1 hod., nebo je uvaøit. MÜSLI Z OVESNÝCH VLOÈEK Pøíprava staèí na více dnù. 200g ovesných vloèek 200g pšenièných vloèek 50g prosa (jáhly) 100g rozinek 100g celých mandlí 50g kokosových chipsù 1. Všechno smícháme a uložíme do dózy. 2. Podle potøeby vyjmeme a zalijeme èerstvým sezamovým mlékem. K tomu se hodí èerstvé nebo sušené ovoce. 24

26 DÁREK PRO TEBE VAØENÁ OBILNÁ KRUPICE 250g obilovin 1 lt vody špetku soli rozinky 2PL kešu oøechù rùzné ovoce SNÍDANÌ 1. Obiloviny umeleme na šrot a vaøíme ve vodì asi 5 min. 2. Podle libosti pøidáme sùl a rozinky. 3. Pøed servírováním pøidáme jemnì nakrájené oøechy a sušené ovoce. KOKOSOVÉ GRANULE 8 sklenic oves. vloèek 1 sklenice strouhaného kokosu 1 sklenice mletých oøechù 1/4 sklenice sezamu 1 sklenice sluneènice 1/2 sklenice medu 1 sklenice vody, vanilka a rozinky dle libosti 1. Vše dobøe zamícháme, rozložíme na plech a dáme do trouby. Pražíme 1,5 až 2 hodiny pøi 120 C. Místo medu mùžeme také použít datle rozpuštìné ve vodì. 25

27 SNÍDANÌ DÁREK PRO TEBE SEZAMOVÉ MLÉKO 110g neloupaného sezamu 1 PL medu špetka soli 1 lt vody 1. Sezam jemnì pomeleme a s trochou vody rozmixujeme. 2. Nakonec pøidáme zbytek vody. Srovnání Kravské mléko 100 ml Sezam. mléko 100 ml Bílkoviny 3,2 g 2,2 g Tuky 3,5 g 5,5 g Kalcium 119 mg 165 mg Fosfor 94 mg 68 mg Železo 0,07 mg 1,1 mg Nikotinamid 0,11 mg 0,5 mg Vitamin B1 0,04 mg 0,1 mg Vitamin B2 0,17 mg 0,03 mg OØECHOVÉ MLÉKO 125 g kešu oøechù nebo mandlí 1 lt vody špetku soli 6 ks datlí banán 1. Rozmixujeme s polovinou vody. 2. Nakonec pøidáme zbytek vody. 26

28 DÁREK PRO TEBE OBÌDY ZÁKLADNÍ RECEPT NA SALÁTOVÉ ZÁLIVKY 3 PL sluneènice nebo jiné jádroviny 5 PL vody 1/2 citrónu 1/2 ÈL slané zeleninové smìsi l/2 ÈL sušené zeleniny Jádroviny smícháme se sluneènicí a jemnì umeleme, pak umixujeme s ostatními surovinami a pøichutíme. Mùžeme také pøidat nakrájenou cibuli. ZÁKLADNÍ RECEPT NA TEPLÉ ZÁLIVKY nakrájenou cibuli 1 PL jemnì mletého pšenièného šrotu 2 dl vody ÈL ÈL zeleninové soli sušeného koøení, trošku rajské døenì a podle libosti sušené zeleniny. 1. Cibuli podusíme s trochou vody. 2. Obilný šrot smícháme s vodou, pøidáme k dušené cibuli a povaøíme. Ochutíme koøením. 27

MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA

MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA MÙJ PANKREAS, VAŠE SLINIVKA A DIETY 1. ÈÁST OBSAH PRVNÍ ÈÁSTI 1/ ÚVODNÍ SLOVA 2/ PØIPOMÍNKY NEMOCNÝCH pøi diskusích na internetu 3/ ZÁSADY STRAVOVÁNÍ S NEMOCNOU ÈI OSLABENOU

Více

Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob trý Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem

Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob trý Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem Recepty sýrové pomazánky 48 Rajèata a olivy zbavené pecek nakrájíme najemno, pøidáme utøený èesnek, nasekanou bazalku a vše spojíme se sýry. Podle chuti osolíme a zvýrazníme keèupem. Anglie - Sýrová pomazánka

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly MLÉKO, ANO ÈI NE? Již v roce 1974 poskytnul rozsáhlý prùzkum odborné literatury vìdcùm jasný dùkaz o tom, že ne každý èlovìk potøebuje kravské mléko, jak to po dlouhá léta hlásaly billboardy mlékárenského

Více

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL 20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL V minulém èísle Zpravodaje jsme si mohli pøeèíst hezký èlánek paní docentky Vávrové hodnotící 45 let léèby CF ve FN Motol. Také na dospìlé èásti pražského

Více

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU:

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: ZÁNÌT TLUSTÉHO STØEVA..4 ZDRAVÍ NENÍ VŠECHNO...4 DŽUSOVÝ PÙST...6 OPUŠTÌNÝ MUŽ...8 CO VÍTE O SPÁNKU?...10 ANDÌL POMALOSTI...11 SEBEÚCTA JAKO KLÍÈ...12 VÌDA O STVOØENÍ...14 TOMÁŠ...16

Více

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení JAKO OÈISTA DUŠE ZPOVÌÏ OBSAH 1 Úvodem ke svátosti smíøení 2 Ukázky z bible 3 Proè je tøeba chodit ke zpovìdi ke knìzi? Nemùžu si to s Pánem vyøešit o samotì? 4 Pocity nespokojenosti, stísnìnosti, smutku

Více

Aktuální téma: Biopotraviny. 80 receptů. VT Journal 15/2008. Vydáno ve spolupráci se Svazem českých a moravských spotřebních družstev

Aktuální téma: Biopotraviny. 80 receptů. VT Journal 15/2008. Vydáno ve spolupráci se Svazem českých a moravských spotřebních družstev Aktuální téma: Biopotraviny 80 receptů VT Journal 15/2008 Vydáno ve spolupráci se Svazem českých a moravských spotřebních družstev BIOPOTRAVINY CHUTNAJÍ LÉPE! Také máte rádi vůni právě připravovaného slavnostního

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013 www.petrvald.info Petøvaldské NOVINY INFORMACE PRO OBÈANY ROK 2012 ÈÍSLO 12 TERMÍN UZÁVÌRKY Petøvaldských novin è. 1 je 9. ledna 2013 Z OBSAHU: slovo starostky zápis do 1. tøíd SKS informuje koncert v

Více

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa 4 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 6 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 16 Legislativa 19 Potravináøské konference a výstavy 27 Lecitinem proti tvrdnutí jater Krátké zprávy Cukry a

Více

u nemocných cystickou fibrózou

u nemocných cystickou fibrózou Příručka o výživě u nemocných cystickou fibrózou Recepty na každý den Snídaně Obědy a večeře Svačiny dopolední i odpolední, druhé večeře Sladké i slané moučníky Svačiny, omáčky, příkrmy pro kojence 1 Rejstřík

Více

HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY

HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY 0,- Kè DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY GPS CI A G I V NA Sokolov, Mìstská tržnice, 1. patro Sklo 1,1 + 5 komorový systém ç w Pøijedeme, poradíme, zamìøíme w Rychle, odbornì, kvalitnì w Záruka 5 let w Zednické

Více

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7)

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) Roèník 19 Èíslo 5 8. 6. 2014 Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) MEDIÁLNÍ SVÌT Ve chvíli, kdy ètete tento úvodník, máme za sebou 7. nedìli velikonoèní,

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù

Více

Bio. Nebojte se vařit bio. Jak zdravě uvařit z biopotravin a domácích produktů BIO spotřebitelské otázky a odpovědi

Bio. Nebojte se vařit bio. Jak zdravě uvařit z biopotravin a domácích produktů BIO spotřebitelské otázky a odpovědi Bio Nebojte se vařit bio Jak zdravě uvařit z biopotravin a domácích produktů BIO spotřebitelské otázky a odpovědi Biopotraviny pro vaše zdraví pro váš požitek pro přírodu pro pohodu zvířat Biopotraviny

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

MAKROBIOTICKÉ NEDĚLNÍ VAŘENÍ

MAKROBIOTICKÉ NEDĚLNÍ VAŘENÍ MAKROBIOTICKÉ NEDĚLNÍ VAŘENÍ ING. DAGMAR LUŽNÁ Ing. Dagmar Lužná MAKROBIOTICKÉ NEDĚLNÍ VAŘENÍ DVD se základy energetických cvičení cvičení DO-IN Všechna práva výrobce a vlastníků autorských práv k dílu

Více

101 lahodných a chutných receptů

101 lahodných a chutných receptů 101 lahodných a chutných receptů Alespoň jednou za čas uvařte pro sebe i pro svoji rodinu zdravé jídlo. Je statisticky dokázáno, že snížení nadváhy o pouhých 2 6kg, vám přinese pocit štěstí a uspokojení.

Více

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají,

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

svedomi zpytovani na základì manželského slibu Pro vnitøní potøebu úèastníkù akce Pùst chlapù. Pøipravili P. Tomas van Zavrel a Marek Novák 2015

svedomi zpytovani na základì manželského slibu Pro vnitøní potøebu úèastníkù akce Pùst chlapù. Pøipravili P. Tomas van Zavrel a Marek Novák 2015 I ChlaPSKE I I zpytovani I svedomi v na základì manželského slibu Já... odevzdávám se Tobì KDO JSEM JÁ? Vnímám, že mì Bùh pøijímá právì takového, jaký jsem? A jaký vlastnì jsem? Jak stojím pøed Bohem?

Více

Snižte. svoji hladinu cholesterolu v krvi

Snižte. svoji hladinu cholesterolu v krvi Snižte svoji hladinu cholesterolu v krvi s již za tři týdny Odborná společnost praktických lékařů doporučuje. Bylo prokázáno, že rostlinné steroly snižují hladinu cholesterolu v krvi. Vysoká hladina cholesterolu

Více

80 receptů. Příjemné Vánoce a spokojený rok 2008 v prodejnách COOP. VT Journal 14/2007

80 receptů. Příjemné Vánoce a spokojený rok 2008 v prodejnách COOP. VT Journal 14/2007 80 receptů Příjemné Vánoce a spokojený rok 2008 v prodejnách COOP VT Journal 14/2007 Vydáno ve spolupráci se Svazem českých a moravských spotřebních družstev POSEZENÍ S KÁVOU RAKOUSKÝ ADVENTNÍ KOLÁČ 300

Více

Ochutnejte eskou republiku!

Ochutnejte eskou republiku! Ochutnejte eskou republiku! Národní a regionální speciality Dovolujeme si vás pozvat na výlet do krajiny eské a moravské gastronomie, kterou vás provede výb r tradi ních recept z 16 region eské republiky.

Více

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH Pùvod zla 29. Pùvod zla Mnohé lidi znepokojuje otázka, jak vzniklo a proè existuje zlo. Vidí, jak zlo pùsobí, jaké pøináší strašné následky - utrpení a zkázu -

Více

Antonín Fňašek, Vladimíra Havlová MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. MUDr. Vlastislav Kaplan MUDr. Zdenka Krejsová, Mgr. Josef Švejnoha.

Antonín Fňašek, Vladimíra Havlová MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. MUDr. Vlastislav Kaplan MUDr. Zdenka Krejsová, Mgr. Josef Švejnoha. Antonín Fňašek, Vladimíra Havlová MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. MUDr. Vlastislav Kaplan MUDr. Zdenka Krejsová, Mgr. Josef Švejnoha D IABETIKY a nejen pro ně KUCHAŘKA PRO 485 receptů Vyšehrad / Svaz diabetiků

Více