DarekProTebe.qxd :02 Page 1 DÁR EK PR O T EBE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DarekProTebe.qxd 25.3.2004 21:02 Page 1 DÁR EK PR O T EBE"

Transkript

1

2 DÁREK PRO TEBE

3

4 Gertraude und Hans Jürgen Muschong Povzbuzení a návody k pøírozenému zpùsobu života s recepty na pøípravu jídel.

5 Pøeklad Jaroslav Juøica Jazyková úprava Ivana Truneèková

6 PØEDMLUVA Zdraví se nedá koupit. Je to dárek od našeho Stvoøitele. On také ví, co je pro nás dobré, proto nám oznámil, jak si mùžeme zdraví udržet. Všimáte-li si potøeb svého tìla, dostáváte i návod jak o nì peèovat. Pak nemoc pøichází jen zøídka, a zdraví je normálním stavem. A pøece, kdo je dnes docela zdravý? Tato knížeèka tì chce milý ètenáøi povzbudit a pomoci ti na cestì k dosažení tìlesného, duševního a duchovního zdraví. PØEDMLUVA KE 3. VYDÁNÍ Návody a informace o zdravém zpùsobu života jsou dnes velmi žádané. Dùkazem je i velký zájem o tuto knížeèku. Je mnoho dùvodù pro zdravý zpùsob života, ale ten jediný správný najdeme ve Slovì Božím. Ježíš Kristus je cesta, pravda i život. Gertraude und Hans Jürgen Muschong.

7 Obsah strana Tìlo, duše, duch jeden celek Pøírodní léèivé prostøedky Èistý vzduch a pohyb Sluneèní svìtlo Voda Klid Støídmost Správná strava Dùvìra v Boží moc Pøíklady stravování Recepty Snídanì Obìdy Chléb a peèivo Zákusky Veèeøe

8 TÌLO, DUŠE, DUCH JEDEN CELEK Bible, Boží slovo, je pramenem informací o Bohu. Jelikož Bùh stvoøil lidi, je zcela pochopitelné, že v Jeho Slovì, které pro nì napsal, najdeme mnohé rady a pomoc do života. Bùh øekl: Exodus 23:25 Sloužiti pak budete Hospodinu Bohu svému, a požehná chlebu tvému i vodám tvým; a odejmu nemoc z prostøedku tvého. Ctíme Boha, když žijeme zpùsobem, který neodpovídá pøírodním zákonùm? Chceme najít životní styl, jaký pro nás pøipravil náš Stvoøitel. Skrze svého Ducha nám øekl následující: POTRAVA PRO TÌLO Genesis 1:29 Øekl ještì Bùh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símì, kteráž jest na tváøi vší zemì, a všeliké stromoví, (na nìmž jest ovoce stromu), nesoucí símì; to bude vám za pokrm.. Po pádu do høíchu k tomu pøidal další radu: Genesis 3:17 Adamovi také øekl: Že jsi uposlechl hlasu ženy své, a jedl jsi z stromu toho, kterýž jsem zapovìdìl, øka: Nebudeš jísti z nìho; zloøeèená zemì pro tebe, s bolestí jísti budeš z ní po všecky dny života svého. Trní a bodláèí tobì ploditi bude, i budeš jísti byliny polní. POTRAVA PRO DUŠI A DUCHA: Deuteronomium 32:46 Øekl jim: Pøiložtež srdce svá ke všechnìm slovùm, kteráž já dnes osvìdèuji vám,a pøikažte to synùm svým, aby ostøíhali všech slov zákona tohoto, a èinili je. Nebo není daremné slovo, abyste jím pohrdnouti mìli, ale jest život váš; a v slovu tom prodlíte dnù svých na zemi, kterouž abyste dìdiènì obdrželi, pùjdete pøes Jordán. Deuteronomium 32:3 6 Nebo jméno Hospodinovo slaviti budu. Vzdejtež velebnost Bohu našemu. Skále té, jejíž skutkové jsou dokonalí, nebo všecky cesty jeho jsou spravedlivé. Bùh silný, pravdomluvný, a není nepravosti v nìm, spravedlivý a pøímý jest. 7

9 DÁREK PRO TEBE Ale pokolení pøevrácené a zavilé zpronevìøilo se jemu mrzkostí vlastní svou,jakáž vzdálena jest od synù jeho. Tím-liž jste se odplacovati mìli Hospodinu, lide bláznivý a nemoudrý? Zdaliž on není otec tvùj, kterýž tì sobì dobyl? On uèinil tebe a utvrdil tì. Zjevení Janovo 14:7 Økoucího velikým hlasem: Bojte se Boha, a vzdejte jemu chválu, nebo pøišla hodina soudu jeho; a klanìjte se tomu, kterýž uèinil nebe i zemi i moøe i studnice vod. Zjevení Janovo 14:12 Tu jest trpìlivost svatých, tu jsou ti, kteøíž ostøíhají pøikázání Božích a víry Ježíšovy. Efeským 5:15 Viztež tedy, kterak byste opatrnì chodili, ne jako nemoudøí, ale jako moudøí, Efeským 5:17 Protož nebývejte neopatrní, ale rozumìjící, která by byla vùle Pánì. Øímanùm 13:14 Ale oblecte se v Pána Jezukrista, a nepeèujte o tìlo k vyplòování žádostí jeho. 1.Korintským 6:19 Zdaliž nevíte, že tìlo vaše jest chrám Ducha svatého, jenž pøebývá v vás, kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji? 1.Korintským 1:30 Vy pak jste z nìho v Kristu Ježíši, kterýž uèinìn jest nám moudrost od Boha, i spravedlnost, i posvìcení, i vykoupení, Naše tìlo je Kristem vykoupené vlastnictví a my s ním nemùžeme libovolnì zacházet. Kdo zná zdravotní pravidla, má mu být jasné, že musí dodržovat zákony, podle nichž naše tìlo funguje. Když je neposloucháme, musíme nést následky. Každý se bude muset osobnì zodpovídat za své návyky, chování a èiny. Proto se ptám: Jak mám zacházet s tìlem, které mi Bùh daroval? (E.G.White Životní štìstí s.79) BOŽÍ DAR Den co den, hodinu co hodinu a minutu za minutou využívá Pán síly pøírody, aby nás udržoval pøi životì ve zdraví a síle. Jestliže dojde k poranìní jedné èásti tìla, ihned zaèíná léèebný proces. Pøíroda obnovuje zdraví a je to Bùh, který skrze ni pùsobí. 8

10 DÁREK PRO TEBE Všechna život darující síla pochází od Nìho. Když se nìkdo uzdraví, má dìkovat Bohu. Nemoc, utrpení a smrt jsou satanovým dílem. On je tím nièitelem, Bùh je lékaøem a pomocníkem. Slova, která v minulosti pronesl k Izraelskému národu ohlednì duchovního a tìlesného zdraví, platí pro nás i dnes. Boží pøání pro každého èlovìka je vyjádøeno následovnì: 3 Jan. 1:2 Nejmilejší, žádám obzvláštnì, abys se dobøe mìl a zdráv byl, tak jako duše tvá dobøe se má. Žalm 103:3,4 Kterýž odpouští tobì všecky nepravosti, kterýž uzdravuje všecky nemoci tvé, kterýž vysvobozuje od zahynutí život tvùj, kterýž tì korunuje milosrdenstvím a mnohým slitováním. POSLUŠNOST, CESTA K ŽIVOTU Mnozí nemocní, které Ježíš uzdravil, byli dùraznì varování: Jan 5:14 Potom pak nalezl jej Ježíš v chrámì, a øekl jemu: Aj, zdráv jsi uèinìn; nikoli víc nehøeš, a by se nìco horšího nepøihodilo. Tím jim dal Ježíš jasnì na vìdomí, že si své utrpení sami zapøíèinili tím, že nenásledovali Boží pøikázání. Zdraví si mohou udržet jen svou poslušností. Mìli bychom si neustále uvìdomovat a sami upozoròovat na to, že poslušnost Božího zákona je cestou k životu. Bùh dal pøírodní zákony a Jeho pøikázání nejsou žádným svévolným èinem nebo neúmìrným požadavkem. Každý požadavek, a zdravotní nebo morálním, má také svá zaslíbení. Poslechneme-li, bude náš život požehnán. Bùh nás nenutí, abychom si poèínali správnì, snaží se ochránit nás pøed zlem a pøivést nás k dobrému. Obra me nyní pozornost k zákonùm, které byly dány národu Izraelskému. Bùh jim dal pøesný návod jak žít. Seznámil je se všemi pravidly, které vedly k tìlesnému a duchovnímu zdraví. Pokud se tìchto pravidel drželi, platilo pro nì i zaslíbení: 5. Moj.7:15 Vzdálí také od tebe Hospodin všeliký neduh, a všecky zlé nemoci Egyptské, kteréž znáš; nevzloží jich na tebe, ale vzloží je na všecky, kteøíž tì nenávidí. 9

11 DÁREK PRO TEBE 32:2 Sestupiž jako déš nauèení mé, spadniž jako rosa výmluvnost má, jako tichý déš na mladistvou trávu, a jako pøíval na odrostlou bylinu, Pøísloví 4:22 Nebo životem jsou tìm, kteøíž je nalézají, i všemu tìlu jejich lékaøstvím. Bùh si pøeje, abychom dosáhli takového stupnì dokonalosti, který nám umožnila Kristova obì. Volá nás, abychom si zvolili správnou cestu, která nás spojí s nebesy. Chce, abychom znovu zrcadlili Boží obraz. V Bibli, Písmu svatém, nám Bùh tyto zákony ukázal. Nyní je na nás, abychom je poznali, vìnovali jim pozornost a spolupracovali s Ním na udržení svého tìlesného a duševního zdraví. Je totiž dùležité vìdìt, že jen poslouchat nestaèí. Jestliže chceme obdržet požehnání v celé šíøi, musíme pøijmout Kristovu milost. Ta nám dá sílu dodržovat Boží pøikázání. Jen ona nám mùže pomoci zlomit pouta špatných zvyklostí. Ježíšova milost je jedinou silou, která nás mùže dovést na správnou cestu a také nás na ní udržet. DARUJÍCÍ SÍLA LÁSKY Èistota a síla evangelia mùže uzdravit každého z nemoci zavinìné høíchem. Malachiáš 4:2 Vám pak, kteøíž se bojíte jména mého, vzejde slunce spravedlnosti, a zdraví bude na paprslcích jeho. Tedy vycházeti budete,a porostete jako telata vykrmená. Nic z toho, co nám svìt nabízí, nemùže vyléèit zlomené srdce, vrátit klid duši, zbavit nás starostí nebo ochránit pøed nemocemi. Sláva, moudrost a schopnosti nám nepomohou utišit truchlící srdce, nezabrání v nesmyslném utrácení svého života. Jedinou nadìjí lidí je život s Bohem. Láska, kterou nám daroval Kristus, je silou darující život. Pùsobí léèivì na rozum, srdce a nervy. Uvádí v èinnost ty nejlepší lidské síly a osvobozuje nás od strachu, smutku, starostí a høíchu. S ní pøichází do srdce jas a klid. Probouzí radost, která nemùže být na této zemi nièím znièena, radost v Duchu svatém, která daruje zdraví a život. 10

12 DÁREK PRO TEBE Slova našeho Spasitele: Matouš 11:28 Pojdtež ke mnì všickni, kteøíž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpoèinutí dám, jsou lékem na tìlesné, duševní a duchovní nemoci. Aèkoliv my lidé si sami zapøíèiníme svá utrpení nesprávným chováním (zpùsobem života), Bùh má s námi soucit. Høích již vládne nad lidstvem po tisíciletí a dostává ho stále pevnìji do svého podruèí. Satanovy lži a triky vrhají také tmavé stíny na výklad Bible. Znovu a znovu se satanovi daøí uvádìt lidí v pochybnost o Boží milosti. Pøesto nám náš nebeský otec daruje bohatou míru lásky a milosti. Otevøeme-li se Božímu požehnání, bude na nás pùsobit Jeho léèivá síla. 11

13 PØÍRODNÍ LÉÈIVÉ PROSTØEDKY V této stati si chceme blíže všímat rùzných životních návykù a potøeb lidí a uvedeme k nim praktické odkazy. ÈISTÝ VZDUCH A POHYB Aktuálním tématem dnešní doby je zneèištìný vzduch. Je to pro nás velmi dùležité, protože náš život je na vzduchu závislý. Èistý a èerstvý vzduch je pro náš dobrý pocit nepostradatelný. Proto bychom se mìli co nejvíce zdržovat v pøírodì, zhluboka dýchat a hodnì se pohybovat. Ulehèí to nervùm, a napomùže dobrému trávení, zažene depresivní nálady a jiné potíže. Bylo dokázáno, že málo používáme svalstvo a oslabené svalstvo je pùvodcem mnoha nemocí. Snížení funkce a ztuhnutí svalstva se podílejí na nejèastìjších nemocech, jako bolest hlavy, nespavost, nechu k jídlu, malátnost, zácpa, srdeèní a obìhové poruchy, revma a poruchy látkové výmìny. (Nejèastìji u duševnì pracujících). Jako základní léèebné opatøení bývá ve všech tìchto pøípadech doporuèován systematický pohyb napø. práce na zahradì, procházky v rychlejším tempu, chození po horách, gymnastika, plavání a jízda na kole. SLUNEÈNÍ SVÌTLO Tak jako vzduch, tak i sluneèní svìtlo je nezbytnou souèástí našeho života. Úspìšné léèení mnoha rùzných nemocí, potvrzuje vždy znovu a znovu význam sluneèního záøení. Sluneèní paprsky zahøívají nejen naše tìlo, ale i mysl a srdce. Jak se nám uleví, když po týdnech deštì se zamraèená obloha rozjasní! Tak jako každý léèebný prostøedek mùže mít i sluneèní záøení v nadmìrném množství škodlivé úèinky. Musíme si uvìdomit, že každý snese jiné množství. Dobu po kterou budeme vystaveni slunci si musíme zvolit sami, podle toho, jak jsme na sluneèní záøení citliví. Nervozita, nechu k jídlu, nespavost, bolest hlavy, bušení srdce a zvýšená teplota jsou známkou, že jsme dobu strávenou na slunci pøehnali. 12

14 DÁREK PRO TEBE Strava a slunce spolu tìsnì souvisí. Když sluneèní svìtlo pùsobí na kùži, vytváøí urèité hormony a vyživovací látky (napø. vitamin D). Stravujeme-li se nesprávnì, má sluneèní svìtlo na kùži opaèný efekt. Zapamatujme si, že sluneèní záøení je nebezpeèné pro ty, kteøí jedí jídla bohatá na kalorie a nemají dostatek zeleniny, ovoce a celozrnných výrobkù. V tìchto pøípadech je nutné se sluneèního záøení vyvarovat. POUŽÍVÁNÍ VODY Všechny procesy v našem tìle potøebují vodu. Voda se také s úspìchem používá jako léèebný prostøedek. Protože pohybem a látkovou výmìnou vodu ztrácíme, musíme ji tìlu znovu dodat a to ve formì nápojù a stravy. Vìtšinou necítíme takovou potøebu pít, jakou tìlo ve skuteènosti má. Proto si musíme pøipomenout, že bìhem dne bychom mìli vypít jeden až dva litry èerstvé vody. Množství závisí na druhu èinnosti a na podnebí. Vnìjší použití vody by mìlo být nedílnou souèástí naší péèe pøi pøedcházení nemocem. (napø. dennì bychom se mìli sprchovat èi koupat). Pøi léèbì vodou poslouží parní láznì, obklady èi zábaly, láznì nohou i rukou. KLID Naše tìlo nemùže být v èinnosti bez pøestávky. Potøebujeme odpoèinek pro: Zažívací orgány V raném støedovìku lidé jedli dvakrát dennì, od 11. století vìtšinou tøikrát dennì. Zvyk jíst dvakrát mezi hlavními jídly (svaèiny), se objevil teprve v posledním století a stal se samozøejmostí. Souèasnì se znaènì rozšíøily civilizaèní nemoci. Zkušenosti z klinik ukázaly, že snížení poètu jídel na dvì dennì, se ukázalo být prospìšné pøi léèení civilizaèních nemocí. Dostateènì dlouhé pøestávky ke trávení jsou pro zdraví velice nutné. Dnes máme témìø všichni co do èinìní s jevem, kdy nás honí mlsná a nutí nás neustále nìco dávat do úst. Øeèti filozofové považují lidí, kteøí jedí více než dvakrát za den, za barbary. 13

15 DÁREK PRO TEBE Tìlo Naše tìlo má zaèínat den v plné síle. Máme poèítat se sedmi až osmi hodinami spánku. Duši a ducha Aby nás nepøemohl stres a spìch, abychom mìli jasný úsudek, nesmíme zapomínat na každodenní odpoèinek napø. na procházce. Ke zotavení a odpoèinku pomáhá také každoroèní dovolená. Je rozdíl mezi zotavením a zábavou. Zotavení posiluje tìlo, pøièemž nás osvobodí od denních starostí a osvìží stejným dílem tìlo i duši. Umožní nám s novou silou vykonávat naše každodenní úkoly. Naproti tomu zábava je požitek, který si èasto dopøáváme v nadmìrné míøe. Stravuje síly, potøebné k práci a bývá pøekážkou skuteèného životního úspìchu. STØÍDMOST Støídmost je téma, na které jsme témìø zapomnìli. Støídmost je nezbytná: V množství potravy a to i zdravé. K tomu je zapotøebí sebeovládání, èemuž by se mìly uèit již i dìti. Pudy nesmìjí ovládnout naši vùli. Sebeovládání patøí k nejcennìjší výzbroji potøebné k úspìšnému zvládnutí tvrdých požadavkù, s nimiž se setká každý èlovìk. Cesty moudrosti jsou milé a všechny její stezky klidné. Každý mladý èlovìk, který touží po vyšším cíli než je svìtská moc, a pøemýšlí o slovech moudrého muže: Blaze zemi, jejíž vùdce jí proto, aby se posílil a ne z rozkoše. (E.G.White Výchova, s. 191 D). Ve využívání médií. Vše co vidíme, slyšíme a èteme, musíme zpracovat. Když se intenzivnì zabýváme povrchní literaturou, jako jsou napø. pohádky, romány, ilustrované èasopisy, televize a videofilmy (napø. krimi a sexfilmy), probudí se v nás síly, které nás povedou ke høíchu. Velmi èasto bývá i hudba zneužívána ke špatným úèelùm a stává se nejlákavìjším prostøedkem svodù. 14

16 DÁREK PRO TEBE Vhodná hudba je vzácným Božím darem, který pozvedá myšlenky na ušlechtilou výši. Satan pøesnì ví, jak má svést náš charakter aby se nevyvíjel správnì. Lstivì zneužívá oblíbenost médií pro své úèely. Chce nás a naše dìti odvést od Božího slova svou nebezpeènou lží, kterou zaplavil svìt a zamezit tak poznání zachraòující pravdy. SPRÁVNÁ STRAVA Pøi volbì stravy bychom se mìli nechat vést potøebou živných látek pro naše tìlo. Pøitom se nemùžeme spolehnout na svoji chu, kterou mohly zmìnit špatné stravovací návyky. Èasto máme chu na jídla, která nám škodí a zeslabují zdraví, místo aby nám dodávala sil. Také nesmíme klást dùraz na všeobecné zvyklosti. Mnoho nemocí a utrpení zpùsobily rozšíøené omyly ve zpùsobu stravování. Špatnì pøipravené jídlo oslabuje orgány v nichž se tvoøí krev. V organismu pak panuje chaos, který vede k nevolností. Èlovìk je podráždìný a má špatnou náladu. Tisíce lidí se stávají obìtí špatného stravování. Mnoho lidí by mohlo mít na náhrobním kameni napsáno: Zemøel, protože se špatnì stravoval. Bùh nám dal k jídlu obilniny, ovoce, oøechy, semena a zeleninu. Pøipravíme-li je co nejjednodušejí, jsou obzvláš zdravé a výživné. (E.G.W. Životní štìstí S D) 15

17 DÙVÌRA V BOŽÍ MOC Pod Boží ochranou. Budoucnost s našimi velkými problémy a temnými vyhlídkami nás nesmí zmalomyslnìt, zastrašit èi pøivést k rezignaci. Všemocný Bùh vyzývá lidi: Izaiáš 27:5 Zdali sváže sílu mou, aby uèinil se mnou pokoj, aby pravím, uèinil se mnou pokoj? Kdo podøídí svùj život Bohu, nechá se jím vést a slouží mu, nikdy se nedostane do situace, ve které by Bùh pro nìj nemìl øešení. Budeme-li se ustaviènì øídit Jeho Slovem, ukáže nám správnou cestu v každé situaci. Mùže nám pomoci ve všech problémech a tìžkostech. On s námi cítí, když máme starosti které nás ubíjejí a tíží, když jsme utrpìli velké ztráty nebo trpíme samotou. I, když se nevìdomky odkloníme od správné cesty, nenechá nás Kristus bez pomoci. Nemusíme se cítit osamoceni, nebo nás doprovázejí andìlé. Na cestì do Božího mìsta nejsou žádné nepøekonatelné pøekážky pro toho, kdo zná Krista. Není problému s nímž by Bùh nemohl pomoci. On má vždy východisko. Kristus nás chce osvobodit Nikdo nemusí malomyslnìt nebo si zoufat. Satan nìkdy pøichází k lidem s našeptáváním: Ty jsi beznadìjný pøípad. Nemùžeš být zachránìn. Ale pøece každý èlovìk má nadìji v Kristu. Bùh od nás nepožaduje, abychom zvítìzili ve vlastní síle. Vyzývá nás, abychom pøišli k nìmu a nechali se osvobodit od tìžkostí, které nás ubíjejí a jsou pøíèinou našich nemocí. Protože Kristus byl sám èlovìkem, rozumí naší nouzi a cítí s námi. Zná nejen naše osobní potøeby a problémy, ale také okolnosti, které nás pøemohly a zmalomyslnìly. Soucitnì podává trpícím svou ruku. Tìm, kteøí obzvláš trpí, prokazuje svoji zvláštní spoluúèast. Dobøe rozumí naším slabostem, proto chce, abychom u nìho odložili své starosti a trápení. Škodí nám, když se sami snažíme vyrovnat se svými pocity, protože satan nám staví do cesty rùzné pøekážky a pokušení, aby otøásl naší vírou a zmalomyslnìl nás. Dùsledkem naši nerozhodnosti jsou pochybnosti a nejistota. Naše myšlenky se nemají zabývat sebou samými, nýbrž Kristem. 16

18 DÁREK PRO TEBE Jestliže upadneme do pokušení a pronásledují nás starosti, strach a utrpení, pak nám pomùže jen pøipomínat si chvíle, kdy jsme se cítili být blízko Bohu. Odpoèineme si obklopeni Kristovou láskou a Jeho ochranou. Když nás chce høích pøemoci, když nás tíží pocit viny cítíme výèitky svìdomí a pronásledují nás pochybnosti, pak si uvìdomme, že Kristova milost nám pomùže zvítìzit nad høíchem a zažene temné mraky. Rozhovor s Bohem nám daruje vnitøní klid. Vdìènost Tìlesnému zdraví není nic prospìšnìjší, než stálá ochota dìkovat Bohu a chválit Ho. Jsme na cestì do nebe, k našemu Otci, proto nenaøíkejme. Køes anùm, kteøí mají stále dùvod k naøíkání a radost považují za høích, schází pravá nadìje. Kdo nachází potìšení jen v melancholických a temných stránkách svìta, kdo se radìji dívá na zvadlé listí, než na èerstvou kytici kvìtù, kdo nevidí žádnou krásu ve vysokých horách a hlubokých údolích, kdo se uzavírá pøed radostným hlasem pøírody, která zní v uších jako hudba ten nežije s Kristem. Ten kolem sebe šíøí jen smutek a tmu. Když nás naše bolesti deptají, nesmíme se poddat pochybnostem. Víme, že Kristus nás miluje a rozumí našim slabostem. Vložíme-li se do jeho náruèe, budeme konat jeho vùli. Vychovejme se k tomu, abychom dokázali vyslovit Bohu díky za Jeho nekoneènou lásku k nám. Uème se žít plní nadìje ve svìtle, které záøí z Golgotského køíže. Nesmíme zapomenout, že jsme dìti nebeského krále, jeho synové a dcery. Máme tu pøednost, že mùžeme hledat útoèištì u Boha a nacházet u nìj pokoj a mír. Kol. 3:15 A pokoj Boží vítìziž v srdcích vašich, k nìmuž i povoláni jste v jedno tìlo; a buïtež vdìèni. Místo toho, abychom se stále zabývali svými problémy a tìžkostmi, dìkujme Mu, že nám dává pøíležitost ctít Ho svým životem. Každý den nám bohatì požehná. Již ráno pøi probuzení máme dùvod Bohu dìkovat, že nás v noci ochránil a probudil nás ve zdraví do nového dne a naplnil svým klidem. 17

19 DÁREK PRO TEBE Když se nìkdo zeptá, jak se nám vede, nemìli bychom jen naøíkat, abychom si vysloužili jeho soucit. Naše slabá víra, naše starosti a problémy nejsou dobrým tématem k rozhovoru. Pokušitel se raduje, když se zabýváme takovými vìcmi, protože tím ho oslavujeme. Èím více se zabýváme satanem a jeho mocí, tím snadnìji mùže nad námi zvítìzit. Èasto se mu pøímo vzdáváme, protože stále vyzvedáváme jeho sílu. Místo toho, vyzvednìme v našich rozhovorech nekoneènou Boží moc a vyprávìjme o Kristu. Celá nebesa mají zájem na našem vykoupení. Tisíce andìlù slouží tìm, kteøí mají být spaseni. Ochraòují nás pøed zlem a odhánìjí temné mocnosti, které nás chtìjí znièit. Nemáme dostatek dùvodù k vdìènosti? Buïme vdìèní i tehdy, když se nám pøekážky staví do cesty. 18

20 PØÍKLADY STRAVOVÁNÍ VÝZNAM ZÁKLADNÍCH POTRAVIN Vytlaèení syrové stravy stravou vaøenou, pøineslo celou øadu nevýhod. Teplota nièí nejen vitamíny, které jsou citlivé na teplo, ale i fermenty a aromatické látky. Jsou to právì ty souèásti potravy, které jsou nepostradatelné k udržení zdraví. Z tìchto velice zajímavých poznatkù se dovídáme, že vaøená strava je nedostaèující a musí být doplnìna syrovou (nevaøenou) stravou. Tato syrová nevaøená potrava je stravou živou. Èerstvou potravu musíme jíst vždy na zaèátku každého jídla. Tak nedochází k rozmnožení bílých krvinek a nervový systém zùstane v rovnováze. Tím dostáváme odpovìï na otázku: Jíst nevaøenou nebo vaøenou stravu? Tomuto zákonu musíme vìnovat patøiènou pozornost pøi každém jídle. Tak jako jablko, pšenièné zrno èi oøech, jsou od pøírody pøirozeným harmonickým celkem a pøedstavují vyvážený soubor výživných látek, tak musí být také potrava lidí v souladu s lidským organizmem. Jsou-li ve stravì obsaženy všechny potøebné látky v dostateèném množství a ve správném pomìru, dosáhneme nasycení a plného uspokojení našich potøeb z hlediska výživy. Chemické nebo fyzikální zpracování pøírodní stravy, které se døíve považovalo za zušlech ování èi èistìní se nazývá denaturací potravin. Tak se vytvoøí vysoce kalorické látky, jako napø. bílá mouka, bílý cukr, rafinované oleje a tuky, kuchyòská sùl a jiné. Tyto potraviny jsou zbaveny úèinných biologických látek. Jsou mrtvou potravinou, která potøebuje doplnit èerstvou zeleninou, ovocem, obilninami, oøechy aj. V pøírodì jsou tuky uzavøeny v malé dutinì ve formì mikroskopické kapky. Tak mohou být v tìle zpracovány nejdøíve uhlohydráty a bílkoviny a nakonec tuky. Žaludeèní š ávy mohou zpracovat jen omezené množství tukù. Jestliže se tuky smíchají s jinými potravinami, organismus je pak nedokáže snadno a rychle zpracovat. Tím se zažívání prodlouží až na 20 hodin. Dochází 19

21 DÁREK PRO TEBE k zahnívání a vzniku jedovatých plynù, které se v tìle rozšiøují a vedou k rùzným nemocem. MASO A PRODUKTY ZVÍØAT O živoèišných bílkovinách píše MUDr. M. O. Bruker ve svém èlánku Potøeba bílkovin následující: Klasické uèení o výživì již témìø celé jedno století vyvolává strach z nedostatku bílkovin v organismu. Tento strach je patrný zvláštì v posledním desetiletí. Každá poradna má v tomto smìru tìžkou práci. Strach z nedostatku bílkovin vzniká systematickými, neustále opakovanými falešnými informacemi, které jsou umìle vytváøeny... U lidí kteøí jedí vegetáøskou stravu se tento strach projevuje konzumací velkého množství mléèných výrobkù. To neodpovídá pøirozené potøebì, ale umìle vyvolané doktrínì, která øíká, že èlovìk nemùže žít bez živoèišných bílkovin. Jaký dopad na èlovìka má toto uèení? Když èlovìk není ochoten z etických nebo jiných dùvodù zabíjet zvíøata, aby mohl jíst maso, utíká se k jejich produktùm. A se díváme na tento problém z té èi oné strany, vždy nás napadá otázka: Potøebuje èlovìk živoèišné bílkoviny? Výsledky dnešní vìdy odpovídají jednoznaènì: Ne. Dr. Bruker píše na závìr svého èlánku: Strach z nedostatku bílkovin je neopodstatnìný, jestliže jíme dostatek zeleniny, ovoce, obilovin a koøenové zeleniny. Kdyby bylo maso nutné pro naše tìlesné síly a udržení zdraví, pak by ho Bùh dal lidem do jídelnièku již na poèátku. Ten, kdo se pøeorientuje na bezmasou stravu, cítí se zpoèátku èasto unavený a malátný. Mnozí si pak myslí, že masitá strava je pro nás nepostradatelná. Ve skuteènosti si tìlo na ni musí zvyknout. V každém pøípadì bychom mìli zvážit situaci každého jednotlivce a vzít v úvahu jeho životní návyky. Správné názory bychom nemìli zavrhovat ale nikdo by nemìl mìnit svoji stravu ze dne na den. Zdravé a cenovì pøijatelné potraviny mohou maso nahradit. Pøitom hodnì záleží na kuchaøi nebo kuchaøce, nebo vše vyžaduje peèlivost a umìní pøipravit výživné a chutné pokrmy, které 20

22 DÁREK PRO TEBE dávají plnohodnotnou náhradu za masité jídlo (E.G.W., Životní štìstí S 82 D). ŠKODLIVÉ NÁVYKY Ne každý, kdo si myslí, že je stoupencem reformy zdravé výživy, jím skuteènì je. Mnozí provádí tuto reformu tak, že se vyvarují urèitých zdraví škodlivých potravin. Protože nepochopili základy zdravého životního stylu, najdeme na jejich stole velké množství rùzných pamlskù. Tak jsou samozøejmì vším jiným, jen ne pøíkladem køes anské støídmosti a zdrženlivosti Když skuteènì poznáme zdravotní zásady a budeme se jimi øídit, vyhneme se všem extrémùm ve stravování, a to jak v pøejídání, tak i v hladovìní. Naše strava má v prvé øadì udržet tìlo zdravé a až pak má být chutná. Když jsme v dobré tìlesné a duševní formì, mùžeme také dobøe sloužit Bohu i lidem. Když naši chu kontrolujeme rozumem a svìdomím, budeme odmìnìni tìlesným a duševním zdravím. Nikdy se nesmíme pokoušet vnutit svùj názor druhým lidem. Správným životním stylem budeme moci mnohé ovlivnit k dobrému. Není pochyb, že je rozumné, abychom zmìnili naši stravu. Mìli bychom se zabývat zdravotní reformou ale nekritizovat druhé, když jejich životní styl neodpovídá našim pøedstavám. Není možné stanovit pøesná pravidla, která by platila pro všechny lidí. Nikdo by si nemìl myslet, že všichni musí dìlat totéž co on, jíst jako on. Tatáž jídla nejsou pøijatelná pro všechny. Potraviny, které jednomu chutnají a prospívají, mohou u druhého vyvolat nevolnost nebo mu dokonce škodit. Napø. fazole a hrách vyvolávají u nìkoho zažívací potíže, zatím co u jiných pùsobí dobøe. Mnozí mají nejradìji hrubì namletou mouku, jiní ji nesnáší. Každou zmìnu životosprávy bychom mìli provádìt postupnì. (E.G.W. Lebensglück S 85,86) 21

23 DÁREK PRO TEBE Doporuèujeme následující postup zmìn, které by si mìl každý pøizpùsobit svým pomìrùm. Co nahradit Èím Co pøidat Velmi nezdravé Hovìzím, rostlinnou stravu druhy masa (pø. skopovým pøed jídlem vepøové 3.Moj.11) masem Všechny druhy masa, tvarohem, produkty salámy èerstvým sýrem z obilovin, mlékem, vejci luštìniny, oøechy, zeleninu Mléko a mléèné výrobky, sójou, sluneènic. všechny pøírodní Vejce semínky, kešu potraviny oøechy, sezamem Následující seznam podává pøehled potravin ve zmìnìné formì, pøípadnì se škodlivými úèinky a výèet potravin v pøírodním stavu, pøípadnì jejich plnohodnotnou náhradu. ovoce, sušené ovoce, med (nezahøátý) léèivé byliny, moøská sùl, èes- vanilka, citróny atd. Rafinované škodlivé produkty Bílá mouka, loupaná rýže pøírodní rýže Cukr, umìlá sladidla Kuchyòská sùl, pepø, hoøèice, nek, cibule, skoøice, ocet, ostrá paprika Živoèišné a rostlinné tuky, oleje Tabák, drogy, alkohol, èerný èaj zrnková káva Produkty v pùvodním stavu, popø. náhrada celozrnná pšenice, hrách, oøechy, olivy (suché), avokádo, semena, (i lisované za studena) sluneènice, bylinkový èaj, káva z obilovin, voda, ovocné š ávy 22

24 DÁREK PRO TEBE V žádném pøípadì si v obou skupinách nedovolujeme podat úplný seznam potravin. Pøi harmonické zmìnì jídelníèku, bychom mìli uplatnit vlastní fantazii. Jak mohou recepty vypadat v praxi, uvádíme v další èásti. Je to jen malá ukázka z mnoha rùzných možností. Rozpisy jsou uvádìny pro 4 osoby. 23

25 SNÍDANÌ DÁREK PRO TEBE MÜSLI Z ÈERSTVÉHO OBILÍ 2 PL obilnin trochu vody nastrouhané jablko 1 PL strouhaného kokosu nebo jiných oøechù rozinky trochu sezamového mléka 1. Obilný šrot s vodou veèer namoèíme a následující ráno zbavíme vody (zùstane-li nìjaká). 2. Pøísady a èerstvé ovoce pøidáme podle libosti, nakonec pøidáme trochu sazamového mléka. Nedoporuèujeme používat syrové obilniny. Obsahují nìkteré látky, které našemu tìlu neprospívají. Ke zneškodnìní tìchto látek postaèí zahøívat je v troubì na 80 stupòù po dobu 1 hod., nebo je uvaøit. MÜSLI Z OVESNÝCH VLOÈEK Pøíprava staèí na více dnù. 200g ovesných vloèek 200g pšenièných vloèek 50g prosa (jáhly) 100g rozinek 100g celých mandlí 50g kokosových chipsù 1. Všechno smícháme a uložíme do dózy. 2. Podle potøeby vyjmeme a zalijeme èerstvým sezamovým mlékem. K tomu se hodí èerstvé nebo sušené ovoce. 24

26 DÁREK PRO TEBE VAØENÁ OBILNÁ KRUPICE 250g obilovin 1 lt vody špetku soli rozinky 2PL kešu oøechù rùzné ovoce SNÍDANÌ 1. Obiloviny umeleme na šrot a vaøíme ve vodì asi 5 min. 2. Podle libosti pøidáme sùl a rozinky. 3. Pøed servírováním pøidáme jemnì nakrájené oøechy a sušené ovoce. KOKOSOVÉ GRANULE 8 sklenic oves. vloèek 1 sklenice strouhaného kokosu 1 sklenice mletých oøechù 1/4 sklenice sezamu 1 sklenice sluneènice 1/2 sklenice medu 1 sklenice vody, vanilka a rozinky dle libosti 1. Vše dobøe zamícháme, rozložíme na plech a dáme do trouby. Pražíme 1,5 až 2 hodiny pøi 120 C. Místo medu mùžeme také použít datle rozpuštìné ve vodì. 25

27 SNÍDANÌ DÁREK PRO TEBE SEZAMOVÉ MLÉKO 110g neloupaného sezamu 1 PL medu špetka soli 1 lt vody 1. Sezam jemnì pomeleme a s trochou vody rozmixujeme. 2. Nakonec pøidáme zbytek vody. Srovnání Kravské mléko 100 ml Sezam. mléko 100 ml Bílkoviny 3,2 g 2,2 g Tuky 3,5 g 5,5 g Kalcium 119 mg 165 mg Fosfor 94 mg 68 mg Železo 0,07 mg 1,1 mg Nikotinamid 0,11 mg 0,5 mg Vitamin B1 0,04 mg 0,1 mg Vitamin B2 0,17 mg 0,03 mg OØECHOVÉ MLÉKO 125 g kešu oøechù nebo mandlí 1 lt vody špetku soli 6 ks datlí banán 1. Rozmixujeme s polovinou vody. 2. Nakonec pøidáme zbytek vody. 26

28 DÁREK PRO TEBE OBÌDY ZÁKLADNÍ RECEPT NA SALÁTOVÉ ZÁLIVKY 3 PL sluneènice nebo jiné jádroviny 5 PL vody 1/2 citrónu 1/2 ÈL slané zeleninové smìsi l/2 ÈL sušené zeleniny Jádroviny smícháme se sluneènicí a jemnì umeleme, pak umixujeme s ostatními surovinami a pøichutíme. Mùžeme také pøidat nakrájenou cibuli. ZÁKLADNÍ RECEPT NA TEPLÉ ZÁLIVKY nakrájenou cibuli 1 PL jemnì mletého pšenièného šrotu 2 dl vody ÈL ÈL zeleninové soli sušeného koøení, trošku rajské døenì a podle libosti sušené zeleniny. 1. Cibuli podusíme s trochou vody. 2. Obilný šrot smícháme s vodou, pøidáme k dušené cibuli a povaøíme. Ochutíme koøením. 27

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Pomazánky Na přesnídávky a svačiny (recepty jsou normovány na 10 porcí) Celerová pomazánka celer 150 120 máslo pomazánkové 250 zakysaná smetana 100 ananas (jablka) 70 pórek 50 30 citrón 20 10 Celer nastrouháme

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

mletý pepř olej na smažení

mletý pepř olej na smažení Dýňový ovocný salát Dýňový kompot 200 g mexická dýně 100 g cukr ananasová tresť 1 ks pomeranč 1 ks broskve 200 g zakys.smetana mandle-lupínky 1 ks van. cukr 1 ks limetka 1 ks kiwi Mexickou dýni nakrájíme,

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

Velikonoční raw menu raw food seminář

Velikonoční raw menu raw food seminář Velikonoční raw menu raw food seminář 12. a 13. duben 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho s

Více

Vaječná pomazánka s uzeninou

Vaječná pomazánka s uzeninou Velikonoční pokrmy Vaječná pomazánka s uzeninou 6 vajec natvrdo 100g majonézy 1 lžíce hořčice 2 sladkokyselé okurky 100g měkkého salámu sůl, pažitka Vejce podélně rozkrojíme, vyjmeme žloutky, vložíme do

Více

Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob trý Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem

Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob trý Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem Recepty sýrové pomazánky 48 Rajèata a olivy zbavené pecek nakrájíme najemno, pøidáme utøený èesnek, nasekanou bazalku a vše spojíme se sýry. Podle chuti osolíme a zvýrazníme keèupem. Anglie - Sýrová pomazánka

Více

Všechny suroviny rozmixujeme spolu nahladko a podle vlastního uvážení můžeme ještě dochutit.

Všechny suroviny rozmixujeme spolu nahladko a podle vlastního uvážení můžeme ještě dochutit. Pomazánky Cizrnová pomazánka s olivami cizrna uvařená na měko 1,5 šálku (1 šálek = 2 dcl), olivy černé vypeckované 15 ks, dušená cibule 2 pl, sušené francouzské droždí 3pl (lahůdkové droždí, teby), olej

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY

SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY Červená řepa Původ Její původ je ve Středomoří a v atlantském prostředí. Je známá a oblíbená jak v Evropě, tak v Severní Americe a mnoha asijských zemích. První záznamy o červené

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

BEST OF Vařit či nevařit?

BEST OF Vařit či nevařit? BEST OF Vařit či nevařit? 3,5 hod. praktický raw food seminář 22. a 23. listopadu 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy,

Více

RECEPTY Z JÍDELNY SNŮ - ZŠ PRAHA 7, Tusarova 21

RECEPTY Z JÍDELNY SNŮ - ZŠ PRAHA 7, Tusarova 21 RECEPTY Z JÍDELNY SNŮ - ZŠ PRAHA 7, Tusarova 21 Fazolová polévka: 10-15 porcí 100 g mrkve 100 g celeru 100 g cibule 2 stroužky česneku 200g velkých bílých fazolí 1 dl olivového oleje 300 g rajčat/1 konzervu

Více

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda:

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda: Marinády - maso: Tyto marinády jsou určeny převážně na kuřecí, vepřová a hovězí masa,můžou být však použity i na maso klokaní. Všechny níže uvedené ingredience smícháme, omyté,nakrájené maso na plátky

Více

PøEDMLUVA... 11 úvod...13 PODVÝŽIVA V ZáPADNíCH VYSPìLÝCH ZEMíCH... 13 PøEVRATNá POMOC Z DáLNÉHO VÝCHODU... 16

PøEDMLUVA... 11 úvod...13 PODVÝŽIVA V ZáPADNíCH VYSPìLÝCH ZEMíCH... 13 PøEVRATNá POMOC Z DáLNÉHO VÝCHODU... 16 OBSAH PøEDMLUVA... 11 úvod......13 PODVÝŽIVA V ZáPADNíCH VYSPìLÝCH ZEMíCH... 13 PøEVRATNá POMOC Z DáLNÉHO VÝCHODU... 16 JIN A JANG...19 LIDSKÉ KOøENY JIN A JANG...19 JIN A JANG V NEROVNOVáZE...20 TEPELNÉ

Více

Tradiční recepty. méně cholesterolu. určitě vyzkoušejte! pochutnáte si

Tradiční recepty. méně cholesterolu. určitě vyzkoušejte! pochutnáte si Tradiční recepty méně cholesterolu určitě vyzkoušejte! pochutnáte si pórková polévka voda 1 l pórek 1 ks Alfa Bio lahůdkové TOFU 1 ks hrášek (mražený) 100 g kukuřice 100 g cuketa 1 ks mrkev 1-2 ks bujón

Více

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál Linecké 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál krém: 1x 1 ks tvaroh měkký ve folii 100g másla 1 ks vanilkový cukr 30g cukr moučka dle chuti je potřeba, aby krém byl hustší a

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

Povánoční kulinářská inspirace

Povánoční kulinářská inspirace Povánoční kulinářská inspirace Milí čtenáři. Sice už máme skoro konec ledna, ale všechna ta kila navíc, která jsme si nastřádali během Vánoc (já tedy i během Silvestra je neuvěřitelné, co dokáže člověk

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Mrkvový dort s limetkovým krémem

Mrkvový dort s limetkovým krémem Minikuchařka 2 OBSAH Mrkvový dort s limetkovým krémem. 4 Jidáše.. 7 Špenátová polévka. 8 Boží milosti.. 10 Kopřivová nádivka pečená na slanině. 12 Velikonoční beránek. 14 Velikonoční mazanec.16 Špaldové

Více

I ten, kdo nemá rád zeleninu, si pochutná kvìtáku, protože kvìták je... no pøece zelenina

I ten, kdo nemá rád zeleninu, si pochutná kvìtáku, protože kvìták je... no pøece zelenina Recepty kvìták I ten, kdo nemá rád zeleninu, si pochutná kvìtáku, protože kvìták je... no pøece zelenina Kvìták spoleènì se zelím, kapustou, brokolicí a kedlubnou patøí mezi koš álovou zeleninu. Názory

Více

Kuchařské recepty z rostliny Slunečnice Topinambur (Artyčok Jeruzalémský) Potravina by měla být lékem a lék by měl být jídlem.

Kuchařské recepty z rostliny Slunečnice Topinambur (Artyčok Jeruzalémský) Potravina by měla být lékem a lék by měl být jídlem. Kuchařské recepty z rostliny Slunečnice Topinambur (Artyčok Jeruzalémský) Potravina by měla být lékem a lék by měl být jídlem. 1 Obsah Seznámení s rostlinou... 3 Kde hlízy zakoupit... 3 Jsme to, co jíme,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Bramborová kuchaøka aneb Desatero dobré hospodynì

Bramborová kuchaøka aneb Desatero dobré hospodynì Bramborová kuchaøka aneb Desatero dobré hospodynì Úvodem... Netvrdím, že všechna zde uvedená jídla jsou zdravá - právì naopak, recepty se jen hemží pøísadami jako je bùèek, škvarky, máslo nebo sádlo.

Více

Bramborové recepty z VYSOČINY

Bramborové recepty z VYSOČINY Bramborové recepty z VYSOČINY 1 1. Prokládaný bramborák 1 kg strouhaných syrových brambor, 70 dkg hrubé mouky, 1 hlavička česneku, 2 vejce, sůl, pepř, majoránka dle chuti, 1 plátek krkovičky nebo libového

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. VY_32_INOVACE_CVS17 Autor: Mgr. Martin Kovačka Předmět: Člověk ve společnosti (Občanská výchova) Ročník: 7. Tematický celek: Kultura. Stručný popis aktivity:

Více

Jak správně jíst v době kojení

Jak správně jíst v době kojení Jak správně jíst v době kojení 2007 Kolektiv MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Recepty s Regionální potravinou Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Jihočeský kraj Kapr se zelím Doba přípravy: 2 hodiny Množství: 5 porcí 500 g kapra 500 g Kysaného zelí bílého

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

Staročeská rybí polévka s hrachem

Staročeská rybí polévka s hrachem Vánoce & Silvestr Staročeská rybí polévka s hrachem 200g uvařeného hrachu 400g okrajových porcí a kostí z ryby 1 mlíčí 1 jikry 100g kořenové zeleniny ½ lžičky pepře sůl muškátový květ 2 žemle 1 lžíce másla

Více

VÝŽIVOVÝ PLÁN. Jana Nováková Udržení momentální tělesné hmotnosti

VÝŽIVOVÝ PLÁN. Jana Nováková Udržení momentální tělesné hmotnosti VÝŽIVOVÝ PLÁN Jana Nováková Udržení momentální tělesné hmotnosti Skripta výživového poradenství Balance SystemAcademy / Skripta kurzu výživového poradenství Balance SystemAcademy Vypracoval 25.11.2014

Více

OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ

OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ Podporujeme Váš úspěch od roku 1883 OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ Podporujeme Váš úspěch od roku 1883 Novinka! MAGGI Tekuté koncentráty Fondy Při vytváření nových MAGGI Fondů jsme chtěli udělat

Více

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak.

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Tesco Light Choices zahrnuje řadu výrobků se sníženým obsahem výživových hodnot. Například na našich Tesco Light

Více

Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014

Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014 Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014 Obilniny, luštěniny: Cizrna Fazole adzuki Fazole mungo Fazole hnědé Seitan special Tempeh Kroupy Špaldová mouka Další: Agar agar (želatina) Mořské řasy Palmový tuk

Více

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy Bramborová kuchařka žáků 2. třídy Lokše s mákem Studené vařené brambory, hl. mouka, špetka soli, mletý mák, moučkový cukr, kousek sádla nebo másla Brambory najemno nastrouháme na vál. Osolíme a přisypeme

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N.

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N. 4 porce Červená čočka loupaná BIOHARMONIE 500 g Špaldová mouka hladká BIOHARMONIE 1 kg HLAVNÍ JÍDLA příprava: 25 min. R Recept t je j použit žit z knihy k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková,

Více

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY KATALOG VÝROBKŮ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY Představení chráněné dílny PZP Merlin PZP Merlin s r.o. byla založena v roce 1991 a od svého počátku se zaměřuje

Více

Jak na Nový rok tak po celý raw-k!

Jak na Nový rok tak po celý raw-k! Jak na Nový rok tak po celý raw-k! 4 hod. praktický raw food seminář 24. a 25. ledna 2015 ve Zdravé spižírně v Českých Budějovicích a v IC Zahrada v Praze Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny Nudlové těsto: základní recept Pro 4 osoby 320 g italské mouky* (plus mouka na poprášení těsta) 3 vejce 1 žloutek 2 lžíce olivového oleje ½ lžičky soli Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Recepty na grilování, přípravu omáček a marinád

Recepty na grilování, přípravu omáček a marinád Recepty na grilování, přípravu omáček a marinád MARINÁDA NA HOVĚZÍ MASO (na cca 1 kg masa) 4 lžíce oleje z burských oříšků 1 lžíce ostré hořčice ½ čajové lžíce sladké papriky na špičku nože kari a šalvěj

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9831-4-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/807663

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9831-4-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/807663 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B9831-4-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Kuchařka. Mudr. Alexandra Frolkovičová RÝCHLÉ A ZDRAVÉ RECEPTY S KONOPNÝM SEMÍNKEM A KONOPNÝM OLEJEM

Kuchařka. Mudr. Alexandra Frolkovičová RÝCHLÉ A ZDRAVÉ RECEPTY S KONOPNÝM SEMÍNKEM A KONOPNÝM OLEJEM Konopná Kuchařka Mudr. Alexandra Frolkovičová RÝCHLÉ A ZDRAVÉ RECEPTY S KONOPNÝM SEMÍNKEM A KONOPNÝM OLEJEM Konopné potraviny vám mohou pomoci zlikvidovat nadbytečný tuk a také vybudovat svalovou hmotu

Více

chuť léta méně cholesterolu

chuť léta méně cholesterolu chuť léta méně cholesterolu Máte se rádi? Vítejte a udělejte pro sebe něco dobré. Zdravé jídlo může být pestré a plné chutí. A přitom nenáročné na přípravu. Zpestřete si svůj každodenní jídelníček a potěšte

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení výrobku trvanlivost 2040 Chléb pšenično žitný 4 72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí, kmín, látka zlepš.mouku(

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

recepty s Přírodním nápojem Natural Balance

recepty s Přírodním nápojem Natural Balance KOKTEJLY recepty s Přírodním nápojem Natural Balance KOKTEJLY Koktejly jsou lahodné nápoje vhodné pro spoustu příležitostí, které se snadno přizpůsobí každému mlsnému jazýčku. Milují je jak dospělí, tak

Více

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné)

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné) V této části publikace naleznete originální recepty studentů středních škol Libereckého kraje, kteří se zúčastnili soutěže Ovoce a zelenina pětkrát denně. Všechny recepty jsou otištěny dle textových a

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

Vážení hosté, za tým restaurace Goldie šéfkuchaø Martin Svatek

Vážení hosté, za tým restaurace Goldie šéfkuchaø Martin Svatek M E N U Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdeènìji pøivítal v restauraci Goldie. Naše kuchynì se zamìøuje na èeskou gastronomii v moderním a odlehèeném pojetí. Používáme regionální a vždy èerstvé

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě VÁNOČNÍ ZDOBENÍ Norimberský perník ( 50 g ) Složení: Směs koření (koriandr,

Více

OBSAH KUCHAŘKA PODLE PĚTI ELEMENTŮ

OBSAH KUCHAŘKA PODLE PĚTI ELEMENTŮ KUCHAŘKA PODLE PĚTI ELEMENTŮ OBSAH Část I: VÝŽIVA A VAŘENÍ PODLE PĚTI ELEMENTŮ...15 Čínská dietetika na Západě... 17 VÝŽIVA PODLE PĚTI ELEMENTŮ JE SETKÁNÍ VÝCHODU SE ZÁPADEM... 19 Chytrý je ten, kdo vykopá

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 363 150g Omeleta se šunkou a sýrem 70 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka (A3, A7) 517 50g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 80 Kč Kuřecí prsa, broskve, eidam, česnek 758 80g Domácí paštika

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR RŮŽOVÝ LIKÉR 15 květů z růže, 150 g cukru, 750 ml bílého rumu Květy opatrně opláchněte studenou vodou a nechte dobře odkapat. Dejte je do větší zavařovací sklenice spolu s cukrem a zalijte je rumem. Sklenici

Více

Bramborový salát. Sýrový salát s paprikami. Jablkový salát s jogurtem. Jahodový salát. Ovocný salát se žampióny

Bramborový salát. Sýrový salát s paprikami. Jablkový salát s jogurtem. Jahodový salát. Ovocný salát se žampióny Mexický salát Půl hlávky bílého zelí, půl hlávky červeného zelí, 3 cibule, 4 zelené papriky, 4 rajčata, půl lžičky cukru, 2 lžíce oleje, celerová nať, ocet, hořčice, mletý pepř, sůl. Papriky umyjeme, zbavíme

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

tik í e obsah energie ve 100 g

tik í e obsah energie ve 100 g Co vypráví etiketa 56 Každá etiketa obsahuje údaje o výrobci nebo dovozci potraviny, datum doporuèené spotøeby, nejvhodnìjší zpùsob skladování a použití, z èeho všeho se potravina skládá a vìtšinou i množství

Více

katalog receptů pro eurest

katalog receptů pro eurest katalog receptů pro eurest logo eurest Tiramisu PRIBINÁČEK s čokoládovým piškotem (lehký dezert s Pribináčkem a piškotem) Piškot: 170 g 1700 g másla 120 g 1200 g másla 160 g 1600 g vaječná melange 60 g

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 450 200g Hemenex 85 Kč 3 vejce, šunka, okurka chléb 705 150g Utopenec v hořčičné omáčce, chléb 39 Kč 517 150g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 49 Kč Kuřecí prsa, meruňky, eidam, česnek

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

Ceník potravin. Sladkosti, sušené ovoce a ořechy. Cena s DPH (AKCE) Info o produktech. Výrobek Hmotnost Výrobce

Ceník potravin. Sladkosti, sušené ovoce a ořechy. Cena s DPH (AKCE) Info o produktech. Výrobek Hmotnost Výrobce Objednávající: Kontakt: Ceník potravin Výrobek Hmotnost Výrobce Cena s DPH (AKCE) Info o produktech Sladkosti, sušené ovoce a ořechy Lifefood Chocolate 80% cacao BIO 70g Lifefood 53 Kč http://goo.gl/huv

Více

BEZMASÉ A VEGETARIÁNSKÉ VAŘENÍ podle Jaroslava Škvařila a Ing. Elišky Škvařilové

BEZMASÉ A VEGETARIÁNSKÉ VAŘENÍ podle Jaroslava Škvařila a Ing. Elišky Škvařilové Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 BEZMASÉ A VEGETARIÁNSKÉ VAŘENÍ podle Jaroslava Škvařila a Ing. Elišky Škvařilové Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_22

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

2013 Katalog produktů

2013 Katalog produktů 2013 Katalog produktů 1 Obsah Maxi Nuta Fly Dezertní Maxi Nuta Pražené mandle...3 Pistácie a brusinky...3 Maxi Fruta...4 Borůvky a mandle...4 Jahody a mandle...5 Kešu a ořechy...5 Konopné semínko...6 Meruňky

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

RNDr. Milada Kosnarová. Rady a diety pro zdraví

RNDr. Milada Kosnarová. Rady a diety pro zdraví RNDr. Milada Kosnarová Rady a diety pro zdraví Centrum regulativní medicíny 2011 OBSAH Předmluva 7 Úvod 9 1. Držení těla a pohyb 11 2. Stravování 12 1. Plísně a baktérie 14 2. Volné radikály 15 3. Vitamíny

Více

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu...

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu 0,75 kg Dobře připravená šťáva nebo omáčka je to, co posouvá pokrm na gastronomický vrchol. Ne vždy je ale snadné připravit šťávu

Více

Říčanské dobrůtky Z kuchyně našich babiček Recepty říčanských seniorů

Říčanské dobrůtky Z kuchyně našich babiček Recepty říčanských seniorů Říčanské dobrůtky Z kuchyně našich babiček Recepty říčanských seniorů Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Říčanské dobrůdky 1 OBSAH: 1. Maso 2. Bezmasé pokrmy 3. Moučníky, sladké pokrmy MASO

Více

knedlíky. Dobrou chuť!

knedlíky. Dobrou chuť! Milí čtenáři. Po roce se opět setkáváme u kalendáře s recepty z Vědomické kavárničky. Na rozdíl od toho minulého (na rok 2011 ) v něm nejsou recepty na buchty, koláče ani jiné sladkosti, u kterých si každé

Více