DarekProTebe.qxd :02 Page 1 DÁR EK PR O T EBE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DarekProTebe.qxd 25.3.2004 21:02 Page 1 DÁR EK PR O T EBE"

Transkript

1

2 DÁREK PRO TEBE

3

4 Gertraude und Hans Jürgen Muschong Povzbuzení a návody k pøírozenému zpùsobu života s recepty na pøípravu jídel.

5 Pøeklad Jaroslav Juøica Jazyková úprava Ivana Truneèková

6 PØEDMLUVA Zdraví se nedá koupit. Je to dárek od našeho Stvoøitele. On také ví, co je pro nás dobré, proto nám oznámil, jak si mùžeme zdraví udržet. Všimáte-li si potøeb svého tìla, dostáváte i návod jak o nì peèovat. Pak nemoc pøichází jen zøídka, a zdraví je normálním stavem. A pøece, kdo je dnes docela zdravý? Tato knížeèka tì chce milý ètenáøi povzbudit a pomoci ti na cestì k dosažení tìlesného, duševního a duchovního zdraví. PØEDMLUVA KE 3. VYDÁNÍ Návody a informace o zdravém zpùsobu života jsou dnes velmi žádané. Dùkazem je i velký zájem o tuto knížeèku. Je mnoho dùvodù pro zdravý zpùsob života, ale ten jediný správný najdeme ve Slovì Božím. Ježíš Kristus je cesta, pravda i život. Gertraude und Hans Jürgen Muschong.

7 Obsah strana Tìlo, duše, duch jeden celek Pøírodní léèivé prostøedky Èistý vzduch a pohyb Sluneèní svìtlo Voda Klid Støídmost Správná strava Dùvìra v Boží moc Pøíklady stravování Recepty Snídanì Obìdy Chléb a peèivo Zákusky Veèeøe

8 TÌLO, DUŠE, DUCH JEDEN CELEK Bible, Boží slovo, je pramenem informací o Bohu. Jelikož Bùh stvoøil lidi, je zcela pochopitelné, že v Jeho Slovì, které pro nì napsal, najdeme mnohé rady a pomoc do života. Bùh øekl: Exodus 23:25 Sloužiti pak budete Hospodinu Bohu svému, a požehná chlebu tvému i vodám tvým; a odejmu nemoc z prostøedku tvého. Ctíme Boha, když žijeme zpùsobem, který neodpovídá pøírodním zákonùm? Chceme najít životní styl, jaký pro nás pøipravil náš Stvoøitel. Skrze svého Ducha nám øekl následující: POTRAVA PRO TÌLO Genesis 1:29 Øekl ještì Bùh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símì, kteráž jest na tváøi vší zemì, a všeliké stromoví, (na nìmž jest ovoce stromu), nesoucí símì; to bude vám za pokrm.. Po pádu do høíchu k tomu pøidal další radu: Genesis 3:17 Adamovi také øekl: Že jsi uposlechl hlasu ženy své, a jedl jsi z stromu toho, kterýž jsem zapovìdìl, øka: Nebudeš jísti z nìho; zloøeèená zemì pro tebe, s bolestí jísti budeš z ní po všecky dny života svého. Trní a bodláèí tobì ploditi bude, i budeš jísti byliny polní. POTRAVA PRO DUŠI A DUCHA: Deuteronomium 32:46 Øekl jim: Pøiložtež srdce svá ke všechnìm slovùm, kteráž já dnes osvìdèuji vám,a pøikažte to synùm svým, aby ostøíhali všech slov zákona tohoto, a èinili je. Nebo není daremné slovo, abyste jím pohrdnouti mìli, ale jest život váš; a v slovu tom prodlíte dnù svých na zemi, kterouž abyste dìdiènì obdrželi, pùjdete pøes Jordán. Deuteronomium 32:3 6 Nebo jméno Hospodinovo slaviti budu. Vzdejtež velebnost Bohu našemu. Skále té, jejíž skutkové jsou dokonalí, nebo všecky cesty jeho jsou spravedlivé. Bùh silný, pravdomluvný, a není nepravosti v nìm, spravedlivý a pøímý jest. 7

9 DÁREK PRO TEBE Ale pokolení pøevrácené a zavilé zpronevìøilo se jemu mrzkostí vlastní svou,jakáž vzdálena jest od synù jeho. Tím-liž jste se odplacovati mìli Hospodinu, lide bláznivý a nemoudrý? Zdaliž on není otec tvùj, kterýž tì sobì dobyl? On uèinil tebe a utvrdil tì. Zjevení Janovo 14:7 Økoucího velikým hlasem: Bojte se Boha, a vzdejte jemu chválu, nebo pøišla hodina soudu jeho; a klanìjte se tomu, kterýž uèinil nebe i zemi i moøe i studnice vod. Zjevení Janovo 14:12 Tu jest trpìlivost svatých, tu jsou ti, kteøíž ostøíhají pøikázání Božích a víry Ježíšovy. Efeským 5:15 Viztež tedy, kterak byste opatrnì chodili, ne jako nemoudøí, ale jako moudøí, Efeským 5:17 Protož nebývejte neopatrní, ale rozumìjící, která by byla vùle Pánì. Øímanùm 13:14 Ale oblecte se v Pána Jezukrista, a nepeèujte o tìlo k vyplòování žádostí jeho. 1.Korintským 6:19 Zdaliž nevíte, že tìlo vaše jest chrám Ducha svatého, jenž pøebývá v vás, kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji? 1.Korintským 1:30 Vy pak jste z nìho v Kristu Ježíši, kterýž uèinìn jest nám moudrost od Boha, i spravedlnost, i posvìcení, i vykoupení, Naše tìlo je Kristem vykoupené vlastnictví a my s ním nemùžeme libovolnì zacházet. Kdo zná zdravotní pravidla, má mu být jasné, že musí dodržovat zákony, podle nichž naše tìlo funguje. Když je neposloucháme, musíme nést následky. Každý se bude muset osobnì zodpovídat za své návyky, chování a èiny. Proto se ptám: Jak mám zacházet s tìlem, které mi Bùh daroval? (E.G.White Životní štìstí s.79) BOŽÍ DAR Den co den, hodinu co hodinu a minutu za minutou využívá Pán síly pøírody, aby nás udržoval pøi životì ve zdraví a síle. Jestliže dojde k poranìní jedné èásti tìla, ihned zaèíná léèebný proces. Pøíroda obnovuje zdraví a je to Bùh, který skrze ni pùsobí. 8

10 DÁREK PRO TEBE Všechna život darující síla pochází od Nìho. Když se nìkdo uzdraví, má dìkovat Bohu. Nemoc, utrpení a smrt jsou satanovým dílem. On je tím nièitelem, Bùh je lékaøem a pomocníkem. Slova, která v minulosti pronesl k Izraelskému národu ohlednì duchovního a tìlesného zdraví, platí pro nás i dnes. Boží pøání pro každého èlovìka je vyjádøeno následovnì: 3 Jan. 1:2 Nejmilejší, žádám obzvláštnì, abys se dobøe mìl a zdráv byl, tak jako duše tvá dobøe se má. Žalm 103:3,4 Kterýž odpouští tobì všecky nepravosti, kterýž uzdravuje všecky nemoci tvé, kterýž vysvobozuje od zahynutí život tvùj, kterýž tì korunuje milosrdenstvím a mnohým slitováním. POSLUŠNOST, CESTA K ŽIVOTU Mnozí nemocní, které Ježíš uzdravil, byli dùraznì varování: Jan 5:14 Potom pak nalezl jej Ježíš v chrámì, a øekl jemu: Aj, zdráv jsi uèinìn; nikoli víc nehøeš, a by se nìco horšího nepøihodilo. Tím jim dal Ježíš jasnì na vìdomí, že si své utrpení sami zapøíèinili tím, že nenásledovali Boží pøikázání. Zdraví si mohou udržet jen svou poslušností. Mìli bychom si neustále uvìdomovat a sami upozoròovat na to, že poslušnost Božího zákona je cestou k životu. Bùh dal pøírodní zákony a Jeho pøikázání nejsou žádným svévolným èinem nebo neúmìrným požadavkem. Každý požadavek, a zdravotní nebo morálním, má také svá zaslíbení. Poslechneme-li, bude náš život požehnán. Bùh nás nenutí, abychom si poèínali správnì, snaží se ochránit nás pøed zlem a pøivést nás k dobrému. Obra me nyní pozornost k zákonùm, které byly dány národu Izraelskému. Bùh jim dal pøesný návod jak žít. Seznámil je se všemi pravidly, které vedly k tìlesnému a duchovnímu zdraví. Pokud se tìchto pravidel drželi, platilo pro nì i zaslíbení: 5. Moj.7:15 Vzdálí také od tebe Hospodin všeliký neduh, a všecky zlé nemoci Egyptské, kteréž znáš; nevzloží jich na tebe, ale vzloží je na všecky, kteøíž tì nenávidí. 9

11 DÁREK PRO TEBE 32:2 Sestupiž jako déš nauèení mé, spadniž jako rosa výmluvnost má, jako tichý déš na mladistvou trávu, a jako pøíval na odrostlou bylinu, Pøísloví 4:22 Nebo životem jsou tìm, kteøíž je nalézají, i všemu tìlu jejich lékaøstvím. Bùh si pøeje, abychom dosáhli takového stupnì dokonalosti, který nám umožnila Kristova obì. Volá nás, abychom si zvolili správnou cestu, která nás spojí s nebesy. Chce, abychom znovu zrcadlili Boží obraz. V Bibli, Písmu svatém, nám Bùh tyto zákony ukázal. Nyní je na nás, abychom je poznali, vìnovali jim pozornost a spolupracovali s Ním na udržení svého tìlesného a duševního zdraví. Je totiž dùležité vìdìt, že jen poslouchat nestaèí. Jestliže chceme obdržet požehnání v celé šíøi, musíme pøijmout Kristovu milost. Ta nám dá sílu dodržovat Boží pøikázání. Jen ona nám mùže pomoci zlomit pouta špatných zvyklostí. Ježíšova milost je jedinou silou, která nás mùže dovést na správnou cestu a také nás na ní udržet. DARUJÍCÍ SÍLA LÁSKY Èistota a síla evangelia mùže uzdravit každého z nemoci zavinìné høíchem. Malachiáš 4:2 Vám pak, kteøíž se bojíte jména mého, vzejde slunce spravedlnosti, a zdraví bude na paprslcích jeho. Tedy vycházeti budete,a porostete jako telata vykrmená. Nic z toho, co nám svìt nabízí, nemùže vyléèit zlomené srdce, vrátit klid duši, zbavit nás starostí nebo ochránit pøed nemocemi. Sláva, moudrost a schopnosti nám nepomohou utišit truchlící srdce, nezabrání v nesmyslném utrácení svého života. Jedinou nadìjí lidí je život s Bohem. Láska, kterou nám daroval Kristus, je silou darující život. Pùsobí léèivì na rozum, srdce a nervy. Uvádí v èinnost ty nejlepší lidské síly a osvobozuje nás od strachu, smutku, starostí a høíchu. S ní pøichází do srdce jas a klid. Probouzí radost, která nemùže být na této zemi nièím znièena, radost v Duchu svatém, která daruje zdraví a život. 10

12 DÁREK PRO TEBE Slova našeho Spasitele: Matouš 11:28 Pojdtež ke mnì všickni, kteøíž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpoèinutí dám, jsou lékem na tìlesné, duševní a duchovní nemoci. Aèkoliv my lidé si sami zapøíèiníme svá utrpení nesprávným chováním (zpùsobem života), Bùh má s námi soucit. Høích již vládne nad lidstvem po tisíciletí a dostává ho stále pevnìji do svého podruèí. Satanovy lži a triky vrhají také tmavé stíny na výklad Bible. Znovu a znovu se satanovi daøí uvádìt lidí v pochybnost o Boží milosti. Pøesto nám náš nebeský otec daruje bohatou míru lásky a milosti. Otevøeme-li se Božímu požehnání, bude na nás pùsobit Jeho léèivá síla. 11

13 PØÍRODNÍ LÉÈIVÉ PROSTØEDKY V této stati si chceme blíže všímat rùzných životních návykù a potøeb lidí a uvedeme k nim praktické odkazy. ÈISTÝ VZDUCH A POHYB Aktuálním tématem dnešní doby je zneèištìný vzduch. Je to pro nás velmi dùležité, protože náš život je na vzduchu závislý. Èistý a èerstvý vzduch je pro náš dobrý pocit nepostradatelný. Proto bychom se mìli co nejvíce zdržovat v pøírodì, zhluboka dýchat a hodnì se pohybovat. Ulehèí to nervùm, a napomùže dobrému trávení, zažene depresivní nálady a jiné potíže. Bylo dokázáno, že málo používáme svalstvo a oslabené svalstvo je pùvodcem mnoha nemocí. Snížení funkce a ztuhnutí svalstva se podílejí na nejèastìjších nemocech, jako bolest hlavy, nespavost, nechu k jídlu, malátnost, zácpa, srdeèní a obìhové poruchy, revma a poruchy látkové výmìny. (Nejèastìji u duševnì pracujících). Jako základní léèebné opatøení bývá ve všech tìchto pøípadech doporuèován systematický pohyb napø. práce na zahradì, procházky v rychlejším tempu, chození po horách, gymnastika, plavání a jízda na kole. SLUNEÈNÍ SVÌTLO Tak jako vzduch, tak i sluneèní svìtlo je nezbytnou souèástí našeho života. Úspìšné léèení mnoha rùzných nemocí, potvrzuje vždy znovu a znovu význam sluneèního záøení. Sluneèní paprsky zahøívají nejen naše tìlo, ale i mysl a srdce. Jak se nám uleví, když po týdnech deštì se zamraèená obloha rozjasní! Tak jako každý léèebný prostøedek mùže mít i sluneèní záøení v nadmìrném množství škodlivé úèinky. Musíme si uvìdomit, že každý snese jiné množství. Dobu po kterou budeme vystaveni slunci si musíme zvolit sami, podle toho, jak jsme na sluneèní záøení citliví. Nervozita, nechu k jídlu, nespavost, bolest hlavy, bušení srdce a zvýšená teplota jsou známkou, že jsme dobu strávenou na slunci pøehnali. 12

14 DÁREK PRO TEBE Strava a slunce spolu tìsnì souvisí. Když sluneèní svìtlo pùsobí na kùži, vytváøí urèité hormony a vyživovací látky (napø. vitamin D). Stravujeme-li se nesprávnì, má sluneèní svìtlo na kùži opaèný efekt. Zapamatujme si, že sluneèní záøení je nebezpeèné pro ty, kteøí jedí jídla bohatá na kalorie a nemají dostatek zeleniny, ovoce a celozrnných výrobkù. V tìchto pøípadech je nutné se sluneèního záøení vyvarovat. POUŽÍVÁNÍ VODY Všechny procesy v našem tìle potøebují vodu. Voda se také s úspìchem používá jako léèebný prostøedek. Protože pohybem a látkovou výmìnou vodu ztrácíme, musíme ji tìlu znovu dodat a to ve formì nápojù a stravy. Vìtšinou necítíme takovou potøebu pít, jakou tìlo ve skuteènosti má. Proto si musíme pøipomenout, že bìhem dne bychom mìli vypít jeden až dva litry èerstvé vody. Množství závisí na druhu èinnosti a na podnebí. Vnìjší použití vody by mìlo být nedílnou souèástí naší péèe pøi pøedcházení nemocem. (napø. dennì bychom se mìli sprchovat èi koupat). Pøi léèbì vodou poslouží parní láznì, obklady èi zábaly, láznì nohou i rukou. KLID Naše tìlo nemùže být v èinnosti bez pøestávky. Potøebujeme odpoèinek pro: Zažívací orgány V raném støedovìku lidé jedli dvakrát dennì, od 11. století vìtšinou tøikrát dennì. Zvyk jíst dvakrát mezi hlavními jídly (svaèiny), se objevil teprve v posledním století a stal se samozøejmostí. Souèasnì se znaènì rozšíøily civilizaèní nemoci. Zkušenosti z klinik ukázaly, že snížení poètu jídel na dvì dennì, se ukázalo být prospìšné pøi léèení civilizaèních nemocí. Dostateènì dlouhé pøestávky ke trávení jsou pro zdraví velice nutné. Dnes máme témìø všichni co do èinìní s jevem, kdy nás honí mlsná a nutí nás neustále nìco dávat do úst. Øeèti filozofové považují lidí, kteøí jedí více než dvakrát za den, za barbary. 13

15 DÁREK PRO TEBE Tìlo Naše tìlo má zaèínat den v plné síle. Máme poèítat se sedmi až osmi hodinami spánku. Duši a ducha Aby nás nepøemohl stres a spìch, abychom mìli jasný úsudek, nesmíme zapomínat na každodenní odpoèinek napø. na procházce. Ke zotavení a odpoèinku pomáhá také každoroèní dovolená. Je rozdíl mezi zotavením a zábavou. Zotavení posiluje tìlo, pøièemž nás osvobodí od denních starostí a osvìží stejným dílem tìlo i duši. Umožní nám s novou silou vykonávat naše každodenní úkoly. Naproti tomu zábava je požitek, který si èasto dopøáváme v nadmìrné míøe. Stravuje síly, potøebné k práci a bývá pøekážkou skuteèného životního úspìchu. STØÍDMOST Støídmost je téma, na které jsme témìø zapomnìli. Støídmost je nezbytná: V množství potravy a to i zdravé. K tomu je zapotøebí sebeovládání, èemuž by se mìly uèit již i dìti. Pudy nesmìjí ovládnout naši vùli. Sebeovládání patøí k nejcennìjší výzbroji potøebné k úspìšnému zvládnutí tvrdých požadavkù, s nimiž se setká každý èlovìk. Cesty moudrosti jsou milé a všechny její stezky klidné. Každý mladý èlovìk, který touží po vyšším cíli než je svìtská moc, a pøemýšlí o slovech moudrého muže: Blaze zemi, jejíž vùdce jí proto, aby se posílil a ne z rozkoše. (E.G.White Výchova, s. 191 D). Ve využívání médií. Vše co vidíme, slyšíme a èteme, musíme zpracovat. Když se intenzivnì zabýváme povrchní literaturou, jako jsou napø. pohádky, romány, ilustrované èasopisy, televize a videofilmy (napø. krimi a sexfilmy), probudí se v nás síly, které nás povedou ke høíchu. Velmi èasto bývá i hudba zneužívána ke špatným úèelùm a stává se nejlákavìjším prostøedkem svodù. 14

16 DÁREK PRO TEBE Vhodná hudba je vzácným Božím darem, který pozvedá myšlenky na ušlechtilou výši. Satan pøesnì ví, jak má svést náš charakter aby se nevyvíjel správnì. Lstivì zneužívá oblíbenost médií pro své úèely. Chce nás a naše dìti odvést od Božího slova svou nebezpeènou lží, kterou zaplavil svìt a zamezit tak poznání zachraòující pravdy. SPRÁVNÁ STRAVA Pøi volbì stravy bychom se mìli nechat vést potøebou živných látek pro naše tìlo. Pøitom se nemùžeme spolehnout na svoji chu, kterou mohly zmìnit špatné stravovací návyky. Èasto máme chu na jídla, která nám škodí a zeslabují zdraví, místo aby nám dodávala sil. Také nesmíme klást dùraz na všeobecné zvyklosti. Mnoho nemocí a utrpení zpùsobily rozšíøené omyly ve zpùsobu stravování. Špatnì pøipravené jídlo oslabuje orgány v nichž se tvoøí krev. V organismu pak panuje chaos, který vede k nevolností. Èlovìk je podráždìný a má špatnou náladu. Tisíce lidí se stávají obìtí špatného stravování. Mnoho lidí by mohlo mít na náhrobním kameni napsáno: Zemøel, protože se špatnì stravoval. Bùh nám dal k jídlu obilniny, ovoce, oøechy, semena a zeleninu. Pøipravíme-li je co nejjednodušejí, jsou obzvláš zdravé a výživné. (E.G.W. Životní štìstí S D) 15

17 DÙVÌRA V BOŽÍ MOC Pod Boží ochranou. Budoucnost s našimi velkými problémy a temnými vyhlídkami nás nesmí zmalomyslnìt, zastrašit èi pøivést k rezignaci. Všemocný Bùh vyzývá lidi: Izaiáš 27:5 Zdali sváže sílu mou, aby uèinil se mnou pokoj, aby pravím, uèinil se mnou pokoj? Kdo podøídí svùj život Bohu, nechá se jím vést a slouží mu, nikdy se nedostane do situace, ve které by Bùh pro nìj nemìl øešení. Budeme-li se ustaviènì øídit Jeho Slovem, ukáže nám správnou cestu v každé situaci. Mùže nám pomoci ve všech problémech a tìžkostech. On s námi cítí, když máme starosti které nás ubíjejí a tíží, když jsme utrpìli velké ztráty nebo trpíme samotou. I, když se nevìdomky odkloníme od správné cesty, nenechá nás Kristus bez pomoci. Nemusíme se cítit osamoceni, nebo nás doprovázejí andìlé. Na cestì do Božího mìsta nejsou žádné nepøekonatelné pøekážky pro toho, kdo zná Krista. Není problému s nímž by Bùh nemohl pomoci. On má vždy východisko. Kristus nás chce osvobodit Nikdo nemusí malomyslnìt nebo si zoufat. Satan nìkdy pøichází k lidem s našeptáváním: Ty jsi beznadìjný pøípad. Nemùžeš být zachránìn. Ale pøece každý èlovìk má nadìji v Kristu. Bùh od nás nepožaduje, abychom zvítìzili ve vlastní síle. Vyzývá nás, abychom pøišli k nìmu a nechali se osvobodit od tìžkostí, které nás ubíjejí a jsou pøíèinou našich nemocí. Protože Kristus byl sám èlovìkem, rozumí naší nouzi a cítí s námi. Zná nejen naše osobní potøeby a problémy, ale také okolnosti, které nás pøemohly a zmalomyslnìly. Soucitnì podává trpícím svou ruku. Tìm, kteøí obzvláš trpí, prokazuje svoji zvláštní spoluúèast. Dobøe rozumí naším slabostem, proto chce, abychom u nìho odložili své starosti a trápení. Škodí nám, když se sami snažíme vyrovnat se svými pocity, protože satan nám staví do cesty rùzné pøekážky a pokušení, aby otøásl naší vírou a zmalomyslnìl nás. Dùsledkem naši nerozhodnosti jsou pochybnosti a nejistota. Naše myšlenky se nemají zabývat sebou samými, nýbrž Kristem. 16

18 DÁREK PRO TEBE Jestliže upadneme do pokušení a pronásledují nás starosti, strach a utrpení, pak nám pomùže jen pøipomínat si chvíle, kdy jsme se cítili být blízko Bohu. Odpoèineme si obklopeni Kristovou láskou a Jeho ochranou. Když nás chce høích pøemoci, když nás tíží pocit viny cítíme výèitky svìdomí a pronásledují nás pochybnosti, pak si uvìdomme, že Kristova milost nám pomùže zvítìzit nad høíchem a zažene temné mraky. Rozhovor s Bohem nám daruje vnitøní klid. Vdìènost Tìlesnému zdraví není nic prospìšnìjší, než stálá ochota dìkovat Bohu a chválit Ho. Jsme na cestì do nebe, k našemu Otci, proto nenaøíkejme. Køes anùm, kteøí mají stále dùvod k naøíkání a radost považují za høích, schází pravá nadìje. Kdo nachází potìšení jen v melancholických a temných stránkách svìta, kdo se radìji dívá na zvadlé listí, než na èerstvou kytici kvìtù, kdo nevidí žádnou krásu ve vysokých horách a hlubokých údolích, kdo se uzavírá pøed radostným hlasem pøírody, která zní v uších jako hudba ten nežije s Kristem. Ten kolem sebe šíøí jen smutek a tmu. Když nás naše bolesti deptají, nesmíme se poddat pochybnostem. Víme, že Kristus nás miluje a rozumí našim slabostem. Vložíme-li se do jeho náruèe, budeme konat jeho vùli. Vychovejme se k tomu, abychom dokázali vyslovit Bohu díky za Jeho nekoneènou lásku k nám. Uème se žít plní nadìje ve svìtle, které záøí z Golgotského køíže. Nesmíme zapomenout, že jsme dìti nebeského krále, jeho synové a dcery. Máme tu pøednost, že mùžeme hledat útoèištì u Boha a nacházet u nìj pokoj a mír. Kol. 3:15 A pokoj Boží vítìziž v srdcích vašich, k nìmuž i povoláni jste v jedno tìlo; a buïtež vdìèni. Místo toho, abychom se stále zabývali svými problémy a tìžkostmi, dìkujme Mu, že nám dává pøíležitost ctít Ho svým životem. Každý den nám bohatì požehná. Již ráno pøi probuzení máme dùvod Bohu dìkovat, že nás v noci ochránil a probudil nás ve zdraví do nového dne a naplnil svým klidem. 17

19 DÁREK PRO TEBE Když se nìkdo zeptá, jak se nám vede, nemìli bychom jen naøíkat, abychom si vysloužili jeho soucit. Naše slabá víra, naše starosti a problémy nejsou dobrým tématem k rozhovoru. Pokušitel se raduje, když se zabýváme takovými vìcmi, protože tím ho oslavujeme. Èím více se zabýváme satanem a jeho mocí, tím snadnìji mùže nad námi zvítìzit. Èasto se mu pøímo vzdáváme, protože stále vyzvedáváme jeho sílu. Místo toho, vyzvednìme v našich rozhovorech nekoneènou Boží moc a vyprávìjme o Kristu. Celá nebesa mají zájem na našem vykoupení. Tisíce andìlù slouží tìm, kteøí mají být spaseni. Ochraòují nás pøed zlem a odhánìjí temné mocnosti, které nás chtìjí znièit. Nemáme dostatek dùvodù k vdìènosti? Buïme vdìèní i tehdy, když se nám pøekážky staví do cesty. 18

20 PØÍKLADY STRAVOVÁNÍ VÝZNAM ZÁKLADNÍCH POTRAVIN Vytlaèení syrové stravy stravou vaøenou, pøineslo celou øadu nevýhod. Teplota nièí nejen vitamíny, které jsou citlivé na teplo, ale i fermenty a aromatické látky. Jsou to právì ty souèásti potravy, které jsou nepostradatelné k udržení zdraví. Z tìchto velice zajímavých poznatkù se dovídáme, že vaøená strava je nedostaèující a musí být doplnìna syrovou (nevaøenou) stravou. Tato syrová nevaøená potrava je stravou živou. Èerstvou potravu musíme jíst vždy na zaèátku každého jídla. Tak nedochází k rozmnožení bílých krvinek a nervový systém zùstane v rovnováze. Tím dostáváme odpovìï na otázku: Jíst nevaøenou nebo vaøenou stravu? Tomuto zákonu musíme vìnovat patøiènou pozornost pøi každém jídle. Tak jako jablko, pšenièné zrno èi oøech, jsou od pøírody pøirozeným harmonickým celkem a pøedstavují vyvážený soubor výživných látek, tak musí být také potrava lidí v souladu s lidským organizmem. Jsou-li ve stravì obsaženy všechny potøebné látky v dostateèném množství a ve správném pomìru, dosáhneme nasycení a plného uspokojení našich potøeb z hlediska výživy. Chemické nebo fyzikální zpracování pøírodní stravy, které se døíve považovalo za zušlech ování èi èistìní se nazývá denaturací potravin. Tak se vytvoøí vysoce kalorické látky, jako napø. bílá mouka, bílý cukr, rafinované oleje a tuky, kuchyòská sùl a jiné. Tyto potraviny jsou zbaveny úèinných biologických látek. Jsou mrtvou potravinou, která potøebuje doplnit èerstvou zeleninou, ovocem, obilninami, oøechy aj. V pøírodì jsou tuky uzavøeny v malé dutinì ve formì mikroskopické kapky. Tak mohou být v tìle zpracovány nejdøíve uhlohydráty a bílkoviny a nakonec tuky. Žaludeèní š ávy mohou zpracovat jen omezené množství tukù. Jestliže se tuky smíchají s jinými potravinami, organismus je pak nedokáže snadno a rychle zpracovat. Tím se zažívání prodlouží až na 20 hodin. Dochází 19

21 DÁREK PRO TEBE k zahnívání a vzniku jedovatých plynù, které se v tìle rozšiøují a vedou k rùzným nemocem. MASO A PRODUKTY ZVÍØAT O živoèišných bílkovinách píše MUDr. M. O. Bruker ve svém èlánku Potøeba bílkovin následující: Klasické uèení o výživì již témìø celé jedno století vyvolává strach z nedostatku bílkovin v organismu. Tento strach je patrný zvláštì v posledním desetiletí. Každá poradna má v tomto smìru tìžkou práci. Strach z nedostatku bílkovin vzniká systematickými, neustále opakovanými falešnými informacemi, které jsou umìle vytváøeny... U lidí kteøí jedí vegetáøskou stravu se tento strach projevuje konzumací velkého množství mléèných výrobkù. To neodpovídá pøirozené potøebì, ale umìle vyvolané doktrínì, která øíká, že èlovìk nemùže žít bez živoèišných bílkovin. Jaký dopad na èlovìka má toto uèení? Když èlovìk není ochoten z etických nebo jiných dùvodù zabíjet zvíøata, aby mohl jíst maso, utíká se k jejich produktùm. A se díváme na tento problém z té èi oné strany, vždy nás napadá otázka: Potøebuje èlovìk živoèišné bílkoviny? Výsledky dnešní vìdy odpovídají jednoznaènì: Ne. Dr. Bruker píše na závìr svého èlánku: Strach z nedostatku bílkovin je neopodstatnìný, jestliže jíme dostatek zeleniny, ovoce, obilovin a koøenové zeleniny. Kdyby bylo maso nutné pro naše tìlesné síly a udržení zdraví, pak by ho Bùh dal lidem do jídelnièku již na poèátku. Ten, kdo se pøeorientuje na bezmasou stravu, cítí se zpoèátku èasto unavený a malátný. Mnozí si pak myslí, že masitá strava je pro nás nepostradatelná. Ve skuteènosti si tìlo na ni musí zvyknout. V každém pøípadì bychom mìli zvážit situaci každého jednotlivce a vzít v úvahu jeho životní návyky. Správné názory bychom nemìli zavrhovat ale nikdo by nemìl mìnit svoji stravu ze dne na den. Zdravé a cenovì pøijatelné potraviny mohou maso nahradit. Pøitom hodnì záleží na kuchaøi nebo kuchaøce, nebo vše vyžaduje peèlivost a umìní pøipravit výživné a chutné pokrmy, které 20

22 DÁREK PRO TEBE dávají plnohodnotnou náhradu za masité jídlo (E.G.W., Životní štìstí S 82 D). ŠKODLIVÉ NÁVYKY Ne každý, kdo si myslí, že je stoupencem reformy zdravé výživy, jím skuteènì je. Mnozí provádí tuto reformu tak, že se vyvarují urèitých zdraví škodlivých potravin. Protože nepochopili základy zdravého životního stylu, najdeme na jejich stole velké množství rùzných pamlskù. Tak jsou samozøejmì vším jiným, jen ne pøíkladem køes anské støídmosti a zdrženlivosti Když skuteènì poznáme zdravotní zásady a budeme se jimi øídit, vyhneme se všem extrémùm ve stravování, a to jak v pøejídání, tak i v hladovìní. Naše strava má v prvé øadì udržet tìlo zdravé a až pak má být chutná. Když jsme v dobré tìlesné a duševní formì, mùžeme také dobøe sloužit Bohu i lidem. Když naši chu kontrolujeme rozumem a svìdomím, budeme odmìnìni tìlesným a duševním zdravím. Nikdy se nesmíme pokoušet vnutit svùj názor druhým lidem. Správným životním stylem budeme moci mnohé ovlivnit k dobrému. Není pochyb, že je rozumné, abychom zmìnili naši stravu. Mìli bychom se zabývat zdravotní reformou ale nekritizovat druhé, když jejich životní styl neodpovídá našim pøedstavám. Není možné stanovit pøesná pravidla, která by platila pro všechny lidí. Nikdo by si nemìl myslet, že všichni musí dìlat totéž co on, jíst jako on. Tatáž jídla nejsou pøijatelná pro všechny. Potraviny, které jednomu chutnají a prospívají, mohou u druhého vyvolat nevolnost nebo mu dokonce škodit. Napø. fazole a hrách vyvolávají u nìkoho zažívací potíže, zatím co u jiných pùsobí dobøe. Mnozí mají nejradìji hrubì namletou mouku, jiní ji nesnáší. Každou zmìnu životosprávy bychom mìli provádìt postupnì. (E.G.W. Lebensglück S 85,86) 21

23 DÁREK PRO TEBE Doporuèujeme následující postup zmìn, které by si mìl každý pøizpùsobit svým pomìrùm. Co nahradit Èím Co pøidat Velmi nezdravé Hovìzím, rostlinnou stravu druhy masa (pø. skopovým pøed jídlem vepøové 3.Moj.11) masem Všechny druhy masa, tvarohem, produkty salámy èerstvým sýrem z obilovin, mlékem, vejci luštìniny, oøechy, zeleninu Mléko a mléèné výrobky, sójou, sluneènic. všechny pøírodní Vejce semínky, kešu potraviny oøechy, sezamem Následující seznam podává pøehled potravin ve zmìnìné formì, pøípadnì se škodlivými úèinky a výèet potravin v pøírodním stavu, pøípadnì jejich plnohodnotnou náhradu. ovoce, sušené ovoce, med (nezahøátý) léèivé byliny, moøská sùl, èes- vanilka, citróny atd. Rafinované škodlivé produkty Bílá mouka, loupaná rýže pøírodní rýže Cukr, umìlá sladidla Kuchyòská sùl, pepø, hoøèice, nek, cibule, skoøice, ocet, ostrá paprika Živoèišné a rostlinné tuky, oleje Tabák, drogy, alkohol, èerný èaj zrnková káva Produkty v pùvodním stavu, popø. náhrada celozrnná pšenice, hrách, oøechy, olivy (suché), avokádo, semena, (i lisované za studena) sluneènice, bylinkový èaj, káva z obilovin, voda, ovocné š ávy 22

24 DÁREK PRO TEBE V žádném pøípadì si v obou skupinách nedovolujeme podat úplný seznam potravin. Pøi harmonické zmìnì jídelníèku, bychom mìli uplatnit vlastní fantazii. Jak mohou recepty vypadat v praxi, uvádíme v další èásti. Je to jen malá ukázka z mnoha rùzných možností. Rozpisy jsou uvádìny pro 4 osoby. 23

25 SNÍDANÌ DÁREK PRO TEBE MÜSLI Z ÈERSTVÉHO OBILÍ 2 PL obilnin trochu vody nastrouhané jablko 1 PL strouhaného kokosu nebo jiných oøechù rozinky trochu sezamového mléka 1. Obilný šrot s vodou veèer namoèíme a následující ráno zbavíme vody (zùstane-li nìjaká). 2. Pøísady a èerstvé ovoce pøidáme podle libosti, nakonec pøidáme trochu sazamového mléka. Nedoporuèujeme používat syrové obilniny. Obsahují nìkteré látky, které našemu tìlu neprospívají. Ke zneškodnìní tìchto látek postaèí zahøívat je v troubì na 80 stupòù po dobu 1 hod., nebo je uvaøit. MÜSLI Z OVESNÝCH VLOÈEK Pøíprava staèí na více dnù. 200g ovesných vloèek 200g pšenièných vloèek 50g prosa (jáhly) 100g rozinek 100g celých mandlí 50g kokosových chipsù 1. Všechno smícháme a uložíme do dózy. 2. Podle potøeby vyjmeme a zalijeme èerstvým sezamovým mlékem. K tomu se hodí èerstvé nebo sušené ovoce. 24

26 DÁREK PRO TEBE VAØENÁ OBILNÁ KRUPICE 250g obilovin 1 lt vody špetku soli rozinky 2PL kešu oøechù rùzné ovoce SNÍDANÌ 1. Obiloviny umeleme na šrot a vaøíme ve vodì asi 5 min. 2. Podle libosti pøidáme sùl a rozinky. 3. Pøed servírováním pøidáme jemnì nakrájené oøechy a sušené ovoce. KOKOSOVÉ GRANULE 8 sklenic oves. vloèek 1 sklenice strouhaného kokosu 1 sklenice mletých oøechù 1/4 sklenice sezamu 1 sklenice sluneènice 1/2 sklenice medu 1 sklenice vody, vanilka a rozinky dle libosti 1. Vše dobøe zamícháme, rozložíme na plech a dáme do trouby. Pražíme 1,5 až 2 hodiny pøi 120 C. Místo medu mùžeme také použít datle rozpuštìné ve vodì. 25

27 SNÍDANÌ DÁREK PRO TEBE SEZAMOVÉ MLÉKO 110g neloupaného sezamu 1 PL medu špetka soli 1 lt vody 1. Sezam jemnì pomeleme a s trochou vody rozmixujeme. 2. Nakonec pøidáme zbytek vody. Srovnání Kravské mléko 100 ml Sezam. mléko 100 ml Bílkoviny 3,2 g 2,2 g Tuky 3,5 g 5,5 g Kalcium 119 mg 165 mg Fosfor 94 mg 68 mg Železo 0,07 mg 1,1 mg Nikotinamid 0,11 mg 0,5 mg Vitamin B1 0,04 mg 0,1 mg Vitamin B2 0,17 mg 0,03 mg OØECHOVÉ MLÉKO 125 g kešu oøechù nebo mandlí 1 lt vody špetku soli 6 ks datlí banán 1. Rozmixujeme s polovinou vody. 2. Nakonec pøidáme zbytek vody. 26

28 DÁREK PRO TEBE OBÌDY ZÁKLADNÍ RECEPT NA SALÁTOVÉ ZÁLIVKY 3 PL sluneènice nebo jiné jádroviny 5 PL vody 1/2 citrónu 1/2 ÈL slané zeleninové smìsi l/2 ÈL sušené zeleniny Jádroviny smícháme se sluneènicí a jemnì umeleme, pak umixujeme s ostatními surovinami a pøichutíme. Mùžeme také pøidat nakrájenou cibuli. ZÁKLADNÍ RECEPT NA TEPLÉ ZÁLIVKY nakrájenou cibuli 1 PL jemnì mletého pšenièného šrotu 2 dl vody ÈL ÈL zeleninové soli sušeného koøení, trošku rajské døenì a podle libosti sušené zeleniny. 1. Cibuli podusíme s trochou vody. 2. Obilný šrot smícháme s vodou, pøidáme k dušené cibuli a povaøíme. Ochutíme koøením. 27

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Zdenka Horecká Vladimír Horecký. Pomazánky A Saláty. 150 receptů

Zdenka Horecká Vladimír Horecký. Pomazánky A Saláty. 150 receptů Zdenka Horecká Vladimír Horecký Pomazánky A Saláty 150 receptů ÚVoD Pomazánky jsou velmi oblíbenou součástí studené kuchyně. Můžeme je podávat jako předkrm, k snídani a některé i jako večeři. Bez pomazánky

Více

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky 1. DEN/1. TÝDEN 6:30 300 ml vlažné vody s citronem nebo 1 PL jablečného octa 7:00 SNÍDANĚ OVESNÁ KAŠE S JABLKEM SUROVINY: 4 PL ovesných vloček, 150 g (1ks) bílého neslazeného jogurtu 3% tuku, 1 jablko,

Více

Instrukce pro učitele k přípravě lekce vaření

Instrukce pro učitele k přípravě lekce vaření suroviny: salátová okurka Dovednosti, které se žáci naučí: loupání, jemné krájení, strouhání, míchání Pokrmy: Studená okurková polévka s koprem, šp.: špetka okurky salátové / 500 g - oloupejte - nastrouhejte

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Jarní raw menu raw food seminář

Jarní raw menu raw food seminář Jarní raw menu raw food seminář 7. a 8. březen 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho s nepečeme

Více

Letní raw piknik raw food seminář

Letní raw piknik raw food seminář Letní raw piknik raw food seminář 14. A 15. ČERVNA 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho s nepečeme

Více

POMAZÁNKY. Tvaroh utřeme se solí, koprem, rozmačkaným česnekem a drobně nakrájenou cibulí, nakonec vmícháme nastrouhanou okurku.

POMAZÁNKY. Tvaroh utřeme se solí, koprem, rozmačkaným česnekem a drobně nakrájenou cibulí, nakonec vmícháme nastrouhanou okurku. POMAZÁNKY Okurková pomazánka 250g tvarohu 100g nahrubo nastrouhané okurky 1 stroužek česneku ½ cibule podle chuti kopr Tvaroh utřeme se solí, koprem, rozmačkaným česnekem a drobně nakrájenou cibulí, nakonec

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Puding z jáhlových vloček

Puding z jáhlových vloček Puding z jáhlových vloček 1 Jáhlové vločky (instantní varianta) zalijeme trochou vařící vody, promícháme a necháme v přikryté nádobě změknout. 2 Do husté vločkové kaše vmícháme med, na kousky nakrájené

Více

, Pomazánky, saláty, chutovky

, Pomazánky, saláty, chutovky , Pomazánky, saláty, chutovky Smetanová NIVA NIVU rozdrobíme nebo nastrouháme a peèlivì promícháme s 30% smetanou. Milovníci pikantní chuti mùžou pøidat èesnek. Pomazánku mùžete také použít k zapékání

Více

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová KUŘECÍ MASO NA JEHLI ½ kg kuřecích prs Marináda: 1 cibule, 1 stroužek česneku, lžíce zázvoru, chilli paprika, šťáva z citrónu, 2 lžíce oleje, 2 lžičky papriky, pepř, kmín, 150g bílý jogurt - vše rozmixovat

Více

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky Kroupy uvaříme v osolené vodě do měkka. Sušené hřiby namočíme na 30 minut do studené vody a poté nakrájíme na malé kousky. Vodu z hub necháme na podlévání rizota,

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

tabulky, tipy a recepty

tabulky, tipy a recepty tabulky, tipy a recepty Vestavìná trouba s funkcí Multi-vaøení v páøe We were thinking of you when we made this product obsah electrolux 3 Obsah Recepty kuchaøského pomocníka 4 Použití, tabulky a tipy

Více

Jídelníček na 2. týden

Jídelníček na 2. týden Jídelníček na 2. týden ŽENA S OBEZITOU (energetický příjem 2000 až 2100 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s obezitou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Francouzská kuchyně I.

Francouzská kuchyně I. Francouzská kuchyně I. Lososový tartar na rukolovém salátku Cibulová polévka se sýrovými toustíky Kuře na víně "Coq au vin" Lyonské brambory Crème brûlée Lososový tartar na rukolovém salátku 200 g lososa

Více

Podzimní čas s rawfood raw food seminář

Podzimní čas s rawfood raw food seminář Podzimní čas rawfood raw food seminář 18. ŘÍJNA 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

Jídelníček na 2. týden

Jídelníček na 2. týden Jídelníček na 2. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Pomazánky Na přesnídávky a svačiny (recepty jsou normovány na 10 porcí) Celerová pomazánka celer 150 120 máslo pomazánkové 250 zakysaná smetana 100 ananas (jablka) 70 pórek 50 30 citrón 20 10 Celer nastrouháme

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Příloha č. 1: Ukázka receptů na přípravu makrobiotických pokrmů (převzato z Strnadelová, Zerzán, 2008)

Příloha č. 1: Ukázka receptů na přípravu makrobiotických pokrmů (převzato z Strnadelová, Zerzán, 2008) Příloha č. 1: Ukázka receptů na přípravu makrobiotických pokrmů (převzato z Strnadelová, Zerzán, 2008) Pšeničné placičky Trochu uvařené pšenice rozemeleme na masovém strojku spolu s dušenou zeleninou (mrkev,

Více

SLANÉ ŽITNÝ CHLEBÍČEK SE SEMÍNKOVOU RAW POMAZÁNKOU CHLEBÍČEK POHANKOVÝ S CIZRNOVOU POMAZÁNKOU A MRKVOVÝM SALÁTEM

SLANÉ ŽITNÝ CHLEBÍČEK SE SEMÍNKOVOU RAW POMAZÁNKOU CHLEBÍČEK POHANKOVÝ S CIZRNOVOU POMAZÁNKOU A MRKVOVÝM SALÁTEM SLANÉ ŽITNÝ CHLEBÍČEK SE SEMÍNKOVOU RAW POMAZÁNKOU Složení: žitný chléb (bio žitná celozrnná mouka, bio žitný celozrnný kvásek, voda, kmín, sůl), semínková pomazánka se sušenými rajčaty (slunečnicová semínka,

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

........ CS TROUBA RECEPTY

........ CS TROUBA RECEPTY ...... CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com AUTOMATICKÉ PROGRAMY Číslo programu Název programu 1 HOVĚZÍ PEČENĚ 2 VEPŘOVÁ PEČENĚ 3 CELÉ KUŘE 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ 7 BÍLÝ CHLÉB 8 ZAPEČENÉ

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj obsahuje alergeny: 01,07,09

žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj obsahuje alergeny: 01,07,09 Středa 1.6.2016 Čtvrtek 2.6.2016 Pátek 3.6.2016 žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj,09 polévka rybí,04,07,09 kuře pečené, bulgur se zeleninou, paprika - zelenina

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

Kurz živé stravy. 4 hod. praktický raw food seminář

Kurz živé stravy. 4 hod. praktický raw food seminář IC Zahrada na Žižkově 31. ŘÍJNA 2015 v Kurz živé stravy 4 hod. praktický raw food seminář Společně si uděláme: Ovocný salát na přípitek Praví raw indiánci Krémová kari polévka Pikantní tataráček ;-) Slané

Více

Toast se šunkou a křenem

Toast se šunkou a křenem Toasty (apetit) Toast se šunkou a křenem 8 plátků toastového chleba, 160 g šunky, 8 rajčat (malá), 1 pórek, 8 plátků tvrdého sýra, 100 g křenu, 50 g másla, mletý pepř, mletá paprika Krajíčky toastového

Více

MŠ a ZŠ do Pátek

MŠ a ZŠ do Pátek Pátek 1.4.2016 Přesnídáv. chléb s pomazánkovým máslem, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka vločková s brambory a zeleninou Oběd 1 kuřecí řízek smažený, brambory m.m., salát zeleninový s jablky,03,07,09

Více

mletý pepř olej na smažení

mletý pepř olej na smažení Dýňový ovocný salát Dýňový kompot 200 g mexická dýně 100 g cukr ananasová tresť 1 ks pomeranč 1 ks broskve 200 g zakys.smetana mandle-lupínky 1 ks van. cukr 1 ks limetka 1 ks kiwi Mexickou dýni nakrájíme,

Více

RECEPTY BRAMBORAČKA S POHANKOU

RECEPTY BRAMBORAČKA S POHANKOU BRAMBORAČKA S POHANKOU Ingredience pro 4 osoby 1 cibule mrkev 1/2 petržele kus celeru (stejné množství jako petržele) 1/2 pórku hrnek namočených sušených hub nebo čerstvých hrnek kedlubny, tuřínu nebo

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9),

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9), JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD. 2. 26 DO 25. 2. 26 Po.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka krkonošská cibulačka (, 3, ), 7), Rohlík, Sýr Hovězí na houbách (a), Těstoviny (, 3), Štola (, 3, 5, 7,, žervé

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

4 hod. praktický raw food seminář

4 hod. praktický raw food seminář 20. ČERVNA 2015 v IC Zahrada na Žižkově Jak jednoduše začít 4 hod. praktický raw food seminář Společně si uděláme: Mandlové mléko (po melounovém přípitku) Vanilkový chia puding s ovocem Jarně-letní bramborový

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka Cibule 1kg Máslo 100g Bílé víno 0,5L Bageta 1ks Strouhaný sýr 200g Vejce 1ks Sůl, pepř, bobkový list, tymián Francouzskákuchyně Zapečenácibulovápolévka Polévka - Cibuli nakrájíme na tenké proužky a orestujeme

Více

Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob trý Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem

Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob trý Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem Recepty sýrové pomazánky 48 Rajèata a olivy zbavené pecek nakrájíme najemno, pøidáme utøený èesnek, nasekanou bazalku a vše spojíme se sýry. Podle chuti osolíme a zvýrazníme keèupem. Anglie - Sýrová pomazánka

Více

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od 01..2015 do 31..2015 Čtvrtek 1..2015 chléb kmínový, pomazánka cizrnová, zel. obloha, ovoce, kakao (obsahuje al. : 01,,, ) polévka bramboračka s houbami, kuřecí přírodní řízek, rýže hrášková, čaj ovocný,

Více

Jídelníček na 9. týden

Jídelníček na 9. týden Jídelníček na 9. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Recepty pro týden 13.6.-19.6.

Recepty pro týden 13.6.-19.6. Bramborový nákyp 2 kg brambor 1 lžička másla 120 g sýra s plísní na povrchu pohanková strouhanka 3 lžičky majoránky sůl podle chuti Brambory i se slupkou omyjeme a uvaříme. Zapékací misku vymažeme máslem,

Více

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.5.2016 Úterý 3.5.2016 Středa 4.5.2016 Čtvrtek 5.5.2016 Pátek 6.5.2016 chléb, pomazánka vaječná, paprika - zelenina příloha, mléko, čaj polévka zeleninová s celozrnným kuskusem,09 lečo s vejci,

Více

Jídelníček. od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Jídelníček. od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 3.10.2016 Úterý 4.10.2016 Středa 5.10.2016 Čtvrtek 6.10.2016 Pátek 7.10.2016 pomazánka z míchaných vajec, chléb kmínový, zel. obloha, dětské cappucino (A: 01a,01b,03,06,07) kmínová s kapáním (A:

Více

w w w. r a m a - w e b. c z

w w w. r a m a - w e b. c z www.rama-web.cz Vážené a milé hospodyňky, za nákup dvou výrobků Rama Vám věnujeme malý dárek - sešitovou kuchařku Ramy. Recepty, které v ní najdete, jsou vyzkoušené a vybrané tak, aby příprava jídla byla

Více

Velikonoční raw menu raw food seminář

Velikonoční raw menu raw food seminář Velikonoční raw menu raw food seminář 12. a 13. duben 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho s

Více

Plackové raw party raw food seminář

Plackové raw party raw food seminář Plackové raw party raw food seminář 17. a 18. května 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho s

Více

Škola- září do Čtvrtek Pátek

Škola- září do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Přesnídáv. toustový chléb- celozrnný, pomazánka z tuňáka a zeleniny, mrkev, čaj,04,07,09 Polévka polévka čočková s kroupami a zeleninou Oběd 1 kuře pečené, dušená rýže, paprika - zelenina

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 5. týden ŽENA S OBEZITOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 5. týden ŽENA S OBEZITOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 5. týden ŽENA S OBEZITOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s obezitou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

5 skvělých, zdravých a jednoduchých veggie Receptů.

5 skvělých, zdravých a jednoduchých veggie Receptů. Dopřejte si něco dobrého a zdravého zároveň s K-take it veggie! Přesně podle mých představ! 5 skvělých, zdravých a jednoduchých veggie Receptů. RECEPTY 4-5 Cizrnový veggie burger ve špaldové žemli s rajčaty

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva týden 1.11. až 7.11. pondělí 1.11.2010 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, máslo, bílá káva polévka zeleninová s rýží kapustové karbenátky, brambory, červená řepa, čaj chléb, máslo s džemem, ovoce, sirup úterý

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

Leden týden 4.1. až pečené kuře, bramborová kaše, salát s čínského zelí, čaj rohlík, jogurt, sirup

Leden týden 4.1. až pečené kuře, bramborová kaše, salát s čínského zelí, čaj rohlík, jogurt, sirup týden 4.1. až 10.1. pondělí 4.1.2010 polévka zeleninová s kapáním čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek, čaj chléb, medové máslo, ovoce, čaj úterý 5.1.2010 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek,

Více

Alibábovka. Ingredience. Postup

Alibábovka. Ingredience. Postup Alibábovka 1 Hera, 1/2 sklenice vody (hořčicové), 1 a 3/4 sklenice cukru moučka, 1 vanilkový cukr, 2 sklenice hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 4 žloutky, hrst nasekaných ořechů, 2 lžíce kakaa, sníh ze

Více

Saláty a pomazánky. Bc. Marie Zahrádková

Saláty a pomazánky. Bc. Marie Zahrádková Saláty a pomazánky Bc. Marie Zahrádková Saláty jako hlavní pokrm Zeleninový salát s kuřecím masem 1ks okurka, 3ks rajčat, 1 ks ledový salát, 2 ks paprika, olivový olej, 200g kuřecí prsa /Nakrájené kuř.

Více

Sladkovodní ryby. Losos a jeho pečení. Candát na fenyklu. Pstruh pečený na alobalu se zeleninou. Pošírovaný pstruh. Tartare z lososovitého pstruha

Sladkovodní ryby. Losos a jeho pečení. Candát na fenyklu. Pstruh pečený na alobalu se zeleninou. Pošírovaný pstruh. Tartare z lososovitého pstruha Sladkovodní ryby Losos a jeho pečení Candát na fenyklu Pstruh pečený na alobalu se zeleninou Pošírovaný pstruh Tartare z lososovitého pstruha Losos a jeho pečení 600 g lososa - filet s kůží 1 lžíce mořské

Více

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 5. 2. 26 DO. 2. 26 Po 5.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka hovězí rychlá (3, 7, ), Kuře pečené 7), Rohlík, (, 6, 7,,,, a), Brambory, Kompot, Punč, Vánoční Guláš báb (, 6,

Více

Všechny suroviny rozmixujeme spolu nahladko a podle vlastního uvážení můžeme ještě dochutit.

Všechny suroviny rozmixujeme spolu nahladko a podle vlastního uvážení můžeme ještě dochutit. Pomazánky Cizrnová pomazánka s olivami cizrna uvařená na měko 1,5 šálku (1 šálek = 2 dcl), olivy černé vypeckované 15 ks, dušená cibule 2 pl, sušené francouzské droždí 3pl (lahůdkové droždí, teby), olej

Více

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.1.2017 Přesnídávka Chléb se žervé, okurka, mléko (A: 01,07) Polévka Slepičí s nudlemi (A: 01a,03,09) Oběd Zapečené těstoviny s vepřovým masem, červená řepa, čaj (A: 01a,03,07) Svačina Rohlík

Více

vodňansku (1, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory,

vodňansku (1, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD.. 27 DO 5.. 27 Po.. S 2D / Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka kroupová (,, 6, 7,, b), Kuře po 7), Rohlík ks (,, 7, ), vodňansku (, 7,,,, a), Brambory, Máslo ks (7), Vejce vařené

Více

Vaječná pomazánka s uzeninou

Vaječná pomazánka s uzeninou Velikonoční pokrmy Vaječná pomazánka s uzeninou 6 vajec natvrdo 100g majonézy 1 lžíce hořčice 2 sladkokyselé okurky 100g měkkého salámu sůl, pažitka Vejce podélně rozkrojíme, vyjmeme žloutky, vložíme do

Více

JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015

JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015 JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015 2.3.PO*Květáková polévka se zeleným hráškem/1,3,7 1. Smetanové fusilli s kuřecím na rozmarýnu a jarní zeleninou/brokolice, sladký hrášek a kukuřice/1,3,7 5. / GF, V/ Květáková polévka

Více

Česká kuchyně II. Bramborová polévka. Houskové knedlíky. Pečená kachna s červeným zelím. Rajská omáčka. Vdolečky

Česká kuchyně II. Bramborová polévka. Houskové knedlíky. Pečená kachna s červeným zelím. Rajská omáčka. Vdolečky Česká kuchyně II. Bramborová polévka Houskové knedlíky Pečená kachna s červeným zelím Rajská omáčka Vdolečky Bramborová polévka 40 g cibule 300 g kořenové zeleniny 1 středně velká cibule hrst sušených

Více

Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou. Svíčková na smetaně. Krkovice na cibulce. Karlovarské knedlíky. Špekové knedlíky.

Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou. Svíčková na smetaně. Krkovice na cibulce. Karlovarské knedlíky. Špekové knedlíky. Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou Svíčková na smetaně Krkovice na cibulce Karlovarské knedlíky Špekové knedlíky Jablkový závin Zelná polévka s klobásou 400 g kysaného zelí klobása 250 ml zakysané

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

Jídelníček na 8. týden

Jídelníček na 8. týden Jídelníček na 8. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

9,57 Kè. 10,67 Kè. 6,55 Kè. 8,17 Kè. Èeská cena Laskonky malé. Èeská cena Kokosky. 29,66 Kè. 7,86 Kè. 30,41 Kè. Èeská cena Perník s náplní švestkovou

9,57 Kè. 10,67 Kè. 6,55 Kè. 8,17 Kè. Èeská cena Laskonky malé. Èeská cena Kokosky. 29,66 Kè. 7,86 Kè. 30,41 Kè. Èeská cena Perník s náplní švestkovou 1 Vše Èeská cena Oplatky s kakaovým krémem v kakaové polevì 16 ks x 75 G 10,67 Kè Èeská cena Oplatky s kakaovým krémem 16 ks x 75 G 9,57 Kè Èeská cena Oplatky s oøíškovým krémem 16 ks x 75 G 9,57 Kè 10541150

Více

oběd večeře LEDOVÝ SALÁT S CITRUSOVÝM OVOCEM A MANDLEMI COTTAGE, CHLÉB, ŘEDKVIČKY VAŘENÉ HOVĚZÍ MASO, HOUBOVÁ OMÁČKA, HOUSKOVÝ KNEDLÍK

oběd večeře LEDOVÝ SALÁT S CITRUSOVÝM OVOCEM A MANDLEMI COTTAGE, CHLÉB, ŘEDKVIČKY VAŘENÉ HOVĚZÍ MASO, HOUBOVÁ OMÁČKA, HOUSKOVÝ KNEDLÍK 7 COTTAGE, CHLÉB, ŘEDKVIČKY LEDOVÝ SALÁT S CITRUSOVÝM OVOCEM A MANDLEMI 8 1 porce: EH 16 / 1200 kj, B 25 g, T 2 g, S 41 g, chol 23 mg, vláknina 4 g B 36 %, T 6 %, S 58 % 1 porce: EH 800 kj, B 6 g, T 6

Více

BEST OF Vařit či nevařit?

BEST OF Vařit či nevařit? BEST OF Vařit či nevařit? 3,5 hod. praktický raw food seminář 22. a 23. listopadu 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy,

Více

Mrkvový dort s limetkovým krémem

Mrkvový dort s limetkovým krémem Minikuchařka 2 OBSAH Mrkvový dort s limetkovým krémem. 4 Jidáše.. 7 Špenátová polévka. 8 Boží milosti.. 10 Kopřivová nádivka pečená na slanině. 12 Velikonoční beránek. 14 Velikonoční mazanec.16 Špaldové

Více

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1 Pondělí 5.1.2015 Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Úterý 6.1.2015 zeleninový vývar stěstovinou (obsahuje al. : 01, 07, 03) čočka na kyselo, vejce

Více

SLAVNOSTNÍ RAUT 2. HOT

SLAVNOSTNÍ RAUT 2. HOT SLAVNOSTNÍ RAUT 2. HOT KVĚTEN 2015 Raut Třída 2. HOT Vás srdečně zve na slavností raut. Datum: 28.5.2015 Čas: 15:00 Místo konání: Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov Julia Sedláka 18 Budeme se moc

Více

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Pondělí Polévka: Fazolová Hrachová Rýžový Boloňské nákyp špagety s ovocem se sýrem, a rozinkami, ovoce ovoce Ledový Zelený čaj s citronem Zeleninové Zapečené

Více

2.11. 6.11. 2015. Změna jídelníčku vyhrazena! Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje, spotřebujte nejdéle do 14.

2.11. 6.11. 2015. Změna jídelníčku vyhrazena! Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje, spotřebujte nejdéle do 14. 2.11. 6.11. 2015 polévka rumburská I. vepřové po cikánsku, brambory II. těstovinový salát s uzeným lososem, dalamánek pribináček s čokoládovou polevou nápojový automat 4 příchutě + voda polévka dršťková

Více

Houbové recepty: Hlíva ústřičná a Žampion Neděle, 16 Únor :44 - Aktualizováno Pondělí, 17 Únor :20

Houbové recepty: Hlíva ústřičná a Žampion Neděle, 16 Únor :44 - Aktualizováno Pondělí, 17 Únor :20 Plodnice hlívy ústřičné mají všestranné využití.jsou vhodné do polévek, omáček, pod maso ale i do salátů a především k nakládání. Ke kulinářským účelům využíváme především klobouky, které mají přímé využití.

Více

Fenyklový salát s jádry cl z granátového jablka

Fenyklový salát s jádry cl z granátového jablka Fenyklový salát s jádry cl z granátového jablka Instatlatina di finocchi e chicchi di melograno Pro 2 osoby Doba přípravy: 20 minut 1 polévková lžíce citronové šťávy 2 3 polévkové lžíce za studena sůl,

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Gastronomie Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

Thajská kuchyně I. Tom Yom polévka. Jarní závitky. Pad Thai. Zelené kari

Thajská kuchyně I. Tom Yom polévka. Jarní závitky. Pad Thai. Zelené kari Thajská kuchyně I. Tom Yom polévka Jarní závitky Pad Thai Zelené kari Tom Yom polévka 200 g krevet 1 lžíce pasty Tom Yum 3 lžíce rostlinného oleje 1 l zeleninového vývaru 3 limetkové listy * 50 g galangalu

Více

Salát z čínského zelí s jablkem a grepem

Salát z čínského zelí s jablkem a grepem Saláty Salát, zelené listy, čerstvá zelenina a ovoce nás inspirují k přípravě rozmanitých salátů. Některé se budou hodit k obědu, jiné doplní jednoduché rýžové jídlo k snídani, stejně tak se dají jíst

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY

SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY Červená řepa Původ Její původ je ve Středomoří a v atlantském prostředí. Je známá a oblíbená jak v Evropě, tak v Severní Americe a mnoha asijských zemích. První záznamy o červené

Více

Menu únor 2015. 2. Tradiční domácí kuchyně Přírodní kuřecí plátek přírodní na bylinkách s restovanou teplou zeleninou a brambůrky na másle

Menu únor 2015. 2. Tradiční domácí kuchyně Přírodní kuřecí plátek přírodní na bylinkách s restovanou teplou zeleninou a brambůrky na másle 2.2. PO *Zeleninová polévka s mořskou řasou a krupkami Přírodní kuřecí plátek přírodní na bylinkách s restovanou teplou zeleninou a brambůrky na másle 5. Fit / GF, V/ Zeleninová polévka s mořskou řasou

Více

Tradiční recepty. méně cholesterolu. určitě vyzkoušejte! pochutnáte si

Tradiční recepty. méně cholesterolu. určitě vyzkoušejte! pochutnáte si Tradiční recepty méně cholesterolu určitě vyzkoušejte! pochutnáte si pórková polévka voda 1 l pórek 1 ks Alfa Bio lahůdkové TOFU 1 ks hrášek (mražený) 100 g kukuřice 100 g cuketa 1 ks mrkev 1-2 ks bujón

Více

Lehké recepty Méně cholesterolu

Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Stravovat se zdravě, neznamená mít hlad! A ani to neznamená, že se musíte vzdát tradičních jídel a dělat kompromisy v chuti. Stačí sáhnout

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

tradičně i netradičně

tradičně i netradičně tradičně i netradičně STUDENÉ PŘEDKRMY 100 g Tlačenka z Pohořelického kapra s cibulkou 45,- 100 g Paštika z Pohořelického kapra s cibulovo-mrkvovou marmeládou 45,- a opečenými toasty 100 g Pohořelický

Více