Použití novějších. antidepresiv v klinické praxi. farmakoterapeutické postupy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Použití novějších. antidepresiv v klinické praxi. farmakoterapeutické postupy"

Transkript

1 Použití novějších farmakoterapeutické postupy antidepresiv v klinické praxi Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Afektivní poruchy, především deprese, představují dle velké studie podporované WHO a Světovou bankou The Global Burden of Disease největší zdravotní zátěž společností současného moderního světa, 27 měřeno roky života ztracenými předčasným úmrtím nebo strávenými pod negativním vlivem závažné nemoci (Disability Adjusted Life Years DALY). Tato skutečnost je dána několika faktory. Poruchy nálady začínají v časné dospělosti (25 32 let) a postihují z celoživotního pohledu více než jednu pětinu obyvatelstva. 20 Ani v nejvyspělejších státech světa však nejsou správně diagnostikovány a včas léčeny. Dle posledních údajů z velké americké epidemiologické studie NCS-R 53 v prvním roce onemocnění depresivní poruchou pouze 37,4 % postižených kontaktuje odborníky, a průměrné zpoždění zahájení léčby, pokud se tak vůbec stane, je 8 let. Dle našich zkušeností z České republiky 49 pouze 13,4 % jedinců trpících depresivními syndromy je adekvátně léčeno a dostává antidepresiva. Přitom depresivní porucha je ve většině případů chronickým onemocněním. 32 Během 15letého sledování početné skupiny pacientů po prodělané depresivní epizodě došlo u 87 % z nich alespoň jednou k recidivě. 35 Pacienti trpící depresí častěji čerpají zdravotní služby, častěji jsou v pracovní neschopnosti 49 a 7 15 % z nich ukončí život sebevraždou. 54 Stále více je zřejmé, že přítomnost deprese je negativním prognostickým znakem pro mnoho tělesných chorob. Nejvíce údajů v tomto směru bylo získáno o pacientech po prodělaném infarktu myokardu. 40,41 Není proto divu, že dle údajů European Brain Council 2 jsou finanční náklady v Evropě spojené s nemocemi mozku největší v oblasti afektivních poruch a představují v roce 2004 neuvěřitelných 105,7 miliard eur. Z těchto důvodů je včasná diagnostika a adekvátní léčba depresivní poruchy výzvou pro medicínu 21. století. Dle doporučení Americké psychiatrické společnosti 4 pro akutní léčbu depresivní epizody jsou antidepresiva léčebným postupem první volby u nemocných se středně těžkou a těžkou depresí, kteří tvoří 80 % depresivních pacientů. 21 Tyto léky vstoupily do klinické praxe v 50. letech zavedením imipraminu. 33 Klasická antidepresiva představovala průlom v moderní léčbě duševních poruch. V 90. letech však byla postupně vytlačena a nastala éra látek typu selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (selective serotonin reuptake inhibitors SSRI), které ve srovnání s tricykliky byly lépe snášeny, jsou významně méně toxické při předávkování, účinné i u častých komorbidních úzkostných poruch a je možné podávat je v jediné denní dávce. 33 Tyto léky umožnily léčbu depresivních pacientů v primární péči. 24 obrázek 1 Schéma noradrenergní synapse ový obrázek 2 Mechanismus účinku selektivních inhibitorů zpětného vychytávání noradrenalinu (NRI) NRI ový MAO Receptor pro noradrenalin Receptor pro noradrenalin NRI blokují noradrenalinový, což vede ke zvýšení koncentrace noradrenalinu v synapsi. 595

2 farmakoterapeutické postupy obrázek 3 Mechanismus účinku inhibitorů zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu (NDRI) NDRI ový NDRI Transportér pro dopamin Dopamin Receptor pro noradrenalin Receptor pro dopamin Část molekuly NDRI blokuje noradrenalinový, což vede ke zvýšení koncentrace noradrenalinu v synapsi, část molekuly NDRI blokuje pro dopamin a tím zvyšuje koncentraci dopaminu v synapsi. Postupně se však objevily problémy s účinností SSRI především u těžších forem depresí, s jejich negativními vlivy na sexualitu a spánek a s farmakokinetickými interakcemi. 10 Je proto vhodné podívat se podrobněji na některé novější alternativy antidepresivní farmakoterapie, které představují především duální antidepresiva a receptorové modulátory. SSE (specific serotonin enhancers) Tianeptin je antidepresivum, které stimuluje zpětné vychytávání serotoninu a nejspíš ovlivňuje i metabolismus dopaminu. V experimentálních pracích bylo prokázáno jeho antistresové působení, projevující se i v ochraně buněk hippocampu před zvýšenou koncentrací kortikosteroidů. Antidepresivní účinnost byla prokázána v řadě kontrolovaných studií u lehčích a středně těžkých depresí s úzkostností. Bývá indikován i u pacientů závislých na alkoholu. 52 Obvykle je dobře snášen. SARI (serotonin antagonist reuptake inhibitors) Trazodon je antidepresivum s výraznými tlumivými účinky, které bylo syntetizováno v Itálii v polovině 60. let. Mechanismus jeho účinku je zajímavý a komplexní. Je postsynaptickým blokátorem receptorů 5-HT 2A/C, agonistou obrázek 4 Mechanismus účinku inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) SNRI ový SNRI ový Receptor pro noradrenalin Receptor pro serotonin Část molekuly SNRI blokuje serotoninový, což vede ke zvýšení koncentrace serotoninu v synapsi, část molekuly SNRI blokuje pro noradrenalin a tím zvyšuje koncentraci noradrenalinu v synapsi. 596

3 farmakoterapeutické postupy obrázek 5 Vliv synergického působení serotoninu a noradrenalinu na genomický účinek GP camp PKA AC ATP TF mrna GP G protein; PLC fosfolipáza C; AC adenylátcykláza; camp cyklický adenosinmonofosfát; ATP adenosintrifosfát; PI fosfatidylinositol; DAG diacylglycerol; PKA proteinkináza A; PKC proteinkináza C; TF transkripční faktory PI PLC DAG PKC receptorů 5-HT 1A a slabým inhibitorem zpětného vychytávání serotoninu. Jeho aktivní metabolit m-cpp je agonistou receptorů 5-HT. V poslední době se předepisuje často v nižších dávkách ( mg) k potlačení nespavosti a úzkostnosti u pacientů léčených pro depresi jinými psychofarmaky. Při léčbě depresivní epizody se začíná dávkou 50 mg a postupně dle snášenlivosti se dávka zvyšuje na mg pro die. 37 Nevýhodou trazodonu je jeho sklon vyvolávat sucho v ústech, nauzeu, závratě a ortostatickou hypotenzi, zvláště při užití nalačno. Při předávkování byly popsány i komorové arytmie. Ve zcela ojedinělých případech způsobuje priapismus, který je nutné řešit jako akutní urologickou příhodu. 44 Při podávání antidepresiva mechanismem účinku příbuzného, nefazodonu, který není v ČR dostupný, byla popsána vzácná, ale závažná jaterní poškození. 3 GP se může při náhlém ukončení léčby objevit syndrom z vysazení. 39 Další specifický inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu, atomoxetin (u nás zatím není k dispozici), je indikován pro léčbu rezistentních depresí, a především ADHD, u dětí i dospělých. 43 SNRI (serotonin norepinephrine reuptake inhibitors) Hlavním představitelem této skupiny je v ČR dostupný venlafaxin. Při nižších dávkách tato látka blokuje především zpětné vychytávání serotoninu, ve vyšších dávkách též noradrenalinu. Inhibice zpětného vychytávání dopaminu je manifestní až při nejvyšších dávkách. Venlafaxin je indikován nejen při léčbě depresí (zejména těžších), ale také v terapii generalizované úzkostné poruchy 14 a sociální fobie. 25 Předběžné údaje ukazují jeho účinnost i u dalších úzkostných poruch, chronického algického syndromu 39 a perimenopauzálních návalů. 23 Významné je též, že tento přípravek byl shledán účinným u podstatné části depresivních pacientů léčených neúspěšně jinými antidepresivy 5 včetně inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO) a elektrokonvulzemi. Některé studie naznačují, že pravděpodobnost dosažení plné remise je při podávání venlafaxinu vyšší ve srovnání s látkami typu SSRI, 47,48,50 což má velký příznivý význam pro další prognózu onemocnění. Nová léková forma s prodlouženým účinkem (ER extended release) umožňuje podávat lék v jedné denní dávce. Léčbu zahajujeme denní dávkou 37,5 75 mg a dávku zvyšujeme do 225 (ER), nebo maximálně 375 mg pro die u rezistentních depresí. Při podávání venlafaxinu je třeba kontrolovat krevní tlak, protože u některých pacientů dochází se vzrůstající dávkou ke zvyšování jeho diastolických hodnot. Nežádoucí účinky jsou obrázek 6 Účinek α 2 -antagonistů na zvýšení serotoninergní neurotransmise NRI (norepinephrine reuptake inhibitors) Reboxetin inhibuje specificky zpětné vychytávání noradrenalinu, což se projevuje např. aktivitou v locus coeruleus. Má spíše stimulační účinek a je vhodný především pro léčbu inhibovaných depresí s únavou, hypersomnií, anhedonií a psychomotorickou retardací. 26 Má být účinnější než SSRI v ovlivnění psychosociálních funkcí. Ve srovnání s látkami typu SSRI bývá dobře snášen, častější jsou pouze sucho v ústech, zácpa a retence moči. 28 Nemá mnoho farmakokinetických interakcí a je relativně bezpečný při předávkování. Vzhledem ke krátkému poločasu vylučování α 1 -receptor Presynaptický α 2 -autoreceptor 597

4 farmakoterapeutické postupy obrázek 7 Účinek mirtazapinu na serotoninergní synapsi 5-HT 1A Anxiolytický, antidepresivní účinek 5-HT 2A Anxiolytický účinek, obnova spánku, bez sexuální dysfunkce 5-HT 2C Anxiolytický účinek, bez nárůstu hmotnosti 5-HT 3 Mirtazapin Není nauzea a GIT obtíže Jsou-li blokovány presynaptické α 2 -receptory, dochází k uvolňování serotoninu, který je směřován na 5-HT 1A -receptory, protože receptory 5-HT 2A, 5-HT 2C, 5-HT 3 jsou obsazeny to znamená, že anxiolytické účinky jsou zachovány, výskyt nežádoucích účinků vázaných na stimulaci 5-HT 2A, 5-HT 2C, 5-HT 3 -receptorů je omezen. obdobné jako u SSRI (gastrointestinální a sexuální). U některých pacientů mohou vyšší dávky potencovat anxietu. Venlafaxin neovlivňuje vodivost myokardu a není sdružen se změnami tělesné hmotnosti. Při předávkování byly zaznamenány sinusové tachykardie, somnolence a generalizované křeče. 7 Neovlivňuje výrazně cytochromový systém P-450. Kvůli možnému vyvolání serotoninového syndromu nesmí být kombinován s IMAO. Pro poměrně krátký poločas vylučování venlafaxinu se doporučuje při ukončení léčby jeho pozvolné vysazování (např. o 75 mg za týden). Milnacipran je rovněž látka typu SNRI. Ve srovnání s venlafaxinem o něco intenzivněji blokuje zpětné vychytávání noradrenalinu. Nesmí být kombinován s digoxinem. Je zkoušen v léčbě fibromyalgií. 39 Duloxetin, který u nás zatím není běžně používán, též silněji blokuje zpětné vychytávání noradrenalinu. Je doporučován u pacientů s depresí kombinovanou s algickým syndromem (zejména diabetickou neuropatií) nebo stresovou inkontinencí. 39 NDRI (norepinephrine-dopamine reuptake inhibitors) 598 Bupropion je antidepresivum s unikátním, ne zcela známým mechanismem účinku. Předpokládá se, že inhibuje zpětné vychytávání dopaminu a spolu se svým aktivním metabolitem hydroxybupropionem též noradrenalinu. Představuje tak velmi zajímavý doplněk našeho antidepresivního armamentária, vhodný pro léčbu pacientů s monopolární i bipolární depresí. Je k dispozici v krátkodobě působící formě nebo v lékové formě s prodlouženým účinkem (SR sustained release), jejíž používání je výhodnější. Léčbu zahajujeme jednou tabletou SR, podanou nejlépe v ranních hodinách. Po několika dnech přidáme druhou tabletu v odpoledních hodinách. Nejčastějšími vedlejšími nežádoucími účinky na počátku léčby jsou bolesti hlavy, zvýšená úzkost, nespavost, pocení a gastrointestinální diskomfort. Bupropion nemá anticholinergní účinky, nezpůsobuje ortostatickou hypotenzi ani změny vodivosti myokardu. Neovlivňuje tělesnou hmotnost. V minulosti byly popsány po podání vyšších dávek staré lékové formule u pacientek s mentální anorexií epileptické záchvaty. Užíváme-li však SR formu v maximální doporučené denní dávce do 300 mg, je pravděpodobnost vyvolání záchvatu pouze 0,1 %, tedy zcela shodná jako u jiných antidepresiv. Přesto se však nemá podávat pacientům s epilepsií nebo s dalšími mozkovými poruchami. Nemá se ani kombinovat s jinými látkami, které snižují záchvatový práh nebo narušují metabolismus léku v játrech (inhibitory CYP2B6). Při předávkování je relativně bezpečný. Vzhledem ke svému dopaminergnímu působení může u pacientů s psychotickým onemocněním vést k exacerbaci bludů či halucinací. Z téhož důvodu je naopak vhodný u depresivních pacientů s Parkinsonovou chorobou nebo k léčbě ADHD, 9 zvláště v těch případech, kde dochází k nadužívání návykových látek. 34 Na rozdíl od mnoha jiných antidepresiv nezasahuje negativně do sexuálního života léčených. Naopak se zdá, že zlepšuje sexuální apetenci 42 nebo pomáhá upravovat sexuální dysfunkce způsobené SSRI. 15 Jeho pozitivní anticravingový účinek byl prokázán při odvykání kouření. 16

5 farmakoterapeutické postupy obrázek 8 Mechanismu působení NaSSA (noradrenergic and specific serotoninergic antidepressants) NaSSA ergní neuron Postsynaptický α 2 -heteroreceptor α 1 -receptor Presynaptický α 2 -autoreceptor Presynaptický α 2 -autoreceptor Presynaptický α 2 -autoreceptor β-receptor Noradrenergní neuron H 1 -receptor NaSSA (noradrenergic and specific serotoninergic antidepressants) Mirtazapin, další unikátní antidepresivum, blokuje presynaptické α 2 -receptory jak na noradrenergních, tak na serotoninergních neuronech. Vede tak ke zvýšené syntéze a uvolňování těchto neurotransmiterů. Dále antagonizuje postsynaptické receptory 5-HT 2A (příznivý vliv na sexuální funkce) a 5-HT 3 (brání vzniku nauzey). Kromě toho blokuje histaminové receptory, což způsobuje sedaci a zvýšenou chuť k jídlu (zvýšení hmotnosti může u některých pacientů činit i několik kg). Léčbu mirtazapinem zahajujeme jednou tabletou (15 mg) podanou ve večerních hodinách. Dle účinku a snášenlivosti postupně titrujeme do maximální denní dávky 45 mg, kterou kvůli sedaci podáváme jednou denně před spaním. K dispozici jsou i tablety rychle rozpustné ve vodě. Mezi nežádoucí účinky patří především útlum v denních hodinách, který obvykle při pokračující léčbě ustupuje. Bývá paradoxně nižší při podávání vyšších dávek (převaha noradrenergního a serotoninergního účinku nad antihistaminergním). 39 Anticholinergní účinky jsou minimální, stejně jako vliv na kardiovaskulární aparát. Asi u 15 % léčených dochází k mírnému zvýšení koncentrace cholesterolu a sérových lipidů. Zcela ojediněle byly popsány případy agranulocytózy. Mirtazapin potencuje účinek všech látek působících tlumivě na CNS, včetně alkoholu a benzodiazepinů. 599

6 farmakoterapeutické postupy obrázek 9 Mechanismus účinku antagonistů serotoninu/inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SARI) Nesmí být kombinován s IMAO, které musí být vysazeny 2 týdny před zahájením jeho podávání. Mirtazapin neovlivňuje významně jaterní cytochromový systém P-450, proto není zatížen tolika farmakokinetickými interakcemi jako např. SSRI. Při předávkování nezpůsobuje kromě sedace závažnější komplikace. Je vhodným farmakem pro léčbu agitovaných depresí s anxietou, nespavostí, podváhou a tam, kde pohlavní život je vysoko na žebříčku životních hodnot (nebo kde jiná antidepresiva narušila sexuální soužití). V jedné metaanalýze byl shledán účinnějším v léčbě deprese než SSRI. 47 Předchůdcem mirtazapinu je mianserin, který má obdobný mechanismus účinku (kromě stimulace serotoninergního systému) i klinické vlastnosti. RIMA (reversible inhibitors of MAO-A) ový 5-HT 5-HT 3 2C 5-HT 4 5-HT 5-HT X5-HTY 2A 5-HT 1A 5-HT Z 5-HT 1D Moclobemid je kompetitivním, reverzibilním a selektivním inhibitorem MAO-A. Zabraňuje tedy degradaci noradrenalinu, serotoninu i dopaminu. Přitom tyramin jej vytěsní z vazby na enzym, takže při nadbytku tyraminu nedojde k rozvoji hypertenzní krize a pacient nemusí dodržovat přísná dietní omezení. 11 Léčbu zahajujeme dávkou 300 mg denně a dávkování můžeme zvýšit až na 600 mg denně. Moclobemid se používá v léčbě lehčích a středně těžkých forem depresí s útlumem a anhedonií, u dysthymie, sociální fobie a panické poruchy. Bývá dobře snášen. Častější bývá pouze nauzea. Je bezpečný při předávkování. I u RIMA je třeba vyvarovat se současného podávání léků se sympatomimetickými a serotoninergními účinky. Tato komedikace by mohla vést k rozvoji hypertenzní krize či serotoninového syndromu. Fytofarmaka Extrakty z třezalky tečkované, obsahující kromě jiných aktivních látek i hypericiny a hyperforiny, působí také jako mírný inhibitor zpětného vychytávání biogenních aminů. Bylo prokázáno, že má příznivý účinek u lehkých obrázek 10 Synergie mezi stimulací 5-HT 1A -receptorů a 5-HT 2A -antagonismem a) Aktivace 5-HT 1A -receptorů serotoninem a její farmakologický důsledek b) Aktivace 5-HT 2A -receptorů serotoninem (červený ovál) snižuje účinek serotoninu na 5-HT 1A -receptorech ový ový 5-HT 1A 5-HT 2A 5-HT1A 5-HT 2A 600

7 farmakoterapeutické postupy tabulka 1 Předpokládané účinky antidepresiv (Podle 38,39,44) Skupina léčivo Blokáda zpětného vychytávání Blokáda receptorů Dopamin M 1 α 1 H 1 5-HT 1 5-HT 2 5-HT 3 TCA imipramin / 0 SARI trazodon SSRI escitalopram NRI reboxetin SNRI venlafaxin / NDRI bupropion +/ NASA mirtazapin a středně těžkých depresí. 12 Podávání těchto přírodních přípravků není zcela prosto nežádoucích účinků a lékových interakcí. Mezi nejčastější patří závratě, fotosenzitivita, střevní obtíže a mírné zpomalení síňokomorového vedení. Nesmí se kombinovat s přípravky zvyšujícími koncentraci serotoninu a katecholaminů (IMAO, SSRI, psychostimulancia). Zvyšuje aktivitu CYP3A4, což způsobuje snížení koncentrace některých léků (např. narušení účinnosti hormonálních kontraceptiv). Byla publikována celá řada doporučení pro klinickou praxi 1,8,18,19,31,36,46 vycházejících z tzv. evidence-based medicine, jejichž doporučení pro léčbu afektivních poruch jsou podobná. Například Kennedy a spol. 19 považují s nejvyšší silou důkazů za léky první volby depresivní epizody všechny přípravky typu SSRI a dualistická antidepresiva. S druhou skupinou těchto léků pravděpodobněji dosáhneme plné remise. Druhou volbou jsou pak tricyklika amitriptylin a clomipramin (při zvážení jejich bezpečnosti a snášenlivosti), která mají větší účinnost než SSRI u ústavně léčených depresivních pacientů. Pro atypickou depresi jsou první volbou fluoxetin, sertralin a moclobemid, druhou volbou pak phenelzin. U deprese s melancholickými rysy doporučují tito autoři především paroxetin a venlafaxin, eventuálně tricyklika (clomipramin). V případě úzkostné deprese považují za první volbu mirtazapin, moclobemid, paroxetin, sertralin a venlafaxin, za druhou volbu amitriptylin, fluvoxamin, imipramin a trazodon. Autoři nezvažovali použití escitalopramu, který byl v jiných studiích shledán významně účinným. 17 Zimmerman a spol. 55 pátrali mezi americkými psychiatry po faktorech, které jsou brány v potaz při výběru antidepresiva v léčbě pacientů s depresivní epizodou. Zjistili, že hlavními vodítky jsou zabránění některým nežádoucím účinkům (sexuální dysfunkce, zvýšení hmotnosti), přítomnost komorbidní duševní poruchy (generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha) a specifická symptomatika (velká anxieta, nespavost, únava). Při všech našich úvahách vycházíme především z předpokládaného mechanismu účinku antidepresiv. 44,45 Bohužel je třeba konstatovat, že klinická praxe tyto předpoklady ne vždy potvrzuje. Též některá sdělení z poslední doby tento výklad zpochybňují a zdůrazňují spíše společnou cestu antidepresivního účinku. Nelson a spol. 30 provedli metaanalýzu ovlivnění depresivní symptomatiky noradrenergním antidepresivem reboxetinem a serotoninergním fluoxetinem a nezjistili mezi nimi významnější rozdíly. Též Hansen a spol. 17 v obdobné studii porovnávající léčebné výsledky přípravků typu SSRI (včetně escitalopramu), bupropionu, duloxetinu, venlafaxinu a mirtazapinu nezjistili výraznější rozdíly mezi zkoumanými léky. Pouze sertralin a venlafaxin byly mírně, ale statisticky významně účinnější ve srovnání s fluoxetinem. Léky se mezi sebou lišily v profilu vedlejších nežádoucích účinků. S venlafaxinem byly spojeny častěji nauzea a zvracení, s mirtazapinem zvýšení hmotnosti, s bupropionem bolesti hlavy a nespavost. Bupropion naopak vyvolával méně sexuálních dysfunkcí. Avšak pouze ve 13 % analyzovaných studií byly použity standardizované škály k měření nežádoucích účinků. Většina studií měla nějaký vztah k výrobcům léků a výrobky sponzorů byly v průměru hodnoceny o 5 % lépe. Autoři uzavřeli, že racionální výběr nejvhodnějšího antidepresiva je obtížný. Přesto se domnívám, že za současného stavu vědění je znalost o ovlivnění centrálních neurotransmiterových systémů psychofarmaky (tabulka 1) pro všechny praktikující psychiatry nezbytná a její respektování v klinické praxi je jedině správné. Doufejme, že nové diagnostické systémy DSM-V a ICD-11, které budou opět brát v úvahu etiopatogenetické faktory, přispějí k tomu, abychom našli optimální léčebné algoritmy pro naše pacienty. V tomto směru jsou nadějné některé farmakogenetické studie naznačující měřitelný vztah mezi genetickými faktory a léčebnou odpovědí na podávaná antidepresiva. 29 Stejně tak vývoj nových léků se zcela jinými mechanismy účinku, ovlivňujícími např. hypothalamo-hypofýzo-adrenální osu, může přinést pokrok v léčbě depresivní poruchy. 6,13,56 Nesmíme zapomenout ani na jiné biologické léčebné prostředky, 38 jako jsou elektrokonvulze, repetitivní transkraniální magnetická stimulace mozku, spánková deprivace, fototerapie, vagová stimulace mozku i stále propracovanější a účinnější psychoterapeutické metody. 22 Je třeba věnovat této problematice maximální pozornost i vzhledem k tomu, že optimální léčba depresivní poruchy dokáže v dlouhodobé perspektivě snížit zdravotní zátěž (DALY) těchto hluboce trpících pacientů o více než jednu polovinu. 51 Literatura na následující straně 601

8 farmakoterapeutické postupy Literatura 1 Anderson IM, Nutt DJ, Deakin JFW. Evidence-based guidelines for treating depressive disorders with antidepressants: a revision of the 1993 British Association for Psychopharmacology guidelines. J Psychopharmacol 2000;14: Andlin-Sobocki P, Jonsson B, Wittchen HU, Olesen J. Cost of disorders of the brain in Europe. Eur J Neurol 2005; 12(Suppl 1): Aranda-Michel J, Koehler A, Bejarano PA, et al. Nefazodone- -induced liver failure: report of three cases. Ann Intern Med 1999;130: American Psychiatric Association. Practice guidelines for the treatment of patients with major depression. Arlington, Va: APA, Baldomero EB, Ubago JG, Cercos CL, et al. Venlafaxine extended release versus conventional antidepressants in the remission of depressive disorders after previous antidepressant failure: ARGOS study. Depression Anxiety 2005;0: Belanoff JK, Rotschild AJ, Cassidy F, et al. An open label trial of C-1073 (mifepristone) for psychotic major depression. Biol Psychiatry 2002;52: Buckley NA, McManus PR. Fatal toxicity of serotoninergic and other antidepressant drugs: analysis of United Kingdom mortality data. BMJ 2002;325: Canadian Psychiatric Association. Clinical guidelines for the treatment of depressive Disorders. Can J Psychiatry 2001; 46(Suppl 1): Cantwell DP. ADHD through the life span: the role of bupropion in treatment. J Clin Psychiatry 1998;59(Suppl 4): Cozza KL, Armstrong SC, Oesterheld JR. Drug interaction principles for medical practice. Washington: American Psychiatric Press, Cusson JR, Goldenberg E, Larochelle P. Effects of a novel monoamine-oxidase inhibitor, moclobemide, on the sensitivity to intravenous tyramine and norepinephrine in humans. J Clin Pharmacol 1991;31: Fava M, Alpert J, Nierenberg AA, et al. A double-blind randomized trial of St. John s Wort, fluoxetine, and placebo in major depressive disorder. J Clin Psychopharmacol 2005;25: Flores BH, Kenna H, Keller J, et al. Clinical and biological effects of mifepristone treatment for psychotic depression. Neuropsychopharmacol 2005;14:in press. 14 Gelenberg AJ, Lydiard RB, Rudolph RI, et al. Efficacy of venlafaxine extended-release capsules in nondepressed outpatients with generalized anxiety disorder: a 6-month randomized controlled trial. JAMA 2000;283: Gitin M. Sexual dysfunction with psychotropic drugs. Expert Opin Pharmacother 2003;4: Goldstein MG. Bupropion sustained release and smoking cessation. J Clin Psychiatry 1998;59(Suppl 4): Hansen RA, Garlehner G, Lohr KN, et al. Efficacy and safety of second-generation antidepressants in the treatment of major depressive disorder. Ann Intern Med 2005;143: Kasper S, Zohar J, Stein DJ. Decision making in psychopharmacology. London: Martin Dunitz, Kennedy SH, Lam RW, Nutt DJ, Thase E. Treating depression effectively. London, New York: Martin Dunitz, Kessler RC, Berglund P, Demler O, et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distibutions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005;62: Kessler RC, Chiu WT, Demler O, Walters EE. Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005;62: Kratochvíl S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, Ladd CO, Newport DJ, Ragan KA, et al. Venlafaxine in the treatment of depressive and vasomotor symptoms in women with perimenopausal depression. Depression Anxiety 2005;0: Laňková J, Siblíková J. Deprese. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné lékaře. Praha: Svaz všeobecných lékařů, Liebowitz MR, Mangano RM, Bradwejn J, Asnis G. A randomized controlled trial of venlafaxine extended release in generalized social anxiety disorder. J Clin Psychiatry 2005;66: Montgomery SA. Chairman s overview: the place of reboxetine in antidepressant therapy. J Clin Psychiatry 1998;59 (Suppl 14): Murray CJL, Lopez AD. The Global Burden of Disease. Cambridge: WHO, Mucci M. Reboxetine: a review of antidepressant tolerability. J Psychopharmacol 1997;11(Suppl 4): Murphy GM Jr, Kremer C, Rodrigues HE, et al. Pharmacogenetics of antidepressant medication intolerance. Am J Psychiat 2003;160: Nelson JC, Portera L, Leon AC. Are there differences in the symptoms that respond to a selective serotonin or norepinephrine reuptake inhibitor? Biol Psychiatry 2005;57: Raboch J. Psychiatrie. Doporučené postupy psychiatrické péče. Praha: Galén, Raboch J. Můžeme vyléčit depresi? Praha: Galén, Raboch J, Jirák R, Paclt I. Psychofarmakologie pro praxi. Praha: Triton, Riggs PD, Leon SL, Milulich SK, et al. An open trial of bupropion for ADHD in adolescents with substance use disorders and conduct disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1998;37: Rothschild AJ. Long-term treatment of depression. Abstracts. Washington: APA, 1999: Royal Australan and New Zealand College of Psychiatrists Clinical Practice Guidelines Team for Depression. Australan and New Zealand clinical praktice guidelines for the treatment of depression. Austr New Zealand J Psychiatry 2004;38: Schatzberg AF. Trazodone: a 5-year review of antidepressant efficacy. J Clin Psychopharmacol 1987;20(Suppl 1): Schatzberg AF, Nemeroff ChB. Textbook of psychopharmacology. Arlington: American Psychiatric Publishing, Schatzberg AF, Cole JO, DeBattista C. Manual of clinical psychopharmacology. Washington, London: Americal Psychiatric Publishing, Sherwood A, Hinderliter AL, Watkins, LL, et al. Impaired endothelial function in coronary heart disease patients with depressive symptomatology. J Am Coll Cardiol 2005;46: Schins A, Van Kroonenburgh M, Van Laere K, et al. Increased cerebral serotonin-2a binding in depressed patients with myocardial infarction. Psychiatry Res 2005;139: Segraves RT, Clayton A, Drift H, Wolf A, Warnock J. Bupropion sustained release for the treatment of hypoactive sexual desire in premenopausal women. J Clin Psychopharmacol 2004;24: Simpson D, Pery CM. Atomoxetine. Paediatr Drugs 2003;5: Stahl S. Essentials Psychopharamacology. Cambridge, New York: Cambridge University Press, Švestka J. Farmakoterapie. In: Raboch J, Zvolský P, eds. Psychiatrie. Praha: Galén, 2001: Taylor D, McConnell D, McConnell H, Erwin R. The Maudsley prescribing guidelines. London: Martin Dunitz, Thase ME. Effectiveness of antidepressants: comparative remission rates. J Clin Psychiatry 2003;64(Suppl 2): Thase ME, Entsuah AR Rudolph RL. Remission rates during treatment with venlafaxine or selective serotonin reuptake inhibitors. Br J Psychiatry 2001;178: Vaněk J, Raboch J, Vaněk J. The prevalence of depression in the Czech Republic. Eur Psychiatry 2000;15(Suppl 2): Vis PM, van Baardewijk M, Einarson TR. Duloxetine and venlafaxine-xr in the treatment of major depressive disorder: a meta-analysis of randomized clinical trials (November). Ann Pharmacother 2005:in press. 51 Vos T, Haby MM, Barendregt JJ, et al. The burden of major depression avoidable by longer-term treatment strategies. Arch Gen Psychiatry 2004;61: Wagstaff AJ, Ormrod D, Spenser CM. Tianeptine: a review of its use in depressive 53 disorders. CNS Drugs 2001; 15: Wang PS, Berglund P, Olfson M, et al. Failure and delay in intial treatment contact after first onset of mental disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005;62: WPA/PTD: Educational program on depressive disorder. New York: WPA, Zimmerman M, Posternak M, Friedman M, et al. Which factors influence psychiatrist s selection of antidepressants? Am J Psychiatry 2004;161: Zobel AW, Nickel T, Kunzel HI, et al. Effects of the high-affinity corticotropin-releasing hormone receptor 1 antagonist R in major depression: the first 20 patients. J Psychiatr Res 2000;34: klinické studie Porovnání incidencí cerebrovaskulárních příhod a tranzitorní ischemické ataky u pacientů léčených risperidonem, quetiapinem a olanzapinem v běžné praxi Vzhledem ke změnám bezpečnostního profilu některých atypických antipsychotik zmiňovaným v poslední době byla provedena retrospektivní analýza zahrnující léčbu pacientů s demencí, ale i jiné indikace, a to z důvodu možné souvislosti právě mezi demencí a cévní mozkovou příhodou/tranzitorní ischemickou atakou v prvních šesti měsících od zahájení léčby. Analýzou shromážděných údajů tak byl zjištěn výskyt takového nežádoucího účinku u 0,3 % pacientů léčených risperidonem, 0,35 % při léčbě quetiapinem a 0,11 % u pacientů léčených olanzapinem. Ačkoliv je u prvních dvou riziko patrně až trojnásobně vyšší v porovnání s olanzapinem, po korekci na pohlaví, věk a indikaci již není patrný statisticky významný rozdíl. Podrobnější analýzou souboru byl zjištěn časnější rozvoj nežádoucího účinku u pacientů s demencí, která bude zřejmě významným predispozičním faktorem. V případě risperidonu je např. zodpovědná za zvýšení rizika až o 6,7 %. Literatura Layton D, Harris S, Wilton LV, Shakir SA. Comparison of incidence rates of cerebrovascular accidents and transient ischaemic attacks in observational cohort studies of patients prescribed risperidone, quetiapine or olanzapine in general practice in England including patients with dementia. J Psychopharmacol 2005;19:

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz SUKLS206450/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika

Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika Martin Šíma Odd. klinické farmacie FN Na Bulovce 뤈Ô SSRI Citalopram Escitalopram Fluoxetin Fluvoxamin Paroxetin Sertralin SSRI Základní MÚ inhibice

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

LÉČBA PORUCH NÁLADY, ANTIDEPRESIVA

LÉČBA PORUCH NÁLADY, ANTIDEPRESIVA LÉČBA PORUCH NÁLADY, ANTIDEPRESIVA AFEKTIVNÍ PORUCHY (PORUCHY NÁLADY) (F30 F39) Manická fáze Zvýšená nálada, euforie, aktivita, až psychotické symptomy Bipolární afektivní porucha Manická a depresivní

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Therapeutic Drug Monitoring. SSRIs by HPLC. Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring

Therapeutic Drug Monitoring. SSRIs by HPLC. Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring Therapeutic Drug Monitoring SSRIs by HPLC Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu 2012 Bio-Rad Laboratories Mnichov,

Více

Antidepresiva, thymoprofylaktika. Léčba afektivních poruch

Antidepresiva, thymoprofylaktika. Léčba afektivních poruch Antidepresiva, thymoprofylaktika Léčba afektivních poruch Afektivní poruchy Deprese a mánie Monopolární častější, depresivní epizoda nebo periodická depresivní porucha (opakované epizody) Bipolární cyklické

Více

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1.

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mirtawin 15 mg Mirtawin 30 mg Mirtawin 45 mg 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum.

Více

Nekognitivní poruchy u demencí

Nekognitivní poruchy u demencí Nekognitivní poruchy u demencí MUDr. Pavel Ressner Neurologická klinika, Centrum pro diagnostiku a léčbu l neurodegenerativních onem. Fakultní nemocnice Olomouc Komplexní pojetí demencí - demence nejsou

Více

SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE PŘI LÉČBĚ ANTIDEPRESIVY

SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE PŘI LÉČBĚ ANTIDEPRESIVY SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE PŘI LÉČBĚ ANTIDEPRESIVY MUDr. Michal Maršálek, CSc. Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha Rizika sexuálních dysfunkcí (SD) indukovaných antidepresivy nejsou zatím dostatečně prozkoumána.

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

ONEMOCNĚNÍ CNS FARMAKOLOGIE. Klára Látalová, Vladimír Pidrman Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci

ONEMOCNĚNÍ CNS FARMAKOLOGIE. Klára Látalová, Vladimír Pidrman Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci ANTIDEPRESIVA S DUÁLNÍM PŮSOBENÍM ÚČINNOST A INDIKACE Klára Látalová, Vladimír Pidrman Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci Článek stručně předkládá základní charakteristiky venlafaxinu, milnacipranu

Více

Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 150 mg. Aurorix 300 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 300 mg

Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 150 mg. Aurorix 300 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 300 mg sp.zn. sukls76854/2014 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AURORIX 150 mg AURORIX 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

Key words: anxiety disorders, pharmacotheraphy, antidepressants, benzodiazepines. Psychiat. pro Praxi; 2006; 3: 112 116. Roční prevalence %

Key words: anxiety disorders, pharmacotheraphy, antidepressants, benzodiazepines. Psychiat. pro Praxi; 2006; 3: 112 116. Roční prevalence % FARMAKOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH MUDr. Sylva Racková, MUDr. Luboš Janů, Ph.D. Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň Úzkostné poruchy patří mezi velmi časté psychické poruchy. Bez léčby ve většině případů

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Úzkost u seniorů Stres, úzkost a nespavost ve stáří MUDr. Petr Hrubeš Hradec Králové Úzkost a poruchy chování ve stáří MUDr. Vanda Franková Dobřany Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Moderní trendy

Více

SOUBORNÉ REFERÁTY Duálně působící antidepresiva

SOUBORNÉ REFERÁTY Duálně působící antidepresiva SOUBORNÉ REFERÁTY Duálně působící antidepresiva Češková E. Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno, přednostka prof. MUDr. E. Češková, CSc. Souhrn Nejprve je krátce uvedena historie vývoje antidepresiv.

Více

devším inhibice zpětného vychytávání serotoninu) jsou prakticky stejně intenzivní.

devším inhibice zpětného vychytávání serotoninu) jsou prakticky stejně intenzivní. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Centrum pro léčbu a profylaxi afektivních poruch, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Souhrn Raboch J. Venlafaxinum. Remedia 2005;15:23 31. Venlafaxin je antidepresivum,

Více

Farmakoterapie organické depresivní poruchy

Farmakoterapie organické depresivní poruchy Farmakoterapie organické depresivní poruchy MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Farmakoterapie Antidepresiva

Více

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka:

PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: PŘÍLOHA III ZMĚNY PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Změny v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci možná bude následně třeba nechat (v případě potřeby

Více

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně NEUROPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PARKINSONOVY NEMOCI KOGNITIVNÍ PORUCHY A DEMENCE XIII 13.-14.10.201614.10.2016 Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně Parkinsonova nemoc základní

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

Farmakoekonomika v psychiatrii zvyšování kvality péče. Ladislav Hosák Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Farmakoekonomika v psychiatrii zvyšování kvality péče. Ladislav Hosák Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové Farmakoekonomika v psychiatrii zvyšování kvality péče Ladislav Hosák Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové Úvod Nejdůležitější podmínkou přechodu ke komunismu je přeměna práce v první životní

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

CZ PAR QUETIAPINUM. Seroquel. UK/W/0004/pdWS/001. NL/W/0004/pdWS/001

CZ PAR QUETIAPINUM. Seroquel. UK/W/0004/pdWS/001. NL/W/0004/pdWS/001 CZ PAR Název (léčivá látka/ přípravek) Číslo procedury QUETIAPINUM Seroquel UK/W/0004/pdWS/001 NL/W/0004/pdWS/001 ART. NÁZVY PŘÍPRAVKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ INN DRŽITELÉ PŘÍPRAVKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ SCHVÁLENÉ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls111315/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Protradon 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg. Úplný seznam

Více

AGOMELATIN ANTIDEPRESIVUM

AGOMELATIN ANTIDEPRESIVUM Rubrika Fórum Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti se zamìøuje na pravidelná sdìlení z oblasti neuropsychofarmakologie. Informuje o aktualitách našeho oboru, pøináší podrobné pøehledy individuálních

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

Léčba astma bronchiale

Léčba astma bronchiale Léčba astma bronchiale Karel Urbánek, Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. října 2011 Astma Úvod 2 agonisté Xantiny Antimuskarinika Kortikoidy Stabilizátory mastocytů a antileukotrieny Astma Chronické

Více

Hypnotika Benzodiazepiny

Hypnotika Benzodiazepiny Hypnotika Benzodiazepiny Sedace: mírný stupeň útlumu funkce CNS zklidnění pacienta (motorické i psychické), bez navození spánku Hypnóza: navozený stav více či méně podobný fyziologickému spánku (Hypno)-sedativní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU JUMEX 5 mg JUMEX 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jumex 5 mg: jedna tableta obsahuje 5 mg selegilinu. Jumex 10 mg: jedna tableta obsahuje

Více

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních

Více

C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu

C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Psychiatrie / P Zkouška Soustavné zapojení do přednáškové a výukové činnosti Zapojení do vědecko-výzkumné činnosti dle zaměření pracoviště Prof. MUDr. Eva Češková, CSc. Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

Více

Antipsychotika. 30. dubna 2009. Co se jimi léčí

Antipsychotika. 30. dubna 2009. Co se jimi léčí Ústav farmakologie LF UP 30. dubna 2009 Co se jimi léčí Schizofrenie postihuje cca 1 % populace mladí lidé chronická, těžce postihuje život hereditární složka pozitivní a negativní příznaky Poruchy chování

Více

Kardiovaskulární rehabilitace

Kardiovaskulární rehabilitace Kardiovaskulární rehabilitace MUDr.Vladimír Tuka, Ph.D. Centrum kardiovaskulární rehabilitace 3. interní klinika VFN a 1.LF UK Změna paradigmatu způsobu uvažování Epizodická péče léčíme akutní choroby

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls1859/2011, sukls1860/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls1859/2011, sukls1860/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls1859/2011, sukls1860/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU JUMEX 5 mg JUMEX 10 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jumex

Více

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře MUDr. Igor Karen 13.10. 2009 Zetamac léková forma azithromycinum 2g granule s prodlouženým uvolňováním pro přípravu perorální suspenze s příchutí

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Ján Praško 1, CSc., MUDr. Hana Prašková 2 1. Psychiatrické centrum Praha 1

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Ján Praško 1, CSc., MUDr. Hana Prašková 2 1. Psychiatrické centrum Praha 1 FARMAKOTERAPIE DEPRESE doc. MUDr. Ján Praško 1, CSc., MUDr. Hana Prašková 2 1 Psychiatrické centrum Praha 1 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1 Centrum neurofarmakologických studií, Praha 2

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE AUTOŘI MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Raboch DrSc., Psychiatrická

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

MILNACIPRAN U DEPRESIVNÍCH NEMOCNÝCH STARŠÍCH 60 LET

MILNACIPRAN U DEPRESIVNÍCH NEMOCNÝCH STARŠÍCH 60 LET MILNACIPRAN U DEPRESIVNÍCH NEMOCNÝCH STARŠÍCH 60 LET doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová, prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc. Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci Autoři uvádějí stručnou

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls13678/2009 a příloha k sp.zn. sukls243171/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls13678/2009 a příloha k sp.zn. sukls243171/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls13678/2009 a příloha k sp.zn. sukls243171/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls13678/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lerivon 10 mg Lerivon 30 mg Lerivon 60 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje mianserini hydrochloridum 10, 30

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Obsedantně kompulzivní porucha. Aktualizace informací

Obsedantně kompulzivní porucha. Aktualizace informací Obsedantně kompulzivní porucha Aktualizace informací výskyt termínů MSK-10 obsedantně kompulzivní porucha F.42 (mezi neurotickými poruchami za úzkostnými, dělená podle převahy obsesí nebo kompulzí) DSM-IV

Více

Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN)

Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN) Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN) Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze DBS a Parkinsonova nemoc

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AURORIX 150 mg AURORIX 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Optimalizace psychofarmakoterapie Češková E., CEITEC MU, Brno

Optimalizace psychofarmakoterapie Češková E., CEITEC MU, Brno Optimalizace psychofarmakoterapie Češková E., CEITEC MU, Brno koncepce oboru klinická farmacie vývoj psychofarmak optimalizace farmakoterapie monitorování krevních hladin - vlastní zkušenosti s monitorováním

Více

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Tento přípravek obsahuje laktózu.

Více

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005 Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 21-25 Prokeš M, Vitásek Z, Kolář J WWW.INFOPHARM.CZ Zdravotní pojišťovna Škoda ZPŠ a její klienti PRAHA Počet klientů ZPŠ:

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j.sukls7852/2005

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j.sukls7852/2005 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j.sukls7852/2005 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SELEGILIN-RATIOPHARM 5mg tablety 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Jedna tableta

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

PREHĽADNÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Ján Praško 1, CSc., MUDr. Hana Prašková 2. Psychiatrické centrum, Praha. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

PREHĽADNÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Ján Praško 1, CSc., MUDr. Hana Prašková 2. Psychiatrické centrum, Praha. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha FARMAKOTERAPIE DEPRESE doc. MUDr. Ján Praško 1, CSc., MUDr. Hana Prašková 2 1 Psychiatrické centrum, Praha 1 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1 Centrum neurofarmakologických studií, Praha

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Jana Hořínková Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU

Afektivní poruchy. MUDr. Jana Hořínková Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU Afektivní poruchy MUDr. Jana Hořínková Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU AFEKTIVNÍ PORUCHY Hlavní projev: změna nálady ve smyslu snížení (deprese) nebo zvýšení (manie) Definice nálady: déletrvající

Více

Antidepresiva. M. Kopeček. Centrum neuropsychiatrických studií 3. LF UK Praha Psychiatrické centrum Praha

Antidepresiva. M. Kopeček. Centrum neuropsychiatrických studií 3. LF UK Praha Psychiatrické centrum Praha Antidepresiva M. Kopeček Centrum neuropsychiatrických studií 3. LF UK Praha Psychiatrické centrum Praha Monoaminy a deprese Nedostatek monoaminů deprese Zvýšení monoaminů léčí depresi (Stahl 1997) COMT

Více

Přínos snížení srdeční frekvence u srdečního selhání

Přínos snížení srdeční frekvence u srdečního selhání Přínos snížení srdeční frekvence u srdečního selhání Jaromír Hradec 3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do O ČEM BUDU MLUVIT: 1.

Více

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg.

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5

Více

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Soubor pøednášek ze semináøe Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Semináøe se konají na 14 místech ÈR v období únor duben 2009 1. Péèe o pacienta s nespavostí Diagnostika a nefarmakologická

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

DUŠEVNÍ PORUCHY A KVALITA PÉČE

DUŠEVNÍ PORUCHY A KVALITA PÉČE DUŠEVNÍ PORUCHY A KVALITA PÉČE Sborník přednášek a abstrakt VIII. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí Tribun EU 2010 Pořadatelé sborníku prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. prim. MUDr.

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Nová doporučení léčby závislosti na tabáku českých odborných společností

Nová doporučení léčby závislosti na tabáku českých odborných společností Nová doporučení léčby závislosti na tabáku českých odborných společností Centrum pro závislé na tabáku III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze Eva Králíková, Alexandra Pánková, Lenka Štěpánková, Kamila

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Parkinsonova nemoc. Magdalena Šustková

Parkinsonova nemoc. Magdalena Šustková Parkinsonova nemoc Magdalena Šustková Parkinsonova nemoc (PN) neurologická extrapyramidová porucha (prevalence 150 : 100 000; u starších 65 let 1%) neurodegenerace dopaminergních (DA) neuronů v SN pokles

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K.

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. Pomocné látky se známým

Více

Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha LÉČBA DEPRESIVNÍ PORUCHY V POZDNÍM VĚKU Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha V úvodu práce autor krátce rekapituluje současné poznatky o diagnostice,

Více

Léčba hypertenze v těhotenství

Léčba hypertenze v těhotenství Léčba hypertenze v těhotenství Zelinka Tomáš III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN, Praha Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze Komplexní kardiovaskulární

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls62232/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melipramin SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: imipramini hydrochloridum

Více

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy MUDr. Jana Skoupá, MBA Pharma Projects s.r.o. Česká farmako-ekonomická společnost Praha, 15.9.2009 Struktura prezentace Proč model

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Mgr. Barbora Orlíková, PhDr. Ladislav Csémy Centrum pro epidemiologický a klinický výzkum závislostí Národní ústav duševního zdraví Tento příspěvek

Více

Vhodné a nevhodné lékové kombinace v terapii nechutenství, nevolnosti a zvracení. Oddělení klinické farmacie, NNB Jana Gregorová

Vhodné a nevhodné lékové kombinace v terapii nechutenství, nevolnosti a zvracení. Oddělení klinické farmacie, NNB Jana Gregorová Vhodné a nevhodné lékové kombinace v terapii nechutenství, nevolnosti a zvracení Oddělení klinické farmacie, NNB Jana Gregorová 20. 9. 2013 léky glukokortikoidy steroidy anabolika antipsychotika antidepresiva

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII,

Více

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY. MUDr. Michal Maršálek, CSc. Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY. MUDr. Michal Maršálek, CSc. Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha ANTIDEPRESIVA A ARCHITEKTURA SPÁNKU U VELKÉ DEPRESE MUDr. Michal Maršálek, CSc. Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha Je podán přehled současných znalostí o změnách spánkové architektury spojených s léčbou

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

SDĚLENÍ Z PRAXE. Doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. 1, MUDr. Klára Látalová 1, RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D. 2 1

SDĚLENÍ Z PRAXE. Doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. 1, MUDr. Klára Látalová 1, RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D. 2 1 ÚČINNOST A SNÁŠENLIVOST GALANTAMINU V LÉČBĚ ALZHEIMEROVY NEMOCI Doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. 1, MUDr. Klára Látalová 1, RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D. 1 Psychiatrická klinika, LF UP a FN, Olomouc

Více

1. ZÁKLADY NEUROBIOLOGY A NEUROCHEMIE Zdeněk Fišar 1.1 Neurony 1.2 Glie 1.3 Membrány 1.3.1 Struktura a funkce 1.3.2 Složení biomembrán 1.3.

1. ZÁKLADY NEUROBIOLOGY A NEUROCHEMIE Zdeněk Fišar 1.1 Neurony 1.2 Glie 1.3 Membrány 1.3.1 Struktura a funkce 1.3.2 Složení biomembrán 1.3. 1. ZÁKLADY NEUROBIOLOGY A NEUROCHEMIE 1.1 Neurony 1.2 Glie 1.3 Membrány 1.3.1 Struktura a funkce 1.3.2 Složení biomembrán 1.3.3 Membránový transport 1.3.4 Receptory 1.3.4.1 Regulace 1.3.4.2 Adaptace 1.3.4.3

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls7946//2008

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls7946//2008 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls7946//2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imigran Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden mililitr injekčního

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) dexamethasonu (kromě

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje: 5 mg zolpidemi tartras, což odpovídá zolpidemum 4,019 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje: 5 mg zolpidemi tartras, což odpovídá zolpidemum 4,019 mg. Sp.zn. sukls19085/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Adorma 5 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje: 5 mg zolpidemi tartras, což odpovídá zolpidemum

Více

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm.

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm. Sp.zn.sukls74932/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin STADA 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

Více

PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a

PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace jsou platné v okamžiku přijetí rozhodnutí Komisí. Poté,

Více

DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ. Petr Marusič

DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ. Petr Marusič DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ Petr Marusič Základní teze Ne všechny záchvaty jsou záchvaty epileptické Ne všechny epileptické záchvaty znamenají epilepsii Ne vždy musí být pro stanovení diagnózy záchvaty

Více

12. Psychofarmaka (1)

12. Psychofarmaka (1) Psychofarmaka 12. Psychofarmaka (1) látky ovlivňující lidskou psychiku; používají se při léčení duševních poruch - psychóz. Existují různé druhy psychofarmak. Těžké psychózy: chizofrenie Porucha myšlení

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě

Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě copyright 2013 Farmakon Press, spol. s r.o reprint ročník 9 6/2013 stránka 619 625 Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. Psychiatrické centrum Praha a Národní

Více

Pimobendan Randomized Occult DCM Trial to Evaluate

Pimobendan Randomized Occult DCM Trial to Evaluate Randomizovaná studie léčby okultní DCM pimobendanem s cílem vyhodnotit klinické příznaky a dobu do nástupu srdečního selhání Pimobendan Randomized Occult DCM Trial to Evaluate Clinical symptoms and Time

Více