Použití novějších. antidepresiv v klinické praxi. farmakoterapeutické postupy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Použití novějších. antidepresiv v klinické praxi. farmakoterapeutické postupy"

Transkript

1 Použití novějších farmakoterapeutické postupy antidepresiv v klinické praxi Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Afektivní poruchy, především deprese, představují dle velké studie podporované WHO a Světovou bankou The Global Burden of Disease největší zdravotní zátěž společností současného moderního světa, 27 měřeno roky života ztracenými předčasným úmrtím nebo strávenými pod negativním vlivem závažné nemoci (Disability Adjusted Life Years DALY). Tato skutečnost je dána několika faktory. Poruchy nálady začínají v časné dospělosti (25 32 let) a postihují z celoživotního pohledu více než jednu pětinu obyvatelstva. 20 Ani v nejvyspělejších státech světa však nejsou správně diagnostikovány a včas léčeny. Dle posledních údajů z velké americké epidemiologické studie NCS-R 53 v prvním roce onemocnění depresivní poruchou pouze 37,4 % postižených kontaktuje odborníky, a průměrné zpoždění zahájení léčby, pokud se tak vůbec stane, je 8 let. Dle našich zkušeností z České republiky 49 pouze 13,4 % jedinců trpících depresivními syndromy je adekvátně léčeno a dostává antidepresiva. Přitom depresivní porucha je ve většině případů chronickým onemocněním. 32 Během 15letého sledování početné skupiny pacientů po prodělané depresivní epizodě došlo u 87 % z nich alespoň jednou k recidivě. 35 Pacienti trpící depresí častěji čerpají zdravotní služby, častěji jsou v pracovní neschopnosti 49 a 7 15 % z nich ukončí život sebevraždou. 54 Stále více je zřejmé, že přítomnost deprese je negativním prognostickým znakem pro mnoho tělesných chorob. Nejvíce údajů v tomto směru bylo získáno o pacientech po prodělaném infarktu myokardu. 40,41 Není proto divu, že dle údajů European Brain Council 2 jsou finanční náklady v Evropě spojené s nemocemi mozku největší v oblasti afektivních poruch a představují v roce 2004 neuvěřitelných 105,7 miliard eur. Z těchto důvodů je včasná diagnostika a adekvátní léčba depresivní poruchy výzvou pro medicínu 21. století. Dle doporučení Americké psychiatrické společnosti 4 pro akutní léčbu depresivní epizody jsou antidepresiva léčebným postupem první volby u nemocných se středně těžkou a těžkou depresí, kteří tvoří 80 % depresivních pacientů. 21 Tyto léky vstoupily do klinické praxe v 50. letech zavedením imipraminu. 33 Klasická antidepresiva představovala průlom v moderní léčbě duševních poruch. V 90. letech však byla postupně vytlačena a nastala éra látek typu selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (selective serotonin reuptake inhibitors SSRI), které ve srovnání s tricykliky byly lépe snášeny, jsou významně méně toxické při předávkování, účinné i u častých komorbidních úzkostných poruch a je možné podávat je v jediné denní dávce. 33 Tyto léky umožnily léčbu depresivních pacientů v primární péči. 24 obrázek 1 Schéma noradrenergní synapse ový obrázek 2 Mechanismus účinku selektivních inhibitorů zpětného vychytávání noradrenalinu (NRI) NRI ový MAO Receptor pro noradrenalin Receptor pro noradrenalin NRI blokují noradrenalinový, což vede ke zvýšení koncentrace noradrenalinu v synapsi. 595

2 farmakoterapeutické postupy obrázek 3 Mechanismus účinku inhibitorů zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu (NDRI) NDRI ový NDRI Transportér pro dopamin Dopamin Receptor pro noradrenalin Receptor pro dopamin Část molekuly NDRI blokuje noradrenalinový, což vede ke zvýšení koncentrace noradrenalinu v synapsi, část molekuly NDRI blokuje pro dopamin a tím zvyšuje koncentraci dopaminu v synapsi. Postupně se však objevily problémy s účinností SSRI především u těžších forem depresí, s jejich negativními vlivy na sexualitu a spánek a s farmakokinetickými interakcemi. 10 Je proto vhodné podívat se podrobněji na některé novější alternativy antidepresivní farmakoterapie, které představují především duální antidepresiva a receptorové modulátory. SSE (specific serotonin enhancers) Tianeptin je antidepresivum, které stimuluje zpětné vychytávání serotoninu a nejspíš ovlivňuje i metabolismus dopaminu. V experimentálních pracích bylo prokázáno jeho antistresové působení, projevující se i v ochraně buněk hippocampu před zvýšenou koncentrací kortikosteroidů. Antidepresivní účinnost byla prokázána v řadě kontrolovaných studií u lehčích a středně těžkých depresí s úzkostností. Bývá indikován i u pacientů závislých na alkoholu. 52 Obvykle je dobře snášen. SARI (serotonin antagonist reuptake inhibitors) Trazodon je antidepresivum s výraznými tlumivými účinky, které bylo syntetizováno v Itálii v polovině 60. let. Mechanismus jeho účinku je zajímavý a komplexní. Je postsynaptickým blokátorem receptorů 5-HT 2A/C, agonistou obrázek 4 Mechanismus účinku inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) SNRI ový SNRI ový Receptor pro noradrenalin Receptor pro serotonin Část molekuly SNRI blokuje serotoninový, což vede ke zvýšení koncentrace serotoninu v synapsi, část molekuly SNRI blokuje pro noradrenalin a tím zvyšuje koncentraci noradrenalinu v synapsi. 596

3 farmakoterapeutické postupy obrázek 5 Vliv synergického působení serotoninu a noradrenalinu na genomický účinek GP camp PKA AC ATP TF mrna GP G protein; PLC fosfolipáza C; AC adenylátcykláza; camp cyklický adenosinmonofosfát; ATP adenosintrifosfát; PI fosfatidylinositol; DAG diacylglycerol; PKA proteinkináza A; PKC proteinkináza C; TF transkripční faktory PI PLC DAG PKC receptorů 5-HT 1A a slabým inhibitorem zpětného vychytávání serotoninu. Jeho aktivní metabolit m-cpp je agonistou receptorů 5-HT. V poslední době se předepisuje často v nižších dávkách ( mg) k potlačení nespavosti a úzkostnosti u pacientů léčených pro depresi jinými psychofarmaky. Při léčbě depresivní epizody se začíná dávkou 50 mg a postupně dle snášenlivosti se dávka zvyšuje na mg pro die. 37 Nevýhodou trazodonu je jeho sklon vyvolávat sucho v ústech, nauzeu, závratě a ortostatickou hypotenzi, zvláště při užití nalačno. Při předávkování byly popsány i komorové arytmie. Ve zcela ojedinělých případech způsobuje priapismus, který je nutné řešit jako akutní urologickou příhodu. 44 Při podávání antidepresiva mechanismem účinku příbuzného, nefazodonu, který není v ČR dostupný, byla popsána vzácná, ale závažná jaterní poškození. 3 GP se může při náhlém ukončení léčby objevit syndrom z vysazení. 39 Další specifický inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu, atomoxetin (u nás zatím není k dispozici), je indikován pro léčbu rezistentních depresí, a především ADHD, u dětí i dospělých. 43 SNRI (serotonin norepinephrine reuptake inhibitors) Hlavním představitelem této skupiny je v ČR dostupný venlafaxin. Při nižších dávkách tato látka blokuje především zpětné vychytávání serotoninu, ve vyšších dávkách též noradrenalinu. Inhibice zpětného vychytávání dopaminu je manifestní až při nejvyšších dávkách. Venlafaxin je indikován nejen při léčbě depresí (zejména těžších), ale také v terapii generalizované úzkostné poruchy 14 a sociální fobie. 25 Předběžné údaje ukazují jeho účinnost i u dalších úzkostných poruch, chronického algického syndromu 39 a perimenopauzálních návalů. 23 Významné je též, že tento přípravek byl shledán účinným u podstatné části depresivních pacientů léčených neúspěšně jinými antidepresivy 5 včetně inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO) a elektrokonvulzemi. Některé studie naznačují, že pravděpodobnost dosažení plné remise je při podávání venlafaxinu vyšší ve srovnání s látkami typu SSRI, 47,48,50 což má velký příznivý význam pro další prognózu onemocnění. Nová léková forma s prodlouženým účinkem (ER extended release) umožňuje podávat lék v jedné denní dávce. Léčbu zahajujeme denní dávkou 37,5 75 mg a dávku zvyšujeme do 225 (ER), nebo maximálně 375 mg pro die u rezistentních depresí. Při podávání venlafaxinu je třeba kontrolovat krevní tlak, protože u některých pacientů dochází se vzrůstající dávkou ke zvyšování jeho diastolických hodnot. Nežádoucí účinky jsou obrázek 6 Účinek α 2 -antagonistů na zvýšení serotoninergní neurotransmise NRI (norepinephrine reuptake inhibitors) Reboxetin inhibuje specificky zpětné vychytávání noradrenalinu, což se projevuje např. aktivitou v locus coeruleus. Má spíše stimulační účinek a je vhodný především pro léčbu inhibovaných depresí s únavou, hypersomnií, anhedonií a psychomotorickou retardací. 26 Má být účinnější než SSRI v ovlivnění psychosociálních funkcí. Ve srovnání s látkami typu SSRI bývá dobře snášen, častější jsou pouze sucho v ústech, zácpa a retence moči. 28 Nemá mnoho farmakokinetických interakcí a je relativně bezpečný při předávkování. Vzhledem ke krátkému poločasu vylučování α 1 -receptor Presynaptický α 2 -autoreceptor 597

4 farmakoterapeutické postupy obrázek 7 Účinek mirtazapinu na serotoninergní synapsi 5-HT 1A Anxiolytický, antidepresivní účinek 5-HT 2A Anxiolytický účinek, obnova spánku, bez sexuální dysfunkce 5-HT 2C Anxiolytický účinek, bez nárůstu hmotnosti 5-HT 3 Mirtazapin Není nauzea a GIT obtíže Jsou-li blokovány presynaptické α 2 -receptory, dochází k uvolňování serotoninu, který je směřován na 5-HT 1A -receptory, protože receptory 5-HT 2A, 5-HT 2C, 5-HT 3 jsou obsazeny to znamená, že anxiolytické účinky jsou zachovány, výskyt nežádoucích účinků vázaných na stimulaci 5-HT 2A, 5-HT 2C, 5-HT 3 -receptorů je omezen. obdobné jako u SSRI (gastrointestinální a sexuální). U některých pacientů mohou vyšší dávky potencovat anxietu. Venlafaxin neovlivňuje vodivost myokardu a není sdružen se změnami tělesné hmotnosti. Při předávkování byly zaznamenány sinusové tachykardie, somnolence a generalizované křeče. 7 Neovlivňuje výrazně cytochromový systém P-450. Kvůli možnému vyvolání serotoninového syndromu nesmí být kombinován s IMAO. Pro poměrně krátký poločas vylučování venlafaxinu se doporučuje při ukončení léčby jeho pozvolné vysazování (např. o 75 mg za týden). Milnacipran je rovněž látka typu SNRI. Ve srovnání s venlafaxinem o něco intenzivněji blokuje zpětné vychytávání noradrenalinu. Nesmí být kombinován s digoxinem. Je zkoušen v léčbě fibromyalgií. 39 Duloxetin, který u nás zatím není běžně používán, též silněji blokuje zpětné vychytávání noradrenalinu. Je doporučován u pacientů s depresí kombinovanou s algickým syndromem (zejména diabetickou neuropatií) nebo stresovou inkontinencí. 39 NDRI (norepinephrine-dopamine reuptake inhibitors) 598 Bupropion je antidepresivum s unikátním, ne zcela známým mechanismem účinku. Předpokládá se, že inhibuje zpětné vychytávání dopaminu a spolu se svým aktivním metabolitem hydroxybupropionem též noradrenalinu. Představuje tak velmi zajímavý doplněk našeho antidepresivního armamentária, vhodný pro léčbu pacientů s monopolární i bipolární depresí. Je k dispozici v krátkodobě působící formě nebo v lékové formě s prodlouženým účinkem (SR sustained release), jejíž používání je výhodnější. Léčbu zahajujeme jednou tabletou SR, podanou nejlépe v ranních hodinách. Po několika dnech přidáme druhou tabletu v odpoledních hodinách. Nejčastějšími vedlejšími nežádoucími účinky na počátku léčby jsou bolesti hlavy, zvýšená úzkost, nespavost, pocení a gastrointestinální diskomfort. Bupropion nemá anticholinergní účinky, nezpůsobuje ortostatickou hypotenzi ani změny vodivosti myokardu. Neovlivňuje tělesnou hmotnost. V minulosti byly popsány po podání vyšších dávek staré lékové formule u pacientek s mentální anorexií epileptické záchvaty. Užíváme-li však SR formu v maximální doporučené denní dávce do 300 mg, je pravděpodobnost vyvolání záchvatu pouze 0,1 %, tedy zcela shodná jako u jiných antidepresiv. Přesto se však nemá podávat pacientům s epilepsií nebo s dalšími mozkovými poruchami. Nemá se ani kombinovat s jinými látkami, které snižují záchvatový práh nebo narušují metabolismus léku v játrech (inhibitory CYP2B6). Při předávkování je relativně bezpečný. Vzhledem ke svému dopaminergnímu působení může u pacientů s psychotickým onemocněním vést k exacerbaci bludů či halucinací. Z téhož důvodu je naopak vhodný u depresivních pacientů s Parkinsonovou chorobou nebo k léčbě ADHD, 9 zvláště v těch případech, kde dochází k nadužívání návykových látek. 34 Na rozdíl od mnoha jiných antidepresiv nezasahuje negativně do sexuálního života léčených. Naopak se zdá, že zlepšuje sexuální apetenci 42 nebo pomáhá upravovat sexuální dysfunkce způsobené SSRI. 15 Jeho pozitivní anticravingový účinek byl prokázán při odvykání kouření. 16

5 farmakoterapeutické postupy obrázek 8 Mechanismu působení NaSSA (noradrenergic and specific serotoninergic antidepressants) NaSSA ergní neuron Postsynaptický α 2 -heteroreceptor α 1 -receptor Presynaptický α 2 -autoreceptor Presynaptický α 2 -autoreceptor Presynaptický α 2 -autoreceptor β-receptor Noradrenergní neuron H 1 -receptor NaSSA (noradrenergic and specific serotoninergic antidepressants) Mirtazapin, další unikátní antidepresivum, blokuje presynaptické α 2 -receptory jak na noradrenergních, tak na serotoninergních neuronech. Vede tak ke zvýšené syntéze a uvolňování těchto neurotransmiterů. Dále antagonizuje postsynaptické receptory 5-HT 2A (příznivý vliv na sexuální funkce) a 5-HT 3 (brání vzniku nauzey). Kromě toho blokuje histaminové receptory, což způsobuje sedaci a zvýšenou chuť k jídlu (zvýšení hmotnosti může u některých pacientů činit i několik kg). Léčbu mirtazapinem zahajujeme jednou tabletou (15 mg) podanou ve večerních hodinách. Dle účinku a snášenlivosti postupně titrujeme do maximální denní dávky 45 mg, kterou kvůli sedaci podáváme jednou denně před spaním. K dispozici jsou i tablety rychle rozpustné ve vodě. Mezi nežádoucí účinky patří především útlum v denních hodinách, který obvykle při pokračující léčbě ustupuje. Bývá paradoxně nižší při podávání vyšších dávek (převaha noradrenergního a serotoninergního účinku nad antihistaminergním). 39 Anticholinergní účinky jsou minimální, stejně jako vliv na kardiovaskulární aparát. Asi u 15 % léčených dochází k mírnému zvýšení koncentrace cholesterolu a sérových lipidů. Zcela ojediněle byly popsány případy agranulocytózy. Mirtazapin potencuje účinek všech látek působících tlumivě na CNS, včetně alkoholu a benzodiazepinů. 599

6 farmakoterapeutické postupy obrázek 9 Mechanismus účinku antagonistů serotoninu/inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SARI) Nesmí být kombinován s IMAO, které musí být vysazeny 2 týdny před zahájením jeho podávání. Mirtazapin neovlivňuje významně jaterní cytochromový systém P-450, proto není zatížen tolika farmakokinetickými interakcemi jako např. SSRI. Při předávkování nezpůsobuje kromě sedace závažnější komplikace. Je vhodným farmakem pro léčbu agitovaných depresí s anxietou, nespavostí, podváhou a tam, kde pohlavní život je vysoko na žebříčku životních hodnot (nebo kde jiná antidepresiva narušila sexuální soužití). V jedné metaanalýze byl shledán účinnějším v léčbě deprese než SSRI. 47 Předchůdcem mirtazapinu je mianserin, který má obdobný mechanismus účinku (kromě stimulace serotoninergního systému) i klinické vlastnosti. RIMA (reversible inhibitors of MAO-A) ový 5-HT 5-HT 3 2C 5-HT 4 5-HT 5-HT X5-HTY 2A 5-HT 1A 5-HT Z 5-HT 1D Moclobemid je kompetitivním, reverzibilním a selektivním inhibitorem MAO-A. Zabraňuje tedy degradaci noradrenalinu, serotoninu i dopaminu. Přitom tyramin jej vytěsní z vazby na enzym, takže při nadbytku tyraminu nedojde k rozvoji hypertenzní krize a pacient nemusí dodržovat přísná dietní omezení. 11 Léčbu zahajujeme dávkou 300 mg denně a dávkování můžeme zvýšit až na 600 mg denně. Moclobemid se používá v léčbě lehčích a středně těžkých forem depresí s útlumem a anhedonií, u dysthymie, sociální fobie a panické poruchy. Bývá dobře snášen. Častější bývá pouze nauzea. Je bezpečný při předávkování. I u RIMA je třeba vyvarovat se současného podávání léků se sympatomimetickými a serotoninergními účinky. Tato komedikace by mohla vést k rozvoji hypertenzní krize či serotoninového syndromu. Fytofarmaka Extrakty z třezalky tečkované, obsahující kromě jiných aktivních látek i hypericiny a hyperforiny, působí také jako mírný inhibitor zpětného vychytávání biogenních aminů. Bylo prokázáno, že má příznivý účinek u lehkých obrázek 10 Synergie mezi stimulací 5-HT 1A -receptorů a 5-HT 2A -antagonismem a) Aktivace 5-HT 1A -receptorů serotoninem a její farmakologický důsledek b) Aktivace 5-HT 2A -receptorů serotoninem (červený ovál) snižuje účinek serotoninu na 5-HT 1A -receptorech ový ový 5-HT 1A 5-HT 2A 5-HT1A 5-HT 2A 600

7 farmakoterapeutické postupy tabulka 1 Předpokládané účinky antidepresiv (Podle 38,39,44) Skupina léčivo Blokáda zpětného vychytávání Blokáda receptorů Dopamin M 1 α 1 H 1 5-HT 1 5-HT 2 5-HT 3 TCA imipramin / 0 SARI trazodon SSRI escitalopram NRI reboxetin SNRI venlafaxin / NDRI bupropion +/ NASA mirtazapin a středně těžkých depresí. 12 Podávání těchto přírodních přípravků není zcela prosto nežádoucích účinků a lékových interakcí. Mezi nejčastější patří závratě, fotosenzitivita, střevní obtíže a mírné zpomalení síňokomorového vedení. Nesmí se kombinovat s přípravky zvyšujícími koncentraci serotoninu a katecholaminů (IMAO, SSRI, psychostimulancia). Zvyšuje aktivitu CYP3A4, což způsobuje snížení koncentrace některých léků (např. narušení účinnosti hormonálních kontraceptiv). Byla publikována celá řada doporučení pro klinickou praxi 1,8,18,19,31,36,46 vycházejících z tzv. evidence-based medicine, jejichž doporučení pro léčbu afektivních poruch jsou podobná. Například Kennedy a spol. 19 považují s nejvyšší silou důkazů za léky první volby depresivní epizody všechny přípravky typu SSRI a dualistická antidepresiva. S druhou skupinou těchto léků pravděpodobněji dosáhneme plné remise. Druhou volbou jsou pak tricyklika amitriptylin a clomipramin (při zvážení jejich bezpečnosti a snášenlivosti), která mají větší účinnost než SSRI u ústavně léčených depresivních pacientů. Pro atypickou depresi jsou první volbou fluoxetin, sertralin a moclobemid, druhou volbou pak phenelzin. U deprese s melancholickými rysy doporučují tito autoři především paroxetin a venlafaxin, eventuálně tricyklika (clomipramin). V případě úzkostné deprese považují za první volbu mirtazapin, moclobemid, paroxetin, sertralin a venlafaxin, za druhou volbu amitriptylin, fluvoxamin, imipramin a trazodon. Autoři nezvažovali použití escitalopramu, který byl v jiných studiích shledán významně účinným. 17 Zimmerman a spol. 55 pátrali mezi americkými psychiatry po faktorech, které jsou brány v potaz při výběru antidepresiva v léčbě pacientů s depresivní epizodou. Zjistili, že hlavními vodítky jsou zabránění některým nežádoucím účinkům (sexuální dysfunkce, zvýšení hmotnosti), přítomnost komorbidní duševní poruchy (generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha) a specifická symptomatika (velká anxieta, nespavost, únava). Při všech našich úvahách vycházíme především z předpokládaného mechanismu účinku antidepresiv. 44,45 Bohužel je třeba konstatovat, že klinická praxe tyto předpoklady ne vždy potvrzuje. Též některá sdělení z poslední doby tento výklad zpochybňují a zdůrazňují spíše společnou cestu antidepresivního účinku. Nelson a spol. 30 provedli metaanalýzu ovlivnění depresivní symptomatiky noradrenergním antidepresivem reboxetinem a serotoninergním fluoxetinem a nezjistili mezi nimi významnější rozdíly. Též Hansen a spol. 17 v obdobné studii porovnávající léčebné výsledky přípravků typu SSRI (včetně escitalopramu), bupropionu, duloxetinu, venlafaxinu a mirtazapinu nezjistili výraznější rozdíly mezi zkoumanými léky. Pouze sertralin a venlafaxin byly mírně, ale statisticky významně účinnější ve srovnání s fluoxetinem. Léky se mezi sebou lišily v profilu vedlejších nežádoucích účinků. S venlafaxinem byly spojeny častěji nauzea a zvracení, s mirtazapinem zvýšení hmotnosti, s bupropionem bolesti hlavy a nespavost. Bupropion naopak vyvolával méně sexuálních dysfunkcí. Avšak pouze ve 13 % analyzovaných studií byly použity standardizované škály k měření nežádoucích účinků. Většina studií měla nějaký vztah k výrobcům léků a výrobky sponzorů byly v průměru hodnoceny o 5 % lépe. Autoři uzavřeli, že racionální výběr nejvhodnějšího antidepresiva je obtížný. Přesto se domnívám, že za současného stavu vědění je znalost o ovlivnění centrálních neurotransmiterových systémů psychofarmaky (tabulka 1) pro všechny praktikující psychiatry nezbytná a její respektování v klinické praxi je jedině správné. Doufejme, že nové diagnostické systémy DSM-V a ICD-11, které budou opět brát v úvahu etiopatogenetické faktory, přispějí k tomu, abychom našli optimální léčebné algoritmy pro naše pacienty. V tomto směru jsou nadějné některé farmakogenetické studie naznačující měřitelný vztah mezi genetickými faktory a léčebnou odpovědí na podávaná antidepresiva. 29 Stejně tak vývoj nových léků se zcela jinými mechanismy účinku, ovlivňujícími např. hypothalamo-hypofýzo-adrenální osu, může přinést pokrok v léčbě depresivní poruchy. 6,13,56 Nesmíme zapomenout ani na jiné biologické léčebné prostředky, 38 jako jsou elektrokonvulze, repetitivní transkraniální magnetická stimulace mozku, spánková deprivace, fototerapie, vagová stimulace mozku i stále propracovanější a účinnější psychoterapeutické metody. 22 Je třeba věnovat této problematice maximální pozornost i vzhledem k tomu, že optimální léčba depresivní poruchy dokáže v dlouhodobé perspektivě snížit zdravotní zátěž (DALY) těchto hluboce trpících pacientů o více než jednu polovinu. 51 Literatura na následující straně 601

8 farmakoterapeutické postupy Literatura 1 Anderson IM, Nutt DJ, Deakin JFW. Evidence-based guidelines for treating depressive disorders with antidepressants: a revision of the 1993 British Association for Psychopharmacology guidelines. J Psychopharmacol 2000;14: Andlin-Sobocki P, Jonsson B, Wittchen HU, Olesen J. Cost of disorders of the brain in Europe. Eur J Neurol 2005; 12(Suppl 1): Aranda-Michel J, Koehler A, Bejarano PA, et al. Nefazodone- -induced liver failure: report of three cases. Ann Intern Med 1999;130: American Psychiatric Association. Practice guidelines for the treatment of patients with major depression. Arlington, Va: APA, Baldomero EB, Ubago JG, Cercos CL, et al. Venlafaxine extended release versus conventional antidepressants in the remission of depressive disorders after previous antidepressant failure: ARGOS study. Depression Anxiety 2005;0: Belanoff JK, Rotschild AJ, Cassidy F, et al. An open label trial of C-1073 (mifepristone) for psychotic major depression. Biol Psychiatry 2002;52: Buckley NA, McManus PR. Fatal toxicity of serotoninergic and other antidepressant drugs: analysis of United Kingdom mortality data. BMJ 2002;325: Canadian Psychiatric Association. Clinical guidelines for the treatment of depressive Disorders. Can J Psychiatry 2001; 46(Suppl 1): Cantwell DP. ADHD through the life span: the role of bupropion in treatment. J Clin Psychiatry 1998;59(Suppl 4): Cozza KL, Armstrong SC, Oesterheld JR. Drug interaction principles for medical practice. Washington: American Psychiatric Press, Cusson JR, Goldenberg E, Larochelle P. Effects of a novel monoamine-oxidase inhibitor, moclobemide, on the sensitivity to intravenous tyramine and norepinephrine in humans. J Clin Pharmacol 1991;31: Fava M, Alpert J, Nierenberg AA, et al. A double-blind randomized trial of St. John s Wort, fluoxetine, and placebo in major depressive disorder. J Clin Psychopharmacol 2005;25: Flores BH, Kenna H, Keller J, et al. Clinical and biological effects of mifepristone treatment for psychotic depression. Neuropsychopharmacol 2005;14:in press. 14 Gelenberg AJ, Lydiard RB, Rudolph RI, et al. Efficacy of venlafaxine extended-release capsules in nondepressed outpatients with generalized anxiety disorder: a 6-month randomized controlled trial. JAMA 2000;283: Gitin M. Sexual dysfunction with psychotropic drugs. Expert Opin Pharmacother 2003;4: Goldstein MG. Bupropion sustained release and smoking cessation. J Clin Psychiatry 1998;59(Suppl 4): Hansen RA, Garlehner G, Lohr KN, et al. Efficacy and safety of second-generation antidepressants in the treatment of major depressive disorder. Ann Intern Med 2005;143: Kasper S, Zohar J, Stein DJ. Decision making in psychopharmacology. London: Martin Dunitz, Kennedy SH, Lam RW, Nutt DJ, Thase E. Treating depression effectively. London, New York: Martin Dunitz, Kessler RC, Berglund P, Demler O, et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distibutions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005;62: Kessler RC, Chiu WT, Demler O, Walters EE. Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005;62: Kratochvíl S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, Ladd CO, Newport DJ, Ragan KA, et al. Venlafaxine in the treatment of depressive and vasomotor symptoms in women with perimenopausal depression. Depression Anxiety 2005;0: Laňková J, Siblíková J. Deprese. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné lékaře. Praha: Svaz všeobecných lékařů, Liebowitz MR, Mangano RM, Bradwejn J, Asnis G. A randomized controlled trial of venlafaxine extended release in generalized social anxiety disorder. J Clin Psychiatry 2005;66: Montgomery SA. Chairman s overview: the place of reboxetine in antidepressant therapy. J Clin Psychiatry 1998;59 (Suppl 14): Murray CJL, Lopez AD. The Global Burden of Disease. Cambridge: WHO, Mucci M. Reboxetine: a review of antidepressant tolerability. J Psychopharmacol 1997;11(Suppl 4): Murphy GM Jr, Kremer C, Rodrigues HE, et al. Pharmacogenetics of antidepressant medication intolerance. Am J Psychiat 2003;160: Nelson JC, Portera L, Leon AC. Are there differences in the symptoms that respond to a selective serotonin or norepinephrine reuptake inhibitor? Biol Psychiatry 2005;57: Raboch J. Psychiatrie. Doporučené postupy psychiatrické péče. Praha: Galén, Raboch J. Můžeme vyléčit depresi? Praha: Galén, Raboch J, Jirák R, Paclt I. Psychofarmakologie pro praxi. Praha: Triton, Riggs PD, Leon SL, Milulich SK, et al. An open trial of bupropion for ADHD in adolescents with substance use disorders and conduct disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1998;37: Rothschild AJ. Long-term treatment of depression. Abstracts. Washington: APA, 1999: Royal Australan and New Zealand College of Psychiatrists Clinical Practice Guidelines Team for Depression. Australan and New Zealand clinical praktice guidelines for the treatment of depression. Austr New Zealand J Psychiatry 2004;38: Schatzberg AF. Trazodone: a 5-year review of antidepressant efficacy. J Clin Psychopharmacol 1987;20(Suppl 1): Schatzberg AF, Nemeroff ChB. Textbook of psychopharmacology. Arlington: American Psychiatric Publishing, Schatzberg AF, Cole JO, DeBattista C. Manual of clinical psychopharmacology. Washington, London: Americal Psychiatric Publishing, Sherwood A, Hinderliter AL, Watkins, LL, et al. Impaired endothelial function in coronary heart disease patients with depressive symptomatology. J Am Coll Cardiol 2005;46: Schins A, Van Kroonenburgh M, Van Laere K, et al. Increased cerebral serotonin-2a binding in depressed patients with myocardial infarction. Psychiatry Res 2005;139: Segraves RT, Clayton A, Drift H, Wolf A, Warnock J. Bupropion sustained release for the treatment of hypoactive sexual desire in premenopausal women. J Clin Psychopharmacol 2004;24: Simpson D, Pery CM. Atomoxetine. Paediatr Drugs 2003;5: Stahl S. Essentials Psychopharamacology. Cambridge, New York: Cambridge University Press, Švestka J. Farmakoterapie. In: Raboch J, Zvolský P, eds. Psychiatrie. Praha: Galén, 2001: Taylor D, McConnell D, McConnell H, Erwin R. The Maudsley prescribing guidelines. London: Martin Dunitz, Thase ME. Effectiveness of antidepressants: comparative remission rates. J Clin Psychiatry 2003;64(Suppl 2): Thase ME, Entsuah AR Rudolph RL. Remission rates during treatment with venlafaxine or selective serotonin reuptake inhibitors. Br J Psychiatry 2001;178: Vaněk J, Raboch J, Vaněk J. The prevalence of depression in the Czech Republic. Eur Psychiatry 2000;15(Suppl 2): Vis PM, van Baardewijk M, Einarson TR. Duloxetine and venlafaxine-xr in the treatment of major depressive disorder: a meta-analysis of randomized clinical trials (November). Ann Pharmacother 2005:in press. 51 Vos T, Haby MM, Barendregt JJ, et al. The burden of major depression avoidable by longer-term treatment strategies. Arch Gen Psychiatry 2004;61: Wagstaff AJ, Ormrod D, Spenser CM. Tianeptine: a review of its use in depressive 53 disorders. CNS Drugs 2001; 15: Wang PS, Berglund P, Olfson M, et al. Failure and delay in intial treatment contact after first onset of mental disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005;62: WPA/PTD: Educational program on depressive disorder. New York: WPA, Zimmerman M, Posternak M, Friedman M, et al. Which factors influence psychiatrist s selection of antidepressants? Am J Psychiatry 2004;161: Zobel AW, Nickel T, Kunzel HI, et al. Effects of the high-affinity corticotropin-releasing hormone receptor 1 antagonist R in major depression: the first 20 patients. J Psychiatr Res 2000;34: klinické studie Porovnání incidencí cerebrovaskulárních příhod a tranzitorní ischemické ataky u pacientů léčených risperidonem, quetiapinem a olanzapinem v běžné praxi Vzhledem ke změnám bezpečnostního profilu některých atypických antipsychotik zmiňovaným v poslední době byla provedena retrospektivní analýza zahrnující léčbu pacientů s demencí, ale i jiné indikace, a to z důvodu možné souvislosti právě mezi demencí a cévní mozkovou příhodou/tranzitorní ischemickou atakou v prvních šesti měsících od zahájení léčby. Analýzou shromážděných údajů tak byl zjištěn výskyt takového nežádoucího účinku u 0,3 % pacientů léčených risperidonem, 0,35 % při léčbě quetiapinem a 0,11 % u pacientů léčených olanzapinem. Ačkoliv je u prvních dvou riziko patrně až trojnásobně vyšší v porovnání s olanzapinem, po korekci na pohlaví, věk a indikaci již není patrný statisticky významný rozdíl. Podrobnější analýzou souboru byl zjištěn časnější rozvoj nežádoucího účinku u pacientů s demencí, která bude zřejmě významným predispozičním faktorem. V případě risperidonu je např. zodpovědná za zvýšení rizika až o 6,7 %. Literatura Layton D, Harris S, Wilton LV, Shakir SA. Comparison of incidence rates of cerebrovascular accidents and transient ischaemic attacks in observational cohort studies of patients prescribed risperidone, quetiapine or olanzapine in general practice in England including patients with dementia. J Psychopharmacol 2005;19:

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz SUKLS206450/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Antidepresiva, thymoprofylaktika. Léčba afektivních poruch

Antidepresiva, thymoprofylaktika. Léčba afektivních poruch Antidepresiva, thymoprofylaktika Léčba afektivních poruch Afektivní poruchy Deprese a mánie Monopolární častější, depresivní epizoda nebo periodická depresivní porucha (opakované epizody) Bipolární cyklické

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

ONEMOCNĚNÍ CNS FARMAKOLOGIE. Klára Látalová, Vladimír Pidrman Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci

ONEMOCNĚNÍ CNS FARMAKOLOGIE. Klára Látalová, Vladimír Pidrman Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci ANTIDEPRESIVA S DUÁLNÍM PŮSOBENÍM ÚČINNOST A INDIKACE Klára Látalová, Vladimír Pidrman Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci Článek stručně předkládá základní charakteristiky venlafaxinu, milnacipranu

Více

Key words: anxiety disorders, pharmacotheraphy, antidepressants, benzodiazepines. Psychiat. pro Praxi; 2006; 3: 112 116. Roční prevalence %

Key words: anxiety disorders, pharmacotheraphy, antidepressants, benzodiazepines. Psychiat. pro Praxi; 2006; 3: 112 116. Roční prevalence % FARMAKOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH MUDr. Sylva Racková, MUDr. Luboš Janů, Ph.D. Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň Úzkostné poruchy patří mezi velmi časté psychické poruchy. Bez léčby ve většině případů

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Farmakoterapie organické depresivní poruchy

Farmakoterapie organické depresivní poruchy Farmakoterapie organické depresivní poruchy MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Farmakoterapie Antidepresiva

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU JUMEX 5 mg JUMEX 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jumex 5 mg: jedna tableta obsahuje 5 mg selegilinu. Jumex 10 mg: jedna tableta obsahuje

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AURORIX 150 mg AURORIX 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE AUTOŘI MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Raboch DrSc., Psychiatrická

Více

PREHĽADNÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Ján Praško 1, CSc., MUDr. Hana Prašková 2. Psychiatrické centrum, Praha. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

PREHĽADNÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Ján Praško 1, CSc., MUDr. Hana Prašková 2. Psychiatrické centrum, Praha. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha FARMAKOTERAPIE DEPRESE doc. MUDr. Ján Praško 1, CSc., MUDr. Hana Prašková 2 1 Psychiatrické centrum, Praha 1 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1 Centrum neurofarmakologických studií, Praha

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha LÉČBA DEPRESIVNÍ PORUCHY V POZDNÍM VĚKU Martin Bareš Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha V úvodu práce autor krátce rekapituluje současné poznatky o diagnostice,

Více

BIOMEDICÍNA DEPRESE A ANTIDEPRESIVA Depression and antidepressants

BIOMEDICÍNA DEPRESE A ANTIDEPRESIVA Depression and antidepressants BIOMEDICÍNA DEPRESE A ANTIDEPRESIVA Depression and antidepressants Bohumír Plucar 1, Iveta Vávrů 2 7: 200-398, 2005 ISSN 1212-4117 1Ústav lékařské etiky, Masarykova univerzita, Brno 2 Jihočeská univerzita

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha IV Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 27 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení postkoitálních antikoncepčních léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel

Více

Farmaceutická péče u pacientů s depresivní poruchou

Farmaceutická péče u pacientů s depresivní poruchou 78 Farmaceutická péče u pacientů s depresivní poruchou Martina Maříková Nemocniční lékárna, FN Hradec Králové Deprese je jedním z nejčastěji se vyskytujících onemocnění v dospělé populaci a zároveň patří

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls62232/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melipramin SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: imipramini hydrochloridum

Více

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005 Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 21-25 Prokeš M, Vitásek Z, Kolář J WWW.INFOPHARM.CZ Zdravotní pojišťovna Škoda ZPŠ a její klienti PRAHA Počet klientů ZPŠ:

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

ANTIDEPRESIVA. Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ

ANTIDEPRESIVA. Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ ANTIDEPRESIVA Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ 1. GENERACE: TRICYKLICKÁ A TETRACYKLICKÁ AD inhibují

Více

Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě

Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě copyright 2013 Farmakon Press, spol. s r.o reprint ročník 9 6/2013 stránka 619 625 Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. Psychiatrické centrum Praha a Národní

Více

12. Psychofarmaka (1)

12. Psychofarmaka (1) Psychofarmaka 12. Psychofarmaka (1) látky ovlivňující lidskou psychiku; používají se při léčení duševních poruch - psychóz. Existují různé druhy psychofarmak. Těžké psychózy: chizofrenie Porucha myšlení

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

TERAPIE DEPRESE U SENIORÙ

TERAPIE DEPRESE U SENIORÙ V. PIDRMAN SOUHRN Autor navazuje na článek Deprese seniorů uveřejněný v Čes Ger Rev 2005; 3(2). Věnuje se stručně psychoterapii deprese, podstatná část se týká farmakoterapie deprese geriatrických pacientů.

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ. Petr Marusič

DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ. Petr Marusič DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ Petr Marusič Základní teze Ne všechny záchvaty jsou záchvaty epileptické Ne všechny epileptické záchvaty znamenají epilepsii Ne vždy musí být pro stanovení diagnózy záchvaty

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

DUÁLNÍ OSUD SUD. MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě

DUÁLNÍ OSUD SUD. MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě DUÁLNÍ OSUD SUD MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě Duální diagnóza Souběžný výskyt poruchy spojené s užíváním

Více

SOUBORNÉ REFERÁTY Současný pohled na suicidální riziko v průběhu antidepresivní léčby u dětí

SOUBORNÉ REFERÁTY Současný pohled na suicidální riziko v průběhu antidepresivní léčby u dětí SOUBORNÉ REFERÁTY Současný pohled na suicidální riziko v průběhu antidepresivní léčby u dětí Drtílková I. Psychiatrická klinika FN Brno, přednostka prof. MUDr. E. Češková, CSc. SOUHRN V průběhu antidepresivní

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Lékové interakce Vzájemné působení účinných látek, které následně

Více

Účinnost a bezpečnost escitalopramu u osob ve vyšším věku: spojená (poolovaná) analýza pěti otevřených sledování

Účinnost a bezpečnost escitalopramu u osob ve vyšším věku: spojená (poolovaná) analýza pěti otevřených sledování 22 Účinnost a bezpečnost escitalopramu u osob ve vyšším věku: spojená (poolovaná) analýza pěti otevřených sledování prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. Psychiatrické centrum Praha Za použití dat z pěti otevřených

Více

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha DUÁLN LNÍ DIAGNÓZY komplikace v léčběl a po léčběl drogových závislostz vislostí MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha + o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls63588/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Claritine 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje loratadinum 10 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu. 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011

PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu. 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011 PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011 deliria na onkologickém oddělení změny vnitřního prostředí - hyperkalcemie nádory mozku hypoxie alkoholismus vysoké dávky

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls224893/2010, a příloha k sp.zn.: sukls113395/2011

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls224893/2010, a příloha k sp.zn.: sukls113395/2011 Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls224893/2010, a příloha k sp.zn.: sukls113395/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Noveril 240 tableta s prodlouženým uvolňováním

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j.: sukls25846/2001

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j.: sukls25846/2001 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j.: sukls25846/2001 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ADIPEX RETARD 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Phenterminum resinatum 75 mg (odpovídá

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění kladného stanoviska předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění kladného stanoviska předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění kladného stanoviska předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 4 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Dexamed (viz příloha I) Dexamfetamin,

Více

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání GUIDELINES ČKS a ESC CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání Jaromír Hradec Postgraduální kurz Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání a transplantaci srdce před kardiologickou

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREDUCTAL MR tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI. MUDr. Martin Anders as. MUDr. Jan Roth, CSc.

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI. MUDr. Martin Anders as. MUDr. Jan Roth, CSc. DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI MUDr. Martin Anders as. MUDr. Jan Roth, CSc. Část druhá: obecné léčebné přístupy 1 2 ÚVOD Z našich zkušeností vyplývá, že léčba depresivních poruch může být pro specialisty

Více

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním je indikován:

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním je indikován: Sp.zn.sukls166070/2013 a sp.zn.sukls9917/2012, sukls254738/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapine Accord 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Quetiapine Accord 300 mg tablety

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls40086/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. P R O T H I A D E N 25 obalené tablety

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls40086/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. P R O T H I A D E N 25 obalené tablety Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls40086/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU P R O T H I A D E N 25 obalené tablety P R O T H I A D E N 75 potahované tablety 2.

Více

Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik MUDr. Dominika Hajdu Pracoviště preventivní kardiolgie IKEM Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik: Proarytmogenní ( prodloužení QT intervalu, torsades

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP MUDr. Jaroslava Laňková Společnost všeobecného lékařství

Více

Rizika farmakoterapie pri odvykaní fajčenia - novinky a postupy. MUDr. Jozef Čupka SVL ČLS JEP

Rizika farmakoterapie pri odvykaní fajčenia - novinky a postupy. MUDr. Jozef Čupka SVL ČLS JEP Rizika farmakoterapie pri odvykaní fajčenia - novinky a postupy MUDr. Jozef Čupka SVL ČLS JEP Nikotin Alkaloid obsažený v listech tabáku Selektivní agonista nikotinových receptorů v CNS i v periferii absorpce

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna v ústech dispergovatelná tableta přípravku Remeron SolTab 45 mg obsahuje mirtazapinum

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna v ústech dispergovatelná tableta přípravku Remeron SolTab 45 mg obsahuje mirtazapinum SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Remeron SolTab 15 mg Remeron SolTab 30 mg Remeron SolTab 45 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna v ústech dispergovatelná

Více

Bílé až krémově zbarvené kulaté ploché tablety se zkosenými hranami a vtlačenými nápisy GIL a 1 na jedné straně a s druhou stranou hladkou.

Bílé až krémově zbarvené kulaté ploché tablety se zkosenými hranami a vtlačenými nápisy GIL a 1 na jedné straně a s druhou stranou hladkou. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AZILECT 1 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 1 mg rasagilinum (ve formě mesilátu). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tableta

Více

key words: eating disorder, comparison of men and women, symptoms, quality of life

key words: eating disorder, comparison of men and women, symptoms, quality of life Muži vs. ženy s diagnózou porucha příjmu potravy Monika Víchová Psychologický ústav FFMU, Brno info@psychologon.cz Anorexia nervosa and bulimia nervosa are often nicknamed as disease of models. Number

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

sp.zn. sukls45860/2015

sp.zn. sukls45860/2015 sp.zn. sukls45860/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ADIPEX RETARD 15 mg, měkká tobolka s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna měkká tobolka s řízeným uvolňováním

Více

ÚZKOSTNÉ PORUCHY. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2006

ÚZKOSTNÉ PORUCHY. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2006 ÚZKOSTNÉ PORUCHY Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2006 Autoři: Ján Praško Jaroslava Laňková Oponenti: Jiří Raboch Oldřich Vinař Petr Herle Cyril Mucha Jana Siblíková

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mirtazapin +pharma 30 mg, tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech Mirtazapin +pharma

Více

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí registrace předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí registrace předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Příloha Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí registrace předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí registrace předkládané Evropskou agenturou pro léčivé

Více

ŽENA A PORUCHY NÁLADY

ŽENA A PORUCHY NÁLADY ŽENA A PORUCHY NÁLADY Vladimír Pidrman GALÉN ŽENA A PORUCHY NÁLADY Vladimír Pidrman ŽENA A PORUCHY NÁLADY Vladimír Pidrman GALÉN Autor doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci,

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls66417/2010 a přílohy ke sp.zn. sukls96867/2011, sukls9178/2012

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls66417/2010 a přílohy ke sp.zn. sukls96867/2011, sukls9178/2012 Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls66417/2010 a přílohy ke sp.zn. sukls96867/2011, sukls9178/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - RP XANAX SR 0,5 mg XANAX SR 1 mg XANAX SR 2 mg XANAX SR

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ARICLAIM 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Seroquel PROLONG 200 mg obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras) Pomocná látka: 50 mg laktosy (bezvodé) v jedné tabletě

Seroquel PROLONG 200 mg obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras) Pomocná látka: 50 mg laktosy (bezvodé) v jedné tabletě 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Seroquel PROLONG 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Seroquel PROLONG 200 mg obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras) Pomocná

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

STANDARDIZOVANÝ EXTRAKT TŘEZALKY TEČKOVANÉ: NOVÉ ROSTLINNÉ ANTIDEPRESIVUM. Standardized Extract of St. John s Wort: A New Herbal Antidepressant

STANDARDIZOVANÝ EXTRAKT TŘEZALKY TEČKOVANÉ: NOVÉ ROSTLINNÉ ANTIDEPRESIVUM. Standardized Extract of St. John s Wort: A New Herbal Antidepressant 114 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXII, 2003, č. 3 STANDARDIZOVANÝ EXTRAKT TŘEZALKY TEČKOVANÉ: NOVÉ ROSTLINNÉ ANTIDEPRESIVUM 1,2 Jiří PATOČKA, 3 Anna STRUNECKÁ 1 Katedra toxikologie, Vojenská lékařská

Více

DEPRESI? Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

DEPRESI? Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. MŮŽEME VYLÉČIT DEPRESI? Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 1 OBSAH HISTORICKÝ POHLED... 3 SOUČASNÉ NÁZORY... 4 LÉČBA DEPRESE... 6 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PRŮBĚH DEPRESE... 8 DLOUHODOBÁ LÉČBA DEPRESIVNÍCH STAVŮ...

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-SELEG 5 mg tablety. Selegilini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-SELEG 5 mg tablety. Selegilini hydrochloridum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls206719/ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE APO-SELEG 5 mg tablety Selegilini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Deprese u Parkinsonovy nemoci. FN u sv.. Anny, Brno

Deprese u Parkinsonovy nemoci. FN u sv.. Anny, Brno Deprese u Parkinsonovy nemoci Doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. 1. Neurologická klinika LF MU FN u sv.. Anny, Brno MKN 10 klasifikace deprese ZÁKLADNÍ PŘÍZNAKY DEPRESE 1) depresivní nálada 2) ztráta zájmů

Více

Premenstruální dysforická porucha a depresivní poruchy v perimenopauze a postmenopauze

Premenstruální dysforická porucha a depresivní poruchy v perimenopauze a postmenopauze Premenstruální dysforická porucha a depresivní poruchy v perimenopauze a postmenopauze doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. Klinika psychiatrie LF UP a FN v Olomouci Premenstruální dysforická porucha Premenstruální

Více

Deprese u osob s kardiovaskulárním onemocněním

Deprese u osob s kardiovaskulárním onemocněním MUDr. Radkin Honzák, CSc., MUDr. Milan Vrána, DrSc. Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha, Psychiatrická katedra IPVZ, Praha Deprese u osob s kardiovaskulárním onemocněním Souhrn: Podle výsledků

Více

Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005. Psychiatric care in the years from 2001 to 2005

Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005. Psychiatric care in the years from 2001 to 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 2. 2007 2 Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005 Psychiatric care in the years from 2001 to 2005 Souhrn V posledních

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby Iveta Nováková Neurologická klinika VFN, Praha Nervosvalový přenos Funkční blokáda Destrukce nervosvalové ploténky Nervosvalový

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duloxetine Lilly 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls15506/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls15506/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls5506/00 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. NÁZEV PŘÍPRAVKU PETINIMID měkké tobolky. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ethosuximidum 50 mg v měkké tobolce

Více

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze & Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence Jana Hanusová Markéta Čermáková Tereza Štěpánková

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MOCLOB 150 APO-MOCLOB 300 potahované tablety (moclobemidum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MOCLOB 150 APO-MOCLOB 300 potahované tablety (moclobemidum) Příbalová informace: informace pro uživatele APO-MOCLOB 150 APO-MOCLOB 300 potahované tablety (moclobemidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více