TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín"

Transkript

1 TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

2 CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních účinků. Pokusit se stanovit míru rizika.

3 NEUROLEPTIKA Klasická (sedativní chlorpromazin, haloperidol) Atypická (risperidon, olanzapin) Účinnost slabá, ale signifikantní. Odpovídá odborným doporučením: Tiapridal indikace: krátkodobá léčba poruch chování ve stáří Risperdal indikace: RISPERDAL je indikován ke krátkodobé léčbě (do 6 týdnů) přetrvávající agrese u pacientů se středně závažnou až závažnou Alzheimerovskou demencí, kteří neodpovídají na nefarmakologické postupy a u kterých hrozí riziko sebepoškození nebo poškození ostatních.

4 CEREBROVASKULÁRNÍ NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODY (CVAE) SOP RISPERDAL Cerebrovaskulární nežádoucí příhody (CVAE) V randomizovaných placebem kontrolovaných studiích u pacientů s demencí léčených některými atypickými antipsychotiky bylo pozorováno přibližně trojnásobně zvýšené riziko cerebrovaskulárních nežádoucích příhod. Mechanismus tohoto zvýšeného rizika není znám. Zvýšené riziko nelze vyloučit ani pro jiná antipsychotika nebo další populace pacientů. U pacientů s rizikovými faktory pro cerebrovaskulární příhodu je nutno RISPERDAL používat s opatrností.

5 Riziko CVAE bylo významně zvýšeno u pacientů s demencí smíšeného nebo vaskulárního typu ve srovnání s Alzheimerovskou demencí. Proto by pacienti s jinými typy demence než Alzheimerovskou neměli být léčeni risperidonem???? Lékař by měl posoudit rizika a přínosy použití přípravku RISPERDAL u starších pacientů s demencí a vzít v úvahu rizikové faktory pro cerebrovaskulární příhodu u konkrétního pacienta. Pacient/osoba poskytující péči by měli být upozorněni, aby neprodleně hlásili známky a příznaky možných cerebrovaskulárních příhod jako je náhlá slabost nebo znecitlivění ve tváři, horních nebo dolních končetinách a obtíže s řečí nebo poruchy vidění. V takovém případě by měly být neprodleně posouzeny všechny léčebné možnosti, včetně vysazení risperidonu. Revize SPC

6 VÝPOČET RIZIKA ÚMRTÍ U SENIORŮ S DEMENCÍ Metaanalýza 15 RCTs dokumentuje riziko úmrtnosti s atypickými antipsychotiky v porovnání s placebem jako 3,5% vs 2,3%, respektive (OR 1,5; 95% CI 1,1, 2,2) Schneider et al (2005a). Pomocí pojmu "počet potřebný k poškození zdraví" (NNH), podobně jako NNT, pro každých 100 (95% CI 53,1000), pacientů s demencí léčených atypickými antipsychoticky po dobu 10 až 12 týdnů, jako 1 úmrtí. Vzhledem obecně mírné účinnosti antipsychotik NNT výpočtů pravděpodobnost výhody versus vážné riziko je skromný: na každých 9až 25 úspěšně léčených osob by mělo být 1 úmrtí.

7 VOLBA - KONVENČNÍ NEBO ATYPIKA? Výsledky různých studií se různí. Metaanalýza r.2010 nezjistila rozdíl v kardiovaskulárním riziku. Nejrizikovější 1. týden léčby. Rizikový faktor vyšší věk a kognitivní poruchy. Ostatní jako parkinsonismus jsou zpravidla častější u konvenčních Rychlejší úč. vyšší sedace konvenční Typická i atypická neuroleptika mohou způsobit náhlou srdeční smrt. Doporučuje se měřit qt interval, váhu, tlak a lipidy. Vzhledem k neznámému mechanismu není jasné zda možno porovnávat antipsychotika pomocí markeru. Publikováno porovnání pomocí měření hemodynamických změn.

8 RIZIKOVÝ FAKTOR - DEMENCE Diagnostika demencí Ne každá demence je diagnostikována. Ne každý typ demence je správně diagnostikován. Diferenciální diagnostika může vyžadovat sofistikovaná vyšetření DatScan, Jsou rozpory mezi studiemi jaká demence představuje vyšší riziko. Metaanalýza JAMA 2005 nezjistila rozdíl. Rozpor s SPC?? Každý senior je rizikový- věk, navíc prevalence demence je u > 85 letých více jak ½.

9 PSYCHÓZY SENIORŮ PROBLÉMY S DIAGNOSTIKOU Deprese Bolest Deliria sekundární anticholinergní toxicity a úzkosti Sekundární zdravotní podmínky (např. hypertyreóza, srdeční arytmie, hypoglykemie, dušnost / plicní edém) přítomný jako agitace. Odpovídající léčba těchto základních onemocnění může vést k řešení agitace.

10 RIZIKOVÝ FAKTOR VĚK Obecně očekávaná délka života v ČR pro celou populaci. Pro představu v 85 4,5 muži 5,3 ženy roku V 75 8,9 resp. 11 let Důležité je vzhledem k věku posuzovat přežití v kratším horizontu, než u obecné populace měsíce, 1 rok.

11 RIZIKOVÝ FAKTOR TIA?? TIA zkr. tranzitorní ischemická ataka. Drobná cévní mozková příhoda z krátkodobého nedokrvení určitých oblastí mozku, zejm. při ateroskleróze mozkových tepen či karotidy a vysokém krevním tlaku. Projevuje se přechodnými mozkovými poruchami hybnosti, řeči, zraku, které rychle ustupují. TIA se může opakovat s postupným hromaděním neurologických poruch srov. status lacunaris nebo může dojít k závažnější příhodě Velký lékařský slovník Hugo Vokurka

12 EPIDEMIOLOGIE, ČÍSLA Během posledních 5 let studie prokázaly vyšší riziko cévní mozkové příhody brzy po TIA, než se obecně předpokládalo % pacientů mají mrtvice do 3 měsíců, polovina v průběhu 48 hodin. TIA je údajně krátkodobě rizikovější než ischemický iktus pro vznik následného ischemického iktu. 7-40% pacientů mělo před infarktem TIA. Prevalence v UK 3,6 /4,1% muži/ženy let. Incidence stoupá s věkem exponenciálně.

13 SHRNUTÍ 1.Řada studií prokázala vliv antipsychotik na vznik cerebrovaskulárních příhod u seniorů s demencí s vyjádřeným rizikem 3x. 2.Není prokázán u CVAEs rozdíl mezi antipsychotiky, dobou podávání, dávkou, neznáme mechanismus účinku každý pacient užívající neuroleptika je tedy rizikový. 3. TIA představuje dobře dokumentovanou nemoc spojenou s ischemickou poruchou mozku. 2. Rizikové faktory jsou stav pacienta: demence a věk.

14 IKTUS Fatalita iktu byla během prvních 7dní 7%, 30 dní 13%, 1 rok 24 % Stroke 2003 Prognoza iktu je zhoršena věkem, demencí Vede k ivalidizaci, smrti

15 KDYŽ MÁME ČÍSLA Z EBM POUŽIJME JE Senior s demencí léčený antipsychotiky Asi 3x vyšší riziko iktu dle FDA, SPC, EBM: RR= 3 Během 48 hodin iktus indukovaný léčivy 10-15% NNH=7 Během 3 měsíců ind. iktus = 20-30% NNH=3 NNH number needed to harm odpovídá počtu pacientů které medikujeme, abychom poškodili jednoho pacienta

16 48 hodin 3 měsíce neroleptikum incidence 0,225 0,45 obecná incidence 0,075 0,15 relative risk 3 3 attributable risk 0,15 0,3 NNH 7 3 respektive 10 5 POZOR: Čísla jsou hypotetická, ale naznačují možnost opravdu vysokého rizika poškození pacienta při často marginálním prospěchu z léčby!!!! Riziko může být vyšší i nižší. Bylo by správné srovnání prognóz pacientů po TIA a iktu.

17 Podle dostupných informací je riziko léčby antipsychotiky u rizikových pacientů enormní. Málo léčiv má takový potenciál poškodit lege-artis určitou subpopulaci pacientů při minimálním prospěchu.

18 FARMAKOLOGICKÉ ALTERNATIVY LÉČBY AGITOVANOSTI A PSYCHÓZ SP. S DEMENCÍ Akutní stav: benzodiazepiny, antipsychotika Chronický stav: antipsychotika, antiepileptika, antidepresiva, beta-blokátory a další.. Pro nedostatek informací není možno jednoznačně posoudit rizika a účinnost jiné léčby a přesunout antipsychotika z pozice léku volby u psychóz spojených s demencí. Vzhledem k etickým aspektům nemůžeme očekávat iniciaci prospektivních studií zabývající se léčbou těchto vysoce rizikových pacientů antipsychotiky ani srovnání.

19 ZÁVĚR Práce naznačuje, že léčba antipsychotiky u starších pacientů s demencí a TIA představuje enormní riziko vzniku iktu především v prvních 2 dnech po ischemické příhodě a je nutné najít v příslušných indikacích bezpečnější alternativy k léčbě antipsychotiky. Hlubší studium tohoto problému by mohlo vést k přesnějšímu vyjádření rizika ku prospěchu léčby a příslušným změnám v SPC i doporučením odborných společností, jako je vysazení neuroleptika při mozkové ischemii.

20 PROČ ZDE CHYBÍ ODKAZY NA LITERATURU? NA VYŽÁDÁNÍ DOSTUPNÁ U AUTORA.

21 PROTOŽE JSOU I JINAČÍ A PŘÍJEMNĚJŠÍ VĚCI DĚKUJI ZA POZORNOST

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZYPADHERA 210 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje

Více

Medilip 10 mg tablety: Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým A na jedné straně a 01 na druhé straně.

Medilip 10 mg tablety: Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým A na jedné straně a 01 na druhé straně. Sp.zn.sukls265814/2012, sukls265813/2012, sukls265812/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Medilip 10 mg potahované tablety Medilip 20 mg potahované tablety Medilip 40 mg potahované tablety

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Autoři MUDr. Igor Karen Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. Česká

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls148054/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Venlafaxin Mylan 75 mg Venlafaxin Mylan 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg,

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg, SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EFECTIN ER 37,5 mg EFECTIN ER 75 mg EFECTIN ER 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ EFECTIN ER 37,5 mg: Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukl78978/2012, sukls78980/2012, sukls78981/2012 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

sp.zn.: sukls89577/2012

sp.zn.: sukls89577/2012 sp.zn.: sukls89577/2012 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Escitalopram +pharma 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě oxalátu). Úplný seznam

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls62128/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Itakem 5 mg Itakem 10 mg Itakem 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Itakem 5 mg: Jedna potahovaná tableta

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas)

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas) Sp.zn. sukls146469/2013, sukls146470/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Depresinal 10 mg Depresinal 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Depresinal 10 mg: jedna

Více

Sublingvální tableta Kulaté, bílé až téměř bílé, sublingvální tablety s vyraženým 10 na jedné straně.

Sublingvální tableta Kulaté, bílé až téměř bílé, sublingvální tablety s vyraženým 10 na jedné straně. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sycrest 10 mg sublingvální tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna sublingvální tableta obsahuje asenapinum 10 mg (ve formě maleátu). Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tracleer 125 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum). Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls30566/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CORSIM 10 CORSIM 20 CORSIM 40 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Corsim 10: jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LENUXIN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě escitaloprami oxalas).

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls70429-31/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Egilipid 10 mg Egilipid 20 mg Egilipid 40 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje simvastatinum

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře Demence Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007 Autoři: Roman Jirák Jaroslava Laňková Oponenti: Iva Holmerová Jakub Hort Jiří Konrád Stanislav Konštacký Cyril Mucha

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Atorvastatin +pharma 10 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 20 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 40 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

sp.zn. sukls94044/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

sp.zn. sukls94044/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls94044/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SABRIL Potahované tablety. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: vigabatrinum 500 mg v jedné potahované tabletě Úplný

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duloxetine Lilly 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cymbalta 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI

KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2015 www.solen.cz ISSN 1214 8687 ISBN 978-80-7471-101-5 ROČNÍK 12. Abstrakta XIII. KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI 28. 29. 4. 2015 Clarion Congress Hotel Olomouc

Více

Oválné bikonvexní bílé potahované tablety s vyraženým Z300 na jedné straně.

Oválné bikonvexní bílé potahované tablety s vyraženým Z300 na jedné straně. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

ZÁVISLOST NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH ABUSUS VE STÁŘÍ. MUDr. Petr Mistoler www.psychiatr.org. Petr Mistoler, www.psychiatr.org

ZÁVISLOST NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH ABUSUS VE STÁŘÍ. MUDr. Petr Mistoler www.psychiatr.org. Petr Mistoler, www.psychiatr.org 1 ZÁVISLOST NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH ABUSUS VE STÁŘÍ MUDr. Petr Mistoler www.psychiatr.org 2 1. Souhrn a klíčová slova Východisko: Závislost na návykových látkách a jejich škodlivé užívání u lidí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls61424/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU! Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls201253-5/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lispecip 15 mg tablety Lispecip 30 mg tablety Lispecip 45 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Kapitoly Ročník 3 Číslo 3/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Péče o pacienty s DM 2. typu

Více