Zápis z jednání Výboru pro vnitřní trh a spotřebitelské záležitosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Výboru pro vnitřní trh a spotřebitelské záležitosti"

Transkript

1 Zápis z jednání Výboru pro vnitřní trh a spotřebitelské záležitosti Datum: Předsedající: Poradce: 25. září 2012 od 10,30 16,30hod Graham Wynn Fatma Sahin 1. Přijetí agendy Graham Wynn, předseda pracovní skupiny, zahájil jednání. Skupina schválila body programu. 2. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) a ADR online (ODR) Christina Russo, vedoucí odd. Finanční služby a žaloby, GŘ pro ochranu zdraví a spotřebitele, uvedla důvody pro předložení obou návrhů ADR a ODR v listopadu Zdůraznila význam obou návrhů s ohledem na to, že jsou klíčovými prioritami Aktu pro vnitřní trh. Z tohoto důvodu si Komise přeje, aby byly návrhy přijaty Radou a Parlamentem do konce letošního roku. Rada se shodla v květnu 2012 na všeobecném přístupu a návrhy by měly být projednány během listopadu na Výboru stálých zástupců COREPER. Výbory Evropského parlamentu přijaly svá stanoviska v červenci a návrh zprávy by měl být diskutován na prosincovém plenárním zasedání. První neformální setkání trialogu se uskutečnilo minulý týden. Zdůraznila rozdílný přístup Evropského parlamentu a Rady. Evropský parlament se domnívá, že u ADR jsou stále některá ustanovení nejasná. Dále vyžaduje dobrovolnost systému ADR. Dle Russo není potřeba více jasnosti, neboť čl. 1 je zcela jasný. Dále hovořila o čl. 2, který se týká systémů ADR založených obchodníky. Komise se v návrhu snažila usnadnit založení ADR obchodníky, neboť řada členských zemí nemá finance na podporu takových systémů, a ani spotřebitelé. Nicméně ze strany Parlamentu se objevují obavy, že to může být zneužito. Proto Komise tento systém sice povolila, ale nastavila určité podmínky. Na druhou stranu si podobně jaké zástupci obchodníků a podnikatelů nemyslí, že by tyto systémy měly být zatíženy dodatečnými a administrativně náročnými kontrolami.

2 Dále hovořila o výjimkách z ADR v některých odvětvích. Jedná se o zdravotnické a vzdělávací služby. Rada se na této výjimce shodla, ale Evropský parlament tyto odvětvové výjimky nechce. Zmínila, že Komise byla primárně proti jakékoliv výjimce, nicméně nakonec budou během vyjednávání výjimky pravděpodobně přijaty, ale bude se jednat pouze o výjimky pro veřejné služby. Dále uvedla, že Výbor IMCO Vnitřní trh a ochrana spotřebitele bude chtít evropské označení pro ADR. Následně hovořila o ODR. Evropský parlament chce ODR nejen pro B2C, ale také B2B. V tom se shoduje s Evropskou komisí (přestože ADR je jen pro B2C). Dále hovořila o tom, zda má být ODR také pro domácí transakce, s čímž Rada zásadně nesouhlasí. Následně hovořila o roli Evropských spotřebitelských center. Návrh ODR uvádí, že budou existovat tzv. ODR zprostředkovatelé, jimiž by mohly být pobočky Evropské spotřebitelské sítě. Evropský parlament navrhuje, aby to byla pro Evropskou spotřebitelskou síť povinnost. V neposlední řadě zmínila otázku delegovaných a implementačních aktů. Komise navrhla, aby technické záležitosti byly stanoveny prostřednictvím delegovaných a implementačních aktů, s čímž Evropský parlament nesouhlasí. V rámci diskuse členové skupiny upozornili Komisi na náročné informační požadavky a řešení otázky ADR založených obchodníky, neboť napříč EU existují různé systémy. 3. Kolektivní žaloby oblast soutěžního práva Filip Kubík, referent na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž, informoval o žalobách na náhradu škody způsobenou porušením antimonopolního práva. Cílem této legislativní iniciativy je dle Pracovního programu Komise na rok 2012 dát možnost podávat k vnitrostátním soudům účinné žaloby na náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel EU a vyjasnit vzájemný vztah těchto soukromých žalob s veřejnoprávním prosazováním tohoto práva ze strany Komise a vnitrostátních úřadů na ochranu hospodářské soutěže, zejména pokud jde o ochranu programů shovívavosti, aby se zachovala ústřední úloha veřejnoprávního prosazování práva v EU. Soudní dvůr již rozhodl o nároku osob, kterým byla porušením antimonopolního práva způsobena škoda, k náhradě této škody. Bude se jednat o iniciativu nikoliv návrh legislativní povahy.

3 Kubík upozornil na potřebu rozlišovat tyto akce v oblasti veřejného a soukromého práva. Jelikož častějšími jsou právě ty z veřejné oblasti. Zmínil právní základy EU pro zákazy kartelu (čl. 101 a 102 SFEU) a připomněl případ Courage z roku Komise si spočítala, že absence regulace v této oblasti znamená ztrátu ve výši neodškodněných 20miliard eur. Zdůraznil, že veřejná pravidla jsou harmonizována, zato ta soukromá nikoliv. Zmínil také některé případy žalob B2B jako například žaloba na náhradu škody způsobenou porušením antimonopolního práva ve Francii na mobilní operátory. Ve Francii však firmy nemohou být u takovýchto žalob reprezentovány jedním zástupcem. Dále zmínil případ žaloby na Mastercard, kterou zahájili britští obchodníci již v roce 1992 (v roce 1997 je podpořilo EuroCommerce). V květnu 2012 jim soud dal za pravdu a potvrdil i nárok na odškodnění (britští obchodníci: Debenhams, House of Fraser, Morrison a Next Asda). Ubezpečil, že ochrana obchodních tajemství bude zajištěna a není nutné se obávat kolektivních žalob na americký způsob. Dále uvedl, že žaloby mohou fungovat efektivně jako například ve Velké Británii, kde je možné požadovat i tzv. success fees. Upozornil, že harmonizace bude probíhat jen tam, kde je to potřeba. Ale u občanského a správního práva bude Komise raději volit minimální harmonizaci. 4. Ochrana osobních údajů: zpracování a volný pohyb údajů (nařízení) Fatma Sahina informovala o zaslání nové verze návrhu pozičního dokumentu EuroCommerce k návrhu nařízení Komise COM(2011)11. Návrh byl elektronicky rozeslán večer 24. září a distribuován na zasedání výboru. Uvedla, že se text od původní verze příliš neliší, spíše se jedná o lepší uspořádání a kosmetické úpravy. Zástupce IKEA uvedl, že má k textu ještě několik poznámek, především co se hodnocení dopadu týče. Fatma dále informovala o výsledcích jednání Výboru LIBE Evropského parlamentu (19/09 poslala zprávu) a o jednání s europoslanci minulý týden během plenárního zasedání ve Štrasburku. Uvědomila europoslance, že nařízení o ochraně údajů se zaměřuje na existující problémy se sociálními sítěmi a médii, avšak návrh bude mít dopad nejen na obchod online,

4 ale také offline. Řada poslanců si vyžádala konkrétní příklady, jaké by mohlo mít nařízení konkrétní dopady na obchod. První pracovní dokument, který se zaměřoval na reformní balíček, bude následovat druhý dokument v říjnu. Výbor LIBE se jím bude zabývat 6. listopadu. Zpravodaj, Jan Albrecht (Zelení, DE) prochází pozměňovací návrhy ke své zprávě a k návrhu zprávy o ochraně údajů, která by měla být připravena v prosinci. Ve dnech října proběhne společná debata národních parlamentů s Evropským parlamentem na toto téma. Zpravodaj v této chvíli odmítá bilaterální jednání a preferuje veřejná slyšení. Orientační hlasování je plánováno na březen Fatma uvedla, že by se měli členové ještě během podzimu k této problematice sejít a uspořádat setkání s Evropským parlamentem. Lara Comi, členka výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu IMCO a zpravodajka ke stanovisku za IMCO k návrhu nařízení o ochraně údajů informovala o vývoji jednání v rámci Výboru IMCO. - Za zásadní posun v problematice označila skutečnost, že byl návrh předložen formou nařízení nikoliv směrnice. Připomněla důležitost tohoto nařízení s ohledem na vývoj v oblasti komunikačních technologií a častějším využíváním ICT nástrojů, kde je velký tok osobních dat, který není zabezpečen. Cílem nařízení je tedy sjednotit ochranu osobních údajů napříč EU. - Za další pozitivní stránku návrhu označila princip jednotných míst, všeobecný princip odpovědnosti, posílení již existujících nástrojů a zavedení nových prostředků pro zlepšení implementace v členských zemích. - Zdůraznila, že ve svém stanovisku bude po Komisi vyžadovat lepší definici ochrany osobních údajů, posílení ochrany dětí, určení zodpovědnosti a povinnosti kontrolorů a zpracovatelů dat, zaručení technologické neutrality a důležitost delegovaných a implementačních aktů. - Zmínila, že se minulý týden sešla se stínovými zpravodaji nad prvním návrhem stanoviska. Přislíbila, že dne 10. října zveřejní první návrh zprávy.

5 - Zástupkyně německé organizace měla výhrady k problematice souhlasu v rámci nařízení čl. 4 (8). EuroCommerce je pro zachování současné definice souhlasu. Zástupkyně Colruyt uvedla, že nařízení má za cíl snížit počet údajů, které mohou být použity. Zapomíná se však na to, že když jsou data dobře použita, tak mohou sloužit k důležitým cílům. Uvedla za příklad to, že Colruyt používá na fakturách čísla, to umožňuje klienty informovat o historii výdajů, nicméně se nejedná o jména. Nařízení tedy nemusí tuto stránka příliš zatěžovat. 5. Ochrana výrobků Blueguide, Ochrana trhu Následně byla promítnuta obsáhlá prezentace k problematice ochrany výrobků, která prošla řadou změn za posledních deset let (prezentace bude zaslána). Především se jedná o zásadní změny v přístupu k nahlížení na zodpovědnost distributora. Primárně byl za výrobky zodpovědný pouze výrobce. Od roku 2012 oblast ochrany výrobků upravuje směrnice o harmonizovaných výrobcích, Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a rozhodnutí soudu. Problémem však zůstávají existující rozdíly na národní úrovni, tj. rozdíly v zodpovědnosti jednotlivých obchodníků (kdo je zodpovědný za packaging, technickou dokumentaci, notifikaci). Do roku 2014 by měl být přijat akční plán. Problematika ochrany výrobků je však natolik obšírná, že EuroCommerce nemá kapacitu se jí zabývat. Z tohoto důvodu byli členové vyzváni, aby se zamysleli, jak tuto problematiku řešit. Pokud nebude dostatek vstupů od členů, nemůže se jí EuroCommerce zabývat. Expertka, která se touto problematikou zabývá, navrhla, aby se v této problematice postupovalo společně s BusinessEurope nebo Orgalime. 6. Ostatní - Priority EuroCommerce byly diskutovány dále v bodu Ostatní. EuroCommerce zpracovalo přehled témat, kterými je schopno a není se zabývat. Předseda výboru

6 zdůraznil, že bez vstupů členů není možné zpracovávat kvalitní pozice. Doporučil, aby se experti účastnili jednání skupin či využili jiných prostředků komunikace. Navrhl, aby se také více zasedání účastnily členské firmy či pomáhaly se zpracováním pozic. Za problematické také určil to, že se pozice členů u některých témat rozcházejí. - Předseda informoval, že Evropská komise zahájila proti Maďarsku řízení o porušení práva EU. Jedná se o daň pro obchodníky, která především postihla řadu zahraničních firem. - Krzysztof Strobel z polské organizace Polska Izba Handlu informoval o prioritách a vývoji svazů obchodu ve střední a východní Evropě. Postěžoval si na skutečnost, že nemohou dostávat dotace, když prodávají alkohol a tabák, přestože je to jen malé procento obchodu. Uvedl, že by se chtěl na tuto problematiku zaměřit na evropské úrovni. - Fatma Sahina informovala, že si bere od ledna do června 2012 neplacené volno. Bude se za ni hledat náhrada. Datum: 26/09/2012 Připravilo CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU. V případě dotazů se obracejte na ředitelku Alenu Vlačihovou

EU LEGAL NEWS OBSAH. (nejen) v oblasti soutěže a regulace PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA. Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem

EU LEGAL NEWS OBSAH. (nejen) v oblasti soutěže a regulace PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA. Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem EU LEGAL NEWS K V Ě T E N 2 0 1 3 (nejen) v oblasti soutěže a regulace Vážení klienti, mám to potěšení Vás znovu

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU III. BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU 1. Úvod Bílá kniha o elektronickém obchodu je základním vládním dokumentem v oblasti podpory elektronického obchodu. Prezentuje vizi rozvoje elektronického obchodu

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

ZELENÁ KNIHA. (text se závažností EEA)

ZELENÁ KNIHA. (text se závažností EEA) EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 22.6.2011 COM(2011) 367 konečná verze ZELENÁ KNIHA Modernizace směrnice pro odbornou kvalifikaci (text se závažností EEA) 1 1. ÚVOD Občané EU 1 poskytující širokou škálu odborných

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY MONITORING EVROPSKÉ LEGISLATIVY 2004 2005 PETRA KUCHYŇKOVÁ, ONDŘEJ KRUTÍLEK CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2006 CDK 2006 ISBN 80-7325-073-X STRUČNÝ

Více

Měsíční bulletin AIM, Brusel. FLASH n. 127 říjen 2014. 13. 11. 2014 Mimořádná valná hromada a schůze představenstva

Měsíční bulletin AIM, Brusel. FLASH n. 127 říjen 2014. 13. 11. 2014 Mimořádná valná hromada a schůze představenstva Termíny zasedání a výjezdů v listopadu Měsíční bulletin AIM, Brusel FLASH n. 127 říjen 2014 13. 11. 2014 Mimořádná valná hromada a schůze představenstva 12.- 14. 11. 2014 Valné shromáždění 14. 11. 2014

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

identifikace v projektech

identifikace v projektech Karel Neuwirt Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví S využitím podkladů členů pracovní skupiny pro eidentitu estat.cz EFEKTIVNÍ STÁT estat.cz 2010 Poděkování estat.cz EFEKTINÍ

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Zpráva Evropské radě, 27. a 28. června 2013 PAKT PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST: ROK POTÉ ZPRÁVA EVROPSKÉ RADĚ, 27. A 28. ČERVNA 2013 Pakt pro růst a zaměstnanost byl schválen

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

6/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

6/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení... WWW. PRODOPRAVCE. CZ 6/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2014 COM(2014) 212 final 2014/0120 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Text s významem pro EHP)

Více

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Kancelář veřejného ochránce práv, 2010 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-80-254-6668-1 Obsah

Více

Úřední věstník (Official Journal) C 043, 16/02/2002 P. 0006-0017

Úřední věstník (Official Journal) C 043, 16/02/2002 P. 0006-0017 /* COM/2001/0534 final */ Úřední věstník (Official Journal) C 043, 16/02/2002 P. 0006-0017 SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ OHLEDNĚ NĚKTERÝCH

Více

Komerční banka. 1. otázka: Měly by se změny, navržené v tomto dokumentu, přednostně řešit samoregulací?

Komerční banka. 1. otázka: Měly by se změny, navržené v tomto dokumentu, přednostně řešit samoregulací? Komerční banka 1. otázka: Měly by se změny, navržené v tomto dokumentu, přednostně řešit samoregulací? Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Domníváme se však, že stát by měl stanovit obecná pravidla

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE Rámcový implementační plán Verze 2 Aktualizace: Říjen 2013 PŘEDMLUVA Vážení čtenáři, Praha, červenec 2013 Od první edice plánu zavedení SEPA v České republice uplynuly 3

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2010 KOM(2010) 676 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské

Více

MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona

MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona ČERVENEC SRPEN 2013 ONDŘEJ KRUTÍLEK, PETRA KUCHYŇKOVÁ, IVETA PALIČKOVÁ CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO, SRPEN 2013 Z NEJNOVĚJŠÍCH PUBLIKACÍ CDK LUKÁš

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 3 3. Bankovnictví a platební systémy... 3

Více