USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214"

Transkript

1 USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 3358/2016 Program: 1. Zahájení 2. Turistická oblast Třeboňsko Usnesení RM č. 663/ Záměr pronájmu pozemku p. č. KN 2/2 k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 664/ Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře cca 180 m2 v k. ú. Stará Hlína Usnesení RM č. 665/ Záměr uzavření dodatků ke smlouvám aktualizace předmětu nájmu po KPÚ Třeboň Usnesení RM č. 666/ Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1196, p. č. KN 1155/31 v k. ú. Přeseka. Usnesení RM č. 667/ Zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 1917/8, p. č. KN 1918/6, p. č. KN 2497/1 v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 668/ Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 973 v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 669/ Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1939/35, p. č. KN 1939/37 v k. ú. Břilice. Usnesení RM č. 670/ Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 356/2 v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 671/ Finanční dar na Charitativní koncert Usnesení RM č. 672/ Žádost o souhlas s převodem členských práv a povinností čp SBD Řimnáč Usnesení RM č. 673/ Žádost o souhlas s převodem členských práv a povinností čp SBD Šmejkal Usnesení RM č. 674/ Podání výpovědi z nájmu - Rábkovi Usnesení RM č. 675/ Žádost o uzavření nájemní smlouvy po výpovědi z nájmu p. Faltus Usnesení RM č. 676/ Nebytový prostor čp. 106/II + souhlasy Usnesení RM č. 677/ NP čp. 20/II, Třeboň Hospicová péče sv. Kleofáše, o. p. s. dodatek č. 5 Usnesení RM č. 678/ Nebytový prostor čp. 87/I, Masarykovo nám., Třeboň Usnesení RM č. 679/ Záměr nájmu nebytového prostoru v čp. 2/II, Chelčického ul., Třeboň Usnesení RM č. 680/ Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň, z.s. souhlas s podnájmem SH Usnesení RM č. 681/ Muzeum Jindřichohradecka, Spolek přátel Třeboně výpůjčka, podvýpůjčka Usnesení RM č. 682/ TJ Jiskra Třeboň, z.s. podnájemní smlouva Usnesení RM č. 683/ Veřejná zakázka Řešení středu okružní křižovatky v Jiráskově ulici v Třeboni a rozpočtové opatření č. 88 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 684/ Rozpočtové opatření č. 90 pokuta za správní delikt Usnesení RM č. 685/ Rozpočtové opatření č znalecké posudky Usnesení RM č. 686/ Osvětlení tenisové haly Usnesení RM č. 687/ Výběrové řízení na poskytování zdravotních služeb 1

2 Usnesení RM č. 688/ Stanovisko k žádosti o provedení změny v rejstříku škol ZUŠ Třeboň Usnesení RM č. 689/ Usnesení RM č. 663/ I. doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout jako spoluzakladateli o založení spolku s názvem Turistická oblast Třeboňsko, z.s., jehož cílem bude zejména koordinace rozvoje turistické destinace Třeboňsko, Vitorazsko a Veselsko. II. doporučuje zastupitelstvu města schválit a) účast města Třeboně jako řádného člena spolku s názvem Turistická oblast Třeboňsko, z.s. vč. zařazení území města Třeboně do působnosti tohoto spolku, b) Stanovy spolku Turistická oblast Třeboňsko, z.s. připojené v příloze podkladového materiálu. III. doporučuje zastupitelstvu města delegovat starostku města, Mgr. Terezii Jenisovou, jako zástupce města Třeboně ve spolku Turistická oblast Třeboňsko, z.s., a to včetně hlasovacího práva na Valné hromadě spolku. IV. doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s umístěním sídla spolku Turistická oblast Třeboňsko, z.s. na adrese Palackého nám 46/II, Třeboň. V. ukládá odboru kultury a cestovního ruchu předložit podkladový materiál zastupitelstvu města na jeho jednání dne Usnesení RM č. 664/ I. neschvaluje zveřejnění záměru nájmu pozemku p. č. KN 2/2 o výměře 632 m2 v k. ú. Třeboň. Protinávrh na Usnesení RM č. 665/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 25/4 o výměře cca 180 m 2 v k. ú. Stará Hlína, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 500,00 Kč/m 2. Prodej bude realizován za podmínky, že bude ponechán bezpečnostní odstup min. 1,20 m od koruny komunikace v majetku města Třeboně, který zajistí dostatečné rozhledové poměry. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 666/ zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 4 Ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a Ing. Jiřím Liškou (Vodárenská 1097, Třeboň). Dodatek bude řešit zánik pozemku p. č. KN 2018/1 k. ú. Třeboň a jeho nahrazení novým pozemkem p. č. KN 4499 v k. ú. Třeboň, jehož část o výměře cca 270 m 2 bude nově předmětem nájmu. K zániku pozemku a vzniku nového došlo z důvodu ukončených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třeboň. I zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a Vlastimilem Schwarzem (Nová 1246, Třeboň). Dodatek bude řešit zánik pozemku p. č. KN 1902/1 v k. ú. Třeboň a jeho nahrazení novým pozemkem p. č. KN 3294 v k. ú. Třeboň, jehož zájmová část o výměře cca 20 m 2 bude nově předmětem nájmu. K zániku pozemku a vzniku nového došlo z důvodu ukončených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třeboň. II zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a Martinou Baštovou (Nová 1228, Třeboň). Dodatek bude řešit zánik pozemku p. č. KN 1902/1 v k. ú. Třeboň a jeho nahrazení novým pozemkem p. č. KN 3294 v k. ú. Třeboň, jehož zájmová část o výměře cca 15 m 2 bude nově předmětem nájmu. K zániku pozemku a vzniku nového došlo z důvodu ukončených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třeboň. 2

3 IV. schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k Nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a společností Bertiny lázně Třeboň s.r.o., IČ (Tylova 171, Třeboň). Pozemek p. č. KN 2314 zanikl a byl nahrazen novým pozemkem p. č. KN 3765, jehož zájmová část o výměře cca 45 m 2 (nad vodní plochou) bude nově předmětem nájmu. K zániku pozemku a vzniku nového došlo z důvodu ukončených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třeboň. V. ukládá Usnesení RM č. 667/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1196, p. č. KN 1155/31 v k. ú. Přeseka, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kanalizační přípojky. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN st. 21/1 k. ú. Přeseka a každého dalšího vlastníka pozemků p. č. KN st. 21/1 k. ú. Přeseka, a za dodržení podmínek: a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne (METRP009LJU0), b) dotčené povrchy a jejich konstrukční skladby budou uvedeny do původního stavu, c) před samotnou realizací stavby bude požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,- Kč. Usnesení RM č. 668/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 1917/8, p. č. KN 1918/6, p. č. KN 2467/1 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelu NN. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (oprávněného), a za dodržení podmínek: a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne (METRP009LJQK), b) bude zajištěno osobní protokolární předání a převzetí dotčených ploch pracovníkovi odboru rozvoje a investic, c) kabel NN bude uložen co nejblíže k pozemku p. č. KN 1918/1 k. ú. Třeboň, d) uvedení dotčených povrchů do původního stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši ,- Kč. Usnesení RM č. 669/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 973 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelu NN. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (oprávněného), a za dodržení podmínek: a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne (METRX00AQHQ4), b) bude zajištěno osobní protokolární předání a převzetí dotčených ploch pracovníkovi odboru rozvoje a investic, c) uvedení dotčených povrchů do původního stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,- Kč. 3

4 Usnesení RM č. 670/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 1939/35, p. č. KN 1939/37 v k. ú. Břilice, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kanalizační přípojky. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN st. 55 k. ú. Břilice a každého dalšího vlastníka pozemků p. č. KN st. 55 k. ú. Břilice, a za dodržení podmínek: a) stavba bude provedena v souladu se žádostí ze dne (METRP009LJHT), b) dotčené povrchy a jejich konstrukční skladby budou uvedeny do původního stavu, c) trasu a zaústění do kanalizační stoky bude nutno projednat na místě samém za účasti zástupce ORI a společnosti ČEVAK, d) před samotnou realizací stavby bude požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši ,- Kč. Usnesení RM č. 671/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (povinný) a paní Janou Kamišovou (oprávněný) na pozemku p. č. KN 356/2 v k. ú. Třeboň, když rozsah služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č /2016. Služebnost bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN 366/5 v k. ú. Třeboň, a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 366/5 v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 672/ I. neschvaluje poskytnutí finančního daru žadateli panu Tomáši Šnorkovi, Nová 356, Borovany na Charitativní koncert pro Natálku a Zuzanku. Usnesení RM č. 673/ převod členských práv a povinností k bytu č. 17 o velikosti 2+1 v čp. 1135/II v ulici U Francouzů, Třeboň mezi převodcem paní Dagmar Řimnáčovou a Jiřím Řimnáčem a budoucím nabyvatelem panem Jiřím Řimnáčem. I Dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Města Třeboň 2000 a města Třeboně. I odboru finančnímu a majetkovému předložit dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví SBD Města Třeboň 2000 a města Třeboně k podpisu starostce města. Usnesení RM č. 674/ převod členských práv a povinností k bytu č. 12 o výměře 61,44 m 2 v čp. 1185/II v ulici U Francouzů, Třeboň mezi převodcem paní Mgr. Petrou Kubešovou a budoucím nabyvatelem panem Zdeňkem Šmejkalem. 4

5 I Dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Města Třeboň 2000 a města Třeboně. I odboru finančnímu a majetkovému předložit dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví SBD Města Třeboň 2000 a města Třeboně k podpisu starostce města. Usnesení RM č. 675/ podání výpovědi z nájmu bez výpovědní doby nájemci bytové jednotky č. 1052/15 v čp. 1052/II v ulici Táboritská, Třeboň z důvodu porušování své povinnosti zvlášť závažným způsobem dle 2291 občanského zákoníku, z důvodu způsobování obtíží osobám, které bydlí v domě čp. 1052/II v ulici Táboritská. podání výpovědi z nájmu bez výpovědní doby nájemci bytové jednotky č. 1052/15 v čp. 1052/II v ulici Táboritská, Třeboň z důvodu porušování své povinnosti zvlášť závažným způsobem dle 2291 občanského zákoníku, z důvodu způsobování obtíží osobám, které bydlí v domě čp. 1052/II v ulici Táboritská. Usnesení RM č. 676/ uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou šest měsíců s možností prodloužení na bytovou jednotku č. 937/7 v domě čp. 937II v ulici Vrchlického o velikosti 2+1 a výměře 56,20 m 2, s nájemným podlahové plochy bytu v částce 2.307,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu sporákem, kuchyňskou linkou a vestavěnou skříní v částce 25,00 Kč, splatným měsíčně předem nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s panem Miroslavem Faltusem, bytem Vrchlického 937/II, Třeboň po výpovědi z nájmu k Usnesení RM č. 677/ uzavření nájemní smlouvy mezi městem Třeboň a paní JUDr. Libuší Zemanovou, advokátkou, se sídlem B. Smetany 2578/11a, České Budějovice, IČ: na nebytové prostory v budově čp. 106/II, která je součástí pozemku p. č. KN 862/9 k. ú. Třeboň. Jedná se o nebytové prostory č o výměře podlahové plochy 25,87 m2. Smlouva se uzavírá od na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za účelem zřízení advokátní kanceláře. Nájemné se stanovuje ve výši 1.500,00 Kč/m 2 /rok za kancelář a bude každoročně valorizováno počínaje dubnem 2017 o míru inflace za předcházející rok. K nájemnému bude účtována DPH dle platných právních předpisů. Náklady na služby související s užíváním nebytových prostor bude hradit nájemce. II. uděluje souhlas paní JUDr. Libuši Zemanové, advokátce, se sídlem B. Smetany 2578/11a, České Budějovice, IČ: s umístěním informační tabule na fasádu objektu a informační tabulky ke vchodu do kanceláře s označením její advokátní kanceláře. III. uděluje souhlas s umístěním sídla JUDr. Libuše Zemanové, advokátky, IČ: , na adresu: Palackého nám. 106/II, Třeboň. Souhlas s umístěním se uděluje po dobu platnosti nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově čp. 106/II, která je součástí pozemku p. č. KN 862/9 k. ú. Třeboň (nebytový prostor č. 2.69) o výměře podlahové plochy 25,87 m 2. IV. ukládá Usnesení RM č. 678/ uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor na nebytové prostory v budově čp. 20/II, ul. Svatopluka Čecha, Třeboň, která je součástí pozemku p. č. KN 717 k. ú. Třeboň mezi městem Třeboň a Hospicovou péčí sv. Kleofáše, o. p. s, Na Nábřeží 552, Lomnice nad Lužnicí. Dodatkem dochází k rozšíření předmětu výpůjčky o podlahovou plochu o výměře 115,71 m 2, když dodatek se uzavírá na dobu 5

6 určitou od do Náklady související s užíváním nebytových prostor bude hradit město Třeboň. Usnesení RM č. 679/ I. bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy ze dne mezi městem Třeboň a paní Danielou Brezovskou (Vrchlického čp. 939, Třeboň), kdy předmětem smlouvy byl nebytový prostor v budově čp. 87/I, Masarykovo nám., Třeboň (knihkupectví). Nájemní vztah bude ukončen k II. bere na vědomí podanou žádost pana Tareka Mohameda Samira Ibrahima Hasana (Budějovická 928, Třeboň) o pronájem nebytových prostor čp. 87/I, Masarykovo nám., Třeboň. II zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v budově čp. 87/I, Masarykovo nám., Třeboň, která je součástí pozemku p. č. KN 548 k. ú. Třeboň, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, když celková výměra podlahové plochy činí 62,80 m 2. Nájemné bude stanoveno ve výši Kč/m 2 /rok a bude každoročně valorizováno počínaje dubnem 2017 o míru inflace za předcházející rok. Náklady na služby související s užíváním nebytových prostor bude hradit nájemce. V případě, že je nájemce plátcem DPH, nebo se stane plátcem DPH, bude k nájemnému účtována DPH dle platných právních předpisů. Uchazeči o nebytový prostor jsou povinni předložit podnikatelský záměr. Rada města si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku o pronájem nebytového prostoru. IV. ukládá Usnesení RM č. 680/ I. bere na vědomí informaci, že v době zveřejnění záměru nájmu nebytového prostoru v budově čp. 2/II, ul. Chelčického, Třeboň, která je součástí pozemku p. č. KN 623/1 k. ú. Třeboň nikdo neprojevil o uvedený prostor zájem. odboru finančnímu a majetkovému opakovaně zveřejnit záměr pronájmu. Usnesení RM č. 681/ I. souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Tělovýchovnou jednotou Jiskra Třeboň, z.s. (Jiráskova 444/II, Třeboň) a spolkem Okolo Třeboně, Komenského 875, Třeboň, IČ: na nebytové prostory v budově čp. 1005/II, ul. Sportovní, Třeboň, která je součástí pozemku p. č. 1085/6 k. ú. Třeboň. Smlouva bude uzavřena na den za účelem pořádání koncertu skupiny Kryšof a za podmínek uvedených v důvodové zprávě podkladového materiálu. Usnesení RM č. 682/ uzavření smlouvy o výpůjčce archeologických nálezů mezi Muzeem Jindřichohradecka, Balbínovo nám. 19, Jindřichův Hradec, IČ: a městem Třeboň. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou do a obsahuje archeologické nálezy, které jsou taxativně vyjmenovány v důvodové zprávě. I uzavření smlouvy o podvýpůjčce mezi městem Třeboň a Spolkem přátel Třeboně, Masarykovo nám. 103/II, Třeboň, IČ: Smlouva se uzavírá na dobu určitou do a obsahuje archeologické nálezy, které jsou taxativně vyjmenovány v důvodové zprávě podkladového materiálu. I Usnesení RM č. 683/ I. bere na vědomí 6

7 smlouvu o podnájmu nebytových prostor uzavřenou za účelem podnájmu klubového zázemí v objektu čp. 1313/II, Lázeňská ul., Třeboň mezi Tělovýchovnou jednotou Jiskra Třeboň, z.s. (jako nájemcem), Jiráskova 444, Třeboň, IČ: panem Robertem Šerým (jako podnájemcem), Husova 12, Třeboň, IČ: právníkovi města přezkoumat smluvní podmínky stanovené v Nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Třeboň a TJ Jiskrou Třeboň, z.s. týkající se udělení souhlasu s podnájmem; a dále podle zjištěných skutečností dle nájemní smlouvy zahájit příslušné právní kroky ke sjednání nápravy. Protinávrh na Usnesení RM č. 684/ I. neschvaluje provedení rozpočtového opatření č. 88, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu: - z položky 6121 Snížení energetické náročnosti DPS 1, 3612, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do položky 6121 Okružní křižovatka v Jiráskově ulici podíl města, 2219, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po schválení Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po Rozpočtové výdaje (Kč): II. rozhodla jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu Řešení středu okružní křižovatky v Jiráskově ulici v Třeboni o zrušení zadávacího řízení této veřejné zakázky. I odboru rozvoje a investic informovat uchazeče, kteří nabídku podali o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky. Usnesení RM č. 685/ provedení rozpočtového opatření č. 90, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: -z položky 5139 Třeboňský svět, 3349, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 2.000,00 Kč, -do položky 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům, 3369, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce 2.000,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje ( Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po odboru kultury a cestovního ruchu a Usnesení RM č. 686/ provedení rozpočtového opatření č. 89, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 5139 Dopravní obslužnost - nákup materiálu (průkazky MHD), 2221, ORJ 0300, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, 7

8 - do položky 5192 Znalecké posudky, 6171, ORJ 0300, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po odboru dopravy a Usnesení RM č. 687/ I. uděluje souhlas společnosti Bertiny lázně Třeboň s.r.o., IČ , Tylova 171, Třeboň s investicí vlastních finančních prostředků na demontáž svítidel a montáž LED svítidel v tenisové hale v Bertiných lázních Třeboň s. r. o. za cenu ,00 Kč včetně DPH. Jedná se o technické zhodnocení budovy BL Wellnes tenis. hala ppč. 587/29 s klube, inventární číslo 01801/166 ve vlastnictví města Třeboň. I přeúčtování technického zhodnocení provedeného demontáží svítidel a montáží LED svítidel objektu BL Wellnes tenis. hala ppč. 587/29 s klube v období 2016 na základě Smlouvy o vypořádání technického zhodnocení na město Třeboň. I útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. IV. ukládá odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 688/ podání návrhu vůči Krajskému úřadu Jihočeského kraje, ve smyslu ust. 46 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, spočívajícího ve vykonání (vyhlášení) výběrového řízení na poskytování zdravotních služeb (na úseku domácí péče - odbornost 925), a to na území města Třeboně a přilehlé spádové oblasti. II. navrhuje Krajskému úřadu Jihočeského kraje, ve smyslu ust. 46 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vykonat (vyhlásit) výběrové řízení na poskytování zdravotních služeb (na úseku domácí péče - odbornost 925), a to na území města Třeboně a přilehlé spádové oblasti. I útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 689/ vydání souhlasného stanoviska k žádosti o provedení změny v rejstříku škol k a to zápis oboru Literárně-dramatického a navýšení kapacity o 20 žáků ZUŠ Třeboň. odboru školství a sociálních věcí zaslat výpis usnesení řediteli ZUŠ Třeboň Mgr. Terezie Jenisová v. r. Ing. Josef Pindroch v. r. starostka místostarosta Bylo zpracováno dne

ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.09.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 3340/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 86 navýšení a ponížení výdajové části 638/2014-123 3. Rozpočtové opatření č. 87 havarijní ořezy

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 Usnesení RM č. 776/2012-60 provedení rozpočtového opatření č. 104, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu

Více

USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu

Více

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23.01.2013 Usnesení RM č. 33/2013-69 provedení rozpočtového opatření č. 5, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu: -

Více

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 2379/2016 USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 20.06.2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 49/2016-14 2.

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4669/2016 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 14.03.2016 Sp. zn.: METR_S 720/2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 15/2016-12 2.

Více

USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 20.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 36 dotace JK regionální funkce knihoven v roce 2015

Více

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 390/2005 Rada města nesouhlasí s umístěním prodejního stánku za účelem prodeje pražených suchých plodů a výrobou vonných svící na

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.12.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet. Rozpočtové opatření. Rozpočet po schválení RO

Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet. Rozpočtové opatření. Rozpočet po schválení RO 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 26.05.2010 Usnesení RM č. 347/2010 - Smlouvu č. 09024426 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního

Více

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 Program: 1. Zahájení 2. č. 52 grant JK neinvestiční řízení přetlakového ventilátoru pro JSDH Branná Usnesení RM č. 445/2014-115 3. č. 53 finanční

Více

Usnesení z 11. jednání ZM dne

Usnesení z 11. jednání ZM dne USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25.01.2016 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 1/2016-11 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 21.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4671/2016 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření nájemní smlouvy Slatinné lázně

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Bertiny Lázně

Více

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 03.08.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2972/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Ing. Jiří

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 48/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 Usnesení číslo : 316/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku

Více

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1687/2016 ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 27.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 Usnesení RM č. 7/2014-100 přijetí transferu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, ve výši 88.807,41

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 47/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 7. 2004 Usnesení číslo : 296/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st.

Více

Usnesení z 7. jednání ZM dne 22.06.2015 1

Usnesení z 7. jednání ZM dne 22.06.2015 1 USNESENÍ Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 22.06.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 118/2015-7 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4321/2016 ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 19.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

KONANÉHO DNE 13. 6. 2005

KONANÉHO DNE 13. 6. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 6. 2005 Usnesení číslo: 316/2005 Rada města souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy s paní Martinou Worthingtonovou, bytem 184 Sutherland Drieve,

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne 10.04.2017 (schváleno usnesením ZM č. 424 dne 03.04.2017) Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová Zdeněk Ženíšek,

Více

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne 26.10.2015 358/20/RM/2015 Zahájení a schválení programu 20. schůze Rady města Uherské Hradiště program 20. schůze rady města. 359/20/RM/2015 Zpráva o činnosti

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 4126/2016 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 24.10.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 81/2016-16 2. Zpráva o

Více

USNESENÍ Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 15.03.2017 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 517/2017 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 5 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Hostinné, konané dne 16.07.2019 299/19/RM/2019 Schválení programu 19. schůze RM program 19. schůze: 1. Schválení programu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 11. 10. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 11. 10. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 52/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 11. 10. 2004 Usnesení číslo : 394/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. KN 2476/1 o výměře

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 23.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4668/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

VÝPIS USNESENÍ 110. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 110. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 110. schůze Rady města Slavičín konané dne 26. 6. 2018 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podlee zákona

Více

Zápis z 135. zasedání rady města

Zápis z 135. zasedání rady města Zápis z 135. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 14.11.2017 od 08.00 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kabelu

Více

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014

USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 119 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení RM č. 75/2014-4 3. Rozpočtové opatření č.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 05. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 05. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 42/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 05. 2004 Usnesení číslo : 192/2004 Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 1098/1 o výměře cca 938 m

Více

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.11.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Bohuslav Jirák, MUDr. Antonín

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.03.2017 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan Tůma, vedoucí FO

Více

ze 154. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. září 2018

ze 154. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. září 2018 ze 154. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. září 2018 1. Schválení programu Usnesení č. 2503/2018 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 154. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 11. 3. 2019 Zápis Komise na ochranu životního prostředí RM Sezimovo Ústí ze dne 20. 2. 2019 (mat. č. 71/2019) Usnesení č. 72/2019 předložený zápis

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018

ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018 ze 144. schůze Rady města Rumburk, konané dne 20. června 2018 1. Schválení programu Usnesení č. 2332/2018 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený a doplněný program 144. schůze Rady města Rumburk.

Více

Z á p i s. z 2. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 21. ledna 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 2. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 21. ledna 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 213/2018 rozpočtové opatření č. 4/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.08.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.08.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.08.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 73 navýšení příjmů a výdajů Usnesení RM č. 703/2015-25

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.03.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Mgr. Irena

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 25. 6. 2018 Zápis Komise výstavby a územního plánování RM Sezimovo Ústí ze dne 19. 4. 2018 a 11. 6. 2018 (mat. č. 219/2018) Usnesení č. 226/2018

Více

USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 7 Veřejná zakázka Osobní automobily pro město Třeboň

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.01.2012 Přítomni: Omluven: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 09. 07. 2018 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 3132: Rada města schvaluje: RO č. 58 přesun finančních prostředků

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 09.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4578/2016 Program: 1. Zahájení 2. Záměr prodeje, příp. směny, části pozemku

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 53. schůze Rady města konané dne /53/RM/2017 Zahájení a schválení programu 53. schůze Rady města Uh.

PŘEHLED USNESENÍ. 53. schůze Rady města konané dne /53/RM/2017 Zahájení a schválení programu 53. schůze Rady města Uh. PŘEHLED USNESENÍ 53. schůze Rady města konané dne 7.3.2017 893/53/RM/2017 Zahájení a schválení programu 53. schůze Rady města Uh. Hradiště program 53. schůze rady města. [Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti:

Více

Zápis z 171. zasedání rady města

Zápis z 171. zasedání rady města Zápis z 171. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: Program 171.RM 23. 10. 2018 od 08.15 hod. do 9.40 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Rada města schvaluje

Více

Č. j. METRX00A8T1R. USNESENÍ Z 40. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214.

Č. j. METRX00A8T1R. USNESENÍ Z 40. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214. Č. j. METRX00A8T1R USNESENÍ Z 40. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 24.02.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1 Rozpočtové opatření č. 7 soudní výlohy Usnesení RM č. 117/2016-40

Více

VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne 31. 10. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.06.2009 Usnesení č. 628 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 22.06.2009 Usnesení č. 629 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o přístupu do nálezové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.02.2007 Usnesení č. 129 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.02.2007. Usnesení č. 130 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 58. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 09. 2016 Kontrola usnesení 58/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 58/2. Rada města b e r

Více

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Č. j. METRX00A42H8 ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.01.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne Řř. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne 10. 6. 2019 Usnesení č. 258/19 RM uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330053899/001, mezi městem Brtnice,

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 68/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 5. 2005 Usnesení číslo: 257/2005 a) Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s příspěvkovou organizací SÚS Jihočeského kraje,

Více

USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014

USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 123 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 120/2014-6 3. Rozpočtové opatření č. 124 úprava dotačních

Více

USNESENÍ Z 39. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 39. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Č. j. METRX00A6K89 USNESENÍ Z 39. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 10.02.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1 Zahájení 2 Rozpočtové opatření č. 3 sociální fond zapojení zůstatku

Více

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 09.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4578/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

VÝPIS USNESENÍ 31. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 31. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 31. schůze Rady města Slavičín konané dne 28. 08. 2019 Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019

Více

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Rada města Velké Meziříčí

Rada města Velké Meziříčí Rada města Velké Meziříčí PŘEHLED USNESENÍ z 15. schůze rady města Velké Meziříčí, která se konala dne 29.5.2019 535/15/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 15. schůze rady města ze dne 29. 5. 2019 I. Rada

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 31. srpna 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 31. srpna 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 31. srpna 2011 č. 266 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2011 rozpočtové

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

Zápis z 117. zasedání rady města

Zápis z 117. zasedání rady města Zápis z 117. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 06.06.2017 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Zapojení dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 4.4.2018 1021/55/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 53. a 54. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více