ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214"

Transkript

1 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček, Ing. Marie Košinová Omluveni: Mgr. Terezie Jenisová dle jednotlivých bodů, JUDr. Jiří Kolban generální ředitel lázní Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 14 Údržba (IT, Divadlo, DP, TIC) 3. Finanční příspěvky v oblasti ostatních činností pro rok Úhrada újmy chlazená ledová plocha 5. Příspěvek na činnost pečovatelské služby Charita Třeboň 6. Příspěvek na činnost pečovatelské služby Ledax, o. p. s 7. Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m 2 v k. ú. Třeboň 8. Záměr nájmu části pozemku p. č. KN 88/6 o výměře cca m 2 v k. ú. Třeboň 9. Zveřejnění záměru nájmu pozemků parcel č. 2484, 2487, 2488, 2489, 2490 a 2491, vše zapsáno na LV č u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Jindřichův Hradec pro účely řemeslných a farmářských trhů 10. Záměr směna pozemku p. č. KN 381/5 o výměře 72 m 2 za pozemek p. č. KN 357/17 o výměře 72 m 2, vše v k. ú. Třeboň 11. Záměr uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce - udělení souhlasu s výstavbou tribuny na části p. č. KN 1642/11 v k. ú. Břilice 12. Nákup pozemku p. č. KN 463/5 o výměře 183 m 2 v k. ú. Stará Hlína 13. Prodej pozemku p. č. KN st. 116/2 o výměře 51 m 2, p. č. KN 1640/2 o výměře 34 m 2 v k. ú. Břilice a p. č. KN 2529/3 o výměře 51 m 2 v k. ú. Třeboň 14. Informace o prodeji pozemků p. č. KN 27/14 o výměře 168 m 2, části p. č. KN 27/15 o výměře 569 m 2, p. č. KN 27/24 o výměře 117 m 2 (v geom. plánu č /2013 označeno jako p. č. KN 27/15 o výměře 854 m 2 ) a p. č. KN 27/40 o výměře 392 m 2, vše v k. ú. Branná 15. Prodej budovy bez čp., p. č. st. 84 o výměře 16 m 2, VTL plynovodu, STL plynovodu a přípojek, vše k. ú. Přeseka 16. Informace o prodeji budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a p. č. st. KN 49 o výměře 716 m 2 a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m 2 v k. ú. Branná 17. Doplnění usnesení Zřízení věcného břemene na pozemku p. č. KN 1079/1 a 1085/10 v k. ú. Třeboň 18. Doplnění Usnesení ZM č. 8/ právo na vykoupení věcného břemene 19. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. KN 1939/35 o výměře m 2 v k. ú. Břilice s omezujícími podmínkami na ÚZSVM 20. Uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. KN 9/2 o výměře cca 158 m 2 v k. ú. Třeboň + schválení záměru výpůjčky části p. č. KN 9/2 o výměře cca 158 m 2 v k. ú. Třeboň 21. Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 726/3 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny 22. Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1678/3 v k. ú. Třeboň 23. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 1751/3 a p. č. KN 1756/1, vše v k. ú. Třeboň 24. Nebytové prostory v čp. 2/II, 1127/II Třeboň 25. Uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1N13/ Žádost o upuštění od realizace vyklizení bytu Pavlíková DPS Podání žaloby na zaplacení dlužné částky

2 28. Návrh plánu oprav bytových a nebytových prostor na rok Žádost o výpůjčku nebytových prostor Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu 30. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství 31. Odpisové plány škol na rok Schválení smluv o poskytnutí příspěvků pro LSPP 33. Navýšení kapacity školní jídelny 3. mateřské školy Třeboň, Jeronýmova Konkursní řízení ředitel ZŠ Třeboň, Sokolská Hudební produkce Beseda 36. Nákup služebního vozidla pro Městskou policii Třeboň 37. Uzavření Příkazních smluv mezi Statutárním městem České Budějovice se sídlem nám. Př. Otakara II., č. 1, 2, , České Budějovice, IČ a městem Třeboň 38. Uzavření Smlouvy o provizním prodeji vstupenek prostřednictvím rezervačního a prodejního systému OVEx Tickets mezi TICKET ART PRAHA, s. r. o., IČ se sídlem Politických vězňů 9, , Praha 1 a městem Třeboň 39. Název pracoviště odboru kultury a cestovního ruchu Turistické informační centrum města Třeboně 40. Změna ceníku poskytovaných služeb odborem kultury a cestovního ruchu 41. Odpisový plán Městské knihovny Třeboň na rok Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne Zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne Smlouva o výpůjčce movitého majetku Art Direct, o.s. 45. Přijetí daru ceny do tomboly městského plesu 29. března Žádost o poskytnutí podpory z ROP NUTS II Jihozápad na projekt Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň Dukelská ulice 47. Uzavření smlouvy o zajištění provozu návštěvnického střediska pro chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko Dům přírody Třeboňska mezi smluvními stranami Česká republika Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, IČ a městem Třeboň 48. Různé k bodu 1 Zahájení Jednání rady zahájil místostarosta města v 15:00 hodin. V úvodu jednání bylo přítomno 6 členů rady města. Program jednání byl jednomyslně schválen. Host: JUDr. J. Kolban generální ředitel lázní (15:00 hod 15:43 hod.) Generální ředitel JUDr. J. Kolban informoval přítomné členy rady o: - počtu klientů a lůžkodnů za měsíce leden, únor 2014 ve srovnání s roky 2011, 2012 a 2013, - stavu finančních prostředků dle bank k , - rekonstrukci Bertiných lázní Třeboň Etapa I. k bodu 2 Rozpočtové opatření č. 14 Údržba (IT, Divadlo, DP, TIC) Předkladatel: MgA. Josef Žajdlík, Ing. Pavel Hajna, Ing. Alena Baštová Usnesení RM č. 138/

3 k bodu 3 Finanční příspěvky v oblasti ostatních činností pro rok 2014 Předkladatel: Ing. Alena Baštová Usnesení RM č. 139/ k bodu 4 Úhrada újmy chlazená ledová plocha Usnesení RM č. 140/ k bodu 5 Příspěvek na činnost pečovatelské služby Charita Třeboň Usnesení RM č. 141/ k bodu 6 Příspěvek na činnost pečovatelské služby Ledax, o. p. s Usnesení RM č. 142/ k bodu 7 Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 401/1 o výměře cca 109 m 2 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 143/ k bodu 8 Záměr nájmu části pozemku p. č. KN 88/6 o výměře cca m 2 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 144/ k bodu 9 Zveřejnění záměru nájmu pozemků parcel č. 2484, 2487, 2488, 2489, 2490 a 2491, vše zapsáno na LV č u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Jindřichův Hradec pro účely řemeslných a farmářských trhů Předkladatel: MgA. Josef Žajdlík, DiS. Usnesení RM č. 145/

4 k bodu 10 Záměr směna pozemku p. č. KN 381/5 o výměře 72 m 2 za pozemek p. č. KN 357/17 o výměře 72 m 2, vše v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 146/ Odchod: Ing. M. Košinová 16:28 hod. k bodu 11 Záměr uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce udělení souhlasu s výstavbou tribuny na části p. č. KN 1642/11 v k. ú. Břilice Hlasování o přijetí usnesení:5/0/0 Usnesení RM č. 147/ k bodu 12 Nákup pozemku p. č. KN 463/5 o výměře 183 m 2 v k. ú. Stará Hlína Hlasování o přijetí usnesení:5/0/0 Usnesení RM č. 148/ k bodu 13 Prodej pozemku p. č. KN st. 116/2 o výměře 51 m 2, p. č. KN 1640/2 o výměře 34 m 2 v k. ú. Břilice a p. č. KN 2529/3 o výměře 51 m 2 v k. ú. Třeboň Hlasování o přijetí usnesení:5/0/0 Usnesení RM č. 149/ k bodu 14 Informace o prodeji pozemků p. č. KN 27/14 o výměře 168 m 2, části p. č. KN 27/15 o výměře 569 m 2, p. č. KN 27/24 o výměře 117 m 2 (v geom. plánu č /2013 označeno jako p. č. KN 27/15 o výměře 854 m 2 ) a p. č. KN 27/40 o výměře 392 m 2, vše v k. ú. Branná Hlasování o přijetí usnesení:5/0/0 Usnesení RM č. 150/ Příchod: Ing. M. Košinová 16:31hod. k bodu 15 Prodej budovy bez čp., p. č. st. 84 o výměře 16 m 2, VTL plynovodu, STL plynovodu a přípojek, vše v k. ú. Přeseka Usnesení RM č. 151/

5 k bodu 16 Informace o prodeji budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a p. č. st. KN 49 o výměře 716 m 2 a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m 2 v k. ú. Branná Usnesení RM č. 152/ k bodu 17 Doplnění usnesení Zřízení věcného břemene na pozemku p. č. KN 1079/1 a 1085/10 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 153/ k bodu 18 Doplnění Usnesení zastupitelstva města č. 8/ právo na vykoupení věcného břemene Usnesení RM č. 154/ k bodu 19 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. KN 1939/35 o výměře 5032 m 2 v k. ú. Břilice s omezujícími podmínkami na ÚZSVM Usnesení RM č. 155/ k bodu 20 Uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. KN 9/2 o výměře cca 158 m 2 v k. ú. Třeboň + schválení záměru výpůjčky části p. č. KN 9/2 o výměře cca 158 m 2 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 156/ k bodu 21 Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 726/3 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny Usnesení RM č. 157/

6 k bodu 22 Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1678/3 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 158/ k bodu 23 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 1751/3 a p. č. KN 1756/1, vše v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 159/ k bodu 24 Nebytový prostor v čp. 2/II, 1127/II Třeboň Usnesení RM č. 160/ k bodu 25 Uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 1N13/17 Usnesení RM č. 161/ k bodu 26 Žádost o upuštění od realizace vyklizení bytu Pavlíková DPS 1 Hlasování o přijetí usnesení: Usnesení RM č. k bodu 27 Podání žaloby na zaplacení dlužné částky Usnesení RM č. 162/ k bodu 28 Návrh plánu oprav bytových a nebytových prostor na rok 2014 Předkladatel: Ing. P. Hajna Usnesení RM č. 163/

7 k bodu 29 Žádost o výpůjčku nebytových prostor Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu Usnesení RM č. 164/ k bodu 30 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství Usnesení RM č. 165/ k bodu 31 Odpisové plány škol na rok 2014 Usnesení RM č. 166/ k bodu 32 Schválení smluv o poskytnutí příspěvků pro LSPP Usnesení RM č. 167/ k bodu 33 Navýšení kapacity školní jídelny 3. mateřské školy Třeboň, Jeronýmova 183 Usnesení RM č. 168/ k bodu 34 Konkursní řízení ředitel ZŠ Třeboň, Sokolská 296 Usnesení RM č. 169/ k bodu 35 Hudební produkce Beseda Předkladatel: V. Školka Usnesení RM č. 170/

8 k bodu 36 Nákup služebního vozidla pro Městskou policii Třeboň Předkladatel: V. Školka Usnesení RM č. 171/ k bodu 37 Uzavření Příkazních smluv mezi Statutárním městem České Budějovice se sídlem nám. Př. Otakara II., č. 1, 2, , České Budějovice, IČ a městem Třeboň Usnesení RM č. 172/ k bodu 38 Uzavření Smlouvy o provizním prodeji vstupenek prostřednictvím rezervačního a prodejního systému OVEx Tickets mezi TICKET ART PRAHA, s. r. o., IČ se sídlem Politických vězňů 9, , Praha 1 a městem Třeboň Usnesení RM č. 173/ k bodu 39 Název pracoviště odboru kultury a cestovního ruchu Turistické informační centrum města Třeboně Usnesení RM č. 174/ k bodu 40 Změna ceníku poskytovaných služeb odborem kultury a cestovního ruchu Usnesení RM č. 175/ k bodu 41 Odpisový plán Městské knihovny Třeboň na rok 2014 Usnesení RM č. 176/ k bodu 42 Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne Předkladatel: Ing. V. Fliegelová členové rady města nesouhlasí s body 1 a 5 8

9 Hlasování o přijetí usnesení: Usnesení RM č. k bodu 43 Zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne Předkladatel: Mgr. R. Hrdý Hlasování o přijetí usnesení: 6/0/0 Usnesení RM č. 177/ k bodu 44 Smlouva o výpůjčce movitého majetku Art Direct, o. s. Předkladatel: MgA. Josef Žajdlík Hlasování o přijetí usnesení:1/2/3 NEPŘIJATO Usnesení RM č. k bodu 45 Přijetí daru ceny do tomboly městského plesu 29. března 2014 Usnesení RM č. 178/ k bodu 46 Žádost o poskytnutí podpory z ROP NUTS II Jihozápad na projekt Stezka pro pěší a cyklisty Třeboň Dukelská ulice Předkladatel: Z. Mráz, Ing. P. Hajna Usnesení RM č. 179/ k bodu 47 Uzavření smlouvy o zajištění provozu návštěvnického střediska pro chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko Dům přírody Třeboňska mezi smluvními stranami Česká republika Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, IČ a městem Třeboň Usnesení RM č. 180/

10 k bodu 48 Různé MUDr. A. Doležal požádal vedení, zda by městská policie mohla prověřit pohyb dvou určitých osob u Penny Marketu. Dále zda by odbor životního prostředí mohl prověřit stav olší v katastru Stará Hlína. Rada města v působnosti Valné hromady Lázní Aurora, s. r. o. a Bertiných lázní, s. r.o. pověřuje jednatele, aby svolal dozorčí radu lázní na od 17:00 hod. v Lázních Aurora, s. r. o. Jednání bylo ukončeno v 17:50 hodin. Mgr. Terezie Jenisová v. r. Zdeněk Mráz v. r. starostka místostarosta Zpracovala: Ing. Lucie Říhová Zápis byl vyhotoven dne

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2)

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 145. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.12.2013

Více

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 56. jednání Rady města

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 08.12.2014

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Přítomni: Omluveni: Program:

Přítomni: Omluveni: Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Program: Z á p

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 Usnesení s termínem č.: 509 taj. (OD) 24.07. 1180 taj. (ONI) 14.08. 281 taj. (ONI) 14.08. Splněná usnesení č.: 404,

Více

Miroslava Havrdová - zapisovatelka

Miroslava Havrdová - zapisovatelka - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 123. jednání Rady města

Více

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3)

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Z á p i s z 118. jednání

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více