USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014"

Transkript

1 USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 86 navýšení a ponížení výdajové části 638/ Rozpočtové opatření č. 87 havarijní ořezy stromů podél polní cesty H2 v Branské dubině 639/ Rozpočtové opatření č. 88 opravy místních komunikací a projekty 640/ Rozpočtové opatření č. 89 přesun mezi položkami výsadba trvalek 641/ Příspěvek v oblasti tělovýchovy a sportu na rok / Změna odpisového plánu ZŠ Třeboň, Na Sadech 375, na rok / Zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor v budově KKC Roháč, Na Sadech, čp. 349, Třeboň, které jsou součástí pozemku p. č. KN 725/1 k. ú. Třeboň pro účely pořádání golfové akademie NEPŘIJATO 9. Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1677/1 o výměře cca 9 m 2 v k. ú. Třeboň Záměr nájmu části pozemku p. č. KN 1677/1 o výměře cca 9 m 2 v k. ú. Třeboň 644/ Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2491 v k. ú. Třeboň 645/ Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. KN 693/3 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny 646/ Smlouva o výpůjčce Občanské sdružení Třeboňská nokturna 647/ Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v Obchodní akademii, Střední odborné škole a učilišti, Vrchlického čp. 1064/II, Třeboň, pro zajištění voleb do obecního zastupitelstva ve dnech 10. a / Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v sídle Asijského kulturního centra, Na Kopečku čp. 242, Třeboň, pro zajištění voleb do obecního zastupitelstva ve dnech 10. a / Smlouva o nájmu nebytových prostor objekt čp. 110/I, Třeboň 650/ Prodloužení nájemní smlouvy p. Ruso 651/ Prodloužení nájemní smlouvy p. Jasanský 652/ Schválení dodatků smluv Areál Technických služeb Třeboň, s. r. o 653/ / Dodatek č. 2 nájemní smlouvy 655/ Pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Třeboně 656/

2 21. Bytová jednotka č. 935/13 657/ Sportovní areál nájem nebytových prostor 658/ Insolvence pí Pavlíková 24. Dodatek č. 27 Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. 659/ Dodatek č. 31 Lázně Aurora, s. r. o. 660/ Smlouvy o partnerství mezi Nadací Jihočeské cyklostezky a městem Třeboň NEPŘIJATO 27. Výjimka ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek pronájem softwaru ArcGis 661/ Proplacení nevyčerpané dovolené 662/ Doplnění Organizačního řádu Městského úřadu Třeboň 663/ Schválení dohod o příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů provozu mateřských škol a školských zařízení 664/ Souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské smlouvy ZŠ Třeboň, Sokolská / Vyřazení neprodejného zboží ze skladu TIC města Třeboně 666/ Pohledávka za JUDr. Boleslavem Tomšíkem 34. Výpůjčka části pozemku p. č. KN 1026/2 o výměře cca 64 m 2 v k. ú. Třeboň 667/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku Odstoupení od části smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku 668/ Různé 638/ provedení rozpočtového opatření č. 86, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 5162 MP služby telekomunikací a radiokomunikací, 5311, ORG , UZ 0 v částce Kč, - do položky 5173 MP cestovné, 5311, ORJ 0, ORG , UZ 0 v částce 3.000,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po ,00 70,00-3,00 67, ,00 5,00 3,00 8,00 městské policii a 639/

3 provedení rozpočtového opatření č. 87, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 5169 Deratizace, 1014, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5169 Svazování a prořezávání stromů, 3745, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po ,00 150,00-66,50 83, ,00 100,00 66,50 166,50 I odboru rozvoje a investic a 640/ provedení rozpočtového opatření č. 88, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 6121 Stezka Dukelská ul., 2219, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do položky 5171 Opravy MK Třeboň, 2212, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do položky 5169 Projekty na opravy a udržovací práce, 2219, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - z položky 6121 Rekonstrukce ulice + vodovod, kanalizace + VO Lidická ul., 2212, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do položky 6121 Projekty ulice, 2212, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do položky 6121 Projekty (chodníky, stezky ), 2219, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do položky 5171 Opravy MK Břilice, 2212, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do položky 5167 Školení a vzdělávání ORI, 6171, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce 8.000,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po , ,00-460, , ,00 963,30 450, , ,00 40,00 10,00 50, , ,00-408, , ,00 100,00 160,00 260, ,00 200,00 180,00 380, ,00 100,00 60,00 160, ,00 32,00 8,00 40,00 odboru rozvoje a investic a 641/

4 provedení rozpočtového opatření č. 89, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 5169 Projekty na akce menšího rozsahu, 3745, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce 8.000,00 Kč, - z položky 5137 Výměna a doplnění žardiniér a květináčů, 3745, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5169 Sadové úpravy a ozelenění (BV), 3745, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po ,00 50,00-8,00 42, ,00 10,00-10,00 0, ,00 150,00 18,00 168,00 odboru rozvoje a investic a 642/ I. neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku žadateli o příspěvek v oblasti tělovýchovy a sportu SK Boxing Třeboň na účast na Mistrovství Evropy. 643/ změnu výše odpisového plánu Základní školy Třeboň, Na Sadech 375 na rok 2014 na celkovou výši ,00 Kč. odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení. zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor v budově KKC Roháč, Na Sadech čp. 349, Třeboň, které jsou součástí pozemku p. č. KN 725/1 k. ú. Třeboň pro účely pořádání golfové akademie od do odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. NEPŘIJATO 644/ I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1677/1 o výměře cca 9 m 2 v k. ú. Třeboň. II. neschvaluje zveřejnění záměru nájmu části pozemku p. č. KN 1677/1 o výměře cca 9 m 2 v k. ú. Třeboň, za účelem vybudování dřevěné pergoly. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit materiál na první řádné zastupitelstvo města v novém volebním období. 645/

5 zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2491 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelu NN. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (oprávněného), a za dodržení těchto podmínek: - před samotnou realizací stavby bude požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace, - uvedení dotčených povrchů do původního stavu a následného protokolárního předání. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,00 Kč. 646/ zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. KN 693/3 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny (dle geom. plánu č /2014), ve vlastnictví města Třeboně, které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelu NN. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. 647/ uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Třeboň a Občanským sdružením Třeboňská nocturna, IČ: , Vrchlického 939/2, Třeboň. Předmětem výpůjčky bude divadlo. J. K. Tyla. Personální náklady spojené s užíváním nebytových prostor bude hradit pořadatel. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. 648/ uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Obchodní akademií, Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Třeboň, Vrchlického 567/II, Třeboň (pronajímatel) a městem Třeboň (nájemce). Předmětem nájmu jsou nebytové prostory v č. p. 1064/II o výměře 65 m 2 a 63 m 2 pro zajištění voleb do obecního zastupitelstva ve dnech 10. a odboru živnostenskému a správních činností zajistit plnění usnesení. 649/ uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Asijským kulturním centrem Třeboň, Na Kopečku 242, Třeboň (pronajímatel) a městem Třeboň (nájemce). Předmětem nájmu jsou nebytové prostory o výměře 65 m 2 pro zajištění voleb do obecního zastupitelstva ve dnech 10. a odboru živnostenskému a správních činností zajistit plnění usnesení. 650/

6 znění a uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Národním památkovým ústavem, územní památková správa v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. čp. 34, České Budějovice a městem Třeboň na nájem nebytových prostor umístěných v čp. 110/I, Třeboň. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od do , když výše nájemného byla stanovena na částku ,00 Kč/rok a bude počínaje rokem 2016 valorizována o míru inflace za předcházející rok. 651/ uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě čp. 73/II v ulici Daskabát o velikosti 1+0 a výměře 33,93 m², s nájemným podlahové plochy bytu v částce 1.699,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu kuchyňskou linkou, bojlerem, měřícím zařízením, digestoří, toaletní skříňkou a infrazářičem v částce 117,00 Kč, splatným měsíčně předem nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Třeboň na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení. 652/ uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v domě čp. 45/II v ulici Daskabát o velikosti 1+0 a výměře 35,13 m², s nájemným podlahové plochy bytu v částce 1.832,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu sporákem, kuchyňskou linkou, bojlerem, měřícím zařízením, digestoří, toaletní skříňkou a infrazářičem v částce 152,00 Kč, splatným měsíčně předem nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení. 653/ , jako zadavatel podlimitní veřejné zakázky na stavební práce AREÁL TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi společností Porr, a. s., Václavské náměstí 837/11, Praha 1 Nové Město, IČ: a městem Třeboň na zhotovení stavby AREÁL TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ spočívající v navýšení ceny ,00 Kč vč. DPH na ,00 Kč vč. DPH. I úpravu přílohy č. 1 Dohody o přistoupení k části závazku společnosti Technické služby Třeboň, s. r. o. ke smlouvě o dílo mezi městem Třeboň a společností Porr, a. s. na stavbu AREÁL TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ, Část B Technické služby Třeboň, s. r. r. 1. etapa a Část C Správní budova 1. etapa dle předloženého návrhu podkladového materiálu. I odboru rozvoje a investic předložit dodatek smlouvy a dodatek dohody o přistoupení k části závazku starostce k podpisu 654/ Rada města v působnosti Valné hromady společnosti Technické služby Třeboň, s. r. o., úpravu přílohy č. 1 Dohody o přistoupení k části závazku společnosti Technické služby Třeboň, s. r. o. ke smlouvě o dílo mezi městem Třeboň a společností Porr. a. s. na stavbu AREÁL TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ, Část B Technické služby Třeboň 1. etapa a Část C Správní budova 1. etapa dle předloženého návrhu podkladového materiálu. útvaru tajemníka zaslat výpis usnesení vedení společnosti Technické služby Třeboň, s. r. o., 6

7 655/ I. bere na vědomí uzavření Dodatku č. 2 k smlouvě o nájmu bytu ze dne na byt č. 8 v čp. 45/II v ulici Daskabát, Třeboň z důvodu úmrtí spoluuživatele bytu. : odboru finančnímu a majetkovému předložit dodatek nájemní smlouvy k podpisu starostce města. 656/ Pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Třeboně. odboru finančnímu a majetkovému seznámit s Pravidly pro nájem bytů ve vlastnictví města Třeboně všechny zaměstnance úřadu a členy Bytové komise rady města Třeboně. 657/ uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení na bytovou jednotku č. 935/13 v domě čp. 935/II v ulici Vrchlického o velikosti 2+1 a výměře 60,70 m 2, s nájemným podlahové plochy bytu v částce 2.120,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu sporákem, kuchyňskou linkou, vestavěnou skříní v částce 25,00 Kč, splatným měsíčně předem nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle návrhu bytové komise a platné Směrnice pro využívání městského bytového fondu č. 7. I 658/ uzavření smlouvy o nájmu mezi městem Třeboň prostřednictvím společnosti Technické služby Třeboň, s. r. o. (Novohradská 225, Třeboň) a spolkem TJ Jiskra Třeboň (Jiráskova 444, Třeboň), kdy předmětem nájemní smlouvy jsou nebytové prostory v objektu bez čp. ( krytá tribuna ) umístěném na části pozemku p. č. KN 1087/4 k. ú. Třeboň. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od do za cenu 3.000,00 Kč vč. DPH. Náklady související s provozem nebytových prostor včetně pojištění odpovědnosti budou hrazeny spolkem TJ Jiskra Třeboň (Jiráskova 444, Třeboň). I. bere na vědomí informaci o nedodržení splátkového kalendáře nájemce bytu č. 17 v ulici Chelčického 1/II (DPS 1) z důvodu zahájení insolvenčního řízení nájemce. 659/ zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 27 k nájemní smlouvě mezi městem Třeboň a společností Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. (Tylova čp. 171, Třeboň), kdy předmětem dodatku bude navýšení nájemného pro rok 2014 o částku ,00 Kč se splatností do Nájemné s účinností od bude ve výši ,00 Kč a bude hrazeno dle splátkového kalendáře. Dále je předmětem dodatku č. 27 i aktualizace pozemků za účelem úpravy vztahu k pozemkům pod komunikacemi. Pozemky p. č. KN 591 o výměře 593 m 2 a p. č. KN 604/2 o výměře 499 m 2 v k. ú. Třeboň se z nájemní smlouvy vyjímají. Část pozemku p. č. KN 604/1 o výměře cca m 2 a část poz. p. č. 495 o výměře cca 420 m 2 (pozemek podél p. č. KN 584/1, p. č. KN 581 a p. č. KN 579) se nově zařazují do nájemní smlouvy. U najatého pozemku p. č. KN 593/1 se upravuje výměra dle skutečného užívání, a to tak, že z pozemku p. č. KN 593/1 se vyjímá výměra cca 266 m 2, tzn. že předmětem nájemní smlouvy bude u pozemku p. č. KN 593/1 výměra cca m 2. 7

8 660/ zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 31 k nájemní smlouvě mezi městem Třeboň a společností Lázně Aurora, s. r. o. (Lázeňská 1001, Třeboň), kdy předmětem dodatku bude navýšení nájemného pro rok 2014 o částku ,00 Kč splatnou současně se splátkou nájemného za měsíc listopad Nájemné s účinností od bude ve výši ,00 Kč a bude hrazeno dle splátkového kalendáře. a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o partnerství mezi Nadací Jihočeské cyklostezky (sídlem: ulice Boženy Němcové 49/3, České Budějovice, IČO: , DIČ: CZ ) a městem Třeboň, jejímž předmětem je dlouhodobá spolupráce při rozvoji cyklistické dopravy, úprava práv a povinností smluvních stran při plnění předmětu smlouvy a závazek partnera města Třeboně poskytnutí ročního příspěvku Nadaci ve výši 3,00 Kč na jednoho obyvatele města. kanceláři starosty zajistit plnění usnesení a předložit materiál na první řádné jednání zastupitelstva města v novém volebním období. NEPŘIJATO 661/ výjimku ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek města Třeboň a přímé objednání poskytnutí Podnikové licenční smlouvy pro místní samosprávy. odboru územního plánování a stavebního řádu zajistit plnění usnesení. 662/ náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou z předchozího roku pro místostarostu pana Zdeňka Mráze. útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. 663/ změnu Organizačního řádu Městského úřadu Třeboň spočívající v doplnění činností s účinností od takto: článek 21 činnosti zajišťované odborem kultury a cestovního ruchu se rozšíří o plnění úkolů zřizovatele Městské knihovny Třeboň, článek 22 činnosti útvaru interního auditu jsou upřesněny tak, aby byly v souladu se zákonem o finanční kontrole dle důvodové zprávy. útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. 664/ dohodu o příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů provozu školského zařízení s obcí Jílovice. I 8

9 dohodu o příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů provozu mateřských škol a školského zařízení s obcí Libín. I odboru školství a sociálních věcí připravit dohody starostce k podpisu. 665/ jako zřizovatel Základní školy Třeboň, Sokolská 296 udělení souhlasu s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem s partnerem Národní institut pro další vzdělávání pro projekt Informační centrum dalšího vzdělávání, reg. číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/ odboru školství a sociálních věcí předložit starostce města k podpisu souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské smlouvy a zaslat řediteli Základní školy Třeboň, Sokolská 296 výpis z usnesení. 666/ vyřazení neprodejného zboží ze skladu TIC města Třeboně výši ,10 Kč a jeho následnou distribuci zdarma prostřednictvím TIC města Třeboně. odboru kultury a cestovního zajistit plnění usnesení. I. bere na vědomí informaci o pohledávce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 667/ uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Třeboň a spolkem TJ Jiskra Třeboň, IČ: , (Jiráskova 444, Třeboň). Předmětem výpůjčky bude část pozemku p. č. KN 1026/2 o výměře cca 64 m 2 v k. ú. Třeboň. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do za dodržení podmínky uvedení dotčeného pozemku po skončení výpůjčky do původního stavu. I zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku p. č. KN 1026/4 o výměře cca 64 m 2 v k. ú. Třeboň, spolku TJ Jiskra Třeboň, IČ (Jiráskova 444, Třeboň), na dobu určitou od do za dodržení podmínky uvedení dotčeného pozemku po skončení výpůjčky do původního stavu. I 668/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku mezi městem Třeboň a Dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr (Palackého nám. 46, Třeboň) ve věci odstoupení od smlouvy s účinky zrušení závazku od samého počátku a to platí i pro možnost odstoupení od převodu části majetku, který byl součástí smlouvy ze dne mezi městem Třeboň a Dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho schválení zastupitelstvem města. I a doporučuje zastupitelstvu města schválit odstoupení od části smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku mezi městem Třeboň a Dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr (Palackého nám. 46, Třeboň) ve věci odstoupení od převodu části majetku uvedeného ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku ze dne , který je specifikován v její příloze a to majetku uvedeného pod evidenčními čísly 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, a 371 vč. pozemků p.č. KN 1716/2, p.č. KN 1716/3, p. č. KN 2453/3, p. č. KN 2453/13, p. č. KN 2453/15, p. č. 9

10 KN 2453/16, p. č. KN 2466/2, p. č. KN 2561 a staveb bez čp/če na pozemcích p. č. KN 1716/2 a p. č. KN 2561, vše v obci a k.ú. Třeboň. Tím se převod tohoto majetku zrušuje od samého počátku s tím, že odstoupení nabývá účinnosti okamžikem schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku mezi městem Třeboň a Dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr a schválením tohoto odstoupení zastupitelstvem města. I odboru finančnímu a majetkovému předložit Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku a odstoupení od části smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku starostce města k podpisu, zveřejnit uzavření dodatku č. 1 a uzavření odstoupení od části smlouvy v souladu s 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a zároveň předložit materiál na první řádné zastupitelstvo města v novém volebním období. Mgr. Terezie Jenisová v. r. Zdeněk Mráz v. r. starostka místostarosta Zpracovala: Ing. Lucie Říhová Bylo vyhotoveno dne

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.09.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 3358/2016 Program: 1. Zahájení 2. Turistická oblast Třeboňsko Usnesení RM

Více

USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 20.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 36 dotace JK regionální funkce knihoven v roce 2015

Více

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,

Více

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23.01.2013 Usnesení RM č. 33/2013-69 provedení rozpočtového opatření č. 5, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu: -

Více

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 Program: 1. Zahájení 2. č. 52 grant JK neinvestiční řízení přetlakového ventilátoru pro JSDH Branná Usnesení RM č. 445/2014-115 3. č. 53 finanční

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 Usnesení RM č. 776/2012-60 provedení rozpočtového opatření č. 104, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu

Více

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.12.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014

USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 119 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení RM č. 75/2014-4 3. Rozpočtové opatření č.

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 47/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 7. 2004 Usnesení číslo : 296/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st.

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Č. j. METRX00A42H8 ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.01.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.11.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Bohuslav Jirák, MUDr. Antonín

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4669/2016 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Usnesení z 11. jednání ZM dne

Usnesení z 11. jednání ZM dne USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25.01.2016 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 1/2016-11 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 2379/2016 USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 20.06.2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 49/2016-14 2.

Více

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 Usnesení RM č. 7/2014-100 přijetí transferu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, ve výši 88.807,41

Více

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4321/2016 ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 19.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 09.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4578/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 30.03.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing.

Více

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1687/2016 ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 27.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu

Více

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 14.03.2016 Sp. zn.: METR_S 720/2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 15/2016-12 2.

Více

ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet. Rozpočtové opatření. Rozpočet po schválení RO

Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet. Rozpočtové opatření. Rozpočet po schválení RO 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 26.05.2010 Usnesení RM č. 347/2010 - Smlouvu č. 09024426 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Bertiny Lázně

Více

USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 7 Veřejná zakázka Osobní automobily pro město Třeboň

Více

VÝPIS USNESENÍ 110. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 110. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 110. schůze Rady města Slavičín konané dne 26. 6. 2018 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podlee zákona

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 4126/2016 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 24.10.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 81/2016-16 2. Zpráva o

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

ZÁPIS ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.10.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.10.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.10.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Vladimír Janíček, MUDr. Antonín

Více

Usnesení z 7. jednání ZM dne 22.06.2015 1

Usnesení z 7. jednání ZM dne 22.06.2015 1 USNESENÍ Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 22.06.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 118/2015-7 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 23.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4668/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

23. schůze RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO SCHŮZI RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

23. schůze RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO SCHŮZI RADY MĚSTA RYCHVALD DNE MATERIÁL URČENÝ PRO SCHŮZI RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 20. 5. 2019 Usnesení z 23. schůze Rady města Rychvald, dne 20. 05. 2019 Kontrola usnesení 23/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 390/2005 Rada města nesouhlasí s umístěním prodejního stánku za účelem prodeje pražených suchých plodů a výrobou vonných svící na

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.08.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.08.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.08.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 73 navýšení příjmů a výdajů Usnesení RM č. 703/2015-25

Více

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Beroun P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Beroun, která se konala dne 28.11.2018 1049/2/RM/2018 Program schůze rady města I. Rada města schvaluje program schůze rady města

Více

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 57. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.7.2017 1193/57/RM/2017 OSV 01 - Smlouva o dílo "Realizace kanceláří pro sociální odbor - poliklinika Bučovice" smlouvu o dílo na zakázku "Realizace

Více

USNESENÍ Z 39. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 39. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Č. j. METRX00A6K89 USNESENÍ Z 39. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 10.02.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1 Zahájení 2 Rozpočtové opatření č. 3 sociální fond zapojení zůstatku

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 03.08.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2972/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Ing. Jiří

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 1. 10. 2018 Poskytnutí finančního daru pí Benáková (mat. č. 306/2018) Usnesení č. 314/2018 poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč za spolupráci

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014

USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 123 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 120/2014-6 3. Rozpočtové opatření č. 124 úprava dotačních

Více

" # $ % % & # - 3, # 6 / 7 / 1 + * : ;

 # $ % % & # - 3, # 6 / 7 / 1 + * : ; ! " # $ % & vyřadit majetek z majetku Mateřské školy, Školní 525, Kynšperk nad Ohří, evidenční majetek ve výši 9 81,--Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a # 1 / ' ( ) * +, -. / snížení ceny knižního fondu

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 11. 3. 2019 Zápis Komise na ochranu životního prostředí RM Sezimovo Ústí ze dne 20. 2. 2019 (mat. č. 71/2019) Usnesení č. 72/2019 předložený zápis

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 09. 07. 2018 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 3132: Rada města schvaluje: RO č. 58 přesun finančních prostředků

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 108. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 15.1.2018 2590/108/RM/2018 DSS/1 - Příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

ze 154. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. září 2018

ze 154. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. září 2018 ze 154. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. září 2018 1. Schválení programu Usnesení č. 2503/2018 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 154. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne Řř. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne 10. 6. 2019 Usnesení č. 258/19 RM uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330053899/001, mezi městem Brtnice,

Více

ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.09.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 3340/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Dlouhodobý pronájem/pacht Fierlingerovy vily odstoupení od smlouvy (mat. č. 200/2015) Usnesení č. 202/2015 ZM Sezimovo Ústí informaci

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 1. 2019 Konečná cena tepla v Sezimově Ústí za r. 2018 (mat. č. 7/2019) Usnesení č. 1/2019 konečnou průměrnou cenu tepla za r. 2018 dodávanou

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 23. 01. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 1866: Rada města schvaluje: RO č. 1 zvýšení příjmů a výdajů o

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 04. 09. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 2457: Rada města schvaluje: RO č. 75 přesun finančních prostředků

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 19.11.2018 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 15. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 263/2018-273/2018, dle důvodové

Více

ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

USNESENÍ ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

USNESENÍ ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE USNESENÍ ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.10.2014 Program: 1. Zahájení 2. č. 96 finanční příspěvek Svazku obcí regionu Třeboňsko 701/2014-125 3. č. 97 navýšení a nížení výdajové části 702/2014-125

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 25. 6. 2018 Zápis Komise výstavby a územního plánování RM Sezimovo Ústí ze dne 19. 4. 2018 a 11. 6. 2018 (mat. č. 219/2018) Usnesení č. 226/2018

Více

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 38 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3.10. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1 USNESENÍ Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 17.03.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 26/2014-32 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 68/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 5. 2005 Usnesení číslo: 257/2005 a) Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s příspěvkovou organizací SÚS Jihočeského kraje,

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 5 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Hostinné, konané dne 16.07.2019 299/19/RM/2019 Schválení programu 19. schůze RM program 19. schůze: 1. Schválení programu

Více

-1- Zápis č. 19/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus

-1- Zápis č. 19/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus -1- Zápis č. 19/2015 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 25.11.2015 v 08:00 hodin na MěU v Lázních Bělohradě Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

USNESENÍ ZE 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 27.03.2013

USNESENÍ ZE 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 27.03.2013 USNESENÍ ZE 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 27.03.2013 Usnesení RM č. 197/2013-75 provedení rozpočtového opatření č. 13, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.3.2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2013 Hodnocení činnosti p. o. Lesy města Jirkova za rok 2012 zprávu o činnosti příspěvkové

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019

USNESENÍ z 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019 USNESENÍ z 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019 309/11/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019 Rada města Přerova

Více

ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Usnesení z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 1

Usnesení z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 1 USNESENÍ Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 23.06.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 73/2014-34 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 4.4.2018 1021/55/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 53. a 54. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více