USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214"

Transkript

1 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/ Aktualizace pojistné smlouvy č s pojišťovnou ČSOB pojišťovna, a.s. Usnesení RM č. 334/ Rozpočtové opatření č. 19 Veřejná zakázka Oprava MK v Branné Usnesení RM č. 335/ Rozpočtové opatření č. 21 Úhrada újmy spojená se správou sportovišť přesun mezi položkami Usnesení RM č. 336/ HIK Usnesení RM č. 337/ Rozpočtové opatření č. 22 Smlouvy příkazní a licenční mezi městem Třeboň a společností Ensytra, s.r.o. Usnesení RM č. 338/ Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p. č. KN 2168 k. ú. Třeboň pro účely parkování Usnesení RM č. 339/ Záměr nájmu části pozemku p. č. KN 88/6 o výměře cca m 2 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 340/ Záměr výpůjčky části pozemku p. č. KN 1854/1 o výměře cca m 2 v k. ú. Břilice Usnesení RM č. 341/ Záměr prodeje části pozemků p. č. KN 1917/8, p. č. KN 1918/6, p. č. KN 1917/7 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 342/ Záměr prodeje částí pozemků p. č. KN 521/34, p. č. KN 521/31 a p. č. KN 521/3, vše v k. ú. Břilice (lokalita Sídl. Gigant) Usnesení RM č. 343/ Záměr uzavření Dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě ze dne Ing. Jan Kačerovský, K+K Břilice-Gigant Usnesení RM č. 344/ Záměr uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě v úplném znění Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. Usnesení RM č. 345/ Záměr uzavření Smlouvy o výpůjčce na pozemky v areálu fotbalového hřiště ve Staré Hlíně Fotbalový klub Stará Hlína Usnesení RM č. 346/ Zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 241/25, p. č. KN 1931/7, p. č. KN 1931/11, p. č. KN 1936/8 a p. č. KN 1936/9, vše v k. ú. Břilice Usnesení RM č. 347/ Zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 370/4, p. č. KN 367/1 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 348/ Zrušení usnesení rady města č. 226/ vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku p. č. KN 1943/2 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 349/ Obnova chodníku na pozemku p. č. KN 569/2 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 350/ Uzavření smlouvy o výpůjčce Základní umělecká škola Usnesení RM č. 351/

2 21. Výpůjčka ZUŠ harmonium, sedačka Usnesení RM č. 352/ Dodatek č. 3 Lázně Aurora (kulturní předměty) Usnesení RM č. 353/ M&M reality holding a.s. odstoupení od smlouvy Usnesení RM č. 354/ Rekonstrukce Budějovické ulice 3. a 4. etapa včetně sítí externí zadání veřejných zakázek Usnesení RM č. 355/ Výzva č. 1/2015 Usnesení RM č. 356/ Vyjádření ombudsmanky Lukášovi Usnesení RM č. 27. Návrh Organizačního řádu města Třeboň Usnesení RM č. 357/ Změna ceníku poskytovaných služeb odborem kultury a cestovního ruchu Usnesení RM č. 358/ Projektové záměry města v programovém období Usnesení RM č. 359/ Zápis z jednání komise mládeže a sportu ze dne Usnesení RM č. 31. Vyhodnocení motivačních ukazatelů Technických služeb Třeboň, s.r.o. Usnesení RM č. 360/ Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo Bertiny lázně Třeboň Usnesení RM č. 361/ Delegování zástupce Městských slatinných lázní Třeboň do sdružení, jejímž jsou lázně členem Usnesení RM č. 362/ Zahraniční studijní exkurze do německých a polských lázní pořádána Sdružením lázeňských míst ČR Usnesení RM č. 363/ Různé Usnesení RM č. 333/ provedení rozpočtového opatření č. 17, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 5169 Ostatní služby slavnosti, akce, představení, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5175 Náklady na reprezentaci, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po odboru kultury a cestovního ruchu a Usnesení RM č. 334/

3 aktualizaci Pojistné smlouvy č mezi pojišťovnou ČSOB pojišťovna, a.s. a městem Třeboň ve věci pojištění 5 nových vozidel Škoda Fabia hatchbac. Roční pojistné bude činit 16740,00 Kč. odboru finančnímu a majetkovému předložit starostce města pojistnou smlouvu k podpisu. Usnesení RM č. 335/ , jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava MK Branná, na základě hodnocení nabídek hodnotící komisí I. rozhodla, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče STRABAG a.s., IČ: , Na Bělidle 198/214, Praha 5, odštěpný závod České Budějovice, oblast Jih, za cenu ,72 Kč vč. DPH. II. souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem STRABAG a.s., IČ , Na Bělidle 198/214, Praha 5, odštěpný závod České Budějovice, oblast Jih, který předložil nejvhodnější nabídku. S ohledem na finanční možnosti zadavatele bude smlouva uzavřena na částku ,28 Kč včetně DPH. II provedení rozpočtového opatření č. 19, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, 6409, ORJ 0800, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do položky 5171 Opravy MK Branná, 2212, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po IV. ukládá odboru rozvoje a investic a Usnesení RM č. 336/ úhradu újmy spol. Technické služby Třeboň, s.r.o. (Rybářská 811/II, Třeboň), spojené se správou sportovišť na území města Třeboně, a to: - úhradu újmy z provozu chlazené ledové plochy v Třeboni za rok 2014 ve výši ,95 Kč, - úhradu újmy z provozu fotbalového hřiště s umělým povrchem v Třeboni za rok 2014 ve výši ,92 Kč, - úhradu újmy z provozu sportovního areálu v Třeboni za rok 2014 ve výši ,94 Kč. I provedení rozpočtového opatření č. 21, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 5901 Nespecifikované rezervy, 6409, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5192 Sportovní zařízení úhrada újmy, 3412, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po

4 I Usnesení RM č. 337/ I. neschvaluje vyřazení majetku pod pořadovým číslem 1 z majetkové a účetní evidence. I vyřazení majetku pod pořadovým číslem 2-12 z majetkové a účetní evidence dle důvodové zprávy podkladového materiálu. Majetek bude zlikvidován odbornou firmou. II prodej majetku pod pořadovým číslem společnosti Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o. (Domanín 285) za celkovou cenu 100,00 Kč vč. DPH. IV. ukládá Usnesení RM č. 338/ uzavření smlouvy příkazní a licenční mezi městem Třeboň a společností Ensytra, s.r.o., nám. Svobody 931/22, Mohelnice, IČ: , jejímž předmětem je organizace veřejných zakázek na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro město Třeboň, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí na období dodávky (elektrická energie), resp (zemní plyn), poskytování energetického managementu a poskytnutí licence ke komoditnímu portálu EnergyBroker na dobu určitou do I provedení rozpočtového opatření č. 22, které spočívá v: - ponížení příjmové položky 2324 Nákup el. energie a plynu burzovní poplatky, 6171, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - ponížení příjmové položky 2324 Nákup el. energie a plynu služby dohodce, 6171, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - ponížení výdajové položky 5179 Nákup el. energie a plynu burzovní poplatky, 6171, ORJ 0800, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč, - ponížení výdajové položky 5179 Nákup el. energie a plynu služby dohodce, 6171, ORJ 0800, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5901 Nespecifikované rezervy, 6409, ORJ 0800, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč. od Schválený po Rozpočtové Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka počátku rozpočet schválení opatření roku po Rozpočtové příjmy (Kč): Rozpočtové výdaje (Kč): I odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu starostce města k podpisu

5 Usnesení RM č. 339/ zveřejnění záměru nájmu 22 parkovacích stání pro osobní vozidla na části pozemku p. č. KN 2168/8 k. ú. Třeboň na dobu určitou od do formou obálkové metody, kdy minimální nabídková cena za jedno parkovací stání bude činit ,00 Kč vč. DPH/rok. I komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci Nájem 22 parkovacích stání na části pozemku p. č. KN 2168/8 k. ú. Třeboň ve složení: členové: Ing. J. Pindroch, p. Z. Mráz, p. J. Neužil, Ing. A. Baštová, pí J. Filípková náhradníci: Ing. B. Jirák, pí R. Němcová, Ing. L. Blažková, pí R. Bicková I Usnesení RM č. 340/ I. neschvaluje zveřejnění záměru nájmu části pozemku p. č. KN 88/6 o výměře cca m² v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 341/ zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku p. č. KN 1854/1 o výměře cca m 2 v k. ú. Břilice, společnosti Lázně Aurora s.r.o., IČ: (Lázeňská 1001, Třeboň). Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let s účinností od podpisu smlouvy o výpůjčce s tím, že bude-li vypůjčitel užívat pozemek i po uplynutí doby výpůjčky a půjčitel ho do jednoho měsíce nevyzve, aby mu pozemek odevzdal, platí, že smlouva o výpůjčce byla znovu uzavřena na dobu jednoho roku. Zájmová část pozemku bude vypůjčena za účelem relaxace lázeňských hostů. Usnesení RM č. 342/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1918/6 o výměře cca 151 m 2, části pozemku p. č. KN 1917/8 o výměře cca 54 m 2 v k. ú. Třeboň, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 2000,00 Kč/m 2. II. odkládá své vyjádření k zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1917/8 o výměře cca 33 m 2, části pozemku p. č. KN 1917/7 o výměře cca 16 m 2 v k. ú. Třeboň, za cenu 2000,00 Kč/m 2, za účelem zřízení sjezdu, do doby komplexního vyřešení území územním řízením o umístění stavby. I odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 343/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit 1) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 2 m 2, 25 m 2 a 383 m 2 včetně porostu (v geom. plánu č /2014 označeno jako p. č. KN 521/124, p. č. KN 521/125 a p. č. KN 521/120) a části pozemku p. č. KN 521/31 o výměře 176 m 2 (v geom. plánu č /2014 označeno jako p. č. KN 521/123), vše v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m 2, vlastníkům budovy čp. 173 stojící na p. č. KN st. 259 v k. ú. Břilice. Cena lesního porostu byla stanovena znaleckým posudkem č /2015 ve výši 5.369,00 Kč. Prodej bude realizován za těchto podmínek: 5

6 a) kupující si na vlastní náklady zajistí vyjmutí předmětné části pozemku p. č. KN 521/34 (v geom. plánu č /2014 označeno jako p. č. KN 521/124 a p. č. KN 521/125) z pozemků plnících funkci lesa, b) bude zřízeno bezúplatně věcné břemeno služebnosti na prodávané části p. č. KN 521/31 (v geom. plánu č /2014 označeno jako p. č. KN 521/123) spočívající v právu napojení, uložení, vedení, údržby a oprav veřejného osvětlení pro město Třeboň. Rozsah věcného břemene je zaměřen geom. plánem č /2014, c) kupující převezmou veškerá práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené mezi městem Třeboň a společností E.ON Distribuce, a.s. dne ) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 131 m 2 včetně porostu a 4 m 2 (v geom. plánu č /2014 označeno jako p. č. KN 521/121 a p. č. KN 521/129), vše v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m 2, vlastníku sousedního pozemku p. č. KN 534/6 v k. ú. Břilice. Cena lesního porostu byla stanovena znaleckým posudkem č /2015 ve výši 6.427,00 Kč, 3) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 182 m 2, 36 m 2, 72 m 2, 19 m 2 a 60 m 2 (v geom. plánu č /2015 označeno jako p. č. KN 521/130, p. č. KN 521/131, p. č. KN st. 548 a v geom. plánu č /2014 označeno jako p. č. KN 521/127, p. č. KN 521/128) a části p. č. KN 521/3 o výměře 61 m 2 (v geom. plánu č /2014 označeno jako p. č. KN 521/126), vše v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m 2, vlastníkům budovy čp. 132 stojící na p. č. KN st. 156 v k. ú. Břilice. Prodej bude realizován za podmínky, že si kupující na vlastní náklady zajistí vyjmutí předmětných částí pozemku p. č. KN 521/34 (v geom. plánu č /2015 označeno jako p. č. KN st. 548 a p. č. KN 521/131) z pozemků plnících funkci lesa. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 344/ zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, K+K Břilice-Gigant, IČ: (Přesecká 164, Břilice, Třeboň). Dodatek bude řešit vynětí pronajatých pozemků v k. ú. Holičky u Staré Hlíny a k. ú. Stará Hlína uvedených v Dodatku č. 1 (příloha č. 2) a v Dodatku č. 5 (příloha č.1) z nájemní smlouvy a jejich nahrazení aktuálními pozemky dle současného stavu v katastru nemovitostí uvedených v tabulce č. 1 a tabulce č. 2 podkladového materiálu. K zániku pozemků, příp. ke změně výměr, dochází z důvodu dokončených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Holičky u Staré Hlíny a v k. ú. Stará Hlína. Nájemné za pozemky v k. ú. Stará Hlína a k. ú. Holičky u Staré Hlíny je stanoveno ve výši 1.000,00 Kč/ha/rok. Od roku 2015 bude nájemné za všechny pronajaté pozemky dle nájemní smlouvy vč. dodatků činit ,00 Kč. Usnesení RM č. 345/ zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě v úplném znění ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a obchodní společností Třeboňské lesy a rybníky s.r.o., IČ: (U Sv. Víta 246, Třeboň). Dodatek bude řešit: a) vynětí pronajatých pozemků v k. ú. Majdalena uvedených v příloze č. 1 ze smlouvy a jejich nahrazení aktuálními pozemky dle současného stavu v katastru nemovitostí v k. ú. Majdalena. K zániku pozemků, přečíslování, příp. ke změně výměr, došlo z důvodu obnovy katastrálního operátu souboru geodetických informací a jeho přepracování do digitální podoby (KMD). Soupis aktuálních pozemků v k. ú. Majdalena, které budou předmětem nájmu, je přílohou podkladového materiálu. b) vynětí pronajatých pozemků v k. ú. Stará Hlína uvedených v příloze č. 1 ze smlouvy a v Dodatku č. 2 čl. II. odst. 2/ a jejich nahrazení aktuálními pozemky dle současného stavu v katastru nemovitostí v k. ú. Stará Hlína. K zániku pozemků, přečíslování, příp. ke změně výměr, došlo z důvodu ukončených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Holičky u Staré Hlíny 6

7 a k. ú. Stará Hlína. Soupis aktuálních pozemků v k. ú. Stará Hlína, které budou předmětem nájmu, je přílohou podkladového materiálu. c) stanovení výše nájemného za pronájem pozemků dle nájemní smlouvy ze dne vč. dodatků pro rok Nájemné je stanoveno ve výši ,00 Kč. Usnesení RM č. 346/ zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o výpůjčce s Fotbalovým klubem Stará Hlína, IČ: (Stará Hlína 77, Třeboň), která nahradí Smlouvu o výpůjčce v úplném znění ze dne a Smlouvu o výpůjčce ze dne Z důvodu ukončených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará Hlína dochází k zániku pozemků p. č. KN 396/1, p. č. KN st. 150, p. č. KN 396/3, p. č. KN 396/5, p. č. KN 396/10, p. č. KN 396/11, p. č. KN 396/23, KN 396/2, p. č. KN st. 149 p. č. KN 396/18, p. č. KN 396/7, p. č. KN 396/8, vše v k. ú. Stará Hlína, které se nově nahrazují pozemky p. č. KN st. 124, p. č. KN st. 149, p. č. KN st. 150, p. č. KN 1040, p. č. KN 1045, p. č. KN 1052, p. č. KN 1053, p. č. KN 1054, p. č. KN 1060, p. č. KN 1256, vše v k. ú. Stará Hlína. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do Usnesení RM č. 347/ I. potvrzuje usnesení Rady města Třeboně č. 249/ ze dne bod I. Usnesení RM č. 348/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 370/4, p. č. KN 2502/1, p. č. KN 367/1 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. (Za Brumlovkou 266/2, Praha 4), a za dodržení těchto podmínek: a) na pozemku p. č. KN 370/4 k. ú. Třeboň bude kabel uložen podvrtem, jehož poloha bude upřesněna současným nájemcem z důvodu možné kolize s jeho podzemními vedeními v předmětném pozemku, b) před samotnou realizací bude požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace, c) dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,00 Kč. Usnesení RM č. 349/ zrušení usnesení Rady města Třeboně č. 226/ ze dne týkajícího se vydání bezdůvodného obohacení za období od do manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) za užívání pozemku p. č. KN 1943/2 o výměře m 2 v k. ú. Třeboň. 7

8 Usnesení RM č. 350/ I. souhlasí s obnovou stávajícího okapového chodníku podél severní strany trafostanice TS Husova na pozemku p. č. KN 569/2 k. ú. Třeboň, za podmínky, že obnova chodníku bude provedena v souladu s výkresem č. S5. Usnesení RM č. 351/ uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Třeboň a Základní uměleckou školou v Třeboni. Předmětem výpůjčky budou prostory Divadla J. K. Tyla v Třeboni za účelem vystoupení tanečního oboru ZUŠ v Třeboni. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 352/ uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí mezi městem Třeboň a Základní uměleckou školou (IČ: , Hradební 24/I, Třeboň). Předmětem výpůjčky je movitý majetek (harmonium a sedačka) evidovaný pod inv. číslem 00049/001. Hodnota výpůjčky činí 2.800,00 Kč. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou za podmínky, že jakákoliv oprava uvedeného majetku může být provedena pouze na základě písemného souhlasu vlastníka. Usnesení RM č. 353/ uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Třeboň a společností Lázně Aurora s.r.o (Lázeňská 1001, Třeboň). Dodatkem č. 3 se aktualizuje hodnota vypůjčených kulturních předmětů na částku ,00 Kč. Usnesení RM č. 354/ I. bere na vědomí odstoupení společnosti M&M reality holding a.s. se sídlem Krakovská 1675/2, Praha 1 Nové Město, IČ: , DIČ: CZ z nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor v budově čp. 106/II, která je součástí pozemku p. č. KN 862/9 k. ú. Třeboň nebytový prostor č II. ruší usnesení RM č. 320/ ze dne ve věci pronájmu NP v čp. 106/II, Palackého nám., Třeboň, týkající se společnosti M&M reality holding a.s. se sídlem Krakovská 1675/2, Praha 1 Nové Město, IČ: , DIČ: CZ I 8

9 Usnesení RM č. 355/ jako zadavatel veřejné zakázky Rekonstrukce Budějovické ulice 3. a 4. etapa včetně sítí externí zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Rekonstrukce Budějovické ulice 3. a 4. etapa včetně sítí. odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 356/ Výzvu č. 1/2015 pro podávání žádostí o dotace na podporu volnočasových aktivit v roce odboru finančnímu a majetkovému zajistit zveřejnění Výzvy. Usnesení RM č. I. bere na vědomí zprávu veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. o šetření ve věci rovného přístupu osob se zdravotním postižením k nájemnímu bydlení týkající se neuzavření nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví města. Usnesení RM č. 357/ Organizační řád města Třeboň. útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 358/ změnu ceníku poskytovaných služeb odborem kultury a cestovního ruchu. odboru kultury a cestovního ruchu řídit se ceníkem. Usnesení RM č. 359/ projektové záměry města v programovém období kanceláři starostky zaslat záměry Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Usnesení RM č. I. bere na vědomí zápis z jednání komise mládeže a sportu ze dne Usnesení RM č. 360/ Rada města, vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Technických služeb Třeboň, s.r.o. vyplacení odměn pro pracovníky managementu společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o. dle předloženého návrhu podkladového materiálu. útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. 9

10 Usnesení RM č. 361/ Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo akce Bertiny lázně Třeboň rekonstrukce balneoprovozů dle předloženého návrhu podkladového materiálu. odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení a předložit dodatek starostce k podpisu. Usnesení RM č. 362/ Rada města, vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Lázní Aurora s.r.o. a Bertiných lázní Třeboň s.r.o. I. deleguje PhDr. Milana Kramárika, generálního ředitele Městských slatinných lázní Třeboň, zástupcem ve Sdružení lázeňských míst ČR. kanceláři starostky zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 363/ studijní exkurzi zástupců města Třeboně starostky Mgr. Terezie Jenisové a Ing. Lucie Říhové od 24. do 30. května 2015 do německých a polských lázní pořádanou Sdružením lázeňských míst ČR. kanceláři starostky zajistit plnění usnesení. Mgr. Terezie Jenisová v. r. Zdeněk Mráz v. r. starostka místostarosta Zpracovala: Ing. Lucie Říhová Bylo vyhotoveno dne

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 86 navýšení a ponížení výdajové části 638/2014-123 3. Rozpočtové opatření č. 87 havarijní ořezy

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,

Více

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Bertiny Lázně

Více

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 Usnesení RM č. 776/2012-60 provedení rozpočtového opatření č. 104, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 390/2005 Rada města nesouhlasí s umístěním prodejního stánku za účelem prodeje pražených suchých plodů a výrobou vonných svící na

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 Usnesení RM č. 7/2014-100 přijetí transferu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, ve výši 88.807,41

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 7 Veřejná zakázka Osobní automobily pro město Třeboň

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 Program: 1. Zahájení 2. č. 52 grant JK neinvestiční řízení přetlakového ventilátoru pro JSDH Branná Usnesení RM č. 445/2014-115 3. č. 53 finanční

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

USNESENÍ ZE 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.05.2013

USNESENÍ ZE 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.05.2013 USNESENÍ ZE 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.05.2013 Usnesení RM č. 332/2013-78 provedení rozpočtového opatření č. 25, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

KONANÉHO DNE 13. 6. 2005

KONANÉHO DNE 13. 6. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 6. 2005 Usnesení číslo: 316/2005 Rada města souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy s paní Martinou Worthingtonovou, bytem 184 Sutherland Drieve,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 05. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 05. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 42/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 05. 2004 Usnesení číslo : 192/2004 Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 1098/1 o výměře cca 938 m

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

ZÁPIS ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.10.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.10.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.10.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Vladimír Janíček, MUDr. Antonín

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.08.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.08.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.08.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 73 navýšení příjmů a výdajů Usnesení RM č. 703/2015-25

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014

USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 123 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 120/2014-6 3. Rozpočtové opatření č. 124 úprava dotačních

Více

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková)

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková) USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 28.7.2014 Usnesení 409/2014 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Bytové záležitosti (Ing. Vránek) 3. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Oprava schodiště

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 31. 05. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 31. 05. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 43/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 31. 05. 2004 Usnesení číslo : 221/2004 a) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru preje části pozemku

Více

Usnesení z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 1

Usnesení z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 1 USNESENÍ Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 23.06.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 73/2014-34 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více

Z 99. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2006

Z 99. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2006 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 99. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2006 253/2006 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části z pozemku p.č. KN 521/3 o výměře cca

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 Usnesení RM 1/23/15: s chvaluje 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 23 a 2. přesunutí materiálu Nabídka na zavedení plateb přes

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 48/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 Usnesení číslo : 316/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 11. 10. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 11. 10. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 52/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 11. 10. 2004 Usnesení číslo : 394/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. KN 2476/1 o výměře

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení z 7. jednání ZM dne 22.06.2015 1

Usnesení z 7. jednání ZM dne 22.06.2015 1 USNESENÍ Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 22.06.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 118/2015-7 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 12.06.2013

USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 12.06.2013 USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 12.06.2013 Usnesení RM č. 420/2013-81 v působnosti Valné hromady společnosti Lázně Aurora, s. r. o. výsledek hospaření společnosti za rok 2012 ve výši: -

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

U S N E S E N Í 8. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 2.9.2015 v prostorách Obencího úřadu Dolní Domaslavice

U S N E S E N Í 8. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 2.9.2015 v prostorách Obencího úřadu Dolní Domaslavice U S N E S E N Í 8. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 2.9.2015 v prostorách Obencího úřadu Dolní Domaslavice V Dolních Domaslavicích dne 2.9.2015 Zpracovala: Grześová Božena 1

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 29.04.2015 Místo jednání Městský úřad Sezemice - zasedací místnost č. 205 Usnesení

Více