USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214"

Transkript

1 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/ Aktualizace pojistné smlouvy č s pojišťovnou ČSOB pojišťovna, a.s. Usnesení RM č. 334/ Rozpočtové opatření č. 19 Veřejná zakázka Oprava MK v Branné Usnesení RM č. 335/ Rozpočtové opatření č. 21 Úhrada újmy spojená se správou sportovišť přesun mezi položkami Usnesení RM č. 336/ HIK Usnesení RM č. 337/ Rozpočtové opatření č. 22 Smlouvy příkazní a licenční mezi městem Třeboň a společností Ensytra, s.r.o. Usnesení RM č. 338/ Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p. č. KN 2168 k. ú. Třeboň pro účely parkování Usnesení RM č. 339/ Záměr nájmu části pozemku p. č. KN 88/6 o výměře cca m 2 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 340/ Záměr výpůjčky části pozemku p. č. KN 1854/1 o výměře cca m 2 v k. ú. Břilice Usnesení RM č. 341/ Záměr prodeje části pozemků p. č. KN 1917/8, p. č. KN 1918/6, p. č. KN 1917/7 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 342/ Záměr prodeje částí pozemků p. č. KN 521/34, p. č. KN 521/31 a p. č. KN 521/3, vše v k. ú. Břilice (lokalita Sídl. Gigant) Usnesení RM č. 343/ Záměr uzavření Dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě ze dne Ing. Jan Kačerovský, K+K Břilice-Gigant Usnesení RM č. 344/ Záměr uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě v úplném znění Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. Usnesení RM č. 345/ Záměr uzavření Smlouvy o výpůjčce na pozemky v areálu fotbalového hřiště ve Staré Hlíně Fotbalový klub Stará Hlína Usnesení RM č. 346/ Zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 241/25, p. č. KN 1931/7, p. č. KN 1931/11, p. č. KN 1936/8 a p. č. KN 1936/9, vše v k. ú. Břilice Usnesení RM č. 347/ Zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 370/4, p. č. KN 367/1 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 348/ Zrušení usnesení rady města č. 226/ vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku p. č. KN 1943/2 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 349/ Obnova chodníku na pozemku p. č. KN 569/2 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 350/ Uzavření smlouvy o výpůjčce Základní umělecká škola Usnesení RM č. 351/

2 21. Výpůjčka ZUŠ harmonium, sedačka Usnesení RM č. 352/ Dodatek č. 3 Lázně Aurora (kulturní předměty) Usnesení RM č. 353/ M&M reality holding a.s. odstoupení od smlouvy Usnesení RM č. 354/ Rekonstrukce Budějovické ulice 3. a 4. etapa včetně sítí externí zadání veřejných zakázek Usnesení RM č. 355/ Výzva č. 1/2015 Usnesení RM č. 356/ Vyjádření ombudsmanky Lukášovi Usnesení RM č. 27. Návrh Organizačního řádu města Třeboň Usnesení RM č. 357/ Změna ceníku poskytovaných služeb odborem kultury a cestovního ruchu Usnesení RM č. 358/ Projektové záměry města v programovém období Usnesení RM č. 359/ Zápis z jednání komise mládeže a sportu ze dne Usnesení RM č. 31. Vyhodnocení motivačních ukazatelů Technických služeb Třeboň, s.r.o. Usnesení RM č. 360/ Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo Bertiny lázně Třeboň Usnesení RM č. 361/ Delegování zástupce Městských slatinných lázní Třeboň do sdružení, jejímž jsou lázně členem Usnesení RM č. 362/ Zahraniční studijní exkurze do německých a polských lázní pořádána Sdružením lázeňských míst ČR Usnesení RM č. 363/ Různé Usnesení RM č. 333/ provedení rozpočtového opatření č. 17, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 5169 Ostatní služby slavnosti, akce, představení, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5175 Náklady na reprezentaci, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po odboru kultury a cestovního ruchu a Usnesení RM č. 334/

3 aktualizaci Pojistné smlouvy č mezi pojišťovnou ČSOB pojišťovna, a.s. a městem Třeboň ve věci pojištění 5 nových vozidel Škoda Fabia hatchbac. Roční pojistné bude činit 16740,00 Kč. odboru finančnímu a majetkovému předložit starostce města pojistnou smlouvu k podpisu. Usnesení RM č. 335/ , jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava MK Branná, na základě hodnocení nabídek hodnotící komisí I. rozhodla, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče STRABAG a.s., IČ: , Na Bělidle 198/214, Praha 5, odštěpný závod České Budějovice, oblast Jih, za cenu ,72 Kč vč. DPH. II. souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem STRABAG a.s., IČ , Na Bělidle 198/214, Praha 5, odštěpný závod České Budějovice, oblast Jih, který předložil nejvhodnější nabídku. S ohledem na finanční možnosti zadavatele bude smlouva uzavřena na částku ,28 Kč včetně DPH. II provedení rozpočtového opatření č. 19, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, 6409, ORJ 0800, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do položky 5171 Opravy MK Branná, 2212, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po IV. ukládá odboru rozvoje a investic a Usnesení RM č. 336/ úhradu újmy spol. Technické služby Třeboň, s.r.o. (Rybářská 811/II, Třeboň), spojené se správou sportovišť na území města Třeboně, a to: - úhradu újmy z provozu chlazené ledové plochy v Třeboni za rok 2014 ve výši ,95 Kč, - úhradu újmy z provozu fotbalového hřiště s umělým povrchem v Třeboni za rok 2014 ve výši ,92 Kč, - úhradu újmy z provozu sportovního areálu v Třeboni za rok 2014 ve výši ,94 Kč. I provedení rozpočtového opatření č. 21, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 5901 Nespecifikované rezervy, 6409, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5192 Sportovní zařízení úhrada újmy, 3412, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po

4 I Usnesení RM č. 337/ I. neschvaluje vyřazení majetku pod pořadovým číslem 1 z majetkové a účetní evidence. I vyřazení majetku pod pořadovým číslem 2-12 z majetkové a účetní evidence dle důvodové zprávy podkladového materiálu. Majetek bude zlikvidován odbornou firmou. II prodej majetku pod pořadovým číslem společnosti Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o. (Domanín 285) za celkovou cenu 100,00 Kč vč. DPH. IV. ukládá Usnesení RM č. 338/ uzavření smlouvy příkazní a licenční mezi městem Třeboň a společností Ensytra, s.r.o., nám. Svobody 931/22, Mohelnice, IČ: , jejímž předmětem je organizace veřejných zakázek na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro město Třeboň, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí na období dodávky (elektrická energie), resp (zemní plyn), poskytování energetického managementu a poskytnutí licence ke komoditnímu portálu EnergyBroker na dobu určitou do I provedení rozpočtového opatření č. 22, které spočívá v: - ponížení příjmové položky 2324 Nákup el. energie a plynu burzovní poplatky, 6171, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - ponížení příjmové položky 2324 Nákup el. energie a plynu služby dohodce, 6171, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - ponížení výdajové položky 5179 Nákup el. energie a plynu burzovní poplatky, 6171, ORJ 0800, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč, - ponížení výdajové položky 5179 Nákup el. energie a plynu služby dohodce, 6171, ORJ 0800, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5901 Nespecifikované rezervy, 6409, ORJ 0800, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč. od Schválený po Rozpočtové Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka počátku rozpočet schválení opatření roku po Rozpočtové příjmy (Kč): Rozpočtové výdaje (Kč): I odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu starostce města k podpisu

5 Usnesení RM č. 339/ zveřejnění záměru nájmu 22 parkovacích stání pro osobní vozidla na části pozemku p. č. KN 2168/8 k. ú. Třeboň na dobu určitou od do formou obálkové metody, kdy minimální nabídková cena za jedno parkovací stání bude činit ,00 Kč vč. DPH/rok. I komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci Nájem 22 parkovacích stání na části pozemku p. č. KN 2168/8 k. ú. Třeboň ve složení: členové: Ing. J. Pindroch, p. Z. Mráz, p. J. Neužil, Ing. A. Baštová, pí J. Filípková náhradníci: Ing. B. Jirák, pí R. Němcová, Ing. L. Blažková, pí R. Bicková I Usnesení RM č. 340/ I. neschvaluje zveřejnění záměru nájmu části pozemku p. č. KN 88/6 o výměře cca m² v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 341/ zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku p. č. KN 1854/1 o výměře cca m 2 v k. ú. Břilice, společnosti Lázně Aurora s.r.o., IČ: (Lázeňská 1001, Třeboň). Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let s účinností od podpisu smlouvy o výpůjčce s tím, že bude-li vypůjčitel užívat pozemek i po uplynutí doby výpůjčky a půjčitel ho do jednoho měsíce nevyzve, aby mu pozemek odevzdal, platí, že smlouva o výpůjčce byla znovu uzavřena na dobu jednoho roku. Zájmová část pozemku bude vypůjčena za účelem relaxace lázeňských hostů. Usnesení RM č. 342/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1918/6 o výměře cca 151 m 2, části pozemku p. č. KN 1917/8 o výměře cca 54 m 2 v k. ú. Třeboň, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 2000,00 Kč/m 2. II. odkládá své vyjádření k zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1917/8 o výměře cca 33 m 2, části pozemku p. č. KN 1917/7 o výměře cca 16 m 2 v k. ú. Třeboň, za cenu 2000,00 Kč/m 2, za účelem zřízení sjezdu, do doby komplexního vyřešení území územním řízením o umístění stavby. I odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 343/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit 1) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 2 m 2, 25 m 2 a 383 m 2 včetně porostu (v geom. plánu č /2014 označeno jako p. č. KN 521/124, p. č. KN 521/125 a p. č. KN 521/120) a části pozemku p. č. KN 521/31 o výměře 176 m 2 (v geom. plánu č /2014 označeno jako p. č. KN 521/123), vše v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m 2, vlastníkům budovy čp. 173 stojící na p. č. KN st. 259 v k. ú. Břilice. Cena lesního porostu byla stanovena znaleckým posudkem č /2015 ve výši 5.369,00 Kč. Prodej bude realizován za těchto podmínek: 5

6 a) kupující si na vlastní náklady zajistí vyjmutí předmětné části pozemku p. č. KN 521/34 (v geom. plánu č /2014 označeno jako p. č. KN 521/124 a p. č. KN 521/125) z pozemků plnících funkci lesa, b) bude zřízeno bezúplatně věcné břemeno služebnosti na prodávané části p. č. KN 521/31 (v geom. plánu č /2014 označeno jako p. č. KN 521/123) spočívající v právu napojení, uložení, vedení, údržby a oprav veřejného osvětlení pro město Třeboň. Rozsah věcného břemene je zaměřen geom. plánem č /2014, c) kupující převezmou veškerá práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené mezi městem Třeboň a společností E.ON Distribuce, a.s. dne ) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 131 m 2 včetně porostu a 4 m 2 (v geom. plánu č /2014 označeno jako p. č. KN 521/121 a p. č. KN 521/129), vše v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m 2, vlastníku sousedního pozemku p. č. KN 534/6 v k. ú. Břilice. Cena lesního porostu byla stanovena znaleckým posudkem č /2015 ve výši 6.427,00 Kč, 3) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 182 m 2, 36 m 2, 72 m 2, 19 m 2 a 60 m 2 (v geom. plánu č /2015 označeno jako p. č. KN 521/130, p. č. KN 521/131, p. č. KN st. 548 a v geom. plánu č /2014 označeno jako p. č. KN 521/127, p. č. KN 521/128) a části p. č. KN 521/3 o výměře 61 m 2 (v geom. plánu č /2014 označeno jako p. č. KN 521/126), vše v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m 2, vlastníkům budovy čp. 132 stojící na p. č. KN st. 156 v k. ú. Břilice. Prodej bude realizován za podmínky, že si kupující na vlastní náklady zajistí vyjmutí předmětných částí pozemku p. č. KN 521/34 (v geom. plánu č /2015 označeno jako p. č. KN st. 548 a p. č. KN 521/131) z pozemků plnících funkci lesa. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 344/ zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, K+K Břilice-Gigant, IČ: (Přesecká 164, Břilice, Třeboň). Dodatek bude řešit vynětí pronajatých pozemků v k. ú. Holičky u Staré Hlíny a k. ú. Stará Hlína uvedených v Dodatku č. 1 (příloha č. 2) a v Dodatku č. 5 (příloha č.1) z nájemní smlouvy a jejich nahrazení aktuálními pozemky dle současného stavu v katastru nemovitostí uvedených v tabulce č. 1 a tabulce č. 2 podkladového materiálu. K zániku pozemků, příp. ke změně výměr, dochází z důvodu dokončených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Holičky u Staré Hlíny a v k. ú. Stará Hlína. Nájemné za pozemky v k. ú. Stará Hlína a k. ú. Holičky u Staré Hlíny je stanoveno ve výši 1.000,00 Kč/ha/rok. Od roku 2015 bude nájemné za všechny pronajaté pozemky dle nájemní smlouvy vč. dodatků činit ,00 Kč. Usnesení RM č. 345/ zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě v úplném znění ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a obchodní společností Třeboňské lesy a rybníky s.r.o., IČ: (U Sv. Víta 246, Třeboň). Dodatek bude řešit: a) vynětí pronajatých pozemků v k. ú. Majdalena uvedených v příloze č. 1 ze smlouvy a jejich nahrazení aktuálními pozemky dle současného stavu v katastru nemovitostí v k. ú. Majdalena. K zániku pozemků, přečíslování, příp. ke změně výměr, došlo z důvodu obnovy katastrálního operátu souboru geodetických informací a jeho přepracování do digitální podoby (KMD). Soupis aktuálních pozemků v k. ú. Majdalena, které budou předmětem nájmu, je přílohou podkladového materiálu. b) vynětí pronajatých pozemků v k. ú. Stará Hlína uvedených v příloze č. 1 ze smlouvy a v Dodatku č. 2 čl. II. odst. 2/ a jejich nahrazení aktuálními pozemky dle současného stavu v katastru nemovitostí v k. ú. Stará Hlína. K zániku pozemků, přečíslování, příp. ke změně výměr, došlo z důvodu ukončených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Holičky u Staré Hlíny 6

7 a k. ú. Stará Hlína. Soupis aktuálních pozemků v k. ú. Stará Hlína, které budou předmětem nájmu, je přílohou podkladového materiálu. c) stanovení výše nájemného za pronájem pozemků dle nájemní smlouvy ze dne vč. dodatků pro rok Nájemné je stanoveno ve výši ,00 Kč. Usnesení RM č. 346/ zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o výpůjčce s Fotbalovým klubem Stará Hlína, IČ: (Stará Hlína 77, Třeboň), která nahradí Smlouvu o výpůjčce v úplném znění ze dne a Smlouvu o výpůjčce ze dne Z důvodu ukončených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará Hlína dochází k zániku pozemků p. č. KN 396/1, p. č. KN st. 150, p. č. KN 396/3, p. č. KN 396/5, p. č. KN 396/10, p. č. KN 396/11, p. č. KN 396/23, KN 396/2, p. č. KN st. 149 p. č. KN 396/18, p. č. KN 396/7, p. č. KN 396/8, vše v k. ú. Stará Hlína, které se nově nahrazují pozemky p. č. KN st. 124, p. č. KN st. 149, p. č. KN st. 150, p. č. KN 1040, p. č. KN 1045, p. č. KN 1052, p. č. KN 1053, p. č. KN 1054, p. č. KN 1060, p. č. KN 1256, vše v k. ú. Stará Hlína. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do Usnesení RM č. 347/ I. potvrzuje usnesení Rady města Třeboně č. 249/ ze dne bod I. Usnesení RM č. 348/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 370/4, p. č. KN 2502/1, p. č. KN 367/1 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. (Za Brumlovkou 266/2, Praha 4), a za dodržení těchto podmínek: a) na pozemku p. č. KN 370/4 k. ú. Třeboň bude kabel uložen podvrtem, jehož poloha bude upřesněna současným nájemcem z důvodu možné kolize s jeho podzemními vedeními v předmětném pozemku, b) před samotnou realizací bude požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace, c) dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,00 Kč. Usnesení RM č. 349/ zrušení usnesení Rady města Třeboně č. 226/ ze dne týkajícího se vydání bezdůvodného obohacení za období od do manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) za užívání pozemku p. č. KN 1943/2 o výměře m 2 v k. ú. Třeboň. 7

8 Usnesení RM č. 350/ I. souhlasí s obnovou stávajícího okapového chodníku podél severní strany trafostanice TS Husova na pozemku p. č. KN 569/2 k. ú. Třeboň, za podmínky, že obnova chodníku bude provedena v souladu s výkresem č. S5. Usnesení RM č. 351/ uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Třeboň a Základní uměleckou školou v Třeboni. Předmětem výpůjčky budou prostory Divadla J. K. Tyla v Třeboni za účelem vystoupení tanečního oboru ZUŠ v Třeboni. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 352/ uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí mezi městem Třeboň a Základní uměleckou školou (IČ: , Hradební 24/I, Třeboň). Předmětem výpůjčky je movitý majetek (harmonium a sedačka) evidovaný pod inv. číslem 00049/001. Hodnota výpůjčky činí 2.800,00 Kč. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou za podmínky, že jakákoliv oprava uvedeného majetku může být provedena pouze na základě písemného souhlasu vlastníka. Usnesení RM č. 353/ uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Třeboň a společností Lázně Aurora s.r.o (Lázeňská 1001, Třeboň). Dodatkem č. 3 se aktualizuje hodnota vypůjčených kulturních předmětů na částku ,00 Kč. Usnesení RM č. 354/ I. bere na vědomí odstoupení společnosti M&M reality holding a.s. se sídlem Krakovská 1675/2, Praha 1 Nové Město, IČ: , DIČ: CZ z nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor v budově čp. 106/II, která je součástí pozemku p. č. KN 862/9 k. ú. Třeboň nebytový prostor č II. ruší usnesení RM č. 320/ ze dne ve věci pronájmu NP v čp. 106/II, Palackého nám., Třeboň, týkající se společnosti M&M reality holding a.s. se sídlem Krakovská 1675/2, Praha 1 Nové Město, IČ: , DIČ: CZ I 8

9 Usnesení RM č. 355/ jako zadavatel veřejné zakázky Rekonstrukce Budějovické ulice 3. a 4. etapa včetně sítí externí zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Rekonstrukce Budějovické ulice 3. a 4. etapa včetně sítí. odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 356/ Výzvu č. 1/2015 pro podávání žádostí o dotace na podporu volnočasových aktivit v roce odboru finančnímu a majetkovému zajistit zveřejnění Výzvy. Usnesení RM č. I. bere na vědomí zprávu veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. o šetření ve věci rovného přístupu osob se zdravotním postižením k nájemnímu bydlení týkající se neuzavření nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví města. Usnesení RM č. 357/ Organizační řád města Třeboň. útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 358/ změnu ceníku poskytovaných služeb odborem kultury a cestovního ruchu. odboru kultury a cestovního ruchu řídit se ceníkem. Usnesení RM č. 359/ projektové záměry města v programovém období kanceláři starostky zaslat záměry Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Usnesení RM č. I. bere na vědomí zápis z jednání komise mládeže a sportu ze dne Usnesení RM č. 360/ Rada města, vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Technických služeb Třeboň, s.r.o. vyplacení odměn pro pracovníky managementu společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o. dle předloženého návrhu podkladového materiálu. útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. 9

10 Usnesení RM č. 361/ Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo akce Bertiny lázně Třeboň rekonstrukce balneoprovozů dle předloženého návrhu podkladového materiálu. odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení a předložit dodatek starostce k podpisu. Usnesení RM č. 362/ Rada města, vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Lázní Aurora s.r.o. a Bertiných lázní Třeboň s.r.o. I. deleguje PhDr. Milana Kramárika, generálního ředitele Městských slatinných lázní Třeboň, zástupcem ve Sdružení lázeňských míst ČR. kanceláři starostky zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 363/ studijní exkurzi zástupců města Třeboně starostky Mgr. Terezie Jenisové a Ing. Lucie Říhové od 24. do 30. května 2015 do německých a polských lázní pořádanou Sdružením lázeňských míst ČR. kanceláři starostky zajistit plnění usnesení. Mgr. Terezie Jenisová v. r. Zdeněk Mráz v. r. starostka místostarosta Zpracovala: Ing. Lucie Říhová Bylo vyhotoveno dne

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více