USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214"

Transkript

1 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/ Aktualizace pojistné smlouvy č s pojišťovnou ČSOB pojišťovna, a.s. Usnesení RM č. 334/ Rozpočtové opatření č. 19 Veřejná zakázka Oprava MK v Branné Usnesení RM č. 335/ Rozpočtové opatření č. 21 Úhrada újmy spojená se správou sportovišť přesun mezi položkami Usnesení RM č. 336/ HIK Usnesení RM č. 337/ Rozpočtové opatření č. 22 Smlouvy příkazní a licenční mezi městem Třeboň a společností Ensytra, s.r.o. Usnesení RM č. 338/ Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p. č. KN 2168 k. ú. Třeboň pro účely parkování Usnesení RM č. 339/ Záměr nájmu části pozemku p. č. KN 88/6 o výměře cca m 2 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 340/ Záměr výpůjčky části pozemku p. č. KN 1854/1 o výměře cca m 2 v k. ú. Břilice Usnesení RM č. 341/ Záměr prodeje části pozemků p. č. KN 1917/8, p. č. KN 1918/6, p. č. KN 1917/7 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 342/ Záměr prodeje částí pozemků p. č. KN 521/34, p. č. KN 521/31 a p. č. KN 521/3, vše v k. ú. Břilice (lokalita Sídl. Gigant) Usnesení RM č. 343/ Záměr uzavření Dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě ze dne Ing. Jan Kačerovský, K+K Břilice-Gigant Usnesení RM č. 344/ Záměr uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě v úplném znění Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. Usnesení RM č. 345/ Záměr uzavření Smlouvy o výpůjčce na pozemky v areálu fotbalového hřiště ve Staré Hlíně Fotbalový klub Stará Hlína Usnesení RM č. 346/ Zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 241/25, p. č. KN 1931/7, p. č. KN 1931/11, p. č. KN 1936/8 a p. č. KN 1936/9, vše v k. ú. Břilice Usnesení RM č. 347/ Zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 370/4, p. č. KN 367/1 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 348/ Zrušení usnesení rady města č. 226/ vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku p. č. KN 1943/2 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 349/ Obnova chodníku na pozemku p. č. KN 569/2 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 350/ Uzavření smlouvy o výpůjčce Základní umělecká škola Usnesení RM č. 351/

2 21. Výpůjčka ZUŠ harmonium, sedačka Usnesení RM č. 352/ Dodatek č. 3 Lázně Aurora (kulturní předměty) Usnesení RM č. 353/ M&M reality holding a.s. odstoupení od smlouvy Usnesení RM č. 354/ Rekonstrukce Budějovické ulice 3. a 4. etapa včetně sítí externí zadání veřejných zakázek Usnesení RM č. 355/ Výzva č. 1/2015 Usnesení RM č. 356/ Vyjádření ombudsmanky Lukášovi Usnesení RM č. 27. Návrh Organizačního řádu města Třeboň Usnesení RM č. 357/ Změna ceníku poskytovaných služeb odborem kultury a cestovního ruchu Usnesení RM č. 358/ Projektové záměry města v programovém období Usnesení RM č. 359/ Zápis z jednání komise mládeže a sportu ze dne Usnesení RM č. 31. Vyhodnocení motivačních ukazatelů Technických služeb Třeboň, s.r.o. Usnesení RM č. 360/ Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo Bertiny lázně Třeboň Usnesení RM č. 361/ Delegování zástupce Městských slatinných lázní Třeboň do sdružení, jejímž jsou lázně členem Usnesení RM č. 362/ Zahraniční studijní exkurze do německých a polských lázní pořádána Sdružením lázeňských míst ČR Usnesení RM č. 363/ Různé Usnesení RM č. 333/ provedení rozpočtového opatření č. 17, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 5169 Ostatní služby slavnosti, akce, představení, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5175 Náklady na reprezentaci, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po odboru kultury a cestovního ruchu a Usnesení RM č. 334/

3 aktualizaci Pojistné smlouvy č mezi pojišťovnou ČSOB pojišťovna, a.s. a městem Třeboň ve věci pojištění 5 nových vozidel Škoda Fabia hatchbac. Roční pojistné bude činit 16740,00 Kč. odboru finančnímu a majetkovému předložit starostce města pojistnou smlouvu k podpisu. Usnesení RM č. 335/ , jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava MK Branná, na základě hodnocení nabídek hodnotící komisí I. rozhodla, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče STRABAG a.s., IČ: , Na Bělidle 198/214, Praha 5, odštěpný závod České Budějovice, oblast Jih, za cenu ,72 Kč vč. DPH. II. souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem STRABAG a.s., IČ , Na Bělidle 198/214, Praha 5, odštěpný závod České Budějovice, oblast Jih, který předložil nejvhodnější nabídku. S ohledem na finanční možnosti zadavatele bude smlouva uzavřena na částku ,28 Kč včetně DPH. II provedení rozpočtového opatření č. 19, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, 6409, ORJ 0800, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do položky 5171 Opravy MK Branná, 2212, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po IV. ukládá odboru rozvoje a investic a Usnesení RM č. 336/ úhradu újmy spol. Technické služby Třeboň, s.r.o. (Rybářská 811/II, Třeboň), spojené se správou sportovišť na území města Třeboně, a to: - úhradu újmy z provozu chlazené ledové plochy v Třeboni za rok 2014 ve výši ,95 Kč, - úhradu újmy z provozu fotbalového hřiště s umělým povrchem v Třeboni za rok 2014 ve výši ,92 Kč, - úhradu újmy z provozu sportovního areálu v Třeboni za rok 2014 ve výši ,94 Kč. I provedení rozpočtového opatření č. 21, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 5901 Nespecifikované rezervy, 6409, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5192 Sportovní zařízení úhrada újmy, 3412, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po

4 I Usnesení RM č. 337/ I. neschvaluje vyřazení majetku pod pořadovým číslem 1 z majetkové a účetní evidence. I vyřazení majetku pod pořadovým číslem 2-12 z majetkové a účetní evidence dle důvodové zprávy podkladového materiálu. Majetek bude zlikvidován odbornou firmou. II prodej majetku pod pořadovým číslem společnosti Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o. (Domanín 285) za celkovou cenu 100,00 Kč vč. DPH. IV. ukládá Usnesení RM č. 338/ uzavření smlouvy příkazní a licenční mezi městem Třeboň a společností Ensytra, s.r.o., nám. Svobody 931/22, Mohelnice, IČ: , jejímž předmětem je organizace veřejných zakázek na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro město Třeboň, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí na období dodávky (elektrická energie), resp (zemní plyn), poskytování energetického managementu a poskytnutí licence ke komoditnímu portálu EnergyBroker na dobu určitou do I provedení rozpočtového opatření č. 22, které spočívá v: - ponížení příjmové položky 2324 Nákup el. energie a plynu burzovní poplatky, 6171, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - ponížení příjmové položky 2324 Nákup el. energie a plynu služby dohodce, 6171, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - ponížení výdajové položky 5179 Nákup el. energie a plynu burzovní poplatky, 6171, ORJ 0800, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč, - ponížení výdajové položky 5179 Nákup el. energie a plynu služby dohodce, 6171, ORJ 0800, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5901 Nespecifikované rezervy, 6409, ORJ 0800, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč. od Schválený po Rozpočtové Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka počátku rozpočet schválení opatření roku po Rozpočtové příjmy (Kč): Rozpočtové výdaje (Kč): I odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu starostce města k podpisu

5 Usnesení RM č. 339/ zveřejnění záměru nájmu 22 parkovacích stání pro osobní vozidla na části pozemku p. č. KN 2168/8 k. ú. Třeboň na dobu určitou od do formou obálkové metody, kdy minimální nabídková cena za jedno parkovací stání bude činit ,00 Kč vč. DPH/rok. I komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci Nájem 22 parkovacích stání na části pozemku p. č. KN 2168/8 k. ú. Třeboň ve složení: členové: Ing. J. Pindroch, p. Z. Mráz, p. J. Neužil, Ing. A. Baštová, pí J. Filípková náhradníci: Ing. B. Jirák, pí R. Němcová, Ing. L. Blažková, pí R. Bicková I Usnesení RM č. 340/ I. neschvaluje zveřejnění záměru nájmu části pozemku p. č. KN 88/6 o výměře cca m² v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 341/ zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku p. č. KN 1854/1 o výměře cca m 2 v k. ú. Břilice, společnosti Lázně Aurora s.r.o., IČ: (Lázeňská 1001, Třeboň). Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let s účinností od podpisu smlouvy o výpůjčce s tím, že bude-li vypůjčitel užívat pozemek i po uplynutí doby výpůjčky a půjčitel ho do jednoho měsíce nevyzve, aby mu pozemek odevzdal, platí, že smlouva o výpůjčce byla znovu uzavřena na dobu jednoho roku. Zájmová část pozemku bude vypůjčena za účelem relaxace lázeňských hostů. Usnesení RM č. 342/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1918/6 o výměře cca 151 m 2, části pozemku p. č. KN 1917/8 o výměře cca 54 m 2 v k. ú. Třeboň, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za cenu 2000,00 Kč/m 2. II. odkládá své vyjádření k zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 1917/8 o výměře cca 33 m 2, části pozemku p. č. KN 1917/7 o výměře cca 16 m 2 v k. ú. Třeboň, za cenu 2000,00 Kč/m 2, za účelem zřízení sjezdu, do doby komplexního vyřešení území územním řízením o umístění stavby. I odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 343/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit 1) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 2 m 2, 25 m 2 a 383 m 2 včetně porostu (v geom. plánu č /2014 označeno jako p. č. KN 521/124, p. č. KN 521/125 a p. č. KN 521/120) a části pozemku p. č. KN 521/31 o výměře 176 m 2 (v geom. plánu č /2014 označeno jako p. č. KN 521/123), vše v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m 2, vlastníkům budovy čp. 173 stojící na p. č. KN st. 259 v k. ú. Břilice. Cena lesního porostu byla stanovena znaleckým posudkem č /2015 ve výši 5.369,00 Kč. Prodej bude realizován za těchto podmínek: 5

6 a) kupující si na vlastní náklady zajistí vyjmutí předmětné části pozemku p. č. KN 521/34 (v geom. plánu č /2014 označeno jako p. č. KN 521/124 a p. č. KN 521/125) z pozemků plnících funkci lesa, b) bude zřízeno bezúplatně věcné břemeno služebnosti na prodávané části p. č. KN 521/31 (v geom. plánu č /2014 označeno jako p. č. KN 521/123) spočívající v právu napojení, uložení, vedení, údržby a oprav veřejného osvětlení pro město Třeboň. Rozsah věcného břemene je zaměřen geom. plánem č /2014, c) kupující převezmou veškerá práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené mezi městem Třeboň a společností E.ON Distribuce, a.s. dne ) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 131 m 2 včetně porostu a 4 m 2 (v geom. plánu č /2014 označeno jako p. č. KN 521/121 a p. č. KN 521/129), vše v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m 2, vlastníku sousedního pozemku p. č. KN 534/6 v k. ú. Břilice. Cena lesního porostu byla stanovena znaleckým posudkem č /2015 ve výši 6.427,00 Kč, 3) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 182 m 2, 36 m 2, 72 m 2, 19 m 2 a 60 m 2 (v geom. plánu č /2015 označeno jako p. č. KN 521/130, p. č. KN 521/131, p. č. KN st. 548 a v geom. plánu č /2014 označeno jako p. č. KN 521/127, p. č. KN 521/128) a části p. č. KN 521/3 o výměře 61 m 2 (v geom. plánu č /2014 označeno jako p. č. KN 521/126), vše v k. ú. Břilice, za cenu 100,00 Kč/m 2, vlastníkům budovy čp. 132 stojící na p. č. KN st. 156 v k. ú. Břilice. Prodej bude realizován za podmínky, že si kupující na vlastní náklady zajistí vyjmutí předmětných částí pozemku p. č. KN 521/34 (v geom. plánu č /2015 označeno jako p. č. KN st. 548 a p. č. KN 521/131) z pozemků plnících funkci lesa. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 344/ zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, K+K Břilice-Gigant, IČ: (Přesecká 164, Břilice, Třeboň). Dodatek bude řešit vynětí pronajatých pozemků v k. ú. Holičky u Staré Hlíny a k. ú. Stará Hlína uvedených v Dodatku č. 1 (příloha č. 2) a v Dodatku č. 5 (příloha č.1) z nájemní smlouvy a jejich nahrazení aktuálními pozemky dle současného stavu v katastru nemovitostí uvedených v tabulce č. 1 a tabulce č. 2 podkladového materiálu. K zániku pozemků, příp. ke změně výměr, dochází z důvodu dokončených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Holičky u Staré Hlíny a v k. ú. Stará Hlína. Nájemné za pozemky v k. ú. Stará Hlína a k. ú. Holičky u Staré Hlíny je stanoveno ve výši 1.000,00 Kč/ha/rok. Od roku 2015 bude nájemné za všechny pronajaté pozemky dle nájemní smlouvy vč. dodatků činit ,00 Kč. Usnesení RM č. 345/ zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě v úplném znění ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a obchodní společností Třeboňské lesy a rybníky s.r.o., IČ: (U Sv. Víta 246, Třeboň). Dodatek bude řešit: a) vynětí pronajatých pozemků v k. ú. Majdalena uvedených v příloze č. 1 ze smlouvy a jejich nahrazení aktuálními pozemky dle současného stavu v katastru nemovitostí v k. ú. Majdalena. K zániku pozemků, přečíslování, příp. ke změně výměr, došlo z důvodu obnovy katastrálního operátu souboru geodetických informací a jeho přepracování do digitální podoby (KMD). Soupis aktuálních pozemků v k. ú. Majdalena, které budou předmětem nájmu, je přílohou podkladového materiálu. b) vynětí pronajatých pozemků v k. ú. Stará Hlína uvedených v příloze č. 1 ze smlouvy a v Dodatku č. 2 čl. II. odst. 2/ a jejich nahrazení aktuálními pozemky dle současného stavu v katastru nemovitostí v k. ú. Stará Hlína. K zániku pozemků, přečíslování, příp. ke změně výměr, došlo z důvodu ukončených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Holičky u Staré Hlíny 6

7 a k. ú. Stará Hlína. Soupis aktuálních pozemků v k. ú. Stará Hlína, které budou předmětem nájmu, je přílohou podkladového materiálu. c) stanovení výše nájemného za pronájem pozemků dle nájemní smlouvy ze dne vč. dodatků pro rok Nájemné je stanoveno ve výši ,00 Kč. Usnesení RM č. 346/ zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o výpůjčce s Fotbalovým klubem Stará Hlína, IČ: (Stará Hlína 77, Třeboň), která nahradí Smlouvu o výpůjčce v úplném znění ze dne a Smlouvu o výpůjčce ze dne Z důvodu ukončených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará Hlína dochází k zániku pozemků p. č. KN 396/1, p. č. KN st. 150, p. č. KN 396/3, p. č. KN 396/5, p. č. KN 396/10, p. č. KN 396/11, p. č. KN 396/23, KN 396/2, p. č. KN st. 149 p. č. KN 396/18, p. č. KN 396/7, p. č. KN 396/8, vše v k. ú. Stará Hlína, které se nově nahrazují pozemky p. č. KN st. 124, p. č. KN st. 149, p. č. KN st. 150, p. č. KN 1040, p. č. KN 1045, p. č. KN 1052, p. č. KN 1053, p. č. KN 1054, p. č. KN 1060, p. č. KN 1256, vše v k. ú. Stará Hlína. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do Usnesení RM č. 347/ I. potvrzuje usnesení Rady města Třeboně č. 249/ ze dne bod I. Usnesení RM č. 348/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 370/4, p. č. KN 2502/1, p. č. KN 367/1 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. (Za Brumlovkou 266/2, Praha 4), a za dodržení těchto podmínek: a) na pozemku p. č. KN 370/4 k. ú. Třeboň bude kabel uložen podvrtem, jehož poloha bude upřesněna současným nájemcem z důvodu možné kolize s jeho podzemními vedeními v předmětném pozemku, b) před samotnou realizací bude požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace, c) dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,00 Kč. Usnesení RM č. 349/ zrušení usnesení Rady města Třeboně č. 226/ ze dne týkajícího se vydání bezdůvodného obohacení za období od do manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) za užívání pozemku p. č. KN 1943/2 o výměře m 2 v k. ú. Třeboň. 7

8 Usnesení RM č. 350/ I. souhlasí s obnovou stávajícího okapového chodníku podél severní strany trafostanice TS Husova na pozemku p. č. KN 569/2 k. ú. Třeboň, za podmínky, že obnova chodníku bude provedena v souladu s výkresem č. S5. Usnesení RM č. 351/ uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Třeboň a Základní uměleckou školou v Třeboni. Předmětem výpůjčky budou prostory Divadla J. K. Tyla v Třeboni za účelem vystoupení tanečního oboru ZUŠ v Třeboni. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 352/ uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí mezi městem Třeboň a Základní uměleckou školou (IČ: , Hradební 24/I, Třeboň). Předmětem výpůjčky je movitý majetek (harmonium a sedačka) evidovaný pod inv. číslem 00049/001. Hodnota výpůjčky činí 2.800,00 Kč. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou za podmínky, že jakákoliv oprava uvedeného majetku může být provedena pouze na základě písemného souhlasu vlastníka. Usnesení RM č. 353/ uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Třeboň a společností Lázně Aurora s.r.o (Lázeňská 1001, Třeboň). Dodatkem č. 3 se aktualizuje hodnota vypůjčených kulturních předmětů na částku ,00 Kč. Usnesení RM č. 354/ I. bere na vědomí odstoupení společnosti M&M reality holding a.s. se sídlem Krakovská 1675/2, Praha 1 Nové Město, IČ: , DIČ: CZ z nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor v budově čp. 106/II, která je součástí pozemku p. č. KN 862/9 k. ú. Třeboň nebytový prostor č II. ruší usnesení RM č. 320/ ze dne ve věci pronájmu NP v čp. 106/II, Palackého nám., Třeboň, týkající se společnosti M&M reality holding a.s. se sídlem Krakovská 1675/2, Praha 1 Nové Město, IČ: , DIČ: CZ I 8

9 Usnesení RM č. 355/ jako zadavatel veřejné zakázky Rekonstrukce Budějovické ulice 3. a 4. etapa včetně sítí externí zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Rekonstrukce Budějovické ulice 3. a 4. etapa včetně sítí. odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 356/ Výzvu č. 1/2015 pro podávání žádostí o dotace na podporu volnočasových aktivit v roce odboru finančnímu a majetkovému zajistit zveřejnění Výzvy. Usnesení RM č. I. bere na vědomí zprávu veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. o šetření ve věci rovného přístupu osob se zdravotním postižením k nájemnímu bydlení týkající se neuzavření nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví města. Usnesení RM č. 357/ Organizační řád města Třeboň. útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 358/ změnu ceníku poskytovaných služeb odborem kultury a cestovního ruchu. odboru kultury a cestovního ruchu řídit se ceníkem. Usnesení RM č. 359/ projektové záměry města v programovém období kanceláři starostky zaslat záměry Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Usnesení RM č. I. bere na vědomí zápis z jednání komise mládeže a sportu ze dne Usnesení RM č. 360/ Rada města, vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Technických služeb Třeboň, s.r.o. vyplacení odměn pro pracovníky managementu společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o. dle předloženého návrhu podkladového materiálu. útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. 9

10 Usnesení RM č. 361/ Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo akce Bertiny lázně Třeboň rekonstrukce balneoprovozů dle předloženého návrhu podkladového materiálu. odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení a předložit dodatek starostce k podpisu. Usnesení RM č. 362/ Rada města, vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Lázní Aurora s.r.o. a Bertiných lázní Třeboň s.r.o. I. deleguje PhDr. Milana Kramárika, generálního ředitele Městských slatinných lázní Třeboň, zástupcem ve Sdružení lázeňských míst ČR. kanceláři starostky zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 363/ studijní exkurzi zástupců města Třeboně starostky Mgr. Terezie Jenisové a Ing. Lucie Říhové od 24. do 30. května 2015 do německých a polských lázní pořádanou Sdružením lázeňských míst ČR. kanceláři starostky zajistit plnění usnesení. Mgr. Terezie Jenisová v. r. Zdeněk Mráz v. r. starostka místostarosta Zpracovala: Ing. Lucie Říhová Bylo vyhotoveno dne

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 86 navýšení a ponížení výdajové části 638/2014-123 3. Rozpočtové opatření č. 87 havarijní ořezy

Více

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.11.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Bohuslav Jirák, MUDr. Antonín

Více

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23.01.2013 Usnesení RM č. 33/2013-69 provedení rozpočtového opatření č. 5, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu: -

Více

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Č. j. METRX00A42H8 ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.01.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1687/2016 ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 27.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Usnesení z 11. jednání ZM dne

Usnesení z 11. jednání ZM dne USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25.01.2016 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 1/2016-11 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Bertiny Lázně

Více

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.12.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.09.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 3340/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 20.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 36 dotace JK regionální funkce knihoven v roce 2015

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 47/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 7. 2004 Usnesení číslo : 296/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st.

Více

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2779/2016 ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.07.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 Usnesení RM č. 776/2012-60 provedení rozpočtového opatření č. 104, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu

Více

ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1359/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.09.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 3358/2016 Program: 1. Zahájení 2. Turistická oblast Třeboňsko Usnesení RM

Více

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4321/2016 ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 19.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4669/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4669/2016 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 2379/2016 USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 20.06.2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 49/2016-14 2.

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 30.03.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing.

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 03.08.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2972/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Ing. Jiří

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 Usnesení RM č. 7/2014-100 přijetí transferu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, ve výši 88.807,41

Více

ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 390/2005 Rada města nesouhlasí s umístěním prodejního stánku za účelem prodeje pražených suchých plodů a výrobou vonných svící na

Více

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu

Více

USNESENÍ Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 21.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4671/2016 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření nájemní smlouvy Slatinné lázně

Více

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 23.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4668/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 14.03.2016 Sp. zn.: METR_S 720/2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 15/2016-12 2.

Více

USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 7 Veřejná zakázka Osobní automobily pro město Třeboň

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 09.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4578/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

Č. j. METRX00A8T1R. USNESENÍ Z 40. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214.

Č. j. METRX00A8T1R. USNESENÍ Z 40. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214. Č. j. METRX00A8T1R USNESENÍ Z 40. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 24.02.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1 Rozpočtové opatření č. 7 soudní výlohy Usnesení RM č. 117/2016-40

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

ZÁPIS Z 41. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 41. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Č. j. METRX00AAF4C ZÁPIS Z 41. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 16.03.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 4126/2016 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 24.10.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 81/2016-16 2. Zpráva o

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 Program: 1. Zahájení 2. č. 52 grant JK neinvestiční řízení přetlakového ventilátoru pro JSDH Branná Usnesení RM č. 445/2014-115 3. č. 53 finanční

Více

ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

KONANÉHO DNE 13. 6. 2005

KONANÉHO DNE 13. 6. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 6. 2005 Usnesení číslo: 316/2005 Rada města souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy s paní Martinou Worthingtonovou, bytem 184 Sutherland Drieve,

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne 21. 11. 2016 Usnesení č. 991/16 RM uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech bytů, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.

Více

ZÁPIS ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.10.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.10.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.10.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Vladimír Janíček, MUDr. Antonín

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 58. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 09. 2016 Kontrola usnesení 58/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 58/2. Rada města b e r

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 88. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 27.08.2014 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

V ý t a h U s n e s e n í

V ý t a h U s n e s e n í V ý t a h U s n e s e n í z 43. schůze Rady města Hlučína, konané dne 20. června 2016 43/1a) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o činnosti Komise pro regeneraci městské památkové zóny za období

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1687/2016 USNESENÍ Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 27.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Partnerství v rámci projektu Vital Watersheds

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 8. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE)

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ ZE 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.05.2013

USNESENÍ ZE 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.05.2013 USNESENÍ ZE 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.05.2013 Usnesení RM č. 332/2013-78 provedení rozpočtového opatření č. 25, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 2. 12. 2013 čís. 1080/74 1094/74 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

Z 99. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2006

Z 99. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2006 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 99. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2006 253/2006 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části z pozemku p.č. KN 521/3 o výměře cca

Více

USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.08.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.08.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.08.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 73 navýšení příjmů a výdajů Usnesení RM č. 703/2015-25

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 96/2002 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. 02. 2002 Usnesení číslo : 57/2002 - Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č.

Více