Verze ÚVOD APACHE ELITE, APACHE ELITE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELITE, APACHE ELITE."

Transkript

1 Verze ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELITE, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím mjte na pamti, že neodborná instalace a provozování tohoto elektrokola mže redukovat výkon a celkový požitek z tohoto produktu. Proto si pedtím, než zanete kolo používat peliv pette návod pro obsluhu a ite se každým bodem v montážním návodu! Ješt jednou Vám dkujeme za nákup našeho elektrokola APACHE ELITE.

2 OBSAH Specifikace 2 Vlastnosti elektrokola 2 Obsah kartonu 3 Popis elektrokola 4 Montážní návod 5, 6 Nabíjení baterie 7 Ovládání elektropohonu 8 Ovládání LCD displeje 8, 9, 10 Údržba 11 ešení problém 12 asto kladené dotazy 13 Bezpenostní varování 14 Záruní list 15 SPECIFIKACE Rám: Alu 6061 T6 26" výška 470 mm, osa sedlové trubky/osa ízení 57 cm Vidlice : ZOOM odpružená Alloy Brzdy: Alu V-brake, páky Al s vypínacím kontaktem Pevody: Shimano TX 7/13-28, 1-pevodník 42 z azení: Shimano Revoshift 7-sp Pehazovaka: Shimano Tourney 7-sp Osvtlovací systém: bateriové pední a zadní Ráfky: 26" HJC, dvojité Sedlovka : Al prmr 27,2 mm Pedstavec : Al, nastavitelný Motor: 36V/250W, pední, bezkartáový, s volnobžkou Baterie: 36V/9Ah, Li-ion, v nosii, váha 2,4 kg Nabíjeka: DC36V, 1,35A, doba nabíjení prázdné baterie cca 4-6 hodin Nosnost: maximáln 120 kg Váha celého kola 23 kg VLASTNOSTI ELEKTROKOLA - Koncepce jednoduchého snímání PAS snímaem - Motor se zapne po 1,5 2sec. od chvíle, kdy zanete šlapat, a vypne se se stejným zpoždním, když šlapat pestanete. - Silná podpora bhem cestovní rychlosti (v módu HIGH). - Vzestupný výkon motoru se vypíná pi rychlosti 25 km/hod. - Vyhovuje všem evropským pedpism a je to stále jízdní kolo, NE moped! - Dojezd: 40 až 60 km / odvislý od profilu trati a váhy jezdce / - LCD panel se samostatným tlaítkovým ovladaem Jízdní programy: 1 - nízká motorová pomoc 2 - nízká motorová pomoc, 3 - stední motorová pomoc, 4 - vyšší motorová pomoc, 5 - maximální motorová pomoc DOWN pomocí tlaítka DOWN (spodní šipka) jede kolo samo rychlostí cca 6 km/h(pomoc pi rozjezdu, nebo pi tlaení)

3 OBSAH KARTONU 1 Rám, kola / baterie / motor 2 idítka / pedstavec 3 Nabíjeka 4 Pedály 5 Klí k zámku baterie 6 Klí k zámku kola 7 Náadí

4 KOLO APACHE ELITE

5 MONTÁŽNÍ NÁVOD Potebné náadí: Imbusové klíe 4, 5, 6 mm, klí na pedály 15 mm (jsou souástí dodávky kola) Rozbalení Peliv odstrate veškerý balicí materiál a prohlédnte kolo, zda nedošlo k njakému poškození bhem pepravy. Kolo je z 95 % sestavené, na vás je vložit idítka a našroubovat pedály. Sestavené kolo pizpsobte vašim osobním požadavkm. Montáž idítek Nasate pedstavec do vidlice dle piloženého obrázku OBR.1 Pedstavec ídítek nesmí být vytažen více, než oznauje ryska se šipkou a nápisem MINIMUM INSERTION. Ke zmn výšky pedstavce potebujete imbus klí velikost 6. Imbus šroub najdete pi odklopení páky urené k seízení výšky pedstavce a naklopení idítek. Umístte ídítka tak, aby byly kolmo na pední kolo pi pohledu shora. Šroub poté pevn dotáhnte!!! Seízení pedstavce a idítek Po odklopení páky na horní stran pedstavce a povolení imbus šroub ve spodní ásti pedstavce mžete nastavit úhel pedstavce a naklopení idítek. OBR.2 Po nastavení páku zaklopte a šroub opt dotáhnte. OBR.1 Montáž pedál Pravý pedál má pravý závit a utahuje se doprava, levý pedál má levý závit a utahuje se doleva. Jejich správné montáži vnujte pozornost. Upozornní: pedály je nutné po první jízd znovu dotáhnout!!! Pokud tak neuiníte, mže dojít k vytržení pedálu ze závitu v klice. Na to se záruka nevztahuje. OBR.2 Sedlo & sedlovka - seízení Ujistte se, že sedlovku nikdy nevytahujete více, než oznauje ryska s nápisem MINIMUM INSERTION po obvod sedlovky. 1. Pro nastavení výšky sedla uvolnte objímku sedlové trubky pomocí rychloupínáku. 2. Nastavte pedál do nejnižší pozice, sete na sedle a umístte jednu nohu patou na tento pedál. Výše sedla je správn pizpsobená, když Vaše noha je mírn propnutá. Jestli je Vaše noha ohnutá píliš, sedlo je moc nízko. Jestliže se nemžete dotýkat zem druhou nohou, sedlo je vysoko. 3. Po správném nastavení výšky sedlovky objímku utáhnte. Pední svtlo Svtlo se zapíná vypínaem umístným na zadní stran Výmna žárovky a baterií: Odšroubujte zadní kryt. Vymte žárovku nebo baterii. Kryt opt zašroubujte. Zadní koncové svtlo Svtlo se zapíná vypínaem umístným na boku koncového svtla Výmna žárovky a baterií: Stisknte strany krytu spolen a odstrate kryt. Vymte žárovku nebo baterii. Zavete kryt.

6 Závrená kontrola Po dokonení montáže provete finální kontrolu a ujistte se, že: - Každý závitový spoj je ádn utažený. - Pneumatiky jsou nahuštné na doporuený tlak. Ped první jízdou vnujte prosím pozornost správné funkci brzd! Kolo je vybavené pední a zadní V-brake brzdou. U tchto brzd psobí dva brzdové špalíky na boky ráfku. Jsou-li brzdy užívány nesprávn, mžete ztratit kontrolu nad Vaším kolem, protože mají velmi silný brzdný úinek. Brzdní s Vaším novým kolem vyžaduje praxi, abyste neohrozili sami sebe i okolní úastníky. Poprvé jete pomalu a stisknte brzdové páky lehce a seznamte se s funkcí brzd. - Na levé ruce je brzdová páka pro pední brzdu - Na pravé ruce je brzdová páka pro zadní brzdu Vaše kolo má 7 rychlostních stup. Nikdy neate rychlost, když je kolo v klidu nebo když šlapete do pedál obrácen. Zmnu rychlostních stup provádjte za soubžného otáení pedály. Malá síla na pedál je potebná na prvním stupni, ale kolo se otáí pomaleji než na vyšších stupních. Nejvyšší rychlost s nejvtší silou na pedál je dosažena na sedmém stupni. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ BATERIE Vložte baterii (pokud není již vložena), podle piložených obrázk OBR.3 OBR.4 Otote klíkem o 180 OBR.3. Uchopte baterii za madlo umístné na spodní stran baterie a tahem ji vytáhnte z nosie ven. OBR.4. Vložení baterie se provádí v opaném poadí, pro zajištní baterie opt použijte klí, kterým otoíte opt o 180 a dojde tak k zajišt ní baterie. Ped první jízdou se ujistte, že akumulátor je pln nabitý Používejte pouze tu nabíjeku baterie, která byla dodána s elektrokolem APACHE ELITE. Použití jiných nabíjeek mže mít za následek zniení baterie nebo elektrické instalace kola a ztrátu záruky na baterii. Mže to také zpsobit nebezpeí požáru. Ujistte se, že nabíjeka je na stejné naptí, jako je ve Vaší síti.

7 NABÍJENÍ BATERIE Pi srovnání s ostatními typy baterií, mají baterie Li-ion velmi nízké samoinné vybíjení, které zpsobuje ztrátu kapacity. Proto se doporuuje asté dobíjení baterie (vždy po ukonení jízdy a pi delším nepoužívání elektrokola dobít baterii 1x za 14 dn na plnou kapacitu). Zapamatujte si prosím: Pro získání plné kapacity provete u nového kola 3 5 cykl / úplné vybití jízdou a následné nabití /, bez ohledu na to, kolik km na baterii ujedete. Potom vždy dobijte baterii po každé jízd. Nabíjet mžete i pi každé píležitosti bhem jízdy, zvtšíte si tím dojezd. Nabíjeka váží 430 g a tak by neml být problém si ji brát i s sebou. 1. Baterii mžete nabíjet v elektrokole nebo ve vyjmutém stavu. Je-li baterie nainstalována v elektrokole, nabíjejte baterii za vypnutého stavu elektrokola. 2. Nejdíve pipojte nabíjeku k baterii a teprve pak k síovému naptí 230V. 3. Síový pívod musí vyhovovat technickým údajm pro pístroj. 4. Jakmile je nabíjeka pipojená k napájení a do baterie, rozsvítí se ervená LED dioda, která signalizuje proces nabíjení. Nabíjení se zastaví automaticky, jakmile je baterie pln nabita. Stav nabití signalizuje zelená LED dioda na nabíjece OBR Poté odpojte nabíjeku nejdíve ze síového pívodu a potom z baterie. Skladujte ji mimo dosah dtí. OBR.5 Maximální nabíjecí doba je cca. 4 6 hodin. Vaše baterie má plastové držadlo, umístné zespodu na baterii. K baterii jsou dodány 3 klíe. V obou krajních polohách, i když je baterie zamknuta, nebo když je baterie odemena pro vyjmutí, jde klí vyjmout. Na horním krytu baterie je LED indikátor OBR.6, který ukazuje orientan zbývající kapacitu baterie. Displej indikátoru aktivujete stlaením tlaítka PRESS. Baterie má plnou kapacitu, když svítí 3 LED diody zelen. Pokud svítí pouze ervená LED dioda, znamená to, že baterie je tém vybitá a musí být co nejdíve nabita viz kapitola Nabíjení baterie. Displej zhasne po uvolnní tlaítka. Jestliže kapacita baterie bude píliš nízká, motor pestane mít hladký chod a zane bžet trhan. V tomto pípad vypnte systém elektropohonu vypínaem na baterii. Dále mžete stále jet bez motorové pomoci. OBR.6

8 OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHONU 1. Na baterii v zadní ásti zapnte hlavní vypína baterie. 2. Tlaítkový ovlada je umístn vedle levého madla na ídítkách OBR.7 3. Stisknte a dlouze podržte tlaítko MODE. Dojde k aktivaci LCD displeje - OBR.8 OBR.7 OBR.8 Mžete zvolit 5 úrovní výkonu elektropohonu. Šipkami nad a pod tlaítkem MODE na tlaítkovém ovladai mníte úrove výkonu. 1 - ekonomická motorová pomoc 2 nízká motorová pomoc 3 - stední motorová pomoc 4 - vyšší motorová pomoc 5 - maximální motorová pomoc Pi všech úrovních pomoci elektropohonu mžete zapnout jízdu bez šlapání. Stiskem a podržením DOWN (spodní šipky) jede kolo samo rychlostí cca 6 km/h (pomoc pi rozjezdu, nebo pi tlaení). OVLÁDÁNÍ LCD DISPLEJE OBR.10 OBR.9 LCD displej ovládáte tlaítkovým ovladaem, který je umístný vedle levého madla OBR.7.

9 - Podržením tlaítka MODE displej a pohon aktivujete. - Horním tlaítkem UP zvyšujete výkon motoru (1 5). 1 je nejmenší pomoc, 5 nejvyšší. Pednastavená je úrove 1. - Spodním tlaítkem DOWN snižujete výkon motoru (5 1). - Podržením spodního tlaítka DOWN spustíte pímý pohon motoru do maximální rychlosti 6Km/h pi tlaení, nebo rozjezdu. pímý pohon motoru funguje pi všech jízdních programech elektromotoru.!!!pímý pohon je urený pro tlaení kola, nikoli pro stálou jízdu!!! - Pi spuštní elektropohonu se automaticky zobrazí okamžitá rychlost. Pidržením tlaítka UP se na displeji zobrazí maximální rychlost jízdy. Optovným podržením tlaítka UP se zobrazí prmrná rychlost jízdy. Dalším podržením tlaítka UP se zobrazí opt okamžitá rychlost jízdy. - Souasným podržením tlaítek UP + MODE na ti sekundy aktivujete podsvícení displeje. Podsvícení používejte pouze pi zhoršené viditelnosti, šetíte tak baterii. Optovným podržením tlaítek UP + MODE na ti sekundy deaktivujete podsvícení displeje. - Stiskem tlaítka MODE mžete pepínat informace o souasné denní jízd TRIP, nebo celkové ujeté vzdálenosti ODO. - Pi pln nabité baterii se zobrazí vyplnná ikona baterie. S ubývající kapacitou ubývají vyplnná pole ikony baterie, pokud ikona baterie zane blikat, je stav nabití baterie velmi nízký a je teba ji ihned dobít. Dlouhým stiskem tlaítka MENU (na více jak 4 sekundy) se displej a celý elektropohon vypne. NASTAVENÍ LCD DISPLEJE Po zapnutí displeje podržte souasn horní UP + spodní DOWN tlaítka po dobu tí sekund a displej pejde do módu nastavení. Nastavení asu po tom, co se vám rozbliká symbol hodin, nastavte as. Horním tlaítkem pidáváte, spodním ubíráte hodiny. Stiskem tlaítka MODE se dostáváte k nastavení minut. Stejným zpsobem nastavte minuty. Stiskem tlaítka MODE se dostáváte do dalšího nastavení. Nastavení maximální rychlosti standardním nastavením z výroby je maximální možná rychlost 25Km/hod. Tlaítky UP, nebo DOWN mžete provést zmnu rychlosti maximální dopomoci. Vyšší dopomoc, než 25Km/h nelze nastavit. Stiskem tlaítka MODE se dostáváte do dalšího nastavení. Nastavení metrické jednotky tlaítky UP, nebo DOWN mžete provést zmnu nastavení metrické jednotky kilometry (Km), nebo míle (mile). Stiskem tlaítka MODE se dostáváte do dalšího nastavení. Nastavení prmru kol - tlaítky UP, nebo DOWN mžete provést zmnu nastavení prmru kola. Pednastavený prmr je 26. Stiskem tlaítka MODE se dostáváte do dalšího nastavení. Nastavení nasvícení displeje tlaítky UP, nebo DOWN mžete provést zmnu osvtlení displeje. 1 je nejnižší intenzita osvtlení, 3 nejvyšší. Pedvolené natavení z výroby je nejnižší intenzita 1. Ukonení nastavení a návrat do hlavního MENU stisknte tlaítko MODE na delší dobu než 2 sekundy a vrátíte se do hlavního MENU.

10 ZOBRAZENÍ CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ DISPLEJE Pokud se objeví njaký problém s elektronickým systémem, na displeji se zobrazí kód chyby. 21 Abnormální naptí 22 Porucha snímae otáení klik 23 Problém fáze motoru 24 Poškození motoru 25 Porucha snímae brzd Displej se vrátí do standardního režimu až po vyešení problému. VÝMNA BATERIE V DISPLEJI Pokud chcete vymnit baterii displeji, musíte jej odmontovat z idítek poté odejmout kryt baterie a vložit baterii novou. Typ baterie do displeje je CR2032. Tato baterie je používaná pouze pro uchování informace o ase v displeji. Životnost baterie je minimáln 3 roky. Po výmn baterie znovu nastavte místní as. Používejte elektrokolo jako normální bžné kolo. Po zahájení šlapání za 1,5 2 sec. zane kolo automaticky zrychlovat (zapne se elektropohon). Proto bute velmi opatrní v oblastech s hustou dopravou! Vypne se zase s krátkým zpoždním. Když pestanete šlapat, nebo když dosáhnete rychlosti 25 km/hod., nebo jakmile použijete V-brake brzdu, motor se automaticky odpojí. Tímto se pedchází nevhodné pomoci motoru v nebezpených situacích. Pokud potebujete pomoc pi tlaení kola, nebo rozjezdu, stisknte tlaítko DOWN a kolo Vám pojede i bez šlapání rychlostí cca 6 km/h tak dlouho, dokud budete držet tlaítko stisknuté.!!!dležité!!! Neopouštjte Vaše elektrokolo, pokud je klí vložen v baterii a pop. otoen do polohy UNLOCK! Bezpenostní zámek baterie je v této pozici odemený a baterie mže být vysunuta! Hrozí Vám riziko krádeže baterie. Faktory, které ho mohou ovlivnit dojezd elektrokola momentální stav baterie protivítr tlak v pláštích síla aplikovaná na pedály váha jezdce a nákladu stáí/použití baterie profil trati teplota okolí povrch cesty volba módu (1 5 ) Všimnte si, že dojezd a výkon jsou velmi závislé i na teplot okolí. Vtší pokles výkonu a dojezdu lze oekávat pi teplotách pod 0 C. S nabitou baterií a s dobrými okolními podmínkami mžete najet 40 až 60 km. ím je baterie starší, klesá její kapacita a z tohoto dvodu se snižuje i dojezd Vašeho elektrokola. TIP: K tomu, abyste dosáhli co nejvyššího možného dojezdu, používejte v nejvtší možné míe mód 1 a nepoužívejte stále vyšší stupn. Mód 5 používejte pouze jen pro okamžité zrychlení, v pípad protivtru nebo pi jízd do prudkého kopce. Vyplatí se také vnovat zvýšenou pozornost tlaku v pláštích!!!kolo není vhodné pro velmi dlouhé výjezdy. Toto by mohlo zpsobit petížení motoru a mohlo by to mít záporný dopad na životnost baterie!!!

11 ÚDRŽBA!!! UPOZORNNÍ!!! Používejte pouze originální náhradní souástky. Nikdy neponoujte baterii, nabíjeku nebo ostatní elektrosouástky do vody i jiné kapaliny. Všeobecné instrukce Pravidelná údržba garantuje dlouhou životnost a bezpenost Vašeho kola. Údržba zahrnuje i ištní, mazání a správné nastavení všech komponent. Navíc je pravidelná údržba podmínkou pro podporu nárok na záruku. - Vždy udržujte elektrokolo a všechny jeho komponenty isté. - Používejte pouze doporuené a vyzkoušené istící materiály - Když budete používat Vaše elektrokolo v zim, po každé jízd oistte kolo a pedevším kontakty baterie a konektory od soli - Kontrolujte správné dotažení všech šroub, matic a šlapacího stedu Doporuujeme, aby výše uvedené operace byly uskuteovány v pravidelných intervalech. Bude-li to nezbytné, kontaktujte Vaši nejbližší autorizovanou servisní dílnu Skladovací doporuení Nevhazujte baterii do ohn a mechanicky ji nepoškozujte. Mohou se pi tom uvolnit toxické látky. Nerozebírejte baterii. S opravou a na servis zajdte s elektrokolem vždy k vašemu obchodníkovi. Neskladujte baterii pi teplotách pod bodem mrazu. V pípad njakého neregulérního hluku, vysoké teploty, i prosakování z baterie zastavte ihned její používání. Vždy skladujte baterii na chladném, suchém a vtraném míst mimo dosah sluneního svtla a zdroj tepelného záení.

12 PROBLÉMY A JEJICH EŠENÍ Jestli kolo nefunguje správn, zkontrolujte nejdíve, zda mžete problém opravit sami. V opaném pípad kontaktujte Vaši servisní dílnu. PÍINA / EŠENÍ Kolo nereaguje na nastavení na ovládacím panelu nebo nejede na maximální výkon. Nabití baterie píliš nízké: Dobijte baterii. Regulátor výkonu je vadný: Regulátor nutno vymnit v servisní díln. Hlavní kabel vadný: Opravte vadné žíly nebo jej vymte. Kontakty perušené: Kontrolujte spojení mezi baterií a motorem Motor nebží, i když je systém zapnutý. Kabel od baterie je vadný: Zkontrolujte kabeláž baterie Spína na brzdové páce selhal: Kontrolujte kabelové kontakty a funkci spínae Nízký dojezd i pi pln nabité baterii Tlak v pneumatice píliš nízký: Kontrolujte tlak v pneumatice Baterie je píliš stará i vadná: Vymte baterii Velké zatížení na kole kvli prudkým stoupáním, protivtru i nákladu: Používej mén motorové pomoci Nízká teplota okolí (< 0 C): Používej mén motorové pomoci Nabíjeka nenabíjí akumulátor Je nabíjeka pipojená k síovému pívodu? Nejsou kabely poškozené? Poškození v nabíjece: Vymte nabíjeku Uvolnné zdíky: Kontrolujte a zabezpete kabely lánky baterie vadné: Vymte baterii. Indikátorové svtlo nabíjeky svítí stále zelen. Vadná/nevhodná baterie: Vymte baterii Uvolnné zdíky: Kontrolujte a zabezpete kabely Provte, zda není v baterii nebo v nabíjece zkrat. Indikátorové svtlo nabíjeky svítí stále erven. Zkontrolujte baterii, zda není poškozena. Po stlaení tlaítka na baterii nesvítí žádná LED dioda. Baterie je vybitá: Dobijte baterii. lánky baterie vadné: Vymte baterii.

13 ASTO KLADENÉ DOTAZY Jak APACHE ELITE funguje? Jednoduše stisknete knoflík On na ovládacím panelu a elektrický motor v pedním náboji zane pracovat po nábhové dob 1,5 2 sec. po zahájení šlapání. Dodá Vám veškerou potebnou pídavnou sílu. Jak daleko mže APACHE ELITE dojet? Dojezd závisí na tom, jak moc šlapete, na profilu trati, na terénu, vnjší teplot, vaší váze a váze nákladu. Na jedno nabití pro prmrného jezdce v rovinatém terénu mžete ujet km. Je ale dobré si pi poáteních jízdách vyzkoušet, kolik dokážete na jedno nabití ujet a vracet se ihned, jakmile indikátor na displeji ukazuje 50% nabití. Jak rychle mže APACHE ELITE jet? Tento systém elektropohonu napomáhá až do docílení rychlosti 25 km. /hod. Po dosažení této rychlosti se systém automaticky vypne. Tím vyhovuje všem evropským pedpism. Jaká jsou váhová omezení APACHE ELITE Všeobecné pravidlo: ím vtší náklad, tím menší rychlost a kratší dojezd. Max. nosnost 120 kg. Jak mohu dobít moji baterii? Jednoduše pipojte dodanou nabíjeku k baterii a do standardní sít 240 volt. Baterii mžete nechat v kole nebo ji vyjmout. Úplné nabití trvá min. pt hodin. Bezpenostní systém garantuje, že baterie se nemže pebít. Nabíjeku si mžete vzít i s sebou na delší vyjížku a dobíjet baterii i bhem delší zastávky. Obecn platí: 1 hodina nabíjení = cca 10 km. Poznámka: Po skonení nabíjení nabíjeku vypnte, odpojte od sít a od baterie. Jak bych ml baterii skladovat? Skladujte ji na chladném a suchém míst. Baterie Vám vydrží déle, pokud ji dobijete každých 14 dn i v období, kdy na kole nejezdíte. Nikdy nevystavujte baterii dlouhodob teplotám pod 0 C! Je tato baterie recyklovatelná? Ano. Li-Ion baterie jsou 100% recyklovatelné. Mžete ji odevzdat na kterémkoliv sbrném míst, nebo pímo u Vašeho obchodníka. Jaká je životnost baterie? Životnost baterie je závislá na tom, jak asto ji používáte, jak hodn ji vybíjíte a jak o ni peujete. Zaruujeme min. 300 cykl, po kterých by baterie mla mít ješt kapacitu 80% z pvodní. Obecn baterii mžete pln dobít asi 500 krát a více. Mže se motor pehát? Ano. Motor se mže pehát ve velkých kopcích nebo pi velkém zatížení, ale zabudovaný tepelný sníma el. systém automaticky odpojí. Mohu použít APACHE ELITE i mimo msto? Ano. Kolo je vhodné pro normální zpevnné cesty stejn jako pro dláždné ulice a cesty pro cyklisty. Není ale vhodné pro extrémní terén. Mohu jet na APACHE ELITE jako na normálním kole bez motorové podpory? V módu OFF jede Vaše kolo stejn jako jiné normální jízdní kolo. Mám vypínat APACHE ELITE? Nemusíte. Když zaparkujete kolo a nevypnete do módu OFF, systém se automaticky vypne po 10 minutách. Pesto doporuujeme systém vypínat.

14 !!! BEZPENOSTNÍ VAROVÁNÍ!!! ÚEL BEZPENOSTNÍCH SYMBOL JE UPOUTAT VAŠI POZORNOST NA MOŽNÉ NEBEZPEÍ. BEZPENOSTNÍ SYMBOLY A VYSVTLIVKY S NIMI SI ZASLOUŽÍ VAŠI PELIVOU POZORNOST A POROZUMNÍ. BEZPENOSTNÍ VAROVÁNÍ SAMO NEODSTRANÍ NJAKÉ NEBEZPEÍ. INSTRUKCE NEBO VAROVÁNÍ NEJSOU NÁHRADOU PRO ÁDNOU PREVENCI NEHODY. Nedodržení bezpenostních upozornní mže mít za následek škodu na vaší osob nebo majetku a nebo na majetku druhých. Vždy uposlechnte bezpenostní upozornní, redukujete tím nebezpeí požáru, možnost úrazu elektrickým proudem a poranní osob. PED POUŽITÍM APACHE ELITE - BEZPENOSTNÍ VAROVÁNÍ 1. Peliv si pette tento návod pro obsluhu a porozumjte mu ješt ped používáním tohoto produktu. Bute obeznámeni s ádným používáním APACHE ELITE. 2. ádn si prohlídnte Vaše kolo z dvod možných uvolnných spoj i poškozených ástí ped každým použitím. Jsou-li njaké ásti uvolnné i poškozené, opravte je ješt ped použitím kola. 3. Výrobce ani dovozce není zodpovdný za nahodilé i následné škody ani poškození vzniklé pímo nebo nepímo použitím tohoto produktu. BP Lumen Úpice, CZ TEL: , FAX: VAŠE POJIŠNÍ NEMUSÍ POKRÝT PÍPADNOU NEHODU PI POUŽITÍ TOHOTO ELEKTROKOLA. MLI BYSTE KONTAKTOVAT VAŠI POJIŠOVACÍ SPOLENOST NEBO AGENTA!!! BEZPENOSTNÍ UPOZORNNÍ!!! Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zaízení Uvedený symbol na výrobku nebo v prvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány spolen s komunálním odpadem. Za úelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na urených sbrných místech, kde budou pijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomžete zachovat cenné pírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopad na životní prostedí a lidské zdraví, což by mohly být dsledky nesprávné likvidace odpad. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úadu nebo nejbližšího sbrného místa. Pi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními pedpisy udleny pokuty.

15 ZÁRUNÍ LIST 24 msíc záruka : Veškeré komponenty kola - na výrobní, skryté a nahodilé vady, krom tch ástí, které se opotebovávají jízdou. 24 msíc záruka : Baterie - na výrobní, skryté a nahodilé vady 12 msíc záruka : Životnost baterie To znamená, že po 12 msících už nemusí být baterie funkní v plném rozsahu kapacity. Pozor! Baterie je spotební zboží s omezenou životností. Životnost vyjaduje výrobce baterie potem cykl, které musí baterie pekonat, aniž by se jí snížila kapacita o více než 20-30% / toto udává výrobce v techn. podmínkách daného typu baterie /. Vzhledem k tomu, že u nkterých jednodušších typ baterií nelze diagnostikovat poet cykl, nesmí kapacita baterie klesnout po 6 msících používání pod hranici 80% její pvodní kapacity. Pozor! Prbžný pokles kapacity baterie, který je možno pozorovat bhem jejího užívání i skladování, není považován za výrobní vadu. Toto je vlastnost, která je dána procesem pirozeného stárnutí a opotebení baterie. Proto tento jev není pedmtem záruky. Všeobecné zásady Firma Pavel Bárta BP Lumen potvrzuje, že tento elektropohon uvedeného typu, namontován na jízdní kolo, odpovídá svým výkonem a dosažitelnou povolenou rychlostí vyhlášce Ministerstva dopravy. 341/2002 Sb. Podmínky záruky - výrobek musí být používán výhradn k úelu, pro který byl vyroben - výrobek musí být ádn skladován a udržován podle návodu - pi uplatnní záruky musí být pedložen ádn vyplnný záruní list - záruka musí být neprodlen uplatnna u obchodní organizace, kde byl výrobek zakoupen. Nárok ze záruky zaniká - bylo-li zjištno, že k poškození výrobku nedošlo vinou výrobce ani dovozce, ale uživatele / havárií, neodborným zacházením i montáží, zásahem do konstrukce elektropohonu, neodbornou opravou, špatným uskladnním apod./ - neuplatnním nároku ze záruky v záruní lht - nebyl-li výrobek ádn používán a udržován dle návodu - nebyl-li pi uplatnní nároku ze záruky pedložen ádn vyplnný záruní list - jedná-li se o opotebení jednotlivých díl / nap. pneumatiky, etzy, kazety, pevodníky, brzdové destiky, držátka atd. /. Dovozce: Pavel Bárta BP Lumen, Puškinova 546, Úpice, Typ elektrokola : APACHE ELITE 7-sp verze Prodávající : Razítko a podpis prodávajícího : Výrobní íslo baterie : Výrobní íslo rámu : Datum prodeje nebo montáže :... Záruní opravy : Datum pevzetí Datum opravy Popis problému Razítko a podpis prodejce

ELEKTROKOLOBĚŽKA APACHE ENFANT ÚVOD

ELEKTROKOLOBĚŽKA APACHE ENFANT ÚVOD ELEKTROKOLOBĚŽKA APACHE ENFANT Verze 1-2013 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokoloběžky APACHE ENFANT, která Vám dopřeje nevšední zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů s potěšením z pohodlné jízdy

Více

ELEKTROKOLO. APACHE ELADY 7-sp ÚVOD

ELEKTROKOLO. APACHE ELADY 7-sp ÚVOD ELEKTROKOLO APACHE ELADY 7-sp Verze 2-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELADY, které Vám dopřeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů s potěšením z cyklistiky

Více

ELEKTROKOLOBĚŽKA APACHE ENFANT ÚVOD

ELEKTROKOLOBĚŽKA APACHE ENFANT ÚVOD ELEKTROKOLOBĚŽKA APACHE ENFANT Verze 4-2013 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokoloběžky APACHE ENFANT, která Vám dopřeje nevšední zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů s potěšením z pohodlné jízdy

Více

APACHE ELEKTRONICA PLUS 7-sp

APACHE ELEKTRONICA PLUS 7-sp ELEKTROKOLO APACHE ELEKTRONICA PLUS 7-sp Verze 2-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELEKTRONICA PLUS, které Vám dopřeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů

Více

APACHE ELEKTRONICA 26 28 NEXUS

APACHE ELEKTRONICA 26 28 NEXUS ELEKTROKOLO APACHE ELEKTRONICA 26 28 NEXUS Verze 2-2013 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELEKTRONICA 28 NEXUS 2013, které Vám dopřeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek

Více

ELEKTROKOLO MODEL : e-atland 5.0

ELEKTROKOLO MODEL : e-atland 5.0 ELEKTROKOLO MODEL : e-atland 5.0 Dovozce pro ČR: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKACE ELEKTROKOLA Model e-atland 5.0 je elektrokolo

Více

SADA BIFS III ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA

SADA BIFS III ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA SADA BIFS III 1 VERZE 2-2012 Pavel Bárta BP LUMEN Puškinova 546, 542 32 Úpice Tel: 499 881 327, 603 378 710 info@bplumen.cz, www.bplumen.cz Úvod Nový, 24V elektropohon s možností

Více

SPECIFIKACE ELEKTROKOLA Model e-gordo 3.1 je elektrokolo městského charakteru

SPECIFIKACE ELEKTROKOLA Model e-gordo 3.1 je elektrokolo městského charakteru ELEKTROKOLO MODEL : e-gordo 3.1 SPECIFIKACE ELEKTROKOLA Model e-gordo 3.1 je elektrokolo městského charakteru Rám kola Přehazovačka: Řazení: Brzdy: Světla-přední: Světla-zadní: Ráfky: Pláště Motor: Baterie:

Více

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole.

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole. Mějte, prosím, na paměti, že celý systém a především jeho baterie vyžaduje pravidelnou údržbu a vhodné skladování. Před použitím si prosím přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál. V případě nevhodného

Více

Displej pro elektrokola SW-LCD

Displej pro elektrokola SW-LCD Displej pro elektrokola SW-LCD Uživatelská příručka www.e-totem.cz 1. Úvod Vážení uživatelé, abyste zajistili lepší využití Vašeho elektrokola e-totem, přečtěte si prosím tento návod pro SW-LCD displej

Více

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Uživatelská píruka tte prosím tyto instrukce peliv a dbejte na pelivé a efektivní používání tohoto výrobku Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Naptí 14,4V Volnobžné otáky 0-300 / 1000 ot./min.

Více

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS.

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS. Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELADY NEXUS, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím

Více

SADA PRO ELEKTRIFIKACI JÍZDNÍHO KOLA

SADA PRO ELEKTRIFIKACI JÍZDNÍHO KOLA SADA PRO ELEKTRIFIKACI JÍZDNÍHO KOLA Středový motor TS 250 na kole bez námahy. www.apache-elektrokola.cz Gratulujeme Vám ke koupi elektrosady Apache Power. Pomocí elektrosady můžete udělat elektrokolo

Více

Elektrokolo s výkonem motoru do 250W a s max. rychlostí do 25km/hod. není nutné kdekoli registrovat.

Elektrokolo s výkonem motoru do 250W a s max. rychlostí do 25km/hod. není nutné kdekoli registrovat. ČASTO KLADENÉ DOTAZY JE POTŘEBA ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ? Řidičské oprávnění není vyžadováno. A CO EVIDENCE VOZIDEL? Elektrokolo s výkonem motoru do 250W a s max. rychlostí do 25km/hod. není nutné kdekoli registrovat.

Více

Tento výrobek Vám určitě přinese spoustu skvělých okamžiků a radosti.

Tento výrobek Vám určitě přinese spoustu skvělých okamžiků a radosti. Úvod Vážený zákazníku, Blahopřejeme k zakoupení elektrického kola Lovelec! Tento výrobek Vám určitě přinese spoustu skvělých okamžiků a radosti. Toto elektrické kolo patří do kategorie PEDELEC (Pedal Electric

Více

ELEKTROSADA APACHE LED ÚVOD

ELEKTROSADA APACHE LED ÚVOD ELEKTROSADA APACHE LED Verze 2-2013 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrosady APACHE LED, které Vám dopřeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů s potěšením z cyklistiky a z

Více

SADA PRO ELEKTRIFIKACI JÍZDNÍHO KOLA

SADA PRO ELEKTRIFIKACI JÍZDNÍHO KOLA SADA PRO ELEKTRIFIKACI JÍZDNÍHO KOLA Středový motor BBS 350/250 na kole bez námahy. www.apache-elektrokola.cz Gratulujeme Vám ke koupi elektrosady Apache Power. Pomocí elektrosady můžete udělat elektrokolo

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ TŘÍKOLEK s ELEKTROPOHONEM ZNAČKY SPIRIT

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ TŘÍKOLEK s ELEKTROPOHONEM ZNAČKY SPIRIT NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ TŘÍKOLEK s ELEKTROPOHONEM ZNAČKY SPIRIT Úvod Jsme velice rádi, že jste si vybrali Elektrickou tříkolku Spirit Shopping. Všechny použité komponenty Vám při dodržování podmínek pravidelné

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

APACHE ELEKTRONICA NEXUS,

APACHE ELEKTRONICA NEXUS, Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELEKTRONICA NEXUS, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy.

Více

Verze 3-2012 ÚVOD APACHE ENERGY, APACHE ENERGY.

Verze 3-2012 ÚVOD APACHE ENERGY, APACHE ENERGY. Verze 3-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ENERGY, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz Vážený uživateli našich snhových etz EASY GRIP. Prosíme pette si laskav tohoto prvodce ped prvním použitím a uložte tento návod bezpen

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

Přímý pohon EVBIKE-SET-36V - (26R, 26F, 28F)

Přímý pohon EVBIKE-SET-36V - (26R, 26F, 28F) INSTALAČNÍ MANUÁL Přímý pohon EVBIKE-SET-36V - (26R, 26F, 28F) Vážený zákazníku, Gratulujeme vám, k zakoupení sady EVBIKE a věříme, že s jejím používáním budete nadmíru spokojen. Elektrokolo je jedním

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. Elektrokolo DHS a Devron

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. Elektrokolo DHS a Devron UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ Elektrokolo DHS a Devron 1 Blahopřejeme! Nyní jste se stal majitelem elektrokola PRIMAS. Toto jízdní kolo je vybaveno tzv. elektrickým asistentem šlapání, který vám poskytne zcela

Více

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. E-SCOOTER CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod před prvním použitím. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 Upozornění: Elektrický

Více

Středový pohon EVBIKE-SET-CMS

Středový pohon EVBIKE-SET-CMS INSTALAČNÍ MANUÁL Středový pohon EVBIKE-SET-CMS Vážený zákazníku, Gratulujeme vám, k zakoupení sady EVBIKE a věříme, že s jejím používáním budete nadmíru spokojen. Elektrokolo je jedním z nejúspornějších

Více

strana [ 2 ] 1. Jak se co jmenuje 1.1. Všeobecné Freedom CS

strana [ 2 ] 1. Jak se co jmenuje 1.1. Všeobecné Freedom CS Návod k obsluze 1. Jak se co jmenuje 1.1. Všeobecné Freedom CS 1 8 7 6 2 10 9 5 3 11 4 1 řídítka 2 vidlice 3 motor v náboji 4 převodník (integrovaný senzor točivého momentu) 5 řídící jednotka 6 nosič 7

Více

How it works. HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD NA POUŽÍVANIE NÁVOD K OBSLUZE VERZE 5.1

How it works. HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD NA POUŽÍVANIE NÁVOD K OBSLUZE VERZE 5.1 How it works. HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD NA POUŽÍVANIE NÁVOD K OBSLUZE VERZE 5.1 Obsah 1 Všeobecné 4 1.1 Použití příručky 4 1.2 Servis a technická podpora 4 2 Bezpečnost 5 2.1 Baterie EnergyPak 5 2.2 Nabíječka

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk Obj..: 828 400 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití Aku vrtačka model: J0Z-KT03-18 návod k použití Aku vrtačka CZ Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen.

Více

Návod k použití displeje King Meter J-LCD OBSAH

Návod k použití displeje King Meter J-LCD OBSAH Návod k použití displeje King Meter J-LCD OBSAH 1 Úvod 18 2 Náhled a velikost.19 2.1 Materiál a barva..19 2.2 Velikost displeje a velikost instalace.19 3 Přehled funkcí a definice tlačítek....20 3.1 Stručný

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UPOZORNNÍ PED POUŽITÍM STOJANU SI POZORN PETTE A NÁSLEDUJTE VŠECHNY UPOZORNNÍ A INSTRUKCE. NEPEKRAUJTE POVOLENOU NOSNOST. POUŽÍVEJTE

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 DLEŽITÉ: TENTO UŽIVATELSKÝ NÁVOD SI PELIV PETTE, ABY JSTE ZAJISTILI BEZPENÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ TOHOTO ZAÍZENÍ. UPOZORNNÍ!!! 1. Toto

Více

Uživatelská příručka pro Elektrokola (IN 2020, IN 2021, IN 2023, IN 2024, IN 2025, IN 2026, IN 2027) Ilustrační foto

Uživatelská příručka pro Elektrokola (IN 2020, IN 2021, IN 2023, IN 2024, IN 2025, IN 2026, IN 2027) Ilustrační foto Uživatelská příručka pro Elektrokola (IN 2020, IN 2021, IN 2023, IN 2024, IN 2025, IN 2026, IN 2027) Obsah Obsah Hlavní technické a výkonnostní ukazatele Hlavní technické parametry motoru Metoda brzdění

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Součásti elektrokola Uživatelská příručka

Součásti elektrokola Uživatelská příručka Součásti elektrokola Uživatelská příručka Obsah Stručný návod k obsluze 1. Jak systém zapnu? 3 2. Režimy podpory 3 3. Jaké informace na displeji najdete? 4 4. Nabíjení baterie 5 Důležité bezpečnostní informace!

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

OBSAH 1. Bezpe nostní pokyny 2. Herní plán 3. Návod ke h e 4. Popis VHA 02 5. Návod k obsluze 6. Prohlášení o shod

OBSAH 1. Bezpe nostní pokyny 2. Herní plán 3. Návod ke h e 4. Popis VHA 02 5. Návod k obsluze 6. Prohlášení o shod !"# OBSAH 1. Bezpenostní pokyny... 2 2. Herní plán... 3 3. Návod ke he... 4 4. Popis VHA 02 4.1. Popis VHA 02 zepedu... 6 4.2. Popis VHA 02 z boku... 7 4.3. Popis VHA 02 zezadu... 8 4.4. Popis tlaítek

Více

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

POWERmini šroubovák. Návod k obsluze LI1. Innovation from. C Enterprise Ltd

POWERmini šroubovák. Návod k obsluze LI1. Innovation from. C Enterprise Ltd POWERmini šroubovák Návod k obsluze LI1 Innovation from C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL Šroubovák byl vyvinut a vyroben s dùrazem na splnìní vysokých norem kvality. Jednoduchost

Více

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole.

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole. 1 Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a ite se jeho pokyny. V pípad jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporuení Vašeho

Více

Verze 7-2012 ÚVOD Apache Elektra/Elektron, Apache Elektra/Elektron.

Verze 7-2012 ÚVOD Apache Elektra/Elektron, Apache Elektra/Elektron. Verze 7-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola Apache Elektra/Elektron, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy.

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

Cyklistický trenažér

Cyklistický trenažér Cyklistický trenažér NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. CZ Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON ELEKTROKOLA SE STŘEDOVÝM MOTOREM SYSTÉM MAX DRIVE CHARAKTERISTIKA A ROZMĚRY MATERIÁL A ROZMĚRY: Schránka je vyrobena z PC plastu. LCD displej je vyroben z tvrzeného

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

7 TFT LCD TV SWEEX TV001. Uživatelská píruka

7 TFT LCD TV SWEEX TV001. Uživatelská píruka 7 TFT LCD TV SWEEX TV001 Uživatelská píruka Vážený zákazníku Dkujeme za Váš zájem o produkty Sweex. Dodržujte prosím pozorn pokyny v této píruce a na LCD monitoru pro jeho nastavení a použití. Bezpenostní

Více

Uživatelský manuál. Pokyny k obsluze a údržbě elektrokola. Momentum Model T a UpStart. 1.vydání únor 2013

Uživatelský manuál. Pokyny k obsluze a údržbě elektrokola. Momentum Model T a UpStart. 1.vydání únor 2013 Uživatelský manuál Pokyny k obsluze a údržbě elektrokola Momentum Model T a UpStart 1.vydání únor 2013 Doporučujeme důkladné seznámení s tímto manuálem před použitím vašeho elektrokola UKAZATEL ÚROVNĚ

Více

Popis. kolizi. režim. Funkce. klávesnice. 85-250VAC. Zapnutí. a vypnutí

Popis. kolizi. režim. Funkce. klávesnice. 85-250VAC. Zapnutí. a vypnutí TOPNÝ TERMOSTAT S TÝDENNÍM PROGRAMOVÁNÍM. Popis Topný termostat s týdenním programováním má integrovánu nejnovjší technologii ovládání pomocí jednoipového poítae. Vyznauje se vysokou spolehlivostí a odolností

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

APACHE ELADY 7-sp 2013

APACHE ELADY 7-sp 2013 ELEKTROKOLO APACHE ELADY 7-sp 2013 ÚVOD Verze 3-2013 Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELITE 2013, které Vám dopřeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů s potěšením

Více

ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za nákup našeho elektrického skútru. Před použitím pečlivě čtěte tuto uživatelskou příručku. OBSAH I. PRO UŽIVATELE II. POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ III.

Více

ELEKTROKOLO MODEL : e-tramp 3.0

ELEKTROKOLO MODEL : e-tramp 3.0 ELEKTROKOLO MODEL : e-tramp 3.0 Dovozce pro ČR: CRUSSIS electrobikes s.r.o. K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2, reklamace: 739-057 670 SPECIFIKACE ELEKTROKOLA Model e-tramp

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika champion 505 - + champion 505 champion 505 Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141

Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141 1. Bezpenostní doporuení Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141 Multimetr odpovídá bezpenostním normám: 2004/108/ES (Elektromagnetická kompatibilita) a 2006/95/ES (Nízké naptí), ve znní 2004/22EC (CE-znaení).

Více

Úvod ezip Trailz ezip Trailz

Úvod ezip Trailz ezip Trailz Úvod Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola ezip Trailz, které vám umožní ujet mnoho kilometr s pot šením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Elektrokolo nabízí perfektní koordinaci mezi inností sval cyklisty

Více

CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz Bazénový ruční aku vysavač Návod k použití Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

APACHE ELBA / ELBRUS

APACHE ELBA / ELBRUS ELEKTROKOLO APACHE ELBA / ELBRUS Verze 2-2013 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELBA / ELBRUS, které Vám dopřeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů s potěšením

Více

632409B ASR 14 E-1/4" ASR 14 E-1/2"

632409B ASR 14 E-1/4 ASR 14 E-1/2 632409B 3 4 3 4 5 5 2 2 1 1 Technická data CZ Akumulátorové vrtací šroubováky Typ Napìtí 14,4 V 14,4 V Otáèky naprázdno 0 2300 min 1 0 2300 min 1 Poèet úderù 0 3000 min 1 0 3000 min 1 Dotahovací moment

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se

Více

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA PLYNOVÝ GRIL MADEIRA GP01001 Pracovní tlak Spoteba Výkon Rozmr grilovací desky Topné medium 30mbar 270 g/h 3,5kW 49 x 38 cm Propan-butan Ped použitím si pozorn pette návod k použití!!! POZOR: Vždy používejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE S200/S300. Bezpenostní laserový skener

NÁVOD K OBSLUZE S200/S300. Bezpenostní laserový skener NÁVOD K OBSLUZE Bezpenostní laserový skener CZ Návod k obsluze Tato p,íru.ka je chránna podle autorského práva. Všechna z toho vyplývající práva z3stávají spole.nosti SICK AG. Spole.nost SICK AG poskytuje

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

VRTULNÍK MINI 3.5. Návod k použití

VRTULNÍK MINI 3.5. Návod k použití CZ VRTULNÍK MINI 3.5 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosím, přečtěte si tento návod k použití a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Hračka obsahuje malé části, nebezpečí

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

NÁVOD K POUŽITÍ HUDEBNÍ ČEPICE CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

NÁVOD K POUŽITÍ HUDEBNÍ ČEPICE CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz CZ NÁVOD K POUŽITÍ HUDEBNÍ ČEPICE CZ -1- Návod k použití CZ Hudební čepice Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím si, prosím, přečtěte

Více

Magnetický rotoped S Type

Magnetický rotoped S Type návod na použití Magnetický rotoped S Type IN 88 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

APACHE ELBA / ELBRUS

APACHE ELBA / ELBRUS ELEKTROKOLO APACHE ELBA / ELBRUS Verze 1-2013 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELBA / ELBRUS, které Vám dopřeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometrů s potěšením

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Návod k obsluze PacMaster

Návod k obsluze PacMaster Návod k obsluze PacMaster Strana 1 PacMaster Obsah Dùležité bezpeènostní pokyny... 3 Uvedení do provozu... 3 Provoz pøístroje... 4 Porucha... 5 Údržba... 5 Technické údaje... 6 Doplòkové pøíslušenství...

Více

Uživatelský manuál. Pokyny k obsluze a údržbě elektrokola. Wisper 905 Classic a 705 Classic. 1.vydání únor 2013

Uživatelský manuál. Pokyny k obsluze a údržbě elektrokola. Wisper 905 Classic a 705 Classic. 1.vydání únor 2013 Uživatelský manuál Pokyny k obsluze a údržbě elektrokola Wisper 905 Classic a 705 Classic 1.vydání únor 2013 Doporučujeme důkladné seznámení s tímto manuálem před použitím vašeho elektrokola Wisper - 1

Více

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR 12-24V/40A G925 Návod k použití Vážený zákazníku Děkujeme za důvěru. Nákupem jste získal spolehlivý a vysoce kvalitní výrobek, který poskytne dobrou službu po dlouhou dobu pokud

Více

Tento výrobek Vám určitě přinese spoustu skvělých okamžiků a radosti.

Tento výrobek Vám určitě přinese spoustu skvělých okamžiků a radosti. Úvod Vážený zákazníku, Blahopřejeme k zakoupení elektrického kola Lovelec! Tento výrobek Vám určitě přinese spoustu skvělých okamžiků a radosti. Toto elektrické kolo patří do kategorie PEDELEC (Pedal Electric

Více

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Svislý a vodorovný termoventilátor Model DA-T201 NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Platný od: 1. ledna 2015 Fot. 1. Termoventilátor DA-T201 Během práce se zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti

Více

Elektrokolo Apache Everest 24-sp 2013

Elektrokolo Apache Everest 24-sp 2013 ELEKTROKOLO Elektrokolo Apache Everest 24-sp 2013 Verze 1-2013 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE EVEREST 24-SP 2013, které Vám dopřeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek

Více

VRTULNÍK. Model FX059, FX049, FX039

VRTULNÍK. Model FX059, FX049, FX039 CZ VRTULNÍK Model FX059, FX049, FX039 Úvod Tento návod si, prosím, pečlivě přečtěte před prvním použitím a uchovejte ho pro pozdější nahlédnutí. Varování 1. Toto není hračka. Je to výrobek kombinující

Více

Uživatelský manuál. Symbol PDT 68xx

Uživatelský manuál. Symbol PDT 68xx Uživatelský manuál pro Symbol PDT 68xx ÚVOD PDT 68xx je robustní ergonomicky tvarovaný runí penosný poíta, který umožuje: Strukturu kompatibilní s 8088 (16-bit architecture) Kompatibilitu s DR-DOS Vstup

Více