Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013

2 [1]

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav adresa školy Sokolovská Mnichovo Hradiště právní forma příspěvková organizace IČ IZO identifikátor školy vedení školy kontakt ředitelka: Mgr. Vlasta Dittrichová zástupkyně ředitelky: Mgr. Veronika Sluková tel.: sekretariát, ředitelna fa: webové stránky: Zřizovatel název zřizovatele Město Mnichovo Hradiště adresa zřizovatele Masarykovo náměstí Mnichovo Hradiště tel.: kontakt fa: Součásti školy kapacita Základní škola 640 žáků Školní družina 120 žáků 1.4 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet žáků Počet žáků Počet žáků oddělení na třídu na pedagoga 1. stupeň ZŠ , stupeň ZŠ ,9 11 Školní družina [2]

4 1.5 Materiálně technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky 12 učeben 16 (hudební, výtvarná výchova, chemie + fyzika, zeměpis, přírodopis, dějepis, matematika, český jazyk, 2 jazykové, pracovní činnosti a domácnost, keramická dílna, 1 pro výuku informatiky, 1 počítačová, 5 s interaktivní tabulí). Relaační areál na školní zahradě školního pozemku, 1 travnaté hřiště, 1 víceúčelové hřiště s umělým povrchem (ve velmi špatném stavu). Sportovní hala BIOS (samostatná správní jednotka MěÚ) včetně malé posilovny, běžecká dráha za halou, zařízení pro pohybovou relaaci na chodbách školy. 1 dílna, 1 pozemek Žákovský nábytek Ve výborném stavu, průběžně obnovován. (Školní družina, šatny v pavilonu.) Na dostatečné úrovni, technické zabezpečení výuky tělesné výchovy nadstandardní. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Do tříd byly pořízeny další nové tabule, sportovním nářadím apod. instalovány tři interaktivní tabule včetně souvisejícího hardware. Vybavení žáků učebnicemi a učebními tety Splňuje podmínky dle ŠVP ZV č. j. 443/07 Učíme se pro život a osnov pro ZŠ Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Splňuje podmínky dle ŠVP ZV č. j. 443/07 pomůckami Učíme se pro život a osnov pro ZŠ. Na dostatečné úrovni, šest dataprojektorů, pět interaktivních tabulí. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní Připojení k internetu je zajištěno prostřednictvím technikou o. s. mh2net od září 2011zdarma v rámci projektu MDOŠ. Z oprav ve škole prováděných jsou to zejména: malířské a instalatérské. V pavilonu provedeny Investiční rozvoj, opravy, údržba stavební úpravy v budoucí počítačové učebně. V srpnu 2012 byla vyměněna všechna okna a vstupní dveře v pavilonu školy Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt 1.7 Údaje o Sdružení rodičů školy Registrace Zaměření Kontakt MUDr. Dagmar Karásková tři stanovené schůzky ročně, operativní kontakty, financování školních akcí , , vlasta. Komentář ředitelky školy spolupráce s rodičovskou veřejností: V září se uskutečnila zahajovací schůze SRŠ, vedení školy a všech pedagogických pracovníků, na které ředitelka školy zhodnotila uplynulý školní rok a seznámila rodiče s plánem na školní rok [3]

5 2012/13. Třídní schůzky se konají třikrát ročně v září, prosinci, dubnu. Před každou třídní schůzkou proběhla schůzka vedení školy a výboru SRŠ s třídními důvěrníky, kteří byli seznámeni s děním ve škole a poté na třídních schůzkách informovali rodiče. Všechny základní akce jsou přístupné rodičům, největší zájem je o Vánoční jarmark, Den otevřených dveří a o Loučení s 9. třídami. Během školního roku 2012/13 nevznesla školská rada žádné připomínky ke školnímu vzdělávacímu programu. [4]

6 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Název vzdělávacího programu Kód Zařazené třídy Školní vzdělávací program Základní vzdělávání č. j. 443/07 Učíme se pro život 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. Komentář ředitelky školy: Školní vzdělávací program Učíme se pro život byl pro školní rok 2012/13 doplněn o Standardy pro základní vzdělávání po 5. a 9. ročníku pro předměty anglický jazyk, český jazyk a literatura, matematika. Po celý rok byl ŠVP průběžně naplňován a byl splněn ve všech vzdělávacích oblastech. [5]

7 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 36 Počet učitelů ZŠ 22 pedagogů s plným úvazkem 2 pedagogové s částečným úvazkem 4 asistenti pedagoga s částečným úvazkem Počet pedagogických pracovníků přepočtených na úvazky: 23,77 Počet vychovatelů ŠD 2 vychovatelky s plným úvazkem 2 vychovatelky s částečným úvazkem Počet pedagogických pracovníků školní družiny přepočtených na úvazky: 3,16 Celkový počet pracovníků přepočtených na úvazky: 26,93 Počet správních zaměstnanců 1 ekonomka 1 školník s částečným úvazkem 3 uklízečky s plným úvazkem 1 uklízečka s částečným úvazkem Počet provozních pracovníků přepočtených na úvazky: 5,44 Komentář ředitelky školy: Pracovní kolektiv je vysoce kvalifikovaný a stabilizovaný. Nemění se vysoké zastoupení žen. Pracovní poměr na vlastní žádost ukončila dohodou ukončila jedna učitelka prvního stupně, do starobního důchodu odešla jedna vychovatelka školní družiny. [6]

8 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 91,7 Vychovatelky ŠD Pracovníci podle věkové skladby do 30 let celkem - ženy let celkem - ženy 46 důch. věk celkem - ženy v důch. věku celkem - ženy celkem - ženy Kvalifik. učitelé Nekval. uč. VŠ Nekval. uč. SŠ Učitelé celkem Asistent pedagoga Vychovatelé Provozní prac Absence zaměstnanců ve školním roce v měsíci na 1. stupni na 2. stupni září 2 10 říjen 17 0 listopad prosinec 43 1 leden únor březen duben 6 48 květen červen Absence celkem 671 hodina na pedagogického pracovníka 24,25 hodiny [7]

9 3.5 Přehled aprobovanosti výuky ve školním roce I. stupeň předmět celkem hodin aprob. hod. % neaprob. hod. % Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Informatika I. st. celkem , ,49 II. stupeň předmět celkem hodin* aprob. hod. % neaprob. hod. % Český jazyk Anglický jazyk Německý j. volit Matematika IT, ITV, SVI Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Prac. činn. volit Domácnost volit Chemie - seminář Zájmová TV Mediální výchova Český jazyk-semin Matematika-semin II. stupeň celkem , ,80 [8]

10 4. Žáci 4.1 Celkový přehled počtu žáků ve školním roce k Třída A B A + B celkem CH D CH D I. stupeň celkem II. stupeň celkem ZŠ celkem Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6i let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 8 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední šk. odb. učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední šk. odb. učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijat: z devátých ročníků z nižších ročníků 9 3 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 36 3 Komentář ředitelky školy: Problém je v nízké naplněnosti tříd. Vysoké procento žáků odchází z páté třídy na osmileté gymnázium. Dalším důvodem úbytku žáků je stěhování rodin do jiných obcí za prací apod. [9]

11 4.4 Školní družina Počet oddělení a žáků v oddělení Oddělení Počet žáků v oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Celkem Počet žáků docházejících do ŠD z jednotlivých ročníků 1. ročník ročník ročník ročník ročník 0 Celkem 120 Komentář ředitelky školy: Pravidelná činnost školní družiny byla zaměřena na aktivity, při kterých si děti osvojovaly základy slušného chování, začleňování se do kolektivu dětí, učily se spolupracovat, zdokonalovat se v rukodělných činnostech, rozvíjely své pohybové schopnosti, tvořivost, samostatnost, ohleduplnost atd. Byla uspořádána řada akcí, kterých se účastnila všechna oddělení školní družiny. Např. Halloween, Čertovská besídka, Ježíšek ve školní družině, Valentýnská módní přehlídka, Masopustní rej, Malování kraslic, Čarodějnice, Dětský den, Mezi děti zavítali kouzelníci a také mini zoo z Jizerských hor s velbloudem. Několikrát pro děti zahrál s velkým úspěchem loutkové divadlo žák 8. A Štěpán Tuček. [10]

12 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o prospěchu a chování 1. pololetí Ročník Počet Klasifikace: žáků vyznamen. prospěli neprosp. dostat. Důtka TU Důtka ŘŠ Chování 2. st. 3. st. 1. A B A B A B A B A B I. st. celkem A B A A B A B II. st. celkem ZŠ v % ,21 38,57 2,27 15,58 5,95 3,12 1,42 1, Přehled o prospěchu a chování 2. pololetí Ročník Počet Klasifikace: žáků vyznamen. prospěli neprosp. dostat. Důtka TU Důtka ŘŠ Chování 2. st. 3. st. 1. A B A B A B A B A B I. st. celkem A B A A B A B II. st. celkem ZŠ v % ,06 42,97 1,15 18,73 2,59 1,15 20,02 0,29 [11]

13 Komentář ředitelky školy: Pochvaly žákům byly udělovány průběžně během školního roku za sběry, přípravy na vyučování, pomoc učiteli i kamarádovi, aktivitu ve výuce, za reprezentaci školy ve sportovních aj. soutěžích. Ve dnech proběhla Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků. Žáci byli testováni z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Po shrnutí výsledů patříme mezi průměrné školy. 5.3 Údaje o zameškaných hodinách Školní rok Celkem hodin Z toho na 1. stupni Z toho na 2. stupni hodin hod./žák hodin hod./žák Počet neomluvených hodin ,91 Počet omluvených hodin , ,27 počet všech zameškaných hodin na 1 žáka 93, Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 3. 1 Zrakové postižení Autismus 2. 1 Vady řeči 4. 1 Tělesné postižení 5. 1 S kombinací postižení 5. 1 S vývojovými poruchami učení 2., 4., 5., 6., 7., 8., S vývojovými poruchami chování 2., 5., 6., 7. 5 Kombinace VPU a VPCH 2., 5., 6., 7. 5 [12]

14 5.5 Údaje o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin (psychohygiena) Navíc pohybové přestávky 25 minut za každého počasí venku (otužování). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním jsou zaměřeny především na individuální péči a odpovídající metody a formy práce. Individuální vzdělávací plány. Spolupráce: výchovný poradce, ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, pedagogicko psychologická poradna v Mladé Boleslavi, Jedličkův ústav v Liberci, Speciální centrum Základní školy v Mnichově Hradišti. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Nadaní žáci mají možnost doplňovat si a prohlubovat vzdělávací obsah, jsou jim zadávány specifické úlohy, konzultace. Školní řád, klasifikační řád Zpracován dle zásad MŠMT Informační systém vůči žákům a rodičům Zahajovací bulletin, webové stránky (častá aktualizace), informační panely, městský rozhlas, tři třídní schůzky ročně, možnost individuálního vstupu rodičů do vyučovacích hodin. Činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC Pouze spolupráce s PPP a SPC. Konzultace s vedoucí PPP na začátku školního roku, pomoc s individuálními vzdělávacími plány, schůzka s rodiči budoucích žáků prvních tříd. Prevence sociálně patologických jevů Vyučující mají k dispozici materiály s protidrogovým zaměřením, časopisy (Prevence, Učitelské noviny), publikace s problematikou sociálně patologických jevů, konzultace s vedením školy, výchovnou poradkyní a protidrogovým preventistou, vyhledávání informací na internetu. Ve školním roce pokračujeme v plnění konkrétních cílů pro jednotlivé ročníky a školní družinu, to chceme uplatňovat i v dalších letech. Prostřednictvím žákovské samosprávy se žáci podíleli na organizování školních aktivit. Své problémy mohli řešit za pomoci pedagogických pracovníků nebo prostřednictvím schránky důvěry. Škola je zařazena do projektu Škol podporujících zdraví (ŠPZ). Tento projekt se prolíná i s preventivním programem sociálně patologických jevů. V rámci primární prevence nadále pokračuje spolupráce: škola, výchovná poradkyně, odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje, Pedagogicko psychologická poradna v Mladé Boleslavi, Policie ČR, městská policie. Dochází k propojení ŠVP, projektu Škola podporující zdraví a programu primární prevence, průběžnému zařazování motivačních rozhovorů do výuky. Jsou využívány projektové dny nebo dlouhodobější projekty zaměřené na zdravý životní styl, správnou výživu, péči o zdraví, mezilidské vztahy, dopravní výchovu, seuální výchovu, na prevenci Probíhá vzájemná spolupráce pedagogů a žákovské samosprávy. Ve škole běží školní informační kanál ŠIK. Spolupracujeme s o. s. Semiramis (centrum primární prevence) naplňováním programu dlouhodobé primární prevence rizikového chování se zaměřením na rizikové chování, zdravý životní styl a zdravé mezilidské vztahy (pro 2. stupeň). Spolupracujeme s o. s. Slánka - žáci 5. r. prošli preventivním programem zaměřeným na mezilidské vztahy, šikanu. Probíhá i dopravní výchova směřující k získání průkazu cyklisty (4. r.). [13]

15 Klima školy Využití poznatků z členství Škol podporujících zdraví. Vliv školního parlamentu na odstraňování rizikových míst (úrazy atp.). Přijímaná opatření a vliv na zlepšení výchovně vzdělávacího procesu Uvedena v zápisech z pedagogických rad a zápisech výchovné poradkyně, provozních porad. Hospitační činnost: pracovníci počet hospitaci ředitel 20 zástupce ředitele 22 ostatní pracovníci 5 celkem Plánování a příprava na výuku učivo v souladu s ŠVP vhodnost a přiměřenost cílů výuky konkretizace cílů ve výuce návaznost učiva na předcházející témata příprava techniky a dalších materiálů Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne 2. Materiální podpora výuky uspořádání a využití vybavení učebny podnětnost učebny účelné využívání pomůcek a techniky Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne 3. Vyučovací metody, organizace a řízení výuky, psychohygiena řízení výuky účelné pokyny, pravidla, členění účelnost výuky frontální, skupinové a individuální zohledňování žáků se SPU účelné využívání vyučovacího času účelné využívání zdrojů informací prostor pro samostatné učení prostor pro procvičování a opakování učiva věcná a odborná správnost výuky psychohygienické zásady Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne 4. Účinnost a motivace žáků využití vstupní motivace aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praí v činnostech žáků využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb na motivaci žáků Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne [14]

16 5. Interakce a komunikace akceptování pravidel komunikace rozvoj komunikativních dovedností rozvoj smyslu pro spolupráci a toleranci prostor pro vlastní názor žáků, argumentace, diskuze možnosti různých způsobů řešení respektování osobnosti žáka klima třídy Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne 4. Hodnocení žáků ověřování pochopení učiva využití zpětné vazby a analýza chyb vhodnost využitých metod hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání hodnocení a sebehodnocení žáků vyhodnocení práce žáků ve vyučovací hodině využití klasifikačního řádu zdůvodnění hodnocení žáků učitelem Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Komentář ředitelky školy: Výuka stále probíhá v souladu s cíli a zásadami vzdělávání. Ve školním roce byl školní vzdělávací program Učíme se pro život realizován a naplňován ve všech ročnících. Vhodně vybrané a uspořádané učebny umožňují učitelům velmi dobře realizovat cíle našeho ŠVP. V hodinách dochází k podpoře osobnostního a sociálního rozvoje dětí, k rozvoji sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance. Jsou rozvíjeny komunikativní dovednosti žáků, důraz je kladen na spolupráci, vyjádření vlastních názorů a pocitů. Žákům je poskytována zpětná vazba různými formami hodnocení, jsou vedeni k sebehodnocení i k hodnocení svých spolužáků. Učí se pracovat s chybou. Rovněž mají možnost uplatnit své zkušenosti. Žáci pracují nejen frontálně, ale i ve dvojicích a skupinách. V hodinách je často zařazována práce s počítači i na interaktivní tabuli. Učí se vyhledávat informace z různých zdrojů. Učitelé zařazují do výuky různé projekty. Kázeň v hodinách je na dobré úrovni, ve třídách panuje příjemná atmosféra. Zvláště žáci 1. st. pracují s velkou chutí a se zaujetím. Dochází k častému střídání činností. Aktivita žáků 2. st. je menší. K žákům se specifickými poruchami učení vyučující přistupují individuálně, pracují s nimi dle IVP. Jsou respektovány individuální schopnosti a tempo žáků, žáci mají možnost relaace. [15]

17 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci ve školním roce zúčastnili. Vzdělávací akce byly hrazeny z prostředků poskytovaných KÚ Středočeského kraje, tři akce z projektu EU Peníze školám. pracovník 1. Institucionální vzdělávání 1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti ICT d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy 1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Dittrichová Vl. Sluková V. 2 proškolení Hajzlerová E. 1 proškolený Hajzlerová E. Zahrádková M. Medlík M.. Dittrichová Vl. Sluková V. Hajzlerová E. Zahrádková M. Sáblová T. Rašínová J.. Dittrichová Vl. Sluková V. Sluková V. Zahrádková M. Bukvičková Al. Kašparová P. termín studia 12/ /2013 od 06/ / / / / / / / / / / / / / / / /2013 instituce Služba škole, MB PedF UK, Praha VISK - ZDVPP, MB VISK - ZDVPP, MB NIDV, Pha1 VISK - ZDVPP, MB VISK - ZDVPP, MB NIDV, Pha1 NIDV, Pha1 VISK - ZDVPP, MB VISK - ZDVPP, MB Služba škole, MB Služba škole, MB Služba škole, MB VISK - ZDVPP, MB VISK - ZDVPP, MB VISK - ZDVPP, MB název akce Studium pro ředitele škol Vzdělávací program pro učitele výchovné poradce Herní aktivity v Čj Herní aktivity v Čj Finance a stát Řízení zaměstnanců Řízení zaměstnanců Čtením a psaním ke krit. myšl. Čtením a psaním ke krit. myšl. Podpora matematické gramtn. Podpora matematické gramtn. Jak psát závěrečnou práci Jak psát závěrečnou práci SW Bakaláři - úvazky Jak vyzrát na čten. gram. Jak vyzrát na čten. gram. Přípravný kurz ke SJZ z AJ 15 proškolených 2. Samostudium [16]

18 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů mateřské školy, ZUŠ, občanské sdružení mh2net, občanské sdružení Spokojený domov, domov důchodců Modrý kámen, knihovna, Městské muzeum, Policie ČR Významné akce školy Vítání prvňáčků Mikulášská nadílka, Vánoční ladění Školní vánoční jarmark (výrobky i krátké vystoupení žáků), městský vánoční jarmark Setkání s rodiči dětí z mateřské školy před zápisem do školy Den otevřených dveří se zápisem do 1. tříd Tři předškolní setkání před zápisem žáků Zápis do školy Školička nanečisto tři lekce pro předškoláky (ČJ, AJ, M) Dětský den Sportovní den Diplomka aneb Odejdi jako vítěz (prezentace žáků 9. tříd) Loučení s 9. třídami Soutěž o nejlepší sportovce školy ve školním roce Plavecký výcvik tříd v Mladé Boleslavi Sportovní kurz pro šesté třídy s náplní netradičních sportovních her, turistikou apod. Lyžařský výcvik sedmých tříd Klub mladých diváků I. a II. stupně (divadelní představení v Mladé Boleslavi, v Praze) Návštěvy výchovných koncertů a filmových představení aj. kulturních akcí Divadelní představení Projekt EU peníze školám Ovoce do škol (1. 5. ročník) Eskalátor testování 5. r. v AJ, ČJ Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Besedy s cestovateli pro veřejnost (Peru, Bolívie, Ecuador, Indiáni, Norsko) Veřejná sbírka Život dětem (Kč 1 625,--) Akce k prevenci sociálně patologických jevů Zdravý životní styl (1. 9. r.) (7) Zdravá škola (1. 9. r.) Den Země (1. 9. r.) Preventivní program pro žáky 5. r. o. s. Slánka Mladá Boleslav (Kamarádství, Mediální chaos) Preventivní programy s o. s. Semiramis pro 2. st. Drogy beseda s vedoucím nadace Drop In (5. 9. r.) Průkaz cyklisty (4. r.) Čas proměn (dívky 6. r.) [17]

19 Akce k environmentální výchově (4) Sběry kaštanů, žaludů, pomerančové kůry Sběry papíru Jednodenní výjezd 8. a 9. tříd Návštěva Úřadu práce žáků 8. a 9. tříd 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Počet žáků Dopravní soutěž 10 Matematický klokan 320 Pythagoriáda 48 Olympiáda v českém jazyce školní kolo Účast žáků školy ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Přespolní běh v Mn. Hradišti 21 Zimní víceboj v Bakově n. Jiz. 16 Coca Cola Cup 15 Mc Donald s Cup 24 Laťka skok vysoký 25 Turnaj ve futsalu 10 Atletický čtyřboj 10 Pohár rozhlasu v Ml. Boleslavi 39 Soft 14 Školní turnaj ve futsalu 60 Vánoční školní turnaj ve florbalu 60 Celkový počet soutěží ve školním roce: 15 Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: Péče o volný čas žáků Zájmové kroužky Počet zařazených žáků Aranžérský 9 Flétna 21 Florbal (4 oddělení) 72 Keramický 13 Rybářský 19 Stolní tenis 10 Turistický 8 Vaření (2 oddělení) 31 Volejbal 18 [18]

20 7.5 Další aktivity školy, které významněji ovlivňují její činnost Drakiáda Masopust, vynášení Moreny Velikonoční kraslice Barevný týden zakončený Čarodějnicemi Kuličkiáda Karneval uspořádaný žáky 9. tříd, Koncert našich spolužáků v ZUŠ Podzimní, vánoční a velikonoční výstavky dětských prací Domácí mazlíčci Den matek Zdravé zuby Dopravní výchova a dopravní soutěž Cvičení v přírodě (ochrana člověka v mimořádných situacích, dopravní výchova, první pomoc) Den Země (ochrana životního prostředí, návštěva sběrného dvora) Slavnostní předávání dětí z MŠ Návštěva 1. třídy na školní zahradě MŠ Loutková představení žáka 8. A Štěpána Tučka pro žáky školy, školní družiny, mateřské školy Ekurze do muzea, na kozí farmu, do sklárny, planetária, výrobny dřevěných hraček,, do Templu v Mladé Boleslavi. Praha, Karlštejn, Kutná Hora, Poděbrady, Školní výlety Besídky žáků pro rodiče Dobrá zpráva letí světem - multikulturní výchovný koncert Ekologická beseda třídění odpadu, recyklace Obrněný transportér setkání s vojenskou technikou české armády Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici Ukaž svůj talent soutěž Těšíte se do 6. třídy? zábavné seznámení pořádané 9. A Nocování ve škole Projekty, např.: Stromy na podzim Svatý Martin Tučňáci Školou chodí Mikuláš Lidové zvyky a tradice Tři králové První jarní den Velikonoce Pohádkový den Barevný týden Čarodějnický den Zdravý den Skřítek Recykláček Vesmír a člověk J. A. Komenský učitel národů Pravěk, Středověk Národní divadlo Praha Život v různých podnebných pásech Den Země Komentář ředitelky školy: Velmi pěkných sportovních úspěchů dosáhli žáci ve sportovních soutěžích, např.: Pohár rozhlasu (starší chlapci 3. místo, starší dívky 4. místo), futsalový turnaj (8. a 9. tř. 3. místo), MH laťka (1., 2., i 3. místo), přespolní běh (1., 2. místo), zimní víceboj (družstva - 3. místo). V Pythagoriádě čtyři žáci postoupili do okresního kola. [19]

21 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce proběhla ve dnech ledna 2013 inspekce ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů. Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich soulad s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy. Inspekční činnost byla zaměřena především na činnost základní školy a strukturu školního vzdělávacího programu školní družiny. Sledovaným obdobím byly školní roky 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013 ke dni inspekce. Závěry, celkové hodnocení školy: činnost organizace je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Školní vzdělávací program školní družiny je po úpravách v souladu s právním předpisem. Organizace vzdělávání umožňuje naplňování školních vzdělávacích programů. Struktura řízení je dobře nastavena, avšak vnitřní kontrolní systém se utváří pomalu, kontrola přijatých opatření je málo účinná. Personální podmínky jsou na požadované úrovni, pozitivní je vysoký počet kvalifikovaných pedagogických pracovníků. Realizace DVPP je v souladu se ŠVP, nedostatkem je nižší účinnost a struktura realizovaných vzdělávacích akcí. Materiální podmínky jsou celkově na požadované úrovni, dílčím rizikem je jejich malé využití. Aktivity školy průměrně přispívají k prevenci projevů rizikového chování. Efektivita využití vzdělávacích metod byla závislá na zkušenostech pedagogů včetně vzdělávání žáků se SVP. Oblast IVP není zpracována důsledně. Podpora a úroveň čtenářské, jazykové a přírodovědné gramotnosti žáků je na požadované úrovni. Úroveň matematické gramotnosti a podpory žáků v této oblasti vykazuje odstranitelná rizika. Škola je otevřena spolupráci se všemi partnery, vytváří bezpečné prostředí a pozitivní atmosféru. 9. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola ve školním roce 2012/13 nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 10. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254 je zapojena v projektu EU peníze školám od Škola zpracovává v rámci projektu k šabloně III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - DUMy (digitální učební materiály) pro předměty: o Český jazyk 1., 2. a 3. ročník o Prvouka 3., 4. ročník o Anglický jazyk 3., 4., 5. ročník o Dějepis 6., 7. a 8. ročník o Zeměpis 7., 8. a 9. ročník o Přírodopis - 6., 7. ročník o Chemie - 8. a 9. ročník Dále škola zpracovává šablonu V/2 Přírodní vědy pracovní listy pro předměty: o Přírodopis - 6. ročník o Chemie - 8. a 9. ročník [20]

22 Mgr. Vlasta Dittrichová ředitelka Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav V Mnichově Hradišti 3. října 2013 [21]

23 Přílohy [22]

24 Seznam příloh: 1) Zahajovací list školy, září ) EU peníze školám 3) Veřejná sbírka Život dětem 4) Fotografie a materiály ze školních akcí: - pozvánka na Vánoční jarmark a Štěpánovo kouzelné divadlo - Pohádkový les pořádaný 9. A pro předškoláky - Štěpánovo kouzelné divadlo - školní karneval pořádaný 9. A - velbloud ve školní družině - Pravěk ve 4. B - seznámení s bojovou technikou - sportovní kurz 6. tříd - pozvánka na jednu ze čtyř pořádaných besed - několik diplomů [23]

25 ZAHAJOVACÍ LIST Základní školy v Sokolovské ulici, Mnichovo Hradiště pro školní rok Rozum je světlo, kterým má být příroda osvětlena a ne zapálena. Vedení školy: ředitelka: Mgr. Vlasta Dittrichová, 1. st. zástupkyně ředitelky: Mgr. Veronika Sluková, Z, IT, PČ vedoucí školní družiny: Helena Velichová ekonomka školy: Dana Pförtnerová Učitelé 1. A Mgr. Soňa Myšková, 1. st., AJ 6. A Mgr. Dagmar Švejdová, Př, Ch, VZ 1. B Mgr. Jana Rašínová, 1. st., AJ 6. B Mgr. Aleš Krejčík, TV, HV, Z, VZ 2. A Mgr. Eva Pospíšilová, 1. st. 7. A Mgr. Hana Kořínková, NJ, D, VZ 2. B Mgr. Tereza Sáblová, 1. st., AJ Mgr. Marcela Zahrádková, ČJ, VV, VZ, PČ, 8. A DoV, MeV 3. A Mgr. Michaela Kasíková, 1. st., AJ 8. B Mgr. Martin Medlík, M, Z, F, VZ 3. B Jarmila Vopatová, 1. st. 9. A Mgr. Eva Hajzlerová, ČJ, AJ, SVI, OV, D 4. A Mgr. Alena Bajerová, 1. st. 9. B Mgr. Hana Kneidlová, ČJ, TV 4. B Mgr. Alena Bukvičková, 1.st. 5. A Mgr. Svatava Bukvičková, 1. st., PČ Petra Andeltová, AJ, SVI 5. B Mgr. Iva Hanzlíková, 1. st., PČ Jaroslava Doubravská, PČ Mgr. Marie Hejnová, M, OV, PČ Mgr. Petra Pförtnerová, 1. st., AJ, IT, PČ Mgr. Alena Švermová, F Asistent pedagoga Výchovná poradkyně Školní družina Školník Úsek úklidu Sdružení rodičů školy Rada školy Romana Kolínská, Markéta Salabová DiS, Šárka Kollárová Mgr. Alena Bukvičková Šárka Kollárová, Andrea Vobořilová Karel Hnídek Helena Formáčková, Alena Mužíčková, Ivana Kochová, Světla Fidlerová předseda Arnošt Vajzr MUDr. Dagmar Karásková, Mgr. Eva Pospíšilová, PharmDr. Miroslava Puncmanová Telefonujte na správná čísla Sekretariát webové stránky: Ředitelna y : Pavilon, školní družina sekretariát Fa ředitelka BIOS zástupkyně Školní jídelna, kancelář učitelé Razítka a jiné úřednosti vyřídíte na sekretariátu v úředních hodinách v pondělí až pátek: a v hod. [24]

26 Pravidelné vyučovací hodiny a) ČTYŘI + DVĚ HODINY b) PĚT + JEDNA HODINA c) ÚTERÝ 2. stupeň svačinová přestávka pohybová přestávka pohybová přestávka přestávka 10 min , oběd , oběd (oběd do13.10) Uvolňování, omlouvání Nepřítomnost dítěte ve škole omlouvají rodiče nejpozději do tří dnů. Na jeden den může žáka ze závažných důvodů uvolnit třídní učitel, o uvolnění na delší dobu žádají rodiče v d o s t a t e č n é m předstihu ředitelku školy. Prázdniny ve školním roce Období školního vyučování trvá od pondělí 3. září 2012 do pátku 28. června 2013 Prázdniny: PODZIMNÍ: čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 VÁNOČNÍ: sobota 22. prosince 2012 až středa 2. ledna 2013, ukončení vyučování v prvním pololetí ve čtvrtek 31. ledna 2013 POLOLETNÍ: pátek 1. února 2013 JARNÍ: 11. až 17. března 2013 VELIKONOČNÍ: čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013 HLAVNÍ od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013 zahájení školní výuky dalšího školního roku v pondělí 2. září 2013 vyučování začíná ve čtvrtek 3. ledna 2013 Určitě nás čekají tyto akce Vítání prvňáčků, Drakiáda, Mikulášská nadílka, Vánoční ladění s vánočním jarmarkem, týden otevřených dveří před zápisem dětí do 1. tříd, Velikonoce, Kuličkiáda, Barevný týden, Dětský den, Sportovní den, Loučení s devátými třídami, soutěž o nejlepší sportovce školy, Klub mladých diváků pro žáky I. stupně v Mladé Boleslavi a žáky II. stupně v Praze, plavecký výcvik tříd, sportovní soustředění 6. tříd, lyžařský výcvik 7. tříd, jednodenní výjezdy 8. a 9. tříd na hory nebo do plaveckého bazénu, Diplomka 9. tříd, Informace pro ročníky Klíček od šatní skříňky každý žák výše uvedeného ročníku obdrží od svého třídního učitele oproti vratné záloze Kč 100,-- Plnění bříšek svačina od rodičů, osvěžení z nápojového automatu, pitíčka v pavilonu školy, obědy ve školní jídelně [25]

27 [26]

28 Občanské sdružení Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje žákům a žákyním i učitelům Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, za účast při veřejné sbírce v r. 2012/13 a finanční částku 1 625,- Kč získanou prodejem předmětů s logem o.s. Život dětem. Částka bude použita na pomoc jednotlivým handicapovaným dětem a to především na částečnou úhradu invalidních vozíčků, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek zdravotních kočárků, chodítek, polohovacích zařízení, dále na nákup řečových procesorů, obvazového materiálu, speciální výživy apod. Děkujeme Vám, že nám pomáháte proměnit dětské slzy v úsměv. Občanské sdružení Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje [27]

29 [28]

30 [29]

31 [30]

32 [31]

33 [32]

34 [33]

35 [34]

36 [35]

37 [36]

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2010 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2010 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2012 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2375/10 Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Sídlo: 262 53 Počepice 41 IČO: 75 033

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011 Základní škola Zeleneč Školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 Základní škola Zeleneč, okr. Praha - východ Kasalova 454,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2382/14-S I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha - východ Masarykovo nám. 71,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole...3 2. Charakteristika školy..4 3. Školy a školská zařízení členění..7 4. Souhrnné údaje o žácích..8 5. Údaje o přijímání dětí/žáků

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY 2011/2012 ----------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Výroční zpráva Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Přehled pracovníků školy 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5) Údaje o výsledcích vzdělávání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-141/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Jesenická 11, 323

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 2. ZÁKL A D N Í Š K O L A HOLEŠOV PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2007/2008 Porady, schůze, prázdniny, zvonění Organizační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Marcela Hudková, Stanislava Dundová Iva Jónová účetní organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Školní rok: 2015/2016 Projednán a schválen pedagogickou radou dne 23. září 2015. razítko školy.. ředitelka školy I. Úvod

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x Základní škola Klimkovice.1x

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

Roční plán na školní rok 2015/2016

Roční plán na školní rok 2015/2016 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace č. j.: MŠ DR 495/2015 Roční plán na školní rok 2015/2016 Organizace vzdělávání Ve školním roce 2015/2016 jsou děti vzdělávány v sedmi

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Výroční zpráva o činnosti školy Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Obsah * Základní údaje * Charakterístika školy a kopie zařazení školy do sítě *Přehled o žácích a výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy Srní 10, 341 92 Kašperské Hory Identifikátor školy: 600 058 313 Termín konání inspekce: 14.

Více