ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do ,-K NÁZEV ZAKÁZKY:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY:"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do ,-K NÁZEV ZAKÁZKY: Výbrové ízení na dodavatele jazykového a manažerského vzdlávání.

2 1. Zadavatel Název/obchodní firma zadavatele: IT Cluster o.s.. Sídlo zadavatele: 17.listopadu15, Ostrava-Poruba, Osobu oprávnnou jednat jménem zadavatele: Prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc. I a DI zadavatele: , CZ Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Vladimír Mlateek, , Zadavatel je píjemcem finanní podpory z Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost (OP LZZ), prioritní osa 1 (Adaptabilita), oblast podpory 1.1 (Zvýšení adaptability zamstnanc a konkurenceschopnosti podnik) v rámci projektu Zvýšení obecných jazykových a manažerských kompetencí len IT Clusteru, o.s.. Celková doba trvání projektu iní 20 msíc, tj. období od do Zakázka Druh zakázky zakázka malého rozsahu zadávaná mimo zákon.137/2006 Sb. o veejných zakázkách. Rozsah zakázky od K do ,-K bez DPH Jedná se o zakázku na služby. Vymezení pedmtu zakázky Pedmtem zakázky je nákup služeb od dodavatele, který zajistí vzdlávání dle následující níže uvedené specifikace pro leny IT Clusteru, o.p. Jedná se o vzdlávací aktivity: Obecné vzdlávání jazykové- anglitina e-learning- jazykové vzdlávání Obecné vzdlávání manažerské-komunikaní dovednosti Obecné vzdlávání manažerské-krizová komunikace Obecné vzdlávání manažerské-time management Obecné vzdlávání manažerské-obchodní dovednosti Obecné vzdlávání manažerské-telemarketing Vzdlávání je prezov zameno na zamstnance spoleností, které se sdružily v IT Clusteru, o.p a podíleli se na vypracování programového schématu výuky obecného vzdlávání pro své zamstnance, které delegují na vzdlávací kurzy. Popis zakázky Zakázka zamená na zajištní školení pro zamstnance len IT Clusteru, o.p a je rozdlena do 7 dílích ástí. Zakázka je ucelená, proto uchaze musí podat nabídku na celý rozsah zakázky a prokázat kvalifikaci zakázku splnit. Pokud využije k nkterým aktivitám subdodavatele, tak i tento prokáže potebnou kvalifikaci pro splnní zakázky. Objem subdodávek nesmí být více než 50% finanního objemu zakázky. Nabídka, která nebude obsahovat všechny aktivity, bude z hodnocení vylouena. Soutžitel u každé aktivity zeteln uvede, kdo bude realizátorem a v pípad subdodávky uvede procentickým objemem úast subdodavatele a urí jej obchodním jménem vetn IO.

3 Jazykové vzdlávání: Anglitina Typ školení Obsah kurzu Analýza jazykových poteb: Vstupní jazykový audit - celý proces výuky bude zahájen rozazením cílové skupiny podle souasných jazykových znalostí do skupin. Na základ rozazení úastník do jednotlivých skupin dle jazykových znalostí, bude vybrán konkrétní uební materiál. Jazykové znalosti dle ERR jsou následující: A1: celkem 10 úastník - 1 sk. A2: celkem 9 úastník - 1 sk. B1: celkem 21 úastník - 2 sk. B2: celkem 12 úastník - 1 sk. C1: celkem 8 úastník - 1 sk. Celkem úastník jazykového vzdlávání: 60 Intenzita výuky: 1 x 2 VH/týden Poet skupin: 6 Poet úastník ve skupin: max. 12 Poet VH (45 min.): 702 Zaátek a konec výuky: Testování, provování a hodnocení nabytých zkušeností: - prbžné testy - bhem stanovené doby vzdlávání 14 ms. Naasování a rozsah testu volí lektor dle probíraného uiva. min. 2 x za semestr. - závrené testy - 1 x ron - standardizovaná forma testu, s obsahem uzpsobeným probranému uivu. Testuje se poslech, schopnost reagovat v cizím jazyce na zadané otázky, gramatika a slovní zásoba, písemný projev a porozumní neznámému textu. Zptná vazba (feedback) ze strany úastníka jazykové výuky: Úastníkm bude pedkládán dotazník, který bude monitorovat jejich spokojenost s procesním zajištním projektu, ale i spokojenost s vedením výuky lektora. Výstup jazykového vzdlávání: - cílová sk. dokáže aktivn používat jazyk (v praxi) - rozvinout své dovednosti ve (tení, psaní, poslech, získávání a pedávání informací ve spoleenské konverzaci) - získají jistotu v komunikaci, dokáží lehce vyjádit své zážitky - zvýšení odbornosti a znalosti tématu - rozšíení slovní zásoby v oblasti podnikání - praktické zamení a využití jazyka - zvýšení sebevdomí v komunikaci - rozvinout schopnost pemýšlet v anglickém jazyce Obecné vzdlávání manažerské-komunikaní dovednosti Typ školení Cíl kurzu: - sebepoznání a zdokonalení komunikaních dovedností - zvládnutí jednoduché analytické metody pro okamžité

4 urení emoního typu komunikaního partnera - nácvik komunikace s rznými typy komun. partner - uvdomní si využívání otázek v rozhovoru - nadefinování princip aktivního naslouchání - trénink zvládání konflikt Nápl kurzu: - komunikaní pedpoklady a problémy - analýza komunikaních dovedností, sebepoznání, testování - 5 krok efektivní komunikace - pozitivní myšlení - otevené ovlivování - komunikace koue - naslouchání - otázky - Metoda SPIN - analýza poteb spolupracovník - zvládání konflikt Použité metody výuky: - brainstorming - pípadové studie, skupinová práce - hra v roli - trénink - píležitost provádt sebehodnocení úastník a výkon ostatních - využití audiovizální techniky Cílová skupina: Manažei IT, prodejci, marketingoví manažei, servisní technik, administrativní pozice Poet VH: 8 Poet dn: 2 dny Poet kurz: 3 kurzy Celkem probhne: 6 školení za stanovené období 18 msíc Poet úastník ve skupin: v 1 kurzu (11 lidí), v 2 kurzu (11 lidí), 3 kurzu (10 lidí) Celkový poet absolvent kurzu: 32 Výstup klíové aktivity: - cílová skupina se nauí správn komunikovat se zákazníkem (umt a chtít komunikovat je zásadou dobrého startu) - budou umt reagovat na agresivní, asertivní, pasivní projevy chování - aplikovat v praxi základní asertivní dovednosti, techniky - budou umt pedcházet konfliktm a umt konflikt ešit - test obecné vzdlávání manažerské - Krizová komunikace Typ školení Cíl kurzu: - rozlišení 4 typ sociálního jednání, trénink

5 - zvládání emoních situací - pochopení asertivních zásad, které vedou k uvdomní si svých práv a práv druhého partnera - asertivní zptná vazba - trénink asertivního pijímání kritiky a chvály - zvládnutí asertivních technik na zdokonalení námitek a manipulace - seznámení se základními pravidly etikety vyjednávání v obchodu (Požadované znalosti a dovednosti - Komunikaní dovednosti) Nápl kurzu: - 4 typy sociálního jednání - co je to asertivita, co je to manipulace - asertivita a její práva - 5 prvk asertivního jednání - zásady, jak íkat asertivit NE - asertivní techniky a jejich procviení - schopnost vyjádit základní myšlenky - základní pravidla vyjednávání - dodržování etikety pi vyjednávání Použité metody výuky: - výklad, testy - hra v roli - aktivní zapojení úastníka do výuky - procviování probrané látky - píležitost provádt sebehodnocení úastník a výkon ostatních - využití audiovizální techniky -modelové píklady Cílová skupina: Manažei IT, marketingový manažer, servisní technik, finanní manažei Poet VH: 8 Poet dn: 2 dny Poet kurz: 2 kurzy Celkem probhne: 4 školení za stanovené období 18 msíc Poet úastník ve skupin: v 1 kurzu (13 lidí), v 2 kurzu (13 lidí) Celkový poet absolvent kurzu: 26 Výstupy klíové aktivity: - znalost osobních a asertivních práv a povinností - využití asertivních technik v praxi - význam užití asertivity jako protistresové strategie, ešení konflikt, pozitivní myšlení

6 Obecné vzdlávání manažerské - Timemanagement Typ školení Cíl kurzu: - uvdomní si, jak plánujeme, kde máme asové rezervy - najít individuální motiv: Pro ídit svj as? - uvdomní si výkonového a výsledkového modelu ízení asu - definování svých cíl, klíových oblastí a priorit - nadefinování klíových oblastí podízených pracovních pozic - získání a prohloubení dovedností plánování - získání užitených tip, jak si lépe zorganizovat úkoly, pracovní místo - nauit se pracovat s tabulkami ve formátu xls. pi as. plánování aktivit - aplikovat IT znalosti k zefektivnní práce s výpoetní technikou Nápl kurzu: - zlodji našeho asu - výsledkový model ízení asu - cíle, klíové oblasti, priority - 30 zpsob, jak ušetit as (IT dovednosti) - plánování a biologické hodiny - techniky pro pozitivní vnímání asu: Jak na to? - analytika asu Použité metody výuky: - hra v roli - aktivní zapojení úastníka do výuky - individuální a skupinová práce - píležitost provádt sebehodnocení úastník a výkon ostatních - využití audiovizuální techniky -modelové píklady Cílová skupina: Manažei IT, prodejci, administrativní pozice Poet VH: 8 Poet dn: 2 dny Poet kurz: 2 kurzy Celkem probhne: 4 školení za stanovené období 18 msíc Poet úastník ve skupin: v 1 kurzu (9 lidí), v 2 kurzu(8 lidí) Celkový poet absolvent kurzu: 17 Výstup klíové aktivity: - cílová skupina kurzu bude umt lépe organizovat svj as a lépe plánovat innosti dle priorit - dokáží efektivn využít svj as a práci s informacemi - test

7 becné vzdlávání manažerské - Obchodní dovednosti Typ školení Cíl kurzu: - nadefinování a uvdomní si kompetencí obchodníka - pochopení cíle jednání win x win se zákazníkem - pochopení a protrénování jednotlivých fází jednání - trénink obchodních dovedností - trénink zvládání námitek a emocí - pracovat s excel. tabulkami, využít IT dovednosti Nápl kurzu: - osobnost obchodníka - prezentaní dovednosti obchodníka v IT službách - kde obchodujeme a s kým - pozitivní pístup jako základ úspchu obchodníka - cíle a plánování aktivit obchodníka- fáze obchodního jednání a jejich cíle - píprava na jednání - kontaktní fáze - argumentaní fáze - pedkládání výhod - analytická fáze - metoda SPIN - dohoda o cílech - zdokonalení námitek a emocí - navazování a udržení vztah se zákazníkem Použité metody výuky: - hra v roli- aktivní zapojení úastníka do výuky - procviování probrané látky - píležitost provádt sebehodnocení úastník a výkon ostatních - trénink - využití audiovizuální techniky -modelové píklady Cílová skupina: Prodejci, prodejci inzerce, marketingoví manažei Poet VH: 8 Poet dn: 2 dny Poet kurz: 3 kurzy Celkem probhne: 12 školení za stanovené období 18 msíc Poet úastník ve skupin: v 1 kurzu (11 lidí), v 2 kurzu(10 lidí), 3 kurzu (10 lidí) Celkový poet absolvent kurzu: 31 Výstup klíové aktivity: - cílová skupina bude umt aplikovat metodu efektivního vedení prodejního rozhovoru - rozpoznají základní typy klienta a pizpsobí prodejní prezentaci individuálním požadavkm a zvláštnostem klienta

8 obecné vzdlávání manažerské - Telemarketing Typ školení Cíl kurzu: - zdokonalení verbálních dovedností - nadefinování fáze telefonního rozhovoru, trénink jednotlivých fází - zdokonalení ve vedení telefonního obchodního rozhovoru, skype hovor - procviení technik, jak zvládat odmítnutí, námitek, schopnost dostat se na kompetentní osobu - procviování upoutávání zájmu zákazníka - využití IT dovednosti (požadované znalosti a dovednosti - Komunikaní dovednosti) Nápl kurzu: - komunikaní pedpoklady, formy - verbální - pravidla telefonního obchodního hovoru - píprava - první vta do telefonu - navázání kontaktu se zákazníkem - zjišování poteb zákazníka, pokládání otázek - poskytování argument - dohoda se zákazníkem - zvládání negativních emocí Použité metody výuky: - hra v roli - aktivní zapojení úastníka výuky - procviování probrané látky - píležitost provádt sebehodnocení úastníka a výkon ostatních - využití audiovizuální techniky - modelové píklady Cílová skupina: Marketing manažer, prodejci inzerce, prodejci IT služeb po telefonu Poet VH: 8VH Poet dn: 2 dny Poet kurz: 2 kurzy Celkem probhne: 4 školení za stanovení období 18 msíc Poet úastník ve skupin: v 1 kurzu (6 lidí), v 2 kurzu (7 lidí) Celkový poet absolvent: 13 Výstupe klíové aktivity: - pracovníci se nauí pohotov reagovat na námitky klienta, - dokáží navázat vztah se zákazníkem, aby zákazník ml z

9 rozhovoru dobrý pocit, - nauí se techniky správného vedení telefonátu, - nauí se jak šetit as bhem rozhovoru, - nauí se aktivnímu naslouchání a efektivn využívat techniky dotazování, - dokáží zjistit poteby zákazníka a zajistit potebné informace - test E-learning Typ školení Každý úastník výuky anglického jazyka bude využívat e- learningový systém k otestování svých znalostí, vysvtlení gramatických cviení a nauí se díky zvukovému systému i správné výslovnosti. Vývoj každého úastníka kurzu bude pravideln monitorován a každý z úastník si mže prohlédnout statistiku svého pokroku ve výuce nebo zjistí, kde je poteba se zlepšit. Informace o každém úastníkovi a jeho pokrocích ve výuce mže rovnž shlédnout metodik vzdlávacího proceu, koordinátor kurzu nebo lektor. Úastník bude mít zptnou vazbu a umožní mu lepší plánování dalšího vzdlávání a lektorovi pomže lépe se pipravit na další postup výuky. E-learninogvý systém je snadno pístupný pro každého úastníka, který se pipojí kdekoliv na PC a zárove k internetu (24 on-line pístup). Celkový poet úastník e-learningu: 60 Poet msíc využívání e-learningového systému: 18 ms. Poet hodin využívání: neomezeno (pipojení PC k internetu) 3. Délka trvání zakázky, asový harmonogram Vzdlávací kurzy budou probíhat od íjna 2009, dále dle stanoveného harmonogramu jednotlivých školení - viz výše. Plnní by mlo být ukoneno Vybraný uchaze bude respektovat asový harmonogram zadavatele dle výše uvedené specifikace a pln se pizpsobí jeho potebám. Detaily asového harmonogramu uvede v nabídce stejn jako místo plnní, kterým je Ostrava. 4. Kvalifikaní pedpoklady uchazee Uchaze je povinen prokázat splnní kvalifikace. Kvalifikace je hodnotícím kritériem, proto vždy uvede požadovanou kvalifikaci Veškeré doklady požadované k prokázání splnní kvalifikace musí být pedloženy v originále nebo v úedn ovené kopii. estná prohlášení musí být pedloženy

10 v originále s podpisem statutárního zástupce. estná prohlášení je možné spojit do jednoho dokumentu. Základní kvalifikaní požadavky vyluovací kritérium Soutžitel, který nepedloží požadovaný doklad bude z dalšího hodnocení vylouen pro nesplnní základních kvalifikaních pedpoklad - 1)Výpis z obchodní rejstíku pokud je v nm zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán ne starší 90 dn, originál nebo ovený stejnopis - 2)Doklad o oprávnní k podnikání v oblasti, která je pedmtem innosti uchazee, originál nebo ovený stejnopis - 3)estné prohlášení podepsané statutárním orgánem uchazee nebo osobou povenou, která doloží plnou moc k zastupování (viz. píloha dokumentace.1) 5. Hodnotící kritéria pro výbr dodavatele a) Nabídková cena váha kritéria 30% V nabídkové cen musí být uvedena cena za jednotlivá školení, ásti zakázky a celková nabídková cena na celou zakázku. Cena musí být uvedena bez i s DPH. Cena zahrnuje: - revizi poteb cílové skupiny - školící materiály pro úastníky - certifikáty pro úastníky - hodnocení lektora - dopravu lektora - rozazovací test (platí pouze u anglitiny) - školící materiály pro úastníky - uebnice - testování závrené - zajištní uebních prostor Nabídková cena bude uvedena v K a bude stanovena jako nejvyšší pípustná za celou zakázku a její ásti a školení. Zpsob výpotu ceny: - hodinová sazba nebo výukový den celková cena musí obsahovat veškeré náklady na realizaci školení vetn školících pomcek, výukových program a zajištní prostor k výuce dle stanoveného harmonogramu Zadavatel nepipouští pekroení nabídkové ceny za plnní zakázky. Nabídnutá cena musí být platná do konce realizace zakázky a musí obsahovat veškeré náklady na plnní zakázky vetn zajištní výukových prostor a materiál. Jakékoli další náklady v prbhu realizace zakázky nebudou zadavatelem akceptovány. Nejvýše pípustná cena zakázky iní maximáln K bez DPH. vzorec Nejnižší nabídková cena : hodnocenou nabídkovou cenou x 100 bod= nevážený bodový zisk Navážený bodový zisk x 30% = výsledný soutžní poet bod

11 b) Kvalita nabízených služeb váha kritéria 40% - doklady prokazující kvalifikaní pedpoklady uchazee dle požadovaného popisu 1)Reference pehledný seznam dodávek (s popisem jejich objemu a kontaktní osoby a spojení) dokládající zkušenosti s výukou v oblasti pedmtu zakázky nebo jejích ástí za poslední 3 roky v obdobném objemu a lenní. - Minimální požadavek je doložit 2 zakázky v objemu 800 tis. K bez DPH Hodnoceny budou všechny doložené zakázky s cenou 800 tis. K bez DPH a vyšší. - 2) doložení 1 výukového programu akreditovaného MŠMT R - Minimální požadavek je doložení akreditace výukového programu poskytovatelem licencované výuky - 3) Systém ízení jakosti zavedený a certifikovaný zpsobilou akreditovanou osobou, který bude doložen ve stejnopisu nebo originálu. Doklad musí být platný minimální v dob zadávací lhty. - Minimálním požadavkem je doložení prohlášení o zavádní systému ízení jakosti nebo doložení kompletní dokumentace dle, které jsou ízeny vzdlávací procesy. - 4) Doklad vydaný profesní samosprávnou komorou prokazující lenství uchazee jako právního subjektu v oboru, který je pedmtem plnní zakázky. Minimálním požadavkem je doklad prokazující lenství uchazee jako právního subjektu v jakékoliv profesní organizaci - 5) Doložení a prokázání smluvního nebo jinak relevantního zajištní kapacity pro zajištní výuky dle požadovaného rozsahu a harmonogramu - Minimálním požadavkem je prohlášení formou prohlášení. - 6) Doložení kód pro testovací pístup a adresu k e-learningovým programm Minimálním požadavkem je prohlášení o pístupu k programu a popis jeho funkcí 7) Kompletní specifikace nabízené zakázky nebo jejích ástí, vetn zpsobu komunikace se zadavatelem, návrhy dotazník pro revizi poteb cílové skupiny, návrh formy školení, obsahové nápln a struktury kurz, metod forem výuky u jednotlivých školení, ukázky školících materiál, event. dalších uebních pomcek, popis metod ovování a vyhodnocování úrovn znalostí a dovedností úastník ped a po realizaci vzdlávání a návrh hodnotících zpráv (zptné vazby) ze strany lektora pro poteby zadavatele (u jazykového vzdlávání by souástí ml být i návrh rozazovacího a prbžných pololetních test, výpis uebních pomcek, které dodavatel volí pro didaktické zpracování konverzaních hodin a návrh uebnic pro výuku. Minimálním požadavkem je prohlášení o zajištní výuky v požadovaném rozsahu. vzorec Hodnota hodnocená : hodnota nejvyšší x 100 bod= nevážený bodová zisk Navážený bodový zisk x 40% = výsledný soutžní poet bod Maximum bod: 100 c) Kvalita realizaního týmu - váha kritéria 30% 1) Složení realizaního týmu uchazee u jednotlivých školení a životopisy lektor, kteí budou vzdlávání realizovat (u jazykového vzdlávání by souástí mla být i

12 informace, zda se jedná o rodilé mluví a specifikace zkušenosti s výukou, vetn doklad o dosaženém vzdlávání a jazykových zkouškách, u PC skills doklady o získaných certifikátech v dané oblasti). Seznam zamstnanc a pracovník, kteí budou plnit zakázku s osvdením jejich odborné zpsobilosti. Doložit kvalifikaci minimáln 2 lektor dle požadovaných vzdlávacích aktivit. 2 ) Seznam zamstnanc a pracovník, kteí budou plnit zakázku s osvdením jejich odborné zpsobilosti s rozlišením zamstnanec a subdodavatel. V pípad subdodavatel maximáln 50% hodnoty realizované zakázky doložit kvalifikaci požadovaných vzdlávacích aktivit. Minimáln doloženo prohlášením bez další specifikace. vzorec Hodnota hodnocená : hodnota nejvyšší x 100 bod= nevážený bodová zisk Navážený bodový zisk x 30% = výsledný soutžní poet bod Maximum bod: Platební podmínky Platební podmínky budou specifikovány ve smlouv o dodávce služeb. Faktury budou pedloženy v tchto intervalech: Zadavatel se zavazuje uhradit náklady spojené s realizací zakázky úspšnému uchazei na základ faktury vystavené tímto uchazeem. Faktury budou znít na název uskutenného školení a budou obsahovat registraní íslo a název projektu, v rámci kterého je školení realizováno, rozpis školení dle aktivit samostatn a budou doloženy originály prezenními listinami frekventant kurz v daném msíci. Každý kurz bude ukonen kvalifikaním testem, který bude pílohou konené faktury za ukonené kurzy. Jednotliví frekventanti obdrží potvrzení o absolvování školení s vymezeným potem školících hodin nebo dn. Platba za poskytnuté služby bude realizována bezhotovostním pevodem na základ faktur vystavených dodavatelem. Splatnost faktur je 60 dní. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti ádného daového dokladu ve smyslu píslušných právních pedpis. V pípad, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávnn zaslat ji ve lht splatnosti zpt dodavateli k doplnní i úprav, aniž se dostane do prodlení se splatností - lhta splatnosti poíná bžet znovu od optovného zaslání náležit doplnného i opraveného dokladu. 7. Další zadávací podmínky Nejasnosti v zadávací dokumentaci Obsahuje-li zadávací dokumentace podle názoru uchazee jakékoli nejasnosti, musí zadavatele neprodlen ped odevzdáním nabídky o této skutenosti písemn informovat (lze využít ovou formu- Požadavky na nabídku

13 Každý uchaze mže pedložit pouze jedinou nabídku. Nabídka musí být jednoznaná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za poetní nesrovnalosti a vzájemn si odporující údaje je zodpovdný uchaze. Nabídky s výraznými poetními chybami nebo odporujícími si údaji mohou být z ízení vyazeny. Písemnou nabídku je na míst vyhrazeném k tomuto úelu, krycím listu, nutné závazným zpsobem podepsat. Nabídky, které na tomto míst nebudou podepsány, budou z ízení vyloueny. Uchaze ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve vci zakázky, její telefon a e- mailovou adresu. Souhlas s podmínkami Podáním nabídky uchazee souhlasí s podmínkami, jak je vymezil zadavatel. Splnním podmínek soutže nevzniká nárok na pijetí nabídky ani na uzavení smlouvy. Nabídka uchazee se stane majetkem zadavatele, který se zavazuje, že s nabídkou bude zacházet jako s dvrným majetkem. Návrh smlouvy Vybraný uchaze spolu s nabídkou pedloží návrh smlouvy a navrhne a dodá služby podle požadavk stanovených zadávací dokumentací/zadavatelem. Nesmí vylouit nebo žádným zpsobem omezovat oprávnní i požadavky zadavatele, uvedené v zadávací dokumentaci, v opaném pípad není nabídka úplná. Nabídka a návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávnnou jednat za uchazee. Ve smlouv uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávnným k výkonu kontroly projektu 1, z nhož je zakázka hrazena, provést kontrolu doklad souvisejících s plnním zakázky, a to po dobu danou právními pedpisy R k jejich archivaci (zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví, a zákon. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty). Publicita Vybraný uchaze bude povinen dodržovat pravidla dle platného Manuálu pro publicitu OP LZZ a Píruky pro píjemce OP LZZ, tzn. bude pedevším povinen oznaovat veškeré materiály související s dodávkou služeb patinými logy a slovními popisy tak, jak je požadováno. Archivace dokument Vybraný uchaze bude povinen archivovat veškeré úetní doklady související s realizací zakázky po dobu 10 let od ukonení projektu zadavatele zpsobem, který je v souladu s platnými právními pedpisy R a pravidly OP LZZ - viz Píruka pro píjemce OP LZZ. 8. Formální požadavky na formu zakázky Informace o výzv je možné získat na Nabídka bude pedložena v eském jazyce v jednom originále v písemné form (v uzavené a zapeetné obálce). Nabídku nelze podat elektronickou formou. 1 Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský úetní dvr.

14 Termín podání nabídky: Nabídky od uchaze musí být dorueny nejpozdji do do 14 hodin. Adresa a místo podání: IT Cluster, o.p., 17.listopadu 15, Ostrava-Poruba, Nabídky lze odevzdat osobn nebo poslat poštou, event. kurýrem. Píjem nabídek bude probíhat v pracovní dny od 8 do 12 hodin. Pi doruení nabídky poštou i kurýrem rozhoduje datum a as doruení nabídky. Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Vladimír Mlateek, , Uzavená obálka musí být opatena: - názvem zakázky - nápisem NEOTEVÍRAT v levém horním rohu - adresou uchazee - adresou zadavatele Nabídka bude lenna následovn: - I. oddíl - Identifikace uchazee - název firmy, sídlo, I, DI, telefon, , kontaktní osoba -základní kvalifikaní pedpoklady - doklady prokazující základní kvalifikaní pedpoklady uchazee dle požadovaného popisu II. oddíl Specifické kvalifikaní požadavky hodnotící kritérium a) cena b) kvalita nabízených služeb c) kvalita realizaního týmu III. oddíl Smlouva o dílo Jednotlivé listy nabídky budou pevn spojeny a zajištny proti neoprávnné manipulaci. Všechny nabídkové listy budou oíslovány. 9. Prbh zadávacího ízení a kritéria hodnocení nabídky Nabídky bude hodnotit hodnotící komise jmenovaná statutárním zástupcem zadavatele dle Interních pravidel pro výbr dodavatele pro projekt Zvýšení obecných jazykových a manažerských kompetencí len IT Clusteru, o.s. Pedložené nabídky budou hodnoceny ve dvou krocích: - hodnocení formálních požadavk - vcné hodnocení dle interních pravidel v sídle IT Clusteru Formální hodnocení Každá nabídka bude pezkoumána, zda-li je zpracována v požadovaném jazyce, podepsána oprávnnou osobou a zda-li je z hlediska obsahu a formálních náležitostí úplná. Nabídky, které nebudou dodány vas nebo nebudou splovat formální náležitosti

15 i nebudou obsahovat požadované dokumenty Základní kvalifikaní dokumenty, budou komisí vyazeny a nebudou vcn posuzovány. Vcné hodnocení Hodnocení nabídek bude provedeno dle následujících kritérií dle jejich váhy: - Nabídková cena - 30% - Kvalita nabízených služeb - 40% - Kvalita realizaního týmu - 30% O hodnocení a výbru uchaze bude proveden zápis. Bude sestaveno poadí uchaze sestupn podle bod, které obdržely jejich nabídky. Zakázka bude pidlena tomu uchazei, který splní všechny formální požadavky na nabídku, kvalifikaní pedpoklady a nabídne realizaci zakázky v požadovaném rozsahu a s ekonomicky nejvýhodnjší nabídkou. O výsledcích výbrového ízení budou všichni uchazei vyrozumni do 10 pracovních dn ode dne termínu uzavení výbrového ízení a to em. Zadavatel po provedení výbrového ízení bezodkladn uzave písemnou smlouvu s vybraným uchazeem, a to v souladu se zadáním a nabídkou. Pro tyto poteby bude zadavatel komunikovat s kontaktní osobou uchazee, která bude uvedena v nabídce a bude oprávnna za uchazee jednat ve vci zakázky. Zadavatel se dohodne s uchazeem na konkrétním znní smlouvy a vybraný uchaze je povinen poskytnout souinnost pi uzavírání smlouvy tak, aby tato smlouva byla uzavena do 10 dn ode dne doruení oznámení o pidlení zakázky. V pípad, že uchaze odmítne, uzave zadavatel smlouvu s uchazeem, který se umístil jako další v poadí. Zadavatel provede ve spolupráci s uchazeem revizi poteb cílové skupiny. Z výstup bude pipraveno školení pímo na míru tak, aby maximáln odpovídalo potebám zamstnanc len IT Clusteru. Dále bude provedeno rozdlení zamstnanc do jednotlivých školení a skupin. Po dohod s vybraným uchazeem stanoví zadavatel termíny jednotlivých školení. Vybraný subjekt bude respektovat asový harmonogram projektu/zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací ízení bez udání dvodu, odmítnout všechny pedložené nabídky a nevrátit podané nabídky. V Ostrav Prof. Ing. Ivo Vondrák, CS. Pedseda výkonné rady IT Cluster, o.s. Píloha:.1 piložit do nabídky jako bod..3 základní kvalifikaní pedpoklady

16 ESTNÉ PROHLÁŠENÍ o splnní základních kvalifikaních pedpoklad Prohlašuji tímto estn, že : -žádný z len statutárního orgánu dodavatele nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in spáchaný ve prospch zloinného spolení, trestný in úasti na zloinném spolení, legalizace výnos z trestné innosti, podílnictví, píjímání úplatku, podplácení, nepímého úplatkáství, podvodu, úvrového podvodu, vetn pípad, kdy jde o pípravu nebo pokus nebo úastenství na takovém trestném inu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu. -žádný z len statutárního orgánu dodavatele nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in, jehož skutková podstata souvisí s pedmtem podnikání spolenosti podle zvláštních právních pedpis nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu. -uchaze jako dodavatel nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutže formou podplácení podle zvláštního právního pedpisu -na majetek dodavatele neprobíhá insolvenní ízení, v nmž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostauje k úhrad náklad insolvenního ízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostaující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních pedpis. -dodavatel není v likvidaci -dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daové nedoplatky, a to jak v eské republice, tak i v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele. -dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veejné zdravotním pojištní, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele. -dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele. -žádný z odpovdných zástupc nebo jiných osob odpovídajících za innost dodavatele nebyl v posledních 3 letech pravomocn disciplinárn potrestán i mu nebylo pravomocn uloženo kárné opatení podle zvláštních právních pedpis. Toto estné prohlášení podepisuji jako dodavatel (dle výpisu z obch. nebo živnost. rejstíku).., se sídlem..., PS., I V.., dne statutární zástupce dodavatele (jméno, podpis a razítko)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

Název programu: jednat jménem zadavatele): Název zakázky: Předmět zakázky:

Název programu: jednat jménem zadavatele): Název zakázky: Předmět zakázky: VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku do zjednodušeného výběrového řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění na dodání služby

Více

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Klub ekonom škol,o.s. Radlická 1302/76 150 00 Praha 5-Smíchov IO:64936759 Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz Identifikace

Více

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců v manažerských dovednostech

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců v manažerských dovednostech Zadávací dokumentace Strana 1/6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Zadávací dokumentace k zakázce

Zadávací dokumentace k zakázce Zadávací dokumentace k zakázce Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců EPAVA Olomouc, a.s. a PAPÍRTISK s.r.o. v době hospodářské krize Název zadavatele: EPAVA Olomouc,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace:

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY VSTŘÍCNOST, PROFESIONALITA, ZODPOVĚDNOST NA ÚŘADĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Zvýšení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti Pars nova a.s. pomocí vzdělávacího procesu Reg.

Více

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s.

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. Zadávací dokumentace zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. 1. Název zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k projektu firmy Schwan-STABILO ČR, s.r.o. Budování podniku světové třídy v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky: Komplexní program vzdělávání zaměstnanců společnosti LUCIS, s.r.o. Údaje o zadavateli: Název: LUCIS, s.r.o. Sídlo zadavatele: Nová 147/14, Popůvky 664 41 IČO: 25570731

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích kurzů pro společnost JELÍNEK výroba nábytku s.r.o. 1. Identifikace projektu Název projektu: Vzděláváním k dovednosti Registrační

Více

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele.

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. Zadavatel Název žadatele: Mateřské centrum Bělásek (dále jen MC) Právní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na dodání služby zadané ve výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na dodání služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: 10213 Vzdělávací aktivita Vedoucí výroby (mistr,

Více

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele:

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele: Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách v platném znní (dále jen zákon ). (Zadávací ízení mimo režim zákona. 137/2006 Sb. o veejných zakázkách, Zakázka je zadávána

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Semináře a kurzy měkkých dovedností Název projektu: Rozvoj pracovních dovedností zaměstnanců

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k zakázce s názvem: Servis vozidel hromadné dopravy Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00881 Název projektu: Profesionalizace zaměstnanců Dopravního podniku

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace Název zakázky: Identifikace: Název projektu: Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 (celkem 6) Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zadávací dokumentace k projektu VFN v Praze: Zvýšení konkurenceschopnosti VFN Praha prostřednictvím zavádění systému jakosti a zvyšováním adaptability zaměstnanců na strukturální změnyvfn v Praze v rámci:

Více

v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/35.

v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/35. Výběr dodavatele vzdělávacích služeb pro zajištění zakázky s názvem Vzdělávání v MONIT plus v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Zadávací dokumentace. Název projektu: Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců členů Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje

Zadávací dokumentace. Název projektu: Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců členů Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Zadávací dokumentace Název projektu: Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců členů Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Projekt financován ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek v rámci Směrnice Rady města Jeseník č. 3/2010 o zadávání zakázek malého rozsahu a Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ, verze 1.4 ze dne 1. 1. 2011 Na výběrové řízení se

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU 1 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 4 2. POŢADAVEK NA POSKYTNUTÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na služby E-learning Pro potřeby

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 VÝBĚR DODAVATELE A REALIZÁTORA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KURZ PRO KODÉRY DRG PRO LÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY A KURZ PRO KODÉRY DRG PRO NELÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon ) a Metodického pokynu pro zadávání zakázek OPLZZ,

Více

pt l!le Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Služba

pt l!le Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Služba fff evropský sociáíru W' fond v ČR EVROPSKA UNIE ~ pt l!le OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Výběrové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění na dodavatele služeb - Rozvojový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na služby související s dodávkou e-learningu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00881 Název projektu: Profesionalizace zaměstnanců Dopravního

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

ZAJIŠTĚNÍ TRÉNINKŮ v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti Domanský, s.r.o., na změny ekonomických podmínek.

ZAJIŠTĚNÍ TRÉNINKŮ v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti Domanský, s.r.o., na změny ekonomických podmínek. Zadavatel: Domanský, s. r. o. Českobrodská 2 198 00 Praha 9 V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í (Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E) PŘEDMĚT: ZAJIŠTĚNÍ TRÉNINKŮ v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců

Více

Zadavatel: FEROX, a.s. Děčín, Ústecká 30, Děčín 5, 405 30; zastoupený Ing. Miroslavem Němcem, místopředsedou představenstva IČO 0008648 DIČ CZ8648

Zadavatel: FEROX, a.s. Děčín, Ústecká 30, Děčín 5, 405 30; zastoupený Ing. Miroslavem Němcem, místopředsedou představenstva IČO 0008648 DIČ CZ8648 Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu rozvoj lidských zdrojů I. Základní údaje Název zakázky : Jazykové

Více

Kontaktní osoba zadavatele PhDr. Alena Vajnerová, vedoucí oddělení poradenství a rekvalifikací

Kontaktní osoba zadavatele PhDr. Alena Vajnerová, vedoucí oddělení poradenství a rekvalifikací VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU v rámci Národního individuálního projektu "Poradenství a rekvalifikace" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

Více

Stavba sbrného dvora

Stavba sbrného dvora SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: NB íslo útu: 94-118391/0710 Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V rámci získaného grantu vyhlašujeme výběrové řízení na dodavatele komplexního vzdělávacího programu pro BOKI a.s. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: BOKI a.s. IČ:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti DEKTRADE a.s. v roce 2011 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01752 Název zakázky: Výběrové řízení na externího dodavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO ZAMĚSTNANCE SPOLEČNOSTI O.K. TEXTIL, S.R.O. 1. Identifikace zadavatele název zadavatele: O.K. TEXTIL, s.r.o. adresa sídla:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 1/2011 Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3002 Modernizací výuky k vyšší

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti PROTISK spol. s

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí.

Výzva k podání nabídky. Meziříčí. Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA SMLOUVA O DÍLO íslo smlouvy zhotovitele: 841/VGGO/017/13z Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB íslo útu: 201293786/0300

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců firmy Pozemní stavitelství Zlín, a.s. jazykové vzdělávání Zakázka na nákup služeb Datum

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti nkt

Více

Zajištění školení zaměstnanců v oblasti optických komunikací a vláknové optiky

Zajištění školení zaměstnanců v oblasti optických komunikací a vláknové optiky Zadavatel: MAXPROGRES, s.r.o. Traťová 1 619 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Předmět: Zajištění školení zaměstnanců v oblasti optických komunikací a vláknové optiky Květen 2006 Obsah 1

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce REKVALIFIKACE A PORADENSKÉ ČINNOSTI SLUŽBOVÉ PROFESE Opava, srpen 2009 Strana 1 z 149 Obsah dokumentace Čl. 1. Informace o zadavateli... 4 Čl. 2. Úvodní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Informační

Více

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách Číslo výzvy : ÚP BR/Por/010/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách Výzva

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu podle metodiky Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (dále jen metodika ) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) Závěrečná evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst!

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) Závěrečná evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice)

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice) Město Varnsdorf Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XXVIII. zasedání dne 22.10.2009 rozhodlo usnesením č. 182/2009 vydat v úplném znění tuto směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého

Více

Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice

Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice Úřední doba: pondělí 8:00-11:30, 13:00-17:00 středa 8:00-11:30, 13:00-17:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost.

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost. Příloha č.2 Smlouva o dílo na dílčí plnění zakázky grantového projektu ESF, reg.č. projektu: CZ.1.04/1.1.02/. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKA NA DODÁVKU OSOBNÍHO VÝTAHU VČETNĚ ŠIKMÉ SCHODIŠŤOVÉ PLOŠINY PRO IMOBILNÍ OBČANY A PROVEDENÍ MONTÁŽE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKA NA DODÁVKU OSOBNÍHO VÝTAHU VČETNĚ ŠIKMÉ SCHODIŠŤOVÉ PLOŠINY PRO IMOBILNÍ OBČANY A PROVEDENÍ MONTÁŽE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKA NA DODÁVKU OSOBNÍHO VÝTAHU VČETNĚ ŠIKMÉ SCHODIŠŤOVÉ PLOŠINY PRO IMOBILNÍ OBČANY A PROVEDENÍ MONTÁŽE 1. Identifikace zadavatele Firma: CONEO, s. r. o. Adresa: Durďákova 38,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Evropský sociální fond v ČR Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz

Evropský sociální fond v ČR Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz Číslo výzvy: ÚPKA/OSP/02/2008 ZMĚNA VÝZVY K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy řidičů" Výzva je vydána v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Specifická školení v DONGHEE Czech s.r.o. Identifikace zadavatele Název / obchodní firma zadavatele: DONGHEE Czech

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

petra.hantakova@azylovydum.cz

petra.hantakova@azylovydum.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PROJEKT OP LZZ Č.: MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB I. IDENTIFIKACE ZADAVATELE Název zakázky: Název zadavatele : Sídlo zadavatele: Tvorba sběrného dokumentárního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 I. Informace o zadavateli: Zadavatel: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Č.j. : MV-145067-6/VZ-2013 Počet listů: 24 Počet příloh: 6 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Realizace vzdělávacích kurzů v oblasti využívání informačních technologií /projekt Efektivní rozvoj

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Identifikační údaje : Specifikace předmětu zakázky :

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Identifikační údaje : Specifikace předmětu zakázky : ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Vzdělávací aktivity pro realizaci projektu Rozvoj zaměstnanců společnosti VESNA, a.s. prostřednictvím vzdělávání Identifikační údaje : Zadavatel (název subjektu):

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu Výzva k podání nabídek na dodávku notebooků pro cílovou skupinu Číslo zakázky: 020/2009 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0015

Více

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů. v rámci zakázky. Vzděláváním zkvalitňujeme realitu. zadavatel. DORA Group a.s. Str.

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů. v rámci zakázky. Vzděláváním zkvalitňujeme realitu. zadavatel. DORA Group a.s. Str. Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů v rámci zakázky Vzděláváním zkvalitňujeme realitu zadavatel DORA Group a.s. Str. 1 1. Preambule Výběrové řízení je vypisováno na základě účasti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Poradenské činnosti BILANČNÍ DIAGNOSTIKA

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Poradenské činnosti BILANČNÍ DIAGNOSTIKA Číslo výzvy : ÚP BR/Por/008/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Poradenské činnosti BILANČNÍ DIAGNOSTIKA Výzva je vydána v

Více

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes.

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zpracování metodiky řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu Identifikační

Více

Dodavatel kancelářského vybavení a materiálu

Dodavatel kancelářského vybavení a materiálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ Zadavatel: Technická univerzita v Liberci, IČ 46747885, DIČ: CZ46747885, se sídlem Studentská 1402/2,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka školení a SW modulu pro e-learning dodávka Datum

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění K čj : 414-3/2013/DP - ÚVN Praze dne : 3.10. 2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více