INFORMACE K ÚPRAVÁM METODIKY HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A Z CIZÍCH JAZYKŮ (informace je určena učitelům těchto předmětů)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE K ÚPRAVÁM METODIKY HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A Z CIZÍCH JAZYKŮ (informace je určena učitelům těchto předmětů)"

Transkript

1 INFORMACE K ÚPRAVÁM METODIKY HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ OBECNÝ RÁMEC V souvislosti se novelou školského zákona č. 47/0 Sb. zodpovědnost za hodnocení písemných prací společné části maturitní zkoušky přechází z ředitelů škol na CZVV (Cermat). Legislativní změna dále vylučuje, aby písemná práce žáka byla hodnocena hodnotitelem, který působí jako učitel na kmenové škole žáka. Ve srovnání s loňskem se snižuje počet aktivních hodnotitelů; ti v současné době ukončují doplňkový kalibrační tréninkovým program s jedním jediným cílem měřit všem stejným metrem. Kromě této kompetenční a organizační změny, jejímž cílem je zvýšit nezávislost a srovnatelnost hodnocení, dochází i k úpravám metodiky hodnocení písemných prací. Tyto úpravy nejsou zásadní a nemění principy přístupu k písemné práci. Vzešly ze zkušeností uplynulých dvou termínů maturit a maturitní generálky a zvýší kvalitu, vypovídací schopnost a srovnatelnost hodnocení. Žádná z těchto úprav však nezakládá potřebu jiného přístupu k výuce útvarů písemné komunikace v českém a cizím jazyce ani nemění požadavky na písemnou práci. Není třeba se obávat, že by v novém hodnocení ve srovnání s loňským rokem žáci neobstáli. Cíl písemné práce jako dílčí zkoušky z českého jazyka a literatury zůstává stejný: Žák prokáže, že vytvoří text podle zadaných kritérií, dovede funkčně použít jazykové prostředky tak, aby odpovídaly stanovené komunikační situaci, a vytvoří myšlenkově ucelený, strukturovaný a koherentní text. V cizím jazyce navíc použije vhodné lexikální prostředky a gramatické struktury, které odpovídají zvolené úrovni zkoušky a korespondují tak s požadavky úrovně B nebo B v rámci Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

2 KONKRÉTNÍ ÚPRAVA METODIKY V ČESKÉM JAZYCE Kritéria hodnocení se nemění. Dochází k novému, podrobnějšímu popisu bodové škály tak, aby bylo možné eliminovat některé negativní jevy v hodnocení, které se objevily při hodnocení písemných prací prvního ročníku maturit. Původní bodová škála byla rozšířena a jsou popsána i jednotlivá podkritéria, jejich popis je detailnější. K úpravám se přistoupilo na základě zkušeností, z nichž ty podstatné jsou uvedeny níže: U části hodnotitelů přetrvává jednostranné hodnocení textu, např. důraz na pravopis (kritérium A) na úkor hodnocení práce s lexikem (B) Bývá opomíjena celková výstavba textu, není např. hodnocena argumentace v textu (kritérium ) Často jsou spíše hodnoceny negativní jevy textu a nejsou zohledněny pozitivní stránky. Bodová škála byla využívána intuitivně, každý hodnotitel ji přizpůsoboval své zkušenosti, žákům a škole. Hodnocení 5 body nebylo považováno za maximální, nejlepší výkon, ale za výkon průměrný. Celkový součet bodů bude 0 místo původních 5, neboť jednotlivá podkritéria se budou sčítat, výsledný počet bodů je tedy výsledkem součtu 6 položek, nikoli jako dosud. Prázdné deskriptory a 4 zůstávají zachovány, díky přesnějšímu popisu podkritérií by ale měly být používány pouze ve zcela výjimečných případech, kdy se hodnotitel nemůže jednoznačně přiklonit ani k jednomu z popsaných pásem. Rozsah písemné práce hraje při hodnocení formální roli, proto bylo toto podkritérium vyčleněno samostatně. Hodnotitel posoudí, zda byl minimální rozsah práce splněn a zda práci dále hodnotí, či nikoli. Dosavadní minimální rozsah práce a tolerance 50 slov na obou úrovních zůstávají zachovány. Častou otázkou a zároveň sporem je nahlížení originality a invence v textu písemné práce. Originalita a invenčnost se promítá například do volby jednotlivých jazykových prostředků nebo kompozice textu, funkčnost může znamenat tvůrčí přístup, co je funkční v jedné komunikační situaci, nemusí být funkční v jiné. V tomto smyslu, prostřednictvím jednotlivých kritérií hodnocení, je oceněn i tvůrčí přístup žáka. POPIS KRITERIÁLNÍHO HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A Text se nevztahuje k zadanému tématu, nebo se téma objeví na tak minimálním prostoru, že jej nelze považovat za splněné. Tematicky se text podstatně odchyluje od zadání nebo je práce povrchní a/nebo banální nebo obojí. Text zadané téma reflektuje, ale lze jej považovat za průměrný. Text plně odpovídá zadání, je vyzrálý, práci lze považovat za nadprůměrnou. B Text prokazatelně nevykazuje charakteristiky zadaného útvaru. Text vykazuje značné nedostatky vzhledem k zadanému útvaru a komunikační situaci. Text odpovídá zadanému útvaru a komunikační situaci, pouze v některých aspektech se od zadané komunikační situace odklání. Text nejenže plně odpovídá zadanému útvaru, ale práce je zpracována s invencí. A vyskytují v natolik neúnosné míře, že to má vliv na čtenářský komfort adresáta. vyskytují ve větší míře, místy vedou k nesrozumitelnosti či obtížnější srozumitelnosti objevují zřídka, nemají přitom vliv na čtenářský komfort adresáta. téměř nevyskytují. B Slovní zásoba je nemotivovaně chudá až primitivní, v textu se vyskytuje velké množství výrazů, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti. Slovní zásoba je nemotivovaně chudá, v textu se ve větší míře vyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti. Slovní zásoba je vzhledem ke zvolenému zadání postačující, ale nikoli potřebně pestrá a bohatá, výrazy, které jsou nevhodné vzhledem k označované skutečnosti, se objevují jen zřídka. Slovní zásoba je motivovaně bohatá, rozmanité lexikální prostředky jsou funkční. A pravidelné větné stavby se vyskytují v neúnosné míře a/nebo výstavba větných celků je jednoduchá až primitivní, nedostatky mají výrazný vliv na čtenářský komfort adresáta. pravidelné větné stavby se vyskytují ve vysoké míře a/nebo výstavba větných celků je nemotivovaně jednoduchá, nedostatky ztěžují porozumění pravidelné větné stavby se objevují zřídka, výstavba větných celků nenarušuje čtenářský komfort adresáta. pravidelné větné stavby se téměř nevyskytují, výstavba větných celků není přetížená ani nemotivovaně jednoduchá. B Text je nesoudržný a chaotický, kompozičně nezvládnutý a/nebo použité argumenty jsou ve vzájemném logickém rozporu, adresát se v textu neorientuje ani přes velké úsilí. Text je kompozičně nepřehledný a/nebo argumentace je ve vysoké míře nesrozumitelná, adresát musí vynaložit velké úsilí, aby se v textu zorientoval. Text je kompozičně poměrně vyvážený, až na malé nedostatky je vhodně členěn a logicky uspořádán, argumentace je srozumitelná, adresát se v textu bez potíží orientuje. Kompozice textu je precizní, způsob argumentace je velmi vyspělý.

3 KONKRÉTNÍ ÚPRAVA METODIKY V CIZÍM JAZYCE Úpravy, ke kterým dochází v hodnocení písemné práce z cizích jazyků, jsou ve srovnání s českým jazykem minimální. To je dáno charakterem obou vyučovacích předmětů a z něho vyplývajících přístupů. Mateřský jazyk tradičně uplatňuje spíše přístup celostní a použití analytických kritérií se setkává s nutností opakovaně zdůvodňovat a učit jejich použití. Naopak cizí jazyky, které jsou předmětem maturitní zkoušky, jsou kromě ruštiny jazyky spíše analytické, tvořené systémem izolovaných slov, neskloňující, proto užití kritérií, která posuzují jednotlivé prvky písemného projevu odděleně a jsou jednoznačně definována, nebylo pro hodnotitele výraznější změnou. Jedinou větší změnou je zde to, že v případě, že práce obdrží v podkriteriu A (zadání) v prvním deskriptoru (požadovaná charakteristika textu je/není dodržena) 0 bodů, práce se dále nehodnotí. Jinými slovy hodnocení v podkriteriu A bylo zpřísněno v tom smyslu, že žákovi nestačí splnit zadaný počet slov či zmínit většinu bodů zadání v případě, že nedodržel požadovanou charakteristiku POPIS KRITERIÁLNÍHO HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA () 0 A není dodržena. >>> Body zadání nejsou (jasně) zmíněny. >>> Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu a/nebo není dostatek (srozumitelného) textu pro hodnocení. není ve větší míře dodržena. >>> Většina bodů zadání není (jasně a srozumitelně) zmíněna. >>> Délka textu ve větší míře neodpovídá požadovanému rozsahu (text je o intervaly kratší/delší). většinou dodržena. >>> Většina bodů zadání je jasně a srozumitelně zmíněna. >>> Délka textu ne zcela odpovídá požadovanému rozsahu (text je o interval kratší/delší). dodržena. >>> Všechny body zadání jsou jasně a srozumitelně zmíněny. >>> Délka textu odpovídá požadovanému rozsahu. B >>> Body zadání nejsou rozpracovány. >>> Body zadání jsou jen ojediněle >>> V textu není ve větší míře vysvětlena podstata myšlenky nebo problému. >>> Text ve větší míře obsahuje >>> Body zadání jsou většinou >>> V textu je většinou jasně vysvětlena podstata myšlenky nebo problému. >>> Text ojediněle obsahuje >>> Body zadání jsou rozpracovány vhodně/účelně a v odpovídající míře podrobnosti. >>> V textu je jasně vysvětlena podstata myšlenky nebo problému. >>> Text neobsahuje. ČÁST PÍSEMNÉ PRÁCE A B A >>> Text není souvislý a neobsahuje lineární sled myšlenek/není logicky >>> Text není vhodně >>> PTN jsou použity nevhodně a/nebo v nedostatečném rozsahu. ztěžují/brání porozumění (většině) >>> Slovní zásoba a pravopis jsou ve většině textu použity nesprávně (8+ chyb). >>> Text není ve větší míře souvislý s lineárním sledem myšlenek/není ve větší míře logicky >>> Text není ve větší míře vhodně >>> Chyby v PTN ve větší míře ztěžují/brání porozumění textu/části >>> Rozsah PTN je ve větší míře omezený. >>> PTN nejsou ve větší míře použity správně a vhodně. ve >>> Slovní zásoba a pravopis nejsou ve větší míře použity správně ( 7 chyb). >>> Text je o intervaly kratší. >>> Text je většinou souvislý s lineárním sledem myšlenek/většinou logicky >>> Text je většinou vhodně >>> Chyby v PTN jen v malé míře ztěžují/brání porozumění textu/části >>> Rozsah PTN je většinou široký. >>> PTN jsou většinou použity správně a vhodně. >>> Slovní zásoba a pravopis jsou většinou použity správně (6 chyb). >>> Text je o interval kratší. >>> Text je souvislý s lineárním sledem myšlenek/logicky uspořádaný (koherentní). >>> Text je vhodně >>> Chyby v PTN neztěžují/nebrání porozumění textu/části >>> Rozsah PTN je široký. >>> PTN jsou použity správně a vhodně. neztěžují/nebrání porozumění >>> Slovní zásoba a pravopis jsou téměř vždy použity správně (0 5 chyb). B >>> Slovní zásoba je omezená a/nebo v nedostatečném rozsahu (vzhledem >>> Slovní zásoba je ve větší míře omezená >>> Slovní zásoba je většinou široká >>> Slovní zásoba je široká (vzhledem 4A ztěžují/brání porozumění (většině) >>> Mluvnické prostředky jsou ve většině textu použity nesprávně (8+ chyb). ve >>> Mluvnické prostředky nejsou ve větší míře použity správně ( 7 chyb).>>> Text je o intervaly kratší. >>> Mluvnické prostředky jsou většinou použity správně (6 chyb).>>> Text je o interval kratší. neztěžují/nebrání porozumění >>> Mluvnické prostředky jsou téměř vždy použity správně (0 5 chyb). 4B omezený a/nebo mluvnické prostředky jsou v nedostatečném rozsahu (vzhledem ve větší míře omezený (vzhledem k míře rozpracování bodů většinou široký (vzhledem k míře rozpracování bodů široký (vzhledem k míře rozpracování bodů

4 POPIS KRITERIÁLNÍHO HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA () 0 není dodržena. >>> Body zadání nejsou (jasně) zmíněny. >>> Body zadání nejsou rozpracovány. >>> Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu a/nebo není dostatek (srozumitelného) textu pro hodnocení. není ve větší míře dodržena. >>> Většina bodů zadání není (jasně a srozumitelně) zmíněna. >>> Body zadání jsou jen ojediněle >>> Délka textu ve větší míře neodpovídá požadovanému rozsahu (text je o intervaly kratší/delší). většinou dodržena. >>> Většina bodů zadání je jasně a srozumitelně zmíněna. >>> Body zadání jsou většinou >>> Délka textu ne zcela odpovídá požadovanému rozsahu (text je o interval kratší/delší). dodržena. >>> Všechny body zadání jsou jasně a srozumitelně zmíněny. >>> Body zadání jsou rozpracovány vhodně/účelně a v odpovídající míře podrobnosti >>> Délka textu odpovídá požadovanému rozsahu. 4. ČÁST PÍSEMNÉ PRÁCE >>> Text není souvislý a neobsahuje lineární sled myšlenek/není logicky >>> Text není vhodně >>> Chyby v PTN ztěžují/brání porozumění textu/ části >>> PTN jsou použity nevhodně a/nebo v nedostatečném rozsahu. ztěžují/brání porozumění (většině) >>> Slovní zásoba a pravopis jsou ve většině textu použity nesprávně (0+ chyb). >>> Slovní zásoba je omezená a/nebo v nedostatečném rozsahu (vzhledem >>> Text není ve větší míře souvislý s lineárním sledem myšlenek/není ve větší míře logicky >>> Text není ve větší míře vhodně členěný/ organizovaný. >>> Chyby v PTN ve větší míře ztěžují/brání porozumění textu/části >>> PTN nejsou ve větší míře použity správně a vhodně. ve >>> Slovní zásoba je ve větší míře omezená >>> Slovní zásoba a pravopis nejsou ve větší míře použity správně (7 9 chyb). >>> Text je o intervaly kratší. >>> Text je většinou souvislý s lineárním sledem myšlenek/většinou logicky >>> Text je většinou vhodně členěný/ organizovaný. >>> Chyby v PTN jen v malé míře ztěžují/brání porozumění textu/části >>> PTN jsou většinou použity správně a vhodně. >>> Slovní zásoba je většinou široká >>> Slovní zásoba a pravopis jsou většinou použity správně (4 6 chyb). >>> Text je o interval kratší. >>> Text je souvislý s lineárním sledem myšlenek/logicky uspořádaný (koherentní). >>> Text je vhodně >>> Chyby v PTN neztěžují/nebrání porozumění textu/části >>> PTN jsou použity správně a vhodně. neztěžují/nebrání porozumění >>> Slovní zásoba je široká (vzhledem >>> Slovní zásoba a pravopis jsou téměř vždy použity správně (0 chyby). 4 ztěžují/brání porozumění (většině) >>> Mluvnické prostředky jsou ve většině textu použity nesprávně (0+ chyb). omezený a/nebo mluvnické prostředky jsou v nedostatečném rozsahu (vzhledem ve ve větší míře omezený (vzhledem k míře rozpracování bodů >>> Mluvnické prostředky nejsou ve větší míře použity správně (7 9 chyb). >>> Text je o intervaly kratší. většinou široký (vzhledem k míře rozpracování bodů >>> Mluvnické prostředky jsou většinou použity správně (4 6 chyb). >>> Text je o interval kratší. neztěžují/nebrání porozumění [] široký (vzhledem k míře rozpracování bodů >>> Mluvnické prostředky jsou téměř vždy použity správně (0 chyby).

5 PŘÍLOHA: STRUČNÉ VYMEZENÍ KRITÉRIÍ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - VYMEZENÍ HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ PÍSEMNÉ PRÁCE A B Vytvoření textu podle zadaných kritérií Funkční užití jazykových prostředků s ohledem najazykovou normu Splnění zadání (obsah, téma) Pravopis a tvarosloví Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar) adekvátnost výběru jazykových prostředků danému stylu/textu stylová zabarvenost slov přiměřenost pojmenování dané skutečnosti přesnost označení, věcná stránka označení, význam 5 Kompoziční výstavba textu Koheze (formální prostředky textové návaznosti) syntax (výstavba věty a souvětí) konexe (např. vazby mezi větami) odkazování v textu prostředky textové návaznosti Výsledná koherence textu (výsledná soudružnost textu, věcná souvislost textu) vnitřní strukturování na odstavce vnější úvod, stať a závěr způsob argumentace, ne/souvislost uváděných informací CIZÍ JAZYK - VYMEZENÍ HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ PÍSEMNÉ PRÁCE A B Vytvoření textu podle zadaných kritérií Splnění zadání Obsah/rozsah Organizace/koherence a koheze textu Organizace / koherence textu Koheze/prostředky textové návaznosti (PTN) Lexikální kompetence (slovní zásoba a pravopis) Přesnost Rozsah 4 Gramatická kompetence Přesnost Rozsah

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury METODICKÝ MATERIÁL pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014 OBSAH Úvod......................................................................

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 11. března 2015 Č. j.: MSMT-6626/2015-1 SDĚLENÍ V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 19. března 2013 Č. j.: MSMT-10139/2013-211 S D Ě L E N Í V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. ze španělského jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. ze španělského jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA ze španělského jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška ze španělského jazyka písemná práce Zpracoval

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

CISKOM 3.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

CISKOM 3.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 3.1.6 Hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura CISKOM 3.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 3.1.6 Hodnocení ústní zkoušky český jazyk a literatura 2014 CZVV verze 5.0 Informace o modulu 3.1.6 Hodnocení

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z anglického jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z anglického jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka)

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka) PhDr. Jitka Cvejnová Mgr. Iva Papírníková MUDr. Dominika Benešová Gruntová Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Čtyřleté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Čtyřleté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP G) 1.2 Vzdělávací program: čtyřletý 1.3 Studijní forma

Více

Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002

Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002 Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002 Obsah 1. Předmluva...3 2. Kariérní systém pro učitele...5 3. Kariérní systém pro ředitele...23 4. Systém dalšího vzdělávání pro kariérní systém...35 Příloha č. 1

Více

Hodnocení profilové praktické zkoušky z odborných předmětů 1

Hodnocení profilové praktické zkoušky z odborných předmětů 1 V souladu s 24 vyhlášky MŠMT č. 177/2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších změn a doplňků navrhuji Hodnocení profilové praktické zkoušky

Více

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013 ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2013 Ž Á K O V S K Ý P R Ů V O D C E M AT U R I T N Í Z K O U Š K O U P R O J A R N Í Z K U Š

Více

Autoevaluace z externího pohledu. Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová

Autoevaluace z externího pohledu. Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová Autoevaluace z externího pohledu Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová Autoevaluace z externího pohledu Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová AUTOEVALUACE Z EXTERNÍHO POHLEDU Editoři:

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z francouzského jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z francouzského jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z francouzského jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z francouzského jazyka písemná práce Zpracoval

Více

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy Jaroslava Simonová, Jana Straková SKAV 2005 1. Úvod...4 2. Kurikulární reforma - kontext...5 2.1 Charakteristika reformy...5 2.2 Nedostatky

Více

NÁVRH MPN METODIKA PRO TVORBU EXTRAKTŮ Z TECHNICKÝCH NOREM

NÁVRH MPN METODIKA PRO TVORBU EXTRAKTŮ Z TECHNICKÝCH NOREM METODICKÉ POKYNY PRO NORMALIZACI NÁVRH MPN METODIKA PRO TVORBU EXTRAKTŮ Z TECHNICKÝCH NOREM 2008 1 Obsah Strana Předmluva... 4 1 Předmět... 4 2 Termíny a definice... 5 2.1 Termíny normativní analýzy...

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro tvůrce interaktivních výukových materiálů německého jazyka Regionální skupina SEVER Kolektiv

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU CO V PRŮVODCI NAJDETE? 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE ZKOUŠKÁM... 2 ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ... 2 POVOLENÉ POMŮCKY... 3 DIDAKTICKÝ TEST... 3 2. PŘEDMĚTY A DÍLČÍ ZKOUŠKY... 6 ČESKÝ

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421. Adresa: Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník. Identifikátor školy: 600 007 316

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421. Adresa: Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník. Identifikátor školy: 600 007 316 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Adresa: Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník Identifikátor školy: 600 007 316 Termín konání inspekce:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání ŠKOLA POROZUMĚNÍ

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání ŠKOLA POROZUMĚNÍ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1 Motto: "Jestli se učíš proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Jestli se učíš proto, abys porozuměl, zapamatuješ si." Čínské přísloví Pravidla pro hodnocení

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE

CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE Cermat - Maturitní zpravodaj 4 '08 fin.indd 8.12.2008 9:07:51-1 - CERMAT INFORMUJE O NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE MATURITA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Při skládání maturitní zkoušky žák uplatňuje

Více

Základní škola Bystré, okres Svitavy

Základní škola Bystré, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: I/2. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: /2007 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 18.6. 2007 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2007 PaedDr.

Více