SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA. LABORATORNÍ PRÁCE Z FYZIKY 1. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA. LABORATORNÍ PRÁCE Z FYZIKY 1. ročník"

Transkript

1 SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA LABORATORNÍ PRÁCE Z FYZIKY. ročník Mgr. Věra Krajčová Praha 005

2 OBSAH Bezpečnostní předpsy pro laboratoř... Laboratorní řád.... Základy fyzkálních měření. Protokol Měření hustoty pevných těles Teoretcké cvčení č. Rovnoměrně zrychlený pohyb Určení zrychlení tělesa př pohybu po nakloněné rovně Práce s nakloněnou rovnou. Rozložení sl na nakloněné rovně Teoretcké cvčení č. Dynamka přímočarého a křvočarého pohybu Měření součntele smykového tření Teoretcké cvčení č. Mechancká práce, výkon, účnnost, energe Studum přeměn mechancké energe Teoretcké cvčení č. 4 Gravtační pole.... Teoretcké cvčení č. 5 Statka tuhého tělesa.... Teoretcké cvčení č. 6 Pohyb tuhého tělesa Určení těžště tuhého tělesa, stablta tuhého tělesa Určení hustoty pevné látky a kapalny užtím Archmédova zákona Teoretcké cvčení č. 7 Proudění tekutn Atmosfércká tlaková síla Elektrostatka Dodatek č. : Kulčka na nakloněné rovně ekvvalentní úloha k úloze č. 4 měřená soupravou ISES Dodatek č. : Volný pád úloha měřená soupravou ISES Použtá lteratura

3 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO LABORATOŘ. Na měřící pracovště je povolen přístup pouze těm žákům, kteří tam provádějí měření.. Určení žác se zdržují pouze na svém měřícím pracovšt.. Žác se nesmějí dotýkat přístrojů a pomůcek s výjmkou těch, které jm jsou přděleny k měření dané úlohy. 4. Žác nesmějí samostatně manpulovat s elektrckým zařízením s výjmkou zapínání a vypínání osvětlení. 5. Zařízení s elektrckým pohonem smějí žác obsluhovat pouze za přítomnost vyučujícího podle jeho pokynů. 6. Před započetím měření jsou žác povnn se seznámt s návodem k obsluze používaných přístrojů. Př měření musí dodržovat stanovený postup a udržovat pořádek na pracovšt. 7. Žác jsou povnn používat ochranné pomůcky tam, kde je to nařízeno. 8. V laboratoř je přísně zakázáno odstraňovat nebo poškozovat kryty a jná ochranná zařízení. 9. V laboratoř je přísně zakázáno kouřt a používat otevřeného ohně s výjmkou laboratorních prací, kde je práce s ohněm součástí pracovního postupu. V tomto případě lze pokus provádět pouze za dohledu vyučujícího. 0. Žác nesmějí samostatně opravovat žádné závady na zařízení laboratoře včetně vodovodní, elektrcké a plynové nstalac. Žác jsou povnn př zjštění závady okamžtě uvědomt vyučujícího.. Žác jsou povnn ohlást neprodleně každý úraz vyučujícímu. Ošetření provede vyučující pomocí lékárnčky první pomoc umístěné v kabnetě č. 4 a o ošetření provede záps. - -

4 LABORATORNÍ ŘÁD. Pro chování žáků v laboratoř platí především zásady školního řádu.. Vstup do laboratoře je dovolen jen těm žákům, kteří tam mají právě vyučování.. Žác jsou povnn nost s sebou předepsané pomůcky. 4. V laboratoř jsou žác rozdělen do skupn. Každá skupna dostane přděleny pomůcky pro danou laboratorní prác. 5. Zjstí-l žác závadu na přístroj č pomůckách, ohlásí to hned vyučujícímu. Neuční-l tak, hradí škodu příslušná skupna. 6. Vyměňování nebo půjčování přdělených přístrojů a pomůcek mez skupnam je bez souhlasu vyučujícího zakázáno. 7. Škody způsobené svévolně nebo naprostou nedbalostí na zařízení laboratoře musí vník v plné výš nahradt. Kromě toho bude prot němu zavedeno dscplnární řízení. 8. Před měřením jsou žác povnn s umýt ruce. 9. Př prác dbají žác na dodržování bezpečnostních a protpožárních opatření. Zbytečné pochůzky po laboratoř nejsou povoleny. 0. Závady zjštěné na zařízení, vodovodní, elektrcké nebo plynové nstalac, hlásí žác hned vyučujícímu. Sam nesmí provádět žádné opravy.. V laboratoř je zakázáno zapnutí počítačů, pokud to vyučující nepovolí. Př prác v laboratoř žác dbají o nepoškození počítačů a jejch příslušenství. Především př prác s vodou.. V laboratoř je přísně zakázáno jíst a pít.. Po ukončení vlastního měření odevzdá skupna zapůjčené pomůcky a ukldí své pracovště. Př ztrátě některé z pomůcek, zakoupí skupna pomůcku novou. 4. Vypracované protokoly o měření odevzdají žác následující vyučovací blok v laboratoř. Žác, kteří v den odevzdání protokolu chyběl, protokol odevzdají vyučujícímu následující den č první den po ukončení absence. 5. Žác, kteří př měření chyběl, provedou náhradní měření v termínu, který s domluví s vyučujícím. 6. Pokud žák neodevzdá protokol, nebude klasfkován. 7. Desky na protokoly s žác podepíší a uhradí cenu desek. - -

5 ZÁKLADY FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Měření je soubor čnností, jejchž cílem je stanovení hodnoty měřené fyzkální velčny. Danou fyzkální velčnu můžeme naměřt různým měřícím metodam. Přímá metoda měření zjšťuje hodnotu měřené velčny přímo srovnáním s jednotkou téže velčny, obvykle odečtením na stupnc měřdla. - teplotu měříme teploměrem, elektrcký proud ampérmetrem Nepřímá metoda měření zjšťuje hodnotu měřené velčny nepřímo na základě fyzkálního vztahu z určených hodnot jných velčn. - elektrcké napětí určíme změřením proudu a odporu podle vztahu U = R I Výsledek fyzkálního měření je vždy zatížen chybam. Chyby, vznkající př každém měření, jsou trojího druhu: Hrubé chyby jsou způsobené selháním měřícího přístroje nebo pozorovatele. Naměřená hodnota zatížená hrubou chybou se obvykle značně lší od ostatních hodnot. Vznkají nepozorností nebo přehlédnutím. Systematcké chyby se vyznačují tím, že ovlvňují výsledek vždy stejně, tj. dávají hodnotu buď trvale větší, nebo stále menší, než je hodnota správná. Jsou způsobené nedokonalostí metody měření nebo měřících přístrojů. Náhodné chyby měření se projevují tím, že výsledky opakovaných měření se od sebe poněkud lší. Vznkají náhodným vlvy př měření, např. otřesy, změnam teploty, vlhkost, tlaku vzduchu. Zpracování výsledků měření:. Označíme hodnoty získané měřením velčny x postupně x, x,...,x n a vypočítáme pro x tento soubor artmetcký průměr x = + x + K+ x = n n. Vypočítáme absolutní hodnotu odchylky od průměrné hodnoty pro všechny naměřené hodnoty dané velčny: x = x x.. Určíme průměrnou odchylku x = n = x x 4. Výsledek měření zapíšeme ve tvaru x = x ± x. n n. x δ =. x 5. Vypočítáme hodnotu relatvní odchylky ( x) 00% Laboratorní měření považujeme za dostatečně přesné, je-l relatvní odchylka menší než %. n = x

6 Příklad č. : Tabulka č. Příklad pro zpracování výsledků naměřené velčny (délka hrany kvádru). Pořadové l l = l l číslo měření - mm mm 07, (+) 0, 07,4 (-) 0, 07, 0,0 4 07, (+) 0, 5 07, 0,0 6 07,5 (-) 0, 7 07,4 (-) 0, 8 07, (+) 0, 9 07,5 (-) 0, 0 07, (+) 0, Součet 07,0, Artmetcký průměr 07, 0, Průměrnou odchylku vždy zaokrouhlíme na jednu platnou číslc. l = 0,mm = & 0, mm Zaokrouhlená průměrná odchylka nám určuje počet desetnných míst (případně zda zaokrouhlujeme na desítky, stovky atd.), na které zaokrouhlíme průměrnou hodnotu velčny. l = 07, mm V tomto případě počet desetnných míst souhlasí s počtech desetnných míst odchylky. Výsledek: l = l ± l = ( 07, ± 0, )mm. Skutečná délka hrany kvádru leží v mezích 07, mm l 07, 4mm. l 0, Zbývá určt relatvní odchylku měření: δ () l = 00 % = = & 0, %. l 07, Tabulka č. - Jak zaokrouhlovat výsledky měření? Průměrná hodnota velčny Průměrná hodnota chyby Záps výsledku měření,85 mm 0,0045 mm (,85± 0,005)mm,85 mm 0,0 mm (,85 ± 0,0)mm,85 mm 0, mm (,9 ± 0,)mm,85 mm,8 mm ( ± 4)mm,85 mm 5, mm ( 0 ± 0)mm,85 mm 05 mm ( 00 ± 00)mm - 5 -

7 Příklad č. : Posuvným měřdlem byly změřeny strany obdélníkové desky: a = ( 6, ± 0, 0)cm, b = ( 7,4± 0, 0)cm. Určete odchylku a relatvní odchylku obsahu obdélníkové desky. Obsah obdélníku: S = a b Průměrná hodnota obsahu obdélníku je S a b = ( ) cm = = 6, 7,4 0,9cm. a b 0,0 0,0 = + & a b 6, 7,4 A pro relatvní odchylku platí δ ( S ) 00 % = + 00% = 0,% Průměrná odchylka obsahu obdélníku je ( S ) 0,9 0, S δ S = = = 0,49cm = & 0,cm Výsledek tedy je ( ) S = 0,9 ± 0, cm Vztahy pro výpočty odchylek fyzkálních velčn př nepřímém měření jsou v následující tabulce: Tabulka č. Výpočty odchylek a relatvních odchylek pro základní početní operace. Operace Průměr Průměrná odchylka Relatvní odchylka a ± b a ± b a + b a + b a ± b a b a b Nejdříve vypočteme a b + = δ a + δb relatvní odchylku, a b a a pak průměrnou a b + = δ a + δb b b odchylku a b a = a a a a = ( a ) ze vztahu x δ =. δa x a a ( x) 00% a a + = δa a a PROTOKOL Každý protokol obsahuje úvodní hlavčku podle vzoru očíslované strany v závěru větu: Tento protokol má... stran. podps na poslední straně - 6 -

8 Laboratorní práce z fyzky Jméno: Třída: Příjmení: Skupna: Číslo úlohy: Název úlohy: Měřeno dne: Odevzdáno dne: Podps: Známka: Úkol: - zadání, otázky, úkoly Teore: - co budu měřt, jaký bude postup měření, z jakých zákontostí budu vycházet Pomůcky: Zpracování: - grafy, obrázky, tabulky, výpočty atd čtvrt.. čtvrt.. čtvrt. 4. čtvrt. Obrázek č. Graf se nazývá také obrázek a má svoj popsku vždy dole kdežto... Tabulka č. 4 Tabulka má vždy popsku nahoře. l cm,5,6, Závěr: - jaký je výsledek měření, jaká je chyba měření, čím byla chyba způsobena, srovnání naměřených hodnot s teoretckým výpočty nebo s tabulkam Tento protokol má... stran. Podps: - 7 -

9 LABORATORNÍ PRÁCE Č. MĚŘENÍ HUSTOTY PEVNÝCH TĚLES Úkol č. : Určete hustotu látky, ze které je zhotoven předložený kvádr. Výsledek měření porovnejte s tabulkam. Úkol č. : Určete hustotu látky, ze které je zhotovena předložená kulčka. Výsledek měření porovnejte s tabulkam. Teore: Máme určt hustotu pevné látky, ze které je zhotoveno těleso. Vyjdeme m z defnčního vztahu pro hustotu ρ =, kde m je hmotnost tělesa a V jeho objem. Hmotnost V tělesa určíme vážením na laboratorních vahách. Rozměry tělesa změříme pomocí posuvného měřdla. Určování hmotnost na laboratorních vahách patří mez velm přesná měření. Abychom dosáhl co největší přesnost, budeme př vážení dodržovat následující postup:. Váhy ustavíme do správné polohy pomocí olovnce.. Váhy opatrně odaretujeme. Jazýček vahadla pomalu kmtá kolem rovnovážné polohy na stupnc. Tuto rovnovážnou polohu nezatížených vah s poznamenáme. Pak váhy opět zaaretujeme.. Na levou msku zaaretovaných vah položíme vážený předmět, na pravou msku klademe závaží. 4. Závaží bereme pnzetou a klademe na zaaretované váhy. Začínáme závažím s větší hmotností a postupně pokládáme závaží s menší hmotností. Př každé změně závaží zkoušíme odaretováním, zda je předmět vyvážen. 5. Váhy jsou vyváženy s dostatečnou přesností, jestlže jazýček vahadla kmtá kolem přblžně stejné rovnovážné polohy jako př nezatížených vahách. 6. Váhy zaaretujeme, sečteme hmotnost všech závaží, kterým jsme předmět vyvážl, a tuto hodnotu zapíšeme jako hmotnost váženého předmětu. 7. Nakonec všechna závaží vrátíme pnzetou zpět do sady. Pokud budeme opakovat vážení na stejných vahách př použtí stejné sady závaží, obdržíme vždy stejný výsledek. Proto není opakované měření nutné a budeme předpokládat, že relatvní odchylka nepřesáhne př vážení hodnotu 0, %. S touto hodnotou budeme počítat př určování přesnost vážení. Pomůcky: posuvné měřítko, kvádr, kulčka, váhy, závaží Zpracování: Obrázek č. Náčrtek měřeného kvádru. Obrázek č. Náčrtek měřené kulčky

10 Úkol č. : Tabulka č. Délky hran kvádru a, b a c. a a = a a b mm mm mm 4 5 Součet Průměr a a b = b b δ ( a) = 00% = δ ( b) = 00% = δ c c () c = 00% = mm b b c mm c = c c mm a = (...E...)mm da =...% b = (...E...)mm db =...% c = (...E...)mm dc =...% Hmotnost kvádru: relatvní odchylka dm = 0,% m průměrná odchylka m = = 00 m = (...E...)g dm = 0,% Objem kvádru: V = a b c relatvní odchylka δ V = δa + δb + δc průměrná odchylka V = (...E...)mm d V =...% V V δv = 00 Hustota kvádru: m ρ = V relatvní odchylka δρ = δm + δv průměrná odchylka ρ δρ ρ = 00 ρ = (...E...)g.mm - δρ =...% - 9 -

11 Úkol č. : Tabulka č. Průměr kulčky. d d = d d mm mm δ 4 5 Součet Průměr d d ( d ) = 00% = d = (...E...)mm dd =...% Hmotnost kulčky: relatvní odchylka dm = 0,% δm m průměrná odchylka m = = 00 m = (...E...)g dm = 0,% Objem kulčky: V 4 d 4 d 4 d = π r ; r = V = π = π = π relatvní odchylka δv = δd průměrná odchylka V δv V = d V = (...E...)mm d V =...% Hustota kulčky: m ρ = V relatvní odchylka δρ = δm + δv průměrná odchylka ρ = (...E...)g.mm - δρ =...% ρ ρ δρ = 00 Závěr: Jaká je hustota kvádru a kulčky? Výsledky měření srovnej s tabulkam. Z čeho jsou tělesa vyrobena? Tento protokol má... stran. Podps: - 0 -

12 TEORETICKÉ CVIČENÍ Č. ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB Úloha č. : Automobl urazl rovnoměrně zrychleným přímočarým pohybem dráhu 0m za dobu 0s, přčemž jeho rychlost vzrostla pětkrát. Určete počáteční rychlost a zrychlení automoblu. [ m. s ;0,4 m. s ] Úloha č. : Motocykl jede rovnoměrně zrychleně a během 0 s zvýší rychlost z na 6m. s. Určete velkost zrychlení motocyklu a dráhu, kterou za danou dobu urazí. Úloha č. : Vůz, který jel rychlostí 54k m. h, zvýšl na přímé slnc rychlost na 6m. s [ m. s ; 0m] 90 k m. h, přčemž ujel dráhu 00m. Vypočtěte zrychlení vozu za předpokladu, že jeho pohyb byl rovnoměrně zrychlený. [ m. s ] Úloha č. 4: Na obrázku č. je nakreslen graf závslost rychlost motocyklu na čase. Určete zrychlení motocyklu v časech s, 4s a 8s. [ 4m. s ;0m. s ;m. s ] v m/s t s Obrázek č. Graf závslost rychlost na čase k úloze č. 4. Úloha č. 5: Rychlost vlaku, který jede rovnoměrně zpomaleně po přímé trat, se během 50s zmenšla z 6 k m. h na 8k m. h. Určete velkost zrychlení vlaku a dráhu, kterou vlak za tuto dobu urazí. [ 0, m. s ; 75m] Úloha č. 6: Brzdy automoblu povrch vozovky umožňují dosáhnout zrychlení o velkost 5 c) m. s. Jaká je brzdná dráha automoblu, jede-l rychlostí a) 60 k m. h? 0 k m. h, b) 90 k m. h, [ 94 m;6m; 8m] - -

13 Úloha č. 7: Na obrázku č. je nakreslen graf závslost rychlost hmotného bodu na čase. Jaký pohyb hmotný bod koná? Jakou má počáteční rychlost? Za jak dlouho se hmotný bod zastaví? Jak velké je jeho zrychlení? Na jaké dráze zastaví? [ 0m. s ;5s;4m. s ; 50m ] v m/s t s Obrázek č. Graf závslost rychlost na čase k úloze č. 7. Úloha č. 8: Plavec, jehož rychlost vzhledem k vodě je rychlostí 0,40m. s 0,85m. s, plave v řece, která teče. Určete rychlost plavce vzhledem k břehům řeky, směřuje-l a) po proudu, b) prot proudu, c) kolmo k proudu. [,5m. s ;0,45m. s ;0,94m. s ] Úloha č. 9: Motorová loďka plující po řece urazla vzdálenost 50m př plavbě po proudu za dobu 5s, př plavbě prot proudu za dobu 5s. Určete rychlost loďky vzhledem k vodě a rychlost proudu v řece. Předpokládejte, že rychlost jsou konstantní. [ 8m. s ;m. s ] Úloha č. 0: Těleso padá volným pádem z výšky 9,6m. Určete a) jakou dráhu urazí za první desetnu sekundy, b) za jakou dobu dopadne na zem, c) jak velkou rychlostí dopadne. [ 0,049m ;s;9,6 m. s ] Úloha č. : Automobl narazl př nehodě na překážku rychlostí 60k m. h. Z jaké výšky by musel spadnout volným pádem, aby dopadl na zem stejně velkou rychlostí? [ 4 m] Úloha č. : Z téhož bodu se začnou současně pohybovat dvě tělesa ve stejném směru; první rovnoměrně rychlostí zrychlením 0,5 m. s 5m. s, druhé rovnoměrně zrychleně s počáteční rychlostí m. s a se. Určete a) za jakou dobu budou mít obě tělesa stejnou rychlost, b) za jakou dobu a jaké vzdálenost dohoní druhé těleso první. [ 6 s;s; 60m ] - -

14 LABORATORNÍ PRÁCE Č. URČENÍ ZRYCHLENÍ TĚLESA PŘI POHYBU PO NAKLONĚNÉ ROVINĚ Úkol č. : Zjstěte, jaký druh pohybu koná kulčka př pohybu po vodorovné rovně. Úkol č. : Určete velkost zrychlení kulčky př pohybu po nakloněné rovně. Úkol č. : Určete reakční schopnost svého spolužáka doplňující úkol. Teore: Uvažujme stuac, př které se těleso pohybuje nejprve po nakloněné rovně a na jejím konc pak pokračuje v pohybu na rovně vodorovné. Takto se například pohybuje lyžař, sjíždí-l ze svahu na vodorovnou rovnu. Podobnou stuac můžeme přpravt expermentálně. Přpravíme s nakloněnou rovnu ( α = 5 0 ) a zarážku. Kulčku uvolníme z určtého bodu nakloněné rovny. Kulčka urazí po této rovně dráhu s rovnoměrně zrychleným přímočarým pohybem. Po vodorovné rovně urazí dráhu s. Pomůcky: nakloněná rovna, ocelová kulčka, zarážka, délkové měřdlo, stopky Úkol č. : Postup:. Kulčku uvolníme z nejvyššího bodu trajektore délky s a měříme dobu t, za kterou kulčka urazí na vodorovné rovně předem stanovenou trajektor délky s. Naměřené hodnoty zapíšeme do tabulky.. Ze známé dráhy s a příslušné doby pohybu t kulčky určíme průměrnou rychlost s v =. t. Podle výsledků určete, jaký pohyb kulčka koná. Sestrojte graf závslost průměrné rychlost v na dráze s. Zpracování: úhel naklonění rovny α = K Tabulka č. Pohyb po vodorovné rovně. 4 5 Součet Průměr s s stálá cm cm t s v m. s v m s. - -

15 v = (...E...)m.s - δ v =...% Obrázek č. Graf závslost rychlost v na dráze s. Úkol č. : Postup:. Úhel sklonu nakloněné rovny musí být malý ( 5 až 0 ).. Kulčku umsťujeme na nakloněné rovně do různých vzdáleností s od dolního konce nakloněné rovny a měříme dobu t, za kterou kulčka tuto dráhu urazí.. Protože pohyb po nakloněné rovně je rovnoměrně zrychlený, závsí zrychlení kulčky pouze na úhlu sklonu nakloněné rovny a musí být pro různé dráhy s konstantní. Pro rovnoměrně zrychlený pohyb tělesa platí: s s = at a =. t Pomocí odvozeného vztahu určíme velkost zrychlení a. 4. Naměřené a vypočítané hodnoty zapšte do tabulky. Sestrojte graf závslost dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu na čase pro právě zjštěnou hodnotu zrychlení. Do tohoto grafu pak vyznačte body odpovídající dvojcím naměřených hodnot dráhy s a času t. Zpracování: úhel naklonění rovny α = K Tabulka č. Pohyb po nakloněné rovně. 4 5 Součet Průměr s cm s cm stálá t s a m. s a m s. a = (...E...)m.s - δ a =...% Obrázek č. Graf závslost dráhy s rovnoměrně zrychleného pohybu na čase t

16 Úkol č. : Postup:. Jeden žák uchopí pravítko za horní konec a nechá ho vset svsle dolů. Druhý žák umístí palec a ukazováček okolo dolního konce pravítka tak, aby pravítko nedržel, ale aby př přblížení prstů k sobě pravítko zachytl. První žák počítá,,, teď. V okamžku, kdy se ozve teď, přmáčkne druhý žák prsty k sobě a zachytí pravítko. Zjstíme vzdálenost mez prsty a dolním okrajem pravítka.. Předpokládáme, že se pravítko pohybuje volným pádem a že první žák pustí pravítko skutečně v okamžku, kdy řekne teď. Uvažujeme, že g = 9,8m. s. Obecně pro vzdálenost s mez místem zachycení a dolním koncem pravítka platí s pro dobu t, za kterou pravítko tuto vzdálenost urazí, vztah t =. g Pomůcky: pravítko dlouhé 0 40 cm Zpracování: Já Můj spolužák s = K Kcm = KKm s = K Kcm = KKm t = s s t = g g Závěr: Jaký pohyb koná kulčka po vodorovné rovně? Jaké zrychlení má kulčka př pohybu po nakloněné rovně př daném úhlu naklonění? Mají všechny grafy takový průběh, jaký byl uveden př výkladu jednotlvých druhů pohybů? Jaká je reakční doba tebe a jaká tvého spolužáka? Tento protokol má... stran. Podps: - 5 -

17 LABORATORNÍ PRÁCE Č. PRÁCE S NAKLONĚNOU ROVINOU ROZLOŽENÍ SIL NA NAKLONĚNÉ ROVINĚ Úkol č. : Určete závslost pro určtý úhel sklonu nakloněné rovny mez hmotností vozíku a slou působící na vozík ve směru dráhy pohybu. Úkol č. : Určete závslost mez slou ve směru dráhy pohybu a sklonem nakloněné rovny. Úkol č. : Určete rozložení síly na nakloněné rovně. Úkol č. : Hledáme závslost pro určtý úhel sklonu nakloněné rovny mez hmotností vozíku a slou působící na vozík ve směru dráhy pohybu dolů. Určíme j pomocí sloměru. Nejprve použjeme vozík bez závaží. Má hmotnost 50g. Zjstíme velkost síly, kterou nám ukazuje sloměr a zapíšeme j do tabulky. Pak položíme jedno závaží 50g a nakonec přdáme druhé závaží. Určíme opět sílu, která působí na vozík ve směru dráhy pohybu. Pomůcky: nakloněná rovna, vozík, sloměry, metr, závaží o hmotnost 50g Zpracování: úhel naklonění rovny α = K Tabulka č. Závslost síly působící ve směru pohybu vozíku na hmotnost vozíku. m g F G N F ve směru dráhy N Tíhovou sílu vypočítáme z defnčního vztahu F G = m g, kde tíhové zrychlení. Pozor hmotnost dosazujeme do vzorce v klogramech! g = 9,8m. s je normální Úkol č. : Nyní chceme určt závslost mez slou ve směru dráhy pohybu a sklonem nakloněné rovny. Nejdříve použjeme vozík bez závaží, pak jedno závaží k zatížení vozíku, potom dvě závaží. Celková hmotnost je 00g, potom 50g. Výškový rozdíl dráhy nastavíme na, 4 a 6 cm. Měříme vždy sílu po směru pohybu a opět zapsujeme do tabulky

18 Zpracování: délka nakloněné rovny l = K cm Tabulka č. Závslost síly působící ve směru pohybu vozíku na naklonění rovny. Výškový rozdíl h cm úhel nakloněné rovny Stoupání l h F G N F N ve směru dráhy F F G Úkol č. : Jedna síla může být rozložena do dvou a více dílčích sl. Příkladem tohoto je rozložení síly na nakloněné rovně. Nakloněnou rovnu nastavíme tak, aby její zvýšení dosáhlo výšky, poté 4 cm. První sloměr držíme ve směru pohybu vozíku, druhý přpojíme do středu vozíku a držíme jej tak, aby byl postavený kolmo k dráze. Nejprve použjeme vozík bez závaží. Sloměr, který držíme kolmo k dráze, držíme volně takovou slou, aby se vozík nenadzdvhoval z dráhy. Změříme sílu, kterou ukazují oba sloměry, a zapíšeme do tabulky. Potom přdáme postupně 50g závaží a 00g závaží. Výsledky znova zapíšeme do tabulky. Obrázek č. 4 Síly působící na těleso pohybující se po nakloněné rovně

19 Zpracování: délka nakloněné rovny l = K cm Tabulka č. Rozložení tíhové síly na sílu působící ve směru pohybu vozíku a sílu kolmou. Výškový rozdíl h cm Stoupání l h m g F G N F ve směru N dráhy F N síla kolmá Zakreslete slové rovnoběžníky ve vhodném měřítku pro danou hmotnost vozíku. Přesvědčte se, že tíhová síla působící na vozík představuje výslednc slového rovnoběžníku. Obrázek č. Slové rovnoběžníky. Závěr: Je tato věta pravdvá? Poměr mez slou ve směru dráhy pohybu tělesa a tíhou tělesa F h na nakloněné rovně je stejný, jako poměr výškového rozdílu k délce rovny: =. FG l Tento protokol má... stran. Podps: - 8 -

20 TEORETICKÉ CVIČENÍ Č. DYNAMIKA PŘÍMOČARÉHO A KŘIVOČARÉHO POHYBU VARIANTA A Úloha č. : Brankář chytl míč letící rychlostí 5m. s a zastavl jeho pohyb za dobu 0,s. Jak velkou slou působl př tom na míč, považujeme-l zastavení míče za pohyb rovnoměrně zpomalený? Hmotnost míče je 400g. [ 00 N ] Úloha č. : Jaká je hmotnost rakety, která dosáhne př tažné síle motoru 0 kn za,5 mn od startu rychlost 6km. s? [ 8 tun] Úloha č. : Síla F působí podél vodorovné rovny na těleso o hmotnost 4 kg. Těleso nabývá z kldu za s rychlost o velkost 0,6 m. s. Máme určt velkost síly F, jestlže pro velkost třecí síly platí F = ff, f = 0, a pohyb tělesa byl přímočarý rovnoměrně zrychlený. [ 8,8N ] t G Obrázek č. 5 Síly působící na těleso posunující se po vodorovné desce. Úloha č. 4: Jeřáb začíná zdvíhat bednu o hmotnost 000kg svsle vzhůru se zrychlením o velkost 0, m. s. Určete velkost síly, kterou lano působí na bednu. [ 0 N] 4-9 -

21 Obrázek č. 6 Síly působící na bednu, kterou zdvíhá jeřáb. Úloha č. 5: Člověk stojící v kabně nepohybujícího se výtahu působí na podlahu tlakovou slou 800 N. Určete velkost tlakové síly působící na podlahu kabny, pohybuje-l se výtah a) stálou rychlostí směrem vzhůru, b) se stálým zrychlením zrychlením m. s směrem dolů, d) se stálým zrychlením g směrem dolů. m. s směrem vzhůru, c) se stálým [ 800 N;960N;640N; 0N ] Úloha č. 6: Maxmální zatížení, které snese ocelové lano, je 5 kn. S jak velkým maxmálním zrychlením je možné na tomto laně zvedat těleso o hmotnost 400 kg? [,5 m. s ] Úloha č. 7: Po nakloněné rovně, která svírá s vodorovnou rovnou úhel 0, klouže těleso. Součntel smykového tření mez tělesem a rovnou je 0,5. Vypočtěte zrychlení tělesa. [,9 m. s ] - 0 -

22 Obrázek č. 7 Síly působící na těleso pohybující se po nakloněné rovně. Úloha č. 8: Kvádr, položený na nakloněnou rovnu svírající s vodorovnou rovnou úhel 0, urazl př nulové počáteční rychlost dráhu 4 m za dobu s. Vypočtěte součntel smykového tření mez kvádrem a rovnou. [ f = 0,4] Úloha č. 9: Na nt vedené přes kladku jsou zavěšena závaží o hmotnostech 0,45 kg a 0,55 kg. Určete zrychlení závaží a sílu, kterou je napínána nt. Tření a hmotnost kladky nt zanedbejte. 0,98m. s ;4, 9N [ ] Obrázek č. 8 Síly působící na závaží na nt, která je vedena přes kladku. - -

23 Úloha č. 0: Těleso o hmotnost 0,5 kg leží na vodorovném stole a je uváděno do pohybu závažím o hmotnost 0, kg, které je k němu přpevněno ntí vedenou přes kladku. Součntel smykového tření mez tělesem a povrchem stolu je 0,. Určete zrychlení tělesa a sílu, kterou je napínána nt. Hmotnost kladky nt zanedbejte. [,4 m. s ;, 7N ] TEORETICKÉ CVIČENÍ Č. DYNAMIKA PŘÍMOČARÉHO A KŘIVOČARÉHO POHYBU VARIANTA B Úloha č. : Koule o hmotnost kg se pohybuje rychlostí 5m. s a narazí centrálně na koul o hmotnost 8 kg, která je před nárazem v kldu. Př nárazu se obě koule deformují a dále se pohybují společně. Určete jejch rychlost. [ m. s ] Úloha č. : Dvě tělesa o hmotnostech 4 kg a kg se pohybují prot sobě po téže přímce. Rychlost každého tělesa má velkost m. s Úloha č. : Granát o hmotnost 0 kg, letící rychlostí. Určete společnou rychlost těles po jejch srážce. 50 m. s Větší část o hmotnost kg letí dále v původním směru rychlostí menší část granátu. [, m. s ], se roztrhne na dvě část. 90m. s. Určete rychlost [ 60m. s ] Úloha č. 4: Motocyklsta o hmotnost 60 kg projíždí zatáčkou o poloměru 00 m, přčemž na něj působí setrvačná odstředvá síla o velkost 40 N. Jak velkou rychlostí jede? [ 0m. s ] Úloha č. 5: Automobl projíždí vodorovnou neklopenou zatáčkou o poloměru 0 m. Jakou největší rychlostí může řdč jet, anž by automobl dostal smyk, je-l součntel smykového tření mez pneumatkam a povrchem vozovky 0,? [ 9 m. s ] Úloha č. 6: Jakou nejmenší rychlost musí mít motocyklsta, aby mohl jezdt v koul o průměru 0 m všem směry? Těžště motocyklu s jezdcem je ve vzdálenost 0,8 m od místa dotyku kol se stěnou. [ 6,4 m. s ] Úloha č. 7: Reaktvní letadlo letí rychlostí 900km. h. Určete nejmenší poloměr zatáčky, jestlže plot snese nejvýše pětnásobné přetížení? [ 50 m] - -

24 Úloha č. 8: Doba oběhu centrfugy pro výcvk kosmonautů byla s. Jak velké přetížení působlo na tělo kosmonauta př pohybu po kružnc o poloměru 7 m? [ 7 g] Úloha č. 9: Př akrobatckém leteckém cvčení opsuje letadlo př rychlost 60km. h trajektor tvaru kružnce o poloměru 400 m ve svslé rovně. Jak velkou tlakovou slou působí letec o hmotnost 80 kg na sedadlo v nejnžším a nejvyšším bodě trajektore? [ 00 N; 800N ] Úloha č. 0: Střela vyletěla z pušky ve vodorovném směru rychlostí o velkost 800m. s velkou rychlostí se pohybuje puška př zpětném rázu, je-l hmotnost pušky 400krát větší, než je hmotnost střely?. Jak [ m. s ] - -

25 LABORATORNÍ PRÁCE Č. 4 MĚŘENÍ SOUČINITELE SMYKOVÉHO TŘENÍ Úkol č. : Určete hodnotu součntele smykového tření mez podložkou a stěnou hlníkového kvádru. Proveďte pro různé podložky. Úkol č. : Určete hodnotu součntele smykového tření mez podložkou a stěnou malého železného kvádru (hmotnost hlníkového kvádru a železného kvádru jsou s rovny). Proveďte pro různé podložky. Úkol č. : Rozhodněte, zda velkost součntele smykového tření závsí na velkost obsahu styčné plochy. Úkol č. 4: Rozhodněte, zda velkost smykového tření závsí na hmotnost tělesa. Teore: Př pohybu tělesa po podložce vznká na styčné ploše mez tělesem a podložkou třecí síla F t, pro jejíž velkost platí F = f F, kde f je součntel smykového tření a F n t n velkost kolmé tlakové síly, kterou působí těleso na podložku. Pohybuje-l se těleso po vodorovné podložce, je velkost tlakové síly F n rovna velkost tíhové síly F G = m g. Je-l př tom pohyb tělesa rovnoměrný přímočarý, je výslednce sl na těleso působících nulová. To znamená, že síla F působící na těleso ve směru pohybu je stejně velká jako třecí síla F t, ale má opačný směr. Proto F =. Tohoto poznatku využjeme pro měření velkost třecí síly F t. Př měření postupujeme tak, že kvádr o známé hmotnost položíme na vodorovnou podložku a přpojeným sloměrem jej uvádíme do rovnoměrného přímočarého pohybu. Na sloměru čteme velkost síly F, která je v rovnováze s třecí slou F t. Hodnoty třecí síly F t pro různé hodnoty tlakové síly F n postupně zaznamenáváme do tabulky. Měření opakujeme pětkrát. Pro každou dvojc těchto sl vypočítáme hodnotu Ft součntele smykového tření ze vztahu f =. Z naměřených hodnot určíme artmetcký Fn průměr jako střední hodnotu měřené velčny a průměrnou odchylku. Ft Pomůcky: hlníkový kvádr, malý železný kvádr, různé podložky, sloměr, závaží o hmotnost 50g - 4 -

26 Zpracování: Úkol č. : hmotnost hlníkového kvádru m = K g Tabulka č. Hlníkový kvádr a umělohmotná podložka. F n F t f f N N 4 5 Součet Průměr f = K ± K δ = K% f Tabulka č. Hlníkový kvádr a kovová podložka. F n F t f f N N 4 5 Součet Průměr f = K ±K δ = K% f Tabulka č. Hlníkový kvádr a pěnová podložka. F n F t f f N N 4 5 Součet Průměr f = K±K δ = K% f - 5 -

27 Úkol č. : hmotnost železného kvádru m = m = K g Tabulka č. 4 Železný kvádr a umělohmotná podložka. F n F t f f N N 4 5 Součet Průměr f = K ±K δ = K% 4 f 4 Tabulka č. 5 Železný kvádr a kovová podložka. F n F t f f N N 4 5 Součet Průměr f = K±K δ = K% 5 f 5 Tabulka č. 6 Železný kvádr a pěnová podložka. F n F t f f N N 4 5 Součet Průměr f = K±K δ = K% 6 Závěr: Velkost součntele smykového tření závsí/nezávsí na velkost obsahu styčné plochy. Velkost součntele smykového tření závsí/nezávsí na hmotnost tělesa. Tento protokol má... stran. Podps: f 6-6 -

28 TEORETICKÉ CVIČENÍ Č. MECHANICKÁ PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE Úloha č. : Chlapec tlačí po vodorovné podlaze bednu, přčemž na n působí ve směru trajektore slou o velkost 60N. Určete a) prác, kterou vykoná, posune-l bednu do vzdálenost 0m, b) výkon chlapce, posunuje-l bednu rychlostí 0,4 m. s. [ 00 J; 4W ] Úloha č. : Určete prác, kterou musíme vykonat, abychom po vodorovné podlaze přemístl těleso o hmotnost 400kg do vzdálenost 0m rovnoměrným pohybem, je-l součntel tření mez tělesem a podlahou 0,5. [ kj ] Úloha č. : Chlapec táhne po vodorovné podlaze vozík, přčemž na něj působí slou 0N. Jakou prác vykoná na dráze 80m, jestlže síla svírá se směrem trajektore vozíku úhel a) 0, b) 0, c) 60? [,6kJ;,4kJ;0, 8kJ ] Úloha č. 4: Jakou prác vykonáme, posuneme-l rovnoměrným pohybem těleso o hmotnost 0 kg do vzdálenost 5m vzhůru po nakloněné rovně, která svírá s vodorovnou rovnou úhel 0? Součntel smykového tření mez tělesem a rovnou je 0,. [ 660 J ] Úloha č. 5: Cestující nese zavazadlo o hmotnost 5kg. Jakou prác vykoná, jestlže a) stojí se zavazadlem v kldu, b) přejde rovnoměrným pohybem po nástupšt do vzdálenost 0m, c) se rozeběhne se zrychlením 0, m. s po nástupšt do vzdálenost 0m, d) vyzvedne zavazadlo rovnoměrným pohybem do okna vagónu do výšky m, e) vyzvedne zavazadlo se zrychlením m. s do výšky m? [ 0 J;0J;0J;00J; 0J ] Úloha č. 6: Stroj s příkonem 5kW vykoná za 0 mnut prác MJ. Určete a) výkon stroje, b) účnnost stroje. [ 0kW ;80%] Úloha č. 7: Automobl o hmotnost,5t se rozjížděl po dobu 0,5 mn př stálém výkonu,5 kw. Jak velké rychlost dosáhl? [ 0m. s ] Úloha č. 8: Elektromotor s příkonem kw zvedne kabnu výtahu o hmotnost 550kg do výšky 0m rovnoměrným pohybem za dobu 5s. Jaká je účnnost elektromotoru? [ 90 %] - 7 -

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Kinematika hmotného bodu Kinematika = obor fyziky zabývající se pohybem bez ohledu na jeho příčiny Hmotný bod - zastupuje

Více

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? MECHANICKÁ PRÁCE 1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? l = s = 6 cm = 6 10 2 m F = 120 N W =? (J) W = F. s W = 6 10 2 120 = 7,2 W = 7,2 J

Více

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek ymnázium Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_33 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika PRÁCE, VÝKON, ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika Mechanická práce Závisí na velikosti síly, kterou působíme na těleso, a na dráze, po které těleso posuneme Pokud má síla stejný

Více

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník TUHÉ TĚLESO Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Tuhé těleso Tuhé těleso je ideální těleso, jehož objem ani tvar se účinkem libovolně velkých sil nemění. Pohyb tuhého tělesa: posuvný

Více

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Laboratorní práce č. 1: Měření délky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Měření délky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3.

Více

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa 26. 28.8.2015 RNDr. Jan Zajíc, CSc. ÚAFM FChT UPa Pohyby rovnoměrné 1. Člun pluje v řece po proudu z bodu A do bodu B rychlostí 30 km.h 1. Při zpáteční cestě z bodu

Více

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA. Základní teze tuhé těleso ideální těleso, které nemůže být deformováno působením žádné (libovolně velké) vnější síly druhy pohybu tuhého tělesa a) translace (posuvný pohyb) všechny

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í DYNAMIKA SÍLA 1. Úvod dynamos (dynamis) = síla; dynamika vysvětluje, proč se objekty pohybují, vysvětluje změny pohybu. Nepopisuje pohyb, jak to dělá... síly mohou měnit pohybový stav těles nebo mohou

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Pokyny k řešení didaktického testu - Dynamika

Pokyny k řešení didaktického testu - Dynamika Dynamika hmotného bodu 20 Pokyny k řešení didaktického testu - Dynamika 1. Test obsahuje 20 otázek, které jsou rozděleny do několika skupin. Skupiny jsou označeny římskými číslicemi. Úvodní informace se

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika Dynamika Obor mechaniky, který se zabývá příčinami změn pohybového stavu těles, případně jejich deformací dynamis = síla

Více

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem Úloha č. 3 Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem Úkoly měření: 1. Určete tíhové zrychlení pomocí reverzního a matematického kyvadla. Pro stanovení tíhového zrychlení, viz bod 1, měřte

Více

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamika zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojmem dynamiky je síla Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony Síla se projevuje vždy při

Více

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Určete hmotnostní průtok vody (pokud otvor budeme považovat za malý), která vytéká z válcové nádoby s průměrem

Více

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU Úloha č 5 MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU ÚKOL MĚŘENÍ: Určete moment setrvačnosti ruhové a obdélníové desy vzhledem jednotlivým osám z doby yvu Vypočtěte moment setrvačnosti ruhové a obdélníové

Více

Dynamika pro učební obory

Dynamika pro učební obory Variace 1 Dynamika pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Newtonovy pohybové zákony

Více

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220, "Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = =

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = = MECHANIKA TEKUTIN I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tekutiny zahrnují kapaliny a plyny. Společnou vlastností tekutin je, že částice mohou být snadno od sebe odděleny (nemají vlastní

Více

Laboratorní práce č. 2: Měření velikosti zrychlení přímočarého pohybu

Laboratorní práce č. 2: Měření velikosti zrychlení přímočarého pohybu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. : Měření velikosti zrychlení přímočarého pohybu Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium V řešení číslujte úlohy tak, jak jsou číslovány v zadání. U všech úloh uveďte stručné zdůvodnění. Vyřešené úlohy zašlete elektronicky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. RNDr. Zdeněk Chobola,CSc., Vlasta Juránková,CSc. FYZIKA PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Několik nápadů o volném pádu. Pracovní listy

Několik nápadů o volném pádu. Pracovní listy UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ - PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA K A T E D R A F Y Z I K Y IVO VOLF - PAVEL KABRHEL Několik nápadů o volném pádu Pracovní listy HRADEC KRÁLOVÉ 01 Obsah Měření tíhového zrychlení g z volného

Více

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

1 Tuhé těleso a jeho pohyb 1 Tuhé těleso a jeho pohyb Tuhé těleso (TT) působením vnějších sil se nemění jeho tvar ani objem nedochází k jeho deformaci neuvažuje se jeho částicová struktura, těleso považujeme za tzv. kontinuum spojité

Více

Ze vztahu pro mechanickou práci vyjádřete fyzikální rozměr odvozené jednotky J (joule).

Ze vztahu pro mechanickou práci vyjádřete fyzikální rozměr odvozené jednotky J (joule). Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MECHANIKA PRÁCE A ENEGRIE Teorie Uveďte tři konkrétní

Více

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení Úloha č. 3 Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení Úkoly měření: 1. Sestavte nakloněnou rovinu a změřte její sklon.. Změřte závislost polohy tělesa na čase a stanovte jeho rychlost a zrychlení. 3. Určete

Více

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Ze zadaných třinácti příkladů vypracuje každý posluchač samostatně

Více

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 3. BŘEZNA 2013 Název zpracovaného celku: TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY A) TŘENÍ SMYKOVÉ PO NAKLONĚNÉ ROVINĚ Pohyb po nakloněné rovině bez

Více

Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem

Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem 43 Kapitola 7 Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem 7.1 Úvod Tíhové zrychlení je zrychlení volného pádu ve vakuu. Závisí na zeměpisné šířce a nadmořské výšce. Jako normální tíhové zrychlení g n

Více

1. Změřte momenty setrvačnosti kvádru vzhledem k hlavním osám setrvačnosti.

1. Změřte momenty setrvačnosti kvádru vzhledem k hlavním osám setrvačnosti. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte momenty setrvačnosti kvádru vzhledem k hlavním osám setrvačnosti.. Určete složky jednotkového vektoru ve směru zadané obecné osy rotace kvádru v souřadné soustavě dané hlavními

Více

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles.

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles. 2.4 Gravitační pole R2.211 m 1 = m 2 = 10 g = 0,01 kg, r = 10 cm = 0,1 m, = 6,67 10 11 N m 2 kg 2 ; F g =? R2.212 F g = 4 mn = 0,004 N, a) r 1 = 2r; F g1 =?, b) r 2 = r/2; F g2 =?, c) r 3 = r/3; F g3 =?

Více

Dynamika. Síla a její účinky na těleso Newtonovy pohybové zákony Tíhová síla, tíha tělesa a síly brzdící pohyb Dostředivá a odstředivá síla

Dynamika. Síla a její účinky na těleso Newtonovy pohybové zákony Tíhová síla, tíha tělesa a síly brzdící pohyb Dostředivá a odstředivá síla Dynamika Síla a její účinky na těleso Newtonovy pohybové zákony Tíhová síla, tíha tělesa a síly brzdící pohyb Dostředivá a odstředivá síla Dynamika studuje příčiny pohybu těles (proč a za jakých podmínek

Více

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep (1) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 8,1 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 158 N. Jakou práci

Více

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I Ústav fyziky a měřicí techniky Pohodlně se usaďte Přednáška co nevidět začne! Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I Web ústavu: ufmt.vscht.cz : @ufmt444 1 Otázka 8 Rovinná rotace, valení válce po nakloněné

Více

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Úloha č. XIX Název: Pád koule ve viskózní kapalině Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 16 dne:

Více

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Fyzika - Kvinta, 1. ročník - Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k učení Učivo fyzikální

Více

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika 7. - statika 7.1. Základní vlastnosti tekutin Obecným pojem tekutiny jsou myšleny. a. Mají společné vlastnosti tekutost, částice jsou od sebe snadno oddělitelné, nemají vlastní stálý tvar apod. Reálné

Více

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=6 Měření smykového tření na nakloněné rovině pomocí zvukové karty řešil např. Sedláček [76]. Jeho konstrukce

Více

Testovací příklady MEC2

Testovací příklady MEC2 Testovací příklady MEC2 1. Určete, jak velká práce se vykoná při stlačení pružiny nárazníku železničního vagónu o w = 5 mm, když na její stlačení o w =15 mm 1 je zapotřebí síla F = 3 kn. 2. Jaké musí být

Více

Obsah 11_Síla _Znázornění síly _Gravitační síla _Gravitační síla - příklady _Skládání sil _PL:

Obsah 11_Síla _Znázornění síly _Gravitační síla _Gravitační síla - příklady _Skládání sil _PL: Obsah 11_Síla... 2 12_Znázornění síly... 5 13_Gravitační síla... 5 14_Gravitační síla - příklady... 6 15_Skládání sil... 7 16_PL: SKLÁDÁNÍ SIL... 8 17_Skládání různoběžných sil působících v jednom bodě...

Více

III. Dynamika hmotného bodu

III. Dynamika hmotného bodu III. Dynamika hmotného bodu Příklad 1. Vlak o hmotnosti 800 t se na dráze 500 m rozjel z nulové rychlosti na rychlost 20 m. s 1. Lokomotiva působila silou 350 kn. Určete součinitel smykového tření. [0,004]

Více

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda KAPALINY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vlastnosti molekul kapalin V neustálém pohybu Ve stejných vzdálenostech, nejsou ale vázány Působí na sebe silami: odpudivé x přitažlivé Vlastnosti kapalin

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_2_Kinematika hmotného bodu Ing. Jakub Ulmann 2 Kinematika hmotného bodu Nejstarším odvětvím fyziky,

Více

F - Jednoduché stroje

F - Jednoduché stroje F - Jednoduché stroje Určeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující text pro studenty denního studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu

Více

Mechanika - síla. Zápisy do sešitu

Mechanika - síla. Zápisy do sešitu Mechanika - síla Zápisy do sešitu Síla a její znázornění 1/3 Síla popisuje vzájemné působení těles (i prostřednictvím silových polí). Účinky síly: 1.Mění rychlost a směr pohybu 2.Deformační účinky Síla

Více

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení... 34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon... 2 35_Tlak - příklady... 2 36_Hydraulické stroje... 3 37_PL: Hydraulické stroje - řešení... 4 38_Účinky gravitační síly Země na kapalinu... 6 Hydrostatická

Více

Archimédův zákon, vztlaková síla

Archimédův zákon, vztlaková síla Variace 1 Archimédův zákon, vztlaková síla Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vztlaková síla,

Více

Laboratorní cvičení L4 : Stanovení modulu pružnosti

Laboratorní cvičení L4 : Stanovení modulu pružnosti Laboratorní cvčení L4 Laboratorní cvčení L4 : Stanovení modulu pružnost 1. Příprava Modul pružnost statcký a dynamcký (kap. 3.4.2., str. 72, str.36, 4) Měření statckého modulu pružnost (kap. 5.11.1, str.97-915,

Více

Obsah: 1 Značky a jednotky fyzikálních veličin 2 _ Převody jednotek 3 _ Pohyb tělesa _ Druhy pohybů _ Rychlost rovnoměrného pohybu...

Obsah: 1 Značky a jednotky fyzikálních veličin 2 _ Převody jednotek 3 _ Pohyb tělesa _ Druhy pohybů _ Rychlost rovnoměrného pohybu... Obsah: 1 Značky a jednotky fyzikálních veličin 2 _ Převody jednotek 3 _ Pohyb tělesa... 2 4 _ Druhy pohybů... 3 5 _ Rychlost rovnoměrného pohybu... 4 6 _ Výpočet dráhy... 5 7 _ Výpočet času... 6 8 _ PL:

Více

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6. Tématický plán Hodiny: Září 7 Říjen 8 Litopad 8 Proinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6 Σ = 73 h Hodiny Termín Úvod Kinematika 8 + 1 ½ říjen Dynamika 8 + 1 konec litopadu Energie 5

Více

( x ) 2 ( ) 10.2.15 Úlohy na hledání extrémů. Předpoklady: 10211

( x ) 2 ( ) 10.2.15 Úlohy na hledání extrémů. Předpoklady: 10211 10..15 Úlohy na hledání etrémů Předpoklady: 1011 Pedagogcká poznámka: Kromě příkladů a není pro studenty problém vypočítat dervace funkcí. Problémem je hlavně nalezení těchto funkčních závslostí, tam postupujeme

Více

Pracovní list č. Téma: Kinematika kuličky na nakloněné rovině

Pracovní list č. Téma: Kinematika kuličky na nakloněné rovině Jméno: Třída: Spolupracovali: Datum: Teplota: Tlak: Vlhkost: Pracovní list č. Téma: Kinematika kuličky na nakloněné rovině Teoretický úvod: Rovnoměrně zrychlený pohyb Rovnoměrně zrychlený pohyb je pohyb,

Více

Počítačem podporované pokusy z mechaniky

Počítačem podporované pokusy z mechaniky Počítačem podporované pokusy z mechaniky Seminář 28. 6. 2016, Slovanské gymnázium Olomouc Metodická pomůcka pro učitele fyziky, kteří začínají pracovat se soupravou Vernier Pro vybrané pokusy budeme potřebovat

Více

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3.1.1 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká

Více

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE 1 Rozhodni a zdůvodni, zda koná práci člověk, který a) vynese tašku do prvního patra, b) drží činku nad hlavou, c) drží tašku s nákupem na zastávce autobusu, d)

Více

Povrch a objem těles

Povrch a objem těles Povrch a objem těles ) Kvádr: a.b.c S =.(ab+bc+ac) ) Krychle: a S = 6.a ) Válec: π r.v S = π r.(r+v) Obecně: S podstavy. výška S =. S podstavy + S pláště Vypočtěte objem a povrch kvádru, jehož tělesová

Více

Hydromechanické procesy Hydrostatika

Hydromechanické procesy Hydrostatika Hydromechanické procesy Hydrostatika M. Jahoda Hydrostatika 2 Hydrostatika se zabývá chováním tekutin, které se vzhledem k ohraničujícímu prostoru nepohybují - objem tekutiny bude v klidu, pokud výslednice

Více

VY_52_INOVACE_2NOV47. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7.

VY_52_INOVACE_2NOV47. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7. VY_52_INOVACE_2NOV47 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 10. 9. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanické vlastnosti kapalin Téma: Vztlaková síla

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Funkce kvadratická funkce Mirek Kubera žák načrtne grafy požadovaných funkcí, formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studovaných funkcí, modeluje závislosti

Více

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační test 2008 FY2VCZMZ08DT FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST Testový sešit obsahuje 20 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut. Odpovědi pište do záznamového archu. Poznámky si můžete dělat

Více

Laboratorní úloha č. 3 Spřažená kyvadla. Max Šauer

Laboratorní úloha č. 3 Spřažená kyvadla. Max Šauer Laboratorní úloha č. 3 Spřažená kyvadla Max Šauer 17. prosince 2003 Obsah 1 Úkol měření 2 2 Seznam použitých přístrojů a pomůcek 2 3 Výsledky měření 2 3.1 Stanovení tuhosti vazbové pružiny................

Více

Měření magnetické indukce elektromagnetu

Měření magnetické indukce elektromagnetu Měření magnetické indukce elektromagnetu Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=1 V tomto experimentu jsme využili digitální kuchyňské váhy, pomocí kterých jsme určovali sílu, kterou elektromagnet působí

Více

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB Pomůcky: LabQuest, sonda čidlo polohy (sonar), nakloněná rovina, vozík, který se může po nakloněné rovině pohybovat Postup: Nakloněnou rovinu umístíme tak, aby svírala s vodorovnou

Více

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vzájemné působení těles Silové působení je vždy vzájemné! 1.Působení při dotyku 2.Působení na dálku prostřednictvím polí gravitační pole

Více

GRAVITAČNÍ SÍLA A HMOTNOST TĚLESA

GRAVITAČNÍ SÍLA A HMOTNOST TĚLESA GRAVITAČNÍ SÍLA A HMOTNOST TĚLESA Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Pohyb těles. Síly Tematická oblast: Pohyb a síla Cílová skupina: Žák 7. ročníku základní školy Cílem pokusu je sledování

Více

4. Práce, výkon, energie a vrhy

4. Práce, výkon, energie a vrhy 4. Práce, výkon, energie a vrhy 4. Práce Těleso koná práci, jestliže působí silou na jiné těleso a posune jej po určité dráze ve směru síly. Příklad: traktor táhne přívěs, jeřáb zvedá panel Kdy se práce

Více

Experiment P-6 TŘECÍ SÍLA

Experiment P-6 TŘECÍ SÍLA Experiment P-6 TŘECÍ SÍLA CÍL EXPERIMENTU Studium vztahu mezi třecí a normálovou silou a koeicientem tření. Sledování změn třecí síly při použití různých povrchů í tělesa. Výpočet součinitelů tření (klidové,

Více

Druhy a charakteristika základních pasivních odporů Určeno pro první ročník strojírenství 23-41-M/01 Vytvořeno listopad 2012

Druhy a charakteristika základních pasivních odporů Určeno pro první ročník strojírenství 23-41-M/01 Vytvořeno listopad 2012 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Mechanika, statika Pasivní odpory Ing.Jaroslav Svoboda

Více

Měření součinitele odporu pláště kužele

Měření součinitele odporu pláště kužele Měření součinitele odporu pláště kužele Zadání: změřte součinitel odporu tělesa tvaru pláště kužele, který spustíte k zemi z výšky h Pomůcky: metr, pravítko, kružítko, tužka, nůžky, lepicí páska, papír,

Více

STANOVENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ REVERZNÍM KYVADLEM A STUDIUM GRAVITAČNÍHO POLE

STANOVENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ REVERZNÍM KYVADLEM A STUDIUM GRAVITAČNÍHO POLE DANIEL TUREČEK 2005 / 2006 1. 412 5. 14.3.2006 28.3.2006 5. STANOVENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ REVERZNÍM KYVADLEM A STUDIUM GRAVITAČNÍHO POLE 1. Úkol měření 1. Určete velikost tíhového zrychlení pro Prahu reverzním

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Digitální učební materiál CZ..07/.5.00/4.080 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku 1. Určete skalární a vektorový součin dvou obecných vektorů a a popište, jak závisí výsledky těchto součinů na úhlu mezi vektory.

Více

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol ÚLOHY

Více

VY_52_INOVACE_2NOV45. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 10. 9. 2012 Ročník: 7.

VY_52_INOVACE_2NOV45. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 10. 9. 2012 Ročník: 7. VY_52_INOVACE_2NOV45 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 10. 9. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanické vlastnosti kapalin Téma: Vztlaková síla

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles. 5. GRAVITAČNÍ POLE 5.1. NEWTONŮV GRAVITAČNÍ ZÁKON Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles. Newtonův gravitační zákon Znění: Dva hmotné body se navzájem přitahují stejně velkými gravitačními silami

Více

Pohyb tělesa po nakloněné rovině

Pohyb tělesa po nakloněné rovině Pohyb tělesa po nakloněné rovině Zadání 1 Pro vybrané těleso a materiál nakloněné roviny zjistěte závislost polohy tělesa na čase při jeho pohybu Výsledky vyneste do grafu a rozhodněte z něj, o jakou křivku

Více

FYZIKA. Kapitola 3.: Kinematika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D.

FYZIKA. Kapitola 3.: Kinematika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D. 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz FYZIKA Kapitola 3.: Kinematika Mgr. Lenka Hejduková Ph.D. Kinematika obor, který zkoumá pohyb bez ohledu na jeho příčiny klid nebo

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: Vlastnosti sil, třecí síla Mirek Kubera žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření síla, velikost síly, siloměr, tření smykové, tření klidové,

Více

17. Střela hmotnosti 20 g zasáhne rychlostí 400 ms -1 strom. Do jaké hloubky pronikne, je-li průměrný odpor dřeva R = 10 4 N?

17. Střela hmotnosti 20 g zasáhne rychlostí 400 ms -1 strom. Do jaké hloubky pronikne, je-li průměrný odpor dřeva R = 10 4 N? 1. Za jaký čas a jakou konečnou rychlostí (v km/hod.) dorazí automobil na dolní konec svahu dlouhého 25 m a skloněného o 7 0 proti vodorovné rovině, jestliže na horním okraji začal brzdit na hranici možností

Více

KATEGORIE D. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru:

KATEGORIE D. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru: KATEGORIE D Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru: Jméno a příjmení: Kategorie: D Třída: Školní rok: Škola: I. kolo: Vyučující fyziky: Posudek: Okres: Posuzovali: Úloha

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB Dynamika rotačního pohybu hmotného bodu kolem pevné osy - při rotační pohybu hmotného bodu kolem stálé osy stálými otáčkami kolem pevné osy (pak hovoříme o rovnoměrném rotačním pohybu)

Více

HYDROSTATICKÝ PARADOX

HYDROSTATICKÝ PARADOX HYDROSTATICKÝ PARADOX Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Mechanické vlastnosti tekutin Tematická oblast: Mechanické vlastnosti kapalin Cílová skupina: Žák 7. ročníku základní školy Cílem

Více

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako 1. Pojem tekutiny je A) synonymem pojmu kapaliny B) pojmem označujícím souhrnně kapaliny a plyny C) synonymem pojmu plyny D) označením kapalin se zanedbatelnou viskozitou 2. Příčinou rozdílné tekutosti

Více

DYNAMICKÉ MODULY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČENÍ

DYNAMICKÉ MODULY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČENÍ DYNAMICKÉ MODUY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČNÍ D BI0 Zkušebnctví a technologe Ústav stavebního zkušebnctví, FAST, VUT v Brně 1. STANOVNÍ DYNAMICKÉHO MODUU PRUŽNOSTI UTRAZVUKOVOU IMPUZOVOU MTODOU [ČSN 73 1371]

Více

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1. Mechanika 1. 6. Energie 1 Autor: Jazyk: Aleš Trojánek čeština Datum vyhotovení:

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

Okamžitý výkon P. Potenciální energie E p (x, y, z) E = x E = E = y. F y. F x. F z

Okamžitý výkon P. Potenciální energie E p (x, y, z) E = x E = E = y. F y. F x. F z 5. Práce a energie 5.1. Základní poznatky Práce W jestliže se hmotný bod pohybuje po trajektorii mezi body (1) a (), je práce definována křivkovým integrálem W = () () () F dr = Fx dx + Fy dy + (1) r r

Více

Měření zrychlení volného pádu

Měření zrychlení volného pádu Měření zrychlení volného pádu Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=10 Pro tento experiment si nejprve musíme vyrobit hřeben se dvěma zuby, které budou mít stejnou šířku (např. 1 cm) a budou umístěny

Více

Příprava ke státním maturitám 2011, vyšší úroveň obtížnosti materiál stažen z www.e-matematika.cz

Příprava ke státním maturitám 2011, vyšší úroveň obtížnosti materiál stažen z www.e-matematika.cz Příprava ke státním maturtám 0, všší úroveň obtížnost materál stažen z wwwe-matematkacz 80 60 Jsou dána čísla s 90, t 5 0 Ve stejném tvaru (součn co nejmenšího přrozeného čísla a mocnn deset) uveďte čísla

Více