SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA. LABORATORNÍ PRÁCE Z FYZIKY 1. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA. LABORATORNÍ PRÁCE Z FYZIKY 1. ročník"

Transkript

1 SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA LABORATORNÍ PRÁCE Z FYZIKY. ročník Mgr. Věra Krajčová Praha 005

2 OBSAH Bezpečnostní předpsy pro laboratoř... Laboratorní řád.... Základy fyzkálních měření. Protokol Měření hustoty pevných těles Teoretcké cvčení č. Rovnoměrně zrychlený pohyb Určení zrychlení tělesa př pohybu po nakloněné rovně Práce s nakloněnou rovnou. Rozložení sl na nakloněné rovně Teoretcké cvčení č. Dynamka přímočarého a křvočarého pohybu Měření součntele smykového tření Teoretcké cvčení č. Mechancká práce, výkon, účnnost, energe Studum přeměn mechancké energe Teoretcké cvčení č. 4 Gravtační pole.... Teoretcké cvčení č. 5 Statka tuhého tělesa.... Teoretcké cvčení č. 6 Pohyb tuhého tělesa Určení těžště tuhého tělesa, stablta tuhého tělesa Určení hustoty pevné látky a kapalny užtím Archmédova zákona Teoretcké cvčení č. 7 Proudění tekutn Atmosfércká tlaková síla Elektrostatka Dodatek č. : Kulčka na nakloněné rovně ekvvalentní úloha k úloze č. 4 měřená soupravou ISES Dodatek č. : Volný pád úloha měřená soupravou ISES Použtá lteratura

3 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO LABORATOŘ. Na měřící pracovště je povolen přístup pouze těm žákům, kteří tam provádějí měření.. Určení žác se zdržují pouze na svém měřícím pracovšt.. Žác se nesmějí dotýkat přístrojů a pomůcek s výjmkou těch, které jm jsou přděleny k měření dané úlohy. 4. Žác nesmějí samostatně manpulovat s elektrckým zařízením s výjmkou zapínání a vypínání osvětlení. 5. Zařízení s elektrckým pohonem smějí žác obsluhovat pouze za přítomnost vyučujícího podle jeho pokynů. 6. Před započetím měření jsou žác povnn se seznámt s návodem k obsluze používaných přístrojů. Př měření musí dodržovat stanovený postup a udržovat pořádek na pracovšt. 7. Žác jsou povnn používat ochranné pomůcky tam, kde je to nařízeno. 8. V laboratoř je přísně zakázáno odstraňovat nebo poškozovat kryty a jná ochranná zařízení. 9. V laboratoř je přísně zakázáno kouřt a používat otevřeného ohně s výjmkou laboratorních prací, kde je práce s ohněm součástí pracovního postupu. V tomto případě lze pokus provádět pouze za dohledu vyučujícího. 0. Žác nesmějí samostatně opravovat žádné závady na zařízení laboratoře včetně vodovodní, elektrcké a plynové nstalac. Žác jsou povnn př zjštění závady okamžtě uvědomt vyučujícího.. Žác jsou povnn ohlást neprodleně každý úraz vyučujícímu. Ošetření provede vyučující pomocí lékárnčky první pomoc umístěné v kabnetě č. 4 a o ošetření provede záps. - -

4 LABORATORNÍ ŘÁD. Pro chování žáků v laboratoř platí především zásady školního řádu.. Vstup do laboratoře je dovolen jen těm žákům, kteří tam mají právě vyučování.. Žác jsou povnn nost s sebou předepsané pomůcky. 4. V laboratoř jsou žác rozdělen do skupn. Každá skupna dostane přděleny pomůcky pro danou laboratorní prác. 5. Zjstí-l žác závadu na přístroj č pomůckách, ohlásí to hned vyučujícímu. Neuční-l tak, hradí škodu příslušná skupna. 6. Vyměňování nebo půjčování přdělených přístrojů a pomůcek mez skupnam je bez souhlasu vyučujícího zakázáno. 7. Škody způsobené svévolně nebo naprostou nedbalostí na zařízení laboratoře musí vník v plné výš nahradt. Kromě toho bude prot němu zavedeno dscplnární řízení. 8. Před měřením jsou žác povnn s umýt ruce. 9. Př prác dbají žác na dodržování bezpečnostních a protpožárních opatření. Zbytečné pochůzky po laboratoř nejsou povoleny. 0. Závady zjštěné na zařízení, vodovodní, elektrcké nebo plynové nstalac, hlásí žác hned vyučujícímu. Sam nesmí provádět žádné opravy.. V laboratoř je zakázáno zapnutí počítačů, pokud to vyučující nepovolí. Př prác v laboratoř žác dbají o nepoškození počítačů a jejch příslušenství. Především př prác s vodou.. V laboratoř je přísně zakázáno jíst a pít.. Po ukončení vlastního měření odevzdá skupna zapůjčené pomůcky a ukldí své pracovště. Př ztrátě některé z pomůcek, zakoupí skupna pomůcku novou. 4. Vypracované protokoly o měření odevzdají žác následující vyučovací blok v laboratoř. Žác, kteří v den odevzdání protokolu chyběl, protokol odevzdají vyučujícímu následující den č první den po ukončení absence. 5. Žác, kteří př měření chyběl, provedou náhradní měření v termínu, který s domluví s vyučujícím. 6. Pokud žák neodevzdá protokol, nebude klasfkován. 7. Desky na protokoly s žác podepíší a uhradí cenu desek. - -

5 ZÁKLADY FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Měření je soubor čnností, jejchž cílem je stanovení hodnoty měřené fyzkální velčny. Danou fyzkální velčnu můžeme naměřt různým měřícím metodam. Přímá metoda měření zjšťuje hodnotu měřené velčny přímo srovnáním s jednotkou téže velčny, obvykle odečtením na stupnc měřdla. - teplotu měříme teploměrem, elektrcký proud ampérmetrem Nepřímá metoda měření zjšťuje hodnotu měřené velčny nepřímo na základě fyzkálního vztahu z určených hodnot jných velčn. - elektrcké napětí určíme změřením proudu a odporu podle vztahu U = R I Výsledek fyzkálního měření je vždy zatížen chybam. Chyby, vznkající př každém měření, jsou trojího druhu: Hrubé chyby jsou způsobené selháním měřícího přístroje nebo pozorovatele. Naměřená hodnota zatížená hrubou chybou se obvykle značně lší od ostatních hodnot. Vznkají nepozorností nebo přehlédnutím. Systematcké chyby se vyznačují tím, že ovlvňují výsledek vždy stejně, tj. dávají hodnotu buď trvale větší, nebo stále menší, než je hodnota správná. Jsou způsobené nedokonalostí metody měření nebo měřících přístrojů. Náhodné chyby měření se projevují tím, že výsledky opakovaných měření se od sebe poněkud lší. Vznkají náhodným vlvy př měření, např. otřesy, změnam teploty, vlhkost, tlaku vzduchu. Zpracování výsledků měření:. Označíme hodnoty získané měřením velčny x postupně x, x,...,x n a vypočítáme pro x tento soubor artmetcký průměr x = + x + K+ x = n n. Vypočítáme absolutní hodnotu odchylky od průměrné hodnoty pro všechny naměřené hodnoty dané velčny: x = x x.. Určíme průměrnou odchylku x = n = x x 4. Výsledek měření zapíšeme ve tvaru x = x ± x. n n. x δ =. x 5. Vypočítáme hodnotu relatvní odchylky ( x) 00% Laboratorní měření považujeme za dostatečně přesné, je-l relatvní odchylka menší než %. n = x

6 Příklad č. : Tabulka č. Příklad pro zpracování výsledků naměřené velčny (délka hrany kvádru). Pořadové l l = l l číslo měření - mm mm 07, (+) 0, 07,4 (-) 0, 07, 0,0 4 07, (+) 0, 5 07, 0,0 6 07,5 (-) 0, 7 07,4 (-) 0, 8 07, (+) 0, 9 07,5 (-) 0, 0 07, (+) 0, Součet 07,0, Artmetcký průměr 07, 0, Průměrnou odchylku vždy zaokrouhlíme na jednu platnou číslc. l = 0,mm = & 0, mm Zaokrouhlená průměrná odchylka nám určuje počet desetnných míst (případně zda zaokrouhlujeme na desítky, stovky atd.), na které zaokrouhlíme průměrnou hodnotu velčny. l = 07, mm V tomto případě počet desetnných míst souhlasí s počtech desetnných míst odchylky. Výsledek: l = l ± l = ( 07, ± 0, )mm. Skutečná délka hrany kvádru leží v mezích 07, mm l 07, 4mm. l 0, Zbývá určt relatvní odchylku měření: δ () l = 00 % = = & 0, %. l 07, Tabulka č. - Jak zaokrouhlovat výsledky měření? Průměrná hodnota velčny Průměrná hodnota chyby Záps výsledku měření,85 mm 0,0045 mm (,85± 0,005)mm,85 mm 0,0 mm (,85 ± 0,0)mm,85 mm 0, mm (,9 ± 0,)mm,85 mm,8 mm ( ± 4)mm,85 mm 5, mm ( 0 ± 0)mm,85 mm 05 mm ( 00 ± 00)mm - 5 -

7 Příklad č. : Posuvným měřdlem byly změřeny strany obdélníkové desky: a = ( 6, ± 0, 0)cm, b = ( 7,4± 0, 0)cm. Určete odchylku a relatvní odchylku obsahu obdélníkové desky. Obsah obdélníku: S = a b Průměrná hodnota obsahu obdélníku je S a b = ( ) cm = = 6, 7,4 0,9cm. a b 0,0 0,0 = + & a b 6, 7,4 A pro relatvní odchylku platí δ ( S ) 00 % = + 00% = 0,% Průměrná odchylka obsahu obdélníku je ( S ) 0,9 0, S δ S = = = 0,49cm = & 0,cm Výsledek tedy je ( ) S = 0,9 ± 0, cm Vztahy pro výpočty odchylek fyzkálních velčn př nepřímém měření jsou v následující tabulce: Tabulka č. Výpočty odchylek a relatvních odchylek pro základní početní operace. Operace Průměr Průměrná odchylka Relatvní odchylka a ± b a ± b a + b a + b a ± b a b a b Nejdříve vypočteme a b + = δ a + δb relatvní odchylku, a b a a pak průměrnou a b + = δ a + δb b b odchylku a b a = a a a a = ( a ) ze vztahu x δ =. δa x a a ( x) 00% a a + = δa a a PROTOKOL Každý protokol obsahuje úvodní hlavčku podle vzoru očíslované strany v závěru větu: Tento protokol má... stran. podps na poslední straně - 6 -

8 Laboratorní práce z fyzky Jméno: Třída: Příjmení: Skupna: Číslo úlohy: Název úlohy: Měřeno dne: Odevzdáno dne: Podps: Známka: Úkol: - zadání, otázky, úkoly Teore: - co budu měřt, jaký bude postup měření, z jakých zákontostí budu vycházet Pomůcky: Zpracování: - grafy, obrázky, tabulky, výpočty atd čtvrt.. čtvrt.. čtvrt. 4. čtvrt. Obrázek č. Graf se nazývá také obrázek a má svoj popsku vždy dole kdežto... Tabulka č. 4 Tabulka má vždy popsku nahoře. l cm,5,6, Závěr: - jaký je výsledek měření, jaká je chyba měření, čím byla chyba způsobena, srovnání naměřených hodnot s teoretckým výpočty nebo s tabulkam Tento protokol má... stran. Podps: - 7 -

9 LABORATORNÍ PRÁCE Č. MĚŘENÍ HUSTOTY PEVNÝCH TĚLES Úkol č. : Určete hustotu látky, ze které je zhotoven předložený kvádr. Výsledek měření porovnejte s tabulkam. Úkol č. : Určete hustotu látky, ze které je zhotovena předložená kulčka. Výsledek měření porovnejte s tabulkam. Teore: Máme určt hustotu pevné látky, ze které je zhotoveno těleso. Vyjdeme m z defnčního vztahu pro hustotu ρ =, kde m je hmotnost tělesa a V jeho objem. Hmotnost V tělesa určíme vážením na laboratorních vahách. Rozměry tělesa změříme pomocí posuvného měřdla. Určování hmotnost na laboratorních vahách patří mez velm přesná měření. Abychom dosáhl co největší přesnost, budeme př vážení dodržovat následující postup:. Váhy ustavíme do správné polohy pomocí olovnce.. Váhy opatrně odaretujeme. Jazýček vahadla pomalu kmtá kolem rovnovážné polohy na stupnc. Tuto rovnovážnou polohu nezatížených vah s poznamenáme. Pak váhy opět zaaretujeme.. Na levou msku zaaretovaných vah položíme vážený předmět, na pravou msku klademe závaží. 4. Závaží bereme pnzetou a klademe na zaaretované váhy. Začínáme závažím s větší hmotností a postupně pokládáme závaží s menší hmotností. Př každé změně závaží zkoušíme odaretováním, zda je předmět vyvážen. 5. Váhy jsou vyváženy s dostatečnou přesností, jestlže jazýček vahadla kmtá kolem přblžně stejné rovnovážné polohy jako př nezatížených vahách. 6. Váhy zaaretujeme, sečteme hmotnost všech závaží, kterým jsme předmět vyvážl, a tuto hodnotu zapíšeme jako hmotnost váženého předmětu. 7. Nakonec všechna závaží vrátíme pnzetou zpět do sady. Pokud budeme opakovat vážení na stejných vahách př použtí stejné sady závaží, obdržíme vždy stejný výsledek. Proto není opakované měření nutné a budeme předpokládat, že relatvní odchylka nepřesáhne př vážení hodnotu 0, %. S touto hodnotou budeme počítat př určování přesnost vážení. Pomůcky: posuvné měřítko, kvádr, kulčka, váhy, závaží Zpracování: Obrázek č. Náčrtek měřeného kvádru. Obrázek č. Náčrtek měřené kulčky

10 Úkol č. : Tabulka č. Délky hran kvádru a, b a c. a a = a a b mm mm mm 4 5 Součet Průměr a a b = b b δ ( a) = 00% = δ ( b) = 00% = δ c c () c = 00% = mm b b c mm c = c c mm a = (...E...)mm da =...% b = (...E...)mm db =...% c = (...E...)mm dc =...% Hmotnost kvádru: relatvní odchylka dm = 0,% m průměrná odchylka m = = 00 m = (...E...)g dm = 0,% Objem kvádru: V = a b c relatvní odchylka δ V = δa + δb + δc průměrná odchylka V = (...E...)mm d V =...% V V δv = 00 Hustota kvádru: m ρ = V relatvní odchylka δρ = δm + δv průměrná odchylka ρ δρ ρ = 00 ρ = (...E...)g.mm - δρ =...% - 9 -

11 Úkol č. : Tabulka č. Průměr kulčky. d d = d d mm mm δ 4 5 Součet Průměr d d ( d ) = 00% = d = (...E...)mm dd =...% Hmotnost kulčky: relatvní odchylka dm = 0,% δm m průměrná odchylka m = = 00 m = (...E...)g dm = 0,% Objem kulčky: V 4 d 4 d 4 d = π r ; r = V = π = π = π relatvní odchylka δv = δd průměrná odchylka V δv V = d V = (...E...)mm d V =...% Hustota kulčky: m ρ = V relatvní odchylka δρ = δm + δv průměrná odchylka ρ = (...E...)g.mm - δρ =...% ρ ρ δρ = 00 Závěr: Jaká je hustota kvádru a kulčky? Výsledky měření srovnej s tabulkam. Z čeho jsou tělesa vyrobena? Tento protokol má... stran. Podps: - 0 -

12 TEORETICKÉ CVIČENÍ Č. ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB Úloha č. : Automobl urazl rovnoměrně zrychleným přímočarým pohybem dráhu 0m za dobu 0s, přčemž jeho rychlost vzrostla pětkrát. Určete počáteční rychlost a zrychlení automoblu. [ m. s ;0,4 m. s ] Úloha č. : Motocykl jede rovnoměrně zrychleně a během 0 s zvýší rychlost z na 6m. s. Určete velkost zrychlení motocyklu a dráhu, kterou za danou dobu urazí. Úloha č. : Vůz, který jel rychlostí 54k m. h, zvýšl na přímé slnc rychlost na 6m. s [ m. s ; 0m] 90 k m. h, přčemž ujel dráhu 00m. Vypočtěte zrychlení vozu za předpokladu, že jeho pohyb byl rovnoměrně zrychlený. [ m. s ] Úloha č. 4: Na obrázku č. je nakreslen graf závslost rychlost motocyklu na čase. Určete zrychlení motocyklu v časech s, 4s a 8s. [ 4m. s ;0m. s ;m. s ] v m/s t s Obrázek č. Graf závslost rychlost na čase k úloze č. 4. Úloha č. 5: Rychlost vlaku, který jede rovnoměrně zpomaleně po přímé trat, se během 50s zmenšla z 6 k m. h na 8k m. h. Určete velkost zrychlení vlaku a dráhu, kterou vlak za tuto dobu urazí. [ 0, m. s ; 75m] Úloha č. 6: Brzdy automoblu povrch vozovky umožňují dosáhnout zrychlení o velkost 5 c) m. s. Jaká je brzdná dráha automoblu, jede-l rychlostí a) 60 k m. h? 0 k m. h, b) 90 k m. h, [ 94 m;6m; 8m] - -

13 Úloha č. 7: Na obrázku č. je nakreslen graf závslost rychlost hmotného bodu na čase. Jaký pohyb hmotný bod koná? Jakou má počáteční rychlost? Za jak dlouho se hmotný bod zastaví? Jak velké je jeho zrychlení? Na jaké dráze zastaví? [ 0m. s ;5s;4m. s ; 50m ] v m/s t s Obrázek č. Graf závslost rychlost na čase k úloze č. 7. Úloha č. 8: Plavec, jehož rychlost vzhledem k vodě je rychlostí 0,40m. s 0,85m. s, plave v řece, která teče. Určete rychlost plavce vzhledem k břehům řeky, směřuje-l a) po proudu, b) prot proudu, c) kolmo k proudu. [,5m. s ;0,45m. s ;0,94m. s ] Úloha č. 9: Motorová loďka plující po řece urazla vzdálenost 50m př plavbě po proudu za dobu 5s, př plavbě prot proudu za dobu 5s. Určete rychlost loďky vzhledem k vodě a rychlost proudu v řece. Předpokládejte, že rychlost jsou konstantní. [ 8m. s ;m. s ] Úloha č. 0: Těleso padá volným pádem z výšky 9,6m. Určete a) jakou dráhu urazí za první desetnu sekundy, b) za jakou dobu dopadne na zem, c) jak velkou rychlostí dopadne. [ 0,049m ;s;9,6 m. s ] Úloha č. : Automobl narazl př nehodě na překážku rychlostí 60k m. h. Z jaké výšky by musel spadnout volným pádem, aby dopadl na zem stejně velkou rychlostí? [ 4 m] Úloha č. : Z téhož bodu se začnou současně pohybovat dvě tělesa ve stejném směru; první rovnoměrně rychlostí zrychlením 0,5 m. s 5m. s, druhé rovnoměrně zrychleně s počáteční rychlostí m. s a se. Určete a) za jakou dobu budou mít obě tělesa stejnou rychlost, b) za jakou dobu a jaké vzdálenost dohoní druhé těleso první. [ 6 s;s; 60m ] - -

14 LABORATORNÍ PRÁCE Č. URČENÍ ZRYCHLENÍ TĚLESA PŘI POHYBU PO NAKLONĚNÉ ROVINĚ Úkol č. : Zjstěte, jaký druh pohybu koná kulčka př pohybu po vodorovné rovně. Úkol č. : Určete velkost zrychlení kulčky př pohybu po nakloněné rovně. Úkol č. : Určete reakční schopnost svého spolužáka doplňující úkol. Teore: Uvažujme stuac, př které se těleso pohybuje nejprve po nakloněné rovně a na jejím konc pak pokračuje v pohybu na rovně vodorovné. Takto se například pohybuje lyžař, sjíždí-l ze svahu na vodorovnou rovnu. Podobnou stuac můžeme přpravt expermentálně. Přpravíme s nakloněnou rovnu ( α = 5 0 ) a zarážku. Kulčku uvolníme z určtého bodu nakloněné rovny. Kulčka urazí po této rovně dráhu s rovnoměrně zrychleným přímočarým pohybem. Po vodorovné rovně urazí dráhu s. Pomůcky: nakloněná rovna, ocelová kulčka, zarážka, délkové měřdlo, stopky Úkol č. : Postup:. Kulčku uvolníme z nejvyššího bodu trajektore délky s a měříme dobu t, za kterou kulčka urazí na vodorovné rovně předem stanovenou trajektor délky s. Naměřené hodnoty zapíšeme do tabulky.. Ze známé dráhy s a příslušné doby pohybu t kulčky určíme průměrnou rychlost s v =. t. Podle výsledků určete, jaký pohyb kulčka koná. Sestrojte graf závslost průměrné rychlost v na dráze s. Zpracování: úhel naklonění rovny α = K Tabulka č. Pohyb po vodorovné rovně. 4 5 Součet Průměr s s stálá cm cm t s v m. s v m s. - -

15 v = (...E...)m.s - δ v =...% Obrázek č. Graf závslost rychlost v na dráze s. Úkol č. : Postup:. Úhel sklonu nakloněné rovny musí být malý ( 5 až 0 ).. Kulčku umsťujeme na nakloněné rovně do různých vzdáleností s od dolního konce nakloněné rovny a měříme dobu t, za kterou kulčka tuto dráhu urazí.. Protože pohyb po nakloněné rovně je rovnoměrně zrychlený, závsí zrychlení kulčky pouze na úhlu sklonu nakloněné rovny a musí být pro různé dráhy s konstantní. Pro rovnoměrně zrychlený pohyb tělesa platí: s s = at a =. t Pomocí odvozeného vztahu určíme velkost zrychlení a. 4. Naměřené a vypočítané hodnoty zapšte do tabulky. Sestrojte graf závslost dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu na čase pro právě zjštěnou hodnotu zrychlení. Do tohoto grafu pak vyznačte body odpovídající dvojcím naměřených hodnot dráhy s a času t. Zpracování: úhel naklonění rovny α = K Tabulka č. Pohyb po nakloněné rovně. 4 5 Součet Průměr s cm s cm stálá t s a m. s a m s. a = (...E...)m.s - δ a =...% Obrázek č. Graf závslost dráhy s rovnoměrně zrychleného pohybu na čase t

16 Úkol č. : Postup:. Jeden žák uchopí pravítko za horní konec a nechá ho vset svsle dolů. Druhý žák umístí palec a ukazováček okolo dolního konce pravítka tak, aby pravítko nedržel, ale aby př přblížení prstů k sobě pravítko zachytl. První žák počítá,,, teď. V okamžku, kdy se ozve teď, přmáčkne druhý žák prsty k sobě a zachytí pravítko. Zjstíme vzdálenost mez prsty a dolním okrajem pravítka.. Předpokládáme, že se pravítko pohybuje volným pádem a že první žák pustí pravítko skutečně v okamžku, kdy řekne teď. Uvažujeme, že g = 9,8m. s. Obecně pro vzdálenost s mez místem zachycení a dolním koncem pravítka platí s pro dobu t, za kterou pravítko tuto vzdálenost urazí, vztah t =. g Pomůcky: pravítko dlouhé 0 40 cm Zpracování: Já Můj spolužák s = K Kcm = KKm s = K Kcm = KKm t = s s t = g g Závěr: Jaký pohyb koná kulčka po vodorovné rovně? Jaké zrychlení má kulčka př pohybu po nakloněné rovně př daném úhlu naklonění? Mají všechny grafy takový průběh, jaký byl uveden př výkladu jednotlvých druhů pohybů? Jaká je reakční doba tebe a jaká tvého spolužáka? Tento protokol má... stran. Podps: - 5 -

17 LABORATORNÍ PRÁCE Č. PRÁCE S NAKLONĚNOU ROVINOU ROZLOŽENÍ SIL NA NAKLONĚNÉ ROVINĚ Úkol č. : Určete závslost pro určtý úhel sklonu nakloněné rovny mez hmotností vozíku a slou působící na vozík ve směru dráhy pohybu. Úkol č. : Určete závslost mez slou ve směru dráhy pohybu a sklonem nakloněné rovny. Úkol č. : Určete rozložení síly na nakloněné rovně. Úkol č. : Hledáme závslost pro určtý úhel sklonu nakloněné rovny mez hmotností vozíku a slou působící na vozík ve směru dráhy pohybu dolů. Určíme j pomocí sloměru. Nejprve použjeme vozík bez závaží. Má hmotnost 50g. Zjstíme velkost síly, kterou nám ukazuje sloměr a zapíšeme j do tabulky. Pak položíme jedno závaží 50g a nakonec přdáme druhé závaží. Určíme opět sílu, která působí na vozík ve směru dráhy pohybu. Pomůcky: nakloněná rovna, vozík, sloměry, metr, závaží o hmotnost 50g Zpracování: úhel naklonění rovny α = K Tabulka č. Závslost síly působící ve směru pohybu vozíku na hmotnost vozíku. m g F G N F ve směru dráhy N Tíhovou sílu vypočítáme z defnčního vztahu F G = m g, kde tíhové zrychlení. Pozor hmotnost dosazujeme do vzorce v klogramech! g = 9,8m. s je normální Úkol č. : Nyní chceme určt závslost mez slou ve směru dráhy pohybu a sklonem nakloněné rovny. Nejdříve použjeme vozík bez závaží, pak jedno závaží k zatížení vozíku, potom dvě závaží. Celková hmotnost je 00g, potom 50g. Výškový rozdíl dráhy nastavíme na, 4 a 6 cm. Měříme vždy sílu po směru pohybu a opět zapsujeme do tabulky

18 Zpracování: délka nakloněné rovny l = K cm Tabulka č. Závslost síly působící ve směru pohybu vozíku na naklonění rovny. Výškový rozdíl h cm úhel nakloněné rovny Stoupání l h F G N F N ve směru dráhy F F G Úkol č. : Jedna síla může být rozložena do dvou a více dílčích sl. Příkladem tohoto je rozložení síly na nakloněné rovně. Nakloněnou rovnu nastavíme tak, aby její zvýšení dosáhlo výšky, poté 4 cm. První sloměr držíme ve směru pohybu vozíku, druhý přpojíme do středu vozíku a držíme jej tak, aby byl postavený kolmo k dráze. Nejprve použjeme vozík bez závaží. Sloměr, který držíme kolmo k dráze, držíme volně takovou slou, aby se vozík nenadzdvhoval z dráhy. Změříme sílu, kterou ukazují oba sloměry, a zapíšeme do tabulky. Potom přdáme postupně 50g závaží a 00g závaží. Výsledky znova zapíšeme do tabulky. Obrázek č. 4 Síly působící na těleso pohybující se po nakloněné rovně

19 Zpracování: délka nakloněné rovny l = K cm Tabulka č. Rozložení tíhové síly na sílu působící ve směru pohybu vozíku a sílu kolmou. Výškový rozdíl h cm Stoupání l h m g F G N F ve směru N dráhy F N síla kolmá Zakreslete slové rovnoběžníky ve vhodném měřítku pro danou hmotnost vozíku. Přesvědčte se, že tíhová síla působící na vozík představuje výslednc slového rovnoběžníku. Obrázek č. Slové rovnoběžníky. Závěr: Je tato věta pravdvá? Poměr mez slou ve směru dráhy pohybu tělesa a tíhou tělesa F h na nakloněné rovně je stejný, jako poměr výškového rozdílu k délce rovny: =. FG l Tento protokol má... stran. Podps: - 8 -

20 TEORETICKÉ CVIČENÍ Č. DYNAMIKA PŘÍMOČARÉHO A KŘIVOČARÉHO POHYBU VARIANTA A Úloha č. : Brankář chytl míč letící rychlostí 5m. s a zastavl jeho pohyb za dobu 0,s. Jak velkou slou působl př tom na míč, považujeme-l zastavení míče za pohyb rovnoměrně zpomalený? Hmotnost míče je 400g. [ 00 N ] Úloha č. : Jaká je hmotnost rakety, která dosáhne př tažné síle motoru 0 kn za,5 mn od startu rychlost 6km. s? [ 8 tun] Úloha č. : Síla F působí podél vodorovné rovny na těleso o hmotnost 4 kg. Těleso nabývá z kldu za s rychlost o velkost 0,6 m. s. Máme určt velkost síly F, jestlže pro velkost třecí síly platí F = ff, f = 0, a pohyb tělesa byl přímočarý rovnoměrně zrychlený. [ 8,8N ] t G Obrázek č. 5 Síly působící na těleso posunující se po vodorovné desce. Úloha č. 4: Jeřáb začíná zdvíhat bednu o hmotnost 000kg svsle vzhůru se zrychlením o velkost 0, m. s. Určete velkost síly, kterou lano působí na bednu. [ 0 N] 4-9 -

21 Obrázek č. 6 Síly působící na bednu, kterou zdvíhá jeřáb. Úloha č. 5: Člověk stojící v kabně nepohybujícího se výtahu působí na podlahu tlakovou slou 800 N. Určete velkost tlakové síly působící na podlahu kabny, pohybuje-l se výtah a) stálou rychlostí směrem vzhůru, b) se stálým zrychlením zrychlením m. s směrem dolů, d) se stálým zrychlením g směrem dolů. m. s směrem vzhůru, c) se stálým [ 800 N;960N;640N; 0N ] Úloha č. 6: Maxmální zatížení, které snese ocelové lano, je 5 kn. S jak velkým maxmálním zrychlením je možné na tomto laně zvedat těleso o hmotnost 400 kg? [,5 m. s ] Úloha č. 7: Po nakloněné rovně, která svírá s vodorovnou rovnou úhel 0, klouže těleso. Součntel smykového tření mez tělesem a rovnou je 0,5. Vypočtěte zrychlení tělesa. [,9 m. s ] - 0 -

22 Obrázek č. 7 Síly působící na těleso pohybující se po nakloněné rovně. Úloha č. 8: Kvádr, položený na nakloněnou rovnu svírající s vodorovnou rovnou úhel 0, urazl př nulové počáteční rychlost dráhu 4 m za dobu s. Vypočtěte součntel smykového tření mez kvádrem a rovnou. [ f = 0,4] Úloha č. 9: Na nt vedené přes kladku jsou zavěšena závaží o hmotnostech 0,45 kg a 0,55 kg. Určete zrychlení závaží a sílu, kterou je napínána nt. Tření a hmotnost kladky nt zanedbejte. 0,98m. s ;4, 9N [ ] Obrázek č. 8 Síly působící na závaží na nt, která je vedena přes kladku. - -

23 Úloha č. 0: Těleso o hmotnost 0,5 kg leží na vodorovném stole a je uváděno do pohybu závažím o hmotnost 0, kg, které je k němu přpevněno ntí vedenou přes kladku. Součntel smykového tření mez tělesem a povrchem stolu je 0,. Určete zrychlení tělesa a sílu, kterou je napínána nt. Hmotnost kladky nt zanedbejte. [,4 m. s ;, 7N ] TEORETICKÉ CVIČENÍ Č. DYNAMIKA PŘÍMOČARÉHO A KŘIVOČARÉHO POHYBU VARIANTA B Úloha č. : Koule o hmotnost kg se pohybuje rychlostí 5m. s a narazí centrálně na koul o hmotnost 8 kg, která je před nárazem v kldu. Př nárazu se obě koule deformují a dále se pohybují společně. Určete jejch rychlost. [ m. s ] Úloha č. : Dvě tělesa o hmotnostech 4 kg a kg se pohybují prot sobě po téže přímce. Rychlost každého tělesa má velkost m. s Úloha č. : Granát o hmotnost 0 kg, letící rychlostí. Určete společnou rychlost těles po jejch srážce. 50 m. s Větší část o hmotnost kg letí dále v původním směru rychlostí menší část granátu. [, m. s ], se roztrhne na dvě část. 90m. s. Určete rychlost [ 60m. s ] Úloha č. 4: Motocyklsta o hmotnost 60 kg projíždí zatáčkou o poloměru 00 m, přčemž na něj působí setrvačná odstředvá síla o velkost 40 N. Jak velkou rychlostí jede? [ 0m. s ] Úloha č. 5: Automobl projíždí vodorovnou neklopenou zatáčkou o poloměru 0 m. Jakou největší rychlostí může řdč jet, anž by automobl dostal smyk, je-l součntel smykového tření mez pneumatkam a povrchem vozovky 0,? [ 9 m. s ] Úloha č. 6: Jakou nejmenší rychlost musí mít motocyklsta, aby mohl jezdt v koul o průměru 0 m všem směry? Těžště motocyklu s jezdcem je ve vzdálenost 0,8 m od místa dotyku kol se stěnou. [ 6,4 m. s ] Úloha č. 7: Reaktvní letadlo letí rychlostí 900km. h. Určete nejmenší poloměr zatáčky, jestlže plot snese nejvýše pětnásobné přetížení? [ 50 m] - -

24 Úloha č. 8: Doba oběhu centrfugy pro výcvk kosmonautů byla s. Jak velké přetížení působlo na tělo kosmonauta př pohybu po kružnc o poloměru 7 m? [ 7 g] Úloha č. 9: Př akrobatckém leteckém cvčení opsuje letadlo př rychlost 60km. h trajektor tvaru kružnce o poloměru 400 m ve svslé rovně. Jak velkou tlakovou slou působí letec o hmotnost 80 kg na sedadlo v nejnžším a nejvyšším bodě trajektore? [ 00 N; 800N ] Úloha č. 0: Střela vyletěla z pušky ve vodorovném směru rychlostí o velkost 800m. s velkou rychlostí se pohybuje puška př zpětném rázu, je-l hmotnost pušky 400krát větší, než je hmotnost střely?. Jak [ m. s ] - -

25 LABORATORNÍ PRÁCE Č. 4 MĚŘENÍ SOUČINITELE SMYKOVÉHO TŘENÍ Úkol č. : Určete hodnotu součntele smykového tření mez podložkou a stěnou hlníkového kvádru. Proveďte pro různé podložky. Úkol č. : Určete hodnotu součntele smykového tření mez podložkou a stěnou malého železného kvádru (hmotnost hlníkového kvádru a železného kvádru jsou s rovny). Proveďte pro různé podložky. Úkol č. : Rozhodněte, zda velkost součntele smykového tření závsí na velkost obsahu styčné plochy. Úkol č. 4: Rozhodněte, zda velkost smykového tření závsí na hmotnost tělesa. Teore: Př pohybu tělesa po podložce vznká na styčné ploše mez tělesem a podložkou třecí síla F t, pro jejíž velkost platí F = f F, kde f je součntel smykového tření a F n t n velkost kolmé tlakové síly, kterou působí těleso na podložku. Pohybuje-l se těleso po vodorovné podložce, je velkost tlakové síly F n rovna velkost tíhové síly F G = m g. Je-l př tom pohyb tělesa rovnoměrný přímočarý, je výslednce sl na těleso působících nulová. To znamená, že síla F působící na těleso ve směru pohybu je stejně velká jako třecí síla F t, ale má opačný směr. Proto F =. Tohoto poznatku využjeme pro měření velkost třecí síly F t. Př měření postupujeme tak, že kvádr o známé hmotnost položíme na vodorovnou podložku a přpojeným sloměrem jej uvádíme do rovnoměrného přímočarého pohybu. Na sloměru čteme velkost síly F, která je v rovnováze s třecí slou F t. Hodnoty třecí síly F t pro různé hodnoty tlakové síly F n postupně zaznamenáváme do tabulky. Měření opakujeme pětkrát. Pro každou dvojc těchto sl vypočítáme hodnotu Ft součntele smykového tření ze vztahu f =. Z naměřených hodnot určíme artmetcký Fn průměr jako střední hodnotu měřené velčny a průměrnou odchylku. Ft Pomůcky: hlníkový kvádr, malý železný kvádr, různé podložky, sloměr, závaží o hmotnost 50g - 4 -

26 Zpracování: Úkol č. : hmotnost hlníkového kvádru m = K g Tabulka č. Hlníkový kvádr a umělohmotná podložka. F n F t f f N N 4 5 Součet Průměr f = K ± K δ = K% f Tabulka č. Hlníkový kvádr a kovová podložka. F n F t f f N N 4 5 Součet Průměr f = K ±K δ = K% f Tabulka č. Hlníkový kvádr a pěnová podložka. F n F t f f N N 4 5 Součet Průměr f = K±K δ = K% f - 5 -

27 Úkol č. : hmotnost železného kvádru m = m = K g Tabulka č. 4 Železný kvádr a umělohmotná podložka. F n F t f f N N 4 5 Součet Průměr f = K ±K δ = K% 4 f 4 Tabulka č. 5 Železný kvádr a kovová podložka. F n F t f f N N 4 5 Součet Průměr f = K±K δ = K% 5 f 5 Tabulka č. 6 Železný kvádr a pěnová podložka. F n F t f f N N 4 5 Součet Průměr f = K±K δ = K% 6 Závěr: Velkost součntele smykového tření závsí/nezávsí na velkost obsahu styčné plochy. Velkost součntele smykového tření závsí/nezávsí na hmotnost tělesa. Tento protokol má... stran. Podps: f 6-6 -

28 TEORETICKÉ CVIČENÍ Č. MECHANICKÁ PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE Úloha č. : Chlapec tlačí po vodorovné podlaze bednu, přčemž na n působí ve směru trajektore slou o velkost 60N. Určete a) prác, kterou vykoná, posune-l bednu do vzdálenost 0m, b) výkon chlapce, posunuje-l bednu rychlostí 0,4 m. s. [ 00 J; 4W ] Úloha č. : Určete prác, kterou musíme vykonat, abychom po vodorovné podlaze přemístl těleso o hmotnost 400kg do vzdálenost 0m rovnoměrným pohybem, je-l součntel tření mez tělesem a podlahou 0,5. [ kj ] Úloha č. : Chlapec táhne po vodorovné podlaze vozík, přčemž na něj působí slou 0N. Jakou prác vykoná na dráze 80m, jestlže síla svírá se směrem trajektore vozíku úhel a) 0, b) 0, c) 60? [,6kJ;,4kJ;0, 8kJ ] Úloha č. 4: Jakou prác vykonáme, posuneme-l rovnoměrným pohybem těleso o hmotnost 0 kg do vzdálenost 5m vzhůru po nakloněné rovně, která svírá s vodorovnou rovnou úhel 0? Součntel smykového tření mez tělesem a rovnou je 0,. [ 660 J ] Úloha č. 5: Cestující nese zavazadlo o hmotnost 5kg. Jakou prác vykoná, jestlže a) stojí se zavazadlem v kldu, b) přejde rovnoměrným pohybem po nástupšt do vzdálenost 0m, c) se rozeběhne se zrychlením 0, m. s po nástupšt do vzdálenost 0m, d) vyzvedne zavazadlo rovnoměrným pohybem do okna vagónu do výšky m, e) vyzvedne zavazadlo se zrychlením m. s do výšky m? [ 0 J;0J;0J;00J; 0J ] Úloha č. 6: Stroj s příkonem 5kW vykoná za 0 mnut prác MJ. Určete a) výkon stroje, b) účnnost stroje. [ 0kW ;80%] Úloha č. 7: Automobl o hmotnost,5t se rozjížděl po dobu 0,5 mn př stálém výkonu,5 kw. Jak velké rychlost dosáhl? [ 0m. s ] Úloha č. 8: Elektromotor s příkonem kw zvedne kabnu výtahu o hmotnost 550kg do výšky 0m rovnoměrným pohybem za dobu 5s. Jaká je účnnost elektromotoru? [ 90 %] - 7 -

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Laboratorní práce č. 1: Měření délky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Měření délky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3.

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

KATEGORIE D. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru:

KATEGORIE D. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru: KATEGORIE D Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru: Jméno a příjmení: Kategorie: D Třída: Školní rok: Škola: I. kolo: Vyučující fyziky: Posudek: Okres: Posuzovali: Úloha

Více

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6. Tématický plán Hodiny: Září 7 Říjen 8 Litopad 8 Proinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6 Σ = 73 h Hodiny Termín Úvod Kinematika 8 + 1 ½ říjen Dynamika 8 + 1 konec litopadu Energie 5

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=6 Měření smykového tření na nakloněné rovině pomocí zvukové karty řešil např. Sedláček [76]. Jeho konstrukce

Více

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol ÚLOHY

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 24. 7. 212 Název zpracovaného celku: KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Fyzikální veličiny popisují vlastnosti, stavy a změny hmotných

Více

Pohyb tělesa (5. část)

Pohyb tělesa (5. část) Pohyb tělesa (5. část) A) Co už víme o pohybu tělesa?: Pohyb tělesa se definuje jako změna jeho polohy vzhledem k jinému tělesu. O pohybu tělesa má smysl hovořit jedině v souvislosti s polohou jiných těles.

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB Pomůcky: LabQuest, sonda čidlo polohy (sonar), nakloněná rovina, vozík, který se může po nakloněné rovině pohybovat Postup: Nakloněnou rovinu umístíme tak, aby svírala s vodorovnou

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

Pracovní list č. Téma: Kinematika kuličky na nakloněné rovině

Pracovní list č. Téma: Kinematika kuličky na nakloněné rovině Jméno: Třída: Spolupracovali: Datum: Teplota: Tlak: Vlhkost: Pracovní list č. Téma: Kinematika kuličky na nakloněné rovině Teoretický úvod: Rovnoměrně zrychlený pohyb Rovnoměrně zrychlený pohyb je pohyb,

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Dynamika Vojtěch Beneš žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření, určí v konkrétních situacích síly působící na

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník FYZIKA Newtonovy zákony 7. ročník říjen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt

Více

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie PRÁCE A ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Práce Pokud síla vyvolává pohyb Fyzikální veličina ( odvozená ) značka: W základní jednotka: Joule ( J ) Vztah pro výpočet práce: W = F s Práce

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY G Gymnázium Hranice

Více

Bezpečnost práce, měření fyzikálních veličin, chyby měření

Bezpečnost práce, měření fyzikálních veličin, chyby měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 1 Bezpečnost práce, měření fyzikálních

Více

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1. Mechanika 1. 3. Newtonovy zákony 1 Autor: Jazyk: Aleš Trojánek čeština

Více

(3) Vypočítejte moment setrvačnosti kvádru vzhledem k zadané obecné ose rotace.

(3) Vypočítejte moment setrvačnosti kvádru vzhledem k zadané obecné ose rotace. STUDUM OTÁčENÍ TUHÉHO TěLESA TEREZA ZÁBOJNÍKOVÁ 1. Pracovní úkol (1) Změřte momenty setrvačnosti kvádru vzhledem k hlavním osám setrvačnosti. (2) Určete složky jednotkového vektoru ve směru zadané obecné

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie Zkouškový test z fyzkální a kolodní cheme VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 9 mnut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. Uotázeksvýběrema,b,c...odpověd b kroužkujte.platí:

Více

Příklady z hydrostatiky

Příklady z hydrostatiky Příklady z hydrostatiky Poznámka: Při řešení příkladů jsou zaokrouhlovány pouze dílčí a celkové výsledky úloh. Celý vlastní výpočet všech úloh je řešen bez zaokrouhlování dílčích výsledků. Za gravitační

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šestiletého a 2. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA

Více

VY_52_INOVACE_2NOV51. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 17. 1. 2013 Ročník: 8.

VY_52_INOVACE_2NOV51. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 17. 1. 2013 Ročník: 8. VY_52_INOVACE_2NOV51 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 17. 1. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Pohyb těles, síly Téma: Nakloněná rovina Metodický

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše, Brno Abstrakt: Příspěvek ukazuje možnost, jak ve vyučovací hodině propojit fyzikální experiment a početní úlohu způsobem, který výrazně zvyšuje

Více

1.2.11 Tření a valivý odpor I

1.2.11 Tření a valivý odpor I 1..11 Tření a valivý odpor I Předpoklady: 11 Př. 1: Do krabičky od sirek ležící na vodorovném stole strčíme malou silou. Krabička zůstane stát. Vysvětli. Mezi stolem a krabičkou působí tření, které se

Více

Hádanka. Co je těžší? (Co má větší hmotnost?) kilo železa nebo kilo peří?

Hádanka. Co je těžší? (Co má větší hmotnost?) kilo železa nebo kilo peří? Hádanka Co je těžší? (Co má větší hmotnost?) kilo železa nebo kilo peří? Na Vánoce jsme koupili kapra, měl 4 kila! Jaké věty známe z běžného života? Paní, je toho o 4 deka víc, můžu to tak nechat? Ten

Více

Dynamika 43. rychlost pohybu tělesa, třecí sílu, tlakovou sílu ...

Dynamika 43. rychlost pohybu tělesa, třecí sílu, tlakovou sílu ... Dynamika 43 Odporové síly a) Co je příčinou vzniku odporových sil?... b) Jak se odporové síly projevují?... c) Doplňte text nebo vyberte správnou odpověď: - když se těleso posouvá (smýká) po povrchu jiného

Více

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření:

Více

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Autor Mgr. Vladimír Hradecký Číslo materiálu 8_F_1_02 Datum vytvoření 2. 11. 2011 Druh učebního materiálu

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem?

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem? TESTOVÉ ÚLOHY (správná je vždy jedna z nabídnutých odpovědí) 1. Jaká je hmotnost vody v krychlové nádobě na obrázku, která je vodou zcela naplněna? : (A) 2 kg (B) 4 kg (C) 6 kg (D) 8 kg 20 cm 2. Jeden

Více

POROZUMĚNÍ POJMU SÍLA

POROZUMĚNÍ POJMU SÍLA TEST POROZUMĚNÍ POJMU SÍLA original Force Concept Inventory 1992 D. Hestenes, M. Wells, G. Swackhamer In: Phys. Teach. 30 (3), 141-158 (1992) Revised 1995: I. Halloun, R. Hake, E. Mosca Department of Physics

Více

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P A:Měření

Více

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jednoduchý stroj je jeden z druhů mechanických

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce ermistor Pomůcky: Systém ISES, moduly: teploměr, ohmmetr, termistor, 2 spojovací vodiče, stojan s držáky, azbestová síťka, kádinka, voda, kahan, zápalky, soubor: termistor.imc. Úkoly: ) Proměřit závislost

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 19. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_14_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 19. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_14_FY_B Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 19. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_14_FY_B Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh:

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: MECHANIKA FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Soustava SI notebook VY_32_INOVACE_01.pdf Datum

Více

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně 9. Měření knetky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně Gavolův experment (194) zdroj vzorek synchronní otáčení fázový posun detektor Měření dob žvota lumnscence Frekvenční doména - exctace harmoncky

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV

Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P 1. Zadání Změřte hodnotu atmosférického tlaku v různých nadmořských výškách (v několika patrech

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m . Když od neznámého čísla odečtete 54, výsledek vydělíte 3 a následně přičtete 6, získáte číslo 9. Jaká je hodnota tohoto neznámého čísla? (A) 0 (B) 03 (C) 93 (D) 89 2. Na úsečce SV, jejíž délka je 3 cm,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA IV

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA IV STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA IV DYNAMIKA PRACOVNÍ SEŠIT Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Jednotky zrychlení odvodíme z výše uvedeného vztahu tak, že dosadíme za jednotlivé veličiny.

Jednotky zrychlení odvodíme z výše uvedeného vztahu tak, že dosadíme za jednotlivé veličiny. 1. Auto zrychlí rovnoměrně zrychleným pohybem z 0 km h -1 na 72 km h -1 za 10 sekund. 2. Auto zastaví z rychlosti 64,8 km h -1 rovnoměrně zrychleným (zpomaleným) pohybem za 9 sekund. V obou případech nakreslete

Více

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Test žáka Zdroj testu: Domácí testování Školní rok 2014/2015 Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Jméno: Třída: Škola: Termín testování: Datum tisku: 01. 02. 2015

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská

Více

2.3 Automobil ujel vzdálenost 180 km za 2,5 hodiny. Jaká byla jeho průměrná rychlost?

2.3 Automobil ujel vzdálenost 180 km za 2,5 hodiny. Jaká byla jeho průměrná rychlost? 2.1 Kinematika 2.1 Vyjádřete rychlosti 10 m s 1, 20 m s 1, 30 m s 1 a 40 m s 1 v kilometrech za hodinu. 2.2 Vyjádřete rychlosti 18 km h 1, 54 km h 1 a 90 km h 1 v metrech za sekundu. 2.3 Automobil ujel

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

pokus č.1 URČUJEME TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ

pokus č.1 URČUJEME TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ pokus č.1 URČUJEME TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ -tíhové zrychlení je cca 9,81 m.s ² -určuje se z doby kyvu matematického kyvadla (dlouhý závěs nulové hmotnosti s hmotným bodem na konci) T= π. (l/g) takže g=π².l/(t²)

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km.

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km. 9. Astrofyzika 9.1 Uvažujme hvězdu, která je ve vzdálenosti 4 parseky od sluneční soustavy. Určete: a) jaká je vzdálenost této hvězdy vyjádřená v kilometrech, b) dobu, za kterou dospěje světlo z této hvězdy

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 22 úloh. Časový limit pro

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů pracovní list Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka 1. Vyberte ze skupiny nejtěžšího a nejlehčího žáka a zapište si jejich hmotnost. 2. Stopněte oběma čas, za

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

2. Mechanika - kinematika

2. Mechanika - kinematika . Mechanika - kinematika. Co je pohyb a klid Klid nebo pohyb těles zjišťujeme pouze vzhledem k jiným tělesům, proto mluvíme o relativním klidu nebo relativním pohybu. Jak poznáme, že je těleso v pohybu

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

Obsah 1. 1 Měření... 3 1.1 Fyzikální veličina... 4 1.2 Jednotky... 7

Obsah 1. 1 Měření... 3 1.1 Fyzikální veličina... 4 1.2 Jednotky... 7 Obsah Obsah Měření... 3. Fyzikální veličina... 4. Jednotky... 7 Kinematika... 9. Klid a pohyb těles... 0. Rovnoměrný pohyb... 3.3 Zrychlený pohyb... 8.4 Volný pád....5 Pohyb po kružnici... 3 3 Dynamika...

Více

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů. MATEMATIKA MPZD1C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 1 Maximální bodové hodnocení: 0 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 0 minut.

Více

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

1. Opakování učiva 6. ročníku

1. Opakování učiva 6. ročníku . Opakování učiva 6. ročníku.. Čísla, zlomek ) Z číslic, 6 a sestavte všechna trojciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny tři číslice různé. ) Z číslic, 0, 3, sestavte všechna čtyřciferná čísla

Více

pv = nrt. Lord Celsius udržoval konstantní tlak plynu v uzavřené soustavě. Potom můžeme napsat T, tedy V = C(t t0) = Ct Ct0, (1)

pv = nrt. Lord Celsius udržoval konstantní tlak plynu v uzavřené soustavě. Potom můžeme napsat T, tedy V = C(t t0) = Ct Ct0, (1) 17. ročník, úloha I. E... absolutní nula (8 bodů; průměr 4,03; řešilo 40 studentů) S experimentálním vybavením dostupným v době Lorda Celsia změřte teplotu absolutní nuly (v Celsiově stupnici). Poradíme

Více

Tvorba technická dokumentace

Tvorba technická dokumentace Tvorba technická dokumentace Základy zobrazování na technických výkresech Zobrazování na technických výkresech se provádí dle normy ČSN 01 3121. Promítací metoda - je soubor pravidel, pro dvourozměrné

Více

při jízdě stejným směrem v čase L/(v2 v1) = 1200/(12 10) s = 600 s = 10 min. jsou dvakrát, třikrát, n-krát delší.

při jízdě stejným směrem v čase L/(v2 v1) = 1200/(12 10) s = 600 s = 10 min. jsou dvakrát, třikrát, n-krát delší. EF1: Dva cyklisté Lenka jede rychlostí v1 = 10 m/s, Petr rychlostí v2 = 12 m/s, tedy v2 > v1, délka uzavřené trasy L = 1200 m. Když vyrazí cyklisté opačnými směry, potom pro čas setkání t platí v1 t +

Více

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení:

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení: Obecné informace: Počet úloh: 30 Časový limit: 60 minut Max. možný počet bodů: 30 Min. možný počet bodů: 8 Povolené pomůcky: modrá propisovací tužka obyčejná tužka pravítko kružítko mazací guma Poznámky:

Více

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Uzávěrka druhého kola FKŠ je 28. 2. 2010 Kde udělal Aristotelés chybu? Aristotelés, jeden z největších učenců starověku, z jehož knih vycházela

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000

Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000 Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000 Orbit TM Tellerium s velkým glóbusem Země pro demonstrování ročních období, stínů a dne a noci Orbit TM Tellerium s malou Zemí pro demonstrování fází Měsíce a zatmění

Více

POKUSY S PRAKEM Václav Piskač, Brno 2014

POKUSY S PRAKEM Václav Piskač, Brno 2014 POKUSY S PRAKEM Václav Piskač, Brno 2014 V předchozím článku jsem popsal stavbu praku střílejícího tenisové míčky. Nyní se chci zabývat jeho využitím ve výuce. Prak umožňuje střílet míčky prakticky stálým

Více

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: 2405. Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: 2405. Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ .4.6 Hookův zákon Předpoklady: 405 Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 500 P 50 0,0015 0,00 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ U je normálové napětí přímo úměrné relativnímu

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Kinematika pohybu Mirek Kubera žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření, užívá základní kinematické vztahy při

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů.

Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů. Trojúhelník Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů. C Body se nazývají vrcholy trojúhelníku Úsečky

Více

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b. Řešení 1c ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 7

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b. Řešení 1c ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 7 Příklad 1 a) Autobusy městské hromadné dopravy odjíždějí ze zastávky v pravidelných intervalech 5 minut. Cestující může přijít na zastávku v libovolném okamžiku. Určete střední hodnotu a směrodatnou odchylku

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA V

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA V STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA V HYDROMECHANIKA PRACOVNÍ SEŠIT Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více