FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6."

Transkript

1 Tématický plán Hodiny: Září 7 Říjen 8 Litopad 8 Proinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6 Σ = 73 h Hodiny Termín Úvod Kinematika ½ říjen Dynamika konec litopadu Energie ½ proinec Mechanika tuhého tělea ½ leden Mechanika kapalin a plynů konec února Gravitační pole ½ březen Pohyby v gravitačním poli konec dubna Elektrické pole ½ červen Opakování 3 Σ 73

2 Příklady: A. Může těleo, které tlačíme vnější ilou, zůtávat v klidu? Ano, půobí-li i jiné íly tak, že F V = 0 N B. Muí být těleo v klidu, jetliže výlednice il, které na něj půobí, je rovna nule? Ne, může e jednat o pohyb rovnoměrný. C. a/ Jaké je zrychlení kvádru na obrázku, jetliže na něj půobí íla F ur ve vodorovném měru? ur F m vztah pro výlednou ílu půobící na kvádr: V V V = 0 N FV a = = 0m m ( je tlaková íla těny) ( ) F = F + F F F = F + F F b/ Jakým zrychlením e bude pohybovat outava kvádrů na obrázku, jetliže na kvádr a budeme půobit ilou F ur ve vodorovném měru? Uvažujme dokonale hladkou podložku. ur F m a m b Špatně: Síla F půobí na kvádr A a ten ji přenáší na kvádr B, podle 3. N.z. kvádr B půobí ilou F opačně na kvádr A. Výlednice il půobící na těleo A je F V = 0 ať je F jakákoli, kvádr A je v klidu Správně: Kvádr A půobí na kvádr B ilou F (F < F) a tejnou ilou půobí kvádr B na kvádr A íla půobící na kvádr A: F V = F F platí F F = m a a

3 F = m b a F = (m a + m b )a a = m a F + m b 8/1. Automobil o hmotnoti 1000 kg níží velikot vé rychloti ze 70 km h -1 na 60 km h -1 při rovnoměrně zpomaleném pohybu za dobu 5. Určete: a/ změnu velikoti hybnoti automobilu, b/ velikot změny hybnoti automobilu, c/ jak velká íla půobila na automobil při brždění. Rovnoměrný přímočarý pohyb zpomalený m = kg v 1 = 70 km h 1 = 19, 4 m 1 v = 60 km h 1 = 16, 6 m 1 t = 5 p =?, F =? ur p =? a) p = p p 1 = m(v m 1 ) = 777 kg m 1 ur 1 b) p = 777 kg m p c) F = t F = 556 N Změna velikoti hybnoti automobilu je 777 kg m 1, velikot změny hybnoti je 777 kg m 1, brzdicí íla má velikot 556 N. 8/. Těleo o hmotnoti 4 kg narazí na překážku rychlotí o velikoti 10 m 1. Po rážce e pohybuje rychlotí o velikoti 6 m 1 a měr rychloti je kolmý na měr rychloti před rážkou. Spočtěte: a/ změnu velikoti rychloti a hybnoti tělea, b/ velikot změny rychloti a hybnoti tělea v 1 = 10 m 1 v = 6 m 1 m = 4 kg a) v =? p =? b) v r =? ur p =?..

4 a) v = v v 1 = - 4 m 1 p = m v = - 16 kg m 1 b) r 1 v = v1 + v = 11,7 m ur r p = m v = 46,6 kg m 1 Změna velikoti rychloti tělea je - 4 m 1, změna velikoti jeho hybnoti je - 16 kg m 1. Velikot změny rychloti je 11,7 m -1 a velikot změny hybnoti tělea je 46,6 kg m -1. 8/3. Raketa měla v určitém okamžiku rychlot o velikoti 10 m 1 a hmotnot kg. Po určité době e velikot rychloti rakety zvýšila na 140 m 1 a hmotnot rakety byla kg. Určete: a/ změnu velikoti hybnoti rakety v uvedené době, b/ velikot změny hybnoti rakety. Pohyb rakety považujte za přímočarý. v 1 = 10 m 1, m 1 = kg v = 140 m 1, m = kg a) p =? b) ur p =?. a) m v m 1 v 1 = kg m 1 b) ur p = kg m 1 Změna velikoti hybnoti rakety je kg m 1, velikot změny hybnoti rakety je kg m 1. 14/1. Stálá íla o velikoti 100 N půobí na těleo tak, že e měrem pounutí vírá úhel a/ 30, b/ 60, c/ 90. Určete vykonanou práci ve všech případech pro dráhu = 6m. F = 100 N = 6m α 1 = 30, α = 60, α 3 = 90 W =? a, b, c/ W = F co α a/ W = 50 J, b/ W = 300 J, c/ W = 0 J.

5 Velikot vykonané práce je v jednotlivých případech 50 J, 300 J a 0 J. FYZIKA 1. ROČNÍK 14/. Člověk drží v ruce těleo o hmotnoti 5 kg. Určete velikot vykonané práce, jetliže a/ tojí v klidu těleem v ruce, b/ jde po vodorovné cetě 10 m dlouhé rovnoměrným pohybem, c/ jde po téže cetě rovnoměrně zrychleným pohybem e zrychlením 0,5 m -. m = 5 kg v = 0 m -1, a = 0 m -, W =? v = kont., a = 0 m -, = 10 m, W =? - a = 0,5 m, = 10 m, W =? W = F co α a/ = 0, W = 0 J b/ = 10 m, α = 90, co α = 0, W = 0 J. c/ W = m a = 5 J Člověk v jednotlivých případech vykoná práci 0 J a 5 J. 14/3. Při tažení vozíku překonáváme tálou odporovou ílu o velikoti 100 N, která je namířena proti měru pounutí. Člověk táhnoucí vozík rovnoměrným pohybem po dráze 1 m půobí na vozík tažnou ilou a/ rovnoběžnou e měrem pounutí, b/ vírající e měrem pounutí úhel 30, c/ vírající e měrem pounutí úhel 60. Jak velkou ilou půobí člověk na vozík a jakou práci vykoná v jednotlivých případech? F x = 100 N = 1 m α 1 = 0, α = 30, α 3 = 60 F =?, W =? Fx = coα F Fx F = coα W = F = 100 J x a/ co α = 1 F = 100 N b/ co α = 0,866 F = 115 N c/ co α = 0,5 F = 00 N

6 Člověk půobí na vozík v jednotlivých případech ilou o velikoti 100 N, 115 N a 00 N. Velikot vykonané práce je ve všech případech 100 J. 14/4. Automobil o hmotnoti 000 kg jel rovnoměrným přímočarým pohybem po ilnici e toupáním 8 %. Jakou práci vykonal motor automobilu na dráze 1 km? Tření a všechny odpory zanedbáváme. m = 000 kg 8 % na 100 m, h = 8 m = 1 km - W =? převýšení na 1 km h = 80 m W = m g h = J Motor automobilu vykonal práci 1,6 MJ. 16/1. Určete výkon člověka, který zdvihl pomocí pevné kladky pytel cementu o hmotnoti 50 kg do výšky 1,5 m rovnoměrným pohybem za dobu 7,5. m = 50 kg = 1,5 m t = 7,5 W =? - E p W m g P = = = = 100 W t t t Výkon člověka je 100 W. 16/. Člověk nee ve výšce 80 cm nad vozovkou rovnoběžně vodorovnou vozovkou rovnoměrným pohybem kámen o hmotnoti kg po dráze 6m za 10. S jakým výkonem pracuje? h = 0,8 m α = 90 m = kg = 6 m, t = 10 P =?

7 P = t W W = F co α = 0 J (co α = 0) P = 0 W Člověk nekoná žádný výkon. 16/3. Výtah zvedne rovnoměrným pohybem náklad do výše 4 m za dobu 1. Motor výtahu má při rovnoměrném chodu výkon 0 kw. Jaká může být maximální hmotnot kabiny nákladem? h = 4 m t = 1 P = 0 kw = - m =? W W E p m g h P = = = t t t P t m = = 1000 kg g h Kabina nákladem může mít maximální hmotnot 1000 kg. 16/4. Automobil jede po vodorovné ilnici rychlotí 7 km h -1. Velikot odporové a třecí íly půobící proti měru pounutí je 1 kn. Jak velký je výkon motoru? v = 0 m -1 F = 1000 N P =? P = W F. = = F v t t P = 0 kw. Výkon motoru je 0 kw.

8 16/5. Traktor e pohybuje při orbě rychlotí,88 km h -1 při výkonu 110 kw. Jak velkou ilou táhne pluh? v = 0,8 m -1 P = 110 kw F =? P F = v F = N Velikot tažné íly je 138 kn. 18/1. Železniční vagon o hmotnoti 10 t e pohybuje vzhledem k Zemi rychlotí 10 m -1. Určete kinetickou energii vagonu a/ vzhledem k Zemi, b/ vzhledem k jinému vagonu, který e pohybuje vzhledem k Zemi rychlotí 10 m -1 jednak tejným měrem jako první vagon, jednak opačným měrem. m = kg v = 10 m -1 v 1 = 10 m -1 E k =? 1 a/ Ek = mv E k = 0,5 MJ b/ tejný měr E k = 0 J opačný měr E k = E k1 = 1 MJ Kinetická energie vagonu vzhledem k zemi je 0,5 MJ. Kinetická energie vagonu vzhledem k vagonu pohybujícímu e tejným měrem je 0 J a vůči vagonu jedoucímu opačným měrem 1 MJ. 19/. Jakou kinetickou energii má kámen o hmotnoti 1,0 kg padající volným pádem za 5 od počátku pohybu? m = 1 kg t = 5 E k =? -

9 1 Ek = mv za dobu t při volném pádu zíká kámen rychlot v: v = g. t E 1 ( ) k = m gt Ek = 1,5 kj. Kinetická energie padajícího kamene je 1,5 kj. 19/3. Ocelová palice o hmotnoti 0,5 kg dopadne na hřebík rychlotí 3 m -1. Jak velkou průměrnou ilou půobí palice na hřebík po dopadu, pronikne-li hřebík do dřeva 45 mm hluboko? m = 0,5 kg v = 3 m -1 = 0,045 m F =? 1 mv = F mv F = F= 50 N Velikot průměrné íly půobící na hřebík je 50 N. 19/4. Automobil o hmotnoti 1t, který má rychlot 54 km h -1 vzhledem k vodorovné ilnici, po níž jede, e zabrzdí na dráze 30 m. Jak velká průměrná brzdící íla na něj půobila? m = 1000 kg v = 15 m -1 = 30 m F =? 1 mv = F mv F = Velikot průměrné brzdící íly je 3,75 kn.

10 19/5. Rychlík o hmotnoti 400 t zvětší voji rychlot z 36 km h -1 na 90 km h -1 vzhledem k povrchu Země. Určete přírůtek jeho kinetické energie. 3 m = kg v 1 = 10 m -1 v = 5 m -1 E k =? 1 Ek = m v v ( 1 ) Přírůtek kinetické energie rychlíku je 105 MJ. Další příklady: 1. Jeřáb zdvihá bednu o hmotnoti 00 kg vile vzhůru e zrychlením 0,5 m. Určete velikot íly, kterou lano půobí na bednu. m = 00 kg a = 0,5 m - - F t =? F = ma = F t -F g ma = F t - mg F t = m(a+g)= 100 N Lano půobí na bednu ilou o velikoti 100 N.. Z jaké výše by muelo padnout závaží o hmotnoti 1 g, aby při dopadu vykonalo práci 1 J? Odpor protředí zanedbáme. m = 0,001 kg W = 1 J - h =?

11 mgh = W W h = = 100 m mg Závaží muí padnout z výšky 100 m.

1.2.11 Tření a valivý odpor I

1.2.11 Tření a valivý odpor I 1..11 Tření a valivý odpor I Předpoklady: 11 Př. 1: Do krabičky od sirek ležící na vodorovném stole strčíme malou silou. Krabička zůstane stát. Vysvětli. Mezi stolem a krabičkou působí tření, které se

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Fyzikajekolemnás(Práce výkon energie) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Obsah Několikslovúvodem... 3 1 Mechanická práce 4 Příklad1 nosičivkrkonoších..................

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

Začneme opakováním z předchozí kapitoly (První Newtonův pohybový zákon setrvačnost).

Začneme opakováním z předchozí kapitoly (První Newtonův pohybový zákon setrvačnost). Mechanika teorie srozumitelně www.nabla.cz Druhý Newtonův pohybový zákon Začneme opakováním z předchozí kapitoly (První Newtonův pohybový zákon setrvačnost). 1. úkol: Krabičku uvedeme strčením do pohybu.

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Aleš Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Copyright Aleš Flandera, 2014 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F

Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F Z následujících úloh vyřešte ty, které vám doporučí váš vyučující fyziky. To samozřejmě neznamená, že se nemůžete pustit do řešení všech úloh. V

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie Jakkoli je pojem energie běžně používaný, je definice této veličiny nesnadná. Velice často uváděná definice, že

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-2-3-14 III/2-2-3-15 III/2-2-3-16 III/2-2-3-17 III/2-2-3-18 III/2-2-3-19 III/2-2-3-20 Název DUMu Ideální plyn Rychlost molekul plynu Základní rovnice pro tlak ideálního

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi Peter Dourmashkin MIT 006, překlad: Vladimír Scholtz (007) Obsah KONTOLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI OTÁZKA 1: VEKTOOVÉ POLE OTÁZKA : OPAČNÉ NÁBOJE OTÁZKA 3:

Více

POKUSY S PRAKEM Václav Piskač, Brno 2014

POKUSY S PRAKEM Václav Piskač, Brno 2014 POKUSY S PRAKEM Václav Piskač, Brno 2014 V předchozím článku jsem popsal stavbu praku střílejícího tenisové míčky. Nyní se chci zabývat jeho využitím ve výuce. Prak umožňuje střílet míčky prakticky stálým

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato práce se věnuje balistické odolnosti osobního automobilu. Tato problematika

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel České dráhy ČD V 15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 6. srpna 1997 č.j.: 58.624/1997-18 Ú č

Více

Krátké diskové brány Rubin 12

Krátké diskové brány Rubin 12 Krátké diskové brány Rubin 12 1 Hlouběji, rychleji, intenzivněji: Rubin 12 2 Dosud zajišťovaly krátké diskové brány intenzivní a rovnoměrné promísení půdy a organické hmoty až do pracovní hloubky přibližně

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Technická pravidla pro všechny disciplíny

Technická pravidla pro všechny disciplíny Český střelecký svaz U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 Technická pravidla pro všechny disciplíny Platné od 1.ledna 2014 Vydáno pro vnitřní potřebu členů ČSS Z anglického originálu GENERAL TECHNICAL RULES,

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více