DOHODA O SPOLUPRÁCI MEZI SPOLKOVOU ZEMÍ DOLNÍ RAKOUSY A KRAJI JIHOMORAVSKÝ, JIHOČESKÝ A VYSOČINA. Pracovní program na roky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOHODA O SPOLUPRÁCI MEZI SPOLKOVOU ZEMÍ DOLNÍ RAKOUSY A KRAJI JIHOMORAVSKÝ, JIHOČESKÝ A VYSOČINA. Pracovní program na roky 2006 2009."

Transkript

1 DOHODA O SPOLUPRÁCI MEZI SPOLKOVOU ZEMÍ DOLNÍ RAKOUSY A KRAJI JIHOMORAVSKÝ, JIHOČESKÝ A VYSOČINA Pracovní program na roky Konečné znění

2 OBSAH PREAMBULE 1. EKOLOGIE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2. HOSPODÁŘSTVÍ 3. TURISTICKÝ RUCH 4. ZDRAVOTNICTVÍ 5. OCHRANA PŘED KATASTROFAMI A ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 6. DOPRAVA 7. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ REGIONŮ, REGIONÁLNÍ MANAGEMENT, OBNOVA VESNIC A MĚST 8. REGIONÁLNÍ POLITIKA EU, EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE, EUREGIOny 9. VĚDA A KULTURA 10. VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, MLÁDEŽ, RODINA A SPORT 11. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PŘÍLOHA

3 P r e a m b u l e Podle článku III a V Dohod o spolupráci mezi kraji České republiky Jihomoravským, Jihočeským a Vysočina a spolkovou zemí Dolní Rakousy a v přesvědčení, že další rozvoj vzájemné spolupráce povede k prohloubení dobrých sousedských vztahů, a dále s ohledem na pracovní programy, které byly již dříve úspěšně realizovány, se zástupci obou stran dohodli na tomto pracovním programu na roky Obě strany budou zajišťovat výměnu informací o všech přeshraničních aktivitách existujících mimo tento pracovní program. Tak lze dosáhnout odpovídajících synergických efektů a vyvarovat se duplicitních prací. Nositelé těchto činností musí být informováni o důležitých procesech v rámci pracovního programu a odpovídající formou zapojeni do budoucích aktivit.

4 EKOLOGIE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1.1. Vodní hospodářství Účinky rámcové směrnice EU pro vodní toky na správu vod ve společných povodích Výměna informací o vývoji vodního hospodářství v malých a větších regionech při zásobování vodou a u čistíren odpadních vod Neformální výměna názorů před zasedáním bilaterální přeshraniční komise pro vodní toky (Dolní Rakousy) Hygiena životního prostředí (Dolní Rakousy) 1.2. Zemědělství a lesnictví Vzájemné informování o dodržování zásad trvalého obhospodařování země s ohledem na ochranu půd a ochranu spodních a povrchových vod před účinky zemědělských chemikálií, s ohledem na integrovanou ochranu rostlin, popř. integrované pěstování rostlin, vína a ovoce, a dále s ohledem na moderní a ekologické formy chovu zvířat provádění scelování pozemků ochraně a využití zemědělské půdy ochraně lesů, lovu a rybářství strategii rozvoje zemědělství v EU rozvoji kooperace mezi agrárními komorami i dalšími NNO v agrárním sektoru spolupráci mezi vědeckými institucemi a pracovišti

5 Ochrana přírody a životního prostředí, alternativní energie, ochrana čistoty ovzduší, odpadové hospodářství Výměna zkušeností a informací v oblasti managementu chráněných krajinných oblastí a ramsarských území (mokřady mezinárodního významu) v oblasti ochrany druhů (např. drop velký, velcí draví ptáci, vydra) v oblasti ochrany klimatu a klimatických vlivů o podporování alternativních energií o otázkách týkajících se trvalé ochrany životního prostředí (sustainable economy) v oblasti odpadového hospodářství a odstraňování odpadů v oblasti znečištění ovzduší (směrnice NEL, Ozón, PM 10) NATURA 2000 o zkušenostech s obchodováním s emisemi (Kjótský protokol, Uhlíkový fond) o konkrétních přeshraničních ekologických projektech v oblasti ekologického vzdělávání a ekologické výchovy (Vysočina) o nakládání s odumřelým dřevem při povodních v národním parku Podyjí/Thaytal

6 HOSPODÁŘSTVÍ Podpora hospodářských kontaktů (iniciování nových, popř. prohlubování stávajících hospodářských kontaktů) mezi podniky obou regionů formou obchodních misí, firemních prezentací, setkání podnikatelů nebo účasti na regionálních výstavách a veletrzích Výměna informací o rámcových právních podmínkách podnikatelské činnosti (zejména v oblasti daňového práva, pracovního práva, živnostenského práva) v zájmu spolupráce Jihočeského a Jihomoravského a Vysočina s dolnorakouskými podniky, včetně uplatnění dolnorakouských zkušeností při procesu rozšiřování Evropské unie Pracovní setkání zástupců české a dolnorakouské hospodářské komory za účelem výměny zkušeností a informací o aktuálním hospodářském rozvoji a pro přípravu a provádění společných projektů Konzultační činnost v Českém centru ve Vídni a v Hospodářské komoře Dolních Rakous, popř. v jejích okresních pracovištích, a v hospodářských komorách Jihočeského a Jihomoravského a Vysočina Realizace meziregionálních projektů na podporu malých a středních podniků v rámci jejich internacionalizačních aktivit Rozvoj projektů kofinancovaných z prostředků EU od r Databáze a informační zdroj pro rozvoj podnikání (přehled subjektů a předmětů podnikání) (Jihomoravský kraj) Výměna zkušeností o rozvoji marketingových služeb pro podnikatele (Jihomoravský kraj) Rozvoj procesů založených na dělbě práce mezi podniky na obou stranách hranice formou podpory aktivit pro vybudování obchodních vztahů (podle vzoru ARGE Grenznutzen v oblasti Waldviertel) (Dolní Rakousy) 3. TURISTICKÝ RUCH Spolupráce při společném rozvoji turistického ruchu na základě společných turistických projektů měst a obcí, podpora společných turistických cílů a hledání společných charakteristických rysů rozvoje cestovního ruchu v regionech Monitoring a podpora při rozvoji cykloturistiky a budování cyklistických stezek v příhraničních oblastech Brno Vídeň (mimo hlavní silniční tahy) Zprostředkování know-how pro budování jezdeckých stezek na Vysočině (Vysočina) Spolupráce při vypracování společného strategického dokumentu pro oblast turistického ruchu

7 - 7 - Monitoring a podpora při rozvoji jezdecké turistiky včetně výstavby páteřních jezdeckých stezek, doplňkové infrastruktury a jejich propojení s přeshraničními stezkami (Jihomoravský kraj) Vytvoření společné přeshraniční cyklistické portálové stránky (Jihomoravský kraj) Výměna konkrétních zkušeností s přípravou a realizací turistických produktů a budování organizační struktury turistického ruchu (Jihomoravský kraj) Prohlubování spolupráce 4. ZDRAVOTNICTVÍ v oblasti lékařské péče pro občany, pomoci v případě onemocnění a úrazů a kontroly předpisů týkajících se finančního krytí nákladů na léčení, popř. jejich zúčtování, spolupráce záchranných služeb a služeb pro přepravu nemocných při rozšiřování odborných kontaktů a ověření možností vzájemné praxe lékařského personálu v nemocničních zařízeních na základě dohody Rakouské a České republiky o řešení otázek společného zájmu v souvislosti s jadernou bezpečností a ochranou před zářením; obzvláště je třeba podporovat výměnu dat na regionální úrovni, např. prostřednictvím regionálních pohotovostních center a ve spolupráci s jadernými elektrárnami v oblasti výměny informací o integraci zdravotně postižených do společnosti nejen ve smyslu odstraňování technických překážek, nýbrž i ve smyslu odbourávání předsudků a výměna zkušeností v oblasti sociální péče v oblasti zásobování pitnou vodou (implementace řízení jakosti ve smyslu plánu ochrany vody WHO), boje s tuberkulózou (výměna dat), dodržování ekologických aspektů hladiny hluku a čistoty ovzduší (pylové alergie, zápachy, škodlivé látky)

8 OCHRANA PŘED KATASTROFAMI A ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Bilaterální výměna expertů v případě povodní Svolávání společných krizových porad na základě vývoje situace Možnost rychlého překročení hranice pro zajištění přeshraniční pomoci v příhraniční oblasti prostřednictvím rakouských a českých jednotek při mimořádných událostech Možnost využití zdravotnické záchranné služby pro zajištění akutní lékařské pomoci Možnost využití zdravotnických zařízení pro akutní lékařskou pomoc při mimořádných událostech Zlepšení systémů hlášení v průběhu bilaterální spolupráce (Dolnorakousko-česká přeshraniční komise pro vodní toky) Společný plán opatření při uzavření hraničních přechodů Retzbach, Laa/Thaya a Haugsdorf Vypracování hlášení o stavu vodní hladiny řek Dyje a Morava na českém a dolnorakouském území Zrychlení schvalovacího řízení pro společné přeshraniční průzkumné lety leteckými stroji českých popř. rakouských úřadů (např. průzkumný let do Břeclavi vrtulníkem rakouské policie) Vypracování prognostického a varovného systému pro Moravu a Dyji: eventuelně na základě trilaterálního programu s Českou republikou a Slovenskem (Doporučení Dolnorakousko-české přeshraniční komise pro vodní toky byla formulována) Výměna informací a odborných podkladů v oblasti ochrany před katastrofami Vypracování společného systému lokálních ochranných opatření proti možným následkům nehod při dopravě nebezpečného nákladu Vypracování společného systému pro přípravu a vzdělávání v oblasti krizového řízení Vypracování společného systému ochrany před možnými následky krizových situací v příhraniční oblasti v důsledku mimořádných povodní

9 DOPRAVA Spolupráce v oblasti telematiky Obnovení železničních spojení mezi: Fratres Slavonice: krátkodobá realizace založená na průběžném plánování (Jihočeský kraj) Výstavba a elektrifikace železniční tratě Veselí nad Lužnicí Gmünd a České Budějovice Gmünd (Jihočeský kraj) Diskuse o dopravních otázkách s ohledem na rozšíření Evropské unie Revitalizace příhraničních komunikací na území Jihočeského a Jihomoravského Severojižní propojení Vysočina VIA MAGNA Vysocina International Access Magnificent, Attractive, Great, Necessary, Available (Projekt Interreg IIIA, který se týká Jihočeského kraj a Vysočina) Spolupráce při rozvoji regionálních letišť Obnovení železničních spojení mezi Laa an der Thaya a Hevlínem: krátkodobé plánování, střednědobá realizace Zlepšení dopravy na železniční trase Retz Znojmo: elektrifikace tohoto úseku trati zlepšení dopravní obslužnosti stavba mostu na trati ze Znojma (Jihomoravský kraj) Výměna informací o rozšiřování stávajících hraničních přechodů a koordinace opatření pro zlepšení infrastruktury turistických hraničních přechodů Výměna informací týkajících se výkonných silničních spojení Vídeň Brno (Jihomoravský kraj) Vídeň Znojmo Jihlava (Jihomoravský kraj/vysočina) Zwettl České Budějovice včetně plánování nového hraničního přechodu v oblasti hospodářského parku Gmünd České Velenice (Jihočeský kraj) Vodní doprava napojení na Dunaj a tím i na evropskou síť vodních cest (Jihomoravský kraj) Výměna zkušeností s integrovanými dopravními systémy (Jihomoravský kraj) Možnost vzájemného propojení obou systémů (Jihomoravský kraj)

10 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ REGIONŮ, REGIONÁLNÍ MANAGEMENT, OBNOVA VESNIC A MĚST Aktuální problémy a možnosti řešení územního plánování Strategie Dolních Rakous/koncept rozvoje země pokračování, regionální koncepce strategie (pro 5 hlavních regionů Dolních Rakous) Regionální management, mikroregiony: úkoly, výsledky a zkušenosti Spolupráce v oblasti geografických informačních systémů (GIS) Výměna informací o legislativních změnách v oblasti územního plánování a stavebního řádu Výměna informací o tvorbě, popř. změnách regionálních a místních programů územního plánování a z toho vyplývající možnosti spolupráce Výměna informací o vypracování podkladů pro územní plánování a o dokumentaci územního plánování v příhraničních oblastech Výměna aktuálních (digitálních, popř. analogových) mapových podkladů v příhraniční oblasti v měřítku 1 : Vzájemné informování o správní struktuře na regionální a místní úrovni (obec, okres, kraj, země) a spolupráce na společných projektech v oblasti rozvoje demokracie a veřejné správy Výměna studií o příhraničních oblastech Výměna informací a zkušeností o zavádění moderních metod řízení ve veřejné správě (Jihomoravský kraj) Monitorování, struktura, spolupráce a výměna zkušeností při zapojení veřejnosti (partnerství) do zpracování dokumentů a projektů na úrovni obcí a mikroregionů (Jihomoravský kraj) Výměna praktických zkušeností při realizaci investičních a jiných projektů se spolufinancováním ze zdrojů EU (programové období ) (Jihomoravský kraj) Praktická spolupráce při budování absorpční kapacity regionů (Jihomoravský kraj) Struktura databáze, srovnání a společné využívání pro budoucí rozvoj regionů (Jihomoravský kraj) Formy podpory regionální samosprávy při územním rozvoji (Jihomoravský kraj) Výměna informací o problematice místního územního plánování (Jihomoravský kraj)

11 Výměna zkušeností v oblasti zpracování regionálních, popř. regionálně ekonomických koncepcí rozvoje Spolupráce při obnově vesnic a měst, koncept Gemeinde 21 výměna zkušeností, zprostředkování know-how

12 REGIONÁLNÍ POLITIKA EU, EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE, EUREGIOny Regionální politika EU : výsledky a zkušenosti Regionální politika EU : nové programy (cíle, opatření, organizace) a nástroje pro realizaci, jakož i realizace hlavních partnerských principů v mezinárodních projektech Cílové programy Konvergence (Česká republika) a Regionální konkurenceschopnost (Dolní Rakousko): výměna zkušeností o strategiích vývoje a příslušných modelových projektech Evropská teritoriální spolupráce v oblasti přeshraniční a nadnárodní kooperace (organizace, možné hlavní projekty) Obě strany budou podporovat programy přeshraniční spolupráce pro programové období , které navazují na stávající program Interreg IIIA. EUREGIOny Dolní Rakousy v České republice: úkoly, výsledky a zkušenosti Oba regiony disponují organizačními strukturami odpovídajícími EU, podílejí se na činnosti EUREGIOnů a jejich partnerských organizací, které aktivují a koordinují přeshraniční vývoj projektů a jejich realizaci v místě. Navazování kontaktů a provádění záměrů za tímto účelem probíhá prostřednictvím regionálních rozvojových organizací a EUREGIOnů vzniklých v tomto prostoru. Praktická výměna zkušeností s realizací investičních a jiných projektů kofinancovaných ze zdrojů EU (programové období ) Praktická spolupráce při budování absorbční kapacity krajů

13 VĚDA A KULTURA Podpora a pokračování společných aktivit v kulturní oblasti Plánování, provádění a podpora společných projektů za účasti kulturních organizací a institucí, např. muzeí, uměleckých galerií a kulturních středisek formou výstav, zápůjček, konferencí a publikací. Umožnění stáží pro umělce prostřednictvím vzájemného poskytování ateliérů (Artist in Residence-Programme, např. Kunstmeile v Krems Dolní Rakousy) Výměna, produkce a informace v oblasti hudby, divadla, filmu a folklóru Opatření a aktivity pro poznávání kulturní rozmanitosti a kulturních výrazových forem sousedních regionů, zvláště v oblasti lidové kultury Spolupráce a výměna zkušeností mezi knihovnami a archivy Iniciování a podpora spolupráce v oblasti vědy a mezi vědeckými institucemi (např.: FOTEC Forschungs- und Technologietransfer GmbH, Wiener Neustadt, Donauuniversität Krems, IVA Tulln) Iniciování a podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a mezi výzkumnými institucemi (např. FOTEC, Forschungs- und Technologietransfer GmbH Wiener Neustadt, Donauuniversität Krems, IFA Tulln), zvláště při kooperativních výzkumných projektech, které jsou podporovány v rámci sedmého rámcového výzkumného programu EU (Dolní Rakousy) Spolupráce mezi univerzitami a odbornými vysokými školami v oblasti mezinárodních kursů v anglickém jazyce (výměna učitelů, výměna studentů) (Dolní Rakousy) Spolupráce a výměna zkušeností v oblasti záchranných služeb, udržování a šetrného využívání kulturního dědictví a výměny informací a zkušeností v oblasti památkové péče (zvláště poskytování informací o dalším vzdělávání odborníků památkové péče) Aktivity pro společné zkoumání a výklad dějin a kultury společného životního prostoru při zapojení regionálních vědeckých institucí, jakož i zpřístupnění vypracovaných materiálů veřejnosti Využívání společného kulturního a historického dědictví prostřednictvím společných kulturních i vědeckých programů a projektů Uspořádání programů z vyjmenovaných programových bodů v rodném domě Dr. Karla Rennera v Dolních Dunajovicích Podpora a spolupráce při realizaci Dolnorakouské zemské výstavy v roce 2009 Výměna zkušeností pro splnění 6. rámcového programu EU a příprava 7. rámcového programu EU (Jihomoravský kraj)

14 - 14 -

15 VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, MLÁDEŽ, RODINA A SPORT Pokračování spolupráce mezi Pedagogickým institutem Dolních Rakous a odpovídajícími institucemi v České republice (zvláště Pedagogickým centrem Vysočina) v oblasti dalšího vzdělávání učitelů. Pokračování programů výměny žáků a učitelů v příhraničních regionech a rozvoj kontaktů mezi českými a dolnorakouskými učiteli (zvláště při odstraňování bariér, zapojování nových škol, kontaktních seminářích a partnerských burzách) Pokračování vzdělávacích projektů především pro děti a mládež formou mezinárodních škol, kursů a seminářů s cílem překonávání jazykových a jiných překážek Spolupráce institucí, které vytvářejí a realizují politiku na trhu práce Pokračování ve vytváření materiálů informujících o sousedních regionech (videomateriály, dvojjazyčné materiály, zvýšené využívání nových médií) Výměna informací o rodinné politice (např.: dolnorakouský rodinný pas) Navázání kontaktů v oblasti sportu, za účelem poznání sportovní základny a podmínek pěstování sportu Výměna zkušeností při zavádění a realizaci dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace (Jihomoravský kraj)

16 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE E-Government elektronické služby v síti, aplikace GIS, apod. Rozvoj základních znalostí ICT podpora rozvoje znalostí při využívání informačních technologií Rozvoj struktury zpracování dat sítě, problematika vlastnictví sítí, spolupráce na bázi Public Private Partnership

17 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Uskutečňování tohoto pracovního programu probíhá podle článku IV Dohody o spolupráci v odborných skupinách zřízených koordinačním grémiem, jejichž složení je uvedeno v příloze. Každý z partnerů si náklady na cestu a pobyt hradí zásadně sám. Hostitelská strana je povinna zajistit tlumočení. Vedoucí odborných skupin se včas dohodnou na programu společných zasedání, přičemž každý z partnerů rozhodne podle vlastní úvahy o účasti na těchto zasedáních a o počtu vysílaných expertů. V zájmu úspornosti a efektivity by grémia měla mít co nejméně členů. Vedoucí odborných skupin odpovídají za pozvání a výběr expertů pocházejících z jejich regionu! Tento pracovní program byl vyhotoven ve čtyřech originálech v českém a německém jazyce, přičemž oba exempláře mají stejnou platnost. Tento pracovní program byl projednán na jednání Zastupitelstva Vysočina dne a schválen usnesením č. 0011/01/2007/ZK. RNDr. Miloš VYSTRČIL hejtman Vysočina Ing. Stanislav JURÁNEK hejtman Jihomoravského Dipl.-Ing. Dr. Erwin PRÖLL zemský hejtman Dolních Rakous RNDr. Jan ZAHRADNÍK hejtman Jihočeského

18 PŘÍLOHA DOHODA O SPOLUPRÁCI MEZI ZEMÍ DOLNÍ RAKOUSKO A KRAJEM VYSOČINA Dipl. Ing. Ludwig LUTZ Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Wasserwirtschaft Landhausplatz 1 A-3109 St. Pölten Tel.: Fax: Pracovní program pro roky ODPOVĚDNÍ KOORDINÁTOŘI 1. EKOLOGIE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ing. Anna HUBÁČKOVÁ Ing. Jiří KLÁSA vedoucí odboru životního zastřešující koordinátor prostředí Jihočeský kraj-krajský úřad Krajský úřad Jihomoravského U Zimního stadionu 1952/2 Tel.: Tel.: Fax: RNDr. Martin BRZÁK odbor životního prostředí Tel.: Fax: Dipl. Ing. Ludwig LUTZ Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Wasserwirtschaft Landhausplatz 1 A-3109 St. Pölten Tel.: Fax: VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Ondřej ČERNY Ing. Karel ČERNÝ odd. vodního a lesního Vedoucí odboru životního hospodářství (odbor životního prostředí, zemědělství a prostředí) lesnictví Krajský úřad Jihomoravského Jihočeský kraj krajský úřad U Zimního stadionu 1952/2 Źerotínovo nám. 3/5 Tel.: Tel.: Fax: Ing. Petr Bureš Vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství Krajský úřad Vysočina Tel.: Fax: Mitglieder (NÖ): Dipl. Ing. Franz BRANDSTETTER, Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Wasserbau, Landhausplatz 1, A-3109 St. Pölten, Tel.: , Fax: Dr. Ulrike SCHAUER, Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Umwelthygiene. Landhausplatz 1, A-3109 St. Pölten; Tel.: , Fax: , Prof. Dipl. Ing. Dr. Josef ROSNER Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Landwirtschaftliche Bildung Frauentorgasse A-3430 Tulln Tel.: Fax: ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Mgr. Dana KALČÍKOVÁ Ing. Karel ČERNÝ odd. správní a ekonomické Vedoucí odboru životního (odbor životního prostředí) prostředí, zemědělství a Krajský úřad Jihomoravského lesnictví Jihočeský kraj krajský úřad U Zimního stadionu 1952/2 Tel.: Tel.: Fax: Ing. Petr Bureš Vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství Krajský úřad Vysočina Tel.: Fax: Mitglieder (NÖ): Herr Dr. Otto KAURZIM, NÖ Agrarbezirksbehörde, Landhausplatz 1, Haus 12, A-3109 St.Pölten, Tel.: , Fax: ,

19 OCHRANA PŘÍRODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, OCHRANA ČISTOTY OVZDUŠÍ Ing. Jiří HÁJEK Ing. Karel ČERNÝ odd. posuzování vlivů na Vedoucí odboru životního životní prostředí (odbor prostředí, zemědělství a životního prostředí) lesnictví Krajský úřad Jihomoravského Jihočeský kraj krajský úřad U Zimního stadionu 1952/2 Tel.: Tel.: Fax: Dipl. Ing Peter OBRICHT Leiter der Abteilung Umweltwirtschaft und Raumordnungsförderung Amt der NÖ Landesregierung Landhausplatz 1 A-3109 St. Pölten Tel.: Fax: Mitglieder (NÖ): Dr. Gottfried KRASA, Leiter der Abteilung Umweltrecht, Amt der NÖ Landesregierung, Landhausplatz 1, A-3109 St. Pölten, Tel.: , Fax: , Dipl.Ing. Manuela MAURER, Abteilung Umweltrecht, Amt der NÖ Landesregierung, Landhausplatz 1, A-3109 St. Pölten, Tel.: , Fax: , RNDr. Martin BRZÁK odbor životního prostředí Tel.: Fax: Wirkl.Hofrat Dipl.Ing. Friedrich RAUTER, Leiter der Abt. Umwelttechnik, Amt der NÖ Landesregierung, Landhausplatz 1, A-3109 St. Pölten, Tel.: , Fax: , Dr. Erwin NEUMEISTER, Abteilung Naturschutz, Amt der NÖ Landesregierung, Landhausplatz 1, A-3109 St. Pölten, Tel.: , Fax: , Dr. Eva HAHN Wirtschaftskammer NÖ Abteilung Aussenwirtschaft Herrengasse 10 A-1014 Wien Tel.: Fax: HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Milan VENCLÍK Ing. Jiří KLÁSA 1. náměstek hejtmana zastřešující koordinátor Jihomoravského Jihočeský kraj krajský úřad Jihomoravský kraj U Zimního stadionu 1952/2 Tel.: Tel.: Fax: RNDr. Martin ČERNÝ vedoucí odboru regionálního rozvoje Tel.: Fax: Mitglieder (NÖ): Mag. Georg BARTMANN, Leiter der Abteilung Wirtschaftsförderung, Amt der NÖ Landesregierung, Landhausplatz 1, A-3109 St. Pölten, Tel.: , Fax: , Christoph GANTAR, ecoplus GmbH. Die Wirtschaftsagentur für Niederösterreich, Lugeck 1, Postfach 1476, A-1011 Wien, Tel.: , Fax.: , Mag: Georg BARTMANN Leiter der Gruppe Wirtschaft, Sport und Tourismus, Leiter der Abteilung Wirtschaft, Tourismus und Technologie Landhausplatz 1 A-3109 St. Pölten Tel.: Fax: TURISTICKÝ RUCH Mgr. Zuzana VOJTOVÁ Darja BÁRTOVÁ ředitelka Agentury cestovního Vedoucí odd. kultury a ruchu jižní Moravy cestovního ruchu Radnická 2 Jihočeský kraj krajský úřad Brno U Zimního stadionu 1952/2 Tel.: mobil: Tel.: Ivana MAHELOVÁ Odbor regionálního rozvoje vedoucí oddělení turistického ruchu Tel.: Fax:

20 Sanitätsdirektor Dr. Alfred de MARTIN Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Gesundheitswesen Landhausplatz 1 A-3109 St. Pölten Tel.: Fax: ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Josef DRBAL Ing. Jiří KLÁSA vedoucí odboru zdravotnictví Vedoucí odb. dopravy a Krajský úřad Jihomoravského silničního hospodářství Jihočeský kraj krajský úřad U Zimního stadionu 1952/2 Tel.: Tel.: Fax: Bc. Soňa MĚRTLOVÁ Vedoucí oddělení zdravotní správy Tel.: Fax: Mitglieder (NÖ): Dr. Ulrike SCHAUER, Amt der NÖ Landesregierung, Leiterin der Abteilung Umwelthygiene, Landhausplatz 1, A-3109 St.Pölten, Tel.: , Fax: , Gruppenleiter Veterinärdirektor Dr. Franz KARNER, Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Veterinärangelegenheiten, Landhausplatz 1, A-3109 St.Pölten, Tel.: , Fax: , Dr. Bernhard SCHLICHTINGER Leiter der Abteilung Feuerwehr und Zivilschutz Amt der NÖ Landesregierung Minoritenplatz 1 A-3430 Tulln Tel.: Fax: OCHRANA PŘED KATASTROFAMI A ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Ing. Peter MACKO Ing. Jiří KLÁSA odd. krizového řízení a obrany Vedoucí odb. dopravy a (odbor kancelář hejtmana) silničního hospodářství Krajský úřad Jihomoravského Jihočeský kraj krajský úřad U Zimního stadionu 1952/2 Tel.: Tel.: Fax: Ing. Jan MURÁRIK vedoucí oddělení pro řešení mimořádných událostí Tel.: Fax: Univ.Prof.Dipl.Ing.Dr. Friedrich ZIBUSCHKA Leiter der Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr Amt der NÖ Landesregierung Landhausplatz 1 A-3109 St. Pölten Tel.: Fax: DOPRAVA Prof. Ing. Jan PAVLÍČEK, Ing. Jiří KLÁSA CSc. Vedoucí odb. dopravy a vedoucí odboru dopravy silničního hospodářství Krajský úřad Jihomoravského Jihočeský kraj krajský úřad U Zimního stadionu 1952/2 Tel.: Tel.: Fax: Ing. Radek HANDA odbor dopravy a silničního hospodářství Tel.: Fax: Mitglieder (NÖ): Dipl.Ing. Christian POPP, Abt. Gesamtverkehrsangelegenheiten, Amt der NÖ Landesregierung, Landhausplatz 1, A-3109 St. Pölten, Tel.: , Fax: , Člen (Jihomoravský kraj): Ing. Michal FRANEK, odbor dopravy, Krajský úřad Jihomoravského,, ; tel.: ; Ing. Josef MACHALA, odbor dopravy, Krajský úřad Jihomoravského,, ; tel.: ; Ing. Marek VESELÝ, odbor dopravy, Krajský úřad Jihomoravského,, ; tel.: ;

21 Dipl. Ing. Ilse WOLLANSKY Leiterin der Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik Landhausplatz 1, Haus 16 A-3109 St. Pölten Tel.: Fax: ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ REGIONŮ, REGIONÁLNÍ MANAGEMENT, OBNOVA VESNIC A MĚST Ing. arch. Hana Houzarová Ing. Viktor TOMŠÍK odd. územního plánování (odbor vedoucí odd. stavebního řádu územního plánování a Jihočeský kraj krajský úřad stavebního řádu) U Zimního stadionu 1952/2 Krajský úřad Jihomoravského Tel.: Tel.: Fax: Ing. arch. Jan STREJČEK vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Tel.: Fax: Mitglieder (NÖ): Christoph GANTAR, ecoplus GmbH. Die Wirtschaftsagentur für Niederösterreich, Lugeck 1, Postfach 1476, A-1011 Wien, Tel.: , Fax.: , Wirkl. Hofrat Dr. Wolfgang SCHWARZ Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik Landhausplatz 1, Haus 16 A-3109 St. Pölten Tel.: /9005/14190 Fax: /9005/ REGIONÁLNÍ POLITIKA EU, EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE, EUREGIOny Ing. Ivo MINAŘÍK Ing. Jiří KLÁSA vedoucí odboru regionálního zastřešující koordinátor rozvoje Jihočeský kraj krajský úřad Krajský úřad Jihomoravského U Zimního stadionu 1952/2 Tel.: Tel.: Fax: Jana BÖHMOVÁ Oddělení regionálního rozvoje d Tel.: Fax: Mitglieder (NÖ): Mag. Martin KAVALEK, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik, Landhausplatz 1, Haus 16, A-3109 St. Pölten Tel.: /9005/14329, Fax: /9005/14170, Regionalmanagement Weinviertel, EUREGIO Service Weinviertel, Dipl.Ing. Hermann HANSY, Adriana BACHORA Hauptstraße 31, 2225 Zistersdorf, Tel.: /2818, Fax: /2818/18 Regionalmanagement Waldviertel. EUREGIO SILVA NORTICA, LAbg. Ing. Johann HOBAUER, Am Statzenberg 1, 3910 Zwettl, Tel.: 02822/9025/20213, FAX: 02822/9025/42000, Christoph GANTAR, ecoplus GmbH. Die Wirtschaftsagentur für Niederösterreich, Lugeck1 Postfach 1476, A-1011 Wien, Tel.: , Fax: Člen (Jihomoravský kraj): JUDr. Vladimir GAŠPAR, ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy, Královopolská 139, Brno, tel.: (také fax), ;

22 Dr. Eugen SCHERER Abteilung Kultur und Wissenschaft Landhausplatz 1 A-3109 St. Pölten Tel.: Fax: VĚDA, KULTURA Mgr. Tomáš DROBNÝ Darja BÁRTOVÁ vedoucí odboru kultury a vedoucí odd. kultury a památkové péče cestovního ruchu Krajský úřad Jihomoravského Jihočeský kraj krajský úřad U Zimního stadionu 1952/2 Tel.: Tel.: Fax: Mgr. Martin HORKÝ oddělení kultury Tel.: Fax: Mitglieder (NÖ): Mag. Hermann DIKOWITSCH, Amt der NÖ Landesregierung, Schloss Schallaburg, NÖ Kultur- und Ausstellungszentrum, 3382 Schallaburg Tel.: , Dkfm. Theodor KRENDELSBERGER, PEG MedAustron GmbH, Viktor Kaplan-Strasse 2, 2700 Wiener Neustadt Tel: +43 (0) , Fax: +43 (0) , Wolfgang JUTERSCHNIG Leiter NÖ Landesjugendreferat Abteilung Allgemeine Förderung Landhausplatz 1 A-3109 St. Pölten Tel.: Fax: VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, MLÁDEŽ, RODINA A SPORT Mgr. Lucien ROZPRÝM Mgr. Václav PRŮCHA vedoucí odd. pro mládež a vedoucí odd. mládeže a sportu tělovýchovu (odbor školství) Jihočeský kraj krajský úřad Krajský úřad Jihomoravského Boženy Němcové 49/3 Tel.: Tel.: Fax: Ing. Adéla ZVOLÁNKOVÁ odbor školství, mládeže a sportu Tel.: Fax: Mitglieder (NÖ): Wirkl. Hofrat Dr. Ludwig BINDER, Leiter der Abteilung Sport, Landhausplatz 1, A-3109 St. Pölten, Tel.: , Fax: , Landesschulratsdirektor, Mag. Friedrich KOPRAX, Rennbahnstraße 29, A-3109 St. Pölten, Tel.: , Fax: , Landesschulrat für Niederösterreich, Fachinspektor, FI Oberstudienrat Mag. Wolfgang KAINDL, Rennbahnstraße 29, A-3109 St. Pölten, Tel.: , Fax: , Landesschulrat für Niederösterreich, Referat Leibeserziehungen und Schulsport, FI Mag. Julika ULLMANN, Rennbahnstraße 29, A-3109 St. Pölten, Tel.: , Fax: , Mag. Rainer GRONISTER Leiter der Abteilung Landesamtsdirektion- Informationstechnologie A-3109 St. Pölten Tel.: Fax: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Ing. Jan FORBELSKÝ Ing. Jiří KLÁSA vedoucí odboru informatiky zastřešující koordinátor Krajský úřad Jihomoravského Jihočeský kraj krajský úřad U Zimního stadionu 1952/2 Tel.: Tel.: Fax: Ing. Václav JÁCHIM vedoucí oddělení koncepce odboru informatiky Tel.: Fax:

EUREGIO SILVA NORTICA stav a perspektivy přeshraniční spolupráce

EUREGIO SILVA NORTICA stav a perspektivy přeshraniční spolupráce EUREGIO SILVA NORTICA stav a perspektivy přeshraniční spolupráce Konference / Konferenz Dobří sousedé / Gute Nachbarn Hustopeče 23. 6. 2006 EUREGIO SILVA NORTICA Euroregion je struktura vytvořená na podporu

Více

EREG samostatný regionální rozvoj v pohraniční oblasti Retz - Znojmo - Pulkautal

EREG samostatný regionální rozvoj v pohraniční oblasti Retz - Znojmo - Pulkautal Projekt EREG samostatný regionální rozvoj v pohraniční oblasti Retz - Znojmo - Pulkautal Území projektu Území projektu zahrnuje na rakouské straně oblast pohraničních obcí od Langau k Großharras. Na české

Více

Bilaterální smlouvy ČR s Rakouskem

Bilaterální smlouvy ČR s Rakouskem Bilaterální smlouvy ČR s Rakouskem a) Platné smlouvy 1. Úmluva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o vedení československo-rakouské hranice a některých souvislých otázkách a Závěrečný

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže č. 1 ve výzkumu a vývoji na program WD Výzkum pro řešení regionálních disparit Ministerstva pro místní rozvoj

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže č. 1 ve výzkumu a vývoji na program WD Výzkum pro řešení regionálních disparit Ministerstva pro místní rozvoj Vyhlášení výsledků veřejné soutěže č. 1 ve výzkumu ývoji na program WD Výzkum pro řešení regionálních disparit Ministerstva pro místní rozvoj Tabulka č. 1 - projekty, které budou y ací Evidenční PP1 -

Více

CYKLOJÍZDA po Stezce železné opony / EuroVelo 13. Mapa trasy

CYKLOJÍZDA po Stezce železné opony / EuroVelo 13. Mapa trasy CYKLOJÍZDA po Stezce železné opony / EuroVelo 13 k 25.výročí pádu Železné opony v Evropě SCHLOSSHOF VALTICE - MIKULOV - LAA - ZNOJMO - SLAVONICE 21. 23. září 2014 www.greenways.cz Mapa trasy http://www.eurovelo.cz

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Přeshraniční spolupráce Povodí Moravy, s.p.

Přeshraniční spolupráce Povodí Moravy, s.p. Přeshraniční spolupráce Povodí Moravy, s.p. Projekty z programu Evropské územní spolupráce 2007 2013 Ing. Vlastimil Krejčí technicko-provozní ředitel Staré Město, 31. července 2014 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ

Více

Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo. Musher s Club Long Hair Tails, Slavonice. Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo

Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo. Musher s Club Long Hair Tails, Slavonice. Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo Projekty Waldviertel registrační číslo žádosti EU-SB-15CZ10-018 Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo Závody psích spřežení Mistrovství Evropy 2010 obec Reingers Musher s Club Long Hair Tails,

Více

INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko: Formulář pro podání projektové žádosti

INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko: Formulář pro podání projektové žádosti INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko Žadatel vyplňuje šedě orámovaná pole! Žádost o poskytnutí podpory doručena na: (razítko): Datum doručení žádosti: 1. Údaje o projektu 1.1 Název projektu: INTERREG

Více

Příloha 4: Přehled krajských programů

Příloha 4: Přehled krajských programů Příloha 4: Přehled krajských programů Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód aktivit Liberecký Podpora hospodářského rozvoje 16, 35 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, popř.

Více

Zdravotnictví 2016. 12. 11. 2015 Praha, Hotel Ambassador. www.uzs konference.cz. Mgr. Bohuslav Sobotka. MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

Zdravotnictví 2016. 12. 11. 2015 Praha, Hotel Ambassador. www.uzs konference.cz. Mgr. Bohuslav Sobotka. MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Mladá fronta a. s. pořádají konferenci pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky, ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, České lékařské

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Číslo Fiche.Název Fiche 8 D. Lesy pro odpočinek a pro lidi Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření II.. Název opatření

Více

Miloš VYSTRČIL v. r. hejtman kraje Vysočina. Číslo stránky 5

Miloš VYSTRČIL v. r. hejtman kraje Vysočina. Číslo stránky 5 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v kraji Vysočina P o z v á n k a V Jihlavě

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

TÝDEN NA KOLE 2010 KLIMA JÍZDA podél Zelených stezek Greenways Praha-Vídeň, Evropského Zeleného pásu a Stezky Železné opony/eurovelo 13

TÝDEN NA KOLE 2010 KLIMA JÍZDA podél Zelených stezek Greenways Praha-Vídeň, Evropského Zeleného pásu a Stezky Železné opony/eurovelo 13 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj TÝDEN NA KOLE 2010 KLIMA JÍZDA podél Zelených stezek Greenways Praha-Vídeň, Evropského Zeleného pásu a Stezky Železné opony/eurovelo 13 v rámci projektu

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Regionální management - módní trend nebo cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů?

Regionální management - módní trend nebo cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů? Regionální management - módní trend nebo cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů? Mgr. Jiří Ježek Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Pracovní

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz Stínová vláda ČSSD Vláda společenské odpovědnosti www.cssd.cz 14.7.2010 www.cssd.cz 1 Stínový předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka Věk 38 Rodinný stav ženatý, 2 děti Vzdělání Právnická fakulta Masarykovy

Více

Témata disertačních prací pro 2. kolo přijímací řízení akademický rok 2015-2016

Témata disertačních prací pro 2. kolo přijímací řízení akademický rok 2015-2016 Témata disertačních prací pro 2. kolo přijímací řízení akademický rok 2015-2016 školitel: prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. Rozhodovací procesy s vysokým stupněm nejistoty v řízení rizik nanotechnologií

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR ING. JAROSLAV MARTINEK CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU PRIORITY PRIORITA 1: ROZVOJ CYKLISTIKY JAKO ROVNOCENNÉHO PROSTŘEDKU DOPRAVNÍ

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Statutární město Opava Aktualizace 2014 STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Základní východisko Zdraví a kvalita života obyvatel se zlepší a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 13. a 14. dubna 2010 pořádaná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly zasedací místnost Krajského úřadu v Českých Budějovicích Program konference BIOPLYN 2010

Více

Přeshraniční spolupráce Povodí Moravy, s.p.

Přeshraniční spolupráce Povodí Moravy, s.p. Přeshraniční spolupráce Povodí Moravy, s.p. Projekty z programu Evropské územní spolupráce 2007 2013 Ing. Vlastimil Krejčí technicko-provozní ředitel Nové Město na Moravě, 29. dubna 2015 2007 2013 PROGRAM

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

USNESENÍ ze 7. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 08. 02. 2016

USNESENÍ ze 7. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 08. 02. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ ze 7.

Více

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Představení projektu realizovaného s podporou iniciativy společenství INTERREG IIIA, Mikulov 10. 12. 2007 Tento projekt byl

Více

Jednání zahájil, přítomné přivítal a setkání řídil Ing. Karel Stojan. Seznámil přítomné s programem jednání:

Jednání zahájil, přítomné přivítal a setkání řídil Ing. Karel Stojan. Seznámil přítomné s programem jednání: Zápis z 2. setkání v roce 2010 partnerů Celostátní sítě pro venkov (CSPV) v Olomouckém kraji (OK), které se konalo ve čtvrtek 19. srpna 2010 v Olomouci Přítomni dle prezenční listiny, viz příloha zápisu

Více

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Cílem studia oboru Cestovní ruch je získání kvalifikace pro podnikatelskou i manažerskou

Více

Dotace na hospodaření v lesích

Dotace na hospodaření v lesích Dotace na hospodaření v lesích Hospodářská informatika (HIHFL, HINFK) Připravil: Ing. Tomáš Badal Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010

Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010 Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Prioritní osy ROP Jihovýchod Prioritní

Více

1. obartsymposium na téma trilaterární umělecká spolupráce

1. obartsymposium na téma trilaterární umělecká spolupráce 1. obartsymposium na téma trilaterární umělecká spolupráce 17.-20. září 2009 v Kirschau Obsah: Stěžejním tématem 1. obartsymposia, které se koná ve dnech 17. - 20. září v ARTresidenci v Kirschau, bude

Více

LSt, S1. Jt III. Česká republika v globalizované a znalostní ekonomice. Anna Kadeřabková a kol.

LSt, S1. Jt III. Česká republika v globalizované a znalostní ekonomice. Anna Kadeřabková a kol. 009 LSt, S1 Jt III Česká republika v globalizované a znalostní ekonomice Anna Kadeřabková a kol. Obsah Souhrnné výsledky analýzy 17 1. Kvalitativní konkurenceschopnost (Anna Kadeřabková, Lenka Gregorová)

Více

Jméno: Petr Kos Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 566598410

Jméno: Petr Kos Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 566598410 Elektronický Digitální Povodňový Portál Nové Město na Moravě Stanoviště: Vratislavovo nám. 103/, Nové Město na Moravě 592 31 Telefon: 566598300 E-mail: posta@nmnm.cz Jméno: Michal Šmarda Funkce v komisi:

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE DOPRAVNÍCH STAVEB V ZEMÍCH EVROPSKÉHO REGIONU DUNAJ-VLTAVA. www.europeanregion-danube-vltava.eu

PŘÍPRAVA A REALIZACE DOPRAVNÍCH STAVEB V ZEMÍCH EVROPSKÉHO REGIONU DUNAJ-VLTAVA. www.europeanregion-danube-vltava.eu PŘÍPRAVA A REALIZACE DOPRAVNÍCH STAVEB V ZEMÍCH EVROPSKÉHO REGIONU DUNAJ-VLTAVA www.europeanregion-danube-vltava.eu Länder Sprachen Region země jazyky region 3 2 1 countries languages region Evropský region

Více

MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at. MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at

MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at. MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at Úřad dolnorakouské zemské vlády Odbor územního plánování a regionální politiky Zemská kancelář pro

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Zápis. Přítomni: Bc. P. Luska, JUDr. M. Antl, Ing. M. Součková, Ing. P. Louda, Ing. H. Masáková, F. Rázl, Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák, M.

Zápis. Přítomni: Bc. P. Luska, JUDr. M. Antl, Ing. M. Součková, Ing. P. Louda, Ing. H. Masáková, F. Rázl, Ing. J. Sobotka, MUDr. P. Trpák, M. Zápis z 20. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 9. 2014 v 9,30 hodin v zasedací místnosti N 2 903 v budově KÚ Přítomni: Bc. P.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

Strategický plán rozvoje města Znojma Návrhová část

Strategický plán rozvoje města Znojma Návrhová část Strategický plán rozvoje města Znojma Návrhová část OBSAH PŘEDMLUVA...3 1. SOUHRNNÁ SWOT ANALÝZA MĚSTA ZNOJMA...4 2. PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE...15 3. STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE MĚSTA...19 Cíle a priority

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ Vydává ve spolupráci s Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTACE PLZEŇSKÉHO KRAJE... 2-5 OPŽP DOTACE NA ZATEPLOVÁNÍ

Více

Záměry na nehmotný investiční majetek (např. know-how bezprostředně související s realizací projektu)

Záměry na nehmotný investiční majetek (např. know-how bezprostředně související s realizací projektu) Seznam priorit, opatření a podopatření programu SROP a JPD Praha Cíl 2, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000 Žadatelé, kteří žádají o příspěvek z programu

Více

DANUBIA-RENT. Překlad z německého jazyka. Obsah. Vývoj trhů... 4. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h...

DANUBIA-RENT. Překlad z německého jazyka. Obsah. Vývoj trhů... 4. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... Překlad z německého jazyka DANUBIA-RENT Obsah Obecné informace o investiční společnosti... 2 Přechod na měnu euro... 3 Vývoj fondu... 4 Vývoj trhů... 4 Investiční politika........ 5 Struktura majetku fondu...

Více

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika Jihomoravského kraje Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika v JMK Rodinná politika je politikou průřezovou, která se prolíná různými oblastmi veřejného

Více

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh Kulturní a kreativní průmysly v České republice Přehled o stavu jednotlivých odvětví (architektura, design, reklama, film, hudba, knihy a tisk, scénická umění, trh s uměním, TV a rozhlas, videohry, kulturní

Více

Regionální pohledy na partnerství

Regionální pohledy na partnerství Setkání zástupců krajů k problematice rozvoje lidských zdrojů s vazbou na trh práce Regionální pohledy na partnerství Uherské Hradiště 2. duben 2008 Mgr. Josef Slovák Náměstek hejtmana pro oblast školství,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

Aktuální úkoly regionální politiky 2012-2013 z pohledu měst a obcí

Aktuální úkoly regionální politiky 2012-2013 z pohledu měst a obcí Aktuální úkoly regionální politiky 2012-2013 z pohledu měst a obcí MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. JOSEF POSTRÁNECKÝ Faktory ovlivňující budoucí vývoj regionální politiky v ČR - Omezené finanční

Více

1. Analýza očekávaných efektů realizace

1. Analýza očekávaných efektů realizace 1 OBSAH 1. Analýza očekávaných efektů realizace... 3 1.1. Vymezení území... 3 1.2. Rozbor očekávaných efektů, synergické vazby... 4 1.3. Systém finálního zhodnocení realizace KIPR... 8 1.4. Indikátory

Více

VALNÁ HROMADA. Jihočeská Silva Nortica

VALNÁ HROMADA. Jihočeská Silva Nortica VALNÁ HROMADA Jihočeská Silva Nortica zájmové sdružení právnických osob ZÁPIS Termín: Místo: Přítomni: 23. 4. 2014, 9:30 hodin Kulturní dům Jílovice dle prezenční listiny PROGRAM: hodin 1. Prezentace účastníků,

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD 1 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. 6. - 30. 9. 2014 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE

PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE RAABS AN DER THAYA, 8. 9. BŘEZEN 2012 8. 3. 2012, 17.00 18.30 Uhr : Zahájení a úvodní slova Uvítání účastníků a hostů Univ. Prof. Dr. Stefan Karner Vedoucí LBI pro

Více

3. ročník výroční konference o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod, tentokrát nad otázkami provázejícími realizaci projektů

3. ročník výroční konference o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod, tentokrát nad otázkami provázejícími realizaci projektů Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region 3. ročník výroční konference o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod, tentokrát nad otázkami provázejícími realizaci projektů

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 5/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

Analýza regionálních trhů práce Vysočina Wald-/ Weinviertel

Analýza regionálních trhů práce Vysočina Wald-/ Weinviertel Analýza regionálních trhů práce Vysočina Wald-/ Weinviertel Zpracováno v rámci projektu : Společně na trhu práce Vysočina Dolní Rakousko, registrační číslo: M00190 Obsah: ÚVOD... 5 1. TEORETICKÁ ČÁST...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Říjen 2014 str. 2 STEMIO a.s. Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287563 Statut. zástupce:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Zhodnocení uplynulého období Priority MAS Valašská tradiční vesnice pohoda života na Valašsku a pohoda při trávení volného času. Zvýšení

Více

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE 2011 FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE Č. 4/2011 Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o., rok 2006

Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o., rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Křížová 2 586 01 Jihlava IČO: 70 85 75 55 DIČ: CZ 70 85 75 55 právní forma: zájmové sdružení právnických osob podle 20f) a násl.

Více

PŘEDSTAVENÍ INFORMAČNÍHO PROGRAMU

PŘEDSTAVENÍ INFORMAČNÍHO PROGRAMU OBSAH: 1) CHARAKTERISTIKA PROGRAMU 2) ODBORNÁ VÝCHODISKA A TERMINOLOGIE PROGRAMU 3) CÍLE PROGRAMU 4) HLAVNÍ PILÍŘE PROJEKTU 5) ZÁŠTITY PROGRAMU 6) REALIZACE PROGRAMU 7) SOUTĚŽE PRO STUDENTY TECHNICKÝCH

Více

REGIONY A MĚSTA VE SVĚTLE NOVÝCH PRAVIDEL EU V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2014-2020

REGIONY A MĚSTA VE SVĚTLE NOVÝCH PRAVIDEL EU V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2014-2020 REGIONY A MĚSTA VE SVĚTLE NOVÝCH PRAVIDEL EU V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2014-2020 Konference "Region v rozvoji společnosti", 23. 10. 2014 Brno, MZLU Viktor Jaroš, Vyjednávací tým AKČR Teoretický základ - nové

Více

VÝVOJ STAVEBNÍHO PRÁVA (poznámky z historie a současnosti)

VÝVOJ STAVEBNÍHO PRÁVA (poznámky z historie a současnosti) 20. Celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu VÝVOJ STAVEBNÍHO PRÁVA (poznámky z historie a současnosti) Ostrava, 5. 11. 2015 Z POČÁTKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA 13.století zakládání měst právní

Více

Přehled uspořádaných akcí 2006

Přehled uspořádaných akcí 2006 Přehled uspořádaných akcí 2006 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: 09674-92 48 77 Fax: 09674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Stav: 31.12.2006 Únor 01.02.06 3. Výlet

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

Pilotní projekt Expak AT.CZ

Pilotní projekt Expak AT.CZ Koncepce Pilotní projekt Expak AT.CZ Zjištění potřeb a poradenství pro podniky v sektoru zdravotnictví v příhraničním regionu Mag. Clemens Ragl, Mag. Andreas Polsterer Koncepční spolupracovníci: Mag. Ehrenfried

Více

Předpoklady: úspěšně složená přijímací zkouška

Předpoklady: úspěšně složená přijímací zkouška Jméno předmětu: Organizace a struktura hudebního provozu Úroveň předmětu: magisterský stupeň, předmět základu oboru Rok studia: 1. ročník navazujícího magisterského studia Semestr: zimní a letní Počet

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE Objednatel: Město Turnov Zhotovitel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec Hlavní řešitel zakázky: RNDr. Zdeněk Kadlas Spolupráce:

Více

Operační program. Životní prostředí

Operační program. Životní prostředí Operační program Životní prostředí (avíza, květen 2015) Přehled prvních výzev OP ŽP plánovaných k zahájení příjmu žádostí v srpnu 2015 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní...

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu červen 2009

Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu červen 2009 NEWSLETTER iop no. 5 POD LUP O U Víte, že 29. května 2009 bylo z 5 758 přijatých žádostí o podporu v IOP již 966 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty přispěje Evropská unie celkem 2 495 129 837

Více

Obsah: Úvod 4. Komise Zdravého města Třeboň 5. Oblasti Plánu zdraví a kvality života 5. Kontakt 5. A. Veřejná správa 6-8. B. Zdravý životní styl 8-9

Obsah: Úvod 4. Komise Zdravého města Třeboň 5. Oblasti Plánu zdraví a kvality života 5. Kontakt 5. A. Veřejná správa 6-8. B. Zdravý životní styl 8-9 Obsah: Úvod 4 Komise Zdravého města Třeboň 5 Oblasti Plánu zdraví a kvality života 5 Kontakt 5 A. Veřejná správa 6-8 B. Zdravý životní styl 8-9 C. Životní prostředí 9-13 D. Turismus, lázeňství / Podnikání

Více

Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy

Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy F.13. Příloha 13 - Model multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy A. Dopravní

Více

Patogenní organizmy a mykotoxiny - rizikové faktory ohrožující rostlinnou produkci

Patogenní organizmy a mykotoxiny - rizikové faktory ohrožující rostlinnou produkci Česká společnost rostlinolékařská Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Integrierten Pflanzenschutz a Slovenská rastlinolekárska spoločnosť za spolupráce Ministerstva zemědělství ČR a Agrární komory

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 22. dubna 2013 Č. j.: 25683/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 MONITORING Monitorovací zpráva za rok 2009 červen 2010 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.: +420

Více

Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava

Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava Ing. Jan Vybíral Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Závěrečná prezentace výsledků projektu Vliv chráněných území na rozvoj

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

NÁVRHY TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ KGE 2015/2016 BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:

NÁVRHY TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ KGE 2015/2016 BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: NÁVRHY TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ KGE 2015/2016 BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. 1. Každodenní prostorová mobilita obyvatel České republiky využití moderních geoinformačních technologií.

Více

PROTOKOL ze XIV. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci

PROTOKOL ze XIV. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci PROTOKOL ze XIV. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci Ve dnech 23.-24. října 2008 proběhlo v Ostravě XIV. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci,

Více

Příloha č. T1: Vlastníci pozemků v ZCHÚ/OP

Příloha č. T1: Vlastníci pozemků v ZCHÚ/OP KÚ parcela druh pozemku využití LV KN celkem v ZCHÚ vlastník adresa vlastníka 600865 6439 lesní pozemek les jiný než hospodářský 15 1990 796 Kočica František Bánov 648, 687 54 600865 6479 orná půda zemědělský

Více