B. 2. NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. 2. NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ"

Transkript

1 STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 2. NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ jejichž realizace by měla přispívat k postupnému naplňování VIZÍ sestavených na veřejných jednáních s občany a představiteli samospráv. STRUKTURA TABULKY : A) V modrém poli je vepsán písmenný kód a dohodnutá formulace VIZE. Sloupec navrhovaných Strategických cílů Sloupec navrhovaných opatření Sloupec pro upřesňovací poznámky k danému opatření A1 V poli strategického cíle je obsažen - KÓD složený z písmene vize a pořadového čísla cíle; - a stručná FORMULACE obsahu strategického cíle. A1.1 V poli opatření je obsažen - KÓD složený z kódu cíle a pořadového čísla opatření; - a Stručná FORMULACE obsahu opatření. A1.2 Zeleně podbarvená pole obsahují opatření, která jsou poměrně snadno a rychle realizovatelná. kurzívou (zešikmeným písmem) jsou psány pracovní názvy různých nově navrhovaných institucí, nebo jiných subjektů a aktivit A2.1 Červeně podbarvená pole obsahují opatření, která jsou naopak obtížně realizovatelná, nebo jsou dlouhodobá, příp. velmi nákladná. A2 A2.2 Nepodbarvená pole obsahují návrhy opatření, která nemohou být tzv. rychlými opatřeními a zároveň nejsou obzvláště náročná pro realizaci. Jejich realizace bude vyžadovat soustředěné organizační úsilí. 187

2 OBSAH (názvy kapitol dle formulace vizí) : A) OBČANÉ MAJÍ ZÁJEM O SVÉ OBCE A MIKROREGION PODLUŽÍ A AKTIVNĚ SE ÚČASTNÍ NA JEHO ROZVOJI B) MIKROREGION PODLUŽÍ - PŘÍJEMNÉ MÍSTO PRO ŽIVOT; C) VYSOKÁ PODNIKATELSKÁ AKTIVITA; ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ; NOVÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI D) EKOLOGICKÉ, KRAJINOTVORNÉ A KONKURENCESCHOPNÉ HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ E) ORGANIZOVANÁ PRODUKCE VÍNA F) ČILÝ CESTOVNÍ RUCH VYUŽÍVAJÍCÍ PŘEDNOSTÍ PODLUŽÍ G) ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ H) ŽIVÉ TRADICE I) KOMPLETNÍ A KVALITNÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA; J) ROZŠÍŘENÍ MP O OBCE OKRESU HODONÍN

3 A) Občané mají zájem o své obce a Mikroregion Podluží a aktivně se účastní na jeho rozvoji. Strategický cíl Návrh opatření Poznámka A1.1 Vypracování komplexního programu osvětové činnosti. (viz.komunikační strategie) A1.2 Založení Sdružení pro domovinu. integrace subjektů se společnými zájmy v oblasti budování občanské identity sounáležitosti, pospolitosti a občanského uvědomění - vedení obcí, spolky, instituce, církev, občané A1.3 Vytvoření obecních symbolů a pravidel jejich užívání. Jednotný vizuální styl. znak, pečeť, vlajka, vlaječky, plakety, odznaky; jejich časté užívání podporuje občanskou identitu A1 Cílevědomé budování občanské identity sounáležitosti, pospolitosti a občanského uvědomění. A1.4 Intenzívní propagace jedinečnosti Podluží - vnitřní i vnější. A1.5 Program výchovy dětí a mládeže založený na spolupráci rodiny, školy, obce, spolků, zájmových organizací a církve. Vypracování komunikačního systému aktivní propagace; spolupráce se školstvím - oslovení střední a starší generace prostřednictvím dětí. Zřízení muzea - prezentace historie, tradic a místních hodnot, expozice vinařství, galerie významných rodáků Budování identity a sounáležitosti u dětí a mládeže - seznamování dětí s historií, tradicemi a jinými hodnotami Podluží, výtvarné a vlastivědné soutěže, odměny, ceny. Znalost, ctění a respektování základních lidských práv (vlastnictví, osobní svoboda, ), tradičních morálních hodnot, vytváření pozitivního vztahu k hodnotám a společnosti, osvojování si schopností řešení patových situací, informovanost o nebezpečí drog a pod. A1.6 Pravidelná neformální setkání občanů obcí Mikroregionu Podluží. využití tradičních akcí, založení nových společných tradic A1.7 Rozvoj společenských kontaktů občanů MP s obcemi mimo MP (vztah k viz. cíl J1) A2 Integrace občanů kolem společných zájmů, A2.1 Podpora vytváření veřejnosoukromých partnerství občanská sdružení, odbytová sdružení, svépomocné fondy, garanční a půjčkové fondy, sdružení pro svépomocné pojištění apod. 189

4 podpora spolupráce. A2.2 Aktivizace mládeže ve společenském životě A2.3 Pořádání pravidelných diskusních setkání občanů, podnikatelů, představitelů samospráv, spolků a institucí. A2.4 Vytvoření systému informování veřejnosti o aktuálních problémech a získávání zpětné vazby. vytváření společenských institucí, které by odrážely zájmy mládeže - Obecní rada mládeže. ; Rada mládeže Mikroregionu Podluží. ; volby do těchto institucí. Diskusní kluby mládeže. Soutěž o nejlepší školní časopis apod. diskusní kluby, brainstorming, workshop - řešení společných problémů (viz. komunikační strategie) A3 Program aktivizace občanů, jejich motivace k podnikavosti a zvyšování zájmu o Podluží. A3.1 Osvětová činnost - podpora podnikavosti, motivace, aktivizace. A3.2 Výchova k podnikavosti na ZŠ. viz. opatření A1.5 A3.3 Permanentní monitoring požadavků, potřeb a problémů občanů soutěže, ceny, granty, propagace; založení Podnikatelského inkubátoru. (viz. opatření C1.8) (viz. komunikační strategie) A4.1 Podpora zakládání nových spolků odrážejících zájmy občanů. prostory pro činnost, finanční výpomoc, apod. A4 Široké spektrum kvalitní spolkové činnosti. A4.2 Popularizace činnosti spolků, osvětová činnost mezi mládeží. A4.3 Získávání kvalitních osobností ochotných věnovat se vedení spolků finanční či morální odměna A4.4 Založení Sdružení spolků pro koordinaci činnosti a spolupráci spolků. realizace společných projektů, založení Spolkového domu A5 Trvalé zvyšování vzdělanostní úrovně. Celoživotní vzdělávání. A5.1 Založení Centra pro vzdělávání. a Fondu na podporu vzdělanosti. možný produkt veřejnosoukromého partnerství A5.2 Program motivace občanů a to především mladých lidí ke sebevzdělávání a studiu. odměny za přijetí do vyšších škol, za úspěchy během studia, stipendia, výhodné studentské půjčky apod. A5.3 Program pomoci mládeži při výběru vhodného oboru vzdělání koordinace s rozvojovými záměry v mikroregionu 190

5 A5.4 Program monitoringu vzdělávacích a rekvalifikačních projektů mimo MP. Informování občanů a zprostředkování účasti zájemcům. A5.5 Osvětový program o problematice vstupu do EU. pro občany, podnikatele, veřejný sektor A5.6 Jazykové kurzy A5.7 Zájmové kurzy kurzy ekologie, podnikání, asertivity, lidových řemesel, školení vůdčích osobností, podnikatelských poradců, potencionálních podnikatelů a pod A5.8 Program proškolování místních lektorů A5.9 Zřízení či zachování alespoň I. st. základní školy v každé obci kvalita výuky; úspěšnost žáků; dostatek dětí A6.1 Zpracování komplexní komunikační strategie pro MP a její uvedení do praxe. A6 Komunikace s veřejností a informovanost na vysoké úrovni. A6.2 Program na podporu masového zavádění moderních informačních technologií. A6.3 Zřízení Informačního centra pro MP mohlo by zastřešovat a koordinovat činnost všech informačních databank zřízených v MP A6.4 Zřízení Kabelové televize Podluží. s pokrytím celého MP a s profesionálním řízením. možný produkt veřejnosoukromého partnerství B) Mikroregion Podluží - příjemné místo pro život; spokojení občané krásné obce dobré podmínky pro plnohodnotné všestranné vyžití Strategický cíl Návrh opatření Poznámka B1 Široká nabídka veřejných služeb B1.1 Stavební úřad pro MP intenzivní lobby 191

6 B1.2 Program komplexních služeb spojených s péčí o čistotu, pořádek a vzhled obcí. B1.3 Program zajištění péče o děti předškolního věku pro pracující rodiče. možný produkt veřejnosoukromého partnerství - Veřejnosoukromá společnost pro čisté Podluží. možný produkt veřejnosoukromého partnerství - Svépomocné sdružení Mateřinka B1.4 Pokrytí MP základní lékařskou péčí B1.5 Zřízení pečovatelských služeb pro celý MP vývařovny, DPS, B1.6 Program zajištění optimální dopravní obslužnosti MP. možný produkt veřejnosoukromého partnerství - Svépomocné sdružení pro místní osobní dopravu, Fond místní dopravní obslužnosti ; permanentní monitoring potřeby dopravní obslužnosti Široká nabídka kvalitních komerčních služeb - viz strategický cíl C3 B2.1 Založení Svépomocného garančního a půjčkového fondu pro výstavbu a rekonstrukci bytů. možný produkt veřejnosoukromého partnerství; snadnější získávání prostředků pro výstavbu B2.2 Příprava a následný prodej pozemků určených pro bytovou výstavbu. vlastnické vztahy, inženýrské sítě, cenová politika B2 Výstavba, rekonstrukce a obnova bytového fondu. B2.3 Informační a zprostředkovatelský servis o existujících programech podpory výstavby a rekonstrukce bytů a o možnostech financování B2.4 Koordinovaný informační servis o trhu s byty, domy a pozemky pro výstavbu RD. (viz. Informační centrum) monitoring poptávky a nabídky; program pro využití neobydlených domů; nabídka bytů jako prostředek imigrační a propopulační politiky B2.5 Monitoring potřeby sociálních a obecních bytů. monitoring dotací na sociální bytovou výstavbu B2.6 Program Hliněný dům pro výstavbu a rekonstrukce doplňkových staveb návrat k tradiční technologii výstavby, úspora nákladů, využití místních zdrojů 192

7 B3.1 Zpracování studie úpravy uličních prostorů - koncepce dopravy, výsadby a údržby zeleně US - koncepce prostorového řešení hlavních ulic, generel ozelenění, vymezení dopravních pruhů zelení, snížení negativních vlivů automobilové dopravy, řešení ploch pro dopravu v klidu B3 Zachování současného rázu obcí; dotváření atmosféry prostředí a příjemného vzhledu B3.2 Postupná realizace úpravy uličních prostorů B3.3 Podpora oprav uličních fasád objektů viz. opatření B2.1 B3.4 Stanovení zásad pro stavební úpravy exponovaných a architektonicky zajímavých objektů. vymezení exponovaných zón, vytipování hodnotných objektů, stanovení zásad B3.5 Jednotný vizuální styl, stanovení pravidel pro řešení a umísťování objektů drobné architektury B3.6 Motivace občanů k citlivému přístupu a pozitivnímu zájmu o vzhled obcí obecní mobiliář, značení, orientační systém, reklamní zařízení založení občanského sdružení s činností zaměřenou na zachování rázu obcí a dotváření atraktivního vzhledu; pořádání soutěží, veřejné odměňování např. Čistá obec, Nejkrásnější předzahrádka apod. (viz. opatření A1.2 ) B4 Zázemí pro volný čas a každodenní rekreaci občanů B4.1 Vbudování dětských hřišť B4.2 Přizpůsobení parků rekreační pobytové funkci B4.3 Úprava zaniklých výletních míst možný produkt veřejnosoukromého partnerství B4.4 Úprava a budování veřejných sportovišť možný produkt veřejnosoukromého partnerství B4.5 Vybudování 1 přírodního koupaliště v MP. - optimální poloha a dopravní dostupnost v rámci MP - možný produkt veřejnosoukromého partnerství B5.1 Založení Fondu pro podporu a rozvoj kultury. možný produkt veřejnosoukromého partnerství - dům umělců, kulturní stánek v každé obci, pořádání a účinná propagace tradičních i nových kulturních akcí B5 Vytváření podmínek pro plnohodnotné kulturní, společenské a duchovní vyžití B5.2 Spolupráce obcí a spolků v oblasti pořádání kulturních a společenských akcí B5.3 Založení Školy lidového umění a řemesel na Podluží. monitoring stávajících akcí, zjišťování poptávky, koordinace termínů, propagace, logistika možný produkt veřejnosoukromého partnerství B5.4 Důstojný duchovní stánek v každé obci výstavba kostelů v Kosticích a Moravském Žižkově 193

8 B6.1 Cílevědomá propagace a popularizace ideálů a morálních hodnot tradiční středoevropské křesťanské civilizace. Časté a pravidelné zdůrazňování významu a potřeby obnovy tradičních morálních hodnot. B6 Obnova tradičních morálních zásad, prevence vůči sociálně patologickým jevům B6.2 Motivace občanů B6.3 Práce s dětmi a mládeží v oblasti morálních hodnot omezování lhostejnosti, frustrace a pocitu bezmocnosti podporou uvědomění si vlastní osobnosti, své role ve společnosti, osobní ctižádosti a hodnot, veřejné vyzdvihování morální elity - pravidelné oceňování občanů za zásluhy o pozdvižení morální úrovně viz. opatření A1.5 B6.4 Nabídku mimoškolní činnosti založit na skutečných zájmech dětí a mládeže. B6.5 Zvýšenou pozornost věnovat sociálně problémovým rodinám. B6.6 Monitoring a analýza sociálně patologických jevů. Spolupráce s Policií ČR B7.1 Osvětová činnost Zvýšení zdravotního uvědomění B7 Zlepšování zdravotního stavu obyvatel B7.2 Zdravotní profylaxe Výchova ke zdravému životnímu stylu, osvojování zásad zdravé výživy, informovanost o zdravotních nebezpečích. B7.3 Program podpory rozvoje tělesné kultury a masového sportování. pravidelné sportovní hry pro všechny kategorie, tradiční běhy, poznávací orientační (cyklistické) soutěže apod. B8.1 Rezidenční marketing B8 Propopulační a imigrační politika B8.2 Podpora porodnosti B9 Zajištění bezpečnosti v obcích. B9.1 Motivace a osvěta program získávání nových občanů - nabídka bydlení, pracovního uplatnění, progresivní výhody dle věku, vzdělání, počtu dětí apod.; výhodné podmínky pro začínající podnikatele (viz. Podnikatelský inkubátor) založení Fondu na podporu porodnosti. - možnost výhodného spoření pro narozené děti pracujících rodičů, finanční výpomoc při mateřské dovolené; propagace významu mateřství a porodnosti jako základního předpokladu rozvoje obce - veřejné ocenění a poděkování rodičům při narození dítěte např. formou věcného daru apod. omezování lhostejnosti občanů - všímavost k projevům vandalismu, k rozkrádání, k omezování práv spoluobčanů 194

9 B9.2 Kamerový bezpečnostní systém. 24hodinový přehled o situaci na ulicích - snadnější identifikace pachatelů trestné činnosti B9.3 Zřízení a spolupráce obecních policií. B9.4 Zřízení instituce ponocného. symbolický význam B10 Kvalitní základní školy. B10.1 Spolupráce vedení škol, obcí, spolků, podnikatelů a občanů B10.2 Aktivní personální politika B10.3 Motivace pedagogů a žáků ke zvyšování kvality školy. veřejnosoukromé partnerství - založení Sdružení pro školu. ; společné vytváření koncepce doplňkového výukového programu; společné cíle - společný postup získávání kvalitních pedagogů, odměňování za mimopracovní činnost veřejné oceňování a odměňování úspěšných žáků a jejich učitelů B10.4 Modernizace vybavení škol. Získávání sponzorů,... C) Vysoká podnikatelská aktivita; úspěšné podnikání; nové pracovní příležitosti. Strategický cíl Návrh opatření Poznámka C1 Podpora sdružování podnikatelů, svépomocného financování a zakládání institucí napomáhajících rozvoji podnikání. C1.1 Založení Sdružení pro svépomocný rozvoj Možný produkt veřejnosoukromého partnerství. Marketingové služby - zajištění marketingové komunikace, společná propagace produktů, informační servis. Spolupráce s institucemi místního rozvoje. C1.2 Založení Místního investičního fondu. C1.3 Založení Místního garančního fondu. C1.4 Založení Fondu svépomocných úvěrů. C1.5 Založení Místního sdružení pro svépomocné pojištění podnikatelů. C1.6 Navazování kontaktů s bankami a finančními institucemi a spolupráce s nimi 195

10 C1.7 Spolupráce s institucemi zabývajícími se podporou a rozvojem podnikání. OkÚ, Hospodářská komora, nadace apod. C2 Program podpory zavádění marketingových metod řízení, moderních technologií a nových konkurenceschopných produktů v oblasti řemesel a drobné výroby. C1.8 Založení Podnikatelského inkubátoru. podpora nadějných projektů začínajících podnikatelů C1.9 Založení Podnikatelského klubu. C2.1 Podpora zakládání marketingových skupin podnikatelů v oblasti řemesel a drobné výroby. C2.2 Založení marketingového a odbytového sdružení Středisko obchodních služeb. C2.3 Motivace podnikatelů k investicím do modernizace řízení a technologií Marketingové řízení produkce; - snižování nákladů - zvyšování kvality - vyhledávání nových výhodných produktů - rozšíření škály výrobků - využívání místních zdrojů - podpora a realizace prodeje - společná propagace - centrální sklad produktů marketingové a poradenské služby, pomoc při zpracování feasibility study k zamýšlené investici, úlevy z nájmu, progresivní nájemné, úrokové zvýhodnění půjčky, odklad splátek, granty a ocenění na úspěšné projekty apod. C2.4 Vzdělávání a odborná příprava podnikatelů. Školící, poradenská, informativní činnost. C2.5 Integrovaný monitoring grantů a dotací poskytovaných na inovace informační a zprostředkovatelské služby Spolupráce s institucemi místního rozvoje. C2.6 Program podpory vývoje vybraných místních kvalitních příp. ojedinělých úspěšných produktů propagace produktu, získávání specialistů a odborníků pro výzkum a vývoj např. Podpora vývoje kvalitní vinařské techniky v Týnci, hokejek v Lanžhotě a pod. C3.1 Založení Svépomocného fondu pro rozvoj komerčních služeb. možný produkt veřejnosoukromého partnerství C3 Podpora podnikání v oblasti služeb C3.2 Program na zvyšování kvality poskytovaných služeb Zvyšování konkurenceschopnosti vůči službám v okolních městech - rekvalifikace, vzdělávání, marketing, společný průzkum trhu, doplňkové služby, design, grafika, C3.3 Zlepšení dostupnosti služeb Integrovaný systém informovanosti potencionálních spotřebitelů o nabídce poskytovaných služeb; založení Centra služeb 196

11 C4.1 Založení Sdružení pro podporu zaměstnanosti. a Fondu zaměstnanosti Monitoring zaměstnanosti - spolupráce s úřadem práce. Koordinace oborové politiky rekvalifikací a vzdělávání. Granty pro vytváření nových pracovních míst. C4 Program pro podporu rozvoje podnikání vytvářejícího nové pracovní příležitosti. C4.2 Pravidelné veřejné morální ocenění podnikatelů - Podnikatel roku dle počtu nově vytvořených pracovních příležitostí C4.3 Podpora začínajících podnikatelů; motivace mladých lidí k podnikání Veřejné oceňování nejúspěšnějších podnikatelských projektů mladých, nebo začínajících podnikatelů. Podnikatelský inkubátor, úlevy, granty, marketingové služby apod. C5.1 Vyjasnění vlastnických vztahů k rozvojovým pozemkům. C5 Příprava a následné využití pozemků určených územním plánem k podnikání. C5.2 Zajištění možnosti prodeje pozemků, které nejsou ve vlastnictví obcí. C5.3 Dobudování technické infrastruktury na rozvojových pozemcích. Marketingová komunikace - hledání cest např. - založení Sdružení vlastníků, poskytování náhradních pozemků, možnost realizace pozemků jako formy vkladu do podnikatelského záměru apod. C5.4 Program aktivní činnosti při získávání investorů pro rozvojová území. Vstup silného investora C6 Přehledné konkurenční prostředí. C6.1 Vytvoření informační banky pro hospodářský potenciál obce, rezerv zboží a tržních nabídek a poptávek C6.2 Projekt permanentní vnitřní i vnější propagace místních výhodných podmínek pro investice a realizace podnikatelských záměrů. D) Ekologické, krajinotvorné a konkurenceschopné hospodaření v krajině. Strategický cíl Návrh opatření Poznámka 197

12 D1 Komplexní program zvyšování konkurenceschopnosti, podpory organizované produkce a přípravy zemědělců pro vstup na evropský trh. D1.1 Zpracování jednotné koncepce rozvoje zemědělství v MP. Předpoklady pro konkurenceschoné zemědělství: - zemědělská tradice - výjimečný produkční potenciál území - odrůdová specializace - organizovaný odbyt - návaznosti na místní zpracovatelský průmysl - ekologické hospodaření - zavádění standardů EU do zpracování a skladování D1.2 Zakládání marketingových skupin zemědělců Sdružení pro svépomocný rozvoj zemědělství MP. a Svépomocného fondu podpory investic. Marketingové řízení zemědělské produkce; - snižování nákladů - zvyšování kvality produkce - vyhledávání nových výhodných produktů - rozšíření škály výrobků - snižování počtu pracovníků D1.3 Založení svépomocného odbytového sdružení Zemědělské odbytové středisko. - podpora a realizace prodeje - společná propagace - podpora zpeněžování na farmách - podpora trhu s půdou - centrální sklad a výkup zemědělských produktů D1.4 Založení Sdružení pro svépomocné pojištění zemědělců. Snižování podnikatelských rizik vznikajících v důsledku nepříznivého počasí, živelných pohrom apod. D1.5 Integrace zemědělců se zpracovateli - realizace společných projektů - zemědělci zakládají, nebo jsou spolumajiteli zpracovatelských podniků - společná odbytová sdružení D1.6 Program vedlejší produkce propojení zájmů zemědělství a cestovního ruchu - agroturistika D1.7 Školení dozorčích rad sdružení zemědělců. D1.8 Zavedení organizované informační databanky pro zemědělce. - monitoring situace na trhu - informace o poptávce, cenách, produktech, stavu zásob apod. D1.9 Integrovaný monitoring poskytovaných grantů a dotací. informační a zprostředkovatelské služby Spolupráce s institucemi místního rozvoje. D1.10 Spolupráce s institucemi působícími v oblasti rozvoje zemědělství. Agrární komora, OkÚ, nadace apod. 198

13 D1.11 Program informativních seminářů pro zemědělce. nové technologie, nové produkty, marketing, informace o situaci na trhu D1.12 Vyřešení problémů s nesouladem kultur zapsaných na LV a kultur skutečně pěstovaných na pozemcích. motivace vlastníků pozemků k napravení nesouladů, poradenská výpomoc, zprostředkování, D2 Efektivní, kvalitní a ekologická zemědělská produkce. Organizovaná kvalitní produkce, odbyt příp. zpracování vína viz. vize E) D2.1 Organizovaná kvalitní produkce, odbyt příp. zpracování ovoce. - broskve, meruňky; melouny (Frujo) D2.2 Organizovaná kvalitní produkce, odbyt příp. zpracování zeleniny. - okurky, rajčata D2.3 Organizovaná kvalitní produkce, odbyt příp. zpracování měkkých plodů. - jahody, maliny, rybíz, angrešt (Frujo) D2.4 Organizovaná kvalitní produkce, odbyt příp. zpracování průmyslových plodin řepka, slunečnice, cukrovka, čekanka,... D2.5 Organizovaná kvalitní produkce, odbyt příp. zpracování bylin D2.6 Organizovaná kvalitní produkce, odbyt příp. zpracování přádelních rostlin. len, konopí, (juta); komplexní program - návaznost na zpracovatelský průmysl, řemesla, lidové umění apod. - výroba finálního produktu v místě. D2.7 Bioprodukce; ekologické potraviny. značkové produkty, program pro zdravou výživu D2.8 Chov skotu a finalizace mléka. Možný produkt veřejnosoukromého partnerství - zakládání pastvin, volně pasoucí se stáda - návaznost na agroturistiku, zpracování mléka v místě (místní speciality - sýr apod.) D2.9 Chov koní D2.10 Efektivní hospodaření s vodou retenční nádrže, energeticky nenáročné zavlažování D2.11 Monitoring podnebí meteorologické stanice 199

14 D2.12 Vypracování koncepce hospodaření s vedlejšími produkty a odpady zemědělské a lesnické výroby. D2.13 Hledání nových produktů D3.1 Vypracování koncepce vytváření krajinného rázu. experimentální plochy, spolupráce s zemědělským výzkumem Urbanistická studie, motivace zemědělců a subjektů hospodařících v lese,... D3.2 Osvětová a vzdělávací činnost v oblasti informování zemědělců o možnostech vytváření pozitivního krajinného rázu D3 Krajinotvorné hospodaření D3.3 Zabezpečení obdělávání všech ploch vhodných pro zemědělskou produkci. D3.4 Obnova a využívání luk v nivě. D3.5 Protierozní opatření, zvyšování úrodnosti a ochrany půdy. D3.6 Zalesňování produkčně nevhodných ploch. D3.7 Údržba vodních toků. D3.8 Zřizování nových vodních ploch. D4 Využívání produkčního, přírodního, rekreačního a krajinotvorného potenciálu lesa. D4.1 Integrace subjektů hospodařících v lese kolem zájmů MP. Založení veřejnosoukromého partnerství Sdružení pro efektivní využívání potenciálu lesa. - obcí, subjektů hospodařících v lese, zpracovatelských podniků, ekologických iniciativ, poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu, turistických spolků atd. Spolupráce při využívání produkčního i mimoprodukčního potenciálu lesa. D4.2 Podpora budování zpracovatelského průmyslu pro finalizaci těžených surovin. Možný produkt veřejnosoukromého partnerství (např. Pila svépomocného finančního sdružení.) Navázání kontaktů s existujícím dřevozpracovatelským závodem - zřízení filiálky. D4.3 Využití kvalitního přírodního prostředí pro cestovní ruch. Participace na údržbě a péči o vzhled pro maximální využití rekreačního potenciálu lesa. Opatření proti přemnožení komárů. 200

15 D4.4 Biosferická rezervace UNESCO ekologie, výzkum, propagace, dotace E) Organizovaná produkce vína. Strategický cíl Návrh opatření Poznámka E1 Spolupráce malovinařů E1.1 Integrace malovinařů kolem společných zájmů Osvěta, motivace E1.2 Založení Svépomocného sdružení vinařů MP. Marketingové řízení produkce vína; - snižování nákladů - zvyšování kvality produkce - realizace odbytu E2 Jednotný kvalitní produkt E2.1 Zavedení místní specifické odrůdy (značky). E2.2 Stanovení pravidel pro zajištění požadované kvality. E2.3 Stanovení pravidel pro způsob finalizace a odbytu. E2.4 Spolupráce s výzkumem E3 Spojení produkce a odbytu vína s cestovním ruchem a folklórními tradicemi E3.1 Reprezentativní vinný sklep v MP E3.2 Dotváření krajiny výsadbou vinic podle jednotné koncepce E3.3 Propojení s programem rozvoje cestovního ruchu soustředění vinic v exponovaných místech; podél cest a pod. vinařské stezky, celoroční agroturistický program cyklů individuální rekreace Vinařův rok a pod. 201

16 F) Čilý cestovní ruch využívající předností Podluží (tradice, folklór, vinařství, příroda, ) Strategický cíl Návrh opatření Poznámka F1 Komplexní program organizovaného jednotného místního produktu cestovního ruchu. F1.1 Motivace a integrace, podnikatelů, institucí a občanů - potencionálních účastníků realizace projektu rozvoje cestovního ruchu. F1.2 Založení veřejnosoukromého marketingového Sdružení pro svépomocný rozvoj cestovního ruchu v MP. Propagace CR jako významné příležitosti výdělečné činnosti. Podpora nově zakládaných subjektů v souladu se společnou koncepcí rozvoje CR v MP. - integrace subjektů činných v oblasti CR na Podluží kolem společných zájmů - odborná koordinace a řízení místního produktu organizované marketingové řízení rozvoje CR v MP - odbytový program F1.3 Založení Svépomocného podpůrného fondu pro rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu. svépomocné financování společných investic - snižování nákladů jednotlivých subjektů, podpora individuálních rozvojových záměrů formou půjček, nebo záruk F1.4 Navazování spolupráce s institucemi a osobami působícími v oblasti rozvoje cestovního ruchu mimo MP. Propojení programu cestovního ruchu v MP s existujícími projekty pro rozvoj cestovního ruchu F1.5 Zřízení informačního centra, Informační databanka, integrovaný informační systém cestovního ruchu příp. propojený s dalšími informačními centry (viz. A.6.3.); poskytování informací pro turisty i poskytovatele služeb; zprostředkování; spolupráce s CK; sběr informací na veletrzích;... F1.6 Zpracování projektu - marketingové studie - Rozvoj cestovního ruchu v MP. provázání a koordinace nabídky atraktivit pro CR - vinařství, folklór, kulturní program, nabídka stravování, ubytování, ubytování v soukromí - rodinné agrofarmy, propojení se zemědělstvím, nabídka služeb, možností sportovního vyžití atd. návaznost na atraktivity v okolí (Lednicko-valtický areál, Mikulčice, Pohansko) metodika integrace a sdružování podnikatelů působících v oblasti cestovního ruchu, spolupráce se subjekty hospodařícími v lese Podpora prodeje - společná propagace - efektivní nabídka místních atraktivit; zapojení CK;

17 F1.7 Stanovení a realizace opatření pro zachování hlavní atraktivity místa - venkovské romantiky. Snaha o udržení tradičního životního stylu, vinařství, folklór, tradice, místní kuchyně, obecní rozhlas, ponocný, vzhled obcí (návaznost na cíl B3) apod. F2 Program rozvoje individuální venkovské turistiky F2.1 Program rozvoje vesnické turistiky v oblasti - agroturistika F2.2 Program rozvoje vesnické turistiky v oblasti - vinařská turistika - Stanovení jednotného způsobu a úrovně poskytování služeb. - Stanovení způsobu propojení CR se zemědělským hospodařením. - Podpora zakládání agroturistických rodinných farem. Vedlejší produkt - chov hospodářských zvířat, domácí zemědělské produkty - zpracování tradiční technologií, kvalitní ekologické potraviny, místní speciality. Možnost aktivní účasti klienta při zemědělských pracích farmy (např. Celoroční program cyklů individuální agroturistické rekreace zaměřený na pěstování a výrobu vína - Vinařův rok) projekty popularizace a možností komerčního využívání vinařské tradice, pěstování a výroby vína; prodej vína, F2.3 Program rozvoje vesnické turistiky v oblasti - rekreace v přírodě Využití přírodního potenciálu; F2.4 Program rozvoje vesnické turistiky v oblasti - zájmová turistika rybaření, myslivost -obory lovné zvěře, kultura, historie, návštěva pamětihodností v okolí, tradice, folklór; celoroční koordinovaná nabídka organizovaných akcí F2.5 Program rozvoje vesnické turistiky v oblasti - víkendová rekreace chataření, chalupaření, F3.1 Program rozvoje kondiční a sportovní turistiky v oblasti - cykloturistika Lokální trasy, výletní místa, založení tradic okružních tematických organizovaných vyjížděk. F3 Kondiční a sportovní turistika F3.2 Program rozvoje kondiční a sportovní turistiky v oblasti - pěší turistika F3.3 Program rozvoje kondiční a sportovní turistiky v oblasti - soustředění sportovních klubů Lokální trasy, výletní místa, založení tradic pochodů. Navazování kontaktů se sportovními kluby mimo MP. F3.4 Vybudování golfového hřiště včetně golfového klubu a zajištění navazujících služeb. 203

18 F4 Podpora a vytváření podmínek pro odbornou přípravu a vzdělávání poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu. F4.1 Motivace mladých lidí ke studiu v oborech cestovního ruchu. F4.2 Zajišťování informativních a vzdělávacích seminářů pro poskytovatele služeb v oblasti cestovního ruchu. F4.3 Projekt agroturistické výchovy a vzdělávání. F4.4 Zajištění proškolení místních lektorů. F4.5 Spolupráce se školstvím. Navazování kontaktů s odbornými vysokými a středními školami. Spolupráce se základními školami. viz. opatření B10.1 F5 Budování gastronomické sítě s jednotnou a zaručenou úrovní poskytovaných služeb F5.1 Založení Svépomocného sdružení podnikatelů v pohostinství. F5.2 Program podpory zvyšování kvality gastronomických zařízení a služeb. Integrace vlastníků kolem společných zájmů, marketingové služby, jednotná společná propagace (Vydání Podlužácké kuchařky) stanovení pravidel pro poskytování gastronomických služeb, podpora investic do zlepšení prostředí zařízení, do vzdělávání a odborné přípravy personálu F6 Postupné vytváření komplexní infrastruktury pro cestovní ruch. F6.1 Organizovaný systém doplňkových služeb. F6.2 Stanovení způsobu participace poskytovatelů služeb v oblasti CR na zřizování a provozu zařízení a ploch pro každodenní rekreaci obyvatel s cílem rozšíření nabídky produktu CR a potažmo optimálního vytížení těchto zařízení. Půjčovny, místní doprava, informace, zprostředkování, hlídání dětí Integrace kolem společných zájmů - spolupráce jednotlivých sdružení; založení společného sdružení. Nabídka rekreačního sportování, koupání, příjemného prostředí pro odpočinek. F6.3 Program podpory zařízení s možností posezení ve stylovém prostředí - sklepy. Sdružování vinařů poskytujících pohostinské služby ve svých sklepech, společné budování sociálního zařízení u sklepů, propojení s programem kulturních a folklórních akcí a s tradicemi (např. Čepování pod víchem) F6.4 Projekt propagace, značení a využívání turistických tras pro podporu místního cestovního ruchu. cyklostezky, stezky pro pěší turistiku F6.5 Projekt propagace, značení a využívání vinařských stezek pro podporu místního cestovního ruchu. Zapojení do projektu Moravské vinařské stezky 204

19 F6.6 Zabezpečení snadné dostupnosti turistických cílů s využitím stávající dopravní infrastruktury. F6.7 Organizované využívání stávajících kapacit zařízení pro ubytování, příp. budování nových kapacit. naváděcí značení na dálnici a státních silnicích I. třídy, využívání železnice - jídelní a lůžkové vozy ( Vinexpres ), zabezpečení lokální dopravy turistů - organizované poznávací okružní výjezdy do okolí jako doplňkový program CR na Podluží jednotný registr volných lůžek; využívání neobydlených domů, F6.8 Zřízení tábořiště, campu. G) Zdravé životní prostředí. Strategický cíl Návrh opatření Poznámka G1.1 Uchovávání a obohacování báze přírodních zdrojů. G1 Veškeré činnosti v MP jsou realizovány v duchu principů udržitelného územního rozvoje G1.2 Uchovávání biologické diverzity. G1.3 Ochrana kvality vod a zásob vodních zdrojů. dobudování ČOV G1.4 Integrace ekonomických a ekologických principů do rozvojových záměrů. G1.5 Posílení přeshraniční spolupráce G2.1 Monitoring stavu životního prostředí G2 Ustavičná a cílevědomá péče o životní prostředí G2.2 Program ekologické osvěty, motivace k ekologickému chování. G2.3 Motivace místní komunity ke spolupráci a participaci na péči o životního prostředí. Občané jsou seznamováni se zásadami udržitelného územního rozvoje a jsou motivováni k jejich dodržování Produkt veřejnosoukromého partnerství - založení Sdružení pro udržitelný územní rozvoj. G2.4 Zpracování plánu investic do životního prostředí. G2.5 Projekty postupné realizace investic do ŽP 205

20 G3 G4 Nepřípustnost aktivit ohrožujících životní prostředí Využívání alternativních zdrojů energie. G3.1 V rámci projednávání umístění konkrétního podnikatelského záměru v obci, nebo při ÚŘ na umístění stavby, která je potencionálním znečišťovatelem, požadovat analýzy vlivu budoucího provozu na ŽP. G3.2 Stanovit meze míry znečištění pro vydání souhlasu k výstavbě daného provozu. G4.1 Podpora projektů využívajících vodní energie. G4.2 Podpora projektů využívajících větrné energie. G4.3 Podpora projektů využívajících sluneční energie. G4.4 Program podpory projektů využívajících energie získávané spalováním biomasy. H) Živé tradice. Strategický cíl Návrh opatření Poznámka H1 Komplexní program zachování a obnovy tradic H1.1 Motivace občanů - propagace a vyzdvihování významu tradic. - významná součást společenského života utvářející obraz obce - tradice jsou obecně chápány jako hodnota - silná stránka Podluží - podpora a posilování významu folklórních tradic je prostředkem motivace občanů pro jejich zapojení do veřejného života a vytváření jejich pocitu sounáležitosti H1.2 Založení Sdružení pro zachování a obnovu tradic. a Fondu pro zachování a obnovu tradic. - integrace subjektů a osob se zájmem o zachování tradic kolem společných zájmů - zajišťování motivace, propagace, osvěty - podpora masovosti udržování tradic H1.3 Zpracování programu podpory obnovování a udržování zaniklých tradic. H1.4 Spolupráce sdružení se školami a spolky. viz. opatření A

21 H1.5 Propojení programu zachování a obnovy tradic s programem rozvoje cestovního ruchu. H1.6 Využívání atraktivity živých tradic jako jednoho z prostředků propagace MP. součást nabídky atraktivit pro cestovní ruch orientovaný na venkovskou turistiku např. vydání publikace o historii a současnosti tradic na Podluží. H1.7 Propagace a podpora pořádání folklórních akcí. H1.8 Vytvoření bohatého celoročního programu folklórních událostí. H1.9 Využívání atraktivity folklórních tradic při propagaci ostatních produktů obce. H2 Intenzivní využívání národopisného areálu ve Tvrdonicích. H2.1 Aktivní hledání různých možností využívání areálu. Koordinace akcí, logistika, zajištění organizace nových tradičních akcí. H2.2 Účinná propagace, profesionální logistika. - vinobraní, dožínky, folkový, rockový, letní filmový festival, jarmark, dětský den, slavnosti, sportovní události apod. - jedna z činností Sdružení pro zachování a obnovu tradic. H2.3 Využívání areálu všemi obcemi MP. I) Kompletní a kvalitní technická infrastruktura; - dobudování ČOV, inženýrských sítí a dopravního propojení. Strategický cíl Návrh opatření Poznámka I1 I2 Dobudování chybějících ČOV Dobudování a rekonstrukce inženýrských sítí. I1.1 Výstavba společné ČOV pro obce Týnec a Hrušky. I1.2 Výstavba ČOV v Moravském Žižkově. I2.1 Vodovod (Moravský Žižkov) I2.2 Kanalizace (Týnec, Hrušky) I2.3 Plynovod 207

22 I2.4 Rozvod NN I2.5 Sdělovací vedení I3 I4 I3.1 Monitoring dotací a grantů podporujících budování technické infrastruktury. Maximální využívání nabízených možností získání dotací a grantů podporujících budování technické infrastruktury. I3.2 Zajištění vysokého standardu žádostí o příspěvky. Zapojení neveřejných subjektů do procesu financování a realizace projektů na I4.1 Integrace subjektů jejichž potřebou je budování technické infrastruktury vyvoláno. dobudování technické infrastruktury. I4.2 Založení Svépomocného fondu pro budování technické infrastruktury. I5.1 Vyvíjení aktivit směřujících k urychlení výstavby rychlostní komunikace Břeclav - Zlín monitoring situace, příprava pozemků, lobby I5.2 Efektivní využívání stávající dopravní infrastruktury a výhodné polohy MP. Zpracování koncepce dopravy v MP I5 Kvalitní komunikace a vyhovující dopravní dostupnost obcí MP. I5.3 Oprava a dobudování komunikací propojující MP s nadřazenou silniční sítí. I5.4 Oprava a dobudování komunikací vzájemně propojující jednotlivé obce MP. Napojení na obchvat Břeclavi, na rychlostní komunikaci Břeclav - Zlín. I5.5 Bezprašné místní komunikace v obcích. I5.6 Dobudování chodníků ve všech ulicích. I5.7 Most přes Dyji do Rakouska (Lanžhot) I5.8 Lávka pro pěší přes Moravu (MNV) 208

23 J) Rozšíření MP o obce okresu Hodonín. Strategický cíl Návrh opatření Poznámka J1 J2 J3 Navazování kontaktů s obcemi na Podluží v okresu Hodonín. Integrace obcí kolem společných zájmů. Získávání obcí okresu Hodonín pro vstup do sdružení Mikroregion Podluží. J1.1 Setkávání občanů na společenských a kulturních událostech. J1.2 Pořádání společných akcí. J1.3 Setkávání starostů a zastupitelů. J2.1 Získávání obcí na Podluží v okresu Hodonín pro spolupráci při realizaci projektů MP. J2.2 Informování vedení obcí na Podluží v okresu Hodonín o činnosti MP. J3.1 Koncepční cílevědomá agitační činnost, náborová komunikační kampaň. J3.2 Oficiální nabídka členství v MP obcím, příp. institucím a organizacím působícím v obcích Podluží okresu Hodonín. J3.3 Slavnostní a medializované přijímání nových členů. 209

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA 167 STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 1. VIZE o základní směrech budoucího rozvoje obcí; sestavené na veřejných jednáních s občany a představiteli

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť

1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť 1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť 1.1.1. Zkvalitňování lokálních silničních sítí - optimalizace místní komunikační sítě, její dostavba za účelem napojení objektů - rekonstrukce,

Více

Příloha 4: Přehled krajských programů

Příloha 4: Přehled krajských programů Příloha 4: Přehled krajských programů Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód aktivit Liberecký Podpora hospodářského rozvoje 16, 35 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, popř.

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Zhodnocení uplynulého období Priority MAS Valašská tradiční vesnice pohoda života na Valašsku a pohoda při trávení volného času. Zvýšení

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

Příloha 11 Analýza problémů

Příloha 11 Analýza problémů Příloha 11 Analýza problémů silné stránky zatím vyhovující věková struktura obyvatel. plánování Bruntál, vrbensko, Horní Benešov existující poskytovatelé služeb, existence řady organizací věnujících se

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 Strategická část Předkladatel: MAS Hustopečsko, z.s. Zpracovatel: Ing. Přemysl Pálka - manažer MAS Ing. Michal Zich - koordinátor ISÚ Spolupráce:

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Leden 2016 Olomoucký kraj OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Podporované aktivity: Program je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého

Více

PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ - ANKETA

PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ - ANKETA Průzkum veřejného mínění - anketa. STRATEGIE ROZVOJE Regionu Podluží PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ - ANKETA komunikace s veřejností; zmapování názorů a námětů veřejnosti AKTUALIZACE 2005 91 Průzkum veřejného

Více

Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region

Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Šumperský venkov, z. s. 2014 2020 Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region STRATEGICKÁ ČÁST 1 Obsah 4 Strategická část... 4 4.1 Vize strategie...

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Na peníze EU s námi dosáhnete www.dotace-fondy.eu Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám tímto materiálem představili

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

A. Oblast infrastruktury města a podnikání

A. Oblast infrastruktury města a podnikání A. Oblast infrastruktury a podnikání A.1. Vytvořit podmínky pro stabilní rozvoj Územně plánovací dokumentace A.1.1. Do r. 2012 vytvoření nové závazné UPD jako předpokladu rozvoje A.2. Zajistit kvalitní

Více

Konference k tvorbě integrované strategie MAS Ekoregion Úhlava pro období zápis

Konference k tvorbě integrované strategie MAS Ekoregion Úhlava pro období zápis Konference k tvorbě integrované strategie MAS Ekoregion Úhlava pro období 2014 2020 zápis 13. 11. 2014 Návrh Strategických cílů, specifických cílů a opatření Pracovní skupina Rozvoj obcí Vize Ekoregion

Více

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA program Název Fiche 1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Vymezení Fiche Podpora je zaměřena

Více

Představení možností čerpání finančních prostředků na realizaci strategie v území MAS Hlinecko pro zemědělské subjekty V HLINSKU 18.

Představení možností čerpání finančních prostředků na realizaci strategie v území MAS Hlinecko pro zemědělské subjekty V HLINSKU 18. Představení možností čerpání finančních prostředků na realizaci strategie v území MAS Hlinecko pro zemědělské subjekty V HLINSKU 18. ÚNORA 2016 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FICHE 1 PRV: Rozvoj výroby a činností

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 019 288 1112 Daň z

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DOTACE Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Co se dnes dozvíte? Přehled využitelných finančních zdrojů Dotace do prvovýroby Dotace do nezemědělských činností Přehled

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko

Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko I. Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace strategie Hodnocení realizace plánu se bude

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche.Název Fiche 7 D.1 Stezky, pěšiny a mosty mezi lidmi.vymezení Fiche Zvyšovat atraktivitu a vybavenost území pro cestovní ruch.

Více

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA AKTUALIZACE 2013-2017 Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 11/2013 1 rozvoje města OBSAH:

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Číslo Fiche.Název Fiche 8 D. Lesy pro odpočinek a pro lidi Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření II.. Název opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Zobrazit části 1-1 Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche B.2 Služby a život na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření III.

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Aktivita Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava 1.1.1 Správa chodníků Průběžně aktualizovat pasport chodníků,

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

Strategický plán rozvoje města Znojma Návrhová část

Strategický plán rozvoje města Znojma Návrhová část Strategický plán rozvoje města Znojma Návrhová část OBSAH PŘEDMLUVA...3 1. SOUHRNNÁ SWOT ANALÝZA MĚSTA ZNOJMA...4 2. PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE...15 3. STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE MĚSTA...19 Cíle a priority

Více

MOŽNOSTI PODPORY PROSTŘEDNICTVÍM MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLINECKO (2016-2022)

MOŽNOSTI PODPORY PROSTŘEDNICTVÍM MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLINECKO (2016-2022) MOŽNOSTI PODPORY PROSTŘEDNICTVÍM MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLINECKO (2016-2022) Hlinsko 22. 3. 2016 Území MAS Hlinecko, z.s. Regionální značka Kvalita z Hlinecka Založena v roce 2014 MAS Hlinecko společně s

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2015 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 116 000 1112 Daň z

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

1. Analýza očekávaných efektů realizace

1. Analýza očekávaných efektů realizace 1 OBSAH 1. Analýza očekávaných efektů realizace... 3 1.1. Vymezení území... 3 1.2. Rozbor očekávaných efektů, synergické vazby... 4 1.3. Systém finálního zhodnocení realizace KIPR... 8 1.4. Indikátory

Více

Souhrn Workshopu "Společná budoucnost 2020"

Souhrn Workshopu Společná budoucnost 2020 Souhrn Workshopu "Společná budoucnost 2020" V rámci průběžných jednání se oba partneři shodli na pěti tématech možné další příhraniční spolupráce. Tato témata jsou: Mládež Hipoturistika Pěstování a zpracování

Více

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o.

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o. Analýza možnosti dotací na projektové záměry Support project. s.r.o. Obsah Ekologická doprava-silniční vláček 5 Národní park Šumava pro všechny 8 Farma Strážný - agroturistika, mlékárna, sýrárna, zimoviště

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE 2011 FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE Č. 4/2011 Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány

Více

Fiche stručný popis opatření stanovených MAS v souladu s SPL

Fiche stručný popis opatření stanovených MAS v souladu s SPL Fiche stručný popis opatření stanovených MAS v souladu s SPL Formy financování Bezhotovostní platby Hotovostní platby Věcné plnění ze strany žadatele/příjemce dotace leasing Kritéria přijatelnosti Projekt

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Statutární město Opava Aktualizace 2014 STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Základní východisko Zdraví a kvalita života obyvatel se zlepší a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,

Více

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE K DIPLOMOVÉ P R Á C I na téma Cestovní ruch a venkovská turistika ve vybraném regionu VEDOUCÍ

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 CHCEME ODPOVĚDNÝ, TRANSPARENTNÍ A VSTŘÍCNÝ LIBERECKÝ KRAJ Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 Liberecký kraj a jeho řádné fungování je pro Vás, jeho obyvatele,

Více

Seminář Evropské dotace pro obce

Seminář Evropské dotace pro obce Seminář Evropské dotace pro obce Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 1. března 2011 Pardubice Zaměření programu OPPS ČR-PR je jedním z operačních programů

Více

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE II/A. PILÍŘ OSPODÁŘSKÝ A.1 OSPODÁŘSKÁ ZÁKLADNA - značná výměra zemědělských

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Vsetínsko pro programové období 2014 2020 3. STRATEGICKÁ ČÁST

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Vsetínsko pro programové období 2014 2020 3. STRATEGICKÁ ČÁST Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Vsetínsko pro programové období 2014 2020 3. STRATEGICKÁ ČÁST MAS Střední Vsetínsko, z.s. Aktivity pro zkvalitnění tvorby SCLLD byly

Více

Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje

Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Výzkumné centrum RURAL Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje Radim Perlín a kol. perlin@natur.cuni.cz WD-01-07-1

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

BORAČE. Návrh zadání územního plánu

BORAČE. Návrh zadání územního plánu Návrh zadání územního plánu BORAČE Pořizovatelem územního plánu Borače je Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení úřad územního plánování, a to ve smyslu 6 odst. 1) písm.

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví. Možnosti nadací a státních programů. Omnium z.s. Jakub Děd

Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví. Možnosti nadací a státních programů. Omnium z.s. Jakub Děd Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví Možnosti nadací a státních programů Omnium z.s. Jakub Děd Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Ministerstva Hlavní oblasti dotační

Více

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Popis komunitního projednávání Místní akční skupina uplatňuje komunitně vedený místní rozvoj, jehož základním principem je metoda

Více

SWOT analýzy města Krnova

SWOT analýzy města Krnova SWOT analýzy města Krnova Dílčí SWOT analýzy tematických oblastí jako pracovní verze formalizace socio-ekonomické analýzy města červen 2015 1 OBSAH Úvod 1 SWOT analýza oblasti Sociální prostředí a vybavenost

Více

Integrovaný plán rozvoje města Krupka

Integrovaný plán rozvoje města Krupka Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 0 (celkem 26) Obsah 1. Úvod... 2 2. Struktura a metodika návrhové části... 3 3. Vize rozvoje města Krupky... 4 4. Prioritní oblasti rozvoje... 7 5. Východiska...

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Zápis z pracovní skupiny Cestovní ruch v rámci plánování strategie MAS Blaník o. s. na roky 2014 2020(5)

Zápis z pracovní skupiny Cestovní ruch v rámci plánování strategie MAS Blaník o. s. na roky 2014 2020(5) Zápis z pracovní skupiny Cestovní ruch v rámci plánování strategie MAS Blaník o. s. na roky 2014 2020(5) Datum konání: III. kolo, 6. 5. 2014, 17 20 hodin Garant skupiny: Mgr. Kateřina Červenková (ČSOP

Více

OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Osa 1 je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a posílení dynamiky podnikání v zemědělské výrobě. Finanční alokace

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Strategie MAS Horní Pomoraví Návrhová část. Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013

Strategie MAS Horní Pomoraví Návrhová část. Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013 Strategie MAS Horní Pomoraví Návrhová část Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013 1 Strategie MAS Horní Pomoraví Návrhová část Strategická - návrhová část 2 Strategie MAS Horní Pomoraví

Více

Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013

Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 AKTUALIZACE LISTOPAD 2008 Aktivita / Projekt Prioritní osa č.1 Životní prostředí Téma 1.1. Ochrana životního prostředí Nositel projektu Finanční náročnost (v tis.kč)

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 9 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa: Opatření:

Více

Programový rámec: PRV

Programový rámec: PRV Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 2020 Programový rámec: PRV Plánovaná alokace pro období 2016(2017) 2023: 11,241 mil Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce)

Více

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2013

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2013 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2013 Evidenční číslo: Kontrolní součet: CL/7H Datum doručení: Dotčený

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 27. února 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

10. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ

10. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ V souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny Blanský les Netolicko o.p.s. pro období 2007-2013 MAS Blanský les Netolicko, čertovsky hezké místo (registrační číslo MAS: 07/002/41100/231/000066)

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

Zápis z jednání Řídícího výboru Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v hl. m. Praze

Zápis z jednání Řídícího výboru Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v hl. m. Praze Zápis z jednání Řídícího výboru Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v hl. m. Praze Datum konání: 9. 9. 2015 Místo konání: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10 Záběhlice,

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

2.11 Analýza rozvojových potřeb

2.11 Analýza rozvojových potřeb 2.11 Analýza rozvojových potřeb Z komunitního projednání SCLLD vzešly následující oblasti rozvojových potřeb a jednotlivé potřeby, ty se dále na druhém kole upravovaly i dle vznikajících SWOT analýz a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC Říjen 2015 Schváleno Zastupitelstvem Obce Blatec dne ZPRACOVALA: Mgr. Barbora Jurková 1 Strategické plánování představuje důležitý nástroj regionálního rozvoje. Strategie

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Z Á P I S ze dne 4. 3. 2014

Z Á P I S ze dne 4. 3. 2014 Z Á P I S ze dne 4. 3. 2014 Pracovní skupina: Doprava, technická infrastruktura, životní prostředí Místo: Chomutovské divadlo Čas: 16:00 19:05 Program: 1. Úvod k aktualizaci Rámcové strategie rozvoje města

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více