STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy"

Transkript

1 Statutární město Opava Aktualizace 2014 STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Základní východisko Zdraví a kvalita života obyvatel se zlepší a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno, pokud budou naplňovány záměry uvedené v tomto plánu OBSAH MOTTO A VIZE Prioritní oblast EKONOMIKA Prioritní oblast INFRASTRUKTURA Prioritní oblast LIDÉ Prioritní oblast SPRÁVA MĚSTA A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Prioritní oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Počet dílčích úkolů a finanční náročnost k aktivitám prioritních oblastí Graf: Počet dílčích úkolů k aktivitám Strategického plánu v letech Graf: Finanční náročnost aktivit Strategického plánu v letech Graf: Celkové objemy finančních prostředků v jednotlivých prioritních oblastech Graf: Plnění dílčích úkolů k aktivitám Strategického plánu v letech Technická poznámka: Celý tento dokument je zpracován v programu Microsoft Excel a je pro přehlednost rozdělen do jednotlivých listů (v tomto případě obsah, oblasti, zkratky). Název projektu: Aktualizace strategického plánu a řízení rizik Statutárního města Opavy Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/

2 Úvodní strana Obsah Vize Statutární město Opava Aktualizace 2014 STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy E Priorita E.1 Priorita E.2 Priorita E.3 I Priorita I.1 Priorita I.2 Priorita I.3 Priorita I.4 Priorita I.5 L Priorita L.1 Priorita L.2 Priorita L.3 Priorita L.4 Priorita L.5 Priorita L.6 S Priorita S.1 Priorita S.2 Priorita S.3 Priorita S.4 Priorita S.5 Z Priorita Z.1 Priorita Z.2 Priorita Z.3 Priorita Z.4 Obsah Strategického plánu PRIORITNÍ OBLAST EKONOMIKA Rozvíjení spolupráce školství a podnikatelského sektoru na území města Podporování vzniku a rozvoje podnikání Podporování cestovního ruchu PRIORITNÍ OBLAST INFRASTRUKTURA Postupné snižování zatížení města vnitřní a tranzitní dopravou Preferování veřejné dopravy, cyklistické a pěší před individuální automobilovou dopravu Dokončení severního, jižního obchvatu a středního městského okruhu Zabezpečení technické a dopravní infrastruktury rozvojových a zastavěných ploch Participování na majetkové přípravě u dopravních staveb PRIORITNÍ OBLAST LIDÉ Zvýšení kvality života občanů města Podporování tradičních akcí a aktivit v oblasti kultury a sportu Podporování volnočasových aktivit Zajištění dostupnosti bytů v majetku města Zlepšení dostupnosti budov a kulturních a sportovních zařízení v majetku města Podporování vzdělávání PRIORITNÍ OBLAST SPRÁVA MĚSTA A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Zřízení kontaktního centra a Portálu občana Zefektivnění komunikace ve vztahu k veřejnosti Zefektivnění vnitřní komunikace Zefektivnění oblasti řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Opavy a Městské policii Opava Optimalizace řízení koncepcí, studií a projektů PRIORITNÍ OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zajištění ochrany a zlepšování městské a krajinné zeleně Zlepšování kvality ovzduší Zlepšování systému nakládání s odpady Zlepšování protipovodňové ochrany a kvality vod Zkratky Obsah - strana 2 (celkem 21)

3 Statutární město Opava Aktualizace 2014 STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy MOTTO a VIZE Motto: Bílá Opava pravé místo pro život Vize: Opava chce být otevřeným, aktivním a hrdým slezským městem, kde každý může strávit život podle vlastních představ. Městem s rozmanitou nabídkou bydlení, vzdělání a pracovních příležitostí s možností seberealizace, kvalitními službami a atraktivními možnostmi trávení volného času obyvatel. Sportovní a kulturní zázemí splňující nejvyšší nároky, udržovaná zeleň, čistota města, jeho bezpečnost a dostupnost to vše a ještě mnohem více bude základem plnohodnotného a zdravého života obyvatel Opavy a spokojenosti jejích návštěvníků. Opava se tak stane ještě příjemnějším a přitažlivějším místem pro život. ÚVODNÍ STRANA OBSAH

4 Úvodní strana Obsah Vize PRIORITNÍ OBLAST EKONOMIKA Opava městem podnikatelských a pracovních příležitostí s možností seberealizace. Opava jako turisticky atraktivní destinace. Název Priority, Opatření, Aktivity Termín Odpovědnost Spolupráce Zdroje vlastní Priorita E.1 Rozvíjení spolupráce školství a podnikatelského sektoru na území města Rozvíjení spolupráce školství (ZŠ, SŠ, VŠ) a podnikatelského sektoru na území města za Opatření E.1.1 účelem podpory motivace ke studiu technických oborů Aktivita E Zpracování analýzy stávajících projektů vzájemné spolupráce 2015 RMSP SKOL, OHK Aktivita E Zajištění a realizace veletrhu pracovních příležitostí pro žáky ZŠ nabídka středního školství a prezentace firem RMSP KPRM, SKOL, externí subjekt jako samotný realizátor Aktivita E Realizace projektu Vezmi své dítě do práce RMSP SKOL, OHK Aktivita E Řešení propagace technických profesí jako perspektivních oborů RMSP SKOL, KPRM Opatření E.1.2 Zajištění dostatku technicky vzdělané pracovní síly na trhu práce Vytvoření a zajištění fungování pracovní skupiny města, ÚP a OHK a zástupců zaměstnavatelů pro Aktivita E koordinaci definování potřeb firem Aktivita E Zpracování analýzy stavu poptávky a nabídky u technických profesí na Opavsku (sekundární i primární) přes VŠ RMSP ÚP, OHK RMSP Pracovní skupina viz E.1.2.1; externí zpracovatel Aktivita E Zpracování studii demografického vývoje profesí RMSP Pracovní skupina viz E.1.2.1; externí zpracovatel Aktivita E Vytvoření profilu zaměstnance RMSP Pracovní skupina viz E.1.2.1; externí zpracovatel Aktivita E Dlouhodobé zvyšování kvality infrastruktury pro vzdělání SKOL RMSP Priorita E.2 Podporování vzniku a rozvoje podnikání Opatření E.2.1 Vytváření podmínek pro vznik a rozvoj firem a živnostníků Zpracování analýzy současného stavu a možného vývoje předškolských zařízení ve vztahu Aktivita E k potřebám zaměstnavatelů a podnikatelů Aktivita E Zpracování analýzy současného stavu podnikatelského prostředí v Opavě 2015 RMSP SKOL externí zpracovatel Pracovní skupina viz E.1.2.1; externí zpracovatel Aktivita E Realizace marketingové kampaně RMSP KPRM Aktivita E Vytvoření fondu rozvoje podnikání podpora podnikatelů finanční pomoc pro začínající podnikatele RMSP ÚP, FARO Aktivita E Podporování aktivní spolupráce s vybranými agenturami při vyhledávání investorů vedení města HAUP Opatření E.2.2 Využívání potenciálu rozvojových ploch města Zpracování analýzy vhodných ploch a objektů města (nejen nových ploch určených pro podnikání, Aktivita E ale také brownfieldů) 2016 HAUP OMM Aktivita E Realizace předprojektové přípravy ploch pro podnikání ve městě - zasíťování PRI OMM, HAUP Opatření E.2.3 Podporování podnikatelských subjektů zaměřených na nové technologie Zpracování analýzy potenciálu města pro umístění podnikatelských subjektů zaměřených na nové Aktivita E technologie HAUP RMSP, VŠ, externí firma Priorita E.3 Podporování cestovního ruchu Opatření E.3.1 Využívání potenciálu cestovního ruchu pro rozvoj podnikání a ekonomiky Zajištění dlouhodobého rozvoje a řízení Destinačního managementu turistické oblasti Opavské Aktivita E Slezsko KPRM MIC, partnerské subjekty Aktivita E Zpracování koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě Opava KPRM MIC, externí zpracovatel Aktivita E Zajištění dlouhodobého rozvoje a řízení aktivit MIC KPRM MIC E - strana 4 (celkem 21)

5 Úvodní strana Obsah Vize PRIORITNÍ OBLAST INFRASTRUKTURA Opava městem s vyřešenou vnitřní a tranzitní dopravou, kvalitní veřejnou dopravou a dobrými podmínkami pro cyklisty a chodce. Opava s dobudovanou technickou infrastrukturou. Název Priority, Opatření, Aktivity Termín Odpovědnost Spolupráce Zdroje vlastní ,00 Priorita I.1 Postupné snižování zatížení města vnitřní a tranzitní dopravou Postupné snižování individuální automobilové dopravy, vnitřního krátkodobého Opatření I.1.1 parkování v MPZ a centru města Aktivita I Zefektivnění systému parkovacích stání v MPZ a centru města 2015 HAUP DOPR, PRI, TSO Aktivita I Uplatňování progresivní platby za parkování TSO DOPR dle výstupů z aktivity I Aktivita I Posílení kontrolní činnosti MPOL MPOL - Aktivita I Zajištění efektivního způsobu parkování na obvodu centra 2015, 2018, 2020 HAUP DOPR, PRI, TSO Opatření I.1.2 Posilování MHD - preference a nabídka Aktivita I Konsolidace MHD a linkové dopravy (četnost spojů, struktura zastávek) MDPO DOPR, HAUP, PRI viz Aktivita I Zajištění stagnace jízdného pro občany MDPO Opatření I.1.3 Zajištění osvěty Připravování podkladů pro naplňování komunikační strategie - strategické dopravní dokumenty Aktivita I města - "QUEST", "plán udržitelné městské mobility" (dále PUMM) 2015, 2017 HAUP RMSP Aktivita I Medializování možností parkování a preference využívání veřejné dopravy KPRM HAUP Uplatňování managementu mobility (řízení poptávky po dopravě) - kampaň na využívání Aktivita I udržitelných druhů dopravy (pěší, cyklistická a veřejná doprava) KPRM HAUP Preferování veřejné dopravy, cyklistické a pěší před individuální Priorita I.2 automobilovou dopravu Opatření I.2.1 Propojování cyklistických stezek a cyklopruhů Aktivita I Zpracování analýzy stavu a návrhu možnosti propojení cyklostezek 2016, 2020 HAUP DOPR Opatření I.2.2 Podporování cyklodopravy Aktivita I Zřizování veřejných koláren (úschoven kol) v uzlových bodech 2016, 2018, 2020 HAUP PRI, DOPR Aktivita I Zřizování bezpečných stojanů 2016, 2019 HAUP TSO Opatření I.2.3 Propojování pěších tras Aktivita I Zpracování analýzy stavu a návrhu možností propojení pěších tras a prostupnost území 2016 HAUP DOPR, PRI, TSO Priorita I.3 Dokončení severního, jižního obchvatu a středního městského okruhu Opatření I.3.1 Dokončení severního obchvatu Aktivita I Zahájení výstavby východní části ŘSD PRI, Sdružení I/ Aktivita I Získání územního rozhodnutí a stavebního povolení k západní části 2015, 2018 ŘSD PRI Opatření I.3.2 Dokončení jižního obchvatu Aktivita I Získání územního rozhodnutí a stavebního povolení k úseku Hradecká - Olomoucká 2015, 2017 MSK PRI, SSMSK Získání územního rozhodnutí a stavebního povolení k napojení jižního obchvatu na silnici I/11 Aktivita I (Komárov - Globus) MSK PRI, SSMSK Zajištění projektové přípravy ve stupni DÚR v úseku Olomoucká - Bruntálská s napojením na silnici Aktivita I I/11 a severní obchvat města 2019 MSK PRI, HAUP Opatření I.3.3 Dokončení středního městského okruhu I - strana 5 (celkem 21)

6 Aktivita I Prověření stabilizace trasy ve vazbě na závěry PUMM 2015 HAUP - Zpracování projektové dokumentace, včetně povolovacího řízení a vypořádání majetkoprávních Aktivita I vztahů PRI DOPR, HAUP Aktivita I Upravování křižovatek dle závěru PUMM PRI DOPR, HAUP Aktivita I Zajištění osvěty, mediální kampaně (závěry QUEST, PUMM) 2016, 2018, 2020 KPRM HAUP Opatření I.3.4 Dokončení obchvatu Komárova Vybrání varianty obchvatu Komárova v pořizovaném územním plánu Opavy, soulad s nadřazenou Aktivita I územně plánovací dokumentací 2016 vedení SMO HAUP Aktivita I Zpracování projektových dokumentací, stavebních povolení 2018, 2020 ŘSD HAUP, DOPR, PRI Aktivita I Zajištění osvěty, mediální kampaně (závěry PUMM, EIA) 2016 KPRM HAUP Zabezpečení technické a dopravní infrastruktury rozvojových a Priorita I.4 zastavěných ploch Opatření I.4.1 Zajištění rozvojových ploch pro podnikání a průmysl Aktivita I Zajištění vhodných pozemků pro investory HAUP OMM Aktivita I Zpracování kompletu technických studií na jednotlivých plochách, propočty investičních nákladů 2017 HAUP PRI Aktivita I Zajištění osvěty, medializace 2015, 2018 HAUP KPRM Opatření I.4.2 Zajištění rozvojových ploch pro výstavbu rodinných domů Aktivita I Upřednostnění developerských záměrů pro ucelené lokality 2015, 2017 HAUP Opatření I.4.3 Zastavování ploch Aktivita I Doplňování a nahrazování nevyhovující technické a dopravní infrastruktury PRI HAUP, DOPR, ZIPR Priorita I.5 Participování na majetkové přípravě u dopravních staveb Opatření I.5.1 Vykupování pozemků pro velké dopravní stavby Zajištění databanky pozemků v majetku města Opavy potřebných u strategických staveb pro Aktivita I případné směny HAUP OMM Opatření I.5.2 Vykupování pozemků pro cyklostezky Aktivita I Zajištění výkupů pozemků před vlastní realizací staveb OMM HAUP, PRI Opatření I.5.3 Vykupování pozemků pro místní komunikace Aktivita I Zajištění výkupů pozemků, které nejsou v majetku města, pro budoucí výstavbu OMM HAUP, PRI Aktivita I Blokování strategických pozemků v majetku města pro budoucí výstavbu 2017 OMM HAUP, PRI I - strana 6 (celkem 21)

7 Úvodní strana Obsah Vize PRIORITNÍ OBLAST LIDÉ Opava atraktivní pro život s nabídkou dostupného bydlení, pracovních příležitostí a možností seberealizace. Opava městem kultury, sportu a kvalitních sociálních služeb. Název Priority, Opatření, Aktivity Termín Odpovědnost Spolupráce Zdroje vlastní ,00 Priorita L.1 Zvýšení kvality života občanů města Vytvoření nabídky (sítě) služeb dle potřeb občanů prostřednictvím procesu komunitního Opatření L.1.1 plánování Aktivita L Zpracování analýzy potřeb občanů v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit SOCV poskytovatelé soc. služeb Aktivita L Udržení a podporování rozvoje sítě sociálních služeb na základě prokazatelné potřebnosti vedení SMO SOCV viz L Opatření L.1.2 Zajištění kvality poskytovaných sociálních služeb Aktivita L Nastavení cíleného monitoringu (kontrola služeb) SOCV Opatření L.1.3 Uplatňování systému grantů v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit Aktivita L Zajištění finanční podpory potřebných sociálních služeb formou pravidelného dotačního řízení vedení SMO SOCV, FARO, KAB Aktivita L Podporování zavedených poskytovatelů potřebných sociálních služeb formou víceletého financování vedení SMO SOCV, FARO, KAB Aktivita L Uplatňování systému grantů na podporu mimořádných jednorázových akcí vedení SMO SOCV, FARO, KAB viz analýza L.1.1.1, Komunitní plán viz analýza L.1.1.1, Komunitní plán Opatření L.1.4 Systémové řešení problematiky mladých lidí na území SMO (politika mládeže) Aktivita L Sestavení pracovní skupiny politiky mládeže (zástupci institucí a samosprávy města) vedení SMO SKOL, SOCV, ÚP, ZIVN Aktivita L Vytvoření koncepce politiky mládeže a podpora jejich výstupů SKOL SOCV, ÚP, ZIVN, ZMO viz analýza a koncepce Opatření L.1.5 Systémové řešení problematiky seniorů na území SMO Aktivita L Sestavení pracovní skupiny k problematice seniorů (zástupci institucí a samosprávy města) vedení SMO SOCV, ÚP, ZIVN Aktivita L Vytvoření strategie zvyšování kvality života seniorů na území SMO (plán aktivního stárnutí) SOCV ÚP, ZIVN, ZMO viz strategie (plán aktivního stárnutí) Priorita L.2 Podporování tradičních akcí a aktivit v oblasti kultury a sportu Opatření L.2.1 Zefektivnění (dotačního) systému pro podporu akcí a aktivit Aktivita L Sjednocení výzev dotačních titulů z různých oblastí KPRM, SKOL FARO Aktivita L Zvýšení kontroly samotné realizace projektů - přidělených dotací SKOL, KPRM, SOCV KAB Aktivita L Nastavení systému evaluace a její zohlednění při přidělování dotaci KPRM, SKOL SOCV Opatření L.2.2 Podporování tradičních akcí pořádaných SMO Aktivita L Podporování tradičních akcí pořádaných SMO KPRM OKO, SDO, MDKPB Opatření L.2.3 Zajištění propagace a informovanosti Aktivita L Vytvoření registru akcí jednotlivých pořadatelů KPRM - Opatření L.2.4 Podporování aktivit v oblasti kultury a sportu Aktivita L Podporování aktivit v oblasti neformální kultury a neformálního sportu dětí a mládeže KPRM, SKOL SOCV, SVČ Aktivita L Podporování mládežnických sportovních klubů SKOL Aktivita L Zpracování kulturní koncepce KPRM - viz koncepce Aktivita L Zpracování sportovní koncepce SKOL - viz koncepce Priorita L.3 Podporování volnočasových aktivit Opatření L.3.1 Podporování technických, řemeslných a vědeckých kroužků pro děti Aktivita L Zpracování analýzy zájmu u cílové skupiny o danou oblast 2015 SKOL MŠ, ZŠ, SVČ Aktivita L Zpracování analýzy existujících kroužků z daných oblastí 2015 SKOL MŠ, ZŚ, SŠ, SVČ L - strana 7 (celkem 21)

8 Aktivita L Zřízení technických, řemeslných a vědeckých kroužků na školách a zařízeních pro děti a mládež vedení SMO SKOL, MŠ, ZŠ, SŠ, SVČ viz L a L Opatření L.3.2 Zajištění revitalizace veřejných prostor určených pro volnočasové aktivity Aktivita L Zajištění úpravy hřišť v majetku města a dalších veřejných prostor pro využití volného času PRI SO, KTAJ, FARO, RMSP viz pasport z 2015 Aktivita L Zajištění úpravy veřejných prostor v lokalitě Kylešovice PRI SO, OMM, KTAJ, FARO Opatření L.3.3 Podporování volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi v dopoledních hodinách Aktivita L Zpracování analýzy zájmu u cílové skupiny o danou oblast 2015 SKOL MŠ, ZŠ, SVČ Priorita L.4 Zajištění dostupnosti bytů v majetku města Opatření L.4.1 Aktualizování koncepce sociálního bydlení Aktivita L Podporování nízkonákladového bydlení, bezbariérového bydlení, malometrážních bytů vedení SMO SOCV, OMM Opatření L.4.2 Vytvoření podmínek pro rekonstrukci stávajících a výstavbu nových domů Aktivita L Zvyšování kvality bytů v majetku města OMM PRI, KTAJ, FARO, RMSP viz koncepce Zlepšení dostupnosti budov a kulturních a sportovních zařízení v Priorita L.5 majetku města Opatření L.5.1 Zlepšení stavebně technického stavu Aktivita L Zajištění bezbariérových přístupů PRI OMM, RMSP, FARO viz pasport Zlepšení celkového technického stavu zařízení, např. zimní stadion, plavecký bazén, kino Mír, Aktivita L Divadelní studio PRI OMM, RMSP, FARO Aktivita L Zajištění rekonstrukce základních a mateřských škol 2015, PRI SKOL, FARO, RMSP viz pasport Opatření L.5.2 Zlepšení sociální dostupnosti Aktivita L Zpracování konceptu "Orientace na zákazníka" vedení SMO Priorita L.6 Podporování vzdělávání Opatření L.6.1 Rozšíření a zkvalitnění nabídky vzdělávání Aktivita L Podporování inovačních programů a kurzů Aktivita L Podporování rozvoje celoživotního vzdělávání Komunikační platforma (L6.1.3) Komunikační platforma (L6.1.3) Aktivita L Podporování vzájemné spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a aktéry na trhu práce SKOL Aktivita L Podporování vědy, výzkumu a techniky (popularizace, rozvoj týmů) Aktivita L Podporování vzdělávání znevýhodněných skupin (včetně sociálního podnikání) Komunikační platforma (L6.1.3) Komunikační platforma (L6.1.3) KPRM, TSO, kulturní organizace MŠ, ZŠ, SŠ, VoŠ, VŠ, ÚP, SMO, subjekty veřejné správy, firmy, podniky, neziskové organizace MŠ, ZŠ, SŠ, VoŠ, VŠ, ÚP, SMO, subjekty veřejné správy, firmy, podniky, neziskové organizace SLU, RMSP, MŠ, ZŠ, SŠ, ÚP, OHK MŠ, ZŠ, SŠ, VoŠ, VŠ, ÚP, SMO, subjekty veřejné správy, firmy, podniky, neziskové organizace MŠ, ZŠ, SŠ, VoŠ, VŠ, ÚP, SMO, subjekty veřejné správy, firmy, podniky, neziskové organizace viz L6.1.3 viz L6.1.3 viz L6.1.3 viz L6.1.3 Opatření L.6.2 Rozvíjení infrastruktury pro vzdělávání Aktivita L Rozvíjení vzdělávacích a výzkumných kapacit Aktivita L Podporování technického a materiálového zajištění Komunikační platforma (L6.1.3) Komunikační platforma (L6.1.3) MŠ, ZŠ, SŠ, VoŠ, VŠ, ÚP, SMO, subjekty veřejné správy, firmy, podniky, neziskové organizace MŠ, ZŠ, SŠ, VoŠ, VŠ, ÚP, SMO, subjekty veřejné správy, firmy, podniky, neziskové organizace viz L6.1.3 viz L6.1.3 L - strana 8 (celkem 21)

9 Aktivita L Podporování a propagování rozvoje školících center Komunikační platforma (L6.1.3) MŠ, ZŠ, SŠ, VoŠ, VŠ, ÚP, SMO, subjekty veřejné správy, firmy, podniky, neziskové organizace viz L6.1.3 L - strana 9 (celkem 21)

10 Úvodní strana Obsah Vize PRIORITNÍ OBLAST SPRÁVA MĚSTA A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Opava komunikující a profesionálně řešící potřeby a očekávání svých obyvatel. Opava úřad s prostředím důvěry, vzájemné podpory a efektivní spolupráce mezi městem a městskými částmi. Název Priority, Opatření, Aktivity Termín Odpovědnost Spolupráce Zdroje vlastní ,00 Priorita S.1 Zřízení kontaktního centra a Portálu občana Opatření S.1.1 Zřízení kontaktního centra Aktivita S Aktualizace podkladů popisující zkušenosti jiných měst 2015 KPRM INFO, VNIT Aktivita S Určení rozsahu činností (vytipování agend využitelných pro kontaktní centrum) 2015 KPRM KAB, INFO, VNIT Zajištění provozu kontaktního centra s potřebnými zdroji - prostorové, materiální a personální Aktivita S vybavení 2017 KPRM KTAJ, INFO Aktivita S Zajištění PR propagace 2020 KPRM Aktivita S Vytvoření manuálu k činnosti kontaktního centra 2017 KPRM INFO Opatření S.1.2 Provázání nového kontaktního centra se strukturou úřadu Aktivita S Určení odpovědností, kompetencí, způsobu spolupráce a komunikace 2017 TAJ KPRM, KAB, INFO Opatření S.1.3 Vytvoření Portálu občana (online obdoba kontaktního centra) Aktivita S Převedení online formulářů vytvořených městem a jeho orgány z PDF do interaktivní podoby 2017 INFO odbory MMO Aktivita S Vytvoření návodů na řešení životních situací občana a jejich pravidelná aktualizace 2020 KPRM INFO, KAB, zástupce z každého odboru MMO Aktivita S Vytvoření online řešení u vytipovaných životních situací občana 2018 KPRM INFO, KAB Priorita S.2 Zefektivnění komunikace ve vztahu k veřejnosti Opatření S.2.1 Zefektivnění komunikace ve vztahu k veřejnosti Zpracování analýzy komunikace ve vztahu k veřejnosti (včetně analýzy zpětné vazby, nákladů vs. Aktivita S účinnosti) a tvorba návrhů k řešení efektivnější komunikace 2015 KPRM Aktivita S Realizace návrhů k řešení efektivnější komunikace s veřejností 2016 KPRM Priorita S.3 Zefektivnění vnitřní komunikace Opatření S.3.1 Zefektivnění komunikace s příspěvkovými organizacemi a jejich řízení Implementace doporučení vyplývajících z preauditu příspěvkových organizací SMO do činnosti Aktivita S města (viz Optimalizace systému řízení PO Statutárním městem Opava) 2015 vedení SMO KAB, TAJ, PORG, SKOL, KPRM, SOCV, FARO, OMM Opatření S.3.2 Zefektivnění komunikace s obchodními společnostmi Zpracování analýzy stanov obchodních společností s majetkovou účastí města v oblasti dohledu a Aktivita S kontroly městem samotným Aktivita S Implementace doporučení vyplývajících z analýzy vedení SMO PORG, KAB, FARO vedení města, členové vedení města zastupující město v orgánech společností PORG, KAB, FARO Opatření S.3.3 Zefektivnění komunikace uvnitř magistrátu a městské policie Aktivita S Zpracování analýzy vnitřní komunikace MMO 2016 TAJ příslušné odbory MMO Aktivita S Vytvoření vnitřní komunikační strategie města 2016 TAJ PORG Reorganizace systému vnitřních předpisů okruh adresátů, na koho se směrnice skutečně Aktivita S vztahují podle pracovní náplně, včetně vytvoření kontrolních mechanismů (např. využívání e- learningu) 2016, 2018 TAJ PORG, KAB Opatření S.3.4 Zefektivnění komunikace s městskými částmi Aktivita S Provedení preauditu vztahů města a městských částí 2015 vedení SMO MČ Opatření S.3.5 Realizace sdíleného uložiště S - strana 10 (celkem 21)

11 Aktivita S Zdokonalení systému sdílení dokumentů (interní uložiště) mezi zaměstnanci, PO, městskými částmi 2016 INFO PO, MČ, KPRM, SOCV, SKOL, OMM Zefektivnění oblasti řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Opavy a Priorita S.4 Městské policii Opava Opatření S.4.1 Zefektivnění oblasti vzdělávání Aktivita S Vyhodnocení systému a efektivity vzdělávání náklady vs. přínos 2015 KTAJ, MPOL vedoucí odborů Aktivita S Zvyšování manažerských dovedností vedoucích pracovníků teorie vs. praxe 2017 TAJ, zastupitel řídící MPOL KTAJ, vedoucí zaměstnanci SMO, MPOL Opatření S.4.2 Zefektivnění administrativy Aktivita S Centralizace vybraných agend 2015 TAJ KAB, INFO Opatření S.4.3 Vytvoření strategie řízení lidských zdrojů Aktivita S Vytvoření strategie řízení lidských zdrojů 2017 TAJ, MPOL vedoucí zaměstnanci SMO, vedoucí oddělení Opatření S.4.4 Vytvoření motivačního systému pro řadové a vedoucí zaměstnance Aktivita S Nastavení systému hodnocení (zpětná vazba shora-dolů a naopak) 2016 TAJ, MPOL KTAJ Aktivita S Nastavení systému odměňování (včetně nadstandardní práce) 2016 TAJ, MPOL KTAJ Priorita S.5 Optimalizace řízení koncepcí, studií a projektů Opatření S.5.1 Rozvíjení systému projektového řízení (včetně rozšíření o tvorbu koncepcí a studií) Rozšíření systému projektového řízení o tvorbu koncepcí a studií a propojení se strategickým Aktivita S plánem města Aktualizace systému projektového řízení a metodik jeho užívání, včetně vytvoření zásobníku Aktivita S koncepcí, studií a projektů Opatření S.5.2 Nastavení systému schvalování koncepcí, studií a projektů Definování odpovědnosti při tvorbě a realizaci koncepcí, studií a projektů: Pracovní skupiny Aktivita S (projektové týmy) vs. Řídící výbor (skupina) vs. vedení města vs. ZMO a RMO RMSP vedení SMO, TAJ, INFO, KAB RMSP vedení SMO, TAJ, INFO, KAB RMSP vedení SMO, TAJ, INFO, KAB S - strana 11 (celkem 21)

12 Úvodní strana Obsah Vize PRIORITNÍ OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Opava jako atraktivní město s kvalitním životním prostředím vytvářejícím dobré podmínky pro zdravý život svých obyvatel. Opava uplatňující zásady udržitelného rozvoje. Název Priority, Opatření, Aktivity Termín Odpovědnost Spolupráce Zdroje vlastní ,00 Priorita Z.1 Zajištění ochrany a zlepšování městské a krajinné zeleně Opatření Z.1.1 Zajištění ochrany a obnovy veřejné zeleně v intravilánu Podporování výsadeb stromů nebo keřové zeleně v lokalitách, kde není možné obnovit výsadbu Aktivita Z stromů v původním rozsahu ZIPR TSO Zajištění ochrany a možnosti obnovy stávající stromové zeleně v maximální míře při údržbě a Aktivita Z budování technické infrastruktury ZIPR HAUP, OMM Aktivita Z Zajištění pravidelné aktualizace pasportu zeleně ZIPR HAUP, INFO Zajištění prostor pro veřejnou zeleň u nové výstavby, např. v rámci územních studií pro nové Aktivita Z plochy (daných územním plánem) (5% dle vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území) HAUP ZIPR Opatření Z.1.2 Realizace Územního systému ekologické stability (ÚSES) Aktivita Z Zpracování Plánu realizace ÚSES na území města Opavy 2015, 2019 HAUP ZIPR, PRI, OMM Aktivita Z Zahájení realizace ÚSES - přednostně na pozemcích v majetku města PRI ZIPR, OMM, HAUP, SKOL Zahájení realizace ÚSES - na vhodných plochách provést dle možnosti města změny nájemních Aktivita Z smluv a výkupy potřebných pozemků OMM ZIPR, HAUP dle aktivity Z Opatření Z.1.3 Zajištění ochrany zeleně a přírodních hodnot v krajině okolo města Aktivita Z Dokončení projektu Zelené hradby (výstupní dokument) 2015, 2019 vedení SMO PS Zelené Hradby, ZIPR Aktivita Z Realizace námětů vzešlých z výstupního dokumentu "Zelené hradby" ZIPR OMM, TSO, SKOL Aktivita Z Zapracování realizovaných opatření do územně analytických podkladů (ÚAP) HAUP ZIPR Aktivita Z Realizace opatření vyplývajících z komplexních pozemkových úprav v Kateřinkách SPÚ TSO, ZIPR Aktivita Z Zapojení veřejnosti do výsadeb a ochrany zeleně SKOL ZIPR Aktivita Z Monitorování a odstraňování invazních druhů rostlin na pozemcích města ZIPR TSO, SŠ Navázání spolupráce SMO s místními zemědělci ohledně ochrany zeleně v zemědělské Opatření Z.1.4 krajině Iniciování setkání se zemědělci k možnosti využití dotací na údržbu krajiny a projednání ochrany Aktivita Z zeleně včetně vymezení sankcí Snížení míry zornění, vytipování možnosti pro směnu pozemků v majetku města využívaných k Aktivita Z zemědělským účelům vedení SMO OMM, AK OMM HAUP, ZIPR Opatření Z.1.5 Podporování zahrádkářské činnosti ve městě Aktivita Z Zpracování Plánu realizace nových zahrádkářských osad 2016 HAUP OMM, ČZS Opatření Z.1.6 Vykupování pozemků pro realizaci krajinné zeleně Aktivita Z Vykupování pozemků pro realizaci krajinné zeleně OMM ZIPR na základě aktivity Z Priorita Z.2 Zlepšování kvality ovzduší Opatření Z.2.1 Snižování podílu emisního znečištění z lokálních topenišť Systematické kontrolování domácností znečišťujících ovzduší ze strany ORP Opava - doklady k Aktivita Z provozu a technického stavu kotle na tuhá paliva od ZIPR MPOL Opatření Z.2.2 Snižování spotřeby energie v budovách v majetku města Aktivita Z Zateplování městských budov OMM PRI, RMSP Aktivita Z Vyměňování nekvalitních kotlů u městských objektů OMM PRI, RMSP dle výstupů EPC II a III Aktivita Z Uplatňování energetického managementu OMM SKOL, TSO, PO Aktivita Z Využívání obnovitelných zdrojů energie OMM PO Z - strana 12 (celkem 21)

13 Opatření Z.2.3 Snižování vysokého podílu emisního znečištění z dopravy Aktivita Z Nalezení vhodných pozemků pro výsadbu izolační zeleně podél komunikací a realizování výsadeb HAUP OMM, DOPR, PRI Aktivita Z Podporování vyšší míry kontroly technického stavu vozidel vedení SMO PČR Aktivita Z Čištění komunikací jako ochrany před prašností ZIPR TSO Opatření Z.2.4 Podporování informovanosti a environmentální osvěty veřejnosti Aktivita Z Realizace radikální negativní osvětová kampaň SKOL vedení SMO, KPRM, ZIPR Aktivita Z Vzdělávání v rámci školní výuky SKOL MŠ, ZŠ, SŠ Aktivita Z Zajištění osvěty široké (dospělé) veřejnosti (Hláska, veřejné akce) SKOL KPRM, ZIPR Aktivita Z Podporování aktivní občanské angažovanosti SKOL KPRM, TAJ, ZIPR Priorita Z.3 Zlepšování systému nakládání s odpady Opatření Z.3.1 Zlepšení podmínek pro třídění komunálního odpadu Aktivita Z Vybudování nového Sběrného dvora (Středisko pro nakládání s odpady) PRI ZIPR, HAUP, OMM, TSO Aktivita Z Dořešení organizace provozu a přijímání odpadu ZIPR TSO Postupné snižování příspěvku města do systému nakládání s komunálním odpadem při zachování Aktivita Z jeho funkčnosti ZIPR TSO Opatření Z.3.2 Vytvoření systému třídění a využívání bioodpadu a dalších komodit Aktivita Z Zpracování studie - rešerše zkušeností z jiných měst 2015 ZIPR Aktivita Z Zavedení vhodného systému na sběr bioodpadu (nádoby na bioodpad) ZIPR TSO dle aktivity Z Aktivita Z Zajištění koncového využití bioodpadu vybudováním vhodného zařízení (např. kompostárna) PRI ZIPR, TSO viz Z Opatření Z.3.3 Podporování environmentální osvěty veřejnosti Zlepšování třídění odpadu v rámci magistrátu města a zavedení třídění v rámci městských Aktivita Z organizací - snížení vlivu na ŽP a zároveň příklad pro veřejnost Realizace informačních a osvětových kampaní na podporu efektivity a zvýšení množství Aktivita Z vyseparovaného odpadu Podporování akcí a aktivit škol a neziskových organizací v této oblasti a rozvoj vzájemné Aktivita Z spolupráce náměstek pro ŽP SKOL, OMM, KTAJ SKOL KPRM, ZIPR, EKO-KOM SKOL MŠ, ZŠ, SŠ, NNO Opatření Z.3.4 Zajištění prevence vzniku černých skládek a odkládání odpadů mimo vyhrazená místa Aktivita Z Hlídkování MPOL v terénu MPOL - Aktivita Z Umísťování fotopastí MPOL ZIPR, OMM Priorita Z.4 Zlepšování protipovodňové ochrany a kvality vod Opatření Z.4.1 Čištění odpadních vod Aktivita Z Dostavění kanalizací v městských částech PRI - viz oblast rozvoje Infrastruktura, aktivita I Opatření Z.4.2 Podporování realizace záměrů ve vztahu k dešťové kanalizaci Aktivita Z Realizace opatření (projektů) řešících dešťovou kanalizaci PRI - viz oblast rozvoje Infrastruktura, aktivita I Opatření Z.4.3 Zlepšení protipovodňové ochrany Aktivita Z Dokončení protipovodňové ochrany ve Vávrovicích 2018 Povodí Odry, státní podnik ZIPR Aktivita Z Aktivita Z Postupná realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření v krajině (dle projektu Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území města Opavy) Postupná realizace technických protipovodňových opatření (dle projektu Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území města Opavy) PRI HAUP, ZIPR, OMM dle Studie proveditelnosti PRI HAUP, ZIPR, OMM dle Studie proveditelnosti Z - strana 13 (celkem 21)

14 Úvodní strana Obsah Vize Statutární město Opava Aktualizace 2014 STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Počet dílčích úkolů a finanční náročnost k aktivitám prioritních oblastí Graf: Počet dílčích úkolů k aktivitám Strategického plánu v letech Graf: Finanční náročnost aktivit Strategického plánu v letech Graf: Celkové objemy finančních prostředků v jednotlivých prioritních oblastech Graf: Plnění dílčích úkolů k aktivitám Strategického plánu v letech PRIORITNÍ OBLAST EKONOMIKA Počet dílčích úkolů k aktivitám prioritní oblasti Finanční náročnost aktivit rozvojové oblasti Rok Počet Rok Finance Celkem 96 Celkem Plnění dílčích úkolů k aktivitám rozvojové oblasti Rok splněno probíhá nesplněno Celkem 0 0 0

15 PRIORITNÍ OBLAST INFRASTRUKTURA Počet dílčích úkolů k aktivitám prioritní oblasti Finanční náročnost aktivit rozvojové oblasti Rok Počet Rok Finance Celkem 115 Celkem Plnění dílčích úkolů k aktivitám rozvojové oblasti Rok splněno probíhá nesplněno Celkem PRIORITNÍ OBLAST LIDÉ Počet dílčích úkolů k aktivitám prioritní oblasti Finanční náročnost aktivit rozvojové oblasti Rok Počet Rok Finance Celkem 214 Celkem Plnění dílčích úkolů k aktivitám rozvojové oblasti Rok splněno probíhá nesplněno Celkem 0 0 0

16 PRIORITNÍ OBLAST SPRÁVA MĚSTA A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Počet dílčích úkolů k aktivitám prioritní oblasti Finanční náročnost aktivit rozvojové oblasti Rok Počet Rok Finance Celkem 95 Celkem Plnění dílčích úkolů k aktivitám rozvojové oblasti Rok splněno probíhá nesplněno Celkem PRIORITNÍ OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Počet dílčích úkolů k aktivitám prioritní oblasti Finanční náročnost aktivit rozvojové oblasti Rok Počet Rok Finance ,67 Kč ,67 Kč ,67 Kč ,67 Kč ,67 Kč ,67 Kč Celkem 242 Celkem Plnění dílčích úkolů k aktivitám rozvojové oblasti Rok splněno probíhá nesplněno Celkem 0 0 0

17 STRATEGICKÝ PLÁN CELKEM Počet dílčích úkolů k aktivitám Strategického plánu v letech Finanční náročnost aktivit Strategického plánu v letech Rok Počet Rok Finance ,67 Kč ,67 Kč ,67 Kč ,67 Kč ,67 Kč ,67 Kč Celkem 762 Celkem Plnění dílčích úkolů k aktivitám Strategického plánu v letech Rok splněno probíhá nesplněno Celkem Graf: Počet dílčích úkolů k aktivitám Strategického plánu v letech

18 Graf: Finanční náročnost aktivit Strategického plánu v letech Kč Kč ,67 Kč Kč Kč ,67 Kč Kč Kč ,67 Kč ,67 Kč ,67 Kč Kč ,67 Kč Kč 0 Kč Graf: Celkové objemy finančních prostředků v jednotlivých prioritních oblastech ; 58% ; 4% ; 20% ; 17% PRIORITNÍ OBLAST EKONOMIKA PRIORITNÍ OBLAST LIDÉ PRIORITNÍ OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ; 1% PRIORITNÍ OBLAST INFRASTRUKTURA PRIORITNÍ OBLAST SPRÁVA MĚSTA A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

19 Graf: Plnění dílčích úkolů k aktivitám Strategického plánu v letech Plnění dílčích úkolů k aktivitám Strategického plánu v letech % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nesplněno probíhá splněno

20 Úvodní strana Obsah Vize AK ČZS DOPR DÚR EIA FARO HAUP INFO KAB KPRM KTAJ MČ MDKPB MDPO MHD MIC MMO MPOL MPZ MSK MŠ NNO OHK OKO OMM PČR PO PORG PR Statutární město Opava Aktualizace 2014 STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Použité zkratky Agrární komora Český zahradkářský svaz Odbor dopravy dokumentace pro územní rozhodnutí Environmental Impact Assessment (vyhodnocení vlivů na životní prostředí) Odbor finanční a rozpočtový Odbor hlavního architekta a územního plánování Odbor informatiky Odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti Odbor kanceláře primátora Odbor kanceláře tajemníka městská část Městský dům kultury Petra Bezruče Městský dopravní podnik Opava městská hromadná doprava Městské informační centrum Magistrát města Opavy Městská policie městská památková zóna Moravskoslezský kraj mateřské škola nestátní neziskové organizace Okresní hospodářská komora Opavská kulturní organizace Odbor majetku města Policie ČR příspěvková organizace Odbor právní a organizační Public relations Zkratky - strana 20 (celkem 21)

21 PRI PS PUMM RMO RMSP ŘSD SDO SKOL SMO SOCV SPÚ SSMSK SŠ SVČ TAJ TSO ÚP ÚSES VNIT VŠ ZIPR ZIVN ZMO ZŠ ŽP Odbor přípravy investic pracovní skupina Plán udržitelné městské mobility Rada města Opavy Odbor rozvoje města a strategického plánování Ředitelství silnic a dálnic Slezské divadlo Opava Odbor školství Statutární město Opava Odbor sociálních věcí Státní pozemkový úřad Správa silnic Moravskoslezského kraje střední škola Středisko volného času tajemník Technické služby Opava Úřad práce územní systém ekologické stability Odbor vnitřních věcí vysoká škola Odbor životního prostředí Odbor obecní živnostenský úřad Zastupitelstvo města Opavy základní škola životní prostředí Zkratky - strana 21 (celkem 21)

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly 1. Podporovat stávající významné zaměstnavatele tak, aby se v Pardubicích rozvíjeli, investovali a zvyšovali své propojení s místní ekonomikou. 1.1

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED

ROZPOČTOVÝ VÝHLED PŘÍLOHA č. 2 k usn.č. 540/27 ZM 17, 1 b) 1 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2019-2020 PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2018 Výhled 2019 Výhled 2020 Daňové příjmy pol. 1xxx 895 573 700 891 573 700 891 573 700 pol. 111 daň

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Stránka č. 1 z 18 Národní síť Zdravých měst ČR DataPlán NSZM: Databáze strategických plánů měst, obcí a regionů Mladá Boleslav (Město) Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Boleslav (Komunitní plán;

Více

SWOT analýzy města Krnova

SWOT analýzy města Krnova SWOT analýzy města Krnova Dílčí SWOT analýzy tematických oblastí jako pracovní verze formalizace socio-ekonomické analýzy města červen 2015 1 OBSAH Úvod 1 SWOT analýza oblasti Sociální prostředí a vybavenost

Více

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City)

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) Stav 2016 Strategické cíle / Opatření / projekty Vize 2030 Hlavní tematické okruhy: 1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) 2 Koncepční rozvoj

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

A. Oblast infrastruktury města a podnikání

A. Oblast infrastruktury města a podnikání A. Oblast infrastruktury a podnikání A.1. Vytvořit podmínky pro stabilní rozvoj Územně plánovací dokumentace A.1.1. Do r. 2012 vytvoření nové závazné UPD jako předpokladu rozvoje A.2. Zajistit kvalitní

Více

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA AKTUALIZACE 2013-2017 Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 11/2013 1 rozvoje města OBSAH:

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

20. Konference NSZM ČR. Olomouc, 18. září 2013

20. Konference NSZM ČR. Olomouc, 18. září 2013 20. Konference NSZM ČR Olomouc, 18. září 2013 Úvod prezentace 1. Zdravé město a MA 21 a město Chrudim 2. Sebehodnocení města pro potřeby auditu UR 3. MA 21 jako systém 4. Výsledky auditu UR 5. Zdraví

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE ehealth Motto: ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost a rozvoj českého zdravotnictví České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

Udržitelný rozvoj v Chrudimi prostřednictvím MA21

Udržitelný rozvoj v Chrudimi prostřednictvím MA21 Udržitelný rozvoj v Chrudimi prostřednictvím MA21 Obhajoba A - 12. 10. 2015 Program prezentace 13,00 13,15 hod Přivítání, úvod 13,15 14,15 hod Řešení slabých stránek UR dle vlastního Auditu UR Inovace

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2015

Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2015 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2015 Zpracoval: Ing. Zuzana Foltýnová Podpis - datum: 31.01.2016 Ověřil: Jiří Kudláček Podpis - datum: 29.02.2016 Schválil: Zastupitelstvo města: Usnesení./2016

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Aktivita Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava 1.1.1 Správa chodníků Průběžně aktualizovat pasport chodníků,

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 27. února 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PRO ROK 2016 Tato aktualizace plně vychází z Dlouhodobého záměru strategie rozvoje Ostravské univerzity v Ostravě 2016 2020 a rozpracovává

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

Bránov [cvičné území] (Město)

Bránov [cvičné území] (Město) 1 of 6 30.3.2009 10:49 Bránov [cvičné území] (Město) Komunitní plán Zdraví a kvality života Bránov 2009 [probíhá zpracování dokumentace] A. ROZVOJ MĚSTA "10P" - Bránov [cvičné území] - Největší problémy

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2014-2015

Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2014-2015 Město Kopřivnice Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2014- Vyhodnocení k 31.12.2014 AP 14-15 -vyhodnocení_v3.xls Kód AP. Akce Indikátor 1 E.1.2.2 Podpora podnikatelského prostředí / vznik dynamického

Více

Podklady pro zadání SUMP Přerov ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA

Podklady pro zadání SUMP Přerov ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA OBSAH 1 DRUH DOKUMENTACE, DŮVODY POŘÍZENÍ...2 2 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ...4 3 VÝCHOZÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ...4 4 CÍLE POŘIZOVANÉ DOKUMENTACE...4 5 ČLENĚNÍ

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Leden 2016 Olomoucký kraj OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Podporované aktivity: Program je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE Změna č. 2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ČÁSTI C, D, E, F ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ a kolektiv BŘEZEN 2014 ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE - ZMĚNA Č.

Více

Strategie spolupráce obcí MAS RÝMAŘOVSKO, o. p. s.

Strategie spolupráce obcí MAS RÝMAŘOVSKO, o. p. s. Strategie spolupráce obcí MAS RÝMAŘOVSKO, o. p. s. Dokument Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS RÝMAŘOVSKO, o. p. s. Dodatek vznikl

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Z Á P I S ze dne 4. 3. 2014

Z Á P I S ze dne 4. 3. 2014 Z Á P I S ze dne 4. 3. 2014 Pracovní skupina: Doprava, technická infrastruktura, životní prostředí Místo: Chomutovské divadlo Čas: 16:00 19:05 Program: 1. Úvod k aktualizaci Rámcové strategie rozvoje města

Více

Udržitelná mobilita a kvalita života v Uherském Brodě

Udržitelná mobilita a kvalita života v Uherském Brodě Udržitelná mobilita a kvalita života v Uherském Brodě SWISS CZECH COOPERATION PROGRAMME Město Uherský Brod Mgr. Pavel Chramosta vedoucí oddělení dotací a rozvoje města koordinátor MA21 a ZM Seminář Olomouc

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C.

Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných, přestavby

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Vsetínsko pro programové období 2014 2020 3. STRATEGICKÁ ČÁST

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Vsetínsko pro programové období 2014 2020 3. STRATEGICKÁ ČÁST Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Vsetínsko pro programové období 2014 2020 3. STRATEGICKÁ ČÁST MAS Střední Vsetínsko, z.s. Aktivity pro zkvalitnění tvorby SCLLD byly

Více

PŘÍLOHA Č. 11. Analýza výstupů pracovních skupin, včetně posouzení navržených finančních objemů jednotlivých investičních akcí. Statutární město Opava

PŘÍLOHA Č. 11. Analýza výstupů pracovních skupin, včetně posouzení navržených finančních objemů jednotlivých investičních akcí. Statutární město Opava Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 11 Analýza

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

Další práce na finalizaci strategického plánu bude probíhat v součinnost mezi Týmem pro tvorbu strategie a PROCESEM.

Další práce na finalizaci strategického plánu bude probíhat v součinnost mezi Týmem pro tvorbu strategie a PROCESEM. Projekt: Věc: Z á p i s z j e d n á n í Strategický plán udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 na období 2017 2026 (dále jen SPUR) Jednání členů pracovní skupiny (PS) Rozvoj území, bydlení, řízení

Více

Činnost CIVINET Česká a Slovenská republika

Činnost CIVINET Česká a Slovenská republika Činnost CIVINET Česká a Slovenská republika CIVINET SÍŤ K UDRŽITELNÉ MOBILITĚ VE MĚSTECH 20. únor 2014 Praha, Ministerstvo dopravy Struktura prezentace - Fungování CZ-SR CIVINET - Cíle - Organizační struktura

Více

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 MONITORING Monitorovací zpráva za rok 2009 červen 2010 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.: +420

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika Jihomoravského kraje Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika v JMK Rodinná politika je politikou průřezovou, která se prolíná různými oblastmi veřejného

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Místní Agenda 21 Vsetín 2012. Praha 20. listopadu 2012

Místní Agenda 21 Vsetín 2012. Praha 20. listopadu 2012 Místní Agenda 21 Vsetín 2012 Praha 20. listopadu 2012 STRATEGICKÝ POSTUP KE KVALITĚ Vyhodnocení strategie města Vsetína dle BSC k 31.8.2012 Č.Ind. INDIKÁTOR 2010 2011 ZMĚNA 1.1 Počet obyvatel k 1.1. daného

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl OP Zaměstnanost 4 Efektivní veřejná správa 4.1 Investice do institucionální

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Výdaje na kulturu, sport, školství, sociální služby

Výdaje na kulturu, sport, školství, sociální služby Opava Aktualizace 2014 PŘÍLOHA Č. 6 Výdaje na kulturu, sport, školství, sociální služby Data Grafy Provozní výdaje v oblastech soc. služeb, kultury, sportu a školství v tis. Kč Provozní výdaje v oblastech

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Regionální stálá konference KHK. 3. zasedání 26. 5. 2015, Hradec Králové

Regionální stálá konference KHK. 3. zasedání 26. 5. 2015, Hradec Králové Regionální stálá konference KHK 3. zasedání 26. 5. 2015, Hradec Králové Program zasedání RSK 1. Úvod 2. Stanovení zapisovatele zápisu z jednání RSK 3. Schválení programu jednání RSK 4. Schválení změn v

Více

Aktivity regionálního rozvoje. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 23. 9. 2015, Olomouc

Aktivity regionálního rozvoje. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 23. 9. 2015, Olomouc Aktivity regionálního rozvoje Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 23. 9. 2015, Olomouc Obsah prezentace: Aktuální informace z regionálního rozvoje kraje A. Koncepční oblast B. Oblast energetiky

Více

Příloha 4: Přehled krajských programů

Příloha 4: Přehled krajských programů Příloha 4: Přehled krajských programů Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód aktivit Liberecký Podpora hospodářského rozvoje 16, 35 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, popř.

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

B. 2. NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ

B. 2. NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 2. NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ jejichž realizace by měla přispívat k postupnému naplňování VIZÍ sestavených na veřejných jednáních s občany a představiteli samospráv.

Více

SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB

SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB Krajský úřad Ústeckého kraje a stakeholdeři únor 2013 1. Úvod SWOT analýza byla zpracována v rámci projektu TAB Take Breath! - Adaption actions to

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Strategický plán města Bruntál 2008-2013 - Finanční plán (březen 2009)

Strategický plán města Bruntál 2008-2013 - Finanční plán (březen 2009) Strategický plán města Bruntál 008-0 - Finanční plán (březen 009) Priorita Název priority Opatření Název opatření Projekt/Aktivita Celkové náklady Náklady 008 Náklady 009 Náklady 00 Výhled 0- Nositel úkolu

Více

10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 2015-2016 NA OBDOBÍ. Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK

10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 2015-2016 NA OBDOBÍ. Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK 10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2015-2016 Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK 10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2015-2016 OBSAH: Úvod a vznik dokumentu 2 Prioritní oblasti 3

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Náboženské skupiny 1.1 Konkurenceschopný podnikatelský sektor 3,5 4 3,5 3 3 1 4

Náboženské skupiny 1.1 Konkurenceschopný podnikatelský sektor 3,5 4 3,5 3 3 1 4 Strategický plán města Liberec Strategický plán města Liberec byl schválen 8. 11. 2001 zastupitelstvem města o počtu 39 členů, z toho 7 žen tj. 18%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více

1. VZHLED MĚSTA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZELEŇ

1. VZHLED MĚSTA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZELEŇ 1. VZHLED MĚSTA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZELEŇ 1.1 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A VEŘEJNÉ BUDOVY 1.1.1 Zajistit, čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích 1.1.2 Zkvalitnit údržbu stávajících veřejných prostranství

Více

Manuál pro komplexní dopravní koncepci

Manuál pro komplexní dopravní koncepci Prosinec 2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Město Jindřichův Hradec Klášterská 135/II Jindřichův Hradec NDCon spol. s r.o. Zlatnická 10/1582 110 00 Praha 1 Tel.: +420 251 019 231

Více

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Východiska KP EU 2014+ Strategie EU 2020 - Priority Inteligentní růst - rozvoj hospodářství založeného na znalostech a inovacích

Více

Mateřské školy, zařízení péče o děti

Mateřské školy, zařízení péče o děti Mateřské školy, zařízení péče o děti OBSAH: 1 Identifikace společnosti... 3 2 Nabídka služeb... 4 2.1 Dotační poradenství... 4 2.2 Organizace výběrových řízení... 4 2.3 Inženýrské služby... 5 2.4 Vzdělávací

Více

Příloha č. 3: Přehled doporučení pro vybraná opatření prioritních oblastí (viz kapitola č. 7 Vyhodnocení)

Příloha č. 3: Přehled doporučení pro vybraná opatření prioritních oblastí (viz kapitola č. 7 Vyhodnocení) : Přehled doporučení pro vybraná opatření prioritních oblastí (viz kapitola č. 7 Vyhodnocení) Prioritní oblast Opatření* Možné negativní vlivy Doporučení Opatření..2 Rozvoj a zkvalitnění dopravní infrastruktury

Více

Regionální inovační strategie (RIS3 MSK)

Regionální inovační strategie (RIS3 MSK) Regionální inovační strategie (RIS3 MSK) Ostrava, 18.2.2014 RIS3? S3? RIS? Co je to RIS3? Strategie inteligentní výzkumné specializace (smart specialisation strategy) Zaměření na VaV oblasti se silným

Více

Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region

Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Šumperský venkov, z. s. 2014 2020 Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region STRATEGICKÁ ČÁST 1 Obsah 4 Strategická část... 4 4.1 Vize strategie...

Více

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 CHCEME ODPOVĚDNÝ, TRANSPARENTNÍ A VSTŘÍCNÝ LIBERECKÝ KRAJ Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 Liberecký kraj a jeho řádné fungování je pro Vás, jeho obyvatele,

Více

Příloha 11 Analýza problémů

Příloha 11 Analýza problémů Příloha 11 Analýza problémů silné stránky zatím vyhovující věková struktura obyvatel. plánování Bruntál, vrbensko, Horní Benešov existující poskytovatelé služeb, existence řady organizací věnujících se

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Sociální soudržnost a veřejné služby 12. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Zápis z jednání Řídícího výboru Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v hl. m. Praze

Zápis z jednání Řídícího výboru Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v hl. m. Praze Zápis z jednání Řídícího výboru Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v hl. m. Praze Datum konání: 9. 9. 2015 Místo konání: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10 Záběhlice,

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více