HE HE E21 - E28 / HE D36 - D43

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HE HE E21 - E28 / HE D36 - D43"

Transkript

1 ok Greenline HE HE - E28 / HE D36 - D I Uživatelská příručka

2 Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Použité symboly Bezpečnostní pokyny Obslužný panel s displejem Přehled ovládání Kontrolka indikace provozu a poruch Hlavní vypínač (ZAP/VYP) Displej Tlačítko Zpět Navigační tlačítka Tlačítko Alarm Základní zobrazení Vyvolání funkcí a změna hodnot Označení Informace o provozu Úrovně přístupu Přehled menu s hodnotami továrního nastavení Topná křivka Požadavek na teplo Dohřev Požad.na tepl.vodu Nouzový provoz teplé vody Inspekce Informace/Alarm Obecně Kategorie alarmu Kontrolka indikace provozu a poruch Přehled alarmů a Historie alarmů Potvrzení alarmu Funkce alarmu Zapojení I/O

3 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité symboly Výstražné pokyny Výstražné pokyny jsou v textu označeny výstražným trojúhelníkem podloženým šedou barvou a opatřeny rámečkem. Hrozí-li nebezpečí úrazu elektrickým proudem, je vykřičník ve výstražném trojúhelníku nahrazen symbolem blesku. Signální výrazy na začátku výstražného upozornění označují druh a závažnost následků, které mohou nastat, nebudou-li dodržena opatření k odvrácení nebezpečí. OZNÁMENÍ znamená, že může dojít k materiálním škodám. UPOZORNĚNÍ znamená, že může dojít k lehkým nebo středně těžkým poraněním osob. VAROVÁNÍ signalizuje nebezpečí vzniku těžkého poranění osob. NEBEZPEČÍ znamená, že může dojít k poranění osob ohrožující život. Důležité informace Důležité informace neobsahující ohrožení člověka nebo materiálních hodnot jsou označeny vedle uvedeným symbolem. Od ostatního textu jsou nahoře a dole odděleny čárami. 1.2 Bezpečnostní pokyny Všeobecné informace B Tento návod si pečlivě pročtěte a uschovejte. Instalace a uvedení do provozu B Instalaci a uvedení do provozu tepelného čerpadla svěřte pouze autorizovanému servisu. Poškození v důsledku chyb při obsluze Chyby při obsluze mohou způsobit újmu na zdraví osob a/nebo materiální škody. B Nedovolte, aby s tímto přístrojem manipulovaly děti nebo aby se stal předmětem jejich hry. B Zajistěte, aby k přístroji měly přístup pouze osoby, které jsou schopné jej odborně obsluhovat. Údržba a opravy B Opravy svěřte pouze autorizovanému servisu. Neodborně provedené opravy mohou ohrožovat uživatele a zhoršovat provoz. B Používejte pouze originální náhradní díly. B Tepelné čerpadlo nechte každoročně prohlédnout autorizovanou odbornou firmou a podle potřeby nechte provést údržbu. Další symboly Symbol B Význam požadovaný úkon křížový odkaz na jiná místa v dokumentu nebo na jiné dokumenty výčet/položka seznamu Tab. 1 výčet/položka seznamu (2. rovina) 3

4 Obslužný panel s displejem 2 Obslužný panel s displejem Nastavení spojená s řízením tepelného čerpadla se provádějí na obslužném panelu od regulace. Vestavěný displej zobrazuje informace o aktuálním stavu. Každé tepelné čerpadlo se nastavuje pomocí své řídící jednotky. 2.1 Přehled ovládání 2.3 Hlavní vypínač (ZAP/VYP) K spuštění nebo vypnutí tepelného čerpadla používejte tlačítko On/Off. Pomocí Off: V okně Menu se ukáže Standby. Oběhové čerpadlo topného systému E11.G1 zůstává aktivní. Komunikace mezi tepelnými čerpadly není ovlivněna. 2.4 Displej 1 2 Na displeji můžete: Číst informace z tepelného čerpadla. Nahlížet do menu, ke kterým máte přístup. 3 Měnit nastavené hodnoty. 2.5 Tlačítko Zpět 6 ok 4 Použijte pro: Návrat na předcházející úroveň menu. Opustí okno pro nastavení bez změny nastavené hodnoty I 2.6 Navigační tlačítka Obr. 1 Ovládací panel 1 Signalizační světelná kontrolka 2 Tlačítko Zapnuto/Vypnuto 3 Displej 4 Tlačítko Zpět 5 Navigační tlačítka 6 Tlačítko Alarm 2.2 Kontrolka indikace provozu a poruch Kontrolka svítí zeleně. Kontrolka bliká pomalu zeleně. Řídící jednotka je v chodu. Řídící jednotka je vypnutá/ v režimu standby (Off). Pro navigaci mezi menu používejte šipky. Stiskněte ok pro začátek změny hodnoty, pro změnu této hodnoty dále používejte šipky. Stiskněte ok pro uložení nebo pro návrat bez provedeného uložení. 2.7 Tlačítko Alarm Použijte pro nahlédnutí do Přehledu alarmů (signalizační světelná kontrolka svítí/bliká červeně). Pro návrat na poslední pozici stiskněte nebo. Na každém tepelném čerpadle se ukáže ten alarm, který nastal na aktuálním čerpadle. Kontrolka bliká červeně. Kontrolka svítí červeně. Alarm je zapnutý nebo ještě není potvrzen. Alarm byl potvrzen, ale příčina alarmu přetrvává. Tab. 2 Funkce kontrolky Stav signalizační světelné kontrolky platí pro to tepelné čerpadlo, na kterém se kontrolka nachází. 4

5 Obslužný panel s displejem 2.8 Základní zobrazení 2.9 Vyvolání funkcí a změna hodnot. B Pro náhled základní zobrazení v případě, že je okno Menu vypnuté, stiskněte ok. Přehled menu znázorňuje hlavní funkce, ke kterým je přístup pomocí navigačních tlačítek a ok. ok po dobu 5 sekund pro přihlášení jako Zákazník (Æ Kapitola 2.12, strana 8). v Základním zobrazení pro dosažení nejvyšší úrovně menu (Zákazník). Rego :23 Venk -2.0 C Menu> Info Tab. 3 Základní zobrazení Základní zobrazení ukazuje, o které tepelné čerpadlo se jedná (), datum, čas a venkovní teplotu. provozu. pro náhled aktuální informace o (Zákazník). pro dosažení nejvyšší úrovně menu Základní zobrazení vypadá podobně u všech tepelných čerpadel bez ohledu na označení tepelného čerpadla. >Teplota prostoru Teplá voda Teploty Jazyk/Language Tab. 4 Úroveň menu 1 (část 1) B Použijte a k posunování mezi dostupnými menu v úrovni menu. Jazyk/Language Datum/čas >Úroveň přístupu Tab. 5 Úroveň menu 1 (část 2) Vyhledávání mezi menu Tlačítko Funkce ok Přejděte do následující úrovně menu v menu označeném >. Návrat na předcházející úroveň menu. Posunutí v menu na stejné úrovni. Tab. 6 Navigace menu Změňte hodnotu, např. topnou křivku na 0 C Topnou křivku najdete pouze v. B Přejděte do: >Teplota prostoru Teplá voda Teploty Jazyk/Language Tab. 7 Úroveň menu 1 (část 1) nebo ok pro přechod do dalšího menu při Teplota prostoru. >Letní/Zimní provoz Topná křivka Jemné doladění Hystereze Tab. 8 Pokojová teplota 1 5

6 Obslužný panel s displejem tak, aby Topná křivka bylo označeno. Letní/Zimní provoz >Topná křivka Jemné doladění Hystereze Tab. 9 Pokojová teplota 2 nebo ok pro přechod do dalšího menu pro Topná křivka. Topná křivka Venk Výstup Tab. 10 Topná křivka 1 B Použijte dokud se neobjeví následující: Topná křivka Venk Výstup Tab. 11 Topná křivka 2 Jiný způsob, jak změnit hodnotu Zvýšení počtu čísel v jedné hodnotě: tak, aby se kurzor nastavil napravo od posledního čísla v hodnotě a stiskněte dokud se neobjeví požadovaná hodnota. ok pro uložení hodnoty nebo jednou nebo víckrát pro návrat bez provedeného uložení. Vložení desetinného místa do hodnoty: tak, aby se kurzor nastavil napravo od posledního čísla v hodnotě a stiskněte. Vloží se desetinná čárka. Stiskněte a použijte nebo aby byla dosažena požadovaná hodnota s desetinným místem. ok pro uložení hodnoty nebo jednou nebo víckrát pro návrat bez provedeného uložení. Pokud je hodnota uložena, může být prezentována jako celé číslo, i když přidáte jedno nebo více desetinných míst. Hodnota v řídící jednotce je vždy příslušná uložená hodnota. Hodnotu 35 je potřeba změnit na 37. Změna z/na zápornou hodnotu: ok pro přechod na nejbližší nastavitelnou hodnotu, což je 3 v 35. Číslo se zvýrazní a bliká. tak, aby se zvýraznila pozice před prvním číslem v hodnotě. Stiskněte pro vložení znaménka mínus, stiskněte pro odstranění znaménka mínus. B Použijte tak, aby se zvýraznilo 5 v 35. nebo pro změnu 5 na 7. ok pro uložení hodnoty. Kurzor se nyní přemístí na následující nastavitelnou hodnotu v okně. ok pro uložení hodnoty nebo jednou nebo víckrát pro návrat bez provedeného uložení. jednou nebo víckrát pro zrušení prováděné změny. Změna textové hodnoty: Po změně na 37 vypadá okno takto: B Použijte nebo pro náhled dostupných alternativ. Stiskněte ok dokud se neobjeví požadovaná hodnota. Topná křivka Venk Výstup Tab. 12 Topná křivka 3 Číslo 3 v 38 je zvýrazněno. Stiskněte ok pro uchování hodnoty a pokračování v navigaci. 6

7 Obslužný panel s displejem 2.10 Označení Různé součásti mají v zařízení různá označení z důvodu vzájemného odlišení. - E29 = tepelné čerpadlo 1-9 = libovolné tepelné čerpadlo TV = tepelné čerpadlo pro teplou vodu Teplotní čidlo E11.T1 E10.T2 E4x.T3 T6 Teplota topné vody Venkovní teplota Teplota TV Teplota kompresoru T8 Teplota teplý okruh výstup (výstup tepelné čerpadlo) T9 Teplota teplý okruh vstup (zpátečka k tepelnému čerpadlu) T10 Teplota studený okruh vstup T11 Teplota studený okruh výstup Tab. 13 Teplotní čidlo Oběhová čerpadla E11.G1 Oběhové čerpadlo topného systému G2 Čerpadlo teplého okruhu G3 Čerpadlo studeného okruhu Tab. 14 Oběhová čerpadla Trojcestný ventil teplá voda Q21 Interní trojcestný ventil teplá voda E4x.Q1x Externí trojcestný ventil teplá voda Tab. 15 Trojcestný ventil teplá voda 2.11 Informace o provozu Rego :23 Venk -2.0 C Menu> Info Tab. 16 Základní zobrazení Pod Info najdete informaci o provozu, kterou získáte stisknutím na základním zobrazení. Provozní režim Požadavek Stav kompr. Tab. 17 Info 1 Čas Provozní režim: Zimní provoz nebo Letní provoz. Požadavek: Ukazuje jedno z následujících: Žádný požadavek Požadavek na teplo Požad.na tepl.vodu Sanitace bojleru Externí provoz Manuální provoz Tab. 18 Požadavek Není požadavek na topení, TV nebo externí spuštění kompresoru. Požadavek na topení Požadavek na TV Sanitace bojleru Externí jednotka zvolila provoz tepelného čerpadla, kompresoru a/nebo dohřev. Probíhá test funkčnosti. Stav kompresor: Ukazuje jedno z následujících: Blokováno Externí blokování Od Vyrov.tlaku Start Kompresor je blokován spuštěnou ochrannou funkcí. Informaci najdete v Historie alarmů dostupné v Instalatérské úrovni. Kompresor je blokován přes externí regulaci. Kompresor není v provozu. E11.G1 je v provozu pokud jde o zimní provoz nebo v režimu ochrany proti zatuhnutí. Q21/E4x.Q1x je aktivní v nouzovém provozu, během letního provozu nebo v režimu ochrany. Dohřev není v provozu. Časovač restartu kompresoru se odpočítává. Ukazuje se zbývající čas v sekundách. Pokud vznikne požadavek, spustí se nejdříve G2 a G3 a běží po dobu 30 sekund pro ověření požadavku. Kontrola Po spuštění se kontrolují teploty T6, T8, T9, T10 a T11 po dobu 3 minut pro zajištění, že splňují hodnoty ochraných teplot. Kompresor Kompresor se spustí. T6 musí vystoupit na min. 10 K nad T8 během 3 minut, jinak se kompresor zastaví. Provoz Kompresor je v provozu tak dlouho, dokud existuje požadavek nebo dokud je aktivní externí spuštění. Nedošlo k žádnému výpadku ochranných funkcí nebo externímu zastavení. Zastavení V této pozici se kompresor zastavil. G2 a G3 běží po dobu 2 minut. Ukazuje se zbývající čas v sekundách. Provoz+ Dohř. Kompresor i dohřev jsou v provozu. Tab. 19 Stav kompresor 7

8 Obslužný panel s displejem B Použijte Info. pro nahlédnutí na více informací pod Externí čidlo E11.T C E11.T1 zh 36.2 C E10.T2 3.9 v C Tab. 20 Externí čidlo 1 Ukazuje stávající hodnotu pro příslušné čidlo včetně požadované hodnoty pro E11.T1. Externí čidlo E41.T C Stop 57.0 C E41.Q11 Od Tab. 21 Externí čidlo 2 Ukazuje stávající hodnotu a teplotu zastavení pro čidlo TV včetně režimu směšovače. Ukazuje se pouze u tepelných čerpadel produkujících teplou vodu Úrovně přístupu Nepřihlášen Zákazník Tab. 26 Úrovně přístupu Omezená možnost ovládání. Zákaznická možnost nastavení. Odhlási se po 10 minutách. Přihlášení je nutné provést na každém tepelném čerpadle. Přihlásit se jako zákazník: ok na dobu 5 sekund na Základní obrazovce. Interní čidlo T ( C) T T T T Tab. 22 Interní čidlo Ukazuje stávající hodnotu pro příslušné čidlo. Status digitální I/O vvvvvv Zap: v Vyp: v Tab. 23 Stav digitální I/O. 0 = Od, 1 = Do ( Kapitola 6, strana 18 pro informaci o zapojení I/O). Status analog. vyp Ao1: 0.0 (%) Ao2: 0.0 Ao4: 64.3 Ao3: 0.0 Ao5: 52.8 Tab. 24 Stav analogový výstup Ukazuje aktuální využití v % ( Kapitola 6, strana 18 pro informaci o zapojení I/O). Verze programu x.x x xx Tab. 25 Verze programu B Použijte obrazovku. opakovaně pro návrat na Základní Informace se nachází také na různých místech v menu, např. pod Teploty v nejvyšší úrovni menu. 8

9 Přehled menu s hodnotami továrního nastavení 3 Přehled menu s hodnotami továrního nastavení Přehled menu ukazuje ty funkce, které jsou dostupné po přihlášení jako zákazník. Továrna: Již nastavené hodnoty, které ve většině případů lze změnit. Rozsah: Uvádí dostupné alternativy nastavení nebo zda existují nějaká omezení hodnoty. TČ: Udává, které funkce tepelného čerpadla jsou dostupné. Nastavení Továrna Rozsah TČ Teplota prostoru Letní/Zimní provoz Letní provoz Start: T2 > v 17 C 180 min Zimní provoz T2 < v 15 C 300 min Zimní provoz Přímý start: T2 < 7 C B Nastavte hodnotu venkovní teploty potřebnou pro přechod na letní provoz a jaké zpoždění má být použito. B Nastavte hodnotu venkovní teploty potřebnou pro přechod na zimní provoz a jaké zpoždění má být použito. B Nastavte hodnotu venkovní teploty potřebné pro spuštění zimního provozu bez zpoždění. Topná křivka Zpoždění zabraňuje neustálému spouštění a zastavování oběhového čerpadla pro topný systém, kdy venkovní teploty se pohybují kolem hranice zadané teploty. Topná křivka Venk... Výstup Hodnoty teploty topné vody jsou závislé na nejnižších venkovních teplotách a na tom, jaké minimální a maximální teploty topné vody se mají použít. Tyto hodnoty nastavuje instalatér. Příklad topných křivek, Kapitola 3.1, strana 11. B Podle potřeby změňte hodnoty teploty topné vody, např. pro přeskočení tepelné křívky na 0 C, Kapitola 2.9, strana 5. Jemné doladění Jemné doladění 0 K. B Uveďte o kolik stupňů teploty výstupního potrubí vůči křívce venkovních teplot se má provést úprava nahoru nebo dolů. Hystereze Hystereze Všechny Souč. hod. E11.T1 Žád.hod. Zobrazení K Zobrazení C Zobrazení C Ukazuje se aktuální teplotní hystereze včetně stávající a požadované hodnoty pro E11.T1. Teplotní hystereze se používá pro určení, zda se může kompresor spustit respektive zastavit, pokud existuje požadavek. Pokud se např. ukáže 4 K, kompresor se spouští, pokud E11.T1 je 4 K pod požadovanou hodnotou. Tab. 27 Přehled menu zákazník 9

10 Přehled menu s hodnotami továrního nastavení Nastavení Továrna Rozsah TČ Zpoždění E10.T2 Zpoždění E10.T2 2h Tato funkce znamená, že požadovaná hodnota pro teplotu topné vody byla úspěšně upravena na požadovanou teplotu podle aktuální venkovní teploty. Občasné výkyvy venkovní teploty mají tudíž omezený efekt. Teplá voda Teplá voda Souč. hod.: Start: Stop: Max. teplota Teploty Příslušenství B Nastavte, jak dlouho má trvat, než požadovaná teplota topné vody dosáhne stávající hodnoty křivky. TV Zobrazení C 53 C 57 C Zobrazení C Menu pro TV se ukazuje jen v případě, že je tepelné čerpadlo nastaveno na produkci TV a lokální čidlo TV. Zde se ukazuje aktuální teplota TV včetně teploty pro spuštění a ukončení produkce TV. Pokud tepelné čerpadlo přebírá teploty TV od jiného tepelného čerpadla, ukazuje se o 2 K nižší teplota než ta, která platí pro druhé tepelné čerpadlo. Max. teplota ukazuje vypočtenou nejvyšší možnou teplotu TV. Všechny Ukazují se teploty pro externí a interní čidla. Zde se ukazuje stávající hodnota a požadovaná hodnota, která platí pro instalované příslušenství. B Listování mezi jednotlivým připojeným příslušenstvím při použití a. B Změna požadované hodnoty podle potřeby. Vliv tepl. v prost. Vliv tepl. v prost Nastavení ukazuje, zda je nainstalováno jedno nebo více aktivních čidel pokojové teploty. V případě více aktivních čidel pokojové teploty je tu srovnání se střední hodnotou stávající hodnoty čidel. B Nastavte, o kolik má jeden stupeň rozdílu teploty místnosti (skutečná hodnota s požadovanou hodnotou) ovlivnit požadovanou hodnotu pro teplotu výstupního potrubí. Příklad: Při rozdílu 2 K od nastavené teploty místnosti se změní požadovaná hodnota teploty výstupního potrubí o 6 K, pokud nastavíte faktor vlivu na 3. Při nastavení 0 nemá žádný dopad. Jazyk/Language Jazyk/Language English English, Svenska, Suomi, Polski, Čeština Všechny B Vyberte jazyk na. Stejný jazyk bude platit pro všechna tepelná čerpadla. Datum/čas Datum/čas Den v týdnu Datum Čas Letní/Zimní čas rrrr-mm-dd hh:mm Automatický Automatický, Manuální B Opravte den v týdnu, je-li to potřeba. Přesný den v týdnu je potřeba, aby Automatický správně fungoval. B Opravte datum a čas, je-li to potřeba. B Nastavte, zda má dojít k automatickému přepnutí mezi letním a zimním časem (datum podle normy EU). Nastavená hodnota bude platit pro všechna tepelná čerpadla. Úroveň přístupu Zadejte heslo: Všechny B Změna Instalatérské úrovně pomocí hesla ( Kapitola 2.12, strana 8). Ukazuje se aktuální úroveň. Návr. k továrn.nast. Tab. 27 Přehled menu zákazník 10

11 Přehled menu s hodnotami továrního nastavení Nastavení Továrna Rozsah TČ Návr. k továrn.nast. Původní nastavení: Potvrdit: Ne Ne Ne, Ano Ne, Ano B Zadejte Ano pro obnovení veškerých nastavení zákazníka na tovární hodnoty. Nastavení provedená instalatérem nejsou ovlivněna. Po Ano na Potvrdit a provedeném obnovení nastavení se ukáže Provedeno. Tab. 27 Přehled menu zákazník 3.1 Topná křivka Vzhled topné křivky je olivněn nastaveními pro nejnižší venkovní teplotu (DVT), nejnižší požadovanou teplotu topné vody a nejvyšší požadovanou teplotu topné vody. Příklad pro křivku systému topných těles: T1( C) Příklad pro křivku podlahového vytápění: T1( C) T2( C) T2( C) Obr. 2 Systém topných těles I Obr. 3 Podlahové vytápění B Nakreslit vlastní křivku: T1( C) I T2( C) I Obr. 4 Vlastní křivka 11

12 Přehled menu s hodnotami továrního nastavení 3.2 Požadavek na teplo Požadavek na topení se v příslušném tepelném čerpadle aktivuje, pokud E11.T1 klesne pod požadovanou hodnotu při aktuální teplotní hystezeri. Požadavek na topení přestane být aktivní, pokud E11.T1 překročí požadovanou hodnotu při aktuální teplotní hysterezi. Provoz TV a externí regulace jsou nadřazené funkce. Při letním provozu neexistuje vytápění, kromě bazénu, pokud je k dispozici. 3.3 Dohřev Dohřev se používá pro produkci tepla/tv, pokud je výkon tepelného čerpadla nedostačující. Nastavení dohřevu provádí instalatér na. Je-li to nutné, aktivuje se v regulaci dohřev automaticky. 3.4 Požad.na tepl.vodu Požadavek na TV nastává, pokud T3 klesne pod počáteční teplotu a také pokud T3 překročí svou teplotu pro vypnutí. Na lokálním čidle musí také T9 překročit hranici pro vypnutí. 3.5 Nouzový provoz teplé vody Pokud je funkce aktivována a lokální čidlo T3 je mimo provoz, přejde produkce TV do nouzového režimu. 120 minut po poslední produkci TV se přepne trojcestný ventil na TV a G2 vydá signál pro spuštění. To se provede bez ohledu na to, zda kompresor je nebo není v provozu. Pokud se hodnota T9 nachází pod počáteční teplotou T3, aktivuje se požadavek na TV, jinak přepne trojcestný ventil na předchozí polohu. Požadavek na TV přestane být aktivní, pokud T9 překročí svou teplotu a společnou teplotu s T3 pro vypnutí. 12

13 Inspekce 4 Inspekce Kontrola teplého a studeného okruhu Filtr zabraňuje vnikání nečistot do tepelného čerpadla. Nečistoty mohou způsobit provozní poruchy. B Vypněte tepelné čerpadlo. B Zavřete uzavírací kohout. B Odšroubujte uzavírací čepičku. B Kleštěmi obsaženými v rozsahu dodávky odstraňte pojistný kroužek. B Vytáhněte filtr a v případě potřeby vyčistěte proudem tekoucí vody R Obr. 5 B Filtr opět smontujte v opačném pořadí. Čistění filtru se má provádět pravidelně nekolikrát do roka a také v případě některého alarmu, např. Vysoký tepl.rozdíl teplého okruhu a Vysoký tepl. rozdíl studeného okruhu. 13

14 Informace/Alarm 5 Informace/Alarm 5.1 Obecně Tepelné čerpadlo je vybaveno řadou bezpečnostní funkcí, které zabraňují problémům nebo škodám na zařízení. Mimo jiné kontrolují teplotu a funkci důležitých součástí. Proto se má na jednu minutu spustit režim ochrany všech oběhových čerpadel a trojcestných ventilů Q21/E4x.Q1x, jakmile byly mimo provoz více než 7 dní. Tepelné čerpadlo reaguje na poruchy provozu podáním informace nebo alarmem. 5.4 Přehled alarmů a Historie alarmů Pokud nastane porucha, uloží se hlášení o chybě v přehledu alarmů a historii alarmů. Přehled alarmů získáte stisknutím. Historie alarmů získáte v Instalatérské úrovni pod Odečt.hodnoty. Historie alarmů obsahuje posledních 20 vzniklých alarmů a informační sdělení, poslední alarm se ukazuje jako první. Porucha se ukazuje/uloží/odstraní/potvrdí na tom tepelném čerpadle, na kterém vznikla. 5.2 Kategorie alarmu Některé poruchy jsou vážnější než jiné. Alarmy jsou proto rozděleny do kategorií. C: Informace, které se potvrdí automaticky, jakmile důvod zmizí. Poruchy jsou obvykle dočasné a zmizí samy od sebe. B: Je třeba je odstranit, ale může to počkat až na denní dobu. Při některých alarmech nefunguje tepelné čerpadlo zcela jak má, dokud není závada odstraněna a alarm není potvrzen. A: Je nutné odstranit ihned, abychom zabránili poškození systému/zařízení. 5.5 Potvrzení alarmu Použijte pro nahlédnutí do Přehledu alarmů (signalizační světelná kontrolka svítí/bliká červeně). Pro návrat na poslední pozici stiskněte nebo. Pro potvrzení alarmu: B Přihlaste se. B Použijte pro náhled do Přehledu alarmů. B Použijte a pro listování v požadovaných alarmech. ok dvakrát. Znalost zobrazí se v okně alarmu a alarm zmizí z Přehledu alarmů, jakmile se příčina vyřeší nebo zmizí. Pokud zmizela příčina alarmu, ale alarm není potvrzen, ukazuje se Návrat do okna alarmu. Po potvrzení alarmu zmizí alarm z Přehledu alarmů. 5.3 Kontrolka indikace provozu a poruch Signalizační světelná kontrolka řídící jednotky se používá pro zobrazení stavu ON/OFF tepelného čerpadla, ale také pro signalizaci případného alarmu. Pro informace (kategorie C) nejsou indikace uvedeny. Kontrolka svítí zeleně. Kontrolka bliká pomalu zeleně. Kontrolka bliká červeně. Kontrolka svítí červeně. Řídící jednotka je v chodu. Řídící jednotka je vypnutá/ v režimu standby (Off). Alarm je zapnutý nebo ještě není potvrzen. Alarm byl potvrzen, ale příčina alarmu přetrvává. Tab. 28 Funkce kontrolky 14

15 Informace/Alarm 5.6 Funkce alarmu Alarm A a B je nutné vždy po odstranění potvrdit, aby se mohlo tepelné čerpadlo znovu spustit. Alarm C se potvrzuje sám. B V případě alarmu typu A a B kontaktujte co nejdříve servis. B Kontaktujte servis v případě, že se alarm typu C opakuje. Text alarmu/informací TČ Vypne kompr. Vypne dohřev Vypne TV Kat. Příčina/Komentář Chyba provozu všechny G1 X X A Kontaktujte servis co nejdříve! Riziko poškození mrazem. Chyba provozu kompresor a dohřev X X A Kontaktujte servis co nejdříve! Riziko poškození mrazem. Chyba prov. čidlo T1 B Řízení je založeno dočasně na.t8. Teplota je na displeji uvedena jako NaN. Chyba prov. čidlo T2 B Venkovní teplota se nastaví na 0 C za účelem poskytnutí určitého tepla. Teplota je na displeji uvedena jako NaN. Chyba prov. čidlo T3 T3 B Nouzový provoz případně se spustí TV ( Kapitola 3.5, strana 12. Teplota je na displeji uvedena jako NaN. Chyba prov. čidlo T6 Všechny X B : Povolí se spuštění dohřevu. Teplota je na displeji uvedena jako NaN. Porucha na čidle T8, T9, T10, T11 Všechny B Řídící jednotka naprovádí žádná opatření, následné závady (další alarmy) se mohou vyskytnout. Teplota je na displeji uvedena jako NaN. Chyba prov. kompresor Všechny X B : Povolí se spuštění dohřevu. Chyba prov. dohřev B Porucha provozu. Chyba prov. čerpadla G2 Všechny X X B : Interní elektrický dohřev vypnut. Chyba prov. čerpadla G3 Všechny X B : Povoleno spuštění interního elektrického dohřevu. Vysoká teplota T6 Všechny X B T6 ukazuje > 125 C, opakované spuštění při < 115 C. : Povolí se spuštění dohřevu. Aktivov.vysokotlaký pres. Všechny X B Odstranit příčinu poruchy před potvrzením. : Povolí se spuštění dohřevu. Tab. 29 Informace/Alarm 15

16 Informace/Alarm Text alarmu/informací TČ Vypne kompr. Vypne dohřev Vypne TV Kat. Příčina/Komentář Aktivov.nízkotlaký pres. Všechny X B Odstranit příčinu poruchy před potvrzením. Potvrzení alarmu presostatu, aniž byla porucha odstraněna, vede k opakovanému pokusu o spuštění kompresoru. Mnoho pokusů o spuštění, pokud není oběh v okruhu chladiva, může vést k tomu, že výparník namrzne. To vyžaduje odstavení alespoň na jeden den, aby došlo k roztání. Ve výparníku může také nastat porucha a je potřeba jej případně vyměnit. : Povolí se spuštění dohřevu. Vysoká teplota T8 teplého okruhu vyp Všechny X B T8 ukazuje > 65 C, opakované spuštění při 57 C. : Povolí se spuštění dohřevu. Vysoká teplota T9 teplého okruhu zap Všechny X B T9 ukazuje > 59 C, opakované spuštění při 57 C. : Povolí se spuštění dohřevu. Nízká teplota T10 studeného okruhu zap Všechny X B T10 ukazuje -8 C, opakované spuštění při -5 C. : Povolí se spuštění dohřevu. Nízká teplota T11 studeného okruhu vyp Všechny X B T11 ukazuje -8 C, opakované spuštění při -5 C. : Povolí se spuštění dohřevu. Chyba komunikace na B Zkontrolujte komunikační kabel. Chyba komunikace na Všechny B Zkontrolujte komunikační kabel. kromě Chyba komunikace na příslušenství x B Zkontrolujte komunikační kabel a napájení. Problém s produkcí teplé vody s T3 X B Automatická obnova nastavení o půlnoci. Problém s ventilem Q21 s T3 X B E11.T1 ukazuje o 10 K vyšší než je požadovaná hodnota a zvýšil se o 15 K během ohřevu TV. Ohřev TV se proto zastaví. Problém s ventilem E4x.Q1x s T3 X B E11.T1 ukazuje o 10 K vyšší než je požadovaná hodnota a zvýšil se o 15 K během ohřevu TV. Ohřev TV se proto zastaví. Přerušení pokusu o start Všechny Kompresor nedostane povolení ke spuštění kvůli odhalené chybě teploty nebo poruše na presostatu. Nový pokus o spuštění po 20 minutách, nebo až bude zapotřebí. Zkontroluj výsl.fáze a T6 Všechny X B T6 nepřekročí T8 o 10 K během 3 minut po spuštění kompresoru. : Povolí se spuštění dohřevu. Interní dohřev přehřátí X B Výpadek ochrany proti přehřátí u dohřevu. Tab. 29 Informace/Alarm 16

17 Informace/Alarm Text alarmu/informací TČ Vypne kompr. Vypne dohřev Vypne TV Kat. Příčina/Komentář Externí dohřev mimo provoz X B Směšovač dohřevu je vypnutý. Chybí signál z termostatu dohřevu o tom, že je dostatečně zahřátý. Přísluš. čerp. x mimo prov. B Chybí signál z čerpadla. Chyba prov. čerpadla G1 B Chybí signál z čerpadla. Alarm kompresoru Všechny X B : Povolí se spuštění dohřevu. Vysoká teplota T10 studeného okruhu zap Všechny X B T10 ukazuje > 30 C, opakované spuštění při < 29 C. : Povolí se spuštění dohřevu. Vysoká teplota T11 studeného okruhu vyp Všechny X B T11 ukazuje > 30 C, opakované spuštění při < 29 C. : Povolí se spuštění dohřevu. Produkce teplé vody v nouzovém provozu s T3 C Nouzový provoz spuštěn ( Kapitola 3.5, strana 12). Vysoká teplota T1 topné vody C T1 ukazuje > 10 K vyšší, než je požadovaná hodnota během více než 30 minut. Nízká teplota T1 topné vody C T1 ukazuje > 10 K nižší, než je požadovaná hodnota během více než 30 minut. Nízká teplota T3 teplá voda s T3 C T3 ukazuje nižší hodnotu než 45 C během více než 30 min. Nízký tepl. rozdíl teplého okruhu Všechny C Rozdíl mezi T8-T9 je méně než 5 K po 15 min provozu kompresoru. Vysoký tepl.rozdíl teplého okruhu Všechny C Rozdíl mezi T8-T9 je více než 15 K po 15 min provozu kompresoru. Vysoký tepl. rozdíl studeného okruhu Všechny C Rozdíl mezi T10-T11 je více než 10 K po 15 min provozu kompresoru. Neúspesná sanitace bojleru s T3 C T3 nedosáhl 70 C během 3 hodin po spuštění. Nový pokud se provede při příští příležitosti. Krátká doba prov. v prov. s tepl. vodou při produkci TV C Provoz kompresoru při ohřevu TV je v průměru kratší než 10 min/ spuštění na základě min. 5 spuštění během dne. Automatický návrat o půlnoci. Krátká doba provozu vytápění Všechny C Provoz kompresoru při vytápění je v průměru kratší než 10 min/spuštění na základě min. 5 spuštění během dne. Automatický návrat o půlnoci. Reg.centrála restartována Všechny Řídící jednotka se spustila kvůli nedostatečnému napětí. Vyměnit baterii paměti Všechny C Kontaktujte servis pro výměnu baterie. Při vyčerpání baterie jsou vymazány programy v řídící jednotce a po výměně baterie musí být opět nahrány v servisním středisku. Příslušenství x teplotní odchylka C Naměřená teplota se liší od požadované hodnoty o více než 10 K ve více než 30 minutách. Tab. 29 Informace/Alarm 17

18 Zapojení I/O 6 Zapojení I/O Teplotní vstupy PT1000 TČ Analogové výstupy 0-10Vdc TČ Ai1 E11.T1 Čidlo topné vody Ai2 E10.T2 Venkovní čidlo Ai3 E4x.T3 Čidlo TV Ai4 T6 Teplota kompresoru Ui1 T8 Teplota teplý okruh výstup (výstup tepelné čerpadlo) Ui2 T9 Teplota teplý okruh vstup (zpátečka k tepelnému čerpadlu Ui3 T10 Teplota studený okruh vstup Ui4 T11 Teplota studený okruh výstup Tab. 30 Teplotní vstupy PT1000 Bezpotenciálové digitální vstupy 24Vac TČ Ao1 Ao2 Ao3 E71.E1.Q71 E51.Q51 Směšovač dohřevu topného systému Ao4 G2 Čerpadlo teplého okruhu Ao5 G3 Čerpadlo studeného okruhu Tab. 32 Analogové výstupy 0-10Vdc Digitální výstupy 230Vac TČ Do1 E1 Kompresor Do2 E71.E1 E2.E1 Spuštění dohřevu Interní elektrický dohřev krok 1 Do3 E2.E2 Interní elektrický dohřev krok 2 Di1 IND/SSM E11.G1 Signál oběhového čerpadla topného systému Di2 B11 EVU / Externí ovládání Di3 E71.E1.B31 E51.B11 E2.F21 Termostat Diferenční tlakový spínač Alarm dohřevu Di4 E1 IND Reakce provozu kompresoru Di5 G2.F13 Ochrana motoru čerpadla teplého okruhu Di6 G3.F13 Ochrana motoru čerpadla studeného okruhu Do4 E4x.Q1x Q21 Trojcestný ventil TV Externí Interní Tab. 33 Digitální výstupy 230Vac Digitální výstupy bezpotenciálové (invertované) Do5 E11.G1 Oběhové čerpadlo topného systému Do6 E71.E1.G71 E31.G33 Oběhové čerpadlo dohřev se směšovačem Externí čerpadlo studeného okruhu Do7 P2 Celkový alarm (A/ AB) TČ Tab. 34 Digitální výstupy bezpotenciálové (invertované) Di7 RLP Nízkotlaký presostat Příslušenství Počet TČ Di8 RHP Vysokotlaký presostat Di7+ 8 K11 Jistič Tab. 31 Bezpotenciálové digitální vstupy 24Vac Směšovač/Bazén/Čidlo pokojové teploty (Multiregulátor) Tab. 35 Příslušenství

19

20 Tepelná čerpadla IVT s.r.o., Česká republika

Uživatelská příručka. Rego 5200. Rego 5200 6 720 814 720-18.1I 6 720 817 426 (2015/11)

Uživatelská příručka. Rego 5200. Rego 5200 6 720 814 720-18.1I 6 720 817 426 (2015/11) Uživatelská příručka Rego 5200 Rego 5200 6 720 814 720-18.1I 6 720 817 426 (2015/11) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní poky............... 2 1.1 Použité symboly................................

Více

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 806 251 (2013/02) cs Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3 1.1 Použité symboly................................

Více

Air Split 80/160 E/S 230V 1N~ / 400V 3N~ Návod k obsluze 6 720 805 024 (2013/01) 6 720 804 385-00.1I

Air Split 80/160 E/S 230V 1N~ / 400V 3N~ Návod k obsluze 6 720 805 024 (2013/01) 6 720 804 385-00.1I Air Split 80/160 E/S 230V 1N~ / 400V 3N~ 6 720 804 385-00.1I Návod k obsluze 6 720 805 024 (2013/01) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 2 1.1 Použité symboly................................

Více

Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst. Tepelné čerpadlo země-voda

Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst. Tepelné čerpadlo země-voda Tepelné čerpadlo země-voda 6 720 614 366-31.3I 6 720 807 604 (2013/03) cs Návod k obsluze Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1 Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Úvodem Úvodem Vážená

Více

Návod k obsluze. Logatherm. Tepelné čerpadlo země-voda WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

Návod k obsluze. Logatherm. Tepelné čerpadlo země-voda WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Návod k obsluze Tepelné čerpadlo země-voda 6 720 614 366-31.3I Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1 Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6 720 806 092 (2012/12) cs Úvodem Úvodem Vážená

Více

Návod k obsluze Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Návod k obsluze Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split 6 720 648 125-78.1I 6 720 807 644 (2013/03) Návod k obsluze Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B skládající se z: WPLS 7,5 nebo 12IE s ODU 7,5-12t WPLS 7,5 nebo

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Uživatelská příručka DHP-S

Uživatelská příručka DHP-S Uživatelská příručka DHP-S VUGFA148 Pokud tyto pokyny nebudou při instalaci a provozu Danfoss A/S dodržovány, nevyplývají ze záručních ustanovení žádné závazky. Danfoss A/S si vyhrazuje právo měnit detaily

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Vodní ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu Mobilní klimatizace 9 000 Btu/11 000 Btu LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu OBSAH Popis jednotky 1 Instrukce 2 Pracovní teplota a rozměry 3 Popis panelu ovládání 4 Popis panelu ovládání 5 Ovladač 6 Používání

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ Uživatelský manuál Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Parapetní typ SWEEP START MODE LOUVER TEMP Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Kompaktní jednotka Klimatizace se skládá pouze

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze CZ_2015_26 CZ_2015_35 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE OHŘÍVAČ VODY S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE SDWHP-150-3.8 SDWHP-200-3.8 SDWHP-260-3.8 SDWHP-300-3.8 OBSAH 1. Instalační instrukce 1.1 Instalační schéma 4 1.2 Požadavky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General Instalační manuál CIM modul - 1001 pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General 1 Modul slouží pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric a General při přímém

Více

Termostat s digitálním časovačem. isense. Návod k montáži a údržbě 120173-AG

Termostat s digitálním časovačem. isense. Návod k montáži a údržbě 120173-AG CS Termostat s digitálním časovačem isense Návod k montáži a údržbě 120173-AG Obsah 1 Předmluva...4 1.1 Všeobecně...4 2 Místo instalace...5 2.1 Postoj regulátora...5 2.2 Instalace a zapojení...5 2.3 Umístění

Více

Uživatelská příručka. Geo 6 720 814 720-01.1I. 54-80kW 6 720 816 565 (2015/06)

Uživatelská příručka. Geo 6 720 814 720-01.1I. 54-80kW 6 720 816 565 (2015/06) Uživatelská příručka Geo 6 720 814 720-01.1I 54-80kW 6 720 816 565 (2015/06) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní poky............... 2 1.1 Použité symboly................................ 2

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

větrání s rekuperací Návod na obsluhu CTS-600 Automatik pro NILAN VP 18 EK EC

větrání s rekuperací Návod na obsluhu CTS-600 Automatik pro NILAN VP 18 EK EC větrání s rekuperací Návod na obsluhu CTS-600 Automatik pro NILAN VP 18 EK EC 1 Obsah str. 2 Úvod str. 3 Typy zařízení str. 4 Výměník str. 5 Ovládací panel str. 6 Přehled menu str. 7 Mody provozu str.

Více

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Návod k obsluze CERAPURMAXX Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, motto Teplo pro život má u nás tradici. Teplo je pro člověka základní potřebou.

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Návod k instalaci. Rego 5200. Rego 5200 6 720 814 720-18.1I 6 720 816 571 (2015/06)

Návod k instalaci. Rego 5200. Rego 5200 6 720 814 720-18.1I 6 720 816 571 (2015/06) Návod k instalaci Rego 52 Rego 52 6 72 814 72-18.1I 6 72 816 571 (215/6) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní poky............... 2 1.1 Použité symboly................................ 2 1.2

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

ZEM ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE

ZEM ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE ZEM ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Tel.: 800 11 4567 strana 2 Návod k obsluze ZEM Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral plynový kotel Geminox řady ZEM. Kotel je osazen bezpečnostními

Více

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy Synco living Vytápění Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled funkcí pro celou domácnost Synco living rozlišuje mezi... funkcemi pro celou domácnost funkcemi pro místnost

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05)

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Návod k obsluze CR 100 CW 100 Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité

Více

Obsah: Řídící jednotka automatických kotlů typu KP. Kapitola menu název Str. 1 Úvod 3 2 Technické údaje 3

Obsah: Řídící jednotka automatických kotlů typu KP. Kapitola menu název Str. 1 Úvod 3 2 Technické údaje 3 Obsah: Kapitola menu název Str. 1 Úvod 3 2 Technické údaje 3 3 Popis přístroje 3 3.1 Celkový popis 3 3.2 Zapojení konektorů 4 3.3 Blokové schéma 5 3.4 Popis ovládacího panelu 6 4 Blokové schéma obsluhy

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Elektronický regulátor kotle ADEXaRenesaAM Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Použití regulátoru......... 2 Ovládací prvky regulátoru 2 Displej......... 2

Více

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116 Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Tiráž Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze Modulační termostat s časovým spínačem Návod k obsluze 1 Obsah 1. Úvod... 86 2. Obecné informace... 86 2.1 Displej... 87 2.2 Tlačítka... 88 3. Instalace... 89 3.1 Umístění regulace... 89 3.2 Instalace

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím námi dodaného klimatizačního systému si, prosím, pročtěte

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

Návod Regulátoru. čerpadla geotermálního tepla

Návod Regulátoru. čerpadla geotermálního tepla Návod Regulátoru čerpadla geotermálního tepla Médium R407C/R410A Géothermie Confort - Rue du Parc des Sports 56540 Le Croisty - FRANCIE Tel : 0033 297 28 29 10 Fax : 0033 297 28 29 11 - e-mail : export@geothermie-confort.com

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze. Gepard Condens 18/25 MKV -A (H-CZ) 12 MKO -A (H-CZ) 25 MKO -A (H-CZ)

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze. Gepard Condens 18/25 MKV -A (H-CZ) 12 MKO -A (H-CZ) 25 MKO -A (H-CZ) Vždy na Vaší straně Návod k obsluze Gepard Condens 18/25 MKV -A (H-CZ) 12 MKO -A (H-CZ) 25 MKO -A (H-CZ) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnost... 3 1.1 Výstražná upozornění související s manipulací... 3 1.2 Použití

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Ovládací prvky na standardní jednotce dálkového ovládání 1. Hlavní ovládací kolečko -

Více

Automatická regulace hoření Reg EQ. -Manuál uživatelský-

Automatická regulace hoření Reg EQ. -Manuál uživatelský- Automatická regulace hoření Reg EQ -Manuál uživatelský- teplota Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral náš produkt a přejeme vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Tento manuál Vás blíže seznámí

Více

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C RC-300 U ivatelská pøíruèka Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C 2 RC-300 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Účel příručky Tato příručka je určena pro koncového

Více

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE ŘADY DRIVE Návod k použití TECHNICKÝ MANUÁL 1 z 48 FV0xxx400xXD/DL OBSAH I. Jak používat ovládací panel...4 Představení panelu...4 Přístup k nastavení...5 Řežim zařízení...6 Nastavení zařízení...7 Vypínání

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Montážní návod DRIVER Programátor topení s pilotním vodičem 6050425 DRIVER 610-1 zóna 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Upozornění Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod. Zařízení musí být instalováno

Více

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362 3.016362 Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas Řídící jednotka CRD - 3.016362 OBSAH ÚVOD 3 POPIS 4 INSTALACE 4 PŘIPOJENÍ 5 HLAVNÍ OVLÁDACÍ PRVKY - PANEL 6 HLAVNÍ ZOBRAZOVACÍ PRVKY

Více

Teplotní diferenční regulátor

Teplotní diferenční regulátor Teplotní diferenční regulátor 5 vstupů, 2 výstupy Návod k montáži a obsluze CZ 743.757 Z01 11.47 Změny na základě technických zlepšení jsou vyhrazeny! Obsah Všeobecné bezpečnostní instrukce...3 Prohlášení

Více

Adaptabilní termostat

Adaptabilní termostat TC Adaptabilní termostat Provozní a uživatelská příručka termostatu CZECH 1. Technické údaje... 5 2. Popis... 6 3. Montáţ a instalace... 7 4. Provoz... 9 4.1 Úvod... 9 4.2 Volitelné funkce... 15 4.2.1

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím

Více

WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří. www.wilkop.eu EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 1.1

WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří. www.wilkop.eu EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 1.1 EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL Verze 1.1 0 OBSAH strana ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÚVOD 2 UVÍTACÍ SCREEN 2 ZÁKLADNÍ

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Uživatelská příručka. Rego Rego I (2016/04)

Uživatelská příručka. Rego Rego I (2016/04) Uživatelská příručka Rego 5200 Rego 5200 6 720 814 720-18.1I 6 720 819 559 (2016/04) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní poky............... 2 1.1 Použité symboly................................

Více

Instalační a servisní příručka. Remeha i Sense

Instalační a servisní příručka. Remeha i Sense Instalační a servisní příručka Remeha i Sense Remeha isense Obsah 1. Úvod............................................................................................ 4 2. Obecné informace.................................................................................

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoCondens Kompakt BBK 22 E

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoCondens Kompakt BBK 22 E Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoCondens Kompakt BBK 22 E Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu je

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Návod k obsluze klimatizace Fuji, okenní typ bezfreónové ekologické chladivo Model chlazení RK-7F RK-9F Model s topením RK-9U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Obsah 1 Bezpečnostní opatření...

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA S REGULACÍ ACOND THERM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA S REGULACÍ ACOND THERM PŘÍRUČKA UŽIVATELE TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA VE ZKRATCE: G2 S REGULACÍ ACOND THERM PŘÍRUČKA UŽIVATELE Chcete-li nastavit teplotu v místnosti: 1. Stiskněte na interiérové ovládací jednotce otočné tlačítko. 2. Zobrazí se

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg

7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg PŮVODNÍ PROGRAMOVACÍ MANUÁL XCONTROL 540879 A Datum vydání: 1.2.2012 Výběr typu stroje: Kapacita náplně

Více

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte!

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte! 7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty RC20 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Úvodem....................................... 3 2 Bezpečné zacházení s regulátorem

Více

Návod k instalaci PKSET. Modul chlazení PKSET 33 PKSET 60. Pro odbornou firmu. Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtete.

Návod k instalaci PKSET. Modul chlazení PKSET 33 PKSET 60. Pro odbornou firmu. Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtete. Návod k instalaci Modul chlazení 6 720 68 47-00.I PKSET PKSET 33 PKSET 60 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtete. 6 720 69 96 CZ(2009/0) Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

TX Regulátor Návod k obsluze

TX Regulátor Návod k obsluze TX Regulátor Návod k obsluze Verze 1.7 Rev. 2015.05.29 Strana 1/15 Obsah 1.0.0 Základní přehled... 3 1.1.0 Nucený režim (Force Mode)... 4 1.2.0 Prodloužený režim (Prolonged Mode)... 4 1.3.0 Ovládací menu

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze 1 Výfuk vzduchu 2 Přívod vzduchu 3 Upevňovací

Více

Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem

Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem CZ Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem Svensk Dansk Finsk Norsk 1 Obsah: 1. Návod na instalaci..................................... 1.a. Umístění senzoru...................................

Více

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Regulátor teploty - EKC 202. Manuál REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Regulátor teploty - EKC 202. Manuál REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Regulátor teploty - EKC 202 Manuál REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Úvod Aplikace Regulátor se používá k regulaci teploty v chladicím nábytku a v chladírnách Řízení odtávání, ventilátory, alarm a osvětlení

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci pasterizačního procesu PAT1

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci pasterizačního procesu PAT1 Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci pasterizačního procesu PAT1 1.0 Program... 1 1.1 Popis programu... 1 1.2 Zobrazení na displeji... 2

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

Ovládací panel DIEMATIC 3 pro kotel ELITEC

Ovládací panel DIEMATIC 3 pro kotel ELITEC Ovládací panel DIEMATIC 3 pro kotel ELITEC Balení GL27 Česky 04/09/06 Technické podklady Obsah Použité symboly...........................................................................3 Všeobecně................................................................................3

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda FUJI KAITEKI 08/10/12/12T/14T/16T/18T

Tepelná čerpadla vzduch-voda FUJI KAITEKI 08/10/12/12T/14T/16T/18T Uživatelský návod Tepelná čerpadla vzduch-voda FUJI KAITEKI 08/10/12/12T/14T/16T/18T Verze CIM - 1001 CIM FW 4.1.3 CIM Manager V6.10.2 Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru a za nákup tepelného čerpadla

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

calormatic 400 VRC 400

calormatic 400 VRC 400 calormatic 400 VRC 400 CZ Pro provozovatele a servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 400 Venkovní teplotou řízený regulátor VRC 400 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci.........

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci klimaboxu KMX1

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci klimaboxu KMX1 Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci klimaboxu KMX1 1.0 Program... 1 1.1 Popis automatického programu... 1 1.2 Popis ručního provozu... 2

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle Návod k montáži a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle 1 Přehled funkcí Programový volič Tlačítko úsporného provozu Tlačítko provozu "oslava" P prog V H

Více

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ROZMĚRY TERMINÁLU CLOCK - Hodiny SET Změna MODE Mód FAN Ventilátor HOLD Ulož RESUME - Neakceptuj Strana 1 z 1 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Programovatelná postranní tlačítka LCD Displej

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M Venkovní jednotka Řady 38UYV025M, 035M, 050M, 060M Bezpečnostní opatření

Více

ic200 Termostato con temporizador Termostato con timer Regulace s časovým rozvrhem időprogramozású termosztát

ic200 Termostato con temporizador Termostato con timer Regulace s časovým rozvrhem időprogramozású termosztát ic200 Termostato con temporizador Termostato con timer Regulace s časovým rozvrhem időprogramozású termosztát ES Manual de usuario Manuale d'uso Návod k obsluze Felhasználói kézikönyv 1 120848.indd 1 24-2-2009

Více

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Obsah balení: 1 ks programovatelný termostat 2 ks #6x1 šroubky 2 ks úchytek na stěnu 1 ks montážní destička na zeď 1 ks uživatelský manuál Teplotní

Více

ROTEX HPSU compact. Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 06/2012

ROTEX HPSU compact. Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 06/2012 Pro provozovatele ROTEX HPSU compact Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze Typy HPSU compact 308 HPSU compact 508 HPSU compact 516 CZ Vydání 06/2012 Výrobní číslo Zákazník

Více

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV s 1 423 Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy V pro systémy vytápění RDE100.1 DHW Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

Návod na obsluhu, nastavení a přestavení řídícího panelu šroubových kompresorů EASY Tronic II. Obj. č. G 470 946 a G 471 133

Návod na obsluhu, nastavení a přestavení řídícího panelu šroubových kompresorů EASY Tronic II. Obj. č. G 470 946 a G 471 133 Návod na obsluhu, nastavení a přestavení řídícího panelu šroubových kompresorů EASY Tronic II Obj. č. G 470 946 a G 471 133 Leden 2005 Obsah 1. Všeobecné informace 1.1 Spuštění 1.2 Vypnutí 1.3 Start/stop

Více