Stručný přehled funkcí

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný přehled funkcí"

Transkript

1 Stručný přehled funkcí Následuje seznam základních funkcí systému a postup k jejich aktivaci. POZNÁMKA: Některé funkce nemusí být ve Vašem systému použité. Podrobnosti Vám sdělí instalační technik. Funkce postup strana Zapnutí odchod... [přístupový kód], odchod dveřmi pro odchod 8 NEBO stisk klávesy Odchod (F2) (je-li povolena) Zapnutí (bez doby pro příchod)... [přístupový kód] 10 Rychlé zapnutí... (ve stavu Připraveno) 10 Zapnutí doma......[přístupový kód], bez odchodu NEBO stisk 9 klávesy Doma (F1) (je-li povolena) Odpojení zón (bypass)... [dvojciferné číslo zóny], pro ukončení 16 Vypnutí......[přístupový kód] 12 Doba pro odchod je-li Zapnuto... NEBO stisk klávesy 12 Rychlý odchod (F5) (je-li povolena) Reset kouřových detektorů... NEBO stisk klávesy 13 Reset (F4) (je-li povolena) Požár stisk na dvě sekundy (je-li povolena) 15 Nouze stisk na dvě sekundy (je-li povolena) 15 Tíseň stisk na dvě sekundy (je-li povolena) 15 Nastavení data a času... [master kód] 22 Utišení požárního poplachu... [přístupový kód] 13 Utišení bezpečnostního poplachu...[přístupový kód] 14 Test systému [master kód] 19 Zvonkohra ZAP/VYP... NEBO stisk klávesy 20 Zvonkohra (F3) (je-li povolena) Znovuzapojení odpojených zón... nebo stisk Odchod (F2) (je-li povolena) 9 Paměť poplachů Prohlížení paměti událostí... [master kód] nalistování Paměť událostí 18 Prohlížení poruch... 17

2 Obsah Klávesy a kontrolky klávesnic 2 O manuálu 4 Kapitola 1: Úvod 5 Jak systém pracuje Důležité upozornění Požární signalizace Testování Monitorování (PCO) Údržba Kapitola 2: Zapnutí a Vypnutí systému 7 Příprava systému k Zapnutí Zapnutí odchod Siréna po Zapnutí Zapnutí doma Rychlé zapnutí Zapnutí bez vstupu Automatické zapnutí Rychlý odchod Vypnutí systému Kapitola 3: Jednání při poplachu nebo v nebezpečí 13 Požární alarm Bezpečnostní alarm Prohlížení alarmů v paměti Tísňové klávesy Kapitola 4: Použití pokročilých funkcí 16 Odpojení zón Reaktivace zón Doma/Odchod Prohlížení poruchových hlášení Prohlížení paměti událostí na klávesnici LCD5500Z Testování systému Povolení downloadu Dveřní zvonkohra Blokové funkce Kapitola 5: Nastavení systému 21 Programování přístupových kódů Přiřazení kódu blokům Nastavení data a času Nastavení jazyka na klávesnici LCD5500Z Nastavení kontrastu a jasu na klávesnici LCD5500Z Nastavení tónu bzučáku Kapitola 6: Požární směrnice 24 Požární bezpečnost Požární únikový plán Kapitola 7: Glosář 26 Kapitola 8: Informační tabulka 28 Rejstřík 30 1

3 Klávesy a kontrolky klávesnic Klávesnice LCD5501Z Klávesnice LCD5500Z Klávesnice (LED) PC5532Z PC5508 a PC5516 Instalační technik může použít jednu z těchto LED klávesnic, má-li Váš systém méně než 16 (8) zón. Pracují stejně jako klávesnice PC

4 Displeje (LCD klávesnice) LCD5501Z ikonová Klávesnice LCD5501Z INT zobrazuje stav systému na LCD displeji s předdefinovanými symboly (ikonami). LCD5500Z LCD displej zobrazuje nápovědu a stavy systému na dvou šestnácti znakových řádcích. Klávesami lze listovat seznamem nápovědy a prohlížet: alarmy, poruchové stavy, odpojení zón, stav systému Zapnuto /Vypnuto. Kontrolky stavu (všechny klávesnice) Připraveno Svítí-li tato kontrolka, je systém připraven k Zapnutí. Systém není připraven k Zapnutí, dokud nesvítí kontrolka Připraveno (viz kapitola Zapnutí/Vypnutí systému na straně 7). Zapnuto Jestliže svítí tato kontrolka, systém byl úspěšně Zapnut. Porucha Rozsvítí-li se kontrolka Porucha, podívejte se do kapitoly Prohlížení poruchových hlášení na straně 18. Číselné klávesy (všechny klávesnice) K výběru funkce stiskněte. K ukončení funkce a návratu stiskněte. Funkční klávesy (všechny klávesnice) Instalační technik může naprogramovat tyto klávesy. Jejich použitím budete mít rychlý přístup k Źapnutí odchod, Zapnutí doma, dveřní zvonkohře, resetu senzoru, Rychlému odchodu. Daná funkce se aktivuje stiskem příslušné funkční klávesy na dvě sekundy. Bližší informace Vám podá Váš instalační technik. Kurzorové klávesy (LCD klávesnice) Zobrazí-li displeji <>, je další informace dostupná použitím kláves. Stiskem klávesy zobrazíte předchozí a stiskem klávesy zobrazíte následující informaci nebo funkci. Tísňové klávesy (všechny klávesnice) Stiskem klávesy na dvě sekundy je vyslána zpráva o Požáru. Stiskem klávesy na dvě sekundy je vyslána zpráva o stavu Nouze. Stiskem klávesy na dvě sekundy je vyslána zpráva o stavu Tísně. POZNÁMKA: (Všechny klávesnice) Klávesy Požár, Nouze, Tíseň nebudou funkční pokud je nenaprogramuje Váš instalační technik. Instalační technik může těmto klávesám naprogramovat akustickou zpětnou vazbu. Stisk klávesy a provedení dané funkce je pak potvrzeno bzučákem klávesnice. Zónové kontrolky (PC55XX klávesnice) Systém používá zónové kontrolky k signalizaci alarmu zóny, poruchy, alarmu v paměti a k programování. Funkční kontrolky (PC55XX a LCD5501 klávesnice) Paměť Kontrolka se rozsvítí po Vypnutí systému, jestliže během doby od posledního Zapnutí došlo k alarmu. (Viz Prohlížení paměti alarmů na straně 14) Odpojení Tato kontrolka indikuje, že je jedna nebo více zón odpojených. (Viz Odpojení zón na straně 16) Požár Rozsvícení této kontrolky signalizuje požární poplach (viz Požární směrnice na straně 25). Program Kontrolka Program bude blikat při programování kódů nebo při programování jiných funkcí. Jestliže probíhá programování, svítí kontrolka Program na ostatních klávesnicích a signalizuje zaneprázdněnost systému. POZNÁMKA: Testujte systém každý týden a o všech případných problémech informujte svoji servisní firmu. 3

5 O manuálu Tento Uživatelský manuál PC5010 je možné použít pro kterýkoli bezpečnostní systém PC5010. Čtěte manuál důkladně a tak se naučíte znát svůj bezpečnostní systém. Zajistěte, aby každý uživatel byl stejně důkladně poučen s jeho používáním. Důležité informace o požárním a bezpečnostním alarmu jsou popsány v kapitole 3 na straně 13. Tuto kapitolu čtěte důkladně. Manuál popisuje v jednotlivých krocích provedení každé funkce. Klávesa, kterou je nutné stisknout je označena symbolem (například ). K provedení některých funkcí bude potřeba zadat přístupový kód (to je označeno [přístupový kód]) nebo master kód (to je označeno [master kód]). Místo přístupového kódu je také možné použít master kód, ale k master funkcím (například programování přístupových kódů) nelze použít přístupový kód. Některé funkce mají rozdílný způsob nastavení na klávesnicích LCD5500Z, LCD5501Z a PC55XXZ. Ověřte si na straně 2 a 3, která klávesnice je zmiňována. Je-li zmíněn pouze jeden postup, je stejný pro všechny klávesnice. Postup pro LCD klávesnice bude zmiňovat listování. K listování použijte klávesu tak zobrazíte předchozí a stiskem klávesy zobrazíte následující informaci nebo funkci. Klávesnice, jejich kontrolky nebo displeje a klávesy jsou zobrazeny na straně 2 a 3. Stručný přehled funkcí na začátku manuálu obsahuje povely potřebné k přístupu k systémovým funkcím a odkaz na stranu kde je funkce popsána. Do Informační tabulky zapište údaje o zónách a přístupových kódech a uchovejte ji na bezpečném místě. 4

6 Kapitola 1: Úvod Váš bezpečnostní systém poskytuje tři druhy monitorování: bezpečnostní, požární, tísňové. Bezpečnostní systém DSC PC5010 je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Váš instalační technik naprogramuje systém podle potřeb Vaší kanceláře nebo domácnosti. Nemusíte používat všechny funkce popsané v manuálu. Váš instalační technik zapne pouze funkce jež potřebujete a vysvětlí Vám je. Máte-li nějaké otázky k některým funkcím systému, konzultujte je se svým instalačním technikem. Jak systém pracuje Bezpečnostní systém se skládá ze zabezpečovací ústředny Power 832, jedné nebo více klávesnic, různých detektorů a senzorů. Ústředna je mozkem celého bezpečnostního systému. Ovládá a monitoruje všechny klávesnice a senzory a komunikuje s monitorovací stanicí PCO (v případě, že je monitorování zapnuto). Ústředna je umístěna mimo hlavní přístupovou cestu v některé vhodné místnosti objektu. Kovová skříňka obsahuje elektronický systém, pojistky a záložní baterie. Do této skříňky má přístup pouze servisní technik. Všechny klávesnice (zobrazené na stranách 2 a 3) jsou vybaveny tlačítky pro zadávání příkazů a zvukovou signalizací doprovázející příslušnou činnost nebo stav systému. Každá klávesnice má bzučák a pět funkčních kláves. Klávesnice LCD5500Z má alfanumerický displej z tekutých krystalů. Klávesnice LCD5501Z má displej s předdefinovanými symboly (ikonami) a systémové kontrolky. Klávesnice vysílají povely systému a zobrazují jeho stavy. Instalační technik namontuje klávesnice uvnitř budovy ke dveřím určeným pro příchod/odchod. Bezpečnostní systém má několik zón (monitorovaných oblastí). Ke každé z těchto zón bude připojen senzor (pohybový detektor, detektor tříštění, dveřní kontakt atd.) Jestliže se senzor dostane do alarmu, zónová kontrolka se rozsvítí (LCD5501Z a PC55XXZ klávesnice) nebo displej klávesnice LCD5500Z zobrazí zprávu. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Bezpečnostní systém nedokáže předcházet nebezpečí. Je určen pouze k varování v případě ohrožení a pokud je připojen na monitorovací stanici PCO k zajištění včasného zásahu. Bezpečnostní systémy jsou obecně velmi spolehlivé, ale nemohou pracovat za všech podmínek a nemohou nahradit prozíravé jednání a životní či majetkové pojištění. Váš bezpečnostní systém by měl být instalován a udržován kvalifikovanými odborníky, kteří by Vás měli informovat o úrovni ochrany a činnosti systému. Důležitá upozornění najdete na zadních stranách. 5

7 Požární signalizace Testování Monitorování Údržba Toto zařízení je schopné sledovat průvodní znaky požáru pomocí kouřových detektorů a v případě, že jsou tyto příznaky zjištěny, systém spustí varovný poplach. Spolehlivé odhalování požáru závisí na dostatečném množství požárních detektorů umístěných na příslušných místech. Toto zařízení by mělo být instalováno v souladu s platnými předpisy a doporučeními. POZNÁMKA: Systém bude schopen detekovat požár pouze tehdy, bude-li nainstalován s požární signalizací. K zajištění spolehlivé funkce Vašeho systému je nutné, aby byl pravidelně jednou týdně testován. Postup testování naleznete uvnitř této příručky na straně 20 v kapitole Testování systému. V případě, že Váš systém nepracuje správně, obraťte se na firmu, která Vám systém instalovala nebo na servisní firmu. Tento systém je schopen přenášet zprávy o Zapnutí/Vypnutí, poplachy a ostatní systémové události po telefonních linkách na PCO (pult centrální ochrany). Jestliže nepozorností spustíte poplach, okamžitě volejte monitorovací stanici, tím zabráníte zbytečné odezvě. POZNÁMKA: Připojení na PCO musí být naprogramováno Vaším instalačním technikem. Při běžném provozu systém vyžaduje minimální údržbu. Přečtěte si následující poznámky: 1. Neumývejte části bezpečnostního systému mokrou utěrkou. Lehce utřete prach mírně navlhčenou utěrkou. 2. Systém testujte postupem popsaným v kapitole Testování systému na straně 20 tím prověříte baterii. Doporučujeme každé tři roky záložní baterii vyměnit. 3. U ostatních prvků systému např. kouřových detektorů, pasivních infračervených, ultrazvukových a mikrovlnných pohybových detektorů nebo detektorů tříštění skla se řiďte pokyny v jejich manuálech pro testování a údržbu. 6

8 Kapitola 2: Zapnutí a Vypnutí systému Tato kapitola popisuje základní funkce Vašeho systému: Zapnutí a Vypnutí. Čtěte tuto kapitolu pozorně. Příprava systému před Zapnutím Před Zapnutím systému se ujistěte, zda je v režimu Připraveno. Systém je připraven k Zapnutí, jestliže svítí kontrolka Připraveno. V tomto případě je možné Zapnout metodou popsanou na stranách 8 až 10. Jestliže svítí kontrolka Připraveno a displej klávesnice LCD5500Z zobrazuje Vlož kód pro ZAP systému, můžete Zapnout Váš systém. Před Zapnutím se přesvědčete zda některé zóny nejsou otevřené. Není-li systém připraven, postupujte následovně: Na klávesnici LCD5500Z: 1. Jestliže kontrolka Připraveno nesvítí nebo je na displeji Uzavři zóny před zapnutím : Zavřete všechny dveře a okna Nepohybujte se s oblastech s pohybovými detektory 2. Jestliže klávesnice LCD5500Z zobrazí < >, použijte klávesy a nalistujte systémové hlášení a vyzkoušejte, pracuje-li systém bez poruch a žádné zóny nejsou bezdůvodně odpojeny. Viz kapitoly Poruchová hlášení na straně 18 a/nebo Odpojení zón na straně 16. Na klávesnicích PC55XXZ nebo LCD5501Z 1. Jestliže kontrolka Připraveno nesvítí, systém není připraven k Zapnutí: Zavřete všechny dveře a okna Nepohybujte se s oblastech s pohybovými detektory 2. Jestliže svítí kontrolka Porucha, prohlédněte si o jaký druh poruchy se jedná. Viz kapitola Poruchová hlášení na straně Jestliže svítí kontrolka Odpojení, zjistěte zda nejsou zóny odpojené omylem. Viz kapitola Odpojení zón na straně 16. 7

9 Zapnutí systému Zapnutí odchod Jsou dva základní způsoby Zapnutí systému. Zapnutí odchod: Použijte tento způsob aktivace pokaždé, když budete mimo střežený prostor. Zapnutí doma: Tento způsob aktivace je vhodný, když jedna nebo více osob zůstanou ve střeženém prostoru. Viz strana 9. Můžete také použít některý z následujících způsobů Zapnutí: Rychlý odchod: Tak lze systém zapnout bez použití přístupového kódu. Tuto funkci musí naprogramovat Váš instalační technik. Zapnutí bez vstupu: Zapnutí Vašeho systému bez vstupního zpoždění. Tento způsob aktivace použijte, když nikdo jiný nebude vstupovat do střeženého prostoru. Automatické zapnutí: Systém se sám Zapne v nastavený čas. Tuto funkci musí naprogramovat Váš instalační technik. V tomto režimu jsou ve střežení všechny zóny. Poplach bude spuštěn při narušení kterékoli vnitřní i obvodové zóny. Systém bude zapnut v režimu odchod po vložení bezpečnostního kódu a odchodu dveřmi určenými pro příchod/odchod. Narušením odchodové zpožděné zóny systém pozná, že uživatel opustil objekt a po uplynutí nastavené doby pro odchod se celý systém aktivuje. 1. Zkontrolujte zda je systém připraven k Zapnutí a svítí kontrolka Připraveno. 2. Zadejte Váš [přístupový kód]. Každé stisknutí tlačítka potvrzuje klávesnicový bzučák pípnutím. Vložíte-li kód nesprávně, bzučák vydá dlouhý tón. Když uděláte chybu, stiskněte tlačítko [#] a vložte přístupový kód znovu a správně. Je-li kód vložen správně: Klávesnicový bzučák rychle zapípá. Rozsvítí se kontrolka Zapnuto Klávesnice LCD5500Z zobrazí text Doba pro odchod probíhá Během doby pro odchod pípá bzučák jednou za sekundu. Posledních deset sekund doby pro odchod je signalizováno rychlým pípáním bzučáku. 3. Opusťte objekt dveřmi určenými pro odchod/příchod. Narušením odchodové zpožděné zóny systém pozná, že uživatel opustil objekt a po uplynutí nastavené doby pro odchod se celý systém aktivuje. Po skončení doby pro odchod zhasnou všechny kontrolky mimo kontrolky Zapnuto. LCD klávesnice zobrazí zprávu Systém ZAP režim odchod a Vlož kód pro VYP systému. Nyní je systém Zapnut. POZNÁMKA: Jestliže klávesnice LCD5500Z zobrazí *POZOR* odpojené zóny nebo svítí-li kontrolka Odpojení na klávesnici PC55XXZ a LCD5501Z, je jedna nebo více zón odpojených. Viz Kapitola Odpojení zón na straně 16. U systému Zapnutému s odpojenými zónami nebo s poruchovým hlášením je snížena úroveň bezpečnosti. Klávesa Zapnutí odchod Systém lze také rychle zapnout pomocí funkční klávesy Zapnutí odchod. Naprogramoval-li Váš instalační technik tuto klávesu, stiskněte ji na dobu dvou vteřin k zapnutí v režimu Zapnuto odchod. 8

10 Siréna po Zapnutí odchod Zapnutí doma Váš instalační technik Vám sdělí funkce přístupné ve Vašem systému. Aby byly redukovány plané alarmy, systém bude sirénou informovat o chybě při zapínání systému v režimu Odchod. Jestliže nebudou správně zavřeny vstupní/odchodové dveře na konci doby pro odchod, klávesnice bude dlouze pískat a siréna bude houkat. Jestliže se to stane: 1. Znovu vstupte do střeženého prostoru. 2. Zadejte Váš [přístupový kód] a Vypněte systém ještě před uplynutím doby pro příchod. 3. Znovu opakujte postup pro Zapnutí odchod a vstupní/odchodové dveře správně uzavřete (Viz Zapnutí odchod na straně 8). Použijte režim Zapnutí doma, když chcete zůstat ve střeženém prostoru a nechcete, aby někdo neoprávněně vstoupil dovnitř. Systém zapne pouze obvodové zóny (dveřní a okenní kontakty a pod.) a vnitřní zóny budou odpojeny (např. pohybové detektory), je tedy možné se uvnitř pohybovat. 1. Zjistěte zda je systém v režimu Připraveno. (Kontrolka Připraveno svítí). 2. Zadejte Váš [přístupový kód]. Každé stisknutí tlačítka potvrzuje klávesnicový bzučák pípnutím. Vložíte-li kód nesprávně, bzučák vydá dlouhý tón. Když uděláte chybu, stiskněte tlačítko [#] a vložte přístupový kód znovu a správně. Je-li kód vložen správně: Klávesnicový bzučák rychle zapípá. Rozsvítí se kontrolka Zapnuto Klávesnice LCD5500Z zobrazí text Doba pro odchod probíhá Během doby pro odchod pípá bzučák jednou za sekundu. Posledních deset sekund doby pro odchod je signalizováno rychlým pípáním bzučáku. 3. Neodcházejte z objektu dveřmi určenými pro odchod/příchod. Tak systém pozná, že uživatel neopustil objekt a automaticky odpojí vnitřní zóny. Po skončení doby pro odchod zhasnou všechny kontrolky mimo kontrolky Zapnuto. LCD klávesnice zobrazí zprávu Systém ZAP režim doma a Vlož kód pro VYP systému. Na klávesnici PC55XXZ a LCD5501Z se rozsvítí kontrolka Odpojení. Nyní je systém Zapnut. Zrušení Odpojení zón Plné Zapnutí systému, byl-li systém zapnut v režimu Doma, proveďte: 1. Stiskněte klávesy. Odpojené vnitřní zóny jsou nyní znovu aktivní. POZNÁMKA: Máte-li znovu zapojeny vnitřní zóny, nemůžete vstoupit do oblasti chráněné pohybovými detektory nebo otevírat dveře či okna. Ke vstupu do této oblasti je nutné Vypnout systém zadáním [přístupového kódu]. 9

11 Klávesa Zapnutí doma Systém lze také rychle zapnout v režimu Doma pomocí funkční klávesy Zapnutí doma. Naprogramoval-li Váš instalační technik tuto klávesu, stiskněte ji na dobu dvou vteřin k zapnutí v režimu Zapnuto doma. Rychlé zapnutí Zapnutí bez vstupu Váš instalační technik Vám sdělí, je-li funkce Rychlé zapnutí přístupná ve Vašem systému. Pomocí této funkce je možné systém zapnout bez použití přístupového kódu. Použití funkce Rychlé zapnutí: 1. Zkontrolujte zda je systém připraven k Zapnutí a svítí kontrolka Připraveno. 2. Zadejte. Klávesnicový bzučák rychle zapípá. Rozsvítí se kontrolka Zapnuto Klávesnice LCD5500Z zobrazí text Doba pro odchod probíhá Během doby pro odchod pípá bzučák jednou za sekundu. Posledních deset sekund doby pro odchod je signalizováno rychlým pípáním bzučáku. 3. Opusťte objekt dveřmi určenými pro odchod/příchod. Systém se aktivuje v režimu Zapnutí odchod. Jestliže objekt neopustíte, systém se aktivuje v režimu Zapnutí doma. POZNÁMKA: Povelem lze systém pouze Zapnout. Vypnutí systému lze provést pouze zadáním [přístupového kódu]. Viz kapitola Vypnutí systému na straně 12. Jestliže chcete systém zapnout tak aby nikdo jiný nemohl vstoupit, je nutné zrušit zpoždění doby pro příchod zóně určené pro příchod/odchod do střeženého prostoru. 1. Zkontrolujte zda je systém připraven k Zapnutí a svítí kontrolka Připraveno. 2. Zadejte a pak [přístupový kód]. Kontrolka Zapnuto bude blikat a signalizovat Zapnutí bez doby pro příchod. Klávesnicový bzučák rychle pípá. Klávesnice LCD5500Z zobrazí text Doba pro odchod probíhá Během doby pro odchod pípá bzučák jednou za sekundu. Posledních deset sekund doby pro odchod je signalizováno rychlým pípáním bzučáku. 3. Systém je nyní aktivován v režimu Zapnutí doma. 10

12 Automatické Zapnutí systému Váš instalační technik může systém naprogramovat tak aby se sám Zapnul v přednastaveném čase. Je-li Automatické zapnutí naprogramováno, bude minutu před nastaveným časem Automatického zapnutí znít bzučák klávesnice a na displeji klávesnice LCD5500Z se zobrazí Auto ZAP právě probíhá Během minuty, kdy je signalizováno Automatické zapnutí, může uživatel zrušit Automatické zapnutí vložením [přístupového kódu]. Více informací Vám sdělí Váš instalační technik. Váš instalační technik může povolit, aby uživatel jež má [Master kód] si mohl sám zapínat nebo vypínat Automatické zapnutí podle časové tabulky. Tak si Master uživatel sám může určit zda Automatické zapnutí proběhne nebo neproběhne. Zapnutí funkce Automatického zapnutí 1. Stiskněte a potom [Master kód]. 2. Stiskněte tím Automatické zapnutí povolíte/zakážete. Klávesnice třikrát zapípá, jestliže je Automatické zapnutí povoleno a jednou, je-li zakázáno. 3. Programování ukončíte klávesou. Nastavení času Automatického zapnutí 1. Stiskněte a potom [Master kód]. 2. Stiskněte. 3. Na LCD klávesnici PC5501Z nalistujte položku den v týdnu pomocí kláves a pak stiskněte. Na klávesnici PC55XX nebo LCD5501Z zadejte pořadové číslo dne v týdnu (1-7 kde 1 odpovídá neděli, 6 odpovídá sobotě), které chcete programovat. 4. Čas se vkládá ve 24-hodinovém formátu (00:00 23:59). Například k nastavení času 1:00 odpoledne vložte [1300]. Zamezit Automatickému zapnutí lze vložením [9999] do času Automatického zapnutí. 5. Programování Automatického zapnutí v další dny provedete opakováním postupu podle bodů 3-4. Programování ukončíte dvojím stisknutím klávesy. POZNÁMKA: Pro správnou funkci Automatické zapnutí musí být správně nastaven datum a čas. Viz Nastavení systémového data a času na straně

13 Rychlý odchod Váš instalační technik Vám sdělí, je-li funkce Rychlý odchod přístupná ve Vašem systému. Je-li tato funkce zapnuta systém umožní po vložení [*] [0] ve stavu Zapnuto doma během dvou minut opustit objekt bez nutnosti vypínat a znovu zapínat systém. Použití funkce Rychlý odchod: 1. Když je systém Zapnut, zadejte. 2. Systém spustí dvouminutové odpočítávání během něhož je možné opustit střežený prostor pro odchod/příchod. POZNÁMKA: Během této doby můžete pouze jednou otevřít a zavřít dveře pro příchod-odchod. Po uzavření dveří, ústředna ukončí dvouminutové zpoždění pro odchod. Jestliže jsou dveře opět otevřeny, nebo nejsou uzavřeny do dvou minut, začne běžet doba pro příchod. Instalační technik Vás bude informovat o této funkci. Funkční klávesa Odchod Naprogramoval-li Váš instalační technik tuto klávesu, stiskněte ji na dobu dvou vteřin k zapnutí v režimu Zapnuto odchod. Vypnutí systému 1. Jestli jste mimo střežený objekt, vstupte do budovy dveřmi, které Váš instalační technik určí jako dveře pro příchod/odchod. Jste-li uvnitř, postupujte podle bodu 2. POZNÁMKA: Pokud vstoupíte jinými dveřmi, okamžitě se spustí poplach. Při vstupu dveřmi pro příchod/odchod klávesnice začne akusticky signalizovat vstupní zpoždění. LCD klávesnice zobrazí Vlož kód pro VYP systému. 2. Přistupte ke klávesnici a zadejte váš [přístupový kód]. Je třeba vložit správný přístupový kód před uplynutím doby pro příchod. Jestliže správný kód není vložen během této doby, systém vyhlásí poplach. POZNÁMKA: Není-li vložen přístupový kód správně, bzučák klávesnice dlouze pískne po dvě sekundy. Vložte znovu přístupový kód správně. Po vložení správného kódu kontrolka Zapnuto zhasne a bzučák klávesnice se utiší. Nevznikl-li žádný alarm během poslední aktivace systému a není signalizována žádná porucha, klávesnice LCD5501Z zobrazí na několik sekund Systém vypnut žádný alarm v paměti a potom Vlož kód pro ZAP systému. 3. Když po dobu poslední aktivace vznikl alarm: Na klávesnici PC55XXZ a LCD5501Z se rozbliká kontrolka Paměť. Klávesnice LCD5500Z zobrazí Prohlídka paměti <> Zóna v alarmu. Viz kapitola Prohlížení alarmů v paměti na straně 14. POZNÁMKA: Zjistíte-li při návratu do objektu v paměti alarm, buďte opatrní, neboť narušitel může být stále uvnitř. Z nejbližšího bezpečného místa tento stav telefonicky ověřte na Vaší monitorovací stanici. Paměť poplachů se při každém zapnutí systému vynuluje, takže zobrazované poplachy jsou vzniklé vždy během poslední doby aktivace. 12

14 Kapitola 3: Jednání při poplachu nebo nebezpečí Jestliže se vrátíte ke střeženému objektu a siréna je aktivní, nevstupujte dovnitř, ale kontaktujte z bezpečného místa zásahovou jednotku monitorovací stanice nebo místní bezpečnostní složky pro vyšetření. Tuto kapitolu čtěte pozorně, jedná se o návod jak postupovat, když systém vyhlásí poplach. Váš instalační technik Vám sdělí podrobnosti o požární signalizaci, jestliže ji máte instalovánu. POZNÁMKA: Požární alarm má vyšší prioritu než bezpečnostní alarm. Požární alarm systému Pulsující tón sirény signalizuje požární alarm. Když je zřejmý vznik požáru, řiďte se okamžitě evakuačním plánem. Máte-li aktivováno připojení na monitorovací stanici, informace o požárním poplachu na ní bude přenesena. Instalační technik může naprogramovat požární klávesu tak aby ústředna po stisknutí vyslala zprávu na monitorovací stanici. Instalační technik může také nastavit 30-ti sekundové zpoždění přenosu požárního alarmu (například kouřových detektorů). Instalační technik Vás podá bližší informace o funkci požárních detektorů. Během 30-ti sekundového zpoždění máte čas zrušení planého poplachu ještě před odesláním zprávy na monitorovací stanici. POZNÁMKA: Pokud se domníváte, že ústředna odeslala zprávu o poplachu bez příčiny, oznamte to monitorovací stanici, abyste zamezili zbytečnému zásahu. Jestliže se nejedná o požár, požární alarm utišíte: 1. Stiskněte během 30 sekund od počátku požárního alarmu. [#]. Jestliže je poplach umlčen, avšak požární detektory nejsou resetovány, obnoví se poplach po 90-ti sekundách. 2. Požární detektory zresetujte povelem. Jestliže po resetu kouřový detektor opět detekuje přítomnost kouře, bude poplach spuštěn znovu. Není-li kouř detekován, vrátí se systém do normálního stavu. 3. Požární alarm po uplynutí 30 sekundového zpoždění utišíte vložením [přístupového kódu]. POZNÁMKA: Použití výše popsaných funkcí závisí na konfiguraci Vašeho systému. Na podrobnosti se informujte u Vašeho instalačního technika. 13

15 Bezpečnostní alarm systému Prohlížení paměti alarmů systému Trvalý signál sirény indikuje bezpečnostní alarm. Utišení alarmu: 1. Zadejte [přístupový kód]. 2. Jestliže se jedná o planý alarm, informujte o tom bezprostředně Vaši monitorovací stanici, zabráníte tak zbytečnému zásahu. 3. Na displeji klávesnice prohlédněte, na které zóně došlo k alarmu. Jakmile je příčina alarmu odstraněna, systém se vrátí do klidového stavu. Paměť alarmu zobrazuje zóny, které způsobily alarm. Paměť alarmu se nuluje po každém Zapnutí systému. Kterýkoli zobrazený alarm je tedy vzniklý v době posledního Zapnutí systému. POZNÁMKA: Zjistíte-li při návratu do objektu v paměti alarm, buďte opatrní, neboť narušitel může být stále uvnitř. Z bezpečného místa kontaktujte zásahovou jednotku monitorovací stanice nebo místní bezpečnostní složky pro vyšetření. Klávesnice LCD5500Z Je-li alarm v paměti po Vypnutí systému, na klávesnici se zobrazí Prohlídka paměti <> Zóna X. 1. Použijte klávesy a prohlédněte si zóny, které způsobily alarm. 2. Z menu paměti alarmů vystoupíte klávesou. Klávesnice LCD5501Z Je-li alarm v paměti po Vypnutí systému, na klávesnici bliká kontrolka Paměť a 30 sekund po Vypnutí systému na klávesnici bude rolovat seznam zón, které byly v poplachu. 1. Zobrazení alarmů lze zrušit stiskem klávesy během 30 sekund jejich doby zobrazení. 2. Po uplynutí 30 sekundového intervalu se systém vrátí do režimu Připraveno, ale kontrolka Paměť bude svítit. Prohlídnout paměť alarmů lze po zadání. Displej zobrazí seznam zón, které byly v alarmu. Klávesnice PC55XXZ Je-li alarm v paměti po Vypnutí systému, na klávesnici bliká kontrolka Paměť 30 sekund po Vypnutí systému. 1. Zobrazení alarmů lze zrušit stiskem klávesy během 30 sekund jejich doby zobrazení. 2. Po uplynutí 30 sekundového intervalu se systém vrátí do režimu Připraveno, ale kontrolka Paměť bude svítit. Prohlédnout paměť alarmů lze po zadání. Budou blikat zónové kontrolky všech zón, které byly v alarmu. POZNÁMKA: Když systém zobrazuje alarm v paměti, nezobrazují se poruchy. 14

16 Tísňové klávesy Všechny klávesnice mají tři páry tísňových kláves. Použitím těchto kláves vyšlete okamžitě zprávu o Požáru, Nouzi nebo Tísni Vaší monitorovací stanici. Stiskem obou kláves na dvě sekundy. Tím vyšlete zprávu o požáru a spustíte požární alarm systému. Stiskem obou kláves na dvě sekundy. Tím vyšlete zprávu o stavu nouze. Stiskem obou kláves na dvě sekundy. Tím vyšlete zprávu o stavu tísně. POZNÁMKA: Klávesy Požár, Nouze a Tíseň nebudou funkční, pokud je nenaprogramuje Váš instalační technik. Těmto klávesám je možné přiřadit zvukové potvrzení. Po stisknutí tlačítka na dvě sekundy pípnutí bzučáku klávesnice indikuje, že alarmový vstup byl aktivován a je vyslána zpráva na monitorovací stanici. 15

17 Kapitola 4: Další funkce systému Tato kapitola popisuje použití dalších speciálních funkcí: Odpojení zón, zapínání a vypínání Zvonkohry, prohlížení poruch a paměti událostí, testování systému, používání globální a blokové klávesnice. Odpojení zón Odpojení zón používejte v případech, kdy potřebujete přístup do některé části chráněného objektu ve stavu střežení. Zóny, které jsou dočasně nefunkční z důvodu poruchy nebo poškození kabeláže, a nelze je uvést do klidového stavu mohou být odpojeny a systém lze aktivovat alespoň částečně. Odpojené zóny nezpůsobí žádný poplach. Odpojení zón snižuje stupeň bezpečnosti. Jsou-li zóny odpojeny z důvodu nefunkčnosti, bezprostředně informujte svoji servisní firmu, která zajistí opravu. Ověřte si, že nejsou některé zóny odpojeny bezděčně. Chcete-li odpojit zóny, deaktivujte ústřednu. Odpojení zón je automaticky zrušeno pokaždé deaktivaci a před další aktivací musí být provedeno znovu. POZNÁMKA: Z bezpečnostních důvodů Vám může instalační technik naprogramovat systém tak, že nedovolí odpojení některých zón (např. kouřové detektory). Odpojení zón z LCD klávesnice Systém je v režimu Vypnuto. 1. Stiskněte klávesu a vstupte do funkčního menu. Klávesnice zobrazí Stiskem (*) Odpojení zón 2. Stiskněte nebo a pak [přístupový kód] (je-li vyžadován). Na displeji se objeví Hledání zóny <> jméno zóny. 3. Vložte dvojciferné číslo zóny, kterou chcete odpojit (01-32). Lze také příslušnou zónu nalistovat klávesami a pak potvrdit výběr. Klávesnice zobrazí Hledání zóny <> jméno zóny V. V značí, že daná zóna je odpojena. Jestliže při vstupu do režimu odpojení byla zóna otevřena, na displeji se objeví Hledání zóny <> jméno zóny O. Pokud odpojíte otevřenou zónu, bude na displeji "O" nahrazeno písmenem "V". 4. Zrušit odpojení zóny lze vložením dvojciferného čísla zóny, která je odpojena (01-32). Lze také příslušnou zónu nalistovat klávesami a pak potvrdit výběr. Indikace odpojení zóny "V" na displeji pak zmizí. 5. Z menu Odpojení vystoupíte klávesou. Systém se vrátí do režimu Připraveno. 16

18 Odpojení zón z klávesnice PC55XXZ nebo LCD5501Z Systém je v režimu Vypnuto. 1. Stiskněte a pak [přístupový kód] (je-li vyžadován). 2. Vložte dvojciferné číslo zóny, kterou chcete odpojit (01-32). Na klávesnici PC55XXZ se rozsvítí příslušná zónová kontrolka. 3. Zrušit odpojení zóny lze vložením dvojciferného čísla zóny, která je odpojena (01-32). Na klávesnici PC55XXZ se zhasne příslušná zónová kontrolka. 4. Z menu Odpojení vystoupíte klávesou. Systém se vrátí do režimu Připraveno. Reaktivace zón doma /odchod Prohlížení poruchových hlášení Jestliže je blok aktivován v režimu Doma, tak povel [*] [1] může být použit pro reaktivaci zón Doma/Odchod. POZNÁMKA: Před reaktivací zón Doma/Odchod se přesvědčete, zda jsou všechny tyto zóny uzavřené. Ústředna neustále sleduje několik možných poruchových stavů. Jestliže se objeví porucha Rozsvítí se kontrolka Porucha Bzučák klávesnice každých deset sekund dvakrát zapípá POZNÁMKA: Poruchové stavy omezují Váš bezpečnostní systém. Žádejte opravu u své servisní firmy. Prohlížení poruchových stavů na LCD klávesnici PC5500Z 1. Stiskněte a displej zobrazí Poruchy systému <> Kontrola. 2. Klávesami nalistujte seznam všech poruchových hlášení systému. 3. Je-li na klávesnici zobrazena *, je k dispozici další informace po stisknutí klávesy. 4. Z menu Prohlížení poruch vystoupíte klávesou. Prohlížení poruchových stavů na klávesnici PC55XXZ nebo LCD5501Z 1. Stiskněte. Na klávesnici PC55XXZ jedna nebo více zónových kontrolek zobrazují Poruchy sytému. Na klávesnici LCD5501Z jedna nebo více poruchových/programových kontrolek svítí: Kontrolka Druh poruchy 1 Požadavek servisu. Žádejte opravu u Vaši servisní firmy. Stiskněte [1] a jedna nebo více zónových kontrolek zobrazí bližší údaje o poruše: 1. Slabá baterie 5. Ztráta komunikace modulu 2. Porucha sirény 6. Nepoužito 3. Generální systémová porucha 7. Slabá baterie na PC Porušená ochrana systému 8. Porucha sítě na PC Výpadek síťového napájení. Tato porucha je signalizována pouze rozsvícením kontrolky Porucha, nikoli bzučákem klávesnice. 17

19 3 Porucha telefonní linky. 4 Porucha komunikace s monitorovací stanicí. 5 Zkrat zóny. Stiskněte a na klávesnici PC55XXZ se rozsvítí kontrolka příslušné porušené zóny. Na klávesnici LCD5501Z bude rolovat seznam porušených zón. 6 Přerušení (tamper) zóny. Stiskněte a na klávesnici PC55XXZ se rozsvítí kontrolka příslušné přerušené zóny. Na klávesnici LCD5501Z bude rolovat seznam přerušených zón. 7 Nízké napětí baterie bezdrátové zóny. Tato porucha je zobrazena, je-li nízké napětí baterie bezdrátové zóny. Stiskněte [7] jednou, dvakrát nebo třikrát a objeví se bližší údaje: Pípnutí Údaj na klávesnici první stisknutí [7] 1 Detektory (LED 1-8) s vybitými bateriemi druhé stisknutí [7] 2 Klávesnice (LED 1-4) s vybitými bateriemi třetí stisknutí [7] 3 Ovladače (LED 1-8) s vybitými bateriemi 8 Ztráta systémového času. Je nutné znovu nastavit systémový čas. Viz kapitola Nastavení systémového data a času na straně Z menu Prohlížení poruch vystoupíte klávesou. Prohlížení paměti událostí V paměti je uchován seznam posledních 256 událostí systému. Paměť událostí lze prohlížet pouze na klávesnici LCD5500Z. 1. Stiskněte [master kód] 2. Vyberte funkci Paměť událostí a stiskněte. 3. Klávesnice bude zobrazovat číslo události, blok nebo oblast a čas a datum. Stiskem přepnete mezi touto informací a podrobnostmi o události. 4. Klávesami listujete v seznamu paměti událostí. 5. Z menu Paměti událostí vystoupíte klávesou. 18

20 Testování systému Testování akustické signalizace Testování akustické signalizace zahrnuje dvousekundový test sirény a bzučáku klávesnice. 1. Stiskněte [master kód] 2. Systém aktivuje bzučáky všech klávesnic a sirénu na dvě sekundy a zároveň se rozsvítí všechny kontrolky na klávesnicích. Na klávesnici LCD5500 se objeví hlášení Test systému právě probíhá. 3. Do klidového stavu se vrátíte stisknutím tlačítka. Kompletní test systému Je doporučeno testovat systém každý týden. Zjistíte-li nějakou závadu, ihned kontaktujte Vaši instalační nebo servisní firmu. POZNÁMKA: Testujte systém v době mimo denní špičku. 1. Informujte monitorovací stanici o probíhajícím testování systému. 2. Stiskněte klávesu a uzavřete všechny zóny a uveďte ústřednu do stavu Připraveno. 3. Proveďte Systémový test a sledujte popsaný postup. 4. Otestujte všechny zóny. Aktivujte postupně každý senzor, otevřete dveře, okna, procházejte se v oblastech s pohybovými detektory. Na klávesnici LCD5500Z se při aktivaci senzoru zobrazí hlášení Uzavři zóny před zapnutím < > nebo Uzavři zóny nebo vlož kód. Pomocí kláves zobrazíte otevřené zóny. Toto hlášení zmizí, jakmile je zóna v klidovém stavu. Na klávesnici PC55XXZ se při aktivaci senzoru rozsvítí odpovídající kontrolky zóny. Kontrolka zhasne, jakmile je zóna v klidovém stavu. 5. Jsou-li v systému požární zóny, jejich aktivace vyvolá požární signalizaci a siréna zní pulsně. Požární poplach utišíte klávesou. Reset kouřových detektorů se provede povelem. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte otevřený oheň nebo hořlavé materiály k testování kouřových detektorů. O způsobu testování kouřových detektorů se informujte u Vašeho instalačního technika. 6. O ukončení testu informujte svoji monitorovací stanici. Zjistíte-li nějakou závadu, ihned kontaktujte svoji instalační nebo servisní firmu. POZNÁMKA: Popisované funkce závisí na konfiguraci Vašeho systému. Na podrobnosti se informujte u Vašeho instalačního technika. 19

21 Povolení downloadu Dveřní zvonkohra Blokové funkce Jednou za čas může potřebovat Váš instalační technik vyslat nebo stáhnout informace o Vašem systému. Instalační technik se spojí z počítače po telefonní lince s Vaším bezpečnostním systémem. Před spojením je možná potřeba systém připravit na download. 1. Stiskněte [master kód] na kterékoli klávesnici. Tím umožníte downloading na omezenou dobu (6 hodin). Během této doby ústředna odpoví na příchozí downloading. Bližší informace Vám poskytne instalační technik. Pokud instalační technik zapnul funkci Zvonkohra a je-li ústředna v deaktivovaném stavu Dveřní zvonkohra se na klávesnici spustí pokaždé, když se sledované dveře nebo okno otevřou nebo zavřou. 1. Stiskněte pro zapnutí Zvonkohry. Bzučák třikrát krátce zapípá. 2. Stiskněte pro vypnutí Zvonkohry. Bzučák pípne jednou dlouze. Je-li Váš systém rozdělen na bloky (podsystémy), klávesnice vždy umožňuje ovládat a zobrazovat stav pouze bloku v němž je přiřazena. Pro přesun do bloku lze použít naprogramované funkční klávesy (podrobnosti Vám sdělí Váš instalační technik) nebo postup popsaný v následujícím odstavci. V systému rozdělenému na bloky (podsystémy) může být klávesnice naprogramována jako společná (globální). Taková klávesnice bude zobrazovat omezené množství informací až do okamžiku, kdy bude přidělena do některého bloku: kontrolka Porucha se rozsvítí při zjištění poruchového stavu a kontrolka Zapnuto se rozsvítí po zapnutí všech bloků. Pro výběr bloku stiskněte a na dvě sekundy přidržte jednu z kláves až, v závislosti na čísle požadovaného bloku (například stiskem klávesy vyberete blok 2). Klávesnice potom zobrazí stav vybraného bloku a umožní normální operace. Po dvaceti sekundách, není-li stisknuta žádná klávesa, se klávesnice vrátí do globálního režimu. Bloková klávesnice bude zobrazovat stav bloku, do kterého je přiřazena. Uživatel s přístupem do více bloků může dočasně přiřadit klávesnici do jiného bloku a tím je mu umožněno vybraný blok ovládat. Přepnutí se provede stiskem klávesy na dvě sekundy. Na klávesnici zhasnou všechny kontrolky. Uživatel musí nyní stisknout a na dvě sekundy jednu z kláves až, v závislosti na čísle požadovaného bloku (například stiskněte klávesu pro výběr bloku 2). Klávesnice potom zobrazí stav vybraného bloku a umožní normální operace. Po dvaceti sekundách, není-li stisknuta žádná klávesa, se klávesnice vrátí do původního režimu. 20

22 Programování přístupových kódů Přiřazení kódu blokům Kapitola 5: Nastavení systému Tato kapitola pojednává jak nastavit Váš systém. V této kapitole najdete postup programování: přístupových kódů, data a času, nastavení bzučáku a kontrolek klávesnice. Master kód ( kód číslo 40) se používá k programování uživatelských funkcí, zapínání/vypínání systému a k programování ostatních přístupových kódů. Lze naprogramovat až 32 přístupových kódů (01-32). Kódy je možné naprogramovat z klávesnic LCD5501Z i PC55XXZ. Lze naprogramovat i zvláštní kódy, například supervisorský kód, tísňový kód atd. Bližší informace Vám poskytne instalační technik. Programování z klávesnice LCD5500Z 1. Stiskněte klávesu. 2. Klávesami nalistujete v seznamu Stiskem (*) přístupové kódy. 3. Stiskněte. Na displeji se zobrazí (*) Změna kód 01P. 4. Nalistujte klávesami kód, který chcete naprogramovat Je-li zobrazeno vedle pořadového čísla kódu P, znamená to, že příslušný kód je již naprogramován. Není-li zobrazeno P, není pod tímto pořadovým číslem zadán žádný kód. Je-li kód již naprogramován, jeho nastavení se přepíše. 5. K výběru kódu stiskněte klávesu. Klávesnice zobrazí Vložte nový kód < >. 6. Zadejte nový kód. Kódy jsou čtyřmístné nebo šestimístné v závislosti na nastavení Vaším instalačním technikem. Při programování kódů používejte pouze číslice "0" až "9". Po vložení kódu klávesnice třikrát zapípá. POZNÁMKA: Nepoužívejte kódy jako [1111] nebo [1234]. Klávesnice zobrazí (*) Změna kód 01P. 7. Ukončení programování kódů se provede stiskem. 8. Naprogramované kódy zapište do Informační tabulky na konci manuálu. Programování z klávesnice PC55XXZ 1. Stiskněte klávesy [master kód]. Kontrolka Program bude blikat. 2. Zadejte dvojciferné pořadové číslo kódu (01 32 nebo 40 master kód), který chcete naprogramovat. Je-li kód již naprogramován, jeho nastavení se přepíše. 3. Zadejte nový kód. Kódy jsou čtyřmístné nebo šestimístné v závislosti na nastavení Vaším instalačním technikem. Při programování kódů používejte pouze číslice "0" až "9". Po vložení kódu klávesnice třikrát zapípá. POZNÁMKA: Nepoužívejte kódy jako [1111] nebo [1234]. 4. Ukončení programování kódů se provede stiskem. 5. Naprogramované kódy zapište do Informační tabulky na konci manuálu. Každý z naprogramovaných kódů může pracovat v jednom nebo více blocích. Postup pro přiřazení kódů do bloků 1. Zadejte [Master kód] 2. Zadejte 2-místné číslo kódu, který chcete přiřadit bloku 21

23 3. Jednotlivý kód přiřadíte nebo odeberete z bloku 1 a 2 stisknutím kláves a. 4. Programování přiřazení kódů blokům se provede stiskem. Další atributy kódů Výmaz kódu Nastavení data a času Nastavení jazyka LCD5500Z Nastavení kontrastu a jasu LCD5500Z U každého kódu lze dále nastavit, zda jsou tímto kódem manuálně odpojovat zóny a zda lze tímto kódem ovládat modul Escort Zadejte [Master kód] 2. Zadejte 2-místné číslo kódu 3. Stisknutím klávesy se povoluje pro tento kód manuální odpojení zón. Stisknutím klávesy se povoluje ovládání modulu Escort Programování kódů ukončíte stisknutím. Výmaz kódu: 1. Stiskněte klávesy [master kód]. 2. Zadejte dvojciferné pořadové číslo kódu (01 32), který chcete smazat. Master kód nemůže být smazán. 3. Kód vymažete stiskem. 4. Ukončení programování kódů se provede stiskem. Ke správné funkci systému je nutné nastavit správný datum a čas. Je to velmi důležité při použití Automatické zapnutí systému a k přenosu událostí na pult centrální ochrany. 1. Stiskněte klávesy [master kód] 2. Nyní systém očekává vložení deseti číslic: Vložte hodiny a minuty aktuálního času v 24 hod. formátu (00:00 23:59). Vložte měsíc den a rok aktuálního datumu (MM DD RR) 3. Programování ukončíte stiskem klávesy. POZNÁMKA: Používáte-li LCD klávesnici, mohl instalační technik povolit zobrazování data a času na displeji klávesnice v klidovém stavu. V tomto případě je třeba před vložením kódu pro zapnutí systému nebo před vstupem do funkčního režimu klávesnice, zrušit zobrazení času stisknutím. Lze nastavit jazyk v němž bude LCD klávesnice s uživatelem komunikovat. 1. Stiskněte současně a podržte tlačítka. 2. V menu jazyků vyberte požadovaný jazyk. 3. K výběru jazyka a návratu stiskněte. Na klávesnici LCD5500Z lze podle potřeby změnit nastavení kontrastu a jasu. 1. Stiskněte klávesy [master kód]. 2. Klávesami nalistujte hlášení Nastavení jasu nebo Nastavení kontrastu. 3. Stiskem vyberte požadované nastavení. 22

24 4. A) Nastavení jasu : Klávesami vyberte jednu z deseti úrovní intenzity podsvícení. B) Nastavení kontrastu Klávesami vyberte jednu z deseti úrovní kontrastu displeje. 5. Ukončení tlačítkem. Nastavení bzučáku Je možné vybrat z 21 druhů tónů bzučáku pro klávesnice LCD a PC55XXZ. Na klávesnici LCD5500Z 1. Stiskněte klávesy [master kód]. 2. Klávesami nalistujte hlášení Vyber < > Nastavení bzučáku. 3. Vyberte stiskem. 4. Klávesami vyberte jednu z jedenadvaceti úrovní zvuku. 5. Ukončení tlačítkem. Na klávesnici PC55XXZ Stiskněte a podržte klávesu dokud není vybrána vyhovující úroveň zvuku bzučáku. 23

25 Požární bezpečnost Požární únikový plán Kapitola 6: Požární směrnice Čtěte tuto kapitolu důkladně, obsahuje důležité informace týkající se Vaší požární bezpečnosti. Nejvíce požárů vzniká uvnitř domu, proto je nutné věnovat zvýšenou pozornost zajištění požární ochrany a únikového plánu domova. 1. Jsou všechny elektrické spotřebiče a přípojky v pořádku? Zkontrolujte zda nejsou přípojné šňůry roztřepené, přetížené světelné obvody a podobně. Nejste-li si jistí bezpečným stavem elektrických domácích spotřebičů, nechejte je zkontrolovat profesionálem. 2. Jsou hořlavé tekutiny uloženy bezpečně v uzavřených nádobách a v chladných a větraných místech? Je vhodné se vyhnout čištění pomocí hořlavých tekutin. 3. Jsou snadno zápalné materiály (zápalky) uloženy mimo dosah dětí? 4. Jsou kamna a správně nainstalována, je okolo nich uklizeno a pracují správně. Obvykle bývá velmi málo času mezi detekcí požáru a požárem a na tomto čase závisí život. Je tedy velmi důležité mít správné požární směrnice a únikový plán. 1. Každý člen by měl být zapojen a seznámen s únikovým plánem. 2. Prostudujte možné únikové cesty z každého místa domu. Mnoho požárů vzniká v noci, je tedy potřeba věnovat významnou pozornost řešení únikových cest z ložnice. 3. Úniková cesta z ložnice musí být umožněna otevřenými vnitřními dveřmi. Berte v úvahu následující poznámky při tvorbě únikového plánu Ujistěte se, že všechny vnější dveře a okna se dají lehce otevřít. Zkontrolujte, že okna nejsou slepena barvou a otvírací mechanizmy fungují lehce. Je-li otvírání či používání těžké pro děti nebo postižené osoby, je třeba s tím v plánu počítat. Je třeba také brát v úvahu kdo provádí záchranu a může rychle reagovat na požární poplach. Je-li únikový východ nad zemí a je použito žebříku nebo lana, je třeba všechny osoby proškolit. Východ na úrovni země by měl být udržován v čistotě a pořádku. Všechny osoby by měly znát místo kde se v případě opuštění budovy sejdou, např. na ulici nebo v sousedním domě. První kdo opustí v případě požáru budovu, přivolá hasiče. 24

26 Dobrý plán umožní rychlý únik. Nezkoumejte požár nebojujte s ním. Neshromažďujte majetek nebo domácí mazlíčky a neplýtvejte cenným časem. Jakmile jste již mimo budovu, nevracejte se. Vyčkejte příjezdu hasičů. Vytvořte požární únikový plán a nacvičte ho dostatečně aby v případě nebezpečí každý věděl co má udělat. Korigujte plán, jestliže se změní podmínky, například počet osob v budově nebo konstrukční uspořádání budovy. Svůj požární systém pravidelně týdně testujte (viz kapitola Testování systému na straně 20). Nefunguje-li systém správně, kontaktujte svého servisního technika a žádejte opravu. Doporučujeme kontaktovat nejbližší hasičský sbor. Po konzultaci s odborníky můžete plán doplnit. Je-li to možné, mějte svého specialistu na protipožární ochranu. 25

27 Přístupové kódy Alarm Chyba při odchodu Zapnutí odchod Kapitola 7: Glosář Systém může používat čtyř nebo šesti místné přístupové kódy pro Zapínání Vypínání a k ostatním systémovým funkcím. Když je zóna narušena (kouřový detektor detekuje kouř, pohybový detektor detekuje pohyb, dveřní kontakt je otevřen...), bude spuštěn alarm. Bezpečnostní Alarm: Alarm spuštěný bezpečnostním čidlem (pohybový detektor, detektor tříštění, dveřní/okenní kontakt). Obvykle se stane, je-li systém Zapnut. Požární Alarm: Alarm je spuštěn požárem, kouřovým nebo teplotním čidlem. Požární alarm může být spuštěn kdykoli nezávisle zda je systém v režimu Zapnuto nebo Vypnuto. Funkce varuje při nesprávném postupu zapínání a odchodu (např. nesprávně zavřené dveře po ukončení doby pro odchod). Je součástí prevence planých alarmů. Zapnutí systému kdy všechny zóny (vnitřní i obvodové) jsou aktivní. (Je použito, když někdo odejde zpožděnou zónou v Době pro odchod). Odpojení zón Monitorovací stanice Když odpojíte zónu, detektor k ní připojený nespustí žádný alarm. Jestliže je Váš systém připojen k monitorovací stanici, bude na ní systém vysílat poplachové, poruchové a tísňové zprávy. Bude-li to nutné, monitorovací stanice bude informovat bezpečnostní složky. Detektor Tísňové klávesy Doba pro příchod Každá část systému umožní detekovat problém a informuje o tom ústřednu (například pohybový detektor ústředně oznámí pohyb v dané zóně) Po stisku páru tísňových kláves ( ) na dvě sekundy je vysláno hlášení na monitorovací stanici. Tyto klávesy musí naprogramovat Váš instalační technik, jinak nebudou fungovat. Váš instalační technik nastaví časovač doby pro příchod. Ta začne běžet při vstupu do oblasti chráněné Vaším bezpečnostním systémem. Musíte vložit instalační kód a tak vypnout systém ještě před uplynutím doby pro příchod, jinak bude spuštěn alarm. 26

28 Vstupní/ odchodové dveře Paměť událostí Doba pro odchod Master kód Blok Váš instalační technik bude programovat dveře obvykle používané k příchodu a odchodu do střežené oblasti. Pro tyto dveře bude programována doba pro příchod a odchod. Klávesnice jsou normálně umístěny blízko dveří pro příchod. Pomocí nich se jednoduše systém Zapíná/Vypíná. Paměť událostí obsahuje seznam posledních 256 událostí, které systém zaznamenal. Na prohlížení paměti událostí musíte mít klávesnici LCD5500Z. Váš instalační technik nastaví časovač doby pro odchod. Ta začne běžet po vložení kódu na klávesnici a umožní odchod z oblasti chráněné Vaším bezpečnostním systémem. Po uplynutí této doby je systém plně zapnut. Master kód je čtyř nebo šesti místný kód, který slouží k programování uživatelských funkcí, Zapínání/Vypínání systému a programování uživatelských kódů. Skupina zón (blok) může být zapnuta nebo vypnuta společně. Některé přístupové kódy mohou mít přístup pouze do některých bloků. Viz zóna. Zapnutí doma Systém lze zapnout tak, že jsou aktivní pouze obvodové zóny. (Používá se v případě, že jedna nebo více osob zůstanou ve střeženém prostoru.) Poruchy Zóna Ústředna průběžně monitoruje stav systému. Jakmile je detekován některý z poruchových stavů, bude indikován klávesnicí a upozorní uživatele na problém. Viz kapitola Prohlížení poruchových hlášení na straně 18 a seznam možných poruchových stavů. Určenou oblast střeženého objektu monitoruje detektor (kouřový detektor, pohybový detektor, kontakt venkovních dveří, detektor tříštění skla atd.) Obvodová zóna detekuje napadení z vnějšku chráněné oblasti (dveřní/okenní kontakt, detektor tříštění skla atd.). Vnitřní zóna detekuje narušitele, který je již uvnitř chráněné oblasti. (kontakt dveří mezi místnostmi, pohybový detektor atd.) Požární zóna je zóna s detektorem teploty nebo kouře. 27

Kapitola 5: Testování a údržba... 23 5.1 Test chůzí...23 5.2 Test systému...24 5.3 Test výstupů (PC4216)...24 5.4 Údržba systému...

Kapitola 5: Testování a údržba... 23 5.1 Test chůzí...23 5.2 Test systému...24 5.3 Test výstupů (PC4216)...24 5.4 Údržba systému... Obsah Obsah... 1 Úvod... 3 Kapitola 1: Základní funkce systému... 4 1.1 Základní informace...4 1.2 Zapnutí...4 1.3 Ostatní způsoby zapnutí...5 1.4 Vypnutí...6 1.5 Paměť poplachů...7 1.6 Hlasitá signalizace

Více

Uivatelský manuál PC-2585

Uivatelský manuál PC-2585 Uivatelský manuál PC-2585 OBSAH OBSAH...... Strana 1 INFORMACE O SYSTÉMU.... Strana 3 POZNÁMKY... Strana 4 ÚVOD... Strana 5 Pravidelně Váš systém kontrolujte.......................... Strana 5 Důležitá

Více

Pokud budete chtít mít v systému více klávesnic, tak musíte použít jiné kompatibilní klávesnice.

Pokud budete chtít mít v systému více klávesnic, tak musíte použít jiné kompatibilní klávesnice. Úvod Klávesnice LCD5501Z32-433 je složena ze dvou zařízení přijímač LCD5501Z32 a klávesnice LCD5501Z, která zobrazuje stav systému na LCD displeji s předdefinovanými zprávami. Po přidání této klávesnice

Více

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648 Uživatelský manuál s klávesnicí K648 EVO Uživatelský manuál OBSAH Obsah 1 Úvod 2 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Zvuková signalizace klávesnice 4 2.2 Zobrazování LED klávesnice 4 2.3 Dělení na

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD Část : SEZNÁMENÍ ÚVOD KLÁVESNICE LED NAPÁJENÍ ZÓNY 2 4 5 7 8 0 3 6 9 STAY # ENTER DISARM ARM AKTIVACE PŘIPRAVEN PŘEMOSTĚNÍ POŽÁR TA MPER STAT BYP KLÁVESNICE LCD NAPÁJENÍ 2 4 5 7 8 0 3 6 STAT BYP 9 STAY

Více

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748 s klávesnicí 636 646 Uživatelský manuál ESPRIT OBSAH strana Úvod 2 Zobrazení, Akustika 2 Rozdělení systému 3 Přístupová práva kódů 3 Programování uživatelských

Více

U ž i v a t e l s k ý m a n u á l. PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2. Vis-0005-1

U ž i v a t e l s k ý m a n u á l. PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2. Vis-0005-1 U ž i v a t e l s k ý m a n u á l PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2 Vis-0005-1 1 Obsah 1. Představení... 3 Předmluva...3 Přehled...3 Vlastnosti systému...3 PowerMaster-10 G2 Signalizace a ovládání

Více

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032.

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032. Kapitola 1: Úvod 1.1 Specifikace a vlastnosti Proudový odběr: 50mA (v klidu) a maximálně 200mA (oba PGM výstupy aktivovány) Frekvence: 433MHz Přijímač přijímá signál až z 8 bezdrátových ovladačů Anténa:

Více

Shrnutí uživatelských příkazů z klávesnice Plná aktivace

Shrnutí uživatelských příkazů z klávesnice Plná aktivace Návod k obsluze Shrnutí uživatelských příkazů z klávesnice Plná aktivace Částečná aktivace Deaktivace systému Utišení poplachu Plná aktivace podsystému Částečná aktivace podsystému Deaktivace podsystému

Více

Easy Series. Uživatelská příručka. Ústředna EZS

Easy Series. Uživatelská příručka. Ústředna EZS Easy Series CZ Uživatelská příručka Ústředna EZS Easy Series Uživatelská příručka Použití klávesnice Použití klávesnice Stavy displeje Displej Popis Systém je deaktivován. Nebyly zaznamenány žádné poplachy

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

MG-32LCD MG-32I MG-32LED MG-32LRF MG-10LED

MG-32LCD MG-32I MG-32LED MG-32LRF MG-10LED Uživatelský manuál SP 5500 v. 2.4 SP 6000 v. 2.4 SP 7000 v. 2.4 MG 5000 v. 2.4 MG 5050 v. 2.4 s klávesnicí MG-32LCD MG-32I MG-32LED MG-32LRF MG-10LED SP-MG Uživatelský manuál OBSAH Rychlý přehled 2 1.0

Více

PC4164 v2.1 Instalační manuál

PC4164 v2.1 Instalační manuál PC4164 v2.1 Instalační manuál DSC-8058-1 OBSAH ÚVOD...2 1.1 PŘÍPRAVA 2 1.2 POUŽITÍ MANUÁLU 3 1.3 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MODULU PC4164 4 1.4 BEZDRÁTOVÉ PRVKY 4 UVEDENÍ DO PROVOZU...5 2.1 VYBALENÍ 5 2.2 INSTALACE

Více

Uživatelský manuál EVO 48 EVO 192 s klávesnicí GRAFICA

Uživatelský manuál EVO 48 EVO 192 s klávesnicí GRAFICA Uživatelský manuál EVO 48 EVO 192 s klávesnicí GRAFICA EVO Uživatelský manuál OBSAH 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Popis klávesnice 3 2.2 Ovládací ikony 3 2.3 Pohyb v základním menu 4 2.4 Informace

Více

Texecom. www.texe.com. www.atisgroup.cz. AT - spec. firmware pro ústředny firmy ATIS (412 ver.10.x, 816 ver.10.x, 832 ver.3.x)

Texecom. www.texe.com. www.atisgroup.cz. AT - spec. firmware pro ústředny firmy ATIS (412 ver.10.x, 816 ver.10.x, 832 ver.3.x) Texecom www.texe.com Uživatelská příručka www.atisgroup.cz AT - spec. firmware pro ústředny firmy ATIS (412 ver.10.x, 816 ver.10.x, 832 ver.3.x) Obsah 1. Zabezpečovací systém... 3 Úvod... 3 Zóny (smyčky)...

Více

OBSAH ZAPOJENÍ ÚSTŘEDNY PC1565-2P...45 PC1565-2P V2.2 KOMPATIBILITA S MODULY..46

OBSAH ZAPOJENÍ ÚSTŘEDNY PC1565-2P...45 PC1565-2P V2.2 KOMPATIBILITA S MODULY..46 OBSAH KAPITOLA 1: ÚVOD DO SYSTÉMU 1.1 SPECIFIKACE... 1 1.2 PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ... 2 1.3 VYBALENÍ... 2 KAPITOLA 2: UVEDENÍ DO PROVOZU 2.1 POSTUP INSTALACE... 3 2.2 POPIS SVOREK... 3 2.3 ZAPOJENÍ A POUŽITÍ

Více

PC5936 v1.0 Instalační manuál

PC5936 v1.0 Instalační manuál PC5936 v1.0 Instalační manuál DSC-8099-1 Obsah Sekce 1: Úvod 1 1.1 Technická specifikace...1 1.2 Rozšiřující moduly...2 Sekce 2: Instalace 3 2.1 Postup instalace...3 2.2 Sběrnice Combus...4 2.3 Připojení

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Uživatelský manuál JA-60 Comfort

Uživatelský manuál JA-60 Comfort Uživatelský manuál JA-60 Comfort 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Displej Poplach Sabotáž Porucha Baterie Zajištěno Napájení

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B uživatelský manuál www.levnealarmy.cz OBSAH 1. Důležité informace... 2 2. Úvod... 2 3. Displej dálkového ovladače... 3 3.1. Popis ikonek displeje... 3 4.

Více

Uživatelský manuál. Verze2.3 DSC

Uživatelský manuál. Verze2.3 DSC Uživatelský manuál Verze2.3 DSC-8097-2 OBSAH Několik slov o Vašem systému... 1 Informační tabulka...2 Přístupové kódy...4 Aktivace systému...4 Další způsoby aktivace...5 Deaktivace...6 Akustická signalizace

Více

STRUČNÝ PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘÍKAZÚ

STRUČNÝ PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘÍKAZÚ POWERMAX Elektronický bezdrátový zabezpečovací systém s plnou kontrolou Uživatelský manuál OBSAH 1. PŘEDMLUVA...5 1.1 ÚVOD...5 1.2 VLASTNOSTI SYSTÉMU...5 1.3 POUŽITÉ TERMÍNY...6 1.4 SYMBOLY POUŽITÉ V TOMTO

Více

Stručný přehled funkcí

Stručný přehled funkcí Stručný přehled funkcí Následuje seznam základních funkcí systému a postup k jejich aktivaci. POZNÁMKA: Některé funkce nemusí být ve Vašem systému použité. Podrobnosti Vám sdělí instalační technik. Funkce

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití CLIFFORD The Science of Security Concept 100 Podrobný návod k použití Údržba systému Váš systém Clifford nevyžaduje žádnou údržbu, kromě pravidelné výměny baterií dálkového ovladače. Základní podmínkou

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

Uúivatelskù manuál PC585

Uúivatelskù manuál PC585 Uúivatelskù manuál KELCOM International 2002 Tomkova 142 A, CZ-500 26 Hradec Králové Tel: (049) 5513886 Fax: (049) 5513882 E-mail: Tech@kelcom.cz Printed in Canada 29034608 R001 PC585 OBSAH Několik slov

Více

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY Arrow II Uživatelský manuál Obsah Vítejte ve světě špičkových technologií zabezpečovacích systémů a pohodlí ve vozidlech... 5 Váš 2 tlačítkový/3 kanálový dálkový

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PC 5928. Verze 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PC 5928. Verze 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PC 5928 Verze 1.0 Technické údaje Modul audiokomunikace PC 5928 umožňuje připojení až sedmi interkomových stanic. Podle použití rozlišujeme stanice pro venkovní a vnitřní prostředí.

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO ÚSTŘEDNY

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO ÚSTŘEDNY Security Products controls s.r.o. UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO ÚSTŘEDNY PC-585, PC-1565-2P v. 2.2., POWER-832 v.2.x a POWER-864 v.3.x Verze dokumentu 1.00 07_2002 Věnujte prosím pozornost typu ústředny, který

Více

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz Standartní součásti - Obousměrný FM vysílač a přijímač s dosahem 750 metrů - Nárazuvzdorný a vodotěsný dálkový LCD ovladač - Hlavní ovládací modul (HOM) se systémem ultra nízkého odběru proudu - Vestavěný

Více

Důležitá upozornění. Všechna práva vyhrazena. 2 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

Důležitá upozornění. Všechna práva vyhrazena. 2 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu Důležitá upozornění Tento manuál obsahuje chráněné informace náležící společnosti Rokonet Electronis Ltd. a společnosti MAX TECH spol. s.r.o. Uvedené informace slouží jako pomoc při instalaci, programování

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

Uživatelský manuál MAGELLAN 6160

Uživatelský manuál MAGELLAN 6160 Uživatelský manuál MAGELLAN 6160 MAGELLAN 6160 Uživatelský manuál Obsah 1.0 ÚVOD 1.1 Přehled ikon použitých v manuálu 2 1.2 Popis 2 1.3 Základní ovládací prvky 3 1.4 LCD displej 4 1.5 Klíčenky pro dálkové

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

Instalační manuál RF5501-433. verze 5.0

Instalační manuál RF5501-433. verze 5.0 Instalační manuál RF5501-433 verze 5.0 UPOZORNĚNÍ: Prostudujte, prosím, důkladně tento Instalační manuál, obsahuje informace o omezení funkcí a použití výrobku a informace o omezeném ručení výrobce. DSC-8103-1

Více

MAGICAR MA600H. www.9000.cz

MAGICAR MA600H. www.9000.cz MAGICAR MA600H www.9000.cz Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

PLNÉ ZAPNUTÍ / ZASTŘEŽENÍ SYSTÉMU

PLNÉ ZAPNUTÍ / ZASTŘEŽENÍ SYSTÉMU Uživatelský manuál PLNÉ ZAPNUTÍ / ZASTŘEŽENÍ SYSTÉMU - Pro zapnutí klávesnice stiskněte klávesu [CLR] (u typu XMB se klávesnice zapne i přiblížením ruky) - Vložte Váš číselný kód a stiskněte [OK] nebo

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

GT CASA ALARM SILVER LINE

GT CASA ALARM SILVER LINE GT CASA ALARM SILVER LINE Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek GT CASA ALARM. GT CASA ALARM ochrání Vaše domy, obchody, kanceláře, karavany i lodě. Před instalací zařízení si prosím pečlivě přečtěte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY Sabre II Uživatelský manuál www.clifford.cz 1 Obsah Standardní výbava Sabre II...3 Vítejte ve světě špičkových technologií abezpečovacích systémů a pohodlí ve

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka. Verze 2.3 20.5.2008. web: www.gsm-alarmy.

Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka. Verze 2.3 20.5.2008. web: www.gsm-alarmy. Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka Verze 2.3 20.5.2008 web: www.gsm-alarmy.cz Obsah 1. Základní popis 3 2. Obsah balení 3 3. Popis centrální jednotky

Více

manuál S E C U R I T Y S Y S T E M S PC5020 v3.2 DLS-3v1.3 a vyšší DSC-8074-1

manuál S E C U R I T Y S Y S T E M S PC5020 v3.2 DLS-3v1.3 a vyšší DSC-8074-1 Instalační manuál S E C U R I T Y S Y S T E M S PC5020 v3.2 DLS-3v1.3 a vyšší DSC-8074-1 Obsah Kapitola 1: Úvod do systému 1 1.1 O Vašem zabezpečovacím systému...1 1.2 O soupravě přiložených manuálů...1

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

Bezpečnostní centrála EMB 7200 Nastavení, přepínače, ukazatele

Bezpečnostní centrála EMB 7200 Nastavení, přepínače, ukazatele Pokud je ústředna v pohotovostním stavu a okna jsou zavřená, svítí na desce tři zelené LED ukazatele (OK, zavřeno, síť 230 V). Poruchy jsou zobrazovány (podle priority) kombinacemi ukazatelů: Porucha:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Novar GmbH a Honeywell Company Dieselstraße 2, D-41469 Neuss Internet: www.esser-systems.de e-mail: info@esser-systems.de

Novar GmbH a Honeywell Company Dieselstraße 2, D-41469 Neuss Internet: www.esser-systems.de e-mail: info@esser-systems.de Novar GmbH a Honeywell Company Dieselstraße 2, D-41469 Neuss Internet: www.esser-systems.de e-mail: info@esser-systems.de Návod k obsluze a ovládání Ústředny elektrické požární signalizace ESSER IQ8Control

Více

T GSM GSM ALARM SYSTEM

T GSM GSM ALARM SYSTEM T GSM GSM ALARM SYSTEM CZ uživatelský návod Obsah CZ... 1. T GSM jako GSM ALARM... 3 1.1 Popis systému 1.2 Popis dálkových ovladačů 1.3 Popis funkcí tlačítek dálkového ovladače 2. funkce systému... 4 3.

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

GSM IG Touch LCD. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP.

GSM IG Touch LCD. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP. GSM IG Touch LCD Zabezpečovací systém GSM Intelliguard Touch LCD je určen pro hlídání bytových a komerčních prostor. Nabízí plně integrovanou centrální jednotku s možností připojení bezdrátových detektorů.

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; Schéma zapojení hlavní jednotky SP + SP- připojený reproduktor SP- uzemnění (GND) Drátové zóny: L1 až L4 jsou vodiči připojované zóny, od příslušného vstupu a země. Na svorkách není napětí, ale jsou uzpůsobeny

Více

Návod k obsluze Řídicí systém PX

Návod k obsluze Řídicí systém PX Návod k obsluze Řídicí systém PX Vakuová balička S 220 SP S 225 SP (SinglePacker) Díl II d Obsah Návod k obsluze SP strana 2 Před uvedením do provozu... 3 Ostatní přípravy 3 Kapitola B: Rychlá příprava...

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

Dotyková klávesnice INT-TSG

Dotyková klávesnice INT-TSG int-tsg_i_cz 06/15 Dotyková klávesnice INT-TSG Instalační manuál SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLAND tel. +48 58 320 94 00 www.satel.eu Firmware verze 1.03 VAROVÁNÍ Dotykový panel

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis NÁVOD K OBSLUZE C.A.T3 a Genny3 C.A.T3 a Genny3 C.A.T3V a Genny3 C.A.T3+ a Genny3 Tato uživatelská příručka zahrnuje použití řady lokátorů C.A.T 3 a Genny3, které jsou k dispozici ve třech verzích. C.A.T3

Více

Axolute Videodisplej. obj. č. 349311-349312 - 349313. Návod k použití. Part. U1925A - 06/07-02 PC

Axolute Videodisplej. obj. č. 349311-349312 - 349313. Návod k použití. Part. U1925A - 06/07-02 PC Axolute Videodisplej obj. č. 349311-349312 - 349313 Návod k použití Part. U1925A - 06/07-02 PC Obsah CZ 1 Úvod a základní funkce 5 Všeobecné informace 6 Axolute videodisplej: používejte ho hned! 6 Funkční

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

PK5501 RFK5501 PK5500 RFK5500 PK5516 RFK5516 PK5508 RFK5508 PK55XX/RFK55XX-433. English, Polski, Česky,

PK5501 RFK5501 PK5500 RFK5500 PK5516 RFK5516 PK5508 RFK5508 PK55XX/RFK55XX-433. English, Polski, Česky, PK55XX/RFK55XX-433 Installation Instructions, Instrukcja instalacji, Instalační pokyny, 安 装 说 明 English, Polski, Česky, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7 8 7 8 7 8 7 8 * 0 # PK5500 RFK5500

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Instalační manuál PC 5100. Verze 1.0 DSC-8020-1

Instalační manuál PC 5100. Verze 1.0 DSC-8020-1 Instalační manuál PC 5100 Verze 1.0 DSC-8020-1 OBSAH UVEDENÍ DO PROVOZU...3 1.1 SPECIFIKACE...3 NASTAVENÍ A PŘIPOJENÍ...4 2.1 PŘIPOJENÍ MODULU PC5100...4 2.2 KALKULACE PROUDOVÉHO ZATÍŽENÍ...4 2.3 PŘIPOJENÍ

Více

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C RC-300 U ivatelská pøíruèka Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C 2 RC-300 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Účel příručky Tato příručka je určena pro koncového

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

ESCORT cz. Uživatelský manuál. Cz

ESCORT cz. Uživatelský manuál. Cz ESCORT cz Uživatelský manuál Cz-9138-2 Ovládání Místní přístup Po zdvihnutí místního telefonu zadejte přístupový kód (implicitně [*08]) a modul ESCORT zdvihne linku. Dálkový telefonický přístup Ovládání

Více

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL AQ CONTROL AQ CONTROL UNIT - MANUÁL Verze 1.0 1 OBSAH Instalace zařízení... 3 Lokace... 3 Napájení... 3 Chci připojit... 4 LED pásky... 4 Zářivkový předřadníku řízeného 0-10V... 4 LED reflektory (proudový

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

Používání funkcí 1. Když je klávesnice v klidu, tak se na ní zobrazí datum a čas.

Používání funkcí 1. Když je klávesnice v klidu, tak se na ní zobrazí datum a čas. Rychlá referenční příručka Tento manuál je pro uživatele typu základní a pokročilí. Každý typ uživatelů může mít přístup k rozdílnému souboru funkcí. Symboly a uvedené dále v titulku každého návodu zobrazují

Více

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky Uživatelská příručka Přečtěte si prosím tyto informace a uchovejte manuál poblíž pro budoucí doporučení. WTF 800 pracuje na 8 kanálech. Zařízení je vyrobeno dle IPX7

Více

Příručka uživatele DSC PC3000

Příručka uživatele DSC PC3000 Příručka uživatele DSC PC3000 System Reference=Záznamy o systému Zone=Zóna Protected Area=Chráněná oblast Zone Type=Typ zóny Fire = Požár Keypad Zone [F]=Zóna klávesnice Požár Keypad..[A]=Zóna klávesnice

Více

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05)

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Návod k obsluze CR 100 CW 100 Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité

Více

AMOS 1600 UŽ IVATELSKÝ MANUÁL verze 2.00

AMOS 1600 UŽ IVATELSKÝ MANUÁL verze 2.00 OBSAH Obecné informace o ústředně AMOS 1600...2 Ovládáníústředny...2 Přístupové kó dy...3 Master kó d...3 Zadáníchybné ho kó du...3 Zobrazenístavu sekcí...4 Zobrazovánívšech sekcísysté mu bez ochrany kó

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení UR 89 Univerzální ovladač (CZ) Návod k použití Vivanco UR 89 dálkový ovladač pro téměř všechna TV, audio, video a ostatní zařízení s infra-červeným ovládáním Vkládání baterií Otevřete krytku baterií na

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON ELEKTROKOLA SE STŘEDOVÝM MOTOREM SYSTÉM MAX DRIVE CHARAKTERISTIKA A ROZMĚRY MATERIÁL A ROZMĚRY: Schránka je vyrobena z PC plastu. LCD displej je vyroben z tvrzeného

Více

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech Vehicle Security System VSS 1 Přůvodce nastavením systému - Czech Vážený zákazníku, v tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné: k potvrzení instalace systému alarmu k aktivaci a deaktivaci některých

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN M. www.9000.cz. Motocyklový alarm

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN M. www.9000.cz. Motocyklový alarm NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN M www.9000.cz Motocyklový alarm Obsah balení řídící jednotka kabelový svazek dálkový ovladač programovací tlačítko (součást kab. svazku) signalizační LED (součást kab. svazku)

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více