Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Charakteristika vzdělávací oblasti:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Charakteristika vzdělávací oblasti:"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Pro obor Český jazyk a literatura je v 1. a 2. období zřízen předmět Český jazyk, ve 3. období integrovaný předmět Český jazyk a společenská výchova (6. 7. ročník) a Český jazyk (8. 9. ročník). Na něj navazuje volitelný nebo nepovinný předmět Seminář z českého jazyka (9. ročník). Pro obor Cizí jazyk je v období umožněna volba mezi předměty Anglický jazyk a Německý jazyk. Povinná výuka prvního cizího jazyka začíná ve 3. ročníku a končí v 9. ročníku a trvá 7 roků. Další cizí jazyk škola povinně nabízí v rámci volitelného předmětu od 8. ročníku a trvá 2 roky. V rámci výuky dalšího cizího jazyka si žák vybírá podle zájmu a možností školy i z jiných cizích jazyků (např. Ruský jazyk, Francouzský jazyk, ). Na povinnou i volitelnou výuku cizího jazyka může navázat volitelný nebo nepovinný předmět Konverzace v cizím jazyce nebo Další cizí jazyk. Jejich výuka trvá nejméně 1 rok. Týdenní dotace: Vzdělávací oblasti je v 1. období věnováno 31 hodin týdně ve školním učebním plánu, z toho 28 hodin českému jazyku a 3 hodiny cizímu jazyku. Ve 2. období 21 hodin týdně, z toho 15 hodin českému jazyku a 6 hodin cizímu jazyku. Ve 3. období je výuce oblasti věnováno 38 hodin týdně, z toho 18 hodin českému jazyku, 12 hodin prvnímu cizímu jazyku, 6 hodin dalšímu cizímu jazyku a 2 hodiny dotace připadá na integraci učiva z oblasti Člověk a společnost (obor Člověk a jeho svět je integrován do učiva předmětu Český jazyk a společenská výchova v ročníku). Vzdělávací oblast umožňuje žákům rozvíjet a kultivovat mluvenou i psanou stránku mateřského jazyka, které jsou nezbytné pro získávání vědomostí ve všech ostatních oblastech vzdělání a uplatnění se ve společenském životě. Vybavuje žáky nezbytnými základy pro komunikaci v rámci integrované Evropy. Vzdělávání v oblasti směřuje k: - chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, jako důležitý sjednocující prvek národního společenství a nezbytný nástroj celoživotního vzdělávání - rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství - vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého a mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů - zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci

2 interkulturní komunikace - samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama - individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání Obor vzdělávací oblasti: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika oboru: Obor se vyučuje v ročníku. Týdenní dotace: Předmět Český jazyk v 1. ročníku 9 vyučovacích hodin týdně, to je cca 297 hodin ročně. Český jazyk ve 2. ročníku 10 vyučovacích hodin týdně, celkem 330 hodin ročně. Český jazyk ve 3. ročníku 9 vyučovacích hodin týdně, celkem 297 hodin ročně. Český jazyk ve 4. ročníku 8 vyučovacích hodin týdně, celkem 264 hodin ročně. Český jazyk v 5. ročníku 7 vyučovacích hodin týdně, celkem 231 hodin ročně. Český jazyk a společenská výchova v 6. ročníku 6 vyučovacích hodin týdně ( 5 hodin z dotace pro Český jazyk, 1 hodina z dotace pro Výchovu k občanství), celkem 198 hodin ročně. Český jazyk a společenská výchova v 7. ročníku 5 vyučovacích hodin týdně (4 hodiny z dotace pro Český jazyk, 1 hodina z dotace pro Výchovu k občanství), celkem 165 hodin ročně. Český jazyk v 8. ročníku 5 vyučovacích hodin týdně, celkem 165 hodin ročně. Český jazyk v 9. ročníku 4 vyučovací hodiny týdně, celkem 132 hodin ročně. Do obsahu výuky v oboru je začleněn předmět Český jazyk a literatura (složky komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova) a v ročníku témata z Výchovy k občanství oblast Člověk ve společnosti. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit, rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k různým situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti (porovnávat, třídit, zobecňovat ). Český jazyk je nástrojem získávání většiny informací a předmětem poznávání.

3 V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Všechny složky jsou vzájemně propojené a jsou doplněné o dílčí úkoly z obsahové náplně průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova. Ve všech ročnících bude využíváno přesahů do dalších naukových i výchovných předmětů. Součástí výuky jsou návštěvy divadelních, filmových a různých kulturních představení, výstav, knihoven a podobně, jež napomáhají k realizaci některých výstupů. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu ČESKÝ JAZYK: Učitel vede žáky k osvojení klíčových kompetencí 1. období: Kompetence k učení (na výstupu v 3. ročníku): - osvojení čtenářských dovedností a návyků a jejich využití při četbě jednoduchých textů - recitovat jednoduchý básnický text - četbu chápat jako zdroj informací o světě a sobě - psát čitelně, úhledně a přiměřeně hbitě - provádět kontrolu vlastního projevu - vyjadřovat se v jednoduchých formách psaného projevu - rozlišovat slova, slabiky a hlásky - užívat vyjmenovaných slov - pracovat s mluvnickými kategoriemi podstatných jmen a sloves - rozlišovat slova ohebná a neohebná - odlišovat větu od souvětí - všímat si významů slov, rozvíjet slovní zásobu

4 Kompetence k řešení problémů: - třídit slova podle významu - domýšlet a dramatizovat scénky a příběhy - hledat podstatu literárního příběhu - orientovat se v textu knih určených dětem - používat získaných znalostí ke správnému dělení slov na konci řádku a ke správnému pravopisu - hledat zdůvodnění probraných pravopisných jevů - vytvářet a řešit zábavné problémové úkoly Kompetence komunikativní: - souvisle se vyjadřovat a klást otázky - naslouchat a vhodně reagovat na promluvy druhých lidí - vypravovat podle názorných pomůcek - popisovat jednoduché předměty a činnosti - vyjadřovat svůj postoj k přečtenému textu Kompetence sociální a personální: - zapojovat se do práce ve skupině - pokoušet se řešit vztahy ve skupině na základě četby - chovat se ohleduplně ke svým spolužákům - poskytovat pomoc v případě potřeby nebo o ni požádat - základním formám společenského styku Kompetence občanské: - respektovat názor druhých lidí - vytvářet si pozitivní postoj k uměleckým dílům - získávat základní povědomí o svých právech a povinnostech ve škole - přiměřeně věku se orientovat v nabídce médií

5 Kompetence pracovní: - pracovat se soubory a přehledy - vytvářet vlastní výtvarný doprovod k textu - hygienické návyky správného čtení a psaní K tomu jsou využívány především následující postupy: - učitel svým chováním rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku - učitel vhodným výběrem učebnic, pracovních sešitů, ukázek z dětských knih a dalších pomůcek, vede k získávání pozitivního vztahu k českému jazyku, literárním a dalším uměleckým dílům, k úctě k našim tradicím a kulturnímu dědictví - učitel výběrem témat písemných i ústních projevů motivuje žáka, aby se vyjadřoval výstižně, souvisle a kultivovaně - učitel využívá i jednoduchých naučných textů, které vedou žáky k touze získávat nové informace z různých zdrojů - učitel výběrem přiměřených textů vede žáka k tomu, aby začal vnímat historický a kulturní vývoj národa, vážil si ho a zároveň respektoval práva ostatních národů a etnik - učitel vhodným výběrem témat diskusí a vedením diskusí vede žáka ke zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace, k vhodnému vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k přiměřenému obhajování svých práv; žák se učí naslouchat promluvám druhých, zachovávat společenská pravidla - učitel oceňuje úspěchy v ústním i písemném projevu, tím vytváří podmínky k tomu, aby žák získával sebedůvěru při vystupování na veřejnosti - učitel vybírá pro výuku takové odborné termíny, které odpovídají schopnostem žáků - učitel vytváří situace, které motivují žáka ke správnému využívání informačních a komunikačních prostředků, učitel vede žáka ke spolupráci ve skupině, k uvědomování si zodpovědnosti, k dodržování vymezených pravidel - využívá námětů učiva i samotné formy práce k soustavnému výchovnému působení na žáky K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření předmětu: 1. období (1. 3. ročník): Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) Učivo 1. ročník Komunikační a slohová Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Časové rozvržení Poznámky, diferenciace

6 žák - provádí sluchovou analýzu a syntézu slabik a slov - orientuje se v řádce - seznamuje se s tvary písmen, správnou výslovností hlásek, - čte slabiky a slova se správnou výslovností - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - orientuje se v textu výchova Čtení Předslabikářové období (Živá abeceda, Prac. sešit k ŽA): Sluchová a zraková příprava. Pravolevá a prostorová orientace. Analýza a syntéza slov a slabik. Vyvození hlásky a písmene A a, O o, E e, U u, I i. Samohlásky dlouhé. Vyvození hlásky a písmene M m, L l, S s, P p, T t. Technika čtení slabik otevřených, krátkých slov z nich složených. Vyvození hlásky a písmene J j, Y y, N n. Slabiky zavřené a slova s nimi. Slabikářové období (Slabikář): Čtení slov a vět se známými písmeny. Vyvození hlásky a písmene D d, K k, R r, V v, Z z. Slova a věty se zavřenou slabikou. Přechod k vázanému spojování slabik ve slova. Slova s dvojhláskami ou, au. Hláska a písmeno H h, Š š, C c, Č č. Slova s dvěma souhláskami na začátku slova. Osobnostní rozvoj - cvičení smyslového vnímání - sebekontrola Sociální rozvoj - vztah mezi verbální a neverbální komunikací Přesahy do učiva Prvouky, Hudební výchovy VDO: - občanská společnost a škola - občanská společnost a stát VEGS: - funkce ČJ při osvojování cizích jazyků ENV: Vztah člověka k životnímu prostředí - čtení o přírodě IX X XI XII I Pro žáky s diagnostikovanými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyspraxie) budou vypracovány IVP. Časové rozvržení je orientační, může se přizpůsobit podle aktuálního složení a úrovně třídy. V 1. ročníku jsou jednotlivé složky ČJ úzce propojeny, učitel musí zařazovat dané činnosti

7 Hláska a písmeno B b, Ž ž. Vázané a uvědomělé čtení. Slabikotvorné r, l. Hláska a písmeno Ř ř, G g, F f, Ch, ch. Slabika zavřená se dvěma souhláskami na začátku slova Výrazné čtení a porozumění textu. Čtení slabik a slov s di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Poslabikářové období (Rozšiřující texty ke slabikáři, Moje první čítanka aj.): Čtení slov s ď, ť, ň. Zvyšování plynulosti hlasitého čtení. Slova se shluky souhlásek. Hlasité a tiché čtení. Výrazné a uvědomělé čtení. Orientace v textu. Správný přízvuk a dýchání. Plynulé čtení s porozuměním. Čtení přímé řeči. Společná četba. Přesahy do učiva Prvouky, Hudební výchovy MDV: Vnímání psaného projevu. Přesahy do učiva Hudební výchovy II III IV V VI podle aktuálních potřeb a možností. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru Naslouchání: Udržení pozornosti při náslechu. Nezasahování do projevu mluvčího. Udržení kontaktu očima. Aktivní naslouchání, Dramatická výchova: Základní předpoklady dramatického jednání v průběhu celého roku

8 zapamatování si. - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných situacích školních i mimoškolních - hlasem a pohybem vyjadřuje zákl.emoce - tvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich příběh Mluvený projev: Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvorba hlasu, výslovnost). Vyjadřování v dané komunikační situaci - pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování. Role mluvčího a posluchače - gesta, mimika. Vypravování podle obrázků a zkušenosti. Kladení otázek a odpovídání na ně. Srozumitelná a spisovná mluva. Přesahy do učiva Hudební výchovy Přesahy do učiva Prvouky Dramatická výchova: Základní předpoklady dramatického jednání Přesahy do učiva Prvouky, Výtvarné výchovy v průběhu celého roku - zvládá základní hygienické návyky psaní - provádí samostatně podle předlohy různé cviky na uvolnění ruky, paže a zdokonalení jemné motoriky - píše správné tvary písmen a číslic - správně napojuje písmena a slabiky Písemný projev : Základní hygienické návyky při psaní (sezení, držení psacího náčiní, sklon sešitu, úprava pracovní plochy). Kresebné cviky k uvolnění ruky a psaní jednotlivých prvků písmen a číslic (čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky). Orientace v liniatuře i pomocné liniatuře. Kvalitativní znaky písma. Poznávání psaní a osvojování Přesahy do učiva Výtvarné výchovy, Matematiky IX X VI podle aktuálních písanek

9 - píše věcně a formálně správně jednoduchá sdělení - dodržuje čitelnost a úhlednost - kontroluje vlastní písemný projev písmen, napojování, psaní slabik, slov a vět. Opisování dle předlohy, přepis. Diktát, autodiktát. Psaní znamének, číslic. Velké písmeno u vlastních jmen a na začátku věty. Základy rukopisu - čitelnost, úhlednost, úprava. Individuální náprava chyb. Osobnostní rozvoj - sebekontrola Přesahy do učiva Výtvarné výchovy žák - spisovně se vyjadřuje z hlediska slovní zásoby, správnosti a kultury mluveného projevu přiměřeně k věku - rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky a písmena - odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - všímá si významů slov (slova podobná a slova opačného významu) - rozlišuje písmeno malé, velké, tištěné, psané - užívá tečku, čárku, dvojtečku, otazník, vykřičník, pomlčku, uvozovky - rozumí pojmům článek, nadpis, řádek, odstavec - zformuluje prosbu, poděkování, omluvu, blahopřání Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka: Sluchové rozlišení hlásek -výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin -modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk). Slovní zásoba a tvoření slov: Slova a pojmy, význam slov. Tvarosloví: Tvary slov. Skladba: Věta, užití znamének. Přesahy do učiva Hudební výchovy Dramatická výchova: Základní předpoklady dramatického jednání Přesahy do učiva Prvouky Přesahy do učiva Výtvarné výchovy Osobnostní rozvoj v průběhu celého roku podle aktuálních textů a písanek

10 - píše velká písmena v typických případech vlastních jmen a na začátku věty Pravopis: Velké písmeno na začátku věty a u vlastních jmen. - sebepoznání, sebeovládání Sociální rozvoj - komunikace ústní, písemná žák - soustředí se na vnímání slyšeného textu - čte ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - vyjadřuje svůj zážitek z literárního i dramatického díla Literární výchova Poslech literárních textů: Poslech literárních textů pro děti - předčítání, audionahrávky. Zážitkové čtení a naslouchání: Co rádi posloucháme a čteme. Vyjádření postoje ke knize. Vyjádření zážitku z dramatického díla. Poznávání pohádkových postav a postav z povídek ze života dětí, hodnocení jejich vlastností. Tvořivé činnosti s literárním MKV: Lidské vztahy - právo všech lidí žít společně MDV: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Přesahy do učiva Prvouky Osobnostní výchova - analýza vlastních i cizích postojů a hodnot, - pohled na svět očima druhého VDO: Občanská společnost a škola - rozvoj demokratických postojů potřebných pro život VEGS: Evropa a svět nás zajímá - rodinné příběhy z Evropy, - život dětí v jiných zemích, - tradice v průběhu celého roku podle aktuálních textů Návrh témat pro literární výchovu: Škola Podzim Rodina Vánoce Zima Příroda Povinnosti Velikonoce Zvířata Znaky pohádek Léto, prázdniny

11 - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších - odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - rozeznává reálnou a herní situaci - seznamuje se se základy literatury - tvoří ve skupině jevištní situaci a prezentuje ji před ostatními, sleduje vystupování ostatních - seznamuje se se základy literatury textem: Rytmizace - vytleskávání, skandování. Přednes vhodných kratších básní. Znalost dětských rozpočítadel, hádanek a přísloví. Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu. Vyprávění pohádky podle série obrázků. Vlastní výtvarný doprovod, seznámení s dětskými ilustrátory. Vyprávění a dramatizace pohádky. Dramatizace básně s dějem. Základní literární pojmy: Úvodní návštěva školní a městské knihovny. Říkadlo, rozpočítadlo, hádanka, báseň. Próza a poezie, veršovaná pohádka. Lidová a moderní pohádka. Spisovatel, básník, ilustrátor. Loutkové a maňáskové divadlo. Naučná literatura, encyklopedie. Kniha, časopis. Přesahy do učiva Hudební výchovy, Matematiky Přesahy do učiva Výtvarné výchovy Dramatická výchova: Základní předpoklady dramatického jednání Návštěva OMK, filmového a divadelního představení Přesahy do učiva Prvouky, Pracovní výchovy ENV: v průběhu celého roku podle aktuálních textů

12 Vztah člověka k prostředí - texty o přírodě Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 2. ročník žák - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným pokynům přiměřené složitosti - pečlivě vyslovuje - opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných situacích Učivo Komunikační a slohová výchova Čtení: Plynulé, pozorné čtení vět a souvětí. Orientace v textu. Vyhledávání informací s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků. Tiché čtení s porozuměním. Správný slovní a větný přízvuk. Naslouchání: Pozorné, soustředěné, aktivní. Dovednost reagovat otázkami. Zapamatování si a reprodukce vyslechnutého. Mluvený projev: Zdokonalování techniky mluveného projevu. Základní komunikační pravidla: oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Psychohygiena - pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému Přesahy do učiva Prvouky MDV: - odhodlání úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace - využití médií jako zdroje informací MKV: Lidské vztahy - vést žáky ke komunikaci s příslušníky odlišných Časové rozvržení IX IX XI v průběhu celého roku v průběhu celého roku IV Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní formou, v písemném ověřování znalostí se některé

13 - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - píše správné tvary písmen a číslic - správně spojuje písmena i slabiky - kontroluje vlastní písemný projev vystupování. Komunikační žánry : pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování, vypravování, vypravování podle obr. osnovy, sestavení osnovy, popis. Písemný projev: Dodržování základních hygienických návyků při psaní. Upevňování správných tvarů psacího písma a číslic. Umísťování diakritických sociokulturních skupin, - učit se uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých VDO: Občanská společnost - utváření hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost MDV: - rozvoj komunikační schopnosti, veřejné vystupování Osobnostní rozvoj - porozumění sobě samému a druhým - zvládání vlastního chování - utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni Přesahy do učiva Výtvarné výchovy Přesahy do učiva Matematiky IX X II v průběhu celého roku podle aktuálních písanek úkoly nahrazují doplňovacím i cvičeními, nebo se zkracuje jejich rozsah - tělesně postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu - při písemném projevu bude přihlédnuto k jejich motorickým možnostem, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení - sluchově postižení žáci

14 - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení znamének. Úprava písemností nadpis, odstavec. Správné užívání velkých písmen ve větě i slovech. Žánry písemného projevu : adresa, přání. Přesahy do učiva Prvouky, Výtvarné výchovy a Pracovní výchovy X budou pracovat podle zvl. ind. plánu podle metodického vedení SPC žák - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova - člení slova na hlásky - odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka: Výslovnost a psaní souhlásek na konci slova. Souhlásky znělé a neznělé. Samohlásky, souhlásky, dvojhlásky. Seznámení se souhláskami obojetnými. Písmeno ě. Slabikotvorné r, l. Čeština - abeceda a písmo - modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk) -dělení slov na konci řádku Přesahy do učiva Hudební výchovy V II XI II IV II XI X - porovnává významy slov, slova významem souřadná, nadřazená a podřazená Slovní zásoba a tvoření slov: Slovní význam. Třídění slov, slova a pojmy. Slova lichotná, hanlivá, bez citového zabarvení, slova nespisovná. VDO: motivace k ohleduplnosti a ochotě pomáhat druhým MDV: pěstování kritického X - XII

15 - seznamuje se se slovy zobecněného významu děj, věc, vlastnost - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové zvukové prostředky - spojuje věty do souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy Tvarosloví: Slovní druhy (seznámení s názvy slovních druhů). Vyhledávání podstatných jmen, sloves a předložek v textu. Skladba: Rozlišování české věty od jiných jazyků. Psaní jednoduchých vět, znaménka za větou. Spojky a jejich funkce (a, i, nebo, ani). Spojování a oddělování vět, spojení dvou nebo více vět, procvičování v užití nejfrekventovanějších spojek a čárky (odděluje slova, věty). přístupu ke zpravodajství a reklamě Přesahy do učiva Výtvarné výchovy Osobnostní rozvoj -utváření pozitivního postoje k sobě samému a druhým Sociální rozvoj -uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci III IX - X I - odůvodňuje a píše správně i/y po měkkých a tvrdých souhláskách - chápe a aplikuje psaní dě, tě, ně bě, pě, vě, mě (mimo morfologický šev) - odůvodňuje a píše správně velká písmena na začátku věty a v typických případech Pravopis: Pravopis i y po měkkých a tvrdých souhláskách. Spodoba na konci slov. Pravopis u ú ů. Lexikální pravopis. Jednoduché příklady psaní velkých písmen. Přesahy do učiva Prvouky XII - II V XI III

16 vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování žák - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Literární výchova Poslech a čtení literárních textů : Ukázky z dětských časopisů. Hlasité čtení a předčítání z čítanek a dětských knih. Dramatická výchova: základní předpoklady dramatického jednání v průběhu celého roku - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších - odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Zážitkové čtení a naslouchání: Co rádi čteme, orientujeme se v pohádkách. Seznamujeme se s knihami o přírodě a věcech. Doporučujeme knihu spolužákovi. Přesahy do učiva Prvouky a Výtvarné výchovy II III - přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - rozlišuje herní a reálnou situaci - zajímá se o prezentace svých spolužáků Tvořivé činnosti s literárním textem: Přednes vhodných literárních textů. Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu. Dramatizace pohádky nebo povídky. Vlastní výtvarný doprovod (ilustrátor, ilustrace). Domýšlení započatého příběhu (vlastní fantazie). MKV: Lidské vztahy - uvědomování si možných dopadů svých verbálních i neverbálních projevů - připravenost nést odpovědnost za své jednání Dramatická výchova: dramatické umění Přesahy do učiva Výtvarné výchovy, Hudební výchovy XI X

17 - orientuje se v nejjednodušších literárních pojmech a rozumí jejich významu Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 3. ročník žák - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným pokynům přiměřené složitosti - pečlivě vyslovuje - opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou Základní literární pojmy: Literární druhy a žánry : Rozpočitadlo, hádanka, říkanka. Poezie: báseň, verš, rým, rytmus, přízvuk, recitace, přirovnání. Próza : vyprávění, vypravěč, děj, příběh, bajka, povídka, pohádka. Spisovatel, básník, čtenář. Divadlo: divadelní představení, jeviště hlediště, herec, divák, režisér, maňásky, loutky. Učivo Komunikační a slohová výchova Čtení: Plynulé čtení souvětí a vět. Orientace v textu členění textu. Četba naukových textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků. Užívání správného větného Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, - dovednosti pro učení a studium Přesahy do učiva Prvouky IX XII VI v průběhu celého roku podle aktuálních návštěv divad. a filmových představení Časové rozvržení IX IX XI V Poznámky, diferenciace Pro žáky s diagnostiko vanými poruchami učení individuální plány: dyslektici

18 výslovnost - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti - správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných situacích - hlasem a pohybem vyjadřuje zákl.emoce - tvoří témata a konflikty na základě vlastního jednání - tvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich příběh přízvuku. Rychlé tiché čtení. Naslouchání: Udržení pozornosti při naslouchání. Nezasahovat do repliky mluvčího. Udržovat kontakt očima. Komentovat vyslechnuté, zapamatovat si a reprodukovat. Mluvený projev: Zdokonalování techniky mluveného projevu. Rozvoj verbálních a nonverbálních prostředků řeči. Komunikační žánry: vypravování, vypravování podle obrázků a podle osnovy popis, pozdravy, pravidla dialogu. Vytváření dovednosti klást Dramatická výchova: - základní předpoklady dramatického jednání Sociální rozvoj - mezilidské vztahy (chování podporující dobré vztahy) - komunikace (cvičení aktivního naslouchání) VDO: Občanská společnost a škola - demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole Dramatická výchova: - základní předpoklady dramatického jednání Sociální rozvoj - komunikace (dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, komunikace v různých situacích, dialog Přesahy do učiva Výtvarné výchovy VI v průběhu celého roku v průběhu celého roku IX, XI, III I X, IV IX II I - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní formou, v písemném ověřování znalostí se některé diktáty a pravopisná cvičení nahrazují doplňovacím i cvičeními, nebo se zkracuje jejich rozsah tělesně postižení žáci

19 - zvládá základní hygienické návyky psaní - píše správné tvary písmen a číslic - kontroluje vlastní písemný projev - píše věcně a formálně správně jednoduchá sdělení žák - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova otázky a odpovídat na ně. Písemný projev: Dodržování hygienických návyků správného psaní. Upevňování správných tvarů psacího písma a číslic. Psaní letopočtu. Zdokonalování psaní tiskacího písma. Zlepšení celkové úpravy a úhlednosti písemného projevu. Kontrola psaného projevu a oprava chyb. Žánry písemného projevu: Vyprávění, dopis, popis, adresa, blahopřání, pozvánka, pozdrav z prázdnin. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka: Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda. Slovní přízvuk. Hláskosloví. Osobnostní rozvoj - sebepoznání a sebepojetí (cvičení sebekontroly) Přesahy do učiva Matematiky Přesahy do učiva Prvouky v průběhu celého roku (podle aktuálních písanek) IX, IV XI XII, IV, V XII, VI XII I VI X IV - při písemném projevu bude přihlédnuto k jejich motorickým možnostem, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení - sluchově postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu sestaveného ve spolupráci s metodiky SPC Slovní zásoba a tvoření slov:

20 - porovnává významy slov (slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, slova opačného významu) - vyhledá v textu slova příbuzná Stavba slova. Slova významem podobná. Slova protikladná. Slova příbuzná. XI IV - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu (děj, věc, okolnost, vlastnost) - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy Tvarosloví: Podstatná jména (rod,životnost, číslo, pád). Podstatná jména obecná a vlastní. Slovesa (osoba, číslo, čas). Ohebné a neohebné slovní druhy. Skladba: Souvětí. Věta jednoduchá. Základní skladební dvojice. Přesahy do učiva Prvouky XII, I III V VI - odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech - odůvodňuje a správně píše velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Pravopis: Vyjmenovaná slova s y, ý po b, l. Vyjmenovaná slova s y, ý po m. Vyjmenovaná slova s y, ý po p. Vyjmenovaná slova s y,ý po s,v. Vyjmenovaná slova s y, ý po z. Velká písmena. XI, XII I II III, IV V I žák - čte ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Literární výchova Poslech literárních textů: Hlasité čtení a předčítání. Líčení atmosféry příběhu, MKV: - lidské vztahy (právo všech lidí žít společně) XII II

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Český jazyk ve 2. ročníku

Český jazyk ve 2. ročníku Český jazyk ve 2. ročníku září Navázání kontaktu očima. Písemné a ústní pokyny přiměřené náročnosti a jejich zvládání. Osvojování základních komunikačních projevů. Rozlišení zvukové a grafické podoby slova.

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více