Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Charakteristika vzdělávací oblasti:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Charakteristika vzdělávací oblasti:"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Pro obor Český jazyk a literatura je v 1. a 2. období zřízen předmět Český jazyk, ve 3. období integrovaný předmět Český jazyk a společenská výchova (6. 7. ročník) a Český jazyk (8. 9. ročník). Na něj navazuje volitelný nebo nepovinný předmět Seminář z českého jazyka (9. ročník). Pro obor Cizí jazyk je v období umožněna volba mezi předměty Anglický jazyk a Německý jazyk. Povinná výuka prvního cizího jazyka začíná ve 3. ročníku a končí v 9. ročníku a trvá 7 roků. Další cizí jazyk škola povinně nabízí v rámci volitelného předmětu od 8. ročníku a trvá 2 roky. V rámci výuky dalšího cizího jazyka si žák vybírá podle zájmu a možností školy i z jiných cizích jazyků (např. Ruský jazyk, Francouzský jazyk, ). Na povinnou i volitelnou výuku cizího jazyka může navázat volitelný nebo nepovinný předmět Konverzace v cizím jazyce nebo Další cizí jazyk. Jejich výuka trvá nejméně 1 rok. Týdenní dotace: Vzdělávací oblasti je v 1. období věnováno 31 hodin týdně ve školním učebním plánu, z toho 28 hodin českému jazyku a 3 hodiny cizímu jazyku. Ve 2. období 21 hodin týdně, z toho 15 hodin českému jazyku a 6 hodin cizímu jazyku. Ve 3. období je výuce oblasti věnováno 38 hodin týdně, z toho 18 hodin českému jazyku, 12 hodin prvnímu cizímu jazyku, 6 hodin dalšímu cizímu jazyku a 2 hodiny dotace připadá na integraci učiva z oblasti Člověk a společnost (obor Člověk a jeho svět je integrován do učiva předmětu Český jazyk a společenská výchova v ročníku). Vzdělávací oblast umožňuje žákům rozvíjet a kultivovat mluvenou i psanou stránku mateřského jazyka, které jsou nezbytné pro získávání vědomostí ve všech ostatních oblastech vzdělání a uplatnění se ve společenském životě. Vybavuje žáky nezbytnými základy pro komunikaci v rámci integrované Evropy. Vzdělávání v oblasti směřuje k: - chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, jako důležitý sjednocující prvek národního společenství a nezbytný nástroj celoživotního vzdělávání - rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství - vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého a mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů - zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci

2 interkulturní komunikace - samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama - individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání Obor vzdělávací oblasti: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika oboru: Obor se vyučuje v ročníku. Týdenní dotace: Předmět Český jazyk v 1. ročníku 9 vyučovacích hodin týdně, to je cca 297 hodin ročně. Český jazyk ve 2. ročníku 10 vyučovacích hodin týdně, celkem 330 hodin ročně. Český jazyk ve 3. ročníku 9 vyučovacích hodin týdně, celkem 297 hodin ročně. Český jazyk ve 4. ročníku 8 vyučovacích hodin týdně, celkem 264 hodin ročně. Český jazyk v 5. ročníku 7 vyučovacích hodin týdně, celkem 231 hodin ročně. Český jazyk a společenská výchova v 6. ročníku 6 vyučovacích hodin týdně ( 5 hodin z dotace pro Český jazyk, 1 hodina z dotace pro Výchovu k občanství), celkem 198 hodin ročně. Český jazyk a společenská výchova v 7. ročníku 5 vyučovacích hodin týdně (4 hodiny z dotace pro Český jazyk, 1 hodina z dotace pro Výchovu k občanství), celkem 165 hodin ročně. Český jazyk v 8. ročníku 5 vyučovacích hodin týdně, celkem 165 hodin ročně. Český jazyk v 9. ročníku 4 vyučovací hodiny týdně, celkem 132 hodin ročně. Do obsahu výuky v oboru je začleněn předmět Český jazyk a literatura (složky komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova) a v ročníku témata z Výchovy k občanství oblast Člověk ve společnosti. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit, rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k různým situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti (porovnávat, třídit, zobecňovat ). Český jazyk je nástrojem získávání většiny informací a předmětem poznávání.

3 V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Všechny složky jsou vzájemně propojené a jsou doplněné o dílčí úkoly z obsahové náplně průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova. Ve všech ročnících bude využíváno přesahů do dalších naukových i výchovných předmětů. Součástí výuky jsou návštěvy divadelních, filmových a různých kulturních představení, výstav, knihoven a podobně, jež napomáhají k realizaci některých výstupů. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu ČESKÝ JAZYK: Učitel vede žáky k osvojení klíčových kompetencí 1. období: Kompetence k učení (na výstupu v 3. ročníku): - osvojení čtenářských dovedností a návyků a jejich využití při četbě jednoduchých textů - recitovat jednoduchý básnický text - četbu chápat jako zdroj informací o světě a sobě - psát čitelně, úhledně a přiměřeně hbitě - provádět kontrolu vlastního projevu - vyjadřovat se v jednoduchých formách psaného projevu - rozlišovat slova, slabiky a hlásky - užívat vyjmenovaných slov - pracovat s mluvnickými kategoriemi podstatných jmen a sloves - rozlišovat slova ohebná a neohebná - odlišovat větu od souvětí - všímat si významů slov, rozvíjet slovní zásobu

4 Kompetence k řešení problémů: - třídit slova podle významu - domýšlet a dramatizovat scénky a příběhy - hledat podstatu literárního příběhu - orientovat se v textu knih určených dětem - používat získaných znalostí ke správnému dělení slov na konci řádku a ke správnému pravopisu - hledat zdůvodnění probraných pravopisných jevů - vytvářet a řešit zábavné problémové úkoly Kompetence komunikativní: - souvisle se vyjadřovat a klást otázky - naslouchat a vhodně reagovat na promluvy druhých lidí - vypravovat podle názorných pomůcek - popisovat jednoduché předměty a činnosti - vyjadřovat svůj postoj k přečtenému textu Kompetence sociální a personální: - zapojovat se do práce ve skupině - pokoušet se řešit vztahy ve skupině na základě četby - chovat se ohleduplně ke svým spolužákům - poskytovat pomoc v případě potřeby nebo o ni požádat - základním formám společenského styku Kompetence občanské: - respektovat názor druhých lidí - vytvářet si pozitivní postoj k uměleckým dílům - získávat základní povědomí o svých právech a povinnostech ve škole - přiměřeně věku se orientovat v nabídce médií

5 Kompetence pracovní: - pracovat se soubory a přehledy - vytvářet vlastní výtvarný doprovod k textu - hygienické návyky správného čtení a psaní K tomu jsou využívány především následující postupy: - učitel svým chováním rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku - učitel vhodným výběrem učebnic, pracovních sešitů, ukázek z dětských knih a dalších pomůcek, vede k získávání pozitivního vztahu k českému jazyku, literárním a dalším uměleckým dílům, k úctě k našim tradicím a kulturnímu dědictví - učitel výběrem témat písemných i ústních projevů motivuje žáka, aby se vyjadřoval výstižně, souvisle a kultivovaně - učitel využívá i jednoduchých naučných textů, které vedou žáky k touze získávat nové informace z různých zdrojů - učitel výběrem přiměřených textů vede žáka k tomu, aby začal vnímat historický a kulturní vývoj národa, vážil si ho a zároveň respektoval práva ostatních národů a etnik - učitel vhodným výběrem témat diskusí a vedením diskusí vede žáka ke zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace, k vhodnému vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k přiměřenému obhajování svých práv; žák se učí naslouchat promluvám druhých, zachovávat společenská pravidla - učitel oceňuje úspěchy v ústním i písemném projevu, tím vytváří podmínky k tomu, aby žák získával sebedůvěru při vystupování na veřejnosti - učitel vybírá pro výuku takové odborné termíny, které odpovídají schopnostem žáků - učitel vytváří situace, které motivují žáka ke správnému využívání informačních a komunikačních prostředků, učitel vede žáka ke spolupráci ve skupině, k uvědomování si zodpovědnosti, k dodržování vymezených pravidel - využívá námětů učiva i samotné formy práce k soustavnému výchovnému působení na žáky K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření předmětu: 1. období (1. 3. ročník): Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) Učivo 1. ročník Komunikační a slohová Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Časové rozvržení Poznámky, diferenciace

6 žák - provádí sluchovou analýzu a syntézu slabik a slov - orientuje se v řádce - seznamuje se s tvary písmen, správnou výslovností hlásek, - čte slabiky a slova se správnou výslovností - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - orientuje se v textu výchova Čtení Předslabikářové období (Živá abeceda, Prac. sešit k ŽA): Sluchová a zraková příprava. Pravolevá a prostorová orientace. Analýza a syntéza slov a slabik. Vyvození hlásky a písmene A a, O o, E e, U u, I i. Samohlásky dlouhé. Vyvození hlásky a písmene M m, L l, S s, P p, T t. Technika čtení slabik otevřených, krátkých slov z nich složených. Vyvození hlásky a písmene J j, Y y, N n. Slabiky zavřené a slova s nimi. Slabikářové období (Slabikář): Čtení slov a vět se známými písmeny. Vyvození hlásky a písmene D d, K k, R r, V v, Z z. Slova a věty se zavřenou slabikou. Přechod k vázanému spojování slabik ve slova. Slova s dvojhláskami ou, au. Hláska a písmeno H h, Š š, C c, Č č. Slova s dvěma souhláskami na začátku slova. Osobnostní rozvoj - cvičení smyslového vnímání - sebekontrola Sociální rozvoj - vztah mezi verbální a neverbální komunikací Přesahy do učiva Prvouky, Hudební výchovy VDO: - občanská společnost a škola - občanská společnost a stát VEGS: - funkce ČJ při osvojování cizích jazyků ENV: Vztah člověka k životnímu prostředí - čtení o přírodě IX X XI XII I Pro žáky s diagnostikovanými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyspraxie) budou vypracovány IVP. Časové rozvržení je orientační, může se přizpůsobit podle aktuálního složení a úrovně třídy. V 1. ročníku jsou jednotlivé složky ČJ úzce propojeny, učitel musí zařazovat dané činnosti

7 Hláska a písmeno B b, Ž ž. Vázané a uvědomělé čtení. Slabikotvorné r, l. Hláska a písmeno Ř ř, G g, F f, Ch, ch. Slabika zavřená se dvěma souhláskami na začátku slova Výrazné čtení a porozumění textu. Čtení slabik a slov s di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Poslabikářové období (Rozšiřující texty ke slabikáři, Moje první čítanka aj.): Čtení slov s ď, ť, ň. Zvyšování plynulosti hlasitého čtení. Slova se shluky souhlásek. Hlasité a tiché čtení. Výrazné a uvědomělé čtení. Orientace v textu. Správný přízvuk a dýchání. Plynulé čtení s porozuměním. Čtení přímé řeči. Společná četba. Přesahy do učiva Prvouky, Hudební výchovy MDV: Vnímání psaného projevu. Přesahy do učiva Hudební výchovy II III IV V VI podle aktuálních potřeb a možností. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru Naslouchání: Udržení pozornosti při náslechu. Nezasahování do projevu mluvčího. Udržení kontaktu očima. Aktivní naslouchání, Dramatická výchova: Základní předpoklady dramatického jednání v průběhu celého roku

8 zapamatování si. - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných situacích školních i mimoškolních - hlasem a pohybem vyjadřuje zákl.emoce - tvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich příběh Mluvený projev: Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvorba hlasu, výslovnost). Vyjadřování v dané komunikační situaci - pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování. Role mluvčího a posluchače - gesta, mimika. Vypravování podle obrázků a zkušenosti. Kladení otázek a odpovídání na ně. Srozumitelná a spisovná mluva. Přesahy do učiva Hudební výchovy Přesahy do učiva Prvouky Dramatická výchova: Základní předpoklady dramatického jednání Přesahy do učiva Prvouky, Výtvarné výchovy v průběhu celého roku - zvládá základní hygienické návyky psaní - provádí samostatně podle předlohy různé cviky na uvolnění ruky, paže a zdokonalení jemné motoriky - píše správné tvary písmen a číslic - správně napojuje písmena a slabiky Písemný projev : Základní hygienické návyky při psaní (sezení, držení psacího náčiní, sklon sešitu, úprava pracovní plochy). Kresebné cviky k uvolnění ruky a psaní jednotlivých prvků písmen a číslic (čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky). Orientace v liniatuře i pomocné liniatuře. Kvalitativní znaky písma. Poznávání psaní a osvojování Přesahy do učiva Výtvarné výchovy, Matematiky IX X VI podle aktuálních písanek

9 - píše věcně a formálně správně jednoduchá sdělení - dodržuje čitelnost a úhlednost - kontroluje vlastní písemný projev písmen, napojování, psaní slabik, slov a vět. Opisování dle předlohy, přepis. Diktát, autodiktát. Psaní znamének, číslic. Velké písmeno u vlastních jmen a na začátku věty. Základy rukopisu - čitelnost, úhlednost, úprava. Individuální náprava chyb. Osobnostní rozvoj - sebekontrola Přesahy do učiva Výtvarné výchovy žák - spisovně se vyjadřuje z hlediska slovní zásoby, správnosti a kultury mluveného projevu přiměřeně k věku - rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky a písmena - odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - všímá si významů slov (slova podobná a slova opačného významu) - rozlišuje písmeno malé, velké, tištěné, psané - užívá tečku, čárku, dvojtečku, otazník, vykřičník, pomlčku, uvozovky - rozumí pojmům článek, nadpis, řádek, odstavec - zformuluje prosbu, poděkování, omluvu, blahopřání Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka: Sluchové rozlišení hlásek -výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin -modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk). Slovní zásoba a tvoření slov: Slova a pojmy, význam slov. Tvarosloví: Tvary slov. Skladba: Věta, užití znamének. Přesahy do učiva Hudební výchovy Dramatická výchova: Základní předpoklady dramatického jednání Přesahy do učiva Prvouky Přesahy do učiva Výtvarné výchovy Osobnostní rozvoj v průběhu celého roku podle aktuálních textů a písanek

10 - píše velká písmena v typických případech vlastních jmen a na začátku věty Pravopis: Velké písmeno na začátku věty a u vlastních jmen. - sebepoznání, sebeovládání Sociální rozvoj - komunikace ústní, písemná žák - soustředí se na vnímání slyšeného textu - čte ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - vyjadřuje svůj zážitek z literárního i dramatického díla Literární výchova Poslech literárních textů: Poslech literárních textů pro děti - předčítání, audionahrávky. Zážitkové čtení a naslouchání: Co rádi posloucháme a čteme. Vyjádření postoje ke knize. Vyjádření zážitku z dramatického díla. Poznávání pohádkových postav a postav z povídek ze života dětí, hodnocení jejich vlastností. Tvořivé činnosti s literárním MKV: Lidské vztahy - právo všech lidí žít společně MDV: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Přesahy do učiva Prvouky Osobnostní výchova - analýza vlastních i cizích postojů a hodnot, - pohled na svět očima druhého VDO: Občanská společnost a škola - rozvoj demokratických postojů potřebných pro život VEGS: Evropa a svět nás zajímá - rodinné příběhy z Evropy, - život dětí v jiných zemích, - tradice v průběhu celého roku podle aktuálních textů Návrh témat pro literární výchovu: Škola Podzim Rodina Vánoce Zima Příroda Povinnosti Velikonoce Zvířata Znaky pohádek Léto, prázdniny

11 - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších - odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - rozeznává reálnou a herní situaci - seznamuje se se základy literatury - tvoří ve skupině jevištní situaci a prezentuje ji před ostatními, sleduje vystupování ostatních - seznamuje se se základy literatury textem: Rytmizace - vytleskávání, skandování. Přednes vhodných kratších básní. Znalost dětských rozpočítadel, hádanek a přísloví. Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu. Vyprávění pohádky podle série obrázků. Vlastní výtvarný doprovod, seznámení s dětskými ilustrátory. Vyprávění a dramatizace pohádky. Dramatizace básně s dějem. Základní literární pojmy: Úvodní návštěva školní a městské knihovny. Říkadlo, rozpočítadlo, hádanka, báseň. Próza a poezie, veršovaná pohádka. Lidová a moderní pohádka. Spisovatel, básník, ilustrátor. Loutkové a maňáskové divadlo. Naučná literatura, encyklopedie. Kniha, časopis. Přesahy do učiva Hudební výchovy, Matematiky Přesahy do učiva Výtvarné výchovy Dramatická výchova: Základní předpoklady dramatického jednání Návštěva OMK, filmového a divadelního představení Přesahy do učiva Prvouky, Pracovní výchovy ENV: v průběhu celého roku podle aktuálních textů

12 Vztah člověka k prostředí - texty o přírodě Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 2. ročník žák - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným pokynům přiměřené složitosti - pečlivě vyslovuje - opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných situacích Učivo Komunikační a slohová výchova Čtení: Plynulé, pozorné čtení vět a souvětí. Orientace v textu. Vyhledávání informací s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků. Tiché čtení s porozuměním. Správný slovní a větný přízvuk. Naslouchání: Pozorné, soustředěné, aktivní. Dovednost reagovat otázkami. Zapamatování si a reprodukce vyslechnutého. Mluvený projev: Zdokonalování techniky mluveného projevu. Základní komunikační pravidla: oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Psychohygiena - pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému Přesahy do učiva Prvouky MDV: - odhodlání úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace - využití médií jako zdroje informací MKV: Lidské vztahy - vést žáky ke komunikaci s příslušníky odlišných Časové rozvržení IX IX XI v průběhu celého roku v průběhu celého roku IV Poznámky, diferenciace Diferenciace pro ZPŽ: - dyslektici budou pracovat podle zvl. ind. plánu, - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní formou, v písemném ověřování znalostí se některé

13 - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - píše správné tvary písmen a číslic - správně spojuje písmena i slabiky - kontroluje vlastní písemný projev vystupování. Komunikační žánry : pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování, vypravování, vypravování podle obr. osnovy, sestavení osnovy, popis. Písemný projev: Dodržování základních hygienických návyků při psaní. Upevňování správných tvarů psacího písma a číslic. Umísťování diakritických sociokulturních skupin, - učit se uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých VDO: Občanská společnost - utváření hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost MDV: - rozvoj komunikační schopnosti, veřejné vystupování Osobnostní rozvoj - porozumění sobě samému a druhým - zvládání vlastního chování - utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni Přesahy do učiva Výtvarné výchovy Přesahy do učiva Matematiky IX X II v průběhu celého roku podle aktuálních písanek úkoly nahrazují doplňovacím i cvičeními, nebo se zkracuje jejich rozsah - tělesně postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu - při písemném projevu bude přihlédnuto k jejich motorickým možnostem, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení - sluchově postižení žáci

14 - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení znamének. Úprava písemností nadpis, odstavec. Správné užívání velkých písmen ve větě i slovech. Žánry písemného projevu : adresa, přání. Přesahy do učiva Prvouky, Výtvarné výchovy a Pracovní výchovy X budou pracovat podle zvl. ind. plánu podle metodického vedení SPC žák - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova - člení slova na hlásky - odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka: Výslovnost a psaní souhlásek na konci slova. Souhlásky znělé a neznělé. Samohlásky, souhlásky, dvojhlásky. Seznámení se souhláskami obojetnými. Písmeno ě. Slabikotvorné r, l. Čeština - abeceda a písmo - modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk) -dělení slov na konci řádku Přesahy do učiva Hudební výchovy V II XI II IV II XI X - porovnává významy slov, slova významem souřadná, nadřazená a podřazená Slovní zásoba a tvoření slov: Slovní význam. Třídění slov, slova a pojmy. Slova lichotná, hanlivá, bez citového zabarvení, slova nespisovná. VDO: motivace k ohleduplnosti a ochotě pomáhat druhým MDV: pěstování kritického X - XII

15 - seznamuje se se slovy zobecněného významu děj, věc, vlastnost - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové zvukové prostředky - spojuje věty do souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy Tvarosloví: Slovní druhy (seznámení s názvy slovních druhů). Vyhledávání podstatných jmen, sloves a předložek v textu. Skladba: Rozlišování české věty od jiných jazyků. Psaní jednoduchých vět, znaménka za větou. Spojky a jejich funkce (a, i, nebo, ani). Spojování a oddělování vět, spojení dvou nebo více vět, procvičování v užití nejfrekventovanějších spojek a čárky (odděluje slova, věty). přístupu ke zpravodajství a reklamě Přesahy do učiva Výtvarné výchovy Osobnostní rozvoj -utváření pozitivního postoje k sobě samému a druhým Sociální rozvoj -uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci III IX - X I - odůvodňuje a píše správně i/y po měkkých a tvrdých souhláskách - chápe a aplikuje psaní dě, tě, ně bě, pě, vě, mě (mimo morfologický šev) - odůvodňuje a píše správně velká písmena na začátku věty a v typických případech Pravopis: Pravopis i y po měkkých a tvrdých souhláskách. Spodoba na konci slov. Pravopis u ú ů. Lexikální pravopis. Jednoduché příklady psaní velkých písmen. Přesahy do učiva Prvouky XII - II V XI III

16 vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování žák - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Literární výchova Poslech a čtení literárních textů : Ukázky z dětských časopisů. Hlasité čtení a předčítání z čítanek a dětských knih. Dramatická výchova: základní předpoklady dramatického jednání v průběhu celého roku - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších - odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Zážitkové čtení a naslouchání: Co rádi čteme, orientujeme se v pohádkách. Seznamujeme se s knihami o přírodě a věcech. Doporučujeme knihu spolužákovi. Přesahy do učiva Prvouky a Výtvarné výchovy II III - přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - rozlišuje herní a reálnou situaci - zajímá se o prezentace svých spolužáků Tvořivé činnosti s literárním textem: Přednes vhodných literárních textů. Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu. Dramatizace pohádky nebo povídky. Vlastní výtvarný doprovod (ilustrátor, ilustrace). Domýšlení započatého příběhu (vlastní fantazie). MKV: Lidské vztahy - uvědomování si možných dopadů svých verbálních i neverbálních projevů - připravenost nést odpovědnost za své jednání Dramatická výchova: dramatické umění Přesahy do učiva Výtvarné výchovy, Hudební výchovy XI X

17 - orientuje se v nejjednodušších literárních pojmech a rozumí jejich významu Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 3. ročník žák - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným pokynům přiměřené složitosti - pečlivě vyslovuje - opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou Základní literární pojmy: Literární druhy a žánry : Rozpočitadlo, hádanka, říkanka. Poezie: báseň, verš, rým, rytmus, přízvuk, recitace, přirovnání. Próza : vyprávění, vypravěč, děj, příběh, bajka, povídka, pohádka. Spisovatel, básník, čtenář. Divadlo: divadelní představení, jeviště hlediště, herec, divák, režisér, maňásky, loutky. Učivo Komunikační a slohová výchova Čtení: Plynulé čtení souvětí a vět. Orientace v textu členění textu. Četba naukových textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků. Užívání správného větného Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání, - dovednosti pro učení a studium Přesahy do učiva Prvouky IX XII VI v průběhu celého roku podle aktuálních návštěv divad. a filmových představení Časové rozvržení IX IX XI V Poznámky, diferenciace Pro žáky s diagnostiko vanými poruchami učení individuální plány: dyslektici

18 výslovnost - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti - správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných situacích - hlasem a pohybem vyjadřuje zákl.emoce - tvoří témata a konflikty na základě vlastního jednání - tvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich příběh přízvuku. Rychlé tiché čtení. Naslouchání: Udržení pozornosti při naslouchání. Nezasahovat do repliky mluvčího. Udržovat kontakt očima. Komentovat vyslechnuté, zapamatovat si a reprodukovat. Mluvený projev: Zdokonalování techniky mluveného projevu. Rozvoj verbálních a nonverbálních prostředků řeči. Komunikační žánry: vypravování, vypravování podle obrázků a podle osnovy popis, pozdravy, pravidla dialogu. Vytváření dovednosti klást Dramatická výchova: - základní předpoklady dramatického jednání Sociální rozvoj - mezilidské vztahy (chování podporující dobré vztahy) - komunikace (cvičení aktivního naslouchání) VDO: Občanská společnost a škola - demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole Dramatická výchova: - základní předpoklady dramatického jednání Sociální rozvoj - komunikace (dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, komunikace v různých situacích, dialog Přesahy do učiva Výtvarné výchovy VI v průběhu celého roku v průběhu celého roku IX, XI, III I X, IV IX II I - po zadání sam. práce si učitel ověří porozumění úkolu - tolerantně se posuzuje graf. zpracování - ověřování znalostí se provádí převážně přímou ústní formou, v písemném ověřování znalostí se některé diktáty a pravopisná cvičení nahrazují doplňovacím i cvičeními, nebo se zkracuje jejich rozsah tělesně postižení žáci

19 - zvládá základní hygienické návyky psaní - píše správné tvary písmen a číslic - kontroluje vlastní písemný projev - píše věcně a formálně správně jednoduchá sdělení žák - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova otázky a odpovídat na ně. Písemný projev: Dodržování hygienických návyků správného psaní. Upevňování správných tvarů psacího písma a číslic. Psaní letopočtu. Zdokonalování psaní tiskacího písma. Zlepšení celkové úpravy a úhlednosti písemného projevu. Kontrola psaného projevu a oprava chyb. Žánry písemného projevu: Vyprávění, dopis, popis, adresa, blahopřání, pozvánka, pozdrav z prázdnin. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka: Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda. Slovní přízvuk. Hláskosloví. Osobnostní rozvoj - sebepoznání a sebepojetí (cvičení sebekontroly) Přesahy do učiva Matematiky Přesahy do učiva Prvouky v průběhu celého roku (podle aktuálních písanek) IX, IV XI XII, IV, V XII, VI XII I VI X IV - při písemném projevu bude přihlédnuto k jejich motorickým možnostem, - při hodnocení úkolů bude přihlíženo k druhu a stupni postižení - sluchově postižení žáci budou pracovat podle zvl. ind. plánu sestaveného ve spolupráci s metodiky SPC Slovní zásoba a tvoření slov:

20 - porovnává významy slov (slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, slova opačného významu) - vyhledá v textu slova příbuzná Stavba slova. Slova významem podobná. Slova protikladná. Slova příbuzná. XI IV - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu (děj, věc, okolnost, vlastnost) - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy Tvarosloví: Podstatná jména (rod,životnost, číslo, pád). Podstatná jména obecná a vlastní. Slovesa (osoba, číslo, čas). Ohebné a neohebné slovní druhy. Skladba: Souvětí. Věta jednoduchá. Základní skladební dvojice. Přesahy do učiva Prvouky XII, I III V VI - odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech - odůvodňuje a správně píše velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Pravopis: Vyjmenovaná slova s y, ý po b, l. Vyjmenovaná slova s y, ý po m. Vyjmenovaná slova s y, ý po p. Vyjmenovaná slova s y,ý po s,v. Vyjmenovaná slova s y, ý po z. Velká písmena. XI, XII I II III, IV V I žák - čte ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Literární výchova Poslech literárních textů: Hlasité čtení a předčítání. Líčení atmosféry příběhu, MKV: - lidské vztahy (právo všech lidí žít společně) XII II

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

Český jazyk a literatura 1.ročník

Český jazyk a literatura 1.ročník Český jazyk a literatura 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo JAZYKOVÁ VÝCHOVA Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - listopad rozlišuje zrakem tvary stejné, odlišné určuje

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 1. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ

5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 1. stupeň 5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ 5.1.1VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...2 5.1.1.1Vyučovací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast: Obor vzdělávacích oblastí: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více