MARKETINGOVÁ STUDIE VÝVOJE CEN ROPY A ZEMNÍHO PLYNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARKETINGOVÁ STUDIE VÝVOJE CEN ROPY A ZEMNÍHO PLYNU"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu MARKETINGOVÁ STUDIE VÝVOJE CEN ROPY A ZEMNÍHO PLYNU (Bakalářská práce) Autor: Veronika SVOBODOVÁ Vedoucí práce: Ing. Zdeněk SVOBODA Hodonín, březen 2009

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Zdeňka Svobody a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Hodonín, březen

3 Děkuji panu Ing. Zdeňku Svobodovi za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce. Hodonín, březen 2009 Veronika Svobodová 3

4 Obsah: Úvod. 5 1 Vznik ropy a zemního plynu Nálezy ropy a zemního plynu Těžba ropy Okamžité zvýšení těžby ropy Využití ropy Druhy ropy Budoucnost ropy Nové technologie Ekonomika Produkce ropy a její spotřeba v číslech Cenový vývoj ropy v letech Aktuální cenový vývoj Hlavní faktory vývoje cen Předpoklady prognózy budoucích cen Zdroje energie a cenová závislost 33 4 Cenová korelace Cenová prognóza ropa Cenová prognóza plyn Česká republika cenový vývoj Cena benzinu a motorové nafty Alternativní zdroje energie 42 Závěr. 44 Resumé 45 Seznam použité literatury 46 4

5 Úvod Téma mé bakalářské práce jsem si zvolila z čistého zájmu, problematika ropy jako nerostné suroviny a vývoj jejích cen obecně je pro mě poutavé už jenom proto, že můj otec vlastní Českou naftařskou společnost, pro niž je ostatně tato práce také tvořena. Je tedy pro mne více než přínosné ponořit se hlouběji do této problematiky. Cílem mé bakalářské práce Marketingová studie vývoje cen ropy a zemního plynu bylo jednak postihnutí a vymezení teoretických a historických poznatků o ropě a zemním plynu, jakož i zpracování studie, co všechno může vývoj cen těchto nerostných surovin ovlivnit. Pracovala jsem jak s primární literaturou, tedy s tou, kterou má Česká naftařská společnost k dispozici v rámci firemního monitoringu, tak i s literaturou sekundární. Zdroje jsem hledala zejména v ekonomických periodikách a odborných publikacích, jež mi byly vedoucím mé práce doporučeny. 5

6 1 Vznik ropy a zemního plynu Ropa (rovněž můžeme použít i název surová nafta či zemní olej) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, a to především alkanů. Pravděpodobně vznikla rozkladem zbytků pravěkých rostlin a živočichů. Nachází se ve svrchních vrstvách zemské kůry nejčastěji v oblasti kontinentálních šelfů. Je základní surovinou petrochemického průmyslu. Naleziště ropy jsou pod nepropustnými vrstvami, v hloubkách až 8 km pod zemským povrchem. Ropa při těžbě buď vyvěrá pod tlakem, nebo je čerpána. Vyskytuje se společně se zemním plynem. Název ropa pochází z polštiny a v překladu znamená hnis, jde o původní staré označení tamních solných pramenů. (Hustota ropy se podle druhu pohybuje v rozmezí 0,730 až 1 g/cm³. Pro měření objemu ropy se používá míry 1 barel = 42 amerických galonů = 35 britských galonů = 158,97 litrů. Množství ropy se také někdy udává v tunách, jedné tuně odpovídá přibližně 7,33 barelů.přibližnou představu o složení ropy dávají následující hmotnostní podíly: Uhlík: % Vodík % Kyslík až 1 % Síra až 4 % Dusík až 1 % ). 1 Jak již tedy bylo řečeno výše, ropa a zemní plyn jsou tvořeny směsí uhlovodíků, která vznikla v moři z organických látek odumřelých drobných živočichů a rostlin. Tyto organické zbytky klesaly v obrovském množství sto miliónů let do oblasti pramoří až na dno a ukládaly se do bahna. Nánosy dalších vrstev bylo zamezeno přístupu kyslíku a za narůstajícího tlaku a teploty docházelo v přítomnosti baktérii k chemické přeměně organických materiálů, tedy i k postupnému vzniku ropy a zemního plynu. Tyto přeměny probíhají i nadále. 1 Základní chemicko-fyzikální vlastnosti ropy, [on-line] [cit ]. Dostupné z

7 Uhlovodíky vznikají v usazeninách, které nazýváme tzv. matečnými horninami. Pohyby zemské kůry jsou uhlovodíky vytlačovány z matečné horniny do porézních hornin, pískovců, vápenců, nebo dolomitů. Tento postup se nazývá migrace uhlovodíků a zastaví se až při dosažení nepropustných vrstev, nejčastěji se jedná o jíly a slíny. Při podmínce klenby, neboli antiklinály, se vytvářejí ropná nebo plynová ložiska. Uhlovodíky se převážně vyskytují společně se slanou mořskou vodou a vlivem rozdílné měrné hmotnosti je nejvýše uložen plyn, poté ropa a nejníže pak slaná voda. Z časového hlediska, kdy porovnáváme interval vytváření zdroje ropy a zemního plynu, tedy milióny let a těžbu ropy v délce stovek roků, můžeme ropu a zemní plyn zařadit mezi neobnovitelné zdroje energie. Pokud zde hovoříme o původu vzniku ropy a zemního plynu, je třeba zmínit i teorii, která výše napsané poněkud popírá. Obecně můžeme vycházet ze dvou navzájem si odporujících teorií, a sice: Anorganický původ ropy Anorganický původ ropy předpovídal již Mendělejev. Podle něj ropa vznikla působením přehřáté páry na karbidy těžkých kovů v dobách, kdy se vyskytovaly blízko zemského povrchu. Ve prospěch této teorie svědčí jednak laboratorní příprava pevných, kapalných i plynných uhlovodíků z karbidů uranu, lanthanu i ceru, ale také neustálý únik metanu ze zemského nitra v některých oblastech. Organický původ ropy Organická teorie je naproti tomu uznávána většinou vědců. Předpokládá, že ropa vznikla z prehistorických živočišných a rostlinných zbytků, podrobených rozkladu, jak již bylo ostatně popsáno v úvodu kapitoly. Ty se vlivem tepla a tlaku přeměnily nejprve na kerogen, pak na živice a nakonec na ropu a zemní plyn. Ty poté migrovaly podél nerostných vrstev, až byly zachyceny v porézních horninách, čímž vznikla jejich současná naleziště. Ve prospěch této teorie svědčí také zjištění, že mladší ropa se velkou relativní molární hmotností, zvýšeným obsahem kyslíku, síry a dusíku a velkým obsahem asfaltu přibližuje původnímu organickému materiálu. Čím je ropa starší, tím je lehčí, obsahuje méně asfaltu a víc uhlovodíků. 7

8 Obr. č. 1, Ukázka zbarvení ropy Zdroj: [14] 8

9 1.1 Nálezy ropy a zemního plynu O těžbě ropy se zmiňují nejstarší dochované záznamy z Babylónu (dnešní Irák), Persie (Irán) a z okolí Baku. Vysoké úrovně hornické činnosti se dosahovalo v Číně za vlády dynastie CHOU v době 1125 před n.l. Císař Konficius se kolem roku 600 před n.l. zmiňuje o vrtech, které dosahovaly hloubky více než 500m. Vrty byly prováděny pomocí pospojovaných bambusových tyčí. V 10. století potom rozsáhlá bambusová potrubí spojila ropné studny se solnými vřídly. V 9. století probíhala těžba ropy na území Baku a Azerbajdžánu. Záznamy o tom vedl ve 13. století i světoznámý cestovatel Marco Polo. Zemní vrták navrhl kolem roku 1500 našeho letopočtu všestranný vědec a umělec Leonardo da Vinci. Masivní těžba ropy je datována od roku V Českých zemích potom od roku Vůbec první rafinérie byla vystavěna v roce 1861 v Baku. V té době produkoval zhruba 90% veškeré těžby ropy. Ještě o pár let dříve, a sice v roce 1848, byla inženýrem F.N.Semyonovem rovněž na Baku postavena vůbec první moderní ropná studna. Americký naftový průmysl začal s těžbou ropy v roce 1859, kdy bylo v Pennsylvanii objeveno ropné ložisko. Naftový průmysl se tak začal pomalu rozrůstat. Jeho hlavním zájmem v počátečních letech byla zejména těžba petroleje, který byl tehdy používán do olejových lamp pro svícení. K další podpoře v rozvoji tohoto odvětví potom došlo na počátku 20. století, kdy se začal používat spalovací motor. Původní ložiska v Pennsylvánii a Ontáriu tak byla poměrně rychle vyčerpaná, a tak došlo k prvním naftovým rozmachům v Texasu, Oklahomě a Kalifornii. V roce 1973 a poté i v roce 1979 proběhla energetická krize, která však přinesla mediální zpopularizování ve využívání ropy a zemního plynu. Tím se mělo předcházet znepokojení, že je ropa omezený zdroj, který se nakonec vyčerpá. Budoucnost ropy jako paliva zůstává i dnes poněkud sporná. Kupříkladu poslední předpovědi z USA říkají, že tam bude zdroj ropy a zemního plynu zcela vyčerpán již za čtyřicet let. Jiní odborníci naopak argumentují tím, že nové technologie počítají s výrobou levných uhlovodíků, a že země tak má obrovské zdroje nekonvenčních ropných rezerv ve formě ropných písků, ropné břidlice a pole asfaltu. Ropa jako zdroj, kterým je poháněna drtivá většina motorových vozidel (více jak 90%), a také jako základ mnoha průmyslových chemikálií je tak nejdůležitějším druhem zboží ve světě. 9

10 S využíváním nové technologie jsou objevovány stále nové ložiska ropy a zemního plynu, a to zejména v oblastech, které byly v nedávné minulosti technicky obtížně dostupné a ekonomicky nerentabilní. Přesto se nepředpokládá, že by nový objev ložiska mohl být takového významu, že by dokázal podstatně změnit současné možnosti nabídky ropy na světových trzích. Obr. č. 2, Naftové pole v Kalifornii v roce První moderní ropná studna byla vystavěna v 1848 inženýrem F.N. Semyonov, na severovýchodu Baku Zdroj: [15] 10

11 1.2 Těžba ropy Kdysi existovaly lokality, kde ropa přirozeně vyvěrala na zemský povrch. Nyní se ropa získává pomocí vrtů. Většinou je v nalezišti společně s ropou přítomen i zemní plyn, který zajišťuje potřebný tlak, a tak může ropa samovolně vytékat. Tento jev se nazývá primární způsob těžby. Obvykle lze takto získat kolem 20 % ropy obsažené v nalezišti. S postupem času těžby ropy a zemního plynu tlak klesá až k bodu, kdy musí nastoupit sekundární metody. Pod tímto pojmem rozumíme například čerpání ropy pomocí pump, nebo udržování podzemního tlaku vodní injektáží, či-li zpětným pumpováním zemního plynu, vzduchu, příp. CO 2. Dohromady se primárními a sekundárními metodami podaří vytěžit % celkového množství ropy. V této souvislosti ještě můžeme hovořit i o tzv. terciárních metodách, které nastupují v okamžiku, když už ani sekundární metody nestačí na udržení produkce a těžba ropy je ještě stále ekonomická. Což jednak závisí na aktuální ceně ropy a potom také na výši těžebních nákladů. Jejich principem je snížení viskozity zbývající ropy, většinou injektáží horké vodní páry získávané často kogenerací, přičemž se spalováním zemního plynu vyrábí elektřina a odpadní teplo je využito k tvorbě vodní páry. Někdy se také ropa rozehřívá zapálením části ropného ložiska. Příležitostně se také používá injektáž detergentů. Terciární metody dovolují vytěžit dalších 5 15 % ropy v nalezišti. Uvedená čísla jsou pouze průměrná, ve skutečnosti se celková vytěžitelnost naleziště pohybuje od 80 % pro lehkou ropu do 5 % v případě těžké ropy. 11

12 1.3 Okamžité zvýšení těžby ropy Okamžitému navýšení těžby brání zejména nízké investice do průzkumu a budování těžebních kapacit v uplynulém desetiletí, kdy se cena za barel ropy pohybovala pod dvaceti dolary. Mezinárodní agentury odhadují potřebné investice k zajištění poptávky po ropě do roku 2030 ve výši tří biliónů dolarů. Saudská Arábie schválila program za 50 miliard dolarů, který má zvýšit těžbu v následujících pěti letech. Mezinárodní těžařské giganty jsou zatím spíše konzervativní, určitou výjimkou jsou ale Chevron Tesací a Conoco Philips, které navýší investice až o 15 %. Irák měl představu, že v krátké době bude světovou dvojkou ve výši těžby. Dnešní těžba ropy nedosahuje ani předválečných hodnot a pohybuje se ve výši dvou miliónu barelů denně. Do roku a půl po ukončení invaze se předpokládalo, že Irák bude těžit 3,5 mil. barelů denně a do několika let až 6 mil barelů denně. Největší problém v obnově ropného průmyslu je to, jak dostat ropu z Iráku. Existují dvě možné cesty: 1. Po moři, z terminálu blízko Basry 2. Severní cestou ropovodem do přístavu Ceyhan v Turecku Zejména druhá cesta díky neustálým sabotážím prakticky nefunguje. Těžební kapacity nyní převyšují spotřebu o milión barelů za den. Energy Information Association ( EIA ) počítá s nárůstem poptávky v roce 2025 o 44 miliónů barelů denně oproti současnému stavu. Naproti tomu studie Cambridge Energy Research Association počítá s tím, že nová ropná pole by mohla navýšit nynější těžební kapacitu o 15 % na 101,5 miliónů barelů denně. Nabídka by tak převyšovala poptávku o sedm miliónů barelů za den! 12

13 2 Využití ropy 2 Ropa i výrobky z ní jsou základním palivem pro dopravu motorových vozidel a také významnou surovinou pro výrobu plastů. Z ropy se vyrábějí i některé léky, hnojiva či pesticidy. Ropné produkty je možné také využívat k výrobě elektřiny. Toho využívají především chudší země (asi 7 % celkové světové produkce). Základem zpracování ropy je její frakční destilace, při níž jsou odděleny při atmosférickém tlaku jednotlivé skupiny uhlovodíků podle jejich bodů varu. Nejlehčí plynné uhlovodíky jsou methan, ethan, propan a butan. Poslední dva jsou hlavní součásti automobilového paliva LPG. Uhlovodíky s dlouhými řetězci (C 35 a víc) mohou být hydrokrakováním rozštěpeny, čímž vzniknou mazací oleje. Získané produkty jsou dále rafinovány, aby se z nich odstranily nežádoucí příměsi, jako např. parafíny. Zde uvádím některé příklady využití ropy v každodenním životě: 95% veškerých potravin je pěstováno za přispění ropy 95% dopravy zprostředkovávají ropné deriváty 95% veškerého vyráběného zboží potřebuje pro svou výrobu ropu za každou kalorii běžně vyráběných potravin se skrývá 10 kalorií z ropy na výrobu jednoho typického počítače se spotřebuje ropa o množství desetinásobku jeho hmotnosti Vstup ropy je prakticky neodmyslitelný u každé masové výroby, přepravy a pěstování zemědělské produkce. Bez herbicidů, pesticidů a hnojiv vyráběných z ropy si dnes není možno představit moderní zemědělství a produkci potravin, jak ji dnes známe. 2 informace k této kapitole jsem čerpala z následujících zdrojů: Všechno, co vám zatajují o ropné krizi, [on-line] [cit ]. Dostupné z Využití a zpracování ropy, [on-line] [cit ]. Dostupné z přednáška Petra Formana na téma Analýza a prognóza cen ropy a zemního plynu přednesená v Praze dne

14 Ropa coby zdroj velmi levné energie měla zejména od prvních desetiletí 20. století vliv na architekturu měst a dopravní infrastrukturu zemí Prvního světa. Urbanistické návrhy měst s typickými rozsáhlými obytnými předměstími (nejvýrazněji viděnými v USA) braly dostupnost levné transportní energie v podobě ropy do úvahy. 14

15 2.1 Druhy ropy Ropu můžeme dělit z hlediska země jejího původu, tedy například West Texas či Brent, a jiné. A pak také dle její hustoty, jako ligt, což znamená lehká, intermediate středně těžká, a pak také heavy jako těžká. Vedle těchto dvou základních dělení se také ještě může užívat označení sweet, jako název pro ropu tzv. sladkou, což znamená, že obsahuje relativně málo síry 3, či sour, tedy ropa kyselá. Ta obsahuje více než 0,5 % síry a vyžaduje náročnější zpracování, aby vyhověla současným normám. Přehled hlavních světových typů ropy: 4 směsná ropa Brent, zahrnující 15 druhů ropy z nalezišť v Severním moři. Za cenu tohoto typu ropy je většinou prodávána ropa z Evropy, Afriky a Blízkého východu určená pro spotřebu na Západě. West Texas Intermediate (WTI), za jejíž cenu se prodává severoamerická ropa. Dubai, za její cenu se prodává blízkovýchodní ropa určená pro asijsko-pacifickou oblast. Tapis (z Malajsie), za jejíž cenu se prodává lehká ropa z Dálného východu. Minas (z Indonésie), za jejíž cenu se prodává těžká ropa z Dálného východu. 3 Síra, chemická značka S, (lat. Sulphur) je nekovový chemický prvek žluté barvy, poměrně hojně zastoupený v přírodě. Patří do skupiny tzv. chalkogenů. 4 Druhy ropy, [on-line] [cit ]. Dostupné z

16 Koš OPEC 5 zahrnuje potom ještě tyto druhy ropy: Arab Light (Saudská Arábie) Bonny Light (Nigérie) Fateh (Spojené arabské emiráty) Isthmus (Mexiko, nepatří do OPEC) Minas (Indonésie) Saharan Blend (Alžírsko) Tia Juana Light (Venezuela) OPEC se snaží udržet cenu koše OPEC v předem daném rozmezí, a to zejména pomocí zvyšování a snižování produkce. Ropa typu koš OPEC, sestávající jak z lehkých, tak z těžkých druhů ropy, je v průměru těžší než Brent i než West Texas Intermediate a má větší obsah síry. Všechny výše jmenované druhy patří mezi tzv. klasickou, nebo-li konvenční ropu. Kromě ní ovšem existují také poměrně rozsáhlá ložiska nekonvenční ropy, kterou tvoří živice v dehtových píscích a kerogen 6 v ropných břidlicích. Nacházejí se hlavně v Kanadě a Venezuele. Její podíl zatím tvoří jen 5 % celkové světové produkce, a to převážně z důvodu vysoké energetické náročnosti těžby. 5 Organizace zemí vyvážejících ropu (zkráceně OPEC z angl. Organization of the Petroleum Exporting Countries) je mezivládní organizace sdružující 13 zemí exportujících ropu. OPEC koordinuje ekonomickou politiku členských zemí, a to zejména v oblasti vyjednávání s ropnými společnostmi ohledně objemu produkce a cen ropy. Sídlo organizace je ve Vídni. Členské země OPEC dnes kontrolují 75 % veškerých světových ropných zásob, v celosvětovém měřítku tak zajišťují jednu třetinu veškeré ropné produkce a celou polovinu z objemu vývozu ropy. In: Ropa, [on-line] [cit ]. Dostupné z Kerogeny jsou polymerní organické látky, které se nacházejí v usazených horninách, například v ropných břidlicích, kde tvoří jednu z forem nekonvenční ropy. Jsou nerozpustné v běžných organických rozpouštědlech, díky svojí vysoké molekulové hmotnosti (více než 1 000). Každá molekula kerogenu je jedinečná, protože se skládá z náhodné kombinace různých monomerů. Podle organické teorie vzniku ropy se zbytky rostlin a mořských živočichů vlivem tepla a tlaku přeměnily nejprve na kerogen, ten pak na živice a ty nakonec na ropu a zemní plyn. In: Ropa, [on-line] [cit ]. Dostupné z

17 2.2 Budoucnost ropy Pokud chceme hovořit o budoucnosti ropy, musíme nutně pracovat s tzv. ropným vrcholem, který je někdy nazýván také jako zlom ropy. Jedná se o okamžik, kdy těžba ropy dosáhne svého možného maxima a od této chvíle její produkce už jen klesá, až dojde k úplnému, konečnému vyčerpání zásob. Teorie, jež se zabývá dlouhodobými předpověďmi možného vyčerpání ropy, ale také dalších fosilních paliv, se nazývá Hubbertova teorie ropného vrcholu a má jak své příznivce, tak pochopitelně i své četné kritiky. Tato teorie předpokládá, že zdroje ropy nejsou obnovitelné a říká, že její těžba v okamžiku, kdy bude vytěžena přibližně polovina světových zásob, musí z geologických důvodů nevyhnutelně dosáhnout svého vrcholu, po čemž začne klesat. Objem vytěžené ropy podle ní v podstatě sleduje zvonovitou tzv. Hubbertovu křivku, která je derivací logistické křivky, podle níž ubývá světových zásob. Tato teorie neznamená, že po ropném vrcholu ropa náhle dojde, ale že se její těžba bude postupně snižovat a následně bude razantně stoupat její cena. Ropnému vrcholu se proto také někdy přezdívá Konec levné ropy. 7 Tato teorie je pojmenována po americkém geologovi M. Kingovi Hubbertovi. Ten geolog vypozoroval, že nejvíce amerických ropných nalezišť bylo objeveno počátkem třicátých let 20. Století. V roce 1956 potom předpověděl, že těžba ropy v USA dosáhne vrcholu okolo roku V roce 1971 dosáhla skutečně těžba ropy v USA svého vrcholu a od té doby pouze neustále klesá. Do dnešní doby dosáhla vrcholu těžby i řada jiných oblastí, např. Severní moře v roce 1999 (nyní v něm klesá produkce tempem % ročně). Těžba ropy klesá v 33 ze 48 zemí, které jsou největšími producenty ropy a z 31 největších producentů u 11 těžba roste, u 7 stagnuje a u 13 klesá. 8 Jak již bylo výše napsáno, ropa je neobnovitelný zdroj energie, je tedy téměř jisté, že podobný vrchol těžby, který byl právě popsán, se odehraje i v celosvětovém měřítku. 7 Ropa, [on-line] [cit ]. Dostupné z Ropa, [on-line] [cit ]. Dostupné z

18 Nejvíce kontroverzní na této teorii je přitom datum s nímž se operuje, tedy čas, kdy má tento vrchol nastat. Sám Hubbert předpovídal okamžik světového vrcholu těžby na rok Tento odhad však pocházel z doby před ropnými šoky ze sedmdesátých let a hospodářskou recesí začátku osmdesátých let, v jejichž důsledku se poptávka po ropě snížila a tím se i oddálil vrchol její těžby. Pokud Hubbertova teorie opravdu platí, bude to mít pro lidstvo závažné důsledky vzhledem k důležitosti ropy pro světovou ekonomiku. Názory na možný následující vývoj se různí, od optimistické víry, že trh vždy na všechno najde řešení, až po katastrofické scénáře kolapsu civilizace. Asociace pro studium ropného vrcholu, kterou založil geolog Collin Campbell, předpovídala globální vrchol pro ropu kolem roku 2008, pro zemní plyn pak někdy mezi lety 2010 a Naproti tomu IEA (Mezinárodní agentura pro energii) očekává vrchol těžby konvenční ropy v zemích mimo sdružení OPEC krátce po roce 2010, což bude mít za následek zvýšenou závislost na zemích Blízkého východu. Relativně místní výpadky těžby, jako byl například hurikán Katrina, pak vyvolávají velké výkyvy v ceně ropy a trh je také výrazně citlivější k manipulacím spekulantů. Podle některých zdrojů vyplývá z oficiálních statistik kartelu OPEC, že tzv. lehká sladká ropa (light sweet) se už nyní nachází za vrcholem těžby a její produkce klesá. Tento typ ropy je nejžádanější, protože se nejsnáze zpracovává, a zřejmě bude také nejdříve vyčerpán. Současný nedostatek rafinérských kapacit je podle těchto názorů dán právě tím, že rafinérie nejsou připraveny na zpracovávání většího množství těžší ropy s větším obsahem síry, např. z Blízkého východu. Odpůrci Hubbertovy teorie pokles rezervní těžební i rafinérské kapacity připisují chronicky nedostatečným investicím vinou dlouhodobě nízké ceny ropy. 18

19 Graf č. 1, Huberttova křivka Zdroj: [16] Mírnější scénář, předpokládající pozvolnější pokles těžby ropy a hladký přesun k alternativním zdrojům energie, zahrnuje ekonomickou recesi, vyvolanou vysokými cenami energií. V minulosti zdražení ropy těsně souviselo s obdobími inflace a hospodářské stagnace. S tímto však nesouhlasí mnozí ekonomové, podle nichž je nyní světové hospodářství méně závislé na ropě, než bylo během dřívějších ropných krizí. Na druhou stranu, ropné šoky v minulosti byly vždy relativně krátkodobé záležitosti. Možný budoucí nedostatek ropy by byl trvalý. Podle řady ekonomů vzrůst cen ropy bude stimulovat investice do alternativních zdrojů energie, čímž dojde k poklesu poptávky po ropě, a tím se i plynule sami odstraní všechny vzniklé problémy. Kritici této teorie však poukazují především na nedostatek času, který nám zřejmě zbývá. Efektivnější řešení vidí v zahájení předběžných opatření, a to ihned - dokud ještě zbývá prostor pro strategické manévrování, než čekat na působení trhu. Oproti tomu kritici nadnárodních těžařských společností a výrobců automobilů, kteří tyto korporace obviňují z odkupování patentů na alternativní zdroje energie a jejich držení pod pokličkou za účelem podržení si zisku ze stávajících technologií, tvrdí, že v okamžiku, kdy tyto technologie přestanou být lukrativní, korporace tato svá aktiva využijí. Hubbertova teorie je znepokojivá zejména proto, že v současnosti neexistuje dostatek jiných levných zdrojů energie, které by mohly ropu plně nahradit. Vývoj alternativ a vybudování potřebné infrastruktury si patrně vyžádá velké investice a zabere minimálně 10 let. Během tohoto přechodného období bude nutné snížit spotřebu ropy pomocí úspor, 19

20 např. převedením dálkové nákladní dopravy na železnici a decentralizací výroby potravin, tj. větším využíváním místní zemědělské produkce. 20

21 2.3 Nové technologie V nalézání a těžbě z nových ložisek pomáhají nové technologie. Například počítačové programy umožňují geologům analyzovat podmínky pod zemským povrchem a odhalují geologům izolované kapsy ropy v existujících a nových ložiscích. Velký posun zaznamenala těžba ropy v mořích. Dostupná hloubka pro těžební plošiny se zvýšila z tří set metrů až na dva kilometry a nové technologie zlevňují provozní náklady. Největší očekávání jsou potom spojována s bohatými zásobami ropy v ropných píscích v kanadské provincii Alberta. Tam se skrývá 178 miliard barelů ropy a Kanada by se tak stala po Saudské Arábii zemí s největšími zásobami strategické suroviny. Pro těžbu ropy z písků je potřeba použít energeticky a cenově nákladné druhotné těžební metody a razantně snížit viskozitu ropy, až do její kumulace v nejnižším místě, či v těžbě obrovského množství ropných písků, nebo transformaci do rafinérií a separaci ropy a písku. Na začátku minulého století bylo úspěchem vytěžit 10 % z celkového množství ropy z ložiska. Po druhé světové válce se vytěžitelnost ložiska zvýšila na 30 %, což vedlo k odhadu celosvětových vytěžitelných zásob ve výši 1,8 biliónu ropy. Nové metody mohou zabezpečit vytěžitelnost ve výši až 60 %. Podle propočtu US Geological Survey se v podzemí skrývá šest bilionů barelů ropy! Příliš se o tom nemluví, ale přebytečná kapacita od roku 2001 soustavně klesá a dnes představuje zhruba 1 milion barelů denně. To znamená, že těžařské kapacity jedou na 99%. Britská analýza poukazuje na skutečnost, že 60 z 98 produkčních zemí ropy je již za svým zenitem těžby (Peak Oil). Světová produkce ze zavedených polí klesá o 5% ročně. Pokles je vyrovnáván novými ložisky. Jejich kapacita však není neomezená. Jak již bylo nastíněno výše, těží se i ve velkých podmořských hloubkách. Náklady na těžbu takové ropy činí až 70 USD / barel. Ropné písky Jedněmi z ropných zásob mimo OPEC jsou ropné písky v Kanadě. Zaměřme se tedy na ně trochu podrobněji. Zásoby ropy ukryté v ropných píscích jsou odhadovány na úrovni zásob Saúdské Arábie. Jedinou jejich nevýhodou jsou větší náklady na její získání. Zatímco těžba 1 barelu ropy v Saúdské Arábii stojí kolem 2 USD, v případě ropných písků se jedná o minimálně 10 USD (a to po výrazném poklesu nákladů na těžbu v uplynulých deseti 21

22 letech). Ani objem těžby není nijak závratný a rozhodně není schopen nahradit případný výpadek dodávek zemí OPEC. Dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu je poměr získané energie k energii vynaložené. Při těžbě ropy v oblasti Perského zálivu se tento poměr pohybuje kolem 30:1. V případě ropných písků je tento poměr řádově mnohem horší. Pohybuje se totiž kolem 3:1, v lepším případě 5:1 písky je například třeba zahřát na teplotu 500 stupňů Celsia. Ke klasickým finančním ukazatelům je nutno přičíst ještě několik dalších hledisek, jež celkové hodnocení podstatně ovlivňují, např.: náklady na nalezení 1 barelu ropy zisk na barel vytěžené ropy: ukazatel nahrazování zásob, tedy jaký objem nových rezerv připadá na každý vytěžený barel.. 22

23 3 Ekonomika Cenou ropy se většinou rozumí cena Light Crude ropy obchodované na newyorské komoditní burze, nebo cena ropy typu Brent obchodované na Mezinárodní ropné burze v Londýně. Cena ropy se odvíjí od jejího druhu (ten je určen například její hustotou a obsahem síry) a také na jejím původu. Velká většina ropy se potom neprodává na burzách, ale pomocí přímých transakcí, které ovšem ceny na burze striktně dodržují a řídí se jimi. IPE tvrdí, že 65 % veškerých obchodů s ropou vychází z její burzovní ceny ropy typu Brent. Jiné důležité referenční burzovní ceny jsou Dubai, Tapis a koš OPEC. Často se říká, že cenu ropy určuje kartel OPEC a její skutečná cena je kolem 2,1 dolarů za barel, což jsou náklady na těžbu na Blízkém východě. Tyto názory však nezohledňují náklady na hledání nových ropných nalezišť a investice nutné k zahájení těžby! Jak již bylo v minulosti mnohokráte doloženo a potvrzeno, poptávka po ropě také velmi závisí na globální makroekonomické situaci, jež je tedy také důležitým činitelem v ceně ropy. Řada ekonomů tvrdí, že vysoké ceny ropy mají zpětně velký negativní vliv na hospodářský růst. S tímto nesouhlasí jiní ekonomičtí odborníci, podle nichž je nyní světové hospodářství méně závislé na ropě, než bylo během ropných šoků v sedmdesátých letech. Cena ropy dosáhla svého historického maxima v roce 1980, během druhého ropného šoku, kdy byla v dnešních cenách (tj. očištěna od inflace) až na úrovni 90 dolarů za barel. Poté dlouhodobě klesla v důsledku otevření nových ropných polí mimo Blízký východ, jako např. v Severním moři. Nedávné minimum bylo v lednu 1999 (12 dolarů za barel), kdy asijská ekonomická krize snížila poptávku. Pak cena ropy začala stoupat až na poslední maximum 70,85 dolarů za barel 29. srpna 2005 v důsledku hurikánu Katrina. Současná ropná krize je zřejmě způsobena na jedné straně stále rostoucí poptávkou, a to nejvíce v jihovýchodní Asii (zejména v Číně), a na druhé straně nedostatečnou kapacitou rafinérií hlavně v USA. Zastánci Hubbertovy teorie v této souvislosti tvrdí, že jak se přibližujeme datu konečného vrcholu těžby, neustále se zmenšuje tzv. rezervní těžební kapacita, tj. množství ropy, o které mohou těžařské firmy krátkodobé zvýšit svoji produkci v případě převisu poptávky. Tato rezervní těžební kapacita je dnes skutečně na svém historickém minimu a tvoří pouhá dvě procenta celosvětové produkce (ještě před několika lety se pohybovala v rozmezí 8 10 procent). Relativně lokální výpadky těžby, jako byl 23

24 hurikán Katrina, pak vyvolávají velké výkyvy v ceně ropy. Odpůrci Hubbertovy teorie pokles rezervní těžební i rafinérské kapacity připisují chronicky nedostatečným investicím kvůli dlouhodobě nízké ceně ropy. 24

25 3.1 Produkce ropy a její spotřeba v číslech 9 Od počátku dějin lidstva do dneška bylo vytěženo přibližně 900 miliard barelů ropy. Za předpokladu současného objemu těžby vystačí známé zásoby ropy na dalších 43 let. Problém je právě v předpokladu stálé úrovně těžby. V roce 2007 tvořila celková těžba mil. tun, z toho ropné země ve sdružení OPEC vyprodukovaly 43 %. Lehká ropa tvořila přibližně 33 %, středně těžká 53 % a těžká ropa 14 %. Kyselá ropa (sour) s vysokým obsahem síry tvořila 59 % celkové světové produkce. Graf č. 2, Vývoj ceny ropy na světových trzích. Aktuální k 16. říjnu 2008 Zdroj: [17] Největší spotřebitelé ropy byli v roce 2007 USA (943,1 mil. t), Evropská Unie (703,9 mil. t), Čínská lidová republika (368,0 mil. t), Japonsko (228,9 mil. t), Indie (128,5 mil. t), Rusko (125,9 mil. t), Německo (112,5 mil. t), Jižní Korea (107,6 mil. t) a Kanada (102,3 mil. t). 9 následující informace a čísla jsou čerpány z následujících zdrojů: Český statistický úřad, statistika OPEC, In: Všechno, co vám zatajují o ropné krizi, [on-line] [cit ]. Dostupné z

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy Ropa Též (surová nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů. Nachází se ve svrchních vrstvách zemské kůry nejčastěji v oblasti kontinentálních

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

ROPA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2012. Ročník: devátý

ROPA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2012. Ročník: devátý ROPA Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 14. 5. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča Éra nízkých cen ropy Jan Bureš Petr Báča l 2 Co se děje na trhu s ropou? Cena ropy Brent od konce června poklesla zhruba o 40 % Výprodej spustilo patrně setrvalé snižování odhadů růstu poptávky po ropě

Více

Ropa, zpracování ropy

Ropa, zpracování ropy VY_52_Inovace_246 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ropa, zpracování ropy prezentace Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

Ropa Brent - long. Globální spotřeba ropy je rekordně vysoká. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 29.1.2013

Ropa Brent - long. Globální spotřeba ropy je rekordně vysoká. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 29.1.2013 Ropa Brent - long Globální spotřeba ropy je rekordně vysoká Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 29.1.2013 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88,

Více

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru. VZNIK UHLÍ Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin a přesliček v údolích, deltách řek a jiných nízko položených územích. Po odumření těchto rostlin klesaly až na dno bažin a za nepřístupu vzduchu jim nebylo umožněno

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu

Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 15. 06. 2011 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax:

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Lehký topný olej - LONG

Lehký topný olej - LONG Lehký topný olej - LONG Zima trápí Evropu a tlačí cenu topného oleje vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 13. 02. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.:

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Exxon Mobil Společnost Exxon Mobil Corporation se zabývá výzkumem, těžbou, distribucí a prodejem ropy, zemního plynu a ropných produktů. Také se podílí na těžbě

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Přírodopis 9 19. hodina GEOLOGIE Usazené horniny organogenní Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Organogenní usazené horniny Vznikají usazováním odumřelých těl rostlin, živočichů, jejich schránek

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem Změny trhu s plynem Ing. Michal Šindýlek Specialista obchodování s plynem 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR Česká republika současný a budoucí stav Vývoj cen plynu

Více

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv Role cen fosilních paliv v měnové politice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Konference Brno Holiday Inn Očekávaný vývoj cen fosilních paliv 28. března b 2007 Obsah prezentace Ceny ropy, plynu a uhlí zcela

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Cameco Corp. CAMECO Corp. Kanadská společnost Cameco Corp. se zabývá výzkumem nových nalezišť, těžbou, zušlechťováním a prodejem uranu. Jedná se o největšího

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2013 v celkovém množství 6 551,9 tis. tun (pokles o 7,4% v porovnání s rokem 2012) za celkovou

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Světová ekonomika. Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém

Světová ekonomika. Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém Světová ekonomika Globální rizika světové ekonomiky Energetický a environmentální problém Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o 1. Vysvětlete: a) Jaký je podíl zaměstnaných osob v průmyslu v zemích méně vyspělých a v nejvyspělejších. Proč? b) Jakým způsobem lze členit průmysl. Která odvětví jsou chápána jako tzv. tradiční, moderní

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

VLIV CEN ROPY NA CENY SILOVÉ ELEKTŘINY V ČR

VLIV CEN ROPY NA CENY SILOVÉ ELEKTŘINY V ČR VLIV CEN ROPY NA CENY SILOVÉ ELEKTŘINY V ČR Nový, F., Hejtmánková, P., Majer, V. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a technické ekologie Univerzitní 8, 306

Více

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Seminář organizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 28. března 2008 Ing. Vladimír Bomberovič vedoucí obchodně

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Těžba ropy v USA letos vzroste nejrychleji v historii Těžba ropy ve Spojených státech vzroste v letošním roce nejrychlejším tempem v historii. Díky těžbě z břidlicových hornin se americká

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů

SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů Tisková zpráva SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů -Společnost rovněž hodnotí hlavní trendy ve vývoji trhu s investičními drahými kovy za dané období-

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa 7.3 Ropa Druhý kanál přenášející globální hospodářskou krizi na arabské země byl trh s ropou. Globální recese vedla k poklesu poptávky po ropě, což vyvolalo prudký pokles cen ropy. V červenci 2008 dosáhla

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Benzín - long: Růst spotřeby tlačí cenu benzinu vzhůru

Benzín - long: Růst spotřeby tlačí cenu benzinu vzhůru Benzín - long: Růst spotřeby tlačí cenu benzinu vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 13. 12. 2010 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax:

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Asie ropa Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, fyzika, chemie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny M Ý T Y A F A K T A o problematice zemního plynu, o jeho zdrojích, možnostech použití a jeho cenách Zpracovala a předkládá Odborná sekce Energetika při Okresní hospodářské komoře v Mostě, ve spolupráci

Více

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět t energie Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha To je náš svět. A jiný nemáme... Několik čísel: V současné době žije na Zemi více než 6,3 miliard obyvatel s průměrným ročním přírůstkem

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení KGHM Polska Miedź SA Polski Koncern Naftowy ORLEN Společnost patří mezi největší rafinérské firmy ve střední Evropě. PKN Orlen se specializuje na zpracování surové ropy, kterou

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

PROBLEMATIKA NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

PROBLEMATIKA NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa IV. ročník PROBLEMATIKA NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ seminární práce Jméno a příjmení: Adam SVOBODA Třída: 8.O Datum: 18.3.2015 Problematika neobnovitelných

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Průmysl. kvarta 16.3.2011. Pavel TAIBR GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz

Průmysl. kvarta 16.3.2011. Pavel TAIBR GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz Průmysl kvarta Průmysl Co je to materiální? Základ materiální produkce Funkce: Výroba energií a surovin, výrobních a spotřebních prostředků Vyvíjí se z řemesel od 18. století (manufaktury) dodnes Průmyslové

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu. 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost v sekundéru a její podíl na HDP

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu. 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost v sekundéru a její podíl na HDP Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Ropa short. Prodej ropy spekulace na pokles ceny. Červenec 2003

Ropa short. Prodej ropy spekulace na pokles ceny. Červenec 2003 Ropa short Prodej ropy spekulace na pokles ceny Červenec 2003 1 Ropa na pokles Nízká hladina amerických ropných zásob je důvod, který podle obchodníků stojí za faktem, že cena ropy na burze v New Yorku

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Ropa WTI - short. Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů. Vít Jedlička, analytik 3.12.2013. jedlicka@colosseum.cz

Ropa WTI - short. Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů. Vít Jedlička, analytik 3.12.2013. jedlicka@colosseum.cz Ropa WTI - short Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů Vít Jedlička, analytik jedlicka@colosseum.cz 3.12.2013 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Hana Hynoušová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Toky ropy a zemního plynu

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

VÝVOJ CEN INVESTOVATELNÝCH KOMODITNÍCH INDEXŮ A ŠOKY V CENÁCH KOMODIT

VÝVOJ CEN INVESTOVATELNÝCH KOMODITNÍCH INDEXŮ A ŠOKY V CENÁCH KOMODIT VÝVOJ CEN INVESTOVATELNÝCH KOMODITNÍCH INDEXŮ A ŠOKY V CENÁCH KOMODIT Abstrakt ELIŠKA KVAPILOVÁ Moderní způsoby obchodování s komoditami přinesl teprve rozvoj technologií a vznik globálního trhu. Na dnešních

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář Kakao long Nákup kakaa očekáváme růst ceny Červen 2005 Kamil Bednář 1 Kakao na vzestup Ještě před 500 lety bylo kakao nazýváno pokrmem bohů. Nyní se zdá, že si bohové budou muset šáhnout při jeho nákupu

Více