PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti"

Transkript

1 PROJEKT Snížení imisní zátěže na území města Broumova Studie proveditelnosti Listopad 2011

2 OBSAH Manažerské shrnutí 1. Základní informace 2. Informace o řešené lokalitě 2.1. Charakteristika zdrojů, jejichž emise znečišťujících látek mají být zachyceny, popis stávajícího stavu 2.2. Stručná charakteristika úrovně znečištění ovzduší v lokalitě 2.3. Situační mapa 2.4. Stručné zhodnocení významu řešeného problému (lokality) vzhledem k situaci v obci 3. Identifikace možných scénářů zlepšení kvality ovzduší 3.1. Bez projektu 3.2. S realizací projektu 4. Rámcové hodnocení vybraného scénáře 4.1. Hodnocení podle dopadů na snížení množství znečišťujících látek 4.2. Hodnocení podle investičních nákladů a nákladů na provoz a údržbu 4.3. Specifikace období, ve kterých bude čištění prováděno 5. Použitá literatura Příloha: výpočtové tabulky 2

3 Manažerské shrnutí Cílem předkládané studie je vyhodnotit vlivy aplikace čistící techniky na místních komunikacích města Broumova. Studie je zpracována jako odborný podklad k žádosti o podporu z Operačního programu životní prostředí Prioritní osy 2. Cílem projektu je zvýšit intenzitu a účinnost čištění komunikací ve městě a tím zde snížit úroveň prašnosti. Za tímto účelem je uvažován nákup silničního samosběrného stroje vybaveného výkonným sacím zařízením, se soustavou kartáčů a skrápěním. Technika bude aplikována na místních komunikacích a zpevněných plochách. V rámci studie bylo uvažováno s jejím nasazením na všech místních komunikacích o celkové délce 29 km. Investiční náklady projektu jsou předběžně kalkulovány ve výši ,- Kč vč.dph. Studie byla zpracována na základě Metodiky výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy, publikované SFŽP ČR v roce 2011 (1). Tato metodika vychází ze standartního výpočetního postupu US EPA AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, část Fugitive Dust Sources Paved Roads (2). Z výsledků hodnocení celkové imisní zátěže území vyplývá, že současnou úroveň znečištění ovzduší v dotčeném území lze hodnotit jako zvýšenou. Podle map imisní zátěže, vydaných k tomuto účelu Státním fondem životního prostředí ČR, většina území města Broumov spadá do nejvyšší kategorie 25 bodů. Rovněž výsledky měření na některých stanicích imisního monitoringu ukazují náchylnost k možnému překračování nadlimitních hodnot krátkodobých koncentrací suspendovaných čáastic frakce PM 10. Následující tabulka pak uvádí výsledky emisních výpočtů porovnání produkce emisí tuhých látek ve stavech bez projektu a s projektem. Tab.1 Emise bez projektu Emise s projektem Rozdíl 71,93 t/rok 61,71 t/rok - 10,22 /rok Relativní změna - 14,20 % 3

4 Následující tabulka pak obsahuje určení počtu bodů na základě Hodnotících kriterií pro podoblast , stanovených SFŹP. Tab. 2 Kritérium Zdroj Hodnota E.1. Ekologická relevance Mapa imisní zátěže kraje 25 bodů E.2. Měrná finanční náročnost na snížení emisí Výpočet: 3,5 mil.kč vč.dph =2,917 mil. Kč bez DPH ( ,- Kč/10,22 t ročně) = ,- Kč, tj. méně než Kč/t 25 bodů T.1. Snížení emisí v procentech Výpočet: 100 x 10,22/71,93 = 14,20%, tj. více než 14% a méně než 16% 35 bodů Celkem 85 bodů 1. Základní informace Název projektu: Snížení imisní zátěže na území města Broumov Žadatel: Technické služby města Broumova, Smetanova 178, Broumov, IČ Místo realizace: Město Broumov Název kraje: Královéhradecký kraj Název místně příslušného stavebního úřadu: Městský úřad Broumov, stavební odbor, Třída Masarykova 239, Broumov 4

5 Obr.1 Přehledná mapka s měřítkem 1:50 000: Studie proveditelnosti Zhotovitel projektu: Dotamade s.r.o., Branislavova 1412/2, Beroun 5

6 2. Informace o lokalitě, kterou projekt řeší 2.1. Charakteristika zdrojů, jejichž emise znečišťujících látek mají být projektem zachyceny, popis stávajícího stavu Posuzovaná technika bude aplikována na území města Broumov. V rámci studie je posuzováno čištění povrchu komunikací, které jsou vyznačeny na mapce v kap.2.3. Délka silničních úseků, na kterých bylo hodnoceno očekávané snížení produkce emisí prachových částic, je celkem 29 km. Nezbytným vstupním údajem pro výpočet množství prachových částí zvířených z vozovek jsou údaje o množství vozidel na jednotlivých komunikacích. Vzhledem k tomu, že vybrané komunikace ve městě Broumov jsou pokryty tzv. Celostátním sčítáním dopravy, byly použity výstupy z tohoto sčítání ( Tab. 3. Průměrný denní počet vozidel na místních komunikacích Ulice ( úsek ) Počet vozidel/24 hod Masarykova ( ) Střelnická ( ) Šalounova/Vančurova ( ) U Dolní brány/přádlácká ( ) Třída Osvobození ( ) Kladská ( ) Smetanova ( ) 789 Lidická ( ) 582 Horská ( ) 261 Komunikace pokryté tzv. Celostátním sčítáním dopravy jsou zobrazeny na mapce v kap.2.3. Pro komunikace, které nejsou pokryty tzv. Celostátním sčítáním dopravy, byl žadatelem proveden samostatný dopravní průzkum za účelem získání těchto dat. Z průzkumu byly získány typické hodnoty intenzity dopravy, vyjádřené jako průměrný počet vozidel projíždějících po daném úseku komunikace za 24 hodin v obou směrech, pro čtyři základní kategorie komunikací. Rozdělení komunikací do kategorií je zobrazeno na mapce v kap

7 Studie proveditelnosti 2.2. Stručná charakteristika úrovně znečištění ovzduší v lokalitě Zhodnocení dle kritéria E.1. Ekologická relevance Určení hodnoty kritéria Ekologická relevance je provedeno na podkladě map imisní zátěže vydaných Státním fondem životního prostředí ČR (3). V těchto mapách je celé území České republiky rozděleno do čtverců 1 x 1 km a každému čtverci je přiřazena hodnota 5, 10, 15, 20 nebo 25 bodů v závislosti na úrovni imisní zátěže. Poloha hodnocených úseků komunikací v rámci mapy imisní zátěže je uvedena na následujícím obrázku. Je patrné, že převážná většina hodnoceného území spadá do kategorie 25 bodů. Obr.2. Bodové ohodnocení území dle úrovně imisní zátěže dle SFŽP ČR 7

8 Výsledky imisního monitoringu Současný stav hladiny ovzduší v hodnocených oblastech je možné vyhodnotit na základě údajů z vybraných stanic imisního monitoringu v okolí záměru.. stanice Velichovky je pozaďová venkovská stanice v příměstské zóně s manuálním měřícím programem. Stanice je vzdálená cca 35 km jihozápadně od hodnocené oblasti. stanice Trutnov-Mládežnická je pozaďová městká stanice umístěná v obytné zóně s automatizovaným měřícím programem. Stanice je vzdálená cca 25 km západně od hodnocené oblasti.. stanice Rychnov nad Kněžnou je pozaďová předměstská stanice v obchodní zóně s manuálním měřícím programem. Stanice je vzdálená cca 35 km jižně od sledované oblasti. Jižním směrem ve vzdálenosti cca 20 km se nachází také imisni monitorovací stanice Šerlich. Jedná se o pozaďovou venkovskou přírodní stanici, která se nachází uvnitř ekosystému a v nadmořské výšce 1011m. Upřednostnili jsme vzdálenější stanici v Rychnově nad Kněžnou, protože místní podmínky se více podobají podmínkám sledované oblasti (nadmořská výška, hustota osídlení, průmyslová a dopravní struktura). Následující tabulka uvádí výsledky měření na těchto stanicích v roce 2010, a to pro látky, které mají v platné legislativě stanoven imisní limit nebo cílový imisní limit. Tab. 4. Výsledky měření na vybraných stanicích v roce 2010 Kód HVEL HTRM HRNK Název Velichovky Trutnov- Mládežnická Rychnov n.kněžnou Provozovatel ČHMÚ ČHMÚ ČHMÚ Látka Doba průměrování Limit Měřené koncentrace µg.m -3 1 hod. (25.max*) ,8 - SO2 24 hod (4.max*) ,2 27,2 1 rok - 2,5 5,7 5,7 NO2 1 hod (19.max*) ,8-1 rok 40 12,8 11, hod (max) - 132,0 82,5 89,0 PM10 24 hod (36 nejv.h.*) 50 44,0 40,4 38,0 1 rok 40 23,9 22,8 14,25 PM2,5 1 rok BZN 1 rok

9 ng.m -3 BaP 1 rok As 1 rok Cd 1 rok Ni 1 rok Pb 1 rok *) Poznámka: v případě PM10 je legislativou tolerováno nejvýše 35 překročení denního limitu. Pro vyhodnocení se proto uvádí 36. nejvyšší hodnota. Obdobně se u hodinových koncentrací NO2 uvádí 19. nejvyšší hodnota, u hodinových koncentrací SO2 se uvádí 25. hodnota a u denních koncentrací SO2 se uvádí 4. nejvyšší hodnota. Jak je zřejmé z výsledků imisního monitoringu, byly na sledovaných stanicích v roce 2010 splněny imisní limity i cílové imisní limity všech znečišťujících látek s výjimkou 24hodinových koncentrací PM10. Na všech třech stanicích byla maximální hodnota 24hodinové koncentrace PM10 nad úrovní imisního limitu, avšak počet překročení se pohyboval pod tolerovanou hranicí 35 případů za rok. Lze tedy hovořit o zvýšené koncentraci částic PM10, třebaže povolené imisní limity nebyly překročeny. Podobnou situaci lze reálně očekávat i ve sledované lokalitě. 9

10 2.3. Situační mapka Studie proveditelnosti Obr. 3 Posuzované území komunikace pokryté tzv. Celostátním sčítáním dopravy Tab. 5. Posuzované území - komunikace nepokryté tzv. Celostátním sčítáním dopravy, vlastní průzkum barevné označené Kategorie komunikací délka komunikací ( km ) Průměrný počet vozidel za 24 hod. xxxxxxx Kategorie I 1, xxxxxxx Kategorie II 11, xxxxxxx Kategorie III 11, xxxxxxx Kategorie IV 4, xxxxxxx - komunikace pokryté tzv. Celostátním sčítáním dopravy 10

11 Studie proveditelnosti 11

12 2.4. Stručné zhodnocení významu řešeného problému vzhledem k situaci v obci Prašnost z automobilové dopravy patří obecně mezi nejvýznamnější zdroje imisní zátěže suspendovaných částic. Jedním z hlavních důvodů je skutečnost, že nečistoty deponované na povrchu komunikace jsou postupně rozmělňovány projíždějícími automobily a následně vynášeny do ovzduší vlivem turbulentního střihu za jedoucím vozidlem. Tento efekt je označován jako tzv. sekundární prašnost (též resuspenze) částic. Specifickou vlastností sekundární prašnosti je skutečnost, že částice může být usazována a znovu vynášena do atmosféry opakovaně, čímž dochází k dlouhodobému výskytu zvýšených koncentrací suspendovaných částic v ovzduší. Tuto situaci lze účinně řešit finálním odstraněním částice z povrchu vozovky, tj. důsledným vyčištěním komunikace. Přesná analýza podílu tzv.sekundární prašnosti z automobilové dopravy na koncentracích PM10 v jednotlivých částech ČR není k dispozici. Z rešerše odborných studií nicméně vyplývá, že na celkových emisích PM10 z dopravy se sekundární prašnost podílí cca z 80-90%. V případě celkového prachu je její podíl ještě vyšší, neboť v primárních emisích se hrubší částice prakticky nevyskytují. Podíl dopravy na celkových koncentracích PM10 pak lze na základě údajů o dopravní zátěži, množství vypočtených emisí a údajů o průběhu imisní zátěže během roku odhadovat na úrovni cca 40% celkových koncentrací. Podíl sekundární prašnosti tedy lze předpokládat na úrovni nejméně 30 35% z celkových hodnot, což pro roční průměr PM10 představuje 6 10 µg.m-3. Lze tedy konstatovat, že podíl sekundární prašnosti z automobilové dopravy na celkových koncentracích PM10 je poměrně významný. Je zřejmé, že omezení této složky by významně přispělo k dosažení imisních limitů suspendovaných částic PM10. 12

13 3. Identifikace možných scénářů zlepšení kvality ovzduší 3.1. Bez projektu Na posuzovaných komunikacích se v současné době provádí strojní čištění jednou týdně v letním období. Účinnost stávajícího čištění nepřesahuje 40%. Bez aplikace dostatečně výkonné a účinné čistící techniky tak dochází k hromadění nečistot obsahujících prachové částice v uličním prostoru. Vztah této skutečnosti k úrovni znečištění ovzduší v obci je popsán v kapitole S realizací projektu Popis zvolené varianty, včetně situační mapky Ve zvolené variantě řešení je uvažováno s nákupem nové techniky za účelem zajištění pravidelného čištění komunikací. Jako prostředek údržby komunikací je uvažován kompaktní samosběrný stroj vybavený výkonným sacím zařízením se soustavou kartáčů se skrápěním. Čištění bude prováděno v četnosti 1 x za 7 dní v letním i zimním období a to po dobu cca 10 měsíců v roce, tj. mimo dva nejméně příznivé zimní měsíce, kdy nelze čištění provádět z důvodu nepříznivých meteorologických podmínek. V zimním období je čištění častější z důvodu výrazně vyššího výskytu prachu. Účinnost čištění bude min.57% Zdůvodnění zvolené varianty Zvolené řešení umožní dosáhnout dostatečně účinného odstranění prachu z vozovky a tím i snížení emisí tuhých látek, což se projeví v poklesu znečištění ovzduší suspendovanými částicemi. Parametry řešení, tj. způsob a četnost čištění komunikací jsou zvoleny s cílem dosažení maximálního účinku za přijatelných investičních a provozních nákladů. Porovnávat situaci se současným stavem nás přivádí k jednoznačnému zvýšení účinnosti čištění, větší intenzitě čištění a tím výraznému zlepšení stávajícího stavu. Kvantifikace účinku varianty v rámci realizace projektu z hlediska snížení emisí tuhých látek je provedena v následující kapitole. 13

14 4. Rámcové hodnocení vybraného scénáře Studie proveditelnosti 4.1. Hodnocení podle dopadů na snížení množství znečišťujících látek Metodika výpočtu Pro výpočet byla použita Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy, publikovaná SFŽP v roce 2011 (1). Použitá metodika vychází ze standardního výpočtu postupu US EPA (2), kterým se určuje množství emisí částic zvířených z povrchu komunikace: E = [k x (sl) 0,91 x (W x 1,1) 1,02 ] x (1-0,25 x P/N) kde:. E je množství emisí zvířených částic v gramech na vozokilometr. k je koeficient závislý na posuzování částic, pro celkové emise prachových částic se používá hodnota 3,23 gramů na vozokilometr, pro částice PM 10 pak 0,62 g/vozokm. sl je množství části na povrchu vozovky (g/m 2 ). W je průměrná hmotnost vozidel v dopravním proudu (tuny). P je počet srážkových dnů za průměrovací období. N je celkový počet dnů v průměrovacím období, z něhož je počítána četnost srážek (obvykle rok) Pro posouzení vlivu čištění vozovky je klíčovou veličinou parametr sl množství částic na povrchu vozovky, neboť právě toto množství je čištěním ovlivněno (sníženo). Podle metodiky SFŽP ČR (1) se jeho hodnota stanoví následujícím způsobem: 1. Stanovení hodnoty sl pro stav bez čištění komunikace Nejprve je stanovena hodnota sl pro stav bez čištění komunikace, a to samostatně pro letní a zimní období a v různé úrovni podle intenzity dopravy na komunikacích dle tab. 3. Tab.5. Určení výchozí hodnoty parametru sl Komunikace Počet vozidel na komunikaci za den >10000 Výchozí hodnota sl léto (g/m 2 ) 0,6 0,2 0,06 0,03 Výchozí hodnota sl zima (g/m 2 ) 2,4 0,6 0,12 0,03 Dále je nutno znát rozdělení roku na letní a zimní období ve smyslu uvedené tabulky. Podle [1] je zimní období definováno v rozmezí od do (181 dní v roce), letní období pak od 1.5. do (184 dní v roce). 14

15 2. Určení periody Dále je uvažováno, že po vyčištění vozovky dojde k snížení obsahu prachu na vozovce. Následně dochází opět k postupnému deponování prachu na vozovce. Nárůst množství prachu ovšem nepokračuje do nekonečna, díky pravidelnému vymývání vlivem srážek a rovněž působením vozidel se ustanoví rovnováha na úrovni původního stavu bez čištění. Pro stanovení hodnoty sl ve stavu s čištěním je tedy nutno znát dva údaje: účinnost čištění v % a dobu návratu do rovnovážného stavu (dále jen perioda ). Tyto dvě hodnoty jsou provázány, neboť se uvažuje s rychlostí návratu do rovnovážného stavu o 10 procentních bodů za den. Perioda se tedy stanoví pomocí vztahu 10 x účinnost/100. Tab.6. Závazné hodnoty účinnosti a doby návratu do rovnovážného stavu (1) Použité zařízení Účinnost (%) Perioda (dny) Velký samosběrný vůz následovaný cisternou s tlakovou vodou nebo vůz s instalovanými filtry pro záchyt jemných částic 96 9,6 Velký samosběrný vůz (čištění celého jízdního pruhu) 86 8,6 Menší samosběrný vůz (čištění cca poloviny jízdního pruhu) 57 5,7 Kropicí vůz 20 2 Účinnost dle projektu předpokládaného zařízení je 57%, stávající zařízení 40%. Perioda novéhostavu tedy činí 5,7 dnů, stávající perioda jsou 4 dny. 3. Určení redukované průměrné hodnoty sl Následně se určuje, zda je průměrný interval mezi dvěma po sobě jdoucími čištěními komunikací kratší nebo delší než výše uvedená perioda. Určení se provádí samostatně pro letní a zimní období. Průměrný interval mezi dvěma čištěními je v letním období 7 dnů, v zimním období 7 dnů. Protože průměrný interval je delší než perioda, je zapotřebí nejprve určit počet period v letním a zimním období, v nichž proběhne čištění, v případě žadatele je to 26 period v letním a 18 period v zimním období. Pro tyto periody se vypočte redukovaná průměrná hodnota sl. V případě žadatele se předpokládá použití stroje s účinností 57%. Určení redukované průměrné hodnoty sl v letním období V případě počtu vozidel do 500 za 24 hod. pro komunikaci s výchozí hodnotou sl = 0,6 m/m 2 platí pro každou periodu trvající 5,7 dne snížená hodnota sl = 0,6 x ((1 0,57) + 1,00) / 2, tj. 0,43. V ostatních částech roku se počítá s hodnotou sl dle tabulky 3, tj. 0,6. 15

16 Počet period v letním období 184/5,7 = 32,28 Počet period v letním období s hodnotou sl rovnou 0,43 g/m 2 26 Počet period v letním období s hodnotou rovnou sl rovnou 0,6 g/m 2 32,28 26 = 6,28 Průměrná hodnota sl pro letní období, danou komunikaci a frekvenci úklidu ((26 x 0,43) + (6,,28 x 0,6)) / 32,28 = 0,46 Určení redukované průměrné hodnoty sl v zimním období V případě počtu vozidel do 500 za 24 hod. pro komunikaci s výchozí hodnotou sl = 2,4 m/m 2 platí pro každou periodu trvající 5,7 dne snížená hodnota sl = 2,4 x ((1 0,57) + 1,00) / 2, tj. 1,71. V ostatních částech roku se počítá s hodnotou sl dle tabulky 3, tj. 2,4. Počet period v zimním období 181/5,7 = 31,75 Počet period v zimním období s hodnotou sl rovnou 1,71 g/m 2 18 Počet period v zimním období s hodnotou rovnou sl rovnou 2,4 g/m 2 31,75 18 = 13,75 Průměrná hodnota sl pro zimní období, danou komunikaci a frekvenci úklidu ((18 x 1,71) + (13,75 x 2,4)) / 31,75 = 2,00 4. Další parametry vstupující do rovnice byly stanoveny takto:. průměrná hmotnost vozidla v dopravním proudu je stanovena pro každý úsek samostatně na základě zastoupení osobních automobilů, lehkých nákladních vozidel, těžkých nákladních vozidel a autobusů. Pro stanovení charakteristických hmotností v těchto kategorií vozidel pak byly použity průměrné hmotnosti, odvozené na základě údajů z projektů Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o následující hodnoty: osobní automobily 1,6 tuny, lehká nákladní vozidla 4 tuny, těžká nákladní vozidla a autobusy 20 tun.. množství srážkových dní bylo na základě informací Českého hydrometeorologického ústavu v Praze stanoveno na 116 dní/rok (průměr za posledních 30 let), poměr P/N tedy činí 0, Vstupní údaje pro emisní výpočty Pro typ stroje, uvažovaný v posuzované oblasti je použita hodnota účinnosti 57% a perioda 5,7 dne. Čištění bude prováděno v četnosti 26 x v letním a 18 v zimním období, interval mezi dvěma čištěními je delší než perioda, a to pro zimní i letní období. 16

17 Ve výchozím stavu je použita hodnota účinnosti 40% a perioda 4 dny. Čištění je prováděno v četnosti 26x v letním období, interval mezi dvěma čištěními je delší než perioda. Přehled použitých vstupních dat je uveden v následující tabulce: Tab. 7 Přehled použitých vstupních dat Kategorie komunikací Délka (km) Int.dopravy (voz/den) Průměrná hmotnost (t) Počet čištění Výsledné sl (g/m 2 ) Léto Zima Léto Zima Stav bez projektu Kategorie I 1, , ,53 2,40 Kategorie I nad 500 aut 1, , ,18 0,60 Kategorie II 11, , ,53 2,40 Kategorie II nad 500 aut 11, , ,18 0,60 Kategorie III 11, , ,53 2,40 Kategorie III nad 500 aut 11, , ,18 0,60 Kategorie III 4, , ,53 2,40 Stav po realizaci projektu Kategorie I 1, , ,46 2,01 Kategorie I nad 500 aut 1, , ,15 0,50 Kategorie II 11, , ,46 2,01 Kategorie II nad 500 aut 11, , ,15 0,50 Kategorie III 11, , ,46 2,01 Kategorie III nad 500 aut 11, , ,15 0,50 Kategorie III 4, , ,46 2,01 17

18 Výsledky výpočtu emisí znečišťujících látek Studie proveditelnosti Výsledky emisních výpočtů jsou uvedeny v následující tabulce. Výpočtové tabulky tvoří přílohu č.1 tohoto projetku. Tab.8. Porovnání produkce emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) Kategorie komunikací Délka (km) Emise TZL (t/rok) Bez projektu Změna vlivem čištění S projektem % T/rok Kategorie I 1,69 2,84 2,44-14,01** - 0,40 Kategorie I nad 500 aut 1,69 4,27 3,67-14,05** - 0,60 Kategorie II 11,83 19,85 17,02-14,26** - 2,83 Kategorie II nad 500 aut 11,83 11,93 10,25-14,08** - 1,68 Kategorie III 11,82 19,84 17,02-14,21** - 2,82 Kategorie III nad 500 aut 11,82 5,97 5,12-14,24** - 0,85 Kategorie III 4,31 7,23 6,20-14,25** - 1,03 Celkem 29,65 71,93* 61,71* - 14,21** - 10,22 Poznámka*: dle výpočtových tabulek, rozdíly vznikly při zaokrouhlování. Poznámka**: se zvyšujícím se počtem desetinných míst čísel použitých při výpočtu se procentuální hodnoty změn přibližují. Z porovnání situace bez projektu a s projektem vyplývá, že:. množství emisí tuhých částic (prachu) pocházejících z tzv. sekundární prašnosti z dopravy (prach zvířený automobily z povrchu komunikace) dosahuje ve stavu bez projektu 71,93 tun ročně, při aplikaci čištění v navrženém rozsahu pak 61,71 t ročně.. celkové snížení emisí tuhých částic tak dosahuje 10,22 tun ročně, v relativním srovnání jde o snížení emisí o 14,21%.. z pohledu celkového poklesu emisí prachových částic je patrné, že nejvyšší podíl na snížení zátěže má čištění nejvíce zatížených komunikací. 18

19 4.2. Hodnocení podle investičních nákladů a nákladů na provoz a údržbu Investiční náklady V rozpočtu se počítá a pořízením silničního čistícího stroje, který bude mít šířku záběru kartáčů min. 2,0 m. Předpokládaná pořizovací cena činí dle šetření u dodavatelů bude ,- včetně DPH. Kupujícím budou Technické služby města Broumova, příspěvková organizace vlastněná městem Broumov. Úklid místních komunikací spadá mezi veřejné služby. Z tohoto důvodu se nebude uplatňovat odpočet DPH. Předpokládané zdroje financování realizace projektu jsou pak následující:. dotace z Operačního fondu Životní prostředí: ,- Kč (90% inv.nákladů). vlastní prostředky žadatele: ,- Kč (10% inv.nákladů) Náklady na provoz a údržbu, úspora provozních nákladů Délka čištěných komunikací je 29,65 km, počet čištění je pak 44 za rok (26 v letním a 18 v zimním období). Čištění je prováděno ve dvou směrech. Celková délka čištění je tedy: 29,65x2x44= 2.609,2 km/rok, tj. cca km.. Průměrná pracovní rychlost stroje je 10 km/hod. Roční pracovní doba stroje tedy činí: 2610/10=261 hod/rok. K tomu je však nutno připočítat dobu potřebnou pro manipulaci se strojem, dojezd na určené místo a odvoz nečistot na místo jejich skládky, tato doba je uvažována ve výši 1 hod. na jedno čištění, tj. celkem 44 hod. Dále je uvažováno s rezervou 20 hod/rok, např. pro účely cesty do servisního střediska. Celková roční doba provozu stroje tedy činí: = 330 hod./rok. Provozní náklady jsou kalkulovány na dobu pěti let provozu stroje. Mezi provozní náklady zahrnujeme následující položky:. spotřeba pohonných hmot. spotřeba olejů a maziv. výměny kartáčů. servisní údržba, běžné opravy. spotřeba vody. osobní náklady obsluhy stroje. parkovné. skládkovné Stanovení provozních nákladů je provedeno v následujícím přehledu a) spotřeba pohonných hmot Spotřeba se u daného typu stroje pohybuje na úrovni cca 5 l/hod. Roční spotřebu lze tedy odhadovat ve výši 5 x 330 = l nafty. 19

20 Průměrná cena nafty v dotčené lokalitě činí 35 Kč/l, roční výdaje na pohonné hmoty jsou tedy stanoveny ve výši ,- Kč/rok. b) spotřeba olejů a maziv, výměny filtrů Do této položky spadá výměna motorového oleje, výměna filtru motorového oleje, výměna palivového a vzduchového filtru, a výměna hydraulického oleje. Dle informací dodavatelů lze předpokládat provedení první servisní výměny v polovině první sezóny a další pak dvakrát během sezóny po uplynutí cca 175 motohodin. Celková cena této servisní operace je dle provedeného šetření kalkulována ve výši ,- Kč vč.dph. c) výměny kartáčů Dle dostupných informací je nutno provést výměnu kartáčů cca po 100 hodinách čištění. Předpokládá se tedy výměna kartáčů třikrát během sezóny. Uvažovaná cena kartáčů (včetně ceny práce při výměně) je následující:. hlavní válcový kartáč 4.500,- Kč. přední a boční přídavné kartáče (4ks á Kč) 6.000,- Kč Celkem ,- Kč d) servisní údržba a běžné opravy Výše výdajů na běžné opravy a údržbu zařízení je odhadována ve výši 8.000,- Kč/rok vč.dph. e) spotřeba vody Při čištění dochází rovněž ke spotřebě vody pro skrápění kartáčů a zvlhčování nasávaných nečistot (mokré čištění). Stroj bude vybaven nádrží na vodu o objemu cca 350 litrů, voda bude po každém čištění vypuštěna. Roční spotřeba tedy činí 350 x 44 = 15,40 m 3 vody. Při aktuální ceně 75,- Kč/m 3 činí roční spotřeba vody 1.155,- Kč, zaokrouhleno na Kč. f) další náklady Mzdové náklady, parkovné a skládkovné nejsou uvažovány:. obsluhu stroje budou zajišťovat stálí zaměstnanci žadatele, nedojde k navýšení mzdových nákladů. pro parkování stroje budou využity stávající volné garážové kapacity obce. smetky budou ukládány na komunální deponii obce, nedojde k navýšení nákladů na skládkovné 20

21 Souhrnný přehled vypočtených provozních nákladů pro prvních pět let provozu stroje pak uvádí následující tabulka. Sezóny jsou počítány vždy od 1.5. daného kalendářního roku do dalšího kalendářního roku. Tab.9. Souhrnný přehled provozních nákladů Položka 1. sezóna 2. sezóna 3. sezóna 4. sezóna 5. sezóna Spotřeba pohonných hmot Spotřeba oleje a maziv, výměny filtrů Výměny kartáčů Servisní údržba a běžné opravy Spotřeba vody Další náklady Náklady celkem Náklady celkem za 5 let provozu Celkové náklady za 5 let provozu čistícího stroje jsou tedy kalkulovány ve výši cca ,- Kč. Žadatel zajistí pokrytí těchto nákladů z vlastních zdrojů Specifikace období, ve kterých bude čištění prováděno Jak již bylo uvedeno, počítá se ve stavu s projektem se zajištěním čištění v minimální četnosti 1 x týdně v letním i zimním období po dobu min.10 měsíců. Uvažovaná dvouměsíční přestávka nastane každoročně v zimním období vzhledem k výskytu meteorologických podmínek, při nichž nelze čištění provádět. V případě, že budou příznivé meteorologické podmínky v průběhu těchto dvou měsíců, bude čištění probíhat v režimu jako po zbytek roku. Žadatel se zavazuje zajistit čištění komunikací v popsané četnosti a rozsahu minimálně po dobu 5 let. Zahájení čištění se předpokládá ke konci letní údržby, tj Konec pětiletého období je tedy Uvažovaný počet čištění je 44 čištění za rok, tj. 220 čištění během 5 let. Z toho 26 čištění bude zajištěno každoročně v období od 1. května do 31. října, 18 čištění bude provedeno mezi 1. listopadem a 30. dubnem každého roku. 21

22 5. Použitá literatura (1) SFŽP ČR: Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy, metodika_vypoctu_emisi_projekty_2_1_3.pdf (2) EPA: Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I, AP-42. Section Paved roads. (3) SFŽP ČR: Operační program Životní prostředí Hodnotící kritéria pro podoblast 2.1.3, Praha, 2010 (4) ČHMÚ: Znečištění ovzduší v datech tabelární ročenka (5) Šebor G. A kol: Souhrná metodika pro hodnocení emisí znečišťujících látek ze silníční dopravy závěrečná zpráva. MD ČR, 2010 (6) Píša V. a kol.: Návrh metodiky pro hodnocení primární a sekundární prašnosti ze silniční dopravy a opatření pro omezování imisní zátěže PM 10 a PM 2,5 z automobilové dorpavy, Praha 2010 (7) Quitt, E.: Klimatické oblasti Československa. GÚ ČSAV, Brno 1971 Přílohy: Množství emisí bez úklidu Množství emisí současný úklid Množství emisí nový úklid 22

23 Vypočet emisního faktoru pro různé typy komunikací (zima/léto) Broumov Typ komunikace Násobitel sl léto sl - zima W P E - léto E - zima (vozidla/den) (g/vozokm) (g/m2) (g/m2) (t) (dny v roce) (g/vozokm) (g/vozokm) Kategorie I ,23 0,60 2,40 2,00 116,00 4,17 14,74 Kategorie I ,23 0,20 0,60 2,00 116,00 1,54 4,17 Kategorie II ,23 0,60 2,40 2,00 116,00 4,17 14,74 Kategorie II ,23 0,20 0,60 2,00 116,00 1,54 4,17 Kategorie III ,23 0,60 2,40 2,00 116,00 4,17 14,74 Kategorie III ,23 0,20 0,60 2,00 116,00 1,54 4,17 Kategorie IV ,23 0,60 2,40 2,00 116,00 4,17 14,74 Roční emise TZL (zima /léto) Typ komunikace E - léto E - zima Počet vozidel Délka komunikace Emise TZL léto Emise TZL zima Celkem (vozidla/den) (g/vozokm) (g/vozokm) (ks/den) (km) (t/rok) (t/rok) (t/rok) Kategorie I ,17 14,74 500,00 1,69 0,65 2,26 2,91 Kategorie I ,54 4, ,00 1,69 1,20 3,20 4,39 Kategorie II ,17 14,74 500,00 11,83 4,54 15,78 20,32 Kategorie II ,54 4, ,00 11,83 3,34 8,94 12,28 Kategorie III ,17 14,74 500,00 11,82 4,54 15,77 20,31 Kategorie III ,54 4,17 500,00 11,82 1,67 4,47 6,14 Kategorie IV ,17 14,74 500,00 4,31 1,65 5,75 7,40 Celkem 73,75 23

24 Množství emisí - současný úklid Broumov Vypočet emisního faktoru pro různé typy komunikací (zima/léto) Typ komunikace Násobitel sl léto sl - zima Počet čištění - léto Počet čištění - zima Účinnost stroje Perioda sl reduk. léto sl reduk. zima W P E - léto E - zima (vozidla/den) (g/ vozokm) (g/ vozokm) (g/m2) (dny) (dny) (%) (dny) (g/m2) (g/m2) (t) (dny) (g/ vozokm) Kategorie I ,23 0,60 2,40 26,00 0,00 40,00 4,00 0,53 2,40 2,00 116,00 3,74 14,74 Kategorie I ,23 0,20 0,60 26,00 0,00 40,00 4,00 0,18 0,60 2,00 116,00 1,38 4,17 Kategorie II ,23 0,60 2,40 26,00 0,00 40,00 4,00 0,53 2,40 2,00 116,00 3,74 14,74 Kategorie II ,23 0,20 0,60 26,00 0,00 40,00 4,00 0,18 0,60 2,00 116,00 1,38 4,17 Kategorie III ,23 0,60 2,40 26,00 0,00 40,00 4,00 0,53 2,40 2,00 116,00 3,74 14,74 Kategorie III ,23 0,20 0,60 26,00 0,00 40,00 4,00 0,18 0,60 2,00 116,00 1,38 4,17 Kategorie IV ,23 0,60 2,40 26,00 0,00 40,00 4,00 0,53 2,40 2,00 116,00 3,74 14,74 Roční emise TZL (zima /léto) (g/ vozkm) Typ komunikace E - léto E - zima Počet vozidel Délka komunikace Emise TZL léto Emise TZL zima Celkem (vozidla/den) (g/ vozokm) (g/ vozokm) (ks/den) (km) (t/rok) (t/rok) (t/rok) Kategorie I ,74 14,74 500,00 1,69 0,58 2,26 2,84 Kategorie I ,38 4, ,00 1,69 1,07 3,20 4,27 Kategorie II ,74 14,74 500,00 11,83 4,07 15,78 19,85 Kategorie II ,38 4, ,00 11,83 3,00 8,94 11,93 Kategorie III ,74 14,74 500,00 11,82 4,07 15,77 19,84 Kategorie III ,38 4,17 500,00 11,82 1,50 4,47 5,97 Kategorie IV ,74 14,74 500,00 4,31 1,48 5,75 7,23 Celkem 71,93 24

25 Množství emisí - nový úklid Broumov Vypočet emisního faktoru pro různé typy komunikací (zima/léto) Typ komunikace Násobitel sl léto sl - zima Počet čištění - léto Počet čištění - zima Účinnost stroje Perioda sl reduk. léto sl reduk. zima W P E - léto E - zima (vozidla/den) (g/ vozokm) (g/ vozokm) (g/m2) (dny) (dny) (%) (dny) (g/m2) (g/m2) (t) (dny) (g/ vozokm) Kategorie I ,23 0,60 2,40 26,00 18,00 57,00 5,70 0,46 2,01 2,00 116,00 3,29 12,56 Kategorie I ,23 0,20 0,60 26,00 18,00 57,00 5,70 0,15 0,50 2,00 116,00 1,21 3,56 Kategorie II ,23 0,60 2,40 26,00 18,00 57,00 5,70 0,46 2,01 2,00 116,00 3,29 12,56 Kategorie II ,23 0,20 0,60 26,00 18,00 57,00 5,70 0,15 0,50 2,00 116,00 1,21 3,56 Kategorie III ,23 0,60 2,40 26,00 18,00 57,00 5,70 0,46 2,01 2,00 116,00 3,29 12,56 Kategorie III ,23 0,20 0,60 26,00 18,00 57,00 5,70 0,15 0,50 2,00 116,00 1,21 3,56 Kategorie IV ,23 0,60 2,40 26,00 18,00 57,00 5,70 0,46 2,01 2,00 116,00 3,29 12,56 Roční emise TZL (zima /léto) (g/ vozokm) Typ komunikace E - léto E - zima Počet vozidel Délka komunikace Emise TZL léto Emise TZL zima Celkem (vozidla/den) (g/ vozokm) (g/ vozokm) (ks/den) (km) (t/rok) (t/rok) (t/rok) Kategorie I ,29 12,56 500,00 1,69 0,51 1,92 2,44 Kategorie I ,21 3, ,00 1,69 0,94 2,72 3,67 Kategorie II ,29 12,56 500,00 11,83 3,58 13,44 17,02 Kategorie II ,21 3, ,00 11,83 2,64 7,61 10,25 Kategorie III ,29 12,56 500,00 11,82 3,58 13,44 17,02 Kategorie III ,21 3,56 500,00 11,82 1,32 3,81 5,12 Kategorie IV ,29 12,56 500,00 4,31 1,30 4,89 6,20 Celkem 61,71 25

26 26 Studie proveditelnosti

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika zdrojů,

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika

Více

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ...

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ... 1 Obsah 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 NÁZEV PROJEKTU/ŽADATEL... 6 MÍSTO REALIZACE... 6 NÁZEV KRAJE... 6 NÁZEV MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU...

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ. S STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Rozptylová studie Příloha H2 Název stavby: PZPCH - EUROFORM Investor: Obchodní společnost EUROFORM spol. s r.o. Malá Štupartská 634/7 110 00 Praha 1 Zpracoval:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2 INFORMACE

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. výzvu 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci),

Více

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU s. r. o. ATEM Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Mgr. Jan Karel PODMÍNKY UPLATNĚNÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ V PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Více

TESCO LETŇANY ETAPA V.

TESCO LETŇANY ETAPA V. TESCO LETŇANY ETAPA V. Zpracovatel: Ing. Martin Vejr, Křešínská 412, 262 23 Jince Tel.: 607 863 335 mvejr@centrum.cz E-mail: Září 2011 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 2 z 26 Obsah strana 1. Úvod 3 2. Podklady

Více

PROJEKT ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ V OBCI LECHOVICE STUDIE PROVEDITELNOSTI. zpracována v souladu s podmínkami LIX. výzvy Operačního programu Životní prostředí

PROJEKT ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ V OBCI LECHOVICE STUDIE PROVEDITELNOSTI. zpracována v souladu s podmínkami LIX. výzvy Operačního programu Životní prostředí PROJEKT ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ V OBCI LECHOVICE STUDIE PROVEDITELNOSTI zpracována v souladu s podmínkami LIX. výzvy Operačního programu Životní prostředí květen 2014 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy 1 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci), na které bude

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI RATAJE STUDIE PROVEDITELNOSTI. zpracována v souladu s podmínkami LIX. výzvy Operačního programu Životní prostředí

SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI RATAJE STUDIE PROVEDITELNOSTI. zpracována v souladu s podmínkami LIX. výzvy Operačního programu Životní prostředí SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI RATAJE STUDIE PROVEDITELNOSTI zpracována v souladu s podmínkami LIX. výzvy Operačního programu Životní prostředí květen 2014 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - SOC - aktualizace rozptylové studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Technická zpráva č. 0805/011

Technická zpráva č. 0805/011 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina Technická zpráva č. 0805/011 Vypracoval:................... Ing. Vladimír Závodský autorizace ke zpracování rozptylových studií č. 300275a/740/05/06

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ X TEORIE A PRAXE

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ X TEORIE A PRAXE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ X TEORIE A PRAXE 10. 12. listopadu 2015 hotel Centro, Hustopeče Vyčíslení rozdílu v emisích stávajících zdrojů a stavu dle budoucích požadavků na stacionární zdroje Jan

Více

Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy. Manažerská zpráva

Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy. Manažerská zpráva Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy Manažerská zpráva Brno, srpen 2015 Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy Obecní úřad Hradiště v souladu s ustanovením 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné

Více

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov () Závěrečné shrnutí ZADAVATEL: MĚSTO PŘEROV ZPRACOVAL: EKOTOXA OPAVA s.r.o. AUTORSKÝ KOLEKTIV:

Více

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78 Tabulka 33: Úplná emisní bilance v členění dle přílohy 2 zákona, zóna CZ02 Střední Čechy, rok 2011 Emise znečišťujících látek Zóna/aglomerace Skupina zdrojů Specifikace skupiny PM 2,5 PM 10 NO x SO 2 VOC

Více

Závěrečná zpráva leden 2012

Závěrečná zpráva leden 2012 Závěrečná zpráva leden 2012 Obsah: I. IDENTIFIKACE A SPECIFIKACE... 3 II. DESKRIPCE LOKALITY... 3 III. PODKLADY POUŽITÉ PRO TUTO ZPRÁVU... 3 IV. PLATNÁ LEGISLATIVA V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ... 4 V. POUŽITÉ

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě Liberecký kraj Zadavatel: Krajský úřad Libereckého kraje Řešitel: Fakulta dopravní ČVUT v Praze 26. února 214 Výzkumná zpráva

Více

EMISNÍ VSTUPY + EMISNÍ FAKTORY SEMINÁŘ ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

EMISNÍ VSTUPY + EMISNÍ FAKTORY SEMINÁŘ ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ EMISNÍ VSTUPY + EMISNÍ FAKTORY SEMINÁŘ ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ Praha 17. října 2017 Obsah Požadavky legislativy Emisní vstupy Emisní faktory Požadavky legislativy Příloha č.

Více

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015 ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 215 215 Obsah 1 Úvod... 2 2 Imisní limity... 3 3 Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích... 4 3.1 Suspendované částice PM 1,

Více

Případová studie (Karviná)

Případová studie (Karviná) Případová studie (Karviná) B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Znečištění ovzduší a legislativa Vývoj kritérií řízení kvality venkovního ovzduší v ČR Do roku hygienický předpis č. z roku, doporučené nejvyšší

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem Oddělení modelování a expertíz, OOČO Hradec

Více

Odborný posudek č. 134/14

Odborný posudek č. 134/14 . Počet listů: 19 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 471 Odborný posudek č. 134/14 Zákazník: Josef Chmela Velký Ořechov 156 763 07 Název zdroje: Stavební úpravy a změna užívání zámečnické dílny na výrobnu laminátových

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE Platný podpis V Praze dne 14. července 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 a výzva k uplatnění připomínek

Více

SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB

SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB Krajský úřad Ústeckého kraje a stakeholdeři únor 2013 1. Úvod SWOT analýza byla zpracována v rámci projektu TAB Take Breath! - Adaption actions to

Více

č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování

č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

KVALITA OVZDUŠÍ. V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECHS VaV 740/4/01 Charakterizace zátěžz. ěže e obyvatel škodlivinami z ovzduší.

KVALITA OVZDUŠÍ. V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECHS VaV 740/4/01 Charakterizace zátěžz. ěže e obyvatel škodlivinami z ovzduší. KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECHS VaV 740/4/01 Charakterizace zátěžz ěže e obyvatel malých sídel s škodlivinami z ovzduší a znečištění ovzduší bioaerosoly B. Kotlík (1), H. Kazmarová (1), S. Kvasničková

Více

OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3. k citovanému zákonu.

OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3. k citovanému zákonu. Ing. Josef Konečný ENVIPROTEKO Šrámkova 481, 763 02 Zlín 4 tel.: +420 577103578, + 420 577938376 fax.:+420 577103578, e-mail: enviproteko @ avonet.cz OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu

Více

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí P O S U D E K o vlivech záměru Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Biosolid, s.r.o. Kostelanská 2128 686 03 Staré Město IČ : 26136830 2.Popis zařízení a přehled případných hlavních variant

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

Opatření ke zlepšování ovzduší Jihomoravského kraje - Identifikace typových regionálních projektů, PO 2, OPŽP 2014+

Opatření ke zlepšování ovzduší Jihomoravského kraje - Identifikace typových regionálních projektů, PO 2, OPŽP 2014+ Opatření ke zlepšování ovzduší Jihomoravského kraje - Identifikace typových regionálních projektů, PO 2, OPŽP 2014+ Ing. Tomáš Helán Jihomoravský kraj Brno, 19. 10. 2015 JIHOMORAVSKÝ KRAJ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM KVALITA OVZDUŠÍ MĚŘÍCÍ STANICE KVALITA OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH V ROCE 2013 Hodnocení imisní situace ve městě Svitavy se opírá o data poskytovaná měřící stanicí MLU č. ISKO 1195. Jedná se o automatickou stacionární

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DGS0R* Čj: MSK 88711/2014 Sp. zn.: ŽPZ/17393/2014/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 14452/2012 V Olomouci den 10.2.2012 SpZn : KÚOK/13131/2012/OŽPZ/140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20

Více

STAVEBNÍ ČINNOST. Metodika pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM Mgr.

STAVEBNÍ ČINNOST. Metodika pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM Mgr. STAVEBNÍ ČINNOST Metodika pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM 10 17. 10. 2017 Mgr. Jan Karel Produkce emisí částic ze stavební činnosti Projekt TA

Více

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Vyhodnocení měření na MMS Heřmanovice a Nový Jičín-Kojetín v roce 211 Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Ostrava, březen 212 2 Obsah Úvod...3 1. Základní údaje...4

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Dolní Chabry B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Dolní Chabry B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04. V Praze dne 10. července 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04 a výzva k uplatnění připomínek a námitek Ministerstvo

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava

Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava Obsah Vybrané základní pojmy Shrnutí Úvod Hlavní znečišťující látky jejich charakteristika Monitorování ovzduší Výsledky měření - AIMS Opava-Kateřinky

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

Životní prostředí, doprava a energetika. analytický podklad. Mgr. Alena Dodoková, MěÚ Mariánské Lázně Ing. Tomáš Vlasák, BERMANGROUP,s.r.o.

Životní prostředí, doprava a energetika. analytický podklad. Mgr. Alena Dodoková, MěÚ Mariánské Lázně Ing. Tomáš Vlasák, BERMANGROUP,s.r.o. Životní prostředí, doprava a energetika analytický podklad Autoři: Mgr. Alena Dodoková, MěÚ Mariánské Lázně Ing. Tomáš Vlasák, BERMANGROUP,s.r.o. Životní prostředí Mariánské Lázně jsou lázeňským městem,

Více

Metronom Business Centrum, parc.č. 2928, 2930, 2945, k.ú. Stodůlky

Metronom Business Centrum, parc.č. 2928, 2930, 2945, k.ú. Stodůlky HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Studio acht, s.r.o. Lenka Venclová Za Zámečkem 746/3 158 00 Praha 5 - Jinonice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1415962/2012/1/OZP/VI

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ

Více

ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE. RNDr Josef Keder, CSc.

ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE. RNDr Josef Keder, CSc. ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE RNDr Josef Keder, CSc. Gaussovský model základní pojmy Metodika výpočtu - základní rovnice rovnice pro plynné látky rovnice

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 64/2014 Sb. (k 1.5.2014) mění 28, 29 a 36 87/2014 Sb. (k 1.6.2014) mění 11, 12, 15, 17, 20, 37, 39, 41

Více

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší

Více

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.2012 Aktuální verze 201 ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č.

Více

MR STEEL GROUP s.r.o. Bořivojova 878/35 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ: 24756890

MR STEEL GROUP s.r.o. Bořivojova 878/35 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ: 24756890 Oznamovatel : MR STEEL GROUP s.r.o. Bořivojova 878/35 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ: 24756890 Název dokumentu: Sběrna MR STEEL GROUP s.r.o. Bruntál, navýšení kapacity + nakládání s akumulátory Oznámení záměru

Více

Příloha č. 2 Velké fiše prioritních opatření Obsah

Příloha č. 2 Velké fiše prioritních opatření Obsah Příloha č. 2 Velké fiše prioritních opatření Obsah Ochrana ovzduší... 2 Odpadové hospodářství... 21 Vodní hospodářství... 25 Energetika... 39 Ochrana přírody a krajiny... 43 Zemědělství a venkov... 48

Více

Datum: 12. 12. 2008. Zakázka číslo: 08/1109. Počet stran: 32. Výtisk číslo:

Datum: 12. 12. 2008. Zakázka číslo: 08/1109. Počet stran: 32. Výtisk číslo: Logistický areál Březhrad Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo dne

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu

Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu 1.etapa Měření vnějšího ovzduší probíhalo od 29.1. do 7.2.2009. U oxidu uhelnatého byla průměrná hodnota za celou etapu 982 µg/m3(10%

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) ZÓNA Severovýchod OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE Řešitelský tým Mgr. Jakub Bucek - Bucek s.r.o. Ing. Zbyněk Krayzel

Více

Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti

Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti Příloha: Modelový výpočet produkce emisí a imisních příspěvků ze stavební činnosti O B S A H 1. ÚVOD... 3 2. STANOVENÍ EMISNÍ

Více

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 11.12.2012 ENVItech Bohemia s.r.o. Obsah 1 Úvod... 2 2 Technická specifikace... 3 3 Meteorologické podmínky... 6 3.1 Teplota vzduchu...

Více

Kvantifikace externích nákladů z jízdy nákladního vozidla na zpoplatněných a objízdných trasách

Kvantifikace externích nákladů z jízdy nákladního vozidla na zpoplatněných a objízdných trasách Kvantifikace externích nákladů z jízdy nákladního vozidla na zpoplatněných a objízdných trasách Vojtěch Máca, Centrum pro otázky životního prostředí UK říjen 2011, revidováno listopad 2011 Úvod Cílem této

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ podrobné hodnocení lokality Rýmařov. 1 www.zuova.cz

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ podrobné hodnocení lokality Rýmařov. 1 www.zuova.cz 1 OBSAH 1. Úvod 3 2. Vzorkování imisí 4 3. Emisní inventura 13 4. Modelové výpočty pro stanovení původců znečištění 17 5. Závěr 21 6. Přílohy 22 2 1. Úvod Kvalita ovzduší, nejen v Moravskoslezském kraji,

Více

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní :

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní : Liberec 4.dubna 2008 Č. j.: KULK/14919/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/89/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 1. 2015 Č.j.: 42/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 9. 2012 Č.j.: 76520/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce Audit bezpečnosti pozemních komunikací Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce únor 2014 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikace zhotovitele... 3 1.2. Obsah

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou technickou univerzitou Ostrava Praha listopad 2007 Program ke zlepšení kvality

Více

Rozptylová studie č. 159/14

Rozptylová studie č. 159/14 . Počet listů : 20 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 159/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013 Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje omezování emisí

Více

Letní smog: 80 km/hod na dálnicích

Letní smog: 80 km/hod na dálnicích Letní smog: 80 km/hod na dálnicích Luca Colombo, Katharina Schumacher V srpnu 2003 bylo v jižním Švýcarsku, vzhledem k dlouhotrvající letní smogové situaci na dálnicích, zavedeno omezení rychlosti na 80

Více

Rec - Eko Group s.r.o. Mickiewiczová 548/1a 736 01 Havířov Město IČ: 02393361

Rec - Eko Group s.r.o. Mickiewiczová 548/1a 736 01 Havířov Město IČ: 02393361 znamovatel : Rec - Eko Group s.r.o. Mickiewiczová 548/1a 736 01 Havířov Město IČ: 02393361 Název dokumentu: Sběrna Rec-Eko Group s.r.o. Havířov navýšení kapacity + nakládání s akumulátory známení záměru

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA CZ05 SEVEROVÝCHOD ČÁST 01 POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ZPRÁVA - ENVIROS, S. R. O. DUBEN 2014 MINISTERSTVO

Více

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZADÁNÍ MODELOVÉHO HODNOCENÍ Zadal: Lafarge Cement, a. s., Čížkovice Vypracoval: ATEM Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 7. 1. 2011 Číslo jednací: 189906/2010/KUSK Spisová značka SZ_189906/2010/KUSK Vyřizuje: Mgr. Lucie Tučková / l. 773 Značka OŽP/Tuč ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

Aktualizace Programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje

Aktualizace Programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje Prvního pluku 20/224 186 59 Praha 8 - Karlín telefon 251 038 111 telefax 222 325 182 www.tebodin.com www.tebodin.cz Zákazník: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Projekt: Aktualizace Programu snižování

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Posouzení

Více

Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň

Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň ZÁMĚR Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění

Více

Příloha č. 2 Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Příloha č. 2 Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Příloha č. 2 Rozptylová studie Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 aktualizace č. 1 01/2013 ATEM Ateliér ekologických

Více