Současnost a výhled. Kraj Vysočina. strana 146

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současnost a výhled. Kraj Vysočina. strana 146"

Transkript

1 L. Rozbor stavu a hodnocení plnění emisních limitů a ostatních limitních hodnot a dalších podmínek provozování zdrojů znečišťování ovzduší na území kraje Současnost a výhled Emisní limity byly stanoveny do nedávné doby následující soustavou platných předpisů: Do byl v platnosti následující soubor právních předpisů, přijatý v roce 1991 a následně:!" Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, novelizovaný zákonem č. 218/1992 Sb. a č. 158/1994 Sb.!" Zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb.!" Vyhláška MŽP ČR č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší, ze dne , novelizovaná vyhláškou MŽP ČR č. 97/2000 Sb.!" Opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne k zákonu č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší. Opatření FVŽP k zákonu č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší, ze dne , kterým se mění a doplňuje Opatření FVŽP z , vstoupilo v platnost Z těchto předpisů zůstala v platnosti pouze příloha č. 4, která stanovuje imisní koncentrace ve venkovním ovzduší.!" Vyhláška MŽP ČR č. 41, ze dne , kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší. Byla novelizována Vyhláškou č. 279/1993 Sb.!" Zákon č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy Země, ze dne , nabyl účinnosti , některé části !" Vyhláška MŽP ČR č. 109/2000 Sb., kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 2000 až 2002, ze dne !" Vyhláška MŽP ČR č. 110/2000 Sb., kterou se stanoví celkové roční nejvyšší přípustné množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v letech ze dne strana 146

2 Tato soustava předpisů nyní pozbývá platnost, většina předpisů je nahrazena novými. V současné době je schválen zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). Nový zákon o ochraně ovzduší nabyl účinnosti se 4 výjimkami (ty nabývají účinnosti ) a nahradí stávající zákony, vztahující se k ochraně ovzduší. V současnosti již vešly v platnost následující prováděcí předpisy:!" NV č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.!" NV č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší, způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí.!" NV č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.!" NV č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních zdrojů znečišťování ovzduší.!" NV č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu.!" Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu.!" Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování a podmínky jejich uplatňování.!" Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší.!" Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 358/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany ozónové vrstvy Země. strana 147

3 Emisní limity platné do poloviny roku 2002 byly naprostou většinou zdrojů plněny bez problémů. Překračování emisních limitů, které bylo zjišťováno Českou inspekcí životního prostředí na základě předložených výsledků měření, bylo postihováno sankcí. Tento způsob vyvolal vlnu změn na stávajících středních a velkých zdrojích, kdy zastaralé technologie byly rušeny a nahrazovány novými. Většina kotelen byla zplynofikována. Lakovny jsou většinou opatřeny alespoň záchytem pevných emisí a pokud používají barvy s vysokým obsahem těkavých organických látek, byly opatřeny záchytem i těchto látek. Ostatní lakovny začaly používat vodou ředitelné barvy, které mají obvykle mnohem nižší obsah těkavých organických látek, a proto jsou tak schopny splnit stanovené emisní limity. Zdroje emitující tuhé látky byly většinou opatřeny látkovými filtry. Všechna tato opatření byla realizována na základě platných předpisů, které však byly v letošním roce nahrazeny novými. Změny emisních limitů nastaly pouze v některých oblastech. Následující kapitola rozebírá dopady legislativních změn na nejvýznamnější zdroje ve sledované oblasti. Jedná se o oblast energetiky, sklářství, nanášení nátěrových hmot a slévárenství. Pro energetiku je specifická nepřítomnost velkých elektráren. Tyto zdroje jsou zastoupeny běžnými kotelnami pro vytápění městských aglomerací, které nepřesahují výkon 50 MW t. Jediné spalovací zdroje, které tuto hranici překračují jsou DIAMO, o.z. GEAM, Dolní Rožínka (příkon 57 MW t a Teplárna ŽĎAS, a.s. (příkon 140 MW t ). Tyto zdroje jsou pod zvýšenou pozorností ČIŽP. Slévárenství je zastoupeno slévárnami železných kovů (např. ŽĎAS, a.s., Slévárna a modelárna Nové Ransko s.r.o.). Významnou měrou je ve sledované oblasti rozšířen sklářský průmysl (Jihlavské sklárny BOHEMIA, Sklárna Janštejn, Antonín Rückl a synové a SKLO BOHEMIA, a.s.) Lakovny jsou naopak navázány většinou na strojírenský průmysl a dřevařský průmysl. ENERGETIKA Povinnosti těchto zdrojů jsou stanoveny nařízením vlády č. 352/2002 Sb., příloha č. 4. jde o zdroje o výkonu větším než 0,2 MW. Pro stávající zdroje (stavební povolení vydáno před 1.červencem 1987) platí emisní limit (dále EL) pro stávající zdroje, který většinou kopíruje emisní limit dle donedávna platné legislativy. Pro nové zdroje platí nový emisní limit. 1) Energetické zdroje na spalování plynných paliv strana 148

4 Znečišťující látka Emisní limit pro stávající zdroj v mg m -3 Emisní limit pro nový zdroj v mg m -3 Emisní limit pro budoucí nový zdroj dle 2 pís. j) 352/02 v mg m -3 TL 50 5 pro > 50 MW obecně 50 plyn z neveřejných sítí a PB 5 obecně pro > 50 MW 35 pro plyn obecně pro > 50 MW SO 2 35 pro plyn z veřejných sítí (ZP) 900 pro plyn z neveřejných sítí pro zkapalnělý plyn ( PB) nestanoven 5 pro zkapalnělý plyn (PB ) pro > 50 MW 900 pro plyn z neveřejných sítí pro>50 MW 35 pro 0,2-50 MW veřej. sítě 35 pro plyn obecně 5 pro zkapalnělý plyn (PB ) 800 pro plyn z neveřejných sítí 900 pro 0,2-50 MW ostatní plyn vč. PB NO x pro PB 300 pro MW 200 pro >500 MW 100 pro > 300 MW pro ZP 150 pro MW pro ZP 200 pro jiné plyny CO pro > 50 MW TOL nestanoven Nestanoven nestanoven Vztažné podmínky Obsah kyslíku A A A Tabulka 68 Emisní limity pro energetické zdroje na spalování plynných paliv Poznámka: Nejsou uvedeny EL pro ty druhy plynných paliv, které se ve sledované oblasti nevyskytují (koksárenský, vysokopecní plyn apod.). 2 odst. j): zvláště velkým spalovacím zdrojem závazně určeným jeho provozovatelem k útlumu postupem schváleným orgánem ochrany ovzduší stávající nebo nový zvláště velký spalovací zdroj plnící plán útlumu provozování spalovacího zdroje Komentář: Z tabulky je patrné, že pro spalovací zdroje na plynná paliva nedošlo k významnému zpřísnění emisních limitů, a proto není nutno předpokládat problémy při přechodu na nové emisní limity. Největší zdroj tohoto typu nepřesahuje výkon 300 MW. strana 149

5 Znečišťující látka Emisní limit pro stávající zdroj v mg m -3 Emisní limit pro nový zdroj v mg m -3 Emisní limit pro budoucí nový zdroj dle 2 pís. j) v mg m -3 TL 100 pro 0,2-50 MW 50 pro > 50 MW 100 pro 0,2-50 MW 50 pro > 300 MW 50 pro MW 30 pro > 100 MW SO2 Do 50 MW nest pro MW 500 pro > 300 MW Do 50 MW nest pro MW pro MW 400 pro > 500 MW 850 pro MW pro MW 200 pro > 300 MW NOx 450 pro > 50 MW 450 pro MW 400 pro >500 MW 400 pro MW 200 pro >100 MW CO TOL nestanoven nestanoven nestanoven Vztažné podmínky Obsah kyslíku A A A Tabulka 69 Emisní limity pro energetické zdroje na spalování kapalných paliv Komentář: I z této tabulky je patrné, že pro spalovací zdroje na kapalná paliva nedošlo k významnému zpřísnění emisních limitů, a proto není nutno předpokládat problémy při přechodu na nové emisní limity. Znečišťující látka Emisní limit pro stávající zdroj v mg m -3 Emisní limit pro nový zdroj v mg m -3 Emisní limit pro budoucí nový zdroj dle 2 pís. j) v mg m -3 TL - 50 pro > 300 MW SO2 SO2 Fluidní topeniště 2500 do 50 MW 1700 pro > MW 500 pro > 300 MW 800 do 50 MW 500 pro >50 MW 2500 do 50 MW 800 pro fluidní kotle 5 50 MW 2000 pro MW pro MW 400 pro > 500 MW 850 pro MW 200 pro > 100 MW strana 150

6 NOx 650 pro > 0,2 MW 650 pro > 0,2 MW 400 pro MW 200 pro >100 MW CO 650 pro 1-5 MW (dle vyhl. č. 117/1997Sb.) 400 pro 5-50 MW 250 pro > 50 MW 650 pro 0,2-5 MW 400 pro 5-50 MW 250 pro > 50 MW 650 pro 0,2-5 MW 400 pro 5-50 MW 250 pro > 50 MW TOL nestanoven nest. nest. Vztažné podmínky A A A Obsah kyslíku Tabulka 70 Emisní limity pro energetické zdroje na spalování tuhých paliv Komentář: U této kategorie zdrojů došlo k těmto změnám: dříve nebyl stanoven EL pro CO u zdrojů do 1 MW. Nový EL platí okamžitě. Zde mohou nastat určité problémy poté, co tyto zdroje budou změřeny a měření předáno ČIŽP. Došlo ke zpřísnění EL pro SO 2 u zdrojů o výkonu větším než 100 MW. Týká se pravděpodobně teplárny ŽĎAS, a.s. Emisní limity pro lakovny Na základě předpisů - vyhláška č. 117/1997 Sb., která byla zrušena v polovině roku 2002, byla:!" velkým zdrojem lakovna o spotřebě nátěrových hmot větší než 10 tun za rok. Emisní limit pro TL byl 3 mg m -3. EL pro TOC (uhlík obsažený v org. sloučeninách) byl 50 mg m -3,!" středním zdrojem lakovna o spotřebě nátěrových hmot větší než 5 kg den -1 a menší než 10 tun za rok. EL pro VOC byl stanoven pouze hodnotou hmotnostního průtoku 1 kg hod -1. Dále platily EL všeobecně platné, které byly stanoveny pro jednotlivé sloučeniny. Většinou šlo o látky ze 4. skupiny, 3. podskupiny, EL byl 150 mg m -3 při emisi větší než 3 kg hod -1. Na základě platnosti nové právní úpravy je: Malým zdrojem lakovna s prahovou celkovou roční projektovanou spotřebou rozpouštědla do 0,6 t rok -1. Zde není stanoven EL. strana 151

7 Střední zdroj - prahová celková roční projektovaná spotřeba rozpouštědla je 0,6 5 t rok -1. Nátěry dřevěných povrchů jsou také zařazeny jako střední zdroj. Velký zdroj - prahová celková roční projektovaná spotřeba rozpouštědla je větší než 5 t rok -1. EL pro velký a střední zdroj: TL 3 mg m -3 TOC 50 mg m -3, pro nátěry dřevěných povrchů 100 mg m -3 Zvlášť velký zdroj - prahová celková roční projektovaná spotřeba rozpouštědla je větší než 150 kg hod -1 nebo 200 t rok -1. Přehled stanovených emisních limitů uvádí následující tabulka. Činnost Prahová spotřeba rozpouštědla Limitní měrná výrobní emise TOC A) Emisní limit TOC B) Emisní limit fugitivních emisí C) Emisní limit TZL D) Zvláštní ustanovení t rok -1 g m -2 Mg m -3 % mg m -3 Nanášení nátěrových hmot Nanášení nátěrových hmot Nanášení nátěrových hmot - hromadné či kontinuální 0, Pozn. 1,2,3,5 > Pozn. 1,2,3,5 > Pozn. 1,2,3,5 Prášková lakovna nestanovena nestanoven 50 nestanoven 3 Pozn. 4,5 Tabulka 71 Emisní limity po lakovny Poznámka: A) Měrná výrobní emise těkavých organických sloučenin vypočtená jako podíl množství celkového organického uhlíku a velikosti plochy opatřené nátěrem. B) Hmotnostní koncentrace celkového organického uhlíku v odpadním plynu vyjádřená pro standardní stavové podmínky. C) Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel. D) Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek v odpadním plynu vyjádřená pro standardní stavové podmínky. strana 152

8 1. Nelze-li dosáhnout stanovené měrné výrobní emise TOC, nesmí být překročen příslušný emisní limit TOC v odpadním plynu z jednotlivých prostorů - nanášení, vytěkání a sušení (vypalování). 2. Pro nanášení nátěrových hmot na textil při využití zařízení pro regeneraci organických rozpouštědel platí pro společně uvažovaný proces nanášení a sušení emisní limit TOC 150 mg m Jsou-li v nátěrovém systému aplikovány nátěrové hmoty s nízkým obsahem organických rozpouštědel (tzn. menším než 10 %) a nejsou-li plněny emisní limity TOC, může inspekce na základě odborného posudku změnit hodnotu emisního limitu. 4. Platí pro práškové lakovny s roční projektovanou spotřebou organických práškových nátěrových hmot větší než 1 tuna; týká se vypalování a chlazení výrobků. 5. Emisní limit pro TZL platí pro prostor nanášení, vytěkání a sušení či vypalování. Vysvětlivky fugitivní emisí je vnášení znečišťujících látek do životního prostředí, kdy nelze měřením určit všechny veličiny nutné k výpočtu hmotnostního toku. Tento pojem zahrnuje zejména emise znečišťujících látek uvolňované do atmosféry okny, dveřmi, větracími průduchy a podobnými otvory, netěsnostmi rozvodů a armatur a dále veškeré emise vznikající při činnostech uvedených v 1, pís. c) a d) (tj. činnosti prováděné na vnitřních nebo venkovních plochách, například na konstrukcích, budovách a stožárech, při nichž jsou aplikována organická rozpouštědla za účelem dosažení dekoračních, ochranných nebo jiných funkčních účinků) Zde lze za fugitivní emise považovat emise uniklé z haly finálního dozrávání výlisků. Kromě zde již citovaných předpisů je zde nutno vzít v úvahu také legislativu z oblasti ochrany zdraví zaměstnanců. Jde především o prováděcí předpis k zákonu o ochraně zdraví lidu NV č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. NPK P je nejvyšší přípustná koncentrace chemických látek v ovzduší pracoviště. Je to koncentrace látek, kterým nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní směny vystaven. PEL je přípustný expoziční limit v ovzduší pracoviště. Je to celosměnový vážený průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v ovzduší, jimž mohou být dle současného stavu znalostí vystaveni zaměstnanci při 8hodinové pracovní době, aniž by u nich došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti. Komentář: Je zřejmé, že v této oblasti došlo v významnému zpřísnění emisních limitů. S platností nových předpisů jsou provozovatelé zdrojů povinni:!" buď plnit tyto emisní limity okamžitě!" nebo předložit a plnit plán snížení emisí znečišťujících látek, případně opatření k omezování použití surovin a výrobků, při nichž vznikají emise znečišťujících látek (plán snížení emisí) strana 153

9 Vzhledem k velké koncentraci zdrojů tohoto typu v oblasti a poměrně významné změně emisních limitů lze v této oblasti očekávat problémy. Slévárny železných a neželezných kovů 1) Slévárny železných kovů Pro slévárny železných kovů byly donedávna stanoveny tyto EL velký zdroj!" elektrické obloukové pece EL pro TL 75 mg m -3, CO 1000 mg m -3, NO x 400 mg m -3!" kuplovny EL pro TL 100 mg m -3, CO 1000 mg m -3 střední zdroj!" elektrické indukční pece EL pro TL 75 mg m3, Dle nové legislativy je kategorizace: zvláště velký zdroj znečišťování 6) a velký zdroj znečišťování mimo případy uvedené v textu tabulky Emisní limit v [mg m -3 ] pro Referenční obsah kyslíku O 2 [%] Vztažné podmínky tuhé látky oxid siřičitý oxidy dusíku oxid uheln. TL SO 2 jako NO 2 CO jiné Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem 1), 5) (stávající střední zdroj) 100 nest. nest. nest. nest. - C Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem 1), 5) (nový střední zdroj) 50 nest. nest. nest. nest. - C Tavení v elektrické obloukové peci (stávající zdroj) 75 nest nest. - C Tavení v elektrické obloukové peci s produkční kapacitou vyšší než 20 t/den (nový zdroj) 20 nest nest. - C strana 154

10 Emisní limit v [mg m -3 ] pro Referenční obsah kyslíku O 2 [%] Vztažné podmínky tuhé látky oxid siřičitý oxidy dusíku oxid uheln. TL SO 2 jako NO 2 CO jiné Tavení v elektrické obloukové peci s produkční kapacitou do 20 t včetně/den (nový zdroj) 50 nest nest. - C Tavení v elektrické indukční peci (stávající zdroj) 75 nest. nest. nest. nest. - C Tavení v elektrické indukční peci s produkční kapacitou vyšší než 20 t/den (nový zdroj) 20 nest. nest. nest. nest. - C Tavení v elektrické indukční peci s produkční kapacitou do 20 t včetně/den (nový zdroj) 50 nest. nest. nest. nest. - C Kuplovny 2) (stávající zdroj) 100 nest. nest ) nest. - C Kuplovny 2) s produkční kapacitou vyšší než 20 t/den (nový zdroj) 20 nest. nest ) nest. - C Kuplovny 2) s produkční kapacitou do 20 t včetně/den (nový zdroj) 50 nest. nest ) nest. - C Tavení v rotační bubnové olejové a plynové peci - kapalná/plynná paliva (stávající i nový zdroj) 30/20 4) /200. nest. - C Tabulka 72 Emisní limity pro slévárny železných kovů Odkazy: 1) včetně ostatních technologických uzlů, jako úpravárenských zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků a dokončovacích operací 2) plynné znečišťující látky z kychtových plynů je třeba podle technických možností odstraňovat 3) v komíně za rekuperátorem horkovětrných kuploven strana 155

11 4) obsah síry v kapalném palivu max. 1 % hm. 5) plynné anorganické i organické znečišťující látky vznikající při výrobě forem a jader je třeba zachycovat 6) zvláště velký zdroj znečišťování je slévárna železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně Komentář: Z tabulky je patrné, že na stávající zdroje budou uplatněny EL srovnatelné s dosud platnými EL. Přesto je nutno upozornit na skutečnost, že v tomto oboru se lze velmi často setkat s technologiemi velmi zastaralými a vzhledem k postavení tohoto oboru na trhu jen velmi obtížně řešitelnými. Nízká rentabilita těchto výrob a značná finanční náročnost nových technologií v současnosti prakticky vylučuje možnost rozvoje tohoto oboru. 2) Slévárny neželezných kovů Dříve byly zařazeny jako střední zdroje znečišťování ovzduší (ostatní speciální hutní výroby), dnes jsou vždy zařazeny jako minimálně velký zdroj znečištění ovzduší. Zvlášť velkým zdrojem je zdroj o kapacitě větší než 4 t den -1 u Pb a Cd nebo 20 t den -1 u všech ostatních kovů. Ve sledované oblasti se nachází několik sléváren hliníku a jedna slévárna olova. Emisní limity vyplývající z donedávna platné legislativy: Ostatní speciální hutní výroby: Emisní limit v [mg m -3 ] Referenční obsah O 2 [%] Vztažné podmínky tuhé látky oxid siřičitý oxidy dusíku oxid uheln. TL SO 2 jako NO 2 CO jiné Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem 100 nest. nest. nest. nest. - C Tavení neželezných kovů a jejich slitin 75 nest. nest. nest. nest. - C Žárové pokovování zinkem nest. nest. nest. nest. 10 pro Zn - C Tabulka 73 Emisní limity pro slévárny neželezných kovů podle vyhlášky č. 117/1997 Sb. strana 156

12 Podle zákona č. 211/1992 Sb. a vyhlášky č. 117/1997 Sb. platily donedávna pro tyto technologie také následující emisní limity všeobecně platné: Pro hmotnostní tok Hmot. koncentrace v nosném plynu Olovo a jeho sloučeniny vyjádřené jako Pb > 50 g h -1 5 mg m -3 Kyselina sírová jako H+ >100 g h mg m -3 Tabulka 74 Všeobecně platné emisní limity pro slévárny neželezných kovů podle vyhlášky č. 117/1997 Sb. U těchto limitů nedošlo ke změnám. Dle výše uvedené nové legislativy platí v současnosti pro technologii následující emisní limity: Zařízení na výrobu nebo tavení neželezných kovů, včetně slévání slitin a přetavování produktů (rafinace, výroba odlitků apod.) 1) Emisní limit v [mg m -3 ] pro Referenční obsah O 2 [%] Vztažné podmínky tuhé látky oxid siřičitý oxidy dusíku oxid uheln. TL SO 2 jako NO 2 CO jiné Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem (stávající střední zdroj) 100 8),9) nest. nest. nest. nest. - C Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem (nový střední zdroj) 50 8), 9) nest. nest. nest. nest. - C Pecní agregáty (stávající zdroj) 50 2),5,6 nest. nest. nest. nest. - C Pecní agregáty (nový zdroj) 50 5), 6) nest. 400 nest. nest. - C Tavení neželezných kovů a jejich slitin (stávající zdroj) 75 nest. nest. nest. nest. - C Tavení neželezných kovů a jejich slitin (nový zdroj) 50 nest. 400 nest. nest. - C strana 157

13 Emisní limit v [mg m -3 ] pro Referenční obsah O 2 [%] Vztažné podmínky tuhé látky TL oxid siřičitý SO 2 oxidy dusíku jako NO 2 oxid uheln. CO jiné Žárové pokovování zinkem nest. nest. nest. nest. 10 7) - C Tabulka 75 Platné emisní limity pro zařízení na výrobu nebo tavení neželezných kovů, včetně slévání slitin a přetavování produktů (rafinace, výroba odlitků apod.) Odkazy: 1) zvláště velký zdroj je zařízení o kapacitě tavení větší než 4 t denně u olova a kadmia nebo 20 t denně u ostatních kovů 2) emisní limit pro tuhé znečišťující látky v odpadních plynech z odsávání 100 mg m -3 3) v odpadním plynu z elektrolyzéru; měrné výrobní emise tuhých znečišťujících látek, včetně odsávaných výrobních prostor elektrolýzy, zjištěné z denních průměrů nesmí překročit hodnotu 5 kg t -1 hliníku 4) z elektrolyzérů i z výrobních prostor elektrolýzy; měrné výrobní emise sloučenin fluoru vyjádřené jako fluorovodík, včetně odsávání výrobních prostor elektrolýzy, zjištěné z denních průměrů nesmí překročit hodnotu 0,5 kg t -1 hliníku 5) emisní limit pro tuhé znečišťující látky v odpadních plynech při výrobě mědi a zinku, včetně pecí typu Imperial Smelting 20 mg m -3 6) emisní limit pro tuhé znečišťující látky v odpadních plynech při výrobě olova 10 mg m -3 7) emisní limit pro zinek 8) včetně ostatních technologických uzlů, jako úpravárenských zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků, dokončovacích operací apod. 9) plynné anorganické i organické znečišťující látky vznikající při výrobě forem a jader je nutno zachycovat 10) postupem podle 7 a 11 zákona inspekce vždy zváží stanovení obecného emisního limitu pro Hg, Cd a Pb 11)postupem podle 7 a 11 zákona inspekce vždy stanoví obecný emisní limit pro slévaný kov nebo pro hlavní složky slévaných slitin Pro další škodliviny neuvedené v tabulce budou platit emisní limity všeobecně platné, které jsou uvedeny ve vyhl. č. 356/2002 Sb., příloha č. 1. U těchto EL nedošlo ke změně. strana 158

14 Pro hmotnostní tok Hmot. koncentrace v nosném plynu 2.21 skupina kovů zahrnující Sn, Cr (mimo Cr IV ), Mn, Cu, Pb, V, Zn 8.10 Silné anorganické kyseliny vyjádřené jako H+ kromě HCl > 50 g h -1 5 mg m -3 >100 g h mg m -3 Tabulka 76 Obecně platné emisní limity pro zařízení na výrobu nebo tavení neželezných kovů, včetně slévání slitin a přetavování produktů (rafinace, výroba odlitků apod.) Komentář: Z uvedeného je patrné, že v tomto oboru došlo ke zpřísnění EL pro tuhé látky. Tato skutečnost souvisí se snahou uplatnit BAT v tomto oboru. U většiny sledovaných technologií by neměly být s novými EL problémy. Výroba a zušlechťování skla Tato technologie byla již dříve z hlediska zákona č. 211/1994 Sb. a vyhl. MŽP č. 117/1997 Sb. zařazena mezi velké zdroje znečišťování ovzduší. Emisní limity v tomto odvětví prakticky nedoznaly změny: Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken 23) Emisní limit v [mg m -3 ] pro Referenční obsah kyslíku O 2 [%] Vztažné podmínky tuhé látky oxid siřičitý oxidy dusíku oxid uheln. TL SO 2 jako NO 2 CO jiné Výroba skla a sklářských výrobků, skleněných a ostatních minerálních vláken, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování 150 1) 7) ) ) ) 10) ) 12) ) 10 5) 5 6) 50 14) ) 5 22) 13 3) 17 4) 8 21) 24) A A strana 159

15 Emisní limit v [mg m -3 ] pro Referenční obsah kyslíku O 2 [%] Vztažné podmínky tuhé látky oxid siřičitý oxidy dusíku oxid uheln. TL SO 2 jako NO 2 CO jiné Výroba minerálních vláken s použitím organických pojiv 50 16) 75 17) nest. nest. nest. 18) - C Zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů aj.) a výroba bižuterie s kapacitou nad 5 tun ročně (střední zdroje) nest. nest. nest. nest. 19) 20) - C Tabulka 77 Emisní limity pro zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken Odkazy: 1) při hmotnostním toku nižším než 2,5 kg h -1 2) při hmotnostním toku rovném nebo vyšším než 2,5 kg h -1 3) pro kontinuální tavicí agregáty s výjimkou vanových pecí 4) pro diskontinuální tavicí agregáty 5) pro olovo, antimon, mangan, vanad, cín, měď při hmotnostním toku rovném nebo vyšším než 0,05 kg h -1 6) pro kobalt, nikl, chrom, arsen, kadmium, selen při hmotnostním toku rovném nebo vyšším než 0,01 kg h -1 7) při spalování zemního plynu 8) pro ostatní paliva 9) regenerační kontinuální tavicí agregáty 10) diskontinuální tavicí agregáty 11) rekuperační kontinuální tavicí agregáty 12) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot 13) při hmotnostním toku vyšším než 5 kg h -1 14) sloučeniny fluoru vyjádřené jako fluorovodík při hmotnostním toku 0,05 kg h -1 nebo vyšším strana 160

16 15) sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík při hmotnostním toku 0,05 kg h -1 nebo vyšším 16) v odpadních plynech z odsávání, dopravy, manipulace se vsázkou a ostatních zařízení, která emitují tuhé znečišťující látky 17) v odpadních plynech z usazování, vytvrzování a sušení minerálních vláken s organickými pojivy 18) pro koncentrace organických látek v odpadních plynech platí obecné emisní limity 19) sloučeniny fluoru vyjádřené jako fluorovodík při hmotnostním toku 0,05 kg h -1 nebo vyšším 20) pro ostatní charakteristické znečišťující látky spojené s daným technologickým postupem platí obecné emisní limity 21) pro tavicí vanové pece 22) pro výrobu skla s užitím olova s kapacitou tavení menší než 20 t za den 23) zvláště velkým zdrojem znečišťování je zařízení o kapacitě tavení větší než 20 t denně 24) při použití kyslíku místo vzduchu je nutno použít skutečný obsah kyslíku ve spalinách (bez přepočtu) Ke zmírnění legislativních požadavků došlo u malíren skla, které byly novou legislativou na základě spotřeby surovin a produkce emisí prakticky všechny přeřazeny mezi malé zdroje znečišťování ovzduší. Problémy se splněním emisních limitů lze očekávat spíše kvůli zvýšeným nárokům na jejich nepřekračování v průběhu technologického procesu. Předpoklady realizace nejlepších dostupných technologií (BAT) Požadavek aplikace BAT stanoví:!" legislativa platná v ochraně ovzduší,!" zákon o IPPC (týká se zvláště velkých zdrojů). Vzhledem ke struktuře výrobních odvětví sledované oblasti je nutno posoudit perspektivy a nutnost aplikace BAT v následujících odvětvích:!" energetika,!" sklářství, strana 161

17 !" textilní průmysl,!" slévárenství,!" aplikace nátěrových hmot,!" zemědělství. Požadavky na úroveň BAT jsou zahrnuty nejen v zákoně o IPPC, ale především v jednotlivých složkových zákonech týkajících se problematiky životního prostředí, které vyšly v posledních dvou letech. Jde především o oblast ovzduší, vodního a odpadového hospodářství. Výše citovaná legislativa ochrany ovzduší vychází již plně z nároků na instalaci nejlepších dostupných technologií v průmyslu. Následující kapitoly hodnotí:!" stávající úroveň výrob ve vybraných odvětvích a nutnost aplikace BAT v budoucnu,!" schopnost dostát těmto požadavkům z hlediska postavení těchto výrob na trhu a jejich rentability. Energetika V této oblasti došlo v minulém období k nejvýznamnějším změnám. Většina zdrojů byla zplynofikována. Nové technologie v plném rozsahu splňují požadavky BAT. Zdroje nesplňující tyto požadavky jsou na základě tlaku kontrolních orgánů postupně odstavovány. S tímto procesem souvisí také decentralizace velkých zdrojů tepla pro městské aglomerace. Ta má především ekonomické důvody, menší a blíže postavené zdroje jsou snáze regulovatelné a jejich provoz je levnější. Proti tomu stojí skutečnost, že mohou svými nízkými komíny spíše postihovat lidská sídla, než vzdálenější velké městské kotelny. Tento proces je ovlivňován rozhodováním kompetentních orgánů. Sklářství Proces aplikace BAT se bude soustředit na odprášení sklářských tavících pecí. Ty jsou v současnosti odprášeny pouze v některých případech a to hlavně tehdy, jsou-li v nich používány rizikové složky sklářského kmene. Ostatní agregáty toto řešení obvykle postrádají. K úletu tuhých látek zde dochází především při nakládání kmene. Současné emisní limity postihují provozovatele zpřísněnými požadavky na možnou míru překročení požadované hodnoty. Technologie odprášení sklářských pecí jsou poměrně nákladné. Požadovaným řešením je zpravidla textilní filtr v kombinaci s polosuchou vypírkou. Přesto však lze očekávat, že se zvýšeným nárokům toto vcelku prosperující odvětví přizpůsobí. strana 162

18 Další zvýšené nároky budou kladny na oblast aplikace nátěrových hmot. Zde došlo k významnému zpřísnění legislativních nároků. Stávající technologie záchytu plynných emisí založená většinou na instalaci filtrů s aktivním uhlím nebude tyto požadavky splňovat. Zde bude proces aplikace BAT bolestivější i proto, že se bude dotýkat celé řady malých provozovatelů. Textilní průmysl Bohužel, jde o obor s relativně nízkou rentabilitou výroby, často se zastaralou technologií, kde bude uplatňování BAT narážet na ekonomickou situaci provozovatele. Naštěstí se dopady těchto zdrojů na ovzduší dotýkají velmi často pouze oblasti energetiky. Slévárenství Problematika požadavků BAT se týká především odprášení těchto provozů, kde se manipuluje s formovací směsí, která je zdrojem velmi nepříjemné prašnosti. Dále obvykle vyžadují odprášení také tavící agregáty. Významným zdrojem emisí bývá také výroba jader (používání fenolformaldehydových pryskyřic) a úprava forem. Slévárenství neželezných kovů je oborem relativně ekonomicky zdatným s pevným postavením na trhu. Totéž se, bohužel, nedá říci o slévárnách železných kovů. Slévárny hliníku nebudou s největší pravděpodobností problémem z hlediska uplatňování požadavků BAT. Jejich dopady také nepatří mezi nejproblémovější. U sléváren litiny však bude tento proces narážet na jejich špatnou ekonomickou situaci. Aplikace nátěrových hmot Vzhledem k tomu, že zde došlo k významnému zpřísnění emisních limitů, bude zde tlak na aplikaci BAT značný. Platí zde totéž jako u aplikace nátěrových hmot ve sklářství. Pokud jsou tyto provozy součástí automobilového průmyslu, lze očekávat jejich ochotu vyrovnat se s těmito požadavky. Zemědělství Stav zemědělských provozů je výrazně ovlivněn dlouhodobým zanedbáváním této oblasti. Lze očekávat, že procesem IPPC mohou být některé provozy existenčně ohroženy, a proto bude potřeba při aplikaci zásad IPPC postupovat obezřetně. Požadavky BAT spočívají např. v používání hlubokých podestýlek s aplikací enzymatických prostředků zamezujících vzniku a úniku zapáchajících látek a usnadňujících proces kompostování. Toto opatření zřejmě nebude provozovateli zdrojů přijímáno bezvýhradně. Zvláštní intenzivní tlak bude v souvislosti s aplikací postupů BAT vyvíjen na chovy prasat, kde je rozdíl mezi současným a cílovým stavem nejvýraznější. Se vstupem do EU lez očekávat pokles významu těchto chovů a jejich postupné omezování. Na chovy drůbeže se budou požadavky BAT vztahovat poměrně obtížně a to i vzhledem k tomu, že nejsou jednoznačně stanoveny. strana 163

19 Plnění emisních limitů v kraji Vysočina podle vyhlášky č. 177/1997 Sb. V kraji Vysočina je v současné době plnění emisních limitů podle původní vyhl. č. 117/1997 Sb. zajištěno a při kontrolní činnosti ČIŽP z první poloviny roku 2002 nebyly identifikovány závažné problémy s plněním emisních limitů. V uplynulém období byly řešeny problémy s plněním emisních limitů u následujících zdrojů: Koželužna Krucemburk s.r.o., Krucemburk, Koželužská 254 Na zdroji byly problémy s plněním emisních limitů pro TZL a VOC. Snížením výkonu spalovacího zařízení se dosáhlo i snížení koncentrací uvedených škodlivin. Českomoravský len, a.s., Humpolec, Lnářská 1602 Na zdroji byly problémy s plněním emisních limitů pro TZL a VOC. Změnou majitele na DH Dekor spol. s r.o. došlo ke zlepšení bývalého stavu a v současné době nejsou identifikovány problémy. MOSER LEGNO s.r.o., Pelhřimov - lakovna s odlučovacím zařízením, Pelhřimov, K Silu 2023 Zdroj měl potíže s plněním emisních limitů pro VOC. Jako odlučovacího zařízení zde bylo využíváno adsorpčního systému s aktivním uhlím. Zařízení bylo nevhodně provozováno. Zlepšením podmínek provozu bylo dosaženo snížení koncentrací a hmotnostních toků uvedených škodlivin. Zdroj je pod kontrolou ČIŽP. SETORA s.r.o. - provozovna Počátky, Žirovnická 492 Podnik provozuje kotelnu a technologický provoz s odlučovacím zařízením tkaninové filtry pro záchyt tuhých částic. Problémy měl s plněním emisních limitů při konečných povrchových úpravách svých výrobků. Zavedením nízkorozpouštědlových systémů bylo dosaženo předepsaných hodnot pro VOC. Zdroj je pod kontrolou ČIŽP. REALKO PRAHA s.r.o. - provoz Pacov, Antonína Sovy 385 Podnik provozuje kotelnu a technologický provoz s odlučovacím zařízením suché aeromechanické odlučovače cyklony pro záchyt tuhých částic. Problémy měl s plněním emisních limitů při konečných povrchových úpravách svých výrobků. Zavedením nízkorozpouštědlových systémů bylo dosaženo předepsaných hodnot pro VOC. Zdroj je pod kontrolou ČIŽP. strana 164

20 Jako další problémové zdroje lze označit spalovny nebezpečných odpadů: Sporten a.s., Nové Město na Moravě, U Pohledce 1347 MOTORPAL,a.s. Jihlava - závod 01, Strojírenská 9 Ve společnosti Sporten se vstupem nové české legislativy v platnost bude pravděpodobně spalovna podstatně méně provozována (pod 700 prov. hodin ročně v opačném případě by musela zajistit kontinuální měření, což je pro společnost ekonomicky neúnosné). Společnost MOTORPAL zajistí plnění emisních limitů a zařízení pro spalování odpadů bude ošetřeno tak, aby byly emisní limity i ostatní podmínky vyplývající z nového zákona o ovzduší splněny. Poslední zařízení na spalování nebezpečného odpadu ve společnosti: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s., Žirovnice, Tyršova 707 již bylo odstaveno z provozu. Za další problémové zdroje je možno označit: ŽĎAS a.s. - metalurgie a teplárna, kotelna a divize Strojírny, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6 Na zdroji by mohlo dojít k problémům při plnění emisních limitů dle nového zákona o ovzduší. Jedná se však o zvláště velký zdroj, který spadá pod režim IPPC a v rámci povolovacího řízení lze poměrně dobře ošetřit zajištění plnění emisních limitů. Pravděpodobně bude nutno zavést kontinuální měření těžkých kovů. KRONOSPAN CR s.r.o. Jihlava, Na Hranici 6 Jedná se o zdroj, který spadá do kategorie Průmyslové zpracování dřeva. Tato kategorie spadá dle nařízení vlády č. 353/2002 Sb. k zákonu o ovzduší mezi střední zdroje; to znamená, že může dojít k přesunu zdroje z kategorie velkých zdrojů do středních zdrojů. Tento přesun však paradoxně bude pro zdroj znamenat přísnější podmínky provozu. V současné době má stanoven individuální emisní limit pro TZL 150 mg m -3 odplynů při referenčním obsahu kyslíku 17 %. Poznámka: Skutečný obsah kyslíku v měřených odplynech je od 8 do 12 %. Tato skutečnost výrazným způsobem ovlivňuje kontrolu plnění emisních limitů, neboť přepočtem na 17 % referenčního kyslíku se dosáhne několikanásobného naředění skutečně změřené koncentrace škodliviny v odplynu a zdroj pak daný limit pohodlně plní. strana 165

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013 Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje omezování emisí

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Ostatní stacionární zdroje

Ostatní stacionární zdroje Ostatní stacionární zdroje (aplikace zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb.) Seminář Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi 21. května 2014, Praha Příloha č. 2 zákona Kapitola

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

Strana 8064 Sbírka zákonů č. 615 / 2006 Částka 191

Strana 8064 Sbírka zákonů č. 615 / 2006 Částka 191 Strana 8064 Sbírka zákonů č. 615 / 2006 Částka 191 615 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. prosince 2006 o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Více

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší

Více

Spalovací zdroje a paliva

Spalovací zdroje a paliva Užitečné semináře Hradec Králové, 21.2.2013 Spalovací zdroje a paliva Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Sčítací pravidla změny! Slouží ke stanovení celkového jmenovitého příkonu Obecně sčítají se zdroje

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PRO EMISE TĚŽKÝCH KOVŮ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PRO EMISE TĚŽKÝCH KOVŮ PŘÍLOHA 1.4 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PRO EMISE TĚŽKÝCH KOVŮ Základním právním předpisem pro ochranu ovzduší je zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, k němuž byly vydány následující

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

VZOR PRO PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE

VZOR PRO PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚŘADY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV INFORMAČNÍ SYSTÉM KVALITY OVZDUŠÍ REGISTR EMISÍ A ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ spe-helpline@chmi.cz

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78 Tabulka 33: Úplná emisní bilance v členění dle přílohy 2 zákona, zóna CZ02 Střední Čechy, rok 2011 Emise znečišťujících látek Zóna/aglomerace Skupina zdrojů Specifikace skupiny PM 2,5 PM 10 NO x SO 2 VOC

Více

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.2012 Aktuální verze 201 ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl

Více

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 64/2014 Sb. (k 1.5.2014) mění 28, 29 a 36 87/2014 Sb. (k 1.6.2014) mění 11, 12, 15, 17, 20, 37, 39, 41

Více

Výsledky měření emisí v roce 1999

Výsledky měření emisí v roce 1999 Výsledky měření emisí v roce 1999 Parametr / (mg/nm 3 ) Emisní limit pro spalovny komunálního odpadu dle Vyhl. 117/97 Sb. Doporučený emisní limit pro EU dle směrnice 89/369 Emise Termizo a.s. Liberec změřené

Více

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman 1 Metalurgie neželezných a železných kovů není

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 651/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k.7.0 do částky 80/0 Sb. a 34/0 Sb.m.s. Obsah a text 6/003 Sb. - poslední stav textu 6/003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. ledna 003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování

č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

Odborný posudek č. 134/14

Odborný posudek č. 134/14 . Počet listů: 19 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 471 Odborný posudek č. 134/14 Zákazník: Josef Chmela Velký Ořechov 156 763 07 Název zdroje: Stavební úpravy a změna užívání zámečnické dílny na výrobnu laminátových

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

Ostatní technologické zdroje (příloha č. 8 k vyhlášce č. 415/2012Sb.,)

Ostatní technologické zdroje (příloha č. 8 k vyhlášce č. 415/2012Sb.,) Ostatní technologické zdroje (příloha č. 8 k vyhlášce č. 415/2012Sb.,) Změny v rámci zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší

ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ, odd. emisí a zdrojů machalek@chmi.cz 1. Úvod Sběr údajů o provozu zdrojů znečišťování ovzduší na centrální úrovni se

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01KDT0C* Čj: MSK 135541/2015 Sp. zn.: ŽPZ/28175/2015/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 14452/2012 V Olomouci den 10.2.2012 SpZn : KÚOK/13131/2012/OŽPZ/140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada SLÉVÁRENSTVÍ,

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s.

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s. Odbor ţivotního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik SITA CZ a.s. Španělská 1073/10 120 00 PRAHA 2 IDDS: pd2ga22 datum 13. prosince 2013 oprávněná úřední osoba Ing. et Ing. Ondřej

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Zařízení Spalovna průmyslových odpadů kt společnosti DEZA, a.s. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Nosná legislativa (vždy s platnými změnami) Stavební zákon (zákon

Více

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM KVALITA OVZDUŠÍ MĚŘÍCÍ STANICE KVALITA OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH V ROCE 2013 Hodnocení imisní situace ve městě Svitavy se opírá o data poskytovaná měřící stanicí MLU č. ISKO 1195. Jedná se o automatickou stacionární

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í *KUCBX00GFKZ8* KUCBX00GFKZ8 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 71651/2014/OZZL-6 datum: 10. 12. 2014 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon:

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 2. 2015 Č.j.: 10243/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

61_2003_Sb. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

61_2003_Sb. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Dubská 257 272 03 Kladno, Dubí IDDS: s82nwtn datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Hospodárný provoz plynových kotlů u ČD a jejich měření

Hospodárný provoz plynových kotlů u ČD a jejich měření VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1998 ČÍSLO 6 Zbyněk Hejlík Hospodárný provoz plynových kotlů u ČD a jejich měření klíčová slova: analýza spalin,tepelná účinnost kotle, komínová ztráta, emisní limit, kontrolní

Více

PŘÍNOSY EMISNÍ VYHLÁŠKY (PROJEKT TAČR)

PŘÍNOSY EMISNÍ VYHLÁŠKY (PROJEKT TAČR) PŘÍNOSY EMISNÍ VYHLÁŠKY (PROJEKT TAČR) Pavel Machálek 1, Helena Hnilicová 1, Ilona Dvořáková 1, Rostislav Nevečeřal 1, Miloslav Modlík 1, Jitka Haboňová 1, Vladimír Neužil 2, Zdeněk Potočka 3, Martin Dědina

Více

Příloha č. 2 k opatření obecné povahy č.j.: 23967/ENV/16

Příloha č. 2 k opatření obecné povahy č.j.: 23967/ENV/16 Použité zkratky: PZKO = Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek CZ08A OOP = opatření obecné povahy BAT = nejlepší dostupné technologie zákon = zákon č. 201/2012 Sb.,

Více

datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina telefon: 386 720 648

datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina telefon: 386 720 648 +LVDCY11GV6E:+! KUCBX00FU5D9 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 47433/2014/OZZL Sp.zn.: OZZL 42032/2014/kaper datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina

Více

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob Kyselina fosforečná bezbarvá krystalická sloučenina snadno rozpustná ve vodě komerčně dodávané koncentrace 75% H 3 PO 4 s 54,3% P 2 O 5 80% H 3 PO 4 s 58.0% P 2 O 5 85% H 3 PO 4 s 61.6% P 2 O 5 po kyselině

Více

List 1 - Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok:...

List 1 - Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok:... List 1 - Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok:... 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele (obchodní jméno nebo jméno a příjmení): IČO 1) Ulice číslo popisné číslo organizační

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Emisní databáze Registr emisí a stacionárních zdrojů (REZZO) Bilance emisí od r. 2000 Historické údaje o emisích stacionárních zdrojů

Více

Legislativa odpadového hospodářství

Legislativa odpadového hospodářství ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI Legislativa odpadového hospodářství Mgr. Alena Křepelková Legislativa odpadového hospodářství OSNOVA 1. Legislativní rámec OH a oblastí ŽP 2. Základní pojmy OH 3. Hierarchie

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DGS0R* Čj: MSK 88711/2014 Sp. zn.: ŽPZ/17393/2014/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ

Více

Svitavy životní prostředí 2009

Svitavy životní prostředí 2009 Svitavy životní prostředí 2009 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2010 Svitavy životní prostředí 2009 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2010 AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. Stručné shrnutí údajů ze žádosti

1. Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. 5.1. Změna zařazení ZZO 1. Identifikace provozovatele SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. 2. Název zařízení Slévárna z tvárné litiny s technologiemi tavení kovů, formovací

Více

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2.

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 36/2012Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 41/2008-74 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. pro zpracování. dle Naøízení vlády è.353/2002 Sb. k zákonu è.86/2002 Sb.

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. pro zpracování. dle Naøízení vlády è.353/2002 Sb. k zákonu è.86/2002 Sb. Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha P Ø Í R U È K A pro zpracování PLÁNU ZAVEDENÍ ZÁSAD SPRÁVNÉ ZEMÌDÌLSKÉ PRAXE dle Naøízení vlády è.353/2002 Sb. k zákonu è.86/2002 Sb. o ochranì ovzduší Praha 2004

Více

VYHLÁŠKA. č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

VYHLÁŠKA. č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší VYHLÁŠKA č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Změna: 17/2010 Sb. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ŽÁDOST O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ podle hlavy II Zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečištění a o změně některých zákonů (zákon o integrované

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY Obsah 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektu...2 4 Přínosy...2 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza a návrh podpory

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Cíle studie Provést emisní bilanci vybrané obce Analyzovat dopad

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Seminář Prioritní osa 2 Specifický cíl 2.2. Stávající a připravovaná legislativa. Kurt Dědič, Jakub Achrer, Pavel Gadas

Seminář Prioritní osa 2 Specifický cíl 2.2. Stávající a připravovaná legislativa. Kurt Dědič, Jakub Achrer, Pavel Gadas Seminář Prioritní osa 2 Specifický cíl 2.2. Stávající a připravovaná legislativa Kurt Dědič, Jakub Achrer, Pavel Gadas Obsah Kvalita ovzduší v ČR Národní program snižování emisí Programy zlepšování kvality

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 23. října 2008 Spis: ORVZŽP 938/2008 Č. j.: KULK 61131/2008 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 25. 8. 2015 Číslo jednací: 098591/2015/KUSK OŽP/Vk. dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í. V Praze dne: 25. 8. 2015 Číslo jednací: 098591/2015/KUSK OŽP/Vk. dle rozdělovníku V Praze dne: 25. 8. 2015 Číslo jednací: 098591/2015/KUSK OŽP/Vk Spisová značka: SZ_098591/2015/KUSK/5 Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Vacková, linka 855 dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 7. 1. 2016 Číslo jednací: 142420/2015/KUSK OŽP/HoA Spisová značka: SZ_142420/2015/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Aneta Holasová dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

závazné podmínky provozu

závazné podmínky provozu závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách

Více

- záložní zdroj el. energie dieselagregát, typ 6S160PV, o jmenovitém tepelném příkonu 858 kw a výkonu 309 kw, v provozu max. 300 hod.

- záložní zdroj el. energie dieselagregát, typ 6S160PV, o jmenovitém tepelném příkonu 858 kw a výkonu 309 kw, v provozu max. 300 hod. Výroková část I. Popis zařízení intenzivního chovu prasat, Související zařízení intenzivního chovu prasat s e d o p l ň u j e t a k t o: - záložní zdroj el. energie dieselagregát, typ 6S160PV, o jmenovitém

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015 Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015 Obsah prezentace Oblast působnosti ČIŽP Kontrolní činnost Kategorie činností Stacionární zdroje znečišťování

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Základní informace o nebezpečných odpadech BL dle Nařízení EP a Rady

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009

Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009 MUDr. Helena Šebáková Ing.Jaroslav Kubina Ing.Miroslava Rýparová helena.sebakova@khsova.cz

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii GEMATEST spol. s r.o. CENÍK Laboratoř analytické chemie Černošice tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

Svitavy životní prostředí 2008

Svitavy životní prostředí 2008 Svitavy životní prostředí 2008 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2009 Svitavy životní prostředí 2008 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2009 AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

Více

VÝJIMKA Z BAT Prováděcí předpis, metodika a doplňující informace Ing. Jan Slavík, Ph.D.

VÝJIMKA Z BAT Prováděcí předpis, metodika a doplňující informace Ing. Jan Slavík, Ph.D. VÝJIMKA Z BAT Prováděcí předpis, metodika a doplňující informace Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY Obsah

Více

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. A. Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody)

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. A. Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod A. Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Tabulka 1a: Emisní

Více

FLUORIDY. Úvod. Závazky

FLUORIDY. Úvod. Závazky Úvod FLUORIDY Fluoridy jsou nebezpečné závadné látky, náleží do skupiny anorganických sloučenin a jsou toxické pro vodním prostředí. Následující návrh programů dokumentuje dle dostupných informací vlastnosti,

Více

STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI v období 2012/2013 Obsah 1. Základní informace o území 5 2. Podnebí a klimatické podmínky 7 3. Ovzduší XX 4. Voda XX 5. Půda XX 6. Horninové prostředí XX 7. Příroda

Více

Strana 1 / 45. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

Strana 1 / 45. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 61/2003 Sb. AŘÍZEÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečitění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypoutění odpadních vod do vod povrchových a do

Více

Stručná příručka k nové evidenci odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků v roce 2016

Stručná příručka k nové evidenci odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků v roce 2016 Stručná příručka k nové evidenci odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků v roce 2016 1) Obecné informace Novela vyhlášky Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) připravilo novelu vyhlášky

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 1. 2015 Č.j.: 42/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Energetické využití ropných kalů

Energetické využití ropných kalů Energetické využití ropných kalů Miroslav Richter, Ing., Ph.D., EUR ING Fakulta životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně Ústí nad Labem miroslav.richter@ujep.cz Abstrakt Příspěvek se zabývá možnostmi

Více

Podniková norma PRE, PREdi a PREm OCHRANA VOD

Podniková norma PRE, PREdi a PREm OCHRANA VOD Strana: 1/8 Zpracoval: Marek Libotovský G 32 100 Bezpečnost práce a životní prostředí Schválil: 30. 4. 2015 Petra Holubcová vedoucí sekce G 32 000 Lidské zdroje, 28. 4. 2015 Milan Hampl ředitel PREdi,

Více