K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í"

Transkript

1 K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ) jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon ), v platném znění, vydává podle ustanovení 13 odst. 3 téhož zákona integrované povolení společnosti AUTOBATERIE, spol. s r.o., se sídlem Dubická 958, Česká Lípa, s přiděleným IČ: (dále jen provozovatel ), pro zařízení Výroba olověných autobaterií spojená s tavením olova (dále jen zařízení ). 1. Umístění zařízení Liberecký kraj obec Česká Lípa, kód obce: k.ú. Česká Lípa, p.č.: 5143/2, 5144/3, 5144/4, 5451/4, 5452/1, 5452/2, 5459/1, 54959/2, 5459/3, 5461, 5463/1, 5463/2, 5463/4, 5463/5, 5463/6, 5463/7, 5463/9, 5463/11, 5463/13, 5463/14, 5463/17, 5463/19, 5463/22, 5463/23, 5463/28, 5463/30, 5463/31, 5463/32, 5463/33, 5463/34, 5463/39, 5463/40, 5463/41, 5463/42, 5463/43, 5463/45, 5465/2, 5465/3, 5481/1, 5481/2, 5481/3, 5481/5, 5482/1, 5482/2, 5483/1 a 5483/5, o celkové výměře: m 2 a k.ú. Dubice, p.č.: 283/2 a 284/2, o celkové výměře: m 2 2. Popis zařízení Výroba olověných akumulátorových autobaterií je kombinací chemické a metalurgické technologie. Chemickou technologií se vyrábějí elektrochemické aktivní složky akumulátorů obsahující zejména oxidy olova vyrobené metalurgickou technologií. Metalurgickými postupy se zpracovávají slitiny olova s obsahem antimonu a vápníku tavením, odléváním a svařováním.

2 2.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci Název Kategorie Výroba olověných autobaterií spojená s tavením olova zařízení na tavení včetně slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.) o kapacitě tavení větší než 4 t denně u olova e - výroba základních anorganických látek, jako jsou oxidy kovů, či jiné anorganické sloučeniny. Do skupiny technologických jednotek podle přílohy č. 1 zákona patří: a) Tavení olova a gravitační lití akumulátorových mřížek a olověného pásu. Zařízení je složeno z: - 52 ks licích automatů o celkové kapacitě 5 mil. ks autobaterií, z toho: 40 ks stávajících 12 ks po rozšíření - 11 ks tavících kotlů s nepřímým ohřevem, z toho: 6 ks na zemní plyn - stávající zařízení 5 ks na elektro ohřev - stávající zařízení b) Tavení olova a výroba oxidu olova. Zařízení sestává z: - 2 ks tavících kotlů s nepřímým elektrickým ohřevem - stávající zařízení - 1 ks tavící kotel jako nové zařízení - 4 ks mlýnů BARTON - stávající zařízení - 1 ks mlýn BARTON jako nové zařízení 2.2 Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a) Příprava elektroaktivní hmoty b) Nanášení aktivní hmoty a předsoušení c) Zrání elektrod d) Formace elektrod - Formace a poformační zpracování elektrod - oplach, sušení, impregnace a dělení elektrod - Bloková formace elektrod (BKF) e) Dokončovací a kontrolní práce - svařování svodného systému, letování pólů, navařování vík f) Kotelna - s celkovým tepelným výkonem 5,18 MW

3 2.3 Přímo spojené činnosti a) Výroba demi vody b) Výroba stlačeného vzduchu c) Čištění odpadních vod d) Čištění H 2 SO 4 pomocí ultrafiltrace I. V souladu s ustanovením 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě na 14 téhož zákona, stanoví závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek. 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity a) Zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší (zvz) Tabulka - Emisní limity a termín dosažení pro zvz Emisní limit (mg/m 3 ) Emisní zdroj Ukazatel NV č. 353/2002 Sb. Tavící kotel na plynné TZL 50 palivo (ZP) Pb 5 Tavící kotel na elektr. TZL 50 energii Pb 5 TZL 50 Licí automaty- ohřev Pb 5 zemní plyn Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb. Termín dosažení trvale Vztažné podmínky na navržené emisní limity podle NV č. 353/2002 Sb. jsou A. Emisní limity podle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. jsou obecné emisní limity.

4 b) Velké zdroje znečišťování ovzduší (vz) Tabulka - Emisní limity a termín dosažení pro vz: Emisní zdroj Ukazatel Emisní limit podle NV č. 352/2002 Sb. ( mg/m 3 ) Termín dosažení TZL nest. Kotelna na zemní plyn NO CO 100 SO 2 35 trvale Emisní limity platí za normálních stavových podmínek při referenčním obsahu kyslíku O 2 = 3%. c) Střední zdroje znečišťování ovzduší (sz) Tabulka - Emisní limity a termín dosažení pro sz Emisní zdroje 1. Příprava hmoty 2. Nanášení hmoty 3. Sušení elektrod 4. Formace elektrod 5. Dokončovací práce včetně přímých ohřevů Ukazatel H + (pro zdroj č. 4) NO 2 (mimo zdroje č. 4) CO (mimo zdroje č. 4) Pb (mimo zdroje č. 4) TZL (mimo zdroje č. 4) NV č. 353/2002 Sb Emisní limit podle ( mg/m 3 ) Vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. 10 (hm. tok > 100 g/h) 800 (hm. tok > 5 kg/h) 5 Termín dosažení trvale

5 Tabulka - Emisní limity a termín dosažení pro sz: Emisní zdroj Ukazatel Emisní limit podle NV č. 352/2002 Sb. ( mg/m 3 ) Termín dosažení TZL nest. Nepřímý ohřev licích automatů NO a nepřímý ohřev u trvale pomocných operací 3,5 CO 100 (sušení elektrod, dokončovací práce) SO 2 35 Vztažné podmínky na navržené emisní limity podle NV č. 353/2002 Sb. jsou A. Emisní limity podle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. jsou obecné emisní limity. 1.2 Závazné podmínky ochrany ovzduší a) Autorizované jednorázové měření u zvláště velkého zdroje znečištění provádět 2x za kalendářní rok, dle vyhl. 356/2002 Sb. Pokud u dvou po sobě provedených měření bude výsledná hodnota měření emisí do úrovně maximálně 10% hodnoty emisního limitu (tj. u TZL do 5 mg/m 3 a u Pb do 0,5 mg/m 3 ), lze četnost měření snížit na 1x za kalendářní rok. Při případném následném překročení úrovně 10 % hodnoty některého z emisních limitů, bude četnost měření prováděna opět v režimu 2x za kalendářní rok, dle vyhlášky 356/2002 Sb. b) Jednorázové autorizované měření u velkého zdroje znečištění provádět jedenkrát za kalendářní rok v souladu s 8, odst. 2, písm. b) vyhlášky č. 356/2002 Sb. c) Autorizované jednorázové měření emisí pro střední zdroje znečištění vybavené zařízením k čištění odpadního plynu provádět jedenkrát za tři kalendářní roky (v souladu s 8, odst. 2, písm. c) vyhlášky č. 356 / 2002 Sb.) a pro zdroje bez zařízení k čištění odpadního plynu (v souladu s 8, odst. 2, písm. d) vyhlášky č. 356 / 2002 Sb.) jedenkrát za 5 kalendářních let. d) Měření provádět pouze autorizovanou osobou a termín měření oznamovat 14 dnů předem příslušnému OI ČIŽP. e) Tímto rozhodnutím se schvaluje provozní řád pro všechny stávající zdroje znečišťování ovzduší podle 11 odst. 2, zákona č. 86 /2002 Sb., o ochraně ovzduší. Provozní řád je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí integrovaného povolení. Blokové schéma, ve kterém jsou přehledně zobrazeny všechny používané technologie, (s uvedením paliva či suroviny, případně odlučovače, výduchu a měřené emise) a evidenční listy výduchů jsou součástí provozního řádu (příloha č. 1). f) Provozovatel musí vést souhrnnou provozní evidenci všech zdrojů znečišťování ovzduší. Stálé údaje z provozní evidence (podrobná technická specifikace) jsou součástí provozního řádu (příloha č. 1). g) Veškeré uvažované nové součásti zařízení, týkající se zvýšení výrobní kapacity až na 5 mil. ks. autobaterií, včetně podrobné technické specifikace (typ, výkon, zdroj tepla, výduch atp.), budou předloženy krajskému úřadu ke schválení před vydáním příslušného stavebního povolení.

6 h) Na nové součásti zařízení, v rámci zvýšení výrobní kapacity až na 5 mil. ks. autobaterií, se uplatní podmínky bodů 1.2 a) až d) rozhodnutí. Všechny nové součásti budou zapracovány do přílohy č. 1 rozhodnutí, dle bodů 1.2 e) a f) tohoto rozhodnutí a předloženy krajskému úřadu ke schválení před vydáním kolaudačního rozhodnutí. 2. Povolení a limity z hlediska ochrany vod a způsob monitorování emisí Povolení k nakládání s vodami se vydává v souladu s 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále vodní zákon ), pro tok Ploučnice v CHOPAV Severočeská křída (nař. vlády č. 85/1981 Sb.), k.ú. Česká Lípa, číslo hydrologického pořadí , ř.km Odběr povrchové vody a) Povolení se vydává dle 8 odst. 1 písm. a) 1. vodního zákona k odběru povrchových vod, jako zdroje užitkové vody pro průmyslovou výrobu a to v maximálním množství 4,67 l/s a m 3 /rok a v průměrném množství 3 l/s, m 3 /měsíc a m 3 /rok. b) Měření množství odebrané vody bude prováděno kontinuálně v tlakovém úseku potrubí vodoměrem. Záznamy budou prováděny 1x za 30 dní. Výsledky měření množství odebrané vody budou v souladu s 9 odst. 1 vyhlášky č. 20/2002 Sb. předány správci povodí vždy 5. kalendářní den následujícího měsíce. c) Měření jakosti vody prováděné odborně způsobilou osobou, bude sledováno s četností 2x ročně v těchto ukazatelích: teplota, ph, konduktivita, BSK 5, CHSK Cr, N-NH 4 +, N-NO 3 -, P celk. (v souladu s vyhláškou č. 20/2002 Sb., přílohy č. 2). Ukazatele jakosti odebírané vody je třeba stanovit následovně: teplota = ČSN ph = ČSN ISO Jakost vody, Stanovení ph; konduktivita = ČSN EN ( ) BSK 5 = ČSN EN 1899 ( ) CHSK Cr = TNV ; stanovení oxidovatelnosti dichromanem dle interního předpisu zkušební akreditované laboratoře Ecochem, a.s. Praha č. akred (vychází z ČSN část 29 B, ČSN část 8) N-NH 4 + = ČSN ISO 5664, ČSN ISO , , ČSN EN ISO 11732, ČSN ISO 6778 N-NO 3 - = ČSN ISO , , ČSN EN ISO 13395, ČSN EN ISO P celk. = ČSN EN 1189; TNV ; ČSN EN ISO ( ). d) V případě změny analytické metody specifikované ve výroku tohoto rozhodnutí příslušnými TNV či ČSN platí analytická metoda, která TNV nebo ČSN uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí nahrazuje, případně analytická metoda stanovená závazným právním předpisem. e) Při odběru vod z toku Ploučnice zůstane zachován minimální zůstatkový průtok ve vodoteči Q min. = Q 355 = 1,89 m 3 /s. 2.2 Vypouštění odpadních vod z neutralizační stanice do vod povrchových Neutralizační stanice je umístěna na p.p.č. 5463/1, 5463/13 v k.ú. Česká Lípa. Odpadní vody průmyslové s obsahem nebezpečných látek z výroby automobilových olověných akumulátorů sestávají z: kyselých technologických vod a vod oplachových s obsahem olovnatých

7 sloučenin, eluačních roztoků z přípravy demi-vody a odluhů z kotelny. Tyto vody jsou chemickou kanalizací odváděny do neutralizační stanice. a) Vypouštění odpadních vod z neutralizační stanice do vod povrchových je v souladu s 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona povoleno následovně: - průměrné množství vypouštěných vod 4,2 l/s - maximální množství vypouštěných vod m 3 /den - maximální měsíční množství vypouštěných vod m 3 /měsíc - roční množství vypouštěných vod m 3 /rok - počet měsíců, kdy se vypouští. 12 Měření množství vypouštěných odpadních vod bude kontinuálně měřeno s denními záznamy vypouštěného množství. b) Jakost vypouštěných odpadních vod bude v mezích těchto hodnot: Sledované ukazatele Přípustné hodnoty p (mg/l) Maximální hodnoty m (mg/l) Bilance (t/rok) ph v intervalu 7-9 (bez jednotky) - - Pb 0,20 0,5 0,01 RL NL RAS SO CHSK Cr NEL 0,5 1 0,025 P celk. 0,1 0,2 0,005 Hg 0,01 0,03 0,0005 Cd 0,01 0,03 0,0005 Fe 0,5 2 0,035 Zn 0,5 2 0,035 AOX 0,1 0,2 0,005 N anorg ,15

8 c) Sledování vypouštěných odpadních vod je stanoveno s minimální četností 12 vzorků za rok, typ vzorku C, dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově průtoku úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin). Četnost sledování znečišťujících látek P celk., Hg, Cd, Fe, Zn, AOX a N anorg. bude zabezpečeno s minimální četností 1 x ročně. d) Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu celého kalendářního roku a budou archivovány nejméně po dobu 1 roku, po dobu následujících čtyř let budou uchovány doklady o denních objemech průtoků. Doklady budou k dispozici kontrolním a dozorovým orgánům. e) Měření jakosti vypouštěných odpadních vod bude zajišťováno oprávněnou laboratoří. f) Jednotlivé ukazatele jakosti vypouštěné vody je třeba stanovit následovně: ph = ČSN ISO Jakost vody, Stanovení ph; NL= ČSN EN 872 ( ČSN ) Jakost vod, Stanovení nerozpuštěných látek metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken; RL= ČSN RAS = ČSN SO 4 = stanovení chloridů, dusičnanů a síranů iontovou chromatografií dle interního předpisu zkušební akreditované laboratoře Ecochem, a.s. Praha č. akred (vychází z ČSN ISO a ČSN ISO ) CHSK Cr = TNV ; stanovení oxidovatelnosti dichromanem dle interního předpisu zkušební akreditované laboratoře Ecochem, a.s. Praha č. akred (vychází z ČSN část 29 B, ČSN část 8) NEL = ČSN Jakost vod Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie; Fe celk = ČSN ; Stanovení prvků metodou OES ICP dle interního předpisu zkušební akreditované laboratoře Ecochem, a.s. Praha č. akred (vychází z ČSN EN ISO 11885) Zn = ČSN ISO 8288-a); Stanovení prvků metodou OES ICP dle interního předpisu zkušební akreditované laboratoře Ecochem, a.s. Praha č. akred (vychází z ČSN EN ISO 11885) Pb = Stanovení prvků metodou OES ICP dle interního předpisu zkušební akreditované laboratoře Ecochem, a.s. Praha č. akred (vychází z ČSN EN ISO 11885) P celk = ČSN EN 1189; TNV ; ČSN EN ISO ( ) Hg = ČSN EN 1483 ( ); TNV ; ČSN EN (75 744) Cd = ČSN EN ISO 5961 ( ); ČSN EN ISO ( ) AOX = ČSN EN 1485 ( ) N anorg. = (N-NH + 4 ) + (N-NO - 2 )+ (N-NO - 3 ) N-NH + 4 = ČSN ISO 5664, ČSN ISO , , ČSN EN ISO 11732, ČSN ISO 6778 N-NO - 2 = ČSN EN 26777, ČSN EN ISO 13395, ČSN EN ISO N-NO - 3 = ČSN ISO , , ČSN EN ISO 13395, ČSN EN ISO g) V případě změny analytické metody specifikované ve výroku tohoto rozhodnutí příslušnými TNV či ČSN platí analytická metoda, která TNV nebo ČSN uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí nahrazuje, případně analytická metoda stanovená závazným právním předpisem. 2.3 Vypouštění odpadní vody z úpravy vstupní povrchové vody a) Vypouštění odpadních vod z úpravy vstupní povrchové vody za kalovým polem do vodoteče je povoleno v max. množství 2 l/s a v průměrném množství 0,095 l/s, 250 m 3 /měsíc a m 3 /rok.

9 b) Odběr vzorků odpadní vody z úpravy vstupní povrchové vody za kalovým polem bude prováděn s četností 4x za kalendářní rok. Odběr vzorku bude prováděn jako slévaný 2- hod. vzorek a to v době naplnění a odkalování kalových nádrží. Provedení analýz bude zajištěno oprávněnou laboratoří (metodika stanovení dle kap. 2.2 f) rozhodnutí). c) Jakost vypouštěných odpadních vod bude v mezích těchto hodnot: Sledované ukazatele Přípustné hodnoty p (mg/l) Maximální hodnoty m (mg/l) Bilance (t/rok) ph v intervalu 6,5 9 (bez jednotky) - - NL ,1 RL+ZŽ ,25 CHSK Cr ,1 2.4 Jiné nakládání s povrchovými vodami Jiné nakládání s vodami, v souladu s 8 odst. 1 písm. a) 5. vodního zákona, se vydává pro nakládání s vodami z odlučovačů ropných látek, jejichž prostřednictvím jsou vodohospodářsky zabezpečeny manipulační plochy a parkoviště v areálu závodu. a) Povolení se vydává k nakládání s povrchovými vodami ze tří odlučovačů ropných látek typu GSOL 50, umístěných na p.p.č. 5481/1, 5481/3 a 5482/1 v k.ú. Česká Lípa. Kontrola účinnosti odlučovačů bude zabezpečena pravidelnými rozbory těchto vod s četností minimálně 4x ročně v ukazatelích, kdy hodnota nepřekročí tyto stanovené limity: NEL max. 2 mg/l a NL max. 20 mg/l. (metodika stanovení dle kap. 2.2 f) rozhodnutí). Vzorek bude odebrán jako prostý a to na odtoku z každého odlučovače ropných látek a rozbor bude zajištěn v oprávněné laboratoři. b) Povolení se vydává k k nakládání s povrchovými vodami ze tří odlučovačů ropných látek typu Ekostar QN 20, Ekostar QN 15 a Ekostar QN 10, umístěných na p.p.č. 5462, 5463/1, 5463/2, 5463/21 v k.ú. Česká Lípa. Kontrola účinnosti odlučovačů bude zabezpečena pravidelnými rozbory těchto vod s četností minimálně 2x ročně v ukazatelích, kdy hodnota nepřekročí tyto stanovené limity: NEL max. 2 mg/l a NL max. 20 mg/l. (metodika stanovení dle kap. 2.2 f) rozhodnutí). Vzorek bude odebrán jako prostý v období deště v kontrolní šachtě za odlučovači ropných látek 2.5 Další podmínky ochrany vod a) Skladování Pb bude možné pouze v prostorách nové haly C. Skladování Pb na venkovních odstavných plochách bude umožněno pouze do termínu kolaudace nové haly C, nejpozději však do b) Pro zařízení, ve kterých dochází k manipulaci s vodám závadnými látkami, se schvaluje provozní a havarijní řád pro sklad látek škodlivých vodám ve smyslu 39, odst. 2 písm. a), zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů v platném znění. Provozní řád je uveden v příloze č. 2, která je nedílnou součástí integrovaného povolení. Provozní a havarijní řád pro sklad látek škodlivých vodám bude při každé aktualizaci předkládán k vyjádření krajskému úřadu a Povodí Ohře, s.p., Pražská 319, Terezín.

10 3. Nakládání s odpady a způsob monitorování emisí a) Integrované povolení se vydává k nakládání s uvedenými nebezpečnými odpady vznikajícími v povolovaném zařízení. Tabulka - Druhy nebezpečného odpadu Název odpadu Kategorie Katalog. číslo Kyselina sírová a kyselina siřičitá N Kyselina dusičná a kyselina dusitá N Odpady obsahahující jiné těžké kovy (filtry zneč. Pb) N Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N Pěna a stěry (struska) N Jiný úlet a prach (prach Pb) N Odpady jinak blíže neurčené (kaly s obsahem Pb) N Výluhy a kaly z membrán. syst. nebo iontoměničů obs. nebezpečné látky N Jiné motorové, převodové a mazací oleje N Kaly z odlučovačů oleje N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N Obaly obs. zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami zneč. N Absorpční činidla, filtrační materiály (ostatní sorbety) N Anorganické odpady obs. nebezpečné látky (elektrody-zmetky) N Pb akumulátory (zpětný odběr, zmetky) N Olovo (elektrody-zmetky) N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N Kaly z neutralizační stanice N/O Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N Vyřazená zařízení s obsahující chlorfluorouhlovodíky N Vyřazená el. a elektronická zařízení obs. nebezpečné látky N b) Nakládáním s odpady se rozumí shromažďování, soustřeďování a třídění výše uvedených odpadů v nádobách a na místech k tomu určených, vznikajících při činnosti provozovatele. Dopravu a přepravu, využití, úpravu, popř. odstranění těchto odpadů zajistí oprávněná osoba na základě smluvního vztahu nebo objednávky. c) Shromažďování a soustřeďování odpadů bude prováděno odděleně ve vhodných nádobách na místě k tomu určeném. Nádoby, popř. obaly během shromažďování a soustřeďování odpadů musí zabránit jakémukoliv jeho úniku. Odpady budou shromažďovány a soustřeďovány na dobu nezbytně nutnou (naplnění nádoby, pravidelný svoz, apod.), nejvýše však 1 rok.

11 d) Provozovatel zpracuje návrh plánu odpadového hospodářství podle 28, vyhlášky č. 383/2001 Sb. a 44, zákona č. 185/2001 Sb. s termínem do 1 roku od vyhlášení závazné části řešení plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny. e) Jedenkrát za 2 roky bude proveden certifikovanou osobou kontrolní odběr směsného vzorku kalu z neutralizační stanice (kat.č ) a v akreditované laboratoři provedena analýza v rozsah třídy vyluhovatelnosti III., dle tab. č. 6.3, přílohy č. 6, vyhl. č. 383/2001 Sb. a proveden test ekotoxicity. f) Jedenkrát za 4 roky bude provedeno pověřenou osobou hodnocení nebezpečných vlastností odpadu - kaly z neutralizační stanice (kat.č ) a vydáno osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. V případě, že tento odpad bude hodnocen jako nebezpečný, bude s ním nutno dále v tomto režimu nakládat. 4. Hluk, vibrace, neionizující záření a) Limit akustického tlaku bude odpovídat NV 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tj. pro : denní dobu noční dobu 50 db (6:00 až 22:00 hod.) 40 db (22:00 až 6:00 hod.). b) Vzhledem k datu zpracování a výsledkům hlukové studie, provést aktualizaci vlivu hlučnosti na nejbližší obytnou zástavbu novým měřením hlukové zátěže autorizovanou osobou v termínu do c) Zdroje vibrací z přepravy vstupní suroviny a expedice výrobku se nesmí projevit za hranicemi areálu. d) V budově se nenachází žádný zdroj záření. 5. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie a) Zpracovat energetický audit do a realizovat v termínech požadovaná opatření, která ze závěrů tohoto auditu vyplynou. 6. Opatření pro předcházení haváriím a) Společnost AUTOBATERIE s. r. o. provedla hodnocení rizik závažné havárie podle zákona č. 353/1999 Sb. a zařadila se do skupiny A podle 6 zákona 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií a tímto pro ni vyplývá povinnost zpracovat bezpečnostní program.

12 7. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka a) Závady a poruchy na zařízeních majících vliv na životní prostředí musí být v co nejkratší době opraveny předepsaným způsobem podle schválených provozních předpisů. b) Veškeré podstatné změny na výrobních zařízeních neprodleně promítnout do provozních řádů. O změnách, které by mohly mít vliv na životní prostředí, informovat krajský úřad ještě před jejich realizací. 8. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku a) Provozem zařízení, na která je požadováno integrované povolení, i po uvažovaném rozšíření výroby, nedochází a nebude docházet ke znečištění ovzduší ani vody překračujícím hranice státu. 9. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů: a) vést provozní evidenci zvláště velkého, velkého a středního zdroje znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok a předat ji České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu Liberec, do 15. února následujícího roku, b) výsledky všech měření vypouštěných odpadních vod a sledování účinnosti odlučovačů ropných látek (kapitoly 2.2 až 2.4 rozhodnutí), zpracované v rozsahu dle přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., předkládat v pravidelných intervalech každoročně v termínu do 31. března krajskému úřadu, Městskému úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, Povodí Ohře s.p., Chomutov a České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu Ústí nad Labem, c) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, d) zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny, e) ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení, f) neprodleně hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, g) vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu

13 10. Ostatní podmínky Podmínky ze stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - EIA a) omezit neúčelnou spotřebu oplachové vody a zamezit plýtvání vodou na pracovištích b) technickými opatřeními neustále zlepšovat kvalitu pracovního prostředí z hlediska prašnosti, hluku, koncentrace olova a aerosolu kyseliny sírové c) recyklací odpadní vody z výroby demineralizované vody snížit odběr užitkové vody z Ploučnice d) u všech bodových zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých dojde ke změně nebo které vzniknou nově, provést autorizované měření emisí e) zajistit pravidelnou kontrolu zdravotního stavu pracovníků zařazených na nová pracoviště se zvýšeným rizikem expozice olova f) pravidelně sledovat kvalitu pracovního prostředí II. Nejsou vydány žádné dodatečné podmínky podle ustanovení 15 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. III. V souladu s ustanovením 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší následující pravomocná rozhodnutí nebo jejich části: Ovzduší a) rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, č.j.: 10/OO/ /02/DR, ze dne b) rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, č.j.: 10/OO/ /00/DR, ze dne c) rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, č.j.: 10/OO/ /99/DR, ze dne d) rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, č.j.: 10/OO/ /99/DR, ze dne e) rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, č.j.: 10/OO/ /99/DR, ze dne f) rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, č.j.: 10/OO/ /99/DR, ze dne g) rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, č.j.: 10/OO/ /99/DR, ze dne h) rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, č.j.: 10/OO/ /99/DR, ze dne i) rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, č.j.: 10/OO/ /98/DR, ze dne

14 j) rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, č.j.: 10/OO/787-73/98/DR, ze dne k) rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, č.j.: 10/OO/ /97/DR, ze dne l) rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, č.j.: 10/OO/ /97/DR, ze dne m) rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, č.j.: 10/OO/ /97/DR, ze dne n) rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, č.j.: 10/OO/ /96/DR, ze dne o) rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, č.j.: 4/OO/877/95/Stu, ze dne p) rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, č.j.: 4/OO/854/95/Hj, ze dne q) rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, č.j.: 4/OO/3419/94/Hj, ze dne r) rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, č.j.: 4/OO/3417/94/Hj, ze dne s) rozhodnutí České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, č.j.: 4/OO/1087/93/Hj, ze dne t) rozhodnutí Krajského úřadu Liberec. kraje, č.j.: KULK 7588/2003, ze dne u) rozhodnutí Krajského úřadu Liberec. kraje, č.j.: KULK 976/2003, ze dne Voda a) rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. KULK/3686/2003, ze dne b) rozhodnutí Okresního úřadu Česká Lípa, referátu životního prostředí, č.j.: ŽP 6796/01/B, ze dne c) rozhodnutí Okresního úřadu Česká Lípa, referátu životního prostředí, č.j.: ŽP 9369/ /B, ze dne d) rozhodnutí Okresního úřadu Česká Lípa, referátu životního prostředí, č.j.: ŽP 7683/ , ze dne e) rozhodnutí Okresního úřadu Česká Lípa, referátu životního prostředí, č.j.: ŽP 7491/ /A, ze dne f) rozhodnutí Okresního úřadu Česká Lípa, referátu životního prostředí, č.j.: ŽP 5928/93-235/B, ze dne Odpady a) rozhodnutí Okresního úřadu Česká Lípa, referátu životního prostředí, č.j.: RŽP 4211/02, ze dne b) rozhodnutí Okresního úřadu Česká Lípa, referátu životního prostředí, č.j.: RŽP 7852/02, ze dne

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 23. října 2008 Spis: ORVZŽP 938/2008 Č. j.: KULK 61131/2008 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

R O Z H O D N U T Í. společnosti AUTOBATERIE, spol. s r.o., se sídlem Dubická 958, Česká Lípa, s přiděleným IČ:

R O Z H O D N U T Í. společnosti AUTOBATERIE, spol. s r.o., se sídlem Dubická 958, Česká Lípa, s přiděleným IČ: Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. prosince 2005 Č. j.: KULK/771/2005 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Ovzduší 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA

Více

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění podmínek integrovaného povolení č.j.:kulk/22657/2008 ze dne 18. března 2009 společnosti International Automotive Components

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu následujících středních zdrojů znečišťování ovzduší za splnění emisních limitů uvedených v tab. č. 1 a 2. Kategorizace Emisní

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

závazné podmínky provozu

závazné podmínky provozu závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016.

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Úplné znění výroku integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OZP MHMP nebo OOP MHMP) pod č. j.

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto

Více

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II.

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II. Výroková část I. Popis zařízení k výrobě krmiv se mění Parametry zařízení k výrobě krmiv a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorie průmyslové činnosti dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15.9.2005 Č. j.: KULK 4361/2005 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., Liberec 24. listopadu 2004 Č. j.: KULK 11386/2003 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a

Více

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti:

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Číslo jednací: KUJI 43994/2011 I - Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í *KUCBX00GFKZ8* KUCBX00GFKZ8 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 71651/2014/OZZL-6 datum: 10. 12. 2014 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon:

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Úplné znění výrokové části integrovaného povolení vydaného OZP MHMP (dříve OOP MHMP) pod SZn.: S-MHMP-276929/2007/OOP-VIII-577/R-34/Hor

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Dubská 257 272 03 Kladno, Dubí IDDS: s82nwtn datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová

Více

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013 Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje omezování emisí

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1. Identifikace provozovatele (žadatele) van Gansewinkel Services s.r.o. se sídlem: U Vlečky 592, 664 42 Modřice. Umístění zařízení: Moravskoslezský kraj, obec

Více

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ O D B O R Ž I V O T Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESICTVÍ Čj.: KUJCK 46312/20132 OZZL/5/Hav Sp.zn.: OZZL 22718/2013/mipi datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 I.

Více

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č.

Více

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. srpna 11 Spis: OŽPZ 794/11 Č. j.: KULK 64304/11 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí

Více

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní :

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní : Liberec 4.dubna 2008 Č. j.: KULK/14919/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/89/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/7052/14 Spis. zn.: ZN/1634/ŽP/14 Počet listů: 9 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 128 Vyřizuje: Mgr.

Více

R O Z H O D N U T Í. Adresátům dle rozdělovníku

R O Z H O D N U T Í. Adresátům dle rozdělovníku Liberec 30.4.2008 Č. j.: KULK/19043/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/162/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba:

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ondřej Nechyba tel. 257 280 705 Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZEVOS a.s. Nádražní 25 686 01 Uherské Hradiště datum 2. září 2010 oprávněná úřední osoba Ing. Diana Tkadlecová číslo jednací

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 46581/2007 Spis zn.: ORVZŽP 175/2007 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 15. října 2007 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) ČERVEN 2013 zak. č. 001-13 1 leden

Více

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Základní informace o nebezpečných odpadech BL dle Nařízení EP a Rady

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Datum: 6.3. 2014 Jednací číslo: 3575/ZPZ/13/IP-168/Z4/Sk JID:

Více

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o:

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: 6 skladovacích sil zemědělských plodin u jihovýchodní strany objektu VKS počet sil celkem

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 14452/2012 V Olomouci den 10.2.2012 SpZn : KÚOK/13131/2012/OŽPZ/140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20

Více

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2.

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 36/2012Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

ZPRÁVA. za rok 2006. o výsledcích monitoringu. a stavu složek životního prostředí. Oddělení geologického o. z. TÚU

ZPRÁVA. za rok 2006. o výsledcích monitoringu. a stavu složek životního prostředí. Oddělení geologického o. z. TÚU DIAMO, státní podnik odštěpný závod Těžba a úprava uranu ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí za rok 2006 Zpracoval: kolektiv autorů Oddělení geologického o. z. TÚU Oddělení

Více

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Podhrad OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Březen 2004

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

Státní fond životního prostředí České republiky

Státní fond životního prostředí České republiky PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 651/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Odpadní voda (odtok z čistírny odpadních vod) uměle obohacena o cílové ukazatele.

Odpadní voda (odtok z čistírny odpadních vod) uměle obohacena o cílové ukazatele. Pokyny pro účastníky PT4LAB/VZ/VO/2015 Vzorkování odpadní vody OZNAČENÍ: MATRICE: PT4LAB/VZ/VO/2015 Vzorkování odpadní vody Pilotní projekt Odpadní voda (odtok z čistírny odpadních vod) uměle obohacena

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ /

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ / KANALIZAČNÍ ŘÁD / dále jen KŘ / Kanalizační řád je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek jsou stanoveny přípustné

Více

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 383/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 41/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. Změna: 353/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. (část)

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014)

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVNÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVNÝM POVOLENÍM (Z ROK 2014) Datum zpracování: 29.4.2015 1/7 Zpracoval: Ing. Vladimír Spáčil Identifikační údaje zařízení:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Obrobna / fiktivní výduch č. 8d, zdroj č. 108d Vyvažovací stroje 6ks bez filtru- fikt. výduch Infrazářiče 20ks bez filtru- fikt.

Obrobna / fiktivní výduch č. 8d, zdroj č. 108d Vyvažovací stroje 6ks bez filtru- fikt. výduch Infrazářiče 20ks bez filtru- fikt. Přípravna písku, přípravna formovací směsi (zdroj č. 101, výduch 1) Formovací linka DISA 2 (chladící trasy) + pásové dopravníky svozu formovací směsi, vytloukací buben DIDION DM 100 (zdroj č. 102, výduch

Více

datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina telefon: 386 720 648

datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina telefon: 386 720 648 +LVDCY11GV6E:+! KUCBX00FU5D9 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 47433/2014/OZZL Sp.zn.: OZZL 42032/2014/kaper datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina

Více

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP )

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 573/2009 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Kanalizační řád stokové sítě Obce Čisovice

Kanalizační řád stokové sítě Obce Čisovice stokové sítě Obce Čisovice Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Titulní list Název

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE

AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE LABTECH s. r. o. je dynamická společnost dlouhodobě se zabývající laboratorními rozbory a zkouškami, prodejem, servisem a aplikační podporou laboratorní instrumentace,

Více