Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2."

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 36/2012Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad ) jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen zákon o integrované prevenci ) a podle ustanovení 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává ve správním řízení k žádosti provozovatele doručené dne vsouladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2. změna IP ) právnické osobě: CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o., Zámecká 730, Světlá nad Sázavou s přiděleným IČ (dále jen provozovatel ) pro zařízení kategorie 3.3. Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení vetší než 20 t denně: CRYSTALITE BOHEMIA - výroba užitkového a domácenského skla (dále jen zařízení ) Umístění zařízení: adresa: CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o., Zámecká 730, Světlá nad Sázavou, kraj: Kraj Vysočina, obec: Světlá nad Sázavou, katastrální území: Světlá nad Sázavou, parcelní čísla: 262, 339, , 1016/1/2, 1043, 1207, 1209, 1211, 1396, 1469, 1531, 1532, , 1575, 1581, 1611, 1612, 1619, 1673, 1682, 1690, 1771, , 47/4/14/15/17, 177/3, 179/1/5, 590/3/4, 613/4/5, 624/2, 896/24/25, 1416

2 Krajský úřad tímto rozhodnutím o 2. změně IP mění integrované povolení ( dále jen IP ) č.j. KUJI 34668/2010 ze dne , které dne nabylo právní moci, ve znění 1. změny IP č.j. KUJI 46825/2011 ze dne , které dne nabylo právní moci. Výroková část výše uvedeného integrovaného povolení se v popisu zařízení a v závazných podmínkách provozu zařízení se mění a nyní zní takto: Celkový popis zařízení a přímo spojených činností: Údaje o zařízení Společnost CRYSTALITE BOHEMIA s. r. o., nový vlastník sklářského provozu po bývalé společnosti Sklo Bohemia, a. s., s celkovou projektovanou kapacitou 124 t/den (tj t/rok) je zaměřen na výrobu užitkového a domácenského bezolovnatého skla. Seznam průmyslových činností a popis zařízení dle přílohy č. 1 Tavící agregát TA4 - elektricky vytápěná pec s tavící plochou 17,3 m 2 (3 přívodní kanály skloviny) slouží na výrobu barnatého křišťálu. Projektovaná kapacita agregátu je 35 t skloviny/den, tj t skloviny/rok. Tavící agregát L6 - elektricky vytápěná pec s tavící plochou 8,50 m 2 (1 přívodní kanál skloviny s odbočkou) slouží na výrobu barnatého křišťálu. Projektovaná kapacita agregátu je 18 t skloviny/den, tj t skloviny/rok. Tavící agregát TA3 - elektricky vytápěná pec s tavící plochou 4,8 m 2 (1 přívodní kanál skloviny) slouží na výrobu barnatého křišťálu. Projektovaná kapacita agregátu je 9 t skloviny/den, tj t skloviny/rok. Tavící agregát TA5 - elektricky vytápěná pec s tavící plochou 11,0 m 2. Pec na výrobu barnatého křišťálu (odporový ohřev skloviny průchodem el. proudu), 2 přívodní kanály skloviny, zakládání vsázky na studenou hladinu. Projektovaná kapacita agregátu je 22 t skloviny/den, tj t skloviny/rok. Tavící agregát TA7 - elektricky vytápěná pec s tavící plochou 7,82 m 2 (1 přívodní kanál skloviny) slouží na výrobu barnatého křišťálu. Projektovaná kapacita agregátu je 14 t skloviny/den, tj t skloviny/rok. Předpokládané uvedení do provozu v lednu Seznam průmyslových činností a popis zařízení mimo rámec přílohy č. 1 Kmenárna - slouží pro přípravu sklářského kmene. Je tvořena navažovací linkou s plně automatickými tenzometrickými vahami, řízenými PC z velínu. Projektovaná kapacita kmenárny je 124 t kmene/den, tj t kmene /rok. Sušička písku - slouží k sušení sklářského písku. Projektovaná kapacita sušičky je 35 t vysušeného písku/den, tj t vysušeného písku /rok. Číslo stránky 2

3 Zapalovací a leštící hořáky - 24 pozicové leštící linky s otopem hořáků na kyslík a zemní plyn slouží pro povrchovou úpravu výrobků (leštění plamenem). Oxidační leštění plamenem je náhradou chemického leštění kyselinami. Projektovaná kapacita hořáků je 61 t leštěných výrobků/den, tj t leštěných výrobků/rok. Pásové chladící pece - 7 pásových chladících pecí (3 pece jsou elektricky vytápěné a 5 je na zemní plyn o výkonu hořáků 60 kw) slouží k vychlazení výrobků. Plynová kotelna (provoz Energetika) - je tvořena plynovými kotli K1 o jmenovitém tepelném výkonu 5,6 MW ( MWh/rok), K2 o jmenovitém tepelném výkonu 13 MW (záložní) a K3 o jmenovitém tepelném výkonu 15 MW (záložní) a slouží k výrobě tepla. Čistírna technologických odpadních vod (ČOV) - slouží k chemicko-mechanickému (koagulace, filtrace, sedimentace, neutralizace) předčištění technologických odpadních vod z provozů strojního broušení, vazárny, hutního provozu (fritovací voda, elektrodová voda) a z dopravy (mytí aut) a následnému svedení do vodního toku Sázava. Projektovaná kapacita ČOV je m 3 předčištěných odpadních vod/rok. Poznámka: Chemická leštírna skla ( nová ) od 09/2008 není provozována. Chemickou leštírnu skla ( starou ) provozuje jiný subjekt. Přímo spojené činnosti Skladování a manipulace se vstupní surovinou, pomocnými látkami, materiály a hotovými výrobky (centrální sklad materiálu - MTZ) Příprava sklářského kmene a vsázky Tvarovací technologie (automatická technologie používající k pohonu hydraulické zařízení) Příslušenství hutě (ohřívání forem a podložek, udržování teploty výrobků při tvarování) Brusírna skla, oprávka (ruční opravy drobných výrobních vad skleněných výrobků) Balení a expedice hotových výrobků Doprava (paletizační vozíky, vysokozdvižné vozíky, traktor, pracovní stroj, osobní a nákladní automobilová doprava) Pomocné provozy (centrální údržba - montáž, demontáž, opravy zařízení, kovodílna) Úprava užitkové technologické vody (mechanicko-chemická úprava povrchové případně podzemní vody) Rozvod elektrické energie, zemního plynu a tlakového vzduchu (kompresorovna) Omezování emisí znečišťujících látek (kmenárna - filtrační stanice FVU 100, tavící agregát TA4 - filtrační stanice FVU 37, tavící agregát L6 - filtrační stanice FVU 25/37, tavící agregát TA3 filtrační stanice FVU 25, tavicí agregát TA5 filtrační stanice FVJ MRA 37, tavicí agregát TA7 filtrační stanice FVJ MRA 37, sušička písku - filtrační stanice FVU 25) Číslo stránky 3

4 Nakládání s vodami (odběr pitné vody z vodovodního řadu; odběr povrchové vody z vodního toku Sázava; odběr podzemní vody z kopané a z vrtané studny, svod splaškových odpadních vod do veřejné kanalizace; svod předčištěných technologických odpadních vod do vodního toku Sázava; svod dešťové vody ze střech budov a ze zpevněných ploch přes záchytnou havarijní sedimentační jímku do vodního toku Sázava) Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky Nakládání s odpady Měření a monitorování Poznámka: Skladování jedů (sklad jedů) bylo ukončeno v 12/2009, sklad jedů bude používán ke shromažďování některých druhů nebezpečných odpadů. Krajský úřad podle 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci stanoví následující závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek: A) Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku a související monitoring a) Ovzduší 1. Tavící agregáty TA4, L6, TA3, TA5, TA7 (VZZO) 1.1. Dodržovat níže uvedené emisní limity a podmínky u VZZO. Tabulka 1 Emisní zdroje a závazné emisní limity Emisní zdroj Látka nebo (technologický) ukazatel Jednotka Závazný emisní limit Tavící agregát TA4 zdroj č. 117 výduch č. 103 Tavící agregát L6 zdroj č. 108 výduch č. 104 TZL mg/m 3 10 NO 2 mg/m HF mg/m 3 10 Tavící agregát TA3 Zdroj č.119 HCl mg/m 3 30 Výduch č.119 Tavicí agregát TA5 Kovy I (2) mg/m 3 5 Číslo stránky 4

5 (2) (3) Zdroj č.120 Výduch č.120 Tavicí agregát TA7 Zdroj č.121 Výduch č.121 Kovy II (3) Zn mg/m 3 mg/m 3 2,5 2 Kovy I: Pd, Sb, Mn, V, Sn, Cu Kovy II: Co, Ni, Cr, As, Cd, Se Pro výše uvedené emisní limity TZL, NO 2, HF, HCl, kovy I a kovy II platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních stavových podmínek (tlak 101,325 kpa a teplotě 0 o C), bez přepočtu na referenční obsah kyslíku (O 2R ) v souladu s bodem 3.3. přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. Pro výše uvedený emisní limit Zn platí vztažné podmínky B, koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínkách (tlak 101,325 kpa a teplotě 0 o C) v souladu s vyhláškou č. 205/2009 Sb Zajistit u výše uvedených zdrojů autorizované jednorázové měření emisí TZL, NOx, HF, HCl, kovy I, kovy II a Zn s četností 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření. Měření znečišťujících látek do ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění. 2. Kmenárna a sušička písku (SZZO) 2.1. Dodržovat níže uvedené emisní limity a podmínky u SZZO. Tabulka 2 Emisní zdroje a závazné emisní limity Emisní zdroj Látka nebo Jednotka (technologický) ukazatel Kmenárna zdroj č. 109 výduch č. 105 TZL mg/m 3 Sušička písku zdroj č. 116 výduch č. 112 Závazný emisní limit Pro výše uvedený emisní limit platí vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky za obvyklých provozních podmínek Zajistit u výše uvedených zdrojů autorizované jednorázové měření emisí TZL s četností 1 x za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření. Měření znečišťujících látek do ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění. Číslo stránky 5

6 3. Plynová kotelna - plynový kotel K1 (Záložní kotle K2 a K3) - (VZZO) 3.1. Dodržovat níže uvedené emisní limity a podmínky u VZZO. Tabulka 3 Emisní zdroje a závazné emisní limity Emisní zdroj Látka nebo (technologický) ukazatel Jednotka Závazný emisní limit Plynový kotel K1, K2, K3 zdroj č. 001, 002, 003 výduch č. 001 NO x (NO 2 ) mg/m CO mg/m Pro výše uvedené emisní limity platí vztažné podmínky A, koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek (tlak 101,325 kpa a teplotě 0 o C), s referenčním obsahem kyslíku 3 % Zajistit u výše uvedeného zdroje autorizované jednorázové měření emisí NOx a CO s četností 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření. Měření znečišťujících látek do ovzduší provede autorizovaná měřící skupina s autorizací dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění. b) Voda 1) Pitná voda Podmínky nejsou stanoveny. Poznámka: Pitná voda, která slouží pro zásobování společnosti pitnou vodou, pro sociální účely a pro technologii, je dodávána z vodovodního řadu na základě smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Kontrolu správnosti měření vodoměru zajišťuje dodavatel pitné vody dle zákona č. 274/2001 Sb. a zákona č. 505/1990 Sb. a smlouvy o dodávce. Výsledky měření pitné vody zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly. 2) Podzemní voda 1.1. Dodržovat množství odběru podzemní vody z kopané studny a z vrtané studny pro technologické účely. Tabulka 4 Množství odběru podzemní vody Zdroj odběru Odběr podzemní vody z kopané studny na pozemku p.č. 613/5, k. ú. Světlá nad Sázavou, v hydrologickém rajonu 652. Odběr podzemní vody z vrtané studny na pozemku p.č. 613/5, k. ú. Světlá nad Sázavou, v hydrologickém rajonu 652. Množství maximálně - 3,0 l/s měsíčně - max m 3 /měs. ročně m 3 /rok maximálně - 1,2 l/s měsíčně - max m 3 /měs. ročně - max m 3 /rok 1.2. Měřit množství odebírané podzemní vody ze dvou studní zařízeními, jejichž správnost měření bude ověřená dle požadavků stanovených zákonem č. 505/1990 Sb., v platném znění. Číslo stránky 6

7 1.3. Voda ze studní se používá pouze k chlazení kompresorů. V případě použití podzemní vody způsobem, při kterém by docházelo k jejímu kontaktu s kůží pracovníků, bude zajištěna mikrobiologická nezávadnost podzemní vody vhodnou desinfekcí a v místě finálního odběru po dezinfekci bude sledována mikrobiologická nezávadnost vody s četností 1 x za 6 měsíců, 1.4. Výsledky měření zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly Výsledky měření za kalendářní rok zaslat vždy do 31. ledna následujícího roku příslušnému správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5) Platnost povolení k odběru podzemní vody se stanoví do ) Povrchová voda 1.1. Dodržovat množství odběru povrchové vody z vodního toku Sázava pro technologické účely. Tabulka 5 Množství odběru povrchové vody Zdroj odběru Množství Odběr povrchové vody z vodního toku Sázava v hydrologickém pořadí povodí , v hydrologickém rajonu 652, v říčním km 145,01. průměrně - 11 l/s maximálně - 20 l/s měsíčně - max m 3 /měs. ročně m 3 /rok 1.2. Měřit množství odebírané povrchové vody z vodního toku Sázava zařízením, jehož správnost měření bude ověřená dle požadavků stanovených zákonem č. 505/1990 Sb., v platném znění Dodržovat minimální zůstatkový průtok povrchové vody vodního toku Sázava v říčním km 145,01 v množství Q355-1,120 m 3 /s Odběrné místo bude udržováno v řádném technickém stavu a bude provozováno v souladu s provozním a manipulačním řádem úpravny vody Výsledky měření zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly Výsledky měření za kalendářní rok zaslat vždy do 31. ledna následujícího roku příslušnému správce povodí (Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5) Platnost povolení k odběru podzemní vody se stanoví do Číslo stránky 7

8 4) Technologická odpadní voda 1.1. Dodržovat limity pro vypouštění předčištěných technologických odpadních vod z ČOV do vodního toku Sázava v hydrologickém pořadí povodí č , v říčním km 145,2. Tabulka 6 Limity pro vypouštění technologické odpadní vody Množství průměrně - 6,4 l/s maximálně l/s denně - max m 3 /den měsíčně - max m 3 /měs. ročně m 3 /rok Emisní limit Ukazatel p (mg/l) m (m/g) t/rok CHSK Cr NL sírany (SO 2-4 ) fluoridy (F - ) olovo (Pb) 0,5 1,5 0,1 arsen (As) 0,3 1,0 0,06 baryum (Ba) 0,5 3,0 0,1 zinek (Zn) 1,0 2,0 0,2 (C 10 -C 40 ) 0,8 2,0 0,16 ph 6, Měřit množství předčištěných technologických odpadních vod do vodního toku Sázava zařízením, jehož správnost měření bude ověřená dle požadavků stanovených zákonem č. 505/1990 Sb., v platném znění Sledovat jakost vypouštěných technologických odpadních vod z ČOV vypouštěných do vodním toku Sázava na výtoku z havarijní sedimentační jímky laboratorním rozborem s četností 12 x za rok (1 x za měsíc), typem vzorku B, tj. 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin Platnost povolení se stanoví do p je přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod a mohou být překročeny v povolené míře dle hodnot uvedených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění., m je nepřekročitelná maximální hodnota Množství předčištěných technologických odpadních vod měřit v měrném objektu na výtoku z havarijní sedimentační jímky. Z naměřeného množství technologických odpadních vod stanovit průměrný průtok v l/s. Z naměřených hodnot se určí denní, měsíční a roční množství Zajistit rozbory vzorků oprávněnou laboratoří dle platných technických norem, nebo norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře Výsledky měření zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly. Číslo stránky 8

9 1.9. Výsledky měření jakosti vypouštěných technologických odpadních vod předávat 1 x ročně, a to nejpozději do 31. ledna roku následujícího po roce, v němž byly odebrány a rozebírány vzorky odpadních vod věcně a místně příslušnému vodoprávnímu orgánu a Povodí Vltavy s. p. Kopie uchovávat po dobu 5 let pro případ kontroly. 5) Splašková odpadní voda Poznámka: Splašková odpadní voda je na základě smlouvy odváděna samostatnou kanalizací na městskou ČOV v Mrzkovicích. Závazné podmínky nejsou stanoveny. 6) Dešťová voda Poznámka: Dešťové vody ze střech budov a ze zpevněných ploch jsou svedeny přes záchytnou (havarijní) sedimentační jímku do vodního toku Sázava. Před vstupem do vodního toku Sázava je sledován ukazatel znečištění (C10-C40), viz Tabulka 6. Závazné podmínky nejsou stanoveny. c) Hluk, vibrace a neionizující záření 1) Hluk 1. Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., v platném znění. Pozn. v rámci 2. změny IP se stanoví tyto další podmínky orgánu ochrany veřejného zdraví: 2. Nezávadnost provozu výrobního areálu po uvedení nového zařízení do provozu bude doložena kontrolním měřením hluku z plného provozu výrobního areálu společnosti Crystalite Bohemia s.r.o. v nejbližších chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb v noční době. Protokol o měření hluku v mimopracovním prostředí bude předložen KHS v termínu do V případě překročení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb stanovených nařízením vlády č. 148/2006 Sb., v platném znění, budou ihned navržena a poté provedena nápravná protihluková opatření, která zajistí splnění předepsaných hygienických limitů. 2) Vibrace Stanovení emisního limitu pro vibrace není relevantní. 3) Neionizující záření Stanovení emisního limitu pro neionizující záření není relevantní. Číslo stránky 9

10 B) Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti 1. Tři měsíce před ukončením výroby užitkového (domácenského) skla (v případě neplánovaného okamžitého ukončení provozu do 1 měsíce po ukončení výroby) bude předložen povolovacímu orgánu Plán postupu asanace zařízení podléhající schválení všemi dotčenými orgány. 2. Do doby schválení Plán postupu asanace zařízení budou objekty, zařízení a veškeré materiály a odpady bezodkladně uvedeny do stavu neohrožujícího zdraví ani životní prostředí. C) Podmínky pro nakládání s odpady 1. Vydává se souhlas k nakládání (shromažďování a předávání osobě oprávněné) s nebezpečnými odpady podle 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, v rozsahu dle Seznamu nebezpečných odpadů. Tabulka 7 Seznam nebezpečných odpadů Kat. číslo Název odpadu * Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky * Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky * Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky * Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek) Odpadní sklo neuvedené pod číslem , O/N * Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky * Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky * Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky * Syntetické řezné oleje * Upotřebené vosky a tuky * Nechlorované hydraulické minerální oleje * Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje * Jiné motorové, převodové a mazací oleje * Syntetické izolační a teplonosné oleje * Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje * Kaly z odlučovačů oleje * Kaly z lapáků nečistot * Olej z odlučovačů oleje Plastové obaly, O/N Kovové obaly, O/N Směsné obaly, O/N Skleněné obaly, O/N * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Číslo stránky 1 0

11 * Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami * Olejové filtry * Brzdové destičky obsahující azbest * Brzdové kapaliny * Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly až a a * Transformátory a kondenzátory obsahující PCB * * * Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC) Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly až (2) * Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky * Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky * Olověné akumulátory * Nikl-kadmiové baterie a akumulátory * Odpady obsahující ropné látky * Odpadní voda obsahující nebezpečné látky * Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky * Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky * Izolační materiál s obsahem azbestu * Stavební materiály obsahující azbest * Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky * Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky * Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť * Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického příslušenství mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd. 2. Vydává se souhlas s netříděním odpadů, předávaných do Střediska odpadového hospodářství Rozinov ( 16 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb.): Označení místa shromažďování anebo soustřeďování Označený kontejner na sběrném dvoře nebo na jiném vhodném místě v areálu podniku (EO)* Označený kontejner na sběrném dvoře nebo na jiném vhodném místě v areálu podniku (skládka) Kategorie odpadu O O Katalogové číslo odpadu , , , , , , , , , (pouze materiálově nevyužitelné) , , , , , , , , , (pouze nevyužitelné) Množství v t (předpoklad) Celkem cca 30 t /rok Celkem cca 150 t/rok Číslo stránky 1 1

12 * EO kontejner určený pro společné shromažďování odpadů kategorie ostatní materiálově nevyužitelných, energeticky využitelných Souhlas s netříděním odpadů se vydává do Evidence společně shromažďovaných odpadů bude vedena samostatně podle jednotlivých druhů a jejich hmotnost bude odhadnuta podle zastoupení v dodávce. Pokud bude ukončen smluvní vztah s odběratelem společně shromažďovaných odpadů bez uzavření obdobného vztahu s jiným partnerem, budou odpady shromažďovány vytříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. D) Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí Podmínky jsou stanoveny v jiných kapitolách. E) Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení Další závazné podmínky se nestanoví. G) Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 1. Plán opatření pro případ havárie (Havarijní plán) zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., v platném znění, aktualizovaný a doplněný o připomínky správce povodí (Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, č.j / Ža, ze dne ) z 11/2011, se schvaluje. 2. Plán opatření pro případ havárie a dílčí plány průběžně revidovat a vést o tom záznamy. H) Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka 1. Zdroje znečišťování ovzduší provozovat v souladu s provozní dokumentací a s provozními řády (PŘ), včetně opatření ke zmírnění průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů. 2. Zajistit provoz a servis všech zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách uchovávat pro případ kontroly. 3. Plnit aktualizované provozní řády velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší (PŘ VZZO - Technologie výroby skla 12/2011, PŘ VZZO - Plynová kotelna 11/2009 a PŘ SZZO - Čistírna odpadních vod 11/2009), které se tímto rozhodnutím schvalují. 4. Návrhy na změny v PŘ předkládat ke schválení krajskému úřadu. I) Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření (metodika měření, frekvence, vedení záznamů) Podmínky kontroly a monitorování ovzduší a vod jsou uvedeny v předchozích kapitolách. Číslo stránky 1 2

13 J) Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku Není stanoveno. Provoz není zdrojem dálkového přenosu znečištění. K) Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů: a) dle 16 odst. 1 písmena e) zákona č. 76/2002 Sb. vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek IP, vypracovat roční zprávu o plnění podmínek IP a předávat ji za kalendářní rok do následujícího roku krajskému úřadu, b) dle 16 odst. 1 písmena b) zákona č. 76/2002 Sb. ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení, c) neprodleně hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, Neobsahuje-li integrované povolení konkrétní způsoby a metody zjišťování, podmínky a povinnosti, postupuje se podle příslušných právních předpisů. Není-li uvedeno jinak, platí termín plnění závazných podmínek od nabytí právní moci integrovaného povolení ( PM IP ). Odůvodnění Krajský úřad Kraje Vysočina (dále jen krajský úřad ) jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění, obdržel dne žádost společnosti CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o., Zámecká 730, Světlá nad Sázavou, s přiděleným IČ (dále jen provozovatel ), o vydání 2. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení pro zařízení kategorie 3.3. Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení vetší než 20 t denně: CRYSTALITE BOHEMIA - výroba užitkového a domácenského skla, tím bylo zahájeno správní řízení. Krajský úřad posoudil žádost a konstatoval, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení, podle ustanovení 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci. Jedná o 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení vyhotoveného dne pod č.j. KUJI 34668/2010, které dne nabylo právní moci, ve znění 1. změny IP č.j. KUJI 46825/2011 ze dne , které dne nabylo právní moci. Číslo stránky 1 3

14 Žádost o 2. změnu IP byla vypracována v náležitostech vyhlášky č. 554/2002 Sb., v platném znění, a v řízení se postupuje podle 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci. Důvodem žádosti o změnu IP je zprovoznění elektrického agregátu TA7 o kapacitě tavení 14 t skloviny denně jako náhrada za odstavené pece TA1 a TA2. Celková kapacita zařízení bude činit 98 t/den, projektovaná kapacita zařízení 124 t/den nebude překročena. Dojde ke změně provozního řádu ovzduší technologie a havarijního plánu. Dále se žádá o změny v IP dle platné legislativy a dle aktualizací, viz v žádosti návrh znění integrovaného povolení. Krajský úřad v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci a 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ) zaslal dne žádost ve věci vydání 2. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení k vyjádření: účastníkům řízení, kromě provozovatele zařízení, který žádost podal, příslušným správním úřadům, které vykonávají působnost podle zvláštních právních předpisů a jejichž správní akty se nahrazují vydáním integrovaného povolení a odborně způsobilé osobě, která vydala Vyjádření k integrovanému povolení a vyzval je k vyjádření ve lhůtě 20 dnů od doručení oznámení. Krajský úřad na základě zhodnocení jednotlivých kapitol předložené žádosti a porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami, vyjádření účastníků řízení, správních úřadů a CENIE, rozhodl o vydání 2. změny IP tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí. Vypořádání připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, Havlíčků Brod 1, ze dne Z hlediska problematiky ochrany ovzduší a odpadového hospodářství nemají odborné složky k výše uvedeným změnám žádných připomínek. Problematika ochrany vod: Navrhujeme v IP v části Podzemní voda přeformulovat bod 1.6. nebo tento bod zcela z IP vypustit. V podobě v jaké je navrhován není opět kontrolovatelný. Domníváme se, že je v zájmu provozovatele zařízení udržovat vodní díla (studny) v řádném technickém stavu. V případě ponechání tohoto bodu lze použít např. následující znění. Vodní díla (studny) udržovat v řádném technickém stavu, a to v souladu s provozním řádem úpravny vody. Z IP vypuštěno, údržba vodního díla je v zájmu provozovatele. Souhlasíme s provedenou změnou v tab. 6 (Limity pro vypouštění technologické odpadní vody), pouze navrhujeme, aby hodnota m u ukazatele ph byla lépe definována např. dolní mez 6 a horní mez 10. V IP upraveno dle návrhu. Jiné připomínky nemáme. Číslo stránky 1 4

15 Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, ze dne Odkaz na kompetence orgánů státní správy, dále jednotlivé složky bez připomínek. Krajská hygienická stanice Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, ze dne V souladu s 9 zák. č. 76/2002 Sb. požadujeme do integrovaného povolení zahrnout následující podmínky k provozu zařízení: 1. Nezávadnost provozu výrobního areálu po uvedení nového zařízení do provozu bude doložena kontrolním měřením hluku z plného provozu výrobního areálu společnosti Crystalite Bohemia s.r.o. v nejbližších chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb v noční době. Protokol o měření hluku v mimopracovním prostředí bude předložen v termínu do V případě překročení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb stanovených nařízením vlády č. 148/2006 Sb., v platném znění, budou ihned navržena a poté provedena nápravná protihluková opatření, která zajistí splnění předepsaných hygienických limitů. Podmínky jsou stanoveny ve smyslu požadavků závazných podmínek integrovaného povolení č.j. KUJI 34668/2010 ze dne , vyplývajících mimo jiné i z 30 odst. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění ve spojení s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. - Krajský úřad zapracoval podmínky vyjádření KHS do podmínek integrovaného povolení, kapitola A), část Emise hluku, vibrací a neionizujícího záření. Z kapitoly D) byly odkazy na již splněné povinnosti k plnění vypuštěny. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ze dne Vzhledem k tomu, že se jedná o uvedení do provozu dalšího obdobného technologického zařízení, které již společnost CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o. provozuje, souhlasíme s návrhem změny lp dle KÚ VYK, OŽP, tj. s výčtem ukazatelů znečišťování a se zpřísněnými emisními limity než stanovuje platná legislativa. Upozorňujeme že BREF GLS je ve stádiu revidování. V pracovní verzi Draft version (24 June 2011) issued for the opinion of the led Article 13 Forum je navrhována přísnější emisní úroveň BAT pro NO (< mg/nm 3, < 8-10 kg/t utaveného skla) při elektrickém tavení než je uvedena v stávajícím BREF GLS ( mg/nm 3 ). Ke zrušení podmínek ohledně povinnosti sledovat jakost podzemní a povrchové vody dle vyhlášky č. 20/2002 Sb., v platném znění, nemáme námitek. Číslo stránky 1 5

16 K aktualizovanému HP, který byl upraven dle připomínek správce povodí a správce významného vodního toku Sázava tj. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Zn / Ža, ze dne , a k aktualizovanému PŘ VZZO, nemáme připomínky. S návrhem na vydání změny lp souhlasíme. Krajský úřad konstatuje, že žádosti o vydání 2. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení, bylo vyhověno za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí. Nedochází k významné technologické změně a tyto změny navazují na minulé průběžné obnovování výroby. Předchozí porovnání s nejlepšími dostupnými technikami provedené v rámci procesu vydání integrovaného povolení a jeho změn zůstávají neměnná a nadále v platnosti. Správního poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 96 písm. b) sazebníku, ve výši Kč se nestanoví, neboť se nejedná o změnu IP při podstatné změně zařízení, viz výše. Poučení účastníků Proti tomuto rozhodnutí se ve smyslu 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, lze odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, k Ministerstvu životního prostředí, OVSS VII, Mezírka 1, Brno, a to podáním prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v 37 odst. 2 a naplňovat podmínky 82 správního řádu. V Jihlavě dne: otisk úředního razítka Ing. Josef Klečanský vedoucí oddělení integrované prevence a EIA odboru životního prostředí Číslo stránky 1 6

17 Rozdělovník Datovou schránkou: Účastníci řízení 1) CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o., Zámecká 730, Světlá nad Sázavou 2) Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou 3) Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5 4) Český rybářský svaz, místní organizace, Lánecká 59, Světlá nad Sázavou (doporučeně do vlastních rukou) 5) Kraj Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí zde Dotčené správní úřady 6) Městský úřad Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí 7) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, Havlíčkův Brod 8) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídle v Jihlavě, Tolstého 1914/15, Jihlava 9) Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, Žižkova 57, Jihlava - zde 10) Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, oddělení technické ochrany životního prostředí - zde Odborně způsobilá osoba 11) CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Litevská 8, Praha10 Na vědomí (po nabytí právní moci IP) 12) Ministerstvo životního prostředí, oddělení IPPC, Vršovická 65, Praha 13) Ministerstvo životního prostředí, OVSS VII, Mezírka 1, Brno 14) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, Havlíčkův Brod Číslo stránky 1 7

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 651/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti:

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Číslo jednací: KUJI 43994/2011 I - Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina

Více

závazné podmínky provozu

závazné podmínky provozu závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba:

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ondřej Nechyba tel. 257 280 705 Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Ovzduší 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č.

Více

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP )

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 573/2009 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II.

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II. Výroková část I. Popis zařízení k výrobě krmiv se mění Parametry zařízení k výrobě krmiv a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorie průmyslové činnosti dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci:

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í *KUCBX00GFKZ8* KUCBX00GFKZ8 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 71651/2014/OZZL-6 datum: 10. 12. 2014 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/9462/14 Spis. zn.: ZN/1960/ŽP/14 Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu následujících středních zdrojů znečišťování ovzduší za splnění emisních limitů uvedených v tab. č. 1 a 2. Kategorizace Emisní

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. 9. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 9. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 9. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 9. změna IP ) právnické osobě: Spisová zn.: OZPZ 468/2015 Kle KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí Krajský úřad

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba

Více

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění podmínek integrovaného povolení č.j.:kulk/22657/2008 ze dne 18. března 2009 společnosti International Automotive Components

Více

Rozhodnutí. 5. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 5. změna IP )

Rozhodnutí. 5. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 5. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 1403/2009 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/7052/14 Spis. zn.: ZN/1634/ŽP/14 Počet listů: 9 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 128 Vyřizuje: Mgr.

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 14452/2012 V Olomouci den 10.2.2012 SpZn : KÚOK/13131/2012/OŽPZ/140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s. V Praze, 3.10.2006

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s. V Praze, 3.10.2006 Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s.. V Praze, 3.10.2006 Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského náměstí

Více

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 383/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 41/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. Změna: 353/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. (část)

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZEVOS a.s. Nádražní 25 686 01 Uherské Hradiště datum 2. září 2010 oprávněná úřední osoba Ing. Diana Tkadlecová číslo jednací

Více

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o:

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: 6 skladovacích sil zemědělských plodin u jihovýchodní strany objektu VKS počet sil celkem

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016.

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Úplné znění výroku integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OZP MHMP nebo OOP MHMP) pod č. j.

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Vyjádření. k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o.

Vyjádření. k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o. Vyjádření k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o. V Praze, 11.6.2007 Zadavatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601

Více

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní :

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní : Liberec 4.dubna 2008 Č. j.: KULK/14919/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/89/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

Rozhodnutí. 10. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 10. změna IP )

Rozhodnutí. 10. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 10. změna IP ) Spisová zn.: OZP 408/2013 Kle KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Dubská 257 272 03 Kladno, Dubí IDDS: s82nwtn datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

Vyjádření. CONTA, s.r.o. k žádosti o vydání integrovaného povolení. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vyjádření. CONTA, s.r.o. k žádosti o vydání integrovaného povolení. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení CONTA, s.r.o. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8/1174, 100 05 Praha 10 tel.: +420 267 225 232 fax: + 420 271 724 306 http://www.cenia.cz

Více

B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. s e d o p l ň u j e t a k t o:

B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. s e d o p l ň u j e t a k t o: B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci s e d o p l ň u j e t a k t o: Pracoviště č. 111 a 112 (ořez laserem a ruční umbug) - hala č. 38

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014)

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVANÝM POVOLENÍM (ZA ROK 2014) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVNÉHO POVOLENÍ VČETNĚ OVĚŘENÍ SHODY S INTEGROVNÝM POVOLENÍM (Z ROK 2014) Datum zpracování: 29.4.2015 1/7 Zpracoval: Ing. Vladimír Spáčil Identifikační údaje zařízení:

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí Spisová zn.: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

integrované povolení

integrované povolení HP-Pelzer s.r.o. Výroba komponentů interiérového vybavení v HP Pelzer, odštěpný závod Ostrava Integrované povolení čj. MSK 9020/2012 ze dne 20.1.2012, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 46581/2007 Spis zn.: ORVZŽP 175/2007 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 15. října 2007 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ O D B O R Ž I V O T Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESICTVÍ Čj.: KUJCK 46312/20132 OZZL/5/Hav Sp.zn.: OZZL 22718/2013/mipi datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 I.

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 23. října 2008 Spis: ORVZŽP 938/2008 Č. j.: KULK 61131/2008 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01KDT0C* Čj: MSK 135541/2015 Sp. zn.: ŽPZ/28175/2015/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 3.

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 3. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 2468/2014 Kle Rozhodnutí Krajský úřad

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s.

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s. Odbor ţivotního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik SITA CZ a.s. Španělská 1073/10 120 00 PRAHA 2 IDDS: pd2ga22 datum 13. prosince 2013 oprávněná úřední osoba Ing. et Ing. Ondřej

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Rozhodnutí. vydává integrované povolení

Rozhodnutí. vydává integrované povolení KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Datum: 6.3. 2014 Jednací číslo: 3575/ZPZ/13/IP-168/Z4/Sk JID:

Více

Středisko chovu prasat Velká Chmelištná

Středisko chovu prasat Velká Chmelištná Krajský úřad Středočeský kraj Doručeno: 27,03.2014 054834/2014/KUSK P '"''Y ' lísl.svpfriod (ífuh lisl Poděbradská 2026 288 72 ymburk!co: 4514^666 DIČ:CZ 45149666 napsaná v obeíioííním icjstříkii Mústskolio;

Více

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DGS0R* Čj: MSK 88711/2014 Sp. zn.: ŽPZ/17393/2014/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ podle přílohy č.4 k vyhlášce č.288/2013 Sb.

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ podle přílohy č.4 k vyhlášce č.288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ podle přílohy č.4 k vyhlášce č.288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 94073/2011 Sp. zn.: S - JMK 94073/2011 OŽP/Zl Vyřizuje/linka Mgr. Zlevorová/2682 Brno 06.12.2011

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Dalkia Česká republika, a.s.

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Dalkia Česká republika, a.s. Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Dalkia Česká republika, a.s. V Praze, 29. 5. 2006 Zadavatel: Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova

Více

Rozhodnutí. integrovaného povolení. podle 13 odst. 2 zákona o integrované prevenci, provozovateli zařízení:

Rozhodnutí. integrovaného povolení. podle 13 odst. 2 zákona o integrované prevenci, provozovateli zařízení: V Praze dne: 4. 12. 2015 Číslo jednací: 089213/2015/KUSK/ OŽP/Dvo Spisová značka: SZ_089213/2015/KUSK/12 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Dvořáková dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Úplné znění výrokové části integrovaného povolení vydaného OZP MHMP (dříve OOP MHMP) pod SZn.: S-MHMP-276929/2007/OOP-VIII-577/R-34/Hor

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15.9.2005 Č. j.: KULK 4361/2005 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., Liberec 24. listopadu 2004 Č. j.: KULK 11386/2003 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a

Více