Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:"

Transkript

1 Pøedávjící: Boøivojov , Prh 3 tel: , Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje, že je výhrdním vlstníkem pùjèovného vozidl Ford Trnsit 300L, SPZ 8A ke kterému se vzthuje tto smlouv. Pøedmìtem výpùjèky je vozidlo Ford Trnsit 300L, VIN: WFOVXXGBFV2L56768, brvy støíbrné. Nájemce 1 je povinen pøedt vùz Nájemci 2 (uveden níže) nejpozdìji ve stnovený den hodinu, n kterém se dohodl vlstník s nájemcem 2. Nájemce 1 prohlšuje, že je mu znám den hodin pøedání vozu nájemci 2 že tk bez protestù uèiní. Pokud nedojde k pøedání vozu mezi nájemcem 1 nájemcem 2 z jkéhokoliv dùvodu, je nájemce 1 z vùz plnì zodpovìdný je povinen neprodlenì vrátit vùz do ulice Boøivojov 84, Prh 3, Èeská Republik pokud nebude s vlstníkem dohodnuto jink. Nebude-li nájemce 1 informovt vlstník o skuteènosti, že nedošlo k pøedání vozidl mezi ním nájemcem 2 prodlužuje se nájemci 1 utomticky dob pronájmu o dobu vymezenou pro nájemce 2, to pouze v pøípdì, že vùz neprodlenì nevrátí pøed provozovnu v Boøivojovì ul. 84. Nájemce 1 pøedá nájemci 2 vùz s plnou nádrží pohonných hmot. Pokud nájemce 1 poskytne vùz tøetí osobì, zodpovídá z jím zpùsobenou škodu n vozidle i okolí stejnì, jkoby škodu zpùsobil sám. Jkékoliv poškození vozidl vlstní vinou je nájemce povinen okmžitì nhlásit vlstníkovi dále postupovt dle smluvních podmínek pronájmu užitkových vozù zveøejnìných n Nájemce 1 uèiní veškerá možná optøení proti zcizení vozidl (zmykání vozu vèetnì ktivce lrmu). Nájemce 1 ruèí z vozidlo po dobu trvání jeho výpùjèky. Nájemce 1 bude využívt vozidlo tkovým zpùsobem, by nedìll šptné jméno vlstníkovi. Z jkékoliv prokázné pokuty pøestupky (ve výpùjèní dobì) s vozidlem vlstník je nájemce 1 povinen pøevzít n svou zodpovìdnost to vèetnì úhrdy èi soudního sporu. Cen zhrnuje Neomezený poèet ujetých kilometrù do dného limitu Povinné ruèení, hvrijní pojištìní, pojištìní proti krádeži, zelenou krtu Pltb silnièní dnì Roèní dálnièní známk (ÈR) Výmìn pneu (letní zimní) Prvidelný servis Ceny z den se poèítjí z 24 hodin od zèátku pronájmu. Je-li tto dob pøekroèen o více než 60 minut, úètuje se nájemné z 3 hodiny dle szby pùjèovného, dále pk dlších 24 hodin (1 den). Cen nezhrnuje Spotøebovné plivo (pøi nedotnkování pliv úètujeme 4,-Kè/km bez 19% DPH) Jkékoliv silnièní popltky mimo Èeskou republiku Oprávnìní zástupci smluvních strn prohlšují, že si smlouvu i smluvní podmínky pronájmu užitkových vozù pøeèetli texty odpovídjí prvé svobodné vùli smluvních strn. N dùkz toho pøipojují své podpisy. Vùz pøedávjící vlstník Vùz pøebírjící nájemce 1

2 Smluvní strny sepsly k výpùjèní smlouvì tento Pøedávcí protokol Pøedávjící prohlšuje, že je výhrdním vlstníkem pùjèovného vozidl Ford Trnsit 300L, SPZ 8A ke kterému je tento pøedávcí protokol. Povinnosti nájemce 1: Udržovt vozidlo v èistém stvu v jkém mu bylo pøedáno (interiér i exteriér), nekouøit ve vozidle ni v jeho nákldovém prostoru, nepøekrèovt s vozidlem nejvyšší povolenou rychlost, nepøekrèovt jeho mximální ztížení, pøi pøedávání zpìt vlstníkovi èi dlšímu nájemci doplnit plivo do plného stvu, jkoukoliv zjištìnou èi zpùsobenou závdu ihned nhlásit vlstníkovi èi dlšímu nájemci tuto zpst do pøedávcího protokolu. Povinnosti vlstník: Udržovt vozidlo ve zpùsobilém technickém stvu, zjistit správnou použitelnou povinnou výbvu vozidl Vrtná záloh ve výši.. slovy.. Záloh bude vrácen vlstníkem nejbližší prcovní den, pøípdnì nejdéle v den... Stv kilometrù pøi pøedání nájemci 1.. km Rudlík no - ne Szb pùjèovného v Kè bez 19% DPH s pøedplceným poètem kilometrù: 3 hodiny 600,- (100 km) 6 hodin 900,- (150 km) 1 den 1 400,- (250 km) 2 dny 2 800,- (450 km) Víkend 3 000,- (450 km) 3 dny 4 200,- (650 km) 4 dny 5 600,- (900 km) 5 dní 6 500,- (1100 km) 6 dní 7 800,- (1300 km) 1 týden 8 000,- (1333 km) 2 týdny ,- (2200 km) Kždý kilometr nd dný limit je úètován 3,- Kè bez 20% DPH. Vdy n vozidle pøi pøedání nájemci: Pøedné vìci k vozidlu: Klíè 2x, dálkové ovládání od lrmu 1x, mlý technický prùkz, dokld o povinném ruèení, lékárnièk 1x, hever + klíè n kol 1x, plná nádrž pohonných hmot, náødí, gumové kobereèky 2x. Oprávnìní zástupci smluvních strn prohlšují, že si pøedávcí protokol pøeèetli její text odpovídá prvé svobodné vùli smluvních strn. N dùkz toho pøipojují své podpisy. Vozidlo pøedáno nájemci dne.. v.... hod v místì:... Vozidlo pøedá nájemce 1 nájemci 2 nejdéle dne.. v.. hod v místì:... Nájemce 1 prohlšuje, že veškeré kontktní údje n nájemce 2, kterému bude pøedávt vùz, vyplní dle pøedloženého pltného obènského prùkzu nájemcem 2. Z správnost vyplnìní tìchto kontktních osobních údjù odpovídá nájemce 1. Pøi pøedání vozu zstupuje nájemce 1 vlstník. Kontkt n nájemce 2 Jméno: Vùz pøedávjící vlstník Vùz pøebírjící nájemce 1

3 Vlstník: Boøivojov , Prh 3 tel: , Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 (zástupce vlstník pro pøedání vozu) Dále jen nájemce 1 Pøebírjící è. 2 Dále jen nájemce 2 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Vlstník prohlšuje, že je výhrdním vlstníkem pùjèovného vozidl Ford Trnsit 300L, SPZ 8A ke kterému se vzthuje tto smlouv. Pøedmìtem výpùjèky je vozidlo Ford Trnsit T300, VIN: WFOVXXGBFV2L56768, brvy støíbrné. Nájemce 2 je povinen vrátit vùz do ulice Boøivojov 84, Prh 3, Èeská Republik pokud nebude dohodnuto jink. Pokud nájemce 2 poskytne vùz tøetí osobì, zodpovídá z jím zpùsobenou škodu n vozidle i okolí stejnì, jkoby škodu zpùsobil sám. Jkékoliv poškození vozidl vlstní vinou je nájemce2 povinen okmžitì nhlásit vlstníkovi dále postupovt dle smluvních podmínek pronájmu užitkových vozù zveøejnìných n Nájemce 2 uèiní veškerá možná optøení proti zcizení vozidl (zmykání vozu vèetnì ktivce lrmu). Nájemce 2 ruèí z vozidlo po dobu trvání jeho výpùjèky. Nájemce 2 bude využívt vozidlo tkovým zpùsobem, by nedìll šptné jméno vlstníkovi. Z jkékoliv prokázné pokuty pøestupky (ve výpùjèní dobì) s vozidlem vlstník je nájemce 2 povinen pøevzít n svou zodpovìdnost to vèetnì úhrdy èi soudního sporu. Cen zhrnuje Neomezený poèet ujetých kilometrù do dného limitu Povinné ruèení, hvrijní pojištìní, pojištìní proti krádeži, zelenou krtu Pltb silnièní dnì Roèní dálnièní známk (ÈR) Výmìn pneu (letní zimní) Prvidelný servis Ceny z den se poèítjí z 24 hodin od zèátku pronájmu. Je-li tto dob pøekroèen o více než 60 minut, úètuje se nájemné z 3 hodiny dle szby pùjèovného, dále pk dlších 24 hodin (1 den). Cen nezhrnuje Spotøebovné plivo (pøi nedotnkování pliv úètujeme 4,-Kè/km bez 19% DPH) Jkékoliv silnièní popltky mimo Èeskou republiku Oprávnìní zástupci smluvních strn prohlšují, že si smlouvu i smluvní podmínky pronájmu užitkových vozù pøeèetli texty odpovídjí prvé svobodné vùli smluvních strn. N dùkz toho pøipojují své podpisy. Vùz pøedávjící nájemce 1 Vùz pøebírjící nájemce 2

4 Smluvní strny sepsly k výpùjèní smlouvì tento Pøedávcí protokol Pøedávjící (nájemce 1) prohlšuje, že zstupuje výhrdního vlstník pùjèovného vozidl Ford Trnsit 300L, SPZ 8A ke kterému je tento pøedávcí protokol. Povinnosti nájemce 2: Udržovt vozidlo v èistém stvu v jkém mu bylo pøedáno (interiér i exteriér), nekouøit ve vozidle ni v jeho nákldovém prostoru, nepøekrèovt s vozidlem nejvyšší povolenou rychlost, nepøekrèovt jeho mximální ztížení, pøi pøedávání zpìt vlstníkovi èi dlšímu nájemci doplnit plivo do plného stvu, jkoukoliv zjištìnou èi zpùsobenou závdu ihned nhlásit vlstníkovi èi dlšímu nájemci tuto zpst do pøedávcího protokolu. Povinnosti vlstník: Udržovt vozidlo ve zpùsobilém technickém stvu, zjistit správnou použitelnou povinnou výbvu vozidl Vrtná záloh ve výši 5000,- Kè (slovy pìt tisíc korun èeských) bude (po odeètení nájemného) nájemci 2 vrácen vlstníkem nejbližší prcovní den, pøípdnì nejdéle do dne.... Nájemce 2 vrátí pùjèený vùz vlstníkovi nejdéle v den. Hodinu N dresu. Vlstník: Stv kilometrù pøi pøedání nájemci 2.. km Rudlík no - ne Szb pùjèovného v Kè bez 19% DPH s omezeným poètem kilometrù: 3 hodiny 600,- (do 120 km) 6 hodin 900,- (do 180 km) 1 den 1 400,- (do 300 km) 2 dny 2 800,- (do 500 km) 3 dny 4 200,- (do 750km) 4 dny 5 600,- (do km) 5 dní 6 500,- (do 1 250km) 6 dní 7 800,- (do 1 450km) 1 týden 8 000,- (do 1 500km) 2 týdny ,- (do 2 500km) Víkend 3 000,- (450 km) Kždý kilometr nd dný limit je úètován 3,- Kè bez 20% DPH. Vdy n vozidle pøi pøedání nájemci 2: Pøedné vìci k vozidlu: Klíè 2x, dálkové ovládání od lrmu 1x, mlý technický prùkz, dokld o povinném ruèení, lékárnièk 1x, hever + klíè n kol 1x, plná nádrž pohonných hmot, náødí, gumové kobereèky 2x. Oprávnìní zástupci smluvních strn prohlšují, že si pøedávcí protokol pøeèetli její text odpovídá prvé svobodné vùli smluvních strn. N dùkz toho pøipojují své podpisy. Vozidlo pøedáno nájemci 2 dne.. v.... hod v místì:... Nájemce 1 prohlšuje, že veškeré kontktní údje n nájemce 2, kterému pøedává vùz, jsou vyplnìné dle pøedloženého pltného obènského prùkzu nájemcem 2. Z správnost vyplnìní tìchto kontktních osobních údjù odpovídá nájemce 1. Pøi pøedání vozu zstupuje nájemce 1 vlstník pøedávného vozu. Poznámky: Vùz pøedávjící nájemce 1 Vùz pøebírjící nájemce 2

5 Vlstník: Boøivojov , Prh 3 tel: , Dále jen vlstník Pøedávjící: Dále jen nájemce 2 Smluvní strny sepsly pøi vrácení vozu který byl pùjèen dne. tento Pøedávcí protokol Vdy n vozidle pøi pøevzetí od nájemce 2: Poèáteèní stv kilometrù vozu pøi pøevzetí nájemcem 2 dne.. Koneèný stv kilometrù pøi vrácení vozu nájemcem 2 dne..... km... km Vrácen rudlík no - ne Vozidlo vráceno vlstníkovi dne.. v.... hod v místì:... Vùz pøebírjící vlstník Vùz pøedávjící nájemce 2

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové LISTOPAD èíslo 11 V. roèník Støíbrná zemìkoule z Vrù putovl do Morvské Tøebové Propgèní DVD mìst s názvem Perl èeské renesnce získlo n filmovém festivlu Tourregion film v Krlových Vrech støíbro. Porot

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Smlouva o pronájmu vozidla č. 2

Smlouva o pronájmu vozidla č. 2 uzavřená mezi: Pronajímatelem vozidla: Smlouva o pronájmu vozidla č. 2 firma: VISPA spol. s.r.o. sídlo: Blaženice 8, 257 44 Netvořice IČ: 62955730 DIČ: CZ62955730 zastupuje: Pavel Vrňák Tel.: 777 719 388

Více

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email:

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email: Smlouva o nájmu dopravního prostředku číslo: S000xxx/2015 uzavřená podle 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

(dále jen pronajímatel) na straně jedné. (dále jen nájemce) na straně druhé

(dále jen pronajímatel) na straně jedné. (dále jen nájemce) na straně druhé Smlouva o nájmu dopravního prostředku se zabudovaným silničním radarovým rychloměrem AD 9C resp. RAMER10 pro měření rychlosti silničních motorových vozidel a zvláštní výbavou Níže uvedeného dne, měsíce

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Článek I. Obecná a úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako VSP ) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU č. / EasyLease dále jen Smlouva uzavřená podle ustanovení 2321 a násl. zákona. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ ) mezi A. Charouz, spol. s r.o. se sídlem:

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

V Moravské Tøebové ve volbách

V Moravské Tøebové ve volbách LISTOPAD 2006 èíslo 11 IV. roèník V Morvské Tøebové ve volbách podruhé zvítìzil ODS V komunálních volbách, které probìhly o víkendu 20. 21.10., zvítìzil už podruhé Obènská demokrtická strn poètem 27,54

Více

Smlouva o pronájmu dopravního prostředku (uzavřená podle 630 až 637 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Smlouva o pronájmu dopravního prostředku (uzavřená podle 630 až 637 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku) Smlouva o pronájmu dopravního prostředku (uzavřená podle 630 až 637 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku) I. Smluvní strany 1. Pronajímatel: Auto tuning plus s.r.o., Sámova 5, 62700, Brno, IČO: 25509365,

Více

AUTOPŮJČOVNA www.maxrental.cz

AUTOPŮJČOVNA www.maxrental.cz Všeobecné smluvní podmínky nájmu vozidla MAX Rental s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč, IČ 29293561, DIČ CZ29293561 Všeobecné obchodní podmínky nájmu vozidla (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU VOZIDLA. Suzil s.r.o., IČO 03063968, DIČ CZ03063968, Varšavská 715/36, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU VOZIDLA. Suzil s.r.o., IČO 03063968, DIČ CZ03063968, Varšavská 715/36, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU VOZIDLA Suzil s.r.o., IČO 03063968, DIČ CZ03063968, Varšavská 715/36, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00 Všeobecné obchodní podmínky nájmu vozidla(dále jen VOP ) 1. Úvodní

Více

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV I. OBECNÁ A ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako VSP ) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel a jsou

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Kupní smlouva č.j. PPR-26112-15/ČJ-2013-990656 uzavřená dle ustanovení 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozu

Smlouva o pronájmu obytného vozu Smlouva o pronájmu obytného vozu Pronajímatel: Laracon s.r.o. Kaprova 42/14, 11000 Praha 1 IČ: 243 01 574 DIČ: CZ 24301574 Zapsaná u Městského soudu v Praze, složka C 194577 Zastoupená: Jiří Gabrhelík,

Více

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s.

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vzájemná práva a povinnosti Pražské plynárenské a. s. (dále jen pronajímatel) a osoby, která přijímá k dočasnému

Více

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic SMÌRNICE hry Praha, 2004 I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic 1 2 OBSAH 1. Všeobecné podmínky úèasti (podmínky úèasti)... 5 25 2. Požární útok Plamen (útok Plamen)... 26 31

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi Číslo smlouvy. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi obchodní společností.., IČ:.., sídlo zapsané v obchodním rejstříku,

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce]

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] (platnost od 15.5.2015) I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky společnosti [ ], IČ: [ ] se sídlem [ ] (dále

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ LUXUSNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A JINÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSTROJŮ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ LUXUSNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A JINÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSTROJŮ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ LUXUSNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A JINÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSTROJŮ OBSAH Článek Strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 2. DEFINICE... 1 3. PŘEDMĚT NÁJMU... 4 4. OBJEDNÁVKA,

Více