Komunitní plánování sociálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní plánování sociálních služeb"

Transkript

1 Město Třeboň Komunitní plánov nování sociáln lních služeb

2 Koncept plánovánísoc. služeb Město TřeboT eboň zahájilo proces komunitního plánov nování sociáln lních služeb na podzim roku Hlavní myšlenkou plánovp nování v sociáln lních službách je zjištění a zajištění potřeb osob na stanoveném území a hledání řešení vyskytujících ch se nepříznivých sociáln lních situací s využit itím dostupných zdrojů.

3 CÍLOVÉ SKUPINY V KOMUNITNÍM PLÁNOV NOVÁNÍ Osoby drogově a jinak závislz vislé Osoby fyzicky či i mentáln lně postižen ené Senioři Děti a mláde dež včetně dětí ohrožených na výchově a dětíd obtížně vychovávatelných vatelných Nezaměstnan stnaní a osoby v přechodné sociáln lní krizi

4 PRACOVNÍ A ŘÍDÍCÍ SKUPINA Pracovní skupina: V pracovní skupině pracují lidé,, kteří mají zájem o rozvoj služeb pro jednotlivé skupiny občan anů.. Jsou v nich zastoupeni představitelp edstavitelé zadavatelů, zástupci poskytovatelů,, kteří pro danou skupinu služby poskytují,, a klienti. Řídící skupina: Řídící skupina schvaluje výstupy pracovní skupiny.. MáM pravomoc řídit celý proces komunitního plánov nování a rozhodovat o jeho průběhu hu.

5 SEZNAM POSKYTOVATELŮ SOCIÁLN LNÍCH SLUŽEB V TŘEBONI Pečovatelská služba TřeboT eboň Soukromá domácí péče Domov důchodcd chodců MŠ Sluníčko rehabilitační třída Oblastní charita Třeboň Canisterapeutické sdružen ení Hafík

6 Svaz důchodcd chodců Pedagogicko - psychologická poradna MO Svaz tělesnt lesně postižených Dům m dětíd a mláde deže Odbor školství a soc. věcív MěÚ Základní speciáln lní škola TřeboT eboň

7 Klub maminek Úřad práce Jindřich ichův v Hradec Kontaktní místo referátu SSP

8 PRŮBĚH KOMUNITNÍHO PLÁNOV NOVÁNÍ Rada města m schválila svým usnesením č.. 304/2004 přijetí dotace od Jihočesk eského kraje na projekt zpracování komunitního plánu sociáln lních služeb pro město TřeboT eboň. Na sociáln lní komisi i rady města m byla navržena pracovní skupina složen ená ze zástupcz stupců zadavatele (města), poskytovatelů (organizací poskytujících ch soc. služby) a uživatelu ivatelů sociáln lních služeb eb.

9 Na prvním jednání pracovní skupiny byl představen projekt komunitního plánov nování, hovořilo se o tvorbě komunitního plánu sociáln lních služeb, byly identifikovány ny organizace poskytující sociáln lní služby v Třeboni, rozdány a probrány tyto dotazníky: dotazník k pro uživatele u sociáln lních služeb, dotazník k pro zdravotně postižen ené uživatele, záznamový znamový arch pro rozhovor s uživateli a dotazník k pro poskytovatele sociáln lních služeb. Ty byly následnn sledně rozdány poskytovatelům m a uživatelům sociáln lních služeb v Třeboni.

10 Prostřednictvím měsíčníku Třeboňský svět a České pošty byla distribuována do všech v domácnost cností Třeboně a místnm stních částí anketa s dotazy týkajícími se potřebnosti, využit ití a možnost ností sociáln lních služeb v Třeboni. Tato anketa a články týkající se komunitního plánov nování vyšly též v regionáln lním m tisku.

11 V rámci průzkumu názorů veřejnosti ejnosti města m Třeboně provedli studenti s Zdravotně-soci sociální fakulty Jihočesk eské univerzity v Českých Budějovic jovicích ch terénn nní sběr r dat u občan anů Třeboně. Bylo osloveno 500 respondentů. Výstupem je dokument Průzkum u obyvatel Třeboně o znalosti a využit ití sociáln lních služeb eb.

12 Průzkum u obyvatel TřebonT eboně o znalosti a využit ití sociáln lních služeb Grafy 1,2 ukazují zastoupení respondentů dle pohlaví (38% mužů a 62% žen) a věku. v

13 Procentuáln lní zastoupení respondentů dle pohlaví 38% 62% muži ženy

14 Zastoupení respondentů dle věku v v absolutních číslech Repondenti - dle věku 80 a více Repondenti - dle věku a více ženy muži muži ženy

15 Znalosti jednotlivých typů sociáln lních služeb u žen Pečovatelskou službu zná 23,69% Domov důchodcd chodců zná 15,75% Sociální dávky na odboru školství a sociáln lních věcív zná 9,15% Farní charitu zná 8,34% Domácí péči i zná 9,15% Sociální služby nezná 11,57%

16 Úřad práce zná 7,82% Kontaktní místo státn tní sociáln lní podpory zná 6,19% Protidrogové centrum Citadela zná 4,98% Svaz důchodců zná 1,62% Klub maminek při p MŠ Sluníčko zná 0,94% Klub maminek při p městské knihovně zná 0,81%

17 Znalost typů sociálních služeb u mužů Úřad práce zná 23,97% Domov důchodcd chodců zná 15,25% Sociální dávky na odboru školství a sociáln lních věcí zná 14,53% Svaz důchodců zná 6,54% Sociální služby nezná 14,77%

18 Pečovatelskou službu zná 6,05% Soukromou Domácí Péči zná 5,81% Charitu zná 5,32% Protidrogové centrum Citadela zná 4,84% Kontaktní místo státn tní sociální podpory zná 2,91% respondentů Kluby maminek nezná žádný z dotazovaných mužů žů.

19 Využitíjednotlivých typů sociálních služeb ženami Sociální dávky na odboru školství a sociáln lních věcí využívá 12,46% Kontaktní místo státn tní sociáln lní podpory využívá 4,91% Pečovatelskou službu využívá 4,91% Soukromou domácí péči využívá 4,59% Úřad práce využívá 2,95%

20 Farní charitu využívaj vají 2,3% Domov důchodcd chodců využívá 1,64% Klub maminek při p MŠ Sluníčko využívá 1,31% Klub maminek při p i městskm stské knihovně využívá 0,66% Protidrogové centrum Citadela využívá 0,33% Sociální služby nevyužívá 64%

21 Využitíjednotlivých typů sociálních služeb muži Sociální dávky na odboru školství a sociáln lních věcí využívá 10% Úřad práce využívá 10% Soukromou domácí péče 5 % Farní charitu využívaj vají 3%

22 Pečovatelskou službu využívaj vají 4% Kontaktní místo státn tní sociáln lní podpory využívaj ají 3% Domov důchodcd chodců využívá 2,5% Sociální služby nevyužívá 62,5%

23 Nejvíce využívanou vanou sociáln lní službou je odbor školství a sociáln lních věcí v výplata sociáln lních dávekd (13,46% dotazovaných respondentů). Druhou nejvíce využívanou vanou sociáln lní službou je úřad práce (12,95% dotazovaných občan anů). Nejméně využívanou vanou sociáln lní službou je: j 1. Klub K maminek 2. Svaz důchodců 3. Protidrogové centrum Citadela

24 Schéma dotazníku pro uživatele u sociáln lních služeb Identifikační otázky Druh postižen ení Doba postižen ení Druh využívaných vaných služeb Využívání služeb v jiném m městm stě Nedostatky sociáln lních služeb na TřeboT eboňsku

25 Schéma dotazníku pro poskytovatele soc. služeb Identifikační údaje (název a sídlo s organizace) Počet a věkovv kové rozvrstvení klientů Finanční zdroje Dostupnost Nedostatky sociáln lní péče Návrhy a připomp ipomínky

26 SOCIÁLN LNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA Součást stí komunitního plánu sociáln lních služeb je i sociáln lně demografická analýza. V Třeboni T bude tato analýza zaměř ěřena předevp edevším m na migraci (počet přistp istěhovaných a odstěhovaných obyvatel), obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu, věku, stupně vzdělání,, národnosti, n ekonomické aktivity, obyvatelstvo vyjíždějící do zaměstn stnání a škol, rozdělen lení školských zařízen zení v Třeboni, T nezaměstnan stnané občany, rodiny pobíraj rající dávky sociáln lní péče, sociáln lně potřebn ebné osoby a romskou problematiku.

27 ZÁVĚR Nyní jsme ve stádiu sběru a analýzy dat. NáslednN sledně budeme do konceptu plánu zapracovávat vat výše zmíněnou nou sociáln lně demografickou analýzu. Na základě skutečnost ností zjištěných v pracovní skupině, závěrečné zprávy této t to skupiny a výsledků dotazníkov kového šetření zpracuje řídící skupina návrh komunitního plánu sociáln lních služeb a předloží ho k projednání sociáln lní komisi.

28 Po projednání bude tento návrh n zaslán n všem v členům m pracovní skupiny k připomp ipomínkování. Konečná verze ročního komunitního plánu sociáln lních služeb bude poté předložena ena radě a zastupitelstvu města m ke schválen lení.

29 KONTAKTY Marie Pokorná koordinátorka komunitního plánov nování Městský úřad TřeboT eboň marie.pokorna Marie Hluškov ková koordinátorka PZM Městský úřad TřeboT eboň La_Fontein

30 OBLASTNÍ CHARITA TŘEBOT EBOŇ Sídlo: TřeboT eboň, Chelčick ického 2, PSČ , tel. a fax Bankovní účet: Sparkasse Waldviertler / mail: IČO: Statutárn rním m orgánem je ředitel. Od roku 2001 je výkonem této t to funkce pověř ěřena Mgr. Lucie Bicková

31 Trocha historie Farní charita fungovala v Třeboni řadu let jako organizace dobrovolná.. Zabývali se především m drobnou pečovatelskou činností, sběrem šatstva, pomoci lidem, kteří se dostali do stavu nouze apod.. Farní charita TřeboT eboň jako účelové zařízen zení římskokatolické církve s vlastní právn vní subjektivitou od byla zřízena z zena Otcem biskupem ThDr.. Antonínem nem Liškou.

32 součást stí Diecézn zní charity České Budějovice a členem Sdružen ení Česká katolická charita a Mezinárodn rodní charity Caritas Internationalis. Od se Farní charita TřeboT eboň změnila na Oblastní charitu.. Důvodem D je široký okruh působnosti, p který již přesahuje hranice třeboňské farnosti od Lomnicka až po Českovelenicko. OBLASTNÍ CHARITA TŘEBOŇ je

33 Činnost V současn asné době Oblastní charita realizuje 3 projekty: Od d prosince 2001 Kontaktní a poradenské centrum Citadela, Od d ledna 2002 Občanskou poradnu Od d roku 2004 projekt Astra plnohodnotný podzim života seniorů na venkově. V roce to byl také projekt na pomoc po povodních.

34 Dále jsou to aktivity jako: sběr šatstva, štědrovečerní večeře, e, Tříkrálová sbírka

35 Astra plnohodnotný podzim života seniorů na venkově Jedná se o projekt podpořený z programu Rozvoje občansk anské společnosti - Podpora aktivního života seniorů,, z rozpočtov tové linie Phare. Astra pomáhá seniorům m z malých obcí na Třeboňsku v oblasti osobní péče e a péče p e o domácnost.

36 Klientům m služba nabízí tyto úkony: 1) zajištění dovozu a doprovodu seniorů k lékařům, na instituce - pomoc při p i vyjednávání mimo bydliště,, na nákupy, n na společensk enské a kulturní akce

37 2) respitní péče- za pečuj ující rodinu je převzata p na předem dohodnutou dobu péče p e o seniora. Je to tedy péče p úlevová. Denní starost o nesoběsta stačného člověka je pro pečuj ujícího zátěžz ěží,, nejen z pohledu fyzického, ale i z psychického ho a v rodině není často nikdo jiný, kdo by mohl v péči i zastoupit. Nabízen zená služba znamená především úlevu pro pečuj ujícího, který tak dostává možnost a čas vyřídit si své záležitosti a načerpat nových sil.

38 3) zajištění dovozu nákupn kupů 4) zajištění drobných úklidů 5) zajištění drobných pochůzek (pošta, banka apod.) 6) pomoc při p i vyplňov ování různých žádostí, dotazníků apod. přímo p v domácnosti 7) zprostředkov edkování duchovní promluvy s knězem

39 8) pomoc při p i orientaci v problémech odborné sociáln lní poradenství 9) aktivizace klienta pohybové aktivity cvičen ení,, vycházky 10) psychická aktivizace komunikace (povídání, naslouchání)

40 Občanská poradna Občansk anská poradna Farní charity v Třeboni T řeší od roku 2002 absenci nezávisl vislého sociáln lního poradenství na Jindřichohradecku ichohradecku a dosud to je jediné zařízen zení tohoto typu v regionu. Poradenství, které nabízí,, je jednou z cest, jak pomáhat klientům m překonat p jejich problémy, jak objasňovat ovat jejich osobní cíle a jak jich dosahovat. Služby Občansk anské poradny jsou určeny všem v občan anům, kteří se ocitli ve složit ité životní situaci a to bez ohledu na pohlaví,, věk, v rasu, sexuáln lní orientaci či náboženské vyznání.

41 Smysl projektu poskytovat rady a pomoc, které mohou být v danou chvíli pro klienta nesmírn rně užitečné, protože e nedostatek informací staví člověka do nevýhodné až bezvýchodné situace pomocí psychologického náhledu n aktivizovat klienta pomoci pochopit problém, objasnit příčiny, hledat možné cesty, jak si počínat, aby se klient správn vně rozhodl, co dělatd realizovat možnosti řešení

42 zajistit návaznou n péči p i odborníků začlen lenění nebo znovu-za začlenění klienta do běžb ěžné společnosti tak, aby mohl běžb ěžným způsobem využívat vat ve společnosti běžb ěžných zdrojů,, služeb systému jakými jsou vzdělání,, služby zaměstnanosti, zdravotní péče e a neformáln lních přirozených zdrojů (rodina, přátelp telé apod.).

43 Služby jsou poskytovány nezávisle, nestranně, bezplatně a v případě potřeby i anonymně a se zásadou, že e každý jedinec mám právo utvářet svůj vlastní osud, každá osobní volba mám sloužit jak jeho vlastním m zájmz jmům, m, tak zájmz jmům m společnosti, k níž náleží.

44 Poradna zajišťuje tyto aktivity : krizová intervence jako první pomoc poskytnutí jednoduché informace poskytnutí cílené rady doprovod na úřady a instituce aktivní pomoc v poradně (vyplnění dotazníků,, odvolání, žádostí)

45 poradenství v domácím m prostřed edí klienta vyjednávání mimo poradnu (bydlení,, rodina, zaměstn stnání, škola) zprostředkov edkování odborných konzultací přímá pomoc (hygienický a potravinový servis, praní prádla aj.) zprostředkov edkování duchovní promluvy s knězem nebo pastoračním m asistentem

46 Kontaktní a poradenskécentrum Citadela Zařízen zení funguje jako samostatná jednotka pro poskytování sociáln lních služeb v oblasti drogové problematiky od roku 2001 a je zaměř ěřeno eno především m na realizaci terénn nního programu a provoz poradny. Služeb využívaj vají především m tzv. "problémov moví" uživatelé drog (injekční uživatelé a dlouhodobě užívající jakkoliv), dále d pak rodinní příslušníci, osoby blízk zké,, experimentáto toři i nebo například pracovníci ci s mláde deží a výchovní poradci, ale i širší spektrum veřejnosti. ejnosti.

47 Poskytovanéslužby Výměny injekčních stříka kaček,voda, dezinfekce, kondomy, filtry, kyselina askorbová Poradenství v oblasti bezpečného braní a sexu Osobní asistence pomoc při p i jednání s úřady, doprovod Zprostředkov edkování detoxu,, léčby, l substituce Pomoc v krizi Poradenství pro rodiče

48 Testy HIV, HCV, těhotenskt hotenské testy Hygienický servis sprcha, praní oblečen ení Vitaminový servis Primárn rní prevence besedy pro školy Zprostředkov edkování duchovní pomoci

49 Terénnípráce Terénn nní práce je vykonávána na v Jindřichov ichově Hradci a od roku 2004 i v Českých Velenicích. ch. V rámci r terénn nního programu jsou poskytovány tyto služby: výměnný program, distribuce další šího náčinn iní pro méně rizikovou aplikaci, distribuce kondomů, základní zdravotní ošetření,, poradenství a asistenční služba.

50 Tento program slouží především m problémovým uživatelům, mapuje drogovou scénu v oblasti, snižuje rizika poškozen kození uživatelů i veřejnosti ejnosti a jeho dlouhodobým cílem c je motivace klienta. Úkolem streetworkera je také nabídnout mladým lidem alternativní způsob tráven vení volného času, ukázat jim jiný model řešení konfliktů,, změnit jejich vzorce chování a dovést je na cestu k novým zkušenostem.

51 Projekt Terénní pomoc při p i obnově životních podmínek po povodních v regionu Třeboňsko a Českokrumlovsko

52 Projekt probíhal v roce 2003 a jeho cílem a účelem byla pomoc, podpora a obnovení životních podmínek občan anů postižených při p srpnových katastrofáln lních povodních. Projekt byl zaměř ěřen zejména na seniory, neúpln plné rodiny s dětmi, vícev cečetné rodiny, zdravotně postižen ené a občany sociáln lně slabé nebo společensky ensky nepřizp izpůsobivé,, jejichž majetek byl úplně zničen nebo silně poškozen a u kterých hrozilo sociáln lní vyloučen ení.

53 Na základz kladě monitoringu (sociáln lních šetření) ) byla těmto občan anům m poskytována okamžit itá pomoc - řešení problémů přímo v jejich domácím prostřed edí: - akutní pomoc (materiáln lní a finanční pomoc) - poradenství v terénu (poskytování odborného sociáln lního,právního, psychologického poradenství) - zajištění a organizování pomoci dobrovolníků - součinnost se státn tní správou a samosprávou a ostatními organizacemi při řešení konkrétn tních problémů postižených povodněmi v daném regionu

54 Dalšíaktivity Tříkrálová sbírka Již tradičně probíhá v Třeboni celorepubliková sbírka, kdy chodí skupinky třít králů do domácnost cností,, institucí a po ulicích ch s kasičkami kami a vybíraj rají příspěvky od občan anů.. Výtěž ěžek sbírky je určen na humanitárn rní pomoc a část zůstz stává v Třeboni na předem p určený záměr z přímou pomoc občan anům, kteří se dostali do stavu sociáln lní nouze a na realizaci projektů charity.

55 Štědrovečerní večeře Každoro doročně je organizována na štědrovečerní večeře e pro sociáln lně slabé,, osamělé občany a seniory z Třeboňska s tradičním m pokrmem, cukrovím m a ovocem. Sběr šatstva Pravidelně probíhá od dubna do konce záříz každé úterý odpoledne a slouží jako přímáp pomoc potřebným a k humanitárn rním účelům. Tato služba je zajištěna díky d obětav tavé práci dobrovolníků.

56 Sponzoři a dárci 2004 Waldviertler Sparkasse,, LáznL zně Aurora, Rybářstv ství Třeboň a.s., Váňovi, V Disper,, Argon systems K. Vávře,, J. Hadrava,, obec Majdalena,, obec Lužnice, obec Domanín, Město J. Hradec, Město M Č.. Velenice, bažantnice antnice Prátr a Chlum u Tř., T MěstskM stská charita Č.. Budějovice,firma Ježek ek software, paní Čechová,, D. Korčák, P. Bicek a další anonymní dárci.

57 Dotace a příspěvky NROS, Jihočeský kraj, MPSV, RVKPP,MěstoT stotřeboň, Úřad práce, VZP J. Hradec

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

CZ.1.07/1.2.00/08.0113

CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětíd a žáků,,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

projektu rozvoje MA21 Petr Pavelčík Městský

projektu rozvoje MA21 Petr Pavelčík Městský Zkušenosti s přípravou p pravou projektu rozvoje MA21 v Uherském m Hradišti Petr Pavelčík Městský úřad Uherské Hradiště oddělen lení rozvoje městam Výchozí situace Členské město NSZM ČR R od roku 2005

Více

a s handicapem ORION Adresa: Centrum ORION Telefon: 494 530 079 E-mail: os.orion@seznam.cz www stránky: www.os-orion.cz orion.cz

a s handicapem ORION Adresa: Centrum ORION Telefon: 494 530 079 E-mail: os.orion@seznam.cz www stránky: www.os-orion.cz orion.cz Občansk anské sdružen ení rodičů a přátel dětíd s handicapem ORION Adresa: Centrum ORION Panská 1493 Rychnov nad Kněž ěžnou Telefon: 494 530 079 E-mail: os.orion@seznam.cz www stránky: www.os-orion.cz

Více

A0 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A0 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A0 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) Hnutí za nezávislý život Osobní je vždy v také politické Nezávislý život Nezávislý život neznamená, že e by

Více

ené metody spolupráce s romskou komunitou v Prachaticích Hanka Rabenhauptová Praha 2. prosince 2010

ené metody spolupráce s romskou komunitou v Prachaticích Hanka Rabenhauptová Praha 2. prosince 2010 Osvědčen ené metody spolupráce s romskou komunitou v Prachaticích Hanka Rabenhauptová Praha 2. prosince 2010 Prezentace Osvědčen ené metody spolupráce s romskou komunitou - osnova Město Prachatice Možnosti

Více

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje)

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje) Možnosti financování volnočasových aktivit dětíd a mláde deže prostřednictv ednictvím m MŠMT M MT (tuzemské a zahraniční zdroje) Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel. 257193111 www.msmt.cz Problematikou práce

Více

ěžné výstupy projektu

ěžné výstupy projektu Průběž ěžné výstupy projektu Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné

Více

KONCEPCE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KONCEPCE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONCEPCE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO MĚSTO TŘEBOŇ NA OBDOBÍ LET 2005 2006 OBČANŮM K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ OBRAŤTE SE PROSÍM S PŘIPOMÍNKAMI DO 25. 4. 2005 NA PODATELNU MĚSTSKÉHO ÚŘADU MASARYKOVO NÁM.

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb

Analýza zdrojů systému sociálních služeb KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Analýza zdrojů systému sociálních služeb Ing. Gabriela Hrušková Koordinátorka projektu komunitního plánování sociálních služeb v J. Hradci

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

lní drogy vstupenkou do K-centra? K

lní drogy vstupenkou do K-centra? K Je tvrzení užívám m nelegáln lní drogy vstupenkou do K-centra? K Mgr. Dagmar Randákov ková Mgr. Daniel Randák KC Prevent OBSAH 1. Úvod do problematiky 2. Cíl workshopu 3. Stručná teorie 4. Vyzkoušen ené

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Prodej jízdnj. zdních kol a cyklo doprava v ČR. ing.petr Kohoutek ASPK 1

Prodej jízdnj. zdních kol a cyklo doprava v ČR. ing.petr Kohoutek ASPK 1 Prodej jízdnj zdních kol a cyklo doprava v ČR ing.petr Kohoutek ASPK 1 Jízdní kolo Jízdní kolo zažívá celosvětov tově boom Důvod: Ekologie Životní styl Nové možnosti využit ití ing.petr Kohoutek ASPK 2

Více

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd Systém m včasnv asné intervence v praxi sociáln lně-právní ochrany dětíd Jak souvisí SVI a sociáln lně-právní ochrana dětí? d Praktická aplikace zákona z a metodiky sociáln lně-právní ochrany Odstraňov

Více

Zdravá rodina nekouří

Zdravá rodina nekouří Zdravá rodina nekouří Zdravé město Chrudim Od roku 2001 člen NSZM ČR Cílem Zdravých měst m je podpora zdraví,, udržiteln itelného rozvoje a zvyšov ování kvality života obyvatel Vychází z místnm stní Agendy

Více

Plzeňský kraj. finance

Plzeňský kraj. finance Plzeňský kraj Koncepční dokumenty vize cíle finance Role kraje kraje zde jsou devátý rok z hlediska veřejn ejné správy jde o mladou instituci první a zásadnz sadní ambicí kraje (a každého úřadu) je zajištění

Více

Náklady a výnosy V tisících Kč Náklady celkem 1702 Výnosy celkem Hospodářský výsledek -27

Náklady a výnosy V tisících Kč Náklady celkem 1702 Výnosy celkem Hospodářský výsledek -27 Vážení, dovoluji si Vám předložit Výroční zprávu 2009, ve které se dočtete základní informace o činnosti naší organizace. V roce 2009 jsme realizovali tři sociální služby, Občanskou poradnu, Pečovatelskou

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok ze dne č.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok ze dne č. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2005 ze dne 29. 6. 2005 č. 8/05 1 Čl. 1 Vymezení působnosti Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o

Více

Drogové služby ve vězení a následná péče Projekt Začni jinak Olga Škvařilová Sdružení Podané ruce, o.s. Měřín 2008

Drogové služby ve vězení a následná péče Projekt Začni jinak Olga Škvařilová Sdružení Podané ruce, o.s. Měřín 2008 Drogové služby ve vězenv zení a následná péče Projekt Začni jinak Olga Škvařilová Sdružen ení Podané ruce, o.s. Měřín 2008 Projekt Začni jinak - osnova Základní informace o projektu Podrobné informace

Více

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Konicka byl předložen 8.9.2006 a doporučen k financování rozhodnutím ZOK

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006

Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006 Příloha usnesení č. 39/2006/ZK Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006 Poř. č. Název organizace Nemocnice Vimperk, o.p.s., 1. Obora 317, 385

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7543/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor sociální oddělení sociálních věcí Gavlovská Jana Bc. Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva

Více

Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi

Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi Co znamená EMAS? Jde o systém řízení chodu úřadu z hlediska ochrany životního prostřed edí a udržiteln itelného rozvoje, který je uplatňov ován v rámci Evropské

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

OP RLZ a JPD 3. Prezentace vybraných výsledků evaluace. RNDr. Martina Hartlová HOPE-E.S.,v.o.s., E.S.,v.o.s., divize EUservis.cz 8.12.

OP RLZ a JPD 3. Prezentace vybraných výsledků evaluace. RNDr. Martina Hartlová HOPE-E.S.,v.o.s., E.S.,v.o.s., divize EUservis.cz 8.12. Závěrečná evaluace OP RLZ a JPD 3 Prezentace vybraných výsledků evaluace RNDr. Martina Hartlová HOPE-E.S.,v.o.s., E.S.,v.o.s., divize EUservis.cz 8.12. 2008 Zaměř ěření projektu Téma 1 - Zhodnocení relevance

Více

VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn. ení. zeních a rozvoj. Program podpory: Zlepšen

VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn. ení. zeních a rozvoj. Program podpory: Zlepšen VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn ivotního učenu ení Opatřen ení 3.1: Zkvalitňov ování vzdělávání ve školách a školských zařízen zeních a rozvoj podpůrných

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Projekty na podporu tříděnít bioodpadu a kompostování v hl. m. Praze

Projekty na podporu tříděnít bioodpadu a kompostování v hl. m. Praze Projekty na podporu tříděnít bioodpadu a kompostování v hl. m. Praze Hlavní město Praha původce komunáln lního odpadu Zákon 185/2001 Sb zákon o odpadech ukládá obci povinnost nakládat s komunáln lním m

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

MĚSTO HODONÍN. Projekt CZ.04.1.05/2.1.00.2/0626. Rozvoj dopravní obslužnosti v regionu bezbariérov

MĚSTO HODONÍN. Projekt CZ.04.1.05/2.1.00.2/0626. Rozvoj dopravní obslužnosti v regionu bezbariérov MĚSTO HODONÍN Projekt CZ.04.1.05/2.1.00.2/0626 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionu bezbariérov rová MHD v Hodoníně TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MĚSTEM HODONÍNEM

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Výsledky průzkumu spokojenosti PS CSOP Praha 15

Výsledky průzkumu spokojenosti PS CSOP Praha 15 Výsledky průzkumu spokojenosti PS CSOP Praha 15 V rámci průzkumu spokojenosti našich klientů CSOP Praha 15 bylo celkově na začátku září 2015 distribuováno 100 dotazníků v DPS, v terénu 40 dotazníků. Z

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

lní integraci ve Zlínsk nském m kraji

lní integraci ve Zlínsk nském m kraji Grantové schéma podporující sociáln lní integraci ve Zlínsk nském m kraji Ing. Silvia Duchoňov ová Krajský úřad Zlínsk nského kraje Oddělen lení realizace grantových schémat 577 043 693 silvia.duchonova@kr-zlinsky.cz

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Statutárním zástupcem organizace je ředitelka.

Statutárním zástupcem organizace je ředitelka. OBLASTNÍ CHARITA TŘEBOŇ CHELČICKÉHO 2 379 01 TŘEBOŇ Oblastní charita Třeboň byla zřízena jako účelové zařízení římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou od 1.9.2001. Je součástí Diecézní charity

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Poskytovatel: KSK centrum o.p.s., adresa sídla: Sedlec 125, 360 10 Karlovy Vary IČO: 708 00 812 Sociální služba: Terénní programy (dále jen TP ) Telefon: 724

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením charita název cílová skupina obsah částka Podpora osob se zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením 180 000 Kč Charita sv. Alexandra vybavenost chráněných dílen Charita Bohumín Charita Český

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013

Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013 Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013 1. Průběž ěžné zhodnocení PRLK 2004-2006 PRLK 2004 06 schválen ZK v červnu 2004 Navazuje na Strategii rozvoje LK schválenou v r. 2002 Rozepisuje

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

EVVO v Pardubickém m kraji

EVVO v Pardubickém m kraji EVVO v Pardubickém m kraji Koncepce environmentáln lního vzdělávání,, výchovy a osvěty EVVO Krajská koncepce EVVO v souladu se Státn tním m programem environmentáln lního vzdělávání,, výchovy a osvěty

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Hotelová škola Bohemia s. r. o. Chrudim Registrační číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.0233 Šablona: III/2 č.materiálu:vy_32_inovace_46 Jméno

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

program ení 3.2 kraji

program ení 3.2 kraji Společný regionáln lní operační program Opatřen ení 3.2 v Ústeckém m a Karlovarském kraji ÚSTECKÝ KRAJ Program je realizován n prostřednictv ednictvím tříletého grantového schéma Podpora sociáln lní integrace

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

adovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním m postižen ský,, 2012

adovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním m postižen ský,, 2012 Právn vní opatřen ení požadovan adovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním m postižen ením Přednášející: : Roman Lupoměský ský,, 2012 Úvod úmluvy Proč neslyší šící občan ané potřebuj ebují Úmluvu? lidská

Více

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Přehled cílů a za pracovní skupinu Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Cíl Opatření 2.1

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

Richard Turek. Ředitel. Krkonošsk o.p.s. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Richard Turek. Ředitel. Krkonošsk o.p.s. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Richard Turek Ředitel obecně prospěšné společnosti Krkonošsk ská Poradenská a Informační, o.p.s. Krkonošsk ská Poradenská a Informační, o.p.s. (K.P.I.) IČO: 274 94 799 Bří. Čapků 246, 541 01 TRUTNOV Oblasti

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb v rámci akce Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice, reg. č. : CZ.1.04/3.1.03/65.00008 Název poskytovatele: Právní forma:. Registrovaná

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ

Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ Jak vzniká cikánská škola Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ kladní školy a mateřsk ské školy Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Komunitní škola jako kulturní a vzdělávac vací středisko regionu s bohatou

Více

INTERNÁT PRO OSOBY S

INTERNÁT PRO OSOBY S Charitativní společnost pro pomoc invalidům m a lidem s mentáln lním m postižen ením Džerela (v v souladu se Zákonem Z O O sdružov ování občan anů) Charitativní ústav Džerela (v v souladu se Zákonem Z

Více

Kdo jsem? Odkud jsem?

Kdo jsem? Odkud jsem? Kdo jsem? Odkud jsem? Ing. Ivan Miller, Ph.D. Česká zemědělsk lská univerzita v Praze Institut vzdělávání a poradenství Katedra celoživotn ivotního vzdělávání a podpory studia Pracuji jako oborový didaktik

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS. v kontextu sociáln. lní politiky obcí. Mgr.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS. v kontextu sociáln. lní politiky obcí. Mgr. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS Rizikové chování a snahy o jeho řešení v kontextu sociáln lní politiky obcí Mgr. Pavel Bareš Pozadí výzkumu Výsledky

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

CZ.1.07/1.3.00/08.0181

CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Další vzdělávání pedagogických pracovníků středn edních škol v oblasti kariérov rového poradenství Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka)

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Seznam příloh Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Příloha č. 2: Složení obyvatelstva ORP J. Hradec podle věku a pohlaví k 31. 12. 2010 (tabulka) Příloha

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH PREZENTACE A) Metodologie průzkumů B) Demografické situace na území města Ostravy C) Vybrané aspekty života obyvatel města Ostravy

Více

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZEN ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA 1 Popis služby působnost v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek zařízení prvního kontaktu s klientem průběh tohoto kontaktu může

Více