Komunitní plánování sociálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní plánování sociálních služeb"

Transkript

1 Město Třeboň Komunitní plánov nování sociáln lních služeb

2 Koncept plánovánísoc. služeb Město TřeboT eboň zahájilo proces komunitního plánov nování sociáln lních služeb na podzim roku Hlavní myšlenkou plánovp nování v sociáln lních službách je zjištění a zajištění potřeb osob na stanoveném území a hledání řešení vyskytujících ch se nepříznivých sociáln lních situací s využit itím dostupných zdrojů.

3 CÍLOVÉ SKUPINY V KOMUNITNÍM PLÁNOV NOVÁNÍ Osoby drogově a jinak závislz vislé Osoby fyzicky či i mentáln lně postižen ené Senioři Děti a mláde dež včetně dětí ohrožených na výchově a dětíd obtížně vychovávatelných vatelných Nezaměstnan stnaní a osoby v přechodné sociáln lní krizi

4 PRACOVNÍ A ŘÍDÍCÍ SKUPINA Pracovní skupina: V pracovní skupině pracují lidé,, kteří mají zájem o rozvoj služeb pro jednotlivé skupiny občan anů.. Jsou v nich zastoupeni představitelp edstavitelé zadavatelů, zástupci poskytovatelů,, kteří pro danou skupinu služby poskytují,, a klienti. Řídící skupina: Řídící skupina schvaluje výstupy pracovní skupiny.. MáM pravomoc řídit celý proces komunitního plánov nování a rozhodovat o jeho průběhu hu.

5 SEZNAM POSKYTOVATELŮ SOCIÁLN LNÍCH SLUŽEB V TŘEBONI Pečovatelská služba TřeboT eboň Soukromá domácí péče Domov důchodcd chodců MŠ Sluníčko rehabilitační třída Oblastní charita Třeboň Canisterapeutické sdružen ení Hafík

6 Svaz důchodcd chodců Pedagogicko - psychologická poradna MO Svaz tělesnt lesně postižených Dům m dětíd a mláde deže Odbor školství a soc. věcív MěÚ Základní speciáln lní škola TřeboT eboň

7 Klub maminek Úřad práce Jindřich ichův v Hradec Kontaktní místo referátu SSP

8 PRŮBĚH KOMUNITNÍHO PLÁNOV NOVÁNÍ Rada města m schválila svým usnesením č.. 304/2004 přijetí dotace od Jihočesk eského kraje na projekt zpracování komunitního plánu sociáln lních služeb pro město TřeboT eboň. Na sociáln lní komisi i rady města m byla navržena pracovní skupina složen ená ze zástupcz stupců zadavatele (města), poskytovatelů (organizací poskytujících ch soc. služby) a uživatelu ivatelů sociáln lních služeb eb.

9 Na prvním jednání pracovní skupiny byl představen projekt komunitního plánov nování, hovořilo se o tvorbě komunitního plánu sociáln lních služeb, byly identifikovány ny organizace poskytující sociáln lní služby v Třeboni, rozdány a probrány tyto dotazníky: dotazník k pro uživatele u sociáln lních služeb, dotazník k pro zdravotně postižen ené uživatele, záznamový znamový arch pro rozhovor s uživateli a dotazník k pro poskytovatele sociáln lních služeb. Ty byly následnn sledně rozdány poskytovatelům m a uživatelům sociáln lních služeb v Třeboni.

10 Prostřednictvím měsíčníku Třeboňský svět a České pošty byla distribuována do všech v domácnost cností Třeboně a místnm stních částí anketa s dotazy týkajícími se potřebnosti, využit ití a možnost ností sociáln lních služeb v Třeboni. Tato anketa a články týkající se komunitního plánov nování vyšly též v regionáln lním m tisku.

11 V rámci průzkumu názorů veřejnosti ejnosti města m Třeboně provedli studenti s Zdravotně-soci sociální fakulty Jihočesk eské univerzity v Českých Budějovic jovicích ch terénn nní sběr r dat u občan anů Třeboně. Bylo osloveno 500 respondentů. Výstupem je dokument Průzkum u obyvatel Třeboně o znalosti a využit ití sociáln lních služeb eb.

12 Průzkum u obyvatel TřebonT eboně o znalosti a využit ití sociáln lních služeb Grafy 1,2 ukazují zastoupení respondentů dle pohlaví (38% mužů a 62% žen) a věku. v

13 Procentuáln lní zastoupení respondentů dle pohlaví 38% 62% muži ženy

14 Zastoupení respondentů dle věku v v absolutních číslech Repondenti - dle věku 80 a více Repondenti - dle věku a více ženy muži muži ženy

15 Znalosti jednotlivých typů sociáln lních služeb u žen Pečovatelskou službu zná 23,69% Domov důchodcd chodců zná 15,75% Sociální dávky na odboru školství a sociáln lních věcív zná 9,15% Farní charitu zná 8,34% Domácí péči i zná 9,15% Sociální služby nezná 11,57%

16 Úřad práce zná 7,82% Kontaktní místo státn tní sociáln lní podpory zná 6,19% Protidrogové centrum Citadela zná 4,98% Svaz důchodců zná 1,62% Klub maminek při p MŠ Sluníčko zná 0,94% Klub maminek při p městské knihovně zná 0,81%

17 Znalost typů sociálních služeb u mužů Úřad práce zná 23,97% Domov důchodcd chodců zná 15,25% Sociální dávky na odboru školství a sociáln lních věcí zná 14,53% Svaz důchodců zná 6,54% Sociální služby nezná 14,77%

18 Pečovatelskou službu zná 6,05% Soukromou Domácí Péči zná 5,81% Charitu zná 5,32% Protidrogové centrum Citadela zná 4,84% Kontaktní místo státn tní sociální podpory zná 2,91% respondentů Kluby maminek nezná žádný z dotazovaných mužů žů.

19 Využitíjednotlivých typů sociálních služeb ženami Sociální dávky na odboru školství a sociáln lních věcí využívá 12,46% Kontaktní místo státn tní sociáln lní podpory využívá 4,91% Pečovatelskou službu využívá 4,91% Soukromou domácí péči využívá 4,59% Úřad práce využívá 2,95%

20 Farní charitu využívaj vají 2,3% Domov důchodcd chodců využívá 1,64% Klub maminek při p MŠ Sluníčko využívá 1,31% Klub maminek při p i městskm stské knihovně využívá 0,66% Protidrogové centrum Citadela využívá 0,33% Sociální služby nevyužívá 64%

21 Využitíjednotlivých typů sociálních služeb muži Sociální dávky na odboru školství a sociáln lních věcí využívá 10% Úřad práce využívá 10% Soukromou domácí péče 5 % Farní charitu využívaj vají 3%

22 Pečovatelskou službu využívaj vají 4% Kontaktní místo státn tní sociáln lní podpory využívaj ají 3% Domov důchodcd chodců využívá 2,5% Sociální služby nevyužívá 62,5%

23 Nejvíce využívanou vanou sociáln lní službou je odbor školství a sociáln lních věcí v výplata sociáln lních dávekd (13,46% dotazovaných respondentů). Druhou nejvíce využívanou vanou sociáln lní službou je úřad práce (12,95% dotazovaných občan anů). Nejméně využívanou vanou sociáln lní službou je: j 1. Klub K maminek 2. Svaz důchodců 3. Protidrogové centrum Citadela

24 Schéma dotazníku pro uživatele u sociáln lních služeb Identifikační otázky Druh postižen ení Doba postižen ení Druh využívaných vaných služeb Využívání služeb v jiném m městm stě Nedostatky sociáln lních služeb na TřeboT eboňsku

25 Schéma dotazníku pro poskytovatele soc. služeb Identifikační údaje (název a sídlo s organizace) Počet a věkovv kové rozvrstvení klientů Finanční zdroje Dostupnost Nedostatky sociáln lní péče Návrhy a připomp ipomínky

26 SOCIÁLN LNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA Součást stí komunitního plánu sociáln lních služeb je i sociáln lně demografická analýza. V Třeboni T bude tato analýza zaměř ěřena předevp edevším m na migraci (počet přistp istěhovaných a odstěhovaných obyvatel), obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu, věku, stupně vzdělání,, národnosti, n ekonomické aktivity, obyvatelstvo vyjíždějící do zaměstn stnání a škol, rozdělen lení školských zařízen zení v Třeboni, T nezaměstnan stnané občany, rodiny pobíraj rající dávky sociáln lní péče, sociáln lně potřebn ebné osoby a romskou problematiku.

27 ZÁVĚR Nyní jsme ve stádiu sběru a analýzy dat. NáslednN sledně budeme do konceptu plánu zapracovávat vat výše zmíněnou nou sociáln lně demografickou analýzu. Na základě skutečnost ností zjištěných v pracovní skupině, závěrečné zprávy této t to skupiny a výsledků dotazníkov kového šetření zpracuje řídící skupina návrh komunitního plánu sociáln lních služeb a předloží ho k projednání sociáln lní komisi.

28 Po projednání bude tento návrh n zaslán n všem v členům m pracovní skupiny k připomp ipomínkování. Konečná verze ročního komunitního plánu sociáln lních služeb bude poté předložena ena radě a zastupitelstvu města m ke schválen lení.

29 KONTAKTY Marie Pokorná koordinátorka komunitního plánov nování Městský úřad TřeboT eboň marie.pokorna Marie Hluškov ková koordinátorka PZM Městský úřad TřeboT eboň La_Fontein

30 OBLASTNÍ CHARITA TŘEBOT EBOŇ Sídlo: TřeboT eboň, Chelčick ického 2, PSČ , tel. a fax Bankovní účet: Sparkasse Waldviertler / mail: IČO: Statutárn rním m orgánem je ředitel. Od roku 2001 je výkonem této t to funkce pověř ěřena Mgr. Lucie Bicková

31 Trocha historie Farní charita fungovala v Třeboni řadu let jako organizace dobrovolná.. Zabývali se především m drobnou pečovatelskou činností, sběrem šatstva, pomoci lidem, kteří se dostali do stavu nouze apod.. Farní charita TřeboT eboň jako účelové zařízen zení římskokatolické církve s vlastní právn vní subjektivitou od byla zřízena z zena Otcem biskupem ThDr.. Antonínem nem Liškou.

32 součást stí Diecézn zní charity České Budějovice a členem Sdružen ení Česká katolická charita a Mezinárodn rodní charity Caritas Internationalis. Od se Farní charita TřeboT eboň změnila na Oblastní charitu.. Důvodem D je široký okruh působnosti, p který již přesahuje hranice třeboňské farnosti od Lomnicka až po Českovelenicko. OBLASTNÍ CHARITA TŘEBOŇ je

33 Činnost V současn asné době Oblastní charita realizuje 3 projekty: Od d prosince 2001 Kontaktní a poradenské centrum Citadela, Od d ledna 2002 Občanskou poradnu Od d roku 2004 projekt Astra plnohodnotný podzim života seniorů na venkově. V roce to byl také projekt na pomoc po povodních.

34 Dále jsou to aktivity jako: sběr šatstva, štědrovečerní večeře, e, Tříkrálová sbírka

35 Astra plnohodnotný podzim života seniorů na venkově Jedná se o projekt podpořený z programu Rozvoje občansk anské společnosti - Podpora aktivního života seniorů,, z rozpočtov tové linie Phare. Astra pomáhá seniorům m z malých obcí na Třeboňsku v oblasti osobní péče e a péče p e o domácnost.

36 Klientům m služba nabízí tyto úkony: 1) zajištění dovozu a doprovodu seniorů k lékařům, na instituce - pomoc při p i vyjednávání mimo bydliště,, na nákupy, n na společensk enské a kulturní akce

37 2) respitní péče- za pečuj ující rodinu je převzata p na předem dohodnutou dobu péče p e o seniora. Je to tedy péče p úlevová. Denní starost o nesoběsta stačného člověka je pro pečuj ujícího zátěžz ěží,, nejen z pohledu fyzického, ale i z psychického ho a v rodině není často nikdo jiný, kdo by mohl v péči i zastoupit. Nabízen zená služba znamená především úlevu pro pečuj ujícího, který tak dostává možnost a čas vyřídit si své záležitosti a načerpat nových sil.

38 3) zajištění dovozu nákupn kupů 4) zajištění drobných úklidů 5) zajištění drobných pochůzek (pošta, banka apod.) 6) pomoc při p i vyplňov ování různých žádostí, dotazníků apod. přímo p v domácnosti 7) zprostředkov edkování duchovní promluvy s knězem

39 8) pomoc při p i orientaci v problémech odborné sociáln lní poradenství 9) aktivizace klienta pohybové aktivity cvičen ení,, vycházky 10) psychická aktivizace komunikace (povídání, naslouchání)

40 Občanská poradna Občansk anská poradna Farní charity v Třeboni T řeší od roku 2002 absenci nezávisl vislého sociáln lního poradenství na Jindřichohradecku ichohradecku a dosud to je jediné zařízen zení tohoto typu v regionu. Poradenství, které nabízí,, je jednou z cest, jak pomáhat klientům m překonat p jejich problémy, jak objasňovat ovat jejich osobní cíle a jak jich dosahovat. Služby Občansk anské poradny jsou určeny všem v občan anům, kteří se ocitli ve složit ité životní situaci a to bez ohledu na pohlaví,, věk, v rasu, sexuáln lní orientaci či náboženské vyznání.

41 Smysl projektu poskytovat rady a pomoc, které mohou být v danou chvíli pro klienta nesmírn rně užitečné, protože e nedostatek informací staví člověka do nevýhodné až bezvýchodné situace pomocí psychologického náhledu n aktivizovat klienta pomoci pochopit problém, objasnit příčiny, hledat možné cesty, jak si počínat, aby se klient správn vně rozhodl, co dělatd realizovat možnosti řešení

42 zajistit návaznou n péči p i odborníků začlen lenění nebo znovu-za začlenění klienta do běžb ěžné společnosti tak, aby mohl běžb ěžným způsobem využívat vat ve společnosti běžb ěžných zdrojů,, služeb systému jakými jsou vzdělání,, služby zaměstnanosti, zdravotní péče e a neformáln lních přirozených zdrojů (rodina, přátelp telé apod.).

43 Služby jsou poskytovány nezávisle, nestranně, bezplatně a v případě potřeby i anonymně a se zásadou, že e každý jedinec mám právo utvářet svůj vlastní osud, každá osobní volba mám sloužit jak jeho vlastním m zájmz jmům, m, tak zájmz jmům m společnosti, k níž náleží.

44 Poradna zajišťuje tyto aktivity : krizová intervence jako první pomoc poskytnutí jednoduché informace poskytnutí cílené rady doprovod na úřady a instituce aktivní pomoc v poradně (vyplnění dotazníků,, odvolání, žádostí)

45 poradenství v domácím m prostřed edí klienta vyjednávání mimo poradnu (bydlení,, rodina, zaměstn stnání, škola) zprostředkov edkování odborných konzultací přímá pomoc (hygienický a potravinový servis, praní prádla aj.) zprostředkov edkování duchovní promluvy s knězem nebo pastoračním m asistentem

46 Kontaktní a poradenskécentrum Citadela Zařízen zení funguje jako samostatná jednotka pro poskytování sociáln lních služeb v oblasti drogové problematiky od roku 2001 a je zaměř ěřeno eno především m na realizaci terénn nního programu a provoz poradny. Služeb využívaj vají především m tzv. "problémov moví" uživatelé drog (injekční uživatelé a dlouhodobě užívající jakkoliv), dále d pak rodinní příslušníci, osoby blízk zké,, experimentáto toři i nebo například pracovníci ci s mláde deží a výchovní poradci, ale i širší spektrum veřejnosti. ejnosti.

47 Poskytovanéslužby Výměny injekčních stříka kaček,voda, dezinfekce, kondomy, filtry, kyselina askorbová Poradenství v oblasti bezpečného braní a sexu Osobní asistence pomoc při p i jednání s úřady, doprovod Zprostředkov edkování detoxu,, léčby, l substituce Pomoc v krizi Poradenství pro rodiče

48 Testy HIV, HCV, těhotenskt hotenské testy Hygienický servis sprcha, praní oblečen ení Vitaminový servis Primárn rní prevence besedy pro školy Zprostředkov edkování duchovní pomoci

49 Terénnípráce Terénn nní práce je vykonávána na v Jindřichov ichově Hradci a od roku 2004 i v Českých Velenicích. ch. V rámci r terénn nního programu jsou poskytovány tyto služby: výměnný program, distribuce další šího náčinn iní pro méně rizikovou aplikaci, distribuce kondomů, základní zdravotní ošetření,, poradenství a asistenční služba.

50 Tento program slouží především m problémovým uživatelům, mapuje drogovou scénu v oblasti, snižuje rizika poškozen kození uživatelů i veřejnosti ejnosti a jeho dlouhodobým cílem c je motivace klienta. Úkolem streetworkera je také nabídnout mladým lidem alternativní způsob tráven vení volného času, ukázat jim jiný model řešení konfliktů,, změnit jejich vzorce chování a dovést je na cestu k novým zkušenostem.

51 Projekt Terénní pomoc při p i obnově životních podmínek po povodních v regionu Třeboňsko a Českokrumlovsko

52 Projekt probíhal v roce 2003 a jeho cílem a účelem byla pomoc, podpora a obnovení životních podmínek občan anů postižených při p srpnových katastrofáln lních povodních. Projekt byl zaměř ěřen zejména na seniory, neúpln plné rodiny s dětmi, vícev cečetné rodiny, zdravotně postižen ené a občany sociáln lně slabé nebo společensky ensky nepřizp izpůsobivé,, jejichž majetek byl úplně zničen nebo silně poškozen a u kterých hrozilo sociáln lní vyloučen ení.

53 Na základz kladě monitoringu (sociáln lních šetření) ) byla těmto občan anům m poskytována okamžit itá pomoc - řešení problémů přímo v jejich domácím prostřed edí: - akutní pomoc (materiáln lní a finanční pomoc) - poradenství v terénu (poskytování odborného sociáln lního,právního, psychologického poradenství) - zajištění a organizování pomoci dobrovolníků - součinnost se státn tní správou a samosprávou a ostatními organizacemi při řešení konkrétn tních problémů postižených povodněmi v daném regionu

54 Dalšíaktivity Tříkrálová sbírka Již tradičně probíhá v Třeboni celorepubliková sbírka, kdy chodí skupinky třít králů do domácnost cností,, institucí a po ulicích ch s kasičkami kami a vybíraj rají příspěvky od občan anů.. Výtěž ěžek sbírky je určen na humanitárn rní pomoc a část zůstz stává v Třeboni na předem p určený záměr z přímou pomoc občan anům, kteří se dostali do stavu sociáln lní nouze a na realizaci projektů charity.

55 Štědrovečerní večeře Každoro doročně je organizována na štědrovečerní večeře e pro sociáln lně slabé,, osamělé občany a seniory z Třeboňska s tradičním m pokrmem, cukrovím m a ovocem. Sběr šatstva Pravidelně probíhá od dubna do konce záříz každé úterý odpoledne a slouží jako přímáp pomoc potřebným a k humanitárn rním účelům. Tato služba je zajištěna díky d obětav tavé práci dobrovolníků.

56 Sponzoři a dárci 2004 Waldviertler Sparkasse,, LáznL zně Aurora, Rybářstv ství Třeboň a.s., Váňovi, V Disper,, Argon systems K. Vávře,, J. Hadrava,, obec Majdalena,, obec Lužnice, obec Domanín, Město J. Hradec, Město M Č.. Velenice, bažantnice antnice Prátr a Chlum u Tř., T MěstskM stská charita Č.. Budějovice,firma Ježek ek software, paní Čechová,, D. Korčák, P. Bicek a další anonymní dárci.

57 Dotace a příspěvky NROS, Jihočeský kraj, MPSV, RVKPP,MěstoT stotřeboň, Úřad práce, VZP J. Hradec

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň 2011 2014

Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň 2011 2014 Komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň 2011 2014 Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

PRIORITA 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Opatření 2.1 Řešení specifických problémů Českých Velenic

PRIORITA 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Opatření 2.1 Řešení specifických problémů Českých Velenic CÍLOVÁ SKUPINA SENOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CÍLOVÁ SKUPINA MLÁDEŽ, RODINY S DĚTMI CÍLOVÁ SKUPINA OSTATNÍ OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Opatření

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm "Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013 Komunitní plán Města Mimoně období 2008-2013 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala všem, bez jejichž přispění by 1. komunitní plán sociálních služeb města Mimoně nemohl vzniknout. Za podporu procesu komunitního

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg.č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více