PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NOVÁ HŘBITOVNÍ ZEĎ A KOLUMBARIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NOVÁ HŘBITOVNÍ ZEĎ A KOLUMBARIUM"

Transkript

1 projektování pozemních staveb Ing. Zbyněk Pospíšil, Strejcova 32, Zábřeh PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NOVÁ HŘBITOVNÍ ZEĎ A KOLUMBARIUM A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY

2 stavba : Nová hřbitovní zeď a kolumbárium investor: Město Zábřeh, Masarykovo nám.č.6 místo: Hřbitov města Zábřeha, parcelní č.4936/86, 4936/88 projektant : Ing.Zbyněk Pospíšil, Strejcova 32, Zábřeh, tel A PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH : a/ identifikace stavby b/ údaje o dosavadním využití území c/ údaje o provedených průzkumech a napojení na sítě d/ informace o splnění požadavků dotčených orgánů e/ informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu f/ údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí g/ věcné a časové vazby stavby v dotčeném území h/ lhůta výstavby i/ statistické údaje

3 a) identifikace stavby stavba : Nová hřbitovní zeď a kolumbárium investor: Město Zábřeh, Masarykovo nám.č.6 místo: Hřbitov města Zábřeha, parcelní č.4936/86, 4936/88 projektant : Ing.Zbyněk Pospíšil, Strejcova 32, Zábřeh, tel Projekt řeší demolici stávající jihovýchodní ohradní zdi městského hřbitova a výstavbu nové. Nová zeď bude zároveň sloužit jako kolumbárium a v pohledové ose hlavní komunikace hřbitova bude u zdi situován altán. Ve zdi bude zabudováno184 boxů pro dvě urny. Projekt bude realizován ve dvou etapách. b) údaje o dosavadním využití území Pozemek o který se hřbitov rozšíří je v majetku investora a není v současné době využíván. Jedná se o prostor mezi hřbitovem na straně jedné a řadovými přízemními garážemi na straně druhé. c) údaje o provedených průzkumech a napojení na sítě Napojení na sítě se netýká stavby. Ostatní průzkumy nejsou třeba, jedná se o vybudování klasické zděné ohradní zdi o v mm. Zeď svým založením sleduje hranu stávajícího svahu, vzniklého stavbou řadových garáží. Stávající jihovýchodní zeď bude odstraněna. d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů V této dokumentaci jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů státní správy a správců sítí. e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu Projektová dokumentace vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., dále vyhovuje předpisům, které stanoví podmínky hygienické, protipožární, bezpečnosti práce, technických zařízení a ochrany přírody. f) údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí Projektová dokumentace respektuje podmínky, stanovené územním plánem města. Na řešenou stavbu bylo již vydáno stavební povolení v r.2003 č.j.:výst.1876/330/03/há, které bylo prodlouženo v r.2005 č.j.:výst.1644/330/05/ju. Tato dokumentace řeší maximální využití pozemku mezi stávajícími garážemi a hřbitovem, rozdělení stavby na dvě etapy a místo pro umístění kontejneru na organický odpad. g) věcné a časové vazby stavby v dotčeném území Stavba není vázána na podmíněné investice. h) lhůta výstavby Stavba bude rozdělena na dvě etapy z investičních důvodů. První etapa bude zahájena ihned po vydání patřičných povolení. Lhůta každé etapy se předpokládá v délce trvání max.4 měsíců. Charakter stavby nevyžaduje zkušební provoz. POZOR! Před zahájení zemních prací je povinen investor nebo zhotovitel stavby nechat vytýčit podzemní sítě jejich správci.

4 -2- i) statistické údaje Jedná se vybudování altánu a nové hřbitovní zdi o celkové délce 147,73 m. Z toho v první etapě bude vybudována zeď o délce 87,12 m. Plocha stávajícího hřbitova se tak zvětší o 1109 m2. Celkem bude uloženo do zdi 184 korpusů pro urny, z toho v první etapě 92 ks. Zpracoval Ing. Zbyněk Pospíšil dne

5 a) identifikace stavby stavba : Hřbitovní zeď a kolumbárium I.a II. etapa investor: Město Zábřeh, Masarykovo nám.č.6 místo: Hřbitov města Zábřeha, parcelní č.4936/86, projektant : Ing.Zbyněk Pospíšil, Strejcova 32, Zábřeh, tel B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah : 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Bezpečnost při užívání 5. Ochrana proti hluku 6. Úspora energie a ochrana tepla 7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 8. Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 10. Ochrana obyvatelstva 11. Inženýrské stavby 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

6 -1-1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Zhodnocení staveniště, u změny stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně-historický průzkum u stavby,která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně. Staveniště se nenachází v památkové rezervaci ani zóně, nachází se však v zóně s archeo logickými nálezy ve smyslu zákona č.20/1987 Sb.Stavebník je povinen v dostatečném předstihu uvědomit Národní památkový ústav odborné pracoviště Olomouc odbor archeologie o termínu zahájení stavebních prací. Stavební pozemek je ve vlastnictví investora. Staveniště nevyžaduje zvláštní přípravu pro zahájení stavebních prací. Deset ks vzrostlých stromů, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti zdi určené k demolici bude bandážováno do výšky 3m prkny tl.24 mm. Přístup na staveniště je možný po polní cestě po pozemku parcelní číslo 4919 ze silnice Zábřeh-Nemile, nebo z místní účelové komunikace p.č.4936/88 z prostoru garáží. Celkový stav jihovýchodní hřbitovní zdi není dobrý. V minulých letech musela být provedena částečná oprava, protože část zdi kvůli celkové devastaci spadla. Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících. Urbanistické a architektonické řešení stavby se přizpůsobuje současnému řešení. Nová zeď ve které budou umístěny schránky na urny je navržena opět z lícových pálených cihel.na centrální pohledové ose, procházející od obřadní síně hlavní hřbitovní cestou směrem na jihozápad je umístěn altán určený k odpočinku. Podél nové zdi bude zbudována písková cesta v šířce 2 m napojující se ve středu na hlavní hřbitovní cestu. Podél zdi bude provedena výsadba okrasného kuželovitého stále zeleného keře s názvem Cypřišek hrachonosný- Chamaecyparis Pisiferia Bouleward,dorůstajícího v.4m,modrozelené barvy. Současně je zde řešeno místo pro uložení kontejneru na odpad. Technické řešení s popisem pozemních a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch. Nová zeď je navržena z klasického lícového zdiva tl.300 mm, koruna zdiva bude rozšířena na š.450 mm.zdivo bude zpevněného sloupky 450/450. Koruna zdi a sloupky jsou kryty betonovou prefabrikovanou hlavou. Zeď je založena na vyztuženém pásovém betonovém základě. Vzhledem ke své délce je pravidelně dilatována. Odpočinkový altán je řešen jako čtvercový dřevěný přístřešek krytý stanovou střechou o spádu 25 s proskleným vrcholovým světlíkem. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Napojení hřbitova jako celku na technickou infrastrukturu se nezmění. Výměna kontejneru je řešena rozšířením stávající zpevněné plochy u řadových garáží. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území. 1.5 Vliv stavby na životní prostředí Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpady vzniklé stavební

7 -2- činností v průběhu výstavby budou kontrolovaně likvidovány ve smyslu zákona č.185/201 Sb. O odpadech a vyhlášky č.381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů. Odpad vzniklý užíváním hřbitova je ukládán do kontejneru a pravidelně likvidován organizací k tomu určenou městem. Dešťové vody budou likvidovány částečně přirozeným vsakováním na pozemku investora, částečně odvodem do stávající dešťové kanalizace. Zhotovitel stavby je ve smyslu zákona 185/2001 Sb.O odpadech původcem odpadů, které mu při stavební činnosti vznikají a je povinen dodržovat ustanovení 16 zákona o odpadech. Jednotlivé druhy odpadů, které při realizaci vzniknou, budou v souladu s 5 vyhlášky 383/2001 Sb. O podrobnostech s nakládání s odpady, zařazovány dle druhů a kategorií a shromažďovány ve vhodných nádobách. Odpady budou přednostně využívány a nevyužité odpady budou převedeny do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí - např. centrální skládka odpadu. Zhotovitel bude dodržovat i další povinnosti původce odpadů vyjmenované v 16 zákona č. 185/2001 Sb. včetně vedení evidence odpadu. Tato evidence bude předložena investorem při kolaudaci stavby. Při rekonstrukci se předpokládají následující druhy odpadů, označené v souladu s vyhláškou 381/2001 Sb.: skupina 08 - odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků, smaltů), lepidel, těsnících materiálů. Množství odpadu skupiny 08 se předpokládá v řádu kilogramů. skupina 15 - odpadní obaly - absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály, ochranné oděvy jinak neurčené. Množství odpadu skupiny 15 se předpokládá v řádu kilogramů skupina 17- Stavební demoliční odpady podskupina Beton odvoz na centrální skládku kom.odpadu Cihla - dtto Keramika-dtto Množství odpadu skupiny 17 se předpokládá v řádu desítek tun podskupina 1702 ( ) Dřevo, sklo, plasty sklo likvidace oprávněnou osobou plast likvidace oprávněnou osobou Množství odpadu podskupiny 1702 se nepředpokládá. Podskupina 1703 ( ) Asfaltové směsi bez dehetu-lepenky Množství odpadu podskupiny 1703 se nepředpokládá. Podskupina 1704 ( ) Kovy,včetně jejich slitin hliník výkup ve sběrných surovinách železo - výkup ve sběrných surovinách kabely - výkup ve sběrných surovinách Množství odpadu podskupiny 1704 se nepředpokládá. Podskupina 1706 ( ) Izolační materiály a stavební materiály s obsahem asbestu ostatní izolační materiál - odvoz na centrální skládku kom. odpadu Množství odpadu podskupiny 1706 se nepředpokládá. Podskupina 1708 ( ) Stavební materiály na bázi sádry Množství odpadu podskupiny 1704 se nepředpokládá. Všechny odpady budou shromažďovány, ukládány a přepravovány tak, aby

8 -3- neznečišťovaly staveniště a jeho okolí. S nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas životního prostředí příslušného Mě úřadu. Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem č.254/201 budou splněny tyto podmínky: 1. Stavbou, ani jejím provozem, nesmí dojít k ohrožení ani ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. 2. V rámci stavebních úprav budou respektovány stávající vodohospodářské sítě a objekty, které budou zaměřeny před zahájením stavby kompetentním pracovníkem jejich správce. 3. Mechanizační prostředky užívané na stavbě musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní k zabránění případným únikům či úkapům ropných látek. Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č 185/2001 Sb., o odpadech budou splněny tyto podmínky: 1. S veškerými odpady, které vzniknou během akce i během provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, platném znění a jeho prováděcími předpisy. 2. Všechny odpady, které vzniknou při akci, musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovali staveniště ani jeho okolí. 3. Investor,resp.prováděcí firma, bude odpady, vznikající při stavbě, přednostně využívat v rámci této stavby, případně i při svých dalších aktivitách, nebo je nabízet k využití osobám. 4. Odpady, které není možno využít, musí být odstraněny na zařízení, jež je k tomu určeno. Z odpadů budou nejprve vytříděny využitelné složky. 5. Nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel stavby. Původce ( tj.ten, při jehož činnosti odpady vznikají) je povinen vést průběžnou evidenci produkovaných odpadů s náležitostmi uvedenými v ustanovení 21 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 6. Při závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o způsobu využití či odstranění a způsob zajištění odstraňování odpadů. 7. V případě vzniku nebezpečného odpadu v rámci provozu ( např. obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné) musí mít prováděcí firma Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle zákona o odpadech, který na základě písemné žádosti vydá příslušný úřad. Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu. 8. Stálé stanoviště sběrných nádob na komunální a ostatní odpad bude zřízeno v dostatečné kapacitě na pozemku 1959, který je v majetku investora. 9. Komunální, popř.další odpady vznikající během provozu budou likvidovány oprávněnou organizací k likvidaci odpadů na základě smluvního ujednání. 1.6 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací. 1.7 Průzkumy, měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou potřeba.

9 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém Umístění stavby bylo provedeno na základě zhotoveného polohopisu a výškopisu geodetickou firmou Kaňka František z června r Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory. Stavba je jeden stavební objekt. Z hlediska provádění bude rozdělen do dvou etap Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp.jejich minimalizace. Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Dešťové vody z nových ploch jsou vsakovány na pozemku investora. Po dobu stavebních prací dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí v blízkosti stavby vlivem zvýšené prašnosti a hluku. Investor či dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky u výjezdu ze staveniště a dodržování nočního klidu v době od 22hod do 6 hod. 2. Mechanická odolnost a stabilita Jsou dodrženy požadavky platných norem. 3. Požární bezpečnost. 4. Bezpečnost při užívání Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb O technických požadavcích na stavby a norem ČSN: - ČSN Zakládání staveb - ČSN EN 1996 ( ) Navrhování zděných konstrukcí - ČSN EN 1993 ( ) Navrhování ocelových konstrukcí - ČSN Navrhování dřevěných konstrukcí 5. Ochrana proti hluku 6. Úspora energie a ochrana tepla 7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s vyhl.398/2009. Není požadováno. 8. Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí Stavba bude prováděna běžnými stavebními postupy za používání běžných materiálů. Pracovníci musí dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví dle vyhl.č.324/1990sb, zákona 309/2006, nařízení vlády 193/1991 Sb včetně jejich doplňků a dále příslušných norem ČSN.

10 -5-9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Stavební konstrukce jsou chráněny proti povětrnostním vlivům, proti zemní vlhkosti a proti korozi. Jiné vlivy se v dané oblasti nevyskytují. 10.Ochrana obyvatelstva 11.Inženýrské stavby Ke stavbě nepatří žádné samostatné inženýrské objekty. 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb Zpracoval Ing. Zbyněk Pospíšil dne

11 stavba : Nová hřbitovní zeď a kolumbárium investor: Město Zábřeh, Masarykovo nám.č.6 místo: Hřbitov města Zábřeha, parcelní č.4936/86, 4936/88 projektant : Ing.Zbyněk Pospíšil, Strejcova 32, Zábřeh, tel C SITUACE STAVBY 1. Situace širších vztahů stavby a jejího okolí,zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:5000 až 1:50000 s napojením na dopravní a technickou infrastrukturu a s vyznačením ochranných,bezpečnostních a hlukových pásem Snímek z pozemkové mapy M 1: Koordinační situace stavby ( zastavovací plán ) zpravidla v měřítku 1:1000 nebo 1:500, u rozsáhlých velkoplošných staveb stačí měřítko 1 :5000 nebo 1:2000; u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby která je v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1:200. Na koordinační situaci zpracované na podkladě snímku z katastrální mapy se vyznačují hranice pozemků a jejich parcelní čísla, zakresluje se umístění stavby s vyznačením vzdálenosti od hranic sousedních pozemků a staveb na nich, stávajících a navrhovaných pozemních a inženýrských objektů, přípojek na technickou infrastrukturu, s řešením dopravy včetně dopravy v klidu, s vyznačením bezpečnostních a ochranných pásem, výškových kót, geologických sond, hranic staveniště a případných dalších záborů a uprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích. Výkres č. C1.2 M 1: U výrobních staveb se dokládá souhrnné technologické schéma, schéma rozvodů energií, základní schéma rozvodů vody a čištění odpadních vod.

12 4. Návrh vytyčovací sítě stavby zpracovaný v souladu s právními předpisy vydanými k provedení zákona o zeměměřičství. stavba : Nová hřbitovní zeď a kolumbárium investor: Město Zábřeh, Masarykovo nám.č.6 místo: Hřbitov města Zábřeha, parcelní č.4936/86, 4938 projektant : Ing.Zbyněk Pospíšil, Strejcova 32, Zábřeh, tel D DOKLADOVÁ ČÁST OBSAH 1. Snímek z pozemkové mapy 2. Vyjádření ŠPVS 3. Vyjádření ČEZ 4. Vyjádření RWE 5. Vyjádření Telefonica O2 6. Vyjádření EKO servis Zábřeh s.r.o. 7. Vyjádření AQUA 8. Vyjádření KHS Olomouckého kraje 9. Plán kontrolních prohlídek stavby

13 stavba : Nová hřbitovní zeď a kolumbárium investor: Město Zábřeh, Masarykovo nám.č.6 místo: Hřbitov města Zábřeha, parcelní č.4936/86, 4936/88 projektant : Ing.Zbyněk Pospíšil, Strejcova 32, Zábřeh, tel E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Obsah: 1. Technická zpráva POV 2. Výkres situace POV m 1:250 v.č. E1.1

14 Popis stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA POV Charakteristika staveniště Staveniště se nenachází v památkové rezervaci ani zóně, nachází se však v zóně s archeo logickými nálezy ve smyslu zákona č.20/1987 Sb.Stavebník je povinen v dostatečném předstihu uvědomit Národní památkový ústav odborné pracoviště Olomouc odbor archeologie o termínu zahájení stavebních prací. Stavební pozemek je ve vlastnictví investora. Staveniště nevyžaduje zvláštní přípravu pro zahájení stavebních prací. Deset ks vzrostlých stromů, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti zdi určené k demolici bude bandážováno do výšky 3m prkny tl.24 mm. Přístup na staveniště je možný z komunikace Zábřeh Nemile po polní cestě parcelníč.4919, nebo z místní účelové komunikace parcelní č.4936/88 od garáží. Hranice staveniště Hranice staveniště bude totožná na jihovýchodní straně s hranicí parcely č.4936/86 kterou tvoří řadové garáže a částí pozemku č.4936/88 mezi objekty garáží. Hranice staveniště bude vymezena výstražnou páskou doplněné na přístupových místech výstražnými tabulkami Napojení ZS na inženýrské sítě Zařízení staveniště nebude napojeno na inženýrské sítě. Voda bude přivezena v cisterně elektřina bude vyráběna v mobilní elektrocentrále. WC pro pracovníky bude chemické. Předpokládaný počet pracovníků Stavba bude prováděna dodavatelsky s počtem pracovníků do 6 osob. Vliv stavby na životní prostředí Vzhledem k provádění běžných stavebních prací nedojde k trvalému ovlivnění stávajícího životního prostředí. Během stavby je nutno v maximální míře eliminovat případné nepříznivé vlivy na okolí, jako je znečišťování vozovky, prašnost, hluk, zamezit pálení odpadu,apod. Při provádění výstavby bude dodržována doba nočního klidu a to od 22,00hod do 6,00 hodin ráno. Podmínky a nároky na provádění stavby Zvláštní nároky se nepředpokládají. Lhůta výstavby Lhůta výstavby bude činit celkem 8 měsíců, každá z etap 4 měsíce. Časový postup likvidace staveniště Veškerá zařízení související s výstavbou budou po jejím dokončení odstraněna. Vypracoval: Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh

15 stavba : Nová hřbitovní zeď a kolumbárium investor: Město Zábřeh, Masarykovo nám.č.6 místo: Hřbitov města Zábřeha, parcelní č.4936/86, 4936/88 projektant : Ing.Zbyněk Pospíšil, Strejcova 32, Zábřeh, tel F DOKUMENTACE OBJEKTU Obsah: 1. Pozemní ( stavební) objekty 2. Inženýrské objekty 3. Provozní soubory

16 -1-1. Pozemní (stavební) objekty 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Účel stavby Projekt řeší demolici stávající jihovýchodní ohradní zdi městského hřbitova a výstavbu nové souběžně s hranou svahu vzniklého stavbou řadových garáží. Nová zeď bude zároveň sloužit jako kolumbárium a v pohledové ose hlavní komunikace hřbitova bude situován altán sloužící k odpočinku. Ve zdi bude celkem zabudováno184 boxů pro dvě urny, z toho v první etapě 92 ks. Zásady architektonického, funkčního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Urbanistické a architektonické řešení stavby se přizpůsobuje současnému řešení. Nová zeď ve které budou umístěny schránky na urny je navržena opět z lícových pálených cihel.na pohledové ose procházející středem centrální komunikací hřbitova je umístěn dřevěný altán určený k odpočinku. Podél nové zdi bude zbudována písková cesta v šířce 2 m napojující se ve středu na hlavní hřbitovní cestu. Podél zdi, u zdvojených dilatačních pilířů, bude provedena výsadba okrasného středně vysokého stálezeleného jehličnanu,kuželovitě vzpřímeného tvaru s názvem Cypřišek hrachonosný- Bouleward Chameocyparys Pisiferia.Výška sazenic min 60 cm. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory,zastavěné plochy,orientace.osvětlení a oslunění. Jedná se vybudování altánu a nové hřbitovní zdi o celkové délce 147,73 m. Z toho v první etapě bude vybudována zeď o délce 87,12 m s 92 kusy schránek pro dvě urny.součástí 1. etapy bude zřízení místa pro uložení kontejneru na odpad včetně manipulační plochy, která bude navazovat na zpevněnou plochu u řadových garáží. Plocha bude vydlážděna zámkovou dlažbou a odvodněna do odvodňovacího rigolu vybudovaného kolem garáží. Ve 2.etapě bude dokončena zeď s 92 ks.schránek a odpočinkovým altánem. Celkem bude celá zeď po dobudování druhé etapy obsahovat 184 kusů schránek. Plocha vlastního hřbitova se tak zvětší o 1109 m2. Technické a konstrukční řešení objektu,jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost Nová zeď je navržena z klasického lícového zdiva tl.290 mm, zpevněného sloupky 440/440.Koruna zdi je kryta betonovou prefabrikovanou hlavou. Zeď je založena na pásovém betonovém základě. Vzhledem ke své délce je pravidelně dilatována. Odpočinkový altán je řešen jako čtvercový dřevěný přístřešek krytý stanovou střechou o spádu 25 s proskleným vrcholovým světlíkem. 1.2 Stavebně konstrukční část Technická zpráva Popis stávajícího stavu Stávající jihovýchodní ohradní zeď hřbitova je ve špatném technickém stavu. Zeď je

17 -2- vyzděna z lícových plných cihel na vápenocementovou silně zvětralou maltu na koruně zdi je osazena betonová hlava. Zdivo tl. 300 mm a v je zpevněno sloupky 450/450 mm o v.1600 mm a vzdálenostech 4500 mm. Základ je zděný z kamene, zdivo je velmi rozvolněné. Zeď je silně vychýlená od svislé osy. Část zdiva v délce čtyř polí již spadla byla znovu vyzděna na nový betonový základ. V těsné blízkosti stávající předmětné zdi se nachází deset vzrostlých stromů (7 jehličnanů a 3 břízy), které zůstanou zachovány a kmeny bude je nutno ochránit bandáží. Příprava území. Podél stávající ohradní která je určena k demolici je nutno odstranit z kořeny keřovinu, narostlou v počtu cca 10 ks a výšky 3m. Deset ks vzrostlých stromů, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti zdi určené k demolici bude obandážováno do výšky 3m prkny tl.24 mm. Bourací práce. Stávající ohradní zeď hřbitova je v havarijním stavu a bude odstraněna. Zeď je vyzděna z lícových plných cihel na cementovou maltu na koruně zdi je osazena betonová hlava. Zdivo tl. 300 mm je zpevněno sloupky 450/450 mm. Základ je zděný z kamene v šíři 500 mm, je velmi rozvolněn a je důvodem havarijního stavu zdi. Základ bude odstraněn do hloubky 300 mm pod stávající terén. Část původního zdiva je přezděna na nový betonový základ v délce 19m (týká se druhé etapy). Drátěný plot z rámů s vrapovaným pletivem na ocelové sloupky včetně branky v prostoru jihovýchodního malého vstupu v délce 7,65m bude odstraněn. Zemní práce. Výkop pro novou ohradní zeď bude proveden v š.500 mm hornině s třídou těžitelnosti2 (30%) a 3 (70%) do nezámrzné hloubky 1000 mm pod stávající terén.v částech s násypem bude nejdříve sejmuta ornice v tl.150mm, která se použije po provedení násypů zpět. Veškerý výkopek bude použit na zhutněné násypy,chybějící hlušina bude dovezena z městské skládky. Základy. Základový pás pod novou ohradní zeď i patky pod dřevěné sloupy altánu jsou navrženy z betonu tř. B20( C 16/20), po uložení budou zvibrovány ponorným vibrátorem. Spodní část(nebedněná) základového pasu může být betonována z betonu B15 (C12/15) Základový pas pod zdí bude vyztužen košem ze svařované sítě o velikosti ok 150/150 a síle drátu 6mm.Základový pas bude rozdělen pěti dilatačními spárami tl. 20mm. Izolace proti vlhkosti. Je navržena z hydroizolační folie min.tl.1,2mm tl. (např.alkorplan tl.1,5mm) chráněná z obou stran geotextilií o hmotnosti 300 g/m2. Izolace nesmí přečnívat před líc zdiva.před osazením betonové prefa hlavy bude koruna zdiva opatřena,dle požadavku investora, stěrkovou izolací tl.1 mm. Například HS Flex. Opatření proti vodě. Většina povrchu hřbitova má nezpevněný povrch, vyjma stávajících obslužných asfaltových cest a chodníků, schopných absorbovat běžné dešťové srážky. Pro odvod přívalových srážek je navržen srážkový liniový žlab přejezdný pro nákladní automobily, vnitřní profil 150/150 mm s litinovým roštem D 400,spodním výtokem DN150mm, odvodňující centrální komunikaci směřující na altán. Žlab je zaústěn do stávající kanalizační šachty plastovým hrdlovým potrubím DN 150. Zpevněná manipulační plocha pro umístění kontejneru na odpad bude odvodněna pomocí žlabovek š.250/200/ tl.100 do stávajícího odvodňovacího rigolu.

18 -3- Svislé konstrukce. Zdivo ohradní zdi a kolumbária je navrženo z plných lícových cihel o pevnosti P 50, počet zmrazovacích cyklů min 50 a nasákavosti max. 7% na maltu vápenocementovou MVC 5. Zdivo bude v poslední spáře vyztuženo dvěma ocelovými pruty J 6,přerušenými v dilatačních sparách. Koruna zdi bude kryta vibrolisovanou betonovou hlavou s odkapní drážkou kryjící šířku zdiva 440 mm. Spáry mezi jednotlivými deskami o šířce 4 mm budou spárovány trvale elastickým šedým tmelem.například Sikaflex AT. Dilatační spára š.15 mm, která musí být během prací chráněna před vniknutím nečistot a zbytků malty, bude utěsněna dilatačním kruhovým provazcem určeným pro těsnění dilatačních spar. tl. 15 mm a povrchově utěsněna trvale elastickým pružným tmelem. Do zdiva budou osazeny ve dvou řadách betonové korpusy k uložení dvou urnových schránek. Korpusy budou do uložení těchto schránek opatřeny zákrytovou cementotřískovou deskou o tl. 14 mm se skosenými hranami v přírodním provedení. Desky budou ke korpusu připevněny dvěma nerezovými šrouby s čočkovou nebo zápustnou hlavou M 12 do nerezového pouzdra osazeného při výrobě korpusu. Pod každou řadou schránek bude ze zdi vytažena římsa z lícových cihel se zakulaceným rohem, r=50mm, zděné na svislo. Rovněž koruna zdi bude zděna z cihel na svislo v šířce 440 mm. Dřevěná nosná konstrukce altánu- sloupky a vazné trámy jsou navrženy z lepených profilů materiál smrk. Krokve, nárožní krokve a kleštiny jsou navrženy klasicky ze smrku, profily budou hoblovány. Veškeré dřevěné konstrukce altánu budou ošetřeny dřevonezbarvujícím prostředkem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Střešní konstrukce altánu Krytina střechy altánu je navržena z obdélníkových vláknocementových šablon ve vodorovných řadách dvojitého krytí na bednění. Na bednění z hoblovaných palubek bude připevněna pojistná difůzní polyetylenová hydroizolace o váze min. 100g/m2 odolná vůči chemickému ošetření bednění. Barva krytina z černošedé imitace břidlice. Vrchol střešní konstrukce bude tvořit světlík tvořený nerezovou nosnou konstrukcí připevněnou k vaznicovému věnci. Světlík bude zasklen bezpečnostním sklem čirým o tl. 6,8 mm odolným proti vandalismu. Klempířské konstrukce. Veškeré klempířské prvky-lemovací plech světlíku Rš. 330, podokapní žlaby Rš 250 a dva střešní svody o průměru 70 mm, jsou navrženy z titanzinku. Komunikace Podél nové zdi je řešena nová písková cesta v šíři 2 m včetně obruby z betonového obrubníku 1000/200/60. Písková cesta bude navazovat obloukem R=6m na centrální hřbitovní chodník. Skladba vrstev v celkové tl.250 mm je tvořena vrstvou z lomového štěrku tl.150mm frakce 16/32 uloženou na zhutněné podloží,dále vrstvou MZK béžové barvy. Jedná se o namíchané drobné kamenivovo z pískem v tl. 100 mm, které se zahutní do štěrkové vrstvy a vznikne mlatová cesta. MZK lze nahradit štěrkem 8/16 a pískem z lomu Bludov. V pruhu podél zdi v prostoru pod urnovými schránkami budou do chodníku uloženy sestavy betonových hladkých prefabrikovaných desek vyvýšených o 50 mm pro ukládání smutečních kytic, svícnů apod. (sestava D1 a D2).

19 -4- Plocha pro umístění a výměnu kontejneru na odpad bude vydlážděna z betonové šedé vybrolisované dlažby tl.80 mm,tvar H do betonových obrub 1000/250/100.Dlažba bude uložena a zavibrována do písku frakce 4mm nebo čisté drtě frakce 4mm.Podloží bude tvořeno zhutněným podsypem ze štěrku 16/32 v tl.180 mm. Oplocení Po provedení první etapy bude nová část hřbitova provizorně oddělena od ostatního pozemku plotem z poplastovaného pletiva na ocelové sloupky v mm v celkové délce 12,80m. U malého vstupu bude část hřbitova uzavřena plotem z drátěného poplastovaného pletiva v délce 3,15 m v mm. Oplocení kolem kontejneru na odpad a nová branka malého vstupu budou provedeny z plných ocelových profilů, výplň z profilů 14/14 bude spojována mezi podélné pásoviny nýtovánímviz výkres F 1.9. Plot bude pozinkovaný s nátěrem černou kovářskou barvou RAL Sloupky nesoucí oplocení budou kotveny do betonového základu nebo ke zdivu nerezovými hmoždinkami. Ke zhotovení plotu lze použít například výrobky od firmy Lamark. Ostatní: Altán bude vybaven 4 ks litinových parkových laviček a odpadkovým košem. Podél pískové cesty bude vysazeno celkem 14 ks (8ks v 1.etapě) modrozeleného cypřišku středního vzrůstu, kuželovitě vzpřímeného tvaru, latinského názvu Chamaecyparis Pisiferia Bouleward Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení Pro objekt bytového domu je dle ČSN Zatížení stavebních konstrukcí stanovena hodnota užitného zatížení 1,5 kn/m2. Zatížení sněhem dle ČSN EN je stanoveno dle nové mapy sněhových oblastí na 2,0 kn/m Návrh zvláštních a neobvyklých konstrukcí Na stavbě nejsou použity Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu stavby Nutno dodržovat technologické předpisy jednotlivých dodavatelů stavebních materiálů zásady pro provádění bouracích a podchycovacích postupů Před bouráním příček 1.n.p. je nutné nejprve staticky podchytit příčky nad nimi ve 2.n.p Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí Před zakrýváním jednotlivých konstrukcí bude přizván stavební dozor. Bude se jednat o převzetí základových spar, výztuž základového pasu a izolace proti vlhkosti seznam použitých podkladů, ČSN, předpisů, literatury - dokumentace pro stavební povolení zpracovaná ing.arch.skoumalem 07/ stavební povolení č. 1876/33do3/Há dne výškopisný a polohopisný plán zpracovaný Kaňkou Františkem 04/ snímek z katastrální mapy M 1: Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby Žádné specifické požadavky nejsou.

20 Výkresová část C1.1 SNÍMEK Z POZEMKOVÉ MAPY M 1:1000 C1.2 - KOORDINAČNÍ SITUACE M 1:300 C 1.3- STÁVAJÍCÍ SITUACE M 1:250 F1.1 PŮDORYS I. ETAPY M 1:100 F1.2 - PŮDORYS II. ETAPY M 1:100 F1.3 - PŮDORYS ZÁKLADŮ I. ETAPY M 1:100 F 1.4 PŮDORYS ZÁKLADŮ II.ETAPY M 1:100 F 1.5- POHLED POLE A,B 1:50, PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25 F1.6 - VÝKRES CIHELNÉ SKLADBY 1:20 F1.7 - ALTÁN 1:50 F1.8 - ATYPICKÉ BETONOVÉ VÝROBKY F1.9 - KOVOVÝ PLOT E1.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ M 1: Statické posouzení Ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce, posouzení stability konstrukce, stanovení hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení, statický výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání. Jedná se o klasické nosné konstrukce navrhované dle technických informací, norem a předpisů výrobců stavebních hmot. Jednotlivé konstrukce byly navrženy dle norem : ČSN Navrhování zděných konstrukcí ČSN Navrhování ocelových konstrukcí ČSN Navrhování dřevěných konstrukcí ČSN Zakládání staveb Závěr : projektované nosné konstrukce staticky vyhovují na navržená zatížení. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení Není požadováno 1.4 Technika prostředí staveb Zařízení pro vytápění staveb Zdravotně technické zařízení Kanalizace dešťová dva střešní svody z altánu budou svedeny volně na terén za novou zeď kde se budou přirozeně vsakovat. Odvodnění liniového žlabu bude provedeno do stávající kanalizační šachty hrdlovým plastovým potrubím DN 150 ve spádu 2%.

21 1.4.3 Zařízení vzduchotechniky Plynová zařízení Zařízení silnoproudé elektrotechniky 2. Inženýrské objekty 3. Provozní soubory Zpracoval ing.zbyněk Pospíšil dne

22 Plán kontrolních prohlídek stavby Podle stavebního zákona č.183/2006 Sb, 133 bude příslušný stavební úřad provádět kontrolní prohlídky stavby. Prohlídky budou konány ve veřejném zájmu zejména z těchto důvodů: - z důvodu kontroly dodržení příslušného rozhodnutí nebo jiného opatření (stavebního povolení) - kontrola stavebně technického stavu stavby z důvodu bezpečnosti - kontrola použití navržených stavebních výrobků a kvality provedení stavebních prací, vedení stavebního deníku - kontrola obtěžování okolí nad přípustnou míru - kontrola povinností stavebníka dle 152 (umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě, ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby,.) Projektant stavby navrhuje plán kontrolních prohlídek v těchto fázích výstavby: 1) Po provedení zemních prací-kontrola základové spáry a umístění stavby Pro zahájení stavby není třeba provádět žádná zvláštní technická opatření. Ing. Zbyněk Pospíšil V Zábřehu dne

23

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014 vedoucí projektant odpovědný projektant Vypracoval Ing. Jiří Pangrác Ing. Jiří Pangrác Jana Pangrácová Investor: Ing. Radek Fejt, Bohušova 782, 348 15 Planá Ing. Jiří PANGRÁC projektování pozemních a dopravních

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská 738, Česká Lípa. A. Průvodní zpráva. S T A V E B N Í Ú P R A V Y ROZŠÍŘENÍ LÁVEK U ZADNÍCH VCHODŮ DO DOMU Č.P. 2658

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

A. Průvodní zpráva. Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

A. Průvodní zpráva. Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA Místo stavby: pozemky parc. č. 449/14, katastrální území Loučany Investor: Obec Loučany Loučany 749, 783 44 Náměšť na Hané Stupeň dokumentace: Územní souhlas 1. Identifikace

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

SEZNAM DOKUMENTACE. I. Technická zpráva II. Tabulky konstrukcí III. Tabulky vybavení hřiště. Výkresy:

SEZNAM DOKUMENTACE. I. Technická zpráva II. Tabulky konstrukcí III. Tabulky vybavení hřiště. Výkresy: SEZNAM DOKUMENTACE I. Technická zpráva II. Tabulky konstrukcí III. Tabulky vybavení hřiště Výkresy: 01 Situace bourací práce 1:100 02 Situace nový stav 1:100 03 Detaily provedení konstrukcí K1, K2, K3

Více

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA BRM spol. s r.o. Farského 5, 326 00 Plzeň projekty staveb * stavby * geologie * ekologie * odpady * konzultace * tepelná čerpadla ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V

Více

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva Sanace hydroizolace obvodových zdí č. Zak: 1498-3/14 Požární stanice v Děčíně č. výkr.: D1.1.1 D1.2.1 Provaznická 1394, Děčín III. D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Ing. Petr Šafář Projektová a inženýrská kancelář 572 01 POLIČKA, Nová 205 tel., fax 461724398 T E C H N I C K Á Z P R Á V A DÍLČÍ OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TYLOVA DOMU POLIČKA, VRCHLICKÉHO 53 INVESTOR:

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení B.1 Celková situace stavby 1:10 000 B.2 Koordinační situace Ortofotomapa 1:10 000 B.3.1 Situace dotčených pozemků SO 101 1:2 000 B.3.2 Situace dotčených

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Oprava ohradních zídek tenisových kurtů na p.p.č.443/7 a 460/2, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice u Děčína, Malšovice čp.16, 405 02 Malšovice Arch. č. : 1482-1/14 D. DOKUMENTACE STAVBY -

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina

Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina Oplocení a zřízení dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště FK Dýšina na pozemku č.k.1507/1 k.ú. Dýšina Projekt pro vydání rozhodnutí o umístění

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.10 Oprava oplocení pravá strana F.11 Oprava oplocení levá strana Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5,

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

D.1.01.3.1 Technická zprava Technologie bouracích prací

D.1.01.3.1 Technická zprava Technologie bouracích prací D.1.01.3.1 Technická zprava Technologie bouracích prací projektu pro provedení stavby: KŘP Lbk REVITALIZACE AREÁLU PASTÝŘSKÁ II.ETAPA PŘÍLHA : D.1.01.3 S 01.3 DEMLICE RAMPY IVESTR : ČR Krajské ředitelství

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

SUCHÉ STÁNÍ 2SV 2. Technická zpráva. F. Dokumentace stavby. Stavba: Místo stavby : Stavebník : : Ing. Petr Labík. Stupeň Datum : 2012

SUCHÉ STÁNÍ 2SV 2. Technická zpráva. F. Dokumentace stavby. Stavba: Místo stavby : Stavebník : : Ing. Petr Labík. Stupeň Datum : 2012 Stavba: G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE OVEDENO SUCHÉ STÁNÍ 2SV 2 Místo stavby : Stavebník : Autor Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : 2012 F. Dokumentace

Více

F. Technická zpráva. Valchov, k.ú. Valchov. Parcelní čísla: 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042

F. Technická zpráva. Valchov, k.ú. Valchov. Parcelní čísla: 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042 F. Technická zpráva (Architektonické a stavebně technické řešení a stavebně konstrukční část) Název stavby: Stavební objekty: ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PODÉL TOKU VALCHOVKA SO 05. Zpevněná plocha Místo

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM DOKUMENTACE A B C D E F Průvodní zpráva a) identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby b) údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

POSOUZENÍ STAVU STŘEŠNÍ KRYTINY I. ETAPA STŘECHA HLAVNÍ LODI TECHNICKÁ ZPRÁVA

POSOUZENÍ STAVU STŘEŠNÍ KRYTINY I. ETAPA STŘECHA HLAVNÍ LODI TECHNICKÁ ZPRÁVA POSOUZENÍ STAVU STŘEŠNÍ KRYTINY I. ETAPA STŘECHA HLAVNÍ LODI TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: Název akce: Místo stavby: Katastrální území: Velká synagoga Plzeň, POSOUZENÍ STAVU STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

F.A.T01. Sanace zvýšené vlhkosti kaple Proměnění Páně Rychnov nad Kněžnou. Technická zpráva A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 1 (7)

F.A.T01. Sanace zvýšené vlhkosti kaple Proměnění Páně Rychnov nad Kněžnou. Technická zpráva A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 1 (7) RK3 kaple Proměnění Páně F.A.T0 (7) A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 A. Identifikační údaje stavby a autorů projektu 2 A.. Identifikační údaje stavby a investora 2 A..2 Autoři projektu a spolupracovníci: 2 A.2 Základní

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 2 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště... 3 3 Obvod staveniště a zařízení staveniště... 3 4 Návrh postupu a provádění

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U VSTUPU DO AREÁLU DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U VSTUPU DO AREÁLU DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obec: Jiřetín pod Jedlovou A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ve Varnsdorfu dne 10.01.2015 Název stavby: Cestování dostupné všem v Jiřetíně pod Jedlovou Místo stavby: Jiřetín pod Jedlovou

Více