UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podnikatelský plán Pub crawl ve Vídni Autor: Michal Kouřil Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně 2013 Praha

2

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma Podnikatelský záměr Pub crawl ve Vídni vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím výhradně odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou také uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor této bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s jejím vytvořením jsem neporušil autorská práva třetích osob a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne Michal Kouřil

4 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Heřmanovi Kopkáněmu za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. Dále bych rád poděkoval Dylenovi Tredrea za poskytnuté informace a odborné rady ohledně podnikání v tomto odvětví.

5 Podnikatelský plán Pub Crawl ve Vídni Business Plan Pub Crawl in Vienna 5

6 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánem - založení společnosti v Rakousku. Důraz je kladen na marketingovou kampaň a distribuční kanály. Dále je v práci popsaný finanční plán, jakožto potřebný kapitál, náklady na zřízení a rozvoj podniku a očekávané výnosy. Cílem práce je odhalit slabá místa původní myšlenky, připravit marketingovou kampaň a naplánovat rozjed podniku. Klíčová slova: podnikatelský záměr, podnikání v Rakousku, marketingový plán, turismus, SWOT, Porterova analýza pěti sil Abstract The bachelor thesis is focused on a business plan for founding a company in Austria. The main emphasis is on the marketing campaign and distributional channels. The next part describes the financial plan, including required capital, the cost of setting up and developing the company, and expected returns. The goal of the thesis is to detect any weaknesses in the concept, to set up a marketing campaign, and to start running the business. Key words: business plan, business in Austria, marketing plan, tourism, SWOT, Porter five forces analysis 6

7 1. Úvod Teoretická část Podnikatelský plán Co obsahuje a jak podnikatelský plán vypadá Představení projektu Popis projektu Analýza okolí SWOT analýza Identifikace cílů Marketingová strategie Finanční analýza Praktická část Podnikatelský záměr Marketingový plán Produkt Dotazníkové šetření Propagace Analýza okolí Současný stav Analýza konkurence Porterova teorie konkurenčních sil SWOT analýza Očekávaná návštěvnost Finanční plán Náklady Prvotní náklady Cena alkoholu Celkové náklady

8 Výnosy a bod zvratu Budoucí plán podniku Založení společnosti Organizační struktura Závěr Seznam použité literatury a jiných zdrojů Seznam použitých tabulek Seznam použitých obrázků Seznam použitých grafů Přílohy Celé logo firmy použitelné pro letáky Vývoj nákladů po měsících Celková kalkulace ceny Analýza návštěvnosti

9 1. Úvod Za téma své bakalářské práce jsem si vybral podnikatelský plán založení podniku ve Vídni. Hlavním důvodem zvolení tohoto tématu byla vidina dobré podnikatelské příležitosti a skutečnost, že obdobný podnik znám z Prahy, ale ve Vídni k nalezení není. Vzhledem k faktu, že nemám žádné zkušenosti s podnikáním, věřím, že při zpracování práce získám více vědomostí, které v budoucnu uplatním v praxi. Podnikatelský plán je zpracován podnikatelem zejména v souvislosti se zahájením činnosti, případně specifikuje budoucí záměry firmy. Mým záměrem je zprostředkovávat zábavu pro turisty v centru rakouské metropole. Cílem bakalářské práce je sestavení plánu, jakožto základ podnikání zahrnujícího veškeré náležitosti k založení a rozjezdu úspěšné společnosti. Největší důraz je v práci kladen na marketing, neboli jak budu svou službu nabízet. Bakalářská práce se skládá z dvou částí, teoretické a praktické. V první části se zaměřím na pojem podnikatelský plán a charakterizuji jeho jednotlivé náležitosti. Účelem praktické části je vypracování konkrétního podnikatelského plánu. Teoretické poznatky poté aplikuji v části praktické a vytvořím celkový podnikatelský plán, jež bude převážně zaměřen na marketingovou kampaň v cestovním ruchu. 9

10 2. Teoretická část 2.1. Podnikatelský plán Cílem podnikatelského plánu je definování myšlenek podnikatele a v případě potřeby oslovení a zaujetí investora. Je vcelku jedno, zda je zatím myšlenka pouze v naší hlavě nebo se jedná o déle zaběhnutou firmu, která potřebuje finanční prostředky pro další růst. Pokud vezmeme tu nejjednodušší formu, jedná se pak zejména o pár vět, kterými dokážeme popsat své plány. V té složitější formě se jedná o písemný dokument, ve kterém sepíšete vše o vašich záměrech, konkurenci, ale také finanční plán pro případného investora, tedy kolik na to potřebujete a kolik za to nabízíte. Vcelku se jedná o jednoduchý a logický dokument, který má určitou posloupnost a měl by ho být schopen připravit téměř každý. Lepší dělat chyby na papíře než na trhu. 1 Tímto starým příslovím je dobré se řídit, a proto je podnikatelský plán především pro vás. Je dobré mít uspořádané myšlenky, zvolené cíle a uvědomovat si veškerá úskalí a bariéry, které nastanou a bude nutné je překonat. Jedná se tedy o mapu vaší budoucnosti, kterou poté porovnáváte s realitou. Jak jsem zmínil výše, plán slouží také pro případného investora. Nejedná se o hazardéry, a proto by vám půjčil málokterý z nich bez pořádného nastínění situace. Jak ale zjistit, zda skutečně a kolik potřebujete pro rozjezd či růst podniku? Nebo jaké procento investorovi za jeho kapitál nabídnout? To je další část, se kterou vám podnikatelský plán může pomoci Co obsahuje a jak podnikatelský plán vypadá Kompletní podnikatelský plán může zabrat až padesát stran, co by ale měl obsahovat? Přestože struktura a charakter podnikatelského záměru je pro každý podnik individuální a závisí na účelu, pro který je tvořen, existují ale aspekty, které by v tomto dokumentu měly být obsaženy. Podle Czechinvestu je to pak: představení projektu, 1 CZECHINVEST. Jak napsat podnikatelský plán, 2007 [online]. [cit ] 10

11 popis projektu, analýza okolí, shrnutí a vyhodnocení projektu SWOT analýza, identifikace cílů v časovém horizontu, marketingová strategie, finanční analýza, Představení projektu Mělo by se jednat o stručný popis podnikatelské myšlenky, co nás motivuje k realizaci a případnou konkurenční výhodu. Po daném úvodu bychom stále neměli mít komplexní obrázek o daném záměru, spíš povrchní představu. Zároveň by ale u vás měl vyvolat mnoho otázek. Do této fáze bychom mohli zařadit i takzvaný Elevator Pitch, což doslova znamená výtahový prodej. Proč se tak jmenuje a k čemu slouží? Předpokládejme, že máme dobrý nápad na vytvoření nové firmy, ale schází nám kapitál. Jedeme výtahem a vedle nás stojí podnikatel, o kterém víme, že je movitý a že nám příští minutu z výtahu neuteče. V USA se doporučuje, aby každý začínající podnikatel měl právě ve své hlavě výtahovou prezentaci. Pointa myšlenky je, že opravdu nikdy nevíme kdy a koho potkáme. Proto je užitečné mít stručnou a jasnou prezentaci svého nápadu. Měla by obsahovat následující prvky 2 : co je má myšlenka, jak jsem s tou myšlenkou daleko, jaké trhy existují pro uplatnění, jaké výhody na těchto trzích mám, jaké výhody mám oproti konkurenci, jak hodlám získat peníze, kolik budu celkem potřebovat. 2 CZECHINVEST. Jak napsat podnikatelský plán, 2007 [online]. [cit ] 11

12 Kolik z toho budu potřebovat financovat externě a co za to nabízím investorovi. Kdo je součást mého týmu. Jaký je potenciální zisk pro investora. Vždy ale mějme na mysli, že výtahová prezentace nenahrazuje podnikatelský plán. Slouží pouze k zaujetí potenciálního investora, se kterým jsme se setkali nahodile, tak, aby nám umožnila další schůzku s plnou prezentací a diskuzí Popis projektu Do popisu projektu bychom měli zahrnout vše, co by v našem podniku mělo být promyšleno. Zařadil bych zde právní formu podnikání, zdali chceme podnikat jako fyzická osoba nebo k tomu potřebujeme jinou formu. Důkladně bych se věnoval majetkové firmy, neboli členy představenstva, hlavní řídící pracovníky, ale také zaměstnance. V této kapitole se mimo jiné uvádí předmět podnikání, celistvější popis produktu či služby a definice cílů projektu Analýza okolí Před vstupem do podnikání bychom si měli být vědomi, co můžeme očekávat. Jaký má náš produkt či služba potenciál, na koho je zaměřen, jaká je v okolí konkurence, ale také bychom měli mít přehled o poptávce. Také je dobré zanalyzovat dodavatele, a to jak současné tak potenciální. Ze stejného pohledu pak můžeme rozebrat i odběratele. Já ve své práci nejdříve popsal turistickou situaci Rakouska a dále rozebral konkurenci pomocí Porterovi teorie. Poté jsem pomocí dat, získaných konkurenčním podnikem, provedl odhad návštěvnosti a z jakých distribučních kanálů budou zákazníci pravděpodobně pocházet SWOT analýza SWOT analýza je metoda, pomocí níž se snažíme identifikovat silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) spojené s projektem nebo podnikáním 3. Analýza byla vytvořena Stanfordským výzkumným 3 Ipodnikatel.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 12

13 institutem, který měl za úkol analyzovat příčiny neúspěchu při plánovacím procesu u 500 největších firem v USA a UK. Obrázek 1: Model SWOT analýzy (zdroj: Při vytváření SWOT analýzy bychom měli mít na mysli, že nás investor ještě pořádně nezná a bude mít o své peníze strach. Neměli bychom se snažit zakrývat jakékoliv nepříznivé aspekty na trhu, protože je téměř jisté, že své záměry bude rozebírat se svými kolegy a pokud je investor objeví, sníží se tím pravděpodobnost úspěchu jeho zaujetí. Jinými slovy je lepší trh analyzovat ze všech stran a prokázat, že jsme pomysleli na všechny možnosti, a že na ně máte řešení. Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje především na vnitřní faktory podnikání. Příkladem může být motivace pracovníků, efektivita procesů atp. Silné a slabé stránky se obvykle měří interním hodnotícím procesem, neboli benchmarkingem. Jedná se pak o srovnávání s konkurencí. Hodnocení příležitostí a hrozeb spadá do vnějšího prostředí firmy, které podnik není schopen dobře kontrolovat, ale může je pomocí vhodné analýzy identifikovat. 13

14 Identifikace cílů Stanovení cílů je jednou ze základních manažerských dovedností. Určený cíl by měl splňovat některé požadavky. Ty jsou vyjádřeny v označení SMART (Onačení sestává z počátečních písmen anglických slov požadovaných vlastností cíle. Měl by být: konkrétní (S), měřitelný (M), akceptovatelné (A), realizovatelné (R), termínované (T)) 4. Pojďme se tuto zkratku blíže podívat a říct si, jak správně nadefinovat cíl. Konkrétní každý cíl musí být jasně specifikován. Chcete vyrábět nejlepší auta? V pořádku, ale v čem nejlepší? Musíte být přesnější. Snazší si je definovat cíl třeba na určité odvětví. Nejlepší v osobních automobilech střední třídy atp. Měřitelný s konkrétní specifikací souvisí i jeho měřitelnost neboli hodnota, ke které chceme dospět. Musí být jednoznačně měřitelná. Pokud ji nemůžeme měřit, pak ji nemůžeme řídit 5. Například chceme mít 30% podíl na trhu s osobními automobily. Akceptovatelný je jasné, že stanovený cíl by měl někdo odsouhlasit. Pokud my učiníme všechny kroky ke splnění, pak si ho můžeme schválit sami, pokud bychom ho ale stanovili nějakému kolegovi, měl by být obeznámen a souhlasit s ním. Neodsouhlasení a následné nesplnění by naopak mohlo narušit atmosféru uvnitř firmy. Realistický tuto vlastnost bohužel většina cílů nemá. Nesplnitelné cíle jsou stejně špatné jako málo ambiciózní. Míru reálnosti musí umět odhadnout manažer, který jej stanovuje. Firma by měla očekávat, že mnohdy zajištění reálnosti cíle vyžaduje změny a investice. Definovaný v čase Je důležité si vždy stanovit nejzazší termín. Pokud bychom tak neučinili, objevuje se zde riziko odkládání a tím i možné nesplnění plánu. 4 VÁGNER, Ivan. Systém managementu. 2. přepracované vydání. Brno: VMU, 2007, s. 159, ISBN ARINA. SMART Goal Setting [online] [cit ]. Dostupné z: 14

15 Marketingová strategie Veškerá marketingová strategie je založena na STP segmentaci, targetingu a positioningu. Společnost objevuje na trhu odlišné potřeby a skupiny, cílí na ty, které může uspokojit lépe než ostatní a pak umisťuje svou nabídku tak, aby si cílový trh všiml odlišné nabídky a image. 6 Základní marketingový mix se skládá ze 4P, ale v tomto modelu chybí některé důležité složky. Dle Morrisona zde chybí další čtyři části, a tak vytvořil model 8P, definovaný pro cestovní ruch a služby. V této práci jsem se zaobíral pouze některými činiteli z daného mixu, protože ne všechny by byly přínosné pro službu, již se chystám nabízet. V části produkt jsem krátce popsal nabízenou službu, kde jsem se s ní poprvé setkal a proč jsem se rozhodl o ní psát bakalářskou práci. Ani sebelepší služba poskytovaná v cestovním ruchu není zárukou toho, že bude automaticky prodána. Nástrojem komunikace s potenciálními zákazníky je systém marketingové komunikace, jinak nazývaný propagace. Na tuto část jsem kladl největší důraz, protože klíčem k úspěchu v tomto odvětví je právě naaranžování služby tak, aby byla prodaná přímo na místě. V této kapitole jsem připojil ještě další P z marketingového mixu, konkrétně people. Jsou to lidé, kteří hrají roli v procesu poskytování služby, čímž je ovlivněno vnímání zákazníka. Lidé jsou považováni za jeden z nejdůležitějších elementů v mnoha službách. Zaměstnanci jsou pro nás klíčoví. Úspěch záleží převážně na schopnosti uzavřít obchod, tedy prodat naši službu přímo na místě, bez jakékoliv rezervace. Jedná se o kontaktní pracovníky, kteří jsou stále ve styku s potenciálními zákazníky, proto musí být dobře vyškoleni, motivováni a připraveni reagovat na možné dotazy. Vzhledem k faktu, že se chystáme propagovat naši službu v Rakousku, očekáváme plynulou znalost němčiny a angličtiny. Angličtina je pro nás nejdůležitější, protože jsme zaměřeni na turisty, od kterých očekáváme alespoň základní znalost tohoto světového jazyka. Domníváme se, že příval německy mluvících turistů nebude velký. Němčina 6 KOTLER, Filip a Kevin Lane KELLER. Marketing a management. 12. vyd., s. 348, ISBN:

16 je požadována spíše pro řešení případných problémů s místními obyvateli, barmany a případně policií. Zákazníci se samozřejmě aktivně účastní celého procesu. Produkce a spotřeba probíhá současně a spokojený zákazník šíří pozitivní ústní reklamu, od které si do budoucna slibujeme nejvíce. Naopak názor nespokojeného zákazníka má na mínění veřejnosti váhu větší. I když z počátku stálé zákazníky neočekáváme, v budoucnu bychom se rádi zaměřili na jejich získávání, proto je pro nás spokojený zákazník významný. Další část Morrison definoval jako partnership neboli spolupráce. Této části marketingového mixu přiřazuji také velkou váhu, jelikož si myslím, že dobré vztahy, ať už s jednotlivými podnikateli nebo místní komunitou, jsou zapotřebí. Ale samozřejmě to není jen o vztazích s okolními firmami. Stejnak tak všichni zaměstnanci musí na tomto principu pracovat, tedy řádně spolu kooperovat, aby výsledkem jejich práce byla především spokojenost zákazníka. Při tvorbě nových projektů nebo zavádění nové služby je pro podnikatele důležitá otázka, zdali vůbec bude o daný produkt zájem. Existuje řada způsobů a metod, jakými se zjišťují informace od širší veřejnosti. Jednou z metod je dotazování. V dnešní době patří dotazníková šetření k nejpoužívanějším a díky rozvoji ICT technologií si jej může založit téměř každý. Jako důvody můžeme uvést 7 : relativně nízké nároky na čas a finance, snazší práce se správou a vyhodnocováním, rychlost a menší náročnost na sběr dat, určitá míra anonymity, okamžitý přístup k odpovědím. S používáním dotazníků se vztahují i jistá rizika: neosobní přístup tazatele, nízká možnost kontroly podvodu, 7 DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM. [online]. [cit ]. Dostupné z: 16

17 výzkumník musí umět s aplikací pracovat, omezení na internetovou populaci. Při přípravě dotazníkového řešení si nejdříve musíme zformulovat problém tj. co nevíme a mít jasně daný cíl, co chceme dotazníkem zjistit. Tento krok by neměl být podceňován, protože je pravděpodobné, že výsledná data by mohla dávat odpovědi na jiné, nepotřebné otázky. Po jasně zvoleném cíli je vhodné prostudovat literaturu, která se problémem zabývá nebo porovnat konkurenční studie. Poté následuje samotná tvorba dotazníku. Podle funkce dotazníku rozlišujeme otázky: výzkumné poskytují potřebné informace a údaje, filtrační dělí respondenty podle toho, jestli se můžou k problému vyjádřit, grafické zpestřují dotazování a můžou upřesnit odpověď, projekční neklade otázku přímo respondentovi, ale ptá se respondenta na názor jiných lidí, ale je předpokládáno, že do však do odpovědi svůj názor promítne, kontrolní jinak formulované, již jednou použité otázky, které se následně porovnávají, kontaktní navazují s respondentem určitý vztah, nárazníkové zmírňují podezíravý pocit z otázky následující. 8 Pro svou práci jsem využil formuláře od firmy Google. Se službou jsem byl naprosto spokojen, jednoduchá správa, výborný výsledek. Stačili pouze čtyři kroky a poté byl dotazník vypuštěn hotov. Bylo využito pouze výzkumných otázek, abych zjistil zájem o nabízenou službu Finanční analýza Finanční plánování je činnost vedoucí k přípravě finančního plánu. Ten patří k nejdůležitějším částem podnikatelského plánu. Jeho sestavení ukáže nejenom potřebné prostředky, ale také celkovou reálnost projektu. Podle Miloslava Synka je cílem finančního plánování splnění obecného finančního cíle podniku, tj. 8 REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a. s., 2009, ISBN:

18 maximalizace jeho tržní hodnoty, respektive (u akciové společnosti) maximalizace tržní ceny akcie 9. Popsal jsem zde prvotní náklady na založení a rozjezd marketingové kampaně. Po té jsem vyhledal dodavatele a připravil kalkulaci spotřeby alkoholu. Díky odhadu návštěvnosti jsem vypočítal výnosy a následně znázornil bod zvratu. Bod zvratu, též mrtvý bod nebo bod krytí nákladů, představuje objem výroby, při kterém se tržby rovnají celkovým nákladům, kdy podnik již není ztrátový, ale ještě nedosahuje zisku. 10 Za bodem zvratu je podnik v zisku, pod bodem zvratu je ve ztrátě. 9 SYNEK, Miloslav, Eva KISLINGEROVÁ a KOLEKTIV. Podniková ekonomika. 5. vyd. C. H. Beck, s. r. o., 2010, s. 176, ISBN SYNEK, Miloslav, Eva KISLINGEROVÁ a KOLEKTIV. Podniková ekonomika. 5. vyd. C. H. Beck, s. r. o., 2010, s. 48, ISBN

19 3. Praktická část 3.1. Podnikatelský záměr Setkal jsem se již s mnoha lidmi, kteří chtěli rychle zbohatnout a vrhnout se do podnikání. Mělo to jen malý háček. Většina z nich to neměla vůbec promyšlené. Někde v dáli byla vidina nápadu, která by nemusela být vůbec zlá, až na tu realizaci. Příkladem může být televizní pořad Den D, kde se začínající, ale i stávající podnikatelé snaží prorazit na trh s nějakým nápadem. Problémem jsou finance, a tak jdou do této relace s vidinou získání investice. Většina návrhů je ale bohužel investory silně potopena. Ať už z důvodu naprosté stupidity konceptu anebo právě vypracovaného návrhu uskutečnění. Mým dojmem je, že by se člověk neměl vrhat do podnikání bez důvodu a pořádného plánu, protože pak také může ztratit všechno a být na tom hůř, než kdyby se do toho vůbec nepouštěl. Na druhou stranu vyšší riziko občas přináší vyšší zisky, a tak při spojení dobrého nápadu, způsobu provedení a i štěstí si podnikatel může přijít na zajímavější finanční výsledky, než kdyby byl pouhým zaměstnancem. S podnikáním mám prozatím málo zkušeností, ale díky své vytrvalosti, pozitivní energii a chuti podnikat doufám ve vybudování finančně zdravého a ziskového podniku Marketingový plán Cílem marketingu je udělat akt prodeje nadbytečným. Cílem je znát a chápat zákazníka tak dobře, aby mu výrobek nebo služba přesně odpovídala a prodávala se sama. (P. Kotler, Moderní marketing, s. 38). Nejdříve musíme vzít v úvahu, že marketing v cestovním ruchu je trochu jiný, než v ostatních odvětvích. Cestovní ruch má svá specifika, a proto je tomu přizpůsobený i marketingový mix. V jistých bodech je shodný s marketingem služeb, ale v dalších se s ním rozchází. Místo klasických 4P se používá pojem 8P. K základním činitelům (produkt, cena, místo, propagace) se přidávají další, konkrétně lidé, programování, balík služeb a spolupráce. 19

20 Produkt Výrobek (produkt) je cokoli, co lze na trhu nabídnout, co získá pozornost, co může sloužit ke spotřebě nebo co může uspokojit přání či potřebu. 11 Mým zvoleným produktem je služba, se kterou jsem se poprvé setkal v Praze v roce Tehdy po úspěšném složení maturity, jak už tak bývá, jsme s kamarády hledali místo, kde oslavit zkoušku dospělosti. Nechtěli jsme jít pouze do hospody na jedno, ale sháněli jsme něco výjimečného. Když jsme procházeli Staroměstské náměstí, zastavila nás skupinka mladých, atraktivních Američanek, které nás lákaly na párty v jejich univerzitním stylu. Nabídka nás zaujala, a tak jsme poslouchali dále. Bylo nám sděleno, že se jedná o pub crawl a že pokud si zaplatíme 450 Kč zažijeme něco, co je v Praze ojedinělé, ale ve světě přitom běžné. Podobu těchto akcí jsme znali pouze z televize, a tak jsme neváhali ani minutu a tyto slečny jsme sledovali na místo, kde to všechno začalo. Jednalo se o bar poblíž Staroměstského náměstí. Zaplatili jsme daných 450 Kč a byli jsme vpuštěni dovnitř. Jakmile jsme vstoupili, dýchla na nás nečekaná atmosféra. Všichni se bavili, hráli univerzitní hry typu Beer pong a Jenga. V ten okamžik jsme si řekli, že tohle je přesně to, co jsme hledali. Po hodině a půl nás organizátoři přesunuli do jiného baru a my konečně pochopili význam pub crawlu. Celou noc jsme se výborně bavili a skončili jsme s dojmem, že tenhle zážitek určitě budeme chtít zopakovat. Zopakovali jsme ho ještě několikrát. Dokonce jsem se seznámil i s majiteli dvou těchto firem, a tak jsem měl možnost proniknout blíže k tomu, jak to vlastně funguje. Služba se mi natolik zalíbila, že jsem několikrát přemýšlel o realizaci. Jenže jsem nikdy předtím nepodnikal a v Praze se během chvíle objevilo mnoho konkurentů. Při Podnikové ekonomice nám bylo zadáno vymyslet podnik, který bychom rádi založili, a tak první co mě napadlo byl právě pub crawl. Jednalo se o skupinovou práci, při které jsme kladli největší důraz na hrozby vzešlé ze SWOT analýzy. Jednou z nich bylo právě neuchycení na trhu z důvodu vysoké konkurence, a tak po rozsáhlé diskuzi vzešel nápad, založit pub crawl v jiném městě. Projednávali jsme česká a zahraniční města a jako výsledné jsme zvolili Vídeň. Proč právě hlavní město Rakouska? Odpověď je jednoduchá. Při návštěvách Pražského pub crawlu jsem se bavil hodně s turisty, kteří přijeli do Prahy za zábavou. Převážně se jednalo o 11 Výpočetní centrum VŠE. [online]. [cit ]. Dostupné z: 20

21 Američany a Kanaďany. Jedno z témat, o kterém jsme se bavili bylo, proč právě Praha? Proč přijeli trávit čas do Prahy? Většina z nich řekla, že si zaplatí letenku do Vídně a pak cestují vlakem po Evropě. Přes odpoledne chodí po památkách a večer jdou za zábavou. Takto projedou tři až pět zemí a poté letí zpět domu. Říkají tomu backpacking. A právě Vídeň je město, kde podobnou službu nenašli. Díky menšímu průzkumu, který jsem si na návštěvách pub crawlu udělal, mě myšlenka podnikat lákala ještě víc. Nerad bych se do podnikání pouštěl bezhlavě a bez promyšleného plánu, a tak jsem přemýšlel, kdo by mi mohl poskytnout potřebné informace. Nemusel jsem ani dlouho přemýšlet a první člověk, který mne napadl byl můj kamarád, bývalý spolumajitel Pražského Prague Clock Tower Bar Crawlu, Dylan. Po několikahodinovém rozhovoru, při kterém mi vylíčil příběh o tom, jak přijel do Prahy pouze s myšlenkou, pár dolary, ale velkou touhou podnikat, jsem si uvědomil, že nic není tak lehké, jak se zdá. Na druhou stranu mne ujistil, že pokud opravdu chci, měl bych to zkusit. Pro něj to prý byla životní lekce a je za ni rád. Na závěr mi ještě poslal všechna data, která za 2 roky nastřádal. Jednalo se o záznamy denní návštěvnosti, od kterého zdroje měli nejvíce zákazníků, ale také výnosy a náklady. Všechna data jsem podrobně prostudoval a začal přemýšlet nad návrhem mé vlastní služby. Jak se vlastně chci lišit od podniků, které již ve Vídni fungují? Bude o mou službu vůbec zájem? Jednou z výhod je, že služba, kterou se chystám nabízet je ve Vídni ojedinělá, na druhou stranu se zde nachází nespočet barů a diskoték, což je pro nás obrovské riziko. Může nastat situace, že lidé naši službu vyhledávat nebudou a raději se svými přáteli navštíví místní bar. Aby k této situaci nedošlo, budu se snažit vytvořit naši marketingovou kampaň takovou, aby uchvátila zákazníky tak, jako kdysi nás. Do portfolia společnosti se bude zařazovat nespočet barů a diskoték. Naše služba bude provozována od pondělí do soboty. Každý den se budeme snažit o zajištění nevšedního zážitku. Abychom dosáhli nejvyšší spokojenosti, všechny kluby kterými budeme provázet, budou vyzkoušené alespoň jedním členem našeho týmu. Naše služba začíná v prvním baru, který po dohodě budeme mít pronajatý od 20:00 do 24:00. Program zde začíná ve a končí ve V této části nabízíme našim zákazníkům all inclusive na pivo a víno a naše hostesky budou pravidelně roznášet 3 varianty tvrdších nápojů. Bude se jednat o vodku s pomerančovou 21

22 limonádou, rum s kolou a absint s pomerančovou limonádou. Tyto nápoje budou podávané v plastových kelímkách o obsahu 0,03 l. Pokud by se stalo, že by se nějaký zákazník nudil, je pro všechny k dispozici stolní fotbálek a pro otřelejší máme oblíbenou univerzitní hru beer pong. Pravidla beer pongu jsou jednoduchá. Vše, co potřebujeme je pingpongový nebo obyčejný stůl, kelímky naplněné cca z jedné čtvrtiny pivem, pingpongový míček, hadr a přesnou mušku. Naplněné kelímky vystavíme do tvaru trojúhelníku na obou stranách stolu. Tým se může skládat maximálně ze dvou členů. Každé kolo se členové týmu snaží zasáhnout pingpongovým míčkem do pyramidy piv protihráčů. Každý trefený kelímek musí být vypit. Vyhrává tým, kterému kelímky ještě zbývají. Obrázek 2: Beerpongový stůl (zdroj: Po 75 minutách končí program v prvním baru a přesouváme se dál. Další zastávkou bude nedaleký klub, kde všechny zákazníky přivítá takzvaný welcome drink. Tento podnik bude dohodnutý s majitelem a my budeme inkasovat za každého zákazníka, kterého přivedeme. Zde zůstaneme hodinu, a pak přesuneme celou skupinku do posledního baru nebo diskotéky. Tento klub bude opět nasmlouvaný a také největší. Celý program se v něm zakončí, a to přibližně ve 4 ráno. Záleží na programu konkrétního podniku. Opět budeme inkasovat za každého návštěvníka, kterého přivedeme Dotazníkové šetření Abych se dozvěděl, zdali bude o nabízenou zájem, využil jsem Facebooku a požádal jsem kamarády o vyplnění dotazníku. Díky sdílení a rozesílání dalším 22

23 uživatelům byl vyplněn 376 respondenty. Věkové rozmezí odpovídajících bylo let a jednalo se převážně o muže. Na stránce, kde byl dotazník vytvořen, se také nacházel stručný popis služby, abych se ujistil, že respondenti alespoň tuší, o co se jedná a abych předešel bezmyšlenkovitému vyplnění, které by vedlo ke zkreslení údajů. Graf 1: Dotazníkové šetření Z celkových 376 účastníků ankety 84 zaškrtlo, že by naši službu rádi vyzkoušeli a dalších 146 by se pravděpodobně přidalo. V procentuálním vyjádření je to pak více než 60 %, což je podle mého názoru výborný výsledek. 23 % dotázaných by tento produkt s největší pravděpodobností nevyužilo a pouhých 16 % by o nabízenou službu určitě zájem nemělo. S výsledky dotazníku, ale i celkovou správou, jsem byl spokojen a v budoucnu se chystám dotazník rozvést a získat více respondentů. 23

24 Propagace Jedním z hlavních nástrojů, jak být v zábavním průmyslu úspěšný, je správná propagace. Někdo může tvrdit, že dobrý podnik nepotřebuje žádnou propagaci, že si ho zákazníci sami najdou a už u něho zůstanou. Avšak, opak je pravdou. Každý správný podnikatel ví, že reklama a marketingová činnost je jedním ze základních pilířů správného a zdravého podnikaní. Důkazem toho je třeba technologický gigant, společnost Apple. Apple je sice známý tím, že své produkty nepropaguje na billboardech nebo v jiných sdělovacích prostředcích, ale on tyto způsoby propagace nepotřebuje, jeho největší reklamou je samotný výrobek. A přesně takovýmto stylem se chceme prezentovat. Naším cílem je být známý pro kvalitu poskytované služby. V budoucnu bychom rádi, pokud by největší příliv zákazníků plynul z takzvaného word-of-mouth, neboli na základě doporučení lidí, kteří nás vyzkoušeli. Zvolení správných distribučních kanálů není vždy jednoduché. Pokud marketingové oddělení vybere nevhodné médium, kde inzerát uveřejní, dojde tak akorát k vyhození finančních prostředků, protože výsledný efekt bude nízký, ne-li nulový. První nápad byla reklama v televizi. Na každém rohu jsme obklopeni hlasitými televizními spoty, kde se nás snaží přesvědčit, že jejich produkt je nejlepší. Tento typ reklamy patří k nejdražším a pro mé podnikání nebyl brán v úvahu. Další z možností je venkovní reklama. Do této skupiny se řadí různé plakáty, billboardy, reklamy na domech apod. Návrh zní rozumněji, avšak stále není nejvhodnější. Jediné místo připadající v úvahu je autobusové nádraží. Zde bychom v budoucnu rádi měli billboard vítající turisty s nabídkou jedinečného zážitku. První distribuční kanál, který chceme využít, je z řady tiskové reklamy mající podobu letáku. Hlavními důvody jsou nízké náklady na výrobu a lehká možnost změny místa propagace. Naši zaměstnanci budou rozmístěni na nejfrekventovanějších místech Vídně, kde se pohybují největší skupinky turistů. Lokality byly zvoleny Kaerntner Strasse, Stephansplatz, Peterplatz, Dr.Karl-Lueger-Ring, Mariahilfer Straße. Samozřejmě nebyly opomenuty rezidenti, kteří se chtějí a také potřebují bavit. Proto naše další místo bude i kampus a okolí vídeňské univerzity, tedy Alservorstadt. Jako ideální velikostní formát jsem se rozhodl pro A6, na 135g křídovém papíře, a to na základě nižších pořizovacích nákladů, ale také z hlediska designu. Pokud bych zvolil formát A5, mohl by působit prázdně a oko našeho potenciálního zákazníka by nemuselo býti zaujato. Pokud použijeme menší velikost, je vhodné 24

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Semestrální práce do předmětu MVY

Semestrální práce do předmětu MVY Semestrální práce do předmětu MVY Vypracovali: Krpálek Jan, Koška Petr Téma marketingového výzkumu a způsob získávání dat: Zaujala mě spotřeba alkoholu v České Republice na jednoho obyvatele. V tabulce

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA (CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA Ing. Martin Bárta Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4 Brno 612 00, barta@fbm.vutbr.cz Abstract The aim of the work CUSTOMER LIFE-TIME VALUE" is the formulation

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Produkční plán. Tvorba internetových stránek

Produkční plán. Tvorba internetových stránek Produkční plán Tvorba internetových stránek Marek Žáček - Zac0057 Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2014 Obsah OBSAH 1 ÚVOD 2 NÁZEV WEBU 3 ZÁMĚR A CÍLE 3 CÍLOVÉ PUBLIKUM 3 VZOR NÁVŠTĚVNOSTI 3

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Úloha marketingu v řízení podniků I 1.semestr kombinovaného studia 6 ( 3 setkání á 2 hod ) Metodický list č.1 Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Záměrem úvodní

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

(34 bodů) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (18 bodů, lze uvést ve dvou řádcích) ROK (18 bodů) Jméno autora

(34 bodů) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (18 bodů, lze uvést ve dvou řádcích) ROK (18 bodů) Jméno autora Pevná vazba Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (18 bodů, lze uvést ve dvou řádcích) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (34 bodů) ROK (18 bodů) Jméno autora (Prázdný list) Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán Seminární práce z předmětu Tvorba internetových stránek Vypracovala: Veronika Šarajová (Sar0016, EB2EKZ01) Ostrava 2012

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit

ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit Purchasing - nákup Základní funkcí nákupu je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu základních, pomocných a

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

MARKETING 3 Analýza prostředí, segmentace 1 část, podmínky vstupu na trhy. Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 3 Analýza prostředí, segmentace 1 část, podmínky vstupu na trhy. Ing.Miloslav Šašek MARKETING 3 Analýza prostředí, segmentace 1 část, podmínky vstupu na trhy Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Zpráva o činnosti projektu Silicon Hill Open Wednesday za období 2012 a cíle projektu pro rok 2013

Zpráva o činnosti projektu Silicon Hill Open Wednesday za období 2012 a cíle projektu pro rok 2013 Zpráva o činnosti projektu Silicon Hill Open Wednesday za období 2012 a cíle projektu pro rok 2013 Autor dokumentu: Viktor Bohuslav Bohdal, 9. října 2012 Projekt Silicon Hill Open Wednesday - SHOW Stav

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.)

Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.) 6.1.2012 1 Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.) 1 (1) Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Anotace: Prezentace je zaměřená na výklad marketingového nástroje - cena. Obsahuje faktory vnitřní a vnější, pojem cenová strategie a její typy, ceny v hotelnictví a cenová diferenciace. Projekt: Reg.č.:

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více