PRÁVNÍ ROZBOR RODINNÉHO PODNIKÁNÍ LEGAL ANALYSIS OF FAMILY BUSINESS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNÍ ROZBOR RODINNÉHO PODNIKÁNÍ LEGAL ANALYSIS OF FAMILY BUSINESS"

Transkript

1 PRÁVNÍ ROZBOR RODINNÉHO PODNIKÁNÍ LEGAL ANALYSIS OF FAMILY BUSINESS STANISLAV BÍLEK RADKA VANÍČKOVÁ ROBERT ZEMAN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Abstrakt: Rodinné podnikání má mnoho specifikací, předností i záporů v komparaci s ostatními formami podnikání, kdy provozování firmy rodinného typu daleko pružněji reaguje na měnící se tržní podmínky turbulentní doby, mají své podstatné kouzlo v podobě dobrého jména, image, know how, pro které je charakteristická generační hrdost zaměstnání, silné sociální cítění či přátelská atmosféra, ale také vážné nebezpečí plynoucímu z rodinných či příbuzenských vztahů zvýhodňováním jejich postavení či pracovní pozice před ostatními rodinnými příslušníky v procesu nástupnictví i absence klíčových strategických podnikatelských vizí a záměrů o potencionálním růstu a rozvoji rodinného podnikání. Klíčová slova: rodina, rodinný závod, rodinné podnikání a svěřenský fond, provozování rodinného podniku po smrti podnikatele, podnikání nezletilého, spolupracující osoby a daň z příjmů. Abstract: The family business has many advantages and disadvantages of the specifications, in comparison with other forms of business, when the operation of family-type company far more flexibility in responding to changing market conditions of the turbulent time, have their essential charm in the form of an image, reputation, knowhow, which is characterized by a generational pride, strong social sensibilities and friendly atmosphere, but also a serious danger resulting from the family or relationships by their position or positions before other family members in the process of succession and the absence of key strategic business vision and intentions of potential growth and development of the family business. The aim of the paper is to point out the ways and forms of the family business from a legal point of view, from the perspective of the family and other issues related to the business of family type, i.e. the continuation of the operation of the family business after the death of entrepreneurs or business minor or cooperating individuals engaged in self-employed activities with the use of methods of data collection, interpretation of the results, the impact of the family relationship and their comparison with the current valid legal legislation of this focus. Key words: family, family plant, family business and trust fund, operation of the family business after the death of businessman, business minor, the cooperating person and income tax. 1 Úvod 1.1. Pojem rodina Pojem rodina není zákonem definován, v ust. 3 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se uvádí, že rodina požívá zvláštní zákonné ochrany. Občanské právo reguluje vztahy mezi rodinnými 79

2 příslušníky především v ustanoveních Hlavy II občanského zákoníku, nazvané příbuzenství a švagrovství (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/ ). Příbuzenský vztah vzniká na základě pokrevního pouta nebo osvojením. V případě příbuzenství zákon rozlišuje jeho linie a stupeň s tím, že linie dělí na přímé a pobočné (ust. 772 občanského zákoníku - osoby pochází jedna od druhé nebo mají společného předka, aniž by pocházely jedna od druhé). Stupeň příbuzenství je určen počtem zrození, jimiž pochází jedna osoba od druhé (v linii přímé) nebo od nejbližšího společného předka (v linii pobočné). Švagrovství vzniká uzavřením manželství mezi manželem a příbuznými druhého manžela. Zánikem manželství švagrovství nezaniká. I v případě švagrovství rozeznává zákon jeho linie a stupně, které jsou odvozeny od linií a stupně příbuzenství druhého manžela k jeho příbuznému Pojem podnikání Pojem podnikání definuje občanský zákoník v ust. 420 jako výdělečnou činnost vykonávanou samostatně, soustavně, na vlastní účet a odpovědnost, živnostenským nebo obdobným způsobem za účelem dosažení zisku Pojem rodinného podnikání KORÁB, KALOUDA a kol. (1998) definují s odkazem na jimi používané zdroje rodinné podnikání takto: Rodinné firmy jsou firmy s největším nebo alespoň důležitým podílem kapitálu, který je držen v rukou několika lidí nebo firem z jedné rodiny, jestliže se podílejí na řízení a vedení orgánů firmy, nezáleží, v jakém ekonomickém sektoru se firma nachází. V tomto smyslu chápeme podnikání bez ohledu na právní formu, kde se více osob navzájem propojených příbuzenským vztahem či švagrovství podílí na chodu, řízení a obchodním vedení podniku jednoho z příbuzných nebo více příbuzných, nebo kdy minimálně jedné osobě v rámci realizace vlastní podnikatelské činnosti poskytují rodinní příslušníci či osoby sešvagřené materiální, osobní či finanční podporu S rodinným podnikáním bezprostředně souvisí právní možnosti zajištění rodinných příslušníků podnikatele z prostředků získaných při uskutečnění podnikatelské činnosti a další právní instituty s dopady do rodinných vztahů (http://www.epravo.cz/top/clanky/rodinny-zavod-dalsi-z-novinek-v-novem-obcanskem-zakoniku html). Struktura konkrétní formy rodinného podnikání je dána v nejširším slova smyslu vztahem rodiny a rodinných příslušníků či vazbou k podniku (závodu) jako majetkové složky podnikání za účelem tvorby rodinného jmění nebo pojetí k managementu (řízení a obchodnímu vedení rodinného podniku) i majetkových poměrů firem rodinného typu podnikání. 2 Metodika a cíl Cílem příspěvku je poukázat na způsoby, formy a odlišnosti rodinného podnikání dle právního hlediska v českém podnikatelském prostředí a dalších otázek souvisejících s podnikáním rodinného typu, tj. pokračováním v provozování rodinného podniku po smrti podnikatele nebo podnikáním nezletilého či spolupracujících fyzických osob provozujících samostatnou výdělečnou činnost s využitím metod sběru dat, interpretace výsledků, dopadů do rodinných a příbuzenských vztahů a jejich komparace se současnou platnou právní legislativou tohoto zaměření. 80

3 3 Výsledky a diskuse 3.1. Právní formy spolupráce rodinných příslušníků pohledem práva Tato kapitola pojednává o právních aspektech vztahů mezi rodinnými příslušníky při podnikání v širším slova smyslu. V tomto ohledu se jedná nejenom o právní regulaci vztahů mezi příbuznými při jejich společném podnikání, ale i vztahů při podnikání jednoho z nich za účelem zisku, který má přínos pro rodinného spolupracovníka, a který se podílí na podnikání příbuzného v nejširším slova smyslu. Podle současného právního stavu připadají v úvahu následující formy spolupráce mezi rodinnými příslušníky za účelem dosažení zisku: a) základní pracovněprávní vztah mezi podnikatelem v postavení zaměstnavatele a jeho rodinným(i) příslušníkem(y), kdy pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Vzhledem k tomu, že základní pracovněprávní vztah nemůže být založen mezi manžely (ust. 318 zákoníku práce), platí uvedená citace s výjimkou manželů. V tomto ohledu můžeme zaměstnat jakékoliv jiné rodinné příslušníky včetně svých dětí za předpokladu, že závislá práce nezletilých mladších patnácti let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána. Tito nezletilí mohou vykonávat pouze uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených jiným právním předpisem. Pracovněprávní vztah lze použít také pro zaměstnání rodinného příslušníka včetně manželky, kdy na straně zaměstnavatele bude vystupovat právnická osoba (nejčastěji obchodní korporace), jejímž společníkem nebo majitelem je rodinný příslušník zaměstnaného příbuzného. b) založení právnické osoby rodinnými příslušníky za účelem výkonu podnikatelské činnosti, kdy legislativa neupravuje žádná omezení. Pokud se jedná o rodinné příslušníky, mohou zakladatelským dokumentem ustavit právnickou osobu za účelem výkonu podnikatelské činnosti (společenská smlouva, stanovy) nebo se podílet na jejím založení i s jinými osobami, které rodinnými příslušníky nejsou. V této souvislosti je však nutné připomenout zákonný režim společného jmění manželů. Platí, že součástí společného jmění je podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva. Pokud jeden z manželů nabyl podíl způsobem zakládajícím podle odstavce ust. 709 občanského zákoníku jeho výlučné vlastnictví neplatí. V konečném důsledku bude záležet na tom, z jakých prostředků nabyl manžel podíl v obchodní společnosti. S vlastnictvím podílu je spojena i účast v obchodní společnosti, práva a povinnosti s touto účastí spojená s tím, že i tyto mohou být ve společném jmění manželů. c) uzavření smlouvy o tiché společnosti podle ust a násl. občanského zákoníku, podle něhož se tichý společník (příslušník rodiny) zavazuje k vkladu, kterým se bude podílet po celou dobu trvání tiché společnosti na výsledcích podnikání podnikatele - jiného rodinného příslušníka nebo osoby, na níž se rodinný příslušník podílí (může se jednat o právnickou i fyzickou osobu), kdy se podnikatel zavazuje platit tichému společníkovi podíl na zisku. Tichá společnost může být ujednána i k účasti tichého společníka jen na provozu některého ze závodů podnikatele. d) uzavření jiné smlouvy o spolupráci mezi rodinnými příslušníky, jako jsou např. smlouva o společnosti, podle níž se smluvní strany zavážou sdružit jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci (bez založení a vzniku právního subjektu). Lze využít i jiné smluvní typy, podle nichž mohou navzájem příbuzné osoby spolupracovat (příkazní smlouva, smlouva o dílo aj.) Rodinný závod Jedná se o zcela nový právní institut, v českém právním řádu dosud neznámý, spočívající ve faktické spolupráci členů rodiny bez vzniku smluvního vztahu. Občanský zákoník v tomto směru posiluje práva rodinných příslušníků, kteří se podílejí na podnikání jiného člena rodiny zavedením právní úpravy tzv. 81

4 rodinného závodu (ust. 700 a násl. občanského zákoníku). Zavádí se nový právní institut faktické bezesmluvní spolupráce mezi manžely nebo alespoň jednoho z manželů a jejich příbuzných až do třetího stupně a osob s manžely sešvagřenými až do druhého stupně. Jedná o faktickou trvalou společnou práci pro rodinný závod, který je ve vlastnictví některých z osob výše uvedených. Není-li žádného smluvního ujednání při takové spolupráci rodinných příslušníků (viz právní formy spolupráce výše uvedené), platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, která v této souvislosti upravují zejména otázky podílu rodinných účastníků na zisku z rodinného závodu, na věcech ze zisku nabytých, na jeho přírůstcích v rozsahu zákonem stanovených, dále pak upravují otázky rozhodování o použití zisku z rodinného závodu a rozhodování o záležitostech závodu mimo obvyklé hospodaření, otázky rozdělení závodu při dědění, předkupního práva při převodu rodinného závodu. Pokud jde o věcné vymezení, je nutno považovat rodinný závod za hromadnou věc ve smyslu ust. 501 občanského zákoníku, tedy za soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení. Dále nutno zdůraznit, že z použití pojmu závod v názvu tohoto institutu i z definice rodinného závodu vyplývá právní povaha rodinného závodu jako obchodního závodu podle ust. 502 občanského zákoníku organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil, a který z jeho vůle slouží k provozování činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. Rodinný závod může být stejně jako jiný obchodní závod předmětem dispozic ve formě úplatného či bezúplatného převodu, předmětem zajištění ve formě zástavního práva či zajišťovacího převodu práva, předmětem pachtu či předmětem dědění (občanský zákoník v této souvislosti upravuje předkupní právo ve prospěch osob podílejících se na činnosti rodinného závodu pro případ zcizení závodu, a dále zákon řeší i situaci ohledně přednostního práva toho z dědiců vlastníka závodu, který se jeho provozu účastnil) (http://www.podnikatel.cz/clanky/zmatky-kolem-rodinneho-zavodu-urady-nevi-jak-podnikani-pribuznychdanit/). Rodinná společenství vzniklá k provozu rodinného závodu bez výslovného ujednání členů rodiny, který se řídí zvyklostmi a praxí, pokud to neodporuje zákonným pravidlům uvedeným v ust. 700 až 706 občanského zákoníku. Z uvedeného dle HANZELKOVÉ, MIHALISKA, KORÁBA (2008) a ODEHNALOVÉ (2011) vyplývá, že pravidla spolupráce v rámci rodinného závodu mohou být odlišně upravena osobami tvořícími rodinný závod. V souvislosti s právní úpravou rodinného závodu v občanském zákoníku bohužel nedošlo k novelizacím jiných právních předpisů, které by řešily související otázky s touto problematikou. Jedná se zejména o otázky zdanění příjmů osob podílejících se na provozování závodu, povinnosti těchto osob ve vztahu k povinným platbám na zdravotní a sociální pojištění a aktivní politiku zaměstnanosti, právního režimu pohledávek těchto osob pro případ osvědčeného úpadku vlastníka rodinného závodu (http://www.epravo.cz/top/clanky/rodinnyzavod-dalsi-z-novinek-v-novem-obcanskem-zakoniku html) Rodinné podnikání a svěřenský fond Nový občanský zákoník dále zavádí v českých podmínkách zcela nový právní institut svěřenského fondu (ust a násl. občanského zákoníku), známý všeobecně pod pojmem trust či fiducie. Tento právní institut bude v budoucnu využít i pro účely rodinného podnikání a jeho zajištění, zejména ve formě rodinného svěřenského fondu a testamentárního svěřenského fondu. Podstatou svěřenského fondu je vyčlenění majetku z vlastnictví zakladatele tím, že zakladatel tento majetek svěří osobě správce k určitému účelu. Zakladatel může učinit ve formě smlouvy uzavřené se správcem majetku nebo pořízením pro případ smrti. Úkolem svěřenského správce je závazek tento majetek držet a spravovat. Specifikem tohoto fondu je vznik odděleného a nezávislého vlastnictví vyčleněného majetku s tím, že vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním jménem na účet fondu svěřenský 82

5 správce. Majetek ve svěřenském fondu není vlastnictvím správce, ani vlastnictvím zakladatele či vlastnictvím osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno (obmyšlený). Předpokladem vzniku svěřenského fondu je určení majetku, který je vyčleňován a specifikace osoby, tj. správce a účelu fondu, kdy fond vzniká okamžikem, kdy správce přijme pověření ke správě takto odděleného majetku. Z praktického hlediska, v rámci rodinného podnikání, je vhodné využít zejména tzv. rodinné svěřenské fondy a testamentární svěřenské fondy ( Účelem rodinného svěřenského fondu bude řešení problému se správou rodinného majetku (často nabytého podnikatelskou činností jednoho z rodinných příslušníků) a jeho mezigenerační přechod. V rámci dispozic určených zakladatelem bude správci umožněno uváženě disponovat s vyčleněným majetkem ve prospěch obmyšlených (dětí, jiných potomků či dalších rodinných příslušníků) mimo rámec klasického darování, dědění či užívací a požívací práva. Tento institut bude převážně sloužit k hmotnému zajištění a uspokojení potřeb rodinných příslušníků zakladatele dle zakladatelových dispozic a diskrečních uvážení správce, kterými ho zakladatelem vybavil. V případě testamentárního svěřenského fondu bylo s vyčleněným majetkem naloženo mimo rámec dědictví a práv případných neopominutelných dědiců. Svěřenské fondy budou daněny jako právnické osoby, přičemž v této souvislosti je třeba připomenout, že svěřenské fondy nejsou vybaveny svéprávností, nejedná se o subjekty práva, ale o vydělený majetek zakladatele, který je spravován třetí osobou (správcem) majetek je disponován mimo rámec zakladatele, který vyčleněn nebyl Pokračování v provozování rodinného podniku po smrti podnikatele Problematika pokračování v provozování živnosti v případě smrti fyzické osoby podnikatele se bezprostředně váže k sekci rodinného podnikání. V tomto případě ve smyslu ust. 13 živnostenského zákona lze pokračovat v provozování živnosti za podmínek stanovených až do skončení řízení o projednání dědictví mimo jiné též správce dědictví, správce pozůstalosti, vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti, dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti, dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti, pozůstalý manžel nebo partner, pokud v živnosti nepokračují dědicové nebo svěřenský správce, pokud byl závod pořízením pro případ smrti vložen do svěřenského fondu (testamentární svěřenský fond). Možnost pokračovat v provozování živnosti je na oznámení této skutečnosti živnostenskému úřadu v zákonných lhůtách. Živnostenský zákon také upravuje postup pro pokračování živnosti do skončení projednání dědictví, případně připouští i pokračování v živnosti po skončení dědického řízení. Účelem tohoto ustanovení je zamezit fungování podniku (závodu) rodinného příslušníka po dobu, kdy nejsou vyjasněna majetková práva k závodu zemřelého podnikatele Podnikání nezletilého Občanský zákoník pamatuje v rámci úpravy rodinných vztahů na situaci, kdy nezletilá osoba, aniž by byla svéprávná, mohla samostatně provozovat obchodní závod, což bude praktické v případě rodinných závodů. Podmínky upravuje občanský zákoník v ust. 33, podle něhož udělí-li zákonný zástupce nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, souhlas k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti, stává se nezletilý způsobilý k jednáním, jež jsou s touto činností spojena. K platnosti takového souhlasu se vyžaduje přivolení soudu, kterým je v případě vyhovění nahrazena podmínka určitého věku, je-li stanovena pro výkon výdělečné činnosti jiným právním předpisem (např. živnostenským zákonem nebo jinými právními předpisy týkající se podnikání provozované neživnostenským způsobem) Spolupracující osoby a daň z příjmu Platná legislativa počítá s daňovou optimalizací při zdanění příjmu fyzické osoby ze samostatné činnosti provozované za spolupráce druhého manžela. V tomto případě dle ust. 13 zákona o daních z příjmu platí: Příjmy dosažené při samostatné činnosti s výjimkou podílů společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku provozované za spolupráce druhého z manželů a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení se rozdělují tak, aby podíl připadající na spolupracujícího manžela (manželku) nečinil více než 50 %, přitom částka připadající na spolupracujícího manžela 83

6 (manželku), o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše ,- Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo ,- Kč za každý i započatý měsíc této spolupráce. V ostatních případech spolupráce manžela (manželky) a ostatních osob žijících ve společně hospodařící domácnosti s poplatníkem, popřípadě za spolupráce ostatních osob žijících ve společně hospodařící domácnosti s poplatníkem, se příjmy dosažené při samostatné činnosti rozdělují na spolupracující osoby tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 30 %; přitom částka připadající v úhrnu na spolupracující osoby, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše ,- Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo ,- Kč za každý i započatý měsíc spolupráce. U spolupracujícího manžela (manželky) a dalších spolupracujících osob musí být výše podílu na společných příjmech a výdajích stejná. Příjmy a výdaje nelze rozdělovat na děti až do ukončení jejich povinné školní docházky a na děti v kalendářních měsících, ve kterých je na ně uplatňováno daňové zvýhodnění, nebo na manžela (manželku), je-li na něj (na ni) ve zdaňovacím období uplatněna sleva na dani podle 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmu (http://www.finance.cz/dane-a-mzda/zakony/dane-z-prijmu/cast-1.html). 4 Závěr Dědění rodinného podniku se uskutečňuje z generace na generaci jako tradice předností podnikání rodinného a příbuzenského typu s cílem zaopatření rodinných příslušníků formou nabídky stálého zaměstnání. Podnikání rodinného typu nese sebou i nevýhody v podobě protekcí některých osob, členů rodiny ve vztahu k tzv. syndromu zhýčkaného dítěte či využívání materiálních, osobních a finančních zdrojů podniku jako bezedného měšce. Možnosti financování podniku jsou často velmi složité zejména na začátku podnikání, kdy zdrojem financování je zejména rodinný kapitál. S rodinným podnikáním souvisí i právní možnosti zajištění rodinných příslušníků podnikatele z prostředků získaných realizací podnikatelské činnosti a dalšími právní instituty s dopady do rodinných vztahů v souvislosti s podnikáním. Ve změně občanského zákoníku od nedošlo v plném rozsahu k novelizacím právních předpisů, které by řešily komplexní otázky související s problematikou rodinného podnikání, tj. specifik zdanění příjmů osob podílejících se na provozování rodinného závodu, povinností těchto osob ve vztahu k povinným platbám na zdravotní a sociální pojištění a aktivní politiku zaměstnanosti či právní režim pohledávek pro případ osvědčeného úpadku vlastníka rodinného závodu. Konkrétní specifika, vhodnosti, příležitosti, obavy, problémy či nevýhody rodinného podnikání s ohledem na právní judikaturu vývoje a trendu podnikání rodinného typu v podmínkách českého tržního prostředí ukáže čas. Použitá literatura a informační zdroje (1) Blíže k rodinnému závodu dle nového občanského zákoníku [online]. Dostupné na: html [cit ]. (2) HANZELKOVÁ, A., MIHALISKO, M., KORÁB, V Rodinné podnikání. Praha : BIZBOOKS, s. ISBN (3) KORÁB, V., KALOUDA, F., SALGUEIRO, J. R., SÁNCHEZ-APELANIZ, G. M Jak pracují malé rodinné firmy. Brno : PC DIR, s. ISBN X. (4) ODEHNALOVÁ, P Přednosti a meze rodinného podnikání. Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN (5) Podnik, obchodní závod, rodinný závod [online]. Dostupné na: [cit ]. (6) Podnikáte a potřebujete pomoc rodiny? Založte si rodinný závod [online]. Dostupné na: [cit ]. 84

7 (7) Rodinný závod a další z novinek v novém občanském zákoníku [online]. Dostupné na: html [cit ]. (8) Zákon o daních z příjmů fyzických osob. Část I. 13. Výpočet příjmů spolupracujících osob [online]. Dostupné na: [cit ]. (9) Zákon č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ust. 3 odst. 2. Část II rodinné právo [online]. Dostupné na: [cit ]. (10) Zmatky kolem rodinného závodu. Úřady neví, jak podnikání příbuzných danit [online]. Dostupné na: [cit ]. Kontakt Mgr. Stanislav BÍLEK, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra ekonomiky a managementu, Okružní 517/10, České Budějovice, tel.: , Ing. Radka VANÍČKOVÁ, Ph.D., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra ekonomiky a managementu, Okružní 517/10, České Budějovice, tel.: , Ing. Robert ZEMAN, Ph.D., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra ekonomiky a managementu, Okružní 517/10, České Budějovice, tel.: , 85

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z podnikání zahrnují: příjmy ze zemědělské výroby,

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

svěřenský správce se zavazuje majetek držet a spravovat

svěřenský správce se zavazuje majetek držet a spravovat Svěřenský fond 1448 (1) Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Jednání podnikatele. zastoupení. smluvní. zákonné. prokura. na základě plné moci. Vedoucí odštěpného závodu. Osoba pověřená podle 15 ObchZ

Jednání podnikatele. zastoupení. smluvní. zákonné. prokura. na základě plné moci. Vedoucí odštěpného závodu. Osoba pověřená podle 15 ObchZ Jednání podnikatele Fyzická osoba - sama Právnická osoba statutárním orgánem zastoupení zákonné smluvní Vedoucí odštěpného závodu prokura Osoba pověřená podle 15 ObchZ na základě plné moci Jednání fyzické

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 9. března 2015 Přehled přednášky (v širším slova smyslu) upravuje přechod majetkových poměrů zemřelého člověka na jiné osoby (v

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daně 1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daň dědická a darovací byla upravena do 31. 12. 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (ZDDP). Od 1. 1. 2014 došlo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b Část I Daň z příjmů fyzických osob NOVELIZACE PRO ROK 2014 Zákonné opatření č. 344/2013 sb. mění ZDP od 1. 1. 2014, změny v paragrafech

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

1. Podnik. 2. Podnikatel. 3. Obchodní jméno. 4. Obchodní firma. 5. Podnikání. 6. Neoprávněné podnikání. 7. Použité zdroje

1. Podnik. 2. Podnikatel. 3. Obchodní jméno. 4. Obchodní firma. 5. Podnikání. 6. Neoprávněné podnikání. 7. Použité zdroje základní pojmy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

duben 2014 Úvodník Dědické právo v novém občanském zákoníku Právní novinky Deloitte Česká republika

duben 2014 Úvodník Dědické právo v novém občanském zákoníku Právní novinky Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Vážení čtenáři, nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích definitivně, po bouřlivých debatách a všemožných pokusech o odložení jejich účinnosti, vstoupily

Více

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Miniškola podnikání Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Podnikání Podnikání je činnost, kterou vykonává podnikatel soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Paušální výdaj na dopravu

Paušální výdaj na dopravu Paušální výdaj na dopravu RNDr. Ivan Brychta Legální možnost daňové optimalizace, která i přes úsporná opatření stále zůstává zachována 1 Obsah vymezení v zákonech a publikované výklady 3 pravidla pro

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost???

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost??? Smlouva otichém společenství 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouva o tichém společenství Absolutní obchodní závazkový vztah (srv. 261/4), právní úprava obsažena jen

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ PODNIKU Ve většině vyspělých zemí se vyvinuli 4 formy vlastnictví podniku podnik jednotlivce

Více

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo Kalmusová Lucie Langmajerová Tereza Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině Schváleno (vydáno): 04. 12. 1963 Účinnost od: 01. 04. 1964 Zrušeno:

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Druhy práva Obchodní právo, rodinné právo. Druh učebního materiálu: prezentace spojená s interaktivitou, pracovní list - křížovky

Druhy práva Obchodní právo, rodinné právo. Druh učebního materiálu: prezentace spojená s interaktivitou, pracovní list - křížovky Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií. Právní formy podnikání z pohledu účetního a daňového

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií. Právní formy podnikání z pohledu účetního a daňového VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Právní formy podnikání z pohledu účetního a daňového Bakalářská práce Autor: Monika Severová Vedoucí práce: Ing. Irena Fatrová Jihlava 2015

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH V Praze, dne 10. 12. 2013 Vážení obchodní přátelé, Po mnoha politických peripetiích před i po předčasných volbách lze teprve nyní s mírou

Více

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém Nový zákon o mezinárodním právu soukromém Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ PREVENCE PŘED POSTIHEM ZA ŠVARCSYSTÉM Mgr. Tomáš Liškutín, advokát Úvod Projekt Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnání

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí Návrh ZÁKON ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje: Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným em a platí daň podle velikosti svého podílu.

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona)

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) Příloha k vyhlášce č. 578/2006 Sb. Čestné prohlášení Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu

Více

2.18. Pojem a prameny rodinného práva, manželství

2.18. Pojem a prameny rodinného práva, manželství Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. června 2013 Ročník: první Předmět

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění Občanské právo Občanský zákoník dědění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Rozlišujeme zastoupení:

Rozlišujeme zastoupení: Zastoupení Rozlišujeme zastoupení: smluvní, zákonné a opatrovnictví Zastoupení v NOZ je rozděleno dle právního důvodu jeho vzniku. Všeobecná ustanovení NOZ vymezují rámec zastoupení a základní pravidla

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Osobní obchodní společnosti 3.Ročník

Více

Vymezení pojmu počáteční investice

Vymezení pojmu počáteční investice Vymezení pojmu počáteční investice Obsah Úvod... 1 Posuzování a prokazování počáteční investice... 2 1. Založení nové provozovny... 2 2. Zásadní změna celkového výrobního postupu... 3 3. Rozšíření výrobního

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST TRANSFEROVÝCH DANÍ

SOUČASNOST A BUDOUCNOST TRANSFEROVÝCH DANÍ SOUČASNOST A BUDOUCNOST TRANSFEROVÝCH DANÍ JAN NECKÁŘ Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek se zabývá současným a budoucím postavením transferových

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodněprávních korporacích

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodněprávních korporacích Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodněprávních korporacích Účinný od 1.ledna 2014, obsahuje úpravu nového typu PO, kterou je sociální družstvo a sociální bytové družstvo 758 definice Sociálním družstvem je družstvo,

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Příloha č. 1. ke směrnici

Příloha č. 1. ke směrnici Příloha č. 1 ke směrnici č. 8/2009 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 7) část Čestné prohlášení o osobním zájmu veřejného funkcionáře, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu

Více

Ekonomika Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost. Ing. Ježková Eva Ekonomika Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007)

Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007) Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007) 2005-2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Základní pojmy obchodního práva Podnikání

Více