CP NL-COMENIUS-C21 ITQ Identifying Teacher Quality: Toolbox for teacher reflection. Avaialble on

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "128960-CP-1-2006-NL-COMENIUS-C21 ITQ Identifying Teacher Quality: Toolbox for teacher reflection. Avaialble on www.teacherqualitytoolbox."

Transkript

1 CP NL-COMENIUS-C21 ITQ Identifying Teacher Quality: Toolbox for teacher reflection IDENTIFYING TEACHER QUALITY (ITQ): REFLECTION TOOLS (translation into Czech) Translated by Vladimira Spilkova and Hana Lukasova Avaialble on This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2 REFLEXE FORMÁLNÍCH DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE KVALITY UČITELE...4 REFLEXE PROSTŘEDNICTVÍM POZOROVÁNÍ VÝUKY...14 BUDOUCÍ SCÉNÁŘE...21 NEJZAJÍMAVĚJŠÍ UČITEL V MÉM ŽIVOTĚ...27 ÚLOHOVÉ DEBATY...31 KANDIDÁT NA UČITELE...37 UNIVERZÁLNÍ NORMY...44 REFLEXE POMOCÍ FILMŮ CP NL-COMENIUS-C21 2

3 Cílem projektu je podpořit propfesionalitu učitelů a kvalitu jejich práce v celoevropském měřítku. Jedním z klíčových úkolů je identifikovat koncept kvalita učitele v mezinárodním kontextu a vyvinout reflektivní nástroje, které umožní učitelům a studentům učitelství hlouběji přemýšlet o klíčových aspektech kvality učitele, kvalitního vyučování a učení a které jim pomohou v sebereflexi a dalším profesním rozvoji. Soubor refletivních nástrojů (konkrétní metody a strategie) byl ověřen v pilotních studiích v jednotlivých zemích i v rámci intenzivního mezinárodního kurzu. Projektu se účastní 26 vzdělavatelů učitelů z 12 zemí (Velká Británie, Nizozemí, Belgie, Norsko, Švédsko, Německo, Řecko, Portugalsko, Česká republika, Slovinsko, Polsko, Chorvatsko) z 21 různých institucí vzdělávajících učitele. V rámci projektu byly vyvinuty 4 skupiny reflektivních nástrojů. První skupina nástrojů podporujících reflexi učitelů je založena na práci s formálními dokumenty na národní i mezinárodní úrovni, které se týkají kvality učitelů, profesního standardu apod. Druhá skupina nástrojů je založena na přemýlení o kvalitě práce učitele a výuky na základě analýzy videozáznamů práce učitele v konkrétní třídě. Třetí skupina nástrojů využívá jako zdroje pro reflexi zážitky a zkušenosti učitelů. Čtvrtá skupina podporuje reflexi učitelů o kvalitě výuky prostřednictvím expresivně kreativních aktivit, např. hra v roli, tvorba scénářů budoucnosti, metafory, narativní metody. Jedním z výstupů projektu je ucelený soubor reflektivních nástrojů (v angličtině, dostupný na webu projektu). Prezentace nástrojů má jednotnou strukturu definování cílů, cílových skupin pro použití nástroje, teoretická východiska, doporučený scénář (metody včetně časových nároků na jednotlivé kroky), možné variace, podmínky, silné stránky i limity v použití nástroje, event. Přílohy. Pro využití v českém prostředí nabízíme v překladu výběr některých nástrojů CP NL-COMENIUS-C21 3

4 REFLEXE FORMÁLNÍCH DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE KVALITY UČITELE CÍL : Stimulovat přemýšlení o kvalitě učitele prostřednictvím analýzy a srovnávání relevantních národních a evropských dokumentů a ve vztahu k vlastnímu pojetí (prekoncept, mentální model, implicitní pojetí, subjektivní teorie) kvality učitele a výkonu učitelské profese. CÍLOVÁ SKUPINA: Studenti,učitelé,vzdělavatelé učitelů.je možné zařadit i pracovníky vedení škol a vzdělávacich institucí,kteří pracují v této oblasti. Dále potom rodiče, členy školní komunity i dalších institucí. POPIS: Cílem tohoto nástroje je pomoci všem, kteří se zapojí do práce, aby byli schopni rozpoznat a uvědomit si své implicitní pojetí, subjektivní teorie spojené s profesí učitele a kvalitou jejího vykonávání. Na základě kritického čtení formálních dokumentů, diskuzí a výměny názorů s kolegy podpořit kritickou reflexi a reformulování vlastních názorů a přesvědčení. Tato práce se skládá z 5 kroků a jednoho volitelného kroku. Každý krok má několik fází, při kterých účastnící reflektují kvalitu učitele budto individuálně nebo ve skupinách. MATERIÁLY A ZDROJE Dokumenty, materiály a instrukce pro práci jsou dosažitelné na Další materiály a zdroje: počítače,světelná ukazovátka, bíle i černé tabule a stojany s překlapovacími archy papíru.(flip charts) METODOLOGIE Krok A: Uvědomte si své osobní hodnoty a vlastni koncepci ( subjetivní teorie) Použitím myšlenkových map a dokončením neúplných vět, kterými se definuje kvalita učitele, mají účastníci příležitost přemýšlet o vlastním pojetí kvality učitele. Doba: 1 ½ hodiny CP NL-COMENIUS-C21 4

5 Krok B: Kritické čtení oficiálních dokumentů Účastnící si přečtou zkrácené verze národního dokumentu o kvalitě učitele, profesním standardu (Pro tento účel bylo vytvořeno 6 zkrácených verzí, tzv. miniversions z: Česka, Estonska, Nizozemí, Polska, Slovinska a Spojeného Království). Účastníci se rozhodnou, které z verzí budou číst (doporučuje se 2-3). Po přečtení účastníci komentují text z hlediska svých představ a pojetí. Doba: nejméně 2 hodiny až 8 hodin (Délka času záleží na počtu verzí). Krok C: Nově definovat hodnoty a vlastní pojetí Na základě výstupů z předcházející práce (krok A a B) účastnící mohou buď vytvářet SWOT analýzu (sebereflexe učitele ve vztahu k oficiálnímu pojetí a požadavkům na kvalitu učitele ve formuláních dokumentech, identifikace svých silných a slabých stránek) nebo se vrátit k neúplným větám a znovu přemýšlet, event. redefinovat vlastní hodnoty a názory na kvalitu učitele. Doba: 2-4 hodiny Krok D: Praxe : sebehodnocení v oblasti kvality Sebereflexe může být východiskem k vytvoření plánu profesního rozvoje v určité oblasti práce učitele (Viz model Korthagen). Snaha o proměnu určitého aspektu práce se žáky je průběžně reflektována. Lze použít nástroje z celého souboru. Krok E: Reflexe: rozbor podle Korthagenova reflektivního modelu (viz příloha 1) Hlavní otázka zde je: Jak mohu pochopit, co je pro mne opravdu důležité. Jak se orientovat a co je pro mne vhodné na cestě stát se dobrým učitelem? Toto vyžaduje systematickou reflexi. Ideální proces reflexe byl navržen Korthagenem.Model ukazuje cyklus akcí: hodnocení- uvědomění si-vytvoření alternativ-jejich vyzkoušení = aktivita Doba: hodinový úkol doma a dvouhodinový seminář Celkem: 1-3 hodiny Krok Z (volitelný) Vytvoření vizuální prezentace Účastníci vytvářejí vizuální prezentaci své představy o kvalitě učitele a výuky. Poté ji představí, komentují a vysvětlují, diskutují různá pojetí. Doba: 1-4 hodiny VARIACE CP NL-COMENIUS-C21 5

6 Při každém kroku je možné obměnovat rozsah a intenzitu činností, velikost skupin, množství času apod. TEORETICKÁ VÝCHODISKA V průběhu posledních 30 let byly zkoumány koncepty týkající se učitelova pojetí výuky, učitelova myšlení, subjektvních teorií, názorů, osobního postojů, přesvědčení, pedagogické filozofie, imlicitních znalostí, praktických vědomostí, intuitivních znalostí, gestalt apod. těmito odborníky(schon 1983,Tann 1993,McIntyre 1993, Kagan 1992,Kothagen 2001, Pollard 1967). Klíčovým úkolem ve vzdělávání učitelů je pomoci ve vytvoření si vlastní koncepce výuky, pojetí učitelství. Tento učitelův koncept je myšlenkovým modelem, který ovlivnuje jeho rozhodování, praktickou činnost a její reflexi. Tento myšlenkový model je vytvořen na základě předpokladů,osobních názorů a ideí. Velmi často je toto pojetí založeno na předchozích vlastních zkušenostech z dětství, ze škol různých stupňů a zejména z vlastní učitelské zkušenosti. Kritická analýza těchto osobních teorií je pravděpodobně hlavní metodou k odhalení těchto skrytých, implicitních znalostí. Důležitým prostředkem ke zvědomování implicitních představ a pojetí je jejich verbalizace, nezbytnost vyjádřit slovy to,co často jen pocitujeme a definovat přesně i to, co je nejasně a celkem neurčitě pociťováno. Pravidelná a systematická reflexe zkušeností je klíčem k propojování praktických a teoretických znalostí a tedy klíčem k profesnímu rozvoji učitele. S použitím těchto nástrojů uvědomování si učitel si vytvoří jasnou koncepci svého učení podporovanou argumenty.(jsem schopen vysvětlit svoji koncepci a podpořit ji argumenty.) To také pomáhá lepší schopnosti reflexe a flexibilitě,aby učitel mohl přehodnotit vlastní znalosti a názory a tak se dále profesionálně rozvíjet. Literatura poskytuje dostatek důkazů o důležitosti zvědomování, vyjasňování, verbalizace těchto imlicitních a intuitivních představ a teorií pro profesní rozvoj učitelů. PODMÍNKY Je důležité vytvořit kooperující a bezpečné prostředí, aby se dala stimulovat motivace, kreativita a odhodlání k sebereflexi. Časový plán je flexibilní a závisí na velikosti skupiny, počtu dokumentů a nástrojích použitých v kroku D. KLADY A ZÁPORY Klady CP NL-COMENIUS-C21 6

7 Nástroj pomáhá učitelům uvědomovat si, vyjasňovat si a lépe porozumět svým intuitivním představám a osobním teoriím spojeným s kvalitou učitele a pochopit lépe vlastní rozhodovací procesy a konkrétní činnosti včetrně jejích výsledků. Tato práce účastníky obohacuje a rozšiřuje jejich pochopení. Také napomáhá identifikaci ideálního konceptu kvality učitele. Zápory Použití tohoto nástroje vyžaduje hodně času. Je důležité posílit úroven písemných materiálů a skupinové diskuze. Pokud jde o využití v mezinárodním prostředí, mohou být problémem jazykové bariéry, jak při kritickém čtení mezinárodních dokumentů, tak při diskuzích CP NL-COMENIUS-C21 7

8 Příloha 1: Reflecting on Formal Documents about Teacher Quality (Korthagen) Optional Step Z: Represent through a model/an article/et c. Step A: Identify preconcept s/ subjective theories and values Step E: Reflection : use the reflection - spiral (Korthagen ) Step B: Critical reading of miniversio ns Step D: After practice: selfevaluation on values Step C: Redefine values (change agent) CP NL-COMENIUS-C21 8

9 PODROBNĚJŠÍ POPIS KROKŮ A a B Krok A: Uvědomte si své osobní hodnoty a vlastni koncepci ( subjetivní teorie) CÍLE: účastníci si vytvoří své vlastní pojetí a vlastní teorie kvality učitele METODY: Krok A se může provádět dvěma způsoby, které je možné zvolit podle toho, čemu organizátor práce dává přednost / myšlenkové mapy, dokončování neúplných vět nebo vzpomínky na vlastní nejlepší učitele/. DOBA: Přibližně 1,5 hodiny 1. VERZE POPIS AKTIVITY: Toto cvičení se skládá ze 4 částí. V první účastníci pracují individuálně, ve druhé ve dvojicích a ve třetí pracují ve skupinách po čtyřech. Poslední část je společná diskuze. Jednotlivé části postupně gradují od konkretní zkušenosti k vytváření společně sdíleného konceptu kvality učitele. MATERIÁLY/ ZDROJE: Písemné instrukce jednotlivých částí pro každého účastníka, dvojici, skupinu, tabule pro zápis definice týkající se kvality učitele. METODY: 1.ČÁST : individální práce ( minut) Zkuste si vzpomenout na nejlepšího učitele v celé historii vašeho vzdělávání. Přemýšlejte o tom, co z něj dělalo výborného učitele. Popište dvě situace, ve kterých vynikly jeho kvality, a konkretizujte to. Co dělal? Jak se choval? Co bylo na jeho práci jedinečného? 2. ČÁST : práce ve dvojicích (10-15 minut) Popište tohoto učitele svému partnerovi. Vysvětlete, proč byl tak dobrý učitel a uveďte přiklady jeho chování v určitých situacích. Porovnejte charakterové rysy, dovednosti, chování, postoje, hodnoty, které měl dobrý učitel pro vás. Společně hledejte podobnosti a rozdíly CP NL-COMENIUS-C21 9

10 3.ČÁST: skupinová práce (20-25 minut) Každý člen skupiny popíše ostatním nejdůležitější kvality svého nejlepšího učitele. Potom skupina zkusí nalézt společné kvality a rysy takového učitele.dále definují učitelovy kvality na základě sdílené zkušenosti. Definice by mohly být rozděleny do kategorií podle oblastí, na které kladou důraz: znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty. 4.ČÁST: společná diskuze (40 minut) Jednotlivé skupiny prezentují své definice. Mohou být rozděleny do kategorii podle oblastí, které učitelé vybrali a označili jako podstatné: znalosti, dovednosti, postoje/hodnoty VARIACE: Tato práce se dá zkrátit tím, že se vynechá 2.část, pokud je ve skupině méně více než 20 účastníků. 2.VERZE POPIS: Toto cvičení má 5 částí, V první části pracují účastníci jednotlivě, ve druhé -práce ve dvojicích, ve třetí- ve skupinách po čtyřech i více. Čtvrtá je věnována společné diskuzi. Pátá je reflexí celého cvičení. MATERIÁLY/ ZDROJE: Písemné instrukce pro jednotlivé části pro každého účastníka, dvojici, skupinu, tabule pro zápis definice týkající se kvality učitele. Tužky a zvýrazňovače na bílou tabuli. METODY 1.ČÁST:Individuální práce ( 10 15minut) Jsou dvě možnosti, jak ji provádět. o 1.Přemýšlejte o koncepci kvality učitelovy práce. Jaké to ve vás vyvolá asociace? Zapište je a vytvořte myšlenkovou mapu. o 2. Máte zde uvedeny dvě nedokončené věty, které se kvality práce učitele týkají. Přečtěte si je a doplňte. Kvalita učitele je pro mne Nejdůležitejší aspekty učitelovy práce jsou CP NL-COMENIUS-C21 10

11 2.ČÁST: práce ve dvojicích ( 15 minut) Podělte se vzájemně o výsledky vaší práce v první části, vysvětlete svůj názor a koncepci, podložte důvody a objasněte svůj názor (osobní zkušenost z dětství a učitelská praxe, přesvědčení a hodnoty ) 3.ČÁST: práce ve skupinách po 4-5 členech ( 30 minut) Podělte se o svoje názory. Každý člen skupiny,dle svého názoru, popíše nejdůležitější charakteristiky kvalitního učitele a zdůvodní svůj výběr. Potom členové skupiny srovnávají svá pojetí kvality a snaží se najít společné a odlišné znaky. Na tomto základě se snaží najít společné rysy a definují kvality učitele,které jsou přijatelné pro celou skupinu. 4.ČÁST: společná diskuze (25 minut) Na základě předchozí práce se skupina společně pokusí najít shodu na nejdůležitějších klíčových kvalitách učitele. 5. ČÁST: reflexe tohoto cvičení (10 minut) Odpovězte na tyto otázky: Na základě čeho jste změnili svoje uvažování? Našli jste něco, co obohatilo váš názor? VARIACE: Cvičení je možné zkrátit, když vynecháte 2.část, pokud má skupina více než 20 účastníků CP NL-COMENIUS-C21 11

12 Krok B: Kritické čtení oficiálních dokumentů CÍL: Uvědomění si, jakým způsobem se oficiální vládní dokumenty dotýkají kvality práce učitele METODIKA: Účastní si přečtou zkrácenou verzi odpovídajícího oficiálního dokumentu: Např.: Profesní standard, Soubor profesních kompetencí vyžadovaných při vstupu do profese Jiné oficiální dokumenty (národní kurikulum) DOBA: 2-8 hodin podle počtu dokumentů a způsobu, jakým se s nimi má pracovat; pokud si je účastníci přečtou doma, potom stačí 2 hodiny. POPIS Kritické čtení Individuálně:přečtěte si mini-verzi daného dokumentu a odpovězte na tyto otázky. Jaké jsou nejdůležitější znalosti učitele podle tohoto dokumentu? Jaké jsou jeho nejdůležitější dovednosti? Jaké nejdůležitější profesionální hodnoty dokument prezentuje? Čemu nerozumíte? Co je pro vás nové? Alternativy Může se použít: originální dokument kombinace mini-verze a formálního dokumentu účastníci si přečtou vybrané dokumenty ( např.. z jedné nebo dvou zemí) účastníci si jej přečtou doma CP NL-COMENIUS-C21 12

13 PŘÍLOHA ( možné použít pro KROK B 1) OTÁZKY ZEMĚ ČESKO ESTONSKO NIZOZEMSKO POLSKO SLOVINSKO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ DŮLEŽITÉ ZNALOSTI DŮLEŽITÉ DOVEDNOSTI DŮLEŽITÉ HODNOTY CP NL-COMENIUS-C21 13

14 REFLEXE PROSTŘEDNICTVÍM POZOROVÁNÍ VÝUKY (ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY UČITELE z hlediska zvyšování jeho citlivosti k rozdílnosti vzdělávacích potřeb žáků) CÍLE Každý učitel se setkává s výzvou respektovat a uspokojovat potřeby žáků s rozdílnými schopnostmi. Tento reflektivní nástroj podporuje přemýšlení o různých aspektech a dilematech, které otázka diferenciace žáků přináší. CÍLOVÁ SKUPINA Tento nástroj může být využit učiteli nebo studenty učitelství během jejich prezenčního nebo kombinovaného vzdělávání. Skupina by měla mít nejméně 6 účastníků. SHRNUTÍ/POPIS V těchto videoukázkách jsou prezentovány způsoby práce učitelů se žáky, kteří pracují v různých skupinách podle výkonnostní úrovně. Pozornost je věnována dvěma věcem a) diferenciaci a b) skupinové práci a skupinám jako takovým. Otázka, jak pracovat se široce rozvětvenou škálou potřeb žáků je nesmírná výzva. Děti mají různé potřeby a učí se různým způsobem; i tempo práce je velmi rozdílné. Učitelé mají plánovat hodiny tak, aby cíle hodin i zvolené strategie uspokojily různé vzdělávací potřeby žáků. Cíl aktivit: Rozvíjet povědomí učitelů o škále přístupů a možných otázek týkajících se diferenciace žáků Nabídnout analýzu toho, jak plánování výuky pomůže zlepšit uspokojování množství různých potřeb žáků Zdůraznit důležitost otázek a vysvětlování v podpoře učebních procesů Umožnit učitelům rozvíjet dovednost plánovat výuku s ohledem na různé vzdělávací potřeby žáků METODY S odkazem na předcházející, můžete ukázku sledovat při jednom setkání. Je rozumné rozdělit záznam jednotlivých úkolů ve skupině. Pokud je to první zkušenost s tímto druhem práce, uspořádejte krátkou ukázku před tím, než začnete. Potřebná doba je 30 minut pro jednotlivé části, ale je to zcela otevřené CP NL-COMENIUS-C21 14

15 Zvláště Aktivita 4 vyžaduje více času. Pokud bude pracovat s více ukázkami, je potřeba se setkat a společně shrnout jednotlivé body než pokročíte dál. Diskuze by se mohla zaměřit na hlavní cíle jednotlivých cvičení,ale také na způsoby reflexe. V pracovním listu najdete speciální návrhy, jak pracovat s tímto materiálem společně s typy jednotlivých aktivit. Jsou zde 4 cvičení; mělo by se pracovat se všemi, aby se dosáhla daného výsledku. 1. Mapování důkazů 2. Uspokojování potřeb 3. Učební záměry učitele 4. Otázky a odpovědi Výstupem pro účastníky by měla být škála možných strategií a aktivit na podporu uplatnění diferenciovaných přístupů ve výuce. Současně se tu nabízí podporuje reflexe vlastní praxe účastníků s jejími hodnotami/kvalitami a postoji k otázkám různosti potřeb. Také jde o podporu uvědomění si svých vlastních potřeb v oblasti profesního rozvoje a zlepšování kvality své práce. Než začnete používat kteroukoliv z technik obsažených v našem souboru, prosíme vás, abyste vzali v úvahu fakt, že tyto materiály jsme nepřipravili proto, aby tito učitelští dobrovolníci byli podrobeni kritice. Byli vybráni pro své nadšení a ochotu spolupracovat na rozvoji učitelských dovedností. Žádný materiál není předem připraven a nahrán,jsou autenticky natočeny ve třídách.nejsou ukázkami toho nejlepšího.avšak to, co říkají a dělají, je samozřejmě analyzováno v rámci těchto aktivit. Proto je v pracovních skupinách nesuďte a nevynášejte verdikty. Oni stejně jako vy jsou učitelé ze škol se všemi silnými i slabými stránkám. Proto byste neměli záznamy komentovat slovy: Nelíbí se mi to. Nebo Nemohla bych s nimi pracovat. Můžete se dozvědět cenné a důležité věci o svém učení. Radíme vám, připravit si vlastní verzi tohoto upozornění, než začnete s prací. Může se také stát, že některý člen skupiny se může cítit zraněný a svým způsobem izolovaný při práci ve skupině. Tyto ukázky obsahují i rozbor jednotlivých stylů a strategií, obracejí se přímo ke slabostem a silným stránkám jednotlivým členů skupiny. Organizátoři by měli postupovat velmi citlivě při vytváření příležitostí pro rozvíjení spolupráce, zlepšování práce ve skupině a vytváření bezpečného pracovního prostředí, kde se nikdo necítí vyřazeně a ohroženě. VARIACE CP NL-COMENIUS-C21 15

16 Základní práce ve třídě, postoje a hodnoty, které jsou v této ukázce, se mohou také týkat: Rozdílných věkových skupin Dalších předmětů Příklad ze sekundární školy by mohl poskytnou materiál pro porovnání a další možností je identifikovat otázky, které souvisejí s obecnými přístupy k podpoře diferenciace. Pokud pracujete v malých skupinách a skupiny jsou mezinárodní, je nutné využít možnosti seznámit se s množstvím rozmanitých zkušeností, které vyplývají z rozdílných národních kontextů. PRAMENY TeacherNet education/samples/s_ pd MATERIÁLY DVD s ukázkami práce ve třídě a DVD přehrávač Ukázka z hodiny matematiky, učitelka a třída 5-6 letých dětí. Tři úkoly v oblasti geometrických tvarů. Zaměřeno na dvě skupiny žáků a učitelka vysvětluje dva rozdílné přístupy k nim. NB. Tento materiál může být používán pro vzdělávací účely. Je nutné respektovat, že obrázky dětí a třídy jsou určeny pouze pro promítání na DVD a ne na webu. DVD si můžete objednat na adrese: SIlné a slabé stránky Silné stránky Učitelům jsou zprostředkovány různé přístupy k výuce jako inspirace k přemýšlení o vlastním pojetí výuky. Analýza hodin a jejich společná reflexe a diskuze s kolegy rozvíjejí reflektivní myšlení učitelů a podporují reflektivní způsob učitelské práce. Účastníkům je nabídnut vhled do různých tříd, do řešení reálných situací výuky a mají možnost též sdílet záměry učitele (v ukázce o nich mluví) i jeho reflexi výuky a to konfrontovat se svými názory a přístupy. Slabé stránky Nedostatečná znalost kontextu, příčin a souvislostí pozorovaných jevů CP NL-COMENIUS-C21 16

17 CP NL-COMENIUS-C21 17

18 KONKRÉTNÍ UKÁZKY PRÁCE S VIDEOZÁZNAMY KAŽDÉ DÍTĚ JE OSOBNOST: je třeba vycházet vstříc potřebám každého individuálního dítěte AKTIVITA 1 - Mapování důkazů (jde o ukázku - videozáznam zachycující práci učitelky se třídou 5-6 letých dětí, které plní tři úkoly týkající se geometrických tvarů. Jsou zde dvě rozdílné skupiny žáků a učitelka vysvětluje svůj přístup k nim. NEŽ ZAČNEME Máme dvě myšlenkové mapy. Jedna je o potřebách a druhá o způsobu jejich uspokojování učitelem (jakými prostředky je uspokojovány). V každé mapě najdete tři kategorie, dvě z nich mapují dvě rozdílné skupiny a třetí navrhuje strategie, které jsou oběma skupinám žáků společné. K získání co největšího množství příkladů, rozdělte je mezi členy skupiny. Nezabývejte se těmi společnými, s těmi budete pracovat při společné debatě po ukázce. Na ukázce je uvedeno, kterou skupinu sledujete. Ukázka Mapování důkazů V této aktivitě se zaměříte na dva důležité aspekty potřeb žáka a způsob jakým učitelka plánuje a připravuje jejich uspokojení. Začněte ukázkou a při jejím sledování a následné debatě byste měli být schopni přidat několik bodů k mapám týkajícím se strategií, které jsou společné pro obě skupiny. Na závěr zapište důkazy o prostředcích k uspokojování potřeb žáků v obou skupinách. AKTIVITA 2 Využijete data, která jste shromáždili pro obě skupiny a zkuste zhodnotit, jak pomáhají zvolené prostředky k uspokojování potřeb žáků. Několik otázek se kterými můžete pracovat. Můžete přidat i další. Jaké potřeby obecně souvisí s potřebami dané třídy? Jaké jsou zásadní rozdíly mezi potřebami dvou skupin? Jak učitel uspokojil potřeby jednotlivců ve skupině méně schopných dětí? Do jaké míry uspokojil učitel potřeby jednotlivých skupin? Shromážděte společné potřeby z obou map. Je možné usoudit,co může být překážkou při plánování potřeb a jejich uspokojování. Co je zásadní pro tuto třídu? AKTIVITA CP NL-COMENIUS-C21 18

19 Tato učitelka ozřejmila své cíle, úmysly, jak postupovat při výuce v těchto skupinách a odůvodnila způsob přípravy i zvolené aktivity. Tato ukázka je východiskem pro společnou diskuzi. Vodítkem mohou být následující otázky. Jaké jsou zásadní záměry učitelky - pro pokročilejší žáky, pro méně schopné žáky? Jaké prostředky pro hodinu plánovala, aby svůj záměr realizovala? Do jaké míry uspěla? Uveďte důkazy pro zvolené příklady. Kdybyste vy byli v roli této učitelky,co byste udělali jinak? AKTIVITA 4 V této aktivitě budete sledovat způsob kladení otázek, kterými učitel se může rozvíjet a podporovat k žákovo učení. Zaměřte se na: A ) Sběr dat: Záznam otázek učitele. Napište 4 otázky, které učitel položil a jak žák odpovídal. Zapište přesně použitá slova a druh odpovědí, které dostal. Otázka 1 Odpověď Otázka 2 Odpověď Otázka Odpověď 3 Otázka 4 Odpověď 4 B) Přemýšlejte o následnosti otázek a souvislostech mezi nimi. Vysvětlete vaše nápady. AKTIVITA 5 Důležitou součástí efektivního procesu učení je jeho monitorování. Přemýšlejte o tom, jaké ukazatele se dají použít pro monitorování. Sestavte seznam ukazatelů, které byly obsaženy v ukázce a zvažte, co je možné dodat na základě vašeho hodnocení efektivnosti učení ve skupině. Například v jaké míře byste zařadili do hodnocení i to, co vypovídá o osobnosti dítěte, jeho povaze a současně to brání jeho zapojení se do učení. Můžete sdílet a reflektovat na základě vlastní praxe zkušenosti se skupinovou prací, individuálním přístupem k žákům, konkrétními a strategiemi, které vedou k uspokojování vzdělávacích potřeb žáků. Klíčová otázka je, jak se vám daří CP NL-COMENIUS-C21 19

20 uspokojovat potřeby vašich žáků. Můžete posoudit shody i rozdíly ve zkušenostech a přístupech k daným oblastem práce se žáky. Literatura Wragg E. (1999). Classroom Observation 2 nd edition. London: Routledge. (isbn ) Bearne, E. (2002). Differentiation and diversity in the primary school (reprinted 2002). London, Taylor & Francis. (Isbn ) Gregory, G. & Kuzmich, L. (2004). Data Driven Differentiation in the Standards- Based Classroom. Thousand Oaks, CA: Corwin. (isbn ) Pyryt, M. & Bosetti, B. Accommodating gifted learners in regular classrooms. In: Smith, E. (ed) (2005). Including the gifted and talented: making inclusion work for more gifted and able learners. London, Routledge. (Isbn ) CP NL-COMENIUS-C21 20

21 BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují. Cílová skupina Cílové skupiny tohoto nástroje se různí. Lze jej použít s učiteli, s pedagogy vyučujícími učitele, řediteli škol a tvůrcům strategií (a také ve smíšených skupinách) jak na instituční, tak i národní či mezinárodní úrovni. Skupina by měla mít minimálně 8 a maximálně 24 účastníků. Shrnutí/popis Cílem tohoto reflexního nástroje je stimulovat reflexi týkající se budoucích požadavků na učitele. Nástroj stimuluje spolupracující myšlení a reflexi týkající se budoucího vývoje uvnitř i vně školy, který ovlivní roli a profesionální nároky na učitele. Jedná se o kreativní nástroj vytvářející spolupráci a stimulující netradiční myšlení. Metoda scénáře sestává ze tří fází: 1. Analýza: analyzování příslušných trendů a vývoje ve společnosti a ve školách, identifikace hnací síly a definování dopadu a nepředvídatelnosti jednotlivých hnacích sil 2. Vývoj: zvolí se dvě hnací síly (vysoký dopad, vysoká nepředvídatelnost), které se použijí jako osy ve dvourozměrném modelu scénáře. Skupina se rozdělí na čtyři podskupiny, z nichž každá bude odpovídat za vývoj a popis rolí a profesionálních kvalit společnosti, škol a učitelů v rámci daného scénáře 3. Reflexe: prezentace scénářů a diskuze: Jaká je nejpravděpodobnější budoucnost? Jakou budoucnost si nejvíce přejete? Jaká je podle vás nejhorší možná budoucnost? Jaké kvality potřebují učitelé mít pro každý scénář? Jaké podobnosti a rozdíly se ve scénářích nacházejí s ohledem na pedagogické kvality? Jaké z toho plynou pro učitele důsledky (připravit se na jednu či všechny možnosti)? Co z toho vyplývá pro vás? CP NL-COMENIUS-C21 21

22 Metodologie: 1. fáze: Analýza Na začátku požádejte účastníky, aby otevřeli své duševní modely a přenesli se skokem v čase do budoucnosti. Požádejte je, aby popsali svůj den v budoucnosti (např. 20. března 2020). (Někteří) účastníci se mohou zeptat na věci, které je o budoucnosti zajímají (mohou být zodpovězeny věštcem či jasnovidcem). Po prezentaci jejich každodenního života a otázek v budoucnosti se identifikují klíčové prvky, které se prodiskutují za účelem umístění zásadních trendů, dilemat a událostí. Je důležité, aby stanoviska byla co nejširší, aby tak instruktor mohl ověřit, že je použito co nejvíce možných odlišných názorů (pokrývající události ve společnosti, ekonomice, technologie, politice atd.). Počet trendů a dilemat v diskuzi musí být snížen maximálně na 15 hnacích sil. Tyto hnací síly jsou zmapovány v nákresu s ohledem na jejich dopad na hlavní otázku a jejich nepředvídatelnost. 2. fáze: Vývoj Z uvedených hnacích sil s nejvyšším dopadem a nepředvídatelností se vyberou dvě (nezávislé) hnací síly, které představují osy matice scénáře CP NL-COMENIUS-C21 22

23 Zdroj: Gerald Harris (2006): Budoucnost veřejného základního vzdělávání ve Spojených státech. (GBN Network) Skupina se rozdělí na čtyři podskupiny. Každá skupina bude odpovídat za vývoj jednoho ze scénářů. Podskupiny musí scénář přivést k životu jak písemně, tak reálně (hra, obrázky atd.). Prezentace scénářů by měly být přesvědčivé a pozitivní ( toto je nejlepší možný scénář budoucnosti, jaký si můžete představit, protože ) 3. fáze: Reflexe Každá podskupina představí svůj scénář ostatním podskupinám (nebo širšímu publiku). (Je možné využít času a poskytnout každé podskupině zpětnou vazbu týkající se zlepšení jejich prezentace) CP NL-COMENIUS-C21 23

24 Po prezentacích jsou položeny otázky typu Jaká je nejpravděpodobnější budoucnost? Jakou budoucnost si nejvíce přejete? Jaká je podle vás nejhorší možná budoucnost? V další části je možné vytvořit smíšené podskupiny, které prodiskutují důsledky daných scénářů na roli a profesionální kvality, které budou učitelé v budoucnu potřebovat, dále rozdíly v rolích a vyžadovaných kvalitách dnes a jejich důsledky pro jednotlivé učitele, osobní rozvojové plány, školní politiku s ohledem na profesionální rozvojové programy v rámci školy, pro vzdělávání učitelů, Variace: Po té, co účastníci projdou všemi fázemi procesu scénáře, budou potřebovat minimálně dva celé dny (vcelku nebo rozdělené během delšího období). Pokud je celý proces naplánován na méně času, reflexe ve třetí fázi ztratí svůj potenciál. Pokud je čas na provedení procesu scénáře omezen, je možné využít dvou alternativ: 1. Účastníci dostanou osy scénáře a zaměří se na 2. fázi (rozvoj scénářů) a 3. fázi (reflexe týkající se rozvinutých scénářů). Tato verze vyžaduje 1 celý den. 2. Účastníci dostanou osy scénářů a zaměří se pouze na 3. fázi (½ až 1 celý den) U obou verzí se vynechá diskuze o trendech, vývoji a dilematech ve společnosti a ve vzdělávání, přičemž účinky této metody, co se týče zvýšeného a sdíleného porozumění trendům a vývoji ve společnosti a vzdělávání ovlivňující školy a učitele a zvýšené vlastnictví s ohledem na scénáře, tak budou omezeny. Zázemí/zdroje: Tato metoda pochází z obchodního prostředí. Jedná se o nástroj strategického rozvoje a rozhodování. Metoda se však stala velice oblíbeným nástrojem reflexe, rozvoje vize a budování týmu. Ve vzdělávání se používá jako reflexní a učební nástroj v mnoha kontextech. Zpětná vazba účastníků je velmi pozitivní. Metoda kombinuje celou řadu činností: skupinovou práci, diskuzi, analýzu, výzkum, kreativní myšlení, prezentaci a reflexi. Diskuze pomáhá dosáhnout hloubky a šířky, jaké se u učitelů ve školách objevují jen zřídka. Metoda může objasnit zásadní hodnoty a duševní modely účastníků. Metodologie je popsána v celé řadě zdrojů: CP NL-COMENIUS-C21 24

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází:

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází: BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují.

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Nová koncepce hodnocení žáků ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ Podle článku 1 dohody podepsané v Paříži 14. prosince 1960,

Více

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL 1 Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL sborník z konference Texty tohoto Sborníku recenzovala Mgr.Gabriela Klečková, Ph.D., FPE ZČU v Plzni. Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze,

Více

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích

Více

Průvodce INTER. Praktický průvodce implementací interkulturního vzdělávání ve školách

Průvodce INTER. Praktický průvodce implementací interkulturního vzdělávání ve školách Průvodce INTER Praktický průvodce implementací interkulturního vzdělávání ve školách Průvodce INTER Praktický průvodce implementací interkulturního vzdělávání ve školách Socrates Comenius 2.1 INTER Project,

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Varianty Člověk v tísni, společnost při ČT, o. p. s. Sokolská 18, 120 00 Praha 2 www.varianty.cz/grv grv@varianty.cz Člověk v tísni, společnost při ČT, o. p. s. Všechna práva

Více

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvality issa Původní Dotisk: kompetentní vydání: učitel 21. století Mezinárodní

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI I European Agency for Development in Special Needs Education VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI Výzvy a příležitosti TE I VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI V EVROPĚ Výzvy a příležitosti Evropská agentura pro rozvoj

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Obr. 1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy Jaroslava Simonová, Jana Straková SKAV 2005 1. Úvod...4 2. Kurikulární reforma - kontext...5 2.1 Charakteristika reformy...5 2.2 Nedostatky

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet OBSAH PŘEDMLUVA..... 6 1 ÚVOD DO PROJEKTU aplanet... 9 1.1 SEZNAMTE SE SE ZÁKLADNÍMI POJMY PROJEKTU aplanet... 9 1.2 PROČ JE TŘEBA ZMĚNIT ZPŮSOB NAŠEHO PROFESNÍHO ROZVOJE:

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

Jak mohou všichni učitelé podpořit výchovu k občanství a lidským právům Rada Evro Rámec pro rozvoj kompetencí

Jak mohou všichni učitelé podpořit výchovu k občanství a lidským právům Rada Evro Rámec pro rozvoj kompetencí Rada Evropy Peter Brett, Pascale Mompoint-Gaillardová a Maria Helena Salemová Jak mohou všichni učitelé podpořit výchovu k občanství a lidským právům Rámec pro rozvoj kompetencí Rada Evropy má 47 členských

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ 23 SLOVO MÁ MÉDIUM 31 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Více

AUTOEVALUACE. výběr příspěvků METODICKÝ PORTÁL

AUTOEVALUACE. výběr příspěvků METODICKÝ PORTÁL AUTOEVALUACE výběr příspěvků METODICKÝ PORTÁL www.rvp.cz Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz je v rámci projektu Metodika spolufi nancován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Přispěvatelé: Ray Kirtley Sue Ling Vesa Purokuro Silvia Wiesinger Eija Wilen Holger Bienzle Editor: Holger Bienzle

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková Právo pro každý den Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zejména první kroky v předmětu Právo pro každý den

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu Akreditace Ministerstva školství, mladeže a tělovýchovy Čj: MSMT-5465/2013-210

Školní vzdělávací program pro základní školu Akreditace Ministerstva školství, mladeže a tělovýchovy Čj: MSMT-5465/2013-210 Školní vzdělávací program pro základní školu Akreditace Ministerstva školství, mladeže a tělovýchovy Čj: MSMT-5465/2013-210 Obsah 1 Základní informace o CISP... 3 2 Charakteristika CISP... 4 2.1 Vzdělávací

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více