Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi"

Transkript

1 Kapitoly Ročník 4 Číslo 4/2012 z kardiologie pro praktické lékaře P o d p o ř e n o e d u k a č n í m g r a n t e m s p o l e č n o s t i T e v a z obsahu Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Nová doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání Čtvrtstoletí statinů aneb co se stalo za 25 let od uvedení lovastatinu do klinické praxe? Mýty a fakta o víně

2 Rajská zahrada pro kardiovaskulární systém TELMISARTAN -ratiopharm 80mg Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Sokolovská 651/136A, Praha 8, Tel Zkrácená informace o přípravku Telmisartan-ratiopharm 80 mg tablety Účinná látka: telmisartanum Indikace: léčba esenciální hypertenze u dospělých pacientů, snížení kardiovaskulární morbidity u pacientů s manifestním aterotrombotickým kardiovaskulárním onemocněním (ischemická choroba srdeční v anamnéze, cévní mozková příhoda nebo ischemická choroba periferních tepen) nebo diabetes mellitus typu 2 s dokumentovaným orgánovým poškozením. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku, druhý a třetí trimestr těhotenství, obstrukce žlučovodů, závažné poškození funkce jater. Zvláštní upozornění: u pacientů s poškozením renálních funkcí, kteří užívají telmisartan, se doporučuje pravidelné sledování sérových hladin draslíku a kreatininu. U pacientů s poklesem intravaskulárního objemu a/nebo deplecí sodíku se může objevit symptomatická hypotenze. U pacientů, jejichž cévní tonus a renální funkce závisejí převážně na aktivitě renin-angiotenzin-aldosteronového systému byla léčba přípravky, které ovlivňují tento systém, spojena s akutní hypotenzí, hyperazotemií, oligurií nebo vzácněji i s akutním selháním ledvin. U pacientů s primárním aldosteronismem se léčba telmisartanem nedoporučuje. Před zahájením léčby je třeba zhodnotit rizikové faktory hyperkalémie. Těhotenství a kojení: podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II se v prvním trimestru těhotenství a během kojení nedoporučuje. Podávání během druhého a třetího trimestru těhotenství je kontraindikováno. Interakce: tak jako ostatní léčiva ovlivňující renin-angiotenzin-aldosteronový systém může telmisartan vyvolat hyperkalemii. Riziko se může zvýšit v případě kombinované léčby s léčivými přípravky, které mohou také vyvolat hyperkalemii (zvláště při kombinaci s kalium šetřícími diuretiky a při kombinaci s náhražkami soli obsahující draslík). Současné podávání s draslík šetřícími diuretiky, přípravky obsahujícími draslík nebo lithiem se nedoporučuje. Současné podávání s nesteroidními protizánětlivými léky nebo diuretiky (thiazidová nebo kličková diuretika) vyžaduje opatrnost. Ortostatická hypotenze může být potencována alkoholem, barbituráty, narkotiky, antidepresivy nebo jinými antihypertenzivy. Kortikosteroidy snižují antihypertenzní účinek. Nežádoucí účinky: v placebem kontrolovaných studiích byl celkový výskyt nežádoucích účinků srovnatelný s placebem. Výskyt nežádoucích účinků nebyl závislý na dávce ani na pohlaví, věku nebo rase pacientů. Méně často ( 1/1000 až <1/100) se vyskytly infekce horních cest dýchacích a močových cest, anémie, hyperkalemie, deprese, nespavost, synkopa, vertigo, bradykardie, hypotenze, dyspnoe, bolesti břicha, průjem, dyspepsie, plynatost, zvracení, zvýšené pocení, pruritus, vyrážka, myalgie, bolesti zad, svalové spazmy, poškození ledvin včetně akutního renálního selhání, bolesti na hrudi, astenie, zvýšení hladiny kreatininu v krvi. Ostatní nežádoucí účinky se vyskytly vzácně. Dávkování a způsob podání: léčba esenciální hypertenze: obvyklá účinná dávka je 40 mg jednou denně. Dávku lze zvýšit až na 80 mg. Telmisartan lze použít v kombinaci s thiazidovými diuretiky. Maximálního antihypertenzního účinku se obvykle dosáhne po čtyřech až osmi týdnech terapie. Kardiovaskulární prevence: doporučená dávka je 80 mg jednou denně. Telmisartan se může užívat s jídlem nebo bez jídla. U pacientů se závažným poškozením funkce ledvin nebo podstupujícím hemodialýzu je doporučena nižší úvodní dávka 20 mg. U pacientů s mírným až středně závažným poškozením funkce jater by dávka neměla přesáhnout 40 mg denně. Podávání telmisartanu dětem do 18 let se nedoporučuje. Velikost balení: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 500 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: ratiopharm GmbH, Ulm, Německo Registrační číslo: 58/725/10-C Datum registrace / poslední revize textu: / Před předepsáním léku se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

3 Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře Kap Kardiol 2012; 4 (4): Redakční rada Předseda Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Členové Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc., Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a TN, Praha, II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., vedoucí Centra preventivní kardiologie, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Otto Herber, praktický lékař, Kralupy nad Vltavou, Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., vedoucí vědecký pracovník Kardiocentrum, FN v Motole, Praha Vydavatel: Na Moráni 5, Praha 2 Obsah Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi (verze 2012) R. Cífková, H. Vaverková Nová doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání J. Hradec, J. Vítovec, J. Špinar Čtvrtstoletí statinů aneb co se stalo za 25 let od uvedení lovastatinu na trh a do klinické praxe? R. Češka Mýty a fakta o víně M. Šamánek, Z. Urbanová Z historie kardiologie IČ: Tel.: ; fax: e mail: Srdce na sále: 60 let mimotělního oběhu F. Houdek Periodicita: vychází 4 ročně Šéfredaktorka: Bc. Jitka Štěrbová Redakce: Mgr. Dagmar Lipovská Grafická úprava a zlom: Zdeněk Staňka, Radka Pojkarová, David Weil Přílohy Přehled zkratek nejčastěji užívaných v kardiologii... I IV Souhrn prevence KVO pro praktické lékaře... vklad Foto: shutterstock.com, archiv 2012 MEDICAL TRIBUNE CZ, s. r. o. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopí ro vána ani rozmnožována za účelem dalšího rozšiřo vání v jaké koli formě či jakýmkoli způ so bem bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv. Vydavatel nenese odpovědnost za údaje a ná zory autorů jednotlivých článků nebo inzerce. Současně si vyhrazuje právo na drobné stylistické úpravy uveřej ňo vaných příspěvků. Registrováno pod číslem MK ČR E ISSN Podpořeno edukačním grantem společnosti Vydáno v Praze dne Z literatury: Kouření, obezita, hypertenze a diabetes mellitus způsobují scvrkávání mozku /143/ Vítězná cesta statinů /156/ Na obálce tohoto čísla Nahoře: Záchovná operace pro aortální regurgitaci. Zkrácení prolabujícího pravého aortálního cípu centrální plikací Dole: Výsledný stav s obnovením koaptace cípů Zdroj: z archivu prof. MUDr. Jana Dominika, CSc., a doc. MUDr. Pavla Žáčka, Ph.D., Kardiochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

4 Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi (verze 2012) Renata Cífková, Helena Vaverková* Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a TN, Praha; II. interní klinika klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha; Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Brno * III. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc Souhrn Při příležitosti kongresu EuroPRevent, který se konal května 2012 v Dublinu, byla poprvé prezentována nová Evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi. Jde o společné doporučení (5. verze) devíti odborných evropských nebo mezinárodních společností (European Society of Cardiology, European Atherosclerosis society, International Society of Behavioral Medicine, European Stroke Organization, European Society of Hypertension, European association for the Study of Diabetes, European Society of General Practice/Family Medicine, International Diabetes Federation Europe, European Heart Network). Tato doporučení byla současně uveřejněna v časopise European Heart Journal. Jedná se o velmi rozsáhlý dokument o 77 tiskových stranách. Následující text je stručným souhrnem evropských doporučení, který vypracovaly české autorky pro potřeby praktických lékařů. (Kap Kardiol 2012; 4: ) Klíčová slova kardiovaskulární onemocnění prevence stanovení kardiovaskulárního rizika ovlivňování rizika kouření výživa fyzická aktivita psychosociální faktory Kardiovaskulární onemocnění (KVO) na podkladě aterosklerózy zůstávají hlavní příčinou předčasného úmrtí v Evropě, přestože úmrtnost na KVO v posledních desetiletích ve většině evropských zemí významně klesla. Kardiovaskulární onemocnění jsou v těsném vztahu se způsobem života, zvláště kouřením, nezdravými stravovacími návyky, nedostatečnou fyzickou aktivitou a psychosociálním stresem. Podle Světové zdravotnické organizace lze třem čtvrtinám úmrtí na KVO zabránit příslušnou změnou způsobu života. Pokles úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční (ICHS) je z více než 50 % způsoben změnami v rizikových faktorech a zhruba 40 % připadá na zlepšení léčebných postupů. Preventivní opatření je třeba dodržovat po celý život. Populační strategie a strategie zaměřená na jedince s vysokým rizikem se mají vzájemně doplňovat; zaměření pouze na jedince s vysokým rizikem je méně účinné. Změny v rizikových faktorech jsou stále ještě nedostatečné, a to i u jedinců s velmi vysokým rizikem. Stanovení celkového kardiovaskulárního rizika Stanovení celkového kardiovaskulárního (KV) rizika je vodítkem v přístupu k pacientovi a v rozhodování o dalším léčebném postupu. Evropské země jsou podle úmrtnosti na KVO a diabetes mellitus ve věkové skupině let nově klasifikovány do tří skupin (obr. 1): 1. země s nízkým kardiovaskulárním rizikem, 2. země s vysokým kardiovaskulárním rizikem, 3. země s velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem. Mezi země s nízkým KV rizikem se řadí evropské země, ve kterých je mortalita na KVO a diabetes ve věkové skupině let u mužů < 220/ a u žen < 160/ , jmenovitě to jsou (v abecedním pořadí): Andorra, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Lucembursko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, 122 Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře 2012;4(4)

5 Tab. 1 Kdy stanovovat celkové KV riziko v ordinaci praktického lékaře U mužů ve věku 40 let, u žen ve věku 50 let, případně dříve, pokud jsou postmenopauzální U jedinců s jedním nebo více rizikovými faktory: kouření, nevhodné stravovací návyky nebo nadváha/obezita, fyzická inaktivita, hyperlipidémie, hypertenze nebo diabetes mellitus U jedinců s rodinnou anamnézou předčasného rozvoje KVO nebo výskytu hlavních rizikových faktorů, např. hyperlipidémie nebo diabetu U jedinců se symptomy upozorňujícími na možnou přítomnost KVO Obr. 1 Kardiovaskulární mortalita v Evropě země s nízkým KV rizikem; země s vysokým KV rizikem; země s velmi vysokým KV rizikem Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie. Země, kde KV mortalita u mužů je > 500/ a u žen > 250/ , jsou považovány za země s velmi vysokým KV rizikem. Rozdíl v mortalitě mezi muži a ženami v těchto zemích je menší než v zemích s nízkým KV rizikem, což ukazuje na větší závažnost KVO u žen. Jedná se o následující země (v abecedním pořadí): Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bulharsko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Makedonie, Moldávie, Rusko, Ukrajina a Uzbekistán. Ostatní země, které nespadají do uvedených kategorií, jsou považovány za země s vysokým rizikem, kam podle výše uvedených parametrů patří i Česká republika. V České republice postupujeme při stanovení celkového KV rizika podle barevných nomogramů vycházejících z evropského projektu SCORE, který stanovuje pravděpodobnost fatálních KV příhod u asymptomatických jedinců v následujících deseti letech. Uvedené barevné nomogramy vycházejí z mortalitních dat České republiky a hodnot základních rizikových faktorů KVO získaných u reprezentativního vzorku české populace. Stanovení KV rizika je vhodné u mužů ve věku nad 40 let a u žen ve věku nad 50 let nebo dříve, pokud u nich vyhasla ovariální funkce (postmenopauza). V ordinacích praktických lékařů se doporučuje stanovovat celkové KV riziko u pacientů s jedním nebo více již známými rizikovými faktory, jako je kouření, nadváha nebo obezita, nebo s již dříve diagnostikovanou dyslipidémií, dále u jedinců s výskytem předčasného úmrtí na KVO nebo s dyslipidémií či diabetem u blízkých příbuzných. Celkové KV riziko je rovněž vhodné stanovit u osob s příznaky upozorňujícími na možnou přítomnost KVO (tab. 1). Barevné nomogramy pro rozdílné hodnoty HDL cholesterolu (0,8; 1,0; 1,4 a 1,8 mmol/l) jsou k dispozici na webové stránce Evropské kardiologické společnosti (www.escardio.org/guidelines) jako addendum k Evropským doporučením pro léčbu dyslipidémie. Přehodnocen byl rovněž význam přítomnosti diabetu v anamnéze pro stanovení celkového KV rizika. U diabetiků se proto doporučuje riziko odečtené z tabulek SCORE násobit pěti u žen a třemi u mužů. Zvláštní problém představují mladí lidé s výrazným zvýšením jednotlivých rizikových faktorů, u nichž nízká hodnota absolutního celkového KV rizika vyžaduje intenzivní poradenství zaměřené na změnu životo správy. Tento problém lze vyřešit stanovením tzv. KV věku (cardio vascular risk age). Naproti tomu u starších osob, zvláště u mužů, může být vzhledem k věku a pohlaví KV riziko vysoké (5 10 %), i když hodnoty ostatních rizikových faktorů (krevní tlak a lipidy) jsou relativně příznivé. Zahájení medikamentózní léčby pouze na základě hodnoty celkového KV rizika by u starších osob mohlo vést k nadměrnému užívání léků. Kardiovaskulární věk Příkladem může být 40letý muž, kuřák, s celkovým cholesterolem 6 mmol/l a systolickým krevním tlakem (TK) 180 mm Hg, jehož celkové KV riziko (3 %) odpovídá celkovému KV riziku 60letého muže s ideálním rizikovým profilem (obr. 2). Priority prevence kardiovaskulárních onemocnění Preventivní opatření jsou nejúčinnější, pokud jsou zaměřena na jedince s nejvyšším rizikem. Proto je určeno pořadí priorit v prevenci KVO v klinické praxi: 1. Velmi vysoké riziko Osoby s KVO prokázaným pomocí invazivních nebo neinvazivních vyšetřovacích metod (koronaro grafie, izotopové zobrazovací metody, zátěžová echokardiografie, ultrazvukové vyšetření karotických tepen průkaz plátu), po infarktu myokardu, po akutním koronárním syndromu, po koronární revaskularizaci (perkutánní koronární intervence [PCI]; koronární bypass [coronary artery bypass grafting, CABG]) nebo po revaskularizačních výkonech na jiných tepnách, po ischemické cévní mozkové příhodě (CMP), s ischemickou chorobou dolních končetin (ICHDK) R. Cífková, H. Vaverková Nová evropská doporučení pro prevenci KVO v klinické praxi (verze 2012) 123

6 ŽENY MUŽI nekuřačky kuřačky věk nekuřáci kuřáci < Riziko tohoto 40letého kuřáka s rizikovými faktory je stejné (3 %) jako riziko 60letého muže s ideálním rizikovým profilem jeho kardiovaskulární věk je tedy 60 systolický krevní tlak (mm Hg) celkový cholesterol (mmol/l) Obr. 2 Kardiovaskulární věk příklad Diabetici (1. nebo 2. typu) s jedním nebo více rizikovými faktory nebo se subklinickým orgánovým poškozením (např. mikroalbuminurie mg/24 h) Osoby se závažným chronickým renálním onemocněním (glomerulární filtrace < 30 ml/min/1,73 m 2 ) Osoby s celkovým KV rizikem podle tabulek SCORE 10 % 2. Vysoké riziko Osoby s výrazně zvýšenými hodnotami izolovaných rizikových faktorů (celkový cholesterol 8 mmol/l, LDL cholesterol 6 mmol/l, TK 180/110 mm Hg) Diabetici (1. nebo 2. typu) bez dalších rizikových faktorů nebo subklinického orgánového poškození Osoby se středně závažným chronickým renálním onemocněním (glomerulární filtrace ml/min/1,73 m 2 ) Osoby s celkovým KV rizikem podle tabulek SCORE 5 % a < 10 % 3. Středně vysoké riziko Osoby s celkovým KV rizikem podle tabulek SCORE 1 % a < 5 % 4. Nízké riziko Osoby s celkovým KV rizikem podle tabulek SCORE < 1 % Riziko stanovené na základě tabulek SCORE je pro všechny věkové kategorie nižší pro ženy než pro muže. Riziko Cífková,Vaverková_4_v2.indd osob u horní hranice 1 dané věkové kategorie může spíše odpovídat riziku vyšší věkové kategorie. Skutečné riziko úmrtí na KVO může být vyšší, než odpovídá tabulce SCORE, v těchto případech: osoby s nízkou fyzickou aktivitou a centrální obezitou, sociálně deprivované osoby a příslušníci etnických menšin, diabetici (doporučuje se riziko odečtené z tabulek SCORE násobit pěti u žen a třemi u mužů), osoby s nízkým HDL cholesterolem, zvýšenými triglyceridy, fibrinogenem, apolipoproteinem B (apob) a lipoproteinem(a) [(Lp(a)], zvláště v kombinaci s familiární hypercholesterolémií, případně s vyšší hodnotou hs CRP, asymptomatičtí jedinci se známkami preklinické aterosklerózy, osoby se středně závažným až závažným chronickým renálním onemocněním (glomerulární filtrace < 60 ml/min/1,73 m 2 ), pozitivní rodinná anamnéza předčasného úmrtí na KVO. V případě hypertenze je třeba nahlížet na stratifikaci rizika podle systému SCORE jako na minimální požadavek pro každého hypertonika. Přítomnost orgánového poškození u hypertenze (tab. 2) předpovídá riziko KV úmrtí nezávisle na systému SCORE a cílené pátrání po orgánovém poškození u hypertenze se doporučuje zvláště u osob s nízkým až středním rizikem (SCORE 1 4 %). Diferencovaný přístup na základě celkového kardiovaskulárního rizika I mladým jedincům, kteří mají podle tabulek SCORE nízké riziko (< 1 %), je třeba nabídnout konzultaci k udržení jejich nízkého rizika i v budoucnosti; riziko postižení se bude zvyšovat s přibývajícím věkem. Asymptomatické osoby středního věku, pokud mají rizikový způsob života, a prokážeme u nich jen mírnou hyperlipidémii nebo 124 Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře 2012;4(4)

7 Tab. 2 Faktory ovlivňující prognózu u hypertenze Rizikový faktor Orgánové poškození Diabetes mellitus Prokázaná KVO nebo renální onemocnění STK a DTK EKG diagnostikovaná HLK (index Sokolow Lyons > 38 mm nebo Cornellův index > mm ms); nebo Novacode LVMI > 130 g/m 2 (M), > 115 g/m 2 (Ž) Glykémie na lačno 7,0 mmol/l nebo postprandiální glykémie > 11,0 mmol/l Cerebrovaskulární onemocnění: ischemická CMP krvácení do mozku transitorní ischemická ataka Pulsní tlak (u starších osob) Věk (M > 55 let, Ž > 65 let) Echokardiograficky diagnostikovaná HLK a (LVMI 125 g/m 2 [M], 110 g/m 2 [Ž]) Ztluštění stěn v oblasti karotid (IMT > 0,9 mm) nebo plát Srdeční onemocnění: infarkt myokardu angina pectoris revaskularizace koronárních tepen srdeční selhání Renální onemocnění: diabetická nefropatie porucha renálních funkcí (sérový kreatinin > 133 µmol/l [M], > 124 µmol/l [Ž]) proteinurie (> 300 mg/24 h) Kouření Karotido femorální PWV > 12 m/s ICHDK Dyslipidémie TC > 5,0 mmol/l, nebo ldl cholesterol > 3,0 mmol/l; nebo HDL cholesterol: < 1,0 mmol/l (M); < 1,2 mmol/l (Ž); nebo TG > 1,7 mmol/l ABI < 0,9 Pokročilá retinopatie: krvácení nebo exsudáty, papiloedém Glykémie na lačno 5,5 6,9 mmol/l Abnormální hodnota glukózového tolerančního testu Abdominální obezita: obvod pasu > 102 cm (M), > 88 cm (Ž) Předčasný výskyt KVO v rodině: věk < 55 let (M), < 65 let (Ž) Mírné zvýšení plazmatického kreatininu: µmol/l (M) µmol/l (Ž) Nízká GF b (< 60 ml/min/1,73 m 2 ) nebo clearance kreatininu c (< 60 ml/min) Mikroalbuminurie mg/24 h nebo poměr albumin kreatinin: 22 mg/g ( 2,5 mg/mmol) (M), 31 mg/g ( 3,5 mg/mmol) (Ž) ABI (ankle-brachial index) index kotník-paže; CMP cévní mozková příhoda; DTK diastolický krevní tlak; GF glomerulární filtrace; HLK hypertrofie levé komory; ICHDK ischemická choroba dolních končetin; IMT (intima-media thickness) tloušťka intimy-medie; KVO kardiovaskulární onemocnění; LVMI (left ventricular mass index) index hmotnosti levé komory; M muži; PWV (pulse wave velocity) rychlost pulsové vlny; STK systolický krevní tlak; TC (total cholesterol) celkový cholesterol; TG triglyceridy; Ž ženy a Maximální riziko koncentrické HLK: zvýšená hodnota LVMI s poměrem tloušťka stěny/poloměr 0,42. b Modifikace rovnice MDRD (Modification of Diet in Renal Disease). c Cockcroftova-Gaultova rovnice. mírnou hypertenzi, by měly být především motivovány k nekouření, redukci tělesné hmotnosti a ke zvýšení fyzické aktivity, především mají li abdominální typ obezity. Jestliže úprava životosprávy nevede k úpravě hyperlipidémie ani mírné hypertenze, je třeba uvážit farmakologickou léčbu podle doporučených postupů. Genetické faktory Význam familiárního výskytu předčasné manifestace KVO je v klinické praxi stále ještě podceňován. Rodinná anamnéza je výsledkem genetického pozadí a vlivů vnějšího prostředí. Existují silné důkazy pro dědičnost řady KV rizikových faktorů. Vyšetření na přítomnost běžných genových polymorfismů zatím nedokážou zpřesnit diagnostiku, predikovat riziko nebo zlepšit léčbu KVO; nelze je proto v současné době doporučovat. Psychosociální rizikové faktory Nízké socioekonomické postavení, sociální izolace, stres v zaměstnání a v rodině, deprese, anxieta, hostilita a osobnostní typ D přispívají k riziku rozvoje KVO a ke zhoršení průběhu a prognózy KVO. Tyto faktory působí R. Cífková, H. Vaverková Nová evropská doporučení pro prevenci KVO v klinické praxi (verze 2012) 125

8 jako překážka v adherenci k léčbě a v úsilí o zlepšení životosprávy. Zhodnocení psychosociálních faktorů u pacientů a osob s rizikovými faktory KVO je pro další přístup k těmto pacientům zásadní. Existují standardizované dotazníky pro hodnocení deprese, anxiety, hostility, socio ekonomického postavení, podpory ze strany okolí, stresu a osobnostního typu D, eventuálně lze použít otázky uvedené v tab. 3. Další biomarkery rizika I když se každoročně objevují potenciální nové markery, jejich počet opět prudce klesá, pokud jsou testovány jako alternativní nebo přinášející zlepšení predikce navíc ke klasickým rizikovým faktorům. V této podkapitole jsou zmiňovány pouze biomarkery, které byly hodnoceny standardními a validovanými metodami a identifikovány jako rizikové faktory, které stojí za to zavést do klinické praxe. Tyto biomarkery lze rozdělit do dvou skupin: zánětlivé: hs CRP, fibrinogen, trombotické: homocystein, LpPLA 2. Zánětlivé faktory V současné době je obecně uznávána role zánětu v patogenezi aterotrombózy. C reaktivní protein (CRP) je proteinem akutní fáze, který je produkován játry. Jeho sekrece je řízena interleukinem 6 (IL 6). V dosavadní klinické praxi se stanovení CRP používalo především k monitoraci Tab 3 Základní otázky pro klinické zhodnocení psychosociálních rizikových faktorů Nízké socioekonomické postavení Stres v práci a v rodině Společenská izolace Deprese Anxieta (úzkost) Hostilita Osobnostní typ D Dosáhl(a) jste vyššího než základního vzdělání (povinná školní docházka)? Pracujete manuálně? Nezvládáte již plnit své pracovní povinnosti? Neodpovídá váš plat/vaše mzda vámi vynaloženému úsilí? Máte závažné partnerské problémy? Žijete sám/sama? Nemáte nikoho, komu byste se mohl(a) svěřit? Cítíte se na dně, depresivně a propadáte beznaději? Ztratil(a) jste zájem o život a pocit radosti z něj? Jste často nervózní, trpíte úzkostí nebo jste v napětí? Nedokážete se často zbavit se neustálých obav z něčeho? Často vás rozzlobí úplné maličkosti? Rozčiluje vás často jednání (chování) druhých osob? Trpíte často pocitem úzkosti, jste podrážděný/á nebo propadáte depresím? Se svými pocity a myšlenkami se neradi svěřujete druhým? odpovědi na léčbu, nejčastěji u zánětlivých a septických stavů. Hodnoty do 5 mg/l byly považovány za normální a tyto hodnoty nebyly přesně kvantifikovány. Zavedení nových vysoce senzitivních metod, umožňující kvantifikaci nízkých koncentrací CRP, vytvořily předpoklady pro studování významu CRP v predikci KVO. CRP je současně považován jak za mediátor, tak za marker aterotrombotického onemocnění. V řadě prospektivních epidemiologických studií bylo prokázáno, že hodnota CRP má význam pro predikci infarktu myokardu, CMP, ICHDK a náhlé smrti, nezávisle na tradičních rizikových faktorech. Používání těchto biomarkerů však má některá úskalí: řada zavádějících faktorů: závislost na jiných hlavních klasických rizikových faktorech; nepřesnost ve stanovení, úzké diagnostické okno pro hodnotu hs CRP a riziko KVO; nespecificita markeru; absence specifických terapeutických strategií zaměřených na CRP, přinášející současně pokles KVO; vyšší náklady na stanovení ve srovnání s klasickými biologickými rizikovými faktory. Podobná tvrzení platí pro fibrinogen. Trombotické faktory Vyšší hladina homocysteinu je spojena s vyšším rizikem KVO, kauzalita vztahu však dosud nebyla prokázána. Klinické studie, v nichž byl snížen homocystein (suplementace kyseliny listové, vitaminu B 6, příp. B 12 ), neprokázaly snížení rizika KVO. S lipoproteiny asociovaná fosfolipáza A 2 (LpPLA 2 ) se ukazuje jako nový nadějný marker určující riziko ruptury plátu a aterotrombotické příhody. Zobrazovací metody v prevenci KVO. Detekce asymptomatické aterosklerózy Detekce preklinických forem aterosklerózy zlepšuje predikci rizika KVO. Zobrazovací metody mohou napomoci při přesnějším stanovení KV rizika u osob se středním rizikem podle tabulek SCORE. Neinvazivní vyšetření jako ultrazvukové vyšetření karotických tepen, stanovení kalciového skóre pomocí CT a poměru kotníku paže umožňují přímé sledování známek aterosklerózy. Kalciové skóre Kalcifikace v oblasti koronárních tepen jsou známkou aterosklerózy koronárních tepen. Ateroskleróza v oblasti koronárních tepen však nemusí být vždy provázena kalcifikací. Rozsah kalcifikací koreluje s rozsahem plátů. Pacienti s akutními koronárními syndromy mají více kalcifikací než osoby v kontrolní skupině bez známé ICHS. Nepřítomnost kalcifikací v koronárních tepnách má vysokou negativní prediktivní hodnotu pro vyloučení významného zúžení v oblasti koronárních tepen. Studie 126 Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře 2012;4(4)

9 z poslední doby však zpochybnily negativní prediktivní hodnotu kalciového skóre, protože může být přítomna významná stenóza bez přítomnosti kalcifikací; to je pravděpodobnější u pacientů s nestabilní anginou pectoris nebo infarktem myokardu bez elevací úseku ST (non STEMI) a častější u mladších pacientů. Vyšetření kalciového skóre je obzvláště vhodné u pacientů se středně vysokým rizikem. Radiační zátěž při použití vhodného přístroje odpovídá přibližně 1 msv. Ultrazvukové vyšetření karotických tepen Populační studie ukázaly vztah mezi závažností aterosklerózy v jedné oblasti cévního řečiště a postižením ostatních oblastí. Pro stanovení rizika se měří tloušťka intimy medie (intima media thickness, IMT) a zjišťuje se přítomnost plátů a jejich charakteristiky. Tloušťka intimy medie je nejen známkou časné aterosklerózy, ale také hypertrofie hladké svaloviny, která může být ve vztahu ke genetickým faktorům, hypertenzi a věku. I když existuje lineární vztah mezi rizikem KVO a IMT, je hodnota > 0,9 mm považována za zvýšenou. Osoby bez známého KVO s vyšší IMT mají vyšší riziko koronárních příhod a CMP. Plát je definován jako fokální ztluštění vnitřní stěny 0,5 mm (nebo o více než 50 %) ve srovnání s okolní IMT, anebo absolutní hodnota IMT 1,5 mm. Pláty lze charakterizovat počtem, velikostí, nepravidelností a echodenzitou. Pláty jsou jak ve vztahu k riziku významné obstrukce koronárních tepen, tak k riziku CMP. Echolucentní pláty jsou ve srovnání s kalcifikovanými pláty spojeny s vyšším rizikem cerebrovaskulárních příhod. Pacienti s echolucentními stenotickými pláty mají výrazně vyšší riziko cerebrovaskulárních příhod než osoby s jinými typy plátů. Ultrazvukové vyšetření karotických tepen poskytuje doplňující informace ke zhodnocení tradičních rizikových faktorů a může napomoci při rozhodování o zahájení medikamentózní léčby v primární prevenci. Poměr kotník paže Poměr kotník paže (ankle brachial index, ABI) je snadno proveditelné a vysoce reprodukovatelné vyšetření k detekci asymptomatické aterosklerózy. ABI < 0,9 odpovídá více než 50% stenóze v oblasti mezi aortou a distálními tepnami. Vyšetření má akceptovatelnou senzitivitu (79 %) a specificitu. Vzhledem k tomu, že % pacientů s ABI < 0,9 nemá typické klaudikace, poskytuje ABI důležité informace navíc k anamnéze. Snížený ABI také předpovídá další rozvoj anginy pectoris, infarktu myokardu, srdečního selhání, CABG, CMP nebo chirurgického výkonu v oblasti karotických tepen. Vyšetření očního pozadí Bylo prokázáno, že rozsah aterosklerózy v oblasti retinálních cév odpovídá rozsahu aterosklerózy v oblasti koronárních cév a zvýšeným koncentracím cholesterolu, triglyceridů a apob v séru. Nicméně postavení vyšetření očního pozadí při stanovení KV rizika zatím zůstává nejasné. Další onemocnění zvyšující riziko KVO Ateroskleróza je zánětlivým onemocněním, u něhož imunitní mechanismy reagují s metabolickými rizikovými faktory a vedou k iniciaci, šíření a k aktivaci lézí v tepenném řečišti. Chřipka Epidemie chřipky jsou spojeny s nárůstem KV příhod. Očkování proti chřipce jako celopopulační preventivní opatření výrazně snížilo výskyt klinických příhod a má příznivý poměr nákladů a přínosu (cost benefit ratio). Očkování proti chřipce se doporučuje u pacientů s manifestním KVO. Chronické renální onemocnění U pacientů s chronickým renálním onemocněním jsou mediátory zánětu a faktory podporující vznik kalcifikací zvýšeny, a naopak inhibitory procesu kalcifikace jsou sníženy. Přítomnost mikroalbuminurie zvyšuje KV riziko 2 4krát. Snížená glomerulární filtrace ukazuje na zvýšené riziko KVO a úmrtí ze všech příčin. V jedné velké kohortové studii byly anémie, snížená glomerulární filtrace a mikroalbuminurie nezávislými prediktory KVO; pokud byly přítomny všechny tři faktory, KVO bylo časté a přežití bylo sníženo. Obstrukční spánková apnoe Obstrukční spánková apnoe (OSA) je charakterizována opakovaným částečným nebo úplným kolapsem horních cest dýchacích během spánku. Odhaduje se, že toto onemocnění postihuje asi 9 % dospělých žen a 24 % dospělých mužů. OSA je spojena se 70% nárůstem rizika KV morbidity a mortality, riziko u mužů ve věku let koreluje s indexem apnoe hypopnoe. Screening a léčba OSA u pacientů s chronickou ICHS a hypertenzí mohou vést ke snížení kardiální morbidity a mortality. Erektilní dysfunkce Erektilní dysfunkce, definovaná jako trvalá neschopnost dosáhnout a udržet erekci dostatečnou pro sexuální aktivitu, postihuje v určité míře 52 % mužů ve věku let. Erektilní dysfunkce je velmi častá u jedinců s mnohočetnými rizikovými faktory a u pacientů s manifestním KVO. Erektilní dysfunkce je markerem KVO a prediktorem budoucích příhod u mužů středního a vyššího věku. Autoimunitní onemocnění Psoriáza je nezávislým rizikovým faktorem pro vznik infarktu myokardu; riziko je větší u mladých pacientů s těžkou psoriázou. R. Cífková, H. Vaverková Nová evropská doporučení pro prevenci KVO v klinické praxi (verze 2012) 127

10 Pacienti s revmatoidní artritidou mají dvakrát vyšší riziko infarktu myokardu než běžná populace; mají rovněž vyšší mortalitu po infarktu myokardu, což může pouze zčásti vysvětlit jejich kratší očekávanou délku života (o 5 10 let). Riziko KVO je zvýšeno v časných stadiích onemocnění. Nerandomizované observační studie s metotrexátem (v týdenních dávkách) ukázaly pokles cévních příhod a úmrtí na KVO u pacientů s revmatoidní artritidou a psoriázou. Systémový lupus erythematodes je spojen s rozvojem endoteliální dysfunkce a zvýšeným rizikem ICHS. Periodontitida je spojena s endoteliální dysfunkcí, aterosklerózou a vyšším rizikem infarktu myokardu a cévních mozkových příhod. Incidence cévního onemocnění po ozáření (ICHS a CMP) je zvýšena mnoho let po ozáření jako součásti léčby lymfomů, karcinomů mammy a nádorů v oblasti krku. Vaskulopatie štěpu je nejčastější příčinou pozdní morbidity a mortality u pacientů po transplantaci srdce. Jde o komplexní multifaktoriální proces na podkladě imunitních, ale i neimunitních mechanismů, který je ovlivňován modifikací hlavních rizikových faktorů aterosklerózy a optimalizací imunosuprese. Podávání statinů zlepšuje endoteliální dysfunkci, zpomaluje rozvoj vaskulopatie štěpu a zlepšuje přežívání. Jak provádět prevenci kardiovaskulárních onemocnění Zásady kognitivně behaviorální terapie Metody kognitivně behaviorální terapie jsou účinné v podpoře osvojení zásad zdravé životosprávy. Multimodální behaviorální intervence jsou zvláště doporučovány u jedinců s velmi vysokým rizikem a u jedinců s manifestním KVO; zahrnují dosažení zdravé životosprávy kognitivně behavio rálními změnami včetně nutrice, fyzické aktivity, relaxačního tréninku, snížení tělesné hmotnosti a zanechání kouření u rezistentních kuřáků. Pomáhají pacientovi vyrovnat se s chorobou a zvyšují jeho adherenci k předepsané medikaci, úsilí změnit své chování a následně i prognózu. Kouření Omezení kuřáctví zásadním způsobem přispívá k poklesu KV morbidity a mortality. Kouření je příčinou celé řady onemocnění a je zodpovědné za 50 % všech úmrtí u kuřáků, jimž se dalo zabránit; z nich zhruba 50 % je v důsledku KVO. Kouření je spojeno s vyšším rizikem všech KVO ICHS, ischemických CMP, ICHDK, aneurysmat břišní aorty. Kouření u kuřáků přispívá zhruba 50 % k jejich celkovému KV riziku hodnocenému podle tabulek SCORE. Kouření se podílí na vzniku 20 % KVO, výrazným způsobem zvyšuje riziko aterotrombózy. Riziko kouření je závislé na dávce i expozici (tzn. počtu vykouřených cigaret za den a době, po kterou daná osoba kouřila). Riziko KVO je obzvlášť vysoké, pokud kuřák začne kouřit ve věku do 15 let. Škodlivé účinky kouření se projevují u mužů i žen. Mohou být poněkud více vyjádřeny u žen, u nichž kouření, podobně jako diabetes, eliminuje jejich nižší vulnerabilitu ke KVO. Větší škodlivost kouření u žen může souviset s rozdíly v metabolismu nikotinu, který je u žen metabolizován rychleji než u mužů, zvláště u žen užívajících hormonální antikoncepci. Dopad kouření na progresi aterosklerózy je větší u diabetiků a hypertoniků. Ačkoli prevalence kuřáctví v Evropě klesá, je stále poměrně vysoká u jedinců s nízkým vzděláním. Mechanismus škodlivého účinku kouření Ačkoli přesný mechanismus, jímž kouření zvyšuje riziko aterosklerotického postižení, není zcela znám, je zřejmé, že kouření zvyšuje jak rozvoj aterosklerózy, tak následující riziko nasedajícího trombu. Kouření navozuje endoteliální dysfunkci, oxidační stres, zvyšuje aktivitu trombocytů, snižuje fibrinolytickou aktivitu, aktivuje zánět a zasahuje do metabolismu lipidů a ovlivňuje vazomotorickou funkci. Volné radikály, které jsou přítomny v inhalovaném kouři, způsobují oxidaci LDL v plazmě; oxidované LDL spouštějí zánětlivý proces v intimě arteriální stěny stimulací adheze monocytů. Významnou roli u kuřáků také hraje inzulinová rezistence, která je u diabetiků kouřením dále zhoršována. Kouření zvyšuje aktivitu sympatiku a snižuje aktivitu parasympatiku. Kouření může navodit segmentální nebo difuzní spasmus koronární tepny. Zvyšuje také klidovou srdeční frekvenci, ale snižuje nárůst tepové frekvence při zátěži ve srovnání s nekuřáky. Kuřáci mají sníženou variabilitu srdeční frekvence a vyskytuje se u nich častěji chronotropní inkompetence. Kouření zvyšuje spotřebu kyslíku, riziko fibrilace komor a komorové tachykardie, zvláště u pacientů po infarktu myokardu nebo se srdečním selháním. Pasivní kouření Expozice pasivnímu kouření zvyšuje riziko KVO přibližně o 30 %. Nekuřák žijící s partnerem kuřákem má přibližně o 30 % vyšší riziko KVO. Expozice kouření na pracovišti je spojena s obdobným navýšením rizika. Legislativa zakazující kouření ve všech uzavřených prostorách a na pracovištích významným způsobem pomáhá ochraňovat nekuřáky před účinky pasivního kouření. Ve Skotsku klesl počet pacientů hospitalizovaných pro akutní koronární syndrom po uzákoněném zákazu kouření ve všech uzavřených prostorách a na pracovištích o 17 %. Zanechání kouření Zanechání kouření má zcela jednoznačně příznivý účinek na organismus. Některé z příznivých účinků nastávají 128 Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře 2012;4(4)

11 téměř bezprostředně po zanechání kouření, jiné se dostavují později. Studie, které zahrnuly kuřáky bez manifestního KVO, nalezly riziko bývalých kuřáků jako intermediární mezi nekuřáky, kteří nikdy nekouřili, a současnými kuřáky. Zanechání kouření po infarktu myokardu je pravděpodobně nejúčinnějším preventivním opatřením; metaanalýza 20 kohortových studií u pacientů po infarktu myokardu prokázala snížení rizika úmrtí o 36 % u osob, které přestaly kouřit ve srovnání s osobami, které kouřily i nadále. K významnému snížení rizika mortality a morbidity dochází již v prvních šesti měsících po zanechání kouření; po letech se bývalí kuřáci rizikem KVO přibližují k riziku osob, které nikdy nekouřily. Snižování počtu vykouřených cigaret nemůže být obecně doporučeno jako alternativa zanechání kouření, protože snížení rizika je relativně malé, a rovněž nebylo prokázáno, že je spojeno s větší pravděpodobností následného zanechání kouření. Léčba závislosti na tabáku Metody odvykání kouření vychází z následujících principů: kouření je naučené chování, tedy zvyk, který si kuřák zafixoval a nutí ho sahat po tabákovém výrobku za určitých standardních situací, např. ve společnosti, při pití kávy, při řízení automobilu, při pocitech hladu nebo únavy. Projevuje se sociální a psychickou závislostí a určitým rituálem, který vyvolává příjemné pocity a umožňuje překlenutí některých stresových situaci; kouření vyvolává i fyzickou drogovou závislost na nikotinu. Ta vzniká většinou do dvou let po zahájení kouření. Zhruba tři čtvrtiny kuřáků jsou na nikotinu závislé, tato závislost se podobá závislosti na kokainu nebo heroinu. Před zahájením programu odvykání kouření je třeba zjistit, zda pacient je, či není závislý na nikotinu. Ke zjištění nikotinové závislosti se používá jednoduchý Fagerströmův dotazník. Obecně lze říci, že na nikotinu je závislý kuřák, který kouří nejméně cigaret denně a první cigaretu si zapaluje do 60 minut po probuzení. V individuálním přístupu k odvykání kouření existují tři účinné typy intervencí: Krátká intervence známá pod pojmem 5 P (v angličtině 5 A s ): Ptát se (Ask), Poradit (Advise), Posoudit ochotu přestat (Assess), Pomoci (Assist), Plánovat kontroly (Arrange Follow up); měla by být prováděna zdravotníky v rámci jejich rutinní práce, trvá 3 5 minut, její úspěšnost je relativně malá (5 8 %). Podstata vysoké efektivity krátké intervence však spočívá v tom, že ji provádí každý lékař při každém kontaktu s pacientem, který kouří. Intenzivnější podpora specialisty (ve specializovaných centrech, v České republice Centra léčby závislosti na tabáku nebo poradny pro odvykání kouření). Farmakoterapie je vhodná pro kuřáky závislé na nikotinu, zabraňuje především abstinenčním příznakům (nervozita, podrážděnost, špatná nálada, úzkost, deprese, poruchy spánku, nesoustředěnost, chorobná touha po cigaretě, zvýšená chuť k jídlu). Pacient by neměl očekávat, že mu zabrání kouřit, k tomu je nutné jeho rozhodnutí a aktivní změna jeho chování. Náhradní terapie nikotinem (NTN) žvýkačky, náplasti, nosní sprej, inhalátor, tablety a pastilky. NTN je volně prodejná v lékárně (bez receptu), ve srovnání s placebem zdvojnásobuje úspěšnost léčby, úspěšnost jednotlivých forem se prakticky neliší, je možná individuální volba. Nikotin se z náplastí uvolňuje pomalu, ale dlouhodobě, zatímco žvýkačka či inhalátor působí během několika minut, ale krátkodobě. U silných kuřáků se doporučuje kombinace náplastí s některou z ostatních forem. Léčba by měla trvat minimálně osm, raději 12 i více týdnů. Jako kontraindikace NTN se nejčastěji uvádějí akutní formy KVO, těhotenství nebo dětský věk. NTN je však vždy méně nebezpečná než kouření, a proto i podle doporučení WHO je NTN indikována u všech kuřáků závislých na nikotinu, kterým se nedaří přestat kouřit, včetně pacientů s akutní formou KVO, adolescentů nebo těhotných žen. Bupropion používá se jako antidepresivum inhibující zpětné vychytávání noradrenalinu a dopaminu. Bupropion je indikován v léčbě závislosti na tabáku u pacientů bez deprese, přesný mechanismus účinku na odvykání kouření není znám. Podobně jako náhradní terapie nikotinem zdvojnásobuje úspěšnost léčby. U silných kuřáků je vhodné bupropion kombinovat s některou z forem NTN. Podávání bupropionu se zahajuje jeden týden před dnem D (přerušení kouření). Je vhodným lékem pro pacienty s psychiatrickou komorbiditou, případně po konzultaci s ošetřujícím psychiatrem. Vareniclin látka speciálně vyvinutá pro odvykání kouření, neobsahuje nikotin, je parciálním agonistou α 4 β 2 acetylcholin nikotinových receptorů v mozku, má duální účinek, působí agonisticky (zabraňuje abstinenčním příznakům) i antagonisticky (neposkytuje pocit uspokojení z kouření, protože nikotinové receptory jsou již obsazeny a nedochází k tak intenzivnímu vyplavení dopaminu). Ztrojnásobuje úspěšnost léčby závislosti na tabáku, léčba by měla trvat alespoň 12 týdnů. Nežádoucí účinky (nausea, nespavost, neobvyklé sny a bolesti hlavy) jsou vzácné, ale vzhledem k tomu, že byly také hlášeny případy deprese, suicidálních myšlenek a změn chování, je třeba před předepsáním léku u pacienta zhodnotit anamnézu psychiatrických onemocnění a riziko možnosti pokusu o sebevraždu. Meta analýza 14 randomizovaných kontrolovaných studií zahrnujících pacientů ukázala ale statisticky významný vzestup rizika KV příhod u pacientů užívajících vareniclin. Evropská léková agentura ( European Medicine Agency) konstatovala, že malé navýšení rizika KV příhod nepřeváží přínos léku usnadňujícího zanechání kouření. R. Cífková, H. Vaverková Nová evropská doporučení pro prevenci KVO v klinické praxi (verze 2012) 129

12 Výživa Stravovací zvyklosti ovlivňují KV riziko přímo prostřednictvím rizikových faktorů, jako jsou např. cholesterol v séru, TK, tělesná hmotnost nebo diabetes, a dále nepřímo, nezávisle na těchto rizikových faktorech. Racionální výživa má následující charakteristiky: nasycené mastné kyseliny < 10 % celkového energetického příjmu, trans (nenasycené) mastné kyseliny: co nejméně, ideálně ne ve zpracovaných potravinách a < 1 % celkového energetického příjmu z přírodních zdrojů, < 5 g soli za den, g vlákniny za den z celozrnných výrobků, ovoce a zeleniny, 200 g ovoce za den (2 3 porce), 200 g zeleniny za den (2 3 porce), ryby minimálně dvakrát týdně (z toho jednou týdně může být konzumována olejnatá ryba, např. sardinky, herinek, ančovičky, losos, pstruh, makrela nebo tuňák), konzumace alkoholických nápojů má být omezena na dva nápoje (20 g alkoholu) u mužů a jeden nápoj (10 g alkoholu) u žen denně, energetický příjem je nutno omezit na množství nutné k dosažení nebo udržení ideální tělesné hmotnosti tak, aby bylo dosaženo BMI < 25 kg/m 2. obecně platí, že pokud jsou dodržovány zásady racionální výživy, žádné potravinové doplňky nejsou třeba. Racionální strava také snižuje riziko ostatních chronických onemocnění, jako jsou maligní nádory. Většina důkazů pro vztah mezi výživou a KVO je postavena na observačních studiích. Fyzická aktivita Pravidelná fyzická aktivita a aerobní cvičení jsou spojeny se sníženým rizikem fatálních a nefatálních koronárních příhod u zdravých osob, u osob s rizikovými faktory ICHS a u pacientů s manifestní ICHS všech věkových skupin. Sedavý způsob života je jedním z rizikových faktorů KVO. Fyzická aktivita a aerobní cvičení jsou proto důležitou součástí nefarmakologické léčby v primární a sekundární prevenci KVO. Přes tato nezpochybnitelná fakta existují zásadní rozpory mezi doporučeními a skutečností: méně než 50 % občanů zemí EU se ve volném čase věnuje pravidelné aerobní aktivitě nebo jsou fyzicky aktivní při výkonu zaměstnání, sedavý způsob života nepochybně přispívá k narůstající prevalenci obezity, pacientům v sekundární prevenci, splňujícím kritéria pro zařazení do rehabilitačních programů, je účast v těchto programech nabídnuta méně než v jedné třetině. Fyzická aktivita u zdravých osob U zdravých jedinců je zvyšování fyzické aktivity a kardiorespirační zdatnosti spojeno s výrazným snížením (20 30 %) rizika celkové a KV mortality. Snížení rizika je přímo úměrné zvýšení fyzické aktivity a kardiorespirační zdatnosti. Tyto závěry vycházejí pouze z výsledků observačních studií a mohou být ovlivněny výběrem sledovaných osob ( selection bias ). Riziko je přitom významně sníženo především u osob s vyšší kardiorespirační zdatností. Ke snížení celkové a KV mortality je třeba provádět fyzickou aktivitu střední intenzity 2,5 5 hodin týdně; podobných výsledků lze dosáhnout při intenzivní fyzické zátěži ( aerobní zátěž) po dobu 1 1,5 hodiny za týden. Celková aerobní zátěž může být rozdělena do několika cvičebních jednotek v délce minimálně 10 minut, ideálně rozložených po většinu dnů v týdnu. Příkladem fyzické zátěže nejsou pouze sportovní aktivity (turistika, běh, bruslení, jízda na kole, veslování, plavání, běh na běžkách a aerobik), ale i některé běžné aktivity každodenního života (rychlá chůze, chůze po schodech, větší objem domácích prací a prací na zahradě). Není jednotný názor na to, jak vyšetřovat zdravé osoby před zahájením pravidelné fyzické aktivity. Obecně lze říci, že riziko velkých KV příhod v souvislosti s cvičením je u zdánlivě zdravých osob velmi nízké (1/ / paciento hodin tréninku). Vyšetřovací program má být individualizován v závislosti na rizikovém profilu daného jedince, jeho současné obvyklé fyzické aktivitě a zamýšlené zátěži. Rozsáhlejší vyšetřovací program včetně zátěžového EKG by měl být rezervován pro osoby s minimální fyzickou aktivitou nebo pro osoby s přítomností rizikových faktorů KVO nebo pro osoby, které zamýšlejí provádět velmi intenzivní fyzickou aktivitu. U osob s nízkou fyzickou aktivitou a u osob s rizikovými faktory KVO je doporučeno začít s nízkou fyzickou aktivitou. Fyzická aktivita u nemocných se známým kardiovaskulárním onemocněním Aerobní fyzickou aktivitu u pacientů se známým KVO obvykle představuje tréninkový program, který je součástí rehabilitačního programu kardiaků. Metaanalýza rehabilitačních programů s aerobním tréninkovým programem po dobu minimálně tří měsíců, zahrnující převážně muže středního věku, po předchozím akutním IM nebo po aortokoronárním bypassu či PTCA, nebo se stabilní anginou pectoris prokázala 30% snížení KV mortality, koronární mortalita byla snížena o 35 %. Aerobní trénink neovlivnil nefatální koronární příhody. Aerobní tréninkový program u pacientů se stabilní ICHS a nízkým rizikem se ukázal být minimálně stejně účinný ve zlepšení klinického stavu a perfuze myokardu jako invazivní strategie (PCI), byl rovněž spojen s nižším výskytem KV příhod. Vliv aerobního cvičení na KV mortalitu byl hodnocen u pacientů s chronickým srdečním selháním. Metaanalýza provedených studií ukázala, že aerobní cvičení střední až velmi vysoké intenzity zlepšuje přežívání nemocných s dysfunkcí levé komory a prodlužuje časový interval do další hospitalizace. Zlepšení prognózy bylo větší 130 Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře 2012;4(4)

13 u pacientů s ischemickou etiologií srdečního selhání, nižší ejekční frakcí, nižší maximální spotřebou kyslíku (VO 2max ) a výraznějším funkčním postižením (vyšší třída NYHA). Tréninkový program u pacientů s manifestním KVO Pacienti po předchozím akutním IM, CABG, PCI nebo se stabilní námahovou anginou pectoris či chronickým srdečním selháním mohou mít aerobní tréninkový program střední až vyšší intenzity (3 5 tréninkových jednotek za týden, v trvání 30 minut, s dozorem), pokud mají nízké riziko. Pacienti se středním až vysokým rizikem musejí mít fyzickou zátěž přísně individualizovánu. I u pacientů, kteří jsou více limitováni ve svých aktivitách, je malá fyzická aktivita za příslušného dozoru prospěšná, neboť umožňuje život bez závislosti na druhých osobách a potlačuje deprese související s onemocněním. Výskyt velkých KV příhod během dozorovaného aerobního tréninku v rámci rehabilitačních programů kardiaků je nízký (1/ až 1/ paciento hodin tréninku), stejně jako incidence fatálních příhod (1/ až 1/ paciento hodin tréninku). Tělesná hmotnost V řadě zemí se příznivé ovlivnění hlavních rizikových faktorů, jako je vysoký cholesterol, TK, a recentně i snížení prevalence kuřáctví, projevilo poklesem KV mortality. Výjimkou v těchto příznivých trendech rizikových faktorů je tělesná hmotnost a diabetes, které naopak narůstají. Tělesná hmotnost a riziko V současné době je známo, že jedna z komponent abdominální obezity, kterou je viscerální tuková tkáň, je metabolicky aktivním orgánem, který je schopen syntetizovat a uvolňovat do krve velké množství peptidových a nepeptidových substancí, které mohou ovlivňovat hemostázu. Pokud bude obezita stále narůstat podobně, jako je tomu v USA, může eliminovat přínos související s poklesem prevalence kuřáctví. Nežádoucí účinky související s nárůstem tělesné hmotnosti jsou shrnuty v tab. 4. Tab. 4 Potenciální nežádoucí účinky obezity na KV systém Nárůst inzulinové rezistence (porucha glukózové tolerance, diabetes 2. typu, metabolický syndrom) Zvýšený krevní tlak Známky systémového zánětu a protrombotického stavu Albuminurie Dyslipidémie (zvýšení celkového cholesterolu, LDL cholesterolu, non HDL cholesterolu, triglyceridů, apolipoproteinu B, malých denzních LDL částic, pokles HDL cholesterolu, apo A1 Postižení KV a cerebrovaskulárního systému (endoteliální dysfunkce, srdeční selhání, ICHS, fibrilace síní, CMP, hypertrofie levé komory srdeční, systolická a diastolická dysfunkce, zvýšená aktivita sympatiku) Body mass index (hmotnost v kg/výška v m 2 ) se používá k definici kategorií tělesné hmotnosti (tab. 5). Narůstající BMI je spojen s rizikem KVO. Regionální distribuce tukové tkáně se zdá být pro celkové KV riziko důležitější než celková tělesná hmotnost. Některé prospektivní studie u žen ukázaly těsnější vztah mezi abdominální obezitou a ICHS než mezi BMI a ICHS. Je možné, že obvod pasu je v těsnějším vztahu než BMI pro riziko rozvoje diabetu u žen, nikoli u mužů. V revidované souhrnné analýze 19 prospektivních studií zahrnujících 1,46 milionu osob dospělé bělošské populace byla nejnižší celková mortalita pro BMI 20 24,9 kg/m 2. Další navýšení rizika bylo pro kategorie BMI buď vyšší, nebo nižší než uvedené rozmezí (vztah vyjádřený křivkou U). Krevní tlak Hypertenze je hlavním rizikovým faktorem pro rozvoj ischemické choroby srdeční, srdečního selhání, cévních mozkových příhod, ischemické choroby dolních končetin, renálního selhání a fibrilace síní. Definice a klasifikace hypertenze Definice a klasifikace hypertenze je uvedena v tab. 6. Vyšetření u arteriální hypertenze Stále platná doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi a Evropské kardiologické společnosti doporučují provedení následujících vyšetření rutinně u všech hypertoniků: glykémie na lačno, celkový cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy na lačno; kalium, kyselina močová a kreatinin v séru; vypočtená clearance kreatininu (pomocí rovnice podle Cockcrofta a Gaulta) nebo vypočtená glomerulární filtrace (pomocí rovnice MDRD nebo CKD EPI), hemoglobin, hematokrit, vyšetření moči (doplněné mikroalbuminurií papírkovou metodou a vyšetření močového sedimentu, příp. kvantifikace albuminurie v případě pozitivity testu papírkovou metodou) a provedení EKG. Naproti tomu echokardiografické vyšetření a ultrazvukové vyšetření karotických Tab. 5 Kategorie BMI pro dospělé starší 18 let Kategorie BMI (kg/m 2 ) Nízká tělesná hmotnost (podváha) < 18,5 Normální tělesná hmotnost 18,5 24,9 Nadváha 25 29,9 Obezita stupeň 30 34,9 2. stupeň 35 39,9 3. stupeň stupeň stupeň 60 R. Cífková, H. Vaverková Nová evropská doporučení pro prevenci KVO v klinické praxi (verze 2012) 131

14 Tab. 6 Definice a klasifikace krevního tlaku podle měření v ordinaci (v mm Hg) Kategorie tepen stejně jako 24hodinová monitorace TK nebo měření TK v domácích podmínkách či poměr kotník paže (ABI) se řadí mezi vyšetření doporučená pouze u některých nemocných. Mezi doporučená vyšetření se řadí také vyšetření očního pozadí, vyšetření aortální rychlosti pulsové vlny, eventuálně provedení glykemické křivky v případě glykémie na lačno v rozmezí 5,6 6,9 mmol/l, nebo pokud se hodnota glykovaného hemoglobinu pohybuje v rozmezí 5,7 6,4 % (standardizace podle DCCT). Měření TK v domácích podmínkách a 24h monitorace TK jsou rovněž řazena mezi vyšetření doporučená. Měření krevního tlaku Systolický tlak Diastolický tlak Optimální < 120 < 80 Normální Vysoký normální Hypertenze 1. stupně (mírná) Hypertenze 2. stupně (středně závažná) Hypertenze 3. stupně (závažná) Izolovaná systolická hypertenze 140 < 90 Pokud hodnoty systolického a diastolického tlaku téhož pacienta spadají do různých kategorií, je třeba při klasifikaci hypertenze zařadit pacienta do vyšší kategorie. Rovněž u izolované systolické hypertenze lze stanovit různé stupně (1, 2 a 3), a to podle hodnot systolického tlaku. Krevní tlak má být měřen u každého jedince opakovaně při různých příležitostech. Pokud je TK pouze mírně zvýšen, mají být prováděna opakovaná měření po dobu několika měsíců, aby bylo možno spolehlivě rozhodnout, zda je nutno zahájit farmakologickou léčbu. Pokud je TK výrazněji zvýšen nebo provázen známkami orgánového poškození, nebo jsou přítomny další rizikové faktory, případně manifestní KV nebo renální onemocnění, opakovaná měření TK je nutno provádět v kratším období. Opakovaná měření TK při různých příležitostech jsou nutná k odhalení relativně velkého počtu osob, u nichž zvýšení TK vymizí po několika následujících kontrolních vyšetřeních. U těchto osob by měl být TK měřen častěji než u běžné populace, ale zahájení medikamentózní léčby není pravděpodobně nutné, protože jejich KV riziko patrně nízké. U pacientů po infarktu myokardu, kteří byli léčeni pro hypertenzi před koronární příhodou, může být jejich TK výrazně nižší, event. se může vrátit k normotenzním hodnotám bez antihypertenzní léčby. U těchto pacientů má být TK měřen často a pokud se znovu objeví hypertenze, je nutno bezodkladně zahájit antihypertenzní léčbu. Měření TK ve zdravotnických zařízeních Vzhledem k tomu, že v některých evropských zemích bylo používání rtuti ve zdravotnictví zakázáno, jsou ne rtuťové přístroje pro měření TK používány stále častěji. Je třeba používat pouze takové přístroje, které byly validovány podle standardních protokolů. Přístroje, které měří TK na prstě nebo na zápěstí, se nemají používat, protože nejsou považovány za spolehlivé. Měření TK auskultační technikou pomocí rtuťového tonometru vyškoleným personálem představuje i nadále metodu volby ve zdravotnických zařízeních. 24h monitorace TK nebo měření TK v domácích podmínkách Oba tyto typy měření mají prognostický význam, jsou užitečné nejen u neléčených osob, ale i u léčených jedinců, umožňují diagnostikovat hypertenzi bílého pláště nebo maskovanou hypertenzi. Definice hypertenze pomocí 24h monitorace TK a měření TK v domácích podmínkách je uvedena v tab. 7. Stratifikace rizika u hypertenze Rozhodnutí o zahájení farmakologické léčby nezávisí pouze na hodnotách TK, ale na celkovém KV riziku. Proto je třeba řádným způsobem odebírat anamnézu, provádět fyzikální a laboratorní vyšetření ke zjištění přítomnosti: manifestního KV nebo renálního onemocnění, subklinického KVO, ostatních rizikových faktorů KVO. Přítomnost manifestního KV nebo renálního onemocnění (viz tab. 2) dramaticky zvyšuje riziko následných KV příhod nezávisle na hodnotách TK. Totéž platí pro vztah mezi hypertenzí a ostatními rizikovými faktory KVO, zejména pro diabetes mellitus. Přítomnost orgánového poškození u hypertenze (viz tab. 2) předpovídá riziko KV úmrtí nezávisle na systému SCORE 3 a cílené pátrání po orgánovém poškození u hypertenze se doporučuje zvláště u osob s nízkým až středním rizikem (SCORE 1 4 %). Kombinace stratifikace rizika podle systému SCORE a detekce subklinického orgánového poškození mohou zpřesnit predikci rizika. Tab. 7 Hodnoty krevního tlaku (v mm Hg) užívané k definici hypertenze při různých typech měření Systolický TK Diastolický TK Měření TK ve zdravotnickém zařízení 24hodinová monitorace > průměr v denní době > > 85 průměr v noční době > 120 > 70 Měření TK v domácích podmínkách Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře 2012;4(4)

15 Kdy zahajovat antihypertenzní léčbu Zahájení antihypertenzní léčby závisí na hodnotách TK (viz tab. 6) a celkovém KV riziku (viz tab. 2). U všech pacientů, u nichž opakovaně naměříme hodnoty TK odpovídající 2. nebo 3. stupni hypertenze, zahajujeme antihypertenzní léčbu; řada placebem kontrolovaných studií jednoznačně prokázala snížení KV morbidity a mortality bez ohledu na jejich celkové KV riziko. Důkazy pro hypertenzi 1. stupně jsou slabší, protože dřívější studie většinou zahrnuly pacienty ve vysokém riziku. Antihypertenzní léčba má být zahájena neprodleně u hypertenze 3. stupně, stejně jako u pacientů s hypertenzí 1. a 2. stupně, kteří mají vysoké nebo velmi vysoké celkové KV riziko. U pacientů s hypertenzí 1. nebo 2. stupně se středním celkovým KV rizikem lze zahájení antihypertenzní léčby oddálit o několik týdnů. U pacientů s hypertenzí 1. stupně bez přítomnosti dalších rizikových faktorů lze zahájení medikamentózní léčby odložit o několik měsíců. Pokud u těchto nemocných nedojde k žádoucímu ovlivnění hodnot TK nefarmakologickou léčbou, je namístě zahájení medikamentózní léčby. Obecně je žádoucí zahájit medikamentózní léčbu hypertenze dříve, než dojde k rozvoji orgánového poškození. Dřívější doporučení zahajovat antihypertenzní léčbu u diabetiků v rozmezí vysokého normálního TK není podloženo důkazy; ve světle současných poznatků lze proto doporučit zahájení medikamentózní léčby u diabetiků s vysokým normálním TK pouze tehdy, jsou li přítomny známky subklinického orgánového poškození (zvláště mikroalbuminurie). Léčba hypertenze Nefarmakologická léčba Nefarmakologická léčba hypertenze může být dostatečná pro pacienty s mírným zvýšením TK a měla by být vždy doporučována pacientům medikamentózně léčeným, protože může přispět ke snížení dávky antihypertenziv potřebných k dosažení cílových hodnot TK. Nefarmakologická léčba hypertenze zahrnuje redukci hmotnosti u osob s nadváhou a obezitou, snížení spotřeby soli na < 5 g/den, snížení spotřeby alkoholu na < 20 g/den u mužů a < 10 g/den u žen, a zvýšení fyzické aktivity u fyzicky neaktivních osob. Farmakologická léčba Všech pět hlavních skupin antihypertenziv (diuretika, inhibitory ACE, blokátory kalciových kanálů, blokátory AT 1 receptorů pro angiotensin II a beta blokátory) lze doporučit pro zahájení léčby i její dlouhodobé pokračování. V účinnosti těchto pěti hlavních skupin antihypertenziv nebyly prokázány žádné významné rozdíly. Beta blokátory a thiazidová diuretika se nedoporučuje u hypertoniků s několika metabolickými rizikovými faktory, které zvyšují riziko rozvoje diabetu. Součástí antihypertenzní léčby u diabetiků by měly být inhibitory ACE nebo blokátory AT 1 receptorů pro angiotensin II. Cílová hodnota TK je < 140/90 mm Hg pro všechny pacienty. Dřívější doporučení pro cílové hodnoty systolického TK < 130 mm Hg u diabetiků a pacientů s vysokým KV rizikem (s manifestním KVO) nejsou podložena důkazy. Rovněž přínos z dosažení systolického TK < 140 mm Hg u starších osob nebyl v randomizovaných studiích ověřen. Hypolipidemická léčba U všech hypertoniků s manifestním KVO nebo diabetem 2. typu nebo celkovým KV rizikem 5 % podle systému SCORE by měla být zvažována hypolipidemická léčba s cílovými hodnotami uvedenými v posledním odstavci na této stránce. Antiagregační léčba Antiagregační léčba, zejména nízká dávka kyseliny acetylsalicylové, by měla předepisována hypertonikům s manifestním KVO. Lze ji rovněž zvážit u hypertoniků bez KVO v anamnéze, ale se sníženými renálními funkcemi nebo s vysokým KV rizikem. U pacientů, kteří užívají kyselinu acetylsalicylovou, je třeba věnovat pozornost možnosti krvácení, zvláště do trávicího traktu. Diabetes mellitus Intenzivní léčba hyperglykémie snižuje riziko mikrovaskulárních komplikací a v menší míře riziko KVO. Léčba hypertenze u diabetiků snižuje riziko mikroi makrovaskulárních komplikací. Doporučení Jako cílovou hodnotu HbA 1c pro prevenci KVO lze doporučit < 7 % (< 53 mmol/mol). Snížení HbA 1c na hodnoty < 6,5 % (< 48 mmol/mol) může být prospěšné u nově diagnostikovaných diabetiků. U pacientů s dlouhodobým trváním diabetu tato cílová hodnota HbA 1c může snížit riziko rozvoje mikrovaskulárních komplikací. Jako cílovou hodnotu TK lze doporučit < 140/80 mm Hg. Cílovou hodnotou pro LDL cholesterol je < 2,5 mmol/l, u pacientů s velmi vysokým KV rizikem < 1,8 mmol/l. Antiagregační léčba s nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylové není doporučena u osob s diabetem bez manifestního KVO. R. Cífková, H. Vaverková Nová evropská doporučení pro prevenci KVO v klinické praxi (verze 2012) 133

16 Lipidy Cílové hodnoty Při léčbě dyslipidémií zůstává i nadále hlavní cílovou hodnotou LDL cholesterol. Cílové hodnoty však byly poněkud pozměněny a zpřísněny pro pacienty ve velmi vysokém riziku. Pro pacienty ve středním a nízkém riziku je cílová hodnota LDL cholesterolu < 3 mmol/l, pro pacienty ve vysokém riziku < 2,5 mmol/l, a pro pacienty ve velmi vysokém riziku < 1,8 mmol/l nebo alespoň 50% snížení hladiny LDL cholesterolu, pokud není možno dosáhnout cílové hodnoty. Zvyšující se prevalence obezity, metabolického syndromu a diabetu 2. typu má za následek, že vysoké procento populace má vysoké koncentrace triglyceridů nebo tzv. aterogenní dyslipidémii, která je charakterizována současným zvýšením triglyceridů, snížením koncentrace HDL cholesterolu a přítomností malých denzních LDL. I při normálních koncentracích LDL cholesterolu mají tito jedinci vysoké riziko KVO. Pro tyto pacienty byly v těchto doporučeních navrženy sekundární cílové hodnoty non HDL cholesterolu (o 0,8 mmol/l vyšší než cílové hodnoty LDL cholesterolu pro příslušnou kategorii rizika) a apolipoproteinu (apo) B (apob < 0,8 g/l pro osoby ve velmi vysokém riziku a apob < 1,0 g/l pro jedince ve vysokém riziku). V doporučeních České společnosti pro aterosklerózu z roku 2007 již byly tyto sekundární cílové hodnoty navrženy, pouze pro osoby ve vysokém riziku byly přísnější (apob < 0,9 g/l), což se pro naši populaci jeví jako adekvátnější. Léčba dyslipidémií V léčbě dyslipidémie by měly být využity všechny možnosti nefarmakologického ovlivnění (zanechání kouření, dieta, fyzická aktivita, mírná konzumace alkoholu) a pacienti ve vysokém riziku by měli obdržet specializované rady, jak tyto změny životního stylu dosáhnout a dodržovat. Není li dosaženo cílových hodnot nefarmakologickými opatřeními, zahajuje se farmakoterapie. U jedinců ve vysokém a velmi vysokém riziku se zahajuje farmakoterapie současně s nefarmakologickou intervencí, pokud mají hodnoty LDL cholesterolu vyšší než cílovou hodnotu pro příslušnou kategorii rizika. Nejsou li cílové hodnoty dosaženy změnami životosprávy, jsou lékem volby pro snížení LDL cholesterolu statiny. Vhodný statin vybíráme podle procentuálního snížení LDL cholesterolu potřebného k dosažení cílové hodnoty LDL cholesterolu (dle KV rizika konkrétního pacienta). Úprava dávkování k dosažení cílové hodnoty LDL cholesterolu je často nezbytná, neboť odezva na léčbu je individuální. Při výběru statinu a jeho dávkování je nutné též zohlednit současnou další farmakoterapii z hlediska možných interakcí a individuální snášenlivosti dávky či daného statinu. V případě nedosažení cílových hodnot může být zvážena kombinovaná léčba statinu s inhibitorem vstřebávání cholesterolu ezetimibem nebo sekvestranty žlučových kyselin či kyselinou nikotinovou. Před zahájením kombinované léčby by však statiny měly být použity v nejvyšší tolerovatelné dávce. Výše uvedené přípravky pro kombinovanou léčbu mohou být též alternativou pro pacienty, kteří netolerují statiny. Pacienti s velmi vysokými koncentracemi triglyceridů (> 10 mmol/l, u některých i s hodnotami 5 10 mmo/l) jsou ohroženi především akutní pankreatitidou. Reagují dobře na striktní dietní opatření a abstinenci alkoholu, lékem volby jsou zde fibráty jako alternativa kyselina nikotinová a n 3 mastné kyseliny (event. kombinace fibrátů s n 3 mastnými kyselinami). Kombinace zvýšených koncentrací triglyceridů (většinou < 5 mmol/l) a nízkého HDL cholesterolu tzv. aterogenní dyslipidémie je častá u mnoha vysoce rizikových osob včetně diabetiků 2. typu a metabolického syndromu. Zhruba jedna třetina Evropanů má koncentrace triglyceridů > 1,7 mmol/l. Primárním cílem je zde dosáhnout cílovou hodnotu LDL cholesterolu, neboť důkazy z intervenčních studií o přínosu snížení koncentrací triglyceridů jsou zatím slabé, a nebyla proto ani stanovena žádná striktní cílová hodnota triglyceridů. Nicméně, hodnoty triglyceridů < 1,7 mmol/l stanovených na lačno jsou žádoucí. Použití farmakoterapie ke snížení koncentrací triglyceridů v prevenci KVO by proto mělo být zváženo pouze u vysoce rizikových jedinců s koncentracemi triglyceridů > 2,3 mmol/l, pokud je nelze ovlivnit nefarmakologickými opatřeními. Lékem první volby ke snížení KV rizika a mírně zvýšené triglyceridémie jsou statiny (vhodné použít statiny s vyšším hypotriglyceridemickým potenciálem atorvastatin, rosuvastatin, pitavastain). Další farmakoterapie zahrnuje fibráty, kyselinu nikotinovou a n 3 mastné kyseliny v kombinaci se statiny nebo samostatně. Při kombinaci statinu s fibrátem je nutné vyhnout se gemfibrozilu pro zvýšené riziko rhabdomyolýzy, zatímco kombinace statinu s fenofibrátem je bezpečná. Kombinace simvastatinu s fenofibrátem ve srovnání se simvastatinem samotným ve studii ACCORD snížila výskyt KV příhod u diabetiků 2. typu se zvýšením triglyceridů ( 2,3 mmol/l) a současným snížením HDL cholesterolu (< 0,88 mmol/l). Tyto výsledky jsou obdobné jako výsledky post hoc analýz dalších fibrátových studií (HHS, BIP, FIELD). Doporučení k léčbě dyslipidémie pro různé skupiny pacientů Prakticky všichni starší pacienti mají podle tabulek SCORE vysoké riziko KVO, i když úroveň ostatních rizikových faktorů kromě věku je relativně nízká. Je proto nutné u nich farmakoterapii v primární prevenci individuálně zvažovat, aby nedošlo k nadužívání hypolipidemik. Nicméně u starších pacientů, kteří mají alespoň jeden další rizikový faktor, není důvodu se léčbě vyhýbat, neboť ze snížení LDL cholesterolu profitují podobně jako mladší jedinci. V sekundární prevenci by měli být léčeni obdobně jako mladší pacienti. Léčba statiny u nich snižuje 134 Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře 2012;4(4)

17 zejména riziko cévních mozkových příhod, což má hlavní dopad na kvalitu života. Začínat by se mělo nižší dávkou statinu pro větší možnost nežádoucích účinků a postupně titrovat dávku k dosažení cílové hodnoty. Pacienti s akutním koronárním syndromem by měli mít nasazenu vysokou dávku statinu v prvních dnech hospitalizace s další titrací dávky po 4 6 týdnech. Rovněž u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou ne kardioembolické etiologie musí být zahájena léčba statiny. Ischemická choroba dolních končetin a aterosklerotické postižení karotického řečiště jsou považovány za ekvivalenty ICHS a hypolipidemická léčba je u těchto nemocných indikována. Chronické onemocnění ledvin stupně 2 5 (GF < 90 ml/ min/1,73 m 2 ) je rovněž považováno za ekvivalent ICHS a léčba statiny v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími lipidy snižujícími léky je zde indikována. Statiny snižují progresi poruchy renálních funkcí a příznivě ovlivňují patologickou proteinurii. U rosuvastatinu je nutno upravit dávkování s ohledem na stupeň poškození funkce ledvin. Transplantovaní pacienti mají častý výskyt obezity, metabolického syndromu, diabetu, chronického onemocnění ledvin a lipidových abnormalit, které predisponují k rozvoji aterosklerotického onemocnění i transplantační arteriální vaskulopatie. Rovněž imunosupresiva mají nepříznivý vliv na vznik dyslipidémie. Statiny jsou léky první volby k ovlivnění dyslipidémie u těchto pacientů a léčba by měla být zahájena nízkými dávkami s pečlivou titrací k vyšším dávkám. Při výběru statinu by měl být brán ohled na možnost lékových interakcí s cyclosporinem a tacrolimem, které jsou metabolizovány CYP3A4 (fluvastatin, pravastatin, rosuvastatin a pitavastatin mají menší potenciál pro interakce). Antitrombotická léčba Nízkou dávku kyseliny acetylsalicylové ani clopidogrel nelze doporučit v primární prevenci KVO vzhledem ke zvýšenému riziku velkého krvácení. U pacientů s nekardioembolickou transitorní ischemickou atakou nebo s ischemickou CMP je doporučeno podávání nízké dávky kyseliny acetylsalicylové spolu s dipyridamolem, nebo clopidrogel samotný. Pokud není dipyridamol nebo clopidogrel tolerován, podává se pouze nízká dávka kyseliny acetylsalicylové. U pacientů s akutním koronárním syndromem je zahajována duální protidestičková terapie inhibitory receptoru pro adenosindifosfát (ticagrelor nebo prasugrel) v kombinaci s nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylové. V této léčbě by se mělo pokračovat i následujících 12 měsíců. Clopidogrel je doporučován u pacientů, kteří nemohou dostávat ticagrelor nebo prasugrel. V chronické fázi (více než 12 měsíců po koronární příhodě) je doporučováno podávání nízké dávky kyseliny acetylsalicylové. Implementace doporučení pro prevenci KVO Všichni pacienti, kteří jsou propouštěni z hospitalizace pro KVO, musejí obdržet léčbu odpovídající doporučením s cílem minimalizovat nežádoucí účinky. Rehabilitace po akutní koronární příhodě je považována za intervenci s finanční návratností, která zlepšuje prognózu snížením počtu opakovaných hospitalizací a prodloužením života. Ambulantní kardiologové mají zásadní úlohu v prevenci KVO, protože působí jako konzultanti pro praktické lékaře a internisty. Ambulantní kardiolog by měl pravidelně revidovat doporučení z propouštěcí zprávy po koronární příhodě nebo intervenci. Praktický lékař je klíčovou osobou v zahájení, koordinaci a provádění dlouhodobé KV prevence. Screening rizikových faktorů včetně lipidového profilu u praktických lékařů by měl být zvažován u mužů 40 let a u žen 50 let nebo dříve, pokud jsou postmenopauzální. LITERATURA 1. Perk J, De Backer G, Gohlke H, et al. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J 2012;33: European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, Reiner Z, Catapano AL, De Backer G, et al.; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG) and Committees. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J 2011;32: Sehestedt T, Jeppesen J, Hansen TW, et al. Risk prediction is improved by adding markers of subclinical organ damage to SCORE. Eur Heart J 2010;31: Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, Cifkova R, et al Guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens 2007;25: Vaverková H, Soška V, Rosolová H, Češka R, Cífková R, et al. Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu. Cor Vasa 2007;49: K73 K86. Adresa pro korespondenci Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a TN, Vídeňská 800, Praha 4, R. Cífková, H. Vaverková Nová evropská doporučení pro prevenci KVO v klinické praxi (verze 2012) 135

18 Nová doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání Jaromír Hradec, Jiří Vítovec *, Jindřich Špinar** III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha * I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno ** Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno Bohunice Souhrn Shodou okolností byly v posledním roce nezávisle na sobě publikovány Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání České kardiologické společnosti a Guidelines pro diagnostiku a léčbu chronického a akutního srdečního selhání Evropské kardiologické společnosti. Článek upozorňuje na to, co obě doporučení přinesla nového a upozorňuje na drobné rozdíly mezi doporučeními českými a evropskými. V oblasti diagnostiky chronického srdečního selhání se příliš nezměnilo. Nová doporučení upřesňují místo natriuretických peptidů v diagnostice a uvádějí poněkud jiné diskriminační hodnoty pro vyloučení, nebo potvrzení srdečního selhání. V oblasti farmakoterapie se rozšířily indikace pro léčbu antagonisty mineralokortikoidních receptorů i na nemocné s lehčími formami srdečního selhání. Další novinkou je, že poprvé se v doporučených postupech objevuje jako nový lék ivabradin, který zpomaluje srdeční frekvenci. Je indikován u nemocných se systolickým srdečním selháním, sinusovým rytmem a rychlejší klidovou srdeční frekvencí, a to v kombinaci s beta blokátory, nebo jako jejich alternativa při kontraindikacích nebo intoleranci. Paralelně s technologickým rozvojem rychle posiluje role a rozšiřují se indikace k přístrojové léčbě. Jde hlavně o srdeční resynchronizační léčbu (biventrikulární kardiostimulaci) a implantaci automatických kardioverterů/defibrilátorů. (Kap Kardiol 2012; 4: ) Klíčová slova chronické srdeční selhání diagnostika léčba doporučené postupy Úvod Koncem roku 2011 vypracovala Česká kardiologická společnost (ČKS) Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání. 1 Byla to historicky poslední doporučení, která ČKS vypracovala, protože výbor společnosti rozhodl, že od bude ČKS přebírat doporučené postupy (guidelines) Evropské kardiologické společnosti (ESC). Shodou okolností, hned v roce 2012 publikovala ESC mezi jinými také nová guidelines pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání. 2 Tato guidelines ale mají plných 60 tiskových stran. Proto jen málokdo je schopen a ochoten je přečíst. Rozhodně nemají šanci stát se v klinické praxi běžně používanou užitečnou pomůckou pro většinu praktických kardiologů, internistů a již vůbec ne praktických lékařů. Aby zpřístupnila dokument co největšímu počtu kardiologů, rozhodla se ČKS se svolením ESC vypracovat ke každým rozsáhlým evropským guidelines zkrácenou verzi ČKS, jejíž rozsah bude limitován slovy textu, nepočítaje v to tabulky a obrázky. Také obvykle nesmírně rozsáhlý seznam použité literatury v ESC guidelines bude ve zkrácené verzi ČKS zredukován na jedinou citaci a to právě onoho originálního dokumentu. Zkrácená verze evropských guidelines pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání je již připravena a bude zanedlouho publikována v Cor et Vasa, oficiálním časopise ČKS. 3 Protože ale i tento dokument bude pro potřeby praktických lékařů zbytečně obsáhlý a podrobný, pokusíme se v následujícím textu stručně shrnout hlavní fakta a poněkud podrobněji se věnovat některým novějším poznatkům. Většinu z nich praktičtí lékaři sice ve své každodenní praxi bezprostředně nevyužijí, protože nové léky (eplerenon a ivabradin) jsou u nás prozatím preskripčně vázány na specialisty a nové léčebné metody (např. implantace kardiostimulačních systémů pro srdeční resynchronizaci) jsou vázány na superspecializovaná 136 Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře 2012;4(4)

19 příloha Přehled zkratek nejčastěji užívaných v kardiologii Vzhledem k rozvoji technologií a léčebných přístupů se neustále objevují nová slovní spojení. Velmi často se jedná o víceslovné anglicko česko latinské výrazy. Požadavek na urychlení komunikace nás vede k jejich zkracování, přičemž se nově vzniklé zkratky nebo akronymy standardizují a stávají se neodmyslitelnou součástí každodenní praxe. Přesto se může stát, že pro lékaře z jiného oboru jsou neznámé nebo nesrozumitelné. Následující seznam se snaží obecnou informaci doplnit. Není zdaleka konečný a je reálným zájmem autorů, aby byl trvale doplňován. A AA antiarytmika ABPM ambulatory blood pressure monitoring ambulatorní monitorování krevního tlaku ACB aortokoronární bypass ACC arteria carotis communis American College of Cardiology ACD arteria coronaria dextra ACEI angiotensin corverting enzyme inhibitor inhibitor angiotensin konvertujícího enzymu ACI arteria carotis interna ACS arteria coronaria sinistra acute coronary syndrome akutní koronární syndrom ACT activated clotting time (activated coagulation time) aktivovaný koagulační čas AF atrial filling plnění síně arteria femoralis AG angiografie AIM akutní infarkt myokardu AKS akutní koronární syndrom ALAX apical long axis apikální echokardiografická projekce na dlouhou osu levé komory AMTK ambulatorní monitorování krevního tlaku ANG II angiotensin II AoS, AS aortální stenóza AP angina pectoris accessory pathway přídatná převodní dráha akční potenciál arteria pulmonalis APD action potential duration trvání akčního potenciálu APO apolipoprotein aptt, APTT activated partial thromboplastin time aktivovaný parciální tromboplastinový čas AR, AoR aortální regurgitace ARB angiotensin receptor blocker blokátor receptoru AT 1 pro angiotensin II (sartan) ARDS acute respiratory distress syndrome syndrom náhlé dechové tísně ASA acetylsalicylic acid kyselina acetylsalicylová ASD atrial septal defect defekt síňového septa ASE American Society of Echocardiography AT III/AT 3 antithrombin III antitrombin 3 AT 1 angiotensin II receptor, type 1 angiotensinový receptor 1 AT 1 B AT 1 blocker blokátor receptorů AT 1 pro angiotensin II (také ARB nebo sartan) ATP adenosintrifosfát AUC area under the curve plocha pod koncentrační křivkou AV, A V atrioventrikulární, arteriovenózní AVA aortic valve area plocha ústí aortální chlopně AVAI aortic valve area index plocha ústí aortální chlopně indexovaná na plochu tělesného povrchu (cm 2 /m 2 ) AVB atrioventrikulární blokáda AVD atrioventricular delay atrioventrikulární zpoždění AVN atrioventricular node atrioventrikulární uzel AVNRT atrioventrikulární nodální reentry tachykardie AVRT atrioventrikulární reentry tachykardie B β TG β tromboglobulin BBB blood brain barrier hematoencefalická bariéra bundle branch block blokáda Tawarova raménka BHS British Hypertension Society BKK blokátory kalciových kanálů BLS basic life support neodkladná resuscitace BLTR blokáda levého Tawarova raménka BMI body mass index index tělesné hmotnosti BMS bare metal stent prostý kovový stent BP blood pressure arteriální krevní tlak BP mean mean blood pressure střední tlak krve v arteriálním řečišti BPTR blokáda pravého Tawarova raménka BSA body surface area tělesný povrch (v m 2 ) C CABG coronary artery bypass graft aortokoronární bypass CAD coronary artery disease ischemická choroba srdeční CBF coronary brain flow průtok krve mozkem CCS Canadian Cardiovascular Society CDE color Doppler echocardiography barevný Doppler, barevné mapování krevního proudu CFM color flow mapping barevné dopplerovské mapování CFR coronary flow reserve koronární průtoková rezerva CI cardiac index srdeční index CO cardiac output minutový srdeční výdej CoA koarktace aorty koenzym A COHb karbonylhemoglobin CMP cévní mozková příhoda CRP C reaktivní protein CS completed stroke ukončená mozková příhoda koronární sinus CTEPH chronická tromboembolická plicní hypertenze CVD cardiovascular disease kardiovaskulární onemocnění CVK centrální žilní katétr CVP central venous pressure centrální žilní tlak CW continuous wave kontinuální dopplerovský režim CŽT centrální žilní tlak D 2D two dimensional echocardiography dvojrozměrná echokardiografie DCA directional coronary atherectomy směrovaná koronární aterektomie DD diastolická dysfunkce DES drug eluting stent stent uvolňující léky DIC diseminated intravascular coagulation diseminovaná intravaskulární koagulace DKMP dilatační kardiomyopatie DLP dyslipoproteinémie dlvot průměr výtokového traktu levé komory DM diabetes mellitus DSA digitální subtrakční angiografie Přehled zkratek nejčastěji užívaných v kardiologii I

20 příloha DSS DTK E E vlna EAD EBCT ECC EDV EF EFV EMA EMB EOL EPBF EPH gestóza EPI ES ESC ESH ESPVR ESRD ESV EVT F defekt septa síní diastolický tlak krve early filling vrchol časného diastolického plnění levé komory early after depolarization časná následná depolarizace electron beam computed tomography výpočetní tomografie řízená elektronovým paprskem extracorporeal circulation mimotělní oběh end diastolic volume objem na konci diastoly ejekční frakce effective flow efektivní průtok elektrofyziologické vyšetření European Medicines Agency Evropská léková agentura endomyokardiální biopsie end of life konec životnosti (baterie) effective pulmonary blood flow efektivní plicní průtok gestóza charakterizovaná edémy, proteinurií a hyper tenzí (též preeklampsie) epinephrine adrenalin evolving stroke iktus v progresi extrasystola European Society of Cardiology European Society of Hypertension end systolic pressure volume relationship vztah tlaku a objemu na konci systoly end stage renal disease terminální onemocnění ledvin end systolic volume objem na konci diastoly endovaskulární terapie F flow průtok (v ml min 1 ) koagulační faktor French (1 F = 0,33 mm) frekvence F II faktor II (protrombin) F V Leiden faktor V Leiden leidenská mutace faktoru V FC free cholesterol volný cholesterol FCRS Framingham Cardiovascular Risk Score FCTC Frame Convention on Tobacco Control FDA Food and Drug Administration FFA free fatty acid volná mastná kyselina FFR fractional flow reserve poměrná (frakční) průtoková rezerva FH familiární hypercholesterolémie FK fibrilace komor FRP funkční refrakterní perioda FS fibrilace síní G GCS GDM GDP GLUT GMT GSPECT GTP H HbA 1c Hc Glasgow Coma Scale (klasifikace poruch vědomí) gestační diabetes mellitus guanosindifosfát glukózový transportér γ glutamyltransferáza jednofotonová emisní výpočetní tomografie spouštěná elektrokardiogramem (gated SPECT) guanosintrifosfát glykovaný hemoglobin homocystein Hcy HDL homocysteinémie high density lipoproteins lipoproteiny o vysoké hustotě HELLP hemolysis, elevated liver enzymes and low platelets syndrom charakterizovaný hemolýzou, zvýšenou aktivitou jaterních enzymů a trombocytopenií h FABP hhcy HIT HKMP HLA heart fatty acid binding protein srdeční protein vázající mastné kyseliny hyperhomocysteinémie heparin induced thrombocytopenia trombocytopenie indukovaná heparinem hypertrofická kardiomyopatie horizontal long axis horizontální dlouhá osa human leukocyte antigen lidský leukocytární antigen HOCM hypertrophic obstructice cardiomyopathy hypertrofická kardiomyopatie s obstrukcí výtokového traktu levé komory HR HRCT hs CRP HŽT CH Ch CHF CHOPN CHSS I IABP ICD ICT IDDM IDL IE IGF ICHDK ICHS IM IMT IRT ISA ISDN ISH ISMN IVCD ivgtt IVS IVUS K KES KMP KPR/KPCR KT KVO heart rate srdeční frekvence high resolution computer tomography výpočetní tomografie s vysokou rozlišovací schopností C reaktivní protein stanovený vysoce senzitivní metodou hluboká žilní trombóza cholesterol congestive heart failure městnavé srdeční selhání chronická obstrukční plicní nemoc chronické srdeční selhání intraaortální balonková kontrapulsace implantable cardioverter defibrillator implantabilní kardioverter defibrilátor isovolumic contraction time doba izovolumické kontrakce inzulin dependentní diabetes mellitus intermediate density lipoproteins lipoproteiny o střední hustotě infekční endokarditida insuline like growth factor růstový faktor podobný inzulinu ischemická choroba dolních končetin ischemická choroba srdeční infarkt myokardu intima media thickness tloušťka vrstvy intima media isovolumic relaxation time doba izovolumické relaxace intrinsic sympathomimetic activity vnitřní sympatomimetická aktivita isosorbid dinitrát International Society of Hypertension izolovaná systolická hypertenze isosorbid mononitrát intraventricular conduction delay porucha nitrokomorového vedení intravenous glucose tolerance test intravenózní glukózový toleranční test interventricular septum mezikomorová přepážka intravascular ultrasound intravaskulární ultrazvuk komorová extrasystola kardiomyopatie kardiopulmonální/kardiopulmocerebrální resuscitace komorová tachykardie kardiovaskulární onemocnění II Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře 2012;4(4)

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze K. Horký II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Praha Přednáška pro studenty medicíny 2010 Definice arteriální hypertenze Setrvalé zvýšení TK nad hraniční hodnoty

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

asné trendy rizikových faktorů KVO

asné trendy rizikových faktorů KVO Současn asné trendy rizikových faktorů KVO v České republice Renata CífkovC fková a kol. Institut klinické a experimentáln lní medicíny Praha Standardizovaná úmrtnost podle příčinp Česká republika 2007

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

MĚŘENÍ TLAKU KRVE V LÉKÁRNĚ

MĚŘENÍ TLAKU KRVE V LÉKÁRNĚ OBSAH 1. ÚVOD 2. POMŮCKY A PRINCIP MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU 3. TECHNIKA MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU 4. MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU U TĚHOTNÝCH ŽEN 5. NEFARMAKOLOGICKÁ OPATŘENÍ / DOPORUČENÍ PŘI NAMĚŘENÍ VYSOKÉHO TK 6.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno Kardiovaskulární onemocnění jsou důsledkem působení kombinace několika rizikových faktorů. Rizikové faktory

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY Piťha J. /Praha/, Fórum zdravé výživy Celostátní konference nutričních terapeutů 2013 Výživa od začátků 20.11.2013 Obsah Rizikové faktory kardiovaskulárních

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO Předcházíme onemocněním srdce a cév MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO ÚZIS ČR 2013 Celková úmrtnost ČR 22 45 8 25 KV nemoci Onkologické nemoci Plicní nemoci Ostatní

Více

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze 1 Úvod 21 2 Definice hypertenze 23 3 Klasifikace hypertenze 26 3.1 Faktory ovlivňující prognózu hypertoniků 26 3.1.1 Stratifikace celkového K-V rizika v kategoriích nízké, středně těžké, vysoké a velmi

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

OBSAH. Nové poznatky o mikroalbuminurii jako biologickém markeru renálních a kardiovaskulárních onemocnění...37

OBSAH. Nové poznatky o mikroalbuminurii jako biologickém markeru renálních a kardiovaskulárních onemocnění...37 OBSAH Ročník 1 Ročník 1, č. 1-2007 Měření glomerulární filtrace v klinické praxi...2 Cévní přístup a srdeční onemocnění existuje mezi nimi nějaký vztah?...7 Antihypertenzní léčba obézních hypertoniků...12

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu

ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu ICHS Nejčastější příčina mortality dospělé populace, více než ½ všech hospitalizovaných na interních odděleních ICHS Ischemie myokardu - klidová, nebo při zvýšených nárocích na dodávku kyslíku, vznikající

Více

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU /AMTK/

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU /AMTK/ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU /AMTK/ XXXV. Výročná konferencia SSVPL Vysoké Tatry 16. 10. 2014 MUDr. Otto Herber, praktický lékař AMTK Dlouhodobé monitorování TK umožňující jeho objektivizaci

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Sekundární hypertenze - prezentace

Sekundární hypertenze - prezentace Sekundární hypertenze - prezentace MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ Ve svém sdělení bych vás chtěla seznámit s principem ambulantního monitorování TK a s jeho využitím u hypertenzních diabetiků. Nesprávně bývá toto

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová Státní zdravotní ústav Praha 6.říjen 2010

MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová Státní zdravotní ústav Praha 6.říjen 2010 MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová Státní zdravotní ústav Praha 6.říjen 2010 Hypertenze (AH) je v České republice, stejně jako v ostatních rozvinutých zemích, jedním z nejčastějších onemocnění.

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Léčba arteriální hypertenze Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Prevalence, znalost o hypertenzi, léčba a uspokojivá kontrola hypertenze Česká republika 2006-2009

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ - NOVELIZACE 2013. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ - NOVELIZACE 2013. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ Autoři: doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof.

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 68 Vědecké závěry Koordinační skupina pro vzájemné uznávání

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU UNIPRES 10 UNIPRES 20 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Angizidine 35 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka Kniha

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi 13 Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi MUDr. Mariana Wohlfahrtová, PhD. Klinika nefrologie, Transplantcentrum, IKEM Úvod Nefrolog

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLUCOPHAGE XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze? Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze? Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze? Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum hypertenze = nejčastější KV onemocnění = civilizační nemoc 20% -50% dospělé populace krevní tlak (BP) je kvantitativní

Více

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci Blue toe syndrom MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg.

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Vývoj stanovení lipoproteinu(a)

Vývoj stanovení lipoproteinu(a) Vývoj stanovení lipoproteinu(a) M. Beňovská, D. Bučková OKB Fakultní nemocnice Brno Katedra laborat. metod LF MU Lipoprotein(a) 1. Obecná charakteristika 2. Doporučení 3. Vývoj stanovení na OKB FN Brno

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetu druhého typu je složitým terapeutickým problémem kvůli rostoucímu počtu onemocnění, jeho chronické povaze a kombinované medikamentózní

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Česká společnost pro hypertenzi. Česká společnost pro aterosklerózu. Preventivní kardiologie ČKS Srdeční selhání ČKS

Česká společnost pro hypertenzi. Česká společnost pro aterosklerózu. Preventivní kardiologie ČKS Srdeční selhání ČKS Název časopisu: Hypertenze & kardiovaskulární prevence Odborná společnost: Spolupracující společnost: Pracovní skupina: Šéfredaktor: Zástupce šéfredaktora: Redakční rada: Česká společnost pro hypertenzi

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomické determinanty zdraví MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomická nerovnost ve zdraví na začátku 21.století ve všech zemích EU nárůst v posledních desetiletích Lidé s nižším sociálně-ekonomickým

Více

Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus

Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus Žena která by chtěla zlepšit své stravovací a pohybové návyky... Alain Wajman Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE Charakteristika onemocnění AIM Akutní infarkt myokardu patří mezi akutní formy ischemické choroby srdeční.

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Seminář Zdravotní stav obyvatel ČR, Lékařský dům, 19. října 211 Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2 18 16 14

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

hypotyreózy u stárnoucích žen

hypotyreózy u stárnoucích žen Význam včasného záchytu hypotyreózy u stárnoucích žen Jan Jiskra, Zdeňka Límanová 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Prevalence tyreopatií Kongenitální hypotyreóza: 1:4000 Tyreopatie v dětství a adolescenci:

Více

Doporuèení. pro léèbu závislosti na tabáku

Doporuèení. pro léèbu závislosti na tabáku Doporuèení pro léèbu závislosti na tabáku Kapesní verze Doporuèení pro léèbu závislosti na tabáku E. Králíková 1, S. Býma 2, R. Cífková 3, R. Češka 4, V. Dvořák 5, J. Hamanová 6, K. Horký 7, J. Hradec

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM

NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM MUDr. Hana Skalická, CSc. NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE zásady odhadu perioperačního rizika klinické rizikové faktory závažnost výkonu zohlednění

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu

Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu Jaroslav Racek Ústav klinickébiochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Model molekuly CRP C-reaktivní protein (CRP) Patří mezi

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více