H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3"

Transkript

1 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N DUBEN 1868 Narozen PhDr. Alois Kolísek, katolický kněz a teolog, čestný biskupský a kon zistorní rada, historik umění, propagátor slovenské kultury a československé vzájem nosti. V letech 1898 až 1919 katechetou na reálce v Hodoníně. Roku 1919 působil jako profesor na TF v Bratislavě. Věnoval se studiu a propagaci slovenské národní písni a výtvarnému umění. Zastával desítky čestných úřadů a funkcí, např. Cyrilská jednota v Brně, Svatováclavská liga v Praze. Redaktor časopisu Růže lurdská. Vyznamenán papežským křížem Pro Ecclesia et Pontifice. ( ) Narozen ThDr. a PhDr. Rudolf Rykýř, katolický kněz. V letech 1940 až 1941 působil jako kaplan v Rychnově, později se stal sekretářem a ceremoniářem králové hradeckého biskupa Dr. M. Píchy. Za komunistického režimu vězněn plných 10 let. V r nastoupil do duchovní správy v Nasavrkách. V létě 1975 ustanoven admi nitrátem v Trhové Kamenici. V roce 1991 zvolen sídelním kanovníkem katedrální kapituly v Hradci Králové. ( ) Zemřel Mons. František Bernard Vaněk, katolický kněz a kazatel, konzistorní rada, biskupský notář, papežský prelát, spisovatel. V dubnu 1897 působil jako kaplan v Sudoměřicích u Bechyně a od srpna pokračoval v Pelhřimově, kde se r.1907 stal děkanem. V Pelhřimově také založil chrámové družstvo, jež zajišťovalo umělecké náboženské předměty. Roku 1897 vydal sbírku básní Sacerdotum a o 5 let později zakládá homiletickou revui Kazatelna. Literárně se podílel na vzniku Katolické moderny a na vydávání jejího almanachu Pod jedním praporem. (* Mons. Anton Otte, katolický kněz a probošt Královské kolegiátní kapituly vyšehradské, pověřen pastorační službou pro obyvatele německé národnosti v pražské arcidiecézi Slavnostně otevřen Hospic sv. Lazara v Plzni, který poskytuje komplexní péči nemocným, převážně trpícím onkologickou chorobou. 2. DUBEN 1963 Zemřel Mons. ThDr. Antonín Melka, katolický kněz, papežský prelát, spisovatel. Nejprve se stal kaplanem ve Volenicích a poté odešel do Jistebnice. V r.1903 se stal ředitelem a katechetou biskupského ústavu pro hluchoněmé a v této péči mu zůstala i nadále. Roku 1906 jmenován farářem v Dlažďově u Klatov a zde začala jeho literární činnost. Napsal: Víra v Boha a náboženství, následovalo další dílo Maria a Církev a Postní řeči z r (* ) Zemřel ThDr. a PhDr. Josef Cibulka, katolický kněz a historik umění. V letech 1910 až 1918 docent biskupského semináře v Hradci Králové. Od r řádný profesor křesťanské archeologie a dějin církevního umění na KTF UK. V období let se stal ředitelem Národní galerie v Praze. Roku 1946 zástupce na usta

2 vujícím zasedání UNESCO v Paříži. Dne zvolen kanovníkem kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě a v r se stal jejím proboštem. Během let 1952 až 1956 přednášel na CMBF v Litoměřicích. (* ) V Praze zahájen beatifikační proces bývalého pražského arcibiskupa kardinála ThDr. Josefa Berana ( ) V Římě zahájen I. Světový kongres Božího milosrdenství ( skončil 6.4.). 3. DUBEN 1698 Zemřel Jan František Kryštof Talmberg, katolický kněz. Děkan kapituly u sv. Apolinářev Praze. Ustanoven proboštem metropolitní kapituly u sv. Víta na Praž. hradě a též se stal proboštem kolegiátní kapituly Všech svatých. Dne 15. ledna 1676 jmenován 3. sídelním biskupem královéhradecké diecéze. Horlivý ctitel sv. Jana Nepomuckého a podporovatel jeho kultu. (* ). 4. DUBEN 1843 Narozen Adolf Rodler, katolický kněz a katecheta, papežský prelát. Začínal jako kaplan v Českých Budějovicích a pokračoval v Třeboni. Roku 1870 se stal vychovatelem v rodině hraběte Ferdinanda Trauttmansdorffa. R jmenován farářem v Husinci a r.1884 se ujímá funkce spirituála v kněžském semináři v Čes. Budějovicích. V roce 1893 zvolen kanovníkem katedrální kapituly českobudějovické a později se stal jejím děkanem. Představený diecézního bratrstva sv. Rodiny. Přísedící biskupské konzistoře. ( ) Při kostele Sedmibolestné Panny Marie v Pardubicích zřízena první řecko katolická farnost na území královéhradecké diecéze. 5. DUBEN 1918 Zemřel František Xaver Brusák, katolický kněz, prelát zemský. Spirituál arci biskupského semináře v Praze. Ustanoven děkanem metropolitní kapituly u sv. Víta a v r se stal generálním vikářem pražské arcidiecéze. Roku 1908 jmenován světícím biskupem. (* ) Zemřel Alois Stanislav Novák, katolický kněz, biskupský notář a básník. V duchovní správě působil v Pečíně a pokračoval ve Stěžerách u Hradce Králové. Člen Družiny literární a umělecké. První verše psal již jako bohoslovec a jako kněz přispíval do časopisů: Vlast, Náš domov, Našinec a další. V literární tvorbě prokázal umění stylistické a dějové gradace. (* ). 6. DUBEN 1998 V předvečer 650. výročí založení Univerzity Karlovy se konala v katedrále sv. Víta ekumenická bohoslužba, které předsedal praž. arcibiskup kardinál M. Vlk.

3 7. DUBEN 1348 Český král Karel IV. listinou založil Pražskou univerzitu jako církevní instituci. Jejími kancléři byli pražští arcibiskupové. Měla 4 fakulty: teologickou, svobodných umění, právnickou a lékařskou. Řídila se vzorem univerzit v Bologni a v Paříži Narozen ThDr. Petr Václav Ditrich, katolický kněz a teolog, církevní historik a pedagog. Kněžskou činnost zahájil jako farář v Kostomlatech pod Milešovkou v r a odtud odešel do Bezna na Mladoboleslavsku. Roku 1795 pověřen funkcí biskupského vikáře. V r zvolen kanovníkem Královské kolegiátní kapituly vyšehradské a r vydal dějiny proboštů této kapituly. Od roku 1803 profesorem církevních dějin na KTF UK. Podílel se na druhém vydání Hájkovy kroniky r Znalec církevního práva. ( ) Narozen František Matouš Klácel, katolický kněz-augustinián, filozof, novinář, národní buditel. V letech knihovníkem na zámku v Liběchově, kde se setkal s Bernardem Bolzanem. R ustanoven za profesora filozofie na biskup. ústavě v Brně. Organizátor Slovanského sjezdu, zakladatel Národní jednoty sv. Cyrila a Metoděje Od r se věnoval spisovatelské a badatelské činnosti. V r emigroval do USA. Redigoval zde krajanské listy Slovan Amerikánský. ( ) Zemřel ThDr. a PhDr. Josef Alois Jüstel, katolický kněz, prelát zemský, emeritní rektor Vídeňské univerzity. Ustanoven proboštem kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě a r zvolen proboštem Královské kolegiátní kapituly vyšehradské. Člen Akademie věd v italské Padově. Komtur Leopoldova řádu. (* ) Zemřel Ferdinand Jan Bursík, katolický kněz-premonstrát, vlastenec. Infulovaný prelát zemský, konzistorní rada v Hradci Králové. V letech 1853 až 1873 profesor klasických jazyků na gymnasiu v Havlíčkově Brodu. Zvolen opatem premonstrátského kláštera v Želivi. Roku 1891 zakládající člen liter. spolku VLAST. V r jmenován starostou okresního zastupitelstva pro Humpolec. (* ) Zemřel ThDr. Julius Vychodil, katolický kněz-benediktin,biskup. a konzistorní rada, filozof, literární historik a kritik. Průkopník české novoscholastiky. Zakladatel a redaktor benediktinského tiskového orgánu Zpráv apoštolátu tisku, který později přejmenoval na Hlídku. Zasloužil se o vydávání odborných teologických a filozo fických knih. Z jeho samostatných prací je dvousvazková Apologie křesťanství a portréty Život Františka Sušila a Václav Kosmák. Člen České akademie věd a umění. (* ). 8. DUBEN 1388 Papež Urban VI. ustanovil svátek Navštívení Panny Marie za uvedení v jednotu svaté církve Papež Pius XII. udělil benediktinskému chrámu sv. Markéty v Praze-Břevnově titul Basilica minor, jako prvnímu pražskému chrámu.

4 9. DUBEN 1783 Narozen ThDr. Benedikt Jan Nepomucký Pfeiffer, katolický kněz- premonstrát, učenec. V období let 1816 až 1834 zastával funkci opata Strahovského kláštera. Od r vyučoval teologii na FF UK a roku 1825 se stal rektorem UK. Podporoval vědeckou a uměleckou činnost. ( ) V Brně se uskutečnilo setkání učitelů a profesorů, kteří požadovaly rehabilitaci svých kolegů, kteří byli propuštěni ze školní služby, anebo jinak persekvováni z náboženských důvodů v minulých letech Na Zelený čtvrtek předáno papežské ocenění Mons. Ferdinandu Bílkovi, čestnému kanovníkovi metropolitní kapituly olomoucké, kterého papež Jan Pavel II. jmenoval Čestným papežským prelátem, aby tak ocenil jeho apoštolskou horlivost a věrnost církvi. 10. DUBEN 1733 Zemřel Daniel Josef Mayer z Mayernu, katolický kněz. Roku 1693 ustanoven kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě a v r se stal jejím proboštem. V roce 1702 pověřen funkcí generálního vikáře arcidiecéze. V roce 1732 jmenován pražským sídelním pražským arcibiskupem. Za svého episkopátu se podílel na kultu sv. Jana Nepomuckého. Věnoval velkou pozornost vzornému životu kněžstva. Dne schvílil Kongregaci bří poustevníků blahoslaveného Ivana, neboli ivanitů. (* ) Zemřel Klement Markrab, katolický kněz a homiletik, spisovatel. Po vysvěcení působil nejdříve jako kaplan v Prčici, následovaly Pchery, dále Kvílíce a nakonec Smečno. V r jmenován farářem v Hobšovicích a r v Družici 1923 Narozen Václav Říha, katolický kněz. Od 1. září 1948 potvrzen ve funkci prefekta a spirituála v malém semináři v Českých Budějovicích. Později nastoupil jako administrátor do Kasejovic a od r pokračoval v Nepomuku. Začátkem 50. let zprostředkoval biskupům zvláštní římská zmocnění a pokyny ve spoluprácí s Apoštolskou nunciaturou. V roce 1953 za komunistického režimu byl odsouzen na 12 let vězení. ( ). 11. DUBEN 1963 Papež Jan XXIII. vydal encykliku Pacem in terris o základech míru, se zvláštním pojednáním o právech osoby a o mravním řádu Rezoluce podepsána řeholníky a řeholnicemi žádala o souhlas k obnově řeholního života a návratu do původních klášterů Zemřel PhDr. a ThDr. Josef Vašica, katolický kněz a teolog, literární historik, jazykovědec. V období let 1906 až 1919 profesor arcibiskupského gymnasia

5 v Kroměříži. V letech 1928 až 1937 řádný profesor CMBF v Olomouci a od roku 1937 na KTF UK. Věhlasný badatel o životě a díle slovanských apoštolů sv. Cyrila a Meto děje. Mimořádný člen České akademie věd a umění a Královské české společnosti nauk. (* ). 12. DUBEN 1693 Narozen František Nosecký (řeholní jm. Siardus), katolický kněz-premonstrát, malíř a frezkář. První jeho malířskou práci bylo 7 fresek ze života sv. Norberta na Strahově z roku Roku 1727 se stal provisorem ve Strahovském klášteře. V období let působil jako podpřevor v klášteře v Milevsku a roku 1740 ustanoven farářem ve Velké Chýšce u Pacova. Ve Strahovském klášteře frezkami vyzdobil sály a síně, knihovny, letní refektář a další. V posledních letech svého života namaloval obraz 14 sv. pomocníků pro pražský kostel sv. Jindřicha. ( ) Narozen PhDr. a ThDr. Karel Rafael Ungar, katolický kněz-premonstrát a teolog, kazatel, osvícenský kulturní historik. Přednášel filozofii a teologii na arcibis kupském semináři v Praze. Jeho životním dílem bylo vybudování a uspořádání Národní knihovny v pražském Klementinu. V letech 1786 až 1788 pověřen funkcí děkana FF UK. Kanovník kolegiátní kapituly staroboleslavské. Předseda Královské české společnosti nauk. ( ) Narozen Jan Pavel Martinovský, katolický kněz-premonstrát, hudební sklada tel a pedagog. V klášteře na Strahově začal skládat hudbu. Po vysvěcení roku 1840 působil jako varhaník a po šesti letech převzal řízení kůru. V r přeložen do Rakovníka, kde se stal katechetou a později ředitelem vyšší reálky. Učil zpěvu, hře na housle a varhany. Skládal písně, kantáty a vokální mše. Složil nápěvy ke kostel ním písním. Sestavil dvoudílný Velký kancionál Svatojánský. ( ) V pražském Emauzském klášteře znovu vysvětil obnovenou historickou Císařskou kapli pomocný biskup František Radovský. Posvětil spolu také nový oltář, do kterého uložil ostatky sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého. 14. DUBEN 1783 Zemřel ThDr. Antonín Petr Příchovský z Příchovic,katolický kněz. Dne 4. dubna 1753 zvolen děkanem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě a dne 18. října ho císařovna Marie Terezie jmenovala sídelním biskupem v Hradci Králové, což papež Benedikt XIV. v únoru 1754 potvrdil.. V roce 1763 ustanoven 23. sídelním arcibiskupem pražské arcidiecéze. (* ) Narozen ThDr. Vojtěch Mokrý, katolický kněz, papežský prelát. Zastával úřad generálního vikáře a oficiála českobudějovického biskupství. V letech 1834 až 1852 pověřen profesorem církevních dějin a práva na biskupském teologickém institutu v Českých Budějovicích. Roku 1852 zvolen kanovníkem katedrální kapituly česko budějovické a v pozdějších letech se stal jejím proboštem. Čestný občan Netolic. ( ).

6 1898 Z Vídně do Prahy přišli první Školští bratři a usídlili se v Praze Bubenči. 15. DUBEN 1803 Zemřel Václav Norbert Brixi, katolický kněz-cisterciák, hudební skladatel a varhaník. Po vysvěcení působil jako varhaník v klášteře v Plasích na Plzeňsku. Roku 1781 jmenován farářem v Plané, kde zůstal do konce života. V hudebních skladbách vykazuje prvky nastupujícího hudebního klasicismu. (* ) Narozen Jiljí Ludvík Dubský, katolický kněz-dominikán, kazatel a obětavý zpovědník. Zprvu začínal jako kaplan v Jablonném v Podještědí a od 1. května 1948 se stal farářem u sv. Jiljí na pražském Starém Městě. Za komunistického režimu musel nastoupit vojen. službu u PTP. V r odsouzen na 5 let odnětí svobody. Dne opět působil jako farář a kazatel u sv. Jiljí až do své smrti. V letech 1968 až 1984 tajný převor dominikánského konventu u sv. Jiljí. ( ). 16. DUBEN 1968 V Kolovratském paláci v Praze se uskutečnilo setkání představitelů státu a církve, kde proběhla otevřená výměna názorů na řešení problematiky věřících v ČSR Slavnostně zahájeny oslavy tisíceletí Břevnovského kláštera pontifikální mší sv. v benediktinském chrámu sv. Markéty v Praze Břevnově, spolu s opaty evropských klášterů. Účast prezidenta ČR Václava Havla, apoštolského nuncia Giovanniho Coppy a dalších vzácných hostů Pražský arcibiskup PhDr. Miloslav Vlk zvolen v Římě novým předsedou Rady evropských biskupských konferencí Zemřel Mgr. Miroslav Tělupil, katolický laik. V r studoval sociologii a filozofii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Spoluzakládající člen Katolické akce. Po listopadu 1989 vzniklo z jeho iniciativy v olomoucké arcidiecézi Centrum pro rodinný život. Uvedl metodu duchovní obnovy hnutí Cursillo. (* ). 17. DUBEN 1393 Z Vltavy vyloveno tělo zavražděného kněze Jana Nepomuckého, generálního vikáře pražské arcidiecéze, pochováno na hřbitově staroměstského kostela sv. Kříže a roku 1396 přeneseno do katedrály sv. Víta na Pražském hradě Na Zelený čtvrtek papež Jan Pavel II. vydal encykliku Ecclesia de Eucharistia - pojednává o Eucharistii a jejím vztahu k církvi.

7 18. DUBEN 1438 Konstantský katolický biskup Filibert znovu vysvětil kostel sv. Jindřicha a Kunhuty na pražském Novém Městě Narozen Mons. Ivan Ljavinec, řeckokatolický kněz. V září 1949 jmenován spirituálem kněžského semináře v Prešově. Za totalitního režimu v r zatčen a r odsouzen na 4 roky do vězení. Po obnovení řeckokatolické církve v r jmenován farářem řeckokatolické farnosti u sv. Klimenta v Praze. V lednu 1993 se stal biskupským vikářem. Papež Jan Pavel II. bulou dne jmenoval prvním apoštolským exarchou nově zřízeného exarchátu Řeckokatolické církve v ČR se sídlem v Praze. Biskupské svěcení přijal v Římě. ( ) Zemřel Mons. Josef Kepka, katolický kněz, papežský komoří a konzistorní rada. Roku 1902 jmenován polním kurátem a ustanoven vojenským duchovním správcem v Iridentu. Za 1. světové války duchovním profesorem na hudební škole v Praze. V poválečné době se stal inspektorem válečných hrobů na Slovensku a posléze přednostou vojenské duchovní správy v Praze. Zvolen čestným kanovníkem Královské kolegiátní kapituly vyšehradské. Vyznamenán papežským křížem Pro Ecclesia et Pontifice. Plukovník duchovní služby v.v. (* ) Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk znovu vysvětil barokní kostel sv. Bartoloměje v Praze 1, který patří ke klášteru Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka. 19. DUBEN 1643 Narozen Jiří Alexius Bruckner, katolický kněz-piarista, pedagog. Ustanoven rektorem několika piaristických kolejí. V letech 1698 až 1699 zastával funkci provin ciála řádové piaristické provincie Germanie. V období let asistentem generála Řádu piaristů Joanna Fociho, reformátora piaristického školství. Podporoval rozvoj kolejí řádu ve středoevropské oblasti. Po návratu z Říma byl 1699 až 1703 rektorem piaristické koleje v Kroměříži. ( ) Katolický kněz Vojtěch Suchý se ujal úřadu provinciála České jezuitské provincie. 20. DUBEN 1913 Narozen ThDr. Anastáz Opasek, katolický kněz-benediktin, básník, organizátor exilového kulturního života. V září 1938 zvolen převorem břevnovského kláštera a v roce 1947 se stal jeho opatem. Za totalitního režimu v r odsouzen na doživotí. Po amnestii 1960 propuštěn. V r vykonával kněžské povolání jako výpomocný farář v kostele Panny Marie Vítězné na pražské Malé Straně. V prosinci 1968 odešel do SRN, kde působil v benedik. opatství v Rohru, a v r založil s Vladimírem Neuwirthem katolické laické sdružení Opus bonum. V roce 1990 se vrátil do vlasti a stal se arciopatem benediktinského kláštera v Praze Břevnově. ( ).

8 1928 Zemřel Mons. ThDr. Josef Hanuš, katolický kněz, papežský komoří, nábožen. historik. Ustanoven kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě. Docent srovnávací náboženské vědy na KTF UK. Předseda Spolku sv. Rafaela a místopředseda Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje v Čechách. Člen zemské školní rady. Horlivý činitel ve spolkovém životě čs. katolíků a jeho propagátor v zahraničí. Roku 1923 účastník na Eucharistickém kongresu v Paříži. (* r.1876). 21. DUBEN 1878 Papež Lev XIII. vydal encykliku Inscrutabili Dei consilio o léku na společen. zlořády, obzvláště na liberalismus Zemřel ThDr. Reginald Vincenc Dacík, katolický kněz-dominikán a teolog, pedagog. V období let 1933 až 1940 pověřen profesurou dogmatiky na olomouckém učilišti. Roku 1946 až 1950 se stal převorem pražského kláštera u sv. Jiljí na praž. Starém Městě. Za totalitního režimu v r zatčen a uvězněn až do r Od prosince 1965 pověřen duchovním správcem sester Kongregace sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. V r budoval studijní knihovnu pro dominikánský řád. Z jeho literární tvorby napsal: Věrouku pro laiky, dále pojednání Prameny duchov. života, Přehled teologie asketické a mystické. Přeložil Teologickou summu Tomáše Akvinského (* ) Znovu otevřen kostel Panny Marie, sv.jeronýma a českých patronů v Emauz. klášteře v Praze Na Slovanech. 22. DUBEN 1693 Narozen Jan Leopold Mosbender, katolický kněz. Zprvu se stal zámeckým kaplanem na zámku Josefa Šporka. V roce jmenován farářem v Ústí nad Orlicí, kde získal zásluhu na povznesení náboženského života a svým stavebním podnikáním oživil vzhled města. V letech nechal vystavět budovu děkanství a také kapli sv. Anny v Hulvátech. Základní kámen na stavbu nového kostela slavnostně položen Od roku 1732 vedl pamětní knihu děkanství. ( ) Slavnostně položen základní kámen ke stavbě kostela sv. Václava a posvěcen katolickým biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem v Českých Budějovicích. Stavba novogotického kostela dokončena v r podle projektu Ing. Antonína Schmidta. 23. DUBEN 1818 Narozen ThDr. Inocenc Antonín Frencl, katolický kněz, homiletik a liturgik, spisovatel. Roku 1851 jmenován učitelem náboženství a češtiny. Rektor chrámu sv. Jiří na Pražském hradě. Koncem 50. let převzal správu Dědictví Svatojánského. Autor nejrozsáhlejšího čtyřsvazkového díla Postilla. Člen Českého muzea a též Matice české. ( ).

9 1883 Zemřel Cyprián Lelek, katolický kněz a spisovatel. Buditel slezského lidu a obráncem češství ve Slezsku. Zprvu působil jako kaplan v Bavorově, pokračoval v Oldřichově a od r.1839 rovněž v Hlučíně. V r jmenován farářem ve Vodce na Krnovsku. V roce 1873 začal vydávat lidový měsíčník Holubice. Ve zvláštních sbírkách vydal České písně. V rukopise zanechal mnoho kázání. (* ) Narozen Mons. Jan Lebeda, katolický kněz, odborný publicista. V letech 1943 až 1951 spirituál kněžského semináře pražské arcidiecéze. Zprvu kaplanem v Kolíně a u sv. Štěpána v Praze 2. R se stal farářem v Řevičižově. V letech 1958 až 1968 administrátorem v Kladně Rozdělově. V r zvolen kanovníkem kolegiátní kapituly staroboleslavské a v r metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě, kde se r stal jejím proboštem. V r ustanoven generál. vikářem arcidiecéze., poté r jmenován praž. světícím biskupem. ( ) Pražský arcibiskup kardinál František Tomášek vydal Pastýřský list, ve kterém požadoval nevměšování státu do vnitřního života církve. 24. DUBEN 1843 Narozen Alois Hrudička, katolický kněz, biskupský rada, papežský tajný komoří, historik a pedagog. Jako kooperátor působil v Břeclavi, pokračoval v Podí víně a nakonec v Hovoranech. R jmenován katechetou na gymnasiu v Třebíči a od r se stal profesorem na Vyšší české reálce v Telči. Napsal několik učebnic náboženství pro střední školy. Zakladatel Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou Panny Marie, dále též Jednoty sv. Josefa. ( ) Narozen Prokop Holý, katolický kněz a teolog, konzistorní rada, arcibiskupský notář, publicista. Nastoupil jako kaplan v Příbrami, tam založil Jednotu sv. Josefa, katolických mužů a jinochů, dále pak vydával Hornické listy. V Čechách založil řadu katolických spolků. Sepsal mariánskou antologii Máj v nebi,. ( ) Narozen František Mikulášek, katolický kněz-jezuita, redaktor. Zprvu působil jako kaplan na Velehradě, poté v Praze jako ředitel Mariánské družiny. Ve 40.letech duchovní rádce Sdružení katolické mládeže a Studentské katol. akce. Za totalitního režimu v březnu 1950 zatčen a odsouzen na 9 let vězení. Na jaře 1968 jmenován šéfredaktorem Katolických novin a tuto novinářskou činnost vykonával až do r. 1970, kdy byl odvolán. Později se stal farářem v Praze Podolí do r ( ) V Českých Budějovicích zahájeno Mezinárodní sympozium Církev a společ nost, za spolupráce teologických fakult České Budějovice Linec Pasov a také za účasti osobností církevního a politického života ( skončeno 26.4.) Papež Jan Pavel II. jmenoval novým apoštolským exarchou Řeckokatolické církve v ČR a zároveň biskupem pro všechny katolíky východního obřadu v ČR Mons. ThDr. a RNDr. Ladislava Hučka ze Slovenska.

10 25. DUBEN 1628 Slavnostně položen základní kámen ke kostelu Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře za účasti pražského arcibiskupa Arnošta Vojtěcha z Harrachu a císaře Ferdi nanda II Zemřel Jan Barner, katolický kněz-jezuita, kazatel a překladatel. Náležel do řady velkých barokních kazatelů rétorů. Působil ve funkci správce statků pražské Klementinské koleje. Vrcholem překladatelské činnosti se stala účast na vzniku Svatováclavské bible. Znamenala snahu o český katolický překlad Vulgáty. Z němčiny přeložil kázání homiletika Georga Schenera Kázání na nedělní evan gelia a umučení Páně. (* ) Na hoře Kleť v jižních Čechách vztyčili studenti Biskupského gymnasia v Čes. Budějovicích třímetrový kovový kříž, který má připomínat závěr milénia sv. Vojtěcha a Desetiletí duchovní obnovy za účasti českobudějovického sídelního biskupa Anto nína Lišky a pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka. 26. DUBEN 2003 V Hradci Králové slavnostně odhalena Socha papeže Jana Pavla II, která má připomínat jeho veřejnou návštěvu v tomto městě v roce DUBEN 1238 Papež Řehoř IX. odevzdal špitál Anežky České v Praze Na Poříčí, u sv. Petra a Pavla a jeho statky velmistru a bratřím Řádu křížovníků s červenou hvězdou. 30. DUBEN 1973 Zemřel PhDr. Václav Renč, katolický básník, dramatik a překladatel. Předsta vitel spirituálního proudu české literatury. V letech 1933 až 1936 redigoval spolu s Františkem Halasem časopis Rozhledy po literatuře. V období let 1945 až 1948 se stal dramaturgem olomouckého divadla. Za komunistického režimu v roce 1952 odsouzen na 25 let vězení. Propuštěn v květnu V roce 1998 vyznamenán Řádem TGM in memoriám. (* ) Slavnostně otevřeno Arcidiecézní muzeum v Olomouci za účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a apoštolského nuncia v ČR Giovanniho Coppy Zemřel Tomáš Vlasák, katolický kněz, rektor kostela Panny Marie Bolestné v pražské lokalitě Na Slupi. Věnoval se péči o pacienty v nemocnicích a též o deli kventy ve věznicích. Zdůrazňoval, že moderní kněz by měl v pastoraci aplikovat i nové teologické i filozofické poznatky a směry. (* r. 1932). Arnošt Kelnar

11 .

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice V roce 00 prožívá katolická církev v České republice dvě významné události. V roce 003 jsme při národní cyrilometodějské pouti na Velehradě prožili vrchol slavení Středoevropských

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 3 1. LISTOPAD 1368 Ve velechrámu sv. Petra v Římě, papež Urban V. korunoval na římskou císařovnu Alžbětu Pomořanskou, českou a římskou královnu.

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 3 2. PROSINEC 1828 Narozen Mons. ThDr.h.c. Antonín Skočdopole, katolický kněz, apoštolský protonotář a papežský prelát, národní buditel, pedagog,

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

České církevní instituce v Římě

České církevní instituce v Římě České církevní instituce v Římě Český hospic, česká kolej pro bohoslovce zvaná Bohemicum resp. Nepomucenum, exilové vydavatelství Křesťanská akademie a poutní dům Velehrad to jsou čtyři nejvýznamnější

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 4

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 4 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 4 1. LEDEN 1914 Založena vinohradská farnost u Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze a jejím prvním administrátorem se stal P. Antonín Hoffmann, tehdejší

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4 1. SRPEN 1859 Narozen Alois Slovák, katolický kněz a kazatel. Nastoupil jako druhý kaplan při katedrálním chrámu v Brně. Povolán na funkci prefekta

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

REUNION. časopis vojenského a špitálního řádu sv. lazara jeruzalémského bohemia

REUNION. časopis vojenského a špitálního řádu sv. lazara jeruzalémského bohemia 3 / 2011 ROČNÍK XXXV REUNION časopis vojenského a špitálního řádu sv. lazara jeruzalémského bohemia 1920 2011 V roce 1998 Karel Otčenášek s pokorou přijal velkokříž církevního preláta Řádu sv. Lazara Jeruzalémského,

Více

PŘÍBRAMSKÉ HORNICTVÍ OBNOVENÁ PROKOPSKÁ POUŤ NA BŘEZOVÝCH HORÁCH

PŘÍBRAMSKÉ HORNICTVÍ OBNOVENÁ PROKOPSKÁ POUŤ NA BŘEZOVÝCH HORÁCH PŘÍBRAMSKÉ HORNICTVÍ OBNOVENÁ PROKOPSKÁ POUŤ NA BŘEZOVÝCH HORÁCH JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ 2006, aktualizace 2009 A Beran, Josef ThDr., kardinál * 29.12.1888 Plzeň (PM) + 17.05.1969 Řím (Vatikán - IT)

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á IČ: 73 63 28 48 sídlo: 160 00 Praha 6 Dejvice, Thákurova 676/3 zapsaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností vedeném Ministerstvem kultury

Více

01 Úvodní slovo kardinála. 5 Údaje o organizaci. 6 Biskupové. 6 Profil 7 Milníky roku 2005 8 Pastorace 11

01 Úvodní slovo kardinála. 5 Údaje o organizaci. 6 Biskupové. 6 Profil 7 Milníky roku 2005 8 Pastorace 11 OBSAH 01 Úvodní slovo kardinála 5 0 2 Údaje o organizaci 6 0 3 Biskupové 6 0 4 Profil 7 0 5 Milníky roku 2005 8 0 6 Pastorace 11 0 7 Komunikační media 12 0 8 Stavební akce 2005 14 0 9 Církevní školství

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 4

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 4 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 4 1. ČERVENEC 1914 Narozen Mons. Mgr. Josef Olejník, katolický kněz, hudební skladatel a pedagog, sbormistr. V letech 1939 až 1945 vystudoval gregoriánský

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice POUTNICKÝ PAS České Budějovice Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice 1 Kostel Panny Marie Růžencové Žižkova třída 250/4, 370 01 České Budějovice 2 Klášterní kostel Obětování

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Habemus episcopum! Mons. Jan Vokál jmenován 25. biskupem královéhradeckým (Hradec Králové, 3. března 2011) Jeho Svatost papež Benedikt XVI. dnes jmenoval

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N 2 0 1 3 1. ČERVEN 1618 Vláda protestantských stavů vypověděla z Prahy a Českého království jezuity, jejich pražská kolej předána dominikánům. Útočištěm se

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň Biskupství plzeňské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KONTKATNÍ ÚDAJE Biskupství plzeňské nám. Republiky 35 301 00 Plzeň tel.: +420 377 223 112 fax: +420 377 321 917 GSM brána: +420 731 619 708 e-mail: bip@bip.cz web:

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2009 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

výroční zpráva arcibiskupství pražské

výroční zpráva arcibiskupství pražské výroční zpráva arcibiskupství pražské 20 11 OBSAH 4 Slovo úvodem 5 Údaje o organizaci 7 Profil 9 Struktura arcibiskupství 11 Milníky roku 2011 19 Pastorace 23 Komunikační média 26 Církevní školství 28

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ (1) Po projednání s kněžskou radou stanovuji, že každá farnost pražské arcidiecéze si má právo zřídit si ve smyslu kán. 536 Kodexu kanonického práva (dále jen

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Příbram, 29.4.2014 SEMINÁŘ Víra a společnost ve 20. století

Příbram, 29.4.2014 SEMINÁŘ Víra a společnost ve 20. století Příbram, 29.4.2014 SEMINÁŘ Víra a společnost ve 20. století Ing. Bc. Richard M. SICHA tel.: 603 517 932, e-mail: rollo@centrum.cz Památník obětem internace Králíky www.pamatnikkraliky.cz Kde nás najdete?

Více

Jiří Šlégr. Pamětní medaile ČBK

Jiří Šlégr. Pamětní medaile ČBK Pamětní medaile ČBK Jiří Šlégr P. Ing. Mgr. Jiří Šlégr se narodil 16. září 1964 v Brozanech u Pardubic. Vyučen v oboru obráběč kovů pracoval nejprve v profesi soustružník a frézař. V roce 1989 úspěšně

Více

počátek 19.století 1830

počátek 19.století 1830 počátek 19.století 1830 UDÁLOSTI FAKTA dění v Evropě ovlivněno napoleonskými válkami po zrušení nevolnictví masívní stěhování z venkova do měst rozvoj řemesel, manufaktur, obchodu celoevropská tendence

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

ARcibiskuPstVÍ PRAžské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

ARcibiskuPstVÍ PRAžské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 arcibiskupství pražské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 4 / Slovo úvodem 5 / Údaje o organizaci 6 / Profil 7 / Struktura arcibiskupství 8 / Milníky roku 2009 14 / Návštěva papeže Benedikta XVI. 18 / Pastorace

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE

ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE S l o v o k n ě z e Nové prázdniny můžeme prožívat s Bohem, na každém místě odpočinku, na cestě apod. Křesťan je zodpovědný za věrnost Božímu Slovu. Protože Slovo

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI. Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI. Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži L. P. 2004 150. výročí založení Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, L. P. 2006 15. výročí jeho obnovení P. Mgr. Arnošt Červinka V posledních třech

Více

Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu

Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Životopis Sv. Cyrila a Metoděje Svatí Cyril a Metoděj se narodili v řecké Soluni. Pocházeli

Více

S T A N O V Y F A R N O S T I

S T A N O V Y F A R N O S T I S T A N O V Y P A S T O R AČNÍ RADY F A R N O S T I V A R C I D I E C É Z I O L O M O U C K É Po projednání s kněžskou radou Arcidiecéze olomoucké Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup, metropolita

Více

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 1. Dr. Medicíny a chirurgie, vyšší polní lékař Gmach Ferdinand. V Hranicích na Vyšším vojenském vzdělávacím a výchovném

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

leden v naší farnosti

leden v naší farnosti Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz leden 2015 leden v naší farnosti Milí přátelé, Nový rok jsme očekávali společně s mladými poutníky z různých evropských států (Polska, Maďarska, Německa, Srbska) v

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( )

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( ) ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM Památky Slaného a Slánska ( ) P Památky Slaného a Slánska (11) ravděpodobně nejznámější sbírkou českého baroka

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství)

MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství) KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 7. KOINONIA, LEITURGIA 2 Činnosti církve MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví,

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Historie novodobého eucharistického hnutí na Moravě a ve Slezsku

Historie novodobého eucharistického hnutí na Moravě a ve Slezsku Historie novodobého eucharistického hnutí na Moravě a ve Slezsku Jan Larisch Vydal: 1 Obsah Úvod... 3 1 Místa eucharistických zázraků na Moravě... 3 2 Vznik novodobého eucharistického hnutí ve světě...

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Občanská sdružení zaměřená na obnovu hradních památek

Občanská sdružení zaměřená na obnovu hradních památek Název sdružení Památka Kraj Adresa Poznámky Karlovarský kraj Obecně prospěšná společnost Horní hrad Ústecký kraj Občanské sdružení Hrádek/ město Úštěk Hrady Českého středohoří, o. s Občanské sdružení pro

Více

PAVEL BALCÁREK KARDINÁL FRANTIŠEK. DlTRICHŠTEJN 1570-1636

PAVEL BALCÁREK KARDINÁL FRANTIŠEK. DlTRICHŠTEJN 1570-1636 PAVEL BALCÁREK KARDINÁL FRANTIŠEK DlTRICHŠTEJN 1570-1636 GUBERNATOR MORAVY OBSAH Úvodem 1. Mládí a původ kardinála. Jeho nástup do služeb církve. 13 2. Ditrichštejn kardinálem a biskupem. 30 3. Ditrichštejnův

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním Rok spásy 2012 po Kristu ve farnosti Těšany anno salutis bis millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Těšany Přehled roku spásy MMXI v těšanské farnosti, 31.12. 2012 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více