H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3"

Transkript

1 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N DUBEN 1868 Narozen PhDr. Alois Kolísek, katolický kněz a teolog, čestný biskupský a kon zistorní rada, historik umění, propagátor slovenské kultury a československé vzájem nosti. V letech 1898 až 1919 katechetou na reálce v Hodoníně. Roku 1919 působil jako profesor na TF v Bratislavě. Věnoval se studiu a propagaci slovenské národní písni a výtvarnému umění. Zastával desítky čestných úřadů a funkcí, např. Cyrilská jednota v Brně, Svatováclavská liga v Praze. Redaktor časopisu Růže lurdská. Vyznamenán papežským křížem Pro Ecclesia et Pontifice. ( ) Narozen ThDr. a PhDr. Rudolf Rykýř, katolický kněz. V letech 1940 až 1941 působil jako kaplan v Rychnově, později se stal sekretářem a ceremoniářem králové hradeckého biskupa Dr. M. Píchy. Za komunistického režimu vězněn plných 10 let. V r nastoupil do duchovní správy v Nasavrkách. V létě 1975 ustanoven admi nitrátem v Trhové Kamenici. V roce 1991 zvolen sídelním kanovníkem katedrální kapituly v Hradci Králové. ( ) Zemřel Mons. František Bernard Vaněk, katolický kněz a kazatel, konzistorní rada, biskupský notář, papežský prelát, spisovatel. V dubnu 1897 působil jako kaplan v Sudoměřicích u Bechyně a od srpna pokračoval v Pelhřimově, kde se r.1907 stal děkanem. V Pelhřimově také založil chrámové družstvo, jež zajišťovalo umělecké náboženské předměty. Roku 1897 vydal sbírku básní Sacerdotum a o 5 let později zakládá homiletickou revui Kazatelna. Literárně se podílel na vzniku Katolické moderny a na vydávání jejího almanachu Pod jedním praporem. (* Mons. Anton Otte, katolický kněz a probošt Královské kolegiátní kapituly vyšehradské, pověřen pastorační službou pro obyvatele německé národnosti v pražské arcidiecézi Slavnostně otevřen Hospic sv. Lazara v Plzni, který poskytuje komplexní péči nemocným, převážně trpícím onkologickou chorobou. 2. DUBEN 1963 Zemřel Mons. ThDr. Antonín Melka, katolický kněz, papežský prelát, spisovatel. Nejprve se stal kaplanem ve Volenicích a poté odešel do Jistebnice. V r.1903 se stal ředitelem a katechetou biskupského ústavu pro hluchoněmé a v této péči mu zůstala i nadále. Roku 1906 jmenován farářem v Dlažďově u Klatov a zde začala jeho literární činnost. Napsal: Víra v Boha a náboženství, následovalo další dílo Maria a Církev a Postní řeči z r (* ) Zemřel ThDr. a PhDr. Josef Cibulka, katolický kněz a historik umění. V letech 1910 až 1918 docent biskupského semináře v Hradci Králové. Od r řádný profesor křesťanské archeologie a dějin církevního umění na KTF UK. V období let se stal ředitelem Národní galerie v Praze. Roku 1946 zástupce na usta

2 vujícím zasedání UNESCO v Paříži. Dne zvolen kanovníkem kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě a v r se stal jejím proboštem. Během let 1952 až 1956 přednášel na CMBF v Litoměřicích. (* ) V Praze zahájen beatifikační proces bývalého pražského arcibiskupa kardinála ThDr. Josefa Berana ( ) V Římě zahájen I. Světový kongres Božího milosrdenství ( skončil 6.4.). 3. DUBEN 1698 Zemřel Jan František Kryštof Talmberg, katolický kněz. Děkan kapituly u sv. Apolinářev Praze. Ustanoven proboštem metropolitní kapituly u sv. Víta na Praž. hradě a též se stal proboštem kolegiátní kapituly Všech svatých. Dne 15. ledna 1676 jmenován 3. sídelním biskupem královéhradecké diecéze. Horlivý ctitel sv. Jana Nepomuckého a podporovatel jeho kultu. (* ). 4. DUBEN 1843 Narozen Adolf Rodler, katolický kněz a katecheta, papežský prelát. Začínal jako kaplan v Českých Budějovicích a pokračoval v Třeboni. Roku 1870 se stal vychovatelem v rodině hraběte Ferdinanda Trauttmansdorffa. R jmenován farářem v Husinci a r.1884 se ujímá funkce spirituála v kněžském semináři v Čes. Budějovicích. V roce 1893 zvolen kanovníkem katedrální kapituly českobudějovické a později se stal jejím děkanem. Představený diecézního bratrstva sv. Rodiny. Přísedící biskupské konzistoře. ( ) Při kostele Sedmibolestné Panny Marie v Pardubicích zřízena první řecko katolická farnost na území královéhradecké diecéze. 5. DUBEN 1918 Zemřel František Xaver Brusák, katolický kněz, prelát zemský. Spirituál arci biskupského semináře v Praze. Ustanoven děkanem metropolitní kapituly u sv. Víta a v r se stal generálním vikářem pražské arcidiecéze. Roku 1908 jmenován světícím biskupem. (* ) Zemřel Alois Stanislav Novák, katolický kněz, biskupský notář a básník. V duchovní správě působil v Pečíně a pokračoval ve Stěžerách u Hradce Králové. Člen Družiny literární a umělecké. První verše psal již jako bohoslovec a jako kněz přispíval do časopisů: Vlast, Náš domov, Našinec a další. V literární tvorbě prokázal umění stylistické a dějové gradace. (* ). 6. DUBEN 1998 V předvečer 650. výročí založení Univerzity Karlovy se konala v katedrále sv. Víta ekumenická bohoslužba, které předsedal praž. arcibiskup kardinál M. Vlk.

3 7. DUBEN 1348 Český král Karel IV. listinou založil Pražskou univerzitu jako církevní instituci. Jejími kancléři byli pražští arcibiskupové. Měla 4 fakulty: teologickou, svobodných umění, právnickou a lékařskou. Řídila se vzorem univerzit v Bologni a v Paříži Narozen ThDr. Petr Václav Ditrich, katolický kněz a teolog, církevní historik a pedagog. Kněžskou činnost zahájil jako farář v Kostomlatech pod Milešovkou v r a odtud odešel do Bezna na Mladoboleslavsku. Roku 1795 pověřen funkcí biskupského vikáře. V r zvolen kanovníkem Královské kolegiátní kapituly vyšehradské a r vydal dějiny proboštů této kapituly. Od roku 1803 profesorem církevních dějin na KTF UK. Podílel se na druhém vydání Hájkovy kroniky r Znalec církevního práva. ( ) Narozen František Matouš Klácel, katolický kněz-augustinián, filozof, novinář, národní buditel. V letech knihovníkem na zámku v Liběchově, kde se setkal s Bernardem Bolzanem. R ustanoven za profesora filozofie na biskup. ústavě v Brně. Organizátor Slovanského sjezdu, zakladatel Národní jednoty sv. Cyrila a Metoděje Od r se věnoval spisovatelské a badatelské činnosti. V r emigroval do USA. Redigoval zde krajanské listy Slovan Amerikánský. ( ) Zemřel ThDr. a PhDr. Josef Alois Jüstel, katolický kněz, prelát zemský, emeritní rektor Vídeňské univerzity. Ustanoven proboštem kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě a r zvolen proboštem Královské kolegiátní kapituly vyšehradské. Člen Akademie věd v italské Padově. Komtur Leopoldova řádu. (* ) Zemřel Ferdinand Jan Bursík, katolický kněz-premonstrát, vlastenec. Infulovaný prelát zemský, konzistorní rada v Hradci Králové. V letech 1853 až 1873 profesor klasických jazyků na gymnasiu v Havlíčkově Brodu. Zvolen opatem premonstrátského kláštera v Želivi. Roku 1891 zakládající člen liter. spolku VLAST. V r jmenován starostou okresního zastupitelstva pro Humpolec. (* ) Zemřel ThDr. Julius Vychodil, katolický kněz-benediktin,biskup. a konzistorní rada, filozof, literární historik a kritik. Průkopník české novoscholastiky. Zakladatel a redaktor benediktinského tiskového orgánu Zpráv apoštolátu tisku, který později přejmenoval na Hlídku. Zasloužil se o vydávání odborných teologických a filozo fických knih. Z jeho samostatných prací je dvousvazková Apologie křesťanství a portréty Život Františka Sušila a Václav Kosmák. Člen České akademie věd a umění. (* ). 8. DUBEN 1388 Papež Urban VI. ustanovil svátek Navštívení Panny Marie za uvedení v jednotu svaté církve Papež Pius XII. udělil benediktinskému chrámu sv. Markéty v Praze-Břevnově titul Basilica minor, jako prvnímu pražskému chrámu.

4 9. DUBEN 1783 Narozen ThDr. Benedikt Jan Nepomucký Pfeiffer, katolický kněz- premonstrát, učenec. V období let 1816 až 1834 zastával funkci opata Strahovského kláštera. Od r vyučoval teologii na FF UK a roku 1825 se stal rektorem UK. Podporoval vědeckou a uměleckou činnost. ( ) V Brně se uskutečnilo setkání učitelů a profesorů, kteří požadovaly rehabilitaci svých kolegů, kteří byli propuštěni ze školní služby, anebo jinak persekvováni z náboženských důvodů v minulých letech Na Zelený čtvrtek předáno papežské ocenění Mons. Ferdinandu Bílkovi, čestnému kanovníkovi metropolitní kapituly olomoucké, kterého papež Jan Pavel II. jmenoval Čestným papežským prelátem, aby tak ocenil jeho apoštolskou horlivost a věrnost církvi. 10. DUBEN 1733 Zemřel Daniel Josef Mayer z Mayernu, katolický kněz. Roku 1693 ustanoven kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě a v r se stal jejím proboštem. V roce 1702 pověřen funkcí generálního vikáře arcidiecéze. V roce 1732 jmenován pražským sídelním pražským arcibiskupem. Za svého episkopátu se podílel na kultu sv. Jana Nepomuckého. Věnoval velkou pozornost vzornému životu kněžstva. Dne schvílil Kongregaci bří poustevníků blahoslaveného Ivana, neboli ivanitů. (* ) Zemřel Klement Markrab, katolický kněz a homiletik, spisovatel. Po vysvěcení působil nejdříve jako kaplan v Prčici, následovaly Pchery, dále Kvílíce a nakonec Smečno. V r jmenován farářem v Hobšovicích a r v Družici 1923 Narozen Václav Říha, katolický kněz. Od 1. září 1948 potvrzen ve funkci prefekta a spirituála v malém semináři v Českých Budějovicích. Později nastoupil jako administrátor do Kasejovic a od r pokračoval v Nepomuku. Začátkem 50. let zprostředkoval biskupům zvláštní římská zmocnění a pokyny ve spoluprácí s Apoštolskou nunciaturou. V roce 1953 za komunistického režimu byl odsouzen na 12 let vězení. ( ). 11. DUBEN 1963 Papež Jan XXIII. vydal encykliku Pacem in terris o základech míru, se zvláštním pojednáním o právech osoby a o mravním řádu Rezoluce podepsána řeholníky a řeholnicemi žádala o souhlas k obnově řeholního života a návratu do původních klášterů Zemřel PhDr. a ThDr. Josef Vašica, katolický kněz a teolog, literární historik, jazykovědec. V období let 1906 až 1919 profesor arcibiskupského gymnasia

5 v Kroměříži. V letech 1928 až 1937 řádný profesor CMBF v Olomouci a od roku 1937 na KTF UK. Věhlasný badatel o životě a díle slovanských apoštolů sv. Cyrila a Meto děje. Mimořádný člen České akademie věd a umění a Královské české společnosti nauk. (* ). 12. DUBEN 1693 Narozen František Nosecký (řeholní jm. Siardus), katolický kněz-premonstrát, malíř a frezkář. První jeho malířskou práci bylo 7 fresek ze života sv. Norberta na Strahově z roku Roku 1727 se stal provisorem ve Strahovském klášteře. V období let působil jako podpřevor v klášteře v Milevsku a roku 1740 ustanoven farářem ve Velké Chýšce u Pacova. Ve Strahovském klášteře frezkami vyzdobil sály a síně, knihovny, letní refektář a další. V posledních letech svého života namaloval obraz 14 sv. pomocníků pro pražský kostel sv. Jindřicha. ( ) Narozen PhDr. a ThDr. Karel Rafael Ungar, katolický kněz-premonstrát a teolog, kazatel, osvícenský kulturní historik. Přednášel filozofii a teologii na arcibis kupském semináři v Praze. Jeho životním dílem bylo vybudování a uspořádání Národní knihovny v pražském Klementinu. V letech 1786 až 1788 pověřen funkcí děkana FF UK. Kanovník kolegiátní kapituly staroboleslavské. Předseda Královské české společnosti nauk. ( ) Narozen Jan Pavel Martinovský, katolický kněz-premonstrát, hudební sklada tel a pedagog. V klášteře na Strahově začal skládat hudbu. Po vysvěcení roku 1840 působil jako varhaník a po šesti letech převzal řízení kůru. V r přeložen do Rakovníka, kde se stal katechetou a později ředitelem vyšší reálky. Učil zpěvu, hře na housle a varhany. Skládal písně, kantáty a vokální mše. Složil nápěvy ke kostel ním písním. Sestavil dvoudílný Velký kancionál Svatojánský. ( ) V pražském Emauzském klášteře znovu vysvětil obnovenou historickou Císařskou kapli pomocný biskup František Radovský. Posvětil spolu také nový oltář, do kterého uložil ostatky sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého. 14. DUBEN 1783 Zemřel ThDr. Antonín Petr Příchovský z Příchovic,katolický kněz. Dne 4. dubna 1753 zvolen děkanem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě a dne 18. října ho císařovna Marie Terezie jmenovala sídelním biskupem v Hradci Králové, což papež Benedikt XIV. v únoru 1754 potvrdil.. V roce 1763 ustanoven 23. sídelním arcibiskupem pražské arcidiecéze. (* ) Narozen ThDr. Vojtěch Mokrý, katolický kněz, papežský prelát. Zastával úřad generálního vikáře a oficiála českobudějovického biskupství. V letech 1834 až 1852 pověřen profesorem církevních dějin a práva na biskupském teologickém institutu v Českých Budějovicích. Roku 1852 zvolen kanovníkem katedrální kapituly česko budějovické a v pozdějších letech se stal jejím proboštem. Čestný občan Netolic. ( ).

6 1898 Z Vídně do Prahy přišli první Školští bratři a usídlili se v Praze Bubenči. 15. DUBEN 1803 Zemřel Václav Norbert Brixi, katolický kněz-cisterciák, hudební skladatel a varhaník. Po vysvěcení působil jako varhaník v klášteře v Plasích na Plzeňsku. Roku 1781 jmenován farářem v Plané, kde zůstal do konce života. V hudebních skladbách vykazuje prvky nastupujícího hudebního klasicismu. (* ) Narozen Jiljí Ludvík Dubský, katolický kněz-dominikán, kazatel a obětavý zpovědník. Zprvu začínal jako kaplan v Jablonném v Podještědí a od 1. května 1948 se stal farářem u sv. Jiljí na pražském Starém Městě. Za komunistického režimu musel nastoupit vojen. službu u PTP. V r odsouzen na 5 let odnětí svobody. Dne opět působil jako farář a kazatel u sv. Jiljí až do své smrti. V letech 1968 až 1984 tajný převor dominikánského konventu u sv. Jiljí. ( ). 16. DUBEN 1968 V Kolovratském paláci v Praze se uskutečnilo setkání představitelů státu a církve, kde proběhla otevřená výměna názorů na řešení problematiky věřících v ČSR Slavnostně zahájeny oslavy tisíceletí Břevnovského kláštera pontifikální mší sv. v benediktinském chrámu sv. Markéty v Praze Břevnově, spolu s opaty evropských klášterů. Účast prezidenta ČR Václava Havla, apoštolského nuncia Giovanniho Coppy a dalších vzácných hostů Pražský arcibiskup PhDr. Miloslav Vlk zvolen v Římě novým předsedou Rady evropských biskupských konferencí Zemřel Mgr. Miroslav Tělupil, katolický laik. V r studoval sociologii a filozofii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Spoluzakládající člen Katolické akce. Po listopadu 1989 vzniklo z jeho iniciativy v olomoucké arcidiecézi Centrum pro rodinný život. Uvedl metodu duchovní obnovy hnutí Cursillo. (* ). 17. DUBEN 1393 Z Vltavy vyloveno tělo zavražděného kněze Jana Nepomuckého, generálního vikáře pražské arcidiecéze, pochováno na hřbitově staroměstského kostela sv. Kříže a roku 1396 přeneseno do katedrály sv. Víta na Pražském hradě Na Zelený čtvrtek papež Jan Pavel II. vydal encykliku Ecclesia de Eucharistia - pojednává o Eucharistii a jejím vztahu k církvi.

7 18. DUBEN 1438 Konstantský katolický biskup Filibert znovu vysvětil kostel sv. Jindřicha a Kunhuty na pražském Novém Městě Narozen Mons. Ivan Ljavinec, řeckokatolický kněz. V září 1949 jmenován spirituálem kněžského semináře v Prešově. Za totalitního režimu v r zatčen a r odsouzen na 4 roky do vězení. Po obnovení řeckokatolické církve v r jmenován farářem řeckokatolické farnosti u sv. Klimenta v Praze. V lednu 1993 se stal biskupským vikářem. Papež Jan Pavel II. bulou dne jmenoval prvním apoštolským exarchou nově zřízeného exarchátu Řeckokatolické církve v ČR se sídlem v Praze. Biskupské svěcení přijal v Římě. ( ) Zemřel Mons. Josef Kepka, katolický kněz, papežský komoří a konzistorní rada. Roku 1902 jmenován polním kurátem a ustanoven vojenským duchovním správcem v Iridentu. Za 1. světové války duchovním profesorem na hudební škole v Praze. V poválečné době se stal inspektorem válečných hrobů na Slovensku a posléze přednostou vojenské duchovní správy v Praze. Zvolen čestným kanovníkem Královské kolegiátní kapituly vyšehradské. Vyznamenán papežským křížem Pro Ecclesia et Pontifice. Plukovník duchovní služby v.v. (* ) Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk znovu vysvětil barokní kostel sv. Bartoloměje v Praze 1, který patří ke klášteru Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka. 19. DUBEN 1643 Narozen Jiří Alexius Bruckner, katolický kněz-piarista, pedagog. Ustanoven rektorem několika piaristických kolejí. V letech 1698 až 1699 zastával funkci provin ciála řádové piaristické provincie Germanie. V období let asistentem generála Řádu piaristů Joanna Fociho, reformátora piaristického školství. Podporoval rozvoj kolejí řádu ve středoevropské oblasti. Po návratu z Říma byl 1699 až 1703 rektorem piaristické koleje v Kroměříži. ( ) Katolický kněz Vojtěch Suchý se ujal úřadu provinciála České jezuitské provincie. 20. DUBEN 1913 Narozen ThDr. Anastáz Opasek, katolický kněz-benediktin, básník, organizátor exilového kulturního života. V září 1938 zvolen převorem břevnovského kláštera a v roce 1947 se stal jeho opatem. Za totalitního režimu v r odsouzen na doživotí. Po amnestii 1960 propuštěn. V r vykonával kněžské povolání jako výpomocný farář v kostele Panny Marie Vítězné na pražské Malé Straně. V prosinci 1968 odešel do SRN, kde působil v benedik. opatství v Rohru, a v r založil s Vladimírem Neuwirthem katolické laické sdružení Opus bonum. V roce 1990 se vrátil do vlasti a stal se arciopatem benediktinského kláštera v Praze Břevnově. ( ).

8 1928 Zemřel Mons. ThDr. Josef Hanuš, katolický kněz, papežský komoří, nábožen. historik. Ustanoven kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě. Docent srovnávací náboženské vědy na KTF UK. Předseda Spolku sv. Rafaela a místopředseda Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje v Čechách. Člen zemské školní rady. Horlivý činitel ve spolkovém životě čs. katolíků a jeho propagátor v zahraničí. Roku 1923 účastník na Eucharistickém kongresu v Paříži. (* r.1876). 21. DUBEN 1878 Papež Lev XIII. vydal encykliku Inscrutabili Dei consilio o léku na společen. zlořády, obzvláště na liberalismus Zemřel ThDr. Reginald Vincenc Dacík, katolický kněz-dominikán a teolog, pedagog. V období let 1933 až 1940 pověřen profesurou dogmatiky na olomouckém učilišti. Roku 1946 až 1950 se stal převorem pražského kláštera u sv. Jiljí na praž. Starém Městě. Za totalitního režimu v r zatčen a uvězněn až do r Od prosince 1965 pověřen duchovním správcem sester Kongregace sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. V r budoval studijní knihovnu pro dominikánský řád. Z jeho literární tvorby napsal: Věrouku pro laiky, dále pojednání Prameny duchov. života, Přehled teologie asketické a mystické. Přeložil Teologickou summu Tomáše Akvinského (* ) Znovu otevřen kostel Panny Marie, sv.jeronýma a českých patronů v Emauz. klášteře v Praze Na Slovanech. 22. DUBEN 1693 Narozen Jan Leopold Mosbender, katolický kněz. Zprvu se stal zámeckým kaplanem na zámku Josefa Šporka. V roce jmenován farářem v Ústí nad Orlicí, kde získal zásluhu na povznesení náboženského života a svým stavebním podnikáním oživil vzhled města. V letech nechal vystavět budovu děkanství a také kapli sv. Anny v Hulvátech. Základní kámen na stavbu nového kostela slavnostně položen Od roku 1732 vedl pamětní knihu děkanství. ( ) Slavnostně položen základní kámen ke stavbě kostela sv. Václava a posvěcen katolickým biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem v Českých Budějovicích. Stavba novogotického kostela dokončena v r podle projektu Ing. Antonína Schmidta. 23. DUBEN 1818 Narozen ThDr. Inocenc Antonín Frencl, katolický kněz, homiletik a liturgik, spisovatel. Roku 1851 jmenován učitelem náboženství a češtiny. Rektor chrámu sv. Jiří na Pražském hradě. Koncem 50. let převzal správu Dědictví Svatojánského. Autor nejrozsáhlejšího čtyřsvazkového díla Postilla. Člen Českého muzea a též Matice české. ( ).

9 1883 Zemřel Cyprián Lelek, katolický kněz a spisovatel. Buditel slezského lidu a obráncem češství ve Slezsku. Zprvu působil jako kaplan v Bavorově, pokračoval v Oldřichově a od r.1839 rovněž v Hlučíně. V r jmenován farářem ve Vodce na Krnovsku. V roce 1873 začal vydávat lidový měsíčník Holubice. Ve zvláštních sbírkách vydal České písně. V rukopise zanechal mnoho kázání. (* ) Narozen Mons. Jan Lebeda, katolický kněz, odborný publicista. V letech 1943 až 1951 spirituál kněžského semináře pražské arcidiecéze. Zprvu kaplanem v Kolíně a u sv. Štěpána v Praze 2. R se stal farářem v Řevičižově. V letech 1958 až 1968 administrátorem v Kladně Rozdělově. V r zvolen kanovníkem kolegiátní kapituly staroboleslavské a v r metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě, kde se r stal jejím proboštem. V r ustanoven generál. vikářem arcidiecéze., poté r jmenován praž. světícím biskupem. ( ) Pražský arcibiskup kardinál František Tomášek vydal Pastýřský list, ve kterém požadoval nevměšování státu do vnitřního života církve. 24. DUBEN 1843 Narozen Alois Hrudička, katolický kněz, biskupský rada, papežský tajný komoří, historik a pedagog. Jako kooperátor působil v Břeclavi, pokračoval v Podí víně a nakonec v Hovoranech. R jmenován katechetou na gymnasiu v Třebíči a od r se stal profesorem na Vyšší české reálce v Telči. Napsal několik učebnic náboženství pro střední školy. Zakladatel Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou Panny Marie, dále též Jednoty sv. Josefa. ( ) Narozen Prokop Holý, katolický kněz a teolog, konzistorní rada, arcibiskupský notář, publicista. Nastoupil jako kaplan v Příbrami, tam založil Jednotu sv. Josefa, katolických mužů a jinochů, dále pak vydával Hornické listy. V Čechách založil řadu katolických spolků. Sepsal mariánskou antologii Máj v nebi,. ( ) Narozen František Mikulášek, katolický kněz-jezuita, redaktor. Zprvu působil jako kaplan na Velehradě, poté v Praze jako ředitel Mariánské družiny. Ve 40.letech duchovní rádce Sdružení katolické mládeže a Studentské katol. akce. Za totalitního režimu v březnu 1950 zatčen a odsouzen na 9 let vězení. Na jaře 1968 jmenován šéfredaktorem Katolických novin a tuto novinářskou činnost vykonával až do r. 1970, kdy byl odvolán. Později se stal farářem v Praze Podolí do r ( ) V Českých Budějovicích zahájeno Mezinárodní sympozium Církev a společ nost, za spolupráce teologických fakult České Budějovice Linec Pasov a také za účasti osobností církevního a politického života ( skončeno 26.4.) Papež Jan Pavel II. jmenoval novým apoštolským exarchou Řeckokatolické církve v ČR a zároveň biskupem pro všechny katolíky východního obřadu v ČR Mons. ThDr. a RNDr. Ladislava Hučka ze Slovenska.

10 25. DUBEN 1628 Slavnostně položen základní kámen ke kostelu Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře za účasti pražského arcibiskupa Arnošta Vojtěcha z Harrachu a císaře Ferdi nanda II Zemřel Jan Barner, katolický kněz-jezuita, kazatel a překladatel. Náležel do řady velkých barokních kazatelů rétorů. Působil ve funkci správce statků pražské Klementinské koleje. Vrcholem překladatelské činnosti se stala účast na vzniku Svatováclavské bible. Znamenala snahu o český katolický překlad Vulgáty. Z němčiny přeložil kázání homiletika Georga Schenera Kázání na nedělní evan gelia a umučení Páně. (* ) Na hoře Kleť v jižních Čechách vztyčili studenti Biskupského gymnasia v Čes. Budějovicích třímetrový kovový kříž, který má připomínat závěr milénia sv. Vojtěcha a Desetiletí duchovní obnovy za účasti českobudějovického sídelního biskupa Anto nína Lišky a pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka. 26. DUBEN 2003 V Hradci Králové slavnostně odhalena Socha papeže Jana Pavla II, která má připomínat jeho veřejnou návštěvu v tomto městě v roce DUBEN 1238 Papež Řehoř IX. odevzdal špitál Anežky České v Praze Na Poříčí, u sv. Petra a Pavla a jeho statky velmistru a bratřím Řádu křížovníků s červenou hvězdou. 30. DUBEN 1973 Zemřel PhDr. Václav Renč, katolický básník, dramatik a překladatel. Předsta vitel spirituálního proudu české literatury. V letech 1933 až 1936 redigoval spolu s Františkem Halasem časopis Rozhledy po literatuře. V období let 1945 až 1948 se stal dramaturgem olomouckého divadla. Za komunistického režimu v roce 1952 odsouzen na 25 let vězení. Propuštěn v květnu V roce 1998 vyznamenán Řádem TGM in memoriám. (* ) Slavnostně otevřeno Arcidiecézní muzeum v Olomouci za účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a apoštolského nuncia v ČR Giovanniho Coppy Zemřel Tomáš Vlasák, katolický kněz, rektor kostela Panny Marie Bolestné v pražské lokalitě Na Slupi. Věnoval se péči o pacienty v nemocnicích a též o deli kventy ve věznicích. Zdůrazňoval, že moderní kněz by měl v pastoraci aplikovat i nové teologické i filozofické poznatky a směry. (* r. 1932). Arnošt Kelnar

11 .

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE Po roce 983 již tvoří Morava s Čechami jedinou diecézi, podřízenou metropoli v Mohuči, a spravuje ji pražský biskup, kterým byl tehdy sv. Vojtěch

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

V temnici někdo změkne. a někdo ztvrdne

V temnici někdo změkne. a někdo ztvrdne V temnici někdo změkne 1 a někdo ztvrdne V sobotu 5. března 2011 jsme se rozloučili s jedním z nejvýznamnějších představitelů podzemního katolického hnutí, Mons. Oto Mádrem. STANISLAVA VODIČKOVÁ Podzemní

Více

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

KARDINÁL TOMÁŠEK. Generál bez vojska?

KARDINÁL TOMÁŠEK. Generál bez vojska? KARDINÁL TOMÁŠEK Generál bez vojska? VYŠEHRAD 2003 Uspořádali Jan Hartmann, Bohumil Svoboda a Václav Vaško Jan Hartmann, Bohumil Svoboda a Václav Vaško ISBN 80-7021-492-9 19 Svatořečení Anežky České Římská

Více

PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE

PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Kombinované studium Náboženské nauky Katedra Pastorálních oborů a právních věd Milan Boldi PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2009 Lenka NEZBEDOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra systematické teologie

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 červen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Papež Jan Pavel II. byl blahořečen Svatý otec Benedikt XVI. v neděli 1.

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ. (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech)

MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ. (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech) MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech) JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ Příbram 2001, 2008 Příbram v době držení

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Historie řádu dominikánů v Plzni

Historie řádu dominikánů v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Historie řádu dominikánů v Plzni Aneta Benešová Plzeň 2013 Aneta Benešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Historie a současná činnost Charitního domova na Moravci. Jana Sklenářová

Historie a současná činnost Charitního domova na Moravci. Jana Sklenářová Historie a současná činnost Charitního domova na Moravci Jana Sklenářová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce poskytne čtenáři informace o Charitním domově na Moravci. V každé době žili

Více

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 23 březen 2015 7,75% 0,1% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 4,5% NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM SETKÁNÍ JÁHNŮ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

REUNION. Nový arcibiskup pražský. Madeira a bl. Karel Habsburský Tomáš kardinál Špidlík Z Čech až na konec světa

REUNION. Nový arcibiskup pražský. Madeira a bl. Karel Habsburský Tomáš kardinál Špidlík Z Čech až na konec světa 1 / 2010 ROČNÍK XXXIV REUNION časopis vojenského a špitálního řádu sv. lazara jeruzalémského bohemia Nový arcibiskup pražský FOTO VONS Madeira a bl. Karel Habsburský Tomáš kardinál Špidlík Z Čech až na

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 1 ročník 23 leden 2015 PŘIBÝVÁ LIDÍ BEZ DOMOVA O DOMOVĚ A BEZDOMOVCÍCH NEJSEM TAK STRAŠNÁ MÁMA

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 1 ročník 23 leden 2015 PŘIBÝVÁ LIDÍ BEZ DOMOVA O DOMOVĚ A BEZDOMOVCÍCH NEJSEM TAK STRAŠNÁ MÁMA ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 1 ročník 23 leden 2015 O DOMOVĚ A BEZDOMOVCÍCH NEJSEM TAK STRAŠNÁ MÁMA PŘIBÝVÁ LIDÍ BEZ DOMOVA 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA...o tom, co je to

Více

Červenokostelecká farnost po roce 2000

Červenokostelecká farnost po roce 2000 Červenokostelecká farnost po roce 2000 2001 Sprškami ohňostrojů se svět rozloučil s dvacátým stoletím a trochu neklidně vstoupil do prvního roku století nového. Také pro římskokatolickou církev začalo

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 4 ročník 23 duben 2015 VELIKONOCE V KATEDRÁLE FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 4 ročník 23 duben 2015 VELIKONOCE V KATEDRÁLE FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 4 ročník 23 duben 2015 FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM VELIKONOCE V KATEDRÁLE 2 ÚVODNÍK EDITORIAL CÍRKEV A MÉDIA Vážení čtenáři, v čísle, které se vám dostává

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik»ìslo 2 ñ B ezen 2010 SVAT T DEN Na Květnou neděli 28. března začínáme prožívat největší událost lidských dějin a uvědomujeme

Více

ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE

ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČECHTICE S l o v o k n ě z e Nové prázdniny můžeme prožívat s Bohem, na každém místě odpočinku, na cestě apod. Křesťan je zodpovědný za věrnost Božímu Slovu. Protože Slovo

Více

ZPRAVODAJ. PRAžské Arcidiecéze. číslo 9 ročník 22 listopad 2014. Pohřby bez obřadu. katedrála rodiny. na Olšanech

ZPRAVODAJ. PRAžské Arcidiecéze. číslo 9 ročník 22 listopad 2014. Pohřby bez obřadu. katedrála rodiny. na Olšanech ZPRAVODAJ PRAžské Arcidiecéze číslo 9 ročník 22 listopad 2014 Hrob jako katedrála rodiny Pohřby bez obřadu Kněžská hrobka na Olšanech 2 Úvodník editorial Vážení čtenáři, Slovo ARCIBISKUPA Milí přátelé,

Více

Výročí regionálních osobností na. září 2014. Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice

Výročí regionálních osobností na. září 2014. Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice Výročí regionálních osobností na září 2014 Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice Baarová, Lída - herečka * 07. 09. 1914 - Praha + 27. 10. 2000 - Salcburk (Rakousko) Místa působení: Praha, Rakousko

Více

č. 6 červen 2013 21. ročník 1. 6. Mezinárodní den dětí 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

č. 6 červen 2013 21. ročník 1. 6. Mezinárodní den dětí 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 6 červen 2013 21. ročník ÚVODNÍK Na výlet!... Nevím, jak vám, ale mně velmi často připadá, že některé měsíce dýchají jakýmsi volnějším tempem. A právě začínající červen

Více

Milan Salajka, 2007 ISBN: 80-7000-876-8

Milan Salajka, 2007 ISBN: 80-7000-876-8 P C Praha 2007 O Předmluva...3 Církev československá husitská viděná zvenčí...5 Pohled dovnitř této církve...11 Duchovní směřování CČSH její kredo, věrouka, zbožnost...20 Řády a organizace Církve československé

Více