H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3"

Transkript

1 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N DUBEN 1868 Narozen PhDr. Alois Kolísek, katolický kněz a teolog, čestný biskupský a kon zistorní rada, historik umění, propagátor slovenské kultury a československé vzájem nosti. V letech 1898 až 1919 katechetou na reálce v Hodoníně. Roku 1919 působil jako profesor na TF v Bratislavě. Věnoval se studiu a propagaci slovenské národní písni a výtvarnému umění. Zastával desítky čestných úřadů a funkcí, např. Cyrilská jednota v Brně, Svatováclavská liga v Praze. Redaktor časopisu Růže lurdská. Vyznamenán papežským křížem Pro Ecclesia et Pontifice. ( ) Narozen ThDr. a PhDr. Rudolf Rykýř, katolický kněz. V letech 1940 až 1941 působil jako kaplan v Rychnově, později se stal sekretářem a ceremoniářem králové hradeckého biskupa Dr. M. Píchy. Za komunistického režimu vězněn plných 10 let. V r nastoupil do duchovní správy v Nasavrkách. V létě 1975 ustanoven admi nitrátem v Trhové Kamenici. V roce 1991 zvolen sídelním kanovníkem katedrální kapituly v Hradci Králové. ( ) Zemřel Mons. František Bernard Vaněk, katolický kněz a kazatel, konzistorní rada, biskupský notář, papežský prelát, spisovatel. V dubnu 1897 působil jako kaplan v Sudoměřicích u Bechyně a od srpna pokračoval v Pelhřimově, kde se r.1907 stal děkanem. V Pelhřimově také založil chrámové družstvo, jež zajišťovalo umělecké náboženské předměty. Roku 1897 vydal sbírku básní Sacerdotum a o 5 let později zakládá homiletickou revui Kazatelna. Literárně se podílel na vzniku Katolické moderny a na vydávání jejího almanachu Pod jedním praporem. (* Mons. Anton Otte, katolický kněz a probošt Královské kolegiátní kapituly vyšehradské, pověřen pastorační službou pro obyvatele německé národnosti v pražské arcidiecézi Slavnostně otevřen Hospic sv. Lazara v Plzni, který poskytuje komplexní péči nemocným, převážně trpícím onkologickou chorobou. 2. DUBEN 1963 Zemřel Mons. ThDr. Antonín Melka, katolický kněz, papežský prelát, spisovatel. Nejprve se stal kaplanem ve Volenicích a poté odešel do Jistebnice. V r.1903 se stal ředitelem a katechetou biskupského ústavu pro hluchoněmé a v této péči mu zůstala i nadále. Roku 1906 jmenován farářem v Dlažďově u Klatov a zde začala jeho literární činnost. Napsal: Víra v Boha a náboženství, následovalo další dílo Maria a Církev a Postní řeči z r (* ) Zemřel ThDr. a PhDr. Josef Cibulka, katolický kněz a historik umění. V letech 1910 až 1918 docent biskupského semináře v Hradci Králové. Od r řádný profesor křesťanské archeologie a dějin církevního umění na KTF UK. V období let se stal ředitelem Národní galerie v Praze. Roku 1946 zástupce na usta

2 vujícím zasedání UNESCO v Paříži. Dne zvolen kanovníkem kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě a v r se stal jejím proboštem. Během let 1952 až 1956 přednášel na CMBF v Litoměřicích. (* ) V Praze zahájen beatifikační proces bývalého pražského arcibiskupa kardinála ThDr. Josefa Berana ( ) V Římě zahájen I. Světový kongres Božího milosrdenství ( skončil 6.4.). 3. DUBEN 1698 Zemřel Jan František Kryštof Talmberg, katolický kněz. Děkan kapituly u sv. Apolinářev Praze. Ustanoven proboštem metropolitní kapituly u sv. Víta na Praž. hradě a též se stal proboštem kolegiátní kapituly Všech svatých. Dne 15. ledna 1676 jmenován 3. sídelním biskupem královéhradecké diecéze. Horlivý ctitel sv. Jana Nepomuckého a podporovatel jeho kultu. (* ). 4. DUBEN 1843 Narozen Adolf Rodler, katolický kněz a katecheta, papežský prelát. Začínal jako kaplan v Českých Budějovicích a pokračoval v Třeboni. Roku 1870 se stal vychovatelem v rodině hraběte Ferdinanda Trauttmansdorffa. R jmenován farářem v Husinci a r.1884 se ujímá funkce spirituála v kněžském semináři v Čes. Budějovicích. V roce 1893 zvolen kanovníkem katedrální kapituly českobudějovické a později se stal jejím děkanem. Představený diecézního bratrstva sv. Rodiny. Přísedící biskupské konzistoře. ( ) Při kostele Sedmibolestné Panny Marie v Pardubicích zřízena první řecko katolická farnost na území královéhradecké diecéze. 5. DUBEN 1918 Zemřel František Xaver Brusák, katolický kněz, prelát zemský. Spirituál arci biskupského semináře v Praze. Ustanoven děkanem metropolitní kapituly u sv. Víta a v r se stal generálním vikářem pražské arcidiecéze. Roku 1908 jmenován světícím biskupem. (* ) Zemřel Alois Stanislav Novák, katolický kněz, biskupský notář a básník. V duchovní správě působil v Pečíně a pokračoval ve Stěžerách u Hradce Králové. Člen Družiny literární a umělecké. První verše psal již jako bohoslovec a jako kněz přispíval do časopisů: Vlast, Náš domov, Našinec a další. V literární tvorbě prokázal umění stylistické a dějové gradace. (* ). 6. DUBEN 1998 V předvečer 650. výročí založení Univerzity Karlovy se konala v katedrále sv. Víta ekumenická bohoslužba, které předsedal praž. arcibiskup kardinál M. Vlk.

3 7. DUBEN 1348 Český král Karel IV. listinou založil Pražskou univerzitu jako církevní instituci. Jejími kancléři byli pražští arcibiskupové. Měla 4 fakulty: teologickou, svobodných umění, právnickou a lékařskou. Řídila se vzorem univerzit v Bologni a v Paříži Narozen ThDr. Petr Václav Ditrich, katolický kněz a teolog, církevní historik a pedagog. Kněžskou činnost zahájil jako farář v Kostomlatech pod Milešovkou v r a odtud odešel do Bezna na Mladoboleslavsku. Roku 1795 pověřen funkcí biskupského vikáře. V r zvolen kanovníkem Královské kolegiátní kapituly vyšehradské a r vydal dějiny proboštů této kapituly. Od roku 1803 profesorem církevních dějin na KTF UK. Podílel se na druhém vydání Hájkovy kroniky r Znalec církevního práva. ( ) Narozen František Matouš Klácel, katolický kněz-augustinián, filozof, novinář, národní buditel. V letech knihovníkem na zámku v Liběchově, kde se setkal s Bernardem Bolzanem. R ustanoven za profesora filozofie na biskup. ústavě v Brně. Organizátor Slovanského sjezdu, zakladatel Národní jednoty sv. Cyrila a Metoděje Od r se věnoval spisovatelské a badatelské činnosti. V r emigroval do USA. Redigoval zde krajanské listy Slovan Amerikánský. ( ) Zemřel ThDr. a PhDr. Josef Alois Jüstel, katolický kněz, prelát zemský, emeritní rektor Vídeňské univerzity. Ustanoven proboštem kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě a r zvolen proboštem Královské kolegiátní kapituly vyšehradské. Člen Akademie věd v italské Padově. Komtur Leopoldova řádu. (* ) Zemřel Ferdinand Jan Bursík, katolický kněz-premonstrát, vlastenec. Infulovaný prelát zemský, konzistorní rada v Hradci Králové. V letech 1853 až 1873 profesor klasických jazyků na gymnasiu v Havlíčkově Brodu. Zvolen opatem premonstrátského kláštera v Želivi. Roku 1891 zakládající člen liter. spolku VLAST. V r jmenován starostou okresního zastupitelstva pro Humpolec. (* ) Zemřel ThDr. Julius Vychodil, katolický kněz-benediktin,biskup. a konzistorní rada, filozof, literární historik a kritik. Průkopník české novoscholastiky. Zakladatel a redaktor benediktinského tiskového orgánu Zpráv apoštolátu tisku, který později přejmenoval na Hlídku. Zasloužil se o vydávání odborných teologických a filozo fických knih. Z jeho samostatných prací je dvousvazková Apologie křesťanství a portréty Život Františka Sušila a Václav Kosmák. Člen České akademie věd a umění. (* ). 8. DUBEN 1388 Papež Urban VI. ustanovil svátek Navštívení Panny Marie za uvedení v jednotu svaté církve Papež Pius XII. udělil benediktinskému chrámu sv. Markéty v Praze-Břevnově titul Basilica minor, jako prvnímu pražskému chrámu.

4 9. DUBEN 1783 Narozen ThDr. Benedikt Jan Nepomucký Pfeiffer, katolický kněz- premonstrát, učenec. V období let 1816 až 1834 zastával funkci opata Strahovského kláštera. Od r vyučoval teologii na FF UK a roku 1825 se stal rektorem UK. Podporoval vědeckou a uměleckou činnost. ( ) V Brně se uskutečnilo setkání učitelů a profesorů, kteří požadovaly rehabilitaci svých kolegů, kteří byli propuštěni ze školní služby, anebo jinak persekvováni z náboženských důvodů v minulých letech Na Zelený čtvrtek předáno papežské ocenění Mons. Ferdinandu Bílkovi, čestnému kanovníkovi metropolitní kapituly olomoucké, kterého papež Jan Pavel II. jmenoval Čestným papežským prelátem, aby tak ocenil jeho apoštolskou horlivost a věrnost církvi. 10. DUBEN 1733 Zemřel Daniel Josef Mayer z Mayernu, katolický kněz. Roku 1693 ustanoven kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě a v r se stal jejím proboštem. V roce 1702 pověřen funkcí generálního vikáře arcidiecéze. V roce 1732 jmenován pražským sídelním pražským arcibiskupem. Za svého episkopátu se podílel na kultu sv. Jana Nepomuckého. Věnoval velkou pozornost vzornému životu kněžstva. Dne schvílil Kongregaci bří poustevníků blahoslaveného Ivana, neboli ivanitů. (* ) Zemřel Klement Markrab, katolický kněz a homiletik, spisovatel. Po vysvěcení působil nejdříve jako kaplan v Prčici, následovaly Pchery, dále Kvílíce a nakonec Smečno. V r jmenován farářem v Hobšovicích a r v Družici 1923 Narozen Václav Říha, katolický kněz. Od 1. září 1948 potvrzen ve funkci prefekta a spirituála v malém semináři v Českých Budějovicích. Později nastoupil jako administrátor do Kasejovic a od r pokračoval v Nepomuku. Začátkem 50. let zprostředkoval biskupům zvláštní římská zmocnění a pokyny ve spoluprácí s Apoštolskou nunciaturou. V roce 1953 za komunistického režimu byl odsouzen na 12 let vězení. ( ). 11. DUBEN 1963 Papež Jan XXIII. vydal encykliku Pacem in terris o základech míru, se zvláštním pojednáním o právech osoby a o mravním řádu Rezoluce podepsána řeholníky a řeholnicemi žádala o souhlas k obnově řeholního života a návratu do původních klášterů Zemřel PhDr. a ThDr. Josef Vašica, katolický kněz a teolog, literární historik, jazykovědec. V období let 1906 až 1919 profesor arcibiskupského gymnasia

5 v Kroměříži. V letech 1928 až 1937 řádný profesor CMBF v Olomouci a od roku 1937 na KTF UK. Věhlasný badatel o životě a díle slovanských apoštolů sv. Cyrila a Meto děje. Mimořádný člen České akademie věd a umění a Královské české společnosti nauk. (* ). 12. DUBEN 1693 Narozen František Nosecký (řeholní jm. Siardus), katolický kněz-premonstrát, malíř a frezkář. První jeho malířskou práci bylo 7 fresek ze života sv. Norberta na Strahově z roku Roku 1727 se stal provisorem ve Strahovském klášteře. V období let působil jako podpřevor v klášteře v Milevsku a roku 1740 ustanoven farářem ve Velké Chýšce u Pacova. Ve Strahovském klášteře frezkami vyzdobil sály a síně, knihovny, letní refektář a další. V posledních letech svého života namaloval obraz 14 sv. pomocníků pro pražský kostel sv. Jindřicha. ( ) Narozen PhDr. a ThDr. Karel Rafael Ungar, katolický kněz-premonstrát a teolog, kazatel, osvícenský kulturní historik. Přednášel filozofii a teologii na arcibis kupském semináři v Praze. Jeho životním dílem bylo vybudování a uspořádání Národní knihovny v pražském Klementinu. V letech 1786 až 1788 pověřen funkcí děkana FF UK. Kanovník kolegiátní kapituly staroboleslavské. Předseda Královské české společnosti nauk. ( ) Narozen Jan Pavel Martinovský, katolický kněz-premonstrát, hudební sklada tel a pedagog. V klášteře na Strahově začal skládat hudbu. Po vysvěcení roku 1840 působil jako varhaník a po šesti letech převzal řízení kůru. V r přeložen do Rakovníka, kde se stal katechetou a později ředitelem vyšší reálky. Učil zpěvu, hře na housle a varhany. Skládal písně, kantáty a vokální mše. Složil nápěvy ke kostel ním písním. Sestavil dvoudílný Velký kancionál Svatojánský. ( ) V pražském Emauzském klášteře znovu vysvětil obnovenou historickou Císařskou kapli pomocný biskup František Radovský. Posvětil spolu také nový oltář, do kterého uložil ostatky sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého. 14. DUBEN 1783 Zemřel ThDr. Antonín Petr Příchovský z Příchovic,katolický kněz. Dne 4. dubna 1753 zvolen děkanem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě a dne 18. října ho císařovna Marie Terezie jmenovala sídelním biskupem v Hradci Králové, což papež Benedikt XIV. v únoru 1754 potvrdil.. V roce 1763 ustanoven 23. sídelním arcibiskupem pražské arcidiecéze. (* ) Narozen ThDr. Vojtěch Mokrý, katolický kněz, papežský prelát. Zastával úřad generálního vikáře a oficiála českobudějovického biskupství. V letech 1834 až 1852 pověřen profesorem církevních dějin a práva na biskupském teologickém institutu v Českých Budějovicích. Roku 1852 zvolen kanovníkem katedrální kapituly česko budějovické a v pozdějších letech se stal jejím proboštem. Čestný občan Netolic. ( ).

6 1898 Z Vídně do Prahy přišli první Školští bratři a usídlili se v Praze Bubenči. 15. DUBEN 1803 Zemřel Václav Norbert Brixi, katolický kněz-cisterciák, hudební skladatel a varhaník. Po vysvěcení působil jako varhaník v klášteře v Plasích na Plzeňsku. Roku 1781 jmenován farářem v Plané, kde zůstal do konce života. V hudebních skladbách vykazuje prvky nastupujícího hudebního klasicismu. (* ) Narozen Jiljí Ludvík Dubský, katolický kněz-dominikán, kazatel a obětavý zpovědník. Zprvu začínal jako kaplan v Jablonném v Podještědí a od 1. května 1948 se stal farářem u sv. Jiljí na pražském Starém Městě. Za komunistického režimu musel nastoupit vojen. službu u PTP. V r odsouzen na 5 let odnětí svobody. Dne opět působil jako farář a kazatel u sv. Jiljí až do své smrti. V letech 1968 až 1984 tajný převor dominikánského konventu u sv. Jiljí. ( ). 16. DUBEN 1968 V Kolovratském paláci v Praze se uskutečnilo setkání představitelů státu a církve, kde proběhla otevřená výměna názorů na řešení problematiky věřících v ČSR Slavnostně zahájeny oslavy tisíceletí Břevnovského kláštera pontifikální mší sv. v benediktinském chrámu sv. Markéty v Praze Břevnově, spolu s opaty evropských klášterů. Účast prezidenta ČR Václava Havla, apoštolského nuncia Giovanniho Coppy a dalších vzácných hostů Pražský arcibiskup PhDr. Miloslav Vlk zvolen v Římě novým předsedou Rady evropských biskupských konferencí Zemřel Mgr. Miroslav Tělupil, katolický laik. V r studoval sociologii a filozofii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Spoluzakládající člen Katolické akce. Po listopadu 1989 vzniklo z jeho iniciativy v olomoucké arcidiecézi Centrum pro rodinný život. Uvedl metodu duchovní obnovy hnutí Cursillo. (* ). 17. DUBEN 1393 Z Vltavy vyloveno tělo zavražděného kněze Jana Nepomuckého, generálního vikáře pražské arcidiecéze, pochováno na hřbitově staroměstského kostela sv. Kříže a roku 1396 přeneseno do katedrály sv. Víta na Pražském hradě Na Zelený čtvrtek papež Jan Pavel II. vydal encykliku Ecclesia de Eucharistia - pojednává o Eucharistii a jejím vztahu k církvi.

7 18. DUBEN 1438 Konstantský katolický biskup Filibert znovu vysvětil kostel sv. Jindřicha a Kunhuty na pražském Novém Městě Narozen Mons. Ivan Ljavinec, řeckokatolický kněz. V září 1949 jmenován spirituálem kněžského semináře v Prešově. Za totalitního režimu v r zatčen a r odsouzen na 4 roky do vězení. Po obnovení řeckokatolické církve v r jmenován farářem řeckokatolické farnosti u sv. Klimenta v Praze. V lednu 1993 se stal biskupským vikářem. Papež Jan Pavel II. bulou dne jmenoval prvním apoštolským exarchou nově zřízeného exarchátu Řeckokatolické církve v ČR se sídlem v Praze. Biskupské svěcení přijal v Římě. ( ) Zemřel Mons. Josef Kepka, katolický kněz, papežský komoří a konzistorní rada. Roku 1902 jmenován polním kurátem a ustanoven vojenským duchovním správcem v Iridentu. Za 1. světové války duchovním profesorem na hudební škole v Praze. V poválečné době se stal inspektorem válečných hrobů na Slovensku a posléze přednostou vojenské duchovní správy v Praze. Zvolen čestným kanovníkem Královské kolegiátní kapituly vyšehradské. Vyznamenán papežským křížem Pro Ecclesia et Pontifice. Plukovník duchovní služby v.v. (* ) Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk znovu vysvětil barokní kostel sv. Bartoloměje v Praze 1, který patří ke klášteru Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka. 19. DUBEN 1643 Narozen Jiří Alexius Bruckner, katolický kněz-piarista, pedagog. Ustanoven rektorem několika piaristických kolejí. V letech 1698 až 1699 zastával funkci provin ciála řádové piaristické provincie Germanie. V období let asistentem generála Řádu piaristů Joanna Fociho, reformátora piaristického školství. Podporoval rozvoj kolejí řádu ve středoevropské oblasti. Po návratu z Říma byl 1699 až 1703 rektorem piaristické koleje v Kroměříži. ( ) Katolický kněz Vojtěch Suchý se ujal úřadu provinciála České jezuitské provincie. 20. DUBEN 1913 Narozen ThDr. Anastáz Opasek, katolický kněz-benediktin, básník, organizátor exilového kulturního života. V září 1938 zvolen převorem břevnovského kláštera a v roce 1947 se stal jeho opatem. Za totalitního režimu v r odsouzen na doživotí. Po amnestii 1960 propuštěn. V r vykonával kněžské povolání jako výpomocný farář v kostele Panny Marie Vítězné na pražské Malé Straně. V prosinci 1968 odešel do SRN, kde působil v benedik. opatství v Rohru, a v r založil s Vladimírem Neuwirthem katolické laické sdružení Opus bonum. V roce 1990 se vrátil do vlasti a stal se arciopatem benediktinského kláštera v Praze Břevnově. ( ).

8 1928 Zemřel Mons. ThDr. Josef Hanuš, katolický kněz, papežský komoří, nábožen. historik. Ustanoven kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě. Docent srovnávací náboženské vědy na KTF UK. Předseda Spolku sv. Rafaela a místopředseda Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje v Čechách. Člen zemské školní rady. Horlivý činitel ve spolkovém životě čs. katolíků a jeho propagátor v zahraničí. Roku 1923 účastník na Eucharistickém kongresu v Paříži. (* r.1876). 21. DUBEN 1878 Papež Lev XIII. vydal encykliku Inscrutabili Dei consilio o léku na společen. zlořády, obzvláště na liberalismus Zemřel ThDr. Reginald Vincenc Dacík, katolický kněz-dominikán a teolog, pedagog. V období let 1933 až 1940 pověřen profesurou dogmatiky na olomouckém učilišti. Roku 1946 až 1950 se stal převorem pražského kláštera u sv. Jiljí na praž. Starém Městě. Za totalitního režimu v r zatčen a uvězněn až do r Od prosince 1965 pověřen duchovním správcem sester Kongregace sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. V r budoval studijní knihovnu pro dominikánský řád. Z jeho literární tvorby napsal: Věrouku pro laiky, dále pojednání Prameny duchov. života, Přehled teologie asketické a mystické. Přeložil Teologickou summu Tomáše Akvinského (* ) Znovu otevřen kostel Panny Marie, sv.jeronýma a českých patronů v Emauz. klášteře v Praze Na Slovanech. 22. DUBEN 1693 Narozen Jan Leopold Mosbender, katolický kněz. Zprvu se stal zámeckým kaplanem na zámku Josefa Šporka. V roce jmenován farářem v Ústí nad Orlicí, kde získal zásluhu na povznesení náboženského života a svým stavebním podnikáním oživil vzhled města. V letech nechal vystavět budovu děkanství a také kapli sv. Anny v Hulvátech. Základní kámen na stavbu nového kostela slavnostně položen Od roku 1732 vedl pamětní knihu děkanství. ( ) Slavnostně položen základní kámen ke stavbě kostela sv. Václava a posvěcen katolickým biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem v Českých Budějovicích. Stavba novogotického kostela dokončena v r podle projektu Ing. Antonína Schmidta. 23. DUBEN 1818 Narozen ThDr. Inocenc Antonín Frencl, katolický kněz, homiletik a liturgik, spisovatel. Roku 1851 jmenován učitelem náboženství a češtiny. Rektor chrámu sv. Jiří na Pražském hradě. Koncem 50. let převzal správu Dědictví Svatojánského. Autor nejrozsáhlejšího čtyřsvazkového díla Postilla. Člen Českého muzea a též Matice české. ( ).

9 1883 Zemřel Cyprián Lelek, katolický kněz a spisovatel. Buditel slezského lidu a obráncem češství ve Slezsku. Zprvu působil jako kaplan v Bavorově, pokračoval v Oldřichově a od r.1839 rovněž v Hlučíně. V r jmenován farářem ve Vodce na Krnovsku. V roce 1873 začal vydávat lidový měsíčník Holubice. Ve zvláštních sbírkách vydal České písně. V rukopise zanechal mnoho kázání. (* ) Narozen Mons. Jan Lebeda, katolický kněz, odborný publicista. V letech 1943 až 1951 spirituál kněžského semináře pražské arcidiecéze. Zprvu kaplanem v Kolíně a u sv. Štěpána v Praze 2. R se stal farářem v Řevičižově. V letech 1958 až 1968 administrátorem v Kladně Rozdělově. V r zvolen kanovníkem kolegiátní kapituly staroboleslavské a v r metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě, kde se r stal jejím proboštem. V r ustanoven generál. vikářem arcidiecéze., poté r jmenován praž. světícím biskupem. ( ) Pražský arcibiskup kardinál František Tomášek vydal Pastýřský list, ve kterém požadoval nevměšování státu do vnitřního života církve. 24. DUBEN 1843 Narozen Alois Hrudička, katolický kněz, biskupský rada, papežský tajný komoří, historik a pedagog. Jako kooperátor působil v Břeclavi, pokračoval v Podí víně a nakonec v Hovoranech. R jmenován katechetou na gymnasiu v Třebíči a od r se stal profesorem na Vyšší české reálce v Telči. Napsal několik učebnic náboženství pro střední školy. Zakladatel Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou Panny Marie, dále též Jednoty sv. Josefa. ( ) Narozen Prokop Holý, katolický kněz a teolog, konzistorní rada, arcibiskupský notář, publicista. Nastoupil jako kaplan v Příbrami, tam založil Jednotu sv. Josefa, katolických mužů a jinochů, dále pak vydával Hornické listy. V Čechách založil řadu katolických spolků. Sepsal mariánskou antologii Máj v nebi,. ( ) Narozen František Mikulášek, katolický kněz-jezuita, redaktor. Zprvu působil jako kaplan na Velehradě, poté v Praze jako ředitel Mariánské družiny. Ve 40.letech duchovní rádce Sdružení katolické mládeže a Studentské katol. akce. Za totalitního režimu v březnu 1950 zatčen a odsouzen na 9 let vězení. Na jaře 1968 jmenován šéfredaktorem Katolických novin a tuto novinářskou činnost vykonával až do r. 1970, kdy byl odvolán. Později se stal farářem v Praze Podolí do r ( ) V Českých Budějovicích zahájeno Mezinárodní sympozium Církev a společ nost, za spolupráce teologických fakult České Budějovice Linec Pasov a také za účasti osobností církevního a politického života ( skončeno 26.4.) Papež Jan Pavel II. jmenoval novým apoštolským exarchou Řeckokatolické církve v ČR a zároveň biskupem pro všechny katolíky východního obřadu v ČR Mons. ThDr. a RNDr. Ladislava Hučka ze Slovenska.

10 25. DUBEN 1628 Slavnostně položen základní kámen ke kostelu Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře za účasti pražského arcibiskupa Arnošta Vojtěcha z Harrachu a císaře Ferdi nanda II Zemřel Jan Barner, katolický kněz-jezuita, kazatel a překladatel. Náležel do řady velkých barokních kazatelů rétorů. Působil ve funkci správce statků pražské Klementinské koleje. Vrcholem překladatelské činnosti se stala účast na vzniku Svatováclavské bible. Znamenala snahu o český katolický překlad Vulgáty. Z němčiny přeložil kázání homiletika Georga Schenera Kázání na nedělní evan gelia a umučení Páně. (* ) Na hoře Kleť v jižních Čechách vztyčili studenti Biskupského gymnasia v Čes. Budějovicích třímetrový kovový kříž, který má připomínat závěr milénia sv. Vojtěcha a Desetiletí duchovní obnovy za účasti českobudějovického sídelního biskupa Anto nína Lišky a pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka. 26. DUBEN 2003 V Hradci Králové slavnostně odhalena Socha papeže Jana Pavla II, která má připomínat jeho veřejnou návštěvu v tomto městě v roce DUBEN 1238 Papež Řehoř IX. odevzdal špitál Anežky České v Praze Na Poříčí, u sv. Petra a Pavla a jeho statky velmistru a bratřím Řádu křížovníků s červenou hvězdou. 30. DUBEN 1973 Zemřel PhDr. Václav Renč, katolický básník, dramatik a překladatel. Předsta vitel spirituálního proudu české literatury. V letech 1933 až 1936 redigoval spolu s Františkem Halasem časopis Rozhledy po literatuře. V období let 1945 až 1948 se stal dramaturgem olomouckého divadla. Za komunistického režimu v roce 1952 odsouzen na 25 let vězení. Propuštěn v květnu V roce 1998 vyznamenán Řádem TGM in memoriám. (* ) Slavnostně otevřeno Arcidiecézní muzeum v Olomouci za účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a apoštolského nuncia v ČR Giovanniho Coppy Zemřel Tomáš Vlasák, katolický kněz, rektor kostela Panny Marie Bolestné v pražské lokalitě Na Slupi. Věnoval se péči o pacienty v nemocnicích a též o deli kventy ve věznicích. Zdůrazňoval, že moderní kněz by měl v pastoraci aplikovat i nové teologické i filozofické poznatky a směry. (* r. 1932). Arnošt Kelnar

11 .

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 2 3. červenec 2007 Česká biskupská konference na svém plenárním shromáždění schválila působení hnutí CURSILLO na území všech diecézí v ČR. Toto

Více

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních duchovních správců v Malých Svatoňovicích. Je jich jen čtrnáct.

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 1

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 1 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 1 1. září 1996 Ve Fryštáku u Zlína otevřen Dům Ignáce Stuchlého Salesiánské centrum pastorace mládeže. 2. září 1822 Narozen Josef Antonín Šrůtek, katolický

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 2 1. LISTOPAD 1197 Kníže Vladislav Jindřich svolal sněm, na kterém byl jeho osobní kaplan Daniel II. Milík zvolen novým pražským arcibiskupem.

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 3 1. LISTOPAD 1368 Ve velechrámu sv. Petra v Římě, papež Urban V. korunoval na římskou císařovnu Alžbětu Pomořanskou, českou a římskou královnu.

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Ú N O R 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Ú N O R 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Ú N O R 2 0 1 3 1. ÚNOR 1693 Narozen Matěj Bartys, katolický kněz-cisterciák, kazatel a pedagog. Od roku 1727 působil jako profesor arcibiskupské koleje u sv. Vojtěcha

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice V roce 00 prožívá katolická církev v České republice dvě významné události. V roce 003 jsme při národní cyrilometodějské pouti na Velehradě prožili vrchol slavení Středoevropských

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 3 2. PROSINEC 1828 Narozen Mons. ThDr.h.c. Antonín Skočdopole, katolický kněz, apoštolský protonotář a papežský prelát, národní buditel, pedagog,

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 2 1. PROSINEC 1702 Narozen Mořic Adolf Karel ze Sachsen Zeitz, katolický kněz-člen Řádu maltézských rytířů. Dne 26. 7. 1730 ho papež Klement XII.

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4 1. SRPEN 1859 Narozen Alois Slovák, katolický kněz a kazatel. Nastoupil jako druhý kaplan při katedrálním chrámu v Brně. Povolán na funkci prefekta

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 4

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 4 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 4 1. LEDEN 1914 Založena vinohradská farnost u Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze a jejím prvním administrátorem se stal P. Antonín Hoffmann, tehdejší

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 3 1. ZÁŘÍ 1863 V Praze zahájena diecézní synoda, první od roku 1605 (ukončena 3. 9.). 1993 Biskupské gymnasium v Bohosudově opět zahájilo svou činnost,

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

České církevní instituce v Římě

České církevní instituce v Římě České církevní instituce v Římě Český hospic, česká kolej pro bohoslovce zvaná Bohemicum resp. Nepomucenum, exilové vydavatelství Křesťanská akademie a poutní dům Velehrad to jsou čtyři nejvýznamnější

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 2 1. leden 1252 Zemřela sv.zdislava z Lemberka, česká šlechtična, terciářka OP. Provdaná za šlechtice Havla Markvatice. Manţelé zaloţili spolu klášter

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř K V Ě T E N 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř K V Ě T E N 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř K V Ě T E N 2 0 1 2 1. květen 1482 Zemřel Olbram III. ze Škvorce, katolický prelát. V roce 1382 ustanoven kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta na Hradčanech a

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 2 1. duben 1902 Zemřel Franz Casimir Raschka, katolický kněz člen Řádu německých rytířů. Před vysvěcením na kněze se věnoval církevním dějinám, morální

Více

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy Informace o výzvách podaných oprávněnými osobami dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ke dni 30.6.2014 č. datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Ř Í J E N 2 0 1 1

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Ř Í J E N 2 0 1 1 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Ř Í J E N 2 0 1 1 1. října 1586 Papež Sixtu V. bulou Esti pro debito povyšuje Bratrstvo Jana z Boha na náboženský Řád Milosrdných bratří sv.jana z Boha. 1901 Zemřel

Více

PŘÍBRAMSKÉ HORNICTVÍ OBNOVENÁ PROKOPSKÁ POUŤ NA BŘEZOVÝCH HORÁCH

PŘÍBRAMSKÉ HORNICTVÍ OBNOVENÁ PROKOPSKÁ POUŤ NA BŘEZOVÝCH HORÁCH PŘÍBRAMSKÉ HORNICTVÍ OBNOVENÁ PROKOPSKÁ POUŤ NA BŘEZOVÝCH HORÁCH JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ 2006, aktualizace 2009 A Beran, Josef ThDr., kardinál * 29.12.1888 Plzeň (PM) + 17.05.1969 Řím (Vatikán - IT)

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř 1. ZÁŘÍ 1689 Narozen Kilián Ignác Dientzenhofer, český architekt a stavitel, představitel vrcholného baroka. Pro vývoj české barokní architektury mají zásadní význam

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 14 1 1. červenec 1506 Zemřel Matěj Rejsek, stavitel a kameník, dekorátér. V roce 1470 se stal rektorem na Týnské škole na Staroměstském náměstí v

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného.

Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného. Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného. Dochované základy kostela na Vrchu sv. Klimenta u Osvětiman. Jednoduchá úprava pro poutní mše

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 0 1 3 1. SRPEN 1993 Kostel sv. Jiří v Přimdě na Tachovsku znovu slavnostně vysvěcen od pražského pomocného biskupa Františka Lobkowicze. 2. SRPEN 1893 Zemřel

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska)

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) SOUČÁSTÍ FARNOSTI DOMASLAVICE -Fara v Domaslavicích jedna z nejstarších na Těšínsku,

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 4

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 4 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 4 1. ČERVENEC 1914 Narozen Mons. Mgr. Josef Olejník, katolický kněz, hudební skladatel a pedagog, sbormistr. V letech 1939 až 1945 vystudoval gregoriánský

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

REUNION. časopis vojenského a špitálního řádu sv. lazara jeruzalémského bohemia

REUNION. časopis vojenského a špitálního řádu sv. lazara jeruzalémského bohemia 3 / 2011 ROČNÍK XXXV REUNION časopis vojenského a špitálního řádu sv. lazara jeruzalémského bohemia 1920 2011 V roce 1998 Karel Otčenášek s pokorou přijal velkokříž církevního preláta Řádu sv. Lazara Jeruzalémského,

Více

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á IČ: 73 63 28 48 sídlo: 160 00 Praha 6 Dejvice, Thákurova 676/3 zapsaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností vedeném Ministerstvem kultury

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 08 ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 08 ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 08 ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO 2008 Autoři fotografií Anežka Churaňová, Mgr. Ignác Mucha, P. Tomáš Roule, Ing. Karel Štícha, Jan Zátorský (str. 4)

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Pražský hrad Svatovítská katedrála

Pražský hrad Svatovítská katedrála Víš, jak se správně katedrála od roku 1997 jmenuje? Vymaž ve větě všechna modrá a oranžová písmena a získáš správný název katedrály KKDIASETFSEEWDKRRFÁOULAE SDV. VOÍWTBA, VDÁJCMLXAWVTTA A VQOGJZTCFĚXCSDHSA

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Velehradská bazilika od severovýchodu.

Velehradská bazilika od severovýchodu. Velehradská bazilika od severovýchodu. Pohled na areál kláštera Velehrad od východu. Kovové předměty z doby Velkomoravské. Nahoře vlevo: gombík a prsten zdobený granulací, Mikulčice, 9. stol. Nahoře vpravo:

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N 2 0 1 3 1. ČERVEN 1618 Vláda protestantských stavů vypověděla z Prahy a Českého království jezuity, jejich pražská kolej předána dominikánům. Útočištěm se

Více

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s.

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Oslava Svatého Jiří Hrdinové Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Klecany 24. 4. 2015 Svatý Jiří 2 Svatý Jiří je patronem všech skautů. V České republice jeho svátek připadá na 24. dubna.

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

01 Úvodní slovo kardinála. 5 Údaje o organizaci. 6 Biskupové. 6 Profil 7 Milníky roku 2005 8 Pastorace 11

01 Úvodní slovo kardinála. 5 Údaje o organizaci. 6 Biskupové. 6 Profil 7 Milníky roku 2005 8 Pastorace 11 OBSAH 01 Úvodní slovo kardinála 5 0 2 Údaje o organizaci 6 0 3 Biskupové 6 0 4 Profil 7 0 5 Milníky roku 2005 8 0 6 Pastorace 11 0 7 Komunikační media 12 0 8 Stavební akce 2005 14 0 9 Církevní školství

Více

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození Emilie Heyduková narozena 3.10.1859 v Písku 150. výročí narození Narodila se v rodině píseckého restauratéra Petra Reinera. Navštěvovala vyšší dívčí školu v Písku, kde působil jako profesor Adolf Heyduk,

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz

neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz Ohlasy od Dřeva neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz registrace u Ministerstva kultury ČR, odbor médií a audiovize v r. 2007 pod evidenčním

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Až do roku 1911 patřila obec Podivice matričně i duchovně k farnosti Pustiměř. Veškeré obřady jako svatby, křty či pohřby se vykonávaly v Pustiměři,

Až do roku 1911 patřila obec Podivice matričně i duchovně k farnosti Pustiměř. Veškeré obřady jako svatby, křty či pohřby se vykonávaly v Pustiměři, Historie podivické farnosti sv. Cyrila a Metoděje, Apoštolů Slovanů a Spolupatronů Evropy Až do roku 1911 patřila obec Podivice matričně i duchovně k farnosti Pustiměř. Veškeré obřady jako svatby, křty

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

Datum: 7. 1. 2013 Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013

Datum: 7. 1. 2013 Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Datum: 7. 1. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_325 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

KRONIKA PUSTOPOLOMSKÉ FARNOSTI

KRONIKA PUSTOPOLOMSKÉ FARNOSTI KRONIKA PUSTOPOLOMSKÉ FARNOSTI ROKU 2010 V Pusté Polomi 14.9.2012 Zapsal: Petr Stoniš Ověřil: Zdeněk Šimíček Svět 2010 leden 20. Při náboženských bojích mezi muslimy a křesťany v centrální Nigérii bylo

Více

U N E S C O V Í Š a Z N Á Š

U N E S C O V Í Š a Z N Á Š Projekt "UNESCO pro mladou generaci" Znalostní kviz o UNESCO U N E S C O V Í Š a Z N Á Š JMÉNO A PŘÍJMENÍ TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY DATUM ZNALOSTNÍHO KVIZU 1. Kolik členů má UNESCO v současnosti? a) 203 b)

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie II, pro děti ve věku 11 14 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům

Více

domů až několik měsíců po jejím skončení. Mluvili o daleké cizině, kde prožili velká dobrodružství, a ta jistě inspirovala. Vyprávěli o duchovních,

domů až několik měsíců po jejím skončení. Mluvili o daleké cizině, kde prožili velká dobrodružství, a ta jistě inspirovala. Vyprávěli o duchovních, V Hradci Králové J. Em. ThLic. Dominik Jaroslav kardinál Duka OP se narodil 26. dubna 1943 na Pražském Předměstí Hradce Králové, města ležícího na soutoku Labe a Orlice ve východních Čechách. Ve středověku

Více

Praha, hlavní město ČR - pracovní list

Praha, hlavní město ČR - pracovní list Praha, hlavní město ČR - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_20 Tématický

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Habemus episcopum! Mons. Jan Vokál jmenován 25. biskupem královéhradeckým (Hradec Králové, 3. března 2011) Jeho Svatost papež Benedikt XVI. dnes jmenoval

Více

KLÁŠTER BROUMOV NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

KLÁŠTER BROUMOV NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA KLÁŠTER BROUMOV NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA BROUMOVSKÝ KLÁŠTER JE MÍSTEM, KDE SE DOSLOVA MŮŽETE DOTKNOUT HISTORIE, ALE I MÍSTEM, KDE SE SETKÁVAJÍ LIDÉ MNOHA NÁRODNOSTÍ A KTERÉ ŽIJE BOHATÝM SPOLEČENSKÝM A

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

7. léta 18.století počátek 19.století

7. léta 18.století počátek 19.století 7. léta 18.století počátek 19.století UDÁLOSTI FAKTA Čechy součástí habsburské monarchie vláda Marie Terezie a Josefa II. reformy v duchu osvícenských zásad (1773 zrušení jezuitského řádu, 1774 všeobecná

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Vlastimil Kybal. osud českého historika a diplomata doma a v emigraci

Vlastimil Kybal. osud českého historika a diplomata doma a v emigraci Vlastimil Kybal osud českého historika a diplomata doma a v emigraci Rodové kořeny Zakladatel rodu Kybalů v Černochově Matěj Kybal se zde usadil mezi lety 1770 80. Rodem z Dřivčic se oženil s Marií Magdalenou

Více

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec Smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů Česká republika a Svatý stolec vycházejíce ze staleté tradice společných dějin českého státu a katolické církve, přesvědčeny o

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více