Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti Základní identifikační údaje o společnosti Orgány společnosti... 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti... 3. Orgány společnosti... 4"

Transkript

1

2 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti... 3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce roku Vybrané ekonomické ukazatele Výhled společnosti na další období Zpráva o vztazích mezi tzv. propojenými osobami...20 Stanovisko dozorčí rady...22 Stanovisko nezávislého auditora k účetnictví a finančnímu hospodaření k

3 Úvodní slovo jednatele Dámy a pánové, letošní rok byl poznamenaný masivním snižováním všech možných nákladů a úspornými opatřeními. Důležitou informací je však fakt, že se všechna tato opaření nedotkla kvality ani počtu nabízených služeb naší společnosti. Naše sebevědomí a víra v lepší podmínky pro realizaci zdravého životního stylu v žádném případě neutuchají. Společnost prošla reorganizací v personální oblasti a podařilo se i meziročně zvýšit produktivitu práce. Bezpečně jsme zvládli velkou rekonstrukci házenkářské haly v Karviné Novém Městě a velkým oříškem bylo reálně získat slíbené dotační peníze z fondu Ministerstva pro místní rozvoj. I tento nelehký úkol byl úspěšně završen. Mgr. Petr Dyszkiewicz jednatel společnosti STaRS Karviná, s.r.o. 2

4 Základní identifikační údaje o společnosti Společnost STaRS Karviná, s.r.o. byla založena notářským zápisem NZ 58/2000 ze dne Společnost je zapsána u Krajského soudu dnem v oddíle C, vložka IČO: DIČ: CZ Osvědčení o registraci k daním bylo vydáno Finančním úřadem Karviná pod. č.j.: 54348/00/367900/7643. Základní údaje: základní kapitál k ,00 Kč zákonný rezervní fond ,00 Kč Předmět podnikání společnosti: hostinská činnost masérské, rekondiční a regenerační služby provozování solárií opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb specializovaný maloobchod maloobchod se smíšeným zbožím technické činnosti v dopravě pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici poskytování tělovýchovných služeb správa a údržba nemovitostí Statutárním orgánem společnosti je Mgr. Petr Dyszkiewicz jednatel, bytem Karviná Ráj, ul. Nová 1514/13, rodné číslo /1783 Jediným společníkem STaRS Karviná, s.r.o. je Statutární město Karviná, přičemž vklad ve výši ,00 Kč je zcela splacen. 3

5 Orgány společnosti ke dni účetní závěrky Valnou hromadu společnosti tvoří Rada města Karviná. Dozorčí rada společnosti Jednatel společnosti Statutárním orgánem společnosti je Mgr. Petr Dyszkiewicz jednatel, bytem Karviná Ráj, ul. Nová 1514/13, rodné číslo /1783, který jedná jménem společnosti samostatně. předseda: členové: Karel Wiewiórka bytem Karviná-Mizerov Studentská 2363/16 JUDr. Karin Němcová bytem Karviná-Ráj Okružní 861 Mgr. Jaromír Spáčil bytem Karviná-Mizerov Tř. Těreškovové 2280/49 Lubica Balwarová bytem Karviná-Hranice Bratranců Veverkových 2814/18 Ing. Milada Nikodémová, MBA bytem Horní Bludovice Prostřední Bludovice 547 4

6 Rozvaha - aktiva Zpracováno v souladu s vyhláškou. 500/2002 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis ROZVAHA (BILANCE) ke dni ( v celých tisících K ) IČ Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky STaRS Karviná,s.r.o Sídlo, bydlišt nebo místo podnikání ú etní jednotky Karola liwky 783/2a Karviná-Fryštát ozna AKTIVA ád Min.ú. B žné ú etní období období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) B. I. 1 Z izovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí P stitelské celky trvalých porost Dosp lá zví ata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oce ovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1 Podíly v ovládaných a ízených osobách Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly P j ky a úv ry - ovládající a ídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finan ní majetek Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 0 1 5

7 ozna AKTIVA ád B žné ú etní období Min.ú. období Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř.33 až 38) C. I. 1 Materiál Nedokon ená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládající a ídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spole níky, leny družstva a za ú astníky 4 sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky Odložená da ová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládající a ídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spole níky, leny družstva a za ú astníky 4 sdružení Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní Stát - da ové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1 Peníze Ú ty v bankách Krátkodobý cenné papíry a podíly Po izovaný krátkodobý finan ní majetek D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1 Náklady p íštích období Komplexní náklady p íštích období P íjmy p íštích období

8 Rozvaha - pasiva ozna PASIVA ád B žné ú. Min.ú. období období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72 ) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Zm ny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 78) A. II. 1 Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách spole ností Rozdíly z p em n spole ností A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Ned litelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř ) A. IV. 1 Nerozd lený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - ( )/ B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 88 až 91) B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních p edpis Rezerva na d chody a podobné závazky Rezerva na da z p íjm Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102) B. II. 1 Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládající a ídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení Dlouhodobé p ijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé sm nky k úhrad Dohadné ú ty pasívní Jiné závazky Odložený da ový závazek

9 ozna a PASIVA b ád B žné ú. Min.ú. období období c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114) B. III. 1 Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládající a ídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení Závazky k zam stnanc m Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní Stát - da ové závazky a dotace Kratkodobé p ijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné ú ty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118) B. IV. 1 Bankovní úv ry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úv ry Krátkodobé finan ní výpomoci C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1 Výdaje p íštích období Výnosy p íštích období Právní forma ú etní jednotky : DI : P edm t podnikání nebo jiné innosti : s.r.o. CZ provozování sportovních za ízení Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpov dné za sestavení ú etní záv rky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je ú etní jednotkou :15 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 4 8

10 Výkaz zisku a ztráty Zpracováno v souladu s vyhláškou. 500/2002 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni ( v celých tisících K ) IČ Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky STaRS Karviná,s.r.o Sídlo, bydlišt nebo místo podnikání ú etní jednotky Karola liwky 783/2a Karviná-Fryštát Ozna ení TEXT íslo Skute nost v ú etním období ádku sledovaném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb Zm na stavu zásob vlastní innosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1 Spot eba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odm ny len m orgán spole nosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní C. 4 Sociální náklady D. Dan a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 4 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1 Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad p íštích období 25 0 IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. P evod provozních výnos I. P evod provozních náklad * Provozní výsledek hospodaření /(ř (-28)-(-29)/ Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 1 9

11 Ozna ení TEXT íslo Skute nost v ú etním období ádku sledovaném minulém a b c 1 2 VI Tržby z prodeje cenných papír a podíl J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř ) VII. 1 Výnosy z podíl v ovládaných a ízených osobám a v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finan ního majetku K. Náklady z finan ního majetku IX. Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát L. Náklady z p ecen ní cenných papír a derivát M. Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 43 0 XI. Ostatní finan ní výnosy 44 2 O. Ostatní finan ní náklady XII. P evod finan ních výnos P. P evod finan ních náklad * Finanční výsledek hospodaření /(ř (-46)+(-47))/ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1 -splatná Q. 2 -odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimo ádné výnosy R. Mimo ádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S. 1 -splatná S. 2 -odložená 57 0 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpov dné za sestavení ú etní Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je ú etní jednotkou záv rky :15 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 2 10

12 Přehled o peněžních tocích - Cash Flow Zpracováno v souladu s vyhláškou. 500/2002 Sb. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ke dni ( v celých tisících K ) Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky STaRS Karviná,s.r.o Sídlo, bydlišt nebo místo podnikání ú etní jednotky Karola liwky 783/2a Karviná-Fryštát Počáteční zůstatek Zvýšení Snížení Konečný zůstatek A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejst íku B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejst íku C. Sou et A +/- B XX XX XX D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly * Sou et A +/- B +/- D XX XX XX E. Emisní ážio F. Rezervní fondy G. Ostatní fondy ze zisku H. Kapitálové fondy I. Rozdíly z p ecen ní nezahrnuté do hospodá ského výsledku J. Zisk minulých ú etních období 0 0 K. Ztráta minulých ú etních období L. Zisk/ztráta za ú etní období po zdan ní XX XX * Celkem Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpov dné za sestavení ú etní záv rky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je ú etní jednotkou :15 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 1 11

13 Přehled o změnách vlastního kapitálu Zpracováno v souladu s vyhláškou. 500/2002 Sb. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ( výkaz cash-flow ) ke dni ( v celých tisících K ) Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky STaRS Karviná,s.r.o Sídlo, bydlišt nebo místo podnikání ú etní jednotky Karola liwky 783/2a Karviná-Fryštát P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Ú etní zisk nebo ztráta z b žné innosti p ed zdan ním -920 A. 1 Úpravy o nepen žní operace A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umo ování opravné položky k nabytému majetku A. 1 2 Zm na stavu opravných položek, rezerv 0 A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv 164 A. 1 4 Výnosy z dividend a podíl na zisku 0 A. 1 5 Vyú tované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyú tované výnosové úroky -76 A. 1 6 P ípadné úpravy o ostatní nep n žní operace 0 A. * Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami A. 2 Zm ny stavu nep n žních složek pracovního kapitálu -939 A. 2 1 Zm na stavu pohledávek z provozní innosti, p echodných ú t aktiv 636 A. 2 2 Zm na stavu krátkodobých závazk z provozní innosti, p echodných ú t pasiv A. 2 3 Zm na stavu zásob -10 A. 2 4 Zm na stavu krátkodobého finan ního majetku nespadajícího do pen žních prost. a ekvivalent 0 A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A. 3 Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných 0 A. 4 P ijaté úroky 76 A. 5 Zaplacená da z p íjm za b žnou innost a dom rky dan za minulá období A. 6 P íjmy a výdaje spojené s mimo ádným hospodá ským výsledkem v etn dan z p íjm 0 A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B. 2 P íjmy z prodeje stálých aktiv 331 B. 3 P j ky a úv ry sp ízn ným osobám 0 B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C. 1 Dopady zm n dlouhodobých,resp. krátkodobých závazk C. 2 Dopady zm n vlastního kapitálu na pen žní prost edky a ekvivalenty C. 2 1 Zvýšení pen žních prost edk z d vod zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd. 0 C. 2 2 Vyplacení podíl na vlastním jm ní spole ník m 0 C. 2 3 Další vklady pen žních prost edk spole ník a akcioná C. 2 4 Úhrada ztráty spole níky C. 2 5 P ímé platby na vrub fond C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku v etn zaplacené dan 0 C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období Okamžik sestavení :15 Podpisový záznam osoby odpov dné za sestavení ú etní záv rky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je ú etní jednotkou Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 1 12

14 Vybrané části z přílohy k úče tní závěrce roku 2011 Osvědčení o registraci k daním bylo vydáno Finančním úřadem v Karviné, č.j /00/367900/7643 a) d a ň z p ř í j m ů p rá v n i c k ýc h o s o b s ú č i n n o s ti b) z přidané hodnoty s účinnosti c) z nemovitostí s účinnosti d) silniční s účinnosti f ) p l á t c e d a n ě z p ř í j m ů z e z á v. č i n n o s t i vybírané zvláštní sazbou Dozorčí rada je v tomto složení: - předseda dozorčí rady Karel Wiewiórka - členové JUDr. Karin Němcová Mgr. Jaromír Spáčil Lubica Balwarová Ing. Milada Nikodémová, MBA Jednatel společnosti : statutární orgán : Mgr. Petr Dyszkiewicz, r.č /1783 bytem Karviná Ráj, ul. Nová 1514/13 13

15 Vybrané části z přílohy k účetní závěrce roku 2011 Základní kapitál společnosti k činí : Kapitálové fondy Fondy ze zisku Z toho zákonný rezervní fond Sociální fond Společnost nevykazuje k nerozdělený zisk minulých období. Neuhrazená ztráta minulých let činí tis. Kč. Předmět podnikání: hostinská činnost masérské, rekondiční a regenerační služby provozování solárií provozování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fi tness, tenisu, squashe, badmintonu, plavání, hokeje, míčových sportů zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě realitní činnost, správa a údržba nemovitostí poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel Postupy účtování: K zajištění účetnictví je vydána směrnice jednatele č. 6/2005 k zajištění účetnictví. Postupy účtování se řídí zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb. včetně změn a doplňků a vyhláškou č ,00 Kč ,00 Kč ,04 Kč ,00 Kč ,04 Kč 500/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví v platném znění. Měsíčně se zpracovává výkaz zisku a ztrát za celou společnost i jednotlivá střediska. Rozvaha se zpracovává měsíčně za celou společnost. Majetek je veden v účetnictví v programu Pohoda, účetní odpisy jsou stanoveny dle odpisového plánu, schváleného statutárním orgánem. Daňové odpisy jsou lineární, dle zákona o daních z příjmu. Opravné položky nebyly vytvářeny. Inventarizace majetku byla provedena na základě směrnice jednatele č. 17/2005 v termínech k Majetek byl inventarizován v tomto složení a termínech: pokladny - 2 x ročně dokladová inventarizace k Dlouhodobý hmotný majetek k Dlouhodobý nehmotný majetek k Drobný dlouhodobý hmotný majetek k , V roce 2011 byl zařazen do užívání dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně ve výši tis. Kč a vyřazen byl DHM za 943 tis. Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl vyřazen za 339 tis. Kč a nakoupen byl drobný majetek za 140 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek byl pořízen za 127 tis. Kč Cenné papíry společnost nevlastní. Závazky a pohledávky jsou vedeny v přehledných sestavách, měsíčně odsouhlašovány. Společnost vykazuje pohledávky za tis. Kč, pohledávky v celkové výši 14

16 394 tis. Kč jsou vymáhány právní cestou, zbývající pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti. Závazky jsou hrazeny v termínu Oceňování se provádí v souladu s 24 a 25 zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění. Odložený daňový závazek a pohledávka vykazuje pasivní zůstatek v celkové výši tis. Kč, který představuje odložený daňový závazek, který vyplývá z rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou odpisovaného majetku k datu a předpis daňové pohledávky z titulu neuplatněných daňových ztrát vynásobené platnou sazbou daně z příjmů právnických osob pro rok Příjmy společnosti jsou zajišťovány jednak vlastní činnosti a dále příspěvkem společníka a to Statutárním městem Karviná.- IČO Příspěvek pro rok 2011 činil tis. Kč. Úvěry společnost nemá, ani žádný úvěr nebo půjčku neposkytla. Z ostatního plnění poskytuje zaměstnancům platby důchodového a životního připojištění. Rozhodující investiční akce roku 2011 Uvedené ceny v Kč bez DPH včetně DPH 1. Rekonstrukce strojovny chlazení a ledových ploch , ,40 2. Auto Škoda , ,00 3. Repas rolby , ,77 4. Software POHODA , ,00 5. Datový server , ,00 6. Digitální satelitní příjem , ,00 7. Rozšíření software CLUBSPIRE , ,00 8. Rekonstrukce pánských sprch -TH , ,24 9. Zabezpečovací systém - alarm HH , , Modul přesného času (zhodnocení časomíry) 8 518, , Ozvučení haly - HH , , Rekonstrukce HH (zateplení, střecha, okna) , , Dveře budova LK , , Zhotovení podlahy - LK , , Terénní úpravy - Bažantnice , , Alarm strojovna chlazení - ZS , , Plynové topení - LK , , Zabezpečovací systém - alarm Bažantnice , , LED výsledková časomíra HH (dodání ukradených věcí) , , Ozvučení ZS , , Rolovací vrata - strojovna , , Soubor PC + příslušenství , , Soubor nábytku - kancelář pokladny , , Rekonstrukce kanceláře - pokladny , , Výměna potrubí na TH , , Kamerový systém hotel , , Automat na kávu , , , ,87 15

17 Vybrané ekonomické ukazatele Index meziroční Vlastní výkony a ost. výnosy bez dotace města v tis. Kč VVN Průměrný evidovaný počet zaměstnanců Produktivita práce v tis. Kč na jednoho zaměstnance Průměrný evidenční počet zaměstnanců k činil 78 osob, z toho 5 členů managementu. Mzdy všech zaměstnanců činily v roce tis. Kč. Ostatní osobní náklady 512 tis. Kč. Odměny orgánům společnosti 336 tis. Kč. Penzijní a životní připojištění celkem tis. Kč 16

18 Vývoj produktivity práce Vývoj produktivity práce od vzniku společnosti

19 Vývoj vlastních výnosů (v tis. Kč) jednotlivých středisek středisko/činnost hodnoty v % využití index 2011/2007 ledová plocha 72,8 76,34 70,35 53,14 64,00 87,91 krytý bazén 92,3 90,92 92,52 94,33 90,53 98,08 hala házené 58 50,43 47,16 50,33 48,05 82,85 hotel SPORT 56,8 45,50 38,13 31,75 31,10 54,75 tenisové kurty 34,4 27,37 28,67 24,99 23,60 68,60 badminton 39,1 41,47 36,03 35,00 32,25 82,48 fitness 72,5 75,00 87,63 67,13 67,83 93,56 STaRS klub 46,8 31,75 29,83 33,42 38,50 82,27 masáže-ten. hala 129,6 109,48 89,18 69,98 73,00 56,33 18

20 Výhled společnosti na další období Společnost dlouhodobě šetří všechny náklady. Tato cesta má však své limity. Úkolem je najít taková řešení, která nebudou snižovat úroveň našich služeb a zajistí vyvážený ekonomický model provozování STaRS. Systémová řešení dělat a navrhovat umíme, snahou bude je společně s vlastníkem společnosti uvádět do praxe. Mgr. Petr Dyszkiewicz jednatel STaRS Karviná, s.r.o. 19

21 Zpráva o vztazích mezi tzv. propojenými osobami Ovládaná osoba: STaRS Karviná, s.r.o. se sídlem Karviná-Fryštát, Karola Śliwky 783/2a, IČO: ; společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v odd. C, č.vl (dále jen STaRS Karviná, s.r.o.) Ovládající osoba: Statutární město Karviná se sídlem Karviná- Fryštát, Fryštátská 72/1, IČO: (dále jen Statutární město Karviná) Další ovládané osoby: Technické služby Karviná, a.s. se sídlem Karviná-Nové Město, Bohumínská 1878, IČO: ; společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v odd. B, č.vl (dále jen Technické služby Karviná, a.s.) BYTservis služby, spol. s r.o. se sídlem Karviná-Ráj, Prameny 603, IČO: ; společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v odd. C, č.vl (dále jen BYTservis-služby, spol. s r.o.) Způsob ovládání: Statutární město Karviná je jediným společníkem - v případě Technických služeb Karviná, a.s. jediným akcionářem - všech společně ovládaných osob. Společně ovládané osoby spolu navzájem prakticky neobchodují, uzavírají mezi sebou jen nahodilé smluvní vztahy za obvyklých obchodních podmínek. Statutární město Karviná neuplatňuje vůči společně ovládaným osobám žádná jednotná direktivní nařízení a opatření, která by vedla k majetkové újmě na straně ovládaných osob. Smluvní vztahy: STaRS Karviná, s.r.o. neuzavřel v uplynulém účetním období žádnou smlouvu se společností BYTservis služby, spol. s r.o.. STaRS Karviná, s.r.o. uzavřel v minulém účetním období obchodní smlouvy s Technickými službami Karviná, a.s., a to ohledně následujících záležitostí: Odvoz a likvidace komunálního odpadu smlouva ze dne č. N/1090/2000/II-804 STaRS Karviná, s.r.o. uzavřel v minulém účetním období mandátní smlouvy se Statutárním městem Karviná: Mandátní smlouva o správě a provozu nemovitosti letní koupaliště na ul. Havířská 1783/53 v Karviné-Novém Městě Uvedené smlouvy byly uzavřeny za stejných podmínek, jako s kterýmikoliv jinými smluvními partnery v rámci standardních obchodních vztahů, bez ohledu na skutečnost, že se jedná o vztahy mezi osobami ovládanými společnou ovládající osobou. 20

22 Zpráva o vztazích mezi tzv. propojenými osobami Ostatní smluvní vztahy: Mezi společně ovládanými osobami a ovládající osobou nebyly v předchozím účetním období uzavřeny žádné smlouvy, které by mezi nimi zakládaly jiné než obchodně právní vztahy. Jiné právní úkony: Mezi společně ovládanými osobami a ovládající osobou nebyly provedeny žádné právní úkony, které by měly vztah k majetku ovládané osoby STaRS Karviná, s.r.o.. Ostatní opatření, výhody a nevýhody: Mezi společně ovládanými osobami a ovládající osobou nebyla přijata žádná opatření, ze kterých by vyplývaly výhody či nevýhody pro ovládanou osobu STaRS Karviná, s.r.o. ve vztahu k jejímu majetku a majetkovým právům. Tato zpráva byla vypracována jednatelem společnosti STaRS Karviná, s.r.o. dne Tato zpráva bude předána auditorovi, který provedl audit společnosti STaRS Karviná,s.r.o. za rok 2011 S touto zprávou bude seznámen jediný společník při projednávání výroční zprávy za rok 2011, kdy je její součástí i výrok auditora. 21

23 Stanovisko dozorčí rady Dozorčí rada společnosti STaRS Karviná, s.r.o. se v průběhu roku na svých pravidelných schůzích zabývala plněním strategického plánu společnosti. Pozornost dozorčí rady byla hlavně zaměřena na plánovanou rekonstrukci házenkářské haly. Vedle samotného profi nancování celé akce byly předmětem kontroly i plnění dílčích částí rekonstrukce. Ne menší pozornost byla věnována i provoznímu hospodaření společnosti. Za účelem zvýšení ekonomické efektivity byly ve společnosti provedeny personální změny, které měly příznivý dopad do hospodaření společnosti. Hospodaření společnosti ve sledovaném období bylo uzavřeno ztrátou ve výši tis. Kč. Na tomto nepříznivém výsledku se podepsal hlavně nárůst účetních odpisů z titulu navýšení hodnoty rekonstruovaného hmotného majetku a dále proúčtování tzv. odložené daně. Dozorčí rada vzala na vědomí Zprávu nezávislého auditora Ing.Jiřího Fárlika, který konstatoval, že hospodaření společnosti ve sledovaném období bylo bez výhrad. Dozorčí rada ukládá jednateli společnosti: - Projednat s vlastníkem společnosti možnost navýšení příspěvku na krytí dosažených účetních ztrát. V Karviné Karel Wiewiórka předseda dozorčí rady STaRS Karviná, s.r.o. za rok 2011 Dozorčí rada pozitivně hodnotí snahu společnosti hospodařit co nejefektivněji, kdy v průběhu sledovaného roku přijala společnost řadu úsporných opatření, hlavně v personální oblasti. 22

STaRS Karviná, s.r.o.

STaRS Karviná, s.r.o. STaRS Karviná, s.r.o. Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti...1 Základní identifikační údaje o společnosi...2 Orgány společnosti... 3 Úplná rozvana, výkaz zizku a ztrát, výkaz cash

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o., Karviná Výroční zpráva 2007. Úvodní slovo jednatele společnosti str. 2-3

BYTservis-služby, spol. s r.o., Karviná Výroční zpráva 2007. Úvodní slovo jednatele společnosti str. 2-3 O B S A H Úvodní slovo jednatele společnosti str. 2-3 Základní identifikační údaje, statutární orgány 4 Statutární orgány společnosti 5 Management společnosti 6 Předmět činnosti 7 Nabídka služeb 8 Rozvaha

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

Charakteristika společnosti 4. Představenstvo a dozorčí rada 5. Významné události roku 2008 6. Zpráva předsedy dozorčí rady 7

Charakteristika společnosti 4. Představenstvo a dozorčí rada 5. Významné události roku 2008 6. Zpráva předsedy dozorčí rady 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 a. s. Pekárenská 255/77 České Budějovice 370 21 Česká Rebublika IČO : 251 712 16, DIČ : CZ251 712 16 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více