E-learning a systém Moodle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-learning a systém Moodle"

Transkript

1 E-learning a systém Moodle Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů i učitelů Duben 2009

2 OBSAH Obsah Co je to E-learning Základní pojmy e-learningu Specifika materiálů určených pro e-learning Didaktické přístupy při tvorbě on-line kurzu Systém Moodle Práce se sytémem Moodle Přihlášení, odhlášení Vytvoření kurzu Obecná nastavení Zápisy do kurzu Skupiny Další nastavení Editace (úpravy) kurzu Činnosti Studijní materiály Vkládání souborů Co ještě potřebujeme znát? Databáze výukových materiálů Ukládání souborů do formátu PDF Formát PDF Proč převádíme soubor do formátu PDF Převod souboru do formátu PDF v programu PDF Creator Prameny

3 1. CO JE TO E-LEARNING E-learning a systém Moodle E-learning je v překladu Elektronické vzdělávání. Jde o pojem, který nemá jednoznačnou definici. Můžeme na něj nahlížet z různých pohledů 1 : E-learning jako systém: jde o vzdělávací proces, který využívá informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, ke komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. E-learning jako prostředek: jde o formu vzdělávání, která využívá multimediální prvky (prezentace a texty s odkazy, animované sekvence, video snímky, sdílené pracovní plochy, komunikaci s lektorem a spolužáky, testy, elektronické modely procesů, atd.) v systému pro řízení studia (LMS). E-learning jako zdroj informací: jde v podstatě o jakékoliv využívání elektronických materiálních a didaktických prostředků k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle s tím, že je realizován zejména prostřednictvím počítačových sítí. E-learning jako proces: jde o vzdělávací proces, který využívá informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. Cílem e-learningových kurzů je snaha využívat maximálně všech zdrojů a prostředků při učení. Hlavním cílem je pak minimalizovat čas studenta při učení a tím snížit finanční prostředky potřebné ke studiu. 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY E-LEARNINGU Elektronický kurz je z technického hlediska soubor se studijním materiálem daného předmětu. Z pedagogického hlediska jde o prostředek, který nabízí zajímavou formou prezentaci dané látky. Důležitá je zde multimedialita, tedy uplatňování textů, hypertextů, obrázků, pohyblivých obrázků, zvuku, videa, sekvencí. To umožňuje uplatňovat aktivní přístup studenta. Kurzy musí obsahovat jasnou strukturu. Lekce jsou jednotlivé části kurzu. Z nich je celý kurz složen. Lekce jsou řazené podle osnovy daného kurzu. Každá lekce má jasnou náplň. Výhodou dělení kurzu na lekce je, že lze studovat jen určité lekce nebo se k jednotlivým lekcím vracet. Studijní opora jsou vlastně informace, kterými učitel zásobuje žáka v rámci studia. Studijní opory mohou mít různou podobu, nejčastěji jsou to: e-learningové kurzy, studijní materiály pro výuku nové látky (texty, obrázky, zvuky, videa, demonstrační programy, ), zadání cviční a vzorová cvičení (procvičování látky), zadání příkladů s výsledky (opakování studentů), souhrny informací (rychlý náhled do studia), testy s řešením a zdůvodněním (procvičování studentů), encyklopedie, slovníky, elektronické knihy, odkazové materiály, řídící informace pro studium (doporučené postupy, návaznosti). Systém LMS (Learning Management System = učební správní systém ) je virtuální prostředí (aplikace), ve které student nalezne kurzy, testy, pokyny jak studovat, aktuální rozvrh úkolů, diskusní fórum spolužáků, nástěnku, chat, tabuli, hodnocení apod. Přístup studentů k materiálům (k výukovému obsahu) online i off-line. Systém LCMS (Learning Content Management System) je nástroj (systém), který slouží k tvorbě či sestavování výukového obsahu. Tutor je metodický průvodce (zprostředkovatel) studia, hodnotí studenty a motivuje studenta. Pomáhá studentovi s výběrem kurzu, konzultuje obsah kurzu, řešení úkolů, řeší organizační věci dotýkající se studenta. Komunikuje se studenty pomocí nástrojů LMS, pořádá tutoriály (konzultace se studenty), kde objasňuje nepochopené. Nevede prezenční studium. 1 Podle Novák, M.: E-learning nástroje pro tvorbu a řízení výuky. Bakalářská práce. -2-

4 2. SPECIFIKA MATERIÁLŮ URČENÝCH PRO E-LEARNING Výukový objekt, který vytváříme, je jedním ze stavebních kamenů výuky. Může jít o jednoduchý text, obrázek, ale i o složité schéma či animaci. Při zařazení daného objektu do výuky musíme vždy zvažovat vzdělávací cíl, situaci žáka, komunikační kanál a požadavek názornosti. Důležité je, aby výukový objekt respektoval zásady: - didaktické funkce (motivace, definice, pravidla, vysvětlení, příklady, procvičení, otázky) - multimediality (vhodné zapojení textu, grafiky, zvuku, animace či videa) - vhodného využití nástrojů IT (typografie, barevnost, organizace, názornost, výběr vhodného komunikačního kanálu) Pro texty určené k samostudium platí určitá pravidla: - text by měl být o kratší než v klasických skriptech o hutnější o srozumitelný po obsahové stránce - srozumitelné musí být též ovládání textu, orientace studenta v něm - učivo je v textech rovnoměrně dávkováno (rozděleno na lekce) - po každé lekci jsou zařazeny zpětnovazební prvky (prověřují pochopení učiva a dovednost jej aktivně zpracovávat) - text by měl být výrazně graficky členěn - text by měl obsahovat problémová zadání úloh a otázek, v textu by mělo být vynecháno dost prázdného místa, do kterého bude student zapisovat své odpovědi a řešení - na začátku lekce je třeba jednoznačně definovat cíle studia - na konci lekce by mělo být shrnutí nejdůležitějších poznatků - důležitou částí jsou zadání písemných samostatných prací (zařazují se na konec určitého studijního celku) 2.1 DIDAKTICKÉ PŘÍSTUPY PŘI TVORBĚ ON-LINE KURZU Využívá se jiného stylu vyjadřování, ten má studenta vnést do problému. On-line kurz by měl respektovat tyto zásady: - Úvodní slovo: jeho úkolem je nabudit, motivovat, probudit zvědavost, fantazii. Může být emotivní, lze využít citaci. Je dobré používat osobní charakter. - Formulace cílů: pokud jsou dobře formulovány cíle, může student sám sebe korigovat. Cíl je to, čeho chceme dosáhnout vzhledem ke studentům. Pozor, cílem není vymezení pojmů (to je cílem autora). Vhodné formulace: naučíte se, sestavíte, pochopíte vztahy mezi, budete umět. - Možnosti v textu: lze zvýrazňovat klíčová slova (sejně jako ve statickém textu), užívat názorné obrázky. Důležité je, že můžeme používat hypertextových odkazů. Text tak přestává být lineární, můžeme se dostávat na další stránky. Pozor ale, množství hypertextových odkazů může odvádět studenta od žádaného cíle. - Uplatnění hypertextu: odkazy umožňují studentovi jednoduché přeskakování kapitol, vracet se zpět k některým částem, vybírat a zobrazovat příbuzné informace. Tento způsob zobrazení informací je lidskému myšlení bližší než lineární zobrazení textu. - Multimediální komponenty: text může být psaný nebo mluvený, grafika může být v podobě statických ilustrací, kreseb, map, plánů, fotografií, dynamickou grafikou jsou videonahrávky a animace (ty jsou přitažlivé a zvyšují motivaci studentů). -3-

5 - Úkoly: jsou stěžejní součástí e-learningu, může jít o samostatné, ale i kooperativní úkoly (vyžadují od studenta vyšší míru přemýšlení a kreativity). Úkoly mohou sledovat různé cíle (hledat různá řešení, aplikovat při řešení určité pojmy, respektovat jisté principy řešení, ověření postojů, které při řešení student zaujímá, zdokonalit studentovi praktické dovednosti, naučit studenta odpovědnosti za své řešení, vytvořit prostor pro studentovu kreativitu, podporovat týmovou práci). -4-

6 3. SYSTÉM MOODLE E-learning a systém Moodle Moodle (čteme Můdl) je softwarový balíček určený pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Vychází ze sociálně konstruktivistického přístupu 2 ke vzdělávání a je vyvíjen jako nástroj podporující vzdělávání. Software je poskytován zdarma. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) je tedy Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku 3. Pokud tvoříme kurzy v prostředí Moodle, máme k dispozici řadu modulů, z nichž sestavujeme obsah kurzu. Do systému můžeme vkládat 4 : - studijní materiály ve formě HTML stránek, souborů ke stažení, Flash animací, strukturovaných přednášek apod. - diskusní fóra s možností odebírání příspěvků em - úkoly pro účastníky kurzu - automaticky vyhodnocované testy složené z různých typů testových úloh - slovníky a databáze, na jejichž plnění se mohou podílet účastníci kurzu - ankety a další. Důležité je také, že Moodle umožňuje evidenci studijních výsledků. Činnost uživatelů je zaznamenávána v podrobných protokolech a souhrnných statistikách. 2 Konstruktivismus tvrdí, že lidé své znalosti aktivně konstruují, vytvářejí při interakci se svým okolím, navazuje konstrukcionismus, který vychází z toho, že učení je zvláště efektivní, jestliže tvoříme něco pro ostatní a sociální konstruktivismus rozšiřuje uvedené myšlenky na sociální skupinu, kde se vytvářejí věci společně a pro všechny (vzniká malá kultura společných výtvorů se společnými významy), když je jedinec do takové skupiny zařazen, nepřetržitě se učí, jak být její součástí více na 3 Moodle je také anglické sloveso popisující proces líného bloumání od jednoho k druhému, dělání věcí podle svého, hravost, která často vede k pochopení problému a podporuje tvořivost) 4 podle -5-

7 4. PRÁCE SE SYTÉMEM MOODLE E-learning a systém Moodle Důležité je, nebát se. Prostředí je kompletně počeštěné a vše je doplněno nápovědou. Tu naleznete u každé položky pod tlačítkem. Abychom si mohli zkoušet, co systém umí, máme vytvořen jeden zkušební prostor. Nalezneme jej na adrese ( zkušební verze Moodlu ). Hotové materiály pro studenty dálkového studia budeme pak vkládat na adrese (to je ostrá verze ). 4.1 PŘIHLÁŠENÍ, ODHLÁŠENÍ Nejdříve se musíme do systému Moodle přihlásit. Jelikož nás již správce zaregistroval, stačí se přihlásit a můžeme pracovat. Jak provést přihlášení? 1. Zadejte do webového prohlížeče adresu systému (zkušební: moodle2.ossp.cz, ostrá: moodle2.ossp.cz) PŘIHLÁŠENÍ Přehled existujících kurzů 2. Při prvním přihlášení bude systém požadovat změnu hesla (poprvé vám heslo nastavil správce), heslo si můžete změnit kdykoliv znovu. 3. Po prvním přihlášení se vám objeví obrazovka s Profilem, který můžete upravovat. Můžete si také jednoduše vytvořit vlastní blog (jednoduchý internetový deníček). 4. Po každém dalším přihlášení již automaticky vstoupíte na vaší titulní stránku, kde naleznete přehled svých kurzů. možnost odhlásit se zde klikneme pro přidání nového kurzu Přehled kurzů, ve kterých jsme jako studenti, učitelé či autoři. 5. Pro odhlášení klikneme v pravém horním rohu na Odhlásit se. 4.2 VYTVOŘENÍ KURZU Zvolíme možnost Přidat/upravovat kurzy (levá nabídka Správa stránek Kurzy Přidat /upravovat kurzy) a poté uprostřed Přidat nový kurz. tímto tlačítkem přidáme nový kurz Po kliknutí na toto tlačítko se nám objeví stránka, na které nastavujeme různá upřesnění pro náš kurz: -6-

8 4.2.1 OBECNÁ NASTAVENÍ KATEGORIE Správce těchto stránek může nastavit několik kategorií čili skupin kurzů. Například "Volitelné kurzy" nebo "Povinné kurzy" apod. Vyberte nejvhodnější kategorii pro váš kurz. Tato volba ovlivňuje umístění vašeho kurzu v seznamu kurzů a pomůže studentům váš kurz najít. CELÝ NÁZEV KURZU Celý název kurzu je zobrazován naho ře na stránce kurzu a v seznamech kurzů. KRÁTKÝ NÁZEV Mnoho institucí používá zkratky či kódová označení svých kurzů (například MAT1 nebo K022). I když váš kurz žádnou takovou zkratku nemá, nějakou mu vytvořte. Bude použita tam, kde není vhodné uvádět celý dlouhý název kurzu (například v záhlaví u). USPOŘÁDÁNÍ, POČET TÝDNŮ/TÉMAT Vybereme vhodný typ uspořádání a zadáme, z kolika týdnů nebo témat se bude kurz skládat. KOLIK NOVINEK UKAZOVAT Zvláštní fórum nazývané "Novinky" se objevuje v kurzech s týdenním a tematickým uspo řádáním. Zde je možno umístit aktuální zprávy pro všechny studenty. (Ve výchozím nastavení jsou všichni studenti přihlášeni k odebírání příspěvků z tohoto fóra em, budou tudíž dostávat vaše zprávy.) Toto nastavení určuje, kolik nejnovějších položek se objeví na stránce kurzu vpravo ve sloupci "Poslední novinky".pokud nastavíte "0 novinek", sloupec novinek se nezobrazí. Nevyplňujeme Základní popis kurzu Zadáme datum, kdy kurz začíná Není pro nás důležité Necháme nastaveno NE Necháme nastaveno 6 MB UKÁZAT ZNÁMKY Většinu činností v kurzu lze známkovat.ve výchozím nastavení lze všechny známky v kurzu najít na stránce "Známky", dostupné z hlavní stránky kurzu. Jestliže učitel nehodlá studenty v daném kurzu známkovat, nebo nechce, aby studenti známky viděli, může volbu "Ukázat známky" v nastavení kurzu vypnout. Toto nastavení nebrání učiteli, aby jednotlivé činnosti známkoval, pouze neumožňuje studentům, aby si známky mohli prohlížet. Uspořádání kurzu - Týdenní uspořádání: Kurz je uspořádán po týdnech jdoucích za sebou, s uvedením data začátku a konce týdne. Každý týden sestává z činností. Některé z těchto činností, například "úkoly", mohou mít určenu lhůtu, po jejímž uplynutí se stanou nepřístupnými. - Tematické uspořádání: Je velmi podobné týdennímu uspořádání, pouze se sekci kurzu neříká "týden", nýbrž "téma". Témata nejsou vázána žádným časovým limitem. Není tedy třeba zadávat data. - Diskusní uspořádání: Toto uspořádání má jedno hlavní diskusní fórum "Společné fórum", které se objevuje na hlavní stránce. Je vhodné pro volnější kurzy bez pevné organizace. Dokonce se nemusí jednat ani o kurzy, diskusní uspořádání může být například použito jako třídní či školní nástěnka ZÁPISY DO KURZU Zapisovat do kurzu se mohou studenti kdykoliv nebo můžeme volit tzv. Termínovaný zápis (kde zadáme datum a hodinu začátku a konce zápisu), můžeme zde také zadat, zda se mají po určité době studenti z kurzu vyškrtnout (např. po uplynutí jednoho roku tj. když přecházejí do vyššího ročníku a tento kurz můžeme zpřístupnit dalším studentům). Lze také volit, zda se mají studenti upozorňovat na ukončení zápisu a v jaké době SKUPINY Režim skupin - existují tři druhy skupinového režimu: - Žádné skupiny v tomto režimu jsou všichni účastníci kurzu členy jediné velké skupiny - Oddělené skupiny každá skupina vidí pouze svoji vlastní skupinu, ostatní skupiny jsou pro ni neviditelné - Viditelné skupiny členové každé skupiny pracují v rámci vlastní skupiny, ale vidí i skupiny ostatní Skupinový režim můžeme nastavit na dvou úrovních: - Úroveň kurzu: Nastavíte-li skupinový režim na úrovni celého kurzu, bude standardním režimem pro všechny činnosti v rámci kurzu. -7-

9 - Úroveň činnosti: Pro každou činnost, která umožňuje práci ve skupinách, lze nastavit samostatný skupinový režim. Zapnete-li na úrovni kurzu nastavení Vnucovat režim skupiny, nebude se na nastavení jednotlivých činností brát zřetel DALŠÍ NASTAVENÍ - Dostupnost: nastavujeme, zda je tento kurz studentům dostupný, přiřazujeme kurzu klíč zápisu (náš kurz má např. klíč moodleossp) a můžeme též nastavit, zda do kurzu mohou vstupovat hosté. - Jazyk: lze vybrat čj nebo aj (jak s námi bude komunikovat prostředí systému) a můžeme také zadat, zda chceme vnutit jeden z těchto jazyků účastníkům kurzu. - Přejmenování rolí: pokud nám nevyhovují systémem nastavené názvy rolí (správce, tvůrce kurzu, učitel, učitel bez práva zapisovat, student, host, registrovaný uživatel), můžeme si zde tyto role přejmenovat. 4.3 EDITACE (ÚPRAVY) KURZU Po vyplnění všech položek a uložení se vrátíme zpět na přehled Moje kurzy, kde se nám již kurz objevil. Stačí kliknout na jeho název a zpřístupní se nám obsah tohoto kurzu: účastníci: přes toto tlačítko můžeme nastavovat, kterým účastníkům chceme poslat zprávu, přidat poznámku, přidat společnou poznámku či prodloužit platnost zápisu. zapnout režim úprav: zde můžeme přepnout do režimu úprav, ve kterém budeme editovat celý kurz (vkládat studijní materiál, testy, otázky ap.). nastavení: zde můžeme upravit nastavení kurzu, které jsme provedli na začátku. přidělit role: zde můžeme pro kurz nastavit, kdo je jeho učitelem (příp. učitelem bez práva upravovat), studentem či hostem. Vybíráme ze seznamu zaregistrovaných uživatelů. V levé nabídce Správa máme ještě další možnosti nastavení kurzu: - Známky: pokud máme v kurzu známkovaný nějaký test, odevzdávaný úkol apod., můžeme se zde podívat na hodnocení jednotlivců i na průměrnou známku celé třídy. - Skupiny: studenty můžeme rozdělovat do skupin, rozdělení provedeme právě přes tento příkaz. - Záloha, Obnovit, Importovat a Reset (možnost pracovat s kurzem zálohovat ho, obnovovat nastavení, importovat jinam či vyčistit změny). - Sestavy: zde můžeme sledovat proběhlé události, které se v kurzu děli v námi požadovaném časovém období. - Úlohy: zde se nám zobrazí banka úloh již připravených úloh. Zde můžeme také nové úlohy vkládat. - Soubory: zde je přehled vložených (nahraných) souborů a můžeme odsud vkládat další soubory do zvolených složek (podsložek). - Vyškrtnout z : tento příkaz nám umožňuje vyškrtnout se z právě aktivního kurzu. - Profil: zde můžeme editovat svůj profil (měnit heslo a další údaje, vložit fotografii apod.) Abychom mohli kurz upravovat (naplňovat obsahem), musíme zvolit tlačítko Zapnout režim úprav. -8-

10 Stránka kurzu je rozdělena do jednotlivých oddílů (podle témat nebo týdnů). Kurz vytváříme tím, že do něj vkládáme studijní materiály a činnosti. V režimu úprav budeme editovat jednotlivá témata kurzu. Využívat k tomu budeme různá tlačítka, zde je jejich vysvětlení : Upravit / Zavřít/Skrýt Otevřít/Ukázat (oko označuje položku, která je viditelná, kliknutím na ní se položka pro studenty skryje a bude označená ikonkou zavřeného oka) Smazat/Odstranit (kliknutím na tuto ikonu se po potvrzení trvale odstraňují materiály a činnosti) Přesunout dolů/nahoru (měníme pořadí témat) Zobrazit všechny týdny/všechna témata Odsadit zleva Zmenšit odsazení Přesunout sem Zobrazit jeden týden/jedno téma Označit týden/téma jako aktuální Nápověda Po zapnutí režimu úprav máme k dispozici nástroje pro úpravu jednotlivých témat, vkládání učebních modulů a studijních materiálů. Opustit režim úprav. Další možnosti nastavení této kapitoly. Upravit (vložit) název a případný popis kapitoly. Možnost přidat studijní materiál nebo činnost ke konkrétní kapitole (týdnu). 4.4 ČINNOSTI Do kurzu můžeme vkládat různé činnosti (tzv. interaktivní učební moduly). Jde o Ankety, Chat, Fóra, Wiki, Testy apod. Podíváme se na některé z nich. - Anketa: učitel položí otázku a určí výběr několika odpovědí. To může být užitečné jako rychlé hlasování, k povzbuzení, k přemýšlení o tématu. Umožňuje studentům hlasovat o dalším zaměření kurzu. Lze takto získát souhlasu studentů. Anketa umožňuje studentů vybrat jednu z nastavených možností a můžeme jí nastavit i tak, aby studenti mohli měnit svá rozhodnutí, můžeme jí uzamknout k určitému datu apod. -9-

11 - Databáze: umožňuje učitelům (a/nebo studentům) vytvářet, prohlížet a prohledávat kolekci záznamů vztahujících se k libovolnému tématu. Formát a struktura těchto záznamů prakticky nemají omezení, kromě jiného mohou záznamy obsahovat obrázky, datové soubory, hypertextové odkazy, číselné údaje, texty ad. Definujeme pole databáze podle povahy shromažďovaných údajů (např. databáze slavných obrazů bude obsahovat pole typu obrázek s názvem obraz pro vkládání digitální podoby obrazu a textová pole autor a název). Můžeme též upravit šablonu databáze (měníme způsob zobrazení záznamů). - Fórum: je hlavním komunikačním nástrojem systému Moodle. Komunikace neprobíhá v reálném čase, účastníci vkládají své příspěvky, ty se ukládají a jiný účastník na ně může kdykoliv reagovat. Při vhodném použití diskuzního fóra moderovaného učitelem nebo tutorem se studující necítí při studiu opuštění a izolovaní, ale mohou mít pocit sounáležitosti se svou virtuální třídou. Tato činnost může být pro úspěšné online studium tou nejdůležitější právě zde totiž nejčastěji probíhá diskuse mezi účastníky kurzu, studujícími i vyučujícími, která účastníky kurzu motivuje k dalšímu studiu. Modul fórum, které slouží především pro komunikaci všech se všemi, doplňují osobní zprávy, kde komunikuje jednotlivec s jednotlivcem. U modulu je možné nastavit několik různých parametrů a přizpůsobit tak fórum metodickým potřebám kurzu. Fóra mohou zahrnovat hodnocení příspěvků ostatními účastníky kurzu či učitelem, příspěvky lze prohlížet v několika formátech, je možné k nim připojit přílohu. Účastníci kurzu mají možnost přihlásit se k odběru příspěvků (kopie každého vloženého příspěvku jim v tom případě bude zasílána em) a navíc má učitel možnost odebírání příspěvků všem účastníkům vnutit. - Chat: umožňuje účastníkům komunikovat v reálném čase přes internet. Je to užitečný způsob, jak získat porozumění vzájemné a diskutovaného tématu. Způsob použití chatovací místnosti je trochu odlišný od fóra, kde komunikace neprobíhá v reálném čase. Modul Chat obsahuje různé možnosti pro správu a prozkoumání diskuzí. - Slovník: umožňuje nám shromažďovat klíčová slova ve slovnících (položky může přidávat sám učitel nebo lze zpřístupnit tuto možnost i studentům). - Test: Umožňuje učiteli navrhovat a používat testy sestavované z mnoha různých typů úloh, k nimž patří mj. úlohy s výběrem odpovědí, úlohy pravda-nepravda, úlohy s tvořenou odpovědí, přiřazovací úlohy ad. Vytvořené úlohy jsou uchovávány v bance úloh daného kurzu a lze je sdílet s ostatními učiteli či používat v dalších kurzech autora. Testy lze nastavit tak, aby je studenti mohli skládat opakovaně, každý pokus je automaticky vyhodnocen a učitel má možnost rozhodnout, zda se studentům po odeslání testu zobrazí komentář k jejich odpovědím a/nebo správné odpovědi. Široká možnost kombinací nastavení umožňuje učiteli používat modul jak pro opakování a prohloubení vyučované látky, tak i pro postupné či závěrečné testování, které může v některých případech nahradit i klasické zkoušení nebo psaní testů a písemek. Díky rozličnému nastavení testů a následnému statistickému vyhodnocení může učitel vypracovat rozsáhlou a kvalitní sadu otázek, která bude reflektovat získané zkušenosti a reagovat na potřeby studentů. Vytvořené sady otázek lze dělit do přehledných kategorií systém umožňuje náhodné vybírání otázek z vybraných kategorií, čímž lze snížit úspěšnost dosahovanou prostým biflováním předem známého malého okruhu otázek anebo pomoci při vytváření velkého množství drilovacích cvičení. Máme k dispozici tyto typy úloh: - Vypočítávaná úloha: umožňuje pomocí zástupných znaků vytvářet otázky, které tvoří rovnice, kde za proměnné se automaticky v každém pokusu doplňují nové hodnoty z předem daného oboru hodnot. - Popis: není opravdovou otázkou, slouží jako oddělovací, informační popisek, který může autor testu vkládat mezi jednotlivé otázky. Slouží například jako úvodní informace k podskupině následujících otázek. -10-

12 -11- E-learning a systém Moodle - Přiřazování: Otázka, která je hojně používaná při výuce jazyků, či různých pojmů. Studentovi je nabídnut seznam podotázek, ke kterým má přiřadit správnou odpověď ze seznamu odpovědí. - Doplňovací úloha (Cloze): učitel může v jednom těle otázky využít různých typů dotazů, zahrnující Krátkou tvořenou odpověď, Úlohu s výběrem odpovědí apod. - Úloha s výběrem odpovědí: student vybírá ze seznamu odpovědí tu správnou. Máme možnost zvolit pouze jednu správnou odpověď nebo více správných odpovědí pro danou otázku. - Krátká tvořená odpověď: odpovědí na tento typ otázky je slovo, či slovní spojení, které studenti vepisují do připraveného pole. Učitel pomocí zástupných znaků a předchystaných možných odpovědí může postihnout rozsáhlou škálu odpovědí, tím reagovat na možné problémy s překlepy či neočekávaných skloňováním odpovědi. Seznam správných odpovědí lze během průběhu testování rozšiřovat a zahrnovat možnosti, které jsou obsahově správně, ale syntakticky nikoli. - Numerická úloha: podobný typ jako Krátká tvořená odpověď. Rozdílem zde je možnost brání v úvahu jisté početní chyby. Učitel může vyplnit hranice, které vymezují správnost čísla, které je odpovědí. Pozor, pro oddělování desetinných míst je v otázce i odpovědích třeba používat tečky, ne čárky! - Přiřazování z krátkých odpovědí: Rozšíření typu Přiřazování. Pro studenta otázka vypadá stejně. Otázky jsou náhodně vybrány ze souboru všech úloh s krátkou tvořenou odpovědí v aktuální kategorii. Studentovi tak může být při každém pokusu o splnění testu předložena jiná sada otázek a odpovědí. Musíte ale zajistit, aby daná kategorie obsahovala dostatek úloh s krátkou tvořenou odpovědí, které v daném testu nebyly doposud použity, jinak se studentovi zobrazí chybové hlášení. Čím více těchto úloh bude kategorie obsahovat, tím je pravděpodobnější, že studenti při každém pokusu obdrží zcela novou sadu otázek. - Pravda / Nepravda: Odpověď na tuto úlohu je výběr z pouhých dvou možností: Pravda/Nepravda. - Úkol: umožňuje učitelům sbírat studentské práce, hodnotit je a poskytovat studentům zpětnou vazbu včetně známkování. Studenti mohou odevzdat jakýkoli digitální obsah (soubory), například textové dokumenty, sešity z tabulkových procesorů, obrázky, zvukové a obrazové sekvence. Úkoly nemusejí nezbytně sestávat z nahraných (uploadovaných) souborů, učitelé mohou požádat studenty, aby psali svůj text online přímo do Moodlu. K dispozici je také úkol offline činnost jeho prostřednictvím lze do Moodlu zanést hodnocení úkolů, které musejí studenti splnit v "reálném světě", mimo Moodle. Lze také vytvářet tzv. iterativní úkoly, kdy je práce ohodnocena učitelem, znovu upravena studentem, opět ohodnocena a tak dále, a to buď s použitím úkolu Odevzdat soubor nebo Online text a nastavením volby "Umožnit znovuodevzdání" na "Ano". K dispozici máme 4 typy úkolů: - Odevzdat soubor: Student může odevzdat (nahrát) jeden soubor. Může jít o textový dokument, sešit tabulkového procesoru nebo jakýkoliv jiný digitální obsah. Více souborů lze vložit do jednoho komprimovaného souboru a ten následně odevzdat. Učitel má možnost odevzdané soubory prostřednictvím Moodlu otevřít, přidělit za ně známky a poskytnout studentům individuální komentář. - Pokročilé nahrávání souborů: odevzdat lze více než jeden soubor, studenti mohou k odevzdávaným souborům připojit poznámky, učitelé mohou studentům předat hodnocení a komentář v samostatném souboru. - Online text: studenti píšou přímo do Moodlu, učitelé mohou svůj komentář vepsat přímo do odevzdaného textu. - Offline činnost: učitelé zadají popis úkolu a termín splnění úkolu mimo Moodle; známku a komentář lze zaznamenat do Moodlu. - Wiki: dává studentům možnost pracovat dohromady na společných projektech.

13 4.5 STUDIJNÍ MATERIÁLY E-learning a systém Moodle Moodle podporuje řadu různých typů studijních materiálů, které vám umožní vložit do kurzu téměř jakýkoliv druh obsahu používaný na webu. Opět se podíváme, jaké materiály můžeme vkládat: - Popisek: představuje jednoduchý a velmi užitečný způsob, jak začlenit text a obrázky přímo do hlavní stránky kurzu mezi odkazy na ostatní aktivity. - Textová stránka: e jednoduchá stránka ve formátu "prostý text", tj. bez jakéhokoliv formátování. Textové stránky nejsou nijak krásné, ale pro vložení krátkých sdělení či pokynů plně postačí. - Webová stránka: využíváme ve chvíli, kdy pro svůj materiál potřebujeme pokročilejší možnosti strukturace obsahu a formátování. Objeví se nám editor, ve kterém můžeme upravit text podle svých představ, můžeme vkládat obrázky, odkazy apod. Text lze také jednoduše kopírovat z jiných zdrojů (např. z již napsaných poznámek v textovém editoru). - Odkaz na vložený soubor nebo externí webovou stránku: tuto možnost vybíráme ve chvíli, kdy je již materiál v elektronické podobě dostupný (již dříve připravené podklady, studijní materiály, prezentace, pracovní listy či třeba celé webové stránky). 4.6 VKLÁDÁNÍ SOUBORŮ Vkládat soubory různých typů (textové dokumenty, tabulky, prezentace, obrázky, schémata, videa, zvukové soubory apod.) budeme potřebovat velmi často. Vpravo v sekci Správa vybereme možnost Soubory. Otevře se nám nabídka, kde můžeme vytvářet složky a nahrávat do nich soubory: Pokud takto nahrajeme soubory do našeho kurzu, můžeme na ně vytvářet odkazy přímo v jednotlivých kapitolách kurzu. Vybereme ze Studijních materiálů Odkaz na vložený soubor: Název studijního materiálu Popis materiálu Vybereme zdroj, na který chceme odkázat (www stránku nebo soubor, který jsme před tím nahráli) kde se bude zdroj otevírat (ve stejném okně nebo v novém okně prohlížeče) -12-

14 Zvolíme možnost Vyberte nebo nahrajte soubor. Otevře se nám seznam všech souborů, které máme v kurzu nahrané. Ten správný vybereme kliknutím na možnost Vybrat vpravo vedle názvu. Podrobný manuál pro práci v systému Moodle pro autory kurzů a pro učitele naleznete na adrese -13-

15 5. CO JEŠTĚ POTŘEBUJEME ZNÁT? E-learning a systém Moodle 5.1 DATABÁZE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Ne vždy musíme hned vytvořit nový materiál. Některá témata zpracovali již učitelé před námi. Z nejznámějších jsou např.: - portál, na kterém naleznete velké množství připravených prezentací pro interaktivní tabule a odkazy na www stránky, kde můžete nalézt další výukové zdroje - zde nalezneme velké množství digitálních učebních materiálů především pro základní vzdělávání a nižší stupně gymnázií. - v záložce odkazník můžeme vyhledávat nejen výukové materiály, ale i soutěže, zajímavé stránky apod. - databáze výukových materiálů v různých jazycích. 5.2 UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ DO FORMÁTU PDF FORMÁT PDF Formát PDF je určen především pro přenos dokumentů. Umožňuje nám vytisknout dokument tak, jak vypadá na tiskárně (včetně grafiky, písma, fotografií). K tvorbě PDF potřebujeme program (my budeme využívat volně šiřitelný program PDF Creator), který se chová jako tiskárna připojená k počítači. Některé programy (např. SMART Notebook, grafické programy a nové verze kancelářských balíků) však často umí dokument převést do formátu PDF bez nutnosti použít další program. Takto zpracovaný dokument můžeme odeslat i em či nahrát na webové stránky, soubor nebude nijak veliký (ke kompresi obrázků se používá formát jpg). Prohlížet soubor můžeme v prohlížeči Adobe Acrobat Raeder, který je volně šiřitelný. Ovládání tohoto programu je velmi jednoduché, dokumenty si z něj můžeme lehce vytisknout (stejně jako u ostatních programů najdeme příkaz Tisk v nabídce Soubor) PROČ PŘEVÁDÍME SOUBOR DO FORMÁTU PDF Pro převod souboru do tohoto formátu máme několik důvodů: - Soubor bude vypadat přesně tak, jak jsme ho vytvořili, ať už si ho uživatel otevře na jakémkoliv počítači. - Soubor nepůjde dále upravovat (uživatel v něm nemůže provádět žádné úpravy). - Soubor otevře i uživatel, který nemá program, ve kterém jsme ho vytvořili. - Soubor uložený do formátu PDF bude mít výrazně menší velikost než původní soubor PŘEVOD SOUBORU DO FORMÁTU PDF V PROGRAMU PDF CREATOR Pokud máme nainstalován program PDF Creator, můžeme provést převod velmi jednoduše. Otevřeme soubor, který chceme uložit do formátu pdf (původní formát se nám zachová a vytvoříme takto další soubor). Zvolíme možnost Tisk a ve výběru tiskáren vybereme PDF Creator. Otevře se nám další okno, ve kterém nemusíme nic nastavovat, jen potvrdíme tlačítkem SAVE. -14-

16 Pak už vybereme jen umístění, kam se nám má nový soubor uložit a jak se má jmenovat a máme hotovo. -15-

17 6. PRAMENY Novák, M.: E-learning nástroje pro tvorbu a řízení výuky. Bakalářská práce. (http://www.volny.cz/xmichalx/bp/xnovm133_bp.htm) E-learning a systém Moodle -16-

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Brno 2011 1 Příručka pro lektory systému LMS Moodle Lukáš Holešovský Tato příručka vznikla

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Computer Press Brno 2013 Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda Moodle pokročilá správa Marek Neruda Autor: Marek Neruda Název díla: Moodle pokročilá správa Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE. 3. část. Průvodce ICT nástroji

PRŮVODCE PRO UČITELE. 3. část. Průvodce ICT nástroji PRŮVODCE PRO UČITELE 3. část Průvodce ICT nástroji OBSAH 1 ZAČÍNÁME S WEBOVÝMI NÁSTROJI... 4 1.1 ZVYŠOVÁNÍ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI DÍKY SOCIÁLNÍM SÍTÍM A ICT NÁSTROJŮM.....4 1.2 INTERNETOVÉ NÁSTROJE A JAK

Více

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Studijní texty z e-learningového kurzu Počítačová podpora řízení projektu Autorka: Mgr. Jarmila Helmanová, jarmila.helmanova@svses.cz Vytvořeno v rámci projektu

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Základy uživatelských programů (začátečníci)

Základy uživatelských programů (začátečníci) Základy uživatelských programů (začátečníci) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek, Pavel Simr Květuše Sýkorová ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (ZAČÁTEČNÍCI) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek,

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ JSI 2004 Volitelný modul Autor: Mgr. Jaroslav Střeštík Děkuji za poskytnutí jednotlivých příspěvků: Mgr. Lenka Beniačová Mgr. Jaroslava Budíková Mgr. Marta Břehovská

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Metodika online výuky Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Obsah 1. Úvod... 4 2. Online vzdělávání ve virtuální učebně... 5 2.1. Základní formy online komunikace...

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více