E-learning a systém Moodle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-learning a systém Moodle"

Transkript

1 E-learning a systém Moodle Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů i učitelů Duben 2009

2 OBSAH Obsah Co je to E-learning Základní pojmy e-learningu Specifika materiálů určených pro e-learning Didaktické přístupy při tvorbě on-line kurzu Systém Moodle Práce se sytémem Moodle Přihlášení, odhlášení Vytvoření kurzu Obecná nastavení Zápisy do kurzu Skupiny Další nastavení Editace (úpravy) kurzu Činnosti Studijní materiály Vkládání souborů Co ještě potřebujeme znát? Databáze výukových materiálů Ukládání souborů do formátu PDF Formát PDF Proč převádíme soubor do formátu PDF Převod souboru do formátu PDF v programu PDF Creator Prameny

3 1. CO JE TO E-LEARNING E-learning a systém Moodle E-learning je v překladu Elektronické vzdělávání. Jde o pojem, který nemá jednoznačnou definici. Můžeme na něj nahlížet z různých pohledů 1 : E-learning jako systém: jde o vzdělávací proces, který využívá informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, ke komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. E-learning jako prostředek: jde o formu vzdělávání, která využívá multimediální prvky (prezentace a texty s odkazy, animované sekvence, video snímky, sdílené pracovní plochy, komunikaci s lektorem a spolužáky, testy, elektronické modely procesů, atd.) v systému pro řízení studia (LMS). E-learning jako zdroj informací: jde v podstatě o jakékoliv využívání elektronických materiálních a didaktických prostředků k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle s tím, že je realizován zejména prostřednictvím počítačových sítí. E-learning jako proces: jde o vzdělávací proces, který využívá informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. Cílem e-learningových kurzů je snaha využívat maximálně všech zdrojů a prostředků při učení. Hlavním cílem je pak minimalizovat čas studenta při učení a tím snížit finanční prostředky potřebné ke studiu. 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY E-LEARNINGU Elektronický kurz je z technického hlediska soubor se studijním materiálem daného předmětu. Z pedagogického hlediska jde o prostředek, který nabízí zajímavou formou prezentaci dané látky. Důležitá je zde multimedialita, tedy uplatňování textů, hypertextů, obrázků, pohyblivých obrázků, zvuku, videa, sekvencí. To umožňuje uplatňovat aktivní přístup studenta. Kurzy musí obsahovat jasnou strukturu. Lekce jsou jednotlivé části kurzu. Z nich je celý kurz složen. Lekce jsou řazené podle osnovy daného kurzu. Každá lekce má jasnou náplň. Výhodou dělení kurzu na lekce je, že lze studovat jen určité lekce nebo se k jednotlivým lekcím vracet. Studijní opora jsou vlastně informace, kterými učitel zásobuje žáka v rámci studia. Studijní opory mohou mít různou podobu, nejčastěji jsou to: e-learningové kurzy, studijní materiály pro výuku nové látky (texty, obrázky, zvuky, videa, demonstrační programy, ), zadání cviční a vzorová cvičení (procvičování látky), zadání příkladů s výsledky (opakování studentů), souhrny informací (rychlý náhled do studia), testy s řešením a zdůvodněním (procvičování studentů), encyklopedie, slovníky, elektronické knihy, odkazové materiály, řídící informace pro studium (doporučené postupy, návaznosti). Systém LMS (Learning Management System = učební správní systém ) je virtuální prostředí (aplikace), ve které student nalezne kurzy, testy, pokyny jak studovat, aktuální rozvrh úkolů, diskusní fórum spolužáků, nástěnku, chat, tabuli, hodnocení apod. Přístup studentů k materiálům (k výukovému obsahu) online i off-line. Systém LCMS (Learning Content Management System) je nástroj (systém), který slouží k tvorbě či sestavování výukového obsahu. Tutor je metodický průvodce (zprostředkovatel) studia, hodnotí studenty a motivuje studenta. Pomáhá studentovi s výběrem kurzu, konzultuje obsah kurzu, řešení úkolů, řeší organizační věci dotýkající se studenta. Komunikuje se studenty pomocí nástrojů LMS, pořádá tutoriály (konzultace se studenty), kde objasňuje nepochopené. Nevede prezenční studium. 1 Podle Novák, M.: E-learning nástroje pro tvorbu a řízení výuky. Bakalářská práce. -2-

4 2. SPECIFIKA MATERIÁLŮ URČENÝCH PRO E-LEARNING Výukový objekt, který vytváříme, je jedním ze stavebních kamenů výuky. Může jít o jednoduchý text, obrázek, ale i o složité schéma či animaci. Při zařazení daného objektu do výuky musíme vždy zvažovat vzdělávací cíl, situaci žáka, komunikační kanál a požadavek názornosti. Důležité je, aby výukový objekt respektoval zásady: - didaktické funkce (motivace, definice, pravidla, vysvětlení, příklady, procvičení, otázky) - multimediality (vhodné zapojení textu, grafiky, zvuku, animace či videa) - vhodného využití nástrojů IT (typografie, barevnost, organizace, názornost, výběr vhodného komunikačního kanálu) Pro texty určené k samostudium platí určitá pravidla: - text by měl být o kratší než v klasických skriptech o hutnější o srozumitelný po obsahové stránce - srozumitelné musí být též ovládání textu, orientace studenta v něm - učivo je v textech rovnoměrně dávkováno (rozděleno na lekce) - po každé lekci jsou zařazeny zpětnovazební prvky (prověřují pochopení učiva a dovednost jej aktivně zpracovávat) - text by měl být výrazně graficky členěn - text by měl obsahovat problémová zadání úloh a otázek, v textu by mělo být vynecháno dost prázdného místa, do kterého bude student zapisovat své odpovědi a řešení - na začátku lekce je třeba jednoznačně definovat cíle studia - na konci lekce by mělo být shrnutí nejdůležitějších poznatků - důležitou částí jsou zadání písemných samostatných prací (zařazují se na konec určitého studijního celku) 2.1 DIDAKTICKÉ PŘÍSTUPY PŘI TVORBĚ ON-LINE KURZU Využívá se jiného stylu vyjadřování, ten má studenta vnést do problému. On-line kurz by měl respektovat tyto zásady: - Úvodní slovo: jeho úkolem je nabudit, motivovat, probudit zvědavost, fantazii. Může být emotivní, lze využít citaci. Je dobré používat osobní charakter. - Formulace cílů: pokud jsou dobře formulovány cíle, může student sám sebe korigovat. Cíl je to, čeho chceme dosáhnout vzhledem ke studentům. Pozor, cílem není vymezení pojmů (to je cílem autora). Vhodné formulace: naučíte se, sestavíte, pochopíte vztahy mezi, budete umět. - Možnosti v textu: lze zvýrazňovat klíčová slova (sejně jako ve statickém textu), užívat názorné obrázky. Důležité je, že můžeme používat hypertextových odkazů. Text tak přestává být lineární, můžeme se dostávat na další stránky. Pozor ale, množství hypertextových odkazů může odvádět studenta od žádaného cíle. - Uplatnění hypertextu: odkazy umožňují studentovi jednoduché přeskakování kapitol, vracet se zpět k některým částem, vybírat a zobrazovat příbuzné informace. Tento způsob zobrazení informací je lidskému myšlení bližší než lineární zobrazení textu. - Multimediální komponenty: text může být psaný nebo mluvený, grafika může být v podobě statických ilustrací, kreseb, map, plánů, fotografií, dynamickou grafikou jsou videonahrávky a animace (ty jsou přitažlivé a zvyšují motivaci studentů). -3-

5 - Úkoly: jsou stěžejní součástí e-learningu, může jít o samostatné, ale i kooperativní úkoly (vyžadují od studenta vyšší míru přemýšlení a kreativity). Úkoly mohou sledovat různé cíle (hledat různá řešení, aplikovat při řešení určité pojmy, respektovat jisté principy řešení, ověření postojů, které při řešení student zaujímá, zdokonalit studentovi praktické dovednosti, naučit studenta odpovědnosti za své řešení, vytvořit prostor pro studentovu kreativitu, podporovat týmovou práci). -4-

6 3. SYSTÉM MOODLE E-learning a systém Moodle Moodle (čteme Můdl) je softwarový balíček určený pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Vychází ze sociálně konstruktivistického přístupu 2 ke vzdělávání a je vyvíjen jako nástroj podporující vzdělávání. Software je poskytován zdarma. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) je tedy Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku 3. Pokud tvoříme kurzy v prostředí Moodle, máme k dispozici řadu modulů, z nichž sestavujeme obsah kurzu. Do systému můžeme vkládat 4 : - studijní materiály ve formě HTML stránek, souborů ke stažení, Flash animací, strukturovaných přednášek apod. - diskusní fóra s možností odebírání příspěvků em - úkoly pro účastníky kurzu - automaticky vyhodnocované testy složené z různých typů testových úloh - slovníky a databáze, na jejichž plnění se mohou podílet účastníci kurzu - ankety a další. Důležité je také, že Moodle umožňuje evidenci studijních výsledků. Činnost uživatelů je zaznamenávána v podrobných protokolech a souhrnných statistikách. 2 Konstruktivismus tvrdí, že lidé své znalosti aktivně konstruují, vytvářejí při interakci se svým okolím, navazuje konstrukcionismus, který vychází z toho, že učení je zvláště efektivní, jestliže tvoříme něco pro ostatní a sociální konstruktivismus rozšiřuje uvedené myšlenky na sociální skupinu, kde se vytvářejí věci společně a pro všechny (vzniká malá kultura společných výtvorů se společnými významy), když je jedinec do takové skupiny zařazen, nepřetržitě se učí, jak být její součástí více na 3 Moodle je také anglické sloveso popisující proces líného bloumání od jednoho k druhému, dělání věcí podle svého, hravost, která často vede k pochopení problému a podporuje tvořivost) 4 podle -5-

7 4. PRÁCE SE SYTÉMEM MOODLE E-learning a systém Moodle Důležité je, nebát se. Prostředí je kompletně počeštěné a vše je doplněno nápovědou. Tu naleznete u každé položky pod tlačítkem. Abychom si mohli zkoušet, co systém umí, máme vytvořen jeden zkušební prostor. Nalezneme jej na adrese ( zkušební verze Moodlu ). Hotové materiály pro studenty dálkového studia budeme pak vkládat na adrese (to je ostrá verze ). 4.1 PŘIHLÁŠENÍ, ODHLÁŠENÍ Nejdříve se musíme do systému Moodle přihlásit. Jelikož nás již správce zaregistroval, stačí se přihlásit a můžeme pracovat. Jak provést přihlášení? 1. Zadejte do webového prohlížeče adresu systému (zkušební: moodle2.ossp.cz, ostrá: moodle2.ossp.cz) PŘIHLÁŠENÍ Přehled existujících kurzů 2. Při prvním přihlášení bude systém požadovat změnu hesla (poprvé vám heslo nastavil správce), heslo si můžete změnit kdykoliv znovu. 3. Po prvním přihlášení se vám objeví obrazovka s Profilem, který můžete upravovat. Můžete si také jednoduše vytvořit vlastní blog (jednoduchý internetový deníček). 4. Po každém dalším přihlášení již automaticky vstoupíte na vaší titulní stránku, kde naleznete přehled svých kurzů. možnost odhlásit se zde klikneme pro přidání nového kurzu Přehled kurzů, ve kterých jsme jako studenti, učitelé či autoři. 5. Pro odhlášení klikneme v pravém horním rohu na Odhlásit se. 4.2 VYTVOŘENÍ KURZU Zvolíme možnost Přidat/upravovat kurzy (levá nabídka Správa stránek Kurzy Přidat /upravovat kurzy) a poté uprostřed Přidat nový kurz. tímto tlačítkem přidáme nový kurz Po kliknutí na toto tlačítko se nám objeví stránka, na které nastavujeme různá upřesnění pro náš kurz: -6-

8 4.2.1 OBECNÁ NASTAVENÍ KATEGORIE Správce těchto stránek může nastavit několik kategorií čili skupin kurzů. Například "Volitelné kurzy" nebo "Povinné kurzy" apod. Vyberte nejvhodnější kategorii pro váš kurz. Tato volba ovlivňuje umístění vašeho kurzu v seznamu kurzů a pomůže studentům váš kurz najít. CELÝ NÁZEV KURZU Celý název kurzu je zobrazován naho ře na stránce kurzu a v seznamech kurzů. KRÁTKÝ NÁZEV Mnoho institucí používá zkratky či kódová označení svých kurzů (například MAT1 nebo K022). I když váš kurz žádnou takovou zkratku nemá, nějakou mu vytvořte. Bude použita tam, kde není vhodné uvádět celý dlouhý název kurzu (například v záhlaví u). USPOŘÁDÁNÍ, POČET TÝDNŮ/TÉMAT Vybereme vhodný typ uspořádání a zadáme, z kolika týdnů nebo témat se bude kurz skládat. KOLIK NOVINEK UKAZOVAT Zvláštní fórum nazývané "Novinky" se objevuje v kurzech s týdenním a tematickým uspo řádáním. Zde je možno umístit aktuální zprávy pro všechny studenty. (Ve výchozím nastavení jsou všichni studenti přihlášeni k odebírání příspěvků z tohoto fóra em, budou tudíž dostávat vaše zprávy.) Toto nastavení určuje, kolik nejnovějších položek se objeví na stránce kurzu vpravo ve sloupci "Poslední novinky".pokud nastavíte "0 novinek", sloupec novinek se nezobrazí. Nevyplňujeme Základní popis kurzu Zadáme datum, kdy kurz začíná Není pro nás důležité Necháme nastaveno NE Necháme nastaveno 6 MB UKÁZAT ZNÁMKY Většinu činností v kurzu lze známkovat.ve výchozím nastavení lze všechny známky v kurzu najít na stránce "Známky", dostupné z hlavní stránky kurzu. Jestliže učitel nehodlá studenty v daném kurzu známkovat, nebo nechce, aby studenti známky viděli, může volbu "Ukázat známky" v nastavení kurzu vypnout. Toto nastavení nebrání učiteli, aby jednotlivé činnosti známkoval, pouze neumožňuje studentům, aby si známky mohli prohlížet. Uspořádání kurzu - Týdenní uspořádání: Kurz je uspořádán po týdnech jdoucích za sebou, s uvedením data začátku a konce týdne. Každý týden sestává z činností. Některé z těchto činností, například "úkoly", mohou mít určenu lhůtu, po jejímž uplynutí se stanou nepřístupnými. - Tematické uspořádání: Je velmi podobné týdennímu uspořádání, pouze se sekci kurzu neříká "týden", nýbrž "téma". Témata nejsou vázána žádným časovým limitem. Není tedy třeba zadávat data. - Diskusní uspořádání: Toto uspořádání má jedno hlavní diskusní fórum "Společné fórum", které se objevuje na hlavní stránce. Je vhodné pro volnější kurzy bez pevné organizace. Dokonce se nemusí jednat ani o kurzy, diskusní uspořádání může být například použito jako třídní či školní nástěnka ZÁPISY DO KURZU Zapisovat do kurzu se mohou studenti kdykoliv nebo můžeme volit tzv. Termínovaný zápis (kde zadáme datum a hodinu začátku a konce zápisu), můžeme zde také zadat, zda se mají po určité době studenti z kurzu vyškrtnout (např. po uplynutí jednoho roku tj. když přecházejí do vyššího ročníku a tento kurz můžeme zpřístupnit dalším studentům). Lze také volit, zda se mají studenti upozorňovat na ukončení zápisu a v jaké době SKUPINY Režim skupin - existují tři druhy skupinového režimu: - Žádné skupiny v tomto režimu jsou všichni účastníci kurzu členy jediné velké skupiny - Oddělené skupiny každá skupina vidí pouze svoji vlastní skupinu, ostatní skupiny jsou pro ni neviditelné - Viditelné skupiny členové každé skupiny pracují v rámci vlastní skupiny, ale vidí i skupiny ostatní Skupinový režim můžeme nastavit na dvou úrovních: - Úroveň kurzu: Nastavíte-li skupinový režim na úrovni celého kurzu, bude standardním režimem pro všechny činnosti v rámci kurzu. -7-

9 - Úroveň činnosti: Pro každou činnost, která umožňuje práci ve skupinách, lze nastavit samostatný skupinový režim. Zapnete-li na úrovni kurzu nastavení Vnucovat režim skupiny, nebude se na nastavení jednotlivých činností brát zřetel DALŠÍ NASTAVENÍ - Dostupnost: nastavujeme, zda je tento kurz studentům dostupný, přiřazujeme kurzu klíč zápisu (náš kurz má např. klíč moodleossp) a můžeme též nastavit, zda do kurzu mohou vstupovat hosté. - Jazyk: lze vybrat čj nebo aj (jak s námi bude komunikovat prostředí systému) a můžeme také zadat, zda chceme vnutit jeden z těchto jazyků účastníkům kurzu. - Přejmenování rolí: pokud nám nevyhovují systémem nastavené názvy rolí (správce, tvůrce kurzu, učitel, učitel bez práva zapisovat, student, host, registrovaný uživatel), můžeme si zde tyto role přejmenovat. 4.3 EDITACE (ÚPRAVY) KURZU Po vyplnění všech položek a uložení se vrátíme zpět na přehled Moje kurzy, kde se nám již kurz objevil. Stačí kliknout na jeho název a zpřístupní se nám obsah tohoto kurzu: účastníci: přes toto tlačítko můžeme nastavovat, kterým účastníkům chceme poslat zprávu, přidat poznámku, přidat společnou poznámku či prodloužit platnost zápisu. zapnout režim úprav: zde můžeme přepnout do režimu úprav, ve kterém budeme editovat celý kurz (vkládat studijní materiál, testy, otázky ap.). nastavení: zde můžeme upravit nastavení kurzu, které jsme provedli na začátku. přidělit role: zde můžeme pro kurz nastavit, kdo je jeho učitelem (příp. učitelem bez práva upravovat), studentem či hostem. Vybíráme ze seznamu zaregistrovaných uživatelů. V levé nabídce Správa máme ještě další možnosti nastavení kurzu: - Známky: pokud máme v kurzu známkovaný nějaký test, odevzdávaný úkol apod., můžeme se zde podívat na hodnocení jednotlivců i na průměrnou známku celé třídy. - Skupiny: studenty můžeme rozdělovat do skupin, rozdělení provedeme právě přes tento příkaz. - Záloha, Obnovit, Importovat a Reset (možnost pracovat s kurzem zálohovat ho, obnovovat nastavení, importovat jinam či vyčistit změny). - Sestavy: zde můžeme sledovat proběhlé události, které se v kurzu děli v námi požadovaném časovém období. - Úlohy: zde se nám zobrazí banka úloh již připravených úloh. Zde můžeme také nové úlohy vkládat. - Soubory: zde je přehled vložených (nahraných) souborů a můžeme odsud vkládat další soubory do zvolených složek (podsložek). - Vyškrtnout z : tento příkaz nám umožňuje vyškrtnout se z právě aktivního kurzu. - Profil: zde můžeme editovat svůj profil (měnit heslo a další údaje, vložit fotografii apod.) Abychom mohli kurz upravovat (naplňovat obsahem), musíme zvolit tlačítko Zapnout režim úprav. -8-

10 Stránka kurzu je rozdělena do jednotlivých oddílů (podle témat nebo týdnů). Kurz vytváříme tím, že do něj vkládáme studijní materiály a činnosti. V režimu úprav budeme editovat jednotlivá témata kurzu. Využívat k tomu budeme různá tlačítka, zde je jejich vysvětlení : Upravit / Zavřít/Skrýt Otevřít/Ukázat (oko označuje položku, která je viditelná, kliknutím na ní se položka pro studenty skryje a bude označená ikonkou zavřeného oka) Smazat/Odstranit (kliknutím na tuto ikonu se po potvrzení trvale odstraňují materiály a činnosti) Přesunout dolů/nahoru (měníme pořadí témat) Zobrazit všechny týdny/všechna témata Odsadit zleva Zmenšit odsazení Přesunout sem Zobrazit jeden týden/jedno téma Označit týden/téma jako aktuální Nápověda Po zapnutí režimu úprav máme k dispozici nástroje pro úpravu jednotlivých témat, vkládání učebních modulů a studijních materiálů. Opustit režim úprav. Další možnosti nastavení této kapitoly. Upravit (vložit) název a případný popis kapitoly. Možnost přidat studijní materiál nebo činnost ke konkrétní kapitole (týdnu). 4.4 ČINNOSTI Do kurzu můžeme vkládat různé činnosti (tzv. interaktivní učební moduly). Jde o Ankety, Chat, Fóra, Wiki, Testy apod. Podíváme se na některé z nich. - Anketa: učitel položí otázku a určí výběr několika odpovědí. To může být užitečné jako rychlé hlasování, k povzbuzení, k přemýšlení o tématu. Umožňuje studentům hlasovat o dalším zaměření kurzu. Lze takto získát souhlasu studentů. Anketa umožňuje studentů vybrat jednu z nastavených možností a můžeme jí nastavit i tak, aby studenti mohli měnit svá rozhodnutí, můžeme jí uzamknout k určitému datu apod. -9-

11 - Databáze: umožňuje učitelům (a/nebo studentům) vytvářet, prohlížet a prohledávat kolekci záznamů vztahujících se k libovolnému tématu. Formát a struktura těchto záznamů prakticky nemají omezení, kromě jiného mohou záznamy obsahovat obrázky, datové soubory, hypertextové odkazy, číselné údaje, texty ad. Definujeme pole databáze podle povahy shromažďovaných údajů (např. databáze slavných obrazů bude obsahovat pole typu obrázek s názvem obraz pro vkládání digitální podoby obrazu a textová pole autor a název). Můžeme též upravit šablonu databáze (měníme způsob zobrazení záznamů). - Fórum: je hlavním komunikačním nástrojem systému Moodle. Komunikace neprobíhá v reálném čase, účastníci vkládají své příspěvky, ty se ukládají a jiný účastník na ně může kdykoliv reagovat. Při vhodném použití diskuzního fóra moderovaného učitelem nebo tutorem se studující necítí při studiu opuštění a izolovaní, ale mohou mít pocit sounáležitosti se svou virtuální třídou. Tato činnost může být pro úspěšné online studium tou nejdůležitější právě zde totiž nejčastěji probíhá diskuse mezi účastníky kurzu, studujícími i vyučujícími, která účastníky kurzu motivuje k dalšímu studiu. Modul fórum, které slouží především pro komunikaci všech se všemi, doplňují osobní zprávy, kde komunikuje jednotlivec s jednotlivcem. U modulu je možné nastavit několik různých parametrů a přizpůsobit tak fórum metodickým potřebám kurzu. Fóra mohou zahrnovat hodnocení příspěvků ostatními účastníky kurzu či učitelem, příspěvky lze prohlížet v několika formátech, je možné k nim připojit přílohu. Účastníci kurzu mají možnost přihlásit se k odběru příspěvků (kopie každého vloženého příspěvku jim v tom případě bude zasílána em) a navíc má učitel možnost odebírání příspěvků všem účastníkům vnutit. - Chat: umožňuje účastníkům komunikovat v reálném čase přes internet. Je to užitečný způsob, jak získat porozumění vzájemné a diskutovaného tématu. Způsob použití chatovací místnosti je trochu odlišný od fóra, kde komunikace neprobíhá v reálném čase. Modul Chat obsahuje různé možnosti pro správu a prozkoumání diskuzí. - Slovník: umožňuje nám shromažďovat klíčová slova ve slovnících (položky může přidávat sám učitel nebo lze zpřístupnit tuto možnost i studentům). - Test: Umožňuje učiteli navrhovat a používat testy sestavované z mnoha různých typů úloh, k nimž patří mj. úlohy s výběrem odpovědí, úlohy pravda-nepravda, úlohy s tvořenou odpovědí, přiřazovací úlohy ad. Vytvořené úlohy jsou uchovávány v bance úloh daného kurzu a lze je sdílet s ostatními učiteli či používat v dalších kurzech autora. Testy lze nastavit tak, aby je studenti mohli skládat opakovaně, každý pokus je automaticky vyhodnocen a učitel má možnost rozhodnout, zda se studentům po odeslání testu zobrazí komentář k jejich odpovědím a/nebo správné odpovědi. Široká možnost kombinací nastavení umožňuje učiteli používat modul jak pro opakování a prohloubení vyučované látky, tak i pro postupné či závěrečné testování, které může v některých případech nahradit i klasické zkoušení nebo psaní testů a písemek. Díky rozličnému nastavení testů a následnému statistickému vyhodnocení může učitel vypracovat rozsáhlou a kvalitní sadu otázek, která bude reflektovat získané zkušenosti a reagovat na potřeby studentů. Vytvořené sady otázek lze dělit do přehledných kategorií systém umožňuje náhodné vybírání otázek z vybraných kategorií, čímž lze snížit úspěšnost dosahovanou prostým biflováním předem známého malého okruhu otázek anebo pomoci při vytváření velkého množství drilovacích cvičení. Máme k dispozici tyto typy úloh: - Vypočítávaná úloha: umožňuje pomocí zástupných znaků vytvářet otázky, které tvoří rovnice, kde za proměnné se automaticky v každém pokusu doplňují nové hodnoty z předem daného oboru hodnot. - Popis: není opravdovou otázkou, slouží jako oddělovací, informační popisek, který může autor testu vkládat mezi jednotlivé otázky. Slouží například jako úvodní informace k podskupině následujících otázek. -10-

12 -11- E-learning a systém Moodle - Přiřazování: Otázka, která je hojně používaná při výuce jazyků, či různých pojmů. Studentovi je nabídnut seznam podotázek, ke kterým má přiřadit správnou odpověď ze seznamu odpovědí. - Doplňovací úloha (Cloze): učitel může v jednom těle otázky využít různých typů dotazů, zahrnující Krátkou tvořenou odpověď, Úlohu s výběrem odpovědí apod. - Úloha s výběrem odpovědí: student vybírá ze seznamu odpovědí tu správnou. Máme možnost zvolit pouze jednu správnou odpověď nebo více správných odpovědí pro danou otázku. - Krátká tvořená odpověď: odpovědí na tento typ otázky je slovo, či slovní spojení, které studenti vepisují do připraveného pole. Učitel pomocí zástupných znaků a předchystaných možných odpovědí může postihnout rozsáhlou škálu odpovědí, tím reagovat na možné problémy s překlepy či neočekávaných skloňováním odpovědi. Seznam správných odpovědí lze během průběhu testování rozšiřovat a zahrnovat možnosti, které jsou obsahově správně, ale syntakticky nikoli. - Numerická úloha: podobný typ jako Krátká tvořená odpověď. Rozdílem zde je možnost brání v úvahu jisté početní chyby. Učitel může vyplnit hranice, které vymezují správnost čísla, které je odpovědí. Pozor, pro oddělování desetinných míst je v otázce i odpovědích třeba používat tečky, ne čárky! - Přiřazování z krátkých odpovědí: Rozšíření typu Přiřazování. Pro studenta otázka vypadá stejně. Otázky jsou náhodně vybrány ze souboru všech úloh s krátkou tvořenou odpovědí v aktuální kategorii. Studentovi tak může být při každém pokusu o splnění testu předložena jiná sada otázek a odpovědí. Musíte ale zajistit, aby daná kategorie obsahovala dostatek úloh s krátkou tvořenou odpovědí, které v daném testu nebyly doposud použity, jinak se studentovi zobrazí chybové hlášení. Čím více těchto úloh bude kategorie obsahovat, tím je pravděpodobnější, že studenti při každém pokusu obdrží zcela novou sadu otázek. - Pravda / Nepravda: Odpověď na tuto úlohu je výběr z pouhých dvou možností: Pravda/Nepravda. - Úkol: umožňuje učitelům sbírat studentské práce, hodnotit je a poskytovat studentům zpětnou vazbu včetně známkování. Studenti mohou odevzdat jakýkoli digitální obsah (soubory), například textové dokumenty, sešity z tabulkových procesorů, obrázky, zvukové a obrazové sekvence. Úkoly nemusejí nezbytně sestávat z nahraných (uploadovaných) souborů, učitelé mohou požádat studenty, aby psali svůj text online přímo do Moodlu. K dispozici je také úkol offline činnost jeho prostřednictvím lze do Moodlu zanést hodnocení úkolů, které musejí studenti splnit v "reálném světě", mimo Moodle. Lze také vytvářet tzv. iterativní úkoly, kdy je práce ohodnocena učitelem, znovu upravena studentem, opět ohodnocena a tak dále, a to buď s použitím úkolu Odevzdat soubor nebo Online text a nastavením volby "Umožnit znovuodevzdání" na "Ano". K dispozici máme 4 typy úkolů: - Odevzdat soubor: Student může odevzdat (nahrát) jeden soubor. Může jít o textový dokument, sešit tabulkového procesoru nebo jakýkoliv jiný digitální obsah. Více souborů lze vložit do jednoho komprimovaného souboru a ten následně odevzdat. Učitel má možnost odevzdané soubory prostřednictvím Moodlu otevřít, přidělit za ně známky a poskytnout studentům individuální komentář. - Pokročilé nahrávání souborů: odevzdat lze více než jeden soubor, studenti mohou k odevzdávaným souborům připojit poznámky, učitelé mohou studentům předat hodnocení a komentář v samostatném souboru. - Online text: studenti píšou přímo do Moodlu, učitelé mohou svůj komentář vepsat přímo do odevzdaného textu. - Offline činnost: učitelé zadají popis úkolu a termín splnění úkolu mimo Moodle; známku a komentář lze zaznamenat do Moodlu. - Wiki: dává studentům možnost pracovat dohromady na společných projektech.

13 4.5 STUDIJNÍ MATERIÁLY E-learning a systém Moodle Moodle podporuje řadu různých typů studijních materiálů, které vám umožní vložit do kurzu téměř jakýkoliv druh obsahu používaný na webu. Opět se podíváme, jaké materiály můžeme vkládat: - Popisek: představuje jednoduchý a velmi užitečný způsob, jak začlenit text a obrázky přímo do hlavní stránky kurzu mezi odkazy na ostatní aktivity. - Textová stránka: e jednoduchá stránka ve formátu "prostý text", tj. bez jakéhokoliv formátování. Textové stránky nejsou nijak krásné, ale pro vložení krátkých sdělení či pokynů plně postačí. - Webová stránka: využíváme ve chvíli, kdy pro svůj materiál potřebujeme pokročilejší možnosti strukturace obsahu a formátování. Objeví se nám editor, ve kterém můžeme upravit text podle svých představ, můžeme vkládat obrázky, odkazy apod. Text lze také jednoduše kopírovat z jiných zdrojů (např. z již napsaných poznámek v textovém editoru). - Odkaz na vložený soubor nebo externí webovou stránku: tuto možnost vybíráme ve chvíli, kdy je již materiál v elektronické podobě dostupný (již dříve připravené podklady, studijní materiály, prezentace, pracovní listy či třeba celé webové stránky). 4.6 VKLÁDÁNÍ SOUBORŮ Vkládat soubory různých typů (textové dokumenty, tabulky, prezentace, obrázky, schémata, videa, zvukové soubory apod.) budeme potřebovat velmi často. Vpravo v sekci Správa vybereme možnost Soubory. Otevře se nám nabídka, kde můžeme vytvářet složky a nahrávat do nich soubory: Pokud takto nahrajeme soubory do našeho kurzu, můžeme na ně vytvářet odkazy přímo v jednotlivých kapitolách kurzu. Vybereme ze Studijních materiálů Odkaz na vložený soubor: Název studijního materiálu Popis materiálu Vybereme zdroj, na který chceme odkázat (www stránku nebo soubor, který jsme před tím nahráli) kde se bude zdroj otevírat (ve stejném okně nebo v novém okně prohlížeče) -12-

14 Zvolíme možnost Vyberte nebo nahrajte soubor. Otevře se nám seznam všech souborů, které máme v kurzu nahrané. Ten správný vybereme kliknutím na možnost Vybrat vpravo vedle názvu. Podrobný manuál pro práci v systému Moodle pro autory kurzů a pro učitele naleznete na adrese -13-

15 5. CO JEŠTĚ POTŘEBUJEME ZNÁT? E-learning a systém Moodle 5.1 DATABÁZE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Ne vždy musíme hned vytvořit nový materiál. Některá témata zpracovali již učitelé před námi. Z nejznámějších jsou např.: - portál, na kterém naleznete velké množství připravených prezentací pro interaktivní tabule a odkazy na www stránky, kde můžete nalézt další výukové zdroje - zde nalezneme velké množství digitálních učebních materiálů především pro základní vzdělávání a nižší stupně gymnázií. - v záložce odkazník můžeme vyhledávat nejen výukové materiály, ale i soutěže, zajímavé stránky apod. - databáze výukových materiálů v různých jazycích. 5.2 UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ DO FORMÁTU PDF FORMÁT PDF Formát PDF je určen především pro přenos dokumentů. Umožňuje nám vytisknout dokument tak, jak vypadá na tiskárně (včetně grafiky, písma, fotografií). K tvorbě PDF potřebujeme program (my budeme využívat volně šiřitelný program PDF Creator), který se chová jako tiskárna připojená k počítači. Některé programy (např. SMART Notebook, grafické programy a nové verze kancelářských balíků) však často umí dokument převést do formátu PDF bez nutnosti použít další program. Takto zpracovaný dokument můžeme odeslat i em či nahrát na webové stránky, soubor nebude nijak veliký (ke kompresi obrázků se používá formát jpg). Prohlížet soubor můžeme v prohlížeči Adobe Acrobat Raeder, který je volně šiřitelný. Ovládání tohoto programu je velmi jednoduché, dokumenty si z něj můžeme lehce vytisknout (stejně jako u ostatních programů najdeme příkaz Tisk v nabídce Soubor) PROČ PŘEVÁDÍME SOUBOR DO FORMÁTU PDF Pro převod souboru do tohoto formátu máme několik důvodů: - Soubor bude vypadat přesně tak, jak jsme ho vytvořili, ať už si ho uživatel otevře na jakémkoliv počítači. - Soubor nepůjde dále upravovat (uživatel v něm nemůže provádět žádné úpravy). - Soubor otevře i uživatel, který nemá program, ve kterém jsme ho vytvořili. - Soubor uložený do formátu PDF bude mít výrazně menší velikost než původní soubor PŘEVOD SOUBORU DO FORMÁTU PDF V PROGRAMU PDF CREATOR Pokud máme nainstalován program PDF Creator, můžeme provést převod velmi jednoduše. Otevřeme soubor, který chceme uložit do formátu pdf (původní formát se nám zachová a vytvoříme takto další soubor). Zvolíme možnost Tisk a ve výběru tiskáren vybereme PDF Creator. Otevře se nám další okno, ve kterém nemusíme nic nastavovat, jen potvrdíme tlačítkem SAVE. -14-

16 Pak už vybereme jen umístění, kam se nám má nový soubor uložit a jak se má jmenovat a máme hotovo. -15-

17 6. PRAMENY Novák, M.: E-learning nástroje pro tvorbu a řízení výuky. Bakalářská práce. (http://www.volny.cz/xmichalx/bp/xnovm133_bp.htm) E-learning a systém Moodle -16-

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Stručná příručka pro orientaci v LMS Moodle Realizováno v rámci OP VK: rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia,

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ 1 Tento uživatelský manuál slouží pro lektory e-learningového portálu MAFIDIS+ (http://elearning.mafidis-plus.info/). Manuál obsahuje popsané

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka metodika Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském centru Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském centru... 3 Změna

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

pro studenty Ing. David Buchtela buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Středisko elektronické podpory výuky

pro studenty Ing. David Buchtela buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Středisko elektronické podpory výuky PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE pro studenty Ing. David Buchtela Středisko elektronické podpory výuky buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Obsah STŘEDISKO PODPORY ELEKTRONICKÉ VÝUKY... 2 MOODLE ČZU... 3 PŘIHLÁŠENÍ

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net Webové stránky projektu: www.objevuj.eu Stránky obsahují: Informace o projektu (základní informace, harmonogram, fotogalerie, aktuality) Popis možností zapojení pro žáky i učitele Zajímavé odkazy týkající

Více

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace Podrobný návod Učíme se používat prostředí TwinSpace Jak aktualizovat profil... 3 Jak do prostředí TwinSpace přizvat učitele a hosty... 5 Jak do prostředí TwinSpace přizvat žáky... 8 Jak přidat do prostředí

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_06 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Moodle průvodce pro studenty

Moodle průvodce pro studenty Moodle průvodce pro studenty 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle...

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Středisko elektronické podpory výuky

pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Středisko elektronické podpory výuky PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová Středisko elektronické podpory výuky buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Obsah STŘEDISKO PODPORY ELEKTRONICKÉ

Více

Návod pro uživatele ISIS

Návod pro uživatele ISIS Vysoká škola ekonomická v Praze Institut oceňování majetku Návod pro uživatele ISIS pro posluchače kurzů Institutu oceňování majetku 1 Pro zjednodušení komunikace a administrativy Institut oceňování majetku

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012)

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu Přihlášení do Moodlu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci Pro studenty na

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Údržbové prostředí Rebeca44

Údržbové prostředí Rebeca44 Údržbové prostředí Rebeca44 ÚVOD STRUKTURA VZNIKAJÍCÍCH WEB-STRÁNEK SPRÁVCE STRÁNEK Přihlášení Odhlášení POPIS PRVKŮ ÚDRŽBY Titulek Cestička Základní popis práce s modulem Menu Navigace Na úvodní stránku

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI určený pro moduly: Další vzdělávání mistrů ve výrobě Další vzdělávání manažerů logistiky Další vzdělávání podnikových lektorů Další vzdělávání personalistů v rámci

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Uživatelská příručka aplikace. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Uživatelská příručka aplikace. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Uživatelská příručka aplikace SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Příručka pro práci s aplikací Správa nemovitostí pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Kurzy v počítačových aplikacích - MOODLE

Kurzy v počítačových aplikacích - MOODLE Kurzy v počítačových aplikacích - MOODLE Lektor: Mgr. Martin Šín Základy práce s Moodlem 1 Základní informace První přihlášení jak se přihlásit do Moodlu, jak řešit problémy s přihlašováním. Založení nového

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového 1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového serveru, na kterém Webová aplikace běží. Odkaz na elektronickou

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda Moodle pokročilá správa Marek Neruda Autor: Marek Neruda Název díla: Moodle pokročilá správa Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010)

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu První přihlášení a úprava profilu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci elearning odkaz Moodle

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Průvodce prostředím Twinspace

Průvodce prostředím Twinspace Vítejte Průvodce prostředím Twinspace Návod pro práci v prostředí TwinSpace byl vytvořen pro učitele-administrátory, kteří jsou v prostředí TwinSpace nováčky. S pomocí návodu dokážete: - vstoupit do prostředí

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Představení e-learnignového projektu Českého červeného kříže Oblastní spolek Praha 9

Představení e-learnignového projektu Českého červeného kříže Oblastní spolek Praha 9 Aktualizace 1.7.2012 Představení e-learnignového projektu Českého červeného kříže Oblastní spolek Praha 9 Tento projekt financuje Operační program Praha - Adaptabilita Více zde: http://www.cckp9.cz/vzdelavani-zamestnancu/

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Nápověda ke cvičení 1

Nápověda ke cvičení 1 Nápověda ke cvičení 1 Uložení dokumentu: Soubor Uložit jako pohlídáme si správné umístění dokumentu (plocha) Název souboru: napíšeme název Uložit jako typ: Dokument Word Uložit Průběžné ukládání: Soubor

Více

Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina

Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Blok strana 2 z 21 Typ materiálu 1 ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více