E-learning a systém Moodle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-learning a systém Moodle"

Transkript

1 E-learning a systém Moodle Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů i učitelů Duben 2009

2 OBSAH Obsah Co je to E-learning Základní pojmy e-learningu Specifika materiálů určených pro e-learning Didaktické přístupy při tvorbě on-line kurzu Systém Moodle Práce se sytémem Moodle Přihlášení, odhlášení Vytvoření kurzu Obecná nastavení Zápisy do kurzu Skupiny Další nastavení Editace (úpravy) kurzu Činnosti Studijní materiály Vkládání souborů Co ještě potřebujeme znát? Databáze výukových materiálů Ukládání souborů do formátu PDF Formát PDF Proč převádíme soubor do formátu PDF Převod souboru do formátu PDF v programu PDF Creator Prameny

3 1. CO JE TO E-LEARNING E-learning a systém Moodle E-learning je v překladu Elektronické vzdělávání. Jde o pojem, který nemá jednoznačnou definici. Můžeme na něj nahlížet z různých pohledů 1 : E-learning jako systém: jde o vzdělávací proces, který využívá informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, ke komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. E-learning jako prostředek: jde o formu vzdělávání, která využívá multimediální prvky (prezentace a texty s odkazy, animované sekvence, video snímky, sdílené pracovní plochy, komunikaci s lektorem a spolužáky, testy, elektronické modely procesů, atd.) v systému pro řízení studia (LMS). E-learning jako zdroj informací: jde v podstatě o jakékoliv využívání elektronických materiálních a didaktických prostředků k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle s tím, že je realizován zejména prostřednictvím počítačových sítí. E-learning jako proces: jde o vzdělávací proces, který využívá informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. Cílem e-learningových kurzů je snaha využívat maximálně všech zdrojů a prostředků při učení. Hlavním cílem je pak minimalizovat čas studenta při učení a tím snížit finanční prostředky potřebné ke studiu. 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY E-LEARNINGU Elektronický kurz je z technického hlediska soubor se studijním materiálem daného předmětu. Z pedagogického hlediska jde o prostředek, který nabízí zajímavou formou prezentaci dané látky. Důležitá je zde multimedialita, tedy uplatňování textů, hypertextů, obrázků, pohyblivých obrázků, zvuku, videa, sekvencí. To umožňuje uplatňovat aktivní přístup studenta. Kurzy musí obsahovat jasnou strukturu. Lekce jsou jednotlivé části kurzu. Z nich je celý kurz složen. Lekce jsou řazené podle osnovy daného kurzu. Každá lekce má jasnou náplň. Výhodou dělení kurzu na lekce je, že lze studovat jen určité lekce nebo se k jednotlivým lekcím vracet. Studijní opora jsou vlastně informace, kterými učitel zásobuje žáka v rámci studia. Studijní opory mohou mít různou podobu, nejčastěji jsou to: e-learningové kurzy, studijní materiály pro výuku nové látky (texty, obrázky, zvuky, videa, demonstrační programy, ), zadání cviční a vzorová cvičení (procvičování látky), zadání příkladů s výsledky (opakování studentů), souhrny informací (rychlý náhled do studia), testy s řešením a zdůvodněním (procvičování studentů), encyklopedie, slovníky, elektronické knihy, odkazové materiály, řídící informace pro studium (doporučené postupy, návaznosti). Systém LMS (Learning Management System = učební správní systém ) je virtuální prostředí (aplikace), ve které student nalezne kurzy, testy, pokyny jak studovat, aktuální rozvrh úkolů, diskusní fórum spolužáků, nástěnku, chat, tabuli, hodnocení apod. Přístup studentů k materiálům (k výukovému obsahu) online i off-line. Systém LCMS (Learning Content Management System) je nástroj (systém), který slouží k tvorbě či sestavování výukového obsahu. Tutor je metodický průvodce (zprostředkovatel) studia, hodnotí studenty a motivuje studenta. Pomáhá studentovi s výběrem kurzu, konzultuje obsah kurzu, řešení úkolů, řeší organizační věci dotýkající se studenta. Komunikuje se studenty pomocí nástrojů LMS, pořádá tutoriály (konzultace se studenty), kde objasňuje nepochopené. Nevede prezenční studium. 1 Podle Novák, M.: E-learning nástroje pro tvorbu a řízení výuky. Bakalářská práce. -2-

4 2. SPECIFIKA MATERIÁLŮ URČENÝCH PRO E-LEARNING Výukový objekt, který vytváříme, je jedním ze stavebních kamenů výuky. Může jít o jednoduchý text, obrázek, ale i o složité schéma či animaci. Při zařazení daného objektu do výuky musíme vždy zvažovat vzdělávací cíl, situaci žáka, komunikační kanál a požadavek názornosti. Důležité je, aby výukový objekt respektoval zásady: - didaktické funkce (motivace, definice, pravidla, vysvětlení, příklady, procvičení, otázky) - multimediality (vhodné zapojení textu, grafiky, zvuku, animace či videa) - vhodného využití nástrojů IT (typografie, barevnost, organizace, názornost, výběr vhodného komunikačního kanálu) Pro texty určené k samostudium platí určitá pravidla: - text by měl být o kratší než v klasických skriptech o hutnější o srozumitelný po obsahové stránce - srozumitelné musí být též ovládání textu, orientace studenta v něm - učivo je v textech rovnoměrně dávkováno (rozděleno na lekce) - po každé lekci jsou zařazeny zpětnovazební prvky (prověřují pochopení učiva a dovednost jej aktivně zpracovávat) - text by měl být výrazně graficky členěn - text by měl obsahovat problémová zadání úloh a otázek, v textu by mělo být vynecháno dost prázdného místa, do kterého bude student zapisovat své odpovědi a řešení - na začátku lekce je třeba jednoznačně definovat cíle studia - na konci lekce by mělo být shrnutí nejdůležitějších poznatků - důležitou částí jsou zadání písemných samostatných prací (zařazují se na konec určitého studijního celku) 2.1 DIDAKTICKÉ PŘÍSTUPY PŘI TVORBĚ ON-LINE KURZU Využívá se jiného stylu vyjadřování, ten má studenta vnést do problému. On-line kurz by měl respektovat tyto zásady: - Úvodní slovo: jeho úkolem je nabudit, motivovat, probudit zvědavost, fantazii. Může být emotivní, lze využít citaci. Je dobré používat osobní charakter. - Formulace cílů: pokud jsou dobře formulovány cíle, může student sám sebe korigovat. Cíl je to, čeho chceme dosáhnout vzhledem ke studentům. Pozor, cílem není vymezení pojmů (to je cílem autora). Vhodné formulace: naučíte se, sestavíte, pochopíte vztahy mezi, budete umět. - Možnosti v textu: lze zvýrazňovat klíčová slova (sejně jako ve statickém textu), užívat názorné obrázky. Důležité je, že můžeme používat hypertextových odkazů. Text tak přestává být lineární, můžeme se dostávat na další stránky. Pozor ale, množství hypertextových odkazů může odvádět studenta od žádaného cíle. - Uplatnění hypertextu: odkazy umožňují studentovi jednoduché přeskakování kapitol, vracet se zpět k některým částem, vybírat a zobrazovat příbuzné informace. Tento způsob zobrazení informací je lidskému myšlení bližší než lineární zobrazení textu. - Multimediální komponenty: text může být psaný nebo mluvený, grafika může být v podobě statických ilustrací, kreseb, map, plánů, fotografií, dynamickou grafikou jsou videonahrávky a animace (ty jsou přitažlivé a zvyšují motivaci studentů). -3-

5 - Úkoly: jsou stěžejní součástí e-learningu, může jít o samostatné, ale i kooperativní úkoly (vyžadují od studenta vyšší míru přemýšlení a kreativity). Úkoly mohou sledovat různé cíle (hledat různá řešení, aplikovat při řešení určité pojmy, respektovat jisté principy řešení, ověření postojů, které při řešení student zaujímá, zdokonalit studentovi praktické dovednosti, naučit studenta odpovědnosti za své řešení, vytvořit prostor pro studentovu kreativitu, podporovat týmovou práci). -4-

6 3. SYSTÉM MOODLE E-learning a systém Moodle Moodle (čteme Můdl) je softwarový balíček určený pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Vychází ze sociálně konstruktivistického přístupu 2 ke vzdělávání a je vyvíjen jako nástroj podporující vzdělávání. Software je poskytován zdarma. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) je tedy Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku 3. Pokud tvoříme kurzy v prostředí Moodle, máme k dispozici řadu modulů, z nichž sestavujeme obsah kurzu. Do systému můžeme vkládat 4 : - studijní materiály ve formě HTML stránek, souborů ke stažení, Flash animací, strukturovaných přednášek apod. - diskusní fóra s možností odebírání příspěvků em - úkoly pro účastníky kurzu - automaticky vyhodnocované testy složené z různých typů testových úloh - slovníky a databáze, na jejichž plnění se mohou podílet účastníci kurzu - ankety a další. Důležité je také, že Moodle umožňuje evidenci studijních výsledků. Činnost uživatelů je zaznamenávána v podrobných protokolech a souhrnných statistikách. 2 Konstruktivismus tvrdí, že lidé své znalosti aktivně konstruují, vytvářejí při interakci se svým okolím, navazuje konstrukcionismus, který vychází z toho, že učení je zvláště efektivní, jestliže tvoříme něco pro ostatní a sociální konstruktivismus rozšiřuje uvedené myšlenky na sociální skupinu, kde se vytvářejí věci společně a pro všechny (vzniká malá kultura společných výtvorů se společnými významy), když je jedinec do takové skupiny zařazen, nepřetržitě se učí, jak být její součástí více na 3 Moodle je také anglické sloveso popisující proces líného bloumání od jednoho k druhému, dělání věcí podle svého, hravost, která často vede k pochopení problému a podporuje tvořivost) 4 podle -5-

7 4. PRÁCE SE SYTÉMEM MOODLE E-learning a systém Moodle Důležité je, nebát se. Prostředí je kompletně počeštěné a vše je doplněno nápovědou. Tu naleznete u každé položky pod tlačítkem. Abychom si mohli zkoušet, co systém umí, máme vytvořen jeden zkušební prostor. Nalezneme jej na adrese ( zkušební verze Moodlu ). Hotové materiály pro studenty dálkového studia budeme pak vkládat na adrese (to je ostrá verze ). 4.1 PŘIHLÁŠENÍ, ODHLÁŠENÍ Nejdříve se musíme do systému Moodle přihlásit. Jelikož nás již správce zaregistroval, stačí se přihlásit a můžeme pracovat. Jak provést přihlášení? 1. Zadejte do webového prohlížeče adresu systému (zkušební: moodle2.ossp.cz, ostrá: moodle2.ossp.cz) PŘIHLÁŠENÍ Přehled existujících kurzů 2. Při prvním přihlášení bude systém požadovat změnu hesla (poprvé vám heslo nastavil správce), heslo si můžete změnit kdykoliv znovu. 3. Po prvním přihlášení se vám objeví obrazovka s Profilem, který můžete upravovat. Můžete si také jednoduše vytvořit vlastní blog (jednoduchý internetový deníček). 4. Po každém dalším přihlášení již automaticky vstoupíte na vaší titulní stránku, kde naleznete přehled svých kurzů. možnost odhlásit se zde klikneme pro přidání nového kurzu Přehled kurzů, ve kterých jsme jako studenti, učitelé či autoři. 5. Pro odhlášení klikneme v pravém horním rohu na Odhlásit se. 4.2 VYTVOŘENÍ KURZU Zvolíme možnost Přidat/upravovat kurzy (levá nabídka Správa stránek Kurzy Přidat /upravovat kurzy) a poté uprostřed Přidat nový kurz. tímto tlačítkem přidáme nový kurz Po kliknutí na toto tlačítko se nám objeví stránka, na které nastavujeme různá upřesnění pro náš kurz: -6-

8 4.2.1 OBECNÁ NASTAVENÍ KATEGORIE Správce těchto stránek může nastavit několik kategorií čili skupin kurzů. Například "Volitelné kurzy" nebo "Povinné kurzy" apod. Vyberte nejvhodnější kategorii pro váš kurz. Tato volba ovlivňuje umístění vašeho kurzu v seznamu kurzů a pomůže studentům váš kurz najít. CELÝ NÁZEV KURZU Celý název kurzu je zobrazován naho ře na stránce kurzu a v seznamech kurzů. KRÁTKÝ NÁZEV Mnoho institucí používá zkratky či kódová označení svých kurzů (například MAT1 nebo K022). I když váš kurz žádnou takovou zkratku nemá, nějakou mu vytvořte. Bude použita tam, kde není vhodné uvádět celý dlouhý název kurzu (například v záhlaví u). USPOŘÁDÁNÍ, POČET TÝDNŮ/TÉMAT Vybereme vhodný typ uspořádání a zadáme, z kolika týdnů nebo témat se bude kurz skládat. KOLIK NOVINEK UKAZOVAT Zvláštní fórum nazývané "Novinky" se objevuje v kurzech s týdenním a tematickým uspo řádáním. Zde je možno umístit aktuální zprávy pro všechny studenty. (Ve výchozím nastavení jsou všichni studenti přihlášeni k odebírání příspěvků z tohoto fóra em, budou tudíž dostávat vaše zprávy.) Toto nastavení určuje, kolik nejnovějších položek se objeví na stránce kurzu vpravo ve sloupci "Poslední novinky".pokud nastavíte "0 novinek", sloupec novinek se nezobrazí. Nevyplňujeme Základní popis kurzu Zadáme datum, kdy kurz začíná Není pro nás důležité Necháme nastaveno NE Necháme nastaveno 6 MB UKÁZAT ZNÁMKY Většinu činností v kurzu lze známkovat.ve výchozím nastavení lze všechny známky v kurzu najít na stránce "Známky", dostupné z hlavní stránky kurzu. Jestliže učitel nehodlá studenty v daném kurzu známkovat, nebo nechce, aby studenti známky viděli, může volbu "Ukázat známky" v nastavení kurzu vypnout. Toto nastavení nebrání učiteli, aby jednotlivé činnosti známkoval, pouze neumožňuje studentům, aby si známky mohli prohlížet. Uspořádání kurzu - Týdenní uspořádání: Kurz je uspořádán po týdnech jdoucích za sebou, s uvedením data začátku a konce týdne. Každý týden sestává z činností. Některé z těchto činností, například "úkoly", mohou mít určenu lhůtu, po jejímž uplynutí se stanou nepřístupnými. - Tematické uspořádání: Je velmi podobné týdennímu uspořádání, pouze se sekci kurzu neříká "týden", nýbrž "téma". Témata nejsou vázána žádným časovým limitem. Není tedy třeba zadávat data. - Diskusní uspořádání: Toto uspořádání má jedno hlavní diskusní fórum "Společné fórum", které se objevuje na hlavní stránce. Je vhodné pro volnější kurzy bez pevné organizace. Dokonce se nemusí jednat ani o kurzy, diskusní uspořádání může být například použito jako třídní či školní nástěnka ZÁPISY DO KURZU Zapisovat do kurzu se mohou studenti kdykoliv nebo můžeme volit tzv. Termínovaný zápis (kde zadáme datum a hodinu začátku a konce zápisu), můžeme zde také zadat, zda se mají po určité době studenti z kurzu vyškrtnout (např. po uplynutí jednoho roku tj. když přecházejí do vyššího ročníku a tento kurz můžeme zpřístupnit dalším studentům). Lze také volit, zda se mají studenti upozorňovat na ukončení zápisu a v jaké době SKUPINY Režim skupin - existují tři druhy skupinového režimu: - Žádné skupiny v tomto režimu jsou všichni účastníci kurzu členy jediné velké skupiny - Oddělené skupiny každá skupina vidí pouze svoji vlastní skupinu, ostatní skupiny jsou pro ni neviditelné - Viditelné skupiny členové každé skupiny pracují v rámci vlastní skupiny, ale vidí i skupiny ostatní Skupinový režim můžeme nastavit na dvou úrovních: - Úroveň kurzu: Nastavíte-li skupinový režim na úrovni celého kurzu, bude standardním režimem pro všechny činnosti v rámci kurzu. -7-

9 - Úroveň činnosti: Pro každou činnost, která umožňuje práci ve skupinách, lze nastavit samostatný skupinový režim. Zapnete-li na úrovni kurzu nastavení Vnucovat režim skupiny, nebude se na nastavení jednotlivých činností brát zřetel DALŠÍ NASTAVENÍ - Dostupnost: nastavujeme, zda je tento kurz studentům dostupný, přiřazujeme kurzu klíč zápisu (náš kurz má např. klíč moodleossp) a můžeme též nastavit, zda do kurzu mohou vstupovat hosté. - Jazyk: lze vybrat čj nebo aj (jak s námi bude komunikovat prostředí systému) a můžeme také zadat, zda chceme vnutit jeden z těchto jazyků účastníkům kurzu. - Přejmenování rolí: pokud nám nevyhovují systémem nastavené názvy rolí (správce, tvůrce kurzu, učitel, učitel bez práva zapisovat, student, host, registrovaný uživatel), můžeme si zde tyto role přejmenovat. 4.3 EDITACE (ÚPRAVY) KURZU Po vyplnění všech položek a uložení se vrátíme zpět na přehled Moje kurzy, kde se nám již kurz objevil. Stačí kliknout na jeho název a zpřístupní se nám obsah tohoto kurzu: účastníci: přes toto tlačítko můžeme nastavovat, kterým účastníkům chceme poslat zprávu, přidat poznámku, přidat společnou poznámku či prodloužit platnost zápisu. zapnout režim úprav: zde můžeme přepnout do režimu úprav, ve kterém budeme editovat celý kurz (vkládat studijní materiál, testy, otázky ap.). nastavení: zde můžeme upravit nastavení kurzu, které jsme provedli na začátku. přidělit role: zde můžeme pro kurz nastavit, kdo je jeho učitelem (příp. učitelem bez práva upravovat), studentem či hostem. Vybíráme ze seznamu zaregistrovaných uživatelů. V levé nabídce Správa máme ještě další možnosti nastavení kurzu: - Známky: pokud máme v kurzu známkovaný nějaký test, odevzdávaný úkol apod., můžeme se zde podívat na hodnocení jednotlivců i na průměrnou známku celé třídy. - Skupiny: studenty můžeme rozdělovat do skupin, rozdělení provedeme právě přes tento příkaz. - Záloha, Obnovit, Importovat a Reset (možnost pracovat s kurzem zálohovat ho, obnovovat nastavení, importovat jinam či vyčistit změny). - Sestavy: zde můžeme sledovat proběhlé události, které se v kurzu děli v námi požadovaném časovém období. - Úlohy: zde se nám zobrazí banka úloh již připravených úloh. Zde můžeme také nové úlohy vkládat. - Soubory: zde je přehled vložených (nahraných) souborů a můžeme odsud vkládat další soubory do zvolených složek (podsložek). - Vyškrtnout z : tento příkaz nám umožňuje vyškrtnout se z právě aktivního kurzu. - Profil: zde můžeme editovat svůj profil (měnit heslo a další údaje, vložit fotografii apod.) Abychom mohli kurz upravovat (naplňovat obsahem), musíme zvolit tlačítko Zapnout režim úprav. -8-

10 Stránka kurzu je rozdělena do jednotlivých oddílů (podle témat nebo týdnů). Kurz vytváříme tím, že do něj vkládáme studijní materiály a činnosti. V režimu úprav budeme editovat jednotlivá témata kurzu. Využívat k tomu budeme různá tlačítka, zde je jejich vysvětlení : Upravit / Zavřít/Skrýt Otevřít/Ukázat (oko označuje položku, která je viditelná, kliknutím na ní se položka pro studenty skryje a bude označená ikonkou zavřeného oka) Smazat/Odstranit (kliknutím na tuto ikonu se po potvrzení trvale odstraňují materiály a činnosti) Přesunout dolů/nahoru (měníme pořadí témat) Zobrazit všechny týdny/všechna témata Odsadit zleva Zmenšit odsazení Přesunout sem Zobrazit jeden týden/jedno téma Označit týden/téma jako aktuální Nápověda Po zapnutí režimu úprav máme k dispozici nástroje pro úpravu jednotlivých témat, vkládání učebních modulů a studijních materiálů. Opustit režim úprav. Další možnosti nastavení této kapitoly. Upravit (vložit) název a případný popis kapitoly. Možnost přidat studijní materiál nebo činnost ke konkrétní kapitole (týdnu). 4.4 ČINNOSTI Do kurzu můžeme vkládat různé činnosti (tzv. interaktivní učební moduly). Jde o Ankety, Chat, Fóra, Wiki, Testy apod. Podíváme se na některé z nich. - Anketa: učitel položí otázku a určí výběr několika odpovědí. To může být užitečné jako rychlé hlasování, k povzbuzení, k přemýšlení o tématu. Umožňuje studentům hlasovat o dalším zaměření kurzu. Lze takto získát souhlasu studentů. Anketa umožňuje studentů vybrat jednu z nastavených možností a můžeme jí nastavit i tak, aby studenti mohli měnit svá rozhodnutí, můžeme jí uzamknout k určitému datu apod. -9-

11 - Databáze: umožňuje učitelům (a/nebo studentům) vytvářet, prohlížet a prohledávat kolekci záznamů vztahujících se k libovolnému tématu. Formát a struktura těchto záznamů prakticky nemají omezení, kromě jiného mohou záznamy obsahovat obrázky, datové soubory, hypertextové odkazy, číselné údaje, texty ad. Definujeme pole databáze podle povahy shromažďovaných údajů (např. databáze slavných obrazů bude obsahovat pole typu obrázek s názvem obraz pro vkládání digitální podoby obrazu a textová pole autor a název). Můžeme též upravit šablonu databáze (měníme způsob zobrazení záznamů). - Fórum: je hlavním komunikačním nástrojem systému Moodle. Komunikace neprobíhá v reálném čase, účastníci vkládají své příspěvky, ty se ukládají a jiný účastník na ně může kdykoliv reagovat. Při vhodném použití diskuzního fóra moderovaného učitelem nebo tutorem se studující necítí při studiu opuštění a izolovaní, ale mohou mít pocit sounáležitosti se svou virtuální třídou. Tato činnost může být pro úspěšné online studium tou nejdůležitější právě zde totiž nejčastěji probíhá diskuse mezi účastníky kurzu, studujícími i vyučujícími, která účastníky kurzu motivuje k dalšímu studiu. Modul fórum, které slouží především pro komunikaci všech se všemi, doplňují osobní zprávy, kde komunikuje jednotlivec s jednotlivcem. U modulu je možné nastavit několik různých parametrů a přizpůsobit tak fórum metodickým potřebám kurzu. Fóra mohou zahrnovat hodnocení příspěvků ostatními účastníky kurzu či učitelem, příspěvky lze prohlížet v několika formátech, je možné k nim připojit přílohu. Účastníci kurzu mají možnost přihlásit se k odběru příspěvků (kopie každého vloženého příspěvku jim v tom případě bude zasílána em) a navíc má učitel možnost odebírání příspěvků všem účastníkům vnutit. - Chat: umožňuje účastníkům komunikovat v reálném čase přes internet. Je to užitečný způsob, jak získat porozumění vzájemné a diskutovaného tématu. Způsob použití chatovací místnosti je trochu odlišný od fóra, kde komunikace neprobíhá v reálném čase. Modul Chat obsahuje různé možnosti pro správu a prozkoumání diskuzí. - Slovník: umožňuje nám shromažďovat klíčová slova ve slovnících (položky může přidávat sám učitel nebo lze zpřístupnit tuto možnost i studentům). - Test: Umožňuje učiteli navrhovat a používat testy sestavované z mnoha různých typů úloh, k nimž patří mj. úlohy s výběrem odpovědí, úlohy pravda-nepravda, úlohy s tvořenou odpovědí, přiřazovací úlohy ad. Vytvořené úlohy jsou uchovávány v bance úloh daného kurzu a lze je sdílet s ostatními učiteli či používat v dalších kurzech autora. Testy lze nastavit tak, aby je studenti mohli skládat opakovaně, každý pokus je automaticky vyhodnocen a učitel má možnost rozhodnout, zda se studentům po odeslání testu zobrazí komentář k jejich odpovědím a/nebo správné odpovědi. Široká možnost kombinací nastavení umožňuje učiteli používat modul jak pro opakování a prohloubení vyučované látky, tak i pro postupné či závěrečné testování, které může v některých případech nahradit i klasické zkoušení nebo psaní testů a písemek. Díky rozličnému nastavení testů a následnému statistickému vyhodnocení může učitel vypracovat rozsáhlou a kvalitní sadu otázek, která bude reflektovat získané zkušenosti a reagovat na potřeby studentů. Vytvořené sady otázek lze dělit do přehledných kategorií systém umožňuje náhodné vybírání otázek z vybraných kategorií, čímž lze snížit úspěšnost dosahovanou prostým biflováním předem známého malého okruhu otázek anebo pomoci při vytváření velkého množství drilovacích cvičení. Máme k dispozici tyto typy úloh: - Vypočítávaná úloha: umožňuje pomocí zástupných znaků vytvářet otázky, které tvoří rovnice, kde za proměnné se automaticky v každém pokusu doplňují nové hodnoty z předem daného oboru hodnot. - Popis: není opravdovou otázkou, slouží jako oddělovací, informační popisek, který může autor testu vkládat mezi jednotlivé otázky. Slouží například jako úvodní informace k podskupině následujících otázek. -10-

12 -11- E-learning a systém Moodle - Přiřazování: Otázka, která je hojně používaná při výuce jazyků, či různých pojmů. Studentovi je nabídnut seznam podotázek, ke kterým má přiřadit správnou odpověď ze seznamu odpovědí. - Doplňovací úloha (Cloze): učitel může v jednom těle otázky využít různých typů dotazů, zahrnující Krátkou tvořenou odpověď, Úlohu s výběrem odpovědí apod. - Úloha s výběrem odpovědí: student vybírá ze seznamu odpovědí tu správnou. Máme možnost zvolit pouze jednu správnou odpověď nebo více správných odpovědí pro danou otázku. - Krátká tvořená odpověď: odpovědí na tento typ otázky je slovo, či slovní spojení, které studenti vepisují do připraveného pole. Učitel pomocí zástupných znaků a předchystaných možných odpovědí může postihnout rozsáhlou škálu odpovědí, tím reagovat na možné problémy s překlepy či neočekávaných skloňováním odpovědi. Seznam správných odpovědí lze během průběhu testování rozšiřovat a zahrnovat možnosti, které jsou obsahově správně, ale syntakticky nikoli. - Numerická úloha: podobný typ jako Krátká tvořená odpověď. Rozdílem zde je možnost brání v úvahu jisté početní chyby. Učitel může vyplnit hranice, které vymezují správnost čísla, které je odpovědí. Pozor, pro oddělování desetinných míst je v otázce i odpovědích třeba používat tečky, ne čárky! - Přiřazování z krátkých odpovědí: Rozšíření typu Přiřazování. Pro studenta otázka vypadá stejně. Otázky jsou náhodně vybrány ze souboru všech úloh s krátkou tvořenou odpovědí v aktuální kategorii. Studentovi tak může být při každém pokusu o splnění testu předložena jiná sada otázek a odpovědí. Musíte ale zajistit, aby daná kategorie obsahovala dostatek úloh s krátkou tvořenou odpovědí, které v daném testu nebyly doposud použity, jinak se studentovi zobrazí chybové hlášení. Čím více těchto úloh bude kategorie obsahovat, tím je pravděpodobnější, že studenti při každém pokusu obdrží zcela novou sadu otázek. - Pravda / Nepravda: Odpověď na tuto úlohu je výběr z pouhých dvou možností: Pravda/Nepravda. - Úkol: umožňuje učitelům sbírat studentské práce, hodnotit je a poskytovat studentům zpětnou vazbu včetně známkování. Studenti mohou odevzdat jakýkoli digitální obsah (soubory), například textové dokumenty, sešity z tabulkových procesorů, obrázky, zvukové a obrazové sekvence. Úkoly nemusejí nezbytně sestávat z nahraných (uploadovaných) souborů, učitelé mohou požádat studenty, aby psali svůj text online přímo do Moodlu. K dispozici je také úkol offline činnost jeho prostřednictvím lze do Moodlu zanést hodnocení úkolů, které musejí studenti splnit v "reálném světě", mimo Moodle. Lze také vytvářet tzv. iterativní úkoly, kdy je práce ohodnocena učitelem, znovu upravena studentem, opět ohodnocena a tak dále, a to buď s použitím úkolu Odevzdat soubor nebo Online text a nastavením volby "Umožnit znovuodevzdání" na "Ano". K dispozici máme 4 typy úkolů: - Odevzdat soubor: Student může odevzdat (nahrát) jeden soubor. Může jít o textový dokument, sešit tabulkového procesoru nebo jakýkoliv jiný digitální obsah. Více souborů lze vložit do jednoho komprimovaného souboru a ten následně odevzdat. Učitel má možnost odevzdané soubory prostřednictvím Moodlu otevřít, přidělit za ně známky a poskytnout studentům individuální komentář. - Pokročilé nahrávání souborů: odevzdat lze více než jeden soubor, studenti mohou k odevzdávaným souborům připojit poznámky, učitelé mohou studentům předat hodnocení a komentář v samostatném souboru. - Online text: studenti píšou přímo do Moodlu, učitelé mohou svůj komentář vepsat přímo do odevzdaného textu. - Offline činnost: učitelé zadají popis úkolu a termín splnění úkolu mimo Moodle; známku a komentář lze zaznamenat do Moodlu. - Wiki: dává studentům možnost pracovat dohromady na společných projektech.

13 4.5 STUDIJNÍ MATERIÁLY E-learning a systém Moodle Moodle podporuje řadu různých typů studijních materiálů, které vám umožní vložit do kurzu téměř jakýkoliv druh obsahu používaný na webu. Opět se podíváme, jaké materiály můžeme vkládat: - Popisek: představuje jednoduchý a velmi užitečný způsob, jak začlenit text a obrázky přímo do hlavní stránky kurzu mezi odkazy na ostatní aktivity. - Textová stránka: e jednoduchá stránka ve formátu "prostý text", tj. bez jakéhokoliv formátování. Textové stránky nejsou nijak krásné, ale pro vložení krátkých sdělení či pokynů plně postačí. - Webová stránka: využíváme ve chvíli, kdy pro svůj materiál potřebujeme pokročilejší možnosti strukturace obsahu a formátování. Objeví se nám editor, ve kterém můžeme upravit text podle svých představ, můžeme vkládat obrázky, odkazy apod. Text lze také jednoduše kopírovat z jiných zdrojů (např. z již napsaných poznámek v textovém editoru). - Odkaz na vložený soubor nebo externí webovou stránku: tuto možnost vybíráme ve chvíli, kdy je již materiál v elektronické podobě dostupný (již dříve připravené podklady, studijní materiály, prezentace, pracovní listy či třeba celé webové stránky). 4.6 VKLÁDÁNÍ SOUBORŮ Vkládat soubory různých typů (textové dokumenty, tabulky, prezentace, obrázky, schémata, videa, zvukové soubory apod.) budeme potřebovat velmi často. Vpravo v sekci Správa vybereme možnost Soubory. Otevře se nám nabídka, kde můžeme vytvářet složky a nahrávat do nich soubory: Pokud takto nahrajeme soubory do našeho kurzu, můžeme na ně vytvářet odkazy přímo v jednotlivých kapitolách kurzu. Vybereme ze Studijních materiálů Odkaz na vložený soubor: Název studijního materiálu Popis materiálu Vybereme zdroj, na který chceme odkázat (www stránku nebo soubor, který jsme před tím nahráli) kde se bude zdroj otevírat (ve stejném okně nebo v novém okně prohlížeče) -12-

14 Zvolíme možnost Vyberte nebo nahrajte soubor. Otevře se nám seznam všech souborů, které máme v kurzu nahrané. Ten správný vybereme kliknutím na možnost Vybrat vpravo vedle názvu. Podrobný manuál pro práci v systému Moodle pro autory kurzů a pro učitele naleznete na adrese -13-

15 5. CO JEŠTĚ POTŘEBUJEME ZNÁT? E-learning a systém Moodle 5.1 DATABÁZE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Ne vždy musíme hned vytvořit nový materiál. Některá témata zpracovali již učitelé před námi. Z nejznámějších jsou např.: - portál, na kterém naleznete velké množství připravených prezentací pro interaktivní tabule a odkazy na www stránky, kde můžete nalézt další výukové zdroje - zde nalezneme velké množství digitálních učebních materiálů především pro základní vzdělávání a nižší stupně gymnázií. - v záložce odkazník můžeme vyhledávat nejen výukové materiály, ale i soutěže, zajímavé stránky apod. - databáze výukových materiálů v různých jazycích. 5.2 UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ DO FORMÁTU PDF FORMÁT PDF Formát PDF je určen především pro přenos dokumentů. Umožňuje nám vytisknout dokument tak, jak vypadá na tiskárně (včetně grafiky, písma, fotografií). K tvorbě PDF potřebujeme program (my budeme využívat volně šiřitelný program PDF Creator), který se chová jako tiskárna připojená k počítači. Některé programy (např. SMART Notebook, grafické programy a nové verze kancelářských balíků) však často umí dokument převést do formátu PDF bez nutnosti použít další program. Takto zpracovaný dokument můžeme odeslat i em či nahrát na webové stránky, soubor nebude nijak veliký (ke kompresi obrázků se používá formát jpg). Prohlížet soubor můžeme v prohlížeči Adobe Acrobat Raeder, který je volně šiřitelný. Ovládání tohoto programu je velmi jednoduché, dokumenty si z něj můžeme lehce vytisknout (stejně jako u ostatních programů najdeme příkaz Tisk v nabídce Soubor) PROČ PŘEVÁDÍME SOUBOR DO FORMÁTU PDF Pro převod souboru do tohoto formátu máme několik důvodů: - Soubor bude vypadat přesně tak, jak jsme ho vytvořili, ať už si ho uživatel otevře na jakémkoliv počítači. - Soubor nepůjde dále upravovat (uživatel v něm nemůže provádět žádné úpravy). - Soubor otevře i uživatel, který nemá program, ve kterém jsme ho vytvořili. - Soubor uložený do formátu PDF bude mít výrazně menší velikost než původní soubor PŘEVOD SOUBORU DO FORMÁTU PDF V PROGRAMU PDF CREATOR Pokud máme nainstalován program PDF Creator, můžeme provést převod velmi jednoduše. Otevřeme soubor, který chceme uložit do formátu pdf (původní formát se nám zachová a vytvoříme takto další soubor). Zvolíme možnost Tisk a ve výběru tiskáren vybereme PDF Creator. Otevře se nám další okno, ve kterém nemusíme nic nastavovat, jen potvrdíme tlačítkem SAVE. -14-

16 Pak už vybereme jen umístění, kam se nám má nový soubor uložit a jak se má jmenovat a máme hotovo. -15-

17 6. PRAMENY Novák, M.: E-learning nástroje pro tvorbu a řízení výuky. Bakalářská práce. (http://www.volny.cz/xmichalx/bp/xnovm133_bp.htm) E-learning a systém Moodle -16-

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Moodle průvodce pro studenty

Moodle průvodce pro studenty Moodle průvodce pro studenty 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle...

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

pro studenty Ing. David Buchtela buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Středisko elektronické podpory výuky

pro studenty Ing. David Buchtela buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Středisko elektronické podpory výuky PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE pro studenty Ing. David Buchtela Středisko elektronické podpory výuky buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Obsah STŘEDISKO PODPORY ELEKTRONICKÉ VÝUKY... 2 MOODLE ČZU... 3 PŘIHLÁŠENÍ

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net Webové stránky projektu: www.objevuj.eu Stránky obsahují: Informace o projektu (základní informace, harmonogram, fotogalerie, aktuality) Popis možností zapojení pro žáky i učitele Zajímavé odkazy týkající

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda Moodle pokročilá správa Marek Neruda Autor: Marek Neruda Název díla: Moodle pokročilá správa Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha

Více

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012)

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu Přihlášení do Moodlu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci Pro studenty na

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Středisko elektronické podpory výuky

pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Středisko elektronické podpory výuky PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE pro studenty Ing. David Buchtela Ing. Dana Vynikarová Středisko elektronické podpory výuky buchtela@pef.czu.cz vynikarova@pef.czu.cz 4.11.2008 Obsah STŘEDISKO PODPORY ELEKTRONICKÉ

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace Podrobný návod Učíme se používat prostředí TwinSpace Jak aktualizovat profil... 3 Jak do prostředí TwinSpace přizvat učitele a hosty... 5 Jak do prostředí TwinSpace přizvat žáky... 8 Jak přidat do prostředí

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Úvod Factinfo.net je webovým projektem, jehož hlavní

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Brno 2011 1 Příručka pro lektory systému LMS Moodle Lukáš Holešovský Tato příručka vznikla

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Průvodce studiem v e-learningovém systému Moodle. Agentura Stars s.r.o

Průvodce studiem v e-learningovém systému Moodle. Agentura Stars s.r.o Průvodce studiem v e-learningovém systému Moodle Agentura Stars s.r.o Obsah 1 Co je to e-learning a jak mi může pomoci?... 3 1.1 E-learning... 3 1.2 Výhody studia pomocí e-learningu... 3 1.3 Co je ke studiu

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google weby. Tutoriál projektu MOSS učitelská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google weby. Tutoriál projektu MOSS učitelská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google weby Tutoriál projektu MOSS učitelská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Jan Bobek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle 1 z 19 4.10.2011 14:15 VŠE Podnikové informační systémy Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle Projekt Eva Dvořáková Tomáš Kuneš Miroslav Ballek

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Uživatelský manuál pro administrátory

Uživatelský manuál pro administrátory Webove stra nky pro s koly (wwwproskoly.cz) Uživatelský manuál pro administrátory 1 Obsah 1. Úvod... 4 2. Jak webové stránky pro školy fungují... 4 3. Přihlášení... 4 1. Přístup z frontendu... 4 2. Přístup

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Školení Webnode pro učitele

Školení Webnode pro učitele Školení Webnode pro učitele Představte si, že si chcete vytvořit své vlastní internetové stránky. Běžná představa spočívá ve stažení příslušného programu, jeho instalace a následného poměrně složitého

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Obsah Použití exe... 3 Nastavení projektu... 4

Obsah Použití exe... 3 Nastavení projektu... 4 exe Minimanuál Obsah Použití exe... 3 Nastavení projektu.... 4 Vyplnění informací o projektu.... 4 Definice struktury... 4 Styly / Šablony... 5 Uložení projektu... 5 Export projektu.... 5 Import Projektu

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

HOT POTATOES PRO PEDAGOGY - orientace v programu

HOT POTATOES PRO PEDAGOGY - orientace v programu HOT POTATOES PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Uživatelská příručka. září 2015. Podpora strategického řízení rozvoje obcí (CZ.1.04/4.1.00/B6.00018)

Uživatelská příručka. září 2015. Podpora strategického řízení rozvoje obcí (CZ.1.04/4.1.00/B6.00018) Uživatelská příručka září 2015 Podpora strategického řízení rozvoje obcí (CZ.1.04/4.1.00/B6.00018) Obsah 1. CHARAKTERISTIKA APLIKACE... 3 2. POPIS STRUKTURY APLIKACE... 4 2.1. Popis titulní strany... 4

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více