Výroční zpráva za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2012"

Transkript

1 R O SA centrum pro týran é a osamělé ženy Výroční zpráva za rok tel.:

2 Vážení přá telé, Dovolte mi pod ěkova t Vám vš em, kte ří js te nás pr ová zeli rok e m 212. Děkujeme za finanční podporu, ocenění, milé sl ovo. Není jednoduché pro neziskovou organizaci žít v nejistotě, zda b udeme moci naplnit stanovené cíle, zda dokážeme stále dávat něco navíc než jen odpracovat denně osm hodin. Kde b ereme sílu na takovou těžkou práci jako je poskytování sociálně terapeutické činnosti pro ženy - ob ě- ti domácího násilí a jejich děti a nevyhořet? Vš echny pracovnic e se snaží udržet koníčky, relaxovat, vnímat krásu kolem sebe, číst, vnímat hudbu, umění, starat se o rodinu. Někdy to jde lépe, jindy se daří méně. Vždy se ale ob jeví někdo, kdo stiskne ruku, ocení nás, poš le sponzorský dar, či malý příspěvek, který napomůže rozvíjet p omoc a podporu pro ob ěti násilí. V roce 212 jsme se navíc vedle své profese věnovali preventivním aktivitám, ab y společnost vnímala, že násilí je třeb a zastavit, odsoudit - děti si zaslouží pocit b ezpečí, jistoty, kterou potřeb ují dál ke svému růstu. Velmi si vážíme podpory vš ech, kteří napomohli, ab y b yla poskytována sociální a terapeutická péče v nejvyš š í kvalitě. Marie Vavr oň o vá, ředitelka a předsedkyně o bč anského sdru žení ROSA

3 OBČANSKÉ S DR UŽ EN Í R O S A Občanské sdružení ROSA - c entrum pro týrané a osaměl é ženy je n e- s t á t n í nezisková organizace, která se ve své činnosti zaměřuj e na přímou komplexní pom oc ž ená m ob ě- t em domácího násilí a j eji ch d ětem a na preven ci tohoto jevu. ROSA p omáhá ženám jak o nada ce od ro k u 19 93, jak o o bčanské sdru ž ení od roku Hlavní m cí le m organi z ace je pomáhat oběte m domácího násilí prostřednict vím re gis t rovaných s oci ální ch s lu že b. Smyslem je poskytnutí be zpe čí, jistot y, p os ilov ání k lie nte k, aby n ale z ly sí lu a vlas tn ími si lami d ok ázaly sit uaci z mě nit. R OSA sp olu p racuje se st áními orgán y ( p oli cie, soudy, OSP ODy) v p ří p ade ch d omácí ho n ási lí t ak, aby obět i domácí - ho nási lí ne byly vikti miz ov án y, d balo se n a ochranu dě tí svě dk ů domácí ho násilí a zvyš ovalo se pově domí o problemati ce d omácí ho n ási lí a potře bách obětí a je ji ch ochrany. R OSA u si lu je o z akotve ní ut aje n osti azylové ho u byt ov ání pro ženy obě ti domácího násilí zákone m a spe cifickým i předpis y, a p os k ytu je týraným ž e- nám azylové ubytování na adrese, kte - rá zůstává díky spe cifickým opatřen ím u tajena. R OSA v rámci preve nce a minimalizace d op adů p art ne rs ké ho n ási lí p ořádá v zd ělávací a preve ntiv ní aktiv ity p ro š irokou, od bornou ve ře jn os t, zák ladn í, s třední, vyš š í od born é a v ysoké š koly. T ý m o.s. ROSA v roce 2 12: M ari e V avroňov á ře dite lka, v edou cí s lu ž by od borné s oci ální p oradenství, s oci ote rapeut k a Zde na Prokopová zástupkyně ře di - te lky, sociote rape utka, ve doucí azylové ho domu, ve doucí telefonické krizové i nte rve n ce M gr. M art ina Hronov á manažerka B c. Zuz ana Ile čk ov á, DiS. sociální p racov ni ce Jitka Libiš ová, DiS. sociální pracov - n i ce P hdr. Darie B ort ov á - ps y choložka Hana Ků st ková - s oci ální p racovnice Te reza Chábová, DiS. sociální pracovni ce P et ra Hand lov á, DiS. sociální p racovni ce S polup ráce na p roje kte ch: P hdr. Branis lav a M arv án ov á -Vargov á p sy choložka P hdr. Pet ra Šve cov á P hdr. Ji ří V av roň J UDr. Iv a Čacká P av lí ková, P hd M gr. P et ra Le dv inkov á Účet ni ct ví Ing. Lenka Krbečkov á, M BA Informa ce o o bčanském sdružení ROSA S t atu tární z ást up ci : M ari e V avroňov á, Zdena P rokop ov á Re gistrace : MV ČR VS /1-1/3783 /9 8 -R ze dn e IČO: R OSA centru m p ro tý ran é a osamě lé ž eny, P odolská 242/25, 147 P raha 4 i nf -os. cz -os. cz, topn asi li. cz t el.: S OS linka B a n k ovní spojení: / 8 S bí rkový účet: / 8

4 REGISTROVAN É SOC IÁLNÍ SLUŽ B Y Informa ční a pora d enské c entrum ROSA odbo rné sociální poraden - ství M íst o poskyt ov ání s luž by. Podols k á 242/25, 147 Praha 4 R os a p os kyt u je odborné bezp lat né s oci álně p ráv ní, s oci ální te rape uti cké p oradenství, p ráv ní p oradens tví, p ří - p adn ě te rapeut i ck ou p omoc ž enám, oběte m d omácího n ási lí. V roce 212 se d os t avi lo do poradn y 292 nov ý ch k lie nte k. K op akovan ý m k onzu lt ací m v roce 212 p řiš lo ce lkem 82 že n (nárůst o 12% op roti rok u 211), kte rým by lo p os ky tnu to ce lk em 6 76 i nte rvencí/vý k on ů (porade ns tví, p saní z práv, p ří prava, be zpe čn os tn í p lány, ide nti fi k ace ri zi k, t elefonní inte rvence v zájmu klie ntky). K plánov ané kon zu lt aci se ne d ost avi lo 15 obje dn aný ch že n. Z Prahy 4, kde má R OSA sídlo, využívalo odborné porad enství a p omoc 75 n ov ý ch k liente k ( 26% ). Fungov án í p oradn y je klí č ové p ro chod ce lé organiz ace a zajiš tění k omp le xní p omoci oběte m n ás ilí. Je zajiš těna ope rati vnos t a k om p le xn os t služ e b - k p oradenství p ři chází obět i, k te ré d ál v yu žív ají ut aje né azy lové ubytov ání. Obě ťmi n ási lí ve vz tahu jsou že ny vš ech vě k ový ch i socioe k onom i cký ch s ku pin. M ezi obě ťmi domácího nási lí jsou n e jč as tě ji z ast oupe ny ž eny s e s tředoš kolským vz dě láním (54 %), následují že ny s vysokoš kolským vzdě - lání m ( 31%). P olovi n a ž en je zam ěst - n aných. Dalš í stati sti cky výz n amn ou skupinu tvoří ženy na mate řské dovolené 26,4 %. V roce 212 mělo 1 % naš ich klie n - te k, obě tí d om ácí ho n ás ilí, z k uš enos t s ps y chi cký m n ási lí m, 77 % že n, obětí

5 d omácí ho n ási lí, mě lo z kuš en ost s fyzi ckým n ás ilím, 7 % že n, obět í d omácí ho n ási lí, mě lo z kuš en ost s ekonomi ckým n ás ilím, 5 % že n, obětí d omácí ho n ási lí, mě lo z k uš enos t se se xuální m nási lí m ze s t rany své ho p art ne ra. P sy chi cké n ás ilí má n e jč as tě ji p od obu p oniž ov ání, zes měš ňov án í, sn iž ov ání a s hazov ání. Že ny se ale setkávají i s hru bý mi a v ulgární mi n ad áv k am i, k ont rolou, z ák azy, p ří kazy, omezov á- n ím. Je ji ch p artn er ji m v y hrožuje v e 4 procente ch příp ad ů z abití m, ve t ře tině p ří p ad ů se bev raž d ou, v e 34 % se brání m dětí. Nejv í ce žen se set k alo s opakovaný m f ackov ání m (58 % že n o 1 procent ví ce než v roce 211), s bi tím a ranam i pěst mi (45 % žen), š krce n o by lo 45 % že n - což je o 1 p rocent ví ce n ež v roce 211. R ekordní by l p oče t ž en bit ý ch v tě hote ns tví, kte rý s e z ve dl z 13 % n a 22,7 % že n. V e vz tazí ch 268 k lie nte k v roce 212 ž i lo 38 dě tí. Z ni ch 342 (9 % dě tí) bylo p rokaz ate lně s vědky domácí ho n ási lí n amí ře né ho na je ji ch m at ky. Z toho 49 dě tí (13 %) z aži lo i f yz ické n ási lí ze st ran y s vé ho ot ce. Telefonická krizová pomo c SOS link a ROSA M íst o poskyt ov ání s luž by: Podols k á 242/25, 147 Praha 4 P os k yt ov an á s lu ž ba je bezp latná, hov or je ú čt ov án dle bě žné ho t ari fu v olají cí ho. P ůs obnost telefoni cké kriz ové p omoci R OSA je celorep u bli ková. P os k yt ov án í od borné t elefon i ck é kri - z ové p omoci je z amě ře no n a pomoc vš em obě te m domácí ho n ási lí, kte ré se ocit ají v k riz ov é ž iv ot ní si tu aci a n e js ou s chop ny sv ou sit u aci řeš it v las tní mi si lam i. Posláním služby je ne je n krizová pom oc vš em oběte m d om ácí ho n ási lí v ohrožení ž iv ot a, ale i odborná p o- m oc je ji ch blíz ký m, svě dk ům domácí ho násilí vedená vyš kole nými zaměstnan - ci. Nejv í ce v olají že ny - obět i domácí ho n ási lí, je ji ch p ří buz ní, z n ámí, odborní pracovníci, ně kdy volají i násilní part - n e ři, v m enš í mí ře v olají muž i, obět i p sy chi cké ho dep t ání v rodině. V roce 212 js me zaz n am enali n árůs t hovorů o pět inu. Na SOS li n ce by lo us ku - te č něno 836 int ervencí. Na pev né li n ce bylo pos ky tn ut o i nte rvencí. P římé i nte rn et ové p orad ens tví bylo z odp ově ze n o dotaz ů Ce lke m inte rve ncí: 363, což pře d - s tavu je n árůs t oprot i rok u 211 o 2 %.

6 A z y lový d ů m s u t a jenou a d resou p ro ž eny, o běti domácího násilí A d res a: ut aje n a, u v ádí se je n k on takt n a o.s. R OSA. A z y lový dů m s ut aje n ou adres ou p ro ž e n y o b ě t i d o m á c í h o n á s i l í v ne p říz niv é s oci ální situ aci u m ož ňu je ž enám a je ji ch dět em z aji sti t f orm ou pobytové služby be zpe čí pře d násilným partne re m. Služba poskytu - je ne je n ubytování, ale i odborn ou pé či f orm ou s oci álně p ráv ní ho a sociálně psychologické ho poradens tví t ak, aby se klientky d ok ázaly v y rovnat s p rožit ým n ási lím a v ráti t se z pět d o ži vota be z n ási lí a vést s amost at ný ži v ot. Úspěš nost v řeš ení své sociální situace by la 1% - ženy se n ev ráti ly k n ási ln ému partne rovi. Z azy lové ho d omu odeš ly ve vě tš ině p ří p ad ů d o p odn ájmu, dvě ženy p řeš ly d o ji né ho azylové ho d omu, 2 ž eny m ěly m ož n ost z ís k at soci ální byt n a d obu u rčit ou. S luž bu ut ajené azy lové u byt ov ání vy u - ž i lo v roce 212 ce lk em 18 ž en a 24 d ětí vě k dětí, i s ni mi se dě lají indi vi du ální p lány. V e d l e o d b o r n é h o s o c i á l n ě - t e rapeu ti ckého a s oci áln ě p rávní ho poradenství se vě novala velká pozorn ost vy hodnocov ání možn ých rizik a i nd ivi du áln í ch be zpe čn ostní ch p lán ů, aby se e li minov alo m ož né opakov ané násilí, protože násilničtí partne ři ve - d le m anip u lace, ž árliv os ti, mst iv osti, pronásledování vyvíjí ve lké úsilí nalézt sv oji obě ť. P ok ud to u m ož ňu je Každá že na se podílí na svém individu - ální m p lánu, če ho chce v edle bezpe čí dosáhnout, co posílit, naučit se, roz - ví jet. S itu aci stě žu jí p ráv ní roz hodnu tí, kd y n ení vy hodn oce n a z áv ažnost sit uace a rozhoduje se o pravidelné m styku násilnické ho otce, pře d kte rým se scho-

7 v áv ají. V tomt o p říp ad ě n a p rv ním m íst ě by mě lo být z ajiš těno be zpe čí a s tabiliz ace dě tí. Ten, k d o se d op ouš tí n ási lí, m usí p řev zít z odp ově d nost z a s vé chov ání. S ty k by mě l bý t povole n buď asi st ov an ý, ne bo až n ási lni cký ote c p od st oup í te rap ii. V edoucí azy lové ho domu v roce 212 se seš la s ž enami n a skupi ně čt y ři - cetkrát. Ve dle provozních zále žitostí byla vě - nována pozornost e dukaci proč ode jít z násiln é ho vz tahu, d ěti s vědci n ási lí a d op ad n a je ji ch p s y c h i k u, b e z p e č n o s t d ětí, p reve n ce ú razů, jak hle dat úspěš ně zaměstn ání, umě ní d rže ní hran ic atd. Ce lke m dese tkrát probě - hl s p e ci alizovaný k lub p r o m a t k y s d ě t m i (vý roba d ekorací, ru ční p ráce, m alby n a s klo) Spole čně s firmou He w- l e t t P a c a r d p r o b ě h l works hop p ro 6 že n z Azylové ho d om u ( příprava na získání zaměstnání). Se - m inář mě l p rak ti ck é v ýs le dky. V říjnu 212 přijala R OSA na polovičn í ú vaze k pe d agogi ckou p racovni ci p ro azylový d ům. Dí ky t omu je š koln ím d ěte m u m ož ně n a ve d le skup inov ý ch aktivi t, i n divi du ální p ráce s dět mi i p omoc s p říp rav ou d o š koly. V ce nt ru R OSA probě hly dvě se tkání s vi z áž ist k am i p ro ž eny z azy lové ho d omu. Dí ky V ý boru d obré v ůle Nadaci Olgy Havlové js me p oří di li 4 nové ves tavné s k ří ně a post ýlku p ro m alé d ěti. Dalš í vy bave ní d o az y lové ho domu bylo p oří zeno dí ky ve ře jné s bírce a d alš ím d árcům.

8 DALŠÍ PROJEKTY V ROC E M OJE PRÁVO Dí ky gran tu Č es ké sp oři - te lny R os a v yd ala právní p omoc p ro ž eny M OJE P RÁVO, kt e- rou seps ala J UDr.Iv a Č acká P av lí - k ová, P h. D. s tavena nová p u blikace p ro ž ák y z á- k ladní ch š kol Už umí m říci Ne! T ato p u blikace by la posléze p ře ds tavena 21.li st op ad u v ZŠ M endí ků p ro uč ite le ZŠ. P ROTECT II M ezi n árodní tréni n kový se mi n ář ve s polup ráci s e zahrani ční organiz ací WA VE Prote ct II: Zle pš ování strate gií posu zování rizi k a m anage me ntu be zpe čn osti p ři ochraně ž en a dět í ohrože ný ch zv láš tě závažným i f orm y d omácí ho n ási lí, kte rý p robě hl v P raze 3-4. září 212 pro pře dstavite lé st átní ch a nev lád ní ch organiz ací. S T OPNASILI.CZ NA ŠKOL ÁCH V rámci pre vence kriminality za pod - p ory M agi st rátu hl. m. P rahy by la vy - d ána Rosou pu bli kace Už um í m ří ci NE!, u rčenou p ro ni žš í stu pe ň ž ák ů z áklad ní š koly. P roje kt js me p re ze nt ov ali n a konfe renci Mi ni ste rs tv a š kolství, m láde že a tě lový chov y ve sp olu práci s M ini ste rs tve m p ráce a s ociální ch vě cí V zdě láv ání dět í, žáků a s tud entů v proble matice domácího násilí s referáty Vý sledky p rů zk u mu Dom ácí n ási - lí ve v zt azí ch teenagerů a Zkuš enos ti z p re ventiv ní ch programů vz dě láv ání žáků stře dních š kol. Byla zde pře d- UM ĚN Í Ř ÍC I N E B ese dy p ro se ni ory n ácvi k p reve n ce, u mí ří ci Ne, p orade ns tví - probě hlo 6 bes ed. Zúč as tn ilo se 75 se ni orů a se ni ore k. V Rose ce lke m 5,5% že n z ažív á n ás ilí v rodi ně v se niorském vě ku. J Á UŽ T O V ÍM R OSA díky p odp oře ČS OB uskute čnila v Praze se minář pro pomáhají cí p rofe se z ce lé Č R. Hlavní mi body je ho p rogramu by lo: spe cifika p ráce s obě ťmi n ási lí, e konomické n ási lí, hos podaře ní, d lu hy, exeku ce, základní právní otázky, drobné inve s -

9 ti ce. Do azy lov ý ch domů v ce lé ze mi p ři cháze jí č as to že n y, kte ré js ou obě ťmi d om ácí ho n ási lí. S t ále čast ě ji se p ot ýk ají se z ás adn ími f inanční mi p roblé my. Někte ré že ny p řicházejí do az ylov é ho d omu s ve lk ými d lu hy, do k te rý ch je dost al n ási lný p art ne r. Někte ré ne um ě jí s pe ně zi hosp odařit. Když ně jak é dost an ou, neu drží je. Nikd y totiž o pe ně zí ch samy n es měly rozhodovat. Nahrazu jí si roky abs ence fi n an č ní sv obody. Zadlu žu jí se, i k d yž ne m ohou p očí t at s e s tabi ln ími p ří jmy. Nevy tv áře jí si re zervy na budou cí s amost at ný ž iv ot. P ro p racov ní ky pomáhajících profe - sí, k te ré s tě mi to ž enami p racují, k rom ě s emináře vy d ala R OSA Manu ál p ro zvýš ení finanční gram otn os ti že n, obětí d omácí ho n ási lí. V Z DĚLÁVÁNÍ Š k olení p re vence domácí ho n ási lí - 7. ledna 212 R OSA proš kolila metod i ky SŠ, ZŠ p ře dn áš ka p ro Společnost s oci ální ch p racov ní ků v C homut ově Fi n ance a d om ácí n ási lí p od záš titou místostarostky Ivany Staňk ové. V z nikla pu bli k ace, kte rá by la rozdán a a roz es lána dí ky grantu Č S OB. Akredi tovan á š kolení R OSY : 17. kvě tn a, 3.květ n a, 5. če rvna 212. DALŠÍ A KC E Dne 7. lis topad u 212 vy st ou pi l P hdr. J i ří V av roň s re fe ráte m Ek onom i cké d opad y d om ácí ho n ási lí n a m ezinárod - n ím od borném se mi n áři v p roblemati ce domácího násilí a ne bezpečné ho pronásledování organizované ho Ministe r- s tve m v nit ra ČR v S oleni ci. Dne 9. listopadu 212 R OSA pře dnáš ela o DN pro Unive rzitu třetího vě - k u, k dy p řiš lo p ře s 1 úč ast ní ků a ú č ast ni c. Ze 75 d ot azní ků zazně lo: 37% žen, z aži lo n ási lí ve v zt ahu. M ONOLOGY V AGÍN PRO R OSU Dne se kon alo v rámci V- Day P ragu e Inte rnati on al Voice 212 dvojjazyčné be ne fiční prove de ní Monology vagín autorky E. Ensle r v češ tin ě a angli čti ně na p odp oru o.s. R OSA. Dě ku jeme G ai l Whi tm ore. C ELOR OČNÍ A KCE R os u aktiv ně z ast up u je v e Vý boru p ro pre venci domácího násilí při R adě vlád y Z.P rokop ov á. Na port álu www. i Dn es. cz Z.P rokop ov á ve de inte rn et ov ou poradn u p ro obě ti d omácí ho n ási lí. R OSA koordinuje již se dm ým rok em č innost i nte rdis ci plinární ho tý mu n a P raze 4. Činnost tý mu (P olicie P raha IV, sociální odbor, R OSA ) není podp oře n a žádný m grante m, v ychází ze z ájmu n ajít v hodnou p omoc p ro obě ti d omácí ho n ási lí, p ře d áv ání zk uš eností, v ytv oře ní sys tému p omoci, k de by n a se be je dn otli vé složk y au tom ati cky n avaz ov aly.

10 T ICHÉ SVĚD KYNĚ Každoroč ně je v ČR z av raždě n o sv ý mi p art ne ry n ěkoli k desí tek mladých že n i m at ek dě tí, řada ž en se stává obě tí s talki n gu - p rot o R OSA každ oročně p ři p ravu je v rámci 16 ak čn ích dní (25. lis topad u do 1. 12) aktiv ity p roti n á- si lí n a ženách. V roce 212 ve sp olup ráci s Krav Maga Global a je jím ře ditele m Jakube m Otip k ou probě hly dvě 4 hodi nové u k áz k y se beobrany p ro ž eny a dí vky, Ne ne chte si ubližovat a to 25. list op adu a 9. p rosi n ce, k dy sportov ní haly z ap lni lo k ole m 3 ž en, kte rým byly roz d án y p u bli kace o d om ácím n ási lí, n áram ky : op n asi li. cz. B ENEF ICE U KAP UCÍNŮ PRO ROS U Kláš ter brat ří k ap u cínů v Praze n a Hradčane ch v rámci Veče rů u kapucín ů p řip ravi l akci, n a kte ré vy st oup ili " zpí v ají cí právní k" Iv o J ahelka s Pís - n ičkami zp od t aláru a je ho host Mi ros lav P aleček. V ýtěžek z d obrovolné ho vst up né ho by l věnován o. s. R OSA n a p od p oru azy lové ho d om u pro ž eny obět i domácí ho n ási lí. ROSA V M ÉD IÍC H P re ze nt ace Rosy : Zde n a P rok opov á Rád io Č es ko - J ak jinako nezis kovém se kt oru - rozhovor o n ási lí n a ženách rozhov or p ro Tý de n. cz ČT 24 - St udi o n at áče ní p ro pořad Č T 2 - Naš e právo o domácím násilí a stalk ingu 25. ří je n 212 -On- li ne odp ov ídání d otaz ů p ro TV NOVA 13. k omn ata Kam ily Ve li kovské ú n or 212 ú n or Komnata Svě t lany Nálep k ové P odrobn os ti o R OSE v T V Met rop ol v p ořadu Sup ermáma p ři blí ži la Zde n a Prokopová, socioterapeutka o. s. R O- SA. Vide o bylo součástí pořadu Su - pe rmáma d íl ze d ne 1. le d na 212.

11 V EŘEJNÁ SBÍR KA Ukončili jsme veř ejnou s bí rku Ve ře jná sbírka prostřednictvím sbírk ové ho ú čt u a f orm ou DM S se k onala od do S bírkov ý ú čet by l p od le p od mí ne k k pořádání s bírek z ruš en. C elkový vý těžek s bí rky d osáhl ,72 Kč. Dě ku jeme vš em, k do p od poři l pomoc ž enám obět em d omácí ho n ási lí v azy - lové m domě. Dí ky s bí rce jsm e mohli f inancov at vy bav ov ání p okojů a zaří - z ení v azy lové m d om ě. C e lke m jsm e mohli n aku povat p ot ře by p ro 35 lů že k (14 p okojů) a z áze mí p ro k lientky a dě ti, což se u kázalo jak o ve lmi p ot ře bné v d obě, k dy s tátn í a k rajské dotace a granty n est ačí n a p okryt í p rov oz u chodu z aříze ní. C e lke m jsm e naku p ov ali potřeby p ro: azylový dů m (4 p od laží) a 2 byty a č áste čn ě p ro poradn u, k de p robí há p ří jem k lie nte k p ro az ylov ý d ů m. L ze vy jádřit i jak o 35 lů že k ve 14 p okojí ch a 6 s oci áln í ch z aříz ení a WC), dále p ak záze mí p ro k lie nt ky a d ěti, 2xs pole če ns k á míst n os t, he rna, s tu dovna, mí st nost s PC p ro že ny i d ěti, k onz ultač ní mí stn osti. Za dobu od roku 21 d o k on ce rok u 212 se p om oc tý k ala 61 žen a 82 d ětí v azy lové m d omě. Z finančních prostře dků byly nakoupe n y koberce do az ylov é ho d omu, by tu i he rn y v az ylové m d omě, herna by la v y bave na n ov ý m nábyt ke m z IKEA, barevně vymalována doplně na hračkam i pro dě ti a eduk ativ ními pomůck ami. Do studovny byly zakoupe ny publikace. Dále bylo zakoupe no vybavení pro azy - lový d ům : p ov lečení, z áv ěsy, p ot ře by p ro vaření n abě račk y, mísy, at d, m i xe r ru č ní i ty č ov ý, le dni ce, barv a n a malov ání, suš áky n a p rádlo, čis tí cí p ros tředky a na V ánoce v ánoční d árky p ro k lie nt ky a je ji ch dě ti. V roce 212 by ly p rost ředky p ou žit y n a n áku p zimní ho oble če ní a obuvi p ro k lientky a je ji ch děti, te le fonní ch karet pro klie ntky i sociální pracovni - ce, k ní žek, hrače k dět em, vý tv arn ý ch p ot ře b. B y lo p oříz eno d alš í vy bave ní azy lové ho d omu: rádi o, židle k jí de lním s tolům d o p okojů, mi krov lnná t rou ba, de ky, s víti d la, kus ové k obe rce d o p okojů, hrnky a d alš í potřeby ke stolování, uchovávání potravin a vaření, 2 kance - lářské židle a p očít ač, nové poste le d o 4 pokojů, či stí cí a ú k li dové p rostředky, že hličky, že hlící prkna, suš á- k y n a p rádlo do by tů, fi lmy p ro dět i a k ní ž ky d o bytů i d o azy lového dom u, komody a police do vš ech pokojů, potře by na ukládání prádla, nové matrace, p rostě radla.

12 HOSPODAŘEN Í Rozv aha podle Přílohy č. 1 v y hlášky č. 54/22 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky ROSA IČO Podolská 242/25 Účetní jednotka doručí: Praha 47 1 x příslušnému fin. orgánu 147 číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni AKTIVA řádku účetního období účetního období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem 1 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem 7 II. Pohledávky celkem III. Krátkodobý finanční majetek celkem IV. Jiná aktiva celkem Aktiva celkem číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni PASIVA řádku účetního období účetního období a b 3 4 A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem II. Výsledek hospodaření celkem B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 16 II. Dlouhodobé závazky celkem 17 III. Krátkodobé závazky celkem IV. Jiná pasiva celkem Pasiva celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: osoby: za sestavení:

13 Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 v y hlášky č. 54/22 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky ROSA IČO Podolská 242/25 Účetní jednotka doručí: Praha 47 1 x příslušnému finančnímu orgánu Označení Název ukazatele Číslo řádku 1 2 AZYL TELEFON Činnosti 3 IPC 4 Ostatní Celkem A. Náklady 1 I. Spotřebované nákupy celkem 2 33 II. Služby celkem III. Osobní náklady celkem IV. Daně a poplatky celkem 5 V. Ostatní náklady celkem VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7 VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8 2 VIII. Daň z příjmů celkem 9 Náklady celkem B. Výnosy 11 I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13 III. Aktivace celkem 14 IV. Ostatní výnosy celkem V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 16 VI. Přijaté příspěvky celkem VII. Provozní dotace celkem Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění 21

14 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Příloha k účetní závěrce pro podnikatele ke dni Článek I. Obecné údaje Účetní jednotka: ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy Podolská 242/25, 147 Praha 4 IČO: Předmět činnosti: Pomoc obětem domácího násilí, Ubytování v azylovém dome Nezisková organizace: občanské sdružení Účetní jednotka měla během účetního období mezi 9 a 1 zaměstnanci na HPP či na částečný úvazek, v průběhu roku byly uzavírány Dohody o provedení práce. Výše osobních nákladů na tyto zaměstnance dosáhla výše tis. Kč. Příloha je zpracována ve zkráceném rozsahu, a to vzhledem k tomu, že společnost nemá zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Článek II. Informace o účetních metodách Účetní jednotka nemá ve vlastnictví žádný hmotný, nehmotný majetek, zásoby ani cenné papíry či majetkové účasti. Veškerá aktiva účetní jednotky jsou krátkodobé pohledávky (poskytnuté provozní zálohy), krátkodobý finanční majetek a jiná aktiva. Článek III. Doplňující informace Účetní jednotka nevykazuje v rozvaze ani ve výkazu zisku a ztrát žádné významné položky, které by vyžadovaly zvláštní vysvětlení s ohledem na hodnocení finanční situace a pro analýzu výkazů. Společnost nemá majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem ani majetek jehož tržní cena by byla výrazně nižší než zůstatková účetní cena. Účetní jednotka nemá pohledávky více dnů po lhůtě splatnosti ani závazky 18 a více dnů po lhůtě. Nemá ani závazky kryté podle zástavního práva, či závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze. V Praze dne Marie Vavroňová předsedkyně VÝROK AUDITORA k účetní závěrce Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku občanského sdružení ROSA, občanské sdružení se sídlem Podolská 242/25, 147 Praha 4 ke dni 31. prosince 212. Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace občanského sdružení ke dni 31. prosince 212 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 212 v souladu s českými účetními předpisy. Finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v celkové výši Kč 3,886., byly využity efektivně a účelně v souladu s poskytnutou dotací. Finanční prostředky poskytnuté Magistrátem hlavního města Prahy v celkové výši Kč 1,7., byly využity efektivně a účelně v souladu s poskytnutou dotací. Podle mého názoru není ohrožen předpoklad časově neomezeného trvání účetní jednotky. Výrok auditora o ověření výroční zprávy Ověřil jsem výroční zprávu občanského sdružení ROSA, občanské sdružení se sídlem Podolská 242/25, 147 Praha 4 ke dni 31. prosince 212. Podle mého názoru údaje ve výroční zprávě odpovídají mé znalosti podnikání vašeho občanského sdružení, informacím o jednotlivých účetních zůstatcích a jejich vzájemných vztazích a důkazním informacím. Audit provedl Ing. Jiří D u k a, Na Rovnosti 2696/22, 13 Praha 3, oprávnění auditora číslo V Praze, dne 26. dubna 213

15 PODPOŘILI NÁS V ROCE 212 DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MPSV azylový dům 2 642, MPSV telefonická kriz.pomoc 552, MPSV odborné poradenství 692, Děkujeme i všem dro bným dárcům, jeji c hž pravidelné pomoci s i velni v á ž í m e. GRANTY Magistrát hl.m. Prahy azylový dům 62, Magistrát hl.m. Prahy telefon.kriz.pomoc 1, Magistrát hl.m. Prahy odborné poradenství 17, MČ Praha 4 na odborné poradenství 11, Magistrát hl.m. Prahy prevence stopnasili.cz 8, Magistrát hl.m. Prahy prevence senioři 1, ČSOB finanční gramotnost 211/212 2, Česká spořitelna 1, DARY (do 5 Kč) EGAP 1, Výbor dobré vůle -Nadace Olgy Havlové (výnos z NIF) 5, Petr Škrla 6, Fincentrum 2, LCG -36 Consulting 1, Klášter kapucínů Praha-Hradčany 9 698, V-Day Prague-Gail Whitmore 15 95, Brožová Jaroslava 1, Páralová Alena 5, VEŘEJNÁ SBÍRKA ROSA Čistý výtěžek za rok ,37 MATERIÁLNÍ PODPORA LÓreal T-MOBILE Czech Republic, oddělení externí komunikace kosmetika pro děti a maminky PODPORA SLUŽEB MČ Praha 2, MČ Praha 4 Krav Maga Global, ředitel Jakub Otipka Techsoup Software MS

16 Děkujeme všem, kdo nás podporují R O S A Podolská 242/25, Praha 4, tel , tel Bankovní spojení: /8 Sbírkový účet: /8

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 R OSA ce nt rum pro t ýra né a osamělé ž eny www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz info@rosa-os.cz tel.: 241432466 Výroční zpráva za rok 213 Vážení přátelé, donátoři, dárci, všichni, jež nám posíláte DMS,

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

1 o -03-2014. c. Osobní náklady 007 155 o. o. Ostatní fina nční náklady 029 8 o. * finanční výsledek ho spodaření 032-4 o

1 o -03-2014. c. Osobní náklady 007 155 o. o. Ostatní fina nční náklady 029 8 o. * finanční výsledek ho spodaření 032-4 o 1 I Minimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A podle vyhlášky 500/2002 Sb fma t;llí u.., pro.r.?.lu " ve zjednodušeném rozsahu ke ~n i 31. 12.2013 (v celých tisících Kč) I ~-= lm ~'~I P',:.-;~,"~

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) Cisco ASA Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) je bezpečnostní produkt s širokým využitím. V jediné m zař ízení integ ruje f unkce f irew allu, VP N a I P S a antivirovou

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Sídlo: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 Statutární orgán: Hana Ševčíková, Jaroslava Jones, Kryštof Koenigsmark Personální zajištění: výkonná ředitelka: Hana Ševčíková

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len n v plném rozsahu ke dni 31.12.214 (v celych tiscch Kc) ˇ I 453117 Název a sdlo ú etn jednotky SPOJPROJEKT PRAHA a.s. Bystricka ˇ 179/9 Praha 14 Ozna en TEXT a b c I.

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více