Výroční zpráva za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2012"

Transkript

1 R O SA centrum pro týran é a osamělé ženy Výroční zpráva za rok tel.:

2 Vážení přá telé, Dovolte mi pod ěkova t Vám vš em, kte ří js te nás pr ová zeli rok e m 212. Děkujeme za finanční podporu, ocenění, milé sl ovo. Není jednoduché pro neziskovou organizaci žít v nejistotě, zda b udeme moci naplnit stanovené cíle, zda dokážeme stále dávat něco navíc než jen odpracovat denně osm hodin. Kde b ereme sílu na takovou těžkou práci jako je poskytování sociálně terapeutické činnosti pro ženy - ob ě- ti domácího násilí a jejich děti a nevyhořet? Vš echny pracovnic e se snaží udržet koníčky, relaxovat, vnímat krásu kolem sebe, číst, vnímat hudbu, umění, starat se o rodinu. Někdy to jde lépe, jindy se daří méně. Vždy se ale ob jeví někdo, kdo stiskne ruku, ocení nás, poš le sponzorský dar, či malý příspěvek, který napomůže rozvíjet p omoc a podporu pro ob ěti násilí. V roce 212 jsme se navíc vedle své profese věnovali preventivním aktivitám, ab y společnost vnímala, že násilí je třeb a zastavit, odsoudit - děti si zaslouží pocit b ezpečí, jistoty, kterou potřeb ují dál ke svému růstu. Velmi si vážíme podpory vš ech, kteří napomohli, ab y b yla poskytována sociální a terapeutická péče v nejvyš š í kvalitě. Marie Vavr oň o vá, ředitelka a předsedkyně o bč anského sdru žení ROSA

3 OBČANSKÉ S DR UŽ EN Í R O S A Občanské sdružení ROSA - c entrum pro týrané a osaměl é ženy je n e- s t á t n í nezisková organizace, která se ve své činnosti zaměřuj e na přímou komplexní pom oc ž ená m ob ě- t em domácího násilí a j eji ch d ětem a na preven ci tohoto jevu. ROSA p omáhá ženám jak o nada ce od ro k u 19 93, jak o o bčanské sdru ž ení od roku Hlavní m cí le m organi z ace je pomáhat oběte m domácího násilí prostřednict vím re gis t rovaných s oci ální ch s lu že b. Smyslem je poskytnutí be zpe čí, jistot y, p os ilov ání k lie nte k, aby n ale z ly sí lu a vlas tn ími si lami d ok ázaly sit uaci z mě nit. R OSA sp olu p racuje se st áními orgán y ( p oli cie, soudy, OSP ODy) v p ří p ade ch d omácí ho n ási lí t ak, aby obět i domácí - ho nási lí ne byly vikti miz ov án y, d balo se n a ochranu dě tí svě dk ů domácí ho násilí a zvyš ovalo se pově domí o problemati ce d omácí ho n ási lí a potře bách obětí a je ji ch ochrany. R OSA u si lu je o z akotve ní ut aje n osti azylové ho u byt ov ání pro ženy obě ti domácího násilí zákone m a spe cifickým i předpis y, a p os k ytu je týraným ž e- nám azylové ubytování na adrese, kte - rá zůstává díky spe cifickým opatřen ím u tajena. R OSA v rámci preve nce a minimalizace d op adů p art ne rs ké ho n ási lí p ořádá v zd ělávací a preve ntiv ní aktiv ity p ro š irokou, od bornou ve ře jn os t, zák ladn í, s třední, vyš š í od born é a v ysoké š koly. T ý m o.s. ROSA v roce 2 12: M ari e V avroňov á ře dite lka, v edou cí s lu ž by od borné s oci ální p oradenství, s oci ote rapeut k a Zde na Prokopová zástupkyně ře di - te lky, sociote rape utka, ve doucí azylové ho domu, ve doucí telefonické krizové i nte rve n ce M gr. M art ina Hronov á manažerka B c. Zuz ana Ile čk ov á, DiS. sociální p racov ni ce Jitka Libiš ová, DiS. sociální pracov - n i ce P hdr. Darie B ort ov á - ps y choložka Hana Ků st ková - s oci ální p racovnice Te reza Chábová, DiS. sociální pracovni ce P et ra Hand lov á, DiS. sociální p racovni ce S polup ráce na p roje kte ch: P hdr. Branis lav a M arv án ov á -Vargov á p sy choložka P hdr. Pet ra Šve cov á P hdr. Ji ří V av roň J UDr. Iv a Čacká P av lí ková, P hd M gr. P et ra Le dv inkov á Účet ni ct ví Ing. Lenka Krbečkov á, M BA Informa ce o o bčanském sdružení ROSA S t atu tární z ást up ci : M ari e V avroňov á, Zdena P rokop ov á Re gistrace : MV ČR VS /1-1/3783 /9 8 -R ze dn e IČO: R OSA centru m p ro tý ran é a osamě lé ž eny, P odolská 242/25, 147 P raha 4 i nf -os. cz -os. cz, topn asi li. cz t el.: S OS linka B a n k ovní spojení: / 8 S bí rkový účet: / 8

4 REGISTROVAN É SOC IÁLNÍ SLUŽ B Y Informa ční a pora d enské c entrum ROSA odbo rné sociální poraden - ství M íst o poskyt ov ání s luž by. Podols k á 242/25, 147 Praha 4 R os a p os kyt u je odborné bezp lat né s oci álně p ráv ní, s oci ální te rape uti cké p oradenství, p ráv ní p oradens tví, p ří - p adn ě te rapeut i ck ou p omoc ž enám, oběte m d omácího n ási lí. V roce 212 se d os t avi lo do poradn y 292 nov ý ch k lie nte k. K op akovan ý m k onzu lt ací m v roce 212 p řiš lo ce lkem 82 že n (nárůst o 12% op roti rok u 211), kte rým by lo p os ky tnu to ce lk em 6 76 i nte rvencí/vý k on ů (porade ns tví, p saní z práv, p ří prava, be zpe čn os tn í p lány, ide nti fi k ace ri zi k, t elefonní inte rvence v zájmu klie ntky). K plánov ané kon zu lt aci se ne d ost avi lo 15 obje dn aný ch že n. Z Prahy 4, kde má R OSA sídlo, využívalo odborné porad enství a p omoc 75 n ov ý ch k liente k ( 26% ). Fungov án í p oradn y je klí č ové p ro chod ce lé organiz ace a zajiš tění k omp le xní p omoci oběte m n ás ilí. Je zajiš těna ope rati vnos t a k om p le xn os t služ e b - k p oradenství p ři chází obět i, k te ré d ál v yu žív ají ut aje né azy lové ubytov ání. Obě ťmi n ási lí ve vz tahu jsou že ny vš ech vě k ový ch i socioe k onom i cký ch s ku pin. M ezi obě ťmi domácího nási lí jsou n e jč as tě ji z ast oupe ny ž eny s e s tředoš kolským vz dě láním (54 %), následují že ny s vysokoš kolským vzdě - lání m ( 31%). P olovi n a ž en je zam ěst - n aných. Dalš í stati sti cky výz n amn ou skupinu tvoří ženy na mate řské dovolené 26,4 %. V roce 212 mělo 1 % naš ich klie n - te k, obě tí d om ácí ho n ás ilí, z k uš enos t s ps y chi cký m n ási lí m, 77 % že n, obětí

5 d omácí ho n ási lí, mě lo z kuš en ost s fyzi ckým n ás ilím, 7 % že n, obět í d omácí ho n ási lí, mě lo z kuš en ost s ekonomi ckým n ás ilím, 5 % že n, obětí d omácí ho n ási lí, mě lo z k uš enos t se se xuální m nási lí m ze s t rany své ho p art ne ra. P sy chi cké n ás ilí má n e jč as tě ji p od obu p oniž ov ání, zes měš ňov án í, sn iž ov ání a s hazov ání. Že ny se ale setkávají i s hru bý mi a v ulgární mi n ad áv k am i, k ont rolou, z ák azy, p ří kazy, omezov á- n ím. Je ji ch p artn er ji m v y hrožuje v e 4 procente ch příp ad ů z abití m, ve t ře tině p ří p ad ů se bev raž d ou, v e 34 % se brání m dětí. Nejv í ce žen se set k alo s opakovaný m f ackov ání m (58 % že n o 1 procent ví ce než v roce 211), s bi tím a ranam i pěst mi (45 % žen), š krce n o by lo 45 % že n - což je o 1 p rocent ví ce n ež v roce 211. R ekordní by l p oče t ž en bit ý ch v tě hote ns tví, kte rý s e z ve dl z 13 % n a 22,7 % že n. V e vz tazí ch 268 k lie nte k v roce 212 ž i lo 38 dě tí. Z ni ch 342 (9 % dě tí) bylo p rokaz ate lně s vědky domácí ho n ási lí n amí ře né ho na je ji ch m at ky. Z toho 49 dě tí (13 %) z aži lo i f yz ické n ási lí ze st ran y s vé ho ot ce. Telefonická krizová pomo c SOS link a ROSA M íst o poskyt ov ání s luž by: Podols k á 242/25, 147 Praha 4 P os k yt ov an á s lu ž ba je bezp latná, hov or je ú čt ov án dle bě žné ho t ari fu v olají cí ho. P ůs obnost telefoni cké kriz ové p omoci R OSA je celorep u bli ková. P os k yt ov án í od borné t elefon i ck é kri - z ové p omoci je z amě ře no n a pomoc vš em obě te m domácí ho n ási lí, kte ré se ocit ají v k riz ov é ž iv ot ní si tu aci a n e js ou s chop ny sv ou sit u aci řeš it v las tní mi si lam i. Posláním služby je ne je n krizová pom oc vš em oběte m d om ácí ho n ási lí v ohrožení ž iv ot a, ale i odborná p o- m oc je ji ch blíz ký m, svě dk ům domácí ho násilí vedená vyš kole nými zaměstnan - ci. Nejv í ce v olají že ny - obět i domácí ho n ási lí, je ji ch p ří buz ní, z n ámí, odborní pracovníci, ně kdy volají i násilní part - n e ři, v m enš í mí ře v olají muž i, obět i p sy chi cké ho dep t ání v rodině. V roce 212 js me zaz n am enali n árůs t hovorů o pět inu. Na SOS li n ce by lo us ku - te č něno 836 int ervencí. Na pev né li n ce bylo pos ky tn ut o i nte rvencí. P římé i nte rn et ové p orad ens tví bylo z odp ově ze n o dotaz ů Ce lke m inte rve ncí: 363, což pře d - s tavu je n árůs t oprot i rok u 211 o 2 %.

6 A z y lový d ů m s u t a jenou a d resou p ro ž eny, o běti domácího násilí A d res a: ut aje n a, u v ádí se je n k on takt n a o.s. R OSA. A z y lový dů m s ut aje n ou adres ou p ro ž e n y o b ě t i d o m á c í h o n á s i l í v ne p říz niv é s oci ální situ aci u m ož ňu je ž enám a je ji ch dět em z aji sti t f orm ou pobytové služby be zpe čí pře d násilným partne re m. Služba poskytu - je ne je n ubytování, ale i odborn ou pé či f orm ou s oci álně p ráv ní ho a sociálně psychologické ho poradens tví t ak, aby se klientky d ok ázaly v y rovnat s p rožit ým n ási lím a v ráti t se z pět d o ži vota be z n ási lí a vést s amost at ný ži v ot. Úspěš nost v řeš ení své sociální situace by la 1% - ženy se n ev ráti ly k n ási ln ému partne rovi. Z azy lové ho d omu odeš ly ve vě tš ině p ří p ad ů d o p odn ájmu, dvě ženy p řeš ly d o ji né ho azylové ho d omu, 2 ž eny m ěly m ož n ost z ís k at soci ální byt n a d obu u rčit ou. S luž bu ut ajené azy lové u byt ov ání vy u - ž i lo v roce 212 ce lk em 18 ž en a 24 d ětí vě k dětí, i s ni mi se dě lají indi vi du ální p lány. V e d l e o d b o r n é h o s o c i á l n ě - t e rapeu ti ckého a s oci áln ě p rávní ho poradenství se vě novala velká pozorn ost vy hodnocov ání možn ých rizik a i nd ivi du áln í ch be zpe čn ostní ch p lán ů, aby se e li minov alo m ož né opakov ané násilí, protože násilničtí partne ři ve - d le m anip u lace, ž árliv os ti, mst iv osti, pronásledování vyvíjí ve lké úsilí nalézt sv oji obě ť. P ok ud to u m ož ňu je Každá že na se podílí na svém individu - ální m p lánu, če ho chce v edle bezpe čí dosáhnout, co posílit, naučit se, roz - ví jet. S itu aci stě žu jí p ráv ní roz hodnu tí, kd y n ení vy hodn oce n a z áv ažnost sit uace a rozhoduje se o pravidelné m styku násilnické ho otce, pře d kte rým se scho-

7 v áv ají. V tomt o p říp ad ě n a p rv ním m íst ě by mě lo být z ajiš těno be zpe čí a s tabiliz ace dě tí. Ten, k d o se d op ouš tí n ási lí, m usí p řev zít z odp ově d nost z a s vé chov ání. S ty k by mě l bý t povole n buď asi st ov an ý, ne bo až n ási lni cký ote c p od st oup í te rap ii. V edoucí azy lové ho domu v roce 212 se seš la s ž enami n a skupi ně čt y ři - cetkrát. Ve dle provozních zále žitostí byla vě - nována pozornost e dukaci proč ode jít z násiln é ho vz tahu, d ěti s vědci n ási lí a d op ad n a je ji ch p s y c h i k u, b e z p e č n o s t d ětí, p reve n ce ú razů, jak hle dat úspěš ně zaměstn ání, umě ní d rže ní hran ic atd. Ce lke m dese tkrát probě - hl s p e ci alizovaný k lub p r o m a t k y s d ě t m i (vý roba d ekorací, ru ční p ráce, m alby n a s klo) Spole čně s firmou He w- l e t t P a c a r d p r o b ě h l works hop p ro 6 že n z Azylové ho d om u ( příprava na získání zaměstnání). Se - m inář mě l p rak ti ck é v ýs le dky. V říjnu 212 přijala R OSA na polovičn í ú vaze k pe d agogi ckou p racovni ci p ro azylový d ům. Dí ky t omu je š koln ím d ěte m u m ož ně n a ve d le skup inov ý ch aktivi t, i n divi du ální p ráce s dět mi i p omoc s p říp rav ou d o š koly. V ce nt ru R OSA probě hly dvě se tkání s vi z áž ist k am i p ro ž eny z azy lové ho d omu. Dí ky V ý boru d obré v ůle Nadaci Olgy Havlové js me p oří di li 4 nové ves tavné s k ří ně a post ýlku p ro m alé d ěti. Dalš í vy bave ní d o az y lové ho domu bylo p oří zeno dí ky ve ře jné s bírce a d alš ím d árcům.

8 DALŠÍ PROJEKTY V ROC E M OJE PRÁVO Dí ky gran tu Č es ké sp oři - te lny R os a v yd ala právní p omoc p ro ž eny M OJE P RÁVO, kt e- rou seps ala J UDr.Iv a Č acká P av lí - k ová, P h. D. s tavena nová p u blikace p ro ž ák y z á- k ladní ch š kol Už umí m říci Ne! T ato p u blikace by la posléze p ře ds tavena 21.li st op ad u v ZŠ M endí ků p ro uč ite le ZŠ. P ROTECT II M ezi n árodní tréni n kový se mi n ář ve s polup ráci s e zahrani ční organiz ací WA VE Prote ct II: Zle pš ování strate gií posu zování rizi k a m anage me ntu be zpe čn osti p ři ochraně ž en a dět í ohrože ný ch zv láš tě závažným i f orm y d omácí ho n ási lí, kte rý p robě hl v P raze 3-4. září 212 pro pře dstavite lé st átní ch a nev lád ní ch organiz ací. S T OPNASILI.CZ NA ŠKOL ÁCH V rámci pre vence kriminality za pod - p ory M agi st rátu hl. m. P rahy by la vy - d ána Rosou pu bli kace Už um í m ří ci NE!, u rčenou p ro ni žš í stu pe ň ž ák ů z áklad ní š koly. P roje kt js me p re ze nt ov ali n a konfe renci Mi ni ste rs tv a š kolství, m láde že a tě lový chov y ve sp olu práci s M ini ste rs tve m p ráce a s ociální ch vě cí V zdě láv ání dět í, žáků a s tud entů v proble matice domácího násilí s referáty Vý sledky p rů zk u mu Dom ácí n ási - lí ve v zt azí ch teenagerů a Zkuš enos ti z p re ventiv ní ch programů vz dě láv ání žáků stře dních š kol. Byla zde pře d- UM ĚN Í Ř ÍC I N E B ese dy p ro se ni ory n ácvi k p reve n ce, u mí ří ci Ne, p orade ns tví - probě hlo 6 bes ed. Zúč as tn ilo se 75 se ni orů a se ni ore k. V Rose ce lke m 5,5% že n z ažív á n ás ilí v rodi ně v se niorském vě ku. J Á UŽ T O V ÍM R OSA díky p odp oře ČS OB uskute čnila v Praze se minář pro pomáhají cí p rofe se z ce lé Č R. Hlavní mi body je ho p rogramu by lo: spe cifika p ráce s obě ťmi n ási lí, e konomické n ási lí, hos podaře ní, d lu hy, exeku ce, základní právní otázky, drobné inve s -

9 ti ce. Do azy lov ý ch domů v ce lé ze mi p ři cháze jí č as to že n y, kte ré js ou obě ťmi d om ácí ho n ási lí. S t ále čast ě ji se p ot ýk ají se z ás adn ími f inanční mi p roblé my. Někte ré že ny p řicházejí do az ylov é ho d omu s ve lk ými d lu hy, do k te rý ch je dost al n ási lný p art ne r. Někte ré ne um ě jí s pe ně zi hosp odařit. Když ně jak é dost an ou, neu drží je. Nikd y totiž o pe ně zí ch samy n es měly rozhodovat. Nahrazu jí si roky abs ence fi n an č ní sv obody. Zadlu žu jí se, i k d yž ne m ohou p očí t at s e s tabi ln ími p ří jmy. Nevy tv áře jí si re zervy na budou cí s amost at ný ž iv ot. P ro p racov ní ky pomáhajících profe - sí, k te ré s tě mi to ž enami p racují, k rom ě s emináře vy d ala R OSA Manu ál p ro zvýš ení finanční gram otn os ti že n, obětí d omácí ho n ási lí. V Z DĚLÁVÁNÍ Š k olení p re vence domácí ho n ási lí - 7. ledna 212 R OSA proš kolila metod i ky SŠ, ZŠ p ře dn áš ka p ro Společnost s oci ální ch p racov ní ků v C homut ově Fi n ance a d om ácí n ási lí p od záš titou místostarostky Ivany Staňk ové. V z nikla pu bli k ace, kte rá by la rozdán a a roz es lána dí ky grantu Č S OB. Akredi tovan á š kolení R OSY : 17. kvě tn a, 3.květ n a, 5. če rvna 212. DALŠÍ A KC E Dne 7. lis topad u 212 vy st ou pi l P hdr. J i ří V av roň s re fe ráte m Ek onom i cké d opad y d om ácí ho n ási lí n a m ezinárod - n ím od borném se mi n áři v p roblemati ce domácího násilí a ne bezpečné ho pronásledování organizované ho Ministe r- s tve m v nit ra ČR v S oleni ci. Dne 9. listopadu 212 R OSA pře dnáš ela o DN pro Unive rzitu třetího vě - k u, k dy p řiš lo p ře s 1 úč ast ní ků a ú č ast ni c. Ze 75 d ot azní ků zazně lo: 37% žen, z aži lo n ási lí ve v zt ahu. M ONOLOGY V AGÍN PRO R OSU Dne se kon alo v rámci V- Day P ragu e Inte rnati on al Voice 212 dvojjazyčné be ne fiční prove de ní Monology vagín autorky E. Ensle r v češ tin ě a angli čti ně na p odp oru o.s. R OSA. Dě ku jeme G ai l Whi tm ore. C ELOR OČNÍ A KCE R os u aktiv ně z ast up u je v e Vý boru p ro pre venci domácího násilí při R adě vlád y Z.P rokop ov á. Na port álu www. i Dn es. cz Z.P rokop ov á ve de inte rn et ov ou poradn u p ro obě ti d omácí ho n ási lí. R OSA koordinuje již se dm ým rok em č innost i nte rdis ci plinární ho tý mu n a P raze 4. Činnost tý mu (P olicie P raha IV, sociální odbor, R OSA ) není podp oře n a žádný m grante m, v ychází ze z ájmu n ajít v hodnou p omoc p ro obě ti d omácí ho n ási lí, p ře d áv ání zk uš eností, v ytv oře ní sys tému p omoci, k de by n a se be je dn otli vé složk y au tom ati cky n avaz ov aly.

10 T ICHÉ SVĚD KYNĚ Každoroč ně je v ČR z av raždě n o sv ý mi p art ne ry n ěkoli k desí tek mladých že n i m at ek dě tí, řada ž en se stává obě tí s talki n gu - p rot o R OSA každ oročně p ři p ravu je v rámci 16 ak čn ích dní (25. lis topad u do 1. 12) aktiv ity p roti n á- si lí n a ženách. V roce 212 ve sp olup ráci s Krav Maga Global a je jím ře ditele m Jakube m Otip k ou probě hly dvě 4 hodi nové u k áz k y se beobrany p ro ž eny a dí vky, Ne ne chte si ubližovat a to 25. list op adu a 9. p rosi n ce, k dy sportov ní haly z ap lni lo k ole m 3 ž en, kte rým byly roz d án y p u bli kace o d om ácím n ási lí, n áram ky : op n asi li. cz. B ENEF ICE U KAP UCÍNŮ PRO ROS U Kláš ter brat ří k ap u cínů v Praze n a Hradčane ch v rámci Veče rů u kapucín ů p řip ravi l akci, n a kte ré vy st oup ili " zpí v ají cí právní k" Iv o J ahelka s Pís - n ičkami zp od t aláru a je ho host Mi ros lav P aleček. V ýtěžek z d obrovolné ho vst up né ho by l věnován o. s. R OSA n a p od p oru azy lové ho d om u pro ž eny obět i domácí ho n ási lí. ROSA V M ÉD IÍC H P re ze nt ace Rosy : Zde n a P rok opov á Rád io Č es ko - J ak jinako nezis kovém se kt oru - rozhovor o n ási lí n a ženách rozhov or p ro Tý de n. cz ČT 24 - St udi o n at áče ní p ro pořad Č T 2 - Naš e právo o domácím násilí a stalk ingu 25. ří je n 212 -On- li ne odp ov ídání d otaz ů p ro TV NOVA 13. k omn ata Kam ily Ve li kovské ú n or 212 ú n or Komnata Svě t lany Nálep k ové P odrobn os ti o R OSE v T V Met rop ol v p ořadu Sup ermáma p ři blí ži la Zde n a Prokopová, socioterapeutka o. s. R O- SA. Vide o bylo součástí pořadu Su - pe rmáma d íl ze d ne 1. le d na 212.

11 V EŘEJNÁ SBÍR KA Ukončili jsme veř ejnou s bí rku Ve ře jná sbírka prostřednictvím sbírk ové ho ú čt u a f orm ou DM S se k onala od do S bírkov ý ú čet by l p od le p od mí ne k k pořádání s bírek z ruš en. C elkový vý těžek s bí rky d osáhl ,72 Kč. Dě ku jeme vš em, k do p od poři l pomoc ž enám obět em d omácí ho n ási lí v azy - lové m domě. Dí ky s bí rce jsm e mohli f inancov at vy bav ov ání p okojů a zaří - z ení v azy lové m d om ě. C e lke m jsm e mohli n aku povat p ot ře by p ro 35 lů že k (14 p okojů) a z áze mí p ro k lientky a dě ti, což se u kázalo jak o ve lmi p ot ře bné v d obě, k dy s tátn í a k rajské dotace a granty n est ačí n a p okryt í p rov oz u chodu z aříze ní. C e lke m jsm e naku p ov ali potřeby p ro: azylový dů m (4 p od laží) a 2 byty a č áste čn ě p ro poradn u, k de p robí há p ří jem k lie nte k p ro az ylov ý d ů m. L ze vy jádřit i jak o 35 lů že k ve 14 p okojí ch a 6 s oci áln í ch z aříz ení a WC), dále p ak záze mí p ro k lie nt ky a d ěti, 2xs pole če ns k á míst n os t, he rna, s tu dovna, mí st nost s PC p ro že ny i d ěti, k onz ultač ní mí stn osti. Za dobu od roku 21 d o k on ce rok u 212 se p om oc tý k ala 61 žen a 82 d ětí v azy lové m d omě. Z finančních prostře dků byly nakoupe n y koberce do az ylov é ho d omu, by tu i he rn y v az ylové m d omě, herna by la v y bave na n ov ý m nábyt ke m z IKEA, barevně vymalována doplně na hračkam i pro dě ti a eduk ativ ními pomůck ami. Do studovny byly zakoupe ny publikace. Dále bylo zakoupe no vybavení pro azy - lový d ům : p ov lečení, z áv ěsy, p ot ře by p ro vaření n abě račk y, mísy, at d, m i xe r ru č ní i ty č ov ý, le dni ce, barv a n a malov ání, suš áky n a p rádlo, čis tí cí p ros tředky a na V ánoce v ánoční d árky p ro k lie nt ky a je ji ch dě ti. V roce 212 by ly p rost ředky p ou žit y n a n áku p zimní ho oble če ní a obuvi p ro k lientky a je ji ch děti, te le fonní ch karet pro klie ntky i sociální pracovni - ce, k ní žek, hrače k dět em, vý tv arn ý ch p ot ře b. B y lo p oříz eno d alš í vy bave ní azy lové ho d omu: rádi o, židle k jí de lním s tolům d o p okojů, mi krov lnná t rou ba, de ky, s víti d la, kus ové k obe rce d o p okojů, hrnky a d alš í potřeby ke stolování, uchovávání potravin a vaření, 2 kance - lářské židle a p očít ač, nové poste le d o 4 pokojů, či stí cí a ú k li dové p rostředky, že hličky, že hlící prkna, suš á- k y n a p rádlo do by tů, fi lmy p ro dět i a k ní ž ky d o bytů i d o azy lového dom u, komody a police do vš ech pokojů, potře by na ukládání prádla, nové matrace, p rostě radla.

12 HOSPODAŘEN Í Rozv aha podle Přílohy č. 1 v y hlášky č. 54/22 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky ROSA IČO Podolská 242/25 Účetní jednotka doručí: Praha 47 1 x příslušnému fin. orgánu 147 číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni AKTIVA řádku účetního období účetního období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem 1 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem 7 II. Pohledávky celkem III. Krátkodobý finanční majetek celkem IV. Jiná aktiva celkem Aktiva celkem číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni PASIVA řádku účetního období účetního období a b 3 4 A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem II. Výsledek hospodaření celkem B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 16 II. Dlouhodobé závazky celkem 17 III. Krátkodobé závazky celkem IV. Jiná pasiva celkem Pasiva celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: osoby: za sestavení:

13 Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 v y hlášky č. 54/22 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky ROSA IČO Podolská 242/25 Účetní jednotka doručí: Praha 47 1 x příslušnému finančnímu orgánu Označení Název ukazatele Číslo řádku 1 2 AZYL TELEFON Činnosti 3 IPC 4 Ostatní Celkem A. Náklady 1 I. Spotřebované nákupy celkem 2 33 II. Služby celkem III. Osobní náklady celkem IV. Daně a poplatky celkem 5 V. Ostatní náklady celkem VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7 VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8 2 VIII. Daň z příjmů celkem 9 Náklady celkem B. Výnosy 11 I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13 III. Aktivace celkem 14 IV. Ostatní výnosy celkem V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 16 VI. Přijaté příspěvky celkem VII. Provozní dotace celkem Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění 21

14 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Příloha k účetní závěrce pro podnikatele ke dni Článek I. Obecné údaje Účetní jednotka: ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy Podolská 242/25, 147 Praha 4 IČO: Předmět činnosti: Pomoc obětem domácího násilí, Ubytování v azylovém dome Nezisková organizace: občanské sdružení Účetní jednotka měla během účetního období mezi 9 a 1 zaměstnanci na HPP či na částečný úvazek, v průběhu roku byly uzavírány Dohody o provedení práce. Výše osobních nákladů na tyto zaměstnance dosáhla výše tis. Kč. Příloha je zpracována ve zkráceném rozsahu, a to vzhledem k tomu, že společnost nemá zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Článek II. Informace o účetních metodách Účetní jednotka nemá ve vlastnictví žádný hmotný, nehmotný majetek, zásoby ani cenné papíry či majetkové účasti. Veškerá aktiva účetní jednotky jsou krátkodobé pohledávky (poskytnuté provozní zálohy), krátkodobý finanční majetek a jiná aktiva. Článek III. Doplňující informace Účetní jednotka nevykazuje v rozvaze ani ve výkazu zisku a ztrát žádné významné položky, které by vyžadovaly zvláštní vysvětlení s ohledem na hodnocení finanční situace a pro analýzu výkazů. Společnost nemá majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem ani majetek jehož tržní cena by byla výrazně nižší než zůstatková účetní cena. Účetní jednotka nemá pohledávky více dnů po lhůtě splatnosti ani závazky 18 a více dnů po lhůtě. Nemá ani závazky kryté podle zástavního práva, či závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze. V Praze dne Marie Vavroňová předsedkyně VÝROK AUDITORA k účetní závěrce Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku občanského sdružení ROSA, občanské sdružení se sídlem Podolská 242/25, 147 Praha 4 ke dni 31. prosince 212. Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace občanského sdružení ke dni 31. prosince 212 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 212 v souladu s českými účetními předpisy. Finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v celkové výši Kč 3,886., byly využity efektivně a účelně v souladu s poskytnutou dotací. Finanční prostředky poskytnuté Magistrátem hlavního města Prahy v celkové výši Kč 1,7., byly využity efektivně a účelně v souladu s poskytnutou dotací. Podle mého názoru není ohrožen předpoklad časově neomezeného trvání účetní jednotky. Výrok auditora o ověření výroční zprávy Ověřil jsem výroční zprávu občanského sdružení ROSA, občanské sdružení se sídlem Podolská 242/25, 147 Praha 4 ke dni 31. prosince 212. Podle mého názoru údaje ve výroční zprávě odpovídají mé znalosti podnikání vašeho občanského sdružení, informacím o jednotlivých účetních zůstatcích a jejich vzájemných vztazích a důkazním informacím. Audit provedl Ing. Jiří D u k a, Na Rovnosti 2696/22, 13 Praha 3, oprávnění auditora číslo V Praze, dne 26. dubna 213

15 PODPOŘILI NÁS V ROCE 212 DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MPSV azylový dům 2 642, MPSV telefonická kriz.pomoc 552, MPSV odborné poradenství 692, Děkujeme i všem dro bným dárcům, jeji c hž pravidelné pomoci s i velni v á ž í m e. GRANTY Magistrát hl.m. Prahy azylový dům 62, Magistrát hl.m. Prahy telefon.kriz.pomoc 1, Magistrát hl.m. Prahy odborné poradenství 17, MČ Praha 4 na odborné poradenství 11, Magistrát hl.m. Prahy prevence stopnasili.cz 8, Magistrát hl.m. Prahy prevence senioři 1, ČSOB finanční gramotnost 211/212 2, Česká spořitelna 1, DARY (do 5 Kč) EGAP 1, Výbor dobré vůle -Nadace Olgy Havlové (výnos z NIF) 5, Petr Škrla 6, Fincentrum 2, LCG -36 Consulting 1, Klášter kapucínů Praha-Hradčany 9 698, V-Day Prague-Gail Whitmore 15 95, Brožová Jaroslava 1, Páralová Alena 5, VEŘEJNÁ SBÍRKA ROSA Čistý výtěžek za rok ,37 MATERIÁLNÍ PODPORA LÓreal T-MOBILE Czech Republic, oddělení externí komunikace kosmetika pro děti a maminky PODPORA SLUŽEB MČ Praha 2, MČ Praha 4 Krav Maga Global, ředitel Jakub Otipka Techsoup Software MS

16 Děkujeme všem, kdo nás podporují R O S A Podolská 242/25, Praha 4, tel , tel Bankovní spojení: /8 Sbírkový účet: /8

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3..4 (v celych tisících Kc) ˇ I 6 4 9 4 8 7 4 9 ATM a.s. Název a sídlo ú etní jednotky Nad Rybníkem 34 Praha 9 9 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA

Více

Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Ú etní jednotka doru í: p íslušnému finan nímu orgánu 1 x P EDB ŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.215 ( v tis. K ) I O 656267 eský Krumlov Horní Brána Název,

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20 OBSAH Ú V O D 3 1 S L U Ž B Y C E S T O V N ÍH O R U C H U 5 3.1 P o d s ta ta a z v lá štn o sti slu ž eb cestovního ru c h u 6 1.2 K lasifik ace a c h a ra k te ris tik a slu ž eb cesto v n íh o r u

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015 za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Z&S Apache Team, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. OBSAH Ú vodní slovo 2 Ú č etní za ve rka 3 Rozpoč et za rok 2014 6 Stipendia 7 Kontaktní informače 8 Strana 1 ÚVODNÍ SLOVO Ú vodní slovo Praha, 27. č ervna

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 R OSA ce nt rum pro t ýra né a osamělé ž eny www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz info@rosa-os.cz tel.: 241432466 Výroční zpráva za rok 213 Vážení přátelé, donátoři, dárci, všichni, jež nám posíláte DMS,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 O b s a h Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 ČÁST 1 - O becná charakteristika, obecná část občanského práva 1. kapitola - VÝCHODISKA POZNÁNÍ OBČANSKÉHO PRÁVA...17 2. kapitola - VÝVOJ SOUKROM

Více

1 o -03-2014. c. Osobní náklady 007 155 o. o. Ostatní fina nční náklady 029 8 o. * finanční výsledek ho spodaření 032-4 o

1 o -03-2014. c. Osobní náklady 007 155 o. o. Ostatní fina nční náklady 029 8 o. * finanční výsledek ho spodaření 032-4 o 1 I Minimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A podle vyhlášky 500/2002 Sb fma t;llí u.., pro.r.?.lu " ve zjednodušeném rozsahu ke ~n i 31. 12.2013 (v celých tisících Kč) I ~-= lm ~'~I P',:.-;~,"~

Více

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě á Ží ř í ř é Í č é á č é í í ý í ž á š š á žá ý é š ř ě é ěž š ě ě é ó ř š í í í í í ě é á á í í í í í í ž ý ž ě ň í ů čí á ř ý č é é é á é Ž Ž ář ě ší é řá í áž í í ď í ž é ř ší í ó ž é á é ý ý Š Ž í

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

Občanské sdružení BUBEC Přehled hospodaření za střediska za období Účet Název účtu Poč.stav Výnosy Náklady Hosp.výsl.

Občanské sdružení BUBEC Přehled hospodaření za střediska za období Účet Název účtu Poč.stav Výnosy Náklady Hosp.výsl. Občanské sdružení BUBEC Strana:1 Přehled hospodaření za střediska za období 01.01.2011-31.12.2011 Účet Název účtu Poč.stav Výnosy Náklady Hosp.výsl. ***** 1-Hl.M.Praha 50110 Kancelářské potřeby 0,00 4541,00

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

Ú v o d... 11. 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13

Ú v o d... 11. 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13 Obsah Ú v o d... 11 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13 1.1 C h arak te ristik a ch iru rg ic k éh o o š e tř o v a te ls tv í... 13 1.1.1 Č in n o sti

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

C o n t e n t...9 S e z n a m z k r a t e k P ř e d m l u v a...15

C o n t e n t...9 S e z n a m z k r a t e k P ř e d m l u v a...15 O b s a h O b s a h C o n t e n t...9 S e z n a m z k r a t e k... 13 P ř e d m l u v a...15 Č á s t 1 - O b e c n á č á s t o z á v a z c íc h 1. k a p ito la - P o je m z á v a z e k a t ř í d ě n í...

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu Poplatek za

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu

Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu K SP 1 1 0 k r y t s l o u p k u plot u DPP 1 0 0 d e s k a plast ového pole 100 x 3 0 m m -h PV C Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu K DL 3 0 k ryc í

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2014

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2014 Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2014 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti 3. Informace

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání V návaznosti na vyhlášení výzev k předkládání individuálních projektů a předložení

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 19. 4. 2006 Manažerský tým Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Tisková zpráva Internet pro zdravotně postižené 2.

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více