Výroční zpráva za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2012"

Transkript

1 R O SA centrum pro týran é a osamělé ženy Výroční zpráva za rok tel.:

2 Vážení přá telé, Dovolte mi pod ěkova t Vám vš em, kte ří js te nás pr ová zeli rok e m 212. Děkujeme za finanční podporu, ocenění, milé sl ovo. Není jednoduché pro neziskovou organizaci žít v nejistotě, zda b udeme moci naplnit stanovené cíle, zda dokážeme stále dávat něco navíc než jen odpracovat denně osm hodin. Kde b ereme sílu na takovou těžkou práci jako je poskytování sociálně terapeutické činnosti pro ženy - ob ě- ti domácího násilí a jejich děti a nevyhořet? Vš echny pracovnic e se snaží udržet koníčky, relaxovat, vnímat krásu kolem sebe, číst, vnímat hudbu, umění, starat se o rodinu. Někdy to jde lépe, jindy se daří méně. Vždy se ale ob jeví někdo, kdo stiskne ruku, ocení nás, poš le sponzorský dar, či malý příspěvek, který napomůže rozvíjet p omoc a podporu pro ob ěti násilí. V roce 212 jsme se navíc vedle své profese věnovali preventivním aktivitám, ab y společnost vnímala, že násilí je třeb a zastavit, odsoudit - děti si zaslouží pocit b ezpečí, jistoty, kterou potřeb ují dál ke svému růstu. Velmi si vážíme podpory vš ech, kteří napomohli, ab y b yla poskytována sociální a terapeutická péče v nejvyš š í kvalitě. Marie Vavr oň o vá, ředitelka a předsedkyně o bč anského sdru žení ROSA

3 OBČANSKÉ S DR UŽ EN Í R O S A Občanské sdružení ROSA - c entrum pro týrané a osaměl é ženy je n e- s t á t n í nezisková organizace, která se ve své činnosti zaměřuj e na přímou komplexní pom oc ž ená m ob ě- t em domácího násilí a j eji ch d ětem a na preven ci tohoto jevu. ROSA p omáhá ženám jak o nada ce od ro k u 19 93, jak o o bčanské sdru ž ení od roku Hlavní m cí le m organi z ace je pomáhat oběte m domácího násilí prostřednict vím re gis t rovaných s oci ální ch s lu že b. Smyslem je poskytnutí be zpe čí, jistot y, p os ilov ání k lie nte k, aby n ale z ly sí lu a vlas tn ími si lami d ok ázaly sit uaci z mě nit. R OSA sp olu p racuje se st áními orgán y ( p oli cie, soudy, OSP ODy) v p ří p ade ch d omácí ho n ási lí t ak, aby obět i domácí - ho nási lí ne byly vikti miz ov án y, d balo se n a ochranu dě tí svě dk ů domácí ho násilí a zvyš ovalo se pově domí o problemati ce d omácí ho n ási lí a potře bách obětí a je ji ch ochrany. R OSA u si lu je o z akotve ní ut aje n osti azylové ho u byt ov ání pro ženy obě ti domácího násilí zákone m a spe cifickým i předpis y, a p os k ytu je týraným ž e- nám azylové ubytování na adrese, kte - rá zůstává díky spe cifickým opatřen ím u tajena. R OSA v rámci preve nce a minimalizace d op adů p art ne rs ké ho n ási lí p ořádá v zd ělávací a preve ntiv ní aktiv ity p ro š irokou, od bornou ve ře jn os t, zák ladn í, s třední, vyš š í od born é a v ysoké š koly. T ý m o.s. ROSA v roce 2 12: M ari e V avroňov á ře dite lka, v edou cí s lu ž by od borné s oci ální p oradenství, s oci ote rapeut k a Zde na Prokopová zástupkyně ře di - te lky, sociote rape utka, ve doucí azylové ho domu, ve doucí telefonické krizové i nte rve n ce M gr. M art ina Hronov á manažerka B c. Zuz ana Ile čk ov á, DiS. sociální p racov ni ce Jitka Libiš ová, DiS. sociální pracov - n i ce P hdr. Darie B ort ov á - ps y choložka Hana Ků st ková - s oci ální p racovnice Te reza Chábová, DiS. sociální pracovni ce P et ra Hand lov á, DiS. sociální p racovni ce S polup ráce na p roje kte ch: P hdr. Branis lav a M arv án ov á -Vargov á p sy choložka P hdr. Pet ra Šve cov á P hdr. Ji ří V av roň J UDr. Iv a Čacká P av lí ková, P hd M gr. P et ra Le dv inkov á Účet ni ct ví Ing. Lenka Krbečkov á, M BA Informa ce o o bčanském sdružení ROSA S t atu tární z ást up ci : M ari e V avroňov á, Zdena P rokop ov á Re gistrace : MV ČR VS /1-1/3783 /9 8 -R ze dn e IČO: R OSA centru m p ro tý ran é a osamě lé ž eny, P odolská 242/25, 147 P raha 4 i nf -os. cz -os. cz, topn asi li. cz t el.: S OS linka B a n k ovní spojení: / 8 S bí rkový účet: / 8

4 REGISTROVAN É SOC IÁLNÍ SLUŽ B Y Informa ční a pora d enské c entrum ROSA odbo rné sociální poraden - ství M íst o poskyt ov ání s luž by. Podols k á 242/25, 147 Praha 4 R os a p os kyt u je odborné bezp lat né s oci álně p ráv ní, s oci ální te rape uti cké p oradenství, p ráv ní p oradens tví, p ří - p adn ě te rapeut i ck ou p omoc ž enám, oběte m d omácího n ási lí. V roce 212 se d os t avi lo do poradn y 292 nov ý ch k lie nte k. K op akovan ý m k onzu lt ací m v roce 212 p řiš lo ce lkem 82 že n (nárůst o 12% op roti rok u 211), kte rým by lo p os ky tnu to ce lk em 6 76 i nte rvencí/vý k on ů (porade ns tví, p saní z práv, p ří prava, be zpe čn os tn í p lány, ide nti fi k ace ri zi k, t elefonní inte rvence v zájmu klie ntky). K plánov ané kon zu lt aci se ne d ost avi lo 15 obje dn aný ch že n. Z Prahy 4, kde má R OSA sídlo, využívalo odborné porad enství a p omoc 75 n ov ý ch k liente k ( 26% ). Fungov án í p oradn y je klí č ové p ro chod ce lé organiz ace a zajiš tění k omp le xní p omoci oběte m n ás ilí. Je zajiš těna ope rati vnos t a k om p le xn os t služ e b - k p oradenství p ři chází obět i, k te ré d ál v yu žív ají ut aje né azy lové ubytov ání. Obě ťmi n ási lí ve vz tahu jsou že ny vš ech vě k ový ch i socioe k onom i cký ch s ku pin. M ezi obě ťmi domácího nási lí jsou n e jč as tě ji z ast oupe ny ž eny s e s tředoš kolským vz dě láním (54 %), následují že ny s vysokoš kolským vzdě - lání m ( 31%). P olovi n a ž en je zam ěst - n aných. Dalš í stati sti cky výz n amn ou skupinu tvoří ženy na mate řské dovolené 26,4 %. V roce 212 mělo 1 % naš ich klie n - te k, obě tí d om ácí ho n ás ilí, z k uš enos t s ps y chi cký m n ási lí m, 77 % že n, obětí

5 d omácí ho n ási lí, mě lo z kuš en ost s fyzi ckým n ás ilím, 7 % že n, obět í d omácí ho n ási lí, mě lo z kuš en ost s ekonomi ckým n ás ilím, 5 % že n, obětí d omácí ho n ási lí, mě lo z k uš enos t se se xuální m nási lí m ze s t rany své ho p art ne ra. P sy chi cké n ás ilí má n e jč as tě ji p od obu p oniž ov ání, zes měš ňov án í, sn iž ov ání a s hazov ání. Že ny se ale setkávají i s hru bý mi a v ulgární mi n ad áv k am i, k ont rolou, z ák azy, p ří kazy, omezov á- n ím. Je ji ch p artn er ji m v y hrožuje v e 4 procente ch příp ad ů z abití m, ve t ře tině p ří p ad ů se bev raž d ou, v e 34 % se brání m dětí. Nejv í ce žen se set k alo s opakovaný m f ackov ání m (58 % že n o 1 procent ví ce než v roce 211), s bi tím a ranam i pěst mi (45 % žen), š krce n o by lo 45 % že n - což je o 1 p rocent ví ce n ež v roce 211. R ekordní by l p oče t ž en bit ý ch v tě hote ns tví, kte rý s e z ve dl z 13 % n a 22,7 % že n. V e vz tazí ch 268 k lie nte k v roce 212 ž i lo 38 dě tí. Z ni ch 342 (9 % dě tí) bylo p rokaz ate lně s vědky domácí ho n ási lí n amí ře né ho na je ji ch m at ky. Z toho 49 dě tí (13 %) z aži lo i f yz ické n ási lí ze st ran y s vé ho ot ce. Telefonická krizová pomo c SOS link a ROSA M íst o poskyt ov ání s luž by: Podols k á 242/25, 147 Praha 4 P os k yt ov an á s lu ž ba je bezp latná, hov or je ú čt ov án dle bě žné ho t ari fu v olají cí ho. P ůs obnost telefoni cké kriz ové p omoci R OSA je celorep u bli ková. P os k yt ov án í od borné t elefon i ck é kri - z ové p omoci je z amě ře no n a pomoc vš em obě te m domácí ho n ási lí, kte ré se ocit ají v k riz ov é ž iv ot ní si tu aci a n e js ou s chop ny sv ou sit u aci řeš it v las tní mi si lam i. Posláním služby je ne je n krizová pom oc vš em oběte m d om ácí ho n ási lí v ohrožení ž iv ot a, ale i odborná p o- m oc je ji ch blíz ký m, svě dk ům domácí ho násilí vedená vyš kole nými zaměstnan - ci. Nejv í ce v olají že ny - obět i domácí ho n ási lí, je ji ch p ří buz ní, z n ámí, odborní pracovníci, ně kdy volají i násilní part - n e ři, v m enš í mí ře v olají muž i, obět i p sy chi cké ho dep t ání v rodině. V roce 212 js me zaz n am enali n árůs t hovorů o pět inu. Na SOS li n ce by lo us ku - te č něno 836 int ervencí. Na pev né li n ce bylo pos ky tn ut o i nte rvencí. P římé i nte rn et ové p orad ens tví bylo z odp ově ze n o dotaz ů Ce lke m inte rve ncí: 363, což pře d - s tavu je n árůs t oprot i rok u 211 o 2 %.

6 A z y lový d ů m s u t a jenou a d resou p ro ž eny, o běti domácího násilí A d res a: ut aje n a, u v ádí se je n k on takt n a o.s. R OSA. A z y lový dů m s ut aje n ou adres ou p ro ž e n y o b ě t i d o m á c í h o n á s i l í v ne p říz niv é s oci ální situ aci u m ož ňu je ž enám a je ji ch dět em z aji sti t f orm ou pobytové služby be zpe čí pře d násilným partne re m. Služba poskytu - je ne je n ubytování, ale i odborn ou pé či f orm ou s oci álně p ráv ní ho a sociálně psychologické ho poradens tví t ak, aby se klientky d ok ázaly v y rovnat s p rožit ým n ási lím a v ráti t se z pět d o ži vota be z n ási lí a vést s amost at ný ži v ot. Úspěš nost v řeš ení své sociální situace by la 1% - ženy se n ev ráti ly k n ási ln ému partne rovi. Z azy lové ho d omu odeš ly ve vě tš ině p ří p ad ů d o p odn ájmu, dvě ženy p řeš ly d o ji né ho azylové ho d omu, 2 ž eny m ěly m ož n ost z ís k at soci ální byt n a d obu u rčit ou. S luž bu ut ajené azy lové u byt ov ání vy u - ž i lo v roce 212 ce lk em 18 ž en a 24 d ětí vě k dětí, i s ni mi se dě lají indi vi du ální p lány. V e d l e o d b o r n é h o s o c i á l n ě - t e rapeu ti ckého a s oci áln ě p rávní ho poradenství se vě novala velká pozorn ost vy hodnocov ání možn ých rizik a i nd ivi du áln í ch be zpe čn ostní ch p lán ů, aby se e li minov alo m ož né opakov ané násilí, protože násilničtí partne ři ve - d le m anip u lace, ž árliv os ti, mst iv osti, pronásledování vyvíjí ve lké úsilí nalézt sv oji obě ť. P ok ud to u m ož ňu je Každá že na se podílí na svém individu - ální m p lánu, če ho chce v edle bezpe čí dosáhnout, co posílit, naučit se, roz - ví jet. S itu aci stě žu jí p ráv ní roz hodnu tí, kd y n ení vy hodn oce n a z áv ažnost sit uace a rozhoduje se o pravidelné m styku násilnické ho otce, pře d kte rým se scho-

7 v áv ají. V tomt o p říp ad ě n a p rv ním m íst ě by mě lo být z ajiš těno be zpe čí a s tabiliz ace dě tí. Ten, k d o se d op ouš tí n ási lí, m usí p řev zít z odp ově d nost z a s vé chov ání. S ty k by mě l bý t povole n buď asi st ov an ý, ne bo až n ási lni cký ote c p od st oup í te rap ii. V edoucí azy lové ho domu v roce 212 se seš la s ž enami n a skupi ně čt y ři - cetkrát. Ve dle provozních zále žitostí byla vě - nována pozornost e dukaci proč ode jít z násiln é ho vz tahu, d ěti s vědci n ási lí a d op ad n a je ji ch p s y c h i k u, b e z p e č n o s t d ětí, p reve n ce ú razů, jak hle dat úspěš ně zaměstn ání, umě ní d rže ní hran ic atd. Ce lke m dese tkrát probě - hl s p e ci alizovaný k lub p r o m a t k y s d ě t m i (vý roba d ekorací, ru ční p ráce, m alby n a s klo) Spole čně s firmou He w- l e t t P a c a r d p r o b ě h l works hop p ro 6 že n z Azylové ho d om u ( příprava na získání zaměstnání). Se - m inář mě l p rak ti ck é v ýs le dky. V říjnu 212 přijala R OSA na polovičn í ú vaze k pe d agogi ckou p racovni ci p ro azylový d ům. Dí ky t omu je š koln ím d ěte m u m ož ně n a ve d le skup inov ý ch aktivi t, i n divi du ální p ráce s dět mi i p omoc s p říp rav ou d o š koly. V ce nt ru R OSA probě hly dvě se tkání s vi z áž ist k am i p ro ž eny z azy lové ho d omu. Dí ky V ý boru d obré v ůle Nadaci Olgy Havlové js me p oří di li 4 nové ves tavné s k ří ně a post ýlku p ro m alé d ěti. Dalš í vy bave ní d o az y lové ho domu bylo p oří zeno dí ky ve ře jné s bírce a d alš ím d árcům.

8 DALŠÍ PROJEKTY V ROC E M OJE PRÁVO Dí ky gran tu Č es ké sp oři - te lny R os a v yd ala právní p omoc p ro ž eny M OJE P RÁVO, kt e- rou seps ala J UDr.Iv a Č acká P av lí - k ová, P h. D. s tavena nová p u blikace p ro ž ák y z á- k ladní ch š kol Už umí m říci Ne! T ato p u blikace by la posléze p ře ds tavena 21.li st op ad u v ZŠ M endí ků p ro uč ite le ZŠ. P ROTECT II M ezi n árodní tréni n kový se mi n ář ve s polup ráci s e zahrani ční organiz ací WA VE Prote ct II: Zle pš ování strate gií posu zování rizi k a m anage me ntu be zpe čn osti p ři ochraně ž en a dět í ohrože ný ch zv láš tě závažným i f orm y d omácí ho n ási lí, kte rý p robě hl v P raze 3-4. září 212 pro pře dstavite lé st átní ch a nev lád ní ch organiz ací. S T OPNASILI.CZ NA ŠKOL ÁCH V rámci pre vence kriminality za pod - p ory M agi st rátu hl. m. P rahy by la vy - d ána Rosou pu bli kace Už um í m ří ci NE!, u rčenou p ro ni žš í stu pe ň ž ák ů z áklad ní š koly. P roje kt js me p re ze nt ov ali n a konfe renci Mi ni ste rs tv a š kolství, m láde že a tě lový chov y ve sp olu práci s M ini ste rs tve m p ráce a s ociální ch vě cí V zdě láv ání dět í, žáků a s tud entů v proble matice domácího násilí s referáty Vý sledky p rů zk u mu Dom ácí n ási - lí ve v zt azí ch teenagerů a Zkuš enos ti z p re ventiv ní ch programů vz dě láv ání žáků stře dních š kol. Byla zde pře d- UM ĚN Í Ř ÍC I N E B ese dy p ro se ni ory n ácvi k p reve n ce, u mí ří ci Ne, p orade ns tví - probě hlo 6 bes ed. Zúč as tn ilo se 75 se ni orů a se ni ore k. V Rose ce lke m 5,5% že n z ažív á n ás ilí v rodi ně v se niorském vě ku. J Á UŽ T O V ÍM R OSA díky p odp oře ČS OB uskute čnila v Praze se minář pro pomáhají cí p rofe se z ce lé Č R. Hlavní mi body je ho p rogramu by lo: spe cifika p ráce s obě ťmi n ási lí, e konomické n ási lí, hos podaře ní, d lu hy, exeku ce, základní právní otázky, drobné inve s -

9 ti ce. Do azy lov ý ch domů v ce lé ze mi p ři cháze jí č as to že n y, kte ré js ou obě ťmi d om ácí ho n ási lí. S t ále čast ě ji se p ot ýk ají se z ás adn ími f inanční mi p roblé my. Někte ré že ny p řicházejí do az ylov é ho d omu s ve lk ými d lu hy, do k te rý ch je dost al n ási lný p art ne r. Někte ré ne um ě jí s pe ně zi hosp odařit. Když ně jak é dost an ou, neu drží je. Nikd y totiž o pe ně zí ch samy n es měly rozhodovat. Nahrazu jí si roky abs ence fi n an č ní sv obody. Zadlu žu jí se, i k d yž ne m ohou p očí t at s e s tabi ln ími p ří jmy. Nevy tv áře jí si re zervy na budou cí s amost at ný ž iv ot. P ro p racov ní ky pomáhajících profe - sí, k te ré s tě mi to ž enami p racují, k rom ě s emináře vy d ala R OSA Manu ál p ro zvýš ení finanční gram otn os ti že n, obětí d omácí ho n ási lí. V Z DĚLÁVÁNÍ Š k olení p re vence domácí ho n ási lí - 7. ledna 212 R OSA proš kolila metod i ky SŠ, ZŠ p ře dn áš ka p ro Společnost s oci ální ch p racov ní ků v C homut ově Fi n ance a d om ácí n ási lí p od záš titou místostarostky Ivany Staňk ové. V z nikla pu bli k ace, kte rá by la rozdán a a roz es lána dí ky grantu Č S OB. Akredi tovan á š kolení R OSY : 17. kvě tn a, 3.květ n a, 5. če rvna 212. DALŠÍ A KC E Dne 7. lis topad u 212 vy st ou pi l P hdr. J i ří V av roň s re fe ráte m Ek onom i cké d opad y d om ácí ho n ási lí n a m ezinárod - n ím od borném se mi n áři v p roblemati ce domácího násilí a ne bezpečné ho pronásledování organizované ho Ministe r- s tve m v nit ra ČR v S oleni ci. Dne 9. listopadu 212 R OSA pře dnáš ela o DN pro Unive rzitu třetího vě - k u, k dy p řiš lo p ře s 1 úč ast ní ků a ú č ast ni c. Ze 75 d ot azní ků zazně lo: 37% žen, z aži lo n ási lí ve v zt ahu. M ONOLOGY V AGÍN PRO R OSU Dne se kon alo v rámci V- Day P ragu e Inte rnati on al Voice 212 dvojjazyčné be ne fiční prove de ní Monology vagín autorky E. Ensle r v češ tin ě a angli čti ně na p odp oru o.s. R OSA. Dě ku jeme G ai l Whi tm ore. C ELOR OČNÍ A KCE R os u aktiv ně z ast up u je v e Vý boru p ro pre venci domácího násilí při R adě vlád y Z.P rokop ov á. Na port álu www. i Dn es. cz Z.P rokop ov á ve de inte rn et ov ou poradn u p ro obě ti d omácí ho n ási lí. R OSA koordinuje již se dm ým rok em č innost i nte rdis ci plinární ho tý mu n a P raze 4. Činnost tý mu (P olicie P raha IV, sociální odbor, R OSA ) není podp oře n a žádný m grante m, v ychází ze z ájmu n ajít v hodnou p omoc p ro obě ti d omácí ho n ási lí, p ře d áv ání zk uš eností, v ytv oře ní sys tému p omoci, k de by n a se be je dn otli vé složk y au tom ati cky n avaz ov aly.

10 T ICHÉ SVĚD KYNĚ Každoroč ně je v ČR z av raždě n o sv ý mi p art ne ry n ěkoli k desí tek mladých že n i m at ek dě tí, řada ž en se stává obě tí s talki n gu - p rot o R OSA každ oročně p ři p ravu je v rámci 16 ak čn ích dní (25. lis topad u do 1. 12) aktiv ity p roti n á- si lí n a ženách. V roce 212 ve sp olup ráci s Krav Maga Global a je jím ře ditele m Jakube m Otip k ou probě hly dvě 4 hodi nové u k áz k y se beobrany p ro ž eny a dí vky, Ne ne chte si ubližovat a to 25. list op adu a 9. p rosi n ce, k dy sportov ní haly z ap lni lo k ole m 3 ž en, kte rým byly roz d án y p u bli kace o d om ácím n ási lí, n áram ky : op n asi li. cz. B ENEF ICE U KAP UCÍNŮ PRO ROS U Kláš ter brat ří k ap u cínů v Praze n a Hradčane ch v rámci Veče rů u kapucín ů p řip ravi l akci, n a kte ré vy st oup ili " zpí v ají cí právní k" Iv o J ahelka s Pís - n ičkami zp od t aláru a je ho host Mi ros lav P aleček. V ýtěžek z d obrovolné ho vst up né ho by l věnován o. s. R OSA n a p od p oru azy lové ho d om u pro ž eny obět i domácí ho n ási lí. ROSA V M ÉD IÍC H P re ze nt ace Rosy : Zde n a P rok opov á Rád io Č es ko - J ak jinako nezis kovém se kt oru - rozhovor o n ási lí n a ženách rozhov or p ro Tý de n. cz ČT 24 - St udi o n at áče ní p ro pořad Č T 2 - Naš e právo o domácím násilí a stalk ingu 25. ří je n 212 -On- li ne odp ov ídání d otaz ů p ro TV NOVA 13. k omn ata Kam ily Ve li kovské ú n or 212 ú n or Komnata Svě t lany Nálep k ové P odrobn os ti o R OSE v T V Met rop ol v p ořadu Sup ermáma p ři blí ži la Zde n a Prokopová, socioterapeutka o. s. R O- SA. Vide o bylo součástí pořadu Su - pe rmáma d íl ze d ne 1. le d na 212.

11 V EŘEJNÁ SBÍR KA Ukončili jsme veř ejnou s bí rku Ve ře jná sbírka prostřednictvím sbírk ové ho ú čt u a f orm ou DM S se k onala od do S bírkov ý ú čet by l p od le p od mí ne k k pořádání s bírek z ruš en. C elkový vý těžek s bí rky d osáhl ,72 Kč. Dě ku jeme vš em, k do p od poři l pomoc ž enám obět em d omácí ho n ási lí v azy - lové m domě. Dí ky s bí rce jsm e mohli f inancov at vy bav ov ání p okojů a zaří - z ení v azy lové m d om ě. C e lke m jsm e mohli n aku povat p ot ře by p ro 35 lů že k (14 p okojů) a z áze mí p ro k lientky a dě ti, což se u kázalo jak o ve lmi p ot ře bné v d obě, k dy s tátn í a k rajské dotace a granty n est ačí n a p okryt í p rov oz u chodu z aříze ní. C e lke m jsm e naku p ov ali potřeby p ro: azylový dů m (4 p od laží) a 2 byty a č áste čn ě p ro poradn u, k de p robí há p ří jem k lie nte k p ro az ylov ý d ů m. L ze vy jádřit i jak o 35 lů že k ve 14 p okojí ch a 6 s oci áln í ch z aříz ení a WC), dále p ak záze mí p ro k lie nt ky a d ěti, 2xs pole če ns k á míst n os t, he rna, s tu dovna, mí st nost s PC p ro že ny i d ěti, k onz ultač ní mí stn osti. Za dobu od roku 21 d o k on ce rok u 212 se p om oc tý k ala 61 žen a 82 d ětí v azy lové m d omě. Z finančních prostře dků byly nakoupe n y koberce do az ylov é ho d omu, by tu i he rn y v az ylové m d omě, herna by la v y bave na n ov ý m nábyt ke m z IKEA, barevně vymalována doplně na hračkam i pro dě ti a eduk ativ ními pomůck ami. Do studovny byly zakoupe ny publikace. Dále bylo zakoupe no vybavení pro azy - lový d ům : p ov lečení, z áv ěsy, p ot ře by p ro vaření n abě račk y, mísy, at d, m i xe r ru č ní i ty č ov ý, le dni ce, barv a n a malov ání, suš áky n a p rádlo, čis tí cí p ros tředky a na V ánoce v ánoční d árky p ro k lie nt ky a je ji ch dě ti. V roce 212 by ly p rost ředky p ou žit y n a n áku p zimní ho oble če ní a obuvi p ro k lientky a je ji ch děti, te le fonní ch karet pro klie ntky i sociální pracovni - ce, k ní žek, hrače k dět em, vý tv arn ý ch p ot ře b. B y lo p oříz eno d alš í vy bave ní azy lové ho d omu: rádi o, židle k jí de lním s tolům d o p okojů, mi krov lnná t rou ba, de ky, s víti d la, kus ové k obe rce d o p okojů, hrnky a d alš í potřeby ke stolování, uchovávání potravin a vaření, 2 kance - lářské židle a p očít ač, nové poste le d o 4 pokojů, či stí cí a ú k li dové p rostředky, že hličky, že hlící prkna, suš á- k y n a p rádlo do by tů, fi lmy p ro dět i a k ní ž ky d o bytů i d o azy lového dom u, komody a police do vš ech pokojů, potře by na ukládání prádla, nové matrace, p rostě radla.

12 HOSPODAŘEN Í Rozv aha podle Přílohy č. 1 v y hlášky č. 54/22 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky ROSA IČO Podolská 242/25 Účetní jednotka doručí: Praha 47 1 x příslušnému fin. orgánu 147 číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni AKTIVA řádku účetního období účetního období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem 1 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem 7 II. Pohledávky celkem III. Krátkodobý finanční majetek celkem IV. Jiná aktiva celkem Aktiva celkem číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni PASIVA řádku účetního období účetního období a b 3 4 A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem II. Výsledek hospodaření celkem B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 16 II. Dlouhodobé závazky celkem 17 III. Krátkodobé závazky celkem IV. Jiná pasiva celkem Pasiva celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: osoby: za sestavení:

13 Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 v y hlášky č. 54/22 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky ROSA IČO Podolská 242/25 Účetní jednotka doručí: Praha 47 1 x příslušnému finančnímu orgánu Označení Název ukazatele Číslo řádku 1 2 AZYL TELEFON Činnosti 3 IPC 4 Ostatní Celkem A. Náklady 1 I. Spotřebované nákupy celkem 2 33 II. Služby celkem III. Osobní náklady celkem IV. Daně a poplatky celkem 5 V. Ostatní náklady celkem VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7 VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8 2 VIII. Daň z příjmů celkem 9 Náklady celkem B. Výnosy 11 I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13 III. Aktivace celkem 14 IV. Ostatní výnosy celkem V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 16 VI. Přijaté příspěvky celkem VII. Provozní dotace celkem Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění 21

14 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Příloha k účetní závěrce pro podnikatele ke dni Článek I. Obecné údaje Účetní jednotka: ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy Podolská 242/25, 147 Praha 4 IČO: Předmět činnosti: Pomoc obětem domácího násilí, Ubytování v azylovém dome Nezisková organizace: občanské sdružení Účetní jednotka měla během účetního období mezi 9 a 1 zaměstnanci na HPP či na částečný úvazek, v průběhu roku byly uzavírány Dohody o provedení práce. Výše osobních nákladů na tyto zaměstnance dosáhla výše tis. Kč. Příloha je zpracována ve zkráceném rozsahu, a to vzhledem k tomu, že společnost nemá zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Článek II. Informace o účetních metodách Účetní jednotka nemá ve vlastnictví žádný hmotný, nehmotný majetek, zásoby ani cenné papíry či majetkové účasti. Veškerá aktiva účetní jednotky jsou krátkodobé pohledávky (poskytnuté provozní zálohy), krátkodobý finanční majetek a jiná aktiva. Článek III. Doplňující informace Účetní jednotka nevykazuje v rozvaze ani ve výkazu zisku a ztrát žádné významné položky, které by vyžadovaly zvláštní vysvětlení s ohledem na hodnocení finanční situace a pro analýzu výkazů. Společnost nemá majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem ani majetek jehož tržní cena by byla výrazně nižší než zůstatková účetní cena. Účetní jednotka nemá pohledávky více dnů po lhůtě splatnosti ani závazky 18 a více dnů po lhůtě. Nemá ani závazky kryté podle zástavního práva, či závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze. V Praze dne Marie Vavroňová předsedkyně VÝROK AUDITORA k účetní závěrce Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku občanského sdružení ROSA, občanské sdružení se sídlem Podolská 242/25, 147 Praha 4 ke dni 31. prosince 212. Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace občanského sdružení ke dni 31. prosince 212 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 212 v souladu s českými účetními předpisy. Finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v celkové výši Kč 3,886., byly využity efektivně a účelně v souladu s poskytnutou dotací. Finanční prostředky poskytnuté Magistrátem hlavního města Prahy v celkové výši Kč 1,7., byly využity efektivně a účelně v souladu s poskytnutou dotací. Podle mého názoru není ohrožen předpoklad časově neomezeného trvání účetní jednotky. Výrok auditora o ověření výroční zprávy Ověřil jsem výroční zprávu občanského sdružení ROSA, občanské sdružení se sídlem Podolská 242/25, 147 Praha 4 ke dni 31. prosince 212. Podle mého názoru údaje ve výroční zprávě odpovídají mé znalosti podnikání vašeho občanského sdružení, informacím o jednotlivých účetních zůstatcích a jejich vzájemných vztazích a důkazním informacím. Audit provedl Ing. Jiří D u k a, Na Rovnosti 2696/22, 13 Praha 3, oprávnění auditora číslo V Praze, dne 26. dubna 213

15 PODPOŘILI NÁS V ROCE 212 DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MPSV azylový dům 2 642, MPSV telefonická kriz.pomoc 552, MPSV odborné poradenství 692, Děkujeme i všem dro bným dárcům, jeji c hž pravidelné pomoci s i velni v á ž í m e. GRANTY Magistrát hl.m. Prahy azylový dům 62, Magistrát hl.m. Prahy telefon.kriz.pomoc 1, Magistrát hl.m. Prahy odborné poradenství 17, MČ Praha 4 na odborné poradenství 11, Magistrát hl.m. Prahy prevence stopnasili.cz 8, Magistrát hl.m. Prahy prevence senioři 1, ČSOB finanční gramotnost 211/212 2, Česká spořitelna 1, DARY (do 5 Kč) EGAP 1, Výbor dobré vůle -Nadace Olgy Havlové (výnos z NIF) 5, Petr Škrla 6, Fincentrum 2, LCG -36 Consulting 1, Klášter kapucínů Praha-Hradčany 9 698, V-Day Prague-Gail Whitmore 15 95, Brožová Jaroslava 1, Páralová Alena 5, VEŘEJNÁ SBÍRKA ROSA Čistý výtěžek za rok ,37 MATERIÁLNÍ PODPORA LÓreal T-MOBILE Czech Republic, oddělení externí komunikace kosmetika pro děti a maminky PODPORA SLUŽEB MČ Praha 2, MČ Praha 4 Krav Maga Global, ředitel Jakub Otipka Techsoup Software MS

16 Děkujeme všem, kdo nás podporují R O S A Podolská 242/25, Praha 4, tel , tel Bankovní spojení: /8 Sbírkový účet: /8

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva ROSA za rok 2014 Vážení přátelé, dovolte mi, poděkovat všem pracovnicím a pracovníkům ROSY, našim partnerským organizacím, spolupracujícím institucím a všem sponzorům

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček Částkll. J Vhtnik ;'I; ejl"'hího kontro lního úhdu 2 000 Stran.. 191 00/02 Neinvestičnídotace nestátním subjektůmposkytujícím sociální služby Kont rolní akce byla zařazena do plánu kontrolní č i n nost

Více

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom Final Report Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá jednotlivým radnicím identifikovat slabiny, inspirovat se kroky svých kolegů a v neposlední řadě i naslouchat názorům podnikatelů, kteří v dané obci

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

, s.r.o. D r. M. H o rá k o v é 5 5 9, 4 6 0 0 6 L ib e re c 7 te l. 0 4 8 / 5 1 3 0 3 1 4, fa x 0 4 8 / 5 1 3 0 1 1 2 e m a il : k m b @ k m b.c z, in te rn e t : w w w.k m b.c z Regulátory jalového výkonu

Více

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 předkládá: Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace se sídlem

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu 2 000 Strana 2 3 2 00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu

Více

stupňů a typů škol. Například jsme vymysleli novou strukturu pro fungování celé organizace (naše činnost je nyní organizována do dvou sekcí,

stupňů a typů škol. Například jsme vymysleli novou strukturu pro fungování celé organizace (naše činnost je nyní organizována do dvou sekcí, obsah úvodní slovo kdo jsme naše aktivity anabídka služeb Služby pro cizince Odborné sociální poradenství Poradenství dětem na základních školách Asistence žákům sodlišným mateřským jazykem Doučování apodpora

Více

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Yhlnlk :'I/ei" yulbo k o n t r o ln i bo u hdu 2002 Stra n. t 9 0 01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Kontrolní akce byla za řaze na do plánu kon trolní č

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

kvízy Š K O L N Í vánoční literatura LUPENY Vá noc e v c izině tip y n a d á r k y an k e ty št ě dr ove če r ní ve če ř e n a š i m a z l í č c i vý l e t d o A n g l i e r e c e p t y H y b á s n i čk

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe.

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe. MMORPG NOVÉ POJETÍÍ HER NEBO DROGA? HEADGEARS KAMIIÓN NOVÝCH MÓDNÍÍCH DOPLŇKŮ PRÁVĚ DORAZIIL DO MIIDGARDU 2 ND SUMMER FEST REKAPIITULACE ZLOMENÁ PODKOVA ÚVOD KOMIIKSOVÉHO PŘÍÍBĚHU MEMENTO OF SUMMER VÝBĚR

Více

Charakteristika společnosti 4. Představenstvo a dozorčí rada 5. Významné události roku 2008 6. Zpráva předsedy dozorčí rady 7

Charakteristika společnosti 4. Představenstvo a dozorčí rada 5. Významné události roku 2008 6. Zpráva předsedy dozorčí rady 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 a. s. Pekárenská 255/77 České Budějovice 370 21 Česká Rebublika IČO : 251 712 16, DIČ : CZ251 712 16 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích

Více

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 02, únor 2015, ročník XXIV., ZDARMA Zateplení Základní školy Návrat duše Zelené Hory Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str.

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více