PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD"

Transkript

1

2 PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD

3 PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations PhDr. V clav Hradeck, 2008 ISBN

4 OBSAH ÑZ zrakyì Ludmily MojûÌöovÈ (MUDr. Jan HnÌzdil) O bolesti zad (PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D.) Z sady cviëenì Cviky a) KrËnÌ p te a ramennì klouby b) HrudnÌ a bedernì p te c) BedernÌ p te a k ÌûokyËelnÌ skloubenì NÏkolik ergonomick ch rad na z vïr Literatura

5 Zásady cvičení - cviëìme pomalu - pro spr vnè zapojenì sval prov dìme pohyb plynule, ne övihem - cviëenì nesmì vyvolat bolest, mïli bychom cìtit pouze tah a napïtì sval - cviëìme 1ñ3 x dennï a kaûd cvik opakujeme 5ñ10 x. M ûeme cvi- Ëit i 5 x dennï s poëtem opakov nì aû 20 x, ale frekvence cviëenì je individu lnì. NemÏli bychom po nïm cìtit velkou navu a bolest ve svalech a kloubech - mezi jednotliv mi cviky nech me pauzu 10ñ20 vte in - mìstnost, ve kterè cviëìme, by nemïla b t p Ìliö chladn (prochladlè svaly jsou n chylnè ke zranïnì) - d ch me volnï bez zadrûov nì dechu, pokud nenì u cvik uveden n dech a v dech v jednotliv ch f zìch pohybu Zásady cvičení 15

6 A) KrËnÌ p te a ramennì klouby Bolesti v tèto oblasti mìvajì mnoho p ÌËin. KrËnÌ p te nejëastïji ÑtrpÌì v dlouhodobèm sedu, nap. p i sledov nì monitoru, pr ci s kl vesnicì a poëìtaëovou myöì, kdy soust edïn pr ce nam h oëi, hlava je Ëasto v p edsunu a tìm se zvyöuje napïtì v öìji a oblasti ramen. Tato Ë st je takè velmi n chyln k prochladnutì z pr vanu a klimatizace: svaly mohou prostydnout, zv öì se jejich napïtì a m ûe dojìt k funkënì poruöe (blok dï) v nïkterèm seku p te e. Do oblasti krënì p te e, zejmèna trapèzovèho svalu, se takè promìt stres. P i nïm je tato Ë st opït ve velkèm napïtì. Vliv m takè öpatn zp sob d ch nì (tzv. hornì typ), kdy je p etïûov na oblast krku a ramen. P i noöenì b emen v rukou Ëasto p etïûujeme trapèzov sval a zdvihaë lopatky. Jsou-li oslabenè a zkr cenè prsnì svaly, doch zì k poruch m skloubenì ûeber a prsnì kosti.»lovïk pak pociùuje bolest na p ednì stranï hrudnìku a ûebrech, öpatnï se mu d ch a Ëasto vznik dojem kardi lnìch p Ìznak (jak pacienti Ëasto ÌkajÌ ñ Ñbolest od srdceì). V praxi se ale vïtöinou setk v me s kombinacì tïchto p ÌËin, kdy na rehabilitaci p ich zejì lidè s bolestmi hlavy, poruchami vidïnì, uönìmi öelesty, zhoröenou pohyblivostì krënì p te e a Ñvyst elov nìmì bolesti nebo brnïnìm do ramen, paûì a rukou. CÌlem tïchto cvik je: - uvolnïnì a protaûenì sval v oblasti krënì p te e a öìje - uvolnïnì v ramennìm pletenci - posìlenì sval v oblasti ramennìho kloubu, paûì a mezilopatkov ch sval - posìlenì prsnìch sval 18 Krční páteř a ramenní klouby

7 - spr vn v chozì poloha u cvik vsedï (hlava vzh ru, ramena dol ) / nespr vnè provedenì (hlava je v z klonu, ramena se tlaëì vzad mìsto dol ) Krční páteř a ramenní klouby 19

8 1. VsedÏ na ûidli, chodidla se opìrajì o podlahu: hlavu vyt hneme vzh ru (pozor ñ ne do z klonu), ramena st hneme dol k zemi. Pomalu p edklonìme hlavu, vydrûìme asi 5ñ10 vte in a vr tìme zpït. 20 Krční páteř a ramenní klouby 1. cvik

9 2. VsedÏ na ûidli, chodidla se opìrajì o podlahu: hlavu vyt hneme vzh ru, ramena st hneme dol. UklonÌme hlavu vpravo, kr tce vydrûìme a vracìme zpït. TotÈû vlevo. Krční páteř a ramenní klouby 2. cvik 21

10 3. VsedÏ na ûidli, chodidla se opìrajì o podlahu: hlavu vyt hneme vzh ru, ramena st hneme dol. P edklonìme hlavu a prov dìme pomalè p lkruhy vlevo a vpravo. V krajnì poloze kr tce vydrûìme a vr tìme zpït. 22 Krční páteř a ramenní klouby 3. cvik

11 Několik ergonomických rad na závěr P i sedavè pr ci (nap. u poëìtaëe) i p i pr ci v dom cnosti bychom nemïli zapomìnat na nïkterè z sady, abychom p edeöli bolestiv m stav m pohybovèho apar tu: - V öka ûidle, na kterè sedìme, by mïla b t takov, aby chodidla byla op ena celou plochou o podlahu. U menöìch osob je vhodn öikm podloûka pod nohy. Nevhodn je sed se zk Ìûen mi bèrci pod sedadlem ñ doch zì k nestabilnìmu sedu a p etïûov nì bedernì p te e. - Sed by mïl b t vzp Ìmen, s op en mi z dy (bedernì opïrka), vhodnè je pouûìvat dynamick sed k (naplnïn vzduchem) nebo sedadla s dynamick m systèmem sezenì. DelöÌ z dov opïra se doporuëuje p i dlouhodobèm sledov nì obrazovky. P i kaûdè p Ìleûitosti (nap. telefonov nì) je dobrè zmïnit polohu, nap. vst t a projìt se. Nekolik ergonometrických rad na závěr 57

12 LITERATURA Gilbertov, S. ñ Matouöek, O.: Ergonomie. Praha: Grada, HnÌzdil, J. ñ äavlìk, J. ñ Ber nkov, B.: Bolesti zad: m ty a realita. Praha: Triton, MojûÌöov, L.: Aby n s z da nebolela I. ñ III. Praha: ZV, 1985, Novotn, J. ñ Dobi ö, J.: Metoda Ludmily MojûÌöovÈ ñ praktick cviëenì. Praha: NakladatelstvÌ XYZ, Raöev, E.: äkola zad. Praha: Direkta, 1992 Rokyta, R. ñ K Ìû, N. ñ Bu itov, J. ñ MojûÌöov, L.: RehabilitaËnÌ metoda Ludmily MojûÌöovÈ oëima fyziologa. Praha: 3. LF UK, Struskov, O. ñ Novotn, J.: Metoda Ludmily MojûÌöovÈ. Praha: NakladatelstvÌ XYZ, Literatura 59

13 PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové P edmluva MUDr. Jan HnÌzdil Fotografie Richard äemìk Ilustrace PhDr. V clav Hradeck Ob lku s pouûitìm ilustrace V clava HradeckÈho a grafickou pravu navrhl VladimÌr Verner Vydalo nakladatelstvì Vyöehrad, spol. s r.o., v Praze roku 2008 jako svou 840. publikaci OdpovÏdn redaktorka Radka Fialov Vyd nì prvnì. Stran 64 Vytiskla tisk rna Ekon, Jihlava DoporuËen cena 128 KË NakladatelstvÌ Vyöehrad, spol. s r. o. Praha 3, VÌta NejedlÈho ISBN

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost kontakt Ìjen 2001 ï roënìk 6 ï ËÌslo 10 ï zdarma Praha hostí zasedání Řídícího výboru UITP Na pozv nì p edsedy p edstavenstva a gener lnìho editele DopravnÌho

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998 Z PAS P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! OBSAH Uk iûov n svïtu 1 ExistujÌ z zraky? 4 Transcendent lnì meditace 9 Dve e do kr lovstvì 12 PouËenÌ 13 Duhov festival 16 Larry Flynt 17 Zatloukat 18 Volba ûivotnìho

Více

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ Moravský jih tento týden přináší: Zrod nového Územního plánu kraje provázejí další skandály.»tïte na stranï 3. MikulovskÈ VinnÈ trhy nabìdnou nejen vìno.»tïte na stranï 3 NejvyööÌ soud znovu otev el kauzu

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT LIBER LNÕ INSTITUT a CENTRUM LIBER LNÕCH STUDIÕ dïkujì za podporu, kterou jim p i vyd nì tèto knihy poskytla CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a.s. a ATLAS ECONOMIC

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

Cvičíme. v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad

Cvičíme. v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad Cvičíme v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad PhDr. Simona Sedláková, Ph.D. Cvičíme v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad V y š e h r a d PhDr. Simona Sedláková, Ph.D., 2010 Photographs

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

SCHR DINGEROVA VIZE vod

SCHR DINGEROVA VIZE vod SCHR DINGEROVA VIZE vod Kdyû mluvil o svèm mentorovi Johannu M llerovi, Helmholtz poznamenal, ûe...setk nì s osobnostì prvnìho du ovlivnì ËlovÏku mï Ìtko intelektu lnìho ch p nì na cel ûivot. 1 Je moûnè

Více