odst Ìk v nì mate skèho mlèka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "odst Ìk v nì mate skèho mlèka"

Transkript

1 Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka

2 M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe matka nem ûe svè dìtï z r zn ch d vod kojit, m ûe mlèko odst Ìkat a podat dìtïti sondou, lûiëkou nebo p Ìmo ze sklenky, aby nebylo o v hody v ûivy mate sk m mlèkem ochuzeno. NahromadÏnÌ mlèka v prsou NadmÏrnÈ nalitì prsou v prvnìch dnech po porodu je bolestivè, nïkdy prov zenè horeëkou, t esavkou, mal tnostì. NaplnÏn a otekl dvorec i bradavka br nì dìtïti ve spr vnèm p is tì. KojenÌ je pak pro matku bolestivè a dìtï nem ûe ËinnÏ s t. NavÌc hrozì poökozenì bradavek trhlinami, kterè se mohou st t vstupnì branou infekce a p ÌËinou vzniku skuteënèho infekënìho z nïtu prsu (mastitidy). Vöem tïmto nep Ìjemn m pocit m m ûeme zabr nit od samèho poë tku spr vnï prov dïn m p ikl d nìm dìtïte k prsu. NahromadÏnÌ mlèka ñ retence ñ v nïkterèm laloku mlèënè ûl zy, zp sobenè n hle vzniklou poruchou odtoku mlèka p Ìsluön m v vodem, nap Ìklad p i ucp nì zaschl m mlèkem, vrozen m z ûenìm nebo z jin ch p ÌËin, m ûe p Ìznaky mìstnìmi i celkov mi (horeëka, bolest, mal tnost) p ipomìnat z nït. Matka je pak zbyteënï lèëena antibiotiky. V tèto situaci pom ûe uvolnïnì odtoku mlèka a odst Ìk nì. SpoleËn m d sledkem nadmïrnèho nalitì prsu po porodu a nahromadïnì mlèka p i poruöe odtoku Ëi p i snìûenèm z jmu dìtïte o pitì je pokles jeho tvorby. Pod zv öen m tlakem se v mlèënè ûl ze tvo Ì tzv. inhibiënì bìlkoviny, kterè tvorbu mlèka omezì. Za vöech tïchto situacì je vëasnou a Ëinnou pomocì odst Ìk nì nahromadïnèho mlèka. Odst Ìk v nì mlèka Na prvnì pohled se zd odst Ìk v nì mlèka snadnè. P esto s nìm m mnoho matek potìûe. Nespr vnï prov dïnè odst Ìk v nì je bolestivè a m lo ËinnÈ. Tk Ú prsu se zbyteënï hmoûdì, vznikajì mod iny a od eniny. Odtoku mlèka z v vodnèho systèmu napom h Ëinnost svalov ch bunïk, rozmìstïn ch podèl v vod. Jejich stah je vyvol n uvolnïnìm hormonu oxytocinu. Oxytocin se dost v do krve za nïkolik okamûik po p is tì dìtïte, tj. po podr ûdïnì citliv ch nervov ch zakonëenì na bradavce a dvorci prsu. Je prov zen jemn m brnïnìm v prsu a mlèko zaëne z bradavky odkap vat nebo i st Ìkat jemn m proudem. Tento spouötïcì (let-down) reflex se p i odst Ìk - v nì nevybavuje tak snadno jako p i kojenì. Pro zlepöenì odtoku mlèka se osvïdëila jednoduch, Ëinn technika, vyuûìvajìcì kombinaci mas ûe a vyprazdúov nì prsu. Opakov nì n cviku postupnï p in öì zruënost. Spr vn technika odst Ìk v nì m co nejvìce p ipomìnat s nì dìtïte. Proto

3 se odst Ìk v nì pomocì rukou d v p ednost p ed pouûitìm r zn ch typ ods vaëek. Ne vöechny mechanickè pom cky jsou ËinnÈ, jejich pouûìv nì m ûe b t bolestivè. Odst Ìk v nì rukou nevyûaduje sterilizaci pom cek, je k dispozici vûdy a vöude. Ani ekonomickè hledisko nenì zanedbatelnè. Jak spr vnï p i odst Ìk v nì mlèka postupovat? Dvorec prsu je t eba shora a zespodu uchopit mezi öpiëku palce a öpiëku ukazov ku tak, aby prsty tvo ily pìsmeno C. Spojnice öpiëek obou prst m proch zet bradavkou (viz obr. 1 a 2). MÌsto, kde se opakovan m stisknutìm stlaëujì sinusy ûl zy je asi 3 ñ 4 cm od öpiëky bradavky, zhruba na rozhranì dvorce a k ûe prsu. V vody mlèënè ûl zy jsou pod prsty hmatnè jako tuûöì pruhy. UmÌstÏnÌ prst je orientaënì, kaûd matka si musì nejvhodnïjöì mìsto pro odst Ìk v nì vyhledat podle zkuöenostì sama. Velk nebo p Ìliö nalit prs je vhodnè podloûit dlanì druhè ruky a pozdvihnout. NynÌ je t eba cel prs p itisknout zbyl mi prsty a dlanì naplocho k hrudnìku. Bradavku s dvorcem je t eba rytmicky stla- Ëovat tak dlouho, aû mlèko zaëne odkap vat. NasmÏrov nìm tlaku öpiëek prst k bradavce se mlèko dost v ze sinus ven a matka je zachyt v do ËistÈ n dobky (viz obr. 3). Obr. 1 Obr. 2 Tento trojdob pohyb (p itisknutì prsu k hrudnìku, stlaëenì öpiëkami prst a posunutì mlèka ke öpiëce) se opakuje. Pozici prst na dvorci prsu lze mïnit, a ovlivúovat tak rovnomïrnè odst Ìk nì vöech Ë stì mlèënè ûl zy. Prsty nesmïjì bradavku vytahovat dop edu, opouötït dotyk s k ûì a t Ìt ji, aby se neod ela. Aby se odst Ìk v nì usnadnilo a zvl ötï, jsou-li prsa uû hodnï nalit, je t eba vyvolat spouötïcì reflex mas ûì. ZaËÌn se od vnïjöìho okraje (z - kladu) prsu drobn mi krouûiv mi po-

4 Obr. 3 Obr. 4 hyby a mìrn m tlakem öpiëek prst a postupuje se po mal ch secìch po celè ploöe prsu smïrem k bradavce. DalöÌ zp sob je hlazenì jednou rukou a ploön mas û mìrn m tlakem na prs mezi obïma rukama od hrudnìku ke öpiëce prsu. Mas û konëì jemn m vyt ep nìm prsou v p edklonu (viz obr. 4). Pom h takè mas û p - te e mezi lopatkami. CelÈ odst Ìk v nì by mïlo trvat asi 20 ñ 30 minut a prsy by se mïly v pr bïhu nïkolikr t vyst Ìdat, vûdy kdyû zaëne proud mlèka sl bnout. Pokud je mlèkem prs a zvl ötï dvorec p eplnïn, odst Ìk v se bezprost ednï p ed kojenìm, aby dvorec zmïkl a dìtï se mohlo snadnïji p is t. Pokud se mlèko odst Ìk v pro dìtï, kterè nem ûe s t p Ìmo z prsu, odst Ìk v se zpoë tku kaûdè 2 hodiny, pozdïji po 3 hodin ch, ve dne i v noci. OteklÈ a nadmïrnï nalitè prsy je nejlèpe zchladit studen m obkladem, nïkdy i ledem, coû p in öì matce levu. Otok a p ekrvenì ûl zovè tk nï se zmenöì a v vodn systèm se uvolnì. TÏsnÏ p ed odst Ìk v nìm se osvïdëuje proh t prs teplou vlhkou ûìnkou nebo vodou. Odst Ìk v nì by mïlo b t co nejmènï bolestivè. MÏlo by se prov - dït v klidnèm prost edì a vûdy stejn m zp sobem. Pro snadnïjöì uvolnïnì mlèka je dobrè dìvat se na dìtï, na jeho fotografii nebo na nïkterou z jeho vïcì nebo na dìtï myslet. MnoûstvÌ mlèka se v pr bïhu obdobì kojenì mïnì. Tvorbu a hlavnï uvolúov nì mlèka sniûuje bolest, napïtì a stres. Ke kaûdèmu odst Ìk v - nì by mïla pat it sklenice s n pojem, nejlèpe tepl m, aby si matka doplnila z soby tekutin.

5 Ods v nì mlèka ods vaëkou Jinou moûnostì, jak uvolnit tlak nahromadïnèho mlèka, je ods v nì pomocì mechanickè ods vaëky. V hodou je snadn manipulace nevyûadujìcì manu lnì zruënost, cvik a zkuöenosti. P i ËastÈm ods v nì vïtöìho mnoûstvì mlèka je urëitou v hodou i rychlost p i pouûitì mechanickè ods vaëky ve srovn - nì s odst Ìk v nìm rukou. Jinak m vöak ods v nì mechanickou ods vaëkou mnoho nev hod. PÌst ods vaëky, ovl dan rukou, ods v mlèko vytvo enìm podtlaku. Tento mechanizmus je jin ve srovn nì s odst Ìk v nìm rukou nebo i mechanizmem s nì dìtïte. DalöÌ nev hodou je kontakt mlèka p i manipulaci s nïkolika povrchy. Stoup tak nebezpeëì bakteri lnìho zneëistïnì a nep ÌznivÈho ovlivnïnì nïkter ch jeho v znamn ch sloûek. HlavnÌ nev hodou ods v nì mlèka pomocì mechanickè ods vaëky je vznik otoku dvorce prsu a bradavky. ZvÏtöen a otekl dvorec ztïûuje ods v nì a br nì ËinnÈmu p is tì dìtïte a d kladnïjöìmu vyprazdúov nì prsu. PouûÌv nì mechanickè ods vaëky p i v skytu trhlin na bradavce je bolestivè a stav se zhoröuje, proto se v tïchto situacìch takè nedoporuëuje. PÈËe o odst ÌkanÈ nebo ods tè mlèko N dobka na zachycov nì odkap vajìcìho mlèka m mìt öirok pr mïr, musì b t vymyt horkou vodou v sapon tu a vyva en. S v hodou lze pouûìt obvyklè kojeneckè l hve uzavìratelnè uz vïrem z umïlè hmoty. MlÈko je moûno p i pokojovè teplotï uchovat nez vadnè nïkolik hodin, v chladniëce dèle, nejv öe vöak 24 hodin. Hluboce zmrazenè mlèko vydrûì v mrazìcìm boxu bez rozmrazenì aû 3 mïsìce. Pro skladov nì v mrazìcìm boxu je t eba nalìt mlèka do l hve jen tolik, aby pod uz vïrem z stalo trochu volnèho prostoru. L hev s mlèkem se pomalu rozmrazuje ve vodnì l zni nebo p i pokojovè teplotï. Jednou rozmrazenè mlèko uû nesmì b t znovu zmrazeno, musì se uchov - vat v chladniëce a spot ebovat do 8 hodin, nejpozdïji do 24 hodin. PouûÌv nì mikrovlnnè trouby je pro nestejnomïrnè proh tì objemu l hve a nep ÌznivÈ ovlivnïnì nïkter ch cenn ch souë stì mate skèho mlèka nevhodnè. Hygiena a pèëe o prsy P ed odst Ìk v nìm je bezpodmìneënï nutnè si peëlivï um t ruce vodou a m dlem. Bradavka se m ûe om t pouze tekoucì vodou. NenÌ t eba a ani ji nelze vzhledem k nerovnèmu povrchu dezinfikovat.

6 Pro hygienu kojìcì ûeny staëì jednou dennï sprcha bez pouûitì m dla. TakÈ pouûìv nì r zn ch kosmetick ch, hydrataënìch, promaöùujìcìch, vesmïs parfèmovan ch krèm s konzervaënìmi sloûkami p Ìmo na bradavku se nedoporuëuje. OvlivÚuje to totiû nep Ìzniv m zp sobem Ëinnost mazov ch ûl zek na dvorci prsu, kterè bradavku a dvorec udrûujì vl ËnÈ a prostè nebezpeën ch bakteriì. NÏkterÈ dïti pak prs dokonce odmìtajì. Po kojenì a odst Ìk v nì je t eba nechat dvorec a bradavku dob e oschnout. Podr ûdïn bradavka se dob e hojì, vet e-li se do nì a do dvorce po ukonëenì kojenì nïkolik kapek zadnìho (tuënèho) mlèka a nech se volnï zaschnout. Podprsenka se mïnì dennï, vloûky z prodyönèho materi lu ËastÏji, vûdy, kdyû jsou vlhkè. NenÌ nutnè, aby kojìcì matka odst Ìk vala zbylè mlèko vûdy po ukonëenì kojenì. Kaûd matka by se ale mïla p ed odchodem z porodnice s technikou ruënìho odst Ìk v nì sezn mit, aby ji byla schopna v p ÌpadÏ pot eby pouûìt. ËinnÈ a öetrnè odst Ìk v nì mlèka p edstavuje v znamnou podporu tvorby mlèka a je jednou z moûnostì, jak tvorbu mlèka ovlivnit. Autorka MUDr. Magdalena Paulov, CSc. Recenze MUDr. Dagmar Schneidrov, CSc Foto Ji Ì Putta Grafick prava LudÏk RohlÌk OdpovÏdn redaktorka Mgr. Dana Fragnerov Vydal St tnì zdravotnì stav, ärob rova 48, Praha 10 ve spoleënosti SPN ñ pedagogickè nakladatelstvì, a. s., OstrovnÌ 30, Praha 1 Vytiskl Magic Seven Printy a. s., Odersk 339, Praha 9 2., upravenè vyd nì, Praha 2001 St tnì zdravotnì stav NEPRODEJN

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? * JAK JE DALäÕ SUD PUBLIKVA VÃDEK P E? * TT EXE stav organickè chemie a biochemie, Akademie vïd»eskè republiky, Flemingovo n m. 2, 166 10 Praha 6 Doölo dne 6.XII.2000 KlÌËov slova: citaënì anal za, falzifikace,

Více

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Zpracov n v decko v zkumn ch dat trubka Znojil zpracoval Ale K enek nor duben 1995 Obsah 1 Z kladn pojmy 1 2 Momenty a rozd len 1 3 Testovac krit ria 2 4 Optimalizace 2 5 Anal za variance 3 6 Zp tn anal

Více

STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STATE AND DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENTAL COMPARTMENTS OVZDUŠÍ ATMOSPHERE VODA WATER KRAJINA LANDSCAPE ODPADY WASTE HLUK NOISE VybranÈ informaënì zdroje (publikace,

Více

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života V RA KOUDELKOVÁ, MARTIN KONE NÝ, ZDEN K POLÁK KDF MFF UK P ísp vek popisuje nejzajímav jší projekty zpracované ú astníky Soust ed ní mladých fyzik

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež eská akademie zem d lských v d Komise výživy hospodá ských zví at Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež Recommended nutrient content in poultry diets and nutritive

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více