Výroční zpráva školy 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva školy 2010/2011

2 Výroční zpráva vychází z 7, vyhlášky 15 ze dne , kterou se stanoví záleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Charakteristika školského zařízení: Název školy: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Sídlo školy: Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 Charakteristika školy: základní Právní forma: příspěvková organizace IZO: Zřizovatel: Město Moravská Třebová, náměstí T.G.Masaryka 29, Moravská Třebová Vedení školy: Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Skácelíková Zástupce ředitele: Bc. Zdena Šafaříková Adresa pro dálkový přístup: Datum zařazení do sítě škol: Poslední aktualizace v síti škol: Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacita: Základní škola: 360 ţáků Školní druţina: 75 ţáků Volby do školské rady proběhly Voleb se mohlo zúčastnit 341 zákonných zástupců. Voleb se zúčastnilo 44 zákonných zástupců ţáků, tj. 12,9 %. Do školské rady byli zvoleni tito zákonní zástupci ţáků: Mgr. Pavel Podhorný Ing. Jarmila Choutková Pavel Vyroubal Dne proběhly volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků. Byli zvoleni tito učitelé: Bc. Zdenka Šafaříková Mgr. Eva Šařecová Mgr. Martin Krejčí. Za zřizovatele zůstali ve školské radě nadále: JUDr. Miloš Izák Ludmila Koláčková Ivana Blaţková Volební období všech členů je tříleté. 2

3 Škola ve školním roce 2010/2011 vyučovala podle školního vzdělávacího programu Dnes jsme moudřejší neţ včera 5. verze - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vzdělávací programy školy (přehled oborů vzdělávání) vzdělávací program č.j. MŠMT školní rok v ročnících počet ţáků Národní škola Obecná škola Základní škola Dnes jsme moudřejší neţ včera školní vzdělávací program pro základní vzdělávání --- I. IX. 314* *Počet ţáků odpovídá zahajovacímu výkazu o základní škole ke dni

4 Seznam pracovníků školy poř. č. jméno zařazení vzdělání 1. Skácelíková Jaroslava ředitelka VŠ 2. Šafaříková Zdenka zástupce ředitele VŠ výchovný-kariérový poradce 3. Hošková Zdeňka uč VŠ 4. Fialová Lenka uč VŠ 5. Rakušanová Lenka uč VŠ 6. Renata Dopitová uč VŠ 7. Lucie Skácelíková uč VŠ 8. Šařecová Eva uč VŠ 9. Klech Pavel uč VŠ 10. Draesslerová Andrea uč VŠ 11. Hrdina Petr uč VŠ výchovný poradce 12. Krejčí Martin uč VŠ 13. Řebíčková Hana uč VŠ 14. Snášelová Miroslava uč VŠ 15. Šípová Ivana uč VŠ 16. Purketová Alena uč VŠ EVVO koordinátor 17. Ţvátorová Simona uč VŠ 18. Machačová Vladimíra uč VŠ 19. Suchá Markéta uč VŠ 20. Novák Vlastimil uč VŠ 21. Krušinová Eva vych. ŠD SŠ 22. Koukal Vít vych. ŠD, učitel VOŠ 23. Barvová Drahomíra účetní SŠ 24. Michal Vágner školník, topič vyučen 25. Biličová Věra uklízečka vyučena 26. Tesařová Věra uklízečka vyučena Ţáci zapsaní do prvního ročníku pro školní rok 2011/ nástup do školy

5 Ţáci zapsaní do prvního ročníku pro školní rok 2011/2012 Zapsaní ţáci do 1. ročníku Počet ţádostí o doklad Nastoupí do 1. třídy k včetně odkladu Sníţené stupně z chování Počet %všech ţáků školy I.pololetí II.pololetí I.pololetí II.pololetí 2. uspokojivé chování ,2 3, neuspokojivé 1 2 0,3 0,6 Neomluvené hodiny za školní rok 2010-/2011 Neomluvené Školní rok 202 Počet ţáků klasifikovaných nedostatečnou známkou Třída Počet ţáků třídy I.pololetí II.pololetí * Stav k I.A I.B II III.A III.B IV.A IV.B V. A V.B VI VII VIII.A IX.A IX.B * Počet nedostatečných je jiţ po opravných zkouškách. Jedná se o ţáky, kteří musí opakovat ročník. Předměty, z nichţ ţáci konali opravné zkoušky 5

6 Počet ţáků Anglický Český Matematika Vlastivěda Dějepis jazyk jazyk Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Volitelné předměty Německý jazyk (6., a 9.tř.) Tvořivý dějepis (6. a 7. tř.) Domácnost (8.tř.) Seminář výtvarné výchovy(9. tř.) Seminář a praktika z přírodovědných předmětů (6. a 7. tř.) Mediální výchova (8. A 9. tř.) Nepovinné předměty Náboţenství Statistika ţáků školy podle místa bydliště M. Boršov Staré Útěchov Linhartice Dětřichov Borušov ostatní celkem Třebová Město * počet ţáků odpovídá počtu ţáků na konci školního roku Další vzdělávání pedagogických pracovníků Datum Název akce Jméno učitele Minimalizace šikany V.Novák, J.Skácelíková, L. Skácelíková A.Purketová, P. Klech, M. Krejčí, P. Hrdina, V. Machačová, R. Dopitová, L. Fialová *vzhledem k výši finančních prostředků na rok 2011 bylo vzdělávání značně omezen Další vzdělávání a odborný růst učitelů Další vzdělávání bylo v tomto roce realizováno individuálně. Vyučující vyčerpali 12 dnů studijního volna na své další vzdělávání. 6

7 Akce školy, výsledky 2010/2011 Exkurze, výlety, projekty Akce pro veřejnost a jiné školy Meziškolní akce Školní akce a soutěţe (výchovné koncerty, filmová představení, ) Exkurze, výlety, divadelní představení Akce Zodpovídá Termín Třída Den otevřených dveří na Gymnáziu Z.Šafaříková dle vyhlášení IX. Mor. Třebová Den otevřených dveří na ISŠ Mor. Z. Šafaříková dle vyhlášení IX. Třebová Burza škol ve Svitavách Z.Šafaříková dle vyhlášení IX. Projekt VVKHD - Mladějov V. Novák září VII. Den stromů A.Purketová V.B Den Země ( výstava plazů s prezentací) A.Purketová duben 2011 všichni LVK V. Machačová, M. zima 2011 IV., V. Krejčí, Z. Šafaříková Adaptační kurz V.Machačová Září 2010 VI. Akce pro veřejnost a jiné školy Akce Zodpovídá Termín Třída Výstava z projektu VVKHD V. Novák říjen - listopad VII Pohádková školička P.Hrdina leden 2011 ţáci MŠ Zápis do 1. ročníků P. Hrdina únor 2011 Vánoční besídka ţáků IX. třídy M.Snášelová prosinec 2010 IX. Návštěva ţáků MŠ Z. Šafaříková říjen - únor ţáci MŠ P.Hrdina Pasování na čtenáře L.Rakušanová, březen 2011 I. P. Klech Školní akademie M. Snášelová, M. Suchá červen 2011 VI.-IX. Meziškolní akce Akce Zodpovídá Termín Třída Přespolní běh V.Machačová září 2010 I.-IX. Malá kopaná V.Machačová říjen 2010 Florbal V.Machačová listopad 2010 Olympiáda v českém jazyce M. Snášelová prosinec 2010 VIII.-IX. 7

8 Dějepisná olympiáda J. Skácelíková listopad VIII.-IX Soutěţ PC-ák S.Ţvátorová VIII.-IX. Pardubice Halová kopaná V.Machačová leden 2010 Pythagoriáda S.Ţvátorová leden - únor V. - VIII. M. Krejčí 2010 Recitační soutěţ P. Klech únor 2011 I.-V. I.stupeň Recitační soutěţ II. M. Snášelová únor 2011 VI.-IX. stupeň Florbal V.Machačová duben 201 I.-III., IV.-V. Gymnastika březen 2011 I.-III. Matematický klokan M.Krejčí II.-IX. Taktik S. Ţvátorová celoročně II. IX. korespondenční seminář Genius Logikus M. Krejčí duben 2011 II. IX. Branný závod M. Krejčí 22. červen VIII. smíšených druţstev 2011 Poznávání ţivočichů A.Purketová duben 2011 Poznávání rostlin A.Purketová květen 2011 Minifotbal-Mc Donald květen 2011 I.-III., IV.-V. s Cup Kinderiáda L. Skácelíková květen 2011 Atletická všestrannost L. Skácelíková květen 2011 nejmladšího ţactva Pohár rozhlasu V.Machačová květen 2011 v atletice s Českou spořitelnou Vybíjená TU březen 2011 I.-III., IV.-V. Biologická olympiáda A.Purketová Březen 2011 VI.-VII. kat. D, Scio Z. Šafaříková dle vyhlášení VII. IX. Švihadlový čtyřboj TU únor 2011 I.-III. Zpíváme pro radost A.Draesslerová Březen 2011 I.-V. Plavání V.Machačová III. V. Atletický čtyřboj V.Machačová květen 2011 Čte celá třída průběţně III.A, IV.B, V. Evropa ve škole - V. Novák do I.-IX. výtvarná Daniel historická V. Novák Do VI.-IX. soutěţ Lidice 2008 (výtvarná V. Novák Do I.-IX. soutěţ) Alšova země (výtvarná soutěţ) V. Novák Vyučující I. stupně I.-IX. 8

9 Ahoj z prázdnin (výtvarná soutěţ) V. Novák Vyučující I. stupně I.-IX. Minifotbal V. Machačová Září 2010 VI. IX. Školní akce a soutěţe (výchovné koncerty, filmová představení.) Akce Zodpovídá Termín Třída Soutěţ ve sběru pomerančové kůry A.Purketová celoročně I.-IX Soutěţ ve sběru citronové kůry A.Purketová celoročně I.-IX. Týden pro inkluzi P. Hrdina září 2010 III. L. Skácelíková Přírodovědné soutěţe I. stupeň R.Dopitová duben 2010 III.-IV. Přírodovědné soutěţe II. stupeň A.Purketová Průběţně V.-IX. 2 výchovné koncerty pro I. stupeň 2 filmová představení pro I. stupeň * pouze 1 Z. Peřinová R.Dopitová dle nabídky I.-V. Ochrana obyvatel M. Krejčí červen I.-IX. Kulturní představení II. stupeň M. Snášelová dle nabídky VI.-IX. Dětský den na Gymnázium M. I. III. červen I.-III. Třebová Lezení na umělé stěně + keramika I.st. listopad I.B, III.B. Výroční zpráva za I. stupeň Ţáci třídy měli moţnost uplatnit svůj zájem a nadání v mnoha oblastech, které jim škola poskytla. Šlo o soutěţe sportovní, matematické, přírodovědné, literární, či výtvarné. Ţáci 1. a 2. třídy se mohli zdokonalovat v krouţku anglického jazyka a logopedickém krouţku. Ţáci 4. a 5. třídy absolvovali plavecký kurz a účastnili se lyţařského výcvikového kurzu ve Zdobnici v Orlických horách, ţáci tříd vyuţívali zimní stadion k bruslení, zdolávali horolezeckou stěnu a rozvíjeli své dovednosti a znalosti pravidel bezpečnosti silničního provozu na dopravním hřišti za účasti příslušníků bezpečnosti. V rámci Dne Země plnili ţáci tříd úkoly v prostorách zámku, ţáci 4. třídy navštívili Zoo Lešná. Všechny pak zaujala beseda o plazech, která proběhla v prostorách tělocvičny. Ţáci 5. tříd si vyzkoušeli společný projekt výuky se ţáky speciální školy v Týdnu pro inkluzi. Naši ţáci nezaháleli ani po kulturní stránce: ţáci tříd navštívili Umělecké dílny na ZUŠ, divadelní představení O moderním a pohádkovém království, ţáci třídy filmové představení Shrek. 9

10 Svou zručnost mohli ţáci předvést také na akci Merkur nebo Hlavolamy, které měly svou expozici na zámku. Výtvarné práce zdobí celoročně prodejnu Pekařství na Cihlářově ulici a obměňují se po měsíci vţdy další třídou. Letos si ţáci 1. stupně opět zpestřili Velikonoce barevnými dny, tentokrát to byla barva bílá, ţlutá a zelená. Den dětí odstartovali dopoledne ţáci 1. stupně sportovními soutěţemi na umělém povrchu zimního stadionu, odpoledne pak dovednostními soutěţemi na školním hřišti, večer je čekala diskotéka v naší tělocvičně a ke spánku uléhali ve spacácích v jednotlivých třídách pod dohledem svých třídních učitelů. Radost svým blízkým udělali prvňáčci při Pasování na čtenáře a ţáci 5. tříd při svém vystoupení na školní akademii na zámku. Ţáci tříd se na závěr školního roku vydali na školní výlet do Javoříčských jeskyní, ţáci 4. tříd do zoo, ţáci 5. tříd do lanového centra a na rafty. Ţáci 1. stupně se výraznou měrou podíleli na zisku 2. místa v celorepublikovém finále soutěţe Mlékonto, pořádané firmou Laktea. Se stejnou firmou jsme spolupracovali i v akci Ovoce do škol, která umoţnila ţákům 1. stupně si zpestřit svou svačinku o ovoce, ovocné nápoje nebo zeleninu. Celý 1. stupeň proţil pestrý a zajímavý školní rok. Úspěchy ţáků 1. stupně ve školním roce 2010/2011 SPORTOVNÍ SOUTĚŢE Přespolní běh oblastní kolo 2. místo: Řezníčková Ema I.A 1. místo: Bárta Jan I.B 1. místo: Skřebská Petra II. 2. místo: Vágnerová Michala II. 3. místo: Bubeníková Denisa II. 3. místo: Šíp Josef II. 2. místo: Podhorná Petra III.B 2. místo: Dvořák Jakub III.B 3. místo: Stránská Markéta IV.A 3. místo: Racl Michal IV.B 2. místo: Bednáriková Tereza V.A Švihadlový čtyřboj oblastní kolo 2. místo: Skřebská II. 2. místo: Holub III.B Gymnastický čtyřboj oblastní kolo 2. místo: Svozilová V.B 2. místo: Dvořák III.B 10

11 Mc Donalds Cup oblastní kolo 1. místo: chlapci třídy 1. místo: chlapci třídy okresní kolo 5. místo: chlapci třídy 4. místo: chlapci třídy Florbal oblastní kolo 3. místo: chlapci třídy Vybíjená oblastní kolo 2. místo: chlapci třídy 2. místo: dívky třídy LITERÁRNÍ SOUTĚŢE Recitace oblastní kolo čestné uznání: Bílek I.B, Stěpanov I.B, Hofman I.B, Sekáč III.B MATEMATICKÉ SOUTĚŢE Genius Logicus mezinárodní internetová soutěţ Stříbrný certifikát: Pavlík IV.A, Dvořáková III.B, Kadidlo III.B Bronzový certifikát: Bártová, Novák, Školařová, Peterková, Moravec, Peterka V.A Štercová, An Tran Thuy, Svozilová V.B Schusterová, Šibor, Crhák III.A Podhorná, Radová, Alexandr III.B Taktik mezinárodní korespondenční soutěţ 1. místo: Dopitová, Havelka, Moravec II. 1. místo: Tichá, Šlezar III.A 1. místo: Podhorná, Radová, Krejčí III.B Matematický klokan kategorie Cvrček - 2. a 3. třída, kategorie Klokánek - 4. a 5. Třída Pythagoriáda ţáci 5. Tříd PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŢE Poznávání ţivočichů 11

12 oblastní kolo 2. místo: Školařová V.A VÝTVARNÉ SOUTĚŢE Koloběh vody v přírodě 2. místo ţáci IV.A Digitalizace hravě 1. místo Hubáček V.B 2. místo Sekaninová, Dobrovská V.B 3. místo Grulich V.B Celorepubliková soutěţ Danone 1. místo ţáci V.B Mgr. Eva Šařecová Metodické sdruţení I. stupně Schůze metodického sdruţení I. st. se konaly dle aktuální potřeby (přibliţně jedenkrát měsíčně). Na jednotlivých schůzích byla projednávána klasifikace a hodnocení v českém jazyce a matematice, chování ţáků a minimalizace šikany, práce s ţáky s VPU, interaktivní výuka, zápis dětí do I. tříd, srovnání výuky českého jazyka, matematiky a prvouky dle jednotlivých nakladatelství, upřesnění pravopisu v rámci ŠVP. Všichni vyučující se aktivně podíleli na práci metodického sdruţení I. stupně. PaedDr. Zdeňka Hošková Zpráva z matematiky Ve školním roce 2010/2011 předmětová komise matematika řešila aktuální problémy podle potřeb školního vzdělávacího předmětu na schůzkách, objednávky pomůcek, učebnic, pracovních sešitů a sešitů, organizace matematických soutěţí a přípravu ţáků na tyto soutěţe. V tomto roce proběhly tyto matematické soutěţe, kde si ţáci mohli vyzkoušet své vědomosti a znalosti a aplikovat je do zadaných příkladů, vyuţívat logické dovednosti a svou prostorovou orientaci a znalosti z geometrie a aritmetiky: Celoroční korespondenční seminář mezinárodního charakteru TAKTIK, které se účastnili ţáci 12

13 třídy v kategoriích jednotlivec, dvojice či trojice. V této soutěţi jsme z 391 škol z ČR a SR umístili na 33.místě a úspěšní byli ţáci : trojice Aneţka Dopitová, Matouš Havelka, Daniel Moravec z 2. třídy (1.místo), dvojice - Zdeněk Šlezar, Leona Tichá z 3.A třídy (1.místo), trojice Vojtěch Krejčí, Petra Podhorná, Tereza Radová z 3.B třídy (1.místo), trojice David Dvořák, Michaela Kováčová, Ivana Štrajtová z 8.třídy (67.místo). Všichni zúčastnění ţáci byli odměněni propiskou Taktik, diplomem a úspěšní získali FM rádio. Mezinárodní logická hra Genius Logicus, která probíhala v kategorii B s měřením času u PC pro vybrané ţáky tříd v dubnu Soutěţ probíhá v 8 zemích. Ţáci získali certifikáty s národním a mezinárodním pořadím. Stříbrný certifikát získali a vynikajících výsledků dosáhli: Kateřina Dvořáková ze 3.B (401. místo mezinárodní umístění/58. místo národní umístění), Filip Kadidlo ze 3.B (494. místo mezinárodní umístění/78. místo národní umístění), Jan Pavlik z 5.A. (364. místo mezinárodní umístění/54. místo národní umístění), Aneta Jiroušová z 5.B (429. místo mezinárodní umístění/47. místo národní umístění), Jan Gečnuk z 8. třídy (253. místo mezinárodní umístění/31. místo národní umístění), David Dvořák z 8. třídy (293. místo mezinárodní umístění/35. místo národní umístění). Pythagoriáda v tomto školním roce byla poprvé i pro 5. a 8. třídy, pořádaná je nadále pro 6. a 7. třídu. Pro ţáky z 5.třídy je pouze organizováno školní kolo, které proběhlo v lednu 2011 a úspěšní řešitelé: Vendula Bártová (5.A), Aneta Jiroušová (5.B), Václav Dopita (5.A), Eva Dobrovská (5.B). Ţáci třídy řešili školní kolo v únoru 2011 a úspěšný řešitel David Dvořák z 8.třídy postoupil do kola okresního ve Svitavách. Mezinárodní soutěţ KLOKAN ţáci soutěţili v kategoriích Cvrček pro 2. a 3. ročník, Klokánek pro 4. a 5. ročník, Benjamín pro 6. a 7. ročník a Kadet pro 8. a 9. ročník. Mezi nejúspěšnější řešitele patří: Kateřina Dvořáková ze 3.B (Cvrček 55 bodů), Aneta Jiroušová z 5.B (Klokánek 88 bodů), Štěpán Chadima ze 6.A (Benjamín 63 bodů) a David Dvořák z 8. třídy (Kadet 85 bodů). V říjnu 2010 probíhalo testování SCIO ţáků 9. tříd a v březnu a dubnu 2011 probíhalo testování SCIO ţáků 7. třídy. V květnu probíhalo státní testování ţáků 5.a 9.tříd u počítačů, kde dle svých časových moţností odpovídali na testové otázky. Výuka ve třídách 6. aţ 8. probíhala podle učebnic, pracovních sešitů a interaktivního zpracování a materiálů partnerského nakladatelství FRAUS. Mgr. Simona Ţvátorová, Mgr. Martin Krejčí Zpráva předmětové komise cizích jazyků Prioritní je výuka anglického jazyka, jako povinného jazyka od 3. třídy, v rámci zájmového krouţku v prvních a druhých třídách. Vyučující cizích jazyků pracují v hodinách s interaktivní tabulí, vyuţívají podporu interaktivních učebnic zájem o studium německého jazyka jako druhého cizího jazyka byl výrazně posilován spoluprací s partnerskou školou v Lipsku. Ta byla v loňském roce přerušena z důvodu úmrtí německého kolegy, v příštím školním roce by měla být znovu obnovena a znovuzahájena výměnným pobytem našich ţáků v Lipsku. Problémem zůstávají metodické a didaktické nedostatky v hodinách angličtiny, postupně je odstraňujeme na základě rozboru hospitací. 13

14 Zdena Šafaříková Kabinet tělesné výchovy Ţáci se zúčastnili většiny obvodních kol sportovních soutěţí, kde se umístili ve většině případů na předních místech. Z výsledků uvádíme umístnění v krajských a okresních kláních. Přespolní běh - okresní 2. místo druţstvo třída dívky Andrea Štolová, Marta Školařová, Anet Škrabalová, Alena Legátová, Denisa Olejníková, Romana Olivová Minifotbal - okresní kolo 3. místo druţstvo třída chlapci Jaroslav Hanák, Lukáš Houser, Tomáš Kalášek, LeDuc Tiep, Jakub Ševčík, Jakub Veselý, Filip Kolařík, Vlastimil Tureček, Radim Bárta, Ladislav Záplata Basketbal - okresní kolo 2. místo, druţstvo třída dívky Iva Šedá, Petra Elísková, Alena Legátová, Denisa Olejníková, Jana Baboučková, Šárka Kalášková, Romana Olivová, Marta Školařová, Anet Škrabalová, Ivana Štrajtová Pohár rozhlasu - okresní kolo 4. místo druţstvo Třída chlapci Tomáš Kalášek, Jakub Ševčík, Jakub Veselý, Martin Bednář, Lukáš Houser, Vlastimil Tureček, Jan Houser Pohár rozhlasu - okresní kolo 5. místo druţstvo třída dívky 14

15 Anet Škrabalová, Andrea Štolová, Marta Školařová, Jana Baboučková, Lucie Benešová, Alena Legátová, Šárka Kalášková, Denisa Olejníková, Romana Olivová, Sabina Polanská Atletický čtyřboj - okresní kolo 3. místo druţstvo třída chlapci Tomáš Kalášek, Jakub Ševčík, Lukáš Houser, Jakub Veselý, Vlastimil Tureček 3. místo jednotlivci Tomáš Kalášek Mgr. Vladimíra Machačová Lyţařský výcvikový kurz V letošním roce byly organizovány dva lyţařské výcvikové kurzy jeden pro ţáky IV. A a IV. B třídy, druhý pro ţáky V. A a V. B třídy. Oba kurzy proběhly na chatě na Slunečná ve Zdobnici v Orlických horách. Pokročilí se zdokonalili v lyţařské technice, začátečníci si osvojili základy lyţování, většina ţáků zvládla jízdu na vleku nebo laně, kaţdý ţák byl schopen bezpečně regulovat jízdu v pluhu, včetně zastavení pluhem. Všichni ţáci absolvovali přednášky doplněné besedou s členem HS (řád kurzu a denní reţim, první pomoc, pravidla FIS). Odpočinkový půlden byl vyplněn hrátkami na sněhu. Děti se chovaly slušně, neřešili jsme ţádné závaţné kázeňské přestupky. Nebyl ţádný úraz ani váţnější onemocnění. Mgr. Vladimíra Machačová, Mgr. Martin Krejčí. Zpráva z českého jazyka a literatury Předmětová komise českého jazyka v tomto školním roce nepracovala vzhledem k tomu, ţe na druhém stupni vyučovala český jazyk pouze jedna vyučující. Pokud se objevily nějaké problémy, řešili je společně vyučující prvního i druhého stupně. V průběhu celého školního roku jsme sledovali plnění ŠVP a návaznost prvního a druhého stupně. Je důleţité, aby děti prvního stupně dobře zvládly pravopis vyjmenovaných slov a slovní druhy, aby na druhém stupni nevznikly problémy s prospěchem v českém jazyce. Velkého úspěchu dosáhly ţákyně sedmého ročníku v recitační soutěţi. V ZUČ v recitaci postoupily Michaela Přibylová a Nikola Pavlišová do krajského kola. Mgr. Miroslava Snášelová 15

16 Zpráva z enviromentální výchovy Členství: a)m. R. K. E. V. Metodická a informační podpora při začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů. Bedrník časopis pro ekogramotnost b)klub ekologické výchovy - KEV - je profesní občanské sdruţení, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu Titul:Škola udrţitelného rozvoje Výukové programy: Paleta Pardubice Soutěţe: a)přírodovědný klokan, Poznávání přírodnin, Poznávání ţivočichů, Poznávání rostlin, BIO b) výtvarné soutěţe s přírodovědnou tématikou c) sběr kůry Výstava: Mladějovská úzkokolejka botanici (radnice) Projekty externí: a) Adaptační kurz b) Lesy v ohroţení c) Prezentace plazů d) Školní mléko e) Ovoce do škol Projekty interní: a) Mladějovská úzkokolejka (září) - třídní b) Kyselý déšť na školním pozemku (listopad) třídní c) Den stromů ( ) třídní d) Den Země (26. 4.) celoškolní Další činnosti: a).začleňování vhodných témat EVVO do výuky. b).nástěnky k EVVO c) V Pp péče o květinovou výzdobu d) Adopce postiţeného ţivočicha (veverka) v záchranné stanici Pasíčka e) Volitelný předmět seminář a praktika z přírodovědných předmětů RNDr. Alena Purketová, EVVO koordinátor Přehled umístění v přírodovědných soutěţích: Přírodovědný klokan, kategorie KADET, pro ţáky 8. a 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií a) školní kolo 16

17 b) výsledky okresního kola (v okrese Svitavy se soutěţe zúčastnilo 608 ţáků) pořadí ţák/yně body škola 1 okres M. Školařová E. Kostíková D. Dvořák 78 4 M. Dobrovský 74 5 J.Gečnuk 72 6 L.Valigurský 70 7 Š.Kalášková D.Olejníková 66 A. Štolová I.Šedá T.Pohludková F.Ngujen K.Sošková V.Adamcová 46 Poznávání ţivočichů pro ţáky 5. aţ 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií a) školní kolo ROČNÍK POŘADÍ SOUTĚŢÍCÍ V VI VII ŠKOLAŘOVÁ VENDULA DOPITA VÁCLAV SCHILLER MATĚJ RADA TOMÁŠ KRČMÁŘOVÁ RENATA POHLUDEK MATĚJ 17

18 VIII IX KAŠTÁNKOVÁ ADÉLA GEČNUK JAN RÁDLOVÁ MARKÉTA ADAMCOVÁ VENDULA ZÚČASTNILO SE 29 ŢÁKŮ b) základní kolo ROČNÍK POŘADÍ SOUTĚŢÍCÍ V VI VII VIII IX ŠKOLAŘOVÁ VENDULA postup Litomyšl 6/4 DOPITA VÁCLAV SCHILLER MATĚJ RADA TOMÁŠ KRČMÁŘOVÁ RENATA POHLUDEK MATĚJ KAŠTÁNKOVÁ ADÉLA GEČNUK JAN ADAMCOVÁ VENDULA RÁDLOVÁ MARKÉTA Poznávání rostlin pro ţáky 5. aţ 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií školní kolo ROČNÍK POŘADÍ SOUTĚŢÍCÍ V VI. BÁRTOVÁ VENDULA MORAVEC TOMÁŠ ONEMOCNĚNÍ VII KRČMÁŘOVÁ RENATA POHLUDEK MATĚJ VIII. 1. KAŠTÁNKOVÁ ADÉLA IX. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ZÚČASTNILO SE 11 ŢÁKŮ b) základní kolo 18

19 ROČNÍK POŘADÍ SOUTĚŢÍCÍ V VII BÁRTOVÁ VENDULA MORAVEC TOMÁŠ POHLUDEK MATĚJ- postup Litomyšl 18/5 KRČMÁŘOVÁ RENATA VIII. 3. KAŠTÁNKOVÁ ADÉLA BIO 2010/2011, kategorie D, pro ţáky 6. a 7. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií a) školní kolo 1. Krčmářová Renáta 46 b 2. Pohludek Matěj 42,5 b 3. Chadima Štěpán 31,5b dále: Schiller Matěj 24b Rada Tomáš 23b b)okresního kola se ţáci neúčastnili RNDr. Alena Purketová Výtvarná výchova ÚČAST NA VÝTVARNÝCH SOUTĚŢÍCH: Lidice 39. ročník mezinárodní dětské výtvarné výstavy mezinárodní výtvarná soutěţ pořádaná Památníkem Lidice soutěţících z 66 států (16 ze ZŠ Kostelní nám.) 44. ročník mezinárodní soutěţe dětské tvorby pořádaný Akademií praţského Jezulátka v Arenzanu (Itálie) - přehlídky se mezi dětmi z celé Evropy účastnilo 14 ţáků ze ZŠ Kostelní nám. Martin Bednář a Vojtěch Vyroubal se dostali mezi 1000 nejlepších Soutěţ kalendářů AnimalFEST - výtvarná soutěţ kalendářů s přírodní tematikou pořádaná při příleţitosti AnimalFestu v Pardubicích excentrem PALETA - kalendář vytvořený ţáky 9. tříd skončil na 6. místě ÚČAST NA VÝSTAVÁCH: 19

20 Hledání skryté krásy - výstavní prostory Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, březen pořádáno Pedagogickou fakultou UK - výstava proběhla jako součást mezinárodního symposia Kulturně historické dědictví a udrţitelný rozvoj místních komunit, kde pedagogičtí pracovníky z několika států (Anglie, Francie, Česká republika, Itálie, Slovinsko) prezentovali úspěšné vzdělávací projekty a metody jako příklady dobré praxe. Výstava představovala výsledky tvořivě zaměřených projektů ze 3ZŠMT pořádaných v posledních čtyřech letech. Krása techniky výstavní prostory Průmyslového muzea Mladějov, červenec září pořádáno ZŠ Moravská Třebová, Kostelní nám. - prezentace výtvarných děl ţáků vzniklých v areálu Průmyslového muzea Mladějov VÝTVARNÉ PROJEKTY A ANIMACE Mezi praţci mladějovské úzkokolejky - dvoudenní projekt realizovaný v září 2010 v areálu Průmyslového muzea Mladějov - účastní se jej 23 ţáků 7. tříd - hlavní náplní projektu je cesta z Hřebče do Mladějova naplněná pozorováním přírody, sbíráním vzorků rostlin a hornin, tvořivými činnostmi - výstupem projektu byl sborník literárně dramatických, výtvarných a odborných prací ţáků. Tento sborník obdrţel čestné uznání v soutěţi školních sborníků Nadílka našich dílek 2011, kterou pořádá občanské sdruţení ABECEDA. -výtvarná i odborná díla vzniklá během projektu byla v listopadu prezentována na výstavě ve vestibulu radnice v Moravské Třebové Mgr. Vlastimil Novák Školní knihovna Ve školním roce 2109/2011 byla ve škole dětem k dispozici školní knihovna v nově vymalované místnosti. Knihovna byla dětem k dispozici kaţdou středu o velké přestávce. Díky tomu byla knihovna k dispozici více ţákům, coţ se projevilo ve větším mnoţství vypůjčených knih. Knihy se půjčují převáţně ţáci I.stupně. Zajímali se především o encyklopedie, časopisy a pohádkové kníţky. Učitelé I. stupně doplňovali svou výuku doplňkovou četbou knih právě ze školní knihovny. Knihy z učitelské knihovny byly nadále k dispozici všem učitelům školy, kteří tyto knihy vyuţívali k sebevzdělávání a především jako pomůcky do výuky. Celkový počet knih ve školní knihovně je 2013 ks. Mgr. Lucie Skácelíková 20

21 Výchovné poradenství Škola trvale sleduje ţáky se specifickými poruchami učení. V letošním školním roce bylo diagnostikováno 19 ţáků, kteří mají VPU podle 16 a 18 Školského zákona z roku 2004 a kterým byl přiznán normativ.. Na začátku školního roku byla se zákonnými zástupci ţáků uzavřena smlouva o poskytování individuální péče ze strany školy a vytvořen plán strategie na podporu ţáků s těmito potřebami a ţáků nadaných. Kaţdý měsíc v pravidelném termínu docházelo k setkání mezi jednotlivými učiteli a zákonnými zástupci, kde byla stanovena pravidla a konkrétní úkoly pro individuální péči podle daného postiţení ţáka. Probíhala pravidelná výměna ţáků naší školy s ţáky Speciální základní školy Moravská Třebová V rámci Týdne pro inkluzi. Ţáci s VPU obdrţeli také letos učební pomůcky pro další výuku. Nadále pokračovala úspěšná spolupráce s pracovnicí PPP PhDr. Marcelou Hrazdírovou. Bylo pracováno s ţáky ze sociálněpatologického prostředí. Rodiče těchto ţáků byli zváni na zasedání výchovné komise, kde byla řešena náprava vzniklých problémů. Pozornost byla věnována také opatření na eliminování sociálněpatologických jevů /kontaktní rozhovory s ţáky, zvýšené dozory na rizikových místech, školní schránka důvěry/ Vedení školy zajistilo celoroční školení učitelů v rámci akce MIŠ-prevence šikany v pravidelných školeních v Ostravě. Mgr. Petr Hrdina, výchovný poradce Zpráva ICT Výuka ve školním roce 2010/2011 se většinou orientovala na interaktivitu a vyuţití ICT technologií, PC učebny, kde máme 27 počítačů. Ve všech třídách, s výjimkou jedné, jsou jiţ instalované interaktivní tabule, na kterých se vyuţívají veškeré materiály, výukové programy pro všechny předměty a interaktivní výuka (díky partnerství naší školy s nakladatelstvím FRAUS). Vyučující vyuţívají i svých vlastních výukových materiálů, digitální učební materiály. V počítačové síti pouţíváme servery Windows 2003 v kombinaci s XP Professional klienty. Vyuţíváme Terminálovou sluţbu. Všichni vyučující prvního i druhého stupně mají ve třídách počítač k výuce. V kabinetech mají PC pro vyuţití dalších systémů, zejména Bakalář k zadávání klasifikace. Ţáci a vyučující mají vlastní cestovní účty k identifikaci v síti, z hlediska bezpečnosti je oddělený přístup k počítačům pro ţáky a učitele. Přístup k Internetu je zprostředkován, provider připojení je firma Fortech, rychlost je nyní 6144 Kbps/1536 Kbps. Veškeré internetové aplikace máme směrovány na naše servery. Vlastní internetová doména 3zsmt.cz je z IGNUM.CZ směrována na naše servery.kde provozujeme : školní webové stránky,e-learningové aplikace itutor a Moodle, systém Bakalář s klasifikací ţáků přístupnou pro rodiče. Pošta ( ) byla přesměrována na GoogleApps. V rámci EU dotací v tomto školním roce bylo na jaře zakoupeno pro ţáky 16 netbooků, které se velice osvědčily při výuce, při vyhledávání informací, procvičování probíraného učiva na výukových programech. V tomto školním roce se 5 ţáků z 8. A 9. Třídy účastnilo jiţ tradičně v prosinci 2010 počítačové soutěţe PC_ák organizované na SPŠE a VOŠ v Pardubicíh. Ze 151 ţáků z 38 škol měly naše ţákyně obrovský úspěch : 21

22 Denisa Olejníková z 9.B třídy se umístila na 1.místě v kategorii prezentace pro 9.třídy Sabina Polanská z 9.B třídy se umístila na 3. Místě v kategorii grafický návrh. Výuka předmětu ICT v tomto školním roce probíhala v 5. a 8. třídě. Mgr. Simona Ţvátorová Projekt od mateřské školy po základní Jiţ šestým rokem pokračoval náš společný projekt s mateřskou školou Tyršova, který je zakotven i v ŠVP této školky. Malí předškoláci navštívili v průběhu měsíců listopad aţ leden naši základní školu. První dva bloky proběhly v počítačové pracovně, kde děti pracovaly s výukovými programy určenými pro předškoláky. Další hodiny jsme strávili při práci s interaktivní tabulí, kde na děti čekaly prezentace, vytvořené učiteli naší školy. Poslední hodiny strávila naše návštěva společnou vyučovací hodinou se stávajícími prvňáčky. Zdena Šafaříková Zpráva o činnosti výchovně kariérového poradce Prioritou je sledování profesní orientace a pomoc při volbě povolání ţákům devátých, resp. osmých či sedmých ročníků I nadále fungovaly konzultační hodiny pro ţáky i rodiče Spolupracovala jsem s úřadem práce, účastnili jsme se tradičních akcích (Burza škol, návštěva úřadu práce..) Sledovala jsem podmínky studia na SŠ a SOU, předávání informací ţákům Proběhla společná třídní schůzka pro rodiče, ţáky a zástupce jednotlivých středních škol a učilišť Zpracovala jsem přihlášky na stření školu,, grafické zpracování úspěšnosti našich ţáků je součástí výroční zprávy školy Pracovala jsem ve výchovné komisi při MÚ v Moravské Třebové. Zdena Šafaříková 22

23 Počty vycházejících ţáků Počty vycházejících žáků Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 Třída Celkem žáků Přijato % podíl z počtu žáků ve třídě % poměr z celkem přijatých žáků 5.A ,64 6,98 5.B ,00 9,30 8.A ,57 2,33 9.A ,00 44,19 9.B ,00 44,19 Celkem ,00 100,00 23

24 Počty vycházejících žáků z 9. tříd Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 Střední škola 9.A 9.B Celkem z 9. tříd Počet % Počet % Počet % Gymnázium MT 1 5, , ,53 Gymnázium jiné 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Umělecké školy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 SOŠ a SOU 18 94, , ,47 Celkem , , ,00 Počty vycházejících žáků z 9. tříd - obory Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 Střední škola 9.A 9.B Celkem z 9. tříd Počet % Počet % Počet % 24

25 Maturitní 10 52, , ,26 Učební 9 47, , ,74 Celkem , , ,00 Počet přijatých žáků 9.tříd v okrese Svitavy a mimo okres Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 Střední škola 9.A 9.B Celkem z 9. tříd Počet % Počet % Počet % Okres Svitavy 13 68, , ,79 Mimo okres Svitavy 6 31, , ,21 Celkem , , ,00 25

26 Podíl technických oborů z celkového počtu vycházejících žáků Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 Technický obor počet žáků % celkem přijatých žáků Poměr žáků přijatých na technický obor Mechanik - seřizovač 0 0,00 0,00 Mechatronika 0 0,00 0,00 Obraběč kovů 4 7,41 40,00 Nástrojař 0 0,00 0,00 Stavebnictví 1 1,85 10,00 Klempíř 1 1,85 10,00 Zámečník 0 0,00 0,00 Elektrikář 1 1,85 10,00 Instalatér 1 1,85 10,00 Opravář zem. strojů 1 1,85 10,00 Elektrotechnika 1 1,85 10,00 Celkem 10 18,52 100,00 26

27 SCIO Testování ţáků provádíme jiţ několik let. Při srovnání nás zajímá především percentil. Srovnání ţáků podle percentilu (to je číslo, které vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici čím vyšší, tím lepší. Percentil lze také interpretovat jako počet procent ostatních, které účastník předstihl. Např. pokud se účastnilo 500 ţáků, pak ţák s percentilem 80 předstihl 80%, to je 400 ostatních a umístil se na 100. místě. Percentil 0 5 = velice slabý výsledek 5 15 = hodně podprůměrný výsledek = podprůměrný výsledek = průměrný výsledek = nadprůměrný výsledek = vysoce nadprůměrný výsledek = špičkový výsledek Český jazyk IX. A Celkem se účastnilo 20 ţáků Výsledek Nadprůměrný 2 Průměrný 13 Podprůměrný 5 Hodně podprůměrný 0 IX. B Celkem se účastnilo 19 ţáků Výsledek Nadprůměrný a vysoce nadprůměrný 3 Průměrný 10 Podprůměrný 3 Hodně podprůměrný 3 27

28 celek mluvnice sloh a znalost porozumění aplikace literatura IX.A IX.B ZŠ Svými výsledky v českém jazyce se řadíme mezi průměrné školy. Polovina zúčastněných škol měla lepší výsledky neţ naše škola. Naši ţáci měli průměrné výsledky ve všech oblastech. Ve slohu a literatuře a ve znalostech byla třída IX. A lepší neţ základní školy, pokud jde o celek, byla třída IX. A na stejné úrovni jako ostatní ZŠ. Ve třídě IX. B jsou výsledky horší neţ v zúčastněných ZŠ kromě porozumění. Studijní potenciál je v českém jazyce vyuţíván dobře, výsledky ţáků jsou na vyšší úrovni, neţ jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Ţáci pracují nad svoje moţnosti. 28

29 29

30 VII. Celkem se účastnilo 27 ţáků Výsledek Špičkový 1 Vysoce nadprůměrný 1 Nadprůměrný 4 Průměrný 15 Podprůměrný 4 Hodně podprůměrný 2 celek mluvnice sloh a znalost porozumění aplikace literatura VII ZŠ Svými výsledky v českém jazyce se řadíme mezi lepší průměr. Ve všech oblastech měli ţáci naší školy lepší výsledky neţ ostatní ZŠ. Studijní potenciál je v českém jazyce vyuţíván dobře, výsledky ţáků jsou na vyšší úrovni, neţ jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Ţáci pracují nad svoje moţnosti. Máme lepší výsledky neţ 60 % zúčastněných škol. 30

31 Matematika třída 9.A Celkem se účastnilo 20 ţáků. Výsledek Nadprůměrný 0 Průměrný 9 Podprůměrný 7 Hodně podprůměrný 2 Velice slabý 2 Matematika třída 9.B Celkem se účastnilo 19 ţáků. Výsledek Nadprůměrný 4 Průměrný 11 Podprůměrný 4 Hodně podprůměrný 0 31

32 celek aritmetika algebra geometrie funkce, znalost porozumění aplikace rovnice, nerovnice ZŠ IX.A IX.B Svými výsledky v matematice se naše škola řadí mezi podprůměrné školy, máme slabší výsledky, 70% zúčastněných škol mělo lepší výsledky. Studijní potenciál je vyuţíván optimálně, výsledky ţáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 32

33 Matematika třída 7. Celkem se účastnilo 27 ţáků. Výsledek Vysoce nadprůměrný 1 Nadprůměrný 5 Průměrný 10 Podprůměrný 5 Hodně podprůměrný 4 Velice slabý 2 celek aritmetika geometrie funkce, znalost porozumění aplikace rovnice, nerovnice ZŠ VII Svými výsledky v matematice se naše škola řadí mezi průměrné školy, máme slabší výsledky, 60% zúčastněných škol mělo lepší výsledky. Studijní potenciál je vyuţíván optimálně, výsledky ţáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 33

34 34

35 Angličtina 9. A Celkem se účastnilo 20 ţáků. Výsledek Průměrný 9 Podprůměrný 6 Hodně podprůměrný 3 Velice slabý 2 Angličtina 9. B Celkem se účastnilo 19 ţáků. Výsledek Nadprůměrný 2 Průměrný 6 Podprůměrný 6 Hodně podprůměrný 4 Velice slabý 1 Nejlepší testovaní ve třídě 9. A měli celkový percentil téměř 70. Nejhorší potom byl 4. Celková úspěšnost byla průměrná. Nejlepších výsledků dosahovali ţáci v části čtení s porozuměním a v poslechu. 35

36 Nejlepší testovaní ve třídě 9. B měli celkový percentil 80, coţ byl také nejlepší výsledek v devátém ročníku a celkově v porovnání s výsledky v celé republice nadprůměr. Nejhorší potom byl 0. Celková úspěšnost byla průměrná. Nejlepších výsledků dosahovali ţáci v části čtení s porozuměním a v konverzaci.. Zpracovala Mgr. Vladimíra Machačová 36

SPORTOVNÍ SOUTĚŢE. Přespolní běh. oblastní kolo 2. místo: Řezníčková Ema I.A 1. místo: Bárta Jan I.B

SPORTOVNÍ SOUTĚŢE. Přespolní běh. oblastní kolo 2. místo: Řezníčková Ema I.A 1. místo: Bárta Jan I.B SPORTOVNÍ SOUTĚŢE Přespolní běh místo: Řezníčková Ema I.A 1. místo: Bárta Jan I.B 1. místo: Skřebská Petra II. místo: Vágnerová Michala II. 3. místo: Bubeníková Denisa II. 3. místo: Šíp Josef II. místo:

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Plán práce školy 2012/2013

Plán práce školy 2012/2013 Obsah: Plán práce školy 202/203 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 202/203 (s určením disponibilních

Více

Výroční zpráva školy 2008/2009

Výroční zpráva školy 2008/2009 Výroční zpráva školy 2008/2009 Výroční zpráva vychází z 7, vyhlášky 15 ze dne 27.12. 2004, kterou se stanoví záleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy 2011/2012

Výroční zpráva školy 2011/2012 Výroční zpráva školy 2011/2012 Výroční zpráva vychází z 7, vyhlášky 15 ze dne 27. 12. 2004, kterou se stanoví záleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy 2009/2010

Výroční zpráva školy 2009/2010 Výroční zpráva školy 2009/2010 Výroční zpráva vychází z 7, vyhlášky 15 ze dne 27.12. 2004, kterou se stanoví záleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Charakteristika

Více

Plán práce školy 2009/2010

Plán práce školy 2009/2010 Obsah: Plán práce školy 2009/2010 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Výroční zpráva vychází z 7, vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví záležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Základní informace o škole Charakteristika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Výroční zpráva vychází z 7, vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví záležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Základní informace o škole Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy 2006/2007 Název školy: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Sídlo školy: 571 01 Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 Charakteristika školy: základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy. Výroční zpráva školy 2007/2008

Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy. Výroční zpráva školy 2007/2008 Výroční zpráva školy 2007/2008 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva vychází z 7, vyhlášky 15 ze dne 27.12.2004, kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Výroční zpráva vychází z 7, vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví záležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Základní informace o škole Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více