Výroční zpráva školy 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva školy 2010/2011

2 Výroční zpráva vychází z 7, vyhlášky 15 ze dne , kterou se stanoví záleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Charakteristika školského zařízení: Název školy: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Sídlo školy: Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 Charakteristika školy: základní Právní forma: příspěvková organizace IZO: Zřizovatel: Město Moravská Třebová, náměstí T.G.Masaryka 29, Moravská Třebová Vedení školy: Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Skácelíková Zástupce ředitele: Bc. Zdena Šafaříková Adresa pro dálkový přístup: Datum zařazení do sítě škol: Poslední aktualizace v síti škol: Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacita: Základní škola: 360 ţáků Školní druţina: 75 ţáků Volby do školské rady proběhly Voleb se mohlo zúčastnit 341 zákonných zástupců. Voleb se zúčastnilo 44 zákonných zástupců ţáků, tj. 12,9 %. Do školské rady byli zvoleni tito zákonní zástupci ţáků: Mgr. Pavel Podhorný Ing. Jarmila Choutková Pavel Vyroubal Dne proběhly volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků. Byli zvoleni tito učitelé: Bc. Zdenka Šafaříková Mgr. Eva Šařecová Mgr. Martin Krejčí. Za zřizovatele zůstali ve školské radě nadále: JUDr. Miloš Izák Ludmila Koláčková Ivana Blaţková Volební období všech členů je tříleté. 2

3 Škola ve školním roce 2010/2011 vyučovala podle školního vzdělávacího programu Dnes jsme moudřejší neţ včera 5. verze - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vzdělávací programy školy (přehled oborů vzdělávání) vzdělávací program č.j. MŠMT školní rok v ročnících počet ţáků Národní škola Obecná škola Základní škola Dnes jsme moudřejší neţ včera školní vzdělávací program pro základní vzdělávání --- I. IX. 314* *Počet ţáků odpovídá zahajovacímu výkazu o základní škole ke dni

4 Seznam pracovníků školy poř. č. jméno zařazení vzdělání 1. Skácelíková Jaroslava ředitelka VŠ 2. Šafaříková Zdenka zástupce ředitele VŠ výchovný-kariérový poradce 3. Hošková Zdeňka uč VŠ 4. Fialová Lenka uč VŠ 5. Rakušanová Lenka uč VŠ 6. Renata Dopitová uč VŠ 7. Lucie Skácelíková uč VŠ 8. Šařecová Eva uč VŠ 9. Klech Pavel uč VŠ 10. Draesslerová Andrea uč VŠ 11. Hrdina Petr uč VŠ výchovný poradce 12. Krejčí Martin uč VŠ 13. Řebíčková Hana uč VŠ 14. Snášelová Miroslava uč VŠ 15. Šípová Ivana uč VŠ 16. Purketová Alena uč VŠ EVVO koordinátor 17. Ţvátorová Simona uč VŠ 18. Machačová Vladimíra uč VŠ 19. Suchá Markéta uč VŠ 20. Novák Vlastimil uč VŠ 21. Krušinová Eva vych. ŠD SŠ 22. Koukal Vít vych. ŠD, učitel VOŠ 23. Barvová Drahomíra účetní SŠ 24. Michal Vágner školník, topič vyučen 25. Biličová Věra uklízečka vyučena 26. Tesařová Věra uklízečka vyučena Ţáci zapsaní do prvního ročníku pro školní rok 2011/ nástup do školy

5 Ţáci zapsaní do prvního ročníku pro školní rok 2011/2012 Zapsaní ţáci do 1. ročníku Počet ţádostí o doklad Nastoupí do 1. třídy k včetně odkladu Sníţené stupně z chování Počet %všech ţáků školy I.pololetí II.pololetí I.pololetí II.pololetí 2. uspokojivé chování ,2 3, neuspokojivé 1 2 0,3 0,6 Neomluvené hodiny za školní rok 2010-/2011 Neomluvené Školní rok 202 Počet ţáků klasifikovaných nedostatečnou známkou Třída Počet ţáků třídy I.pololetí II.pololetí * Stav k I.A I.B II III.A III.B IV.A IV.B V. A V.B VI VII VIII.A IX.A IX.B * Počet nedostatečných je jiţ po opravných zkouškách. Jedná se o ţáky, kteří musí opakovat ročník. Předměty, z nichţ ţáci konali opravné zkoušky 5

6 Počet ţáků Anglický Český Matematika Vlastivěda Dějepis jazyk jazyk Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Volitelné předměty Německý jazyk (6., a 9.tř.) Tvořivý dějepis (6. a 7. tř.) Domácnost (8.tř.) Seminář výtvarné výchovy(9. tř.) Seminář a praktika z přírodovědných předmětů (6. a 7. tř.) Mediální výchova (8. A 9. tř.) Nepovinné předměty Náboţenství Statistika ţáků školy podle místa bydliště M. Boršov Staré Útěchov Linhartice Dětřichov Borušov ostatní celkem Třebová Město * počet ţáků odpovídá počtu ţáků na konci školního roku Další vzdělávání pedagogických pracovníků Datum Název akce Jméno učitele Minimalizace šikany V.Novák, J.Skácelíková, L. Skácelíková A.Purketová, P. Klech, M. Krejčí, P. Hrdina, V. Machačová, R. Dopitová, L. Fialová *vzhledem k výši finančních prostředků na rok 2011 bylo vzdělávání značně omezen Další vzdělávání a odborný růst učitelů Další vzdělávání bylo v tomto roce realizováno individuálně. Vyučující vyčerpali 12 dnů studijního volna na své další vzdělávání. 6

7 Akce školy, výsledky 2010/2011 Exkurze, výlety, projekty Akce pro veřejnost a jiné školy Meziškolní akce Školní akce a soutěţe (výchovné koncerty, filmová představení, ) Exkurze, výlety, divadelní představení Akce Zodpovídá Termín Třída Den otevřených dveří na Gymnáziu Z.Šafaříková dle vyhlášení IX. Mor. Třebová Den otevřených dveří na ISŠ Mor. Z. Šafaříková dle vyhlášení IX. Třebová Burza škol ve Svitavách Z.Šafaříková dle vyhlášení IX. Projekt VVKHD - Mladějov V. Novák září VII. Den stromů A.Purketová V.B Den Země ( výstava plazů s prezentací) A.Purketová duben 2011 všichni LVK V. Machačová, M. zima 2011 IV., V. Krejčí, Z. Šafaříková Adaptační kurz V.Machačová Září 2010 VI. Akce pro veřejnost a jiné školy Akce Zodpovídá Termín Třída Výstava z projektu VVKHD V. Novák říjen - listopad VII Pohádková školička P.Hrdina leden 2011 ţáci MŠ Zápis do 1. ročníků P. Hrdina únor 2011 Vánoční besídka ţáků IX. třídy M.Snášelová prosinec 2010 IX. Návštěva ţáků MŠ Z. Šafaříková říjen - únor ţáci MŠ P.Hrdina Pasování na čtenáře L.Rakušanová, březen 2011 I. P. Klech Školní akademie M. Snášelová, M. Suchá červen 2011 VI.-IX. Meziškolní akce Akce Zodpovídá Termín Třída Přespolní běh V.Machačová září 2010 I.-IX. Malá kopaná V.Machačová říjen 2010 Florbal V.Machačová listopad 2010 Olympiáda v českém jazyce M. Snášelová prosinec 2010 VIII.-IX. 7

8 Dějepisná olympiáda J. Skácelíková listopad VIII.-IX Soutěţ PC-ák S.Ţvátorová VIII.-IX. Pardubice Halová kopaná V.Machačová leden 2010 Pythagoriáda S.Ţvátorová leden - únor V. - VIII. M. Krejčí 2010 Recitační soutěţ P. Klech únor 2011 I.-V. I.stupeň Recitační soutěţ II. M. Snášelová únor 2011 VI.-IX. stupeň Florbal V.Machačová duben 201 I.-III., IV.-V. Gymnastika březen 2011 I.-III. Matematický klokan M.Krejčí II.-IX. Taktik S. Ţvátorová celoročně II. IX. korespondenční seminář Genius Logikus M. Krejčí duben 2011 II. IX. Branný závod M. Krejčí 22. červen VIII. smíšených druţstev 2011 Poznávání ţivočichů A.Purketová duben 2011 Poznávání rostlin A.Purketová květen 2011 Minifotbal-Mc Donald květen 2011 I.-III., IV.-V. s Cup Kinderiáda L. Skácelíková květen 2011 Atletická všestrannost L. Skácelíková květen 2011 nejmladšího ţactva Pohár rozhlasu V.Machačová květen 2011 v atletice s Českou spořitelnou Vybíjená TU březen 2011 I.-III., IV.-V. Biologická olympiáda A.Purketová Březen 2011 VI.-VII. kat. D, Scio Z. Šafaříková dle vyhlášení VII. IX. Švihadlový čtyřboj TU únor 2011 I.-III. Zpíváme pro radost A.Draesslerová Březen 2011 I.-V. Plavání V.Machačová III. V. Atletický čtyřboj V.Machačová květen 2011 Čte celá třída průběţně III.A, IV.B, V. Evropa ve škole - V. Novák do I.-IX. výtvarná Daniel historická V. Novák Do VI.-IX. soutěţ Lidice 2008 (výtvarná V. Novák Do I.-IX. soutěţ) Alšova země (výtvarná soutěţ) V. Novák Vyučující I. stupně I.-IX. 8

9 Ahoj z prázdnin (výtvarná soutěţ) V. Novák Vyučující I. stupně I.-IX. Minifotbal V. Machačová Září 2010 VI. IX. Školní akce a soutěţe (výchovné koncerty, filmová představení.) Akce Zodpovídá Termín Třída Soutěţ ve sběru pomerančové kůry A.Purketová celoročně I.-IX Soutěţ ve sběru citronové kůry A.Purketová celoročně I.-IX. Týden pro inkluzi P. Hrdina září 2010 III. L. Skácelíková Přírodovědné soutěţe I. stupeň R.Dopitová duben 2010 III.-IV. Přírodovědné soutěţe II. stupeň A.Purketová Průběţně V.-IX. 2 výchovné koncerty pro I. stupeň 2 filmová představení pro I. stupeň * pouze 1 Z. Peřinová R.Dopitová dle nabídky I.-V. Ochrana obyvatel M. Krejčí červen I.-IX. Kulturní představení II. stupeň M. Snášelová dle nabídky VI.-IX. Dětský den na Gymnázium M. I. III. červen I.-III. Třebová Lezení na umělé stěně + keramika I.st. listopad I.B, III.B. Výroční zpráva za I. stupeň Ţáci třídy měli moţnost uplatnit svůj zájem a nadání v mnoha oblastech, které jim škola poskytla. Šlo o soutěţe sportovní, matematické, přírodovědné, literární, či výtvarné. Ţáci 1. a 2. třídy se mohli zdokonalovat v krouţku anglického jazyka a logopedickém krouţku. Ţáci 4. a 5. třídy absolvovali plavecký kurz a účastnili se lyţařského výcvikového kurzu ve Zdobnici v Orlických horách, ţáci tříd vyuţívali zimní stadion k bruslení, zdolávali horolezeckou stěnu a rozvíjeli své dovednosti a znalosti pravidel bezpečnosti silničního provozu na dopravním hřišti za účasti příslušníků bezpečnosti. V rámci Dne Země plnili ţáci tříd úkoly v prostorách zámku, ţáci 4. třídy navštívili Zoo Lešná. Všechny pak zaujala beseda o plazech, která proběhla v prostorách tělocvičny. Ţáci 5. tříd si vyzkoušeli společný projekt výuky se ţáky speciální školy v Týdnu pro inkluzi. Naši ţáci nezaháleli ani po kulturní stránce: ţáci tříd navštívili Umělecké dílny na ZUŠ, divadelní představení O moderním a pohádkovém království, ţáci třídy filmové představení Shrek. 9

10 Svou zručnost mohli ţáci předvést také na akci Merkur nebo Hlavolamy, které měly svou expozici na zámku. Výtvarné práce zdobí celoročně prodejnu Pekařství na Cihlářově ulici a obměňují se po měsíci vţdy další třídou. Letos si ţáci 1. stupně opět zpestřili Velikonoce barevnými dny, tentokrát to byla barva bílá, ţlutá a zelená. Den dětí odstartovali dopoledne ţáci 1. stupně sportovními soutěţemi na umělém povrchu zimního stadionu, odpoledne pak dovednostními soutěţemi na školním hřišti, večer je čekala diskotéka v naší tělocvičně a ke spánku uléhali ve spacácích v jednotlivých třídách pod dohledem svých třídních učitelů. Radost svým blízkým udělali prvňáčci při Pasování na čtenáře a ţáci 5. tříd při svém vystoupení na školní akademii na zámku. Ţáci tříd se na závěr školního roku vydali na školní výlet do Javoříčských jeskyní, ţáci 4. tříd do zoo, ţáci 5. tříd do lanového centra a na rafty. Ţáci 1. stupně se výraznou měrou podíleli na zisku 2. místa v celorepublikovém finále soutěţe Mlékonto, pořádané firmou Laktea. Se stejnou firmou jsme spolupracovali i v akci Ovoce do škol, která umoţnila ţákům 1. stupně si zpestřit svou svačinku o ovoce, ovocné nápoje nebo zeleninu. Celý 1. stupeň proţil pestrý a zajímavý školní rok. Úspěchy ţáků 1. stupně ve školním roce 2010/2011 SPORTOVNÍ SOUTĚŢE Přespolní běh oblastní kolo 2. místo: Řezníčková Ema I.A 1. místo: Bárta Jan I.B 1. místo: Skřebská Petra II. 2. místo: Vágnerová Michala II. 3. místo: Bubeníková Denisa II. 3. místo: Šíp Josef II. 2. místo: Podhorná Petra III.B 2. místo: Dvořák Jakub III.B 3. místo: Stránská Markéta IV.A 3. místo: Racl Michal IV.B 2. místo: Bednáriková Tereza V.A Švihadlový čtyřboj oblastní kolo 2. místo: Skřebská II. 2. místo: Holub III.B Gymnastický čtyřboj oblastní kolo 2. místo: Svozilová V.B 2. místo: Dvořák III.B 10

11 Mc Donalds Cup oblastní kolo 1. místo: chlapci třídy 1. místo: chlapci třídy okresní kolo 5. místo: chlapci třídy 4. místo: chlapci třídy Florbal oblastní kolo 3. místo: chlapci třídy Vybíjená oblastní kolo 2. místo: chlapci třídy 2. místo: dívky třídy LITERÁRNÍ SOUTĚŢE Recitace oblastní kolo čestné uznání: Bílek I.B, Stěpanov I.B, Hofman I.B, Sekáč III.B MATEMATICKÉ SOUTĚŢE Genius Logicus mezinárodní internetová soutěţ Stříbrný certifikát: Pavlík IV.A, Dvořáková III.B, Kadidlo III.B Bronzový certifikát: Bártová, Novák, Školařová, Peterková, Moravec, Peterka V.A Štercová, An Tran Thuy, Svozilová V.B Schusterová, Šibor, Crhák III.A Podhorná, Radová, Alexandr III.B Taktik mezinárodní korespondenční soutěţ 1. místo: Dopitová, Havelka, Moravec II. 1. místo: Tichá, Šlezar III.A 1. místo: Podhorná, Radová, Krejčí III.B Matematický klokan kategorie Cvrček - 2. a 3. třída, kategorie Klokánek - 4. a 5. Třída Pythagoriáda ţáci 5. Tříd PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŢE Poznávání ţivočichů 11

12 oblastní kolo 2. místo: Školařová V.A VÝTVARNÉ SOUTĚŢE Koloběh vody v přírodě 2. místo ţáci IV.A Digitalizace hravě 1. místo Hubáček V.B 2. místo Sekaninová, Dobrovská V.B 3. místo Grulich V.B Celorepubliková soutěţ Danone 1. místo ţáci V.B Mgr. Eva Šařecová Metodické sdruţení I. stupně Schůze metodického sdruţení I. st. se konaly dle aktuální potřeby (přibliţně jedenkrát měsíčně). Na jednotlivých schůzích byla projednávána klasifikace a hodnocení v českém jazyce a matematice, chování ţáků a minimalizace šikany, práce s ţáky s VPU, interaktivní výuka, zápis dětí do I. tříd, srovnání výuky českého jazyka, matematiky a prvouky dle jednotlivých nakladatelství, upřesnění pravopisu v rámci ŠVP. Všichni vyučující se aktivně podíleli na práci metodického sdruţení I. stupně. PaedDr. Zdeňka Hošková Zpráva z matematiky Ve školním roce 2010/2011 předmětová komise matematika řešila aktuální problémy podle potřeb školního vzdělávacího předmětu na schůzkách, objednávky pomůcek, učebnic, pracovních sešitů a sešitů, organizace matematických soutěţí a přípravu ţáků na tyto soutěţe. V tomto roce proběhly tyto matematické soutěţe, kde si ţáci mohli vyzkoušet své vědomosti a znalosti a aplikovat je do zadaných příkladů, vyuţívat logické dovednosti a svou prostorovou orientaci a znalosti z geometrie a aritmetiky: Celoroční korespondenční seminář mezinárodního charakteru TAKTIK, které se účastnili ţáci 12

13 třídy v kategoriích jednotlivec, dvojice či trojice. V této soutěţi jsme z 391 škol z ČR a SR umístili na 33.místě a úspěšní byli ţáci : trojice Aneţka Dopitová, Matouš Havelka, Daniel Moravec z 2. třídy (1.místo), dvojice - Zdeněk Šlezar, Leona Tichá z 3.A třídy (1.místo), trojice Vojtěch Krejčí, Petra Podhorná, Tereza Radová z 3.B třídy (1.místo), trojice David Dvořák, Michaela Kováčová, Ivana Štrajtová z 8.třídy (67.místo). Všichni zúčastnění ţáci byli odměněni propiskou Taktik, diplomem a úspěšní získali FM rádio. Mezinárodní logická hra Genius Logicus, která probíhala v kategorii B s měřením času u PC pro vybrané ţáky tříd v dubnu Soutěţ probíhá v 8 zemích. Ţáci získali certifikáty s národním a mezinárodním pořadím. Stříbrný certifikát získali a vynikajících výsledků dosáhli: Kateřina Dvořáková ze 3.B (401. místo mezinárodní umístění/58. místo národní umístění), Filip Kadidlo ze 3.B (494. místo mezinárodní umístění/78. místo národní umístění), Jan Pavlik z 5.A. (364. místo mezinárodní umístění/54. místo národní umístění), Aneta Jiroušová z 5.B (429. místo mezinárodní umístění/47. místo národní umístění), Jan Gečnuk z 8. třídy (253. místo mezinárodní umístění/31. místo národní umístění), David Dvořák z 8. třídy (293. místo mezinárodní umístění/35. místo národní umístění). Pythagoriáda v tomto školním roce byla poprvé i pro 5. a 8. třídy, pořádaná je nadále pro 6. a 7. třídu. Pro ţáky z 5.třídy je pouze organizováno školní kolo, které proběhlo v lednu 2011 a úspěšní řešitelé: Vendula Bártová (5.A), Aneta Jiroušová (5.B), Václav Dopita (5.A), Eva Dobrovská (5.B). Ţáci třídy řešili školní kolo v únoru 2011 a úspěšný řešitel David Dvořák z 8.třídy postoupil do kola okresního ve Svitavách. Mezinárodní soutěţ KLOKAN ţáci soutěţili v kategoriích Cvrček pro 2. a 3. ročník, Klokánek pro 4. a 5. ročník, Benjamín pro 6. a 7. ročník a Kadet pro 8. a 9. ročník. Mezi nejúspěšnější řešitele patří: Kateřina Dvořáková ze 3.B (Cvrček 55 bodů), Aneta Jiroušová z 5.B (Klokánek 88 bodů), Štěpán Chadima ze 6.A (Benjamín 63 bodů) a David Dvořák z 8. třídy (Kadet 85 bodů). V říjnu 2010 probíhalo testování SCIO ţáků 9. tříd a v březnu a dubnu 2011 probíhalo testování SCIO ţáků 7. třídy. V květnu probíhalo státní testování ţáků 5.a 9.tříd u počítačů, kde dle svých časových moţností odpovídali na testové otázky. Výuka ve třídách 6. aţ 8. probíhala podle učebnic, pracovních sešitů a interaktivního zpracování a materiálů partnerského nakladatelství FRAUS. Mgr. Simona Ţvátorová, Mgr. Martin Krejčí Zpráva předmětové komise cizích jazyků Prioritní je výuka anglického jazyka, jako povinného jazyka od 3. třídy, v rámci zájmového krouţku v prvních a druhých třídách. Vyučující cizích jazyků pracují v hodinách s interaktivní tabulí, vyuţívají podporu interaktivních učebnic zájem o studium německého jazyka jako druhého cizího jazyka byl výrazně posilován spoluprací s partnerskou školou v Lipsku. Ta byla v loňském roce přerušena z důvodu úmrtí německého kolegy, v příštím školním roce by měla být znovu obnovena a znovuzahájena výměnným pobytem našich ţáků v Lipsku. Problémem zůstávají metodické a didaktické nedostatky v hodinách angličtiny, postupně je odstraňujeme na základě rozboru hospitací. 13

14 Zdena Šafaříková Kabinet tělesné výchovy Ţáci se zúčastnili většiny obvodních kol sportovních soutěţí, kde se umístili ve většině případů na předních místech. Z výsledků uvádíme umístnění v krajských a okresních kláních. Přespolní běh - okresní 2. místo druţstvo třída dívky Andrea Štolová, Marta Školařová, Anet Škrabalová, Alena Legátová, Denisa Olejníková, Romana Olivová Minifotbal - okresní kolo 3. místo druţstvo třída chlapci Jaroslav Hanák, Lukáš Houser, Tomáš Kalášek, LeDuc Tiep, Jakub Ševčík, Jakub Veselý, Filip Kolařík, Vlastimil Tureček, Radim Bárta, Ladislav Záplata Basketbal - okresní kolo 2. místo, druţstvo třída dívky Iva Šedá, Petra Elísková, Alena Legátová, Denisa Olejníková, Jana Baboučková, Šárka Kalášková, Romana Olivová, Marta Školařová, Anet Škrabalová, Ivana Štrajtová Pohár rozhlasu - okresní kolo 4. místo druţstvo Třída chlapci Tomáš Kalášek, Jakub Ševčík, Jakub Veselý, Martin Bednář, Lukáš Houser, Vlastimil Tureček, Jan Houser Pohár rozhlasu - okresní kolo 5. místo druţstvo třída dívky 14

15 Anet Škrabalová, Andrea Štolová, Marta Školařová, Jana Baboučková, Lucie Benešová, Alena Legátová, Šárka Kalášková, Denisa Olejníková, Romana Olivová, Sabina Polanská Atletický čtyřboj - okresní kolo 3. místo druţstvo třída chlapci Tomáš Kalášek, Jakub Ševčík, Lukáš Houser, Jakub Veselý, Vlastimil Tureček 3. místo jednotlivci Tomáš Kalášek Mgr. Vladimíra Machačová Lyţařský výcvikový kurz V letošním roce byly organizovány dva lyţařské výcvikové kurzy jeden pro ţáky IV. A a IV. B třídy, druhý pro ţáky V. A a V. B třídy. Oba kurzy proběhly na chatě na Slunečná ve Zdobnici v Orlických horách. Pokročilí se zdokonalili v lyţařské technice, začátečníci si osvojili základy lyţování, většina ţáků zvládla jízdu na vleku nebo laně, kaţdý ţák byl schopen bezpečně regulovat jízdu v pluhu, včetně zastavení pluhem. Všichni ţáci absolvovali přednášky doplněné besedou s členem HS (řád kurzu a denní reţim, první pomoc, pravidla FIS). Odpočinkový půlden byl vyplněn hrátkami na sněhu. Děti se chovaly slušně, neřešili jsme ţádné závaţné kázeňské přestupky. Nebyl ţádný úraz ani váţnější onemocnění. Mgr. Vladimíra Machačová, Mgr. Martin Krejčí. Zpráva z českého jazyka a literatury Předmětová komise českého jazyka v tomto školním roce nepracovala vzhledem k tomu, ţe na druhém stupni vyučovala český jazyk pouze jedna vyučující. Pokud se objevily nějaké problémy, řešili je společně vyučující prvního i druhého stupně. V průběhu celého školního roku jsme sledovali plnění ŠVP a návaznost prvního a druhého stupně. Je důleţité, aby děti prvního stupně dobře zvládly pravopis vyjmenovaných slov a slovní druhy, aby na druhém stupni nevznikly problémy s prospěchem v českém jazyce. Velkého úspěchu dosáhly ţákyně sedmého ročníku v recitační soutěţi. V ZUČ v recitaci postoupily Michaela Přibylová a Nikola Pavlišová do krajského kola. Mgr. Miroslava Snášelová 15

16 Zpráva z enviromentální výchovy Členství: a)m. R. K. E. V. Metodická a informační podpora při začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů. Bedrník časopis pro ekogramotnost b)klub ekologické výchovy - KEV - je profesní občanské sdruţení, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu Titul:Škola udrţitelného rozvoje Výukové programy: Paleta Pardubice Soutěţe: a)přírodovědný klokan, Poznávání přírodnin, Poznávání ţivočichů, Poznávání rostlin, BIO b) výtvarné soutěţe s přírodovědnou tématikou c) sběr kůry Výstava: Mladějovská úzkokolejka botanici (radnice) Projekty externí: a) Adaptační kurz b) Lesy v ohroţení c) Prezentace plazů d) Školní mléko e) Ovoce do škol Projekty interní: a) Mladějovská úzkokolejka (září) - třídní b) Kyselý déšť na školním pozemku (listopad) třídní c) Den stromů ( ) třídní d) Den Země (26. 4.) celoškolní Další činnosti: a).začleňování vhodných témat EVVO do výuky. b).nástěnky k EVVO c) V Pp péče o květinovou výzdobu d) Adopce postiţeného ţivočicha (veverka) v záchranné stanici Pasíčka e) Volitelný předmět seminář a praktika z přírodovědných předmětů RNDr. Alena Purketová, EVVO koordinátor Přehled umístění v přírodovědných soutěţích: Přírodovědný klokan, kategorie KADET, pro ţáky 8. a 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií a) školní kolo 16

17 b) výsledky okresního kola (v okrese Svitavy se soutěţe zúčastnilo 608 ţáků) pořadí ţák/yně body škola 1 okres M. Školařová E. Kostíková D. Dvořák 78 4 M. Dobrovský 74 5 J.Gečnuk 72 6 L.Valigurský 70 7 Š.Kalášková D.Olejníková 66 A. Štolová I.Šedá T.Pohludková F.Ngujen K.Sošková V.Adamcová 46 Poznávání ţivočichů pro ţáky 5. aţ 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií a) školní kolo ROČNÍK POŘADÍ SOUTĚŢÍCÍ V VI VII ŠKOLAŘOVÁ VENDULA DOPITA VÁCLAV SCHILLER MATĚJ RADA TOMÁŠ KRČMÁŘOVÁ RENATA POHLUDEK MATĚJ 17

18 VIII IX KAŠTÁNKOVÁ ADÉLA GEČNUK JAN RÁDLOVÁ MARKÉTA ADAMCOVÁ VENDULA ZÚČASTNILO SE 29 ŢÁKŮ b) základní kolo ROČNÍK POŘADÍ SOUTĚŢÍCÍ V VI VII VIII IX ŠKOLAŘOVÁ VENDULA postup Litomyšl 6/4 DOPITA VÁCLAV SCHILLER MATĚJ RADA TOMÁŠ KRČMÁŘOVÁ RENATA POHLUDEK MATĚJ KAŠTÁNKOVÁ ADÉLA GEČNUK JAN ADAMCOVÁ VENDULA RÁDLOVÁ MARKÉTA Poznávání rostlin pro ţáky 5. aţ 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií školní kolo ROČNÍK POŘADÍ SOUTĚŢÍCÍ V VI. BÁRTOVÁ VENDULA MORAVEC TOMÁŠ ONEMOCNĚNÍ VII KRČMÁŘOVÁ RENATA POHLUDEK MATĚJ VIII. 1. KAŠTÁNKOVÁ ADÉLA IX. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ZÚČASTNILO SE 11 ŢÁKŮ b) základní kolo 18

19 ROČNÍK POŘADÍ SOUTĚŢÍCÍ V VII BÁRTOVÁ VENDULA MORAVEC TOMÁŠ POHLUDEK MATĚJ- postup Litomyšl 18/5 KRČMÁŘOVÁ RENATA VIII. 3. KAŠTÁNKOVÁ ADÉLA BIO 2010/2011, kategorie D, pro ţáky 6. a 7. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií a) školní kolo 1. Krčmářová Renáta 46 b 2. Pohludek Matěj 42,5 b 3. Chadima Štěpán 31,5b dále: Schiller Matěj 24b Rada Tomáš 23b b)okresního kola se ţáci neúčastnili RNDr. Alena Purketová Výtvarná výchova ÚČAST NA VÝTVARNÝCH SOUTĚŢÍCH: Lidice 39. ročník mezinárodní dětské výtvarné výstavy mezinárodní výtvarná soutěţ pořádaná Památníkem Lidice soutěţících z 66 států (16 ze ZŠ Kostelní nám.) 44. ročník mezinárodní soutěţe dětské tvorby pořádaný Akademií praţského Jezulátka v Arenzanu (Itálie) - přehlídky se mezi dětmi z celé Evropy účastnilo 14 ţáků ze ZŠ Kostelní nám. Martin Bednář a Vojtěch Vyroubal se dostali mezi 1000 nejlepších Soutěţ kalendářů AnimalFEST - výtvarná soutěţ kalendářů s přírodní tematikou pořádaná při příleţitosti AnimalFestu v Pardubicích excentrem PALETA - kalendář vytvořený ţáky 9. tříd skončil na 6. místě ÚČAST NA VÝSTAVÁCH: 19

20 Hledání skryté krásy - výstavní prostory Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, březen pořádáno Pedagogickou fakultou UK - výstava proběhla jako součást mezinárodního symposia Kulturně historické dědictví a udrţitelný rozvoj místních komunit, kde pedagogičtí pracovníky z několika států (Anglie, Francie, Česká republika, Itálie, Slovinsko) prezentovali úspěšné vzdělávací projekty a metody jako příklady dobré praxe. Výstava představovala výsledky tvořivě zaměřených projektů ze 3ZŠMT pořádaných v posledních čtyřech letech. Krása techniky výstavní prostory Průmyslového muzea Mladějov, červenec září pořádáno ZŠ Moravská Třebová, Kostelní nám. - prezentace výtvarných děl ţáků vzniklých v areálu Průmyslového muzea Mladějov VÝTVARNÉ PROJEKTY A ANIMACE Mezi praţci mladějovské úzkokolejky - dvoudenní projekt realizovaný v září 2010 v areálu Průmyslového muzea Mladějov - účastní se jej 23 ţáků 7. tříd - hlavní náplní projektu je cesta z Hřebče do Mladějova naplněná pozorováním přírody, sbíráním vzorků rostlin a hornin, tvořivými činnostmi - výstupem projektu byl sborník literárně dramatických, výtvarných a odborných prací ţáků. Tento sborník obdrţel čestné uznání v soutěţi školních sborníků Nadílka našich dílek 2011, kterou pořádá občanské sdruţení ABECEDA. -výtvarná i odborná díla vzniklá během projektu byla v listopadu prezentována na výstavě ve vestibulu radnice v Moravské Třebové Mgr. Vlastimil Novák Školní knihovna Ve školním roce 2109/2011 byla ve škole dětem k dispozici školní knihovna v nově vymalované místnosti. Knihovna byla dětem k dispozici kaţdou středu o velké přestávce. Díky tomu byla knihovna k dispozici více ţákům, coţ se projevilo ve větším mnoţství vypůjčených knih. Knihy se půjčují převáţně ţáci I.stupně. Zajímali se především o encyklopedie, časopisy a pohádkové kníţky. Učitelé I. stupně doplňovali svou výuku doplňkovou četbou knih právě ze školní knihovny. Knihy z učitelské knihovny byly nadále k dispozici všem učitelům školy, kteří tyto knihy vyuţívali k sebevzdělávání a především jako pomůcky do výuky. Celkový počet knih ve školní knihovně je 2013 ks. Mgr. Lucie Skácelíková 20

21 Výchovné poradenství Škola trvale sleduje ţáky se specifickými poruchami učení. V letošním školním roce bylo diagnostikováno 19 ţáků, kteří mají VPU podle 16 a 18 Školského zákona z roku 2004 a kterým byl přiznán normativ.. Na začátku školního roku byla se zákonnými zástupci ţáků uzavřena smlouva o poskytování individuální péče ze strany školy a vytvořen plán strategie na podporu ţáků s těmito potřebami a ţáků nadaných. Kaţdý měsíc v pravidelném termínu docházelo k setkání mezi jednotlivými učiteli a zákonnými zástupci, kde byla stanovena pravidla a konkrétní úkoly pro individuální péči podle daného postiţení ţáka. Probíhala pravidelná výměna ţáků naší školy s ţáky Speciální základní školy Moravská Třebová V rámci Týdne pro inkluzi. Ţáci s VPU obdrţeli také letos učební pomůcky pro další výuku. Nadále pokračovala úspěšná spolupráce s pracovnicí PPP PhDr. Marcelou Hrazdírovou. Bylo pracováno s ţáky ze sociálněpatologického prostředí. Rodiče těchto ţáků byli zváni na zasedání výchovné komise, kde byla řešena náprava vzniklých problémů. Pozornost byla věnována také opatření na eliminování sociálněpatologických jevů /kontaktní rozhovory s ţáky, zvýšené dozory na rizikových místech, školní schránka důvěry/ Vedení školy zajistilo celoroční školení učitelů v rámci akce MIŠ-prevence šikany v pravidelných školeních v Ostravě. Mgr. Petr Hrdina, výchovný poradce Zpráva ICT Výuka ve školním roce 2010/2011 se většinou orientovala na interaktivitu a vyuţití ICT technologií, PC učebny, kde máme 27 počítačů. Ve všech třídách, s výjimkou jedné, jsou jiţ instalované interaktivní tabule, na kterých se vyuţívají veškeré materiály, výukové programy pro všechny předměty a interaktivní výuka (díky partnerství naší školy s nakladatelstvím FRAUS). Vyučující vyuţívají i svých vlastních výukových materiálů, digitální učební materiály. V počítačové síti pouţíváme servery Windows 2003 v kombinaci s XP Professional klienty. Vyuţíváme Terminálovou sluţbu. Všichni vyučující prvního i druhého stupně mají ve třídách počítač k výuce. V kabinetech mají PC pro vyuţití dalších systémů, zejména Bakalář k zadávání klasifikace. Ţáci a vyučující mají vlastní cestovní účty k identifikaci v síti, z hlediska bezpečnosti je oddělený přístup k počítačům pro ţáky a učitele. Přístup k Internetu je zprostředkován, provider připojení je firma Fortech, rychlost je nyní 6144 Kbps/1536 Kbps. Veškeré internetové aplikace máme směrovány na naše servery. Vlastní internetová doména 3zsmt.cz je z IGNUM.CZ směrována na naše servery.kde provozujeme : školní webové stránky,e-learningové aplikace itutor a Moodle, systém Bakalář s klasifikací ţáků přístupnou pro rodiče. Pošta ( ) byla přesměrována na GoogleApps. V rámci EU dotací v tomto školním roce bylo na jaře zakoupeno pro ţáky 16 netbooků, které se velice osvědčily při výuce, při vyhledávání informací, procvičování probíraného učiva na výukových programech. V tomto školním roce se 5 ţáků z 8. A 9. Třídy účastnilo jiţ tradičně v prosinci 2010 počítačové soutěţe PC_ák organizované na SPŠE a VOŠ v Pardubicíh. Ze 151 ţáků z 38 škol měly naše ţákyně obrovský úspěch : 21

22 Denisa Olejníková z 9.B třídy se umístila na 1.místě v kategorii prezentace pro 9.třídy Sabina Polanská z 9.B třídy se umístila na 3. Místě v kategorii grafický návrh. Výuka předmětu ICT v tomto školním roce probíhala v 5. a 8. třídě. Mgr. Simona Ţvátorová Projekt od mateřské školy po základní Jiţ šestým rokem pokračoval náš společný projekt s mateřskou školou Tyršova, který je zakotven i v ŠVP této školky. Malí předškoláci navštívili v průběhu měsíců listopad aţ leden naši základní školu. První dva bloky proběhly v počítačové pracovně, kde děti pracovaly s výukovými programy určenými pro předškoláky. Další hodiny jsme strávili při práci s interaktivní tabulí, kde na děti čekaly prezentace, vytvořené učiteli naší školy. Poslední hodiny strávila naše návštěva společnou vyučovací hodinou se stávajícími prvňáčky. Zdena Šafaříková Zpráva o činnosti výchovně kariérového poradce Prioritou je sledování profesní orientace a pomoc při volbě povolání ţákům devátých, resp. osmých či sedmých ročníků I nadále fungovaly konzultační hodiny pro ţáky i rodiče Spolupracovala jsem s úřadem práce, účastnili jsme se tradičních akcích (Burza škol, návštěva úřadu práce..) Sledovala jsem podmínky studia na SŠ a SOU, předávání informací ţákům Proběhla společná třídní schůzka pro rodiče, ţáky a zástupce jednotlivých středních škol a učilišť Zpracovala jsem přihlášky na stření školu,, grafické zpracování úspěšnosti našich ţáků je součástí výroční zprávy školy Pracovala jsem ve výchovné komisi při MÚ v Moravské Třebové. Zdena Šafaříková 22

23 Počty vycházejících ţáků Počty vycházejících žáků Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 Třída Celkem žáků Přijato % podíl z počtu žáků ve třídě % poměr z celkem přijatých žáků 5.A ,64 6,98 5.B ,00 9,30 8.A ,57 2,33 9.A ,00 44,19 9.B ,00 44,19 Celkem ,00 100,00 23

24 Počty vycházejících žáků z 9. tříd Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 Střední škola 9.A 9.B Celkem z 9. tříd Počet % Počet % Počet % Gymnázium MT 1 5, , ,53 Gymnázium jiné 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Umělecké školy 0 0,00 0 0,00 0 0,00 SOŠ a SOU 18 94, , ,47 Celkem , , ,00 Počty vycházejících žáků z 9. tříd - obory Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 Střední škola 9.A 9.B Celkem z 9. tříd Počet % Počet % Počet % 24

25 Maturitní 10 52, , ,26 Učební 9 47, , ,74 Celkem , , ,00 Počet přijatých žáků 9.tříd v okrese Svitavy a mimo okres Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 Střední škola 9.A 9.B Celkem z 9. tříd Počet % Počet % Počet % Okres Svitavy 13 68, , ,79 Mimo okres Svitavy 6 31, , ,21 Celkem , , ,00 25

26 Podíl technických oborů z celkového počtu vycházejících žáků Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 Technický obor počet žáků % celkem přijatých žáků Poměr žáků přijatých na technický obor Mechanik - seřizovač 0 0,00 0,00 Mechatronika 0 0,00 0,00 Obraběč kovů 4 7,41 40,00 Nástrojař 0 0,00 0,00 Stavebnictví 1 1,85 10,00 Klempíř 1 1,85 10,00 Zámečník 0 0,00 0,00 Elektrikář 1 1,85 10,00 Instalatér 1 1,85 10,00 Opravář zem. strojů 1 1,85 10,00 Elektrotechnika 1 1,85 10,00 Celkem 10 18,52 100,00 26

27 SCIO Testování ţáků provádíme jiţ několik let. Při srovnání nás zajímá především percentil. Srovnání ţáků podle percentilu (to je číslo, které vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici čím vyšší, tím lepší. Percentil lze také interpretovat jako počet procent ostatních, které účastník předstihl. Např. pokud se účastnilo 500 ţáků, pak ţák s percentilem 80 předstihl 80%, to je 400 ostatních a umístil se na 100. místě. Percentil 0 5 = velice slabý výsledek 5 15 = hodně podprůměrný výsledek = podprůměrný výsledek = průměrný výsledek = nadprůměrný výsledek = vysoce nadprůměrný výsledek = špičkový výsledek Český jazyk IX. A Celkem se účastnilo 20 ţáků Výsledek Nadprůměrný 2 Průměrný 13 Podprůměrný 5 Hodně podprůměrný 0 IX. B Celkem se účastnilo 19 ţáků Výsledek Nadprůměrný a vysoce nadprůměrný 3 Průměrný 10 Podprůměrný 3 Hodně podprůměrný 3 27

28 celek mluvnice sloh a znalost porozumění aplikace literatura IX.A IX.B ZŠ Svými výsledky v českém jazyce se řadíme mezi průměrné školy. Polovina zúčastněných škol měla lepší výsledky neţ naše škola. Naši ţáci měli průměrné výsledky ve všech oblastech. Ve slohu a literatuře a ve znalostech byla třída IX. A lepší neţ základní školy, pokud jde o celek, byla třída IX. A na stejné úrovni jako ostatní ZŠ. Ve třídě IX. B jsou výsledky horší neţ v zúčastněných ZŠ kromě porozumění. Studijní potenciál je v českém jazyce vyuţíván dobře, výsledky ţáků jsou na vyšší úrovni, neţ jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Ţáci pracují nad svoje moţnosti. 28

29 29

30 VII. Celkem se účastnilo 27 ţáků Výsledek Špičkový 1 Vysoce nadprůměrný 1 Nadprůměrný 4 Průměrný 15 Podprůměrný 4 Hodně podprůměrný 2 celek mluvnice sloh a znalost porozumění aplikace literatura VII ZŠ Svými výsledky v českém jazyce se řadíme mezi lepší průměr. Ve všech oblastech měli ţáci naší školy lepší výsledky neţ ostatní ZŠ. Studijní potenciál je v českém jazyce vyuţíván dobře, výsledky ţáků jsou na vyšší úrovni, neţ jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Ţáci pracují nad svoje moţnosti. Máme lepší výsledky neţ 60 % zúčastněných škol. 30

31 Matematika třída 9.A Celkem se účastnilo 20 ţáků. Výsledek Nadprůměrný 0 Průměrný 9 Podprůměrný 7 Hodně podprůměrný 2 Velice slabý 2 Matematika třída 9.B Celkem se účastnilo 19 ţáků. Výsledek Nadprůměrný 4 Průměrný 11 Podprůměrný 4 Hodně podprůměrný 0 31

32 celek aritmetika algebra geometrie funkce, znalost porozumění aplikace rovnice, nerovnice ZŠ IX.A IX.B Svými výsledky v matematice se naše škola řadí mezi podprůměrné školy, máme slabší výsledky, 70% zúčastněných škol mělo lepší výsledky. Studijní potenciál je vyuţíván optimálně, výsledky ţáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 32

33 Matematika třída 7. Celkem se účastnilo 27 ţáků. Výsledek Vysoce nadprůměrný 1 Nadprůměrný 5 Průměrný 10 Podprůměrný 5 Hodně podprůměrný 4 Velice slabý 2 celek aritmetika geometrie funkce, znalost porozumění aplikace rovnice, nerovnice ZŠ VII Svými výsledky v matematice se naše škola řadí mezi průměrné školy, máme slabší výsledky, 60% zúčastněných škol mělo lepší výsledky. Studijní potenciál je vyuţíván optimálně, výsledky ţáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 33

34 34

35 Angličtina 9. A Celkem se účastnilo 20 ţáků. Výsledek Průměrný 9 Podprůměrný 6 Hodně podprůměrný 3 Velice slabý 2 Angličtina 9. B Celkem se účastnilo 19 ţáků. Výsledek Nadprůměrný 2 Průměrný 6 Podprůměrný 6 Hodně podprůměrný 4 Velice slabý 1 Nejlepší testovaní ve třídě 9. A měli celkový percentil téměř 70. Nejhorší potom byl 4. Celková úspěšnost byla průměrná. Nejlepších výsledků dosahovali ţáci v části čtení s porozuměním a v poslechu. 35

36 Nejlepší testovaní ve třídě 9. B měli celkový percentil 80, coţ byl také nejlepší výsledek v devátém ročníku a celkově v porovnání s výsledky v celé republice nadprůměr. Nejhorší potom byl 0. Celková úspěšnost byla průměrná. Nejlepších výsledků dosahovali ţáci v části čtení s porozuměním a v konverzaci.. Zpracovala Mgr. Vladimíra Machačová 36

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Plán práce školy 2009/2010

Plán práce školy 2009/2010 Obsah: Plán práce školy 2009/2010 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

Výroční zpráva školy 2009/2010

Výroční zpráva školy 2009/2010 Výroční zpráva školy 2009/2010 Výroční zpráva vychází z 7, vyhlášky 15 ze dne 27.12. 2004, kterou se stanoví záleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy 2006/2007 Název školy: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Sídlo školy: 571 01 Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 Charakteristika školy: základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy

Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy Plán práce školy Obsah: Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2008/2009 (s určením disponibilních hodin)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2013 zahajovací 1. pedagogická rada 27. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava na zahájení školního roku 2013/2014 projednání

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2014 2015 bude přijato nejvýše 56 žáků pátých

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2014 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. workshop Mentoring nebo jen hodnocení? 27. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více